STRATEGI MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2"

Transkript

1 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne... 5 CFD s mission... 6 Værdierne... 6 Den overordnede betydning af værdierne for CFD... 6 Den lokale betydning... 8 Vision... 9 Økonomisk... 9 Fagligt... 9 Organisatorisk... 9 Teknologisk... 9 Strategipunkter overordnet Fagligt Organisatorisk Teknologisk Kommunikation Økonomisk Afslutning Side 1 af 13

3 Indledning På CFD står vi over for en række udfordringer i de kommende år. Vi har derfor gennemført forskellige tiltag for at gøre os bedst mulig i stand til at håndtere udfordringerne. På en konference i HMU, i april 2011 satte vi gang i en diskussion af vores mission, vores værdigrundlag og visioner. På et chefmøde i december samme år blev drøftelserne udvidet med ambitionen om at skrive en strategiplan frem mod Strategiplan 2020 består af: Strategi 2020, med mission, værdier og vision Økonomi Strategi 2020 Rådgivning Strategi Tolkebooking Strategi 2020 Sociale Tilbud Strategi 2020 Kompetencecenteret Kommunikationsstrategi Strategi 2020 blev færdigredigeret den 1. juni Siden er mange af strategipunkterne gennemført, og andre har ændret indhold som følge af udviklingen. Bestyrelsen har i forbindelse med Strategi 2020 besluttet, at der i 2016 skal udarbejdes en ny strategiplan. Som nævnt er strategiarbejdet en dynamisk proces. Da der på mange områder er sket en opfyldelse af strategiplanens visionspunkter, har bestyrelsen opfordret chefgruppen til at lave en midtvejsstatus. Dette arbejde har givet anledning til, at der er udarbejdet følgende revisioner i en Strategi 2020 kaldet V02. I denne revidering er der udarbejdet følgende: Aktuelle tilpasninger og opdateringer i, Strategi 2020 V02, men mission, værdier og vision, revideret januar 2015 En ny gennemskrivning af Strategi 2020 V02 Rådgivning, revideret oktober 2014 Et tillæg til den oprindelige Strategi 2020, kaldet V02 tillæg Sociale Tilbud, revideret november 2014 Et tillæg til den oprindelige Strategi 2020, kaldet V02 tillæg Tolkebooking, marts2015 Baggrund Cochlear Implant En helt overordnet udfordring for CFD er naturligvis den påvirkning, som udviklingen og introduktionen af Cochlear Implant, CI, har for hele døvesamfundet og alle de tilknyttede organisationer og institutioner. De traditionelle døvemiljøer, som CFD er en del af, har de seneste 10 år mødt en række nye udfordringer, som ikke bliver mindre i de kommende år som følge af tidligt, bilateralt cochlear implanterede døvfødte børn. Generelt set har denne udvikling været gældende siden slutningen af 1990 erne. Af de børn, der findes egnede til CI, bliver stort set alle i dag opereret. Side 2 af 13

4 Siden slutningen af 1990 erne er børnene blevet opereret i en stadig tidligere alder, og siden 2005/2006 har man typisk opereret børnene, når de var omkring 11 måneder gamle. I de seneste år har børnene på dette tidlige operationstidspunkt fået CI på begge ører. Erfaringerne indtil nu tyder på, at kun få af de opererede lærer tegnsprog. De foreløbige erfaringer peger altså i retning af, at disse børns primære kommunikationsform vil være det talte sprog. Nogen vil givetvis få noget ud af at supplere med andre kommunikationsformer, f.eks. tegnsprog, støttetegn eller mundaflæsning. 1 I Strategi 2020 V02 for rådgivning findes en nærmere gennemgang af udviklingen af børn på døveskolerne i Danmark. Velfærdsreformer Andre udfordringer vil også præge udviklingen for CFD og hele det sociale område herunder det specialiserede område. Dele af den vestlige verden er stærkt præget af alvorlige økonomiske udfordringer. Danmark er også ramt af store økonomiske vanskeligheder, selv om de ikke er så voldsomme i forhold til mulighederne for at fastholde et velfærdssamfund, som vi ser andre steder i Europa. Den økonomiske dagsorden frem mod 2020 forventes at være præget af velfærdsreformer og ingen eller en beskeden økonomisk vækst i den offentlige sektor. Det forventes, at man politisk vil fastholde velfærdssamfundet. Derfor vil kravet være en mere effektiv offentlig sektor. I regeringens strategi 2020 forventer man en vækst i den offentlige sektor på 0,8 %, en vækst, der vil ligge under pris- og lønudviklingen. For CFD er dette også en del af virkeligheden i denne strategiplansperiode, som vi skal forholde os til. Velfærdsteknologier er et af svarene på udfordringen. En central velfærdteknologi på CFD bliver videokommunikation, men mange andre teknologier vil også blive en del af hverdagen. Mange af disse teknologier vil stille store krav til CFD og de enkelte medarbejdere om at kunne anvende denne teknologi, både på et teknisk plan, men også på en pædagogisk og etisk korrekt måde. Markedsgørelse af det sociale arbejde med udpræget konkurrence er en del af samfundsudviklingen, der præger disse år. Denne udvikling er formentlig også begrundet i et politisk ønske om mest mulig for færrest mulige midler. Vi har på døveområdet haft tradition for et tæt samarbejde og for koordinering af de opgaver, vi har påtaget os at løse. Vi oplever imidlertid, at området er presset i forhold til brugergruppens udvikling, og det sammen med det øgede fokus på konkurrence har betydet, at det er blevet vanskeligt at fastholde det tidligere fokus på samarbejde og koordinering. Det er en udvikling, vi vil ønske ikke var så fremtrædende, men vi må også erkende den som et vilkår, som vi må forholde os til i strategiplanen. 1 Jf. undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen, Version 1.0, Epinion for Undervisningsministeriet, juni Side 3 af 13

5 I de kommunale udviklingsstrategier er der flere tendenser, der har betydning for CFD. Det drejer sig bl.a. om de handicappolitiske målsætninger om, at tilbud skal være i nærmiljøet, og ønsket om at kommunen selv udbyder den sociale service. Kommunen ønsker at fastlægge serviceniveauet for deres borgere, også når de indgår i samspil med borgere fra andre kommuner. Kommunerne stiller desuden krav om øget dokumentation, og vi ser en tendens i retning af individuelt udmålte ydelser. Disse udviklingstendenser afspejler sammen med en række udfordringer, der er nævnt i de enkelte strategibilag for områderne, de samlede udfordringer, som CFD skal forholde sig til, og som er grundlaget for vores mission, værdier, visioner og strategier. Hvad er en mission? En mission er en erklæring af organisationens eksistensberettigelse. Missionen angiver hvilken opgave, vi er sat i verden for at løse, og den siger, hvad vi skal, og dermed også hvad vi ikke må. Missionen indikerer, hvad der er og fremover skal være vores kernekompetencer. Hvad er en værdi? CFD s værdier fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, positivt og negativt. Vores værdier styrer, hvordan vi bør handle, behandle og respektere hinanden og de borgere, vi betjener. Samtidig viser de, hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen. Man kan sige, at værdierne udgør et grundlæggende sæt af fælles forestillinger, som tilsammen danner fundamentet for et kulturelt fællesskab i organisationen. Det er vigtigt, at værdierne afspejler de basale sociale holdninger, som eksisterer på CFD. Ellers bliver værdierne manipulerende og udtryk for noget, som vi ikke kan genkende, og dermed vil de ikke udgøre et solidt fundament for vores virksomhed. Værdierne vil som næsten alle andre ord i sproget - altid være genstand for en vis individuel fortolkning og tilskrivning af betydning. Vi definerer værdierne på en overordnet måde for CFD, og decentralt definerer man, hvad det konkret betyder for de enkelte arbejdsområder og arbejdspladser. Værdierne vil således påvirke vores måde at handle og træffe beslutninger på over hele CFD. Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger, hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på. Værdigrundlaget er også knyttet til visionen, det skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen. Hvad er en vision? Vores visioner er et udtryk for, hvordan CFD ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Vision betyder syn eller drømmesyn. Vores vision fortæller os selv og andre, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder - hvad vi stræber efter. Visionen skal altså være med til at skabe en stærk fælles retning for hele organisationen. Missionen giver os som organisation mening, mens visionen giver retning. Side 4 af 13

6 Proces Denne strategiplan er en tilretning af Strategi 2020 fra 1. juni Dette notat er behandlet på HMU s møde den 1. juni HMU s bemærkninger er indarbejdet. Bestyrelsen har på sit møde den 9. juni 2015 godkendt oplægget. Verden forandrer sig hele tiden, ligeledes vil en strategiplan være et dynamisk arbejdsredskab. Ting i vores omverden forandrer sig på en måde, vi ikke havde forudset, politiske beslutninger træffes og økonomiske vilkår ændres, hvilket er eksempler på forhold, der vil påvirke vores strategiplan. Strategiplanen er også til stadig drøftelse med medarbejderne, lige som nye virkeligheder løbende skal tænkes ind. Strategiplanen, som den fremlægges her, er derfor det billede, vi ser den dag, den er blevet revideret. Dette tidspunkt er 1. januar CFD s mission, værdier og visioner vil være grundlag for CFD s vækst og udvikling over en længere periode. Møder med handicaporganisationerne I forbindelse med formuleringen af Strategi 2020 har vi haft en dialog med flere handicaporganisationer på vores område. Vi har således været i dialog med DDL, DDU, FDDB, Høreforeningen og DeCibel. Drøftelserne har efter vores opfattelse været ført i en uformel og uofficiel form. Der vil derfor ikke blive refereret til disse møder, men de har været til meget stor inspiration for chefgruppens strategiarbejde. Handicaporganisationerne har givet udtryk for meget forskellige opfattelser af de udviklingstendenser, der ses for de kommende 10 år i forhold til forventninger til brugergruppens behov. Der har været forskellige konkrete ønsker til de ydelser, CFD skal tilbyde både på kort og på lang sigt. Der har ikke været tale om modsatrettede ønsker, men ydelser der kan supplere hinanden. Generelt har organisationerne lagt vægt på et godt samarbejde, som en vigtig værdi i CFD s værdigrundlag. Vi har lært meget af disse dialoger, og det er vores håb, at organisationerne kan genkende deres indflydelse på vores arbejde både i dette notat og i CFD arbejde i årene fremover. Vi har et klart ønske om at fortsætte dialogen med handicaporganisationerne, da deres formidling af medlemmernes ønsker, behov og synspunkter er af uvurderlig betydning for en organisation som CFD. Side 5 af 13

7 CFD s mission CFD s mission CFD leverer specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab. CFD s tilbud tager udgangspunkt i tegnsprog, taktilt tegnsprog, tegnstøttet kommunikation og/eller anden visuel kommunikation, og/eller andre former for tilpasset kommunikation. CFD s ydelser omfatter Rådgivning Bo- og dagtilbud Særlige uddannelsestilbud Tolkning Psykologiske tilbud Erfa-netværk CFD tilbyder desuden rådgivning og kompetenceudvikling for professionelle, der beskæftiger sig med målgrupperne. Værdierne CFD s fem værdier er: CFD s værdier o o o o o Høj kvalitet Respekt for individet Troværdighed Dynamisk Non-profit Den overordnede betydning af værdierne for CFD Høj kvalitet I en hver situation leverer vi den højest mulige kvalitet, og man kan regne med vores høje faglige niveau. Side 6 af 13

8 I høj kvalitet indgår for os, at ydelserne ydes i rette tid, evt. som en forebyggende indsats, at vi møder borgernes behov, når de opstår, samt at vi har fokus på fremtidens krav og udfordringer. Der lægges vægt på, at medarbejderne løbende uddannes og opkvalificeres. På CFD sætter vi samarbejde højt. Vi anerkender, at vi alle har forskellige kompetencer, som kan skabe værdi, når de sættes sammen. Det gælder såvel internt, som i forhold til eksterne aktører bl.a. pårørende, andre fagfolk, organisationer og bestillere af ydelserne på CFD. Vi siger fra, hvis vi ikke kan løse en opgave med den nødvendige kvalitet. Respekt for individet CFD viser forståelse og respekt for det enkelte menneskes behov, forudsætninger og ønsker, både i forhold til borgere, kollegaer og medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes kommunikationsevner og behov. Vi har gensidig respekt for døve, døvblindes og hørendes sprog og kultur. Medarbejderne anerkender dansk tegnsprog som et selvstændigt sprog. På CFD er dansk og dansk tegnsprog ligestillede sprog. En hver borger eller ansat har ret til at forstå og blive forstået på sit sprog. Dansk tegnsprog skal bruges, når der er tegnsprogede døve/døvblinde inden for synsfeltet. CFD er en organisation, der også har respekt for det samfund, vi er en del af, hvorfor vi ønsker at udvise en social og samfundsmæssig ansvarlighed. Det sker gennem et stærkt fokus på arbejdsmiljøet, en bevidst miljøpolitik, den sociale kapital og organisationens CSR-regnskab. Troværdighed Man kan regne med, at vi holder det, vi lover. Det gælder uanset, om det er i forholdet mellem medarbejdere indbyrdes, mellem ledelse og medarbejdere, i forhold til de borgere, vi yder service, eller til de myndigheder og organisationer, som vi samarbejder med. Vi tilstræber åbenhed og gennemsigtighed over for alle interessenter. På CFD vil vi gennem vores kommunikation udbrede denne åbenhed. Først og fremmest vil det eksternt ske gennem vores hjemmeside samt internt gennem et intranet. Dynamisk CFD er en kraftfuld organisation, der er omstillingsparat og udviklingsorienteret. Vi ser opgaver og udfordringer som noget, der skal løses og ikke som forhindringer og besværligheder. Side 7 af 13

9 Vores udgangspunkt ved en ny opgave er ikke et NEJ, men JA, fulgt af spørgsmålet: Og hvordan løser vi det så? Non-profit Alle indtægter bruges til at udvikle og støtte de ydelser, CFD leverer. Vi skal ikke skabe overskud til enkeltpersoner, aktionærer eller organisationer. Vi handler altså ikke hverken generelt eller i de konkrete situationer ud fra et ønske om at skabe profit. Der vil på CFD altid være fokus på, at virksomheden drives økonomisk og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssigt. Den lokale betydning Nogle værdier vil være mere centrale end andre for de enkelte arbejdspladser og afdelinger, men alle værdierne er naturligvis bærende for hele organisationen. Værdierne skal omsættes til konkret betydning for de enkelte arbejdspladser og afdelinger, således at de får betydning for den enkelte medarbejder og den konkrete praksis. Værdierne skal omsættes, så borgere og medarbejdere oplever værdierne i det daglige. Side 8 af 13

10 Vision CFD s vision Fagligt At være en landsdækkende udbyder af tilbud på et højt fagligt niveau, der løbende imødekommer målgruppernes behov. At udbygge de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne imødekomme nye behov. At fremme innovation og nytænkning. At have et stærkt brand som en organisation med en høj faglighed. At arbejde bevidst med tværfaglighed og vidensdeling. Organisatorisk Teknologisk Økonomisk At stå stærkt som en organisation med en tydelig fællesskabsfølelse og sammenhængskraft. At bygge på decentral beslutningskompetence, decentral ledelse og økonomiske modeller, der understøtter dette. At anvende projektorienterede arbejdsformer. At løse opgaverne, hvor der er det bedst mulige faglige grundlag og undgå intern konkurrence. At kommunikere ensartet og stærkt fra alle dele af organisationen. At deltage i den handicapfaglige og handicappolitiske diskussion. At have en dynamisk organisation, der tilpasser sig en verden i stadig forandring. At arbejde bevidst med generationsskifteudfordringen (risiko for videnstab, organisatoriske konsekvenser m.v.) At være engageret i internationalt samarbejde og projekter. At skabe optimale muligheder for e-inklusion og digital service til vores målgrupper. At udnytte moderne teknologi (herunder velfærdsteknologi) i forbindelse med faglig opgaveløsning, uddannelse, vidensdeling, kommunikation og administrative opgaver samt være med til at udvikle relevante teknologier At have en effektiv og ansvarlig ressourceudnyttelse. At have en stærk økonomi, der giver mulighed for udvikling. Side 9 af 13

11 Strategipunkter overordnet I nedenstående skal kort sigt forstås som perioden 2015 til 2017 og langsigt som perioden fra 2017 til CFD har i Strategi 2020 V02 en flerstrenget målsætning i forhold til de borgere, vi yder service til. Hovedfokus er at holde fast i vores kernegruppe, nemlig døve og døvblinde, der er afhængig af eller ønsker at kommunikere på tegnsprog eller taktilt tegnsprog, uanset den enkeltes forudsætninger. Denne gruppe skal have høj opmærksomhed og må ikke føle sig svigtet af den ændring, som CFD også ønsker i målgruppefokus. CFD skal yde tilbud til alle borgere, der pga. døvhed, høretab eller pga. et kombineret syns- og høretab har behov for særlig tilrettelagt service, jf. missionen, der tager hensyn til borgerens udgangspunkt for kommunikation. Fagligt På kort sigt CFD ønsker at udvikle tilbud til alle aldersgrupper. Det skal bemærkes, at det er nyt med et målrettet tilbud til børn. Udviklingen og i givet fald med hvilken hastighed og intensitet, dette vil ske, vil afhænge af de behov, vi bliver stillet overfor. Vi har dog ingen hensigt om at udvikle egentlige skoletilbud til børn, da vi forventer, at de fuldt ud tilgodeses i de tilbud, der allerede er til gruppen. Der skal arbejdes med arbejdsmarkedstiltag, der både sikrer udvikling af nye jobmuligheder, indslusning til job eller uddannelse samt jobfastholdelse. Det er indsatsområder på såvel Sociale Tilbud som på Rådgivning. Der skal i den forbindelse arbejdes med nye teknologiske muligheder, og tiltagene skal metodeudvikles og beskrives. Videokommunikation er et voksende område. Det stiller nye krav til medarbejdernes traditionelle arbejdsmetoder i borgerkontakten. Der skal sættes ind på afdækning af disse faglige udfordringer og på en opkvalificering til løsning af dem. Det gælder ikke mindst udviklingen af videotolkning i forhold til langt de fleste af de tolkeområder, vi i dag betjener. Aktuelt har vi den landsdækkende videotolketjeneste for DNTM (Den Nationale Tolke Myndighed). Der skal fortsat ske en udvikling af kompetencer i forhold til nye brugergruppers krav. Det gælder såvel behov som følge af nye behandlingsmetoder som ændrede aldersgrupper. Der skal være fokus på mulighederne for at etablere nye tiltag på CFD, fx i tilfælde hvor andre tilbud lukkes, men hvor borgere og kommuner fortsat efterspørger ydelser, eller i tilfælde hvor nye behov opstår. Samarbejdet med Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) skal øges, bl.a. gennem styrkelse af psykologiske specialfunktioner på CFD. På lang sigt På tegnsprogstolkeområdet forventes den mindre tilgang at kunne mærkes gradvis i årene frem mod Hvorefter vi forventer et lidt større fald, dog fortsat begrænset i perioden frem til Side 10 af 13

12 Området er imidlertid meget følsomt for evt. politiske prioriteringer eller beslutninger samt over for forskydninger på grund af konkurrence og udbud. Sandsynligheden for ændringer som følge af sådanne forhold må betegnes som høj. Ovenstående udvikling skal derfor have et højt fokus med hensyn til overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver samt med hensyn til udviklingen af den bedst egnede organisation, der understøtter opgavevaretagelsen. På konsulentområdet forventes en mindre påvirkning i perioden frem mod 2020, dog forventes en mindre tilgang af ungegruppen i den sidste del af perioden. Det forventes samtidig, at kompleksiteten i opgaverne vil øges i perioden. Der skal derfor følges op med nødvendig efteruddannelse og intern opkvalificering. Organisatorisk På kort sigt CFD er blevet udfordret af det nye Social Tilsyn til at gennemgå CFD s Driftsaftale med Gladsaxe Kommune, da de mener, at den strider mod lovgivningen om Socialtilsyn. Der er flere bevægelser på dette område, hvorfor der som oplæg til en ny strategiplan i 2016 bør ske en afklaring af, om CFD skal betragtes som en primært privat organisation eller en halv offentlig organisation. Der er i den forbindelse behov for en afklaring af en række forhold og fro betydningen af en væsentlig ændring af Driftsoverenskomsten eller en evt. opsigelse af aftalen. CFD oplever et øget behov for et tættere samarbejde med organisationer, der opgavemæssigt og organisatorisk ligner CFD. Chefgruppen har indledt drøftelser med Selveje Danmark, som vi ser muligheder for et evt. medlemskab af. Denne afklaring bør ske i sammenhæng med de ovenstående overvejelser. Udgangspunktet for CFD s tilbud vil være de nuværende ejede og lejede faciliteter. Det forventes, at nogle af de mindre enheder, specielt afdelingskontorerne i provinsen, vil ændre status fra egentlige selvstændige enheder til workstations. Vi vil fortsætte den omfattende renovering af egne ejendomme med henblik på bedre tilgængelighed, og vi vil skabe tidssvarende boliger, bedre arbejdspladser for medarbejderne samt en høj energieffektivitet. Inden for strategiplanens første periode skal egnetheden af den fortsatte anvendelse af Døvblindehuset i Nærum overvejes. Formentlig vil der af pga. øget efterspørgsel være behov for en revurdering af de fysiske rammer midt i strategiperioden. På dagområdet i Søborg skal evt. nødvendige effektiviseringer overvejes, og i forhold generationsskifteproblematikken skal den bedst mulige organisering overvejes sidst i denne periode. Side 11 af 13

13 Overordnet vil der også være behov for at se på CFD s organisationsstruktur. En vurdering, der bør sættes i gang i Der skal således foretages en analyse, der tager udgangspunkt i de organisationsændringer, der er sket/planlagt på driftsområderne, udviklingen i servicetilbuddene, prognosegrundlag samt i generationsskifteperspektivet i forhold til den øverste ledelse. CFD har i gennem flere år haft en vækst- og udviklingsstrategi. Strategien forventes på kort sigt fortsat at præge CFD s udvikling. Vi vil derfor have stor opmærksomhed på hvilke projekter og tilbud, det vil være relevant for CFD at påtage sig. Det kan være med et både nationalt og internationalt perspektiv. Medarbejderne er CFD s vigtigste ressource. I den første periode af 2015 skal der som i 2011 gennemføres en trivselsundersøgelse. Den vil være et godt grundlag for at fastholde fokus på trivslen og på opfølgningen af de mange tiltag, der er sat i gang efter den undersøgelse, der blev gennemført i I det hele taget vil der på CFD være høj fokus på sygefraværet og arbejdsmiljøet, der skal være blandt det bedste. På lang sigt Vi forventer, at den vækst- og udviklingsstrategi, der indtil nu har præget CFD, også vil præge os i den første del af strategiperioden. På lang sigt forventer vi en strategi, der i højere grad vil tage udgangspunkt i udvikling og drift under en stabil eller en negativ vækst. Teknologisk På kort sigt CFD s it-udvikling er vigtig for mange af vores strategier, så vi kan være en effektiv og moderne organisation. Ultimo 2014 er der igangsat overvejelser om en ny it-strategi. Af it-udviklingsområder ses bl.a. borgerrettet it-service, borgerinddragelse i samfundets hurtige itudvikling, e-learning for medarbejdere og it som grundlag for vores kommunikationsstrategie. Endvidere overvejes det løbende hvilke it- platforme, der mest hensigtsmæssigt skal anvendes i organisationens administrative funktioner. På lang sigt Der skal skabes grundlag for, at CFD løbende har mulighed for at være i front med hensyn til itudviklingen. Hvad der vil præge it-udviklingen i den sidste del af strategiperioden, er umulig at forberede sig på i dag. Kommunikation På kort sigt CFD s Kommunikationskompas beskriver de udfordringer, som CFD står over for, og opstiller strategiske anvisninger. Kommunikationskompasset skal i øvrigt ikke refereres nærmere her, der henvises til notatet for yderligere information. I forbindelse med kommunikation skal vi have fokus på CFD s positionering og differentiering. Hvordan får vi kunderne, forstået bredt, til at vælge CFD frem for andre tilbud eller måske slet ikke et tilbud? Hvad er det, vi skal være kendt for, og hvorfor skal borgerne foretrække os frem for andre? Hvad gør os specielle og anderledes? Handleplaner på disse områder skal udarbejdes. Side 12 af 13

14 Handleplanerne skal naturligvis tage udgangspunkt i det produkt, vi sammen kan skabe med den høje kvalitet m.v., som er beskrevet ovenfor. Men det hjælper ikke noget, hvis ingen kender til det. Det gælder uanset, om det er den borger, kommune eller anden myndighed, der har et bevidst og erkendt problem, eller det drejer sig om den situation, hvor man har et diffust behov, men ikke en umiddelbart erkendelse af, at nogen har en mulig løsning På lang sigt De digitale og sociale medier vil have en helt central plads i kommunikationen på alle planer. CFD skal have fokus på, at disse medier også er en del af hverdagen for organisationen CFD. Økonomisk På kort sigt Budgetlægningen for de første år vil være præget af en omstilling fra en tidligere fremskrivning på baggrund af pris- og lønudviklingen til en fremskrivning, der forventes at ligge under pris- og lønudviklingen. Regeringen forventer en vækst på kun 0,8 %. Der skal holdes fokus på lønudviklingen. CFD skal kunne fastholde og rekruttere den nødvendige og den bedst kvalificerede arbejdskraft. Det økonomiske grundlag og de forventede beskedne overenskomstresultater for de kommende overenskomstperioder betyder dog, at CFD kun vil have beskedne muligheder for lønudvikling. Der skal ses på konsekvenserne af den forventede beskedne lønudvikling og på hvilke fastholdelses- og rekrutteringstiltag, der kan fremme CFD s medarbejderpolitik samt på hvilke tiltag, der kan holdes inden for de økonomiske rammer. På CFD skal vi bevidst arbejde med vores medansvar for et sundt og bæredygtigt samfund. CFD påbegyndte med regnskab 2012 en grundig registrering af en række miljøpåvirkelige faktorer. Disse skal følges op af fortsatte tiltag, således at vi positivt medvirker til et mere bæredygtigt forbrug af vores samfundsressourcer. På lang sigt Nulvæksten eller den beskeden fremskrivning vil stille øgede krav om effektivisering og rationalisering for at kunne fastholde serviceniveauet. Det må dog forventes at efter en flerårig periode under disse forudsætninger, vil der komme et stort pres på service i forhold til de enkelte ydelser, og kommunerne vil stille krav om tilpasninger til et lavere niveau. De økonomiske udfordringer vil i sagens natur blive særlig udfordrende efter en længere periode med nulvækst. Afslutning Denne strategiplan Strategi 2020 V02 kan læses som en samlet fremstilling af de overordnede overvejelser for CFD s strategi. Ønsker man en mere detaljeret indsigt på enkelt områder, skal man dykke ned i de enkelte strategiplaner for områderne I 2016 skal der foretages en revision af strategigrundlaget, der så formentlig skal udvides til en Strategi 20??. Side 13 af 13

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere