KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET"

Transkript

1 KØB OG SALG AF MATERIEL ELLER TJENESTEYDELSER TIL FORSVARET Af Advokat (L) Morten Mark Østergaard, Forum Advokater I denne artikel gennemgås de regler, der gør sig gældende for køb og salg af materiel til forsvaret. Formålet med artiklen er primært, at give virksomheder, der enten er eller ønsker at blive leverandører til Forsvaret en forståelse for de regler, der regulerer Forsvarets indkøb af materiel samt at give vejledning i, hvorledes man kan forbedre sine muligheder for at blive leverandør til Forsvaret. 1. INDLEDNING Forsvarsministeriet er som en statslig institution i udgangspunktet bundet af de samme regler som andre offentlige myndigheder for så vidt angår regler om åbenhed og ligebehandling i dets indkøbsprocedurer. For mange virksomheder kan forsvarsområdet dog virke som et lukket og svært gennemtrængeligt marked. I denne artikel belyses de regler, som gælder for Forsvarets indkøb af materiel. Såvel reglerne for indkøb af forsvarsmateriel som reglerne for indkøb af ikkeforsvarsmateriel (i det følgende kaldet civilt materiel) vil blive gennemgået. Artiklen afsluttes med nogle praktiske råd og anvisninger til virksomheder, der ønsker at forbedre deres muligheder for at blive leverandører til Forsvaret. Virksomheder, der allerede indgår i kontraktforhold med Forsvaret, vil kunne hente inspiration til kommende udbud af kontrakter. Grundlæggende er Forsvaret forpligtet til løbende at udbyde sine kontrakter i konkurrence, medmindre kontraktgenstanden er omfattet af nogle særlige undtagelsesbestemmelser, som beskrives nærmere nedenfor. 2. REGELGRUNDLAGET I dette afsnit gennemgås de regler, som Forsvaret er underlagt i forbindelse med indkøb af materiel. 2.1 KRIGSMATERIELLOVEN Krigsmaterielloven, jf. herved lov nr. 400 af 13. juni 1990, finder anvendelse på materiel, der er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse. Loven omfatter skydevåben, bortset fra jagt og sportsvåben, militær ammunition, krudt og sprængstoffer. Fremstilling af krigsmateriel må alene ske med Justitsministerens tilladelse, jf. 2.

2 For leverandører af krigsmateriel er loven særlig relevant, idet den fastsætter nærmere rammer for ejerforholdene i virksomheder, der producerer krigsmateriel. Hertil kommer at aktier i sådanne virksomheder skal udstedes på navn, og at lån alene må optages i udlandet eller med udenlandsk garanti med tilladelse fra Justitsministeren. De ovenfor nævnte bestemmelser blev ændret i 2006 således at man gik bort fra fast definerede grænser for bl.a. udenlandsk ejet kapital til en tilladelsesordning, hvor der skal indhentes konkret tilladelse fra Justitsministeren. Ifølge forarbejderne til lovændringen, var det hensigten at udvide mulighederne for udenlandsk ejerskab i krigsmaterielproducerende virksomheder. Endelig indeholder loven en generel fritagelsesordning i 14 hvorefter Justitsministeren kan tillade, at en virksomhed, som fremstiller krigsmateriel, er undtaget fra ovennævnte bestemmelser. Dette gælder virksomheder, der kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel, udelukkende fremstiller sprængstoffer eller krudt eller endelig og måske vigtigst virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med underordnede delprocesser i fremstillingen. 2.2 VÅBENLOVEN Våbenloven, jf. herved lovbekendtgørelse nr af 26. november 2007 om våben og eksplosivstoffer, indeholder regler om indførsel og tilvirkning af våben. Ved ændring af våbenloven i 2005 blev eksportkontrolreglerne ændret, således at Danmark herefter opfylder FN s sikkerhedsresolution nr af 28. april 2004 om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. 2.3 EU TRAKTATENS ARTIKEL 296 Mens Krigsmaterielloven og Våbenloven i højere grad retter sig mod tilvirkere og leverandører af forsvarsmateriel, er EU Traktatens artikel 296 (tidligere EF Traktat artikel 223) afgørende for, hvilket regelsæt Forsvaret som myndighed skal følge i forbindelse med Forsvarets indkøb af materiel. Bestemmelsen giver nemlig mulighed for at undtage en indkøbskontrakt fra EU Traktaten i sin helhed og dermed samtlige underliggende direktiver, herunder blandt andet udbudsdirektivet. Det følger af artikel 296, at: 1. Denne Traktats bestemmelser er ikke til hinder for følgende regler: a) ingen Medlemsstat er forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride imod dens væsentlige sikkerhedsinteresser. Side 2

3 b) hver medlemsstat kan træffe de foranstaltninger, som den anser for nødvendige til beskyttelse af sine væsentlige sikkerhedsinteresser, og som vedrører fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel; disse foranstaltninger må ikke forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. 2. Rådet fastlægger med enstemmighed på forslag fra Kommissionen ændringer til den liste, det har fastlagt den 15. april 1958, over de varer, hvorpå bestemmelserne i stk. 1, litra b), finder anvendelse. Den i artikel 296, stk. 2, nævnte liste fra 1958 indeholder en positiv opregning af militært udstyr, hvoraf langt det meste forekommer selvklart. Imidlertid kan det fremhæves, at listen som pkt. 10 nævner Elektronisk udstyr til militært brug. Dette punkt må antages at omfatte software og andet nutidigt højteknologisk udstyr. Der synes generelt at kunne spores en tendens til, at forsvarsmyndighederne i de enkelte medlemslande tidligere har fortolket artikel 296 meget vidtgående. Begrundelsen herfor kan være, at man derved opnår mulighed for, enten kun i begrænset omfang at være bundet af regler om gennemsigtighed og ligebehandling, eller at man kan følge alternative regelsæt. Imidlertid er der i de senere år afsagt flere domme af EF Domstolen, der peger i retning af en langt mere restriktiv fortolkning af artikel 296. I forlængelse heraf kan nævnes, at EU Generaladvokat J. Mazák den 10. juli 2007 fremsatte forslag til afgørelse i en sag, hvor EU Kommissionen har anlagt sag mod Italien med påstand om, at EF Domstolen skal fastslå, at Italien ved at indføre en praksis, der har eksisteret længe, og som stadig følges, om direkte tildeling af kontrakter til selskabet Augusta vedrørende indkøb af helikoptere uden for enhver udbudsprocedure, har tilsidesat EU s udbudsregler. Italien har heroverfor anført, at helikopterne var forsvarsmateriel og dermed omfattet af artikel 296. Artikel 296 indeholder imidlertid flere kriterier, der skal være opfyldt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det første kriterium er opfyldt, nemlig at der er tale om indkøb af materiel, som er opregnet på positiv-listen fra Det andet kriterium indeholder et beviskrav. Det skal således kunne bevises, at der er et behov for beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser. Denne betingelse blev prøvet i EF Domstolens dom af 16. september 1999 i sag C-414/97, der var anlagt af EU Kommissionen mod Spanien. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en momsfritagelse vedtaget af den spanske regering for indførsel og erhvervelse af ammunition til militært brug var lovlig. EF Domstolen udtalte i præmis nr. 24, at den spanske regering ikke havde godtgjort, at der var Side 3

4 tale om foranstaltninger, der kunne bringe beskyttelsen af væsentlige sikkerhedsinteresser i fare, og domstolen fandt derfor ikke, at betingelserne i artikel 296, stk. 1, litra b) var opfyldt. Som et tredje kriterium må undtagelsen ikke forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. Dette ville for eksempel være tilfældet, hvis der betales en overpris for militært udstyr til en virksomhed, der bruger dette overskud til at støtte salg af de af virksomhedens produkter, der kan anvendes til civile formål. Såfremt de tre nævnte kriterier er opfyldt, må det omvendt formodes, at Forsvarsmyndigheden er indrømmet ganske vide rammer for vurderingen af, hvilke foranstaltninger, myndigheden ønsker at foretage, herunder om der skal ske hel eller delvis undtagelse fra EU s udbudsregler. Myndigheden må dog antages i et vist omfang fortsat at være bundet af de grundlæggende EU retlige principper om ligebehandling mv. På baggrund af en grønbog over Defence Procurement, KOM(2004)608, arbejdes der i øjeblikket på et selvstændigt direktiv for køb af forsvarsmateriel. Baseret bl.a. på input fra medlemsstaterne, har Kommissionen således den 5. december 2007 fremlagt et nyt direktiv om indkøb på forsvarsområdet, der skal anvendes ved indkøb af militært materiel samt ved indkøb til visse ikke-militære, men sikkerhedsrelaterede formål. Det er tanken, at direktivet skal være mere fleksibelt end udbudsdirektivet, og at det skal kunne håndtere sektorspecifikke problemstillinger såsom leveringssikkerhed. Direktivet er en del af en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet. Pakken har til formål at styrke skabelsen af et europæisk marked i forsvarssektoren, uden at medlemsstaterne mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser. Pakken indeholder udover et direktiv om indkøb på forsvarsområdet også en meddelelse med anbefalinger til fremme af konkurrencen i forsvarssektoren samt et direktiv om eksportkontrol af forsvarsmateriel. De første forhandlinger om det endelige indhold af et direktiv om indkøb på forsvarsområdet indledes under det slovenske EU-formandskab ANSKAFFELSER UNDTAGET I MEDFØR AF ARTIKEL 296 Teoretisk er der mulighed for, at en anskaffelse helt er undtaget fra egentlige udbudsregler, når kriterierne i artikel 296 er opfyldt. I sådanne tilfælde vil forsvarsmyndigheden kunne tilrettelægge anskaffelsesprojektet relativt frit. Der synes imidlertid hos de danske forsvarsmyndigheder, herunder navnlig Forsvarets Materieltjeneste, at være en tendens til, at principperne i udbudsdirektiverne alligevel følges videst muligt, for tillige at sikre gennemsigtighed og ligebehandling i forbindelse med disse anskaffelser. Side 4

5 2.4 SÆRLIGT OM DET EUROPÆISKE FORSVARSAGENTUR (EUROPEAN DEFENSE AGENCY) Tidligere havde en række europæiske lande etableret et samarbejde i den såkaldte Western European Armaments Group (WEAG). WEAG havde udarbejdet et sæt udbudsregler, der imidlertid var væsentligt mindre restriktive end EU s udbudsregler. Formålet med disse regler var primært at skaffe relativt ens procedure for udbudsforretningen i WEAG medlemslandende. Der var derimod i bestemmelserne ikke lagt særlig vægt på ligebehandling og gennemsigtighed. I Danmark fulgtes WEAG reglerne ligesom udbud af kontrakter løbende blev annonceret i den såkaldte WEAG-bulletin. I februar 2004 traf WEAG s armament directors beslutning om at lukke WEAG 1, der i dag er erstattet af Det Europæiske Forsvarsagentur 2. Det skal bemærkes, at Danmark som følge af forsvarsforbeholdet ikke deltager heri. Rådets afgørelse 2007/643/FUSP af 18. september 2007 om de finansielle bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagentur og om reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og om reglerne for finansielle bidrag fra Det Europæiske Forsvarsagenturs operationelle budget indeholder dels finansielle bestemmelser for det Europæiske Forsvarsagentur, herunder budgetog regnskabsprincipper og dels regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Rådets afgørelse er vedtaget i henhold til EU Traktatens Afsnit V, der indeholder bestemmelser om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Reglerne om indgåelse af offentlige kontrakter som gælder i forbindelse med indgåelse af kontrakter inden for det Europæiske Forsvars Agentur er i det store hele identiske med reglerne i EU s udbudsdirektiv, der gennemgås straks nedenfor. 2.5 SÆRLIGT OM NATO S INDKØBSREGLER NATO s procedurer for International Competitive Bidding (ICB), jf. herved NATO dokument AC74-D/2261 finder primært anvendelse i forbindelse med etablering af infrastrukturanlæg finansieret af NATO. Som eksempel på ICB projekter kan nævnes etablering af en radarstation som led i NATO samarbejdet. ICB reglerne indeholder ganske velbeskrevne regler for gennemførelse af sådanne udbud. Da reglerne imidlertid sjældent anvendes i Danmark, vil de ikke blive gennemgået nærmere i denne artikel. 1 Se 2 Læs mere på Side 5

6 Udover ICB reglerne har NATO etableret egne indkøbskontorer med egne indkøbsregelsæt. Det drejer sig om blandt andet NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA), hvis procedureregler er beskrevet i de såkaldte NAMSA Functional Directives. Ovennævnte procedurer falder udenfor EU s udbudsdirektiv, jf. herved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, artikel 15 litra a) c), der omtales straks nedenfor. 2.6 UDBUDSDIREKTIVET Som det følger af EF Domstolens retspraksis vedrørende artikel 296, som er gennemgået ovenfor i pkt. 2.3, er anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i artikel 296 relativt snævert. Heraf følger, at langt den overvejende del af Forsvarets anskaffelser skal følge reglerne i EU s Udbudsdirektiv, jf. herved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Direktivet er implementeret i sin oprindelige form, således at direktivets ordlyd finder direkte anvendelse. Vurderingen af, om en myndighed har overholdt sine forpligtelser i henhold til direktivet, kan således ske ud fra direktivets bestemmelser. I denne artikel vil udbudsdirektivet ikke være genstand for en egentlig gennemgang, idet der henvises til den righoldige litteratur på området 3, men jeg skal dog fremhæve nogle enkelte hjørnesten i direktivet. Formålet med udbudsdirektivet er at sikre, at grundprincipperne om gennemsigtighed, objektivitet og ligebehandling overholdes. Udbudsdirektivet indeholder derfor særlige udbudsprocedurer, der fastsætter regler for, hvorledes offentlige myndigheder skal gennemføre udbudsforretningen. De almindelige udbudsformer er offentligt udbud, hvor virksomhederne afgiver tilbud på baggrund af myndighedens udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende udbudsmateriale, og begrænset udbud, hvor virksomhederne først afgiver anmodning om at blive prækvalificeret og herefter såfremt de opnår prækvalificering afgiver et egentligt tilbud. 3 Se eksempelvis Simon Evers Hjelmborg m.fl., EU Udbudsretten udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 og Konkurrencestyrelsens hjemmeside Side 6

7 Herudover kan der gennemføres en såkaldt konkurrencepræget dialog, hvor myndigheden indenfor nærmere fastsatte rammer har mulighed for at drøfte alle aspekter af kontrakten med en udvalgt kreds af interesserede ansøgere. Den konkurrenceprægede dialog kan anvendes for særlig komplekse projekter, hvis det ikke er muligt at indgå en kontrakt på grundlag af et offentligt eller et begrænset udbud. Herudover kan der i særlige situationer gennemføres udbud med forhandling. Udbudsdirektivet indeholder en række tærskelværdier, der har betydning for, hvornår en kontrakt er omfattet af udbudsdirektivet. EF-Traktatens grundlæggende bestemmelser om bl.a. forbud mod national forskelsbehandling, fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser gælder dog også for udbud af kontrakter med en værdi, som er under tærskelværdierne. Det betyder, at Traktatens grundlæggende principper skal overholdes, selv om en kontrakt ikke er omfattet af direktivernes detaljerede procedurebestemmelser fordi kontraktsbeløbet eksempelvis er under tærskelværdien, jf. herved eksempelvis EF-Domstolens afgørelser i sagerne C-324/98 Teleaustria og C-59/00 Mousten Vestergaard. På Konkurrencestyrelsens hjemmeside kan man læse nærmere om hvilke procedurer, der skal følges ved udbud af kontrakter, der ligger under tærskelværdierne. Disse procedurer følges også af Forsvaret. 4 I Danmark er Klagenævnet for Udbud (KLFU) klagemyndighed i udbudssagerne. KLFU er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt»domstolslignende klagenævn«- der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser. Klagenævnets afgørelser kan med enkelte undtagelser indbringes for domstolene 5. Udbudsdirektivet indeholder i kapitel 2, afdeling 2 og 3 en række bestemmelser om anvendelsesområdet for direktivet. For så vidt angår Forsvarets indkøb er der i artikel 10 indført en direkte henvisning til artikel 296. Artikel 14 indeholder en mulighed for at undtage såkaldt hemmelige kontrakter og kontrakter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ifølge artikel 15 finder direktivet ikke anvendelse på kontrakter, der er omfattet af andre procedureregler, og som indgås i henhold til a) særlige fælles internationale aftaler indkøbsaftaler/projektaftaler, b) internationale aftaler i forbindelse med troppestationering eller c) en international organisations særlige procedurer. De nævnte bestemmelser kan således medføre, at en kontrakt, der i første omgang ikke opfylder kriterierne i artikel 296 alligevel vil kunne undtages som følge af en af de specifikke undtagelsesbestemmelser i udbudsdirektivets kapitel 2. 4 Se 5 Klagenævnets afgørelser kan læses på Side 7

8 3. LEVERANDØR TIL FORSVARET I dette afsnit gives vejledning i, hvorledes man som virksomhed kan forbedre sine muligheder for at blive leverandør til Forsvaret. Vejledningen er opdelt i tre faser 1) Markedsføringsfasen, 2) Udbudsfasen og 3) Samarbejdsfasen. 3.1 MARKEDSFØRINGSFASEN Denne fase betegner den tid, der ligger forud for Forsvarets udbud af en kontrakt. I denne periode er der naturligvis udover markedsføringsloven ikke regler, der begrænser virksomhedens mulighed for at rette henvendelse til Forsvaret. Dette er imidlertid en sandhed med modifikationer. Virksomheden bør holde sig for øje, at et alt for indgående samarbejde med Forsvaret forud for et udbud vil kunne medføre, at Forsvaret efterfølgende vil være tvunget til at frasortere virksomheden som inhabil. Klagenævnet for Udbud har i en lang række afgørelser truffet afgørelse i så henseende. I en afgørelse af 13. januar 2004 (Pihl & Søn mod Hadsund Kommune) fandtes en prækvalifikation af en tilbudsgiver i strid med ligebehandlingsprincippet, da tilbudsgiverens forudgående rådgivning dannede grundlag for udbuddet. Der er dog også eksempler på, at der kan bestå en rimelig tæt kontakt mellem myndigheden og virksomheden. Se eksempelvis afgørelse af 24. august 2007 (LSI Metro Gruppen mod Ørestadsselskabet), hvor udbyderen kunne prækvalificere virksomheder, der havde stillet medarbejdere til rådighed for forberedelsen af det udbudte projekt. På den ene side er det naturligvis vigtigt, at få markedsført sine produkter overfor Forsvaret, og det er naturligvis muligt at holde møder med de tekniske medarbejdere eller indkøbere, der er ansvarlige for det pågældende produktområde. Virksomheden kan også udlevere tegninger, beskrivelser m.v. til Forsvaret. Det er almindelig kendt, at en god markedsføring vil kunne skabe et behov, som ikke tidligere har været kendt. På den anden side må virksomheden holde sig for øje, at virksomheden selv kan bringe Forsvaret i en situation, hvor Forsvaret er nødsaget til at afvise et tilbud eller en prækvalifikationsanmodning fra virksomheden. Er virksomheden i tvivl om, hvor grænsen for denne dialog går eller om en given teknisk beskrivelse vil kunne udleveres, bør virksomheden rådføre sig med en advokat med erfaring på området. Hvor der er behov for at føre dialog også i udbudsfasen, kunne det overvejes at gennemføre et udbud som konkurrencepræget dialog. Side 8

9 Herudover bør virksomheden naturligvis holde sig opdateret i diverse udbudsmedier. På Forsvarets Materieltjenestes hjemmeside 6 offentliggøres markedsundersøgelser og anmodning om tilbud. Derudover kan der henvises til Udbudsavisen.dk og Tenders Electronic Daily (TED) databasen 7. For så vidt angår NATO s indkøbsorganisationer henvises til NAMSA s hjemmeside 8. For virksomheder, der er interesserede i at byde på udbud af forsvarsmaterielkontrakter, henvises til EDA s særlige hjemmeside EBB on Defence Contracts Opportunities 9. Dansk Industri har en særlig afdeling for forsvarsindustrivirksomheder kaldet Defence & Aerospace indutries association in Denmark (FAD) 10. Her kan man hente yderligere oplysninger om forsvarsindustrien i Danmark, industrisamarbejds kontrakter etc. 3.2 UDBUDSFASEN I selve udbudsfasen indsnævres mulighederne for at føre dialog betydeligt, bortset fra, hvor der er tale om de særlige udbudsformer konkurrencepræget dialog og forhandlingsudbud. Virksomheden bør læse udbudsbetingelserne grundigt eventuelt med ekstern bistand. Selv små fejl eller unøjagtigheder vil kunne medføre, at en prækvalifikationsanmodning eller et tilbud afvises. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om et skøn fra Forsvarets side. Ligebehandlingsprincippet tilsiger jo netop, at ikke konditionsmæssige tilbud ikke må tages i betragtning. Forsvaret er derfor forpligtet til at afvise et ikke konditionsmæssigt tilbud. Grundighed er derfor en altafgørende faktor, og kravene i udbudsbetingelserne bør opfyldes præcist. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at virksomheden vedlægger brochurer og andre oplysninger, som ikke er efterspurgt af myndigheden, men disse bør aldrig erstatte en klar og præcis besvarelse af myndighedens spørgsmål. Ofte afholdes spørgerunder. Virksomheden bør forberede sig grundigt til disse, og følge samtlige instrukser om procedurer mv. Sammenfattende bør virksomheden være opmærksom på, at Forsvaret i Udbudsfasen er bundet af en lang række regler, og at et forsøg på at påvirke myndigheden på dette tidspunkt ikke vil være formålstjenligt, og i sidste ende kan medføre, at virksomheden fravælges. 3.3 SAMARBEJDSFASEN Side 9

10 Denne fase betegner fasen efter at kontrakten er indgået. Såfremt virksomheden har opnået kontrakten er anbefalingen til virksomheden selvsagt, at forsøge at opfylde kontrakten som aftalt. Skulle der opstå en tvist om fortolkning af kontrakten, skal virksomheden være opmærksom på, at udbudsmaterialet også indgår i fortolkningen af formål, forudsætninger etc. Er virksomheden blevet fravalgt som leverandør og har virksomheden en fornemmelse af, at tildelingen af kontrakten er sket under tilsidesættelse af udbudsreglerne eller på usagligt grundlag, bør det undersøges, a) hvilke regler udbuddet er gennemført under, b) om reglerne er overholdt, c) om der kan klages (eksempelvis til Klagenævnet for Udbud) og d) om der skal rejses krav om erstatning. Der er ikke praksis fra Klagenævnet for Udbud, hvor Forsvaret har været indklaget. Dette betyder ikke, at der ikke kan klages over udbudsforretninger, som er gennemført af Forsvaret efter Udbudsdirektivet. Vurderingen af, om der skal klages over et udbud foretaget af Forsvaret, bør - bortset fra det ovenfor anførte punkt a) - gennemgå samme overvejelser, som udbud fra en hvilken som helst anden statslig myndighed. 4. KORT OM INDUSTRISAMARBEJDE VED KØB AF FORSVARSMATERIEL Der har traditionelt været praksis i Danmark for, at der indgås en såkaldt industrisamarbejdsaftale mellem udenlandske leverandører af forsvarsmateriel og Erhvervs- og Byggestyrelsen inden kontrakten med Forsvaret underskrives. I industrisamarbejdsaftalen forpligter den udenlandske leverandør sig til at lægge ordrer hos danske forsvarsrelaterede virksomheder for et beløb svarende til 100 procent af Forsvarets indkøb af forsvarsmateriel under den konkrete kontrakt. Denne praksis er nu lovfæstet i Erhvervsfremmeloven, jf. herved lov nr. 602 af 24. juni 2005, 18, hvori Økonomi- og Erhvervsministeren er givet beføjelse til at fastsætte regler om industrisamarbejdsaftaler. Sådanne regler findes i bekendtgørelse nr. 992 af 4. oktober 2006 om industrisamarbejde ved køb af forsvarsmateriel og tilhørende cirkulære nr. 75 af 4. oktober Det følger af cirkulærets 4, at Erhvervs- og Byggestyrelsen, inden forsvaret kontraherer med en udenlandsk leverandør om køb af forsvarsmateriel, skal indgå en industrisamarbejdsaftale med den udenlandske leverandør til forsvaret for 100 % af kontraktbeløbet vedrørende køb af forsvarsmateriel for alle kontrakter på 25 mio. kr. og derover. For kontrakter mellem 5 og 25 mio. kr. indgås såkaldt sovende aftaler, som forpligter den udenlandske leverandør, Side 10

11 som forpligter denne til at indgå en industrisamarbejdsaftale, hvis leverancerne til Forsvaret over en periode på 5 år overstiger 25 mio. kr. For danske virksomheder indebærer industrisamarbejdsaftalerne, at der skabes et marked med yderligere afsætningsmuligheder. Alle danske virksomheder kan principielt være relevante for de udenlandske virksomheder, så længe det konkrete samarbejde er forsvarsrelateret eller vedrører forsvarsrelaterede produkter, teknologier og tjenesteydelser. Hos Erhvervs- og Byggestyrelsen kan der indhentes yderligere vejledning om mulighederne for at indgå aftaler med udenlandske leverandører, ligesom der på styrelsens hjemmeside kan ses en liste over virksomheder, der er i gang med at opfylde deres forpligtelser i henhold til indgåede industrisamarbejdsaftaler, og som inden for de kommende år skal indgå kontrakter med danske virksomheder, modsvarende deres udestående forpligtelser SAMMENFATNING Virksomheder, der ønsker at levere materiel eller tjenesteydelser til Forsvaret, bør kende de overordnede principper for Forsvarets indkøb af materiel og tjenesteydelser, som er beskrevet i denne artikel. Udviklingen i EU går i retning af endnu større fokus på gennemsigtighed og ligebehandling. Denne udvikling præger naturligvis også Forsvaret. Ved at kende de overordnede principper, der beskrives i denne artikel, opnår virksomhederne en bedre forståelse for de overvejelser, der gøres i Forsvaret i forbindelse med gennemførelsen af anskaffelsesprojekter. På den måde vil virksomheden kunne opnå den rette timing for henvendelser og dialog med Forsvaret, og dermed øge sandsynligheden for, at blive den virksomhed, der i sidste ende får tildelt kontrakten. 11 Se mere på Side 11

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen

EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen Af Ditte Enersen Siden 70'erne, hvor de første direktiver om offentlige udbud i EU blev vedtaget, er et stadigt stigende antal udbud blevet publiceret. Den samlede værdi af det offentlige marked i Europa

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen Udbudsmorgen Forhandling Thomas Thorup Larsen København, 26. marts 2014 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Advokat Jesper Fabricius, Oplæg på FOPS-møde den 23. november 2011 Det klassiske udgangspunkt Udbudsreglerne angår procedurer for indgåelse af kontrakt,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere