fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte"

Transkript

1 dyrlægeed Om løfter i fortid og nutid Det danske dyrlægeløfte indførtes oprindeligt som en edelig erklæring for at legalisere den nye stands kompetence og for at troværdiggøre dens erklæringer, så der ikke krævedes yderligere offentlig bekræftelse af disse [ Uffe Biering-Sørensen ] Fhv. lektor, overdyrlæge ved KVL Lov sparlig og hold rundelig. Man skal holde det, Ens Pen har skrevet og ligefuldt det, Ens Mund har udtalt! Den Mand, der sviger et Løfte, sviger alt! Dansk Ordsprog Modsætninger i samfundsvilkårene kræver normerende love og regler - og som en væsentlig del af vort kulturmønster indgår de etiske morallove, som hver enkelt kulturkreds mere eller mindre frivilligt lader sig underkaste. En del af denne kulturarv er de løfter, der er integrerende led i et reguleret samfund. Den Hippokratiske Lægeed Et af vor kulturs ældste løfter er lægeløftet, der går tilbage til antikken, og som baserer sig på den Hippokratiske lægeed - Asklepiade-Eden - den ed, som de unge præstelæger, Asklepiaderne, måtte aflægge, før de kunne optages i lægernes lav. Eden hidrører fra Hippokrates (ca ca. 370 f.kr.), som fandt det nødvendigt at give lægerne regler for sømmelig optræden. Edelige erklæringer refererer til det mytiske, og den hippokratiske lægeed refererede til lægeguden Apollon og dennes søn Asklepios (på latin Æskulap) samt Asklepios 2 døtre Hygaea og Panakeia - og for en sikkerheds skyld alle guder og gudinder. Denne Hippokratiske Lægeed blev stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte Det danske lægeløfte er tydeligt præget af den Hippokratiske lægeed og blev som betryggelse for den offentlige sikkerhed indført 1815 på foranledning af den første professor i fysiologi ved universitetet, Johan Daniel Herholdt ( ). Løftet, der aflægges efter embedseksamen, bekræftes over for det lægevidenskabelige fakultets dekan ved håndslag og lyder som følger: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn; at jeg vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse; at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret; at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Meds den Hippokratiske lægeed lægger væsentlig vægt på den snævre fagpolitik, er Herholdts lægeløfte bredt udadvendt mod patienterne og samfundet. Lægeløftet lægger ligesom den oprindelige lægeed vægt på ikke at sondre behandlingen i samfundets sociale lag og vægt på at overholde tavshedspligten - en pligt som lægestanden i dag tillægger overordentlig stor vægt (man skal dog nok her lægge vægt på ordet»ubeføjet«). Kirurgien var ikke med i den tidligere lægeed, men er nu medtaget i lægeløftet fra Det skyldes, at det oprindelige Theatrum Anatomico-chirurgicum fra 1732 i følge kgl. forordning af 22. juni 1785 blev ophøjet til et Academia Chirurgorum Regia, hvorved kirurgerne blev ligestillet med medicinerne. Da al teori og praksis stadig ændres i takt med udvidelsen af vor videns univers, indbefatter lægeløftet en forpligtelse til stedse at søge sine kundskaber udvidet i takt med videnskabelige landvindinger, ligesom det forudsættes, at relevante anordninger og bestemmelser kendes og overholdes. Disse passus har været foreslået indføjet i dyrlægeløftet, men dette forslag afvistes, da de ikke harmonerede med sprogtonen og den historiske baggrund. Forinden der udstedes autorisation som læge afgives yderligere en skriftlig erklæring på en af ministeriet fastlagt løfteformular om samvittighedsfuldt at udøve sine pligter som læge. En sådan ministeriel Autorisation af dyrlæger blev først legaliseret ved loven om veterinærvæsenet af 4. marts Alle de mange grene inden for sund- 20 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

2 Figur 1. Promemoria 1805 fra Det Kongelige Cancellie til Professor Erich Nissen Viborg med pålæg om»eed«. hedsvæsenet har siden fulgt den hippo- kes som præst i folkekirken eller kratiske tradition op med en løfteafgivel- stadfæstes som valgmenigheds- se efter eksamensaflæggelsen. Således præst, medmindre han har aflagt må tandlæger og apotekere, men også folkekirkens præsteløfte, som da- jordemødre, fysioterapeuter og sygeple- terer sig tilbage til kgl. resolution jersker udfylde en løfteformular forud af 27. august for den offentlige autorisation. Menighedsrådsmedlemmer skal i følge menighedsrådslo- Ikke alene sundhedsvæsenet ven afgive en skriftlig erklæ- Der findes herudover i lovgivningen fast- ring om, at ville fremme vilkå- lagt regler om, at også andre person- rene for den kristne menigheds grupper skal afgive forpligtende løfter liv og vækst, før de kan tage før ansættelse eller autorisation. sæde i rådet. Grundlovens 8 fastlægger, at den tiltrædende regent, konge/dronning, forin- Optakten til dyrlægeeden den sin tiltrædelse skal afgive en skrift- I en»betænkning fra Directi- lig forsikring i Statsrådet om ubrødeligt onen for Stutterie Væsenet at ville holde grundloven. og Veterinærskolen her i Sta- Også de valgte folketingsmedlemmer den af 15. September 1792«afgiver i henhold til grundloven 33, fastslås det, at det er van- stk.1 en højtidelig forsikring om at vil- skeligt at opnå sikre obduk- le holde denne, ligesom kongeligt ud- tionsforretninger og mere nævnte embedsmænd og tjenestemænd oplysende indberetninger i statens tjeneste afgiver løfte om at hol-»førend man i Provintzerne har fle- de deres tjenestepligter og at ville hol- re ordentligen oplærte Veterinarii eller de grundloven. Dyrlæger«og nødvendigheden af at I følge næringsloven skal en række»lærlingene forraadede nogenlunde na- En begyndervanskelighed for den nye autoriserede personer desuden, forinden turligt godt nemme og havde lært at stand var apotekernes uvilje mod at autorisation udstedes, afgive en højtide- skrive.«ekspedere dyrlægeudstedte recepter, lig forsikring, dette gælder bl.a. stats- På baggrund heraf fremsendte Danske uagtet Abildgaard allerede i 1772 på- autoriserede revisorer, målere og vejere, Cancellie 12. oktober 1792 en»forestil- peger betydningen af læren om læge- translatører og tolke samt mæglere og ling til Hans Majestæts allerhøjeste Bi- midler ved at anføre»at der skal holdes grupper som lodser og fondsbørsvekse- fald«om veterinærvæsenet, hvori det forelæsninger over den saakaldte Ma- lerere. I følge lærerlønningsloven afgiver foreslås, at der fra ethvert Stift i Danmark teria Medica eller Kundskaben om Læ- også lærere ved deres første faste ansæt- og Norge på stiftets bekostning indsen- gemidlerne og deres virkningsmaade«. telse en tilsvarende erklæring. des en lærling til Veterinærskolen. Det Kgl. Danske Cancellie måtte derfor Inden for det juridiske område siger Dengang gik det stærkere end i dag! så sent som i 1812 indskærpe apote- Forordning af 10. februar 1736 om Exa- Allerede den 26. oktober 1792 foreligger kernes udleveringspligt. Det var derfor minibus Juridicis, at kandidaterne med et Kongeligt Rescript om uddannelse af ikke uden grund, at det var nødvendigt»håndrekning og stipulata manu«for- stifternes kursmede og dyrlæger. at afstive og legalisere den nye stands pligter sig til aldrig videndes at vige fra ret og retfærdighed. Retsplejeloven foreskriver ud over det- En ny stands kompetenceproblemer kompetence. Eeden for den nye dyrlægestand te løfte yderligere løfteafgivelse over for Mens lægeløftet fra 1815 har rødder til- I et Promemoria fra Cancelliet stilet til tilsynsmyndigheden før bestalling for bage til det klassiske Grækenland og di- professor Erich Nissen Viborg, Veteri- advokater mv. rekte relaterer til det sociale sundheds- nærskolen, dateret 6. august 1805 mo- Som for oldtidens præstelæger har væsen, så skyldes indførelsen af dyrlæ- tiveres ønsket om indførelse af en dyr- riter og løfter altid været en del af den geeden i 1805 praktiske-juridiske over- lægeed med nødvendigheden af, at de kirkelige og religiøse verden. Inden for vejelser. af dyrlægerne fremover»afholdte for- folkekirken findes således en række løf- Først fra 1796 dimitterede Veterinær- retninger over dræbte Kreaturer kan teaflæggelser fastlagt i lovgivningen. Ef- skolen»lærlingene«som»dyrlæger«, have den fornødne Troeværdighed«. ter sin kaldelse aflægger den valgte biskop et løfte, ligesom ingen kan beskik- mens de i de første 14 år hjemsendtes som»kursmede«. Promemoria, der som faksimile er gengivet i figur 1, havde følgende ordlyd: > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 21

3 dyrlægeed Promemoria! Ved herhos at tilstille hr Professor Formular til en Eed for Dyrlæger, skulle man tjenstligst anmode Dem behageligen at ville foranstalte at saa stort Antal deraf trykt, som De anseer fornødent, samt iagttage, at enhver for Fremtiden fra Veterinair Skolen her i Staden dimitterende Dyrlæge, aflægger samme, paa det de af dem som Dyrlæger, afholdte Forretninger over dræbte Kreaturer kan have den fornødne Troeværdighed, ligesom man og i dette Øjemeed maae anmode hr Professor at lade de allerede dimitterede og boesatte Dyrlæger underskrive et saadant Exemplar og derpaa indsende samme til Bevaring ved Veterinair Skolen. Det Kongelige Danske Cancellie den 6te August 1805 Cold, Bülow Monrad Schacht, Berner Lassen (Rigsarkivet: Veterinærskolens arkiv/ korrespondancer 1805) For at sikre at også de i unionen bosatte norske dyrlæger underskrev eden sendte Cancelliet samtidig et Promemoria til samtlige Overøvrigheder (Amtmænd) i Norge. Ordlyden af Eeden i Promemoria af 6. august 1805 til Veterinairskolen og til Overøvrighederne i Norge var på det nærmeste identiske og varierede kun i henseende til hjemmelen til at praktisere i henholdsvis Danmark og Norge. Vidnesbyrd i eksamensprotokollen Der synes ikke arkiveret nogen særskilt trykt edsformular som påbudt ved Promemoria af 6. august 1805, idet det ikke har været muligt for Rigsarkivet at opspore nogen formular svarende til resolutionens påbud (personligt brev sign. Johan Hvidtfeldt). Det er derfor uklart, hvordan edsaflæggelsen fandt sted de første år, men fra og med 1818 findes edsaflæggelsen indført i eksamensprotokollerne, hvor hver enkelt eksamineret dyrlæge selv egenhændigt skrev hele teksten, som han derefter signerede. Derved kan det ikke undgås, at der optræder småændringer hen ad vejen. De første år ændredes således»den Kongelige Veterinairskole«til»Den Kgl. (Danske) Dyrlægeskole«og siden også»dyrlægekunsten«til»dyrlægevidenskaben«. Fra forårseksamen 1834 bortfaldt den egenhændige afskrift af hele edsformularen, således at de nyeksaminerede dyrlæger fremover blot underskrev den én gang forudskrevne tekst i eksamensprotokollen (i alt 10 sider underskrift!). De sidst indførte underskrifter er dateret januar 1859, hvor de sidste dimittender fra skolen på Christianshavn underskrev den gamle dyrlægeed fra En ny skole - en ny Ed Ved overgangen fra Den Kgl. Danske Veterinærskole på Christianshavn til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg ændredes edsformularens ordlyd som gengivet i tabel 1. Den nyformulerede dyrlægeed forblev med ubetydelige ændringer, bl.a. ortografiske og typografiske ved nytryk, så godt som uændret helt frem til Fra ed til løfteafgivelse Edsaflæggelse ved indsættelsen af nærmere bestemte embeds- og bestillingsmænd var allerede hjemlet i Christian Vs Danske Lov fra 1683, og sådanne edsaflæggelser blev efterhånden en mere almindelig udbredt norm. Med samfundets sekularisering føltes denne edsaflæggelse dog efterhånden utidssvarende, og ved Lov af 26. marts 1909 ændredes edsaflæggelse til løfteafgivelse, således at»lover og sværger«ændres til en»bekræftelse paa Tro Tabel 1. Edsformularens ordlyd anno 1805 og Dyrlægeeden Promemoria 6. august 1805 Dyrlægeeden KVL (anno 1879) Jeg Undertegnede N.N., som er ved den Kongelige Veterinairskole i Kjøbenhavn oplært i Dyrlægekunsten lover og sværger, at jeg med al mulig Flid skal bestræbe mig for at helbrede de syge Kreature, til hvis Hjælp jeg kaldes, at jeg, naar det overdrages mig at afholde Synsforretninger over syge, eller formedelst smitsom Sygdom dræbte kreaturer, saa nøjagtigen som muligt skal angive saavel Sygdomstilfældene hos de levende og alle de Mærker, som kunde lede til Kundskab om de dræbte og obducerede Kreaturers Sygdomstilstand, medens de vare i Live, som også den Værdie de synede Dyr kunde ansees at have haft, uden at lade mig afvige fra Sandheden samt endeligen, at jeg ogsaa i alt Andet af yderste Kræfter skal redeligen opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paaliggende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. Jeg Undertegnede N.N. som er examineret ved den Kongelige Veterinair- og Landbohøjskole, lover og sværger, at jeg i alle de Forretninger, hvortil jeg af det Offentlige eller af Private maatte blive kaldet som Dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de Kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg vil afgive de Erklæringer, som maatte affordres mig, i nøjeste Overeensstemmelse med Sandhed, samt at jeg iøvrigt, af yderste Evne, redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paahvilende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. 22 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

4 Figur 2. I 1918 ændredes edsaflæggelse til en løfteafgivelse»paa Ære og Samvittighed«, og en anden ændring kom i 1948 med retskrivningsreformen med lille initial for navneordene og med ændring af bogstavet»aa«til»å«. (UM bek. af 22.marts og Statsmin. bek. 2. juli 1948). Min løfteformular fra juli 1948 burde dermed være en af de sidste med»gammel«ortografi (trykår 1947, opl. 500!). og Love«eller»paa Ære og Samvittighed«. Denne nye lovbestemmelse i 1909 overså KVL i første omgang, og først efter en reminder fra Landbrugsministeriet af 16. maj 1918 til Højskolens direktør ændredes edsformularen fra og med juli 1918 til en løfteformular, idet ordene»lover og sværger«ændredes til»lover paa Ære og Samvittig- medvirke til fremme af tiltag, som er i hed«, ligesom ordene»saa sandt hjæl- modstrid med den her udtrykte holdning pe mig Gud og hans hellige Ord!«udgik til natur- og livsværdier. Eden er overensstemmende med en (se figur 2). trend, hvor en øget interesse for biosfæ- Et naturfilosofisk forslag Selv med nutidens ændringer i det veterinære arbejdsområde og den stadigt større omsiggribende miljøbevidsthed ren og public health også giver sig udslag i det veterinære arbejdsfelts omsiggribende aktiviteter. Polemikeren dyrlæge Chr. Brekling ( ) har i DVT i 1989 motiveret et ændringsforslag til dyrlægeløftet. Brekling, og vore samvittighedskvaler over for naturplejen ville dette ordrigt komplicerede forslag næppe vinde genklang. Autorisation af Veterinærdirektoratet hvis ledetråd i al sin enkelhed var en solidaritet med naturen og alt levende, var Forslag til international dyrlægeed Indtil 1964 var man dyrlæge den dag, man stod med eksamensbeviset i hån- autodidakt naturfilosof med et meget Public Health og miljøbevidsthed er be- den og havde aflagt dyrlægeløftet. Med ordrigt og blomstrende sprog, som ikke greber som nok tiltrækker sig en stadigt lov nr. 58 af 4. marts 1964 om veteri- kendte nogen begrænsning, hvilket også voksende interesse, men det er uomtvi- nærvæsenet samt om udøvelse af dyr- fremgår af hans forslag til det han be- steligt at veterinærverdenens langt til- lægegerning ændredes dette for alle nævner et tidssvarende dyrlægeløfte og bage i tiden har inddraget disse emner kommende kandidater. hvori han udtrykker sine holdninger: i sin interessesfære, hvilket også frem- Den tilsluttende bekendtgørelse af 1. går af den af World Association of Vete- september samme år fastslår, at nye kan- Jeg undertegnede veterinær uddannet rinary Food Hygienists (WAVFH) foreslå- didater fra og med 1964 kun kan beteg- ved forpligter mig til under mit ede internationale dyrlægeed: ne sig som dyrlæge eller udøve dyrlæ- fremtidige faglige virke at udnytte min gegerning efter indsendt begæring om specialviden og mine faglige forudsæt- Being admitted to the profession of ve- autorisation til veterinærdirektoratet, og ninger til værn om og fremme af livets terinary medicine, I solemnly swear to en yderligere forudsætning for denne og den truede selvberoende naturs vær- use my scientific knowledge and skills autorisation er i følge bekendtgørelsens dier og kvaliteter. Dette indebærer, at for the benefit of society through the 5,6, at der aflægges»et dyrlægeløfte jeg forpligter mig til i behandling af hus- protection of animal health, the relief fastsat af landbrugsministeren«. dyr og rådgivning om husdyr- og lev- of animal sufferings, the conservation Alle veterinærkandidater havde såle- nedsmiddelproduk-tion i alle planer, fra of livestock resources, the promotion of des indtil 1964 automatisk erhvervet det personlige og lokale til det nationa- public health, and the advancement of godkendelse som dyrlæge i det øjeblik, le og internationale, at tilstræbe at gøre medical knowledge. I will practice my de havde underskrevet dyrlægeløftet, min indflydelse gældende ud fra en nøje profession conscientiously, with digni- mens fremtidige cand.med.vet. er har afvejning af det etisk forsvarlige i på- ty, and in keeping with the principles of måttet ansøge om autorisation for at tænkte og foreslåede naturindgreb og veterinary medical ethics. I accept as a kunne føre betegnelsen dyrlæge. begrænsninger af naturlig selvregule- lifelong obligation the continual impro- Hvis løftet derfor skulle forblive i KVL- ring, samt at jeg forpligter mig til i videst mulig udstrækning at afstå fra at vement of my professional knowledge and competence. regi, måtte dette ændres, så i hvert fald ordet dyrlæge udgik. Det kan bemærkes, > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 23

5 dyrlægeed Figur 3. Ordet»dyrlæge«indgår i 1964-løfteformularen før loven om autorisation af dyrlæger af 4. marts samme år trådte i kraft. (Trykår 1956, opl ). at nogle veterinærer altid betegnede sig som cand.med.vet., bl.a. vistnok professor Brummerstedt. Veterinærdirektoratets udkast til ændring Indtil 1964 (i min tid!) afgaves dyrlægeløftet ved en dimissionsreception med rektor og lærerstaben. Med lov om veterinærvæsenet af 4. marts 1964 overgik løftet til Landbrugsministeriet/Veterinærdirektoratet (nu overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen). I den anledning fremsendte Landbrugsministeriet september 1964 et udkast til ny løfteformular til udtalelse på KVL. I tabel 2 sammenholdes det indtil da afgivne KVL-løfte med direktoratets forslag (Veterinærdirektoratets ændringer fremtræder kursiverede). Jeg sad den gang i Det Veterinærvidenskabelige Fagråd og gjorde mig her til talsmand for at dyrlægeløftet underkastedes færrest mulige forandringer, så det bevarede sin gamle sprogforms vær- diladede ord, som trækker linjen fra den historiske baggrund ind i nutid og fremtid. Af samme grund skulle man derfor heller ikke overtage de indskudte formuleringer fra lægeløftet, også fordi disse ville indebære en opremsning af flere»at-sætninger«. For at bevare sprogtonen burde også formuleringen»nøjeste«(ikke»nøje«) bibeholdes. Veterinærdirektoratets udkast foreslår»sandheden«i stedet for»sandhed«, men dette giver en forfladigelse, idet»sandheden«kun angiver den objektive sandhed, mens ordet»sandhed«refererer til det etiske begreb Sandhed (jvf. den engelske edsformulering»the Truth, the whole Truth, and nothing but the Truth«). Med små sproglige ændringer overlevede det gamle dyrlægeløfte fra KVLs begyndelse, så det stadigt forblev genkendeligt i både form og sprogtone (se tabel 3). Ændret forvaltningsstruktur Siden er Landbrugsministeriet overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Veterinærdirektoratet gået Tabel 2. KVL-løfte og Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte. Dyrlægeløftet KVL anno 1964 Jeg undertegnede dyrlæge som er eksamineret ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, / indskudt citat hentet fra / lægeløftet / / og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte affordres mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte Jeg undertegnede som har bestået veterinæreksamen ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg stadig vil søge mine kundskaber forøget, og at jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende forskrifter og bestemmelser, (og) at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive affordret mig, i nøje overensstemmelse med sandheden, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligt skal opfylde de mig som offentligt prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 24 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

6 Autorisationsløfte anno 1964 Ændringer fra KVL anno 1964 Undertegnede som er eksamineret ved xxxx i yyyy og som har modtaget dansk autorisation som dyrlæge, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (Underskrift) (Sted) (Dato) KVL: Jeg undertegnede dyrlæge KVL: Den kongelige Veterinær-og Landbohøjskole NYT STYKKE»af«ændret til»detaffordres«ændret til»blive afkrævetredeligen«ændret til»ærligt og redeligt«tidl.»kvl«den efterfulgt af signatur Tabel 3. Autorisationsløfte anno 1964 og ændringer anno ind under Fødevarestyrelsen. Samtidig er Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1.januar 2007 fusioneret med Københavns Universitet som Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourser (KU LIFE). Da ansøgning om autorisation og afgivelse af dyrlægeløftet begge er legalt sammenknyttede krav, afgives dyrlægeløftet nu direkte på Fødevarestyrelsens ansøgningsformular, hvor det aftrykte løfte samtidigt direkte kan signeres. Løftet af i dag lyder i ansøgningsformularen som nedenfor anført: Undertegnede, der har bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, den, anmoder herved om autorisation i henhold til 3, stk. 1 i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger til at betegne mig som dyrlæge og udøve dyrlægegerning. Jeg lover samtidig på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (signatur) Kommentar Det nuværende løfte er i modsætning til læge- og juristløftet enstrenget, idet de egentlige traditionsrige løfter der ligger på universitetsniveau og aflægges ved håndslag og bindende underskriftsbekræftelse over for hhv. det lægevidenskabelige fakultets dekan og eksaminator ved sidste eksamensaflæggelse, mens autorisationsløftet afgives som et yderligere skriftligt løfte over for fagministeriet. Ved udover det eksisterende dyrlægeløfte at indføre et»autorisationsløfte«ville denne dobbelte løfteafgivelse, med et løfte afgivet på universitetsniveau og et andet løfte knyttet til den faglige styrelse, skabe overensstemmelse med læge- og juristløfterne løftet ville derved også blive tilbageført til Veterinærskolen som anordnet i Cancelliets Promemoria af 6. august 1805, og løftet over for Fødevarestyrelsen ville komme i overensstemmelse med loven af 4. marts b (og senere) om et dyrlægeløfte, hvis ordlyd fastsættes af ministeren og her kunne man tænke på den passus Veterinærdirektoratet foreslog indføjet i sit udkast til ændring af løftet i Når det ikke længere drejer sig om løftet med rødder tilbage til 1805, ville den nu anvendte formulerede ligestilling mellem ansøgning og løfte (Jeg ansøger/ samtidigt lover jeg) i ansøgningsformularen også falde stilmæssigt rigtigt, idet det etisk betonede gamle løfte naturligt hører til i den akademiske universitetsverden, mens den praktisk betonede socialt ansvarsgivende del henhører under de administrative organer. Ligesom antikkens Hippokratiske ed skulle vejlede de unge lægepræster, asklepiaderne, skal dyrlægeløftet på samme måde være en etisk vejleder og indebære en social forpligtelse, som sætter de etiske love for den fremtidige dyrlægegerning. Denne tankegang ville vinde i vægt ved at 1805-løftet tilbageførtes til universitetsregi/kvl og at en anden form for løfte knyttedes til autorisa tionsansøgningen. Jeg vil gerne her bringe lektor Jens Arnbjerg min tak for personlig støtte og for velvillig hjælp fra mange sider, og jeg vil her fremhæve den beredvillighed jeg har mødt fra Rigsarkivet, fra kontorchef Per Henriksen, Fødevarestyrelsen og fra dr.med.vet. Ivan Katic - med sin altid præsente paratviden kunne han passende føre devisen»man går aldrig forgæves til Ivan!«Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 25

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Uddannelse af statsautoriserede revisorer

Uddannelse af statsautoriserede revisorer BETÆNKNING VEDRØRENDE Uddannelse af statsautoriserede revisorer AFGIVET AF ET AF HANDELSMINISTERIET NEDSAT UDVALG BETÆNKNING NR. 448 1967 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKIRIE A/S 1993.67 1) Under 1. september 1965

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN

EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN BETÆNKNING TIL FORVALTNTNGSNÆVNET FRA DEN AF NÆVNET I JANUAR 1957 NEDSATTE ARBEJDSGRUPPE BETÆNKNING NR. 256 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland

Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland !"#$%$&'()*+,+-*.&/01+2#$+3,$/*$*4+56678+9*+:#$)04.0:4,&/*+/,$/*#$):,:;*$++ &404=&+#;+?*$&?*/4,@*$A+ Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland Af: Biskop Sofie Petersen

Læs mere

BETÆNKNING OM ÆNDRING AF 10 I LOV NR. 276 AF 30. JUNI 1922 OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING

BETÆNKNING OM ÆNDRING AF 10 I LOV NR. 276 AF 30. JUNI 1922 OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING BETÆNKNING OM ÆNDRING AF 10 I LOV NR. 276 AF 30. JUNI 1922 OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING I. Indledning. Den 28. maj 1956 nedsatte justitsministeriet et udvalg med den opgave i samarbejde med repræsentanter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Retslægerådet 1909-2009

Retslægerådet 1909-2009 Retslægerådet 1909-2009 1 ISBN 87-89648-11-0 Udgivet 2009 Omslag: Charlotte Oehlenschlæger Sats og tryk: Jespersen Tryk+Digital 2 Forord I alle samfund er det nødvendigt, at de dømmende eller udøvende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING OM VIDNER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 316 1962 INDHOLD Udvalgets nedsættelse 5 Indledning 7 1. afsnit. Vidneudelukkelse 11 Kap.

Læs mere

BETÆNKNING REVISION AF ANORDNING

BETÆNKNING REVISION AF ANORDNING BETÆNKNING OM REVISION AF ANORDNING af 4. april 1919 OM APOTEKERVARER AFGIVET AF DEN AF INDENRIGSMINISTERIET DEN 20. NOVEMBER 1952 NEDSATTE KOMMISSION BETÆNKNING NR. 156 1956 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER

KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER FORMEN FOR KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGSMINISTERIET UNDER 30. DECEMBER 1948 NEDSATTE UDVALG TIL OVERVEJELSE AF SPØRGSMÅLET OM EN ÆNDRET AFFATTELSE AF

Læs mere

Betænkning om Retslægerådet

Betænkning om Retslægerådet Betænkning om Retslægerådet Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg Betænkning nr. 1196 København 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos Statens Informationstjeneste Postboks 1103,1009

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsatte ekspertgruppe BETÆNKNING NR. 725 KØBENHAVN 1974 In 00-326-bet ISBN 87 503 1655 9 Nørhaven

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere