See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S"

Transkript

1 Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af et praktikophold inden for et af følgende områder: Landbrug Veterinær Skovbrug Gartneri For at søge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af praktikophold skal både den udenlandske praktikant (ansøger) og praktikværten i Danmark bidrage til at udfylde dette skema og vedlægge de nødvendige dokumenter. Sådan gør I 1. Praktikværten udfylder del 2 (pkt ) i dette skema og underskriver i pkt. 16 (følg anvisningerne i skemaet) 2. Praktikværten vedlægger kopi af eventuel praktikpladsgodkendelse 3. Praktikværten sender den delviste udfyldte ansøgning til praktikanten 4. Praktikanten (ansøger) udfylder del 1 (pkt. 0-8) i dette skema og underskriver i pkt. 10 (følg anvisningerne i skemaet) 5. Praktikanten vedlægger de nødvendige dokumenter 6. Praktikanten indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor praktikanten bor. Hvis praktikanten opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen som udgangspunkt indgives i Danmark. Hvis ansøgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Servicecentret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Bor praktikanten uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Praktikværten bedes vedlægge følgende dokument: Kopi af eventuel praktikpladsgodkendelse Praktikanten (ansøger) bedes vedlægge følgende dokumenter: Dokumentation for gebyrbetaling Kopi af sit pas (alle sider inklusive forside) Dokumentation for uddannelse (i original med autoriseret oversættelse til tysk, engelsk eller dansk). For ukrainske statsborgere gælder det, at oversatte uddannelsespapirer skal være stemplet af den uddannelsesinstitution, som har udstedt papirerne Evt. dokumentation for optagelse på landbrugsuddannelse Skal ansøger have andre dokumenter med, når ansøgningen indgives? Ja, når ansøgningen indgives personligt, skal ansøger have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere ansøgers identitet. Krav om biometri på opholdskort Hvis ansøger har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal ansøger ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Ansøger skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis ansøger har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands repræsentation, skal ansøger ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto på repræsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Efter indrejsen i Danmark skal ansøger have optaget biometri til opholdskortet. I kan læse mere om opholdskort med biometri på den sidste side i denne del af skemaet og på Koster det noget at indgive en ansøgning? Ja, der skal normalt betales et gebyr for, at ansøger kan få sin sag behandlet i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. I kan læse mere om betaling af gebyr under pkt. 0 i dette skema og på hvor I også kan se de aktuelle gebyrsatser. Hvis ansøger indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation (ambassade), skal han/hun også betale et gebyr til repræsentationen. Gebyret kan variere. Den enkelte repræsentation kan også stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen. Vi anbefaler, at ansøger går ind på repræsentationens hjemmeside og undersøger dette, inden ansøgningen indgives. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden). See page 2 for English version The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Tel.:

2 Application for a Danish residence and work permit for agricultural, veterinary, forestry or horticultural interns Forbeholdt myndighederne / For official use only Dato modtaget / Date received Modtaget af (navn) / Received by (name) Myndighed (stempel) / Authority (stamp) Udl.nr./Person ID / Alien identification number SB-ID / Case order ID* *) VIGTIGT: sb-id oprettes kun af myndigheden, hvis ansøger ikke selv har oprettet et sb-id (sagsbestillings-id). Hvis ansøger har oprettet et sb-id, anføres dette under pkt. 0 i skemaet. IMPORTANT: The case order ID will only be recorded by the authorities if the applicant has not created a case order ID. If the applicant has created a case order ID, this should be stated under section 0 of the application form. PR1_da_en_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet / Application for a Danish residence and work permit for agricultural, veterinary, forestry or horticultural interns DEL 1 udfyldes af ansøger (praktikanten) / PART 1 to be filled out by the applicant (intern) 0. Om gebyr / Information about fees Fra den 1. januar 2011 skal du betale et gebyr, hvis du ønsker at indgive en ansøgning om opholdstilladelse, en ansøgning om forlængelse af en nuværende opholdstilladelse eller en ansøgning om permanent opholdstilladelse i Danmark. Gebyrsatsen afhænger af, hvilken type ansøgning du indgiver. Du finder de aktuelle gebyrsatser på Alle, der indgiver en ansøgning om opholdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet, skal gøre følgende i den nævnte rækkefølge: 1. Oprette et sagsbestillings-id. Bemærk: Sagsbestillings-id et skal anføres i feltet herunder. 2. Betale gebyret. 3. Indgive ansøgningen. Der betales gebyr for sagsbehandlingen, hvilket betyder, at gebyret ikke refunderes, hvis du får afslag på din ansøgning. Endvidere refunderes gebyret ikke, hvis du frafalder din ansøgning under sagsbehandlingen. Hvis du ikke har betalt gebyret afvises ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling refunderes gebyret fratrukket et administrationsgebyr. Hvordan oprettes et sagsbestillings-id? Alle kan oprette et sagsbestillings-id på Sagsbestillings-id et skal tydeligt anføres i feltet herunder og ved betaling. Hvordan betales gebyret? Du kan betale gebyret på flere forskellige måder, fx via netbank, i banken eller på posthuset. På kan du vælge, hvordan du ønsker at betale, og du kan se de informationer, som du skal bruge, for at betale gebyret. Bemærk: Gebyret skal indbetales senest samtidig med, at ansøgningen indgives. Det betyder normalt, at gebyret skal være betalt inden ansøgningen indgives. Det er kun udvalgte danske repræsentationer, som accepterer, at du betaler gebyret, når du indleverer din ansøgning. Du kan ikke betale gebyret i Servicecentret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller hos politiet i Danmark. Du bedes vedlægge dokumentation for gebyrbetaling, fx i form af kvittering fra overførsel via netbank eller kvittering fra bank eller posthus. Tyrkiske statsborgere kan være fritaget for gebyrbetaling Hvis du (ansøger) er tyrkisk statsborger og ansøger om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant, kan du være fritaget for gebyrbetaling. På kan du læse mere om, hvem der er fritaget for krav om gebyrbetaling. Hvis du er tyrkisk statsborger, og mener, at du er fritaget for betaling af gebyr, bedes du sætte kryds ud for Ansøger er fritaget for gebyr i feltet nedenfor, og du behøver ikke at udfylde oplysningerne til brug for eventuel tilbagebetaling. Når du opretter et sagsbestillings-id, skal du ligeledes angive, hvis du mener, at du er fritaget for betaling af gebyr. Bemærk: Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for gebyrbetaling, vil ansøgningen blive afvist, hvis du ikke har betalt gebyr. Hvis du har betalt gebyr og er fritaget for gebyrbetaling, vil gebyret blive tilbagebetalt. Side 2 of 20

3 From 1 January 2011 onwards, you will have to pay a fee if you submit an application for a residence permit, for an extension of a residence permit, or for a permanent residence permit in Denmark. The size of the fee depends on which type of application you submit. You can find the current fees on All persons who submit an application for a residence and work permit for agricultural, veterinary, forestry or horticultural interns must do the following in the order below: 1. Create a case order ID. Please note: You must state the case order ID in the field below. 2. Pay the fee. 3. Submit the application. The fee covers the processing of your case. This means that the fee will not be refunded if your application is turned down. Furthermore, the fee will not be refunded if, during the processing of your case, you choose to withdraw your application. If you have not paid the fee your application will be rejected, which means that it will not be processed. If your application is rejected for any other reason, the fee will be refunded minus an administration fee. How do I create a case order ID? Anyone can create a case order ID on You must clearly state the case order ID in the field below and when paying the fee. How do I pay the fee? You can pay the fee in several ways, such as from a Danish internet bank, in the bank or at the post office. On you can choose how you wish to pay, and you can see which information is required when paying the fee. Please note: The fee must be paid no later than at the same time the application is submitted. In most cases, this means that the fee will need to be paid before the application is submitted. Only a few Danish diplomatic missions will allow you to pay the fee when you submit your application. You cannot pay the fee directly to the Service Centre of the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment or to the Danish police. Please include documentation that you have paid the fee, such as a receipt from a Danish internet bank or a receipt from a bank or post office. As a Turkish citizen, you may be exempt from paying the fee If you (the applicant) are a Turkish citizen and are applying for a residence and work permit for interns, you may be exempt from paying the fee. On you can read more about who is exempt from paying the fee. If you are a Turkish citizen and believe that you are exempt from paying the fee, please tick the box next to Applicant is exempt from paying the fee. If you do this you do not need to fill in the information required for refunding the fee. When you create a case order ID, please state that you are exempt from paying the fee. Please note: if the immigration authorities decide that you are in fact not exempt from paying the fee, your application will be rejected, which means that it will not be processed. However, if you have paid the fee and the immigration authorities decide that you are in fact exempt from paying the fee, the fee will be refunded. 0.1 Sagsbestillings-id / Case order ID Du bedes oplyse dit (ansøgers) sagsbestillings-id. Det oplyste sagsbestillings-id skal være identisk med det sagsbestillings-id, som er oplyst ved betaling af gebyr. Husk at vedlægge dokumentation for gebyrbetaling. Mener du, at du er fritaget for betaling af gebyr, skal du oplyse dit sagsbestillings-id og sætte kryds under Ansøger er fritaget for gebyr. Please state your case order ID. The case order ID you state below must be identical to the case order ID stated when paying the fee. Please include documentation that you have paid the fee. If you believe that you are exempt from paying the fee, please enter your case order ID and tick the box next to The applicant is exempt from paying the fee. Sagsbestillings-id/Case order ID Ansøger er fritaget for gebyr/ The applicant is exempt from paying the fee Side 3 of 20

4 0.2 Tilbagebetalingsoplysninger (til brug for evt. tilbagebetaling af gebyr) / Information required for refunding the fee (in case the fee is to be refunded) Du bedes nedenfor anføre oplysninger til brug for en eventuel tilbagebetaling af gebyr. Tilbagebetaling af gebyr kan ske enten ved overførsel til dansk NEM-konto, dansk bankkonto, udenlandsk bankkonto eller kontant via en dansk repræsentation. Tilbagebetaling via en dansk repræsentation kan kun ske, hvis gebyret er indbetalt på den pågældende repræsentation. Oplys hvem gebyret skal tilbagebetales til (kontohaver/modtager), sæt kryds ud for den ønskede tilbagebetalingsform og udfyld de tilhørende felter. Hvis tilbagebetaling skal ske ved overførsel til udenlandsk bankkonto, anbefaler vi, at du konsulterer din bank med hensyn til, hvilke oplysninger der er nødvendige for, at pengene kan overføres fra Danmark. Udover kontooplysningerne kan det fx være bankens adresse. BEMÆRK: hvis du har indbetalt gebyret med Dankort eller kreditkort, kan gebyret kun tilbagebetales til samme Dankort eller kreditkort inden for 180 dage. Herefter kan gebyret tilbagebetales til den bankkonto, du anmodes om at oplyse nedenfor. Please give the information required for refunding the fee. The fee can be refunded by transfer to a Danish NEM account ( NEM-konto ), a Danish bank account, a foreign bank account, or in cash at a Danish diplomatic mission. Diplomatic missions can only repay fees in cash if the fee was originally paid there. Please state the name of the person to whom the refund should be paid (account holder/recipient), how you wish to receive the money, and any required information. If the refund is to be paid to a foreign bank account, we recommend that you speak with your bank first to obtain the information necessary in order to receive a transfer from Denmark. In addition to the account information, you may also need to provide the bank s address. Please note that for a period of 180 days, your fee cannot be returned to a bank account, if you originally paid the fee with Dankort or credit card. For that period of time the payment can only be returned to the same Dankort or credit card account. After 180 days, your fee can be returned to the bank account specified by you below. Kontohaver/modtager / Account holder/recipient Ansøger / Applicant Anden person/virksomhed, oplys navn / Other person/company: (name) Dansk NEM-konto/ Danish NEM account CPR-nr / CPR number Dansk bankkonto / Danish bank account Pengeinstitut / Name of bank Registreringsnr. / Reg. number Kontonr. / Account number Udenlandsk bankkonto / Foreign bank account Kontooplysninger (kontonummer/bic/swift/iban) / Account information (account number/bic/swift/iban) Evt. andre oplysninger, fx bankens adresse, kontohavers adresse mv. / Additional information (bank address, account holder s address, etc.) Kontant via dansk repræsentation (kun hvis gebyret også er indbetalt på repræsentationen) / Cash at Danish diplomatic mission (tick only if the fee was paid at the diplomatic mission) Dansk repræsentation (by og land) / State which Danish mission (city and country) Side 4 of 20

5 1. Ansøger / The applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Nationalitet / Nationality Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Evt. tidligere nationalitet / Former nationality (if applicable) Evt. CPR-nr. / CPR number (if applicable) Evt. Udl.nr./Person ID / Alien identification number/personal ID (if applicable) Fødested (by) / Place of birth (city) Fødeland / Country of birth 2. Oplysninger om ansøger / Information about the applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Køn / Gender Har du børn? / Do you have children? Mand / Man Kvinde / Woman Nuværende ægteskabelige stilling / Current marital status Ja / Yes Nej / No Ugift / Unmarried Gift / Married Fraskilt / Divorced Enke/enkemand / Widow(er) Registreret partnerskab / Registered partner Opløst registreret partnerskab / Dissolved registered partnership Din adresse i hjemlandet (Gade/vej, nr., postnr., by og land) / Your address in your home country (Street, number, post code, city, country) Hvis du allerede er i Danmark, bedes du nedenfor oplyse indrejsedato, adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Bemærk: Hvis du oplyser en adresse i Danmark, og myndighederne allerede har kontrolleret din identitet i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning, vil afgørelsen i sagen blive sendt med posten til din adresse i Danmark. Har du oplyst en adresse i Danmark, og har myndighederne endnu ikke kontrolleret din identitet, vil du få besked, når afgørelsen i sagen kan afhentes hos det lokale politi eller i Servicecenteret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Vigtigt: Skifter du adresse, eller sker der ændringer i dine kontaktoplysninger, bedes du oplyse Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering herom. If you are currently in Denmark, please state your date of entry, address, and contact information in Denmark. Please note: if you state an address in Denmark, and the immigration authorities verify your identity when you submit your application, the decision about whether your application has been approved will be sent to your Danish address. If you have stated an address in Denmark, but the immigration authorities have yet to verify your identity, you will be asked to appear at a police station or the Service Centre of the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment when a decision about your application is ready. Important: Please inform the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment of any change to address or other contact information. Indrejsedato i Danmark / Date of entry into Denmark Din adresse i Danmark (Gade/vej og nr.) / Address in Denmark (Street and number) Postnr. og by / Post code and city c/o (navn) / c/o (name) Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number Evt. -adresse / address (if applicaple) Side 5 of 20

6 3. Oplysninger om ansøgers pas / Information about the applicant s passport PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Du skal være opmærksom på, at du alene kan få en opholdstilladelse, som gælder indtil 3 måneder, før gyldigheden af dit nationalitetspas udløber, eller som gælder indtil 6 måneder, før gyldigheden af anden rejselegitimation udløber. Hvis du under sagens behandling får nyt nationalitetspas, skal du indgive kopi af samtlige sider af det nye pas. / If you are granted a residence permit, it can only be valid up to three months before your national passport expires, or six months before other types of travel documents expire. If you receive a new passport while your application is being processed, you will be asked to submit photocopies of all pages of the new passport. Nationalitetspas / National passport Pasnummer / Passport number Pas gyldigt til / Date of expiry Anden rejselegitimation, hvilken? / Other, please state Udstedelsesdato / Date of issue I hvilket land er passet udstedt? / In which country was the passport issued? Tidligere besøg i Danmark / Have you been to Denmark before? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse hvor og hvornår / If yes, please state where and when 4. Oplysninger om opholdets varighed / Information about the duration of the stay Du bedes oplyse det antal måneder, som opholdstilladelsen skal gælde. Som praktikant kan du få en opholdstilladelse, der er gyldig i 18 måneder. Hvis du kombinerer dit praktikophold med et ophold på en dansk landbrugsskole el. teknisk skole, kan du få opholds- og arbejdstilladelse med gyldighed i op til 24 mdr. / Please state how long, in months, you are applying for residence. Residence permits for internships are valid for a maximum of 18 months. If the internship is combined with studies at a Danish agricultural or technical institute, a residence permit valid for 24 months can be issued. Antal måneder, som opholdstilladelsen skal gælde / Number of months that the residence permit should be valid 18 mdr. fra udstedelsen af opholdstillladelsen / 18 months from the issuing of the residence permit 24 mdr. fra udstedelsen af opholdstillladelsen (forudsætter optagelses på landbrugs- elller teknisk skole) / 24 months from the issuing of the residence permit (assumes that you have been accepted at an agricultural or technical school) Andet, du bedes oplyse antal mdr. som opholdstilladelsen skal gælde og forventet startdato (husk at medregne sagsbehandlingstiden på 2 mdr., når du oplyser startdatoen) / Please state the number of months the residence permit should be valid and the expected start date (remember to allow for a processing time of 2 months, when you state the start date) Antal mdr. / Number of months: Forventet startdato / Expected start date 5. Oplysninger om evt. optagelse på landbrugsskole i Danmark / Information about acceptance at an agricultural school (if applicable) Kombinerer du praktikopholdet i Danmark med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole? / Are you combining your internship in Denmark with courses of study at a Danish agricultural school? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du vedlægge dokumentation for, at du er optaget på skolen (kopi af godkendt uddannelsesaftale) / If yes, please include documentation of your acceptance (copy of an approved letter of acceptance) Side 6 of 20

7 6. Oplysninger om ansøgers uddannelse og tidligere ansættelser / Information about the applicant s educational background and work experience PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Er du i gang med/har du gennemført en uddannelse inden for veterinær-, landbrugs-, skovbrugs- eller gartneriområdet, som er relevant for praktikopholdet? / Are you currently following/have you completed a education within the veterinary sciences, agriculture, forestry or horticulture which is relevant to the internship? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse hvilken type uddannelse, og hvornår den er afsluttet/forventes afsluttet. / If yes, please state which education and when it was completed/is expected to be completed. Type / Type Afsluttet/forventes afsluttet / Completed/expected to be completed Du bedes vedlægge dokumentation (i original med autoriseret oversættelse til tysk, engelsk eller dansk). For ukrainske statsborgere gælder det, at oversatte uddannelsespapirer skal være stemplet af den uddannelsesinstitution, som har udstedt papirerne. / Please include documentation (original document with authorised translation to German, English or Danish). If you are a Ukrainian citizen, translated educational documents must be stamped by the educational institution that issued them. Har du erhvervserfaring inden for veterinær-, landbrugs-, skovbrugs- eller gartneriområdet? / Do you have work experience with the veterinary sciences, agriculture, forestry or horticulture? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du nedenfor oplyse arbejdsgiveres navn og adresse, periode og arbejdsopgaver. Du bedes vedlægge dokumentation. / If yes, please state the employer s name and address, period and job tasks. Please include documentation. Arbejdsgiverens navn og adresse / The employer s name and address Periode (fra-til) / Period of employment (from to) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) / Brief job description 7. Ansøgerens eventuelle bemærkninger / Applicant's comments PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Side 7 of 20

8 8. Erklæringer og information vedr. ansøger / Declarations and information reg. the applicant A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger under del 1 (pkt. 1-8) i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring på tro og love om arbejdets indhold og omfang Jeg erklærer på tro og love, at jeg vil overholde arbejdstiden som oplyst under pkt. 12 og alene at udføre arbejdsopgaver, som er i overensstemmelse med de oplyste arbejdsopgaver under pkt. 13, som supplerer min uddannelse. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive og indhente oplysninger i sagen Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. D. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive/indhente oplysninger i sagen til/fra praktikværten Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til praktikværten og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Jeg giver desuden samtykke til, at udlændingemyndighederne kan indhente oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, hos praktikværten og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. E. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. F. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får opholdstilladelse. Det gælder fx oplysninger om: Grundlaget for din opholdstilladelse Kommunen vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. G. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Side 8 of 20

9 Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edb-register, som Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarligt for. Oplysningerne i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre og Det Centrale Personregister om dig. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre og Det Centrale Personregister, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Njalsgade 72C, Postboks 2000, 2300 København S. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. H. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings registre, fx udlændingeregistret, med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. I. Information om eventuelle konsekvenser, hvis du indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens du opholder dig i Danmark på visum Hvis du opholder dig i Danmark på et visum, og du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, skal du være opmærksom på, at det kan have følgende konsekvenser: Du kan ikke få visum til Danmark i en periode på 5 år (udlændingelovens 4 c). Hvis en person i Danmark har stillet en økonomisk garanti for dit visum, kan Udlændingestyrelsen inddrive garantien. Det betyder, at statskassen får pengene (udlændingelovens 4). Der er dog en række tilfælde, hvor du kan indgive ansøgning om opholdstilladelse, mens du opholder dig i Danmark på visum, uden at du udelukkes fra at få visum i 5 år, og uden at garantien bliver inddrevet. Det drejer sig om følgende tilfælde: Hvis du som barn under 15 år eller ægtefælle ansøger om familiesammenføring. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af studier. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af fribyordningen. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, og du opfylder kravene for at få en opholdstilladelse. Hvis humanitære hensyn taler afgørende imod, at du udelukkes fra at få visum i 5 år eller imod, at garantien bliver inddrevet. Disse undtagelser forudsætter dog, at dit formål med at indgive ansøgningen er reelt. A. Sworn declaration of correctness I solemnly swear that the information I have given under part 1 (section 1-8) in this application is correct and complete. If the information is found to be false or incomplete, I am subject to the following penalties: Side 9 of 20

10 Fine or imprisonment of up to two years I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish state as a consequence of the false or incomplete information My residence permit can be revoked B. Sworn declaration regarding work hours and tasks I solemnly swear to abide by the work hours listed in section 12, as well as carry out only the tasks listed in section 13, which supplement my education. C. Declaration of consent to allow authorities to obtain and pass on necessary information I consent to letting the relevant authorities obtain and pass on information about my private affairs for the purpose of enabling them to process my application. Information can be obtained from or passed on to other Danish and foreign public authorities, including the police authorities. Such information includes: Previous criminal proceedings against me My familial relations Verification that the documents submitted with my application are genuine I also consent to giving authorities contacted by the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment while processing my application permission to gather information about my private affairs for use in responding to the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment's enquiry. D. Declaration that I consent to allowing information about me to be obtained/passed on to/from the place of internship I consent to allowing immigration authorities to pass on information about me, including personal information, to the place of internship and/or his/her representative, if necessary for processing this application. I also consent to allowing immigration authorities to obtain information about me, including personal information, from my place of internship and/or his/her representative, if necessary for processing this application. E. Notification that information can be passed on to Danish intelligence agencies and prosecuting authorities The information and documents that you submit with your application can be passed on to Danish intelligence agencies and the Danish public prosecuting authority (Aliens Act section 45 a and section 45 c). This process can be initiated by Danish immigration authorities, Danish intelligence agencies or the Danish public prosecutor. The prosecuting authority will be able to use the information to evaluate whether there are grounds for prosecuting you for crimes committed in Denmark or abroad, to identify victims of or witnesses to a specific crime, or to aid foreign law enforcement agencies. F. Notification that some information will be passed on to local Danish authorities Danish immigration authorities are permitted to give certain information to the municipality (kommune) in which you settle if you receive a residence permit. Such information includes: The grounds for issuing you a residence permit The municipality will be informed if: Your residence permit is revoked or not extended Your residence permit is found to have expired Your residence permit is made permanent G. Notification that Danish authorities have registered information about you and your affairs The information you supply or have supplied in connection with your application for a residence permit will be registered in the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment s registers. The same holds true for any information you give in conjunction with an application to extend your residence permit. If you receive a residence permit, it will be registered in the Central Person Register. The Central Person Register is a computerised register maintained by the Ministry of Economic Affairs and the Interior. The information in the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment s registers and the Central Person Register will be used to answer questions relating to your residence in Denmark. Public administration authorities (record keeping), the police (record keeping and verification) and the Immigration Appeals Board (reviewing complaints) will have access to the information about you contained in the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment s registers and the Central Person Register. Other authorities or organisations will receive information about you from the Danish Agency for Labour Retention and Side 10 of 20

11 International Recruitment s registers and the Central Person Register if they require the information to address questions relating to your residence in Denmark. You are obligated to provide the information necessary for deciding whether you are eligible for a Danish residence permit. Failure to provide the information can result in a fine or up to four months of imprisonment, as well as placing your residence permit in jeopardy. You are entitled to access information about yourself in the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment s registers and the Central Person Register. Enquiries about this can be addressed to the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment, Njalsgade 72C, PO box 2000, DK-2300 Copenhagen S. The fingerprints recorded for use on your residence card will be deleted from the The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment s registers no later than 90 days after your residence card has been issued or your application has been turned down. H. Information regarding possible verification by the authorities of the information you have supplied The Integration Service may seek to verify the accuracy of the information you have given in this application. This may happen while the application is being processed or later, if you are granted a permit. If you are granted a permit and the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment finds that you no longer meet the requirements of your residence permit, your permit may be revoked. Verification may be conducted at random and is not necessarily an indication that the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment suspects you of providing false information, or of not meeting the requirements of your residence permit. Verification may involve the following: Checking public registers, such as the Central Person Register Comparison of information contained in the Aliens Register or other Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment registries with records held by the Central Office of Civil Registration (CPR Office), the Buildings and Housing Registry (BBR) or the income registry Contacting other authorities, such as municipalities Contacting third parties, such as employers or places of study Turning up in person at your residence, place of study or workplace You may be asked to supply additional information as part of the verification process. I. Information about possible consequences if you apply for a residence permit while in Denmark on a visa (short term) If you are staying in Denmark on a visa (short term) and you submit an application for a residence permit in this country, you need to be aware that it may have the following consequences: You can become ineligible for a visa for five-years (Aliens Act section 4 c). If someone in Denmark has posted a financial guarantee for your visa, it can be collected by the Immigration Service, which means the money will be forfeited to the state (Aliens Act section 4). However, the abovementioned consequences do not apply in the following cases: If you are a child under 15 or a spouse applying for family reunification. If you apply for a residence permit in order to study. If you apply for a residence permit in order to participate in the cities of refuge program. If you apply for a residence permit on the grounds of work, and you meet the requirements to obtain a permit. If there are decisive humanitarian reasons for allowing you to remain eligible for a visa or the guarantee not to be forfeited. These exceptions assume the reason for your application is genuine. 9. Ansøgers underskrift / The applicant s signature Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 8A-D samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 8E-I. By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 8A-D, and that I have read and understood the terms laid out in section 8E-I. Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Side 11 of 20

12 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter og oplysninger, kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives. Tjekliste del 1 / Checklist part 1 Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): / Before submitting the application, please ensure that you have enclosed the following documents: Dokumentation for gebyrbetaling, fx i form af kvittering fra overførsel via netbank eller kvittering fra bank eller posthus / Documentation of paid fee, such as such as a receipt from a Danish internet bank or a receipt from a bank or post office Kopi af sit pas (alle udfyldte sider inklusive forside) / Copy of passport (all pages including cover) Dokumentation for uddannelse (i original med autoriseret oversættelse til tysk, engelsk eller dansk). For ukrainske statsborgere gælder det, at oversatte uddannelsespapirer skal være stemplet af den pågældende uddannelsesinstitution / Documentation of education / training (original version with an authorised translation to German, English or Danish). In the case of Ukrainian citizens, translated educational documents must be stamped by the educational institution that issued them Evt. dokumentation for optagelse på landbrugsuddannelse (kopi af godkendt uddannelsesaftale) / Documentation of acceptance to an agricultural programme of study (if applicable) Det er også vigtigt, at du har / It is important that you have besvaret alle spørgsmålene i del 1, / Answered all questions in part 1, underskrevet og dateret ansøgningen under pkt 10., og har / signed and dated the application in section 10, and have Har du en ægtefælle/samlever/registreret partner, som også ønsker at søge om opholdstilladelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse din ægtefælle/samlever/registret partners navn og fødselsdato. Bemærk, at din ægtefælle/samlever/registret partner skal indgive en selvstændig ansøgning. Han/hun kan bruge skema FA8: Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark. Do you have a spouse/registered partner/cohabiting partner who also wishes to apply for a Danish residence permit? If yes, please state your spouse s/registered partner s/cohabiting partner s name and date of birth. Please note that your spouse/registered partner/cohabiting partner must submit his/her own application. He/she should use application form FA8: Application for a residence and work permit for family members of a foreign national who is to work or study in Denmark. You can find the form on Krav om biometri på opholdskort Hvis du indgiver ansøgningen i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal du ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter din indrejse i Danmark skal du have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har du fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når du henvender dig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal du medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som du selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Du skal altid medbringe dit pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at du får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk Side 12 of 20

13 lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis du får opholdstilladelse. Hvis du opholder dig i Danmark, kan du få optaget biometri i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings Servicecenter. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Hvis du opholder dig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). Hvis du ikke medvirker til at få optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis du ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Du er dog fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/opholdskort Biometric features required on residence cards If you submit your application in Denmark or in a country where Denmark has a diplomatic mission, you must appear in person to have your biometric features (digital facial image and fingerprints) recorded. If you submit your application at the diplomatic mission of a country with which Denmark has a representation agreement, you must appear in person to submit two facial images. Upon arrival in Denmark, your biometric features (digital facial image and fingerprint) will be recorded. If you send your application by post or fax or if it is submitted by a third-party such as a lawyer, you must appear in person to have your biometric features recorded within 14 days of the application being submitted. If you reside in a country where Denmark has a representation agreement with another country s diplomatic mission, you must appear in person to submit two facial images within 14 days of submitting your application. When you appear to have your biometric features recorded or to submit your facial images, please remember to bring a photocopy of the first three pages of your completed application form. This will allow the immigration authorities to mathc your biometric features with the application. Please note that the processing of your application will not begin until your biometric features are submitted. Please bring your passport or other form of travel documentation when having your biometric features recorded or when submitting your facial images. In addition to your biometric features, your signature will also be recorded. Facial images and fingerprints are stored on a microchip embedded in the residence card. Biometric features can be recorded at the Service Centre of the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment. If you live outside Greater Copenhagen, your biometric features can also be recorded at some police stations. A list of the police stations capable of recording biometric features can be found at If you live abroad, the website of the Danish Ministry of Foreign Affairs contains a list of embassies and consulates, as well as Danish representation agreements with other countries diplomatic missions (um.dk). If you do not agree to have your biometric features recorded in connection with the application being submitted in Denmark or at a Danish diplomatic mission, your application will be rejected. If the application is submitted at another country s diplomatic mission with which Denmark has a representation agreement, and you do not submit two facial images, it will likewise be rejected. If you are not physically capable of providing fingerprints, you will not be required to do so. Read more about residence cards and biometric features at Forbeholdt myndighederne / For official use only Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger / Comments and forwarding endorsements Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation / Names and passport information in compliance with shown documentation of identity Der vedlægges: / Enclosed: Kopi af pas / Copy of passport Dokumentation for uddannelse (i original med autoriseret oversættelse til tysk, engelsk eller dansk) / Documentation of relevant education (original document with authorised translation to German, English or Danish) Tilmeldt CPR (dato) / CPR number issued on (date) Evt. dokumentation for optagelse på landbrugsuddannelse / Documentation of acceptance to an agricultural programme of study Andet / Other Bemærkninger / Comments HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 / PLEASE REMEMBER TO COMPLETE FOR OFFICIAL USE ONLY ON PAGE 3 OF THIS FORM Side 13 of 20

14 DEL 2 udfyldes af praktikværten (praktikstedet) / PART 2 - to be filled out by the place of internship. 11. Oplysninger om praktikstedet / Information about the place of internship UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Praktikværten skal være opmærksom på, at praktikantens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid højst må være 37 timer. / The place of internship should note that the intern s average workweek may not exceed 37 hours. Virksomhedens navn / Name of company Cvr.nr. (hovednummer) / CVR number (main number) Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number -adresse / address Hovedadresse (Gade/vej og nr.) / Main address (Street and number) Postnr. og by / Post code and city Produktionsadresse 1 / Postnr. og by / Post code and city Cvr.nr. / CVR number Produktionsadresse 2 / Postnr. og by / Post code and city Cvr.nr. / CVR number Hvad består praktikstedets produktion af? / What is the place of internship s primary activity? Er der andre udenlandske praktikanter på praktikstedet? / Are there other foreign interns working at the same location? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse følgende: / If yes, please state the following: Praktikant 1 / Intern 1 Udl.nr. / Alien identification number (Udl.nr.) Bopælsadresse i Danmark / Address in Denmark Praktikant 2 / Intern 2 Udl.nr. / Alien identification number (Udl.nr.) Bopælsadresse i Danmark / Address in Denmark Praktikant 3 / Intern 3 Udl.nr. / Alien identification number (Udl.nr.) Bopælsadresse i Danmark / Address in Denmark Side 14 of 20

15 Er der ansøgt om flere udenlandske praktikanter? / Has the place of internship applied to hire more foreign interns? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du nedenfor oplyse navn, nationalitet og fødselsdato på praktikanterne: / If yes, please state below name, date of birth and nationality of the interns: Navn / Name Fødselsdato / Date of birth Nationalitet / Nationality Er praktikpladsen godkendt? / Is the place of internship approved to hire interns? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du vedlægge kopi af godkendelsen og oplyse følgende / If yes, please include a copy of the approval and provide the following information: Dato for godkendelsens udløb / Date of approval s expiry 12. Oplysninger om løn- og ansættelsesforhold / Information about pay and work conditions UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Praktikopholdets varighed (du bedes oplyse det antal måneder, som praktikanten skal være i praktik på praktikstedet) / Length of internship (Please state the number of months the intern will be working in an internship at your place of internship) Hvordan er praktikantens løn og ansættelsesforhold reguleret? / How are the intern's pay and work conditions to be monitored? 3F Gældende overenskomst mellem GLS-A og 3F / The current collective bargaining agreement between GLS-A and Anden gældende overenskomst, hvilken: / Other current collective bargaining agreement, please state: Vejledende lønskala med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer / Recommended pay scale with an 37 hours workweek in average Har praktikanten fri kost og/eller logi? / Will the intern be given food and / or lodging? Fri kost: / Food: Ja / Yes Nej / No Frit logi: / Lodging Ja / Yes Nej / No Hvad er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid? (maks. 37 timer) / How long is the average workweek? (max. 37 hours) Side 15 of 20

16 13. Oplysninger om arbejdsopgaver / Information about the job tasks Oversigten over arbejdsopgaver nedenfor er fordelt på de relevante fag- og brancheområder. Praktikstedet bedes sætte kryds ud for de arbejdsopgaver, som praktikanten skal udføre i langt den overvejende del af praktikopholdet i virksomheden. Hvis praktikanten udover de oplyste arbejdsopgaver skal udføre forefaldende arbejde, fx rengøring, fejning, vedligeholdelse af bygninger, medhjælp ved nybygning m.v., skal dette have en naturlig sammenhæng med arbejdet som praktikant og skal udgøre en ubetydelig del af arbejdsopgaverne. The list of job tasks below is divided by trade and branch. The place of internship is asked to mark the primary job tasks the intern will be performing while working for the company. The intern may only perform chores such as cleaning, sweeping, property maintenance, helping build new buildings, etc., if they are directly related to his / her internship, and they must make up only a small portion of the overall job responsibilities. Landbrug / Agriculture Arbejdsopgaver: / Tasks: Traktorkørsel / Tractor driving, Mounting and dismounting of implements on tractors Klargøring og vedligeholdelse / Preparation, Maintenance and repairs of machinery Etablering af såbed / Establishment of seed bed, Sowing, Field plans Planteværn / Plant Protection, Assessment and operation of pesticides, Keep logbook Høst af foderafgrøder / Crop harvest for feeding, Cutting, Wrapping, Pressing, Transport Høst af salgsafgrøder / Crop harvest for sale, Cutting, Harvesting, Quality control Bygninger og inventar / Maintenance and renovation of production buildings Brug af håndværktøj / Use of electric tools, high pressure cleaner and welder Dræning og vanding / Drilling and watering, Repairing and maintenance Fodring / Feeding, Handle feed, Feeding strategy, Feeding facility Daglig pasning / Daily care, Follow work standards, Efficiency control, Data recording Malkning / Milking, Operation of milking system, Cleaning the system Reproduktion / Reproduction, Cycle control, Mating, Insemination Håndtering af dyr / Handle Animals, Marking of animals, Tending animals, Removal Sundhed/sygdom / Disease/health monitoring and treatment, Vaccination Bedømmelse af foder / Assessment of feed quality, Feed samples, Structure and analyse Avl / Breeding, Follow breeding targets, Point out for breeding Afregninger / Settlement control, Data recording and note taking Vedligehold af udstyr / Maintenance of farm equipment Hygiejne / Hygiene, Clean, Disinfect, Prevention of infection Driftsledelse / Production management, economics Andre / Other Side 16 of 20

17 Frilandsgartneri / Outdoor horticulture Arbejdsopgaver / Tasks: Traktorkørsel med redskaber / Tractor driving with machinery Maskinel/manuel plantning / Mechanical/manual planting Vanding / Irrigation Gødningstilførsel / Fertiliser application Såning af frø, maskinelt/manuelt / Sowing of seed, manually/mechanically Formering af planter / Propagation of plants Vedligeholdelse af håndredskaber og -værktøj / Maintenance of hand tools and instruments Manuel bekæmpelse af ukrudt / Manual control of weed Høst af afgrøder, maskinelt/manuelt / Crop harvest, mechanically/manually Kontrol af afgrøder og produkter / Assessment of crops and products Andre / Other Indstilling og vedligeholdelse af maskiner og redskaber / Adjustment and maintenance of machinery and implement Planteskole / Plant nursery Arbejdsopgaver / Tasks: Traktorkørsel med redskaber / Tractor driving with machinery Maskinel/manuel plantning / Mechanical/manual planting Vanding / Irrigation Gødningstilførsel / Fertiliser application Såning af frø, maskinelt/manuelt / Sowing of seed, manually/mechanically Formering af planter / Propagation of plants Indstilling og vedligeholdelse af maskiner og redskaber / Adjustment and maintenance of machinery and implement Vedligeholdelse af håndredskaber og -værktøj / Maintenance of hand tools and instruments Manuel bekæmpelse af ukrudt / Manual control of weed Optagning af planter, maskinelt/manuelt / Pulling of plants, mechanically/manually Sortering og bundtning af planter / Sorting and stacking plants Podning af planter på forskellige måder / Grafting of plants in different ways Beskæring af forskellige plantetyper / Pruning of different types of plants Anlæg og vedligeholdelse af containerbede / Layout and maintenance of container beds Potning og ompotning af planter, maskinelt/manuelt / Potting and repotting of plants, mechanically/manually Opbinding af forskellige typer af planter / Tying different types of plants Pakning og emballering af planter / Packing and wrapping of plants Opbevaring og indslag af planter / Storage and heeling in of plants Vinteropbevaring og vinterdækning af planter / Storage and covering of plants in winter Andre / Other Skæring af forskellige typer af stiklinger / Cutting of different types of cuttings Side 17 of 20

18 Frugt- og bærplantage / Fruit and berry orchard Arbejdsopgaver / Tasks: Traktorkørsel med redskaber / Tractor driving with machinery Vanding / Irrigation Gødningstilførsel / Fertiliser application Plantning af frugttræer og frugtbuske / Planting of fruit trees and bushes Høst og plukning af frugt og bær / Fruit and berry harvest and picking Beskæring, opbinding og pasning af frugttræer, frugtbuske og læbælter / Pruning, tying and tending of fruit trees, bushes and shelterbelts Sortering, pakning og lagring af frugt og bær / Sorting, packing and storage of fruit and berries Indstilling, brug og vedligeholdelse af maskiner og redskaber / Adjustment, use and maintenance of machinery and implements Vedligeholdelse af håndredskaber og værktøj / Maintenance of hand tools and instruments Udtynding af frugt / Thinning of fruit Manuel bekæmpelse af ukrudt / Manual control of weed Podning af frugttræer / Grafting of fruit trees Høst af frugt og bær, maskinelt / manuelt / Fruit og berry harvest, mechanically / manually Intern transport / Intern transport Kvalitetsbestemmelse af frugt og bær / Quality assessment of fruit and berries Andre / Other Væksthusgartneri / Greenhouse horticulture Arbejdsopgaver / Tasks: Arbejde med stiklinger / Working with cuttings Prikling / Transplanting Potning og ompotning / Potting and repotting Opbinding og knibning / Tying and piching off Afstandssætning, maskinelt / manuelt / Planting at intervals, mechanically / manually Vanding og overbrusning, manuelt / automatisk / Irrigation and sprinkling, manually / automatically Blanding og tilførsel af næringsstoffer / Mixing and application of nutrients Tilberedning af jordblandinger, maskinelt / manuelt / Preparation of mixture of soils, mechanically / manually Klimastyring / Environment control Indstilling og vedligeholdelse af maskiner og redskaber / Adjustment and maintenance of machinery and implements Brug og vedligeholdelse af håndværktøj og redskaber / Use and maintenance of hand tools and implements Vedligeholdelse af mekaniske installationer / Maintenance of mechanical installations Biologisk forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr / Biological prevention and combating of diseases and pests Vandbehandling / Water treatment Kulturteknisk vækstregulering / Cultural growth regulation Sortering og pakning af planter og spiselige afgrøder / Sorting and packing of plants and edible crops Levering af planter / Plant delivery Andre / Other Side 18 of 20

19 Skovbrug og landskabsdrift / Forestry and landscape management Arbejdsopgaver / Tasks: Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave / Operation and maintenance of power chain saws Betjening og vedligeholdelse af kratryddere / Operation and maintenance of strippers Klipning, sortering og bundtning af pyntegrønt / Cutting, sorting and stacking of greenery Fældning, sortering og netning af juletræer / Felling, sorting and wrapping Christmas trees in nets Læsning af pyntegrønt og juletræer / Loading of greenery and Christmas trees Udkørsel og udslæbning af effekter / Carting out and outskidding of products Hegnsætning / Hedge planting Grøfterensning / Ditch cleaning Maskinel jordbehandling / Mechanical soil treatment Plantning af træer, maskinelt / manuelt / Planting of trees, mechanically / manually Indtrækning af vanskelige træer med håndspil og traktormonteret spil / Drawing in of difficult trees by means of hand-operated winch and tractor-mounted winch Blokhusbygning med tagkonstruktion i rundtømmer / Log cabin building with uncleft wood roof construction Brug af mobilsavværker / Use of mobile sawmill Vedligeholdelse af vandløb og vandhuller / Maintenance of streams and water hole Bekæmpelse af skovbrand / Prevention of forrest fire Andre / Other 14. Praktikstedets eventuelle bemærkninger / Place of internship's comments UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 15. Erklæringer og information vedr. praktikstedet / Declarations and information reg. the place of internship A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger under del 2 (pkt 11-14) i dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne ikke er sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring på tro og love om arbejdets indhold og omfang Jeg erklærer på tro og love, at praktikantens arbejdstid som oplyst under pkt. 12 vil blive overholdt, og at praktikanten alene vil udføre arbejdsopgaver, som er i overensstemmelse med de oplyste arbejdsopgaver under pkt. 13. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger til Dansk Landbrug Jeg giver samtidig samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive dokumenter og oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til Dansk Landbrug, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen og/eller efterfølgende tilsyn. A. Sworn declaration of correctness I solemnly swear that the information I have given in part 2 (section 11-14) of this application is correct. If the information is false, I am subject to the following penalties: Fine or imprisonment of up to two years Side 19 of 20

20 I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish state as a consequence of the false or incomplete information B. Sworn declaration regarding work hours and tasks I solemnly swear that the intern s work hours as stated in section 12 will be abided and that the intern only will be carrying out tasks in accordance with the tasks listed in section 13. C. Declaration that I consent to allowing information about me to be passed on to the Danish Agriculture I hereby consent to allowing the immigration authorities to pass on documents and information about me, including personal information, to the Danish Agriculture, if it is required as part of the application process or follow-up review. 16. Underskrift praktikstedet / Signature place of internship Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 15. / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 15. Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Har du husket det hele? / Did you remember everything? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at praktikstedet - inden skemaet sendes til ansøger - kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt. Vi anbefaler, at praktikstedet bruger tjeklisten herunder. If the application for a Danish residence permit is correctly filled out and contains the required documents, the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment can process the case faster. It is therefore important that you make certain that part 2 of the form is filled out correctly before forwarding it to the applicant. We recommend using the checklist below to verify that the application is complete and correct. Tjekliste del 2 / Checklist part 2 Inden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at praktikstedet har vedlagt (sæt gerne kryds) / Before the form is sent to the applicant, please ensure that the place of internship has enclosed Eventuel praktikpladsgodkendelse / Attached a copy of the approval of the place of internship (if applicable) Det er også vigtigt, at praktikstedet har / It is important that the place of internship has besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt ) og har / answered all questions in part 2 (section 11-14) and has underskrevet og dateret ansøgningen under pkt 16. / signed and dated the application in section 16. Side 20 of 20

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

PR1. På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

PR1. På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema PR1_da_250515 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring TU1_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER POSTNUMMER:

LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER POSTNUMMER: LÅNEANSØGNING 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER NAVN 1. LÅNEANSØGER FØDSELSDATO - ALDER NATIONALITET PASNUMMER NIE NUMMER CIVILSTAND STILLING NAVN FØDSELSDATO - ALDER NATIONALITET PASNUMMER NIE NUMMER CIVILSTAND

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere