1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag"

Transkript

1 UDKAST

2 Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2

3 1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag Fusionen af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen i august 2010 og en ny samlet styrelsesstrategi betyder, at der er behov for at skabe en ny fælles kommunikationsstrategi. Strategien skal give et kommunikativt løft Kommunikationsstrategien skal løfte det kommunikative niveau i hele styrelsen og ikke blot være et pejlemærke for arbejdet i Sekretariat for presse og intern kommunikation (PRES) og Center for Forbrug.dk (FDK). Kommunikationsstrategien skal understøtte realiseringen af styrelsesstrategien, sikre en gennemgående og genkendelig rød tråd i styrelsens budskaber, definere stil og tone samt prioritere målgrupper og kanaler. Kort sagt skal den hjælpe styrelsen med at høste synergi. 3

4 1.1 Kommunikationsstrategiens tilblivelse Kommunikationsstrategien tager afsæt i den overordnede styrelsesstrategi, hvor følgende mission og vision er udviklet: Kommunikationsstrategien er udviklet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra PRES og FDK samt eksterne rådgivere. Den endelige platform og kommunikationsmålene er udviklet i tæt samarbejde mellem PRES, FDK, chefgruppen og direktionen på henholdsvis møder og workshops. 4

5 1.2 Kommunikationsstrategiens opbygning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommunikationsstrategi bygger på følgende elementer: Fundament Strategiens fundament består af styrelsens vision og mission samt den overordnede styrelsesstrategi og en kommunikationsplatform. PRINCIPPER MÅL Vision, mission & styrelsesstrategi BUDSKABER Mål og målgrupper Kommunikationsmålene og målgrupperne er defineret med afsæt i det strategiske fundament. KANALER Platform MÅLGRUPPER GOVERNANCE Kommunikationselementer De enkelte kommunikationselementer: principper, budskaber, kanaler, governance og prioriterede indsatser sikrer, at kommunikationsstrategien er operationel. PRIORITEREDE INDSATSER

6 2.0 Platform Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommunikationsplatform kan opsummeres med ét kort udtryk: Klart og klogt. Et samlet udgangspunkt PRINCIPPER MÅL BUDSKABER Platformen er udgangspunktet for styrelsens kommunikation og skal sikre: 1. At vi kommunikerer fra samme strategiske udgangspunkt Vision, mission & styrelsesstrategi Platform 2. At der er en rød tråd i det, vi kommunikerer og signalerer KANALER MÅLGRUPPER GOVERNANCE 3. At vi undgår modstridende budskaber og en uklar profil PRIORITEREDE INDSATSER 6

7 2.1 Platform fortsat Klart og klogt Platformen Klart og klogt henviser til, at indholdet i styrelsens kommunikation skal afspejle et højt kompetenceniveau, samtidig med at formidlingen skal være tydelig og professionel. På den måde opnår vi synlighed, gennemslagskraft og et godt omdømme. Kommunikationsprincipper som tjekspørgsmål Til at understøtte kommunikationsplatformen og gøre den operationel i hverdagen er der udarbejdet en række kommunikationsprincipper, der fungerer som tjekspørgsmål til alle typer kommunikation fra styrelsen, se afsnit 5.0 om kommunikationsprincipper. 7

8 3.0 Mål Kommunikationsstrategiens mål tager afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overordnede strategi. Det betyder, at der kan trækkes en lige linje ned igennem styrelsens vision, mission, politiske målsætninger, resultatmål og til de strategiske kommunikationsmål. PRINCIPPER MÅL BUDSKABER Vision, mission & styrelsesstrategi Platform KANALER MÅLGRUPPER GOVERNANCE PRIORITEREDE INDSATSER Strategiske kommunikationsmål 8

9 3.1 Strategiske kommunikationsmål De strategiske kommunikationsmål danner rammen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indsatser og budskaber. De overordnede mål med kommunikationen er at gøre det klart, at: 1. Konkurrence skaber vækst og nye muligheder 2. Forbrugeres, virksomheders og offentlige myndigheders adfærd har væsentlig betydning for konkurrencen 3. Godt samspil mellem forbrugere og virksomheder bidrager til at forbedre forbrugerforholdene 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde skaber bedre forbrugerforhold og styrker konkurrencen 9

10 4.0 Målgrupper Med fusionen har styrelsen fået et mere komplekst målgruppe- og interessentbillede. Det betyder, at vi skal prioritere vores kommunikation mere ligeligt mellem forbrugere, virksomheder, offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere. PRINCIPPER MÅL BUDSKABER Tematiserede målgrupper For at sikre en strategisk kommunikation med de mange målgrupper, har vi valgt en inddeling, som vi kalder tematiserede målgrupper. De består af en intern målgruppe, en markedsmæssig målgruppe og målgruppen det politiske lag. KANALER Vision, mission & styrelsesstrategi Platform MÅLGRUPPER GOVERNANCE PRIORITEREDE INDSATSER 10

11 4.1 Tematiserede målgrupper Den interne målgruppe Den interne målgruppe består af alle Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens medarbejdere. Medarbejderne kommunikerer til den markedsmæssige målgruppe og det politiske lag gennem en række udvalgte kanaler, der enten er ejet eller fortjente. Ejet og fortjent kommunikation Ejet kommunikation er de kanaler, som styrelsen har direkte adgang til og et højt niveau af kontrol over. Mens fortjent kommunikation er de kanaler, hvor vores interessenter videreformidler vores budskaber. Når vi bruger fortjent kommunikation, anerkender vi, at interessentgrupperne er med til at diskutere styrelsens budskaber. Målgruppekommunikation Formålet med kommunikationen til den markedsmæssige målgruppe er, at vi formidler målrettet og lettilgængelig information, som fremmer markedernes effektivitet. Formålet med kommunikationen til det politiske lag er at sikre, at politiske beslutningstagere er opdateret om styrelsens arbejde og kan spejle sig i den kommunikation, som styrelsen foretager på markedet. Den markedsmæssige målgruppe og det politiske lag Den markedsmæssige målgruppe består af virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder, mens målgruppen i det politiske lag består af politiske beslutningstagere. 11

12 4.2 Tematiseret målgruppemodel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens målgruppemodel viser flowet i kommunikationen og de tilgængelige kommunikationskanaler. 12

13 5.0 Kommunikationsprincipper Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fire kommunikationsprincipper er tjekspørgsmål til vores kommunikationsplatform Klart og klogt. Principperne indeholder konkrete anvisninger til, hvordan vi skal kommunikere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så vi sikrer en tydelig og professionel formidling. PRINCIPPER MÅL Vision, mission & styrelsesstrategi BUDSKABER Platform KANALER MÅLGRUPPER GOVERNANCE PRIORITEREDE INDSATSER 13

14 5.1 Fire kommunikationsprincipper 1. MÅLRETTET 2. EXCELLENT KLART OG KLOGT 3. PERSPEKTIVERET 4. SAMFUNDSVÆRDI 14

15 5.1.1 Målrettet Målrettet betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen altid kommunikerer med et skarpt blik for modtageren og med en bevidsthed om, hvad der er formålet med kommunikationen. Det handler med andre ord om at sætte sig i modtagerens sted. Strategiske valg Målrettet betyder også, at styrelsen strategisk udvælger hvilke sager, der skal kommunikeres eksternt, samt hvordan og til hvem. Budskaberne og kanalerne er altid målrettet de tematiserede målgrupper. Fx er det væsentligste for modtagerne, hvad en afgørelse betyder lige præcis for dem, og at det bliver formidlet via kanaler, som rammer dem. Tone og sprog Derudover spiller tone og sprog også en vigtig rolle, når styrelsen anvender målrettet kommunikation. Der er fx forskel på, hvordan vi skriver en rådssag, og hvordan vi formulerer os på forbrug.dk 15

16 5.1.2 Excellent Excellent betyder først og fremmest, at vores kommunikation har en meget høj standard og formidles professionelt. Professionalisme og kvalitet For at opnå en excellent kommunikation skal vi altid kvalitetssikre vores kommunikation, så den fremstår professionelt og bliver båret frem med stolthed. Lige fra det visuelle udtryk i kommunikationsprodukterne til håndteringen af pressen. Det betyder, at alle skal følge styrelsens designskabeloner, så det visuelle udtryk er genkendeligt og konsistent. Samtidig spiller vores egen personlige fremtræden også en rolle. Derfor er det vigtigt, at vi altid fremstår professionelle og klæder os efter omstændighederne. 16

17 5.1.3 Perspektiveret Perspektiveret betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter kommunikationen ind i en større kontekst og viser fagligt overskud i den eksterne kommunikation. Styrelsen peger fremad Vi kan gøre vores kommunikation perspektiveret ved fx at pege fremad mod et mere effektivt marked eller mere kompetente forbrugere. Vi kan også vise sagens sammenhæng ved at formidle en aktuel sags konsekvenser lige nu og her, og hvilke potentielle fremtidige konsekvenser sagen kan få. 17

18 5.1.4 Samfundsværdi Samfundsværdi betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil skabe synlighed om den positive effekt af styrelsens arbejde og ikke reducere kommunikationen til alene at redegøre for, hvad de markedsmæssige målgrupper skal eller ikke må. Værdiskabelse Kommunikation skal være med til at tydeliggøre, at styrelsen arbejder med at skabe værdi både for forbrugere og virksomheder og dermed hele samfundet. Eksempelvis kan pressemeddelelser om udfaldet af en sag afsluttes med en udtalelse til citat, som understøtter samfundsværdien for forbrugerne, virksomhederne eller begge målgrupper. 18

19 6.0 Budskaber Udviklingen af styrelsens budskaber sker på baggrund af de strategiske kommunikationsmål og de tematiserede målgrupper. Målrettede budskaber Budskaberne fordeler sig på forbrugerbudskaber, virksomhedsbudskaber, offentlige myndighedsbudskaber, budskaber til politiske beslutningstagere og budskaber om styrelsens arbejde. Eksempelvis kan meget konkrete og handlingsanvisende budskaber godt anvendes over for en bred forbrugergruppe, hvis formålet er at få flest mulige borgere til at blive mere kompetente forbrugere. Mens mere overordnede budskaber rammer en anden tone, som egner sig godt sig til fx de politiske beslutningstagere. PRINCIPPER KANALER MÅL Vision, mission & styrelsesstrategi Platform MÅLGRUPPER BUDSKABER GOVERNANCE PRIORITEREDE INDSATSER Forbrugere Om styrelsens arbejde Virksomheder. Budskabe r Politiske beslutningstagere Offentlige myndigheder 19

20 7.0 Kanaler I kommunikationen med målgrupperne skal styrelsen som tidligere beskrevet gøre brug af egne kanaler eller arbejde med kanaler til fortjent kommunikation. PRINCIPPER MÅL Vision, mission & styrelsesstrategi BUDSKABER Kanalmix Platform Kommunikationens mål, kontekst, målgruppe og budskab er afgørende for valget af kommunikationskanal. Nogle kanaler er mere oplagte til nogle typer budskaber og målgrupper end andre. Men vi kan generelt styrke styrelsens gennemslagskraft og sikre ejerskab hos målgrupperne ved at anvende flere kanaler. Derfor skal den enkelte medarbejder forholde sig til kanalhjulene forud for en kommunikationsindsats. KANALER MÅLGRUPPER PRIORITEREDE INDSATSER GOVERNANCE 20

21 7.1 Kanalhjulene vælg det rette kanalmiks Kanalhjul De to kanalhjul skaber et visuelt overblik over styrelsens kanaler. Hjulene kan bruges til at give os inspiration til at tilføje flere kanaler i vores kommunikation og udfordre vores vante valg af kanaler. Hotlines Skiltning og indretning Intranet KFST.dk Ejet kommunikation Forbrug.dk Breve og e- mails Analyser Sociale medier Offentlige myndigheder Presse Fortjent kommunikation Brancheforeninger Advokater og andre rådgivere Møder, konferencer og foredrag Rapporter og redegørelser Eksperter 21

22 8.0 Governance Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens to overordnede kommunikationsenheder er PRES og FDK. Enhederne har hver deres ansvarsområder, men følger de samme overordnede linjer formuleret i denne kommunikationsstrategi. PRINCIPPER MÅL BUDSKABER Governanceprincipper PRES varetager styrelsens kontakt til pressen og den interne kommunikation, mens FDK har ansvaret for forbruger- og virksomhedsrettet kommunikation på forbrugerforholdsområdet og varetager portalen for offentlig forbrugerinformation, forbrug.dk og den tekniske drift af kfst.dk. Styrelsen har formuleret en række governanceprincipper med udgangspunkt i de to enheders ansvarsområder. KANALER Vision, mission & styrelsesstrategi Platform MÅLGRUPPER PRIORITEREDE INDSATSER GOVERNANCE 22

23 8.1 Governanceprincipper PRESSEKONTAKT PRES har ansvaret for kontakt til pressen. Det er PRES, som udsender pressemeddelelser for styrelsen og har det centrale ansvar for at koordinere besvarelsen af pressehenvendelser. Decentralt kommunikationsansvar i de enkelte centre Der ligger et decentralt kommunikationsansvar i de enkelte centre. I centrene er det kontorchefen, som forpligter sig til at kende elementerne i kommunikationsstrategien, og det er kontorchefen, der som princip udtaler sig til pressen. Dog gør særlige forhold sig gældende, når det drejer sig om sagsbaserede henvendelser i FRE. Her har PRES en liste over, hvilken sagsbehandler der kan udtale sig om hvilken varegruppe. FORBRUGER- OG VIRKSOMHEDSKONTAKT FDK's ansvarsområde dækker forbrugerforhold. FDK har det overordnede ansvar for kommunikationen med forbrugerne og virksomhederne om forbrugerforhold. PRINCIPPER FOR BRUG AF SOCIALE MEDIER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke en fælles politik for brugen af sociale medier. Det er planen at formulere en politik som en del af implementeringen af kommunikationsstrategien. 23

24 9.0 Prioriterede indsatser Med afsæt i de overordnede strategiske kommunikationsmål og resultatkontrakterne er der defineret seks prioriterede kommunikationsindsatser: 1. Implementering af kommunikationsstrategien PRINCIPPER MÅL BUDSKABER 2. Design 3. Nye platforme 4. Udgivelser 5. Nye kommunikationsformer 6. Målgrupper KANALER Vision, mission & styrelsesstrategi Platform MÅLGRUPPER GOVERNANCE PRIORITEREDE INDSATSER 24

25 9.1 Implementering af kommunikationsstrategi IMPLEMENTERING AF KOMMUNIKATIONSSTRATEGI INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Arbejdsgrupper om underbudskaber til kommunikationsstrategien Maj 2011 PRES Kommunikationsplan for styrelsen 1. halvår 2011 PRES Kommunikationsplan for forbrug.dk mv 1. halvår 2011 FDK Forankring af strategi hos medarbejderne 1. halvår 2011 PRES Formidlingskurser for medarbejdere 1. halvår 2011 PRES Medietræningskurser for cheferne 2012 PRES 25

26 9.2 Design, udgivelse og målgrupper DESIGN INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Udarbejdelse af nyt design 1. halvår 2011 FDK/PRES Implementering af nyt design 1. halvår 2011 FDK/PRES UDGIVELSER INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Udgivelse af flagskibet KFR juni 2011 MØK/PRES MÅLGRUPPER INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Håndtering af interessenter 2. halvår 2011 PRES 26

27 9.3 Nye platforme og kommunikationsformer NYE PLATFORME INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Nyt intranet 1. halvår 2011 FDK (PRES) Nyt kfst.dk 2. halvår 2011 FDK (PRES) NYE KOMMUNIKATIONSFORMER INDSATSOMRÅDE AFSLUTTET ANSVARLIG Levende indhold på forbrug.dk 2012 FDK Online-hotline, selvbetjening 1. dec FDK Projekt om styrelsens brug af sociale medier 2. halvår 2011 PRES/FDK 27

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis 21. OKTOBER 2015 Agnete Gersing Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis NAF gå hjem-møde: Kan vi måle os til velfærd? HVORDAN FUNGERER ANBEFALINGERNE

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB MISSION, VISION & VÆRDIER

DANSK SYGEPLEJESELSKAB MISSION, VISION & VÆRDIER DANSK SYGEPLEJESELSKAB MISSION, VISION & VÆRDIER Dansk Sygepleje Selskab Vision, mission & værdier Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright DASYS 2013 November 2013 Alle rettigheder

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere