Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere"

Transkript

1 Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager - selvstændig - ikke-erhvervsaktiv - studerende Henvendelse til kommunen: øjeblikkelig udstedelse af registreringsattest Adresseændring Tab eller tyveri Permanent opholdstilladelse Familiemedlemmer Bemærkning Advarsel H VA D F O R S T Å S D E R V E D E N E U - B O R G E R E L L E R L I G E S T I L L E T B O R - G E R Personer med nationalitet fra : - en EU-medlemsstat: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, - en anden stat, der er kontraherende part i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Island, Liechtenstein, Norge - Det Schweiziske Forbund Disse borgeres familiemedlemmer har ret til opholdstilladelse, hvis den borger, de er relateret til, opfylder de dermed forbundne betingelser. Der gælder stadig afvigelser for Bulgarien og Rumænien med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet.

2 Du bliver i op til 3 måneder Du skal intet foretage dig, - du skal blot være i besiddelse af et gyldigt identitetsbevis (pas eller id-kort) Du bliver i mere end 3 måneder Du skal ansøge om en registreringsattest i din bopælskommune senest tre måneder efter din ankomst. Du skal fremlægge : - dit pas eller et nationalt id-kort og dokumentation for, at du er : - enten lønmodtager eller selvstændig; - eller at du, på trods af at du ikke er erhvervsaktiv, råder over tilstrækkelige midler til dig selv eller din familie; - eller studerende. Registreringsattest Hvis din sagsmappe er fyldestgørende, får du øjeblikkeligt udleveret registreringsattesten i din bopælskommune. Denne attest udstedes for en ubegrænset periode. Attesten er gratis. Attesten er herefter det eneste dokument, der beviser dit lovlige ophold i Luxembourg. Den gælder dog ikke som identitetsbevis. Du er lønmodtager Følgende dokumenter skal forevises: Som lønmodtager skal du forevise en ansættelseskontrakt (der skal være dateret og underskrevet af begge parter) eller et ansættelsestilbud fra arbejdsgiveren (der skal være dateret og underskrevet af den kommende arbejdsgiver). Bemærk: bulgarske og rumænske statsborgere skal endvidere forevise en arbejdstilladelse. En lønmodtager er en person, der udøver en aflønnet økonomisk aktivitet for og under ledelse af en anden person. Denne aktivitet skal være reel og effektiv; aktiviteter, der er så reducerede, at de fremstår som rent marginale eller som bibeskæftigelser (f.eks. mindre end 10 timer/ugen), omfattes ikke herunder.

3 Et ansættelsestilbud er et dokument, hvori en arbejdsgiver forpligter sig til at underskrive en ansættelseskontrakt med en ansøger, hvis ansøgeren accepterer kontrakten. For at et ansættelsestilbud reelt eksisterer, skal det indeholde arten af det pågældende arbejde, ansættelsesdatoen, ansættelsens varighed og angivelse af lønnen. Du er selvstændig Følgende dokumenter skal forevises : Bevis for, at du udøver en selvstændig aktivitet For eksempel : etableringstilladelse, tilladelse til at drive virksomhed, hvis dette er påkrævet, i givet fald, brev fra ministeriet for middelstanden (ministère des Classes moyennes), der bekræfter, at en etableringstilladelse ikke er påkrævet for den udøvede aktivitet, bevis for bemyndigelse til at udøve et lovreguleret erhverv (læge, fysioterapeut, advokat mv.). Du er ikke-erhvervsaktiv Følgende dokumenter skal forevises : - bevis for tilstrækkelige midler til at undgå, at du bliver en byrde for bistandssystemerne, et beløb, der mindst svarer til den garanterede mindsteløn. For eksempel : folke- eller invalidepension, bankerklæring, forsørgelse, løn eller godtgørelser fra et andet land. - bevis for sygeforsikring. Du er studerende eller ulønnet praktikant Følgende dokumenter skal forevises : - bevis for optagelse på en offentlig eller privat, godkendt undervisningsinstitution i Luxembourg. - hvis du er studerende, en erklæring om, at du råder over tilstrækkelige midler. - bevis for sygeforsikring. Du flytter inden for Storhertugdømmet Luxembourg: du skal opnå en påtegning på attesten inden otte dage fra din ankomst i den nye kommune, Hvis der efter flere adresseændringer ikke er mere plads på attesten, vil der blive udstedt en ny attest med angivelse af udstedelsesdatoen for den første. Der fremsendes kopi heraf til ministeriet.

4 Ved tab eller tyveri af registreringsattesten Du skal anmelde tabet eller tyveriet til politiet og anmode ministeriet om en ny attest. Ministère des Affaires étrangères et de L Immigration Direction de l Immigration Service des Etrangers avenue Monterey L Luxembourg Din nye attest vil bære datoen for udstedelse af den første registreringsattest. Ministeriet underretter din kommune om udstedelse af den nye attest. Du opnår ret til permanent ophold Du kan efter et lovligt ophold i 5 år uden afbrydelser opnå permanent opholdstilladelse inden udløbet af fristen på de 5 år på visse betingelser : hvis du får folkepension eller er førtids- eller invalidepensionist, hvis du har bopæl i Luxembourg og arbejder i en anden medlemsstat, skal du anmode ministeriet. Det samme gælder for dine familiemedlemmer, der er EU-borgere. Dine familiemedlemmer, der er statsborgere i tredjelande, skal anmode ministeriet om en permanent opholdstilladelse, inden deres midlertidige opholdstilladelse udløber. Familiemedlemmer Loven definerer, hvad der forstås ved et familiemedlem. Loven skelner mellem - familiemedlemmer, der er EU-borgere eller ligestillede, - familiemedlemmer, der er statsborgere i et tredjeland, - og familiemedlemmer til en studerende. Følgende personer betragtes som familiemedlemmer: a) ægtefællen; b) den partner, som EU-borgeren har indgået et registreret partnerskab med; c) direkte efterkommere og ægtefællens eller partnerens direkte efterkommere, der er under 21 år og som forsørges; d) forældre, der forsørges af EU-borgeren eller forældre, der forsørges af ægtefællen eller partneren; e) andre familiemedlemmer, der specielt opnår tilladelse fra ministeriet i medfør af 12, stk. (2) i loven.

5 En luxembourgsk statsborgers familiemedlemmer ligestilles med EU-borgerens familiemedlemmer. Familiemedlemmer, der selv er EU-borgere eller ligestillede Proceduren svarer til din procedure. Familiemedlemmet skal senest 3 måneder efter ankomst melde sig på kommunen med et identitetsbevis, en kopi af din attest og alt efter tilfældet : : - et dokument, der beviser indgåelse af ægteskab, partnerskab eller slægtskab, - et dokument fra oprindelseslandet, der beviser, at han/hun forsørges af dig, - en særlig tilladelse fra ministeriet, hvis han/hun er del af de andre familiemedlemmer, der omhandles i 12, stk. (2), punkt 2 i loven. Familiemedlemmer, der er tredjelandes statsborgere De skal melde sig i din bopælskommune senest 3 måneder efter deres ankomst og anmode om opholdstilladelse til et familiemedlem til en EU-borger. De skal medtage de dokumenter, der er anvendt til indrejse i landet, og en kopi af din registreringsattest og alt efter tilfældet - et dokument, der beviser indgåelse af ægteskab, partnerskab eller slægtskab, - et dokument fra oprindelseslandet, der beviser, at han/hun forsørges af dig, - en særlig tilladelse fra ministeriet, hvis han/hun er del af de andre familiemedlemmer, der omhandles i 12, stk. (2), punkt 2 i loven.. Efter indlevering af dokumenterne til kommunen vil denne udstede en kvittering. Kvitteringen gælder som opholdstilladelse i 6 måneder. Kommunen overdrager hele sagen til ministeriet. Ministeriet udfærdiger opholdstilladelsen inden 6 måneder og fremsender den til kommunen. Du kan afhente tilladelsen på kommunen. Opholdstilladelsen er gyldig i 5 år. En studerendes familiemedlemmer Hvis du er studerende, betragtes alene - din ægtefælle, - eller din registrerede partner - og børn, du forsørger, som dine familiemedlemmer. (Dine forældre eller andre medlemmer af din familie omfattes ikke, medmindre der foreligger en særlig tilladelse fra ministeriet)

6 Bemærkning En ikke-fyldestgørende ansøgning vil blive returneret til ansøgeren for færdiggørelse, inden den behandles. Identitetsfotografier skal være i overensstemmelse med normerne for Organisationen for International Civil Luftfart (nyligt farvefoto, taget lige forfra, 45 mm x 35 mm i størrelse, hvoraf 70 % til 80 % skal bestå af selve ansigtet). De dokumenter, der skal forevises, skal være bekræftet af den lokale myndighed i oprindelseslandet, legaliseret af ambassaden og oversat til fransk, tysk eller engelsk af en statsautoriseret translatør. Advarsel Dette dokument er kun et sammendrag der omfatter hovedtrækkene i luxembourgsk lov vedrørende EU-borgere og deres familier, som ønsker at bosætte sig i Luxembourg. ASTI har i den forbindelse ikke foretaget nogen sammenligning med gældende EU-ret, herunder navnlig direktiv nr. 2004/38/EF. Kun lov af 29. august 2008 og Storhertugdømmets tilknyttede forordninger er autentiske : Mémorial A 138 af 10. september 2008 (kan gratis downloades fra Legilux: ) Vi takker immigrationsministeriet for revision af informationen. Ministeriet kan dog ikke holdes ansvarligt herfor, idet ASTI alene bærer ansvaret. Der findes gratis informationer om borgere fra tredjelande på ASTI FEI s hjemmeside

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse 1. Hvem får børnepenge?...3 2. Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse?...3 3. Hvilke børn kan man få børnepenge for?...5 4. Hvilke

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere