Ansøgningsskema / Application form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema / Application form"

Transkript

1 Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af periodevis ansættelse i en dansk virksomhed som enten er del af en international koncern med moder-, søstereller datterselskaber i udlandet eller har aktive afdelinger (divisioner, filialer eller kontorer) i udlandet. For at en udlænding kan få en opholds- og arbejdstilladelse (koncernopholdstilladelse) skal den danske virksomhed være koncerngodkendt af Udlændingeservice, dvs. at virksomheden skal være godkendt som del af en international koncern eller som en virksomhed med aktive afdelinger i udlandet. Hvis den danske virksomhed ikke allerede er forhåndsgodkendt som koncern, skal ansøgning om koncerngodkendelse (skema AR4) udfyldes af arbejdsgiver og indgives sammen med denne ansøgning. Bemærk, at en koncernopholdstilladelse kun kan gives, hvis ansøger skal udføre arbejde i Danmark, som har et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. For at søge om koncernopholdstilladelse i Danmark bedes både arbejdsgiver i Danmark og ansøger (den udenlandske arbejdstager) bidrage til at udfylde dette skema og vedlægge de nødvendige dokumenter. Sådan gør I 1. Arbejdsgiver (virksomheden) udfylder del 2 (pkt ) af dette skema og underskriver i pkt. 15 (følg anvisningerne i skemaet) 2. Arbejdsgiver vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor) 3. Når arbejdsgiver har udfyldt del 2, giver eller sender arbejdsgiver hele skemaet med vedlagte dokumenter til ansøger (arbejdstager) 4. Ansøger (arbejdstager) udfylder del 1 (pkt. 1-7) af skemaet og underskriver i pkt. 9 (følg anvisningerne i skemaet) 5. Ansøger vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor) 6. Ansøger indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansøger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen indgives til Servicecentret i Udlændingeservice. Bor ansøger uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Ansøger bedes vedlægge følgende dokumenter: Kopi af sit pas (alle udfyldte sider inklusiv forside) 2 stk. vellignende pasfoto (det ene foto påklistret stamkort i bilag 1) Ansættelseskontrakt for nuværende ansættelse ved den udenlandske virksomhed/afdeling Ansættelseskontrakt (tillægskontrakt) og jobbeskrivelse for ansættelsen ved den danske virksomhed/afdeling (ikke over 30 dage gammel) Dokumentation for uddannelse (i kopi med autoriseret Dokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk autorisation). Læs mere om autorisation under på Arbejdsgiver kan evt. vedlægge følgende: Dokumentation for, at ansættelsen har et innovativt, projektmæssig eller uddannelsesmæssig formål. Fx projektbeskrivelse eller udtalelse fra virksomhedens samarbejdsudvalg eller medarbejder-repræsentanter på virksomheden Hvis I vil have hurtigt svar I kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Det er derfor meget vigtigt, at både arbejdsgiver og ansøger er omhyggelige med at udfylde skemaet og husker at vedlægge alle nødvendige dokumenter. Skal ansøger have andre dokumenter med, når ansøgningen indgives? Ja, når ansøgningen indgives personligt, skal ansøger have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere ansøgers identitet og passets gyldighed. Hvor længe er opholds-/arbejdstilladelsen gyldig? Ansøger kan få en opholds- og arbejdstilladelse, der er gyldig i 3 år. Ansøger har derefter mulighed for at få sin opholds- og arbejdstilladelse forlænget. For at søge om forlængelse skal der bruges et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på Hvornår må ansøger begynde at arbejde? Ansøger må først begynde at arbejde, når han/hun har fået sin opholds- og arbejdstilladelse. Hvis en udlænding arbejder uden opholds- og arbejdstilladelse, kan han/hun udvises af landet, ligesom både udlænding og arbejdsgiver kan straffes ifølge udlændingeloven. Hvis arbejdstager skifter arbejde Hvis en udenlandsk arbejdstager skifter arbejdsplads, eller arbejdet eller arbejdsvilkårene ændrer sig væsentligt, skal han/hun søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Arbejdstager må først begynde at arbejde, når han/hun har fået sin nye opholds- og arbejdstilladelse. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Udlændingeservice skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden).

2 oversættelse til engelsk eller dansk) See page 2 for English version Application for residence permit under the Corporate scheme Uses This form can be used when applying for residence and work permits for foreign nationals who in periods work for a Danish company that either is a part of an international corporation that has a foreign parent company, sister company or subsidiary, or has active departments (divisions, branches, or offices) abroad. In order for a foreign national to qualify for a residence and work permit (corporate residence permit), the Danish company must be approved by the Immigration Service. The Immigration Service will verify that the company is a part of an international corporation, or has active departments abroad. If the Danish company has not already been preapproved as part of a corporation, an application for corporate approval (form AR4) must be completed by the employer and submitted together with this application. Note: a corporate residence permit can only be issued if the work to be carried out by the applicant in Denmark is innovative in nature, is part of a project, or has an educational purpose. When applying for a corporate residence permit, both the employer and the applicant (the employee) must fill out separate parts of this form and attach the required documentation. How to apply 1. The employer completes part 2 (section 10-13) of this form and signs in section 15 (following the instructions given) 2. The employer attaches the required documentation (see below) 3. Once the employer has completed part 2, the employer forwards the whole form with the attached documentation to the applicant (the employee) 4. The applicant (the employee) completes part 1 (section 1-7) of this form and signs in section 9 (following the instructions given) 5. The applicant attaches the required documentation (see below) 6. The applicant submits the application at a Danish diplomatic mission in his/her country of residence. If the applicant is a legal resident of Denmark, the application may be submitted at the Service Centre of the Immigration Service. If the applicant lives outside the Greater Copenhagen area, he/she can also submit the application at the local police station Which documents are required? The applicant should attach the following documents: Copy of passport (all pages including front page) Two passport photos (one photo attached to the personal data card in appendix 1) Employment contract for current position in the foreign Documentation for authorization (only if the job requires Danish authorization). Read more about authorization at The employer can also include the following documents: Documentation that the position is innovative in nature, is part of a project, or has an educational purpose. Such documentation includes: a description of the project or a statement by the company's liaison committee or the company's employee representatives. To get the quickest response You can get the quickest possible response to your application if the application forms are completed correctly and the necessary documents are enclosed. Therefore, it is very important that both the employer and the applicant carefully complete the form, and remember to enclose all the necessary documentation. Does the applicant need other documents when submitting the application? Yes. The applicant must present his/her passport so the authorities can verify his/her identity. How long is the residence and work permit valid for? The applicant is eligible for a residence and work permit that is valid for three years. To apply for extension, a separate application form is to be used. The form can be downloaded from When may the applicant begin to work? The applicant may begin working when he/she has received a residence and work permit. If a foreign employee works without a residence and work permit she/he can be expelled from the country. Furthermore the foreign employee and the employer will be in contravention of the Immigration Act and risk fine or imprisonment. If the employee changes positions If a foreign employee changes place of employment, or if his/her work or conditions change substantially, he/she must re-apply for a residence and work permit. The employee may only resume work after receiving the new residence and work permit. For more information More information about the regulations for Danish residence and work permits and how to fill out the application is available at You can also contact the Immigration Service in writing, in person at the Service Centre or by phone. (See contact information at the bottom of this page.) Side 2 af 16

3 company/department Employment contract (addendum) and description of position with the Danish company/department (not more than 30 days old) Documentation for educational background (copy in an authorized Danish or English translation) The Danish Immigration Service - Ryesgade 53 DK-2100 Copenhagen Ø - Tel.: Office hours Monday to Friday 9 a.m. to 3 p.m. Service Centre open Monday to Friday 8.30 a.m. to 12.00, Thursday also 3.30 p.m. to 5.30 p.m. Forbeholdt myndighederne / For official use only AR5_da_en_ Side 3 af 16

4 Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark / Application for residence permit under the Corporate scheme DEL 1 udfyldes af ansøger (arbejdstager) / PART 1 to be filled out by the applicant (the employee) 1. Ansøger / The applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Nationalitet / Nationality Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Evt. tidligere nationalitet / Former nationality (if applicable) Evt. CPR-nr. / Danish CPR number (if applicable) Evt. udl.nr. / Alien identification number (if applicable) Fødested (by) / Place of birth (city) Fødeland / Country of birth 2. Oplysninger om ansøger / Information about the applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Køn / Gender Mand / Male Kvinde / Female Nuværende ægteskabelige stilling / Current marital status Ugift / Unmarried Gift / Married Fraskilt / Divorced Enke/enkemand / Widow(er) Registreret partnerskab / Registered partner Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.) / Address in home country (Street and number) Opløst registreret partnerskab / Dissolved registered partnership Postnr., by og land / Postal code, city and country Telefonnr. / Telephone number -adresse / address Hvis du allerede er i Danmark, bedes du oplyse følgende: / If you are currently in Denmark, please provide the following information: Indrejsedato i Danmark / Date of entry into Denmark Adresse i Danmark (Gade/vej og nr.) / Address in Denmark (Street and number) Postnr. og by / Postal code, city and country c/o (navn) / C/o (name) Mobil / Mobile phone number Telefonnr. / Telephone number -adresse / address 3. Oplysninger om ansøgers pas / Information about the applicant s passport PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Du skal være opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i 3 måneder ud over det planlagte ophold i Danmark. / Be Side 4 af 16

5 aware that your passport must be valid for three months beyond your planned stay in Denmark. Nationalitetspas / National passport Anden rejselegitimation, hvilken? / Other travel documents, please state Pasnummer / Passport number Udstedelsesdato (dag, måned, år) / Date of issue Pas gyldigt til (dag, måned, år) / Date of expiry I hvilket land er passet udstedt / In which country was the passport issued? 4. Oplysninger om ansøgers uddannelse / Information about the applicant s educational background PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om din uddannelse. Vi stiller spørgsmålene, fordi vi skal kende dit uddannelsesniveau for at kunne vurdere, om de løn- og ansættelsesvilkår, der fremgår af den vedlagte kontrakt er sædvanlige for den pågældende uddannelse. Endvidere skal vi vurdere, om dine kvalifikationer svarer til de opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter, som du skal varetage under dine ophold i Danmark / The questions below relate to your educational background. The questions are used to assess your educational level and to determine whether your pay level and working conditions live up to the standards for your field. The questions will also be used to determine whether you are qualified to carry out work in Denmark that is innovative, projectrelated, or educational in nature. Erhvervsuddannelse / Vocational training Højere/videregående uddannelse / Higher education Antal år / Number of years Er uddannelsen afsluttet? / completed? Ja / Yes Antal år / Number of years Er uddannelsen afsluttet? / completed? Ja / Yes Nej / No Nej / No Har du gennemført en uddannelse, der er relevant for det tilbudte arbejde? / Have you completed an educational programme that is relevant to the position offered? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse hvilken type uddannelse, og hvornår den er afsluttet: / If yes, please state type of educational programme and date of completion: Type / Type Afsluttet / Date of completion Du bedes desuden vedlægge eksamensbevis / Please also enclose a copy of your diploma/degree certificate. Kræver det tilbudte arbejde dansk autorisation? / Does the position offered requires Danish authorization? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du vedlægge dokumentation for autorisation. Læs mere om autorisation på / If yes, please enclose documentation for authorization. Read more about authorization at 5. Oplysninger om ansøgers nuværende ansættelse ved udenlandsk virksomhed/afdeling / Information about current employment at foreign company Side 5 af 16

6 /department Virksomhedens/afdelingens navn / Company s/department s name PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) Post nr. by og land / Postal code, city and country Kontaktperson / Contact person Telefon nr. / Telephone number -adresse / address Virksomhedens/afdelingens reg.nr. / Company s / department s registration no. Stillingsbetegnelse / Job position Hvis du deltager i et projekt eller forløb i din nuværende ansættelse, bedes du nedenfor beskrive projektet eller forløbet: / Are you involved in a project as part of your current employment? If yes, please describe the nature of the project: 6. Oplysninger om ansøgers familie / Information about the applicant s family PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Har du en ægtefælle/samlever/registreret partner, som også ønsker at søge om opholdstilladelse i Danmark? / Do you have a spouse/registered partner/ cohabiting partner who also wishes to apply for a Danish residence permit? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse din ægtefælle/samlever/registret partners navn og fødselsdato. Bemærk, at din ægtefælle/samlever/registret partner skal indgive en selvstændig ansøgning. Han/hun kan bruge skema FA8: Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark. / If yes, please state your spouse s/registered partner s/cohabiting partner s name and date of birth. Please note that your spouse/registered partner/cohabiting partner must submit his/her own application. He/she should use application form FA8: Application for a residence and work permit for family members of a foreign national who is to work or study in Denmark. You can find the form on Ægtefælles navn / Spouse s/partner s name Ægtefælles fødselsdato / Spouse s/partner s date of birth Har du børn, som også søger om opholdstilladelse i Danmark? / Do you have children who also wish to apply for a Danish residence permit? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse børnenes navne og fødselsdatoer. Bemærk, at yderligere oplysninger om børnene anføres i din ægtefælles ansøgning / If yes, please state your children s name and date of birth. Please note that additional information about the children is to be included in the application of your spouse/partner. Barn 1 / Child 1 Efternavn / Surname Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Barn 2 / Child 2 Efternavn / Surname Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Fornavn(e) / Given name(s) Side 6 af 16

7 Barn 3 / Child 3 Efternavn / Surname Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Fornavn(e) / Given name(s) Barn 4 / Child 4 Efternavn / Surname Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Fornavn(e) / Given name(s) 7. Ansøgers eventuelle bemærkninger / The applicant's comments PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS 8. Erklæringer på tro og love / Sworn declarations A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger under del 1 af dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne ikke er sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingeservice, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til arbejdsgiver Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Jeg giver desuden samtykke til at udlændingemyndighederne kan indhente oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, hos arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen. D. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark. E. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder Side 7 af 16

8 De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får opholdstilladelse. Det gælder fx oplysninger om: Grundlaget for din opholdstilladelse Kommunen vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. F. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingeregistret. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Udlændingeregistret er et edb-register, som Udlændingeservice er ansvarlig for. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Velfærdsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingeregistret og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Integrationsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingeregistret og Det Centrale Personregister om dig. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra udlændingeregistret og Det Centrale Personregister, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingeregistret og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. G. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingeservice og evt. af andre danske myndigheder. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. H. Information om eventuelle konsekvenser, hvis du indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens du opholder dig i Danmark på visum Hvis du opholder dig i Danmark på et visum, og du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, skal du være opmærksom på, at det kan have følgende konsekvenser: Du kan blive omfattet af en karensperiode på op til 5 år. I karensperioden kan du som udgangspunkt ikke få visum til Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis du er omfattet af green card-ordningen, positivlisten, beløbsordningen, ordningen om koncernopholdstilladelse, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for, at du kan få opholdstilladelse ( 9 a, stk. 2, nr. 1-4 og 6), eller hvis du har indgivet ansøgning om familiesammenføring ( 9 stk.1, nr. 1 eller 2) Hvis dit visum er betinget af, at en person i Danmark har stillet en økonomisk garanti ( kr niveau), vil Udlændingeservice normalt inddrive garantien. Det betyder at pengene tilfalder statskassen. Dette gælder dog ikke, hvis du er omfattet af green card-ordningen, positivlisten, beløbsordningen, ordningen om koncernopholdstilladelse eller hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for, at du kan få opholdstilladelse ( 9 a, stk. 2, nr. 1-4 og 6) A. Sworn declaration of correctness Side 8 af 16

9 I solemnly swear that the information I have given in part 1 (section 1-8) of this application is correct and complete. If the information is found to be false or incomplete, I am subject to the following penalties: Fine or imprisonment of up to two years I can be required by law to pay back the expenses incurred by the Danish state as a consequence of the false or incomplete information My residence permit can be revoked B. Declaration of consent to allow authorities to gather necessary information I consent to allowing the relevant authorities obtain and pass on information about my private affairs for the purpose of enabling them to process my application. Information can be obtained from or passed on to other Danish and foreign public authorities, including the police authorities. Such information includes: Previous criminal proceedings against me My familial relations Verification that the documents submitted with my application are genuine I also consent to allowing authorities contacted by the Danish Immigration Service while processing my application permission to gather information about my private affairs for use in responding to the Immigration Service's enquiry. C. Declaration that I consent to allowing information about me to be passed on to my employer I hereby consent to allowing the immigration authorities to pass on information about me, including personal information, to my employer or his/her representative, if necessary for processing this application. I also consent to allowing the immigration authorities to obtain information about me, including personal information, from my employer or his/her representative, if necessary for processing this application. D. Notification that information can be passed on to Danish intelligence agencies and prosecuting authorities The information and documents that you submit with your application can be passed on to Danish intelligence agencies and the Danish public prosecuting authority. Prosecuting authorities will be able to use the information to evaluate whether there are grounds for prosecuting you for crimes committed in Denmark or abroad. E. Notification that relevant information will be passed on to local Danish authorities Danish immigration authorities are permitted to give certain information to the municipality in which you settle if you receive a residence permit. Such information includes: The grounds for issuing you a residence permit The municipality will be informed if: Your residence permit is revoked or not extended Your residence permit is found to have expired Your residence permit is made permanent F. Notification that Danish authorities have registered information about you and your affairs The information you supply or have supplied in connection with your application for a passport will be registered in the Aliens Register. The same holds true for any information you give in conjunction with an application to extend your residence permit. The Aliens Register is a computerised register maintained by the Danish Immigration Service. If you receive a residence permit, it will be registered in the Central Person Register. The Central Person Register is a computerised register maintained by the Danish Ministry of Welfare. The information in the Aliens Register and the Central Person Register will be used to answer questions relating to your residence in Denmark. Public administration authorities (record keeping), the police (record keeping and verification) and the Ministry of Integration (reviewing complaints) will have access to the information about you contained in the Aliens Register and the Central Person Register. Other authorities or organisations will receive information about you from the Aliens Register and the Central Person Register if they require the information to address questions relating to your residence in Denmark. You are obligated to provide the information necessary for deciding whether you are eligible for a Danish residence permit. Failure to provide the information can result in a fine or up to four months of imprisonment, as well as placing Side 9 af 16

10 your residence permit in jeopardy. You are entitled to access information about yourself in the Aliens Register and the Central Person Register. Enquiries about this can be addressed to the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK Copenhagen Ø. G. Information regarding possible verification by the authorities of the information you have supplied The Integration Service or another Danish authority may seek to verify the accuracy of the information you gave in this application. This may happen while the application is being reviewed or after the applicant has received his / her extension. Verification may be conducted at random and is not necessarily an indication that the Immigration Service suspects you of providing false information. Verification may involve the following: Checking public registers, such as the Central Person Register Contacting other authorities, such as municipalities Contacting third parties, such as employers or places of study Turning up in person at your residence, place of study or workplace You may be asked to supply additional information as part of the verification process. H. Information about possible consequences if you apply for a residence permit while in Denmark on a visa (short term) If you are in Denmark on a visa (short term) and you submit an application for a residence permit while in the country, please note that this may have the following consequences: You may be sentenced to a waiting period of up to five years. Normally, you will not be eligible for a visa during the waiting period. However, this does not apply if you are issued a residence and work permit under the green card scheme, the positive list, the pay limit scheme, the corporate scheme, if professional or labour market considerations warrant you a residence and work permit (section 9a (2), nr. 1-4 and 6) or if you have submitted an applications for family reunification (section 9 (1), nr. 1 or 2) If you are in Denmark on a visitor s visa contingent on an economic guarantee by a person residing in Denmark (DKK 54, level), the Immigration Service will normally forfeit this guarantee if you apply for a Danish residence permit while in Denmark. However, this does not apply if you are issued a residence and work permit under the green card scheme, the positive list, the pay limit scheme, the corporate scheme or if professional or labour market considerations warrant you a residence and work permit (section 9a (2), nr. 1-4 and 6) 9. Underskrift ansøger / Signature the applicant Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 8A-C samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 8D-H. By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 8A-C, and that I have read and understood the terms laid out in section 8D-H. Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Bilag 1: Stamkort til brug for udstedelse af opholdskort / Appendix 1: Personal data card used for issuing residence cards Side 10 af 16

11 Stamkortet skal bruges, hvis du skal have udstedt et opholdskort. Du bedes gøre følgende: Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive med blokbogstaver Skrive din underskrift med sort pen. Underskriften skal holdes inden for rammerne af det markerede felt Påklistre dit foto i feltet til foto. Billedet skal være vellignende og taget lige forfra. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto The personal data card is used, if a residence card is to be issued. You are asked to do the following: Write your full name and date of birth. Please complete in capital letters Sign with a black pen inside the designated area Attach a photo in the designated area. The photo must comply with the rules for passports/driving license photos Stamkort til opholdskort / For ID card Udlændingeservice Ryesgade København Ø Navn / Name Fødselsdato / Date of birth Underskrift / Signature Krav til foto / Photo regulations: 1. Klip evt. hvide kanter af billedet / Cut off white frame 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm / Photo size 35 x 45 mm 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til Udfyldes af myndighederne / For official use only Udl.nr.: Bestillingsnr.: Side 11 af 16

12 Har du husket det hele? / Did you remember everything? Hvis ansøgningen om koncernopholdstilladelse i Danmark er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at del 1 af skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives. If your application is correctly filled out and contains the required documents, the Immigration Service can process the case faster. It is therefore important that you make certain that part 1 of this form is filled out correctly and that you have included the necessary documents before submitting your application. We recommend using the checklist below to verify that the application is complete and correct. Tjekliste ansøger / Checklist the applicant Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): / Before submitting the application, please ensure that you have enclosed the following documents: Kopi af dit pas (alle udfyldte sider inklusiv forside) / Copy of passport (all pages including the front page) 2 stk. vellignende pasfoto (det ene pasfoto påklistres stamkortet i bilag 1) / Two passport photos (one photo attached to the personal data card in appendix 1) Ansættelseskontrakt for din nuværende ansættelse ved den udenlandske virksomhed/afdeling, som har koncernmæssige relationer til den danske virksomhed / Employment contract for your current position in the foreign company/department that has corporate ties to the Danish company Ansættelseskontrakt (evt. tillægskontrakt) og jobbeskrivelse (ikke over 30 dage gammel) for ansættelsen ved den danske virksomhed/afdeling / Employment contract (addendum) and description of position with the Danish company/department (not more than 30 days old) Dokumentation for uddannelse (i kopi med autoriseret oversættelse til engelsk eller dansk) / Documentation for educational background (copy in an authorized Danish or English translation) Dokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk autorisation). Læs mere om autorisation på / Documentation for authorization (only if the job requires Danish authorization). Read more about authorization at Det er også vigtigt, at du har / It is important that you have Besvaret alle spørgsmålene i del 1, / answered all questions in part 1, Underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 9 og har / signed and dated the application in section 9, and have udfyldt og underskrevet stamkortet (bilag 1). / completed and signed the personal data card used for issuing residence cards (appendix 1). Hvis din ægtefælle og/eller dine børn også søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, bedes I også huske at udfylde skema FA8: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark (skemaet kan findes på / If you have a spouse and/or child(ren) who also wishes to apply for a Danish residence permit, please remember to complete application form FA8: Application for a residence and work permit for family members of a foreign national who is to work or study in Denmark. (you can find the form on Side 12 af 16

13 Forbeholdt myndighederne / For official use only Pasfoto / Passport photo 35 x 45 mm Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger / Comments and forwarding endorsements Der vedlægges: / Enclosed: Kopi af pas / Copy of passport 2 stk. foto / 2 passport photos Ansættelseskontrakt for nuværende ansættelse ved den udenlandske virksomhed/afdeling / Employment contract for current position in the foreign company/department Tilmeldt CPR (dato) / CPR number issued on (date) Bemærkninger / Comments Ansættelseskontrakt (evt. tillæg dage gammel) for ansættelsen ved Employment contract (addendum Danish company/department (not Dokumentation for uddannelse engelsk eller dansk) / Documenta an authorized Danish or English Andet / Other HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 / PLEASE REMEMBE USE ONLY ON PAGE 3 OF THIS FORM Side 13 af 16

14 DEL 2 udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) / PART 2 - to be filled out by the employer (the company) 10. Oplysninger om arbejdsgiver i Danmark / Information about the employer (the company) in Denmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejdsgivers (virksomhedens) navn / Employer s (company s) name CAPGEMINI DANMARK A/S Cvr.nr. / CVR number Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) ØRNEGÅRDSVEJ 16 Postnr. og by / Post code and city 2820 GENTOFTE Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number / adresse / address Evt. kontaktperson / Contact person MARIA ROSENLIND / MIA ROSSING 11. Oplysninger om ansættelsesforholdet / Information about terms of employment UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi bl.a. spørgsmål om ansættelsens formål og ansøgers (arbejdstagers) løn. Vi stiller spørgsmålene for at kunne vurdere, om ansøgningen opfylder kravet om, at ansættelsen har et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål, og om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Vi vil desuden bede arbejdsgiver (virksomheden) om, at oplyse ansøgers (arbejdstagers) samlede løn (inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter) som bruttoløn pr. måned omregnet til DKK. På den måde kan vi behandle sagen hurtigere. Vi stiller også spørgsmål om arbejdstiden. Der skal som udgangspunkt være tale om fuldtidsbeskæftigelse (normalt 37 timer om ugen). The questions below relate to the reasons for the employment and the applicant s salary. The questions are used to assess whether the applicant s work is innovative in nature, project-related, or has an educational purpose. The questions will also be used to assess whether the pay level and working conditions meet with Danish standards. In order to determine whether the salary meets the minimum standard, the employer (company) is asked to provide the applicant's (employee's) total salary information including any paid accommodation and other paid expenses, as a gross monthly salary converted to Danish kroner. This will enable us to process the application faster. We will also require information concerning working hours. Normally, full-time employment (37 hours a week) is required. Hvad er ansøgers (arbejdstagers) stillingsbetegnelse i Danmark? / What position will the applicant be holding in Denmark? IT SPECIALIST Hvad er stillingens indhold (hovedarbejdsopgaver og funktioner)? / What is the job description (main duties and roles)? IT SPECIALIST Har ansættelsen et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål? / Will the applicant s job be of an innovative, project-related or educational nature? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes arbejdsgiver beskrive ansættelsens innovative, projektmæssige eller uddannelsesmæssige formål og evt. vedlægge dokumentation. / If yes, the employer is requested to describe the innovative, project-related or educational nature of the position. Documentation can be included Side 14 af 16

15 SEE ATTACHED LETTER Ansættelsesperiode (inkl. evt. udlandsophold) / Period of employment (including periods of residence abroad) Fra: / From: til: / to: Hvad er bruttolønnen pr. måned inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter? (bruttoløn bedes oplyst i DKK) / What is the gross monthly salary including any paid accommodation and other paid expenses? (Gross salary must be indicated in Danish kroner) DKK ,61 Betaler arbejdsgiver husleje for ansøger (arbejdstager)? / Does the employer pay rent for the applicant (employee)? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes huslejens størrelse oplyst i DKK / If yes, please state the amount of the rent in Danish kroner. DKK ,00 Betaler arbejdsgiver andre udgifter for ansøger (arbejdstager)? / Does the employer pay any other expenses for the applicant (employee)? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes arbejdsgiver oplyse hvilke udgifter samt beløbet i DKK / If yes, please state the nature of the expenses including the amounts in Danish kroner. PEER DIEM DKK ,37 Ansøgers (arbejdstagers) arbejdstid pr. uge / Applicant's (employee) working hours per week Ansøger (arbejdstager) / The applicant (employee) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn / Surname YADAM Fornavn(e) / Given name(s) NAVEEN KUMAR Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Arbejdsgivers evt. bemærkninger / Employers comments UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 14. Erklæringer på tro og love afgivet af arbejdsgiver (virksomheden) / Sworn declarations - by the employer (company) A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger under del 2 (pkt ) i dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne ikke er sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring på tro og love om overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen ved ansættelse af personer under 18 år Jeg erklærer på tro og love, at jeg som arbejdsgiver følger arbejdsmiljølovgivningen Side 15 af 16

16 A. Sworn declaration of correctness I solemnly swear that the information I have given in part 2 (section 10-14) of this application is correct and complete. If the information is found to be false or incomplete, I am subject to the following penalties: Fine or imprisonment of up to two years I can be required by law to pay back the expenses incurred by the Danish state as a consequence of the false or incomplete information B. Sworn statement by the employer regarding occupational health legislation if the employee is under 18 I solemnly swear that I, as an employer, comply fully with occupational health legislation. 15. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 14. / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 14. Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature GENTOFTE PETER LAUSTSEN Har du husket det hele? / Did you remember everything? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden skemaet sendes til ansøger - kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt. Vi anbefaler, at arbejdsgiver bruger tjeklisten herunder. If the application for a Danish residence permit is correctly filled out and contains the required documents, the Immigration Service can process the case faster. It is therefore important that you make certain that part 2 of the form is filled out correctly before forwarding it to the applicant. We recommend using the checklist below to verify that the application is complete and correct. Tjekliste arbejdsgiver / Checklist employer Inden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at arbejdsgiver har (sæt gerne kryds) / Before the form is sent to the applicant, please ensure that the employer has besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt ) og har / answered all questions in part 2 (sections 10-13) and has underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 15. / signed and dated the application in section 15 Desuden kan arbejdsgiver evt. vedlægge følgende: / The employer can also include the following documents: Dokumentation for, at ansættelsen har et innovativt, projektmæssig eller uddannelsesmæssig formål. Fx projektbeskrivelse eller udtalelse fra virksomhedens samarbejdsudvalg eller medarbejder-repræsentanter på virksomheden / Documentation that the position is innovative in nature, is part of a project, or has an educational purpose. Such documentation includes: a description of the project or a statement by the company's liaison committee or the company's employee representatives Side 16 af 16

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PR1. På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

PR1. På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema PR1_da_250515 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere