ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG"

Transkript

1 NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ÅRSRAPPORT 2004 ALM. BRAND A/S KONCERNEN - ET GODT ÅR FOR KONCERNEN Koncernresultatet Alm. Brand A/S resultat før skat og eksklusive minoriteter blev et overskud på 484 mio.kr. mod et overskud på 387 mio.kr. i Der er således atter sket en markant forbedring af resultatet i forhold til tidligere år. Koncernens aktie er steget med knap 60% fra 133 kr. primo 2004 til et niveau omkring 210 kr. i februar Det flotte resultat stammer først og fremmest fra koncernens skadeforsikringsaktiviteter, men også koncernens øvrige forretningsaktiviteter har vist rigtig gode resultater. Det meget tilfredsstillende resultat fra skadeforsikringsaktiviteterne skyldes det arbejde, koncernen har foretaget med at forbedre kundeporteføljen, omorganisere koncernen og indføre nye it-systemer og forretningsgange. Samtidig har Danmark været forskånet for større vejrligsskader, hvilket har betydet færre skader for Alm. Brands kunder. Resultatet af bankforretningerne blev tilfredsstillende som følge af en betydelig aktivitet i værdipapir- og børshandlen samt i kapitalforvaltningsaktiviteterne. Endvidere er volumen i bankens detailområde øget som følge af koncernens satsning på dobbelt- KUNDE-konceptet og på udlån til landbrugskunder. Koncernens livsforsikringsaktiviteter gav et resultat over forventning, eftersom koncernen kunne tage dele af risikotillægget, hvilket ikke var forventet ved årets start. Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 347 mio.kr., resultatet af bankaktiviteterne blev et overskud på 123 mio.kr., resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 71 mio.kr., mens resultatet på koncernens øvrige aktiviteter blev et underskud på 57 mio.kr. Koncernens samlede indtægter beløber sig til 6,5 mia.kr., og egenkapitalen ultimo året var 4,0 mia.kr. Set i forhold til de offentliggjorte forventninger primo 2004, svarer det realiserede resultat til en forbedring på 169 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Aktien Koncernens aktie udviklede sig særdeles positivt i 2004 både med hensyn til kursniveauet og likviditeten i aktien. Resultatet pr. aktie udgjorde 19 kr. Med en børskurs ultimo 2004 på 208 og en indre værdi af koncernen på 163 svarer det til, at aktierne blev handlet til 128% af indre værdi. Den daglige omsætning af aktien er i 2004 ligeledes øget betydeligt og var i gennemsnit 2,7 mio.kr. Aktien er således blevet mere likvid. Interessen for Alm. Brand aktien er steget betydeligt både fra indenlandske og fra udenlandske investorers og analytikers side. Pr. 1. januar 2004 blev Alm. Brand aktien optaget i Københavns Fondsbørs MidCap+ segment. Det har som forventet understøttet interessen for og kendskabet til koncernens aktie. For at øge kendskabet til Alm. Brand aktien afholdes over året en række møder med investorer og analytikere. Møderne afholdes som plenummøder eller som one-on-one møder - både i Danmark og i udlandet. Endvidere har ledelsen holdt foredrag om koncernen ved en række arrangementer i indog udland. Omfanget af disse mødeaktiviteter er steget betydeligt i For at dække den øgede interesse for Alm. Brand er yderligere ledelsesressourcer inddraget i arbejdet. Derudover informerer koncernen om forretningen og aktien i investorbladet Alm. Brand Bladet og via koncernens hjemmeside. Endvidere sendes der løbende fondsbørsmeddelelser med vigtige selskabsinformationer. De gode resultater har betydet, at Alm. Brand i 2004 besluttede at ændre udbyttepolitikken. Der er således foretaget en justering af beregningsgrundlaget, og sikkerhedstillægget er reduceret svarende til en lettelse af kapitalkravet på 600 mio.kr. Med det nye beregningsgrundlag forventer koncernen at kunne udbetale udbytte eller opkøbe egne aktier på grundlag af regnskabet. Det indstilles ikke til generalforsamlingen at betale udbytte for året Generalforsamlingen afholdes den 28. april 2005 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København. Skadeforsikring Overskuddet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 347 mio.kr. før skat. Koncernen har i 2004 fortsat arbejdet med at evaluere og forbedre kundeporteføljen samtidig med, at arbejdet med at effektivisere arbejdsgangene og indarbejde koncernens nye skadeforsikringssystem har påvirket bundlinien positivt hurtigere end forventet. Samtidig har det gunstige vejr forbedret resultatet betydeligt i forhold til et normalt år. Omvendt har fyrværkeribranden i Seest påvirket resultatet negativt med 32 mio.kr. Præmieindtægterne blev i alt 4,1 mia.kr., svarende til en stigning på 5% i forhold til Præmiestigningen er tilfredsstillende set i lyset af de betydelige tiltag, der er taget i forbindelse med forbedringen af koncernens portefølje. Endelig har assurandørstrejken i juni måned 2004 påvirket salget negativt. Erstatningsprocenten blev 68, omkostningsprocenten blev 22, mens nettogenforsikringsprocenten blev 3. Samlet blev Combined Ratio 93. Dette er en betydelig forbedring i forhold til tidligere år. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Omkostningsprocenten på 22 er en stor forbedring i forhold til 2003, hvor omkostningsprocenten udgjorde 25. Selvom Alm. Brand har forbedret omkostningsprocenten betydeligt, vil der fortsat være en stram omkostningsstyring, der skal sikre, at omkostningsprocenten holdes blandt de bedste i markedet. For at sikre en optimal kundeservice og skade- og policebehandling besluttede Alm. Brand i 2001 at investere i et moderne skadeforsikringssystem. Implementeringen af systemet har i 2004 udviklet sig positivt, og hele autoporteføljen samt privatporteføljen er blevet konverteret. I 2005 og 2006 vil koncernens erhvervs- og landbrugsporteføljer blive implementeret i det nye system, hvorefter systemet er i fuld drift. Det nye, mere effektive system medfører blandt andet telefonisk skadebehandling, hvorved en stor del af skaderne færdigbehandles ved første henvendelse. Samtidig er salg og service overfor kunderne betydeligt forbedret. I 2004 er koncernens police- og skadebehandlingsgrupper blevet sammenlagt og centraliseret, hvilket har medført stordriftsog specialiseringsfordele og har frigjort ressourcer til salg. For yderligere at sikre salg og service er der blevet oprettet kundeservicecentre på hvert af de fem regionskontorer. Bank Overskuddet før skat og eksklusive minoriteter af koncernens bankaktiviteter blev 123 mio.kr. Banken er i dag en komplet bank for privatkunder. Banken ønsker at fungere som helbank for kunderne og har fokus på attraktive priser og kvalificeret rådgivning. De mange nye helkundeforhold har givet øget efterspørgsel på privatkundeudlån, og antallet af kunder med lønkonto i banken er øget med 18%. Også boligudlån har vist en meget positiv udvikling. Endvidere ønsker banken yderligere at styrke positionen inden for børshandel og kapitalforvaltning. Handelsomfanget i bankens børsafdeling er i 2004 steget, og mange nye kunder er kommet til. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined ratio 106% 98% 93% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,56 0,93 1,28 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter På trods af betydelige investeringer i dobbeltkunde-konceptet er bankens omkostninger de rentebaserede kapitalmarkeder og rentetilskrivningerne. fastholdt uændrede. Selskabet har i hele 2004 ligget i Finanstilsynets Liv og Pension såkaldte»grønne scenarie«. Koncernens liv- og pensionsaktiviteter gav i 2004 et overskud på 71 mio.kr. Årets resultat er bedre end forventet, i det egenkapitalen har fået tildelt det ubetingede afkast og mod forventning - delvist risikotillæg. Øvrige aktiviteter Koncernens øvrige aktiviteter, der blandt andet indeholder koncernudgifter og reassuranceaktiviteter under afvikling, gav i 2004 et underskud på 57 mio.kr. Præmieindtægterne fra liv- og pensionsaktiviteterne blev på 690 mio.kr. mod 681 mio.kr. i Forsikringsudbetalinger i løbet af året udgjorde 831 mio.kr. mod 797 mio.kr. året før. Udbetalingerne er ekstraordinært Kjøbenhavnske Re har fortsat fokus på at afslutte eksisterende forpligtelser på fornuftige vilkår, hvor dette er muligt. Dette gøres gennem de såkaldte commutations. forøget med 152 mio.kr. som følge af selskabets initiativer til porteføljeoptimering. Forventninger For 2005 forventes et resultat før skat og Det samlede afkast af forsikringstagernes investeringsaktiver udgjorde før pensionsafkastskat i alt 10,2%. Aktieandelen af de samlede investeringsaktiver er øget til 10%. Derudover investerer selskabet primært i obligationer og ejendomme. eksklusive minoriteter på omkring 310 mio. kr. og en samlet omsætning på omkring 6,5 mia.kr. Forventningerne er negativt påvirket med 125 mio. kr. som følge af den betydelige storm, der ramte Danmark den 8. januar 2005, men indeholder i øvrigt en forventning Som for hele branchen er de høje rentetilskrivninger, der fortsat gives på garanterede aftaler, et problem. Realiteten er, at med det nuværende renteniveau er der ikke sammenhæng mellem det afkast, der kan opnås på om en god udvikling for koncernens skadeforsikrings- og bankaktiviteter, hvorimod koncernens liv- og pensionsaktiviteter samt øvrige aktiviteter forventes at bidrage mindre til det samlede resultat. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 POSITIV UDVIKLING I ALM. BRAND FORMUE A/S DERFOR UDBYDES FLERE AKTIER I FØRSTE KVARTAL 2005 Alm. Brand lancerede i efteråret 2003 Alm. Brand Formue A/S som en naturlig udvidelse af bankens palette af investeringsprodukter. Med et afkast på 19% fra selskabets stiftelse hvilket er betydeligt over målet ønsker selskabet nu at udbyde flere aktier. Alm. Brand Formue A/S er et datterselskab af Alm. Brand Bank og noteret på Københavns Fondsbørs. Alm. Brand Bank ejer 11,5% af selskabet, mens øvrige aktier ejes af godt aktionærer. Investeringsstrategien i Alm. Brand Formue bygger grundlæggende på, at der på lang sigt kan opnås et godt afkast ved at udnytte forskellen mellem den korte rente og afkastet fra mere langsigtede investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Formue investerer hovedsageligt i realkreditobligationer, som forventes at give et positivt og forholdsvis stabilt afkast. I gennemsnit har omkring 70% af midlerne været placeret i obligationer og de resterende ca. 30% i aktier. Alm. Brand Formue har primært investeret i danske værdipapirer, men udenlandske obligationer og aktier er også anvendt. Alm. Brand Formue investerer for egne midler samt for et lånt beløb på tre gange egenkapitalen. Målet er at skabe en årlig forrentning af den investerede kapital på gennemsnitligt 10% efter omkostninger og før skat ved en investeringshorisont på mindst fem år. Alm. Brand Formues beregninger er baseret på et forsigtigt grundlag til trods for den positive udvikling i kapitalmarkedet de seneste år. Alm. Brand Formues investeringsstrategi ville have give et afkast på 22,9% p.a i perioden , hvilket svarer til, at en investering på kr. ville være blevet til kr. Som sammenligningsgrundlag blev en tilsvarende investering i danske realkreditobligationer eller aktier til henholdsvis kr. og kr. Stor interesse for Alm. Brand Formue A/S Alm. Brand Formue er blevet en stor succes med aktionærer og en egenkapital, der på 15 måneder er vokset fra 200 mio.kr. til 238 mio.kr. Det svarer til en stigning på 19%, hvilket er langt over forventning. Det gode resultat har skabt stor interesse for selskabet hos både eksisterende og nye investorer. Det er derfor besluttet at udvide selskabets kapitalgrundlag ved at udstede mellem og stk. nye aktier til markedskursen (pr var kursen 131,50). Alm. Brand Formue indsendte i februar 2005 et prospekt til Københavns Fondsbørs, der indeholder beskrivelse af investeringsstrategi og ønsker om forhøjelse af kapitalgrundlaget på mellem mio.kr. Det svarer til en udvidelse af aktiekapitalen på 25-50%. Udstedelsen af flere aktier vil være til gavn for aktionærerne, blandt andet fordi selskabets faste omkostninger fordeles på flere, og fordi likviditeten i selskabets aktie øges. Københavns Fondsbørs godkendte kapitalforhøjelsen 18. februar 2005, hvorefter de nye aktier kan udbydes. Tegningsperiode Tegningsperioden påbegyndtes 25. februar 2005 og varer til 15. marts Der har været en stor forhåndsinteresse for udvidelsen, og det forventes, at omkring 11 andre banker vil fungere som tegningssted for aktierne. Alm. Brand Formue regner derfor med, at alle aktier vil blive solgt i løbet af denne periode. Prospekt og tegningsblanket findes på hjemmesiden ALM. BRAND FORMUE A/S Direktør Erik Møller tegner i det daglige Alm. Brand Formue A/S. Bestyrelsen består af Henrik Nordam (formand), Søren Boe Mortensen og Brian Kudsk alle ansat i Alm. Brand. Derudover er Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer, Harry Jensen Kristensen og Egon Korsbæk eksterne medlemmer i bestyrelsen. Alm. Brand Formue A/S' kapital forvaltes under Alm. Brand Børs, der er blandt de største kapitalforvaltere i Danmark med 32 mia.kr. under forvaltning. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Regionsdirektør Frank Abel (tv.) og advokat Helle Meineche fra Alm. Brand overrakte de kr. til ledende overlæge Niels Dieter Röck, UlykkesAnalyseGruppen på Ortopædkirurgisk afdeling O på Odense Universitetshospital. DONATION PÅ KR. TIL UAG Finansieringsfondet af 9/ er en fond oprettet af Alm. Brand. Fonden donerede i efteråret 2004 et beløb på kr. til UlykkesAnalyseGruppen (UAG) ved Odense Universitet. UAG blev stiftet i 1977 og fungerer i dag som en del af Odense Universitets Ortopædkirurgiske afdeling. Når Fonden har valgt at støtte UAG, skyldes det først og fremmest det banebrydende analysearbejde, gruppen har foretaget. Arbejdet danner grundlag for information om personulykker og forebyggelse heraf. Når tilskadekomne personer indbringes på skadestuerne, registreres årsagerne til ulykkerne normalt kun, hvis politiet har været tilkaldt, og der er skrevet en rapport. En betydelig andel af ulykkerne registreres således ikke i dag. Det betyder, at vigtig information går tabt. ulykkesoplysninger fra forsikringsselskaberne. UAG vil endvidere opbygge en hjemmeside med information til forebyggelse af ulykker. Alm. Brand er glad for at kunne bidrage til dette værdifulde arbejde og dermed medvirke til at reducere såvel antallet af ulykker som de menneskelige omkostninger, der er forbundet hermed. Udover det nuværende værdifulde arbejde vil UAG med denne donation kunne etablere et landsdækkende register over de sværest tilskadekomne. UAG forventer at lave et projekt, hvor registreringerne supplerers med Med donationen af de kr. er Finansieringsfondet af 9/ nu afviklet. ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 STOR INVESTERINGSLYST I - AKTIESPILLET KØRER IGEN FRA MARTS 2005 Alm. Brand lancerede den 1. september 2004 i samarbejde med Berlingske Tidende og TV2 en ny, forbedret version af aktiespillet. Aktiespillet er et spil som alle via Internettet kan deltage i. De tilmeldte spillere får tildelt fiktive kroner, som det gælder om at få til at yngle mest muligt i løbet af spilleperioden. Aktiespillet blev en stor succes Omkring spillere tilmeldte sig aktiespillet, hvor de dystede om bedste afkast af deres investeringer. I alt blev der i aktiespillet gennemført godt aktiehandler i løbet af de 14 uger, spillet varede. Aktiespil skaber interesse for investeringer Mange aktiespillere deltog med stor investeringslyst. En stor del af spillerne havde tilmeldt sig aktiespillets nyhedsbrev, hvor de fik gode råd. Interessen var stor, og Alm. Brand modtog i perioden over henvendelser med spørgsmål fra spillerne. Alt i alt skabte spillet en positiv opmærksomhed omkring Alm. Brand Bank og koncernens finansielle produkter. Utraditionelt samarbejde Samarbejdet mellem Alm. Brand, Berlingske Tidende og TV2 var utraditionelt og stærkt. Alm. Brand Bank leverede ekspertise og rådgivning om investeringer, Berlingske leverede annonceplads og redaktionel omtale af spillet, mens TV2 leverede TV-annoncering i de bedste sendetider samt bannerannoncer og beskrivelser af spillet på Internettet. Hver lørdag i hele spilleperioden var der i Berlingske Business redaktionel omtale af forløbet af aktiespillet, hvor læserne blandt andet kunne følge kendte personers investeringer. Et af højdepunkterne var en aktieduel mellem Bjarne Riis og Flemming Østergaard, hvor Flemming Østergaard løb af med sejren med et afkast på 7,6%. Direktøren fra Parken kan velfortjent kåres som "Årets aktieduellant", idet han vandt over samtlige aktieduellanter, der udover Bjarne Riis var Jes Dorph-Petersen og Erik Brandt. Samarbejdet mellem Alm. Brand, Berlingske Tidende og TV2 har sikret et stort fokus på aktiespillet med masser af opmærksomhed omkring spillet og Alm. Brand. Præmieoverrækkelse Onsdag den 8. december 2004 blev der holdt reception med præmieoverrækkelse hos Alm. Brand. Vinderen af aktiespillet blev Liselotte Jørgensen fra Slagelse, som forøgede sin formue med 53,9% på de 14 uger. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 EFTERÅRETS AKTIESPIL Første præmien - en Volvo V50 T5 Momentum til en værdi af kr. blev kørt ind på Alm. Brands hovedkontor på Midtermolen i København, Bladdirektør Jesper Christiansen fra Berlingske Tidenden holdt tale, og salgschef Thomas Bonde Larsen fra Volvo Danmark overrakte bilnøglerne til den dygtige aktiespilsvinder, der ikke blot vandt men også vandt stort over de øvrige aktiespiller på listen. Vinderen af aktiespillet blev Liselotte Jørgensen fra Slagelse, som forøgede sin formue med 53,9% på de 14 uger. Liselotte Jørgensen havde for at opnå den flotte placering gennemført 67 handler i løbet af spilleperioden. Men jeg har ramt fire gode aktier på de helt rigtige tidspunkter, nemlig Chr. Hansen, D/S Torm, Falck og IC Companys, fortæller hun og fortsætter, Jeg er helt bevidst gået efter aktier uden for KFX-indekset, der dækker de 20 største danske aktier. De mindre aktier bevæger sig nemlig mere. De kan falde, men også stige mere. Investeringer handler jo om at turde løbe en risiko - i aktiespillet satsede jeg og tog nogle chancer, som jeg ellers ikke turde tage. Men det har selvfølgelig givet mig større mod til fremover at investerer med virkelige penge nu hvor jeg ved, at der er meget at vinde, siger Liselotte Jørgensen. Nyt aktiespil Den 9. marts 2005 begynder en ny runde af aktiespillet, der varer frem til 18. maj I den spillerunde er der en række nye muligheder. For eksempel kan udvalgte svenske aktier nu også handles, og deltagerne får fra start tildelt fiktive kroner at handle for - i stedet for som tidligere kr. I næste runde af aktiespillet er der igen flotte præmier til de spillere, der får størst udbytte af deres investeringer. Førstepræmien er i denne omgang af aktiespillet en Volvo V50 Momentum til en værdi af kr. Næste runde af aktiespillet vil også blive markedsført med annoncer og artikler i Berlingske Tidende samt gennem reklamespots på TV2. Alm. Brand forventer således, at det næste forløb af aktiespillet bliver en lige så stor succes. Spil med i aktiespillet som aktionær i Alm. Brand Som noget nyt i aktiespillet kan Alm. Brands aktionærer dyste mod hinanden i et særligt gruppespil. Deltag i det særlige gruppespil og vær med i konkurrencen om et kroophold for 2 personer (værdi kr.). Hvis du ønsker at deltage i gruppespillet for aktionærer, skal du først tilmelde dig selve aktiespillet på - det er helt gratis at spille med. Når du er tilmeldt spillet, skal du herefter vælge Gruppespil i menuen til venstre og vælge fanebladet Tilmeld. Her kan du tilmelde dig den specielle gruppe for aktionærer ved at benytte følgende oplysninger: Gruppenavn: aktionær Adgangskode: aktionær Du er nu tilmeldt gruppen og klar til at handle aktier for kr. fiktive kroner. Bemærk at kun navnenoterede aktionærer kan vinde præmien i gruppespillet. På findes yderligere information om tilmelding. Her kan du også tilmelde dig aktiespillets nyhedsbrev med gode råd om investeringer. TILMELD DIG AKTIESPILLET PÅ: 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR EJERFORHOLD 10-jan dec nov nov okt sep sep aug jul jun jun maj apr mar mar feb jan-04 39,9% 60,1% ALM. BRAND A/S FINANSKALENDER 2005 Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Øvrige Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapport Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere