STRATEGI MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2"

Transkript

1 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne... 5 CFD s mission... 6 Værdierne... 6 Den overordnede betydning af værdierne for CFD... 6 Den lokale betydning... 8 Vision... 9 Økonomisk... 9 Fagligt... 9 Organisatorisk... 9 Teknologisk... 9 Strategipunkter overordnet Fagligt Organisatorisk Teknologisk Kommunikation Økonomisk Afslutning Side 1 af 13

3 Indledning På CFD står vi over for en række udfordringer i de kommende år. Vi har derfor gennemført forskellige tiltag for at gøre os bedst mulig i stand til at håndtere udfordringerne. På en konference i HMU, i april 2011 satte vi gang i en diskussion af vores mission, vores værdigrundlag og visioner. På et chefmøde i december samme år blev drøftelserne udvidet med ambitionen om at skrive en strategiplan frem mod Strategiplan 2020 består af: Strategi 2020, med mission, værdier og vision Økonomi Strategi 2020 Rådgivning Strategi Tolkebooking Strategi 2020 Sociale Tilbud Strategi 2020 Kompetencecenteret Kommunikationsstrategi Strategi 2020 blev færdigredigeret den 1. juni Siden er mange af strategipunkterne gennemført, og andre har ændret indhold som følge af udviklingen. Bestyrelsen har i forbindelse med Strategi 2020 besluttet, at der i 2016 skal udarbejdes en ny strategiplan. Som nævnt er strategiarbejdet en dynamisk proces. Da der på mange områder er sket en opfyldelse af strategiplanens visionspunkter, har bestyrelsen opfordret chefgruppen til at lave en midtvejsstatus. Dette arbejde har givet anledning til, at der er udarbejdet følgende revisioner i en Strategi 2020 kaldet V02. I denne revidering er der udarbejdet følgende: Aktuelle tilpasninger og opdateringer i, Strategi 2020 V02, men mission, værdier og vision, revideret januar 2015 En ny gennemskrivning af Strategi 2020 V02 Rådgivning, revideret oktober 2014 Et tillæg til den oprindelige Strategi 2020, kaldet V02 tillæg Sociale Tilbud, revideret november 2014 Et tillæg til den oprindelige Strategi 2020, kaldet V02 tillæg Tolkebooking, marts2015 Baggrund Cochlear Implant En helt overordnet udfordring for CFD er naturligvis den påvirkning, som udviklingen og introduktionen af Cochlear Implant, CI, har for hele døvesamfundet og alle de tilknyttede organisationer og institutioner. De traditionelle døvemiljøer, som CFD er en del af, har de seneste 10 år mødt en række nye udfordringer, som ikke bliver mindre i de kommende år som følge af tidligt, bilateralt cochlear implanterede døvfødte børn. Generelt set har denne udvikling været gældende siden slutningen af 1990 erne. Af de børn, der findes egnede til CI, bliver stort set alle i dag opereret. Side 2 af 13

4 Siden slutningen af 1990 erne er børnene blevet opereret i en stadig tidligere alder, og siden 2005/2006 har man typisk opereret børnene, når de var omkring 11 måneder gamle. I de seneste år har børnene på dette tidlige operationstidspunkt fået CI på begge ører. Erfaringerne indtil nu tyder på, at kun få af de opererede lærer tegnsprog. De foreløbige erfaringer peger altså i retning af, at disse børns primære kommunikationsform vil være det talte sprog. Nogen vil givetvis få noget ud af at supplere med andre kommunikationsformer, f.eks. tegnsprog, støttetegn eller mundaflæsning. 1 I Strategi 2020 V02 for rådgivning findes en nærmere gennemgang af udviklingen af børn på døveskolerne i Danmark. Velfærdsreformer Andre udfordringer vil også præge udviklingen for CFD og hele det sociale område herunder det specialiserede område. Dele af den vestlige verden er stærkt præget af alvorlige økonomiske udfordringer. Danmark er også ramt af store økonomiske vanskeligheder, selv om de ikke er så voldsomme i forhold til mulighederne for at fastholde et velfærdssamfund, som vi ser andre steder i Europa. Den økonomiske dagsorden frem mod 2020 forventes at være præget af velfærdsreformer og ingen eller en beskeden økonomisk vækst i den offentlige sektor. Det forventes, at man politisk vil fastholde velfærdssamfundet. Derfor vil kravet være en mere effektiv offentlig sektor. I regeringens strategi 2020 forventer man en vækst i den offentlige sektor på 0,8 %, en vækst, der vil ligge under pris- og lønudviklingen. For CFD er dette også en del af virkeligheden i denne strategiplansperiode, som vi skal forholde os til. Velfærdsteknologier er et af svarene på udfordringen. En central velfærdteknologi på CFD bliver videokommunikation, men mange andre teknologier vil også blive en del af hverdagen. Mange af disse teknologier vil stille store krav til CFD og de enkelte medarbejdere om at kunne anvende denne teknologi, både på et teknisk plan, men også på en pædagogisk og etisk korrekt måde. Markedsgørelse af det sociale arbejde med udpræget konkurrence er en del af samfundsudviklingen, der præger disse år. Denne udvikling er formentlig også begrundet i et politisk ønske om mest mulig for færrest mulige midler. Vi har på døveområdet haft tradition for et tæt samarbejde og for koordinering af de opgaver, vi har påtaget os at løse. Vi oplever imidlertid, at området er presset i forhold til brugergruppens udvikling, og det sammen med det øgede fokus på konkurrence har betydet, at det er blevet vanskeligt at fastholde det tidligere fokus på samarbejde og koordinering. Det er en udvikling, vi vil ønske ikke var så fremtrædende, men vi må også erkende den som et vilkår, som vi må forholde os til i strategiplanen. 1 Jf. undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen, Version 1.0, Epinion for Undervisningsministeriet, juni Side 3 af 13

5 I de kommunale udviklingsstrategier er der flere tendenser, der har betydning for CFD. Det drejer sig bl.a. om de handicappolitiske målsætninger om, at tilbud skal være i nærmiljøet, og ønsket om at kommunen selv udbyder den sociale service. Kommunen ønsker at fastlægge serviceniveauet for deres borgere, også når de indgår i samspil med borgere fra andre kommuner. Kommunerne stiller desuden krav om øget dokumentation, og vi ser en tendens i retning af individuelt udmålte ydelser. Disse udviklingstendenser afspejler sammen med en række udfordringer, der er nævnt i de enkelte strategibilag for områderne, de samlede udfordringer, som CFD skal forholde sig til, og som er grundlaget for vores mission, værdier, visioner og strategier. Hvad er en mission? En mission er en erklæring af organisationens eksistensberettigelse. Missionen angiver hvilken opgave, vi er sat i verden for at løse, og den siger, hvad vi skal, og dermed også hvad vi ikke må. Missionen indikerer, hvad der er og fremover skal være vores kernekompetencer. Hvad er en værdi? CFD s værdier fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, positivt og negativt. Vores værdier styrer, hvordan vi bør handle, behandle og respektere hinanden og de borgere, vi betjener. Samtidig viser de, hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen. Man kan sige, at værdierne udgør et grundlæggende sæt af fælles forestillinger, som tilsammen danner fundamentet for et kulturelt fællesskab i organisationen. Det er vigtigt, at værdierne afspejler de basale sociale holdninger, som eksisterer på CFD. Ellers bliver værdierne manipulerende og udtryk for noget, som vi ikke kan genkende, og dermed vil de ikke udgøre et solidt fundament for vores virksomhed. Værdierne vil som næsten alle andre ord i sproget - altid være genstand for en vis individuel fortolkning og tilskrivning af betydning. Vi definerer værdierne på en overordnet måde for CFD, og decentralt definerer man, hvad det konkret betyder for de enkelte arbejdsområder og arbejdspladser. Værdierne vil således påvirke vores måde at handle og træffe beslutninger på over hele CFD. Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger, hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på. Værdigrundlaget er også knyttet til visionen, det skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen. Hvad er en vision? Vores visioner er et udtryk for, hvordan CFD ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Vision betyder syn eller drømmesyn. Vores vision fortæller os selv og andre, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder - hvad vi stræber efter. Visionen skal altså være med til at skabe en stærk fælles retning for hele organisationen. Missionen giver os som organisation mening, mens visionen giver retning. Side 4 af 13

6 Proces Denne strategiplan er en tilretning af Strategi 2020 fra 1. juni Dette notat er behandlet på HMU s møde den 1. juni HMU s bemærkninger er indarbejdet. Bestyrelsen har på sit møde den 9. juni 2015 godkendt oplægget. Verden forandrer sig hele tiden, ligeledes vil en strategiplan være et dynamisk arbejdsredskab. Ting i vores omverden forandrer sig på en måde, vi ikke havde forudset, politiske beslutninger træffes og økonomiske vilkår ændres, hvilket er eksempler på forhold, der vil påvirke vores strategiplan. Strategiplanen er også til stadig drøftelse med medarbejderne, lige som nye virkeligheder løbende skal tænkes ind. Strategiplanen, som den fremlægges her, er derfor det billede, vi ser den dag, den er blevet revideret. Dette tidspunkt er 1. januar CFD s mission, værdier og visioner vil være grundlag for CFD s vækst og udvikling over en længere periode. Møder med handicaporganisationerne I forbindelse med formuleringen af Strategi 2020 har vi haft en dialog med flere handicaporganisationer på vores område. Vi har således været i dialog med DDL, DDU, FDDB, Høreforeningen og DeCibel. Drøftelserne har efter vores opfattelse været ført i en uformel og uofficiel form. Der vil derfor ikke blive refereret til disse møder, men de har været til meget stor inspiration for chefgruppens strategiarbejde. Handicaporganisationerne har givet udtryk for meget forskellige opfattelser af de udviklingstendenser, der ses for de kommende 10 år i forhold til forventninger til brugergruppens behov. Der har været forskellige konkrete ønsker til de ydelser, CFD skal tilbyde både på kort og på lang sigt. Der har ikke været tale om modsatrettede ønsker, men ydelser der kan supplere hinanden. Generelt har organisationerne lagt vægt på et godt samarbejde, som en vigtig værdi i CFD s værdigrundlag. Vi har lært meget af disse dialoger, og det er vores håb, at organisationerne kan genkende deres indflydelse på vores arbejde både i dette notat og i CFD arbejde i årene fremover. Vi har et klart ønske om at fortsætte dialogen med handicaporganisationerne, da deres formidling af medlemmernes ønsker, behov og synspunkter er af uvurderlig betydning for en organisation som CFD. Side 5 af 13

7 CFD s mission CFD s mission CFD leverer specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab. CFD s tilbud tager udgangspunkt i tegnsprog, taktilt tegnsprog, tegnstøttet kommunikation og/eller anden visuel kommunikation, og/eller andre former for tilpasset kommunikation. CFD s ydelser omfatter Rådgivning Bo- og dagtilbud Særlige uddannelsestilbud Tolkning Psykologiske tilbud Erfa-netværk CFD tilbyder desuden rådgivning og kompetenceudvikling for professionelle, der beskæftiger sig med målgrupperne. Værdierne CFD s fem værdier er: CFD s værdier o o o o o Høj kvalitet Respekt for individet Troværdighed Dynamisk Non-profit Den overordnede betydning af værdierne for CFD Høj kvalitet I en hver situation leverer vi den højest mulige kvalitet, og man kan regne med vores høje faglige niveau. Side 6 af 13

8 I høj kvalitet indgår for os, at ydelserne ydes i rette tid, evt. som en forebyggende indsats, at vi møder borgernes behov, når de opstår, samt at vi har fokus på fremtidens krav og udfordringer. Der lægges vægt på, at medarbejderne løbende uddannes og opkvalificeres. På CFD sætter vi samarbejde højt. Vi anerkender, at vi alle har forskellige kompetencer, som kan skabe værdi, når de sættes sammen. Det gælder såvel internt, som i forhold til eksterne aktører bl.a. pårørende, andre fagfolk, organisationer og bestillere af ydelserne på CFD. Vi siger fra, hvis vi ikke kan løse en opgave med den nødvendige kvalitet. Respekt for individet CFD viser forståelse og respekt for det enkelte menneskes behov, forudsætninger og ønsker, både i forhold til borgere, kollegaer og medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes kommunikationsevner og behov. Vi har gensidig respekt for døve, døvblindes og hørendes sprog og kultur. Medarbejderne anerkender dansk tegnsprog som et selvstændigt sprog. På CFD er dansk og dansk tegnsprog ligestillede sprog. En hver borger eller ansat har ret til at forstå og blive forstået på sit sprog. Dansk tegnsprog skal bruges, når der er tegnsprogede døve/døvblinde inden for synsfeltet. CFD er en organisation, der også har respekt for det samfund, vi er en del af, hvorfor vi ønsker at udvise en social og samfundsmæssig ansvarlighed. Det sker gennem et stærkt fokus på arbejdsmiljøet, en bevidst miljøpolitik, den sociale kapital og organisationens CSR-regnskab. Troværdighed Man kan regne med, at vi holder det, vi lover. Det gælder uanset, om det er i forholdet mellem medarbejdere indbyrdes, mellem ledelse og medarbejdere, i forhold til de borgere, vi yder service, eller til de myndigheder og organisationer, som vi samarbejder med. Vi tilstræber åbenhed og gennemsigtighed over for alle interessenter. På CFD vil vi gennem vores kommunikation udbrede denne åbenhed. Først og fremmest vil det eksternt ske gennem vores hjemmeside samt internt gennem et intranet. Dynamisk CFD er en kraftfuld organisation, der er omstillingsparat og udviklingsorienteret. Vi ser opgaver og udfordringer som noget, der skal løses og ikke som forhindringer og besværligheder. Side 7 af 13

9 Vores udgangspunkt ved en ny opgave er ikke et NEJ, men JA, fulgt af spørgsmålet: Og hvordan løser vi det så? Non-profit Alle indtægter bruges til at udvikle og støtte de ydelser, CFD leverer. Vi skal ikke skabe overskud til enkeltpersoner, aktionærer eller organisationer. Vi handler altså ikke hverken generelt eller i de konkrete situationer ud fra et ønske om at skabe profit. Der vil på CFD altid være fokus på, at virksomheden drives økonomisk og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssigt. Den lokale betydning Nogle værdier vil være mere centrale end andre for de enkelte arbejdspladser og afdelinger, men alle værdierne er naturligvis bærende for hele organisationen. Værdierne skal omsættes til konkret betydning for de enkelte arbejdspladser og afdelinger, således at de får betydning for den enkelte medarbejder og den konkrete praksis. Værdierne skal omsættes, så borgere og medarbejdere oplever værdierne i det daglige. Side 8 af 13

10 Vision CFD s vision Fagligt At være en landsdækkende udbyder af tilbud på et højt fagligt niveau, der løbende imødekommer målgruppernes behov. At udbygge de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne imødekomme nye behov. At fremme innovation og nytænkning. At have et stærkt brand som en organisation med en høj faglighed. At arbejde bevidst med tværfaglighed og vidensdeling. Organisatorisk Teknologisk Økonomisk At stå stærkt som en organisation med en tydelig fællesskabsfølelse og sammenhængskraft. At bygge på decentral beslutningskompetence, decentral ledelse og økonomiske modeller, der understøtter dette. At anvende projektorienterede arbejdsformer. At løse opgaverne, hvor der er det bedst mulige faglige grundlag og undgå intern konkurrence. At kommunikere ensartet og stærkt fra alle dele af organisationen. At deltage i den handicapfaglige og handicappolitiske diskussion. At have en dynamisk organisation, der tilpasser sig en verden i stadig forandring. At arbejde bevidst med generationsskifteudfordringen (risiko for videnstab, organisatoriske konsekvenser m.v.) At være engageret i internationalt samarbejde og projekter. At skabe optimale muligheder for e-inklusion og digital service til vores målgrupper. At udnytte moderne teknologi (herunder velfærdsteknologi) i forbindelse med faglig opgaveløsning, uddannelse, vidensdeling, kommunikation og administrative opgaver samt være med til at udvikle relevante teknologier At have en effektiv og ansvarlig ressourceudnyttelse. At have en stærk økonomi, der giver mulighed for udvikling. Side 9 af 13

11 Strategipunkter overordnet I nedenstående skal kort sigt forstås som perioden 2015 til 2017 og langsigt som perioden fra 2017 til CFD har i Strategi 2020 V02 en flerstrenget målsætning i forhold til de borgere, vi yder service til. Hovedfokus er at holde fast i vores kernegruppe, nemlig døve og døvblinde, der er afhængig af eller ønsker at kommunikere på tegnsprog eller taktilt tegnsprog, uanset den enkeltes forudsætninger. Denne gruppe skal have høj opmærksomhed og må ikke føle sig svigtet af den ændring, som CFD også ønsker i målgruppefokus. CFD skal yde tilbud til alle borgere, der pga. døvhed, høretab eller pga. et kombineret syns- og høretab har behov for særlig tilrettelagt service, jf. missionen, der tager hensyn til borgerens udgangspunkt for kommunikation. Fagligt På kort sigt CFD ønsker at udvikle tilbud til alle aldersgrupper. Det skal bemærkes, at det er nyt med et målrettet tilbud til børn. Udviklingen og i givet fald med hvilken hastighed og intensitet, dette vil ske, vil afhænge af de behov, vi bliver stillet overfor. Vi har dog ingen hensigt om at udvikle egentlige skoletilbud til børn, da vi forventer, at de fuldt ud tilgodeses i de tilbud, der allerede er til gruppen. Der skal arbejdes med arbejdsmarkedstiltag, der både sikrer udvikling af nye jobmuligheder, indslusning til job eller uddannelse samt jobfastholdelse. Det er indsatsområder på såvel Sociale Tilbud som på Rådgivning. Der skal i den forbindelse arbejdes med nye teknologiske muligheder, og tiltagene skal metodeudvikles og beskrives. Videokommunikation er et voksende område. Det stiller nye krav til medarbejdernes traditionelle arbejdsmetoder i borgerkontakten. Der skal sættes ind på afdækning af disse faglige udfordringer og på en opkvalificering til løsning af dem. Det gælder ikke mindst udviklingen af videotolkning i forhold til langt de fleste af de tolkeområder, vi i dag betjener. Aktuelt har vi den landsdækkende videotolketjeneste for DNTM (Den Nationale Tolke Myndighed). Der skal fortsat ske en udvikling af kompetencer i forhold til nye brugergruppers krav. Det gælder såvel behov som følge af nye behandlingsmetoder som ændrede aldersgrupper. Der skal være fokus på mulighederne for at etablere nye tiltag på CFD, fx i tilfælde hvor andre tilbud lukkes, men hvor borgere og kommuner fortsat efterspørger ydelser, eller i tilfælde hvor nye behov opstår. Samarbejdet med Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) skal øges, bl.a. gennem styrkelse af psykologiske specialfunktioner på CFD. På lang sigt På tegnsprogstolkeområdet forventes den mindre tilgang at kunne mærkes gradvis i årene frem mod Hvorefter vi forventer et lidt større fald, dog fortsat begrænset i perioden frem til Side 10 af 13

12 Området er imidlertid meget følsomt for evt. politiske prioriteringer eller beslutninger samt over for forskydninger på grund af konkurrence og udbud. Sandsynligheden for ændringer som følge af sådanne forhold må betegnes som høj. Ovenstående udvikling skal derfor have et højt fokus med hensyn til overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver samt med hensyn til udviklingen af den bedst egnede organisation, der understøtter opgavevaretagelsen. På konsulentområdet forventes en mindre påvirkning i perioden frem mod 2020, dog forventes en mindre tilgang af ungegruppen i den sidste del af perioden. Det forventes samtidig, at kompleksiteten i opgaverne vil øges i perioden. Der skal derfor følges op med nødvendig efteruddannelse og intern opkvalificering. Organisatorisk På kort sigt CFD er blevet udfordret af det nye Social Tilsyn til at gennemgå CFD s Driftsaftale med Gladsaxe Kommune, da de mener, at den strider mod lovgivningen om Socialtilsyn. Der er flere bevægelser på dette område, hvorfor der som oplæg til en ny strategiplan i 2016 bør ske en afklaring af, om CFD skal betragtes som en primært privat organisation eller en halv offentlig organisation. Der er i den forbindelse behov for en afklaring af en række forhold og fro betydningen af en væsentlig ændring af Driftsoverenskomsten eller en evt. opsigelse af aftalen. CFD oplever et øget behov for et tættere samarbejde med organisationer, der opgavemæssigt og organisatorisk ligner CFD. Chefgruppen har indledt drøftelser med Selveje Danmark, som vi ser muligheder for et evt. medlemskab af. Denne afklaring bør ske i sammenhæng med de ovenstående overvejelser. Udgangspunktet for CFD s tilbud vil være de nuværende ejede og lejede faciliteter. Det forventes, at nogle af de mindre enheder, specielt afdelingskontorerne i provinsen, vil ændre status fra egentlige selvstændige enheder til workstations. Vi vil fortsætte den omfattende renovering af egne ejendomme med henblik på bedre tilgængelighed, og vi vil skabe tidssvarende boliger, bedre arbejdspladser for medarbejderne samt en høj energieffektivitet. Inden for strategiplanens første periode skal egnetheden af den fortsatte anvendelse af Døvblindehuset i Nærum overvejes. Formentlig vil der af pga. øget efterspørgsel være behov for en revurdering af de fysiske rammer midt i strategiperioden. På dagområdet i Søborg skal evt. nødvendige effektiviseringer overvejes, og i forhold generationsskifteproblematikken skal den bedst mulige organisering overvejes sidst i denne periode. Side 11 af 13

13 Overordnet vil der også være behov for at se på CFD s organisationsstruktur. En vurdering, der bør sættes i gang i Der skal således foretages en analyse, der tager udgangspunkt i de organisationsændringer, der er sket/planlagt på driftsområderne, udviklingen i servicetilbuddene, prognosegrundlag samt i generationsskifteperspektivet i forhold til den øverste ledelse. CFD har i gennem flere år haft en vækst- og udviklingsstrategi. Strategien forventes på kort sigt fortsat at præge CFD s udvikling. Vi vil derfor have stor opmærksomhed på hvilke projekter og tilbud, det vil være relevant for CFD at påtage sig. Det kan være med et både nationalt og internationalt perspektiv. Medarbejderne er CFD s vigtigste ressource. I den første periode af 2015 skal der som i 2011 gennemføres en trivselsundersøgelse. Den vil være et godt grundlag for at fastholde fokus på trivslen og på opfølgningen af de mange tiltag, der er sat i gang efter den undersøgelse, der blev gennemført i I det hele taget vil der på CFD være høj fokus på sygefraværet og arbejdsmiljøet, der skal være blandt det bedste. På lang sigt Vi forventer, at den vækst- og udviklingsstrategi, der indtil nu har præget CFD, også vil præge os i den første del af strategiperioden. På lang sigt forventer vi en strategi, der i højere grad vil tage udgangspunkt i udvikling og drift under en stabil eller en negativ vækst. Teknologisk På kort sigt CFD s it-udvikling er vigtig for mange af vores strategier, så vi kan være en effektiv og moderne organisation. Ultimo 2014 er der igangsat overvejelser om en ny it-strategi. Af it-udviklingsområder ses bl.a. borgerrettet it-service, borgerinddragelse i samfundets hurtige itudvikling, e-learning for medarbejdere og it som grundlag for vores kommunikationsstrategie. Endvidere overvejes det løbende hvilke it- platforme, der mest hensigtsmæssigt skal anvendes i organisationens administrative funktioner. På lang sigt Der skal skabes grundlag for, at CFD løbende har mulighed for at være i front med hensyn til itudviklingen. Hvad der vil præge it-udviklingen i den sidste del af strategiperioden, er umulig at forberede sig på i dag. Kommunikation På kort sigt CFD s Kommunikationskompas beskriver de udfordringer, som CFD står over for, og opstiller strategiske anvisninger. Kommunikationskompasset skal i øvrigt ikke refereres nærmere her, der henvises til notatet for yderligere information. I forbindelse med kommunikation skal vi have fokus på CFD s positionering og differentiering. Hvordan får vi kunderne, forstået bredt, til at vælge CFD frem for andre tilbud eller måske slet ikke et tilbud? Hvad er det, vi skal være kendt for, og hvorfor skal borgerne foretrække os frem for andre? Hvad gør os specielle og anderledes? Handleplaner på disse områder skal udarbejdes. Side 12 af 13

14 Handleplanerne skal naturligvis tage udgangspunkt i det produkt, vi sammen kan skabe med den høje kvalitet m.v., som er beskrevet ovenfor. Men det hjælper ikke noget, hvis ingen kender til det. Det gælder uanset, om det er den borger, kommune eller anden myndighed, der har et bevidst og erkendt problem, eller det drejer sig om den situation, hvor man har et diffust behov, men ikke en umiddelbart erkendelse af, at nogen har en mulig løsning På lang sigt De digitale og sociale medier vil have en helt central plads i kommunikationen på alle planer. CFD skal have fokus på, at disse medier også er en del af hverdagen for organisationen CFD. Økonomisk På kort sigt Budgetlægningen for de første år vil være præget af en omstilling fra en tidligere fremskrivning på baggrund af pris- og lønudviklingen til en fremskrivning, der forventes at ligge under pris- og lønudviklingen. Regeringen forventer en vækst på kun 0,8 %. Der skal holdes fokus på lønudviklingen. CFD skal kunne fastholde og rekruttere den nødvendige og den bedst kvalificerede arbejdskraft. Det økonomiske grundlag og de forventede beskedne overenskomstresultater for de kommende overenskomstperioder betyder dog, at CFD kun vil have beskedne muligheder for lønudvikling. Der skal ses på konsekvenserne af den forventede beskedne lønudvikling og på hvilke fastholdelses- og rekrutteringstiltag, der kan fremme CFD s medarbejderpolitik samt på hvilke tiltag, der kan holdes inden for de økonomiske rammer. På CFD skal vi bevidst arbejde med vores medansvar for et sundt og bæredygtigt samfund. CFD påbegyndte med regnskab 2012 en grundig registrering af en række miljøpåvirkelige faktorer. Disse skal følges op af fortsatte tiltag, således at vi positivt medvirker til et mere bæredygtigt forbrug af vores samfundsressourcer. På lang sigt Nulvæksten eller den beskeden fremskrivning vil stille øgede krav om effektivisering og rationalisering for at kunne fastholde serviceniveauet. Det må dog forventes at efter en flerårig periode under disse forudsætninger, vil der komme et stort pres på service i forhold til de enkelte ydelser, og kommunerne vil stille krav om tilpasninger til et lavere niveau. De økonomiske udfordringer vil i sagens natur blive særlig udfordrende efter en længere periode med nulvækst. Afslutning Denne strategiplan Strategi 2020 V02 kan læses som en samlet fremstilling af de overordnede overvejelser for CFD s strategi. Ønsker man en mere detaljeret indsigt på enkelt områder, skal man dykke ned i de enkelte strategiplaner for områderne I 2016 skal der foretages en revision af strategigrundlaget, der så formentlig skal udvides til en Strategi 20??. Side 13 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Strategi 2017-2021 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Cochlear Implant... 2 Velfærdsreformer... 3 Flere ældre... 3 Velfærdsteknologi... 3 Samarbejde på døveområdet... 4 Markedsgørelsen af

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

STRATEGI 2020. Sociale tilbud

STRATEGI 2020. Sociale tilbud STRATEGI 2020 Sociale tilbud Tillæg, nov. 2014 Indholdsfortegnelse Antal pladser... 2 Konsekvenser og strategiske overvejelser... 4 Ledelsesstruktur... 5 Sociale tilbud fælles -fagligt... 6 Side 1 af 6

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere