ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG"

Transkript

1 NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ÅRSRAPPORT 2004 ALM. BRAND A/S KONCERNEN - ET GODT ÅR FOR KONCERNEN Koncernresultatet Alm. Brand A/S resultat før skat og eksklusive minoriteter blev et overskud på 484 mio.kr. mod et overskud på 387 mio.kr. i Der er således atter sket en markant forbedring af resultatet i forhold til tidligere år. Koncernens aktie er steget med knap 60% fra 133 kr. primo 2004 til et niveau omkring 210 kr. i februar Det flotte resultat stammer først og fremmest fra koncernens skadeforsikringsaktiviteter, men også koncernens øvrige forretningsaktiviteter har vist rigtig gode resultater. Det meget tilfredsstillende resultat fra skadeforsikringsaktiviteterne skyldes det arbejde, koncernen har foretaget med at forbedre kundeporteføljen, omorganisere koncernen og indføre nye it-systemer og forretningsgange. Samtidig har Danmark været forskånet for større vejrligsskader, hvilket har betydet færre skader for Alm. Brands kunder. Resultatet af bankforretningerne blev tilfredsstillende som følge af en betydelig aktivitet i værdipapir- og børshandlen samt i kapitalforvaltningsaktiviteterne. Endvidere er volumen i bankens detailområde øget som følge af koncernens satsning på dobbelt- KUNDE-konceptet og på udlån til landbrugskunder. Koncernens livsforsikringsaktiviteter gav et resultat over forventning, eftersom koncernen kunne tage dele af risikotillægget, hvilket ikke var forventet ved årets start. Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 347 mio.kr., resultatet af bankaktiviteterne blev et overskud på 123 mio.kr., resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 71 mio.kr., mens resultatet på koncernens øvrige aktiviteter blev et underskud på 57 mio.kr. Koncernens samlede indtægter beløber sig til 6,5 mia.kr., og egenkapitalen ultimo året var 4,0 mia.kr. Set i forhold til de offentliggjorte forventninger primo 2004, svarer det realiserede resultat til en forbedring på 169 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Aktien Koncernens aktie udviklede sig særdeles positivt i 2004 både med hensyn til kursniveauet og likviditeten i aktien. Resultatet pr. aktie udgjorde 19 kr. Med en børskurs ultimo 2004 på 208 og en indre værdi af koncernen på 163 svarer det til, at aktierne blev handlet til 128% af indre værdi. Den daglige omsætning af aktien er i 2004 ligeledes øget betydeligt og var i gennemsnit 2,7 mio.kr. Aktien er således blevet mere likvid. Interessen for Alm. Brand aktien er steget betydeligt både fra indenlandske og fra udenlandske investorers og analytikers side. Pr. 1. januar 2004 blev Alm. Brand aktien optaget i Københavns Fondsbørs MidCap+ segment. Det har som forventet understøttet interessen for og kendskabet til koncernens aktie. For at øge kendskabet til Alm. Brand aktien afholdes over året en række møder med investorer og analytikere. Møderne afholdes som plenummøder eller som one-on-one møder - både i Danmark og i udlandet. Endvidere har ledelsen holdt foredrag om koncernen ved en række arrangementer i indog udland. Omfanget af disse mødeaktiviteter er steget betydeligt i For at dække den øgede interesse for Alm. Brand er yderligere ledelsesressourcer inddraget i arbejdet. Derudover informerer koncernen om forretningen og aktien i investorbladet Alm. Brand Bladet og via koncernens hjemmeside. Endvidere sendes der løbende fondsbørsmeddelelser med vigtige selskabsinformationer. De gode resultater har betydet, at Alm. Brand i 2004 besluttede at ændre udbyttepolitikken. Der er således foretaget en justering af beregningsgrundlaget, og sikkerhedstillægget er reduceret svarende til en lettelse af kapitalkravet på 600 mio.kr. Med det nye beregningsgrundlag forventer koncernen at kunne udbetale udbytte eller opkøbe egne aktier på grundlag af regnskabet. Det indstilles ikke til generalforsamlingen at betale udbytte for året Generalforsamlingen afholdes den 28. april 2005 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København. Skadeforsikring Overskuddet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 347 mio.kr. før skat. Koncernen har i 2004 fortsat arbejdet med at evaluere og forbedre kundeporteføljen samtidig med, at arbejdet med at effektivisere arbejdsgangene og indarbejde koncernens nye skadeforsikringssystem har påvirket bundlinien positivt hurtigere end forventet. Samtidig har det gunstige vejr forbedret resultatet betydeligt i forhold til et normalt år. Omvendt har fyrværkeribranden i Seest påvirket resultatet negativt med 32 mio.kr. Præmieindtægterne blev i alt 4,1 mia.kr., svarende til en stigning på 5% i forhold til Præmiestigningen er tilfredsstillende set i lyset af de betydelige tiltag, der er taget i forbindelse med forbedringen af koncernens portefølje. Endelig har assurandørstrejken i juni måned 2004 påvirket salget negativt. Erstatningsprocenten blev 68, omkostningsprocenten blev 22, mens nettogenforsikringsprocenten blev 3. Samlet blev Combined Ratio 93. Dette er en betydelig forbedring i forhold til tidligere år. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Omkostningsprocenten på 22 er en stor forbedring i forhold til 2003, hvor omkostningsprocenten udgjorde 25. Selvom Alm. Brand har forbedret omkostningsprocenten betydeligt, vil der fortsat være en stram omkostningsstyring, der skal sikre, at omkostningsprocenten holdes blandt de bedste i markedet. For at sikre en optimal kundeservice og skade- og policebehandling besluttede Alm. Brand i 2001 at investere i et moderne skadeforsikringssystem. Implementeringen af systemet har i 2004 udviklet sig positivt, og hele autoporteføljen samt privatporteføljen er blevet konverteret. I 2005 og 2006 vil koncernens erhvervs- og landbrugsporteføljer blive implementeret i det nye system, hvorefter systemet er i fuld drift. Det nye, mere effektive system medfører blandt andet telefonisk skadebehandling, hvorved en stor del af skaderne færdigbehandles ved første henvendelse. Samtidig er salg og service overfor kunderne betydeligt forbedret. I 2004 er koncernens police- og skadebehandlingsgrupper blevet sammenlagt og centraliseret, hvilket har medført stordriftsog specialiseringsfordele og har frigjort ressourcer til salg. For yderligere at sikre salg og service er der blevet oprettet kundeservicecentre på hvert af de fem regionskontorer. Bank Overskuddet før skat og eksklusive minoriteter af koncernens bankaktiviteter blev 123 mio.kr. Banken er i dag en komplet bank for privatkunder. Banken ønsker at fungere som helbank for kunderne og har fokus på attraktive priser og kvalificeret rådgivning. De mange nye helkundeforhold har givet øget efterspørgsel på privatkundeudlån, og antallet af kunder med lønkonto i banken er øget med 18%. Også boligudlån har vist en meget positiv udvikling. Endvidere ønsker banken yderligere at styrke positionen inden for børshandel og kapitalforvaltning. Handelsomfanget i bankens børsafdeling er i 2004 steget, og mange nye kunder er kommet til. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined ratio 106% 98% 93% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,56 0,93 1,28 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter På trods af betydelige investeringer i dobbeltkunde-konceptet er bankens omkostninger de rentebaserede kapitalmarkeder og rentetilskrivningerne. fastholdt uændrede. Selskabet har i hele 2004 ligget i Finanstilsynets Liv og Pension såkaldte»grønne scenarie«. Koncernens liv- og pensionsaktiviteter gav i 2004 et overskud på 71 mio.kr. Årets resultat er bedre end forventet, i det egenkapitalen har fået tildelt det ubetingede afkast og mod forventning - delvist risikotillæg. Øvrige aktiviteter Koncernens øvrige aktiviteter, der blandt andet indeholder koncernudgifter og reassuranceaktiviteter under afvikling, gav i 2004 et underskud på 57 mio.kr. Præmieindtægterne fra liv- og pensionsaktiviteterne blev på 690 mio.kr. mod 681 mio.kr. i Forsikringsudbetalinger i løbet af året udgjorde 831 mio.kr. mod 797 mio.kr. året før. Udbetalingerne er ekstraordinært Kjøbenhavnske Re har fortsat fokus på at afslutte eksisterende forpligtelser på fornuftige vilkår, hvor dette er muligt. Dette gøres gennem de såkaldte commutations. forøget med 152 mio.kr. som følge af selskabets initiativer til porteføljeoptimering. Forventninger For 2005 forventes et resultat før skat og Det samlede afkast af forsikringstagernes investeringsaktiver udgjorde før pensionsafkastskat i alt 10,2%. Aktieandelen af de samlede investeringsaktiver er øget til 10%. Derudover investerer selskabet primært i obligationer og ejendomme. eksklusive minoriteter på omkring 310 mio. kr. og en samlet omsætning på omkring 6,5 mia.kr. Forventningerne er negativt påvirket med 125 mio. kr. som følge af den betydelige storm, der ramte Danmark den 8. januar 2005, men indeholder i øvrigt en forventning Som for hele branchen er de høje rentetilskrivninger, der fortsat gives på garanterede aftaler, et problem. Realiteten er, at med det nuværende renteniveau er der ikke sammenhæng mellem det afkast, der kan opnås på om en god udvikling for koncernens skadeforsikrings- og bankaktiviteter, hvorimod koncernens liv- og pensionsaktiviteter samt øvrige aktiviteter forventes at bidrage mindre til det samlede resultat. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 POSITIV UDVIKLING I ALM. BRAND FORMUE A/S DERFOR UDBYDES FLERE AKTIER I FØRSTE KVARTAL 2005 Alm. Brand lancerede i efteråret 2003 Alm. Brand Formue A/S som en naturlig udvidelse af bankens palette af investeringsprodukter. Med et afkast på 19% fra selskabets stiftelse hvilket er betydeligt over målet ønsker selskabet nu at udbyde flere aktier. Alm. Brand Formue A/S er et datterselskab af Alm. Brand Bank og noteret på Københavns Fondsbørs. Alm. Brand Bank ejer 11,5% af selskabet, mens øvrige aktier ejes af godt aktionærer. Investeringsstrategien i Alm. Brand Formue bygger grundlæggende på, at der på lang sigt kan opnås et godt afkast ved at udnytte forskellen mellem den korte rente og afkastet fra mere langsigtede investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Formue investerer hovedsageligt i realkreditobligationer, som forventes at give et positivt og forholdsvis stabilt afkast. I gennemsnit har omkring 70% af midlerne været placeret i obligationer og de resterende ca. 30% i aktier. Alm. Brand Formue har primært investeret i danske værdipapirer, men udenlandske obligationer og aktier er også anvendt. Alm. Brand Formue investerer for egne midler samt for et lånt beløb på tre gange egenkapitalen. Målet er at skabe en årlig forrentning af den investerede kapital på gennemsnitligt 10% efter omkostninger og før skat ved en investeringshorisont på mindst fem år. Alm. Brand Formues beregninger er baseret på et forsigtigt grundlag til trods for den positive udvikling i kapitalmarkedet de seneste år. Alm. Brand Formues investeringsstrategi ville have give et afkast på 22,9% p.a i perioden , hvilket svarer til, at en investering på kr. ville være blevet til kr. Som sammenligningsgrundlag blev en tilsvarende investering i danske realkreditobligationer eller aktier til henholdsvis kr. og kr. Stor interesse for Alm. Brand Formue A/S Alm. Brand Formue er blevet en stor succes med aktionærer og en egenkapital, der på 15 måneder er vokset fra 200 mio.kr. til 238 mio.kr. Det svarer til en stigning på 19%, hvilket er langt over forventning. Det gode resultat har skabt stor interesse for selskabet hos både eksisterende og nye investorer. Det er derfor besluttet at udvide selskabets kapitalgrundlag ved at udstede mellem og stk. nye aktier til markedskursen (pr var kursen 131,50). Alm. Brand Formue indsendte i februar 2005 et prospekt til Københavns Fondsbørs, der indeholder beskrivelse af investeringsstrategi og ønsker om forhøjelse af kapitalgrundlaget på mellem mio.kr. Det svarer til en udvidelse af aktiekapitalen på 25-50%. Udstedelsen af flere aktier vil være til gavn for aktionærerne, blandt andet fordi selskabets faste omkostninger fordeles på flere, og fordi likviditeten i selskabets aktie øges. Københavns Fondsbørs godkendte kapitalforhøjelsen 18. februar 2005, hvorefter de nye aktier kan udbydes. Tegningsperiode Tegningsperioden påbegyndtes 25. februar 2005 og varer til 15. marts Der har været en stor forhåndsinteresse for udvidelsen, og det forventes, at omkring 11 andre banker vil fungere som tegningssted for aktierne. Alm. Brand Formue regner derfor med, at alle aktier vil blive solgt i løbet af denne periode. Prospekt og tegningsblanket findes på hjemmesiden ALM. BRAND FORMUE A/S Direktør Erik Møller tegner i det daglige Alm. Brand Formue A/S. Bestyrelsen består af Henrik Nordam (formand), Søren Boe Mortensen og Brian Kudsk alle ansat i Alm. Brand. Derudover er Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer, Harry Jensen Kristensen og Egon Korsbæk eksterne medlemmer i bestyrelsen. Alm. Brand Formue A/S' kapital forvaltes under Alm. Brand Børs, der er blandt de største kapitalforvaltere i Danmark med 32 mia.kr. under forvaltning. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Regionsdirektør Frank Abel (tv.) og advokat Helle Meineche fra Alm. Brand overrakte de kr. til ledende overlæge Niels Dieter Röck, UlykkesAnalyseGruppen på Ortopædkirurgisk afdeling O på Odense Universitetshospital. DONATION PÅ KR. TIL UAG Finansieringsfondet af 9/ er en fond oprettet af Alm. Brand. Fonden donerede i efteråret 2004 et beløb på kr. til UlykkesAnalyseGruppen (UAG) ved Odense Universitet. UAG blev stiftet i 1977 og fungerer i dag som en del af Odense Universitets Ortopædkirurgiske afdeling. Når Fonden har valgt at støtte UAG, skyldes det først og fremmest det banebrydende analysearbejde, gruppen har foretaget. Arbejdet danner grundlag for information om personulykker og forebyggelse heraf. Når tilskadekomne personer indbringes på skadestuerne, registreres årsagerne til ulykkerne normalt kun, hvis politiet har været tilkaldt, og der er skrevet en rapport. En betydelig andel af ulykkerne registreres således ikke i dag. Det betyder, at vigtig information går tabt. ulykkesoplysninger fra forsikringsselskaberne. UAG vil endvidere opbygge en hjemmeside med information til forebyggelse af ulykker. Alm. Brand er glad for at kunne bidrage til dette værdifulde arbejde og dermed medvirke til at reducere såvel antallet af ulykker som de menneskelige omkostninger, der er forbundet hermed. Udover det nuværende værdifulde arbejde vil UAG med denne donation kunne etablere et landsdækkende register over de sværest tilskadekomne. UAG forventer at lave et projekt, hvor registreringerne supplerers med Med donationen af de kr. er Finansieringsfondet af 9/ nu afviklet. ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 STOR INVESTERINGSLYST I - AKTIESPILLET KØRER IGEN FRA MARTS 2005 Alm. Brand lancerede den 1. september 2004 i samarbejde med Berlingske Tidende og TV2 en ny, forbedret version af aktiespillet. Aktiespillet er et spil som alle via Internettet kan deltage i. De tilmeldte spillere får tildelt fiktive kroner, som det gælder om at få til at yngle mest muligt i løbet af spilleperioden. Aktiespillet blev en stor succes Omkring spillere tilmeldte sig aktiespillet, hvor de dystede om bedste afkast af deres investeringer. I alt blev der i aktiespillet gennemført godt aktiehandler i løbet af de 14 uger, spillet varede. Aktiespil skaber interesse for investeringer Mange aktiespillere deltog med stor investeringslyst. En stor del af spillerne havde tilmeldt sig aktiespillets nyhedsbrev, hvor de fik gode råd. Interessen var stor, og Alm. Brand modtog i perioden over henvendelser med spørgsmål fra spillerne. Alt i alt skabte spillet en positiv opmærksomhed omkring Alm. Brand Bank og koncernens finansielle produkter. Utraditionelt samarbejde Samarbejdet mellem Alm. Brand, Berlingske Tidende og TV2 var utraditionelt og stærkt. Alm. Brand Bank leverede ekspertise og rådgivning om investeringer, Berlingske leverede annonceplads og redaktionel omtale af spillet, mens TV2 leverede TV-annoncering i de bedste sendetider samt bannerannoncer og beskrivelser af spillet på Internettet. Hver lørdag i hele spilleperioden var der i Berlingske Business redaktionel omtale af forløbet af aktiespillet, hvor læserne blandt andet kunne følge kendte personers investeringer. Et af højdepunkterne var en aktieduel mellem Bjarne Riis og Flemming Østergaard, hvor Flemming Østergaard løb af med sejren med et afkast på 7,6%. Direktøren fra Parken kan velfortjent kåres som "Årets aktieduellant", idet han vandt over samtlige aktieduellanter, der udover Bjarne Riis var Jes Dorph-Petersen og Erik Brandt. Samarbejdet mellem Alm. Brand, Berlingske Tidende og TV2 har sikret et stort fokus på aktiespillet med masser af opmærksomhed omkring spillet og Alm. Brand. Præmieoverrækkelse Onsdag den 8. december 2004 blev der holdt reception med præmieoverrækkelse hos Alm. Brand. Vinderen af aktiespillet blev Liselotte Jørgensen fra Slagelse, som forøgede sin formue med 53,9% på de 14 uger. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 EFTERÅRETS AKTIESPIL Første præmien - en Volvo V50 T5 Momentum til en værdi af kr. blev kørt ind på Alm. Brands hovedkontor på Midtermolen i København, Bladdirektør Jesper Christiansen fra Berlingske Tidenden holdt tale, og salgschef Thomas Bonde Larsen fra Volvo Danmark overrakte bilnøglerne til den dygtige aktiespilsvinder, der ikke blot vandt men også vandt stort over de øvrige aktiespiller på listen. Vinderen af aktiespillet blev Liselotte Jørgensen fra Slagelse, som forøgede sin formue med 53,9% på de 14 uger. Liselotte Jørgensen havde for at opnå den flotte placering gennemført 67 handler i løbet af spilleperioden. Men jeg har ramt fire gode aktier på de helt rigtige tidspunkter, nemlig Chr. Hansen, D/S Torm, Falck og IC Companys, fortæller hun og fortsætter, Jeg er helt bevidst gået efter aktier uden for KFX-indekset, der dækker de 20 største danske aktier. De mindre aktier bevæger sig nemlig mere. De kan falde, men også stige mere. Investeringer handler jo om at turde løbe en risiko - i aktiespillet satsede jeg og tog nogle chancer, som jeg ellers ikke turde tage. Men det har selvfølgelig givet mig større mod til fremover at investerer med virkelige penge nu hvor jeg ved, at der er meget at vinde, siger Liselotte Jørgensen. Nyt aktiespil Den 9. marts 2005 begynder en ny runde af aktiespillet, der varer frem til 18. maj I den spillerunde er der en række nye muligheder. For eksempel kan udvalgte svenske aktier nu også handles, og deltagerne får fra start tildelt fiktive kroner at handle for - i stedet for som tidligere kr. I næste runde af aktiespillet er der igen flotte præmier til de spillere, der får størst udbytte af deres investeringer. Førstepræmien er i denne omgang af aktiespillet en Volvo V50 Momentum til en værdi af kr. Næste runde af aktiespillet vil også blive markedsført med annoncer og artikler i Berlingske Tidende samt gennem reklamespots på TV2. Alm. Brand forventer således, at det næste forløb af aktiespillet bliver en lige så stor succes. Spil med i aktiespillet som aktionær i Alm. Brand Som noget nyt i aktiespillet kan Alm. Brands aktionærer dyste mod hinanden i et særligt gruppespil. Deltag i det særlige gruppespil og vær med i konkurrencen om et kroophold for 2 personer (værdi kr.). Hvis du ønsker at deltage i gruppespillet for aktionærer, skal du først tilmelde dig selve aktiespillet på - det er helt gratis at spille med. Når du er tilmeldt spillet, skal du herefter vælge Gruppespil i menuen til venstre og vælge fanebladet Tilmeld. Her kan du tilmelde dig den specielle gruppe for aktionærer ved at benytte følgende oplysninger: Gruppenavn: aktionær Adgangskode: aktionær Du er nu tilmeldt gruppen og klar til at handle aktier for kr. fiktive kroner. Bemærk at kun navnenoterede aktionærer kan vinde præmien i gruppespillet. På findes yderligere information om tilmelding. Her kan du også tilmelde dig aktiespillets nyhedsbrev med gode råd om investeringer. TILMELD DIG AKTIESPILLET PÅ: 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR EJERFORHOLD 10-jan dec nov nov okt sep sep aug jul jun jun maj apr mar mar feb jan-04 39,9% 60,1% ALM. BRAND A/S FINANSKALENDER 2005 Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Øvrige Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapport Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere