Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino."

Transkript

1 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma) interessent i et interessentskab direktionsmedlem eller bestyrelsesmedlem i ansøgers selskab repræsentant udpeget her i landet ejer af kvalificerede andele (10 procent eller mere) enhver som Spillemyndigheden anmoder herom direktionsmedlem eller bestyrelsesmedlem i et selskab, som ejer 10 procent eller mere af ansøgers selskab. Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden, vedlagt relevant dokumentation. Ansøger Navn - Her skrives navnet på den ansøger, som denne erklæring er knyttet til. Personlige oplysninger 1. Navn og adresse Stillingsbetegnelse Fornavne Efternavne Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer Nuværende adresse siden Telefonnummer Alternativt telefonnummer adresse 2. Identitetsoplysninger Mand Kvinde Nationalitet Fødselsdato Personnummer Kørekortsnummer Udstedt den Udstedt af myndighed og land Pasnummer Udstedt den Udstedt af myndighed og land Oplysning om kørekort og pas skal kun udfyldes, hvis du ikke har et dansk personnummer. 3. Oplysning om fødested Sogn (distrikt) Nationalitet ved fødslen

2 2/9 Personlige oplysninge Fortsat 4. Navneændring Har du været kendt under et andet navn eller foretaget navneændring? Tidligere navn Fra dato Til dato 5. Tidligere bopæle Har du inden for de sidste 10 år boet i et andet land? Fra dato Til dato Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer Fra dato Til dato Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer Alle skal vedlægge en straffeattest eller lignende fra bopælslande i de sidste 10 år. 6. Gift eller samlevende Er du gift eller samlevende? Du skal oplyse navn og nuværende adresse på din ægtefælle/samlever Fornavne Efternavne Fødselsdato Tidligere efternavn Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer Erhvervserfaring med spil 7. Tilladelser Har du, eller har du tidligere haft tilladelse til spil eller godkendelse til en stilling relateret til spil i Danmark eller et andet land? Navn på den udstedende myndighed Spiltype Eventuelt journalnummer Tilladelse udstedt den Navn på den udstedende myndighed Spiltype Eventuelt journalnummer Tilladelse udstedt den

3 3/9 Erhvervserfaring med spil Fortsat 8. Erhvervserfaring Har du tidligere arbejdet med spil? Tilladelsesindehavers navn Udstedende land Eventuelt navn på udstedende myndighed 9. Afslag Har du fået afslag fra en offentlig myndighed på at opnå tilladelse til spil eller en godkendelse til en stilling relateret til spil? Oplys om detaljerne i denne forbindelse. Kopi af afslag vedlægges 10. Tilbagekaldelser Er en tilladelse eller godkendelse som nævnt i punkt 7 blevet tilbagekaldt? Oplys om detaljerne i denne forbindelse. Kopi af tilbagekaldelse vedlægges

4 4/9 Straffeoplysninger 11. Strafbare forhold Er du blevet dømt for et strafbart forhold, eller har du indgået uden-retligt forlig om et strafbart forhold i Danmark eller udlandet? Er du sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af politiet i Danmark eller udlandet? Årsag Øvrige oplysninger (fx journalnummer) Årsag Øvrige oplysninger (fx journalnummer) Kopi af domme eller de udenretlige forlig vedlægges Frakendelser mv. 12. Undersøgelse af offentlig myndighed Har du inden for de sidste 5 år været genstand for en undersøgelse af en anden offentlig myndighed i Danmark eller udlandet i forbindelse med tilladelser til spil? Hvornår startede undersøgelsen Undersøgende myndighed Spiltype Eventuelt journalnummer eller lignende Oplys om de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen Hvornår startede undersøgelsen? Undersøgende myndighed Spiltype Eventuelt journalnummer eller lignende Oplys om de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen

5 5/9 Frakendelser mv. Fortsat 13. Frakendelse af rettigheder Er du blevet frakendt rettigheder i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed? Oplys frakendelsesperioden Fra dato Til dato Årsag til frakendelsen Økonomiske oplysninger 14. Kvalificerede andele Ejer du en kvalificeret andel på 10 procent af selskabet eller derover? Ja - oplys hvor stor en andel procent Råder du over 10 procent af stemmerettighederne i selskabet eller derover? Ja - oplys hvor stor en andel procent Er du bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem i et selskab der ejer en kvalificeret andel i ansøgerselskabet? Ja 15. Rekonstruktion - konkurs - gældssanering Har du indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering? Dato Oplys om de nærmere omstændigheder Er du, under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering i Danmark eller udlandet? Dato Oplys om de nærmere omstændigheder 16. Gæld Har du forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark og/eller udlandet? Ja Hvor stor er den samlede forfaldne gæld til offentlige myndigheder? kr. Erklæring fra offentlige myndigheder i de lande, du har boet i de sidste 5 år, skal vedlægges

6 6/9 Andre oplysninger 17. Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen 18. Erklæring og underskrift Ved min underskrift samtykker jeg til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet videregiver disse oplysninger med henblik på at vurdere, at tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino gives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil. Jeg erklærer ved min underskrift endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på dette tillæg, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Ved udbud af spil på Grønland erklærer jeg, at jeg ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål efter myndighedsloven gældende for Grønland. Underskriften betyder endvidere, at Spillemyndigheden under behandlingen af ansøgningen indhenter oplysninger fra politiet om eventuelle straffesager, samt at politiet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spillemyndigheden straks underrettes. Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter bestemmelserne i lov om spil, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Dato Navn Personnummer Underskrift 19. Nedennævnte bilag skal altid vedlægges Bilagene skal være på dansk eller engelsk Straffeattest eller lignende fra de lande du har boet i inden for de sidste 10 år Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder i de lande, du har boet i de sidste 5 år Liste over ansættelsesforhold de sidste 10 år, med stillingsbetegnelse. Straffeattesten skal være på dansk eller engelsk. Hvis attesten ikke er på dansk eller engelsk, skal den være i en autoriseret oversættelse. Kopi af den originale attest skal også vedlægges. 20. Nedennævnte bilag skal vedlægges, hvis forholdet kræver det Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Afslag på tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse Dom eller udenretligt forlig Andet angives Andet angives Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes.

7 Vejledning 7/9 Den personlige erklæring skal udfyldes af enkeltpersoner (enkeltmandsfirmaer) alle interessenter i et interessentskab alle direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i ansøgers selskab en her i landet udpeget repræsentant alle personer, som ejer kvalificerede andele (10 procent eller mere) alle direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, som ejer 10 procent eller mere af ansøgers selskab enhver, som Spillemyndigheden anmoder herom. Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden, vedlagt relevant dokumentation. Samtykke For at kunne udstede en tilladelse, skal Spillemyndigheden blandt andet undersøge om personer, der udfylder dette tillæg, er blevet dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udbyde væddemål og onlinekasino. Endvidere undersøges det, om de har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den daglige drift ikke vil blive ledet på fuldt forsvarlig måde, se lovens 29. Oplysninger om disse rent personlige forhold kan Spillemyndigheden ikke indhente fra politiet uden samtykke, se forvaltningslovens 29. Samtykket har den virkning, at politiet efter forvaltningslovens 28 må videregive oplysninger til Spillemyndighedens behandling af ansøgningen. Punkt 1 Navn og adresse Du skal oplyse din stilling, dit navn og adresse, telefonnummer, samt eventuelt adresse. Du skal endvidere oplyse, hvor længe du har boet på adressen. Punkt 2 Identitetsoplysninger Du skal oplyse om dit køn, nationalitet, fødselsdato og eventuelt dit personnummer. Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du oplyse om kørekortsnummer eller pasnummer, hvornår det er udstedt, af hvilken myndighed og i hvilket land. Punkt 3 Oplysning om fødested Du skal oplyse om detaljerne vedrørende dit fødested, by, sogn (distrikt), land og hvilken nationalitet, du havde ved fødslen. Punkt 4 Navneændring Du skal oplyse, om du har været kendt under et andet navn, eller om du har foretaget navneændring. Punkt 5 Tidligere bopæle Du skal oplyse, hvis du inden for de sidste 10 år har boet i et andet land end oplyst under punkt 1. Du skal også oplyse perioderne. Du skal vedlægge en straffeattest eller lignende fra de lande, du har boet i indenfor de sidste 10 år. Punkt 6 Gift eller samlevende Du skal oplyse om du er gift eller samlevende. Du skal oplyse navn, fødselsdato og eventuelt tidligere navn på din ægtefælle/samlever. Endvidere skal du oplyse nuværende adresse på din ægtefælle/samlever. Punkt 7 Tilladelser Hvis du har eller tidligere har haft en tilladelse til spil eller en godkendelse til en stilling relateret til spil i Danmark eller et andet land, skal du oplyse det her. Du skal oplyse navnet på den udstedende myndighed, tilladelsens art, eventuelt journalnummer og i hvilket land. Hvis du ikke selv har haft en tilladelse, men har arbejdet i et selskab, der har haft en tilladelse, kan du svare nej, men du skal i stedet svare ja i punkt 8. Hvis du fx har været godkendt som bestyrer i en spillehal, skal du svare ja. Spillemyndigheden kan anmode om at få en kopi af tilladelse mv. tilsendt. Punkt 8 Erhvervserfaring Hvis du tidligere har arbejdet med spil, skal du oplyse navnet på tilladelsesindehaver og det udstedende land. Hvis du kender navnet på den udstedende myndighed, kan det ligeledes oplyses. Punkt 9 Afslag Hvis du har fået afslag fra en offentlig myndighed på at opnå tilladelse til spil eller en godkendelse til en stilling relateret til spil, skal du oplyse om de nærmere omstændigheder i denne forbindelse. Hvis du har fået afslag, skal du vedlægge en kopi af afslaget. Hvis du ikke har afgørelsen, skal du oplyse om den ansvarlige myndighed. Punkt 10 Tilbagekaldelser Hvis du har fået en tilladelse eller godkendelse som nævnt i punkt 7 tilbagekaldt, skal du oplyse om de nærmere omstændigheder i denne forbindelse. Du skal vedlægge en kopi af tilbagekaldelsen. Hvis du ikke har tilbagekaldelsen, skal du oplyse om den ansvarlige myndighed. Du skal oplyse dit tidligere navn, og hvornår du skiftede navn.

8 Vejledning fortsat 8/9 Punkt 11 Strafbare forhold Hvis du er blevet dømt for et strafbart forhold, eller hvis du har indgået udenretligt forlig om et strafbart forhold i Danmark eller udlandet, skal det oplyses. Du skal oplyse om årsagen til dommen eller forliget og du skal vedlægge en kopi af afgørelsen. Hvis materialet er meget omfangsrigt kan et resumé være tilstrækkeligt, hvis det er fyldestgørende. Spillemyndigheden kan dog, hvis vi finder det nødvendigt i forbindelse med behandlingen af den personlige erklæring, anmode dig om at indsende en autoriseret oversættelse af hele afgørelsen. Hvis du er sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af politiet i Danmark eller udlandet, skal det oplyses. Du skal oplyse om årsagen til sigtelsen eller efterforskningen. Punkt 12 Undersøgelse af offentlig myndighed Hvis du inden for de sidste 5 år har været genstand for en undersøgelse, af en anden offentlig myndighed, i Danmark eller udlandet, i forbindelse med tilladelse til spil, skal det oplyses. Du skal oplyse, hvornår undersøgelsen startede, den undersøgende myndighed, spiltype og eventuelt journalnummer. Du skal endvidere oplyse om de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen. Punkt 13 Frakendelse af rettigheder Hvis du er blevet frakendt rettigheder i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, skal du oplyse frakendelsesperioden og årsagen til frakendelsen. Punkt 14 Kvalificerede andele Hvis du ejer en kvalificeret andel på 10 procent af selskabet eller derover, skal du oplyse, hvor stor en andel du ejer. Hvis du råder over 10 procent af stemmerettighederne i selskabet eller derover, skal du oplyse hvor stor en andel du råder over. Punkt 15 Rekonstruktion konkurs - gældssanering Hvis der er indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering, i Danmark eller udlandet, skal du oplyse datoen herfor, og om de nærmere omstændigheder. Du skal ligeledes oplyse, hvis du er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering, samt dato herfor og de nærmere omstændigheder. Punkt 16 Gæld Du skal vedlægge en erklæring fra offentlige myndigheder i de lande, du har boet i de sidste 5 år, uanset om du har gæld eller ej. Hvis du har forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark og/ eller udlandet, skal det oplyses. Du skal oplyse, hvor stor den samlede forfaldne gæld til offentlige myndigheder er. Hvis du ikke kan fremskaffe en sådan erklæring, fx hvis du bor i et land hvor sådanne erklæringer ikke kan fremskaffes, skal du vedlægge en erklæring fra et uafhængigt privat firma, der undersøger gældsforholdet. En gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en betalingsordning med inddrivelsesmyndigheden, eller der er stillet fuld sikkerhed for gælden. Punkt 17 Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen Er der andre oplysninger, som Spillemyndigheden rimeligvis vil forvente at blive gjort opmærksom på, skal det oplyses. Punkt 18 Erklæring og underskrift Du giver med din underskrift samtykke til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. De afgivne oplysninger, vil i forbindelse med behandling af ansøgningen, blive kontrolleret af Spillemyndigheden. Du giver med din underskrift erklæring på, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Punkt 19 Bilag som skal vedlægges De angivne bilag skal altid vedlægges tillægget. Bilagene skal være på dansk eller engelsk. Straffeattest eller lignende fra det/de lande, du har boet i indenfor de sidste 10 år Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder i de lande, du har boet i de sidste 5 år Liste over ansættelsesforhold de sidste 10 år, med stillingsbeteg nelse. Hvis straffeattesten ikke er på dansk eller engelsk, skal der vedlægges en autoriseret oversættelse. Kopi af den originale attest skal også vedlægges. Punkt 20 Bilag som skal vedlægges, hvis forholdet kræver det De angivne bilag skal vedlægges erklæringen, hvis det er relevant. Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter og oversættelsen skal begge vedlægges. Afslag på tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse Dom eller udenretligt forlig Andet Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes, som fx CV.

9 Vejledning fortsat 9/9 Andet Hvis du har spørgsmål til den Personlige erklæring, kan du kontakte Spillemyndigheden på Du kan sende krypteret mail til os via vores hjemmeside Kontakt. En uddybende vejledning findes på

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V 1/16 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Ansøgning Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere