fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte"

Transkript

1 dyrlægeed Om løfter i fortid og nutid Det danske dyrlægeløfte indførtes oprindeligt som en edelig erklæring for at legalisere den nye stands kompetence og for at troværdiggøre dens erklæringer, så der ikke krævedes yderligere offentlig bekræftelse af disse [ Uffe Biering-Sørensen ] Fhv. lektor, overdyrlæge ved KVL Lov sparlig og hold rundelig. Man skal holde det, Ens Pen har skrevet og ligefuldt det, Ens Mund har udtalt! Den Mand, der sviger et Løfte, sviger alt! Dansk Ordsprog Modsætninger i samfundsvilkårene kræver normerende love og regler - og som en væsentlig del af vort kulturmønster indgår de etiske morallove, som hver enkelt kulturkreds mere eller mindre frivilligt lader sig underkaste. En del af denne kulturarv er de løfter, der er integrerende led i et reguleret samfund. Den Hippokratiske Lægeed Et af vor kulturs ældste løfter er lægeløftet, der går tilbage til antikken, og som baserer sig på den Hippokratiske lægeed - Asklepiade-Eden - den ed, som de unge præstelæger, Asklepiaderne, måtte aflægge, før de kunne optages i lægernes lav. Eden hidrører fra Hippokrates (ca ca. 370 f.kr.), som fandt det nødvendigt at give lægerne regler for sømmelig optræden. Edelige erklæringer refererer til det mytiske, og den hippokratiske lægeed refererede til lægeguden Apollon og dennes søn Asklepios (på latin Æskulap) samt Asklepios 2 døtre Hygaea og Panakeia - og for en sikkerheds skyld alle guder og gudinder. Denne Hippokratiske Lægeed blev stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte Det danske lægeløfte er tydeligt præget af den Hippokratiske lægeed og blev som betryggelse for den offentlige sikkerhed indført 1815 på foranledning af den første professor i fysiologi ved universitetet, Johan Daniel Herholdt ( ). Løftet, der aflægges efter embedseksamen, bekræftes over for det lægevidenskabelige fakultets dekan ved håndslag og lyder som følger: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn; at jeg vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse; at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret; at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Meds den Hippokratiske lægeed lægger væsentlig vægt på den snævre fagpolitik, er Herholdts lægeløfte bredt udadvendt mod patienterne og samfundet. Lægeløftet lægger ligesom den oprindelige lægeed vægt på ikke at sondre behandlingen i samfundets sociale lag og vægt på at overholde tavshedspligten - en pligt som lægestanden i dag tillægger overordentlig stor vægt (man skal dog nok her lægge vægt på ordet»ubeføjet«). Kirurgien var ikke med i den tidligere lægeed, men er nu medtaget i lægeløftet fra Det skyldes, at det oprindelige Theatrum Anatomico-chirurgicum fra 1732 i følge kgl. forordning af 22. juni 1785 blev ophøjet til et Academia Chirurgorum Regia, hvorved kirurgerne blev ligestillet med medicinerne. Da al teori og praksis stadig ændres i takt med udvidelsen af vor videns univers, indbefatter lægeløftet en forpligtelse til stedse at søge sine kundskaber udvidet i takt med videnskabelige landvindinger, ligesom det forudsættes, at relevante anordninger og bestemmelser kendes og overholdes. Disse passus har været foreslået indføjet i dyrlægeløftet, men dette forslag afvistes, da de ikke harmonerede med sprogtonen og den historiske baggrund. Forinden der udstedes autorisation som læge afgives yderligere en skriftlig erklæring på en af ministeriet fastlagt løfteformular om samvittighedsfuldt at udøve sine pligter som læge. En sådan ministeriel Autorisation af dyrlæger blev først legaliseret ved loven om veterinærvæsenet af 4. marts Alle de mange grene inden for sund- 20 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

2 Figur 1. Promemoria 1805 fra Det Kongelige Cancellie til Professor Erich Nissen Viborg med pålæg om»eed«. hedsvæsenet har siden fulgt den hippo- kes som præst i folkekirken eller kratiske tradition op med en løfteafgivel- stadfæstes som valgmenigheds- se efter eksamensaflæggelsen. Således præst, medmindre han har aflagt må tandlæger og apotekere, men også folkekirkens præsteløfte, som da- jordemødre, fysioterapeuter og sygeple- terer sig tilbage til kgl. resolution jersker udfylde en løfteformular forud af 27. august for den offentlige autorisation. Menighedsrådsmedlemmer skal i følge menighedsrådslo- Ikke alene sundhedsvæsenet ven afgive en skriftlig erklæ- Der findes herudover i lovgivningen fast- ring om, at ville fremme vilkå- lagt regler om, at også andre person- rene for den kristne menigheds grupper skal afgive forpligtende løfter liv og vækst, før de kan tage før ansættelse eller autorisation. sæde i rådet. Grundlovens 8 fastlægger, at den tiltrædende regent, konge/dronning, forin- Optakten til dyrlægeeden den sin tiltrædelse skal afgive en skrift- I en»betænkning fra Directi- lig forsikring i Statsrådet om ubrødeligt onen for Stutterie Væsenet at ville holde grundloven. og Veterinærskolen her i Sta- Også de valgte folketingsmedlemmer den af 15. September 1792«afgiver i henhold til grundloven 33, fastslås det, at det er van- stk.1 en højtidelig forsikring om at vil- skeligt at opnå sikre obduk- le holde denne, ligesom kongeligt ud- tionsforretninger og mere nævnte embedsmænd og tjenestemænd oplysende indberetninger i statens tjeneste afgiver løfte om at hol-»førend man i Provintzerne har fle- de deres tjenestepligter og at ville hol- re ordentligen oplærte Veterinarii eller de grundloven. Dyrlæger«og nødvendigheden af at I følge næringsloven skal en række»lærlingene forraadede nogenlunde na- En begyndervanskelighed for den nye autoriserede personer desuden, forinden turligt godt nemme og havde lært at stand var apotekernes uvilje mod at autorisation udstedes, afgive en højtide- skrive.«ekspedere dyrlægeudstedte recepter, lig forsikring, dette gælder bl.a. stats- På baggrund heraf fremsendte Danske uagtet Abildgaard allerede i 1772 på- autoriserede revisorer, målere og vejere, Cancellie 12. oktober 1792 en»forestil- peger betydningen af læren om læge- translatører og tolke samt mæglere og ling til Hans Majestæts allerhøjeste Bi- midler ved at anføre»at der skal holdes grupper som lodser og fondsbørsvekse- fald«om veterinærvæsenet, hvori det forelæsninger over den saakaldte Ma- lerere. I følge lærerlønningsloven afgiver foreslås, at der fra ethvert Stift i Danmark teria Medica eller Kundskaben om Læ- også lærere ved deres første faste ansæt- og Norge på stiftets bekostning indsen- gemidlerne og deres virkningsmaade«. telse en tilsvarende erklæring. des en lærling til Veterinærskolen. Det Kgl. Danske Cancellie måtte derfor Inden for det juridiske område siger Dengang gik det stærkere end i dag! så sent som i 1812 indskærpe apote- Forordning af 10. februar 1736 om Exa- Allerede den 26. oktober 1792 foreligger kernes udleveringspligt. Det var derfor minibus Juridicis, at kandidaterne med et Kongeligt Rescript om uddannelse af ikke uden grund, at det var nødvendigt»håndrekning og stipulata manu«for- stifternes kursmede og dyrlæger. at afstive og legalisere den nye stands pligter sig til aldrig videndes at vige fra ret og retfærdighed. Retsplejeloven foreskriver ud over det- En ny stands kompetenceproblemer kompetence. Eeden for den nye dyrlægestand te løfte yderligere løfteafgivelse over for Mens lægeløftet fra 1815 har rødder til- I et Promemoria fra Cancelliet stilet til tilsynsmyndigheden før bestalling for bage til det klassiske Grækenland og di- professor Erich Nissen Viborg, Veteri- advokater mv. rekte relaterer til det sociale sundheds- nærskolen, dateret 6. august 1805 mo- Som for oldtidens præstelæger har væsen, så skyldes indførelsen af dyrlæ- tiveres ønsket om indførelse af en dyr- riter og løfter altid været en del af den geeden i 1805 praktiske-juridiske over- lægeed med nødvendigheden af, at de kirkelige og religiøse verden. Inden for vejelser. af dyrlægerne fremover»afholdte for- folkekirken findes således en række løf- Først fra 1796 dimitterede Veterinær- retninger over dræbte Kreaturer kan teaflæggelser fastlagt i lovgivningen. Ef- skolen»lærlingene«som»dyrlæger«, have den fornødne Troeværdighed«. ter sin kaldelse aflægger den valgte biskop et løfte, ligesom ingen kan beskik- mens de i de første 14 år hjemsendtes som»kursmede«. Promemoria, der som faksimile er gengivet i figur 1, havde følgende ordlyd: > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 21

3 dyrlægeed Promemoria! Ved herhos at tilstille hr Professor Formular til en Eed for Dyrlæger, skulle man tjenstligst anmode Dem behageligen at ville foranstalte at saa stort Antal deraf trykt, som De anseer fornødent, samt iagttage, at enhver for Fremtiden fra Veterinair Skolen her i Staden dimitterende Dyrlæge, aflægger samme, paa det de af dem som Dyrlæger, afholdte Forretninger over dræbte Kreaturer kan have den fornødne Troeværdighed, ligesom man og i dette Øjemeed maae anmode hr Professor at lade de allerede dimitterede og boesatte Dyrlæger underskrive et saadant Exemplar og derpaa indsende samme til Bevaring ved Veterinair Skolen. Det Kongelige Danske Cancellie den 6te August 1805 Cold, Bülow Monrad Schacht, Berner Lassen (Rigsarkivet: Veterinærskolens arkiv/ korrespondancer 1805) For at sikre at også de i unionen bosatte norske dyrlæger underskrev eden sendte Cancelliet samtidig et Promemoria til samtlige Overøvrigheder (Amtmænd) i Norge. Ordlyden af Eeden i Promemoria af 6. august 1805 til Veterinairskolen og til Overøvrighederne i Norge var på det nærmeste identiske og varierede kun i henseende til hjemmelen til at praktisere i henholdsvis Danmark og Norge. Vidnesbyrd i eksamensprotokollen Der synes ikke arkiveret nogen særskilt trykt edsformular som påbudt ved Promemoria af 6. august 1805, idet det ikke har været muligt for Rigsarkivet at opspore nogen formular svarende til resolutionens påbud (personligt brev sign. Johan Hvidtfeldt). Det er derfor uklart, hvordan edsaflæggelsen fandt sted de første år, men fra og med 1818 findes edsaflæggelsen indført i eksamensprotokollerne, hvor hver enkelt eksamineret dyrlæge selv egenhændigt skrev hele teksten, som han derefter signerede. Derved kan det ikke undgås, at der optræder småændringer hen ad vejen. De første år ændredes således»den Kongelige Veterinairskole«til»Den Kgl. (Danske) Dyrlægeskole«og siden også»dyrlægekunsten«til»dyrlægevidenskaben«. Fra forårseksamen 1834 bortfaldt den egenhændige afskrift af hele edsformularen, således at de nyeksaminerede dyrlæger fremover blot underskrev den én gang forudskrevne tekst i eksamensprotokollen (i alt 10 sider underskrift!). De sidst indførte underskrifter er dateret januar 1859, hvor de sidste dimittender fra skolen på Christianshavn underskrev den gamle dyrlægeed fra En ny skole - en ny Ed Ved overgangen fra Den Kgl. Danske Veterinærskole på Christianshavn til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg ændredes edsformularens ordlyd som gengivet i tabel 1. Den nyformulerede dyrlægeed forblev med ubetydelige ændringer, bl.a. ortografiske og typografiske ved nytryk, så godt som uændret helt frem til Fra ed til løfteafgivelse Edsaflæggelse ved indsættelsen af nærmere bestemte embeds- og bestillingsmænd var allerede hjemlet i Christian Vs Danske Lov fra 1683, og sådanne edsaflæggelser blev efterhånden en mere almindelig udbredt norm. Med samfundets sekularisering føltes denne edsaflæggelse dog efterhånden utidssvarende, og ved Lov af 26. marts 1909 ændredes edsaflæggelse til løfteafgivelse, således at»lover og sværger«ændres til en»bekræftelse paa Tro Tabel 1. Edsformularens ordlyd anno 1805 og Dyrlægeeden Promemoria 6. august 1805 Dyrlægeeden KVL (anno 1879) Jeg Undertegnede N.N., som er ved den Kongelige Veterinairskole i Kjøbenhavn oplært i Dyrlægekunsten lover og sværger, at jeg med al mulig Flid skal bestræbe mig for at helbrede de syge Kreature, til hvis Hjælp jeg kaldes, at jeg, naar det overdrages mig at afholde Synsforretninger over syge, eller formedelst smitsom Sygdom dræbte kreaturer, saa nøjagtigen som muligt skal angive saavel Sygdomstilfældene hos de levende og alle de Mærker, som kunde lede til Kundskab om de dræbte og obducerede Kreaturers Sygdomstilstand, medens de vare i Live, som også den Værdie de synede Dyr kunde ansees at have haft, uden at lade mig afvige fra Sandheden samt endeligen, at jeg ogsaa i alt Andet af yderste Kræfter skal redeligen opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paaliggende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. Jeg Undertegnede N.N. som er examineret ved den Kongelige Veterinair- og Landbohøjskole, lover og sværger, at jeg i alle de Forretninger, hvortil jeg af det Offentlige eller af Private maatte blive kaldet som Dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de Kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg vil afgive de Erklæringer, som maatte affordres mig, i nøjeste Overeensstemmelse med Sandhed, samt at jeg iøvrigt, af yderste Evne, redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paahvilende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. 22 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

4 Figur 2. I 1918 ændredes edsaflæggelse til en løfteafgivelse»paa Ære og Samvittighed«, og en anden ændring kom i 1948 med retskrivningsreformen med lille initial for navneordene og med ændring af bogstavet»aa«til»å«. (UM bek. af 22.marts og Statsmin. bek. 2. juli 1948). Min løfteformular fra juli 1948 burde dermed være en af de sidste med»gammel«ortografi (trykår 1947, opl. 500!). og Love«eller»paa Ære og Samvittighed«. Denne nye lovbestemmelse i 1909 overså KVL i første omgang, og først efter en reminder fra Landbrugsministeriet af 16. maj 1918 til Højskolens direktør ændredes edsformularen fra og med juli 1918 til en løfteformular, idet ordene»lover og sværger«ændredes til»lover paa Ære og Samvittig- medvirke til fremme af tiltag, som er i hed«, ligesom ordene»saa sandt hjæl- modstrid med den her udtrykte holdning pe mig Gud og hans hellige Ord!«udgik til natur- og livsværdier. Eden er overensstemmende med en (se figur 2). trend, hvor en øget interesse for biosfæ- Et naturfilosofisk forslag Selv med nutidens ændringer i det veterinære arbejdsområde og den stadigt større omsiggribende miljøbevidsthed ren og public health også giver sig udslag i det veterinære arbejdsfelts omsiggribende aktiviteter. Polemikeren dyrlæge Chr. Brekling ( ) har i DVT i 1989 motiveret et ændringsforslag til dyrlægeløftet. Brekling, og vore samvittighedskvaler over for naturplejen ville dette ordrigt komplicerede forslag næppe vinde genklang. Autorisation af Veterinærdirektoratet hvis ledetråd i al sin enkelhed var en solidaritet med naturen og alt levende, var Forslag til international dyrlægeed Indtil 1964 var man dyrlæge den dag, man stod med eksamensbeviset i hån- autodidakt naturfilosof med et meget Public Health og miljøbevidsthed er be- den og havde aflagt dyrlægeløftet. Med ordrigt og blomstrende sprog, som ikke greber som nok tiltrækker sig en stadigt lov nr. 58 af 4. marts 1964 om veteri- kendte nogen begrænsning, hvilket også voksende interesse, men det er uomtvi- nærvæsenet samt om udøvelse af dyr- fremgår af hans forslag til det han be- steligt at veterinærverdenens langt til- lægegerning ændredes dette for alle nævner et tidssvarende dyrlægeløfte og bage i tiden har inddraget disse emner kommende kandidater. hvori han udtrykker sine holdninger: i sin interessesfære, hvilket også frem- Den tilsluttende bekendtgørelse af 1. går af den af World Association of Vete- september samme år fastslår, at nye kan- Jeg undertegnede veterinær uddannet rinary Food Hygienists (WAVFH) foreslå- didater fra og med 1964 kun kan beteg- ved forpligter mig til under mit ede internationale dyrlægeed: ne sig som dyrlæge eller udøve dyrlæ- fremtidige faglige virke at udnytte min gegerning efter indsendt begæring om specialviden og mine faglige forudsæt- Being admitted to the profession of ve- autorisation til veterinærdirektoratet, og ninger til værn om og fremme af livets terinary medicine, I solemnly swear to en yderligere forudsætning for denne og den truede selvberoende naturs vær- use my scientific knowledge and skills autorisation er i følge bekendtgørelsens dier og kvaliteter. Dette indebærer, at for the benefit of society through the 5,6, at der aflægges»et dyrlægeløfte jeg forpligter mig til i behandling af hus- protection of animal health, the relief fastsat af landbrugsministeren«. dyr og rådgivning om husdyr- og lev- of animal sufferings, the conservation Alle veterinærkandidater havde såle- nedsmiddelproduk-tion i alle planer, fra of livestock resources, the promotion of des indtil 1964 automatisk erhvervet det personlige og lokale til det nationa- public health, and the advancement of godkendelse som dyrlæge i det øjeblik, le og internationale, at tilstræbe at gøre medical knowledge. I will practice my de havde underskrevet dyrlægeløftet, min indflydelse gældende ud fra en nøje profession conscientiously, with digni- mens fremtidige cand.med.vet. er har afvejning af det etisk forsvarlige i på- ty, and in keeping with the principles of måttet ansøge om autorisation for at tænkte og foreslåede naturindgreb og veterinary medical ethics. I accept as a kunne føre betegnelsen dyrlæge. begrænsninger af naturlig selvregule- lifelong obligation the continual impro- Hvis løftet derfor skulle forblive i KVL- ring, samt at jeg forpligter mig til i videst mulig udstrækning at afstå fra at vement of my professional knowledge and competence. regi, måtte dette ændres, så i hvert fald ordet dyrlæge udgik. Det kan bemærkes, > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 23

5 dyrlægeed Figur 3. Ordet»dyrlæge«indgår i 1964-løfteformularen før loven om autorisation af dyrlæger af 4. marts samme år trådte i kraft. (Trykår 1956, opl ). at nogle veterinærer altid betegnede sig som cand.med.vet., bl.a. vistnok professor Brummerstedt. Veterinærdirektoratets udkast til ændring Indtil 1964 (i min tid!) afgaves dyrlægeløftet ved en dimissionsreception med rektor og lærerstaben. Med lov om veterinærvæsenet af 4. marts 1964 overgik løftet til Landbrugsministeriet/Veterinærdirektoratet (nu overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen). I den anledning fremsendte Landbrugsministeriet september 1964 et udkast til ny løfteformular til udtalelse på KVL. I tabel 2 sammenholdes det indtil da afgivne KVL-løfte med direktoratets forslag (Veterinærdirektoratets ændringer fremtræder kursiverede). Jeg sad den gang i Det Veterinærvidenskabelige Fagråd og gjorde mig her til talsmand for at dyrlægeløftet underkastedes færrest mulige forandringer, så det bevarede sin gamle sprogforms vær- diladede ord, som trækker linjen fra den historiske baggrund ind i nutid og fremtid. Af samme grund skulle man derfor heller ikke overtage de indskudte formuleringer fra lægeløftet, også fordi disse ville indebære en opremsning af flere»at-sætninger«. For at bevare sprogtonen burde også formuleringen»nøjeste«(ikke»nøje«) bibeholdes. Veterinærdirektoratets udkast foreslår»sandheden«i stedet for»sandhed«, men dette giver en forfladigelse, idet»sandheden«kun angiver den objektive sandhed, mens ordet»sandhed«refererer til det etiske begreb Sandhed (jvf. den engelske edsformulering»the Truth, the whole Truth, and nothing but the Truth«). Med små sproglige ændringer overlevede det gamle dyrlægeløfte fra KVLs begyndelse, så det stadigt forblev genkendeligt i både form og sprogtone (se tabel 3). Ændret forvaltningsstruktur Siden er Landbrugsministeriet overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Veterinærdirektoratet gået Tabel 2. KVL-løfte og Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte. Dyrlægeløftet KVL anno 1964 Jeg undertegnede dyrlæge som er eksamineret ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, / indskudt citat hentet fra / lægeløftet / / og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte affordres mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte Jeg undertegnede som har bestået veterinæreksamen ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg stadig vil søge mine kundskaber forøget, og at jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende forskrifter og bestemmelser, (og) at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive affordret mig, i nøje overensstemmelse med sandheden, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligt skal opfylde de mig som offentligt prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 24 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

6 Autorisationsløfte anno 1964 Ændringer fra KVL anno 1964 Undertegnede som er eksamineret ved xxxx i yyyy og som har modtaget dansk autorisation som dyrlæge, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (Underskrift) (Sted) (Dato) KVL: Jeg undertegnede dyrlæge KVL: Den kongelige Veterinær-og Landbohøjskole NYT STYKKE»af«ændret til»detaffordres«ændret til»blive afkrævetredeligen«ændret til»ærligt og redeligt«tidl.»kvl«den efterfulgt af signatur Tabel 3. Autorisationsløfte anno 1964 og ændringer anno ind under Fødevarestyrelsen. Samtidig er Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1.januar 2007 fusioneret med Københavns Universitet som Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourser (KU LIFE). Da ansøgning om autorisation og afgivelse af dyrlægeløftet begge er legalt sammenknyttede krav, afgives dyrlægeløftet nu direkte på Fødevarestyrelsens ansøgningsformular, hvor det aftrykte løfte samtidigt direkte kan signeres. Løftet af i dag lyder i ansøgningsformularen som nedenfor anført: Undertegnede, der har bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, den, anmoder herved om autorisation i henhold til 3, stk. 1 i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger til at betegne mig som dyrlæge og udøve dyrlægegerning. Jeg lover samtidig på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (signatur) Kommentar Det nuværende løfte er i modsætning til læge- og juristløftet enstrenget, idet de egentlige traditionsrige løfter der ligger på universitetsniveau og aflægges ved håndslag og bindende underskriftsbekræftelse over for hhv. det lægevidenskabelige fakultets dekan og eksaminator ved sidste eksamensaflæggelse, mens autorisationsløftet afgives som et yderligere skriftligt løfte over for fagministeriet. Ved udover det eksisterende dyrlægeløfte at indføre et»autorisationsløfte«ville denne dobbelte løfteafgivelse, med et løfte afgivet på universitetsniveau og et andet løfte knyttet til den faglige styrelse, skabe overensstemmelse med læge- og juristløfterne løftet ville derved også blive tilbageført til Veterinærskolen som anordnet i Cancelliets Promemoria af 6. august 1805, og løftet over for Fødevarestyrelsen ville komme i overensstemmelse med loven af 4. marts b (og senere) om et dyrlægeløfte, hvis ordlyd fastsættes af ministeren og her kunne man tænke på den passus Veterinærdirektoratet foreslog indføjet i sit udkast til ændring af løftet i Når det ikke længere drejer sig om løftet med rødder tilbage til 1805, ville den nu anvendte formulerede ligestilling mellem ansøgning og løfte (Jeg ansøger/ samtidigt lover jeg) i ansøgningsformularen også falde stilmæssigt rigtigt, idet det etisk betonede gamle løfte naturligt hører til i den akademiske universitetsverden, mens den praktisk betonede socialt ansvarsgivende del henhører under de administrative organer. Ligesom antikkens Hippokratiske ed skulle vejlede de unge lægepræster, asklepiaderne, skal dyrlægeløftet på samme måde være en etisk vejleder og indebære en social forpligtelse, som sætter de etiske love for den fremtidige dyrlægegerning. Denne tankegang ville vinde i vægt ved at 1805-løftet tilbageførtes til universitetsregi/kvl og at en anden form for løfte knyttedes til autorisa tionsansøgningen. Jeg vil gerne her bringe lektor Jens Arnbjerg min tak for personlig støtte og for velvillig hjælp fra mange sider, og jeg vil her fremhæve den beredvillighed jeg har mødt fra Rigsarkivet, fra kontorchef Per Henriksen, Fødevarestyrelsen og fra dr.med.vet. Ivan Katic - med sin altid præsente paratviden kunne han passende føre devisen»man går aldrig forgæves til Ivan!«Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 25

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

Lægekultur anno 2014 er vi på rette vej? Mads Koch Hansen, Lægedag Syd

Lægekultur anno 2014 er vi på rette vej? Mads Koch Hansen, Lægedag Syd Lægekultur anno 2014 er vi på rette vej? Mads Koch Hansen, Lægedag Syd 23.09 2014 Spørgsmål til overvejelse i dag Hvor kommer vi fra? Hvad kendetegner lægestanden som profession? Hvilke megatrends udfordrer

Læs mere

Region Midtjylland. Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 12 Lægeløftet 30. november 2005 Det danske lægeløfte lyder således:

Læs mere

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave Retslægerådet og medicinsk etik Annie Vesterby 2011 Retslægerådet Et uafhængigt råd under justitsministeriet Rådets medlemmer er læger (op til 12) To afdelinger: Én varetager retspsykiatriske spørgsmål

Læs mere

deres autorisation anerkendt i Danmark

deres autorisation anerkendt i Danmark Klinisk etiske komitéer. Lægeløftet, lovgivning og sammenhæng mellem fagetiske regler. Mogens K. Skadborg, Formand, Dansk Selskab for Klinisk Etik Indledningsvis vil jeg gerne takke redaktionen for muligheden

Læs mere

Retslægerådet & medicinsk etik

Retslægerådet & medicinsk etik Retslægerådet & medicinsk etik Lars Uhrenholt, lektor, ph.d. Institut for Retsmedicin, HEALTH, AU Indhold Lægeløftet Etik og etiske regler for læger Etisk Råd Komitésystemet i Danmark Retslægerådet Den

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Hvorfor de 7 lægeroller?

Hvorfor de 7 lægeroller? De 7 lægeroller De 7 lægeroller Det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse ligger hos Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De 7 roller dækker over de funk;oner, som speciallægen

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere