Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.)."

Transkript

1 Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2, uden fuldstændig sagsfremstilling. Under sagen, der er anlagt den 26. november 1999, har sagsøgeren (Birkemose) påstået sagsøgte (Interstuhl) dømt til at betale DEM ,72. Beløbet påstås forrentet med 2 % pr. måned fra 20. juli 1999, subsidiært med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, alt til betaling sker. Interstuhl har påstået frifindelse. Interstuhl har subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb med forrentning med sædvanlig procesrente fra sagsanlægget. Interstuhl driver virksomhed med fremstilling af kontormøbler m.m., og Birkemose har som underleverandør i en årrække fremstillet og solgt forskellige komponenter, bl.a. stålrørsstel, til Interstuhl. Birkemoses leverancer til Interstuhl ophørte i sommeren 1999 som følge af, at Interstuhl ikke havde bestilt flere leverancer hos Birkemose. Interstuhl havde løbende betalt for leverancerne til Birkemose, men Interstuhl undlod i forbindelse med samarbejdets ophør at betale leverancer for et beløb af DEM ,72 under påberåbelse af ret til modregning som følge af modkrav. Birkemoses påstand under sagen angår det tilbageholdte beløb. Der er fremlagt et antal processkrifter og en lang række bilag. Der er afgivet vidneforklaringer af Birkemoses administrerende direktør, Ervin Kelldorf, af Birkemoses tidligere agent, Erik Ovgaard, og af Birkemoses produktionschef, John Greve. Desuden er der afgivet vidneforklaringer af Interstuhls indkøbschef, Erhard Reimann, og af indkøbsmedarbejder hos Interstuhl Karl-Josef Deufel. Der er efter det foreliggende enighed mellem parterne om, at der er værneting her i landet i medfør af artikel 5, nr. 1, i EF-konventionen af 27. september 1968 med senere ændringer om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager. Der er endvidere enighed om, at retsforholdet mellem parterne er omfattet af FNkonventionen om aftaler om internationale køb (CISG). Birkemose har i hovedtræk gjort gældende: Det bestrides, at Birkemose har foretaget leverancer for sent. Tidspunkterne for Birkemoses leveringer blev fastlagt ved de regelmæssige leveringsoversigter, der udveksledes mellem parterne, og Interstuhl reklamerede ikke >> 1870 >> over for Birkemoses angivelser af, hvornår man ville levere. Det bestrides endvidere, at Birkemose skulle have leveret komponenter i forkromet stand i større omfang end sket, og der forelå ingen aftale om, at Birkemose skulle betale for forkromninger, som Interstuhl fik udført i Tyskland. Interstuhl reklamerede endvidere ikke over manglende forkromning eller over, at Birkemose havde leveret i for små mængder. Det værktøj, som Birkemose har anvendt ved nogle af komponenternes fremstilling, tilhører til dels Interstuhl, der kan få det pågældende værktøj udleveret, når Interstuhl har betalt det skyldige beløb. Interstuhls udgift til værktøj for Interstuhls 1

2 nye underleverandør er Birkemose uvedkommende. Rentepåstanden bygger på angivelser på Birkemoses fakturaer, og den påståede forrentning må anses aftalt mellem parterne. Interstuhl har i hovedtræk gjort gældende: Birkemose har foretaget adskillige leverancer for sent. Leveringsoversigterne er aftaler, og nye leveringsoversigter blev i væsentlig grad udarbejdet, fordi Birkemose ikke kunne overholde disse aftaler. Interstuhl reklamerede både mundtligt og skriftligt, og eventuelle manglende reklamationer har været undskyldelige, da Birkemose selv kendte forsinkelserne, jf. CISG artikel 44. Hertil kommer, at Birkemose ikke har leveret forkromede komponenter i det aftalte omfang og har leveret i for ringe mængder. Interstuhl har herefter et erstatningskrav, der i nærmere angivet omfang overstiger det beløb, som Interstuhl har tilbageholdt i betalingerne til Birkemose. I erstatningskravet indgår Interstuhls merudgifter til forkromning, at Interstuhls betaling til Birkemose for værktøj i væsentlig grad har været forgæves, at Interstuhl har måttet afholde udgifter til værktøj for den nye leverandør og generelle logistikomkostninger m.m. Grunden til, at Interstuhl først fremsatte erstatningskravet i form af modregning i forbindelse med samarbejdets ophør, var taktisk, idet man frygtede, at Birkemose ville ophøre med at levere, hvis man fremsatte erstatningskravet, og idet man var afhængig af Birkemose som leverandør. Det bestrides, at der er indgået en aftale om forrentning som hævdet af Birkemose. Parterne har endvidere i processkrifter og under proceduren ved domsforhandlingen omtalt forskellige enkeltheder. Rettens bemærkninger: Interstuhls modregning med det beløb, som sagen angår, blev ved modregningens foretagelse begrundet med, at parterne havde indgået en aftale om, at Birkemose skulle betale for forkromning, som Interstuhl fik foretaget i Tyskland, og denne begrundelse er gentaget i Interstuhls svarskrift under sagen. Det er imidlertid efter det fremkomne klart, at denne begrundelse er uholdbar, og den er da også i Interstuhls senere processkrifter og procedure under domsforhandlingen blevet afløst af et anbringende om, at Birkemose ikke leverede forkromede komponenter i det aftalte omfang. Det yderligere anbringende om, at Birkemoses leverancer var forsinkede, synes først at være fremsat i duplikken under skriftvekslingen, og anbringendet om, at Birkemose leverede i for små mængder, synes først at være fremsat i påstandsdokumentet kort før domsforhandlingen. Endvidere synes anbringendet om, at Interstuhls modkrav overstiger det beløb, hvormed modregningen er foretaget, først at være fremsat efter retssagens anlæg, og Interstuhl betalte efter det oplyste også fakturabeløbene vedrørende nogle afsluttende leverancer fra Birkemose efter modregningens foretagelse. Parternes mangeårige samhandelsforhold ophørte i sommeren 1999, tilsyneladende fordi Birkemose ikke kunne levere i det omfang, som Interstuhl ønskede. Samhandelsforholdets ophør skete ikke ved en egentlig opsigelse eller lignende fra Interstuhl, men blot ved at Interstuhl ophørte med at give Birkemose flere ordrer. Interstuhl betalte under samhandelsforholdets beståen løbende for Birkemoses leverancer, og Interstuhl gjorde ikke under samhandelsforholdets beståen over for Birkemose gældende, at man havde et erstatningskrav mod Birkemose. Kort før samhandelsforholdets ophør undlod Interstuhl 2

3 imidlertid at betale den del af Birkemoses regningskrav, der svarer til det påstævnede beløb, idet Interstuhl nu for første gang hævdede, at man havde et modkrav mod Birkemose. Den begrundelse, som Interstuhl angav herfor, var klart uholdbar, og Interstuhls begrundelse for modregningen er blevet ændret og udviklet efter retssagens anlæg. Interstuhls modkrav er et erstatningskrav. Bedømt ud fra dansk obligations- og køberet må Interstuhls eventuelle erstatningskrav imidlertid være bortfaldet ved passivitet. En part i et løbende samhandelsforhold mellem erhvervsdrivende, der mener, at den anden parts adfærd har givet grundlag for et erstatningskrav, må orientere den anden part herom nogenlunde med det samme, således at den anden part får lejlighed til at forholde sig til erstatningskravet og til at vurdere, om man desuagtet ønsker at fortsætte samhandelsforholdet. Derimod kan den part, der mener at have et erstatningskrav, ikke, således som Interstuhl har gjort det, vente til samhandelsforholdets afslutning og først da fremsætte erstatningskravet som en overraskelse. Forholdet kan også udtrykkes således, at den omtalte orienteringspligt følger af det almindelige princip om kontraktparters gensidige loyalitetsforpligtelse. Der er ikke for retten forelagt oplysninger, der tyder på, at princippet om kontraktparters gensidige loyalitetsforpligtelse ikke skulle kunne anvendes under CISG, og der er heller ikke grund til at gå ud fra, at princippet skulle være udtryk for en speciel dansk retsgrundsætning. Tværtimod må der netop i internationale samhandelsforhold være et særligt behov for, at parterne kan regne med hinanden, og et princip om gensidig loyalitet må derfor være særligt velegnet til at finde anvendelse i internationale samhandelsforhold. Det lægges derfor til grund, at princippet om gensidig loyalitetsforpligtelse finder anvendelse i sagen. Interstuhl har som omtalt overtrådt dette princip, og Interstuhls eventuelle erstatningskrav er derfor bortfaldet som følge af passivitet. Der er herefter ikke grundlag for at godkende Interstuhls modkrav, hvorfor der gives dom i overensstemmelse med Birkemoses påstand, dog med sædvanlige procesrenter, da det ikke ses bevist, at parterne har aftalt en anden forrentning. Det pålægges Interstuhl at betale sagsomkostninger til Birkemose som nedenfor bestemt. Ved fastsættelsen af omkostningsbeløbets størrelse er henset til sagens komplicerede karakter og til, at domsforhandlingen har varet to hele dage. Inden 14 dage skal sagsøgte til sagsøgeren betale sagsomkostninger med kr. Østre Landsrets dom 17. januar 2003 (Ulla Staal, Ebbe Christensen, Nanna Blach (kst.)). Odense Rets 9. afdelings dom af 25. maj 2001 er anket af Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG med påstand som for byretten om frifindelse. Indstævnte, Birkemose A/S, har påstået stadfæstelse, dog at det ved dommen tilkendte beløb på ,72 DEM ændres til ,17 euro, hvilken ændring parterne er enige om Appellanten har under domsforhandlingen endeligt opgjort sit modkrav til kompensation således: Ekstraomkostninger ved manglende forkromning: ,61 DEM 3

4 Omkostninger til produktionsværktøj hos indstævnte: ,53 DEM Meromkostninger til produktionsværktøj hos italiensk leverandør: ,00 DEM I alt: ,14 DEM svarende til ,25 euro. På leveringsoversigt udfærdiget af appellanten den 10. februar 1999 og vedrørende ønskede leveringer den 12. og 19. februar 1999 har appellanten påført følgende (i oversættelse):»supplerende aftale 1. Indrømmelse fra Interstuhl Birkemose kan levere de bestilte forkromede stel (model Piramo) med rå overflade, som kan overfladebehandles. 2. De omkostninger, som Interstuhl afholder til forkromning hos tyske leverandører, betales af Birkemose. 3. Punkt 1+2 fortsætter med at gælde, indtil Birkemose kan levere de forkromede dele i en fejlfri overfladekvalitet til Interstuhl. 4. Den udarbejdes den nye leveringsoversigt for den sammen med hr. Ovgaard hos Interstuhl. Denne ordning fortsætter på ugebasis indtil videre. Punkt 1-4 bekræftes af hr. Keldorff, som repræsenterer Birkemose i retlig henseende.«den supplerende aftale er den 10. februar 1999 underskrevet af appellantens direktør, W. Link, mens indstævntes direktør, Ervin Keldorff, der ikke har medunderskrevet aftalen, ud for aftalens punkt 2 har påført %. I telefax af 11. februar 1999 fra indstævnte til appellanten er følgende anført (i oversættelse):»vedlagt fremsendes den nye leveringsoversigt, som jeg lovede hr. Link i går aftes. Den leveringsoversigt, som De har sendt til os, stemmer ikke helt overens med mine notater.... Vi vil gøre os umage for at overholde leveringsplanen, men gør opmærksom på, at der ikke er indkalkuleret tid til uforudsete fejl, og at vi ikke påtager os noget ansvar herfor. Alle stel og rygbøjler leveres i rå udførelse. Eneste undtagelse er de stel, som vi har i krom på lager.... Vi har afgivet bestillinger hos vores underleverandører og beder Dem derfor straks bekræfte denne fax og leveringsplan.«telefaxen er underskrevet af Ervin Keldorff og den 12. februar 1999 tilbagefaxet påført appellantens direktør, W. Links, underskrift. 4

5 Den 17. februar 1999 blev der afholdt et møde mellem repræsentanter for henholdsvis appellanten og indstævnte. Af et mødereferat udarbejdet og underskrevet af Erhard Reimann den 19. februar 1999 fremgår (i oversættelse):» Nye ordrer Piramo Birkemose modtager en ny leveringsoversigt med nye datoer for Piramo-ordrer, som skulle leveres på anfordring... Leveringstider: 3 uger for rå udførelse, 4 uger for forkromet udførelse Ekstraomkostninger forkromning af Piramo-stel Afholdes af Interstuhl, da leveringstiderne var for korte som følge af den forsinkede dispensation (af ). Ekstraomkostninger hos firmaet Strähle = ca. 20 DM/stel. «Der er i landsretten afgivet forklaring af Erhard Reimann, Ervin Keldorff og Erik Ovgaard, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten. Appellanten har for landsretten frafaldet anbringendet om forsinkelse, men har herudover i det væsentlige procederet som for byretten. Appellanten har i den forbindelse navnlig gjort gældende, at der foreligger mangelfulde leveringer, idet indstævnte i strid med parternes oprindelige aftale i et vist omfang leverede uforkromede stel i tilfælde, hvor appellanten havde bestilt forkromede stel. En sådan fravigelse var ikke hjemlet ved parternes ovenfor gengivne aftaler, idet disse aftaler kun vedrørte tiden indtil den 19. februar Der er reklameret mundtligt heroverfor, men i øvrigt er reklamation ufornøden efter CISG art. 40. Indstævnte har ligeledes i det væsentlige procederet som for byretten. Indstævnte har i den forbindelse navnlig bestridt, at leveringerne var mangelfulde, idet parternes ovennævnte aftaler ikke var begrænset til tiden indtil den 19. februar 1999 og derfor gav indstævnte adgang til at levere uforkromede stel i stedet for forkromede. Appellanten har i øvrigt på intet tidspunkt før i juli 1999 reklameret over, at leverede stel ikke var forkromede. Landsrettens bemærkninger: Parternes aftaler som gengivet i telefaxen af 11. februar 1999 og referatet fra mødet den 17. februar 1999 gav i et ikke nærmere præciseret omfang indstævnte adgang til at levere uforkromede stel i stedet for forkromede. Som aftalerne er formuleret, findes denne adgang ikke begrænset til tiden indtil den 19. februar 1999, men må forstås som gældende, indtil de daværende leveringsvanskeligheder var overstået. Appellanten har herefter ikke godtgjort, at indstævntes levering af uforkromede stel i stedet for forkromede var mangelfuld levering, og appellanten har da heller ikke godtgjort at have reklameret herover forud for den skriftlige reklamation i juli 1999, da samhandlen mellem parterne var ved at ophøre. Landsretten stadfæster derfor dommen. 5

6 Den indankede dom stadfæstes, dog at ,72 DEM ændres til ,17 euro. I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten betale kr. til indstævnte. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Højesterets dom. Afgørelser i tidligere instanser I tidligere instans er afsagt dom af Retten i Odense (9. afdeling) den 25. maj 2001 og af Østre Landsret (2. afdeling) den 17. januar Procesbevillingsnævnet har den 23. juli 2003 givet tilladelse til anke til Højesteret af landsrettens sagsomkostningsafgørelse. Dommere I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marie-Louise Andreasen, Asbjørn Jensen og Børge Dahl. Påstande Appellanten, Birkemose A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, i sagsomkostninger for landsretten til Birkemose A/S skal betale ,50 kr. indeholdende dækning af en udgift til autoriseret translatør for oversættelse af dokumenter på ,50 kr., subsidiært et mindre beløb større end Interstuhl har påstået stadfæstelse, subsidiært at Birkemose ikke tillægges sagsomkostninger for landsretten ud over takstmæssigt proceduresalær og retsafgifter. Sagsfremstilling Under sagens behandling for byretten var der ikke udgifter til oversættelse af dokumenter i sagen til dansk, idet dommeren under sagens forberedelse til retsbogen den 15. februar 2001 bemærkede,»at retten ikke stiller krav om oversættelse af sagens bilag til dansk«. Til brug for behandlingen ved landsretten blev det imidlertid nødvendigt at foretage oversættelse, og Birkemose har i den anledning betalt ,50 kr. til autoriseret translatør, og oplysning herom var medtaget i Birkemoses påstandsdokument for landsretten. Af hensyn til sagens omkostninger var parterne i øvrigt enige om at lade en del af sagens bilag på tysk oversætte til dansk af korrespondenter ansat hos parternes advokater. Om behandlingen i landsretten er det oplyst, at der var afsat 3 hele retsdage til domsforhandlingen, men at sagen blev afsluttet efter 2 retsdage. Der blev under domsforhandlingen afgivet forklaringer under anvendelse af tolk, som er betalt af Interstuhl. Birkemoses advokat har for Højesteret oplyst at have anvendt 70 timer i forbindelse med sagens førelse ved landsretten. 6

7 Anbringender Birkemose har anført, at landsrettens omkostningsafgørelse som følge af sagens komplicerede karakter og det faktiske tidsforbrug på 70 timer er en klar - ubegrundet og urimelig - fravigelse af princippet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter den tabende part er pligtig at erstatte modparten de ham ved retssagen påførte udgifter. Det tilkendte omkostningsbeløb på kr. levner efter fradrag af translatørudgifterne på ,50 kr. kun 4.187,50 kr. til dækning af advokatomkostninger og omkostninger til intern oversætter. Sagens kompleksitet og domsforhandling over to dage burde tværtimod have ført til fravigelse i opadgående retning af de vejledende proceduretakster, således som tilfældet da også var for byretten, der netop med henvisning til de tilsvarende forhold tilkendte Birkemose kr. i sagsomkostninger. Sagens kompleksitet har intet at gøre med det forhold, at sagens bilag er udarbejdet på tysk. Interstuhl har anført, at et samlet sagsomkostningsbeløb for byret og landsret på kr. er i overensstemmelse med sædvanlig praksis under hensyn til en sagsgenstand på ,85 kr., sagens kompleksitet, domsforhandlingens varighed og udgifterne ved sagen. Der var for landsretten tale om samme sag som for byretten, hvorfor forberedelse for landsretten burde være begrænset. Hvad oversættelsesudgifter angår, er det alene omkostninger til mundtlig tolkning under domsforhandlingen, der kan tillægges betydning - ikke omkostninger til parternes oversættelse af egne bilag - og der kan ikke blive tale om forhøjede sagsomkostninger gennem to instanser med den begrundelse, at sagens bilag er på tysk. Sagens behandling Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Højesterets begrundelse og resultat Udgiften til en eventuel oversættelse af en sags dokumenter, jf. retsplejelovens 149, stk. 2, er en sagsomkostning omfattet af 311 og kan derfor pålægges den tabende part, hvis betingelserne i 312 er opfyldt. I den foreliggende sag var Birkemoses krav et ubestridt krav på betaling for leverede varer, Interstuhls modkrav et omtvistet erstatningskrav for misligholdelse. Det er således Interstuhls krav, som udløser behov for bevisførelse. Interstuhl har ikke gjort gældende, at den foretagne oversættelse har været unødvendig eller for dyr. På denne baggrund finder Højesteret, at den udgift, som Birkemose har afholdt til oversættelse af dokumenter, er påført selskabet ved retssagen, og at Birkemose har krav på af Interstuhl, der var tabende part, at få udgiften erstattet som del af det samlede sagsomkostningsbeløb. Det, der er oplyst om domsforhandlingens varighed over to dage med afhøring gennem tolkning og sagens karakter og problemstilling samt det anvendte antal timer, giver ikke fornødent grundlag for at fravige landsretspræsidenternes vejledende takster for advokatsalær, hvorefter middelværdien efter sagens værdi er kr. Herefter - og da anken alene angår sagsomkostninger for landsretten - forhøjer Højesteret dette sagsomkostningsbeløb til kr. 7

8 Thi kendes for ret: Landsrettens sagsomkostningsafgørelse ændres, således at Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG skal betale kr. i sagsomkostninger for landsretten til Birkemose A/S. I sagsomkostninger for Højesteret skal Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG betale kr. til Birkemose A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 8

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere