Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.)."

Transkript

1 Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2, uden fuldstændig sagsfremstilling. Under sagen, der er anlagt den 26. november 1999, har sagsøgeren (Birkemose) påstået sagsøgte (Interstuhl) dømt til at betale DEM ,72. Beløbet påstås forrentet med 2 % pr. måned fra 20. juli 1999, subsidiært med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, alt til betaling sker. Interstuhl har påstået frifindelse. Interstuhl har subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb med forrentning med sædvanlig procesrente fra sagsanlægget. Interstuhl driver virksomhed med fremstilling af kontormøbler m.m., og Birkemose har som underleverandør i en årrække fremstillet og solgt forskellige komponenter, bl.a. stålrørsstel, til Interstuhl. Birkemoses leverancer til Interstuhl ophørte i sommeren 1999 som følge af, at Interstuhl ikke havde bestilt flere leverancer hos Birkemose. Interstuhl havde løbende betalt for leverancerne til Birkemose, men Interstuhl undlod i forbindelse med samarbejdets ophør at betale leverancer for et beløb af DEM ,72 under påberåbelse af ret til modregning som følge af modkrav. Birkemoses påstand under sagen angår det tilbageholdte beløb. Der er fremlagt et antal processkrifter og en lang række bilag. Der er afgivet vidneforklaringer af Birkemoses administrerende direktør, Ervin Kelldorf, af Birkemoses tidligere agent, Erik Ovgaard, og af Birkemoses produktionschef, John Greve. Desuden er der afgivet vidneforklaringer af Interstuhls indkøbschef, Erhard Reimann, og af indkøbsmedarbejder hos Interstuhl Karl-Josef Deufel. Der er efter det foreliggende enighed mellem parterne om, at der er værneting her i landet i medfør af artikel 5, nr. 1, i EF-konventionen af 27. september 1968 med senere ændringer om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager. Der er endvidere enighed om, at retsforholdet mellem parterne er omfattet af FNkonventionen om aftaler om internationale køb (CISG). Birkemose har i hovedtræk gjort gældende: Det bestrides, at Birkemose har foretaget leverancer for sent. Tidspunkterne for Birkemoses leveringer blev fastlagt ved de regelmæssige leveringsoversigter, der udveksledes mellem parterne, og Interstuhl reklamerede ikke >> 1870 >> over for Birkemoses angivelser af, hvornår man ville levere. Det bestrides endvidere, at Birkemose skulle have leveret komponenter i forkromet stand i større omfang end sket, og der forelå ingen aftale om, at Birkemose skulle betale for forkromninger, som Interstuhl fik udført i Tyskland. Interstuhl reklamerede endvidere ikke over manglende forkromning eller over, at Birkemose havde leveret i for små mængder. Det værktøj, som Birkemose har anvendt ved nogle af komponenternes fremstilling, tilhører til dels Interstuhl, der kan få det pågældende værktøj udleveret, når Interstuhl har betalt det skyldige beløb. Interstuhls udgift til værktøj for Interstuhls 1

2 nye underleverandør er Birkemose uvedkommende. Rentepåstanden bygger på angivelser på Birkemoses fakturaer, og den påståede forrentning må anses aftalt mellem parterne. Interstuhl har i hovedtræk gjort gældende: Birkemose har foretaget adskillige leverancer for sent. Leveringsoversigterne er aftaler, og nye leveringsoversigter blev i væsentlig grad udarbejdet, fordi Birkemose ikke kunne overholde disse aftaler. Interstuhl reklamerede både mundtligt og skriftligt, og eventuelle manglende reklamationer har været undskyldelige, da Birkemose selv kendte forsinkelserne, jf. CISG artikel 44. Hertil kommer, at Birkemose ikke har leveret forkromede komponenter i det aftalte omfang og har leveret i for ringe mængder. Interstuhl har herefter et erstatningskrav, der i nærmere angivet omfang overstiger det beløb, som Interstuhl har tilbageholdt i betalingerne til Birkemose. I erstatningskravet indgår Interstuhls merudgifter til forkromning, at Interstuhls betaling til Birkemose for værktøj i væsentlig grad har været forgæves, at Interstuhl har måttet afholde udgifter til værktøj for den nye leverandør og generelle logistikomkostninger m.m. Grunden til, at Interstuhl først fremsatte erstatningskravet i form af modregning i forbindelse med samarbejdets ophør, var taktisk, idet man frygtede, at Birkemose ville ophøre med at levere, hvis man fremsatte erstatningskravet, og idet man var afhængig af Birkemose som leverandør. Det bestrides, at der er indgået en aftale om forrentning som hævdet af Birkemose. Parterne har endvidere i processkrifter og under proceduren ved domsforhandlingen omtalt forskellige enkeltheder. Rettens bemærkninger: Interstuhls modregning med det beløb, som sagen angår, blev ved modregningens foretagelse begrundet med, at parterne havde indgået en aftale om, at Birkemose skulle betale for forkromning, som Interstuhl fik foretaget i Tyskland, og denne begrundelse er gentaget i Interstuhls svarskrift under sagen. Det er imidlertid efter det fremkomne klart, at denne begrundelse er uholdbar, og den er da også i Interstuhls senere processkrifter og procedure under domsforhandlingen blevet afløst af et anbringende om, at Birkemose ikke leverede forkromede komponenter i det aftalte omfang. Det yderligere anbringende om, at Birkemoses leverancer var forsinkede, synes først at være fremsat i duplikken under skriftvekslingen, og anbringendet om, at Birkemose leverede i for små mængder, synes først at være fremsat i påstandsdokumentet kort før domsforhandlingen. Endvidere synes anbringendet om, at Interstuhls modkrav overstiger det beløb, hvormed modregningen er foretaget, først at være fremsat efter retssagens anlæg, og Interstuhl betalte efter det oplyste også fakturabeløbene vedrørende nogle afsluttende leverancer fra Birkemose efter modregningens foretagelse. Parternes mangeårige samhandelsforhold ophørte i sommeren 1999, tilsyneladende fordi Birkemose ikke kunne levere i det omfang, som Interstuhl ønskede. Samhandelsforholdets ophør skete ikke ved en egentlig opsigelse eller lignende fra Interstuhl, men blot ved at Interstuhl ophørte med at give Birkemose flere ordrer. Interstuhl betalte under samhandelsforholdets beståen løbende for Birkemoses leverancer, og Interstuhl gjorde ikke under samhandelsforholdets beståen over for Birkemose gældende, at man havde et erstatningskrav mod Birkemose. Kort før samhandelsforholdets ophør undlod Interstuhl 2

3 imidlertid at betale den del af Birkemoses regningskrav, der svarer til det påstævnede beløb, idet Interstuhl nu for første gang hævdede, at man havde et modkrav mod Birkemose. Den begrundelse, som Interstuhl angav herfor, var klart uholdbar, og Interstuhls begrundelse for modregningen er blevet ændret og udviklet efter retssagens anlæg. Interstuhls modkrav er et erstatningskrav. Bedømt ud fra dansk obligations- og køberet må Interstuhls eventuelle erstatningskrav imidlertid være bortfaldet ved passivitet. En part i et løbende samhandelsforhold mellem erhvervsdrivende, der mener, at den anden parts adfærd har givet grundlag for et erstatningskrav, må orientere den anden part herom nogenlunde med det samme, således at den anden part får lejlighed til at forholde sig til erstatningskravet og til at vurdere, om man desuagtet ønsker at fortsætte samhandelsforholdet. Derimod kan den part, der mener at have et erstatningskrav, ikke, således som Interstuhl har gjort det, vente til samhandelsforholdets afslutning og først da fremsætte erstatningskravet som en overraskelse. Forholdet kan også udtrykkes således, at den omtalte orienteringspligt følger af det almindelige princip om kontraktparters gensidige loyalitetsforpligtelse. Der er ikke for retten forelagt oplysninger, der tyder på, at princippet om kontraktparters gensidige loyalitetsforpligtelse ikke skulle kunne anvendes under CISG, og der er heller ikke grund til at gå ud fra, at princippet skulle være udtryk for en speciel dansk retsgrundsætning. Tværtimod må der netop i internationale samhandelsforhold være et særligt behov for, at parterne kan regne med hinanden, og et princip om gensidig loyalitet må derfor være særligt velegnet til at finde anvendelse i internationale samhandelsforhold. Det lægges derfor til grund, at princippet om gensidig loyalitetsforpligtelse finder anvendelse i sagen. Interstuhl har som omtalt overtrådt dette princip, og Interstuhls eventuelle erstatningskrav er derfor bortfaldet som følge af passivitet. Der er herefter ikke grundlag for at godkende Interstuhls modkrav, hvorfor der gives dom i overensstemmelse med Birkemoses påstand, dog med sædvanlige procesrenter, da det ikke ses bevist, at parterne har aftalt en anden forrentning. Det pålægges Interstuhl at betale sagsomkostninger til Birkemose som nedenfor bestemt. Ved fastsættelsen af omkostningsbeløbets størrelse er henset til sagens komplicerede karakter og til, at domsforhandlingen har varet to hele dage. Inden 14 dage skal sagsøgte til sagsøgeren betale sagsomkostninger med kr. Østre Landsrets dom 17. januar 2003 (Ulla Staal, Ebbe Christensen, Nanna Blach (kst.)). Odense Rets 9. afdelings dom af 25. maj 2001 er anket af Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG med påstand som for byretten om frifindelse. Indstævnte, Birkemose A/S, har påstået stadfæstelse, dog at det ved dommen tilkendte beløb på ,72 DEM ændres til ,17 euro, hvilken ændring parterne er enige om Appellanten har under domsforhandlingen endeligt opgjort sit modkrav til kompensation således: Ekstraomkostninger ved manglende forkromning: ,61 DEM 3

4 Omkostninger til produktionsværktøj hos indstævnte: ,53 DEM Meromkostninger til produktionsværktøj hos italiensk leverandør: ,00 DEM I alt: ,14 DEM svarende til ,25 euro. På leveringsoversigt udfærdiget af appellanten den 10. februar 1999 og vedrørende ønskede leveringer den 12. og 19. februar 1999 har appellanten påført følgende (i oversættelse):»supplerende aftale 1. Indrømmelse fra Interstuhl Birkemose kan levere de bestilte forkromede stel (model Piramo) med rå overflade, som kan overfladebehandles. 2. De omkostninger, som Interstuhl afholder til forkromning hos tyske leverandører, betales af Birkemose. 3. Punkt 1+2 fortsætter med at gælde, indtil Birkemose kan levere de forkromede dele i en fejlfri overfladekvalitet til Interstuhl. 4. Den udarbejdes den nye leveringsoversigt for den sammen med hr. Ovgaard hos Interstuhl. Denne ordning fortsætter på ugebasis indtil videre. Punkt 1-4 bekræftes af hr. Keldorff, som repræsenterer Birkemose i retlig henseende.«den supplerende aftale er den 10. februar 1999 underskrevet af appellantens direktør, W. Link, mens indstævntes direktør, Ervin Keldorff, der ikke har medunderskrevet aftalen, ud for aftalens punkt 2 har påført %. I telefax af 11. februar 1999 fra indstævnte til appellanten er følgende anført (i oversættelse):»vedlagt fremsendes den nye leveringsoversigt, som jeg lovede hr. Link i går aftes. Den leveringsoversigt, som De har sendt til os, stemmer ikke helt overens med mine notater.... Vi vil gøre os umage for at overholde leveringsplanen, men gør opmærksom på, at der ikke er indkalkuleret tid til uforudsete fejl, og at vi ikke påtager os noget ansvar herfor. Alle stel og rygbøjler leveres i rå udførelse. Eneste undtagelse er de stel, som vi har i krom på lager.... Vi har afgivet bestillinger hos vores underleverandører og beder Dem derfor straks bekræfte denne fax og leveringsplan.«telefaxen er underskrevet af Ervin Keldorff og den 12. februar 1999 tilbagefaxet påført appellantens direktør, W. Links, underskrift. 4

5 Den 17. februar 1999 blev der afholdt et møde mellem repræsentanter for henholdsvis appellanten og indstævnte. Af et mødereferat udarbejdet og underskrevet af Erhard Reimann den 19. februar 1999 fremgår (i oversættelse):» Nye ordrer Piramo Birkemose modtager en ny leveringsoversigt med nye datoer for Piramo-ordrer, som skulle leveres på anfordring... Leveringstider: 3 uger for rå udførelse, 4 uger for forkromet udførelse Ekstraomkostninger forkromning af Piramo-stel Afholdes af Interstuhl, da leveringstiderne var for korte som følge af den forsinkede dispensation (af ). Ekstraomkostninger hos firmaet Strähle = ca. 20 DM/stel. «Der er i landsretten afgivet forklaring af Erhard Reimann, Ervin Keldorff og Erik Ovgaard, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten. Appellanten har for landsretten frafaldet anbringendet om forsinkelse, men har herudover i det væsentlige procederet som for byretten. Appellanten har i den forbindelse navnlig gjort gældende, at der foreligger mangelfulde leveringer, idet indstævnte i strid med parternes oprindelige aftale i et vist omfang leverede uforkromede stel i tilfælde, hvor appellanten havde bestilt forkromede stel. En sådan fravigelse var ikke hjemlet ved parternes ovenfor gengivne aftaler, idet disse aftaler kun vedrørte tiden indtil den 19. februar Der er reklameret mundtligt heroverfor, men i øvrigt er reklamation ufornøden efter CISG art. 40. Indstævnte har ligeledes i det væsentlige procederet som for byretten. Indstævnte har i den forbindelse navnlig bestridt, at leveringerne var mangelfulde, idet parternes ovennævnte aftaler ikke var begrænset til tiden indtil den 19. februar 1999 og derfor gav indstævnte adgang til at levere uforkromede stel i stedet for forkromede. Appellanten har i øvrigt på intet tidspunkt før i juli 1999 reklameret over, at leverede stel ikke var forkromede. Landsrettens bemærkninger: Parternes aftaler som gengivet i telefaxen af 11. februar 1999 og referatet fra mødet den 17. februar 1999 gav i et ikke nærmere præciseret omfang indstævnte adgang til at levere uforkromede stel i stedet for forkromede. Som aftalerne er formuleret, findes denne adgang ikke begrænset til tiden indtil den 19. februar 1999, men må forstås som gældende, indtil de daværende leveringsvanskeligheder var overstået. Appellanten har herefter ikke godtgjort, at indstævntes levering af uforkromede stel i stedet for forkromede var mangelfuld levering, og appellanten har da heller ikke godtgjort at have reklameret herover forud for den skriftlige reklamation i juli 1999, da samhandlen mellem parterne var ved at ophøre. Landsretten stadfæster derfor dommen. 5

6 Den indankede dom stadfæstes, dog at ,72 DEM ændres til ,17 euro. I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten betale kr. til indstævnte. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Højesterets dom. Afgørelser i tidligere instanser I tidligere instans er afsagt dom af Retten i Odense (9. afdeling) den 25. maj 2001 og af Østre Landsret (2. afdeling) den 17. januar Procesbevillingsnævnet har den 23. juli 2003 givet tilladelse til anke til Højesteret af landsrettens sagsomkostningsafgørelse. Dommere I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marie-Louise Andreasen, Asbjørn Jensen og Børge Dahl. Påstande Appellanten, Birkemose A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, i sagsomkostninger for landsretten til Birkemose A/S skal betale ,50 kr. indeholdende dækning af en udgift til autoriseret translatør for oversættelse af dokumenter på ,50 kr., subsidiært et mindre beløb større end Interstuhl har påstået stadfæstelse, subsidiært at Birkemose ikke tillægges sagsomkostninger for landsretten ud over takstmæssigt proceduresalær og retsafgifter. Sagsfremstilling Under sagens behandling for byretten var der ikke udgifter til oversættelse af dokumenter i sagen til dansk, idet dommeren under sagens forberedelse til retsbogen den 15. februar 2001 bemærkede,»at retten ikke stiller krav om oversættelse af sagens bilag til dansk«. Til brug for behandlingen ved landsretten blev det imidlertid nødvendigt at foretage oversættelse, og Birkemose har i den anledning betalt ,50 kr. til autoriseret translatør, og oplysning herom var medtaget i Birkemoses påstandsdokument for landsretten. Af hensyn til sagens omkostninger var parterne i øvrigt enige om at lade en del af sagens bilag på tysk oversætte til dansk af korrespondenter ansat hos parternes advokater. Om behandlingen i landsretten er det oplyst, at der var afsat 3 hele retsdage til domsforhandlingen, men at sagen blev afsluttet efter 2 retsdage. Der blev under domsforhandlingen afgivet forklaringer under anvendelse af tolk, som er betalt af Interstuhl. Birkemoses advokat har for Højesteret oplyst at have anvendt 70 timer i forbindelse med sagens førelse ved landsretten. 6

7 Anbringender Birkemose har anført, at landsrettens omkostningsafgørelse som følge af sagens komplicerede karakter og det faktiske tidsforbrug på 70 timer er en klar - ubegrundet og urimelig - fravigelse af princippet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter den tabende part er pligtig at erstatte modparten de ham ved retssagen påførte udgifter. Det tilkendte omkostningsbeløb på kr. levner efter fradrag af translatørudgifterne på ,50 kr. kun 4.187,50 kr. til dækning af advokatomkostninger og omkostninger til intern oversætter. Sagens kompleksitet og domsforhandling over to dage burde tværtimod have ført til fravigelse i opadgående retning af de vejledende proceduretakster, således som tilfældet da også var for byretten, der netop med henvisning til de tilsvarende forhold tilkendte Birkemose kr. i sagsomkostninger. Sagens kompleksitet har intet at gøre med det forhold, at sagens bilag er udarbejdet på tysk. Interstuhl har anført, at et samlet sagsomkostningsbeløb for byret og landsret på kr. er i overensstemmelse med sædvanlig praksis under hensyn til en sagsgenstand på ,85 kr., sagens kompleksitet, domsforhandlingens varighed og udgifterne ved sagen. Der var for landsretten tale om samme sag som for byretten, hvorfor forberedelse for landsretten burde være begrænset. Hvad oversættelsesudgifter angår, er det alene omkostninger til mundtlig tolkning under domsforhandlingen, der kan tillægges betydning - ikke omkostninger til parternes oversættelse af egne bilag - og der kan ikke blive tale om forhøjede sagsomkostninger gennem to instanser med den begrundelse, at sagens bilag er på tysk. Sagens behandling Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Højesterets begrundelse og resultat Udgiften til en eventuel oversættelse af en sags dokumenter, jf. retsplejelovens 149, stk. 2, er en sagsomkostning omfattet af 311 og kan derfor pålægges den tabende part, hvis betingelserne i 312 er opfyldt. I den foreliggende sag var Birkemoses krav et ubestridt krav på betaling for leverede varer, Interstuhls modkrav et omtvistet erstatningskrav for misligholdelse. Det er således Interstuhls krav, som udløser behov for bevisførelse. Interstuhl har ikke gjort gældende, at den foretagne oversættelse har været unødvendig eller for dyr. På denne baggrund finder Højesteret, at den udgift, som Birkemose har afholdt til oversættelse af dokumenter, er påført selskabet ved retssagen, og at Birkemose har krav på af Interstuhl, der var tabende part, at få udgiften erstattet som del af det samlede sagsomkostningsbeløb. Det, der er oplyst om domsforhandlingens varighed over to dage med afhøring gennem tolkning og sagens karakter og problemstilling samt det anvendte antal timer, giver ikke fornødent grundlag for at fravige landsretspræsidenternes vejledende takster for advokatsalær, hvorefter middelværdien efter sagens værdi er kr. Herefter - og da anken alene angår sagsomkostninger for landsretten - forhøjer Højesteret dette sagsomkostningsbeløb til kr. 7

8 Thi kendes for ret: Landsrettens sagsomkostningsafgørelse ændres, således at Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG skal betale kr. i sagsomkostninger for landsretten til Birkemose A/S. I sagsomkostninger for Højesteret skal Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG betale kr. til Birkemose A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 8

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 Sag 198/2007 (1. afdeling) Uffe Laursen (advokat Erik Engel) mod C.A. Nielsen A/S (tidligere Midt Factoring A/S) (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere