Offentlige udbud i Frankrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige udbud i Frankrig"

Transkript

1 05/09/2006 Offentlige udbud i Frankrig Hvad er det juridiske grundlag for offentlige udbud? EU s udbudsdirektiver nr /CE og 2004/18/CE er implementeret I Frankrig gennem følgende tekster: a) Fransk kodeks for offentlige udbud (CMP eller Code des Marchés Publics) dekret nr af 1. August Det gælder offentlige kontrakter udbudt af regeringen, dens styrelser og andre organer udover dem med en industriel eller kommerciel karakter, for regionale myndigheder og deres offentlige institutioner. Det gælder også kontrakter tildelt i form af mandater givet af en af disse offentlige myndigheder og for indkøbscentraler. Endelig gælder det for kontrakter, som udbydes af ovennævnte virksomhedstyper inden for forsyningssektorerne. b) ordinance Nr dateret 06/06/2005. Dette dækker øvrige enheder, som ikke falder ind under det franske kodeks for offentlige udbud, men som ikke desto mindre skal overholde kravene til offentliggørelse og konkurrence, som er stillet i EU direktiverne. Det vedrører f. eks. : Visse industrielle og kommercielle offentlige organier (f.eks.: Electricité de France, SNCF ) samt visse offentlige interessegrupper Visse foreninger Banque de France Liste over relevante tekster: Alle forordninger og ordrer fra franske ministerier, som vedrører ovennævnte tekster kan ses på den følgende hjemmeside

2 Hvilke nationale og regionale media er til rådighed for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser? De følgende skemaer giver et overblik over kravene hvad angår offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser: 1. Enheder dækket af de franske udbudsregler (CMP) med undtagelse af de, som er aktive inden for forsyningssektorerne 1 Kontrakttype/beløb (Alle beløb er excl. moms) Alle kontrakter under samt kontrakttyper nævnt I artikel 35 II (hastesager) Alle kontrakter fra til Alle kontrakter over 4 000, for servicekontrakter nævnt i artikel 30 I. Varekøb og serviceydelser: fra til for staten fra til for regionale enheder Anlægsarbejder: fra til Varekøb og serviceydelser: over for staten over for regionale enheder Anlægsarbejder: over Krav om konkurrence/offentliggørelse Ingen krav. Krav om offentliggørelse følger værdi og indhold af kontrakten. Mediet vælges af den udbydende myndighed. Obligatorisk offentliggørelse i: Bulletin officiel d annonces des marches publics, BOAMP - Official Bulletin for Contract Notices Eller i Journal d annonces légales svarer til Statstidende samt, i visse tilfælde i specialiserede medier Obligatorisk offentliggørelse i: EF-Tidende / TED databasen Og i BOAMP Forhåndsmeddelelser kræves ved: anlægsarbejder over samt kontrakter for varekøb og serviceydelser over Bekendtgørelse om indgåede kontrakter kræves for kontrakter som er offentliggjort under en formaliseret procedure (se afsnit om procedurer) og for kontrakter dækkende serviceydelser, som er opført i artikel 30, og hvis værdi er over Enheder, som er dækket af CMP men som er aktive i forsyningssektorerne Kontakttype og værdi (Alle beløb er excl. moms) Alle kontrakter under Alle kontrakter fra til Alle kontrakter over 4 000, for serviceydelser nævnt i artikel 148 Varekøb og serviceydelser: over og under Anlægsarbejder: fra til Krav om konkurrence/offentliggørelse Ingen krav. Krav om offentliggørelse følger værdi og indhold af kontrakten. Mediet vælges af den udbydende myndighed. Obligatorisk offentliggørelse i: Bulletin officiel d annonces des marches publics, BOAMP - Official Bulletin for Contract Notices Eller i Journal d annonces légales svarer til Statstidende samt, i visse tilfælde i specialiserede medier 1 Forsyningssektorerne: vand, energi, transport samt postforsyning

3 Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbedjer: over Obligatorisk offentliggørelse i: EF-Tidende / TED databasen Og i BOAMP Forhåndsmeddelelse kræves for: - Varekøbs og serviceydelseskontrakter over Anlægsarbejder over Meddelelse om indgåede kontrakter kræves for: - Varekøbs og serviceydelseskontrakter over For anlægskontrakter over For serviceydelseskontrakter nævnt i artikel 148 og over Enheder dækkede af fransk forordning dateret 6. juni 2005 (enheder, som ikke dækkes af CMP) Type af kontrakt/værdi (Alle beløb er excl. moms) Enheder i forsyningssektorerne, som er undtagne (dekret dateret 30. december 2005) Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbejder: over Enheder, som opererer i forsyningssektorerne (dekret dateret 20. oktober 2005) Varekøb og serviceydelser: over Anlægsarbejder: over Krav om konkurrence/offentliggørelse EU Tidende / Ted database EU Tidende / Ted database Hvilke udbudsprocecurer anvendes inden for rammerne af CMP? Det er nødvendigt at skelne mellem de formelle procedurer og de tilpassede procedurer 1. De formelle procedurer Udbudsbekendtgørelse En udbudsbekendtgørelse er den procedure, hvor en offentlige myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige bud uden forhandling på basis af objektive kriterier, som forud er bragt til de bydendes kendskab. Dette er den hyppigst anvendte procedure. Øvrige procedurer anvendes kun i specifikke tilfælde. Et udbud kan være åbent eller begrænset alt efter den udbydende myndigheds valg. Såfremt der er tale om et begrænset udbud kan kun prækvalificerede leverandører afgive tilbud. Udbud efter forhandling

4 Udbud efter forhandling er en procedure hvor den offentlige myndighed vælger en leverandør efter drøftelser med tilbudsgiverne og forhandling af kontraktbetingelserne med en eller flere af disse. Kontakten kan tildeles med eller uden forudgående offentliggørelse og, hvis der ikke er nogen offentliggørelse, med eller uden konkurrence. Udbud efter forhandling kan kun anvendes i de tilfælde, der er nævnt i artikel 35 i Code des Marchés Publics. Konkurrencepræget dialog Den konkurrenceprægede dialog kan anvendes såfremt den kontraherende myndighed ikke med tilstrækkelig præcision kan definere den nødvendige tekniske løsning eller såfremt den ikke kan håndtere den juridiske og finansielle implementering af et projekt. Designkonkurrence En designkonkurrence er en procedure hvormed en offentlig myndighed vælgere en plan eller et projekt før det tildeles til en af konkurrencens vindere. Dette anvendes specielt hvor der er tale om national eller regional udvikling, byplanlægning, arkitektur, ingeniørarbejder og udvikling af EDB programmer. Dynamisk indkøbssystem Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt ud elektronisk procedure, som udelukkende anvendes for indkøbskontrakter. Den offentligge myndighed tildeler en kontrakt efter et udbud, til den kandidat, som er valgt på basis af en prisindikation. En dynamisk indkøbskontrakt bør ikke overskride 4 års løbetid. De forskellige trin i et dynamisk indkøbssystem er meget lig et åbent udbud: - Udbudsteksten skal nævne, at proceduren indeholder et dynamisk indkøbssystem; - Under proceduren skal virksomhederne have en fri og uafbrudt elektronisk adgang til alle documenter, som vedrører udbuddet; - Kandidaterne sender en prisindikation sammen med bekendtgørelse af deres kandidatur; - De udvalgte indbydes til at indsende deres endelige forslag/tilbud En enkelt udbudsbekendtgørelse offentliggøres forud for enhver opfordring til konkurrence for at give kandidater, som ikke er valgt, en mulighed for at deltage. 2. Den tilpassede procedure I den tilpassede procedure, vælger den udbydende myndighed måden at offentliggøre udbuddet på i overensstemmelse med emnet for og værdien af kontrakten. Desuden defineres de midler, der anvendes for at udvælge kandidater (f. eks. Tidsfrister for afgivelse af bud, udvælgelsesprocedure). Den tilpassede procedure kan aldrig anvendes for kontrakter over: for statens varekøb og servicekontrakter for regionale og lokale myndigheders køb af varer og tjenesteydelser for anlægsarbejder for forsyningssektorerne (undtagen for servicekontrakter nævnt i artikel 30 eller 148 i CMP)

5 Hvilke tidsfrister skal overholdes (CMP)? Nedennævnte tidsfrister vedrører offentlige myndigheder dækket af CMP, med undtagelse af virksomheder fra forsyningssektorerne. For forsyningssektoren kan tidsfristerne være endnu kortere. Procedure Tidsfrister Åbent udbud 1. Ikke under 52 dage dage hvis der er offentliggjort en forhåndsbekendtgørelse dage for anlægskontrakter under (15 dage I hastesager såfremt dette ikke er forårsaget af forhold hos den offentlige myndighed) Ovennævnte tidsfrist kan afkortes (med 7 dage) såfremt udbudsbekendtgørelsen blev sendt elektronisk til offentliggørelse. Tidsfristerne under 1 og 3 kan afkortes (med 5 dage) såfremt den offentlige myndighed giver fri og direkte adgang via internettet til al nødvendig udbuds information. Reduktionerne på 7 og 5 dage kan være kumulative (undtagen pkt. 2) Begrænset udbud a) Modtagelse af anmodning om deltagelse 1. Ikke under 37 dage (30 dage såfremt udbudet blev fremsendt elektronisk til offentliggørelse) dage for anlægskontrakter under (15 dage såfremt der er tale om en hastesag, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed). Disse 2 tidsfrister kan reduceres til 15 dage såfremt der er tale om en hastesag, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed (10 dage hvis udbudsbekendtgørelsen er sendt elektronisk til offentliggørelse). b) modtagelse af bud 1. Ikke under 40 dage dage hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse dage for anlægskontrakter under Disse tidsfrister kan afkortes (med 5 dage) såfremt den offentlige myndighed giver en fri og direkte adgang via internettet til al nødvendig udbudsinformation. Disse tidsfrister kan reduceres til 10 dage i hastesager, som ikke er begrundet i forhold hos den udbydende myndighed. Udbud efter forhandling (hvis udbud har været offentliggjort) a) Modtagelse af anmodning om deltagelse Ikke under 37 dage (30 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk til offentliggørelse), eller 22 dage for anlægskontrakter under (15 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev sendt elektronisk til offentliggørelse). I hastesager, som ikke er begrundet i forhold hos den offentlige myndighed kan tidsfristen afkortes til 15 dage (eller 10 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk). b) modtagelse af bud Kan frit fastsættes af den offentlige myndighed. Konkurrencepræget dialog Designkonkurrence Tilpasset procedure Ikke under 37 dage for modtagelse af ansøgninger (30 dage såfremt udbudsbekendtgørelsen blev fremsendt elektronisk). Når betingelserne er fastsat, ikke under 15 dage for modtagelse af bud. For den åbne konkurrence gælder de samme tidsfrister som for åbne udbud. For en begrænset konkurrence gælder de same tidsfrister som for begrænsede udbud. Tidsfristen for modtagelse fastsættes af den udbydende myndighed; perioden skal dog være så lang, at det sikres, at der er fri adgang til den offentlige kontrakt.

6 Hvilke dokumenter kan der kræves i forbindelse med afgivelse af tilbud? Bestemmelserne i fransk lov gælder for alle procedurer med undtagelse af den tilpassede procedure hvor det er den udbydende myndighed, som beslutter hvilken dokumentation er nødvendig. Da dette frie valg har til hensigt at simplificere formaliteterne bør offentlige myndigheder her ikke forlange mere dokumentation end det er tilfældet under den formelle procedure. Artikel 44 og 45 i CMP specificerer listen over dokumenter, som kan forlanges fremlagt af en tilbudsgiver. Dette omfatter især: 1. Information som muliggør vurdering af en tilbudsgivers professionelle, tekniske og finansielle kapacitet. Listen over dokumenter, som kan kræves, er specificeret i en ministeriel ordre fra Økonomiministeriet fra den 28. august En deklaration i form af en ed for at bevise, at: - Tilbudsgiver overholder sine fiskale og sociale forpligtelser; - Han ikke er blevet udelukket fra deltagelse i en konkurrence; - Han ikke er dømt for overtrædelse af samarbejdsaftaler, inkluderende illegalt arbejde og ansættelse af fremmede illegale arbejdere I de seneste fem år. Desuden kan den udbydende myndighed bede om detaljeret beskrivelse af produktet, hvor der er tale om indkøbskontrakter. Man kan også udbede sig prøver. Såfremt den fremlagte dokumentation ikke er på fransk kan den offentlige myndighed udbede sig en oversættelse (med påskriften «certifié conforme à l original») underskrevet af en autoriseret translatør. Ansøgeren skal sende en interessetilkendegivelse ( acte d engagement ): dette er et dokument, underskrevet af ansøgeren, i hvilket han præsenterer sit bud eller forslag i overensstemmelse med de bestemmelser, som den udbydende myndighed har specificeret. Den ansøger hvis bud er accepteret må bevise, at han har opfyldt alle fiscale og sociale forpligtelser ved at præsentere et certifikat udstedt af en kompetent myndighed. Ansøgere hvis forretningssted er uden for Frankrig skal præsentere et certifikat udstedt af en myndighed i deres hjemland. Såfremt et sådant certifikat ikke udstedes af vedkommendes hjemland kan det erstattes af en deklaration eller edsvoren erklæring, eventuelt afgivet for en juridisk myndighed eller en notar. >> Tip: Ansøgere eller tilbudsgivere bliver ofte bedt om at sende formularer, specielt formular DC4 (Ansøgning), DC5 (deklaration om opfyldelsen af fiskale og sociale forpligtelser) og DC8 (hensigtserklæring, hvori ansøgeren præsenterer sit tilbud i overensstemmelse med de betingelser som myndigheden har specificeret). Formularerne kan downloades fra: (sektion formulaires ) og de kan være obligatoriske. Formular DC7 er et dokument, som den valgte leverandør skal levere, og som beviser, at han har opfyldt sine fiskale og sociale forpligtelser. Et udenlandsk firma kan ikke anvende denne formular, idet den skal underskrives af de relevante myndigheder i hans hjemland. I sådanne tilfælde skal leverandøren levere et tilsvarende dokument. Ansøgninger og tilbud kan generelt sendes til den udbydende myndighed i elektronisk form i overensstemmelse med bestemmelserne defineret i den ministerielle ordre af 28. august Hvem vinder? Hvilke tildelingskriterier gælder? >> Udvælgelse af tilbud

7 Ethvert acceptabelt tilbud (d.v.s. ethvert tilbud som er i overensstemmelse med kontraktens indhold og indeholder alle dokumenter, som der er bedt om) er accepteret med undtagelse af begrænsede udbud og begrænsede designkonkurrencer. I disse procedurer gælder følgende regler: Hvis antallet af acceptable bud er større end det forud specificerede antal prækvalificerede ansøgere udvælges tilbud efter en klassifikation, som tager hensyn til garantier, ansøgers tekniske og finansielle kapacitet samt hans professionelle referencer. Såfremt et dokument mangler i ansøgningen kan den udbydende myndighed anmode om at få det eftersendt fra ansøger inden for en tidsfrist, som ikke må overskride 10 dage. Hvis en sådan mulighed gives til en enkelt ansøger skal den også gives til alle øvrige ansøgere. >>Udvælgelse af tilbud Denne udvælgelse foretages for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Offentlige myndigheder anvender forskellige kriterier, inklusive omkostningseffektivitet, teknisk værdi af buddet, dets innovative karakter og den miljømæssige effekt. Ethvert andet kriterie kan anvendes, såfremt kontraktens indhold retfærdiggør dette. Hvis der kun anvendes et kriterium skal dette være prisen. De fastsatte kriterier er specificeret i en udbudsbekendtgørelse, eller, såfremt dette ikke er tilfældet, i kontraktdokumenterne. Kriterierne skal vægtes (i den obligatoriske procedure) eller i det mindste opføres i hierakisk orden. Såfremt kvaliteten er ens gives præference til bud afgivet af visse enheder, som f.eks. industrielle produktionskooperativer eller foreninger af producenter inden for landbruget. >> Tip: De tekniske specifikationer, som anvendes for service- eller anlægskontrakter kan defineres som visse standarder eller tilsvarende betegnelser, og/eller som en funktionel ydelse eller krav (se Økonomiministeriets ordre af 28. august 2006) Ansøgeren må bevise, med ethvert middel som er til hans rådighed, at hans produkt opfylder normerne eller tilsvarende dokumenter og stemmer overens med den funktionelle ydelser som er nævnt i hans tilbud. Den udbydende myndighed skal acceptere certifikater, som er udstedt af myndigheder i andre EU medlemslande. Nogle specifikationer i de franske udbudsregler (CMP) Opdeling af kontrakter: Den udbydende myndighed skal opdele en kontrakt i forskellige partier når dette er muligt. Samlede tilbud kan kun tillades når kontraktens emne gør det vanskeligt at opdele kontrakten. Ansøgninger og bud evalueres separat for hvert parti. Små og mellemstore virksomheder (SMV er) opfordres kraftigt til deltagelse: - Tilbud: Den udbydende myndighed kan anmode tilbudsgivere om at angive hvilke dele af kontrakten, som de vil lægge ud til underleverandører, specielt til SMV er; - Den begrænsede procedure og konkurrencepræget dialog: Den udbydende myndighed kan bestemme, at et minimums antal SMV er skal have mulighed for at afgive tilbud. Electroniske auktioner: Elektroniske auktioner er i Frankrig kun tilladt for varekøbskontrakter over (for staten) og (lokale og regionale myndigheder). eudbud: Ansøgere, som afgiver deres kandidatur/tilbud elektronisk kan under visse omstændigheder få tilladelse til at sende en kopi pr. post. Fra 1. januar 2010 vil elektroniske tilbud/interessetilkendegivelser være obligatoriske. Forudbetalinger/deposita: (artikel 86 til 91 i CMP). Der gives forudbetaling til en leverandør såfremt kontraktens værdi overstiger og for kontrakter hvis udførelse varer mere end

8 2 måneder. Serviceydelser og anlægsarbejder som udgør starten på udførelsen af en kontrakt kan resultere i betaling af et depositum. Hvor kan jeg klage? >> Uenighed om tildeling af en kontrakt Præsidenten for den administrative domstol ( tribunal administratif eller TA) kan konsulteres før eller efter tildeling af en kontrakt (for eksempel hvis den udbydende myndighed ikke overholdt retningslinierne for udbudet). I sådanne tilfælde kan han beordre en udsættelse af underskriften af kontrakten indtil afslutning af proceduren, dog maksimalt i 20 dage. >> Uenighed om udførelse af en kontrakt Enhver uenighed om udførelse af en kontrakt kan indbringes for den administrative domstol af vinderen af kontrakten inden for det almindelige retssystem. Han kan ifølge artikel 127 først konsultere den rådgivende komite for en mindelig afgørelse af uenigheden. Disse komiteer kan foreslå løsninger til en fredelig afgørelse af uenighed mellem parterne. På området offentlige kontrakter er den kompetente domstol den som har jurisdiktion over det sted hvor kontrakten skal udføres. Hvis kontrakten rækker ud over en enkelt domstols område eller såfremt stedet for udførelsen ikke er specificeret i kontrakten er det den domstol, som dækker det område, hvor den offentlige myndighed er placeret. Såfremt der er tale om flere offentlige myndigheder er det domstolen som dækker det sted hvor kontrakten først underskrives. Parterne kan dog beslutte at indbringe sagen for en helt anden domstol. Hvor kan jeg finde yderligere information? (Fransk udbudsportal, adgang til BOAMP og formularer) (Fransk ministerium, som er ansvarlig for offentlige udbud) (se siden «marchés publics») (Love, bekendtgørelse, offentlige udbudsregler, ) Kilde : GREX/ Euro Info Centre Grenoble D. Adamski 05/09/2006 Målet med dette dokument er at give virksomheder en klar og opdateret information om offentlige udbud. Såfremt fejl kommer til vores kendskab vil vi forsøge at rette dem. GREX/Euro Info Centre Grenoble kan dog ikke acceptere noget ansvar for indholdet af dette document.

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Det skal nævnes, at såvel BvergG som delstatskontrollovene tillige regulerer området for offentlige udbud under direktivernes tærskelværdier.

Det skal nævnes, at såvel BvergG som delstatskontrollovene tillige regulerer området for offentlige udbud under direktivernes tærskelværdier. 1. Juridisk grundlag Direktiver Grundlæggende er EU s direktiver direkte omdannet til Bundesvergabegesetz 2006- BvergG 2006, den nationale lov om offentlige udbud. Paragraf 192 indeholder en direkte reference

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177573-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100 1/ 15 ENOTICES_nprintz 11/02/2011- ID:2011-021727 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere