fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortid og nutid stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte"

Transkript

1 dyrlægeed Om løfter i fortid og nutid Det danske dyrlægeløfte indførtes oprindeligt som en edelig erklæring for at legalisere den nye stands kompetence og for at troværdiggøre dens erklæringer, så der ikke krævedes yderligere offentlig bekræftelse af disse [ Uffe Biering-Sørensen ] Fhv. lektor, overdyrlæge ved KVL Lov sparlig og hold rundelig. Man skal holde det, Ens Pen har skrevet og ligefuldt det, Ens Mund har udtalt! Den Mand, der sviger et Løfte, sviger alt! Dansk Ordsprog Modsætninger i samfundsvilkårene kræver normerende love og regler - og som en væsentlig del af vort kulturmønster indgår de etiske morallove, som hver enkelt kulturkreds mere eller mindre frivilligt lader sig underkaste. En del af denne kulturarv er de løfter, der er integrerende led i et reguleret samfund. Den Hippokratiske Lægeed Et af vor kulturs ældste løfter er lægeløftet, der går tilbage til antikken, og som baserer sig på den Hippokratiske lægeed - Asklepiade-Eden - den ed, som de unge præstelæger, Asklepiaderne, måtte aflægge, før de kunne optages i lægernes lav. Eden hidrører fra Hippokrates (ca ca. 370 f.kr.), som fandt det nødvendigt at give lægerne regler for sømmelig optræden. Edelige erklæringer refererer til det mytiske, og den hippokratiske lægeed refererede til lægeguden Apollon og dennes søn Asklepios (på latin Æskulap) samt Asklepios 2 døtre Hygaea og Panakeia - og for en sikkerheds skyld alle guder og gudinder. Denne Hippokratiske Lægeed blev stammoder for lægeeden op gennem tiden helt frem til i dag. Det danske lægeløfte Det danske lægeløfte er tydeligt præget af den Hippokratiske lægeed og blev som betryggelse for den offentlige sikkerhed indført 1815 på foranledning af den første professor i fysiologi ved universitetet, Johan Daniel Herholdt ( ). Løftet, der aflægges efter embedseksamen, bekræftes over for det lægevidenskabelige fakultets dekan ved håndslag og lyder som følger: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn; at jeg vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse; at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret; at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Meds den Hippokratiske lægeed lægger væsentlig vægt på den snævre fagpolitik, er Herholdts lægeløfte bredt udadvendt mod patienterne og samfundet. Lægeløftet lægger ligesom den oprindelige lægeed vægt på ikke at sondre behandlingen i samfundets sociale lag og vægt på at overholde tavshedspligten - en pligt som lægestanden i dag tillægger overordentlig stor vægt (man skal dog nok her lægge vægt på ordet»ubeføjet«). Kirurgien var ikke med i den tidligere lægeed, men er nu medtaget i lægeløftet fra Det skyldes, at det oprindelige Theatrum Anatomico-chirurgicum fra 1732 i følge kgl. forordning af 22. juni 1785 blev ophøjet til et Academia Chirurgorum Regia, hvorved kirurgerne blev ligestillet med medicinerne. Da al teori og praksis stadig ændres i takt med udvidelsen af vor videns univers, indbefatter lægeløftet en forpligtelse til stedse at søge sine kundskaber udvidet i takt med videnskabelige landvindinger, ligesom det forudsættes, at relevante anordninger og bestemmelser kendes og overholdes. Disse passus har været foreslået indføjet i dyrlægeløftet, men dette forslag afvistes, da de ikke harmonerede med sprogtonen og den historiske baggrund. Forinden der udstedes autorisation som læge afgives yderligere en skriftlig erklæring på en af ministeriet fastlagt løfteformular om samvittighedsfuldt at udøve sine pligter som læge. En sådan ministeriel Autorisation af dyrlæger blev først legaliseret ved loven om veterinærvæsenet af 4. marts Alle de mange grene inden for sund- 20 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

2 Figur 1. Promemoria 1805 fra Det Kongelige Cancellie til Professor Erich Nissen Viborg med pålæg om»eed«. hedsvæsenet har siden fulgt den hippo- kes som præst i folkekirken eller kratiske tradition op med en løfteafgivel- stadfæstes som valgmenigheds- se efter eksamensaflæggelsen. Således præst, medmindre han har aflagt må tandlæger og apotekere, men også folkekirkens præsteløfte, som da- jordemødre, fysioterapeuter og sygeple- terer sig tilbage til kgl. resolution jersker udfylde en løfteformular forud af 27. august for den offentlige autorisation. Menighedsrådsmedlemmer skal i følge menighedsrådslo- Ikke alene sundhedsvæsenet ven afgive en skriftlig erklæ- Der findes herudover i lovgivningen fast- ring om, at ville fremme vilkå- lagt regler om, at også andre person- rene for den kristne menigheds grupper skal afgive forpligtende løfter liv og vækst, før de kan tage før ansættelse eller autorisation. sæde i rådet. Grundlovens 8 fastlægger, at den tiltrædende regent, konge/dronning, forin- Optakten til dyrlægeeden den sin tiltrædelse skal afgive en skrift- I en»betænkning fra Directi- lig forsikring i Statsrådet om ubrødeligt onen for Stutterie Væsenet at ville holde grundloven. og Veterinærskolen her i Sta- Også de valgte folketingsmedlemmer den af 15. September 1792«afgiver i henhold til grundloven 33, fastslås det, at det er van- stk.1 en højtidelig forsikring om at vil- skeligt at opnå sikre obduk- le holde denne, ligesom kongeligt ud- tionsforretninger og mere nævnte embedsmænd og tjenestemænd oplysende indberetninger i statens tjeneste afgiver løfte om at hol-»førend man i Provintzerne har fle- de deres tjenestepligter og at ville hol- re ordentligen oplærte Veterinarii eller de grundloven. Dyrlæger«og nødvendigheden af at I følge næringsloven skal en række»lærlingene forraadede nogenlunde na- En begyndervanskelighed for den nye autoriserede personer desuden, forinden turligt godt nemme og havde lært at stand var apotekernes uvilje mod at autorisation udstedes, afgive en højtide- skrive.«ekspedere dyrlægeudstedte recepter, lig forsikring, dette gælder bl.a. stats- På baggrund heraf fremsendte Danske uagtet Abildgaard allerede i 1772 på- autoriserede revisorer, målere og vejere, Cancellie 12. oktober 1792 en»forestil- peger betydningen af læren om læge- translatører og tolke samt mæglere og ling til Hans Majestæts allerhøjeste Bi- midler ved at anføre»at der skal holdes grupper som lodser og fondsbørsvekse- fald«om veterinærvæsenet, hvori det forelæsninger over den saakaldte Ma- lerere. I følge lærerlønningsloven afgiver foreslås, at der fra ethvert Stift i Danmark teria Medica eller Kundskaben om Læ- også lærere ved deres første faste ansæt- og Norge på stiftets bekostning indsen- gemidlerne og deres virkningsmaade«. telse en tilsvarende erklæring. des en lærling til Veterinærskolen. Det Kgl. Danske Cancellie måtte derfor Inden for det juridiske område siger Dengang gik det stærkere end i dag! så sent som i 1812 indskærpe apote- Forordning af 10. februar 1736 om Exa- Allerede den 26. oktober 1792 foreligger kernes udleveringspligt. Det var derfor minibus Juridicis, at kandidaterne med et Kongeligt Rescript om uddannelse af ikke uden grund, at det var nødvendigt»håndrekning og stipulata manu«for- stifternes kursmede og dyrlæger. at afstive og legalisere den nye stands pligter sig til aldrig videndes at vige fra ret og retfærdighed. Retsplejeloven foreskriver ud over det- En ny stands kompetenceproblemer kompetence. Eeden for den nye dyrlægestand te løfte yderligere løfteafgivelse over for Mens lægeløftet fra 1815 har rødder til- I et Promemoria fra Cancelliet stilet til tilsynsmyndigheden før bestalling for bage til det klassiske Grækenland og di- professor Erich Nissen Viborg, Veteri- advokater mv. rekte relaterer til det sociale sundheds- nærskolen, dateret 6. august 1805 mo- Som for oldtidens præstelæger har væsen, så skyldes indførelsen af dyrlæ- tiveres ønsket om indførelse af en dyr- riter og løfter altid været en del af den geeden i 1805 praktiske-juridiske over- lægeed med nødvendigheden af, at de kirkelige og religiøse verden. Inden for vejelser. af dyrlægerne fremover»afholdte for- folkekirken findes således en række løf- Først fra 1796 dimitterede Veterinær- retninger over dræbte Kreaturer kan teaflæggelser fastlagt i lovgivningen. Ef- skolen»lærlingene«som»dyrlæger«, have den fornødne Troeværdighed«. ter sin kaldelse aflægger den valgte biskop et løfte, ligesom ingen kan beskik- mens de i de første 14 år hjemsendtes som»kursmede«. Promemoria, der som faksimile er gengivet i figur 1, havde følgende ordlyd: > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 21

3 dyrlægeed Promemoria! Ved herhos at tilstille hr Professor Formular til en Eed for Dyrlæger, skulle man tjenstligst anmode Dem behageligen at ville foranstalte at saa stort Antal deraf trykt, som De anseer fornødent, samt iagttage, at enhver for Fremtiden fra Veterinair Skolen her i Staden dimitterende Dyrlæge, aflægger samme, paa det de af dem som Dyrlæger, afholdte Forretninger over dræbte Kreaturer kan have den fornødne Troeværdighed, ligesom man og i dette Øjemeed maae anmode hr Professor at lade de allerede dimitterede og boesatte Dyrlæger underskrive et saadant Exemplar og derpaa indsende samme til Bevaring ved Veterinair Skolen. Det Kongelige Danske Cancellie den 6te August 1805 Cold, Bülow Monrad Schacht, Berner Lassen (Rigsarkivet: Veterinærskolens arkiv/ korrespondancer 1805) For at sikre at også de i unionen bosatte norske dyrlæger underskrev eden sendte Cancelliet samtidig et Promemoria til samtlige Overøvrigheder (Amtmænd) i Norge. Ordlyden af Eeden i Promemoria af 6. august 1805 til Veterinairskolen og til Overøvrighederne i Norge var på det nærmeste identiske og varierede kun i henseende til hjemmelen til at praktisere i henholdsvis Danmark og Norge. Vidnesbyrd i eksamensprotokollen Der synes ikke arkiveret nogen særskilt trykt edsformular som påbudt ved Promemoria af 6. august 1805, idet det ikke har været muligt for Rigsarkivet at opspore nogen formular svarende til resolutionens påbud (personligt brev sign. Johan Hvidtfeldt). Det er derfor uklart, hvordan edsaflæggelsen fandt sted de første år, men fra og med 1818 findes edsaflæggelsen indført i eksamensprotokollerne, hvor hver enkelt eksamineret dyrlæge selv egenhændigt skrev hele teksten, som han derefter signerede. Derved kan det ikke undgås, at der optræder småændringer hen ad vejen. De første år ændredes således»den Kongelige Veterinairskole«til»Den Kgl. (Danske) Dyrlægeskole«og siden også»dyrlægekunsten«til»dyrlægevidenskaben«. Fra forårseksamen 1834 bortfaldt den egenhændige afskrift af hele edsformularen, således at de nyeksaminerede dyrlæger fremover blot underskrev den én gang forudskrevne tekst i eksamensprotokollen (i alt 10 sider underskrift!). De sidst indførte underskrifter er dateret januar 1859, hvor de sidste dimittender fra skolen på Christianshavn underskrev den gamle dyrlægeed fra En ny skole - en ny Ed Ved overgangen fra Den Kgl. Danske Veterinærskole på Christianshavn til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg ændredes edsformularens ordlyd som gengivet i tabel 1. Den nyformulerede dyrlægeed forblev med ubetydelige ændringer, bl.a. ortografiske og typografiske ved nytryk, så godt som uændret helt frem til Fra ed til løfteafgivelse Edsaflæggelse ved indsættelsen af nærmere bestemte embeds- og bestillingsmænd var allerede hjemlet i Christian Vs Danske Lov fra 1683, og sådanne edsaflæggelser blev efterhånden en mere almindelig udbredt norm. Med samfundets sekularisering føltes denne edsaflæggelse dog efterhånden utidssvarende, og ved Lov af 26. marts 1909 ændredes edsaflæggelse til løfteafgivelse, således at»lover og sværger«ændres til en»bekræftelse paa Tro Tabel 1. Edsformularens ordlyd anno 1805 og Dyrlægeeden Promemoria 6. august 1805 Dyrlægeeden KVL (anno 1879) Jeg Undertegnede N.N., som er ved den Kongelige Veterinairskole i Kjøbenhavn oplært i Dyrlægekunsten lover og sværger, at jeg med al mulig Flid skal bestræbe mig for at helbrede de syge Kreature, til hvis Hjælp jeg kaldes, at jeg, naar det overdrages mig at afholde Synsforretninger over syge, eller formedelst smitsom Sygdom dræbte kreaturer, saa nøjagtigen som muligt skal angive saavel Sygdomstilfældene hos de levende og alle de Mærker, som kunde lede til Kundskab om de dræbte og obducerede Kreaturers Sygdomstilstand, medens de vare i Live, som også den Værdie de synede Dyr kunde ansees at have haft, uden at lade mig afvige fra Sandheden samt endeligen, at jeg ogsaa i alt Andet af yderste Kræfter skal redeligen opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paaliggende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. Jeg Undertegnede N.N. som er examineret ved den Kongelige Veterinair- og Landbohøjskole, lover og sværger, at jeg i alle de Forretninger, hvortil jeg af det Offentlige eller af Private maatte blive kaldet som Dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de Kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg vil afgive de Erklæringer, som maatte affordres mig, i nøjeste Overeensstemmelse med Sandhed, samt at jeg iøvrigt, af yderste Evne, redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet Dyrlæge paahvilende Pligter. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. 22 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

4 Figur 2. I 1918 ændredes edsaflæggelse til en løfteafgivelse»paa Ære og Samvittighed«, og en anden ændring kom i 1948 med retskrivningsreformen med lille initial for navneordene og med ændring af bogstavet»aa«til»å«. (UM bek. af 22.marts og Statsmin. bek. 2. juli 1948). Min løfteformular fra juli 1948 burde dermed være en af de sidste med»gammel«ortografi (trykår 1947, opl. 500!). og Love«eller»paa Ære og Samvittighed«. Denne nye lovbestemmelse i 1909 overså KVL i første omgang, og først efter en reminder fra Landbrugsministeriet af 16. maj 1918 til Højskolens direktør ændredes edsformularen fra og med juli 1918 til en løfteformular, idet ordene»lover og sværger«ændredes til»lover paa Ære og Samvittig- medvirke til fremme af tiltag, som er i hed«, ligesom ordene»saa sandt hjæl- modstrid med den her udtrykte holdning pe mig Gud og hans hellige Ord!«udgik til natur- og livsværdier. Eden er overensstemmende med en (se figur 2). trend, hvor en øget interesse for biosfæ- Et naturfilosofisk forslag Selv med nutidens ændringer i det veterinære arbejdsområde og den stadigt større omsiggribende miljøbevidsthed ren og public health også giver sig udslag i det veterinære arbejdsfelts omsiggribende aktiviteter. Polemikeren dyrlæge Chr. Brekling ( ) har i DVT i 1989 motiveret et ændringsforslag til dyrlægeløftet. Brekling, og vore samvittighedskvaler over for naturplejen ville dette ordrigt komplicerede forslag næppe vinde genklang. Autorisation af Veterinærdirektoratet hvis ledetråd i al sin enkelhed var en solidaritet med naturen og alt levende, var Forslag til international dyrlægeed Indtil 1964 var man dyrlæge den dag, man stod med eksamensbeviset i hån- autodidakt naturfilosof med et meget Public Health og miljøbevidsthed er be- den og havde aflagt dyrlægeløftet. Med ordrigt og blomstrende sprog, som ikke greber som nok tiltrækker sig en stadigt lov nr. 58 af 4. marts 1964 om veteri- kendte nogen begrænsning, hvilket også voksende interesse, men det er uomtvi- nærvæsenet samt om udøvelse af dyr- fremgår af hans forslag til det han be- steligt at veterinærverdenens langt til- lægegerning ændredes dette for alle nævner et tidssvarende dyrlægeløfte og bage i tiden har inddraget disse emner kommende kandidater. hvori han udtrykker sine holdninger: i sin interessesfære, hvilket også frem- Den tilsluttende bekendtgørelse af 1. går af den af World Association of Vete- september samme år fastslår, at nye kan- Jeg undertegnede veterinær uddannet rinary Food Hygienists (WAVFH) foreslå- didater fra og med 1964 kun kan beteg- ved forpligter mig til under mit ede internationale dyrlægeed: ne sig som dyrlæge eller udøve dyrlæ- fremtidige faglige virke at udnytte min gegerning efter indsendt begæring om specialviden og mine faglige forudsæt- Being admitted to the profession of ve- autorisation til veterinærdirektoratet, og ninger til værn om og fremme af livets terinary medicine, I solemnly swear to en yderligere forudsætning for denne og den truede selvberoende naturs vær- use my scientific knowledge and skills autorisation er i følge bekendtgørelsens dier og kvaliteter. Dette indebærer, at for the benefit of society through the 5,6, at der aflægges»et dyrlægeløfte jeg forpligter mig til i behandling af hus- protection of animal health, the relief fastsat af landbrugsministeren«. dyr og rådgivning om husdyr- og lev- of animal sufferings, the conservation Alle veterinærkandidater havde såle- nedsmiddelproduk-tion i alle planer, fra of livestock resources, the promotion of des indtil 1964 automatisk erhvervet det personlige og lokale til det nationa- public health, and the advancement of godkendelse som dyrlæge i det øjeblik, le og internationale, at tilstræbe at gøre medical knowledge. I will practice my de havde underskrevet dyrlægeløftet, min indflydelse gældende ud fra en nøje profession conscientiously, with digni- mens fremtidige cand.med.vet. er har afvejning af det etisk forsvarlige i på- ty, and in keeping with the principles of måttet ansøge om autorisation for at tænkte og foreslåede naturindgreb og veterinary medical ethics. I accept as a kunne føre betegnelsen dyrlæge. begrænsninger af naturlig selvregule- lifelong obligation the continual impro- Hvis løftet derfor skulle forblive i KVL- ring, samt at jeg forpligter mig til i videst mulig udstrækning at afstå fra at vement of my professional knowledge and competence. regi, måtte dette ændres, så i hvert fald ordet dyrlæge udgik. Det kan bemærkes, > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 23

5 dyrlægeed Figur 3. Ordet»dyrlæge«indgår i 1964-løfteformularen før loven om autorisation af dyrlæger af 4. marts samme år trådte i kraft. (Trykår 1956, opl ). at nogle veterinærer altid betegnede sig som cand.med.vet., bl.a. vistnok professor Brummerstedt. Veterinærdirektoratets udkast til ændring Indtil 1964 (i min tid!) afgaves dyrlægeløftet ved en dimissionsreception med rektor og lærerstaben. Med lov om veterinærvæsenet af 4. marts 1964 overgik løftet til Landbrugsministeriet/Veterinærdirektoratet (nu overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen). I den anledning fremsendte Landbrugsministeriet september 1964 et udkast til ny løfteformular til udtalelse på KVL. I tabel 2 sammenholdes det indtil da afgivne KVL-løfte med direktoratets forslag (Veterinærdirektoratets ændringer fremtræder kursiverede). Jeg sad den gang i Det Veterinærvidenskabelige Fagråd og gjorde mig her til talsmand for at dyrlægeløftet underkastedes færrest mulige forandringer, så det bevarede sin gamle sprogforms vær- diladede ord, som trækker linjen fra den historiske baggrund ind i nutid og fremtid. Af samme grund skulle man derfor heller ikke overtage de indskudte formuleringer fra lægeløftet, også fordi disse ville indebære en opremsning af flere»at-sætninger«. For at bevare sprogtonen burde også formuleringen»nøjeste«(ikke»nøje«) bibeholdes. Veterinærdirektoratets udkast foreslår»sandheden«i stedet for»sandhed«, men dette giver en forfladigelse, idet»sandheden«kun angiver den objektive sandhed, mens ordet»sandhed«refererer til det etiske begreb Sandhed (jvf. den engelske edsformulering»the Truth, the whole Truth, and nothing but the Truth«). Med små sproglige ændringer overlevede det gamle dyrlægeløfte fra KVLs begyndelse, så det stadigt forblev genkendeligt i både form og sprogtone (se tabel 3). Ændret forvaltningsstruktur Siden er Landbrugsministeriet overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Veterinærdirektoratet gået Tabel 2. KVL-løfte og Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte. Dyrlægeløftet KVL anno 1964 Jeg undertegnede dyrlæge som er eksamineret ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, / indskudt citat hentet fra / lægeløftet / / og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte affordres mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligen skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Landbrugsministeriets/Veterinærdirektoratets forslag til nyt løfte Jeg undertegnede som har bestået veterinæreksamen ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller af private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, at jeg stadig vil søge mine kundskaber forøget, og at jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende forskrifter og bestemmelser, (og) at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive affordret mig, i nøje overensstemmelse med sandheden, samt at jeg i øvrigt af yderste evne redeligt skal opfylde de mig som offentligt prøvet dyrlæge påhvilende pligter. Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 24 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93

6 Autorisationsløfte anno 1964 Ændringer fra KVL anno 1964 Undertegnede som er eksamineret ved xxxx i yyyy og som har modtaget dansk autorisation som dyrlæge, lover på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (Underskrift) (Sted) (Dato) KVL: Jeg undertegnede dyrlæge KVL: Den kongelige Veterinær-og Landbohøjskole NYT STYKKE»af«ændret til»detaffordres«ændret til»blive afkrævetredeligen«ændret til»ærligt og redeligt«tidl.»kvl«den efterfulgt af signatur Tabel 3. Autorisationsløfte anno 1964 og ændringer anno ind under Fødevarestyrelsen. Samtidig er Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1.januar 2007 fusioneret med Københavns Universitet som Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourser (KU LIFE). Da ansøgning om autorisation og afgivelse af dyrlægeløftet begge er legalt sammenknyttede krav, afgives dyrlægeløftet nu direkte på Fødevarestyrelsens ansøgningsformular, hvor det aftrykte løfte samtidigt direkte kan signeres. Løftet af i dag lyder i ansøgningsformularen som nedenfor anført: Undertegnede, der har bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, den, anmoder herved om autorisation i henhold til 3, stk. 1 i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger til at betegne mig som dyrlæge og udøve dyrlægegerning. Jeg lover samtidig på ære og samvittighed, at jeg i alle de forretninger, hvortil jeg enten af det offentlige eller det private måtte blive kaldet som dyrlæge, samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøjeste overensstemmelse med sandhed, samt at jeg i øvrigt af yderste evne ærligt og redeligt skal opfylde de mig som offentlig prøvet dyrlæge påhvilende pligter. (signatur) Kommentar Det nuværende løfte er i modsætning til læge- og juristløftet enstrenget, idet de egentlige traditionsrige løfter der ligger på universitetsniveau og aflægges ved håndslag og bindende underskriftsbekræftelse over for hhv. det lægevidenskabelige fakultets dekan og eksaminator ved sidste eksamensaflæggelse, mens autorisationsløftet afgives som et yderligere skriftligt løfte over for fagministeriet. Ved udover det eksisterende dyrlægeløfte at indføre et»autorisationsløfte«ville denne dobbelte løfteafgivelse, med et løfte afgivet på universitetsniveau og et andet løfte knyttet til den faglige styrelse, skabe overensstemmelse med læge- og juristløfterne løftet ville derved også blive tilbageført til Veterinærskolen som anordnet i Cancelliets Promemoria af 6. august 1805, og løftet over for Fødevarestyrelsen ville komme i overensstemmelse med loven af 4. marts b (og senere) om et dyrlægeløfte, hvis ordlyd fastsættes af ministeren og her kunne man tænke på den passus Veterinærdirektoratet foreslog indføjet i sit udkast til ændring af løftet i Når det ikke længere drejer sig om løftet med rødder tilbage til 1805, ville den nu anvendte formulerede ligestilling mellem ansøgning og løfte (Jeg ansøger/ samtidigt lover jeg) i ansøgningsformularen også falde stilmæssigt rigtigt, idet det etisk betonede gamle løfte naturligt hører til i den akademiske universitetsverden, mens den praktisk betonede socialt ansvarsgivende del henhører under de administrative organer. Ligesom antikkens Hippokratiske ed skulle vejlede de unge lægepræster, asklepiaderne, skal dyrlægeløftet på samme måde være en etisk vejleder og indebære en social forpligtelse, som sætter de etiske love for den fremtidige dyrlægegerning. Denne tankegang ville vinde i vægt ved at 1805-løftet tilbageførtes til universitetsregi/kvl og at en anden form for løfte knyttedes til autorisa tionsansøgningen. Jeg vil gerne her bringe lektor Jens Arnbjerg min tak for personlig støtte og for velvillig hjælp fra mange sider, og jeg vil her fremhæve den beredvillighed jeg har mødt fra Rigsarkivet, fra kontorchef Per Henriksen, Fødevarestyrelsen og fra dr.med.vet. Ivan Katic - med sin altid præsente paratviden kunne han passende føre devisen»man går aldrig forgæves til Ivan!«Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 93 25

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU 1 Velgørenhedsprincippet Ikke-skade-princippet Autonomiprincippet Retfærdighedsprincippet (indledes med ligebehandlingsprincippet) Konsekvensetik Pligtetik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere