Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 1 Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål, i overensstemmelse med de regler der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), at fastlægge regler for danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i en EGTS, herunder regler for registrering og opløsning af en EGTS med hjemsted i Danmark. Kapitel 2 Administrationens organisering m.v. 2. En EGTS kan bestå af medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, offentligretlige organer eller af sammenslutninger af sådanne myndigheder og organer. Stk. 2. En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangspunkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning. Stk. 3. Uden finansielt bidrag fra Det Europæiske Fællesskab kan de opgaver, der tillægges en EGTS, kun omfatte de typer af samarbejde, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Stk. 4. En EGTS med hjemsted i Danmark er et privatretligt organ. En EGTS, hvor et eller flere medlemmer har begrænset deres ansvar, jf. artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), kan ikke registreres med hjemsted i Danmark. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en euro- 1 I loven er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (Bilag 1). Ifølge artikel 249 i EFtraktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.

2 pæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) i forbindelse med anmodninger om deltagelse i en EGTS. Stk. 2. Anmodninger om deltagelse i en EGTS, fremsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Anmodninger skal være bilagt kopi af den foreslåede aftale, der regulerer EGTS en, de foreslåede vedtægter og dokumentation fra den eller de relevante myndigheder for, at det pågældende danske medlems deltagelse i EGTS en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvis den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter ikke er udarbejdet på dansk, skal der tillige indsendes en autoriseret oversættelse på dansk. Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler, efter høring af eventuelle berørte ressortministerier, afslag på eller godkendelse af anmodninger inden en frist på 3 måneder. Stk. 3. Ændringer i aftalen, der regulerer en EGTS, og væsentlige ændringer i EGTS ens vedtægter skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 4. I forbindelse med godkendelsen af en anmodning vedrørende en EGTS, der har hjemsted i Danmark, træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen afgørelse om, hvem der fører kontrol med EGTS ens forvaltning af offentlige midler. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS. Stk. 5. Afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Byggestyrelsen efter denne lov, er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 3 Registrering 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) i forbindelse med registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, samt dennes aftale, vedtægter, ledelse og revisor. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler for en EGTS s anmeldelse, gebyr for sådan anmeldelse og offentliggørelse i forbindelse med anmeldelse og udskrifter mv. Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende EGTS. 5. Ledelsen for en EGTS med hjemsted i Danmark skal anmelde den pågældende EGTS til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Som bilag til anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vedlægges Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse af anmodningen samt tilsvarende godkendelse fra de kompetente udenlandske myndigheder i henhold til hvis lov, de udenlandske medlemmer af en EGTS er stiftet. 6. En EGTS med hjemsted i Danmark er pligtig og eneberettiget til i sit navn at benytte betegnelsen "europæisk gruppe for territorialt samarbejde" eller deraf dannede forkortelser. Stk. 2. Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. Stk. 3. Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark må ikke være egnet til at vildlede. Navnet må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med EGTS ens formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke bibeholdes uforandret, når virksomhedens art væsentligt forandres.

3 Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på binavne for en EGTS med hjemsted i Danmark. Ved benyttelse af binavnet skal EGTS ens hovednavn tilføjes binavnet i parentes. Stk. 5. En EGTS med hjemsted i Danmark skal på breve og andre forretningspapirer samt på dens hjemmeside angive navn, hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummer. Kapitel 4 Regnskab og opløsning 7. En EGTS med hjemsted i Danmark er omfattet af bogføringslovens regler, og skal aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler. Dette gælder uanset om EGTS en i øvrigt måtte anses som erhvervsdrivende. 8. Anmoder en kompetent offentlig myndighed skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark skal den pågældende myndighed straks give både Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underretning om, at den pågældende EGTS er oversendt til skifteretten med henblik på opløsning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer EGTS en som værende under tvangsopløsning. 9. Bestemmelserne om likvidation, tvangsopløsning og konkurs i aktieselskabslovens kapitel 14 gælder med de fornødne tillempelser for en EGTS med hjemsted i Danmark. Kapitel 5 Sanktioner og ikrafttrædelsesbestemmelser 10. Overtrædelser af lovens 6 kan straffes med bøde. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 3. Der kan efter stk. 1 og 2, pålægges en EGTS strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 11. Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

4 Bilag 1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

5

6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund Lovforslaget har baggrund i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) N. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Forordningen er vedlagt som bilag 1. Forordningen har til formål at lette det grænseoverskridende samarbejde i EU mellem myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af sådanne organer eller myndigheder i medlemsstaterne og derigennem styrke den økonomiske og sociale samhørighed. En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters område. Det skal bemærkes, at forordningen fastslår, at det er frivilligt, om man vil oprette en EGTS, hvor igennem det territoriale samarbejde kan foregå. Det betyder, at det allerede eksisterende territoriale samarbejde kan fortsætte upåvirket af dette lovforslag, ligesom nye initiativer kan gennemføres uden etablering af en EGTS. 2. Lovforslagets indhold Artikel 16 i forordningen fastlægger, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af forordningen. Lovforslaget har til formål at træffe disse foranstaltninger for så vidt angår danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i en EGTS. Lovforslaget fastlægger regler om medlemskab af og opgaver for en EGTS. Endvidere fastlægges de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af forordningen, herunder at anmodninger fra danske myndigheder og organer om deltagelse i en EGTS indsendes til og behandles af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det bestemmes endvidere, at Erhvervs- og Byggestyrelsen kan fastsætte nærmere regler i forbindelse med anmodninger om deltagelse i en EGTS. Endelig fastlægges regler om registrering af, regnskab for og opløsning af en EGTS. Det bestemmes herunder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering af en EGTS med hjemsted i Danmark og om gebyrer mv. 3. Økonomiske og administrative bestemmelser for det offentlige Lovforslaget forventes at medføre visse administrative byrder for staten. Omfanget heraf vil afhænge af, i hvilket omfang danske myndigheder og offentligretlige organer vil udnytte muligheden for at deltage i grænseoverskridende samarbejder gennem en EGTS. Økonomi- og Erhvervsministeriet er ikke bekendt med, at danske myndigheder eller offentligretlige organer på nuværende tidspunkt har planlagt at etablere eller deltage i en EGTS. Udover udgifter til administration af ordningen vil lovforslaget være udgiftsneutralt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget retter sig kun mod myndigheder og offentligretlige organer. Lovforslaget har været testet for dets e-administrerbarhed. Der er i denne sammenhæng ikke fundet barrierer i forhold til dette. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget retter sig kun mod myndigheder og offentligretlige organer.

7 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget i sig selv har ingen miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget giver mulighed for at etablere en EGTS, der har til formål at gennemføre grænseoverskridende miljøsamarbejde. 7. Forhold til EU-retten Forordningens artikel 16, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at træffe passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af forordningen. Med lovforslaget fastsættes de nødvendige regler for danske myndigheders og offentligretlige organers deltagelse i og etablering af en EGTS, og lovforslaget tilvejebringer dermed den fornødne hjemmel til danske myndigheders administration af forordningen. 8. Kommunikationsplan Lovforslaget retter sig alene mod myndigheder og offentligretlige organer. Loven vil blive gjort tilgængelig på Økonomi- og Erhvervsministeriets, Erhvervs- og Byggestyrelsens samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmesider. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos følgende: Ministerier/styrelser/universiteter, KL, Danske Regioner. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter ser/merudgifter Negative konsekven- Udgifter til administrationen af lovforslaget. Her ud over er lovforslaget udgiftsneutralt. Den administrative byrde vil afhænge af interessen for etablering af og deltagelse i en EGTS. Med lovforslaget fastsættes de nødvendige regler for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Formål Til 1 Da forordningen er umiddelbart gældende i Danmark, er lovforslaget alene en administrationslov, der skal tilvejebringe hjemmel for de nødvendige regler, for at forordningen kan anvendes i Danmark, jf. artikel 16 i

8 forordningen,»medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af denne forordning«. Til kapitel 2 Administrationens organisering m.v. Til 2 Lovforslagets 2, stk. 1, er alene en sammenskrivning af forordningens artikel 3, stk. 1, ligesom 2, stk. 2, alene er en gengivelse af forordningens artikel 7, stk. 2. Bestemmelserne er derfor udelukkende begrundet i praktiske hensyn og for at gøre lovforslaget lettere at administrere efter. Det skal fremhæves, at et medlemskab af en EGTS ikke giver adgang til en udvidelse af de beføjelser, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning. I 2, stk. 3, beskrives de opgaver, en EGTS kan varetage. Alle opgaverne skal omfatte lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på ar styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Opgaverne kan både vedrøre aktiviteter, der gennemføres med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Bidrag fra Fællesskabet kan for eksempel være bidrag fra EU s Regionalfond eller fra EU s midler til forskning og udviklingsprojekter. I forordningens artikel 7, stk. 3, er der åbnet mulighed for, at medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, en EGTS kan udføre uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Sådanne opgaver skal dog som minimum omfatte de samarbejdsaktioner, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Regionalfondsforordningen). Det vil sige opgaver, som styrker den økonomiske og sociale samhørighed, og som ligger indenfor rammerne af de grænseoverskridende strukturfondsprogrammer. Sådanne opgaver kan fx være samarbejder om erhvervsudvikling, innovation, miljø, transport, handel, energi, samarbejder på sundheds-, kultur-, turisme-, og uddannelsesområdet, samt samarbejder om fremme af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, social inddragelse og fælles udnyttelse af eksempelvis forsknings- og udviklingsfaciliteter. Under hensyn til de omfattende muligheder for samarbejde inden for artikel 6 i Regionalfondsforordningen, fastlægger 2, stk. 3, at en EGTS uden finansielt bidrag fra Fællesskabet og med dansk deltagelse alene kan vedrøre opgaver inden for artikel 6 i Regionalfondsforordningen. I henhold til forordningens artikel 12, stk. 2, sidste punktum, kan en medlemsstat forbyde registrering på sit område af en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar. For at sikre tredje parts krav over for en EGTS lægger lovforslaget med 2, stk. 4, op til, at en EGTS ikke kan registreres i Danmark, hvis et eller flere medlemmer af EGTS en har begrænset ansvar. Reglen forhindrer ikke, at danske myndigheder eller offentligretlige organer kan være medlemmer af en EGTS, der er registreret i et andet medlemsland, selv om et eller flere medlemmer, herunder danske medlemmer, af en sådan EGTS har begrænset ansvar. Ifølge forordningens artikel 12, stk. 2, 1. punktum, hæfter en EGTS for sin gæld uanset dens art. I Artikel 12, stk. 2, 2. punktum fastslås, at i det omfang aktiverne i en EGTS ikke kan dække dens passiver, hæfter dens medlemmer for gælden i forhold til deres bidrag til EGTS en. Kun få af medlemslandene har endnu vedtaget regler for gennemførelsen af forordningen. Et af de lande, som indtil videre har vedtaget lignende regler, er UK, der bl.a. forbyder registrering af en EGTS i UK, hvis medlemmerne heraf har begrænset ansvar. Til 3 3, stk..1, i lovforslaget giver Erhvervs- og Byggestyrelsen hjemmel til om nødvendigt at fastlægge regler vedrørende behandling af anmodninger fra danske myndigheder og offentligretlige organer om deltagelse i en EGTS. 3, stk. 2, i lovforslaget fastlægger, at Erhvervs- og Byggestyrelsen efter høring af det eller de relevante ressortministerier, godkender eller afslår anmodninger om deltagelse i en EGTS.

9 For at styrelsen kan påbegynde behandlingen af en anmodning, skal anmodningen være bilagt den foreslåede aftale, der skal regulere EGTS en, de foreslåede vedtægter samt dokumentation fra den eller de relevante danske myndigheder om, at det pågældende potentielle danske medlems deltagelse i EGTS en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvilke myndigheder, der skal forelægges dokumentation vedrørende medlemmets kompetence vil afhænge af, hvilke myndigheder eller offentligretlige organer, der anmoder om deltagelse i en EGTS, og af hvilke opgaver EGTS en skal varetage. Erhvervs- og Byggestyrelsens behandling af en anmodning vil primært omfatte undersøgelse af, om det potentielle medlem af en EGTS falder inden for de kategorier, der er opregnet i forordningens artikel 3, at konstatere at aftale og vedtægter indeholder de elementer, der er opregnet i forordningens artikel 8 og 9, samt påse at EGTS ens opgaver ligger inden for de rammer, der er beskrevet i artikel 7 i forordningen. 3, stk. 3, fastlægger, at ændringer i den aftale, der regulerer samarbejdet i en EGTS og væsentlige ændringer i EGTS ens vedtægter skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forordningen definerer i artikel 4, stk. 6, at væsentlige ændringer i vedtægterne er ændringer som direkte eller indirekte medfører en ændring i aftalen. I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordningen skal den medlemsstat, hvor EGTS en har sit hjemsted udpege den myndighed, der har kompetencen til at føre kontrol med EGTS ens forvaltning af offentlige midler. I lovforslagets 3, stk. 4, foreslås det, at Erhvervs- og Byggestyrelsen afgør, hvilken myndighed eller hvilket organ der forestår kontrolopgaven for en EGTS med hjemsted i Danmark. Afgørelsen træffes på grundlag af medlemskredsens sammensætning og opgaverne for en given EGTS. Når en EGTS s opgaver omfatter foranstaltninger, som medfinansieres af Fællesskabet, finder den relevante lovgivning om kontrol med fællesskabsmidler dog anvendelse. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS. Udgifterne kan eksempelvis være eksterne revisionsomkostninger. I 3, stk. 5, i lovforslaget foreslås, at afgørelser truffet af Erhvervs- og Byggestyrelsen er endelige og ikke kan indbringes for anden administrative myndighed. Til kapitel 3 Registrering Til 4 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forestår registre for aktieselskaber, anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde m.v., hvor der ved registrering skabes en juridisk person og sikres offentlighed omkring vedtægter, ledelse og revisor. Det er derfor vurderet som mest hensigtsmæssigt også at placere registreringen for en EGTS med hjemsted her i landet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da det vil være nødvendigt at udstede administrative regler til brug for registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, ligger beføjelserne til at udstede bekendtgørelser i henhold til denne lov hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan således ved bekendtgørelse fastsætte de nærmere regler for anmeldelse, registrering og offentliggørelse i forbindelse med anvendelse af forordningen, men ved formuleringen tilsigtes det at smidiggøre adgangen til at indarbejde eventuelle efterfølgende forordninger, der måtte supplere eller ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder i henhold til ovenstående registreringslove en samlet bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er nødvendigt at udvide bekendtgørelsen med tilsvarende regler for anmeldelse, registrering, gebyr og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark. Den foreslåede 4, stk. 3, svarer til aktieselskabslovens 159 b, stk. 1 og 2. Det foreslås, at afgørelser truffet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen i henhold til loven samt forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Økonomi- og Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er med-

10 delt den pågældende. Herved behandles en EGTS på samme måde som aktieselskaber i relation til klageadgang til Erhvervsankenævnet. Træffer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgørelser vedrørende en EGTS i relation til aktieselskabslovens regler, finder bestemmelserne i aktieselskabslovens 159 b anvendelse med de fornødne tillempelser under hensyn til EGTS ers særlige karakter. Til 5 Det følger af forordningens artikel 5, stk. 1, at en EGTS for at opnå status som juridisk person skal have registreret og/eller offentliggjort sine vedtægter. For at sikre at EGTS ens medlemmer har de fornødne nationale godkendelser til at deltage i en EGTS, er det nødvendigt at godkendelserne indsendes sammen med anmodningen om registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved godkendelse fra de kompetente udenlandske myndigheder, i henhold til hvis lov et medlem er stiftet, forstås godkendelse i henhold til forordningens artikel 4, stk. 3. Til 6 For at sikre at offentligheden er klar over, at der er tale om en juridisk person med hjemsted i Danmark og ikke en fysisk person eller en offentlig myndighed, findes det nødvendigt at fastsætte en regel, der påbyder en EGTS at have betegnelsen EGTS eller betegnelsen Europæisk Gruppe for Territorialt Samarbejde som en del af sit navn. De foreslåede regler bygger på reglerne i de gældende selskabslove (aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven) med de fornødne tillempelser. I 6 foreslås regler om navn for alle de EGTS er, der skal registreres i Danmark. Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, indebærer, at en EGTS med hjemsted i Danmark har pligt til og er eneberettiget til i sit navn at benytte disse betegnelser for deres retlige organisationsform og forkortelser heraf. Herved sikres, at alene de EGTS er, der er godkendt i henhold til forordningen, kan anvende denne selskabsbetegnelse. 6, stk. 2 og 3, svarer til aktieselskabslovens 153, stk. 2 og 3. Tilsvarende bestemmelser findes i lov om anpartsselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde. Efter stk. 2, skal virksomheders navne tydeligt adskille sig fra hinanden. Den tydelige adskillelse af navnet må for så vidt angår de registreringspligtige virksomheder vurderes over for øvrige virksomhedsnavne. Eventuelt må der tilføjes et adskillende tillæg. Følgende tilføjelser kan ikke adskille to navne, der i øvrigt er ens: Organisationsbetegnelser, fx A/S eller EGTS, samt fx betegnelserne»i likvidation«eller»under konkurs«. Stk. 3, regulerer navnets sandhed. Navnet må fx ikke være egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. i relation til den erhvervsaktivitet, der udøves. Stk. 4, om binavne svarer til aktieselskabslovens 153, stk. 4, 1. og 2. pkt. Efter stk. 5, skal en EGTS s navn, hjemstedsadresse og registreringsnummer klart og tydeligt fremgå af breve, forretningspapirer og hjemmeside. Bestemmelsens formål er at sikre, at det klart fremgår af de dokumenter, der retter sig til offentligheden, at der er tale om en EGTS. Endvidere har bestemmelsen til formål tydeligt at identificere, hvilken virksomhed, der er udsteder af bekendtgørelsen. Bestemmelse svarer til den bestemmelse, der gælder for aktieselskaber og filialer i aktieselskabslovens 153, stk. 6. Til kapitel 4 Regnskab og opløsning Til 7 Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 2, jf. forordningens artikel 2, stk. 1(c), at en EGTS s regnskab er underlagt regnskabsreglerne i det land, hvor den har sit hjemsted. For aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde gælder årsregnskabsloven. En EGTS, som er registreret i Danmark, bliver således på

11 lignende måde underlagt reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven. For at sikre at en EGTS med hjemsted i Danmark skal følge reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven, uanset om den pågældende EGTS kan anses for at være erhvervsdrivende, har det været nødvendigt at præcisere, at bogføringslovens og årsregnskabslovens regler finder anvendelse. Til 8 I henhold til forordningens artikel 14 stk. 1, skal en kompetent ret eller myndighed kunne opløse en EGTS, efter anmodning fra en kompetent myndighed med en berettiget interesse, hvis EGTS en ikke længere opfylder kravene i forordningens artikel 1, stk. 2, eller artikel 7. Det foreslås, at kompetencen til at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark henhører under skifteretten. Med skifteretten forstås skifteretten i den retskreds, hvor en EGTS i henhold til den for EGTS en gældende aftale har sit hjemsted. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt at begrænse kredsen af myndigheder, der kan anmode skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvilke myndigheder der vil være nærmest til at anmode skifteretten herom. Dette vil blandt andet afhænge af EGTS ens formål, og hvilke regler der er overtrådt. Myndigheden, der har anmodet skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark, skal samtidig give både Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underretning om, at EGTS en er oversendt til skifteretten med henblik på opløsning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer herefter EGTS en som værende»under tvangsopløsning«og offentliggør dette i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem. Til 9 Henvisning til aktieselskabsloven betyder, at aktieselskabslovens almindelige bestemmelser for proceduren i forbindelser med likvidation finder anvendelse, hvis en EGTS med hjemsted i Danmark skal opløses. Dette gælder både for en beslutning om opløsning i henhold til den for EGTS en gældende aftale og for en tvangsmæssig opløsning i henhold til art. 14, stk. 1, i forordningen. Ved tvangsopløsning udpeger skifteretten en eller flere likvidatorer. For opløsning og likvidation gælder de almindelige regler for likvidation. Endvidere betyder henvisningen til aktieselskabsloven, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte, at en EGTS med hjemsted i Danmark skal opløses efter proceduren i aktieselskabslovens 117, hvis styrelsen ikke rettidigt modtager EGTS ens reviderede årsrapport. Dette sikrer, at der bliver de samme reaktionsmuligheder overfor en EGTS med hjemsted i Danmark, som der er overfor f.eks. aktieselskaber og anpartsselskaber, der ikke rettidigt indsender årsrapport i henhold til årsregnskabslovens regler. Til kapitel 5 Sanktioner og ikrafttrædelsesbestemmelser Til 10 Efter det almindelige EU-retlige lighedsprincip skal medlemsstaterne anvende de samme sanktioner, som anvendes for nationale virksomheder. Medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at overtrædelser af fællesskabsretten sanktioneres efter samme materielle og processuelle regler som efter national ret gælder for overtrædelser af samme art og grovhed. Efter aktieselskabslovens 160, stk. 1, straffes overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til 6 c og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter straffeloven. På samme måde straffes en række nærmere angivne personer, herunder bestyrelsesmedlemmer og direktører, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udførelsen af deres hverv har fået kundskab om. Endvidere straffes overtrædelse af en række specifikke bestemmelser i henhold til aktieselskabslovens 161.

12 På denne baggrund foreslås det i stk. 1, at overtrædelser af 6 i denne lov straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. I stk. 2, foreslås mulighed for i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven at fastsætte bødestraf for overtrædelser af bestemmelser i bekendtgørelserne. I stk. 3, gives der mulighed for at pålægge selskaber m.v. (juridiske personer) straf for overtrædelse af bestemmelserne. Til 11 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts Til 12 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, da de ikke er medlemmer af Den Europæiske Union.

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 622. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, juli 2006 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1082 DA 22.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

2013/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Forslag. til. (Tilpasning af reglerne for administration af EGTS-forordningen)

2013/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Forslag. til. (Tilpasning af reglerne for administration af EGTS-forordningen) 2013/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin./Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01081 Fremsat den 9. oktober 2013 af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere