ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Årsrapport Amaliegade 33 B, 1256 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19. Årsrapport 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K"

Transkript

1 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Årsrapport 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K

2 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART GENSIDIGT FORBUND CVR Amaliegade 33B, 1256 København K. Tlf , Fax , mail: INDHOLD Ledelsen Side 2 Beretning for året Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Side 3 Side 7 Side 8 Anvendt regnskabspraksis Side 9 Resultatopgørelse Side 11 Balance Side 12 Noter Side

3 Ledelsen Den Delegerede Forsamling: Assurancechef Gunner Pedersen, DFDS A/S, formand Administrerende Direktør Peter Bjerregaard, Danmarks Rederiforening, næstformand Valgt af Danmarks Rederiforening: Administrerende Direktør Peter Bjerregaard, Danmarks Rederiforening Kontorchef Hans Chr. O. Petersen, Rederiet A.P. Møller Vice President Peter Wilsund, Rederiet A.P. Møller Administrerende direktør Torben Andersen, UNI-Tankers A/S Personalechef Anders Frohn, Scandlines A/S Senior Executive Insurance & Claims Elsebeth Grosmann-Huang, Rederiet J. Lauritzen A/S Vice President Lone Scheuer Larsen, Torm A/S Nautisk inspektør Allan Idd Jensen, Royal Artic Line Økonomidirektør Christian Merrild Økonomidirektør Kristian Værness, Dampskibsselskabet Norden A/S Valgt af Rederiforeningen af 2010: Chief Financial Officer (CFO) Bjarne Poulsen, Esvagt A/S Skibsreder Jørgen Folmer, Rederiet H. Folmer & Co Sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen af 2010 Skibsreder Carsten Rousing, Rederiet C. Rousing A/S Bestyrelsen: Assurancechef Gunner Pedersen, formand Direktør Peter Bjerregaard, næstformand Vice President Peter Wilsund Vice President Lone Scheuer Larsen Skibsreder Jørgen Folmer Økonomidirektør Christian Merrild, formand for revisionsudvalget Sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen Forbundets direktør: Mogens Gregersen Forbundets økonomichef: Jacob Munch Forbundets revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Der afholdes ordinær generalforsamling den 30. april

4 Ledelsesberetning for 2011 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere indenfor dansk søfart. Herudover tegner Forbundet en frivillig forsikring på arbejdsskadelignende vilkår for besætninger på skibe under fremmed flag tilknyttet danske rederier, og en frivillig forsikring for den i henhold til sømandslovens 61 rederen påhvilende erstatningspligt for tab eller beskadigelse af en søfarendes ombordværende ejendele, der går tabt ved forlis eller andet havari. Begge disse øvrige aktiviteter er af beskedent omfang. Forbundet har i modsætning til det foregående år i 2011 oplevet en markant fremgang i beskæftigelsen. Antallet af forsikrede i indmeldte skibe er opgjort til helårsbeskæftigede mod i 2010, hvilket er en stigning i beskæftigelsen svarende til 17 %. Fremgangen er en følge af, at flere skibe generelt set er indmeldt i løbet af året, samt at medlemmer, der havde udmeldt sig med virkning for 2010, efterfølgende er vendt tilbage i Selv set i forhold til året 2009 andrager fremgangen i beskæftigelsen 6 %. Alt i alt en positiv udvikling. For Ulykkesforsikringsforbundet har 2011 ligesom de forudgående 2 år været et rigtigt godt år som følge af, at skadesbelastningen igennem året har vist sig at blive en del lavere end forventet, ligesom den finansielle udvikling også i 2011 har bevæget sig i positiv retning, hvilket allerede har indvirket på grundpræmieniveauet for året, idet Forbundet besluttede at undlade opkrævning af grundpræmien for 2. halvår Forbundet tilstræber et stabilt præmieniveau, men på baggrund af den gunstige finansielle udvikling i 2011 og den konkrete skadesbelastning har Forbundets bestyrelse fundet det rigtigt og forsvarligt at nedsætte årspræmien yderligere i forhold til den for 2011 opkrævede grundpræmie, der i forvejen var reduceret. Præmien for 2011 før præmiedifferentiering er fastsat til kr pr. fuldtidsstilling (á 360 dage om året). Det opnåede overskud på 3. mio. kr. anvendes til konsolidering. Ved årets udgang overstiger egenkapitalen fortsat det niveau, som er Forbundets økonomiske målsætning for Solvens 2 parathed. Forbundets præmie anses for yderst konkurrencedygtig i forhold til andre arbejdsskadesforsikringsselskabers præmieniveau, og i tillæg hertil må man sig holde for øje, at det øvrige forsikringserhvervs normal tariffer er baseret på en fuldtidsstilling på kun 225 forsikringsdage svarende til timer årligt, mens Forbundets præmie er baseret på en fuldtidsstilling á 360 forsikringsdage årligt og med en dækning døgnet rundt under opholdet ombord, eftersom den søfarende også befinder sig på arbejdspladsen (skibet) i fritiden. Ud fra antallet af anmeldte skader, er der i 2011 ikke indtruffet flere arbejdsulykker proportionalt med den øgede beskæftigelse; derimod har der glædeligvis været tale om et fald i arbejdsulykker, men effekten af færre skader også i 2010 var der tale om et fald kan dog først vurderes på et senere tidspunkt. Statistisk set bør man dog ikke slutte for meget ud fra en trend over nogle få år

5 Der er for Forbundets samlede hensættelser et afløbstab i 2011, mod en afløbsgevinst året før. Dette niveau vil i sagens natur aldrig kunne ligge fast på grund af trufne konkrete afgørelser og ændret praksis i Arbejdsskade- og Ankestyrelse. Afsagte domme i arbejdsskadesager medvirker yderligere i denne retning. Lovændringer og politiske beslutninger, såsom forslaget om at opkræve en særlig statslig afgift på arbejdsskadeerstatninger, bidrager også til volatiliteten. Hvis lovforslaget, som regeringen har sendt i høring, gennemføres i den fremlagte form, vil det indebære, at der fremover pålægges en ny afgift på 13% af udbetalte arbejdsskadeerstatninger. Der er lagt op til, at afgiften ikke alene skal beregnes for fremtidige skader, men også for skader indtruffet før lovens ikrafttræden, men hvor afgørelse om erstatning træffes efter ikrafttræden altså vil loven virke bagudrettet. Der kan være tale om skader, som er indtruffet for mange år siden, og hvor den daværende forsikringstager endog ikke længere er medlem, men hvor det er de nuværende medlemmer, som kommer til at hæfte. Arbejdsskadeforsikringsselskaberne vil nødvendigvis skulle foretage markante hensættelser til dækning af denne nye skat. For Forbundets vedkommende er det forsigtigt skønnet, at disse hensættelser vil andrage i størrelsesordenen mio. kr. Det kan og vil indvirke på den præmie, som Forbundet fremadrettet må opkræve hos medlemmerne. Årets skader Der er indgået i alt 618 anmeldelser om indtrufne mulige arbejdsskader mod 655 i 2010, hvilket er et fald på 5,6 %. Heraf var antallet af brille- og tandskader 80 mod 84 i I 459 andre tilfælde var der tale om bagatelskader, som Forbundet selv behandler tallet var i I alt blev 79 skader oversendt til Arbejdsskadestyrelsen, hvilket er en stigning i forhold til 2010, hvor 39 sager blev oversendt. Udviklingen i årsregnskabet Præmieindtægten er opgjort til 17,2 mio. kr., hvoraf 17,1 mio. kr. hidrører fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Beskæftigelsen er opgjort til forsikringsdage svarende til helårsbeskæftigede mod forsikringsdage i 2010 svarende til helårsbeskæftigede i Den endelige præmie er fastsat til kr pr. mand, hvilket er markant mindre end den grundpræmie på kr , der er opkrævet i Der tilbagebetales således kr pr. helårsbeskæftiget, før præmiedifferentieringen. Reassurancepræmien er i 2011 på samme niveau som året før. Bruttoerstatningsudgifterne udgør 25,4 mio. kr. mod 15,2 mio. kr. i Formindskede bruttoerstatningshensættelser tegner sig for 13,0 mio. kr. mod en formindskelse på 23,0 mio. kr. i 2010, medens de kontant udbetalte erstatningsudgifter udgør 33,3 mio. kr., det laveste niveau i mere end 5 år, og 763 t.kr. mindre end i Hensættelsen til omkostninger til administration af erstatningshensættelser udgør 18,2 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i Hensættelsen til anden erstatningshensættelse, som omfatter RBNS (anmeldte ikke afgjorte - og kendte genoptagne arbejdsskadesager incl. fremmedflagforsikring) samt IBNR (efteranmeldte og ukendte genoptagne skader) er forøget med 18,7 mio. kr. i forhold til Den samlede hensættelse til uafgjorte sager er opgjort statistisk efter en akkumulerende model med korrektioner for de år, der afviger fra gennemsnittet, og IBNR er defineret som differencen imellem den samlede hensættelse til anden erstatningshensættelse opgjort efter den akkumulerende model og summen af de individuelt opgjorte skader - RBNS. Der er et afløbstab på 32,5 mio. kr. mod en afløbsgevinst på 25,5 mio. kr. i 2010 Bruttoerstatningsprocenten blev på 147 % mod 60 % i Den stigende bruttoomkostningsprocent skal ses i lyset af den historisk lave præmie i 2011 og 2010 og er ikke udtryk for et øget omkostningsniveau. Forbundets administrationsomkostninger er markant højere i 2011 end året før. Dette er en følge af en omfattende renovering af lokaler og modernisering af Forbundets IT-system og i den forbindelse en - 4 -

6 påkrævet omstilling og tilpasning af Forbundets model til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, som igen har krævet en del ekstern ekspertbistand, hvilket også har været tilfældet i forbindelse med den igangværende Solvency II proces. Renteindtægter og udbytter af Forbundets investeringer udgjorde 23,4 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 2010, medens realiserede kursgevinster og tab under ét udgjorde et tab på 7,9 mio. kr. mod en gevinst på 7,8 mio. kr. i Urealiserede kursgevinster/tab under ét udgjorde en gevinst på 12,3 mio. kr. mod en gevinst på 20,5 mio. kr. i Hertil kommer et tab på 34,1 mio. kr. efter kursregulering af erstatningshensættelserne. De indgåede inflations- og renteswapaftaler har udvist en samlet stigning (urealiseret) i markedsværdien og indvirker på regnskabet med 40,5 mio. kr. Der opkrævedes 28,1 mio. kr. i bidrag til velfærdsforanstaltninger for søfarende, i sygesikringsbidrag for besætninger i udenrigsfart, i bidrag til Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste, og i præmie for krigsskadeforsikring for besætninger på skibe under Danmarks Rederiforening. Der er ikke i perioden efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag indtruffet hændelser, som vil kunne forrykke vurderingen af regnskabet væsentligt. Risikostyring Bestyrelsen fastlægger rammerne for Ulykkesforsikringsforbundets risikostyring, mens den daglige ledelse løbende overvåger Forbundets risici og sikrer, at rammerne overholdes. Ulykkesforsikringsforbundet er påvirket af en række risici, som falder under følgende kategorier: Finansielle risici Forbundets investeringer foretages i henhold til den af bestyrelsen besluttede og beskrevne investeringspolitik, som har til formål at sikre et solidt og stabilt afkast mod en begrænset risiko. Investeringspolitikken indeholder begrænsninger omkring sammensætningen af Forbundets investeringsaktiver. De finansielle risici relaterer sig til risikoen for tab som følge af værdiændringer af Forbundets aktiver og passiver på grund af ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer i renten, aktiekurser, valutakurser og kreditspænd. Herudover har Forbundet risici relateret til fremskaffelse af likviditet til at betale sine forpligtelser inden for en kort tidshorisont og risiko for tab på, at en modpart misligeholder deres betalingsforpligtelse. De finansielle risici overvåges løbende og der opstilles mål og foretages tests af, at Forbundet kan modstå kursfald på aktier samt betydelige renteændringer. Likviditetsrisici er begrænset ved, at Forbundets investeringer er placeret i likvide børsnoterede værdipapirer. Modpartsrisikoen er begrænset, da hovedparten af Forbundets obligationsbeholdning består af stats- og realkreditobligationer med høj rating. Forsikringsmæssige risici Forbundet tegner alene arbejdsskadeforsikring indenfor dansk søfart og løsøreforsikring på de søfarendes personlige ejendele ombord. Andre typer af forsikringer kan ikke indtegnes, hvilket sikrer, at der ikke tegnes forsikringer med uønskede risici. Til afdækning af risikoen ved store enkeltstående skadesbegivenheder og for at forhindre, at en tilfældig begivenhed giver store tab, har Forbundet tegnet reassurance til afdækning af disse risici. De forskellige risikoelementer underkastes løbende analyser med henblik på at opgøre de forsikringsmæssige forpligtelser og iværksætte eventuelle forretningsmæssige tiltag. Med det formål at reducere Forbundets risici er der indgået inflations- og renteswapaftaler. Operationelle risici Forbundet har udarbejdet og implementeret forretningsgange og politikker, der medvirker til at minimere operationelle risici. Forretningsgange og politikker er afstemt efter Forbundets størrelse, således at der er en betryggende balance mellem risiko og de indbyggede kontrolelementer

7 Forretningsmæssige risici Forretningsmæssige risici omfatter strategiske risici, omdømmerisici og andre risici relateret til eksterne faktorer. Forbundet følger nøje udviklingen inden for det marked Forbundet betjener og tilstræber en god og ordentlig behandling af de sager, Forbundet præsenteres for. Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, hvor Christian Merrild er det uafhængige og særligt kvalificerede bestyrelsesmedlem, der med en baggrund som statsautoriseret revisor og i en årrække økonomidirektør i en fondsbørsnoteret virksomhed opfylder de krav, som stilles efter Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder. Kapitalforhold Efter Finanstilsynets opgørelser med forskellige risikoscenarier, der viser et forsikringsselskabs styrke overfor en negativ udvikling på de finansielle markeder, befinder Forbundet sig ultimo 2011 i grøntlys og kan modstå en negativ markedsudvikling. Forbundet har pr. 31. december 2011 en basiskapital på 212,4 mio. kr. Ultimo 2010 udgjorde basiskapitalen 209,4 mio. kr. Forbundets kapitalkrav udgør pr. 31. december mio. kr. Forbundets overdækning udgør således 186,4 mio. kr. ultimo 2011, svarende til en solvensgrad på 8,16. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 78,3 mio. kr., hvor det ultimo 2010 var opgjort til 81,4 mio. kr. Forbundet har udarbejdet en opgørelse af det individuelle solvensbehov. Der anvendes en scenariebaseret opgørelse samt simple modeller til visse risici. For hvert af de identificerede risikoelementer er der valgt et kapitalbehov, der (mindst) er udtryk for en 200 årsbegivenhed. Der er fradraget diversifikationseffekter, da sandsynligheden for at alle risici indtræffer samtidigt er minimal. Således vil sandsynligheden for når Forbundets basiskapital modsvarer det samlede kapitalbehov at Forbundet ikke kan leve op til sine forpligtelser overfor forsikringstager og begunstigede være meget lille. Forbundet opfylder Finanstilsynets krav til soliditet. Egenkapitalen vil ved en rentestigning på 0,7 pct. point reduceres med 11,3 mio. kr., og et rentefald på 0,7 pct. point vil medføre en forøgelse af egenkapitalen på 7,5 mio. kr. Årets resultat Året udviser et positivt resultat efter skat på 3 mio. kr., som ledelsen anser for særdeles tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Efter disponering af årets resultat udgør Reservefonden 212,4 mio. kr. Forventet udvikling Arbejdsskadeforsikringspræmierne skal til stadighed tilpasses for at imødekomme de krav, der løbende rettes mod arbejdsskadeforsikringssystemet som følge af forøgede erstatninger, ændrede lovkrav og ikke mindst erstatningshensættelser, alt under særlig hensyntagen til den finansielle markedssituation og de kommende krav til solvens frem mod implementeringen af Solvens 2 i 2013/14. Bestyrelsen og ledelsen har foretaget en grundig og dybtgående planlægning af processen, som allerede er under indarbejdning. Det er Forbundets vurdering, at dette er godt forberedt til implementeringen. Der forventes et resultat for 2012 på niveau med Forbundet vil også i tiden fremover fortsætte sin aktivitet og tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Forbundets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Forbundet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 20. april 2012 Mogens Gregersen Direktør Bestyrelse Gunner Pedersen Formand Peter Bjerregaard Næstformand Jørgen Folmer Lone Scheuer Larsen Christian Merrild Michael Wengel-Nielsen Peter Wilsund Enstemmigt vedtaget af den ordinære generalforsamling den 30. april 2012 Gunner Pedersen Dirigent - 7 -

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2o. april 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor Brian Rønne Nielsen statsautoriseret revisor - 8 -

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelse Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier. Modtagen præmie indregnes som præmieindtægter proportionalt over dækningsperioden. Forsikringsteknisk rente f.e.r udgør en markedsforrentning af de forsikringsmæssige hensættelser. Forrentningen er beregnet på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. og gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs ved udgangen af hver måned i regnskabsåret offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid under 3 år. Den del af forøgelsen af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering fradrages under forsikringsteknisk rente. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatningsbeløb inklusiv omkostninger til skadesbehandling reguleret for forskydning i erstatningshensættelser. Den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskontering, indregnes under forsikringsteknisk rente f.e.r., mens den del, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats, overføres til kursreguleringer. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører administrationen af forsikringskontrakterne, herunder omkostninger til personale, husleje, kontorhold samt afskrivninger Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter af obligationer og bankindeståender samt udbytter af investeringsbeviser. Kursreguleringer omfatter værdiregulering af obligationer og investeringsbeviser. Endvidere indgår ændring i erstatningshensættelser, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af investeringsaktiverne. Skat indeholder den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, der påhviler årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat

11 Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Balance Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. I kostprisen medregnes alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet brugstid på 5 år, bortset fra it, hvor brugstiden forventes at være 3 år. Aktiver med en anskaffelsesværdi under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Investeringsaktiver, der er genstand for offentlig notering, måles til dagsværdi, som fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen. Investeringsaktiverne indregnes på afregningsdagen. Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi, på handelsdatoen. Værdireguleringen indgår i resultatopgørelsen. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Erstatningshensættelser omfatter beløb til dækning af senere betalinger og omkostninger for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som Forbundet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de omkostninger Forbundet skønner at skulle afholde til skadesbehandling. Erstatningshensættelserne estimeres ved brug af data fra individuelle sager, som er anmeldt, og statistiske metoder for indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader. De statistiske metoder tager udgangspunkt i et indeksreguleret gennemsnit af afgjorte sager for perioden Dødeligheden fastsættes ud fra G82- grundlaget. Hensættelserne er dog styrket som følge af en øget levetid. Erstatningshensættelser diskonteres. Diskonteringen er baseret på en rentekurve der afspejler den varighed, der anvendes på de forventede fremtidige forbrug af hensættelsen. Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsmarkedet har Finanstilsynet foreløbig til udgangen af 2012, justeret for grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve), som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter. Effekten af ændringen i rentekurven er vist i note

12 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Resultatopgørelse for perioden Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser 0 0 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r., i alt, Note Forsikringsteknisk rente, Note Udbetalte erstatningsudgifter, Note 3 a Modtaget genforsikringsdækning, Note 3 a Ændring i erstatningshensættelser, note 3 b Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 0 0 Erstatningsudgifter f.e.r., i alt, Note 3 a & 3 b Bonus og præmierabatter 0 0 Erhvervelsesomkostninger 0 0 Administrationsomkostninger, Note Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt, Note Forsikringsteknisk resultat Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt, Note Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser, Note 2 & Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter 0 0 Andre omkostninger 0 0 Resultat før skat Skat, Note Årets resultat Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst

13 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Balance pr (1.000 kr) Aktiver Driftsmidler Driftsmidler Materielle aktiver ialt, Note Investeringsaktiver Finansielle instrumenter Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 5 8 Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Andre tilgodehavender Selskabsskat Udskudt skatteaktiv 0 0 Tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital Reserver, i alt Overført overskud Egenkapital, i alt, Note Præmiehensættelser, Note Erstatningshensættelser, Note 3 b Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Udskudte skatteforpligtelser, Note Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 0 Aktuelle skatteforpligtelser, Note Anden gæld, Note Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter 0 0 PASSIVER, I ALT

14 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Perioden Note 1. Præmieindtægter f.e.r. Arbejdsskadeforsikring Fremmedflagsforsikring Løsøreansvarsforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier, (Arbejdsskade & Fremmedflag!) Præmiehensættelse, primo (Løsøreansvarsforsikring) 0 0 Præmiehensættelse, ultimo (Løsøreansvarsforsikring) 0 0 Ændring i præmiehensættelser (Løsøreansvarsforsikring) Præmieindtægter f.e.r. i alt Præmieindtægter er fordelt efter forsikringstagers bopæl og hidrører alene fra Danmark Opkrævede præmier vedrører alene perioden 2. Forsikringsteknisk rente Forsikringsmæssige hensættelser primo Forsikringsmæssige hensættelser ultimo Sum Basis for forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente (2010: 1,32%) 1,46% Diskonteringseffekt Forsikringsteknisk rente f.e.r

15 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 3 a Betalte erstatningsudgifter f.e.r. For dødstilfælde: Kapitalerstatninger Løbende ydelser til enker og børn For invaliditetstilfælde: Kapitalerstatninger Løbende ydelser Lægebehandling og erklæringer Udgifter til 5 & Erstatninger løsøreforsikring 0 22 Erstatninger fremmedflagsforsikring 0 0 Betalte erstatninger i alt Modtaget genforsikringsdækning Afholdte udgifter til skadeadministration, Note Afløbsresultat, brutto & netto f.e.r. Netto Forsikringsmæssige hensættelser, primo Inflationsswap Diskonteringseffekt Betalt vedr. tidligere år Forsikringsm.hensættelser vedr tidl. år, ultimo Afløbsresultat Erstatningsfrekvens & gennemsnitsskade for arbejdsskadeforsikring incl. fremmedflagsforsikring Antal anmeldte erstatningssager, arbejdsskade Antal forsikrede, arbejdsskade Erstatningsfrekvens 13,62 10,98 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

16 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 3 b. Erstatningshensættelser Uafgjorte skader, Arbejdsskade & Fremmedflagsforsikring: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Hensættelse til administration af erstatningshensættelser: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Uafgjorte skader, Løsøreansvarsforsikring: Saldo, primo 0 0 Regulering 0 0 Saldo, ultimo Hensættelse til dækning af løbende ydelser: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Erstatningshensættelser, brutto Primohensættelser, brutto Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Ultimohensættelser, brutto Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser: Saldo, primo 0 0 Regulering 0 0 Saldo, ultimo Erstatningshensættelser ultimo, netto Erstatningshensættelser primo, netto Kursregulering Løbetidsforkortelse Inflationsregulering, swap Bruttoændring i erstatningshensættelse

17 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 4 4. Administrationsudgifter Administration Gager, honorarer,pensioner m.v Revisions, aktuarhonorarer & advokatomkostninger Husleje, rengøring m.v Kommunikation (Porto & telefon) EDB, Soft- & hardware & konsulentbistand Kontorartikler Autodrift Diverse administrationsudgifter Diverse administrationsindtægter Administration før afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger på driftsmidler Afskrevne præmierestancer Hensættelse til tab på præmierestance Afskrivninger i alt Afgifter til det offentlige Lønsumsafgift Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen & Ankestyrelsen Bidrag til Finanstilsynet Afgifter til det offentlige i alt Administrationsomkostninger i alt Overført til skadeadministration Administrationsomkostninger, netto Forbundet beskæftigede i gennemsnit 6 6 Specifikation af poster indeholdt i samlede omkostninger: Vederlag til direktionen Vederlag til øvrige "væsentlige risikotagere" * Vederlag til bestyrelsen, ialt Specificeret således Gunner Pedersen, formand for bestyrelsen 149 Peter Bjerregaard, næstformand 74 Christian Merrild, medlem, formand for revisionsudvalget 63 Michael Wengel-Nielsen, medlem 38 Peter Wilsund, medlem 38 Jørgen Folmer, medlem 38 Lone Scheuer Larsen, medlem Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte Honorar for andre ydelser: Øvrige Deloitte Hensat til skyldige revisionshonorarer: *) Da øvrige "riskotagere" alene består af økonomichef Jacob Munch, oplyses det konkrete vederlag ikke. 16

18 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 5. Renter og udbytter Udbytte af investeringsforeningsandele Renteindtægt, obligationer Renter vedr. swap Renteindtægt, bankindestående Øvrige indtægter Renter og udbytter i alt Kursreguleringer Realiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver ved salg & udtræk Urealiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver Urealiserede gevinster & (tab) vedr. investeringsaktiver i alt Kursregulering vedr. renteafdækning Kursregulering af erstatningshensættelser mv Urealiserede kursgevinster og (tab) vedr. erstatningshensættelser Kursreguleringer ialt Renteudgifter vedr. ankede sager Renteudgifter vedr. SWAP Renteudgifter, andet 0 0 Renteudgifter i alt Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktiver Investeringsafkast, brutto Forsikringsteknisk rente Investeringsafkast, netto Note 6. Selskabsskat Hensat skyldig selskabsskat, primo Hensat udskudte skatteforpligtelser, primo Samlede hensættelser til selskabsskat, primo Betalt selskabsskat i perioden Hensat skyldig selskabsskat, ultimo 0 0 Tilgodehavende selskabsskat, ultimo Indregnet skatteaktiv / hensat udskudte skatteforpligtelser, ultimo Samlede hensættelser til selskabsskat, ultimo Selskabsskat for perioden Udskudte skatteaktiver &- forpligtelser Tab på tilgodehavende hos forsikringstagere 0 0 Materielle anlægsaktiver Obligationsbeholdning 0 0 Udskudte skatteaktiver &- forpligtelser

19 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Perioden Note 7. Driftsmidler Kostpris, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris, ultimo Akkumuleret afskrivning, primo Årets afskrivninger Årets afskrivninger på afhændede & skrottede aktiver Tidligere års afskrivning på afhændede & skrottede aktiver Akkumuleret afskrivning, ultimo Bogført værdi, ultimo

20 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note Egenkapital Saldo, primo Overført fra resultatopgørelse Saldo, ultimo Basiskapital / Solvensmargen: Individuelt solvensbehov Solvensmargen vedr. præmier, 18 % Solvensmargen vedr. skader, 26% Minimum basiskapital: 3,5 mio. Euro Solvensgrad 8,16 8,03 Trafiklys, jfr RG 01 "Grønt lys" "Grønt lys" Regnskabet omfatter arbejdsskadeforsikring, løsøreansvarsforsikring og fremmedflagsforsikring. 10. Skema til følsomhedsoplysninger for virksomheder, der driver skadeforsikringsvirksomhed, t.kr. Påvirkning af egenkapitalen ultimo: Stigning (fald) ved hændelse: Rentestigning på 0,7 pct. Point Rentefald på 0,7 pct. Point Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 0 Valutakursændring med ½ pct. sandsynlighed på 10 dage Tab på modparter på 8 pct Der er anført den effekt, som pågældende hændelse vil have på egenkapitalen, dog uden en eventuel skatteeffekt. 19

21 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note Anden gæld Skyldige omkostninger Skyldig A-skat & bruttoskat Skyldigt ATP & Barsel.dk bidrag 4 4 Restbidrag til velfærdsforanstaltninger Restbidrag til sundhedsministeriet for sygesikring af besætninger i udenrigsfart Skyldig til Søfartens Arbejdsmiljøråd vedrørende miljøafgift Skyldig til Handelsflådens Velfærdsråd 34 Anden gæld ialt Al gæld forfalder indenfor 5 år! 12. Rentekurve Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsmarkedet har Finanstilsynet, foreløbig til udgangen af 2012 justeret grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve), som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter. Den ændrede diskonteringssats har isoleret set reduceret erstatningshensættelserne med 3,0 mio. kr. Årets resultat er som følge heraf forøget tilsvarende og egenkapitalen er således forøget med 3,0 mio. kr. 13. Finansielle instrumenter Forbundet har afdækket noget af sin rente og inflationsrisiko vedrørende de forventede fremtidige betalinger til tidligere forsikringsår. Der er afdækket mod rentefald og inflationsstigning. Pr. 31. december 2011 udgjorde værdien af renteafdækningen t.kr og inflationsafdækningen t.kr. Rentefølsomheden for renteafdækningen fremgår af nedenstående tabel: Renteskift Ændring (t.kr) 1,00% ,70% ,70% ,00% Risikooplysninger Risikooplysninger findes i beretningens afsnit om Risikostyring. 20

22 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 15. FEMÅRSOVERSIGT (1.000 KR) Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Selskabsskat Periodens resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Brutto erstatningsprocent 147,27 59,98 33,29 54,00 57,82 Brutto omkostningsprocent 62,09 29,34 17,51 4,65 7,77 Combined Ratio 214,66 93,07 53,54 59,51 66,81 Operating Ratio 165,47 79,00 43,75 55,39 64,92 Relativt afløbsresultat -9,77 7,27-4,16 2,86 3,23 Egenkapitalforrentning i procent 1,57 25,65 28,34 2,14 17,55 Solvensdækning 8,16 8,03 6,99 5,25 5,14 21

23

Ledelsen Side 2. 5-Årsoversigt Side 3. Den uafhængige revisors påtegning Side 7. Anvendt regnskabspraksis Side 8. Resultatopgørelse Side 10

Ledelsen Side 2. 5-Årsoversigt Side 3. Den uafhængige revisors påtegning Side 7. Anvendt regnskabspraksis Side 8. Resultatopgørelse Side 10 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART GENSIDIGT FORBUND CVR 67 76 07 19 Amaliegade 33B, 1256 København K. Tlf. 33 13 86 88, Fax. 33 14 86 88, mail: ufds@ufds.dk, www.ufds.dk INDHOLD Ledelsen Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere