Offentlige udbud i Frankrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige udbud i Frankrig"

Transkript

1 05/09/2006 Offentlige udbud i Frankrig Hvad er det juridiske grundlag for offentlige udbud? EU s udbudsdirektiver nr /CE og 2004/18/CE er implementeret I Frankrig gennem følgende tekster: a) Fransk kodeks for offentlige udbud (CMP eller Code des Marchés Publics) dekret nr af 1. August Det gælder offentlige kontrakter udbudt af regeringen, dens styrelser og andre organer udover dem med en industriel eller kommerciel karakter, for regionale myndigheder og deres offentlige institutioner. Det gælder også kontrakter tildelt i form af mandater givet af en af disse offentlige myndigheder og for indkøbscentraler. Endelig gælder det for kontrakter, som udbydes af ovennævnte virksomhedstyper inden for forsyningssektorerne. b) ordinance Nr dateret 06/06/2005. Dette dækker øvrige enheder, som ikke falder ind under det franske kodeks for offentlige udbud, men som ikke desto mindre skal overholde kravene til offentliggørelse og konkurrence, som er stillet i EU direktiverne. Det vedrører f. eks. : Visse industrielle og kommercielle offentlige organier (f.eks.: Electricité de France, SNCF ) samt visse offentlige interessegrupper Visse foreninger Banque de France Liste over relevante tekster: Alle forordninger og ordrer fra franske ministerier, som vedrører ovennævnte tekster kan ses på den følgende hjemmeside

2 Hvilke nationale og regionale media er til rådighed for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser? De følgende skemaer giver et overblik over kravene hvad angår offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser: 1. Enheder dækket af de franske udbudsregler (CMP) med undtagelse af de, som er aktive inden for forsyningssektorerne 1 Kontrakttype/beløb (Alle beløb er excl. moms) Alle kontrakter under samt kontrakttyper nævnt I artikel 35 II (hastesager) Alle kontrakter fra til Alle kontrakter over 4 000, for servicekontrakter nævnt i artikel 30 I. Varekøb og serviceydelser: fra til for staten fra til for regionale enheder Anlægsarbejder: fra til Varekøb og serviceydelser: over for staten over for regionale enheder Anlægsarbejder: over Krav om konkurrence/offentliggørelse Ingen krav. Krav om offentliggørelse følger værdi og indhold af kontrakten. Mediet vælges af den udbydende myndighed. Obligatorisk offentliggørelse i: Bulletin officiel d annonces des marches publics, BOAMP - Official Bulletin for Contract Notices Eller i Journal d annonces légales svarer til Statstidende samt, i visse tilfælde i specialiserede medier Obligatorisk offentliggørelse i: EF-Tidende / TED databasen Og i BOAMP Forhåndsmeddelelser kræves ved: anlægsarbejder over samt kontrakter for varekøb og serviceydelser over Bekendtgørelse om indgåede kontrakter kræves for kontrakter som er offentliggjort under en formaliseret procedure (se afsnit om procedurer) og for kontrakter dækkende serviceydelser, som er opført i artikel 30, og hvis værdi er over Enheder, som er dækket af CMP men som er aktive i forsyningssektorerne Kontakttype og værdi (Alle beløb er excl. moms) Alle kontrakter under Alle kontrakter fra til Alle kontrakter over 4 000, for serviceydelser nævnt i artikel 148 Varekøb og serviceydelser: over og under Anlægsarbejder: fra til Krav om konkurrence/offentliggørelse Ingen krav. Krav om offentliggørelse følger værdi og indhold af kontrakten. Mediet vælges af den udbydende myndighed. Obligatorisk offentliggørelse i: Bulletin officiel d annonces des marches publics, BOAMP - Official Bulletin for Contract Notices Eller i Journal d annonces légales svarer til Statstidende samt, i visse tilfælde i specialiserede medier 1 Forsyningssektorerne: vand, energi, transport samt postforsyning

3 Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbedjer: over Obligatorisk offentliggørelse i: EF-Tidende / TED databasen Og i BOAMP Forhåndsmeddelelse kræves for: - Varekøbs og serviceydelseskontrakter over Anlægsarbejder over Meddelelse om indgåede kontrakter kræves for: - Varekøbs og serviceydelseskontrakter over For anlægskontrakter over For serviceydelseskontrakter nævnt i artikel 148 og over Enheder dækkede af fransk forordning dateret 6. juni 2005 (enheder, som ikke dækkes af CMP) Type af kontrakt/værdi (Alle beløb er excl. moms) Enheder i forsyningssektorerne, som er undtagne (dekret dateret 30. december 2005) Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbejder: over Enheder, som opererer i forsyningssektorerne (dekret dateret 20. oktober 2005) Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbejder: over Krav om konkurrence/offentliggørelse EU Tidende / Ted database EU Tidende / Ted database Hvilke udbudsprocecurer anvendes inden for rammerne af CMP? Det er nødvendigt at skelne mellem de formelle procedurer og de tilpassede procedurer 1. De formelle procedurer Udbudsbekendtgørelse En udbudsbekendtgørelse er den procedure, hvor en offentlige myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige bud uden forhandling på basis af objektive kriterier, som forud er bragt til de bydendes kendskab. Dette er den hyppigst anvendte procedure. Øvrige procedurer anvendes kun i specifikke tilfælde. Et udbud kan være åbent eller begrænset alt efter den udbydende myndigheds valg. Såfremt der er tale om et begrænset udbud kan kun prækvalificerede leverandører afgive tilbud. Udbud efter forhandling

4 Udbud efter forhandling er en procedure hvor den offentlige myndighed vælger en leverandør efter drøftelser med tilbudsgiverne og forhandling af kontraktbetingelserne med en eller flere af disse. Kontakten kan tildeles med eller uden forudgående offentliggørelse og, hvis der ikke er nogen offentliggørelse, med eller uden konkurrence. Udbud efter forhandling kan kun anvendes i de tilfælde, der er nævnt i artikel 35 i Code des Marchés Publics. Konkurrencepræget dialog Den konkurrenceprægede dialog kan anvendes såfremt den kontraherende myndighed ikke med tilstrækkelig præcision kan definere den nødvendige tekniske løsning eller såfremt den ikke kan håndtere den juridiske og finansielle implementering af et projekt. Designkonkurrence En designkonkurrence er en procedure hvormed en offentlig myndighed vælgere en plan eller et projekt før det tildeles til en af konkurrencens vindere. Dette anvendes specielt hvor der er tale om national eller regional udvikling, byplanlægning, arkitektur, ingeniørarbejder og udvikling af EDB programmer. Dynamisk indkøbssystem Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt ud elektronisk procedure, som udelukkende anvendes for indkøbskontrakter. Den offentligge myndighed tildeler en kontrakt efter et udbud, til den kandidat, som er valgt på basis af en prisindikation. En dynamisk indkøbskontrakt bør ikke overskride 4 års løbetid. De forskellige trin i et dynamisk indkøbssystem er meget lig et åbent udbud: - Udbudsteksten skal nævne, at proceduren indeholder et dynamisk indkøbssystem; - Under proceduren skal virksomhederne have en fri og uafbrudt elektronisk adgang til alle documenter, som vedrører udbuddet; - Kandidaterne sender en prisindikation sammen med bekendtgørelse af deres kandidatur; - De udvalgte indbydes til at indsende deres endelige forslag/tilbud En enkelt udbudsbekendtgørelse offentliggøres forud for enhver opfordring til konkurrence for at give kandidater, som ikke er valgt, en mulighed for at deltage. 2. Den tilpassede procedure I den tilpassede procedure, vælger den udbydende myndighed måden at offentliggøre udbuddet på i overensstemmelse med emnet for og værdien af kontrakten. Desuden defineres de midler, der anvendes for at udvælge kandidater (f. eks. Tidsfrister for afgivelse af bud, udvælgelsesprocedure). Den tilpassede procedure kan aldrig anvendes for kontrakter over: for statens varekøb og servicekontrakter for regionale og lokale myndigheders køb af varer og tjenesteydelser for anlægsarbejder for forsyningssektorerne (undtagen for servicekontrakter nævnt i artikel 30 eller 148 i CMP)

5 Hvilke tidsfrister skal overholdes (CMP)? Nedennævnte tidsfrister vedrører offentlige myndigheder dækket af CMP, med undtagelse af virksomheder fra forsyningssektorerne. For forsyningssektoren kan tidsfristerne være endnu kortere. Procedure Tidsfrister Åbent udbud 1. Ikke under 52 dage dage hvis der er offentliggjort en forhåndsbekendtgørelse dage for anlægskontrakter under (15 dage I hastesager såfremt dette ikke er forårsaget af forhold hos den offentlige myndighed) Ovennævnte tidsfrist kan afkortes (med 7 dage) såfremt udbudsbekendtgørelsen blev sendt elektronisk til offentliggørelse. Tidsfristerne under 1 og 3 kan afkortes (med 5 dage) såfremt den offentlige myndighed giver fri og direkte adgang via internettet til al nødvendig udbuds information. Reduktionerne på 7 og 5 dage kan være kumulative (undtagen pkt. 2) Begrænset udbud a) Modtagelse af anmodning om deltagelse 1. Ikke under 37 dage (30 dage såfremt udbudet blev fremsendt elektronisk til offentliggørelse) dage for anlægskontrakter under (15 dage såfremt der er tale om en hastesag, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed). Disse 2 tidsfrister kan reduceres til 15 dage såfremt der er tale om en hastesag, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed (10 dage hvis udbudsbekendtgørelsen er sendt elektronisk til offentliggørelse). b) modtagelse af bud 1. Ikke under 40 dage dage hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse dage for anlægskontrakter under Disse tidsfrister kan afkortes (med 5 dage) såfremt den offentlige myndighed giver en fri og direkte adgang via internettet til al nødvendig udbudsinformation. Disse tidsfrister kan reduceres til 10 dage i hastesager, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed. Udbud efter forhandling (hvis udbud har været offentliggjort) a) Modtagelse af anmodning om deltagelse Ikke under 37 dage (30 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk til offentliggørelse), eller 22 dage for anlægskontrakter under (15 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev sendt elektronisk til offentliggørelse). I hastesager, som ikke er begrundet i forhold hos den offentlige myndighed kan tidsfristen afkortes til 15 dage (eller 10 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk). b) modtagelse af bud Kan frit fastsættes af den offentlige myndighed. Konkurrencepræget dialog Designkonkurrence Tilpasset procedure Ikke under 37 dage for modtagelse af ansøgninger (30 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk). Når betingelserne er fastsat, ikke under 15 dage for modtagelse af bud. For den åbne konkurrence gælder de samme tidsfrister som for åbne udbud. For en begrænset konkurrence gælder de same tidsfrister som for begrænsede udbud. Tidsfristen for modtagelse fastsættes af den udbydende myndighed; perioden skal dog være så lang, at det sikres, at der er fri adgang til den offentlige kontrakt.

6 Hvilke dokumenter kan der kræves i forbindelse med afgivelse af tilbud? Bestemmelserne i fransk lov gælder for alle procedurer med undtagelse af den tilpassede procedure hvor det er den udbydende myndighed, som beslutter hvilken dokumentation er nødvendig. Da dette frie valg har til hensigt at simplificere formaliteterne bør offentlige myndigheder her ikke forlange mere dokumentation end det er tilfældet under den formelle procedure. Artikel 44 og 45 i CMP specificerer listen over dokumenter, som kan forlanges fremlagt af en tilbudsgiver. Dette omfatter især: 1. Information som muliggør vurdering af en tilbudsgivers professionelle, tekniske og finansielle kapacitet. Listen over dokumenter, som kan kræves, er specificeret i en ministeriel ordre fra Økonomiministeriet fra den 28. august En deklaration i form af en ed for at bevise, at: - Tilbudsgiver overholder sine fiskale og sociale forpligtelser; - Han ikke er blevet udelukket fra deltagelse i en konkurrence; - Han ikke er dømt for overtrædelse af samarbejdsaftaler, inkluderende illegalt arbejde og ansættelse af fremmede illegale arbejdere I de seneste fem år. Desuden kan den udbydende myndighed bede om detaljeret beskrivelse af produktet, hvor der er tale om indkøbskontrakter. Man kan også udbede sig prøver. Såfremt den fremlagte dokumentation ikke er på fransk kan den offentlige myndighed udbede sig en oversættelse (med påskriften «certifié conforme à l original») underskrevet af en autoriseret translatør. Ansøgeren skal sende en interessetilkendegivelse ( acte d engagement ): dette er et dokument, underskrevet af ansøgeren, i hvilket han præsenterer sit bud eller forslag i overensstemmelse med de bestemmelser, som den udbydende myndighed har specificeret. Den ansøger hvis bud er accepteret må bevise, at han har opfyldt alle fiscale og sociale forpligtelser ved at præsentere et certifikat udstedt af en kompetent myndighed. Ansøgere hvis forretningssted er uden for Frankrig skal præsentere et certifikat udstedt af en myndighed i deres hjemland. Såfremt et sådant certifikat ikke udstedes af vedkommendes hjemland kan det erstattes af en deklaration eller edsvoren erklæring, eventuelt afgivet for en juridisk myndighed eller en notar. >> Tip: Ansøgere eller tilbudsgivere bliver ofte bedt om at sende formularer, specielt formular DC4 (Ansøgning), DC5 (deklaration om opfyldelsen af fiskale og sociale forpligtelser) og DC8 (hensigtserklæring, hvori ansøgeren præsenterer sit tilbud i overensstemmelse med de betingelser som myndigheden har specificeret). Formularerne kan downloades fra: (sektion formulaires ) og de kan være obligatoriske. Formular DC7 er et dokument, som den valgte leverandør skal levere, og som beviser, at han har opfyldt sine fiskale og sociale forpligtelser. Et udenlandsk firma kan ikke anvende denne formular, idet den skal underskrives af de relevante myndigheder i hans hjemland. I sådanne tilfælde skal leverandøren levere et tilsvarende dokument. Ansøgninger og tilbud kan generelt sendes til den udbydende myndighed i elektronisk form i overensstemmelse med bestemmelserne defineret i den ministerielle ordre af 28. august Hvem vinder? Hvilke tildelingskriterier gælder? >> Udvælgelse af tilbud

7 Ethvert acceptabelt tilbud (d.v.s. ethvert tilbud som er i overensstemmelse med kontraktens indhold og indeholder alle dokumenter, som der er bedt om) er accepteret med undtagelse af begrænsede udbud og begrænsede designkonkurrencer. I disse procedurer gælder følgende regler: Hvis antallet af acceptable bud er større end det forud specificerede antal prækvalificerede ansøgere udvælges tilbud efter en klassifikation, som tager hensyn til garantier, ansøgers tekniske og finansielle kapacitet samt hans professionelle referencer. Såfremt et dokument mangler i ansøgningen kan den udbydende myndighed anmode om at få det eftersendt fra ansøger inden for en tidsfrist, som ikke må overskride 10 dage. Hvis en sådan mulighed gives til en enkelt ansøger skal den også gives til alle øvrige ansøgere. >>Udvælgelse af tilbud Denne udvælgelse foretages for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Offentlige myndigheder anvender forskellige kriterier, inklusive omkostningseffektivitet, teknisk værdi af buddet, dets innovative karakter og den miljømæssige effekt. Ethvert andet kriterie kan anvendes, såfremt kontraktens indhold retfærdiggør dette. Hvis der kun anvendes et kriterium skal dette være prisen. De fastsatte kriterier er specificeret i en udbudsbekendtgørelse, eller, såfremt dette ikke er tilfældet, i kontraktdokumenterne. Kriterierne skal vægtes (i den obligatoriske procedure) eller i det mindste opføres i hierakisk orden. Såfremt kvaliteten er ens gives præference til bud afgivet af visse enheder, som f.eks. industrielle produktionskooperativer eller foreninger af producenter inden for landbruget. >> Tip: De tekniske specifikationer, som anvendes for service- eller anlægskontrakter kan defineres som visse standarder eller tilsvarende betegnelser, og/eller som en funktionel ydelse eller krav (se Økonomiministeriets ordre af 28. august 2006) Ansøgeren må bevise, med ethvert middel som er til hans rådighed, at hans produkt opfylder normerne eller tilsvarende dokumenter og stemmer overens med den funktionelle ydelser som er nævnt i hans tilbud. Den udbydende myndighed skal acceptere certifikater, som er udstedt af myndigheder i andre EU medlemslande. Nogle specifikationer i de franske udbudsregler (CMP) Opdeling af kontrakter: Den udbydende myndighed skal opdele en kontrakt i forskellige partier når dette er muligt. Samlede tilbud kan kun tillades når kontraktens emne gør det vanskeligt at opdele kontrakten. Ansøgninger og bud evalueres separat for hvert parti. Små og mellemstore virksomheder (SMV er) opfordres kraftigt til deltagelse: - Tilbud: Den udbydende myndighed kan anmode tilbudsgivere om at angive hvilke dele af kontrakten, som de vil lægge ud til underleverandører, specielt til SMV er; - Den begrænsede procedure og konkurrencepræget dialog: Den udbydende myndighed kan bestemme, at et minimums antal SMV er skal have mulighed for at afgive tilbud. Electroniske auktioner: Elektroniske auktioner er i Frankrig kun tilladt for varekøbskontrakter over (for staten) og (lokale og regionale myndigheder). eudbud: Ansøgere, som afgiver deres kandidatur/tilbud elektronisk kan under visse omstændigheder få tilladelse til at sende en kopi pr. post. Fra 1. januar 2010 vil elektroniske tilbud/interessetilkendegivelser være obligatoriske. Forudbetalinger/deposita: (artikel 86 til 91 i CMP). Der gives forudbetaling til en leverandør såfremt kontraktens værdi overstiger og for kontrakter hvis udførelse varer mere end

8 2 måneder. Serviceydelser og anlægsarbejder som udgør starten på udførelsen af en kontrakt kan resultere i betaling af et depositum. Hvor kan jeg klage? >> Uenighed om tildeling af en kontrakt Præsidenten for den administrative domstol ( tribunal administratif eller TA) kan konsulteres før eller efter tildeling af en kontrakt (for eksempel hvis den udbydende myndighed ikke overholdt retningslinierne for udbudet). I sådanne tilfælde kan han beordre en udsættelse af underskriften af kontrakten indtil afslutning af proceduren, dog maksimalt i 20 dage. >> Uenighed om udførelse af en kontrakt Enhver uenighed om udførelse af en kontrakt kan indbringes for den administrative domstol af vinderen af kontrakten inden for det almindelige retssystem. Han kan ifølge artikel 127 først konsultere den rådgivende komite for en mindelig afgørelse af uenigheden. Disse komiteer kan foreslå løsninger til en fredelig afgørelse af uenighed mellem parterne. På området offentlige kontrakter er den kompetente domstol den som har jurisdiktion over det sted hvor kontrakten skal udføres. Hvis kontrakten rækker ud over en enkelt domstols område eller såfremt stedet for udførelsen ikke er specificeret i kontrakten er det den domstol, som dækker det område, hvor den offentlige myndighed er placeret. Såfremt der er tale om flere offentlige myndigheder er det domstolen som dækker det sted hvor kontrakten først underskrives. Parterne kan dog beslutte at indbringe sagen for en helt anden domstol. Hvor kan jeg finde yderligere information? (Fransk udbudsportal, adgang til BOAMP og formularer) (Fransk ministerium, som er ansvarlig for offentlige udbud) (se siden «marchés publics») (Love, bekendtgørelse, offentlige udbudsregler, ) Kilde : GREX/ Euro Info Centre Grenoble D. Adamski 05/09/2006 Målet med dette dokument er at give virksomheder en klar og opdateret information om offentlige udbud. Såfremt fejl kommer til vores kendskab vil vi forsøge at rette dem. GREX/Euro Info Centre Grenoble kan dog ikke acceptere noget ansvar for indholdet af dette document.

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere