Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 1 Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål, i overensstemmelse med de regler der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), at fastlægge regler for danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i en EGTS, herunder regler for registrering og opløsning af en EGTS med hjemsted i Danmark. Kapitel 2 Administrationens organisering m.v. 2. En EGTS kan bestå af medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, offentligretlige organer eller af sammenslutninger af sådanne myndigheder og organer. Stk. 2. En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangspunkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning. Stk. 3. Uden finansielt bidrag fra Det Europæiske Fællesskab kan de opgaver, der tillægges en EGTS, kun omfatte de typer af samarbejde, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Stk. 4. En EGTS med hjemsted i Danmark er et privatretligt organ. En EGTS, hvor et eller flere medlemmer har begrænset deres ansvar, jf. artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), kan ikke registreres med hjemsted i Danmark. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en euro- 1 I loven er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (Bilag 1). Ifølge artikel 249 i EFtraktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.

2 pæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) i forbindelse med anmodninger om deltagelse i en EGTS. Stk. 2. Anmodninger om deltagelse i en EGTS, fremsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Anmodninger skal være bilagt kopi af den foreslåede aftale, der regulerer EGTS en, de foreslåede vedtægter og dokumentation fra den eller de relevante myndigheder for, at det pågældende danske medlems deltagelse i EGTS en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvis den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter ikke er udarbejdet på dansk, skal der tillige indsendes en autoriseret oversættelse på dansk. Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler, efter høring af eventuelle berørte ressortministerier, afslag på eller godkendelse af anmodninger inden en frist på 3 måneder. Stk. 3. Ændringer i aftalen, der regulerer en EGTS, og væsentlige ændringer i EGTS ens vedtægter skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 4. I forbindelse med godkendelsen af en anmodning vedrørende en EGTS, der har hjemsted i Danmark, træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen afgørelse om, hvem der fører kontrol med EGTS ens forvaltning af offentlige midler. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS. Stk. 5. Afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Byggestyrelsen efter denne lov, er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 3 Registrering 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) i forbindelse med registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, samt dennes aftale, vedtægter, ledelse og revisor. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler for en EGTS s anmeldelse, gebyr for sådan anmeldelse og offentliggørelse i forbindelse med anmeldelse og udskrifter mv. Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende EGTS. 5. Ledelsen for en EGTS med hjemsted i Danmark skal anmelde den pågældende EGTS til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Som bilag til anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vedlægges Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse af anmodningen samt tilsvarende godkendelse fra de kompetente udenlandske myndigheder i henhold til hvis lov, de udenlandske medlemmer af en EGTS er stiftet. 6. En EGTS med hjemsted i Danmark er pligtig og eneberettiget til i sit navn at benytte betegnelsen "europæisk gruppe for territorialt samarbejde" eller deraf dannede forkortelser. Stk. 2. Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. Stk. 3. Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark må ikke være egnet til at vildlede. Navnet må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med EGTS ens formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke bibeholdes uforandret, når virksomhedens art væsentligt forandres.

3 Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på binavne for en EGTS med hjemsted i Danmark. Ved benyttelse af binavnet skal EGTS ens hovednavn tilføjes binavnet i parentes. Stk. 5. En EGTS med hjemsted i Danmark skal på breve og andre forretningspapirer samt på dens hjemmeside angive navn, hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummer. Kapitel 4 Regnskab og opløsning 7. En EGTS med hjemsted i Danmark er omfattet af bogføringslovens regler, og skal aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler. Dette gælder uanset om EGTS en i øvrigt måtte anses som erhvervsdrivende. 8. Anmoder en kompetent offentlig myndighed skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark skal den pågældende myndighed straks give både Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underretning om, at den pågældende EGTS er oversendt til skifteretten med henblik på opløsning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer EGTS en som værende under tvangsopløsning. 9. Bestemmelserne om likvidation, tvangsopløsning og konkurs i aktieselskabslovens kapitel 14 gælder med de fornødne tillempelser for en EGTS med hjemsted i Danmark. Kapitel 5 Sanktioner og ikrafttrædelsesbestemmelser 10. Overtrædelser af lovens 6 kan straffes med bøde. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 3. Der kan efter stk. 1 og 2, pålægges en EGTS strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 11. Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

4 Bilag 1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

5

6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund Lovforslaget har baggrund i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) N. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Forordningen er vedlagt som bilag 1. Forordningen har til formål at lette det grænseoverskridende samarbejde i EU mellem myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af sådanne organer eller myndigheder i medlemsstaterne og derigennem styrke den økonomiske og sociale samhørighed. En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters område. Det skal bemærkes, at forordningen fastslår, at det er frivilligt, om man vil oprette en EGTS, hvor igennem det territoriale samarbejde kan foregå. Det betyder, at det allerede eksisterende territoriale samarbejde kan fortsætte upåvirket af dette lovforslag, ligesom nye initiativer kan gennemføres uden etablering af en EGTS. 2. Lovforslagets indhold Artikel 16 i forordningen fastlægger, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af forordningen. Lovforslaget har til formål at træffe disse foranstaltninger for så vidt angår danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i en EGTS. Lovforslaget fastlægger regler om medlemskab af og opgaver for en EGTS. Endvidere fastlægges de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af forordningen, herunder at anmodninger fra danske myndigheder og organer om deltagelse i en EGTS indsendes til og behandles af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det bestemmes endvidere, at Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte nærmere regler i forbindelse med anmodninger om deltagelse i en EGTS. Endelig fastlægges regler om registrering af, regnskab for og opløsning af en EGTS. Det bestemmes herunder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering af en EGTS med hjemsted i Danmark og om gebyrer mv. 3. Økonomiske og administrative bestemmelser for det offentlige Lovforslaget forventes at medføre visse administrative byrder for staten. Omfanget heraf vil afhænge af, i hvilket omfang danske myndigheder og offentligretlige organer vil udnytte muligheden for at deltage i grænseoverskridende samarbejder gennem en EGTS. Økonomi- og Erhvervsministeriet er ikke bekendt med, at danske myndigheder eller offentligretlige organer på nuværende tidspunkt har planlagt at etablere eller deltage i en EGTS. Udover udgifter til administration af ordningen vil lovforslaget være udgiftsneutralt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget retter sig kun mod myndigheder og offentligretlige organer. Lovforslaget har været testet for dets e-administrerbarhed. Der er i denne sammenhæng ikke fundet barrierer i forhold til dette. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget retter sig kun mod myndigheder og offentligretlige organer.

7 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget i sig selv har ingen miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget giver mulighed for at etablere en EGTS, der har til formål at gennemføre grænseoverskridende miljøsamarbejde. 7. Forhold til EU-retten Forordningens artikel 16, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at træffe passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af forordningen. Med lovforslaget fastsættes de nødvendige regler for danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i og etablering af en EGTS, og lovforslaget tilvejebringer dermed den fornødne hjemmel til danske myndigheders administration af forordningen. 8. Kommunikationsplan Lovforslaget retter sig alene mod myndigheder og offentligretlige organer. Loven vil blive gjort tilgængelig på Økonomi- og Erhvervsministeriets, Erhvervs- og Byggestyrelsens samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmesider. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos følgende: Ministerier/styrelser/universiteter, KL, Danske Regioner. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter ser/merudgifter Negative konsekven- Udgifter til administrationen af lovforslaget. Her ud over er lovforslaget udgiftsneutralt. Den administrative byrde vil afhænge af interessen for etablering af og deltagelse i en EGTS. Med lovforslaget fastsættes de nødvendige regler for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Formål Til 1 Da forordningen er umiddelbart gældende i Danmark, er lovforslaget alene en administrationslov, der skal tilvejebringe hjemmel for de nødvendige regler, for at forordningen kan anvendes i Danmark, jf. artikel 16 i

8 forordningen,»medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af denne forordning«. Til kapitel 2 Administrationens organisering m.v. Til 2 Lovforslagets 2, stk. 1, er alene en sammenskrivning af forordningens artikel 3, stk. 1, ligesom 2, stk. 2, alene er en gengivelse af forordningens artikel 7, stk. 2. Bestemmelserne er derfor udelukkende begrundet i praktiske hensyn og for at gøre lovforslaget lettere at administrere efter. Det skal fremhæves, at et medlemskab af en EGTS ikke giver adgang til en udvidelse af de beføjelser, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning. I 2, stk. 3, beskrives de opgaver, en EGTS kan varetage. Alle opgaverne skal omfatte lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på ar styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Opgaverne kan både vedrøre aktiviteter, der gennemføres med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Bidrag fra Fællesskabet kan for eksempel være bidrag fra EU s Regionalfond eller fra EU s midler til forskning og udviklingsprojekter. I forordningens artikel 7, stk. 3, er der åbnet mulighed for, at medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, en EGTS kan udføre uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Sådanne opgaver skal dog som minimum omfatte de samarbejdsaktioner, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Regionalfondsforordningen). Det vil sige opgaver, som styrker den økonomiske og sociale samhørighed, og som ligger indenfor rammerne af de grænseoverskridende strukturfondsprogrammer. Sådanne opgaver kan fx være samarbejder om erhvervsudvikling, innovation, miljø, transport, handel, energi, samarbejder på sundheds-, kultur-, turisme-, og uddannelsesområdet, samt samarbejder om fremme af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, social inddragelse og fælles udnyttelse af eksempelvis forsknings- og udviklingsfaciliteter. Under hensyn til de omfattende muligheder for samarbejde inden for artikel 6 i Regionalfondsforordningen, fastlægger 2, stk. 3, at en EGTS uden finansielt bidrag fra Fællesskabet og med dansk deltagelse alene kan vedrøre opgaver inden for artikel 6 i Regionalfondsforordningen. I henhold til forordningens artikel 12, stk. 2, sidste punktum, kan en medlemsstat forbyde registrering på sit område af en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar. For at sikre tredje parts krav over for en EGTS lægger lovforslaget med 2, stk. 4, op til, at en EGTS ikke kan registreres i Danmark, hvis et eller flere medlemmer af EGTS en har begrænset ansvar. Reglen forhindrer ikke, at danske myndigheder eller offentligretlige organer kan være medlemmer af en EGTS, der er registreret i et andet medlemsland, selv om et eller flere medlemmer, herunder danske medlemmer, af en sådan EGTS har begrænset ansvar. Ifølge forordningens artikel 12, stk. 2, 1. punktum, hæfter en EGTS for sin gæld uanset dens art. I Artikel 12, stk. 2, 2. punktum fastslås, at i det omfang aktiverne i en EGTS ikke kan dække dens passiver, hæfter dens medlemmer for gælden i forhold til deres bidrag til EGTS en. Kun få af medlemslandene har endnu vedtaget regler for gennemførelsen af forordningen. Et af de lande, som indtil videre har vedtaget lignende regler, er UK, der bl.a. forbyder registrering af en EGTS i UK, hvis medlemmerne heraf har begrænset ansvar. Til 3 3, stk..1, i lovforslaget giver Erhvervs- og Byggestyrelsen hjemmel til om nødvendigt at fastlægge regler vedrørende behandling af anmodninger fra danske myndigheder og offentligretlige organer om deltagelse i en EGTS. 3, stk. 2, i lovforslaget fastlægger, at Erhvervs- og Byggestyrelsen efter høring af det eller de relevante ressortministerier, godkender eller afslår anmodninger om deltagelse i en EGTS.

9 For at styrelsen kan påbegynde behandlingen af en anmodning, skal anmodningen være bilagt den foreslåede aftale, der skal regulere EGTS en, de foreslåede vedtægter samt dokumentation fra den eller de relevante danske myndigheder om, at det pågældende potentielle danske medlems deltagelse i EGTS en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvilke myndigheder, der skal forelægges dokumentation vedrørende medlemmets kompetence vil afhænge af, hvilke myndigheder eller offentligretlige organer, der anmoder om deltagelse i en EGTS, og af hvilke opgaver EGTS en skal varetage. Erhvervs- og Byggestyrelsens behandling af en anmodning vil primært omfatte undersøgelse af, om det potentielle medlem af en EGTS falder inden for de kategorier, der er opregnet i forordningens artikel 3, at konstatere at aftale og vedtægter indeholder de elementer, der er opregnet i forordningens artikel 8 og 9, samt påse at EGTS ens opgaver ligger inden for de rammer, der er beskrevet i artikel 7 i forordningen. 3, stk. 3, fastlægger, at ændringer i den aftale, der regulerer samarbejdet i en EGTS og væsentlige ændringer i EGTS ens vedtægter skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forordningen definerer i artikel 4, stk. 6, at væsentlige ændringer i vedtægterne er ændringer som direkte eller indirekte medfører en ændring i aftalen. I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordningen skal den medlemsstat, hvor EGTS en har sit hjemsted udpege den myndighed, der har kompetencen til at føre kontrol med EGTS ens forvaltning af offentlige midler. I lovforslagets 3, stk. 4, foreslås det, at Erhvervs- og Byggestyrelsen afgør, hvilken myndighed eller hvilket organ der forestår kontrolopgaven for en EGTS med hjemsted i Danmark. Afgørelsen træffes på grundlag af medlemskredsens sammensætning og opgaverne for en given EGTS. Når en EGTS s opgaver omfatter foranstaltninger, som medfinansieres af Fællesskabet, finder den relevante lovgivning om kontrol med fællesskabsmidler dog anvendelse. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS. Udgifterne kan eksempelvis være eksterne revisionsomkostninger. I 3, stk. 5, i lovforslaget foreslås, at afgørelser truffet af Erhvervs- og Byggestyrelsen er endelige og ikke kan indbringes for anden administrative myndighed. Til kapitel 3 Registrering Til 4 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forestår registre for aktieselskaber, anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde m.v., hvor der ved registrering skabes en juridisk person og sikres offentlighed omkring vedtægter, ledelse og revisor. Det er derfor vurderet som mest hensigtsmæssigt også at placere registreringen for en EGTS med hjemsted her i landet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da det vil være nødvendigt at udstede administrative regler til brug for registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, ligger beføjelserne til at udstede bekendtgørelser i henhold til denne lov hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan således ved bekendtgørelse fastsætte de nærmere regler for anmeldelse, registrering og offentliggørelse i forbindelse med anvendelse af forordningen, men ved formuleringen tilsigtes det at smidiggøre adgangen til at indarbejde eventuelle efterfølgende forordninger, der måtte supplere eller ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder i henhold til ovenstående registreringslove en samlet bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er nødvendigt at udvide bekendtgørelsen med tilsvarende regler for anmeldelse, registrering, gebyr og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark. Den foreslåede 4, stk. 3, svarer til aktieselskabslovens 159 b, stk. 1 og 2. Det foreslås, at afgørelser truffet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen i henhold til loven samt forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Økonomi- og Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er med-

10 delt den pågældende. Herved behandles en EGTS på samme måde som aktieselskaber i relation til klageadgang til Erhvervsankenævnet. Træffer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgørelser vedrørende en EGTS i relation til aktieselskabslovens regler, finder bestemmelserne i aktieselskabslovens 159 b anvendelse med de fornødne tillempelser under hensyn til EGTS ers særlige karakter. Til 5 Det følger af forordningens artikel 5, stk. 1, at en EGTS for at opnå status som juridisk person skal have registreret og/eller offentliggjort sine vedtægter. For at sikre at EGTS ens medlemmer har de fornødne nationale godkendelser til at deltage i en EGTS, er det nødvendigt at godkendelserne indsendes sammen med anmodningen om registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved godkendelse fra de kompetente udenlandske myndigheder, i henhold til hvis lov et medlem er stiftet, forstås godkendelse i henhold til forordningens artikel 4, stk. 3. Til 6 For at sikre at offentligheden er klar over, at der er tale om en juridisk person med hjemsted i Danmark og ikke en fysisk person eller en offentlig myndighed, findes det nødvendigt at fastsætte en regel, der påbyder en EGTS at have betegnelsen EGTS eller betegnelsen Europæisk Gruppe for Territorialt Samarbejde som en del af sit navn. De foreslåede regler bygger på reglerne i de gældende selskabslove (aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven) med de fornødne tillempelser. I 6 foreslås regler om navn for alle de EGTS er, der skal registreres i Danmark. Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, indebærer, at en EGTS med hjemsted i Danmark har pligt til og er eneberettiget til i sit navn at benytte disse betegnelser for deres retlige organisationsform og forkortelser heraf. Herved sikres, at alene de EGTS er, der er godkendt i henhold til forordningen, kan anvende denne selskabsbetegnelse. 6, stk. 2 og 3, svarer til aktieselskabslovens 153, stk. 2 og 3. Tilsvarende bestemmelser findes i lov om anpartsselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde. Efter stk. 2, skal virksomheders navne tydeligt adskille sig fra hinanden. Den tydelige adskillelse af navnet må for så vidt angår de registreringspligtige virksomheder vurderes over for øvrige virksomhedsnavne. Eventuelt må der tilføjes et adskillende tillæg. Følgende tilføjelser kan ikke adskille to navne, der i øvrigt er ens: Organisationsbetegnelser, fx A/S eller EGTS, samt fx betegnelserne»i likvidation«eller»under konkurs«. Stk. 3, regulerer navnets sandhed. Navnet må fx ikke være egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. i relation til den erhvervsaktivitet, der udøves. Stk. 4, om binavne svarer til aktieselskabslovens 153, stk. 4, 1. og 2. pkt. Efter stk. 5, skal en EGTS s navn, hjemstedsadresse og registreringsnummer klart og tydeligt fremgå af breve, forretningspapirer og hjemmeside. Bestemmelsens formål er at sikre, at det klart fremgår af de dokumenter, der retter sig til offentligheden, at der er tale om en EGTS. Endvidere har bestemmelsen til formål tydeligt at identificere, hvilken virksomhed, der er udsteder af bekendtgørelsen. Bestemmelse svarer til den bestemmelse, der gælder for aktieselskaber og filialer i aktieselskabslovens 153, stk. 6. Til kapitel 4 Regnskab og opløsning Til 7 Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 2, jf. forordningens artikel 2, stk. 1(c), at en EGTS s regnskab er underlagt regnskabsreglerne i det land, hvor den har sit hjemsted. For aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde gælder årsregnskabsloven. En EGTS, som er registreret i Danmark, bliver således på

11 lignende måde underlagt reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven. For at sikre at en EGTS med hjemsted i Danmark skal følge reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven, uanset om den pågældende EGTS kan anses for at være erhvervsdrivende, har det været nødvendigt at præcisere, at bogføringslovens og årsregnskabslovens regler finder anvendelse. Til 8 I henhold til forordningens artikel 14 stk. 1, skal en kompetent ret eller myndighed kunne opløse en EGTS, efter anmodning fra en kompetent myndighed med en berettiget interesse, hvis EGTS en ikke længere opfylder kravene i forordningens artikel 1, stk. 2, eller artikel 7. Det foreslås, at kompetencen til at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark henhører under skifteretten. Med skifteretten forstås skifteretten i den retskreds, hvor en EGTS i henhold til den for EGTS en gældende aftale har sit hjemsted. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt at begrænse kredsen af myndigheder, der kan anmode skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvilke myndigheder der vil være nærmest til at anmode skifteretten herom. Dette vil blandt andet afhænge af EGTS ens formål, og hvilke regler der er overtrådt. Myndigheden, der har anmodet skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark, skal samtidig give både Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underretning om, at EGTS en er oversendt til skifteretten med henblik på opløsning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer herefter EGTS en som værende»under tvangsopløsning«og offentliggør dette i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem. Til 9 Henvisning til aktieselskabsloven betyder, at aktieselskabslovens almindelige bestemmelser for proceduren i forbindelser med likvidation finder anvendelse, hvis en EGTS med hjemsted i Danmark skal opløses. Dette gælder både for en beslutning om opløsning i henhold til den for EGTS en gældende aftale og for en tvangsmæssig opløsning i henhold til art. 14, stk. 1, i forordningen. Ved tvangsopløsning udpeger skifteretten en eller flere likvidatorer. For opløsning og likvidation gælder de almindelige regler for likvidation. Endvidere betyder henvisningen til aktieselskabsloven, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte, at en EGTS med hjemsted i Danmark skal opløses efter proceduren i aktieselskabslovens 117, hvis styrelsen ikke rettidigt modtager EGTS ens reviderede årsrapport. Dette sikrer, at der bliver de samme reaktionsmuligheder overfor en EGTS med hjemsted i Danmark, som der er overfor f.eks. aktieselskaber og anpartsselskaber, der ikke rettidigt indsender årsrapport i henhold til årsregnskabslovens regler. Til kapitel 5 Sanktioner og ikrafttrædelsesbestemmelser Til 10 Efter det almindelige EU-retlige lighedsprincip skal medlemsstaterne anvende de samme sanktioner, som anvendes for nationale virksomheder. Medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at overtrædelser af fællesskabsretten sanktioneres efter samme materielle og processuelle regler som efter national ret gælder for overtrædelser af samme art og grovhed. Efter aktieselskabslovens 160, stk. 1, straffes overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til 6 c og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter straffeloven. På samme måde straffes en række nærmere angivne personer, herunder bestyrelsesmedlemmer og direktører, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udførelsen af deres hverv har fået kundskab om. Endvidere straffes overtrædelse af en række specifikke bestemmelser i henhold til aktieselskabslovens 161.

12 På denne baggrund foreslås det i stk. 1, at overtrædelser af 6 i denne lov straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. I stk. 2, foreslås mulighed for i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven at fastsætte bødestraf for overtrædelser af bestemmelser i bekendtgørelserne. I stk. 3, gives der mulighed for at pålægge selskaber m.v. (juridiske personer) straf for overtrædelse af bestemmelserne. Til 11 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts Til 12 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, da de ikke er medlemmer af Den Europæiske Union.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere