KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET"

Transkript

1 KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET Af Advokat (L) Morten Mark Østergaard, Forum Advokater I denne artikel gennemgås de regler, der gør sig gældende for køb og salg af materiel til forsvaret. Formålet med artiklen er primært, at give virksomheder, der enten er eller ønsker at blive leverandører til Forsvaret en forståelse for de regler, der regulerer Forsvarets indkøb af materiel samt at give vejledning i, hvorledes man kan forbedre sine muligheder for at blive leverandør til Forsvaret. 1. INDLEDNING Forsvarsministeriet er som en statslig institution i udgangspunktet bundet af de samme regler som andre offentlige myndigheder for så vidt angår regler om åbenhed og ligebehandling i dets indkøbsprocedurer. For mange virksomheder kan forsvarsområdet dog virke som et lukket og svært gennemtrængeligt marked. I denne artikel belyses de regler, som gælder for Forsvarets indkøb af materiel. Såvel reglerne for indkøb af forsvarsmateriel som reglerne for indkøb af ikkeforsvarsmateriel (i det følgende kaldet civilt materiel) vil blive gennemgået. Artiklen afsluttes med nogle praktiske råd og anvisninger til virksomheder, der ønsker at forbedre deres muligheder for at blive leverandører til Forsvaret. Virksomheder, der allerede indgår i kontraktforhold med Forsvaret, vil kunne hente inspiration til kommende udbud af kontrakter. Grundlæggende er Forsvaret forpligtet til løbende at udbyde sine kontrakter i konkurrence, medmindre kontraktgenstanden er omfattet af nogle særlige undtagelsesbestemmelser, som beskrives nærmere nedenfor. 2. REGELGRUNDLAGET I dette afsnit gennemgås de regler, som Forsvaret er underlagt i forbindelse med indkøb af materiel. 2.1 KRIGSMATERIELLOVEN Krigsmaterielloven, jf. herved lov nr. 400 af 13. juni 1990, finder anvendelse på materiel, der er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse. Loven omfatter skydevåben, bortset fra jagt og sportsvåben, militær ammunition, krudt og sprængstoffer. Fremstilling af krigsmateriel må alene ske med Justitsministerens tilladelse, jf. 2.

2 For leverandører af krigsmateriel er loven særlig relevant, idet den fastsætter nærmere rammer for ejerforholdene i virksomheder, der producerer krigsmateriel. Hertil kommer at aktier i sådanne virksomheder skal udstedes på navn, og at lån alene må optages i udlandet eller med udenlandsk garanti med tilladelse fra Justitsministeren. De ovenfor nævnte bestemmelser blev ændret i 2006 således at man gik bort fra fast definerede grænser for bl.a. udenlandsk ejet kapital til en tilladelsesordning, hvor der skal indhentes konkret tilladelse fra Justitsministeren. Ifølge forarbejderne til lovændringen, var det hensigten at udvide mulighederne for udenlandsk ejerskab i krigsmaterielproducerende virksomheder. Endelig indeholder loven en generel fritagelsesordning i 14 hvorefter Justitsministeren kan tillade, at en virksomhed, som fremstiller krigsmateriel, er undtaget fra ovennævnte bestemmelser. Dette gælder virksomheder, der kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel, udelukkende fremstiller sprængstoffer eller krudt eller endelig og måske vigtigst virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med underordnede delprocesser i fremstillingen. 2.2 VÅBENLOVEN Våbenloven, jf. herved lovbekendtgørelse nr af 26. november 2007 om våben og eksplosivstoffer, indeholder regler om indførsel og tilvirkning af våben. Ved ændring af våbenloven i 2005 blev eksportkontrolreglerne ændret, således at Danmark herefter opfylder FN s sikkerhedsresolution nr af 28. april 2004 om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. 2.3 EU TRAKTATENS ARTIKEL 296 Mens Krigsmaterielloven og Våbenloven i højere grad retter sig mod tilvirkere og leverandører af forsvarsmateriel, er EU Traktatens artikel 296 (tidligere EF Traktat artikel 223) afgørende for, hvilket regelsæt Forsvaret som myndighed skal følge i forbindelse med Forsvarets indkøb af materiel. Bestemmelsen giver nemlig mulighed for at undtage en indkøbskontrakt fra EU Traktaten i sin helhed og dermed samtlige underliggende direktiver, herunder blandt andet udbudsdirektivet. Det følger af artikel 296, at: 1. Denne Traktats bestemmelser er ikke til hinder for følgende regler: a) ingen Medlemsstat er forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride imod dens væsentlige sikkerhedsinteresser. Side 2

3 b) hver medlemsstat kan træffe de foranstaltninger, som den anser for nødvendige til beskyttelse af sine væsentlige sikkerhedsinteresser, og som vedrører fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel; disse foranstaltninger må ikke forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. 2. Rådet fastlægger med enstemmighed på forslag fra Kommissionen ændringer til den liste, det har fastlagt den 15. april 1958, over de varer, hvorpå bestemmelserne i stk. 1, litra b), finder anvendelse. Den i artikel 296, stk. 2, nævnte liste fra 1958 indeholder en positiv opregning af militært udstyr, hvoraf langt det meste forekommer selvklart. Imidlertid kan det fremhæves, at listen som pkt. 10 nævner Elektronisk udstyr til militært brug. Dette punkt må antages at omfatte software og andet nutidigt højteknologisk udstyr. Der synes generelt at kunne spores en tendens til, at forsvarsmyndighederne i de enkelte medlemslande tidligere har fortolket artikel 296 meget vidtgående. Begrundelsen herfor kan være, at man derved opnår mulighed for, enten kun i begrænset omfang at være bundet af regler om gennemsigtighed og ligebehandling, eller at man kan følge alternative regelsæt. Imidlertid er der i de senere år afsagt flere domme af EF Domstolen, der peger i retning af en langt mere restriktiv fortolkning af artikel 296. I forlængelse heraf kan nævnes, at EU Generaladvokat J. Mazák den 10. juli 2007 fremsatte forslag til afgørelse i en sag, hvor EU Kommissionen har anlagt sag mod Italien med påstand om, at EF Domstolen skal fastslå, at Italien ved at indføre en praksis, der har eksisteret længe, og som stadig følges, om direkte tildeling af kontrakter til selskabet Augusta vedrørende indkøb af helikoptere uden for enhver udbudsprocedure, har tilsidesat EU s udbudsregler. Italien har heroverfor anført, at helikopterne var forsvarsmateriel og dermed omfattet af artikel 296. Artikel 296 indeholder imidlertid flere kriterier, der skal være opfyldt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det første kriterium er opfyldt, nemlig at der er tale om indkøb af materiel, som er opregnet på positiv-listen fra Det andet kriterium indeholder et beviskrav. Det skal således kunne bevises, at der er et behov for beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser. Denne betingelse blev prøvet i EF Domstolens dom af 16. september 1999 i sag C-414/97, der var anlagt af EU Kommissionen mod Spanien. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en momsfritagelse vedtaget af den spanske regering for indførsel og erhvervelse af ammunition til militært brug var lovlig. EF Domstolen udtalte i præmis nr. 24, at den spanske regering ikke havde godtgjort, at der var Side 3

4 tale om foranstaltninger, der kunne bringe beskyttelsen af væsentlige sikkerhedsinteresser i fare, og domstolen fandt derfor ikke, at betingelserne i artikel 296, stk. 1, litra b) var opfyldt. Som et tredje kriterium må undtagelsen ikke forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. Dette ville for eksempel være tilfældet, hvis der betales en overpris for militært udstyr til en virksomhed, der bruger dette overskud til at støtte salg af de af virksomhedens produkter, der kan anvendes til civile formål. Såfremt de tre nævnte kriterier er opfyldt, må det omvendt formodes, at Forsvarsmyndigheden er indrømmet ganske vide rammer for vurderingen af, hvilke foranstaltninger, myndigheden ønsker at foretage, herunder om der skal ske hel eller delvis undtagelse fra EU s udbudsregler. Myndigheden må dog antages i et vist omfang fortsat at være bundet af de grundlæggende EU retlige principper om ligebehandling mv. På baggrund af en grønbog over Defence Procurement, KOM(2004)608, arbejdes der i øjeblikket på et selvstændigt direktiv for køb af forsvarsmateriel. Baseret bl.a. på input fra medlemsstaterne, har Kommissionen således den 5. december 2007 fremlagt et nyt direktiv om indkøb på forsvarsområdet, der skal anvendes ved indkøb af militært materiel samt ved indkøb til visse ikke-militære, men sikkerhedsrelaterede formål. Det er tanken, at direktivet skal være mere fleksibelt end udbudsdirektivet, og at det skal kunne håndtere sektorspecifikke problemstillinger såsom leveringssikkerhed. Direktivet er en del af en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet. Pakken har til formål at styrke skabelsen af et europæisk marked i forsvarssektoren, uden at medlemsstaterne mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser. Pakken indeholder udover et direktiv om indkøb på forsvarsområdet også en meddelelse med anbefalinger til fremme af konkurrencen i forsvarssektoren samt et direktiv om eksportkontrol af forsvarsmateriel. De første forhandlinger om det endelige indhold af et direktiv om indkøb på forsvarsområdet indledes under det slovenske EU-formandskab ANSKAFFELSER UNDTAGET I MEDFØR AF ARTIKEL 296 Teoretisk er der mulighed for, at en anskaffelse helt er undtaget fra egentlige udbudsregler, når kriterierne i artikel 296 er opfyldt. I sådanne tilfælde vil forsvarsmyndigheden kunne tilrettelægge anskaffelsesprojektet relativt frit. Der synes imidlertid hos de danske forsvarsmyndigheder, herunder navnlig Forsvarets Materieltjeneste, at være en tendens til, at principperne i udbudsdirektiverne alligevel følges videst muligt, for tillige at sikre gennemsigtighed og ligebehandling i forbindelse med disse anskaffelser. Side 4

5 2.4 SÆRLIGT OM DET EUROPÆISKE FORSVARSAGENTUR (EUROPEAN DEFENSE AGENCY) Tidligere havde en række europæiske lande etableret et samarbejde i den såkaldte Western European Armaments Group (WEAG). WEAG havde udarbejdet et sæt udbudsregler, der imidlertid var væsentligt mindre restriktive end EU s udbudsregler. Formålet med disse regler var primært at skaffe relativt ens procedure for udbudsforretningen i WEAG medlemslandende. Der var derimod i bestemmelserne ikke lagt særlig vægt på ligebehandling og gennemsigtighed. I Danmark fulgtes WEAG reglerne ligesom udbud af kontrakter løbende blev annonceret i den såkaldte WEAG-bulletin. I februar 2004 traf WEAG s armament directors beslutning om at lukke WEAG 1, der i dag er erstattet af Det Europæiske Forsvarsagentur 2. Det skal bemærkes, at Danmark som følge af forsvarsforbeholdet ikke deltager heri. Rådets afgørelse 2007/643/FUSP af 18. september 2007 om de finansielle bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagentur og om reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og om reglerne for finansielle bidrag fra Det Europæiske Forsvarsagenturs operationelle budget indeholder dels finansielle bestemmelser for det Europæiske Forsvarsagentur, herunder budgetog regnskabsprincipper og dels regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Rådets afgørelse er vedtaget i henhold til EU Traktatens Afsnit V, der indeholder bestemmelser om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Reglerne om indgåelse af offentlige kontrakter som gælder i forbindelse med indgåelse af kontrakter inden for det Europæiske Forsvars Agentur er i det store hele identiske med reglerne i EU s udbudsdirektiv, der gennemgås straks nedenfor. 2.5 SÆRLIGT OM NATO S INDKØBSREGLER NATO s procedurer for International Competitive Bidding (ICB), jf. herved NATO dokument AC74-D/2261 finder primært anvendelse i forbindelse med etablering af infrastrukturanlæg finansieret af NATO. Som eksempel på ICB projekter kan nævnes etablering af en radarstation som led i NATO samarbejdet. ICB reglerne indeholder ganske velbeskrevne regler for gennemførelse af sådanne udbud. Da reglerne imidlertid sjældent anvendes i Danmark, vil de ikke blive gennemgået nærmere i denne artikel. 1 Se 2 Læs mere på Side 5

6 Udover ICB reglerne har NATO etableret egne indkøbskontorer med egne indkøbsregelsæt. Det drejer sig om blandt andet NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA), hvis procedureregler er beskrevet i de såkaldte NAMSA Functional Directives. Ovennævnte procedurer falder udenfor EU s udbudsdirektiv, jf. herved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, artikel 15 litra a) c), der omtales straks nedenfor. 2.6 UDBUDSDIREKTIVET Som det følger af EF Domstolens retspraksis vedrørende artikel 296, som er gennemgået ovenfor i pkt. 2.3, er anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i artikel 296 relativt snævert. Heraf følger, at langt den overvejende del af Forsvarets anskaffelser skal følge reglerne i EU s Udbudsdirektiv, jf. herved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Direktivet er implementeret i sin oprindelige form, således at direktivets ordlyd finder direkte anvendelse. Vurderingen af, om en myndighed har overholdt sine forpligtelser i henhold til direktivet, kan således ske ud fra direktivets bestemmelser. I denne artikel vil udbudsdirektivet ikke være genstand for en egentlig gennemgang, idet der henvises til den righoldige litteratur på området 3, men jeg skal dog fremhæve nogle enkelte hjørnesten i direktivet. Formålet med udbudsdirektivet er at sikre, at grundprincipperne om gennemsigtighed, objektivitet og ligebehandling overholdes. Udbudsdirektivet indeholder derfor særlige udbudsprocedurer, der fastsætter regler for, hvorledes offentlige myndigheder skal gennemføre udbudsforretningen. De almindelige udbudsformer er offentligt udbud, hvor virksomhederne afgiver tilbud på baggrund af myndighedens udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende udbudsmateriale, og begrænset udbud, hvor virksomhederne først afgiver anmodning om at blive prækvalificeret og herefter såfremt de opnår prækvalificering afgiver et egentligt tilbud. 3 Se eksempelvis Simon Evers Hjelmborg m.fl., EU Udbudsretten udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 og Konkurrencestyrelsens hjemmeside Side 6

7 Herudover kan der gennemføres en såkaldt konkurrencepræget dialog, hvor myndigheden indenfor nærmere fastsatte rammer har mulighed for at drøfte alle aspekter af kontrakten med en udvalgt kreds af interesserede ansøgere. Den konkurrenceprægede dialog kan anvendes for særlig komplekse projekter, hvis det ikke er muligt at indgå en kontrakt på grundlag af et offentligt eller et begrænset udbud. Herudover kan der i særlige situationer gennemføres udbud med forhandling. Udbudsdirektivet indeholder en række tærskelværdier, der har betydning for, hvornår en kontrakt er omfattet af udbudsdirektivet. EF-Traktatens grundlæggende bestemmelser om bl.a. forbud mod national forskelsbehandling, fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser gælder dog også for udbud af kontrakter med en værdi, som er under tærskelværdierne. Det betyder, at Traktatens grundlæggende principper skal overholdes, selv om en kontrakt ikke er omfattet af direktivernes detaljerede procedurebestemmelser fordi kontraktsbeløbet eksempelvis er under tærskelværdien, jf. herved eksempelvis EF-Domstolens afgørelser i sagerne C-324/98 Teleaustria og C-59/00 Mousten Vestergaard. På Konkurrencestyrelsens hjemmeside kan man læse nærmere om hvilke procedurer, der skal følges ved udbud af kontrakter, der ligger under tærskelværdierne. Disse procedurer følges også af Forsvaret. 4 I Danmark er Klagenævnet for Udbud (KLFU) klagemyndighed i udbudssagerne. KLFU er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt»domstolslignende klagenævn«- der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser. Klagenævnets afgørelser kan med enkelte undtagelser indbringes for domstolene 5. Udbudsdirektivet indeholder i kapitel 2, afdeling 2 og 3 en række bestemmelser om anvendelsesområdet for direktivet. For så vidt angår Forsvarets indkøb er der i artikel 10 indført en direkte henvisning til artikel 296. Artikel 14 indeholder en mulighed for at undtage såkaldt hemmelige kontrakter og kontrakter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ifølge artikel 15 finder direktivet ikke anvendelse på kontrakter, der er omfattet af andre procedureregler, og som indgås i henhold til a) særlige fælles internationale aftaler indkøbsaftaler/projektaftaler, b) internationale aftaler i forbindelse med troppestationering eller c) en international organisations særlige procedurer. De nævnte bestemmelser kan således medføre, at en kontrakt, der i første omgang ikke opfylder kriterierne i artikel 296 alligevel vil kunne undtages som følge af en af de specifikke undtagelsesbestemmelser i udbudsdirektivets kapitel 2. 4 Se 5 Klagenævnets afgørelser kan læses på Side 7

8 3. LEVERANDØR TIL FORSVARET I dette afsnit gives vejledning i, hvorledes man som virksomhed kan forbedre sine muligheder for at blive leverandør til Forsvaret. Vejledningen er opdelt i tre faser 1) Markedsføringsfasen, 2) Udbudsfasen og 3) Samarbejdsfasen. 3.1 MARKEDSFØRINGSFASEN Denne fase betegner den tid, der ligger forud for Forsvarets udbud af en kontrakt. I denne periode er der naturligvis udover markedsføringsloven ikke regler, der begrænser virksomhedens mulighed for at rette henvendelse til Forsvaret. Dette er imidlertid en sandhed med modifikationer. Virksomheden bør holde sig for øje, at et alt for indgående samarbejde med Forsvaret forud for et udbud vil kunne medføre, at Forsvaret efterfølgende vil være tvunget til at frasortere virksomheden som inhabil. Klagenævnet for Udbud har i en lang række afgørelser truffet afgørelse i så henseende. I en afgørelse af 13. januar 2004 (Pihl & Søn mod Hadsund Kommune) fandtes en prækvalifikation af en tilbudsgiver i strid med ligebehandlingsprincippet, da tilbudsgiverens forudgående rådgivning dannede grundlag for udbuddet. Der er dog også eksempler på, at der kan bestå en rimelig tæt kontakt mellem myndigheden og virksomheden. Se eksempelvis afgørelse af 24. august 2007 (LSI Metro Gruppen mod Ørestadsselskabet), hvor udbyderen kunne prækvalificere virksomheder, der havde stillet medarbejdere til rådighed for forberedelsen af det udbudte projekt. På den ene side er det naturligvis vigtigt, at få markedsført sine produkter overfor Forsvaret, og det er naturligvis muligt at holde møder med de tekniske medarbejdere eller indkøbere, der er ansvarlige for det pågældende produktområde. Virksomheden kan også udlevere tegninger, beskrivelser m.v. til Forsvaret. Det er almindelig kendt, at en god markedsføring vil kunne skabe et behov, som ikke tidligere har været kendt. På den anden side må virksomheden holde sig for øje, at virksomheden selv kan bringe Forsvaret i en situation, hvor Forsvaret er nødsaget til at afvise et tilbud eller en prækvalifikationsanmodning fra virksomheden. Er virksomheden i tvivl om, hvor grænsen for denne dialog går eller om en given teknisk beskrivelse vil kunne udleveres, bør virksomheden rådføre sig med en advokat med erfaring på området. Hvor der er behov for at føre dialog også i udbudsfasen, kunne det overvejes at gennemføre et udbud som konkurrencepræget dialog. Side 8

9 Herudover bør virksomheden naturligvis holde sig opdateret i diverse udbudsmedier. På Forsvarets Materieltjenestes hjemmeside 6 offentliggøres markedsundersøgelser og anmodning om tilbud. Derudover kan der henvises til Udbudsavisen.dk og Tenders Electronic Daily (TED) databasen 7. For så vidt angår NATO s indkøbsorganisationer henvises til NAMSA s hjemmeside 8. For virksomheder, der er interesserede i at byde på udbud af forsvarsmaterielkontrakter, henvises til EDA s særlige hjemmeside EBB on Defence Contracts Opportunities 9. Dansk Industri har en særlig afdeling for forsvarsindustrivirksomheder kaldet Defence & Aerospace indutries association in Denmark (FAD) 10. Her kan man hente yderligere oplysninger om forsvarsindustrien i Danmark, industrisamarbejds kontrakter etc. 3.2 UDBUDSFASEN I selve udbudsfasen indsnævres mulighederne for at føre dialog betydeligt, bortset fra, hvor der er tale om de særlige udbudsformer konkurrencepræget dialog og forhandlingsudbud. Virksomheden bør læse udbudsbetingelserne grundigt eventuelt med ekstern bistand. Selv små fejl eller unøjagtigheder vil kunne medføre, at en prækvalifikationsanmodning eller et tilbud afvises. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om et skøn fra Forsvarets side. Ligebehandlingsprincippet tilsiger jo netop, at ikke konditionsmæssige tilbud ikke må tages i betragtning. Forsvaret er derfor forpligtet til at afvise et ikke konditionsmæssigt tilbud. Grundighed er derfor en altafgørende faktor, og kravene i udbudsbetingelserne bør opfyldes præcist. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at virksomheden vedlægger brochurer og andre oplysninger, som ikke er efterspurgt af myndigheden, men disse bør aldrig erstatte en klar og præcis besvarelse af myndighedens spørgsmål. Ofte afholdes spørgerunder. Virksomheden bør forberede sig grundigt til disse, og følge samtlige instrukser om procedurer mv. Sammenfattende bør virksomheden være opmærksom på, at Forsvaret i Udbudsfasen er bundet af en lang række regler, og at et forsøg på at påvirke myndigheden på dette tidspunkt ikke vil være formålstjenligt, og i sidste ende kan medføre, at virksomheden fravælges. 3.3 SAMARBEJDSFASEN Side 9

10 Denne fase betegner fasen efter at kontrakten er indgået. Såfremt virksomheden har opnået kontrakten er anbefalingen til virksomheden selvsagt, at forsøge at opfylde kontrakten som aftalt. Skulle der opstå en tvist om fortolkning af kontrakten, skal virksomheden være opmærksom på, at udbudsmaterialet også indgår i fortolkningen af formål, forudsætninger etc. Er virksomheden blevet fravalgt som leverandør og har virksomheden en fornemmelse af, at tildelingen af kontrakten er sket under tilsidesættelse af udbudsreglerne eller på usagligt grundlag, bør det undersøges, a) hvilke regler udbuddet er gennemført under, b) om reglerne er overholdt, c) om der kan klages (eksempelvis til Klagenævnet for Udbud) og d) om der skal rejses krav om erstatning. Der er ikke praksis fra Klagenævnet for Udbud, hvor Forsvaret har været indklaget. Dette betyder ikke, at der ikke kan klages over udbudsforretninger, som er gennemført af Forsvaret efter Udbudsdirektivet. Vurderingen af, om der skal klages over et udbud foretaget af Forsvaret, bør - bortset fra det ovenfor anførte punkt a) - gennemgå samme overvejelser, som udbud fra en hvilken som helst anden statslig myndighed. 4. KORT OM INDUSTRISAMARBEJDE VED KØB AF FORSVARSMATERIEL Der har traditionelt været praksis i Danmark for, at der indgås en såkaldt industrisamarbejdsaftale mellem udenlandske leverandører af forsvarsmateriel og Erhvervs- og Byggestyrelsen inden kontrakten med Forsvaret underskrives. I industrisamarbejdsaftalen forpligter den udenlandske leverandør sig til at lægge ordrer hos danske forsvarsrelaterede virksomheder for et beløb svarende til 100 procent af Forsvarets indkøb af forsvarsmateriel under den konkrete kontrakt. Denne praksis er nu lovfæstet i Erhvervsfremmeloven, jf. herved lov nr. 602 af 24. juni 2005, 18, hvori Økonomi- og Erhvervsministeren er givet beføjelse til at fastsætte regler om industrisamarbejdsaftaler. Sådanne regler findes i bekendtgørelse nr. 992 af 4. oktober 2006 om industrisamarbejde ved køb af forsvarsmateriel og tilhørende cirkulære nr. 75 af 4. oktober Det følger af cirkulærets 4, at Erhvervs- og Byggestyrelsen, inden forsvaret kontraherer med en udenlandsk leverandør om køb af forsvarsmateriel, skal indgå en industrisamarbejdsaftale med den udenlandske leverandør til forsvaret for 100 % af kontraktbeløbet vedrørende køb af forsvarsmateriel for alle kontrakter på 25 mio. kr. og derover. For kontrakter mellem 5 og 25 mio. kr. indgås såkaldt sovende aftaler, som forpligter den udenlandske leverandør, Side 10

11 som forpligter denne til at indgå en industrisamarbejdsaftale, hvis leverancerne til Forsvaret over en periode på 5 år overstiger 25 mio. kr. For danske virksomheder indebærer industrisamarbejdsaftalerne, at der skabes et marked med yderligere afsætningsmuligheder. Alle danske virksomheder kan principielt være relevante for de udenlandske virksomheder, så længe det konkrete samarbejde er forsvarsrelateret eller vedrører forsvarsrelaterede produkter, teknologier og tjenesteydelser. Hos Erhvervs- og Byggestyrelsen kan der indhentes yderligere vejledning om mulighederne for at indgå aftaler med udenlandske leverandører, ligesom der på styrelsens hjemmeside kan ses en liste over virksomheder, der er i gang med at opfylde deres forpligtelser i henhold til indgåede industrisamarbejdsaftaler, og som inden for de kommende år skal indgå kontrakter med danske virksomheder, modsvarende deres udestående forpligtelser SAMMENFATNING Virksomheder, der ønsker at levere materiel eller tjenesteydelser til Forsvaret, bør kende de overordnede principper for Forsvarets indkøb af materiel og tjenesteydelser, som er beskrevet i denne artikel. Udviklingen i EU går i retning af endnu større fokus på gennemsigtighed og ligebehandling. Denne udvikling præger naturligvis også Forsvaret. Ved at kende de overordnede principper, der beskrives i denne artikel, opnår virksomhederne en bedre forståelse for de overvejelser, der gøres i Forsvaret i forbindelse med gennemførelsen af anskaffelsesprojekter. På den måde vil virksomheden kunne opnå den rette timing for henvendelser og dialog med Forsvaret, og dermed øge sandsynligheden for, at blive den virksomhed, der i sidste ende får tildelt kontrakten. 11 Se mere på Side 11

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt Taleseddel DET TALTE ORD GÆLDER Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 URU samrådsspørgsmål AX Spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Udviklingen inden for udbudsretten i Danmark og EU

Udviklingen inden for udbudsretten i Danmark og EU Udviklingen inden for udbudsretten i Danmark og EU Sune Troels Poulsen, advokatfuldmægtig, ti ph.d., Bech-Bruun B Nye danske regler. Ny ypraksis fra Klagenævnet. Kort om inhabilitet. Ny praksis vedrørende

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2. oktober 28 Sag 7/859 /ssi/frn/-ebst Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 1. Resumé Der er pt. 32 udenlandske leverandører af forsvarsmateriel, som er forpligtet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere