ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Årsrapport Amaliegade 33 B, 1256 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19. Årsrapport 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K"

Transkript

1 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Årsrapport 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K

2 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART GENSIDIGT FORBUND CVR Amaliegade 33B, 1256 København K. Tlf , Fax , mail: INDHOLD Ledelsen Side 2 Beretning for året Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Side 3 Side 7 Side 8 Anvendt regnskabspraksis Side 9 Resultatopgørelse Side 11 Balance Side 12 Noter Side

3 Ledelsen Den Delegerede Forsamling: Assurancechef Gunner Pedersen, DFDS A/S, formand Administrerende Direktør Peter Bjerregaard, Danmarks Rederiforening, næstformand Valgt af Danmarks Rederiforening: Administrerende Direktør Peter Bjerregaard, Danmarks Rederiforening Kontorchef Hans Chr. O. Petersen, Rederiet A.P. Møller Vice President Peter Wilsund, Rederiet A.P. Møller Administrerende direktør Torben Andersen, UNI-Tankers A/S Personalechef Anders Frohn, Scandlines A/S Senior Executive Insurance & Claims Elsebeth Grosmann-Huang, Rederiet J. Lauritzen A/S Vice President Lone Scheuer Larsen, Torm A/S Nautisk inspektør Allan Idd Jensen, Royal Artic Line Økonomidirektør Christian Merrild Økonomidirektør Kristian Værness, Dampskibsselskabet Norden A/S Valgt af Rederiforeningen af 2010: Chief Financial Officer (CFO) Bjarne Poulsen, Esvagt A/S Skibsreder Jørgen Folmer, Rederiet H. Folmer & Co Sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen af 2010 Skibsreder Carsten Rousing, Rederiet C. Rousing A/S Bestyrelsen: Assurancechef Gunner Pedersen, formand Direktør Peter Bjerregaard, næstformand Vice President Peter Wilsund Vice President Lone Scheuer Larsen Skibsreder Jørgen Folmer Økonomidirektør Christian Merrild, formand for revisionsudvalget Sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen Forbundets direktør: Mogens Gregersen Forbundets økonomichef: Jacob Munch Forbundets revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Der afholdes ordinær generalforsamling den 30. april

4 Ledelsesberetning for 2011 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere indenfor dansk søfart. Herudover tegner Forbundet en frivillig forsikring på arbejdsskadelignende vilkår for besætninger på skibe under fremmed flag tilknyttet danske rederier, og en frivillig forsikring for den i henhold til sømandslovens 61 rederen påhvilende erstatningspligt for tab eller beskadigelse af en søfarendes ombordværende ejendele, der går tabt ved forlis eller andet havari. Begge disse øvrige aktiviteter er af beskedent omfang. Forbundet har i modsætning til det foregående år i 2011 oplevet en markant fremgang i beskæftigelsen. Antallet af forsikrede i indmeldte skibe er opgjort til helårsbeskæftigede mod i 2010, hvilket er en stigning i beskæftigelsen svarende til 17 %. Fremgangen er en følge af, at flere skibe generelt set er indmeldt i løbet af året, samt at medlemmer, der havde udmeldt sig med virkning for 2010, efterfølgende er vendt tilbage i Selv set i forhold til året 2009 andrager fremgangen i beskæftigelsen 6 %. Alt i alt en positiv udvikling. For Ulykkesforsikringsforbundet har 2011 ligesom de forudgående 2 år været et rigtigt godt år som følge af, at skadesbelastningen igennem året har vist sig at blive en del lavere end forventet, ligesom den finansielle udvikling også i 2011 har bevæget sig i positiv retning, hvilket allerede har indvirket på grundpræmieniveauet for året, idet Forbundet besluttede at undlade opkrævning af grundpræmien for 2. halvår Forbundet tilstræber et stabilt præmieniveau, men på baggrund af den gunstige finansielle udvikling i 2011 og den konkrete skadesbelastning har Forbundets bestyrelse fundet det rigtigt og forsvarligt at nedsætte årspræmien yderligere i forhold til den for 2011 opkrævede grundpræmie, der i forvejen var reduceret. Præmien for 2011 før præmiedifferentiering er fastsat til kr pr. fuldtidsstilling (á 360 dage om året). Det opnåede overskud på 3. mio. kr. anvendes til konsolidering. Ved årets udgang overstiger egenkapitalen fortsat det niveau, som er Forbundets økonomiske målsætning for Solvens 2 parathed. Forbundets præmie anses for yderst konkurrencedygtig i forhold til andre arbejdsskadesforsikringsselskabers præmieniveau, og i tillæg hertil må man sig holde for øje, at det øvrige forsikringserhvervs normal tariffer er baseret på en fuldtidsstilling på kun 225 forsikringsdage svarende til timer årligt, mens Forbundets præmie er baseret på en fuldtidsstilling á 360 forsikringsdage årligt og med en dækning døgnet rundt under opholdet ombord, eftersom den søfarende også befinder sig på arbejdspladsen (skibet) i fritiden. Ud fra antallet af anmeldte skader, er der i 2011 ikke indtruffet flere arbejdsulykker proportionalt med den øgede beskæftigelse; derimod har der glædeligvis været tale om et fald i arbejdsulykker, men effekten af færre skader også i 2010 var der tale om et fald kan dog først vurderes på et senere tidspunkt. Statistisk set bør man dog ikke slutte for meget ud fra en trend over nogle få år

5 Der er for Forbundets samlede hensættelser et afløbstab i 2011, mod en afløbsgevinst året før. Dette niveau vil i sagens natur aldrig kunne ligge fast på grund af trufne konkrete afgørelser og ændret praksis i Arbejdsskade- og Ankestyrelse. Afsagte domme i arbejdsskadesager medvirker yderligere i denne retning. Lovændringer og politiske beslutninger, såsom forslaget om at opkræve en særlig statslig afgift på arbejdsskadeerstatninger, bidrager også til volatiliteten. Hvis lovforslaget, som regeringen har sendt i høring, gennemføres i den fremlagte form, vil det indebære, at der fremover pålægges en ny afgift på 13% af udbetalte arbejdsskadeerstatninger. Der er lagt op til, at afgiften ikke alene skal beregnes for fremtidige skader, men også for skader indtruffet før lovens ikrafttræden, men hvor afgørelse om erstatning træffes efter ikrafttræden altså vil loven virke bagudrettet. Der kan være tale om skader, som er indtruffet for mange år siden, og hvor den daværende forsikringstager endog ikke længere er medlem, men hvor det er de nuværende medlemmer, som kommer til at hæfte. Arbejdsskadeforsikringsselskaberne vil nødvendigvis skulle foretage markante hensættelser til dækning af denne nye skat. For Forbundets vedkommende er det forsigtigt skønnet, at disse hensættelser vil andrage i størrelsesordenen mio. kr. Det kan og vil indvirke på den præmie, som Forbundet fremadrettet må opkræve hos medlemmerne. Årets skader Der er indgået i alt 618 anmeldelser om indtrufne mulige arbejdsskader mod 655 i 2010, hvilket er et fald på 5,6 %. Heraf var antallet af brille- og tandskader 80 mod 84 i I 459 andre tilfælde var der tale om bagatelskader, som Forbundet selv behandler tallet var i I alt blev 79 skader oversendt til Arbejdsskadestyrelsen, hvilket er en stigning i forhold til 2010, hvor 39 sager blev oversendt. Udviklingen i årsregnskabet Præmieindtægten er opgjort til 17,2 mio. kr., hvoraf 17,1 mio. kr. hidrører fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Beskæftigelsen er opgjort til forsikringsdage svarende til helårsbeskæftigede mod forsikringsdage i 2010 svarende til helårsbeskæftigede i Den endelige præmie er fastsat til kr pr. mand, hvilket er markant mindre end den grundpræmie på kr , der er opkrævet i Der tilbagebetales således kr pr. helårsbeskæftiget, før præmiedifferentieringen. Reassurancepræmien er i 2011 på samme niveau som året før. Bruttoerstatningsudgifterne udgør 25,4 mio. kr. mod 15,2 mio. kr. i Formindskede bruttoerstatningshensættelser tegner sig for 13,0 mio. kr. mod en formindskelse på 23,0 mio. kr. i 2010, medens de kontant udbetalte erstatningsudgifter udgør 33,3 mio. kr., det laveste niveau i mere end 5 år, og 763 t.kr. mindre end i Hensættelsen til omkostninger til administration af erstatningshensættelser udgør 18,2 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i Hensættelsen til anden erstatningshensættelse, som omfatter RBNS (anmeldte ikke afgjorte - og kendte genoptagne arbejdsskadesager incl. fremmedflagforsikring) samt IBNR (efteranmeldte og ukendte genoptagne skader) er forøget med 18,7 mio. kr. i forhold til Den samlede hensættelse til uafgjorte sager er opgjort statistisk efter en akkumulerende model med korrektioner for de år, der afviger fra gennemsnittet, og IBNR er defineret som differencen imellem den samlede hensættelse til anden erstatningshensættelse opgjort efter den akkumulerende model og summen af de individuelt opgjorte skader - RBNS. Der er et afløbstab på 32,5 mio. kr. mod en afløbsgevinst på 25,5 mio. kr. i 2010 Bruttoerstatningsprocenten blev på 147 % mod 60 % i Den stigende bruttoomkostningsprocent skal ses i lyset af den historisk lave præmie i 2011 og 2010 og er ikke udtryk for et øget omkostningsniveau. Forbundets administrationsomkostninger er markant højere i 2011 end året før. Dette er en følge af en omfattende renovering af lokaler og modernisering af Forbundets IT-system og i den forbindelse en - 4 -

6 påkrævet omstilling og tilpasning af Forbundets model til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, som igen har krævet en del ekstern ekspertbistand, hvilket også har været tilfældet i forbindelse med den igangværende Solvency II proces. Renteindtægter og udbytter af Forbundets investeringer udgjorde 23,4 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 2010, medens realiserede kursgevinster og tab under ét udgjorde et tab på 7,9 mio. kr. mod en gevinst på 7,8 mio. kr. i Urealiserede kursgevinster/tab under ét udgjorde en gevinst på 12,3 mio. kr. mod en gevinst på 20,5 mio. kr. i Hertil kommer et tab på 34,1 mio. kr. efter kursregulering af erstatningshensættelserne. De indgåede inflations- og renteswapaftaler har udvist en samlet stigning (urealiseret) i markedsværdien og indvirker på regnskabet med 40,5 mio. kr. Der opkrævedes 28,1 mio. kr. i bidrag til velfærdsforanstaltninger for søfarende, i sygesikringsbidrag for besætninger i udenrigsfart, i bidrag til Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste, og i præmie for krigsskadeforsikring for besætninger på skibe under Danmarks Rederiforening. Der er ikke i perioden efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag indtruffet hændelser, som vil kunne forrykke vurderingen af regnskabet væsentligt. Risikostyring Bestyrelsen fastlægger rammerne for Ulykkesforsikringsforbundets risikostyring, mens den daglige ledelse løbende overvåger Forbundets risici og sikrer, at rammerne overholdes. Ulykkesforsikringsforbundet er påvirket af en række risici, som falder under følgende kategorier: Finansielle risici Forbundets investeringer foretages i henhold til den af bestyrelsen besluttede og beskrevne investeringspolitik, som har til formål at sikre et solidt og stabilt afkast mod en begrænset risiko. Investeringspolitikken indeholder begrænsninger omkring sammensætningen af Forbundets investeringsaktiver. De finansielle risici relaterer sig til risikoen for tab som følge af værdiændringer af Forbundets aktiver og passiver på grund af ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer i renten, aktiekurser, valutakurser og kreditspænd. Herudover har Forbundet risici relateret til fremskaffelse af likviditet til at betale sine forpligtelser inden for en kort tidshorisont og risiko for tab på, at en modpart misligeholder deres betalingsforpligtelse. De finansielle risici overvåges løbende og der opstilles mål og foretages tests af, at Forbundet kan modstå kursfald på aktier samt betydelige renteændringer. Likviditetsrisici er begrænset ved, at Forbundets investeringer er placeret i likvide børsnoterede værdipapirer. Modpartsrisikoen er begrænset, da hovedparten af Forbundets obligationsbeholdning består af stats- og realkreditobligationer med høj rating. Forsikringsmæssige risici Forbundet tegner alene arbejdsskadeforsikring indenfor dansk søfart og løsøreforsikring på de søfarendes personlige ejendele ombord. Andre typer af forsikringer kan ikke indtegnes, hvilket sikrer, at der ikke tegnes forsikringer med uønskede risici. Til afdækning af risikoen ved store enkeltstående skadesbegivenheder og for at forhindre, at en tilfældig begivenhed giver store tab, har Forbundet tegnet reassurance til afdækning af disse risici. De forskellige risikoelementer underkastes løbende analyser med henblik på at opgøre de forsikringsmæssige forpligtelser og iværksætte eventuelle forretningsmæssige tiltag. Med det formål at reducere Forbundets risici er der indgået inflations- og renteswapaftaler. Operationelle risici Forbundet har udarbejdet og implementeret forretningsgange og politikker, der medvirker til at minimere operationelle risici. Forretningsgange og politikker er afstemt efter Forbundets størrelse, således at der er en betryggende balance mellem risiko og de indbyggede kontrolelementer

7 Forretningsmæssige risici Forretningsmæssige risici omfatter strategiske risici, omdømmerisici og andre risici relateret til eksterne faktorer. Forbundet følger nøje udviklingen inden for det marked Forbundet betjener og tilstræber en god og ordentlig behandling af de sager, Forbundet præsenteres for. Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, hvor Christian Merrild er det uafhængige og særligt kvalificerede bestyrelsesmedlem, der med en baggrund som statsautoriseret revisor og i en årrække økonomidirektør i en fondsbørsnoteret virksomhed opfylder de krav, som stilles efter Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder. Kapitalforhold Efter Finanstilsynets opgørelser med forskellige risikoscenarier, der viser et forsikringsselskabs styrke overfor en negativ udvikling på de finansielle markeder, befinder Forbundet sig ultimo 2011 i grøntlys og kan modstå en negativ markedsudvikling. Forbundet har pr. 31. december 2011 en basiskapital på 212,4 mio. kr. Ultimo 2010 udgjorde basiskapitalen 209,4 mio. kr. Forbundets kapitalkrav udgør pr. 31. december mio. kr. Forbundets overdækning udgør således 186,4 mio. kr. ultimo 2011, svarende til en solvensgrad på 8,16. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 78,3 mio. kr., hvor det ultimo 2010 var opgjort til 81,4 mio. kr. Forbundet har udarbejdet en opgørelse af det individuelle solvensbehov. Der anvendes en scenariebaseret opgørelse samt simple modeller til visse risici. For hvert af de identificerede risikoelementer er der valgt et kapitalbehov, der (mindst) er udtryk for en 200 årsbegivenhed. Der er fradraget diversifikationseffekter, da sandsynligheden for at alle risici indtræffer samtidigt er minimal. Således vil sandsynligheden for når Forbundets basiskapital modsvarer det samlede kapitalbehov at Forbundet ikke kan leve op til sine forpligtelser overfor forsikringstager og begunstigede være meget lille. Forbundet opfylder Finanstilsynets krav til soliditet. Egenkapitalen vil ved en rentestigning på 0,7 pct. point reduceres med 11,3 mio. kr., og et rentefald på 0,7 pct. point vil medføre en forøgelse af egenkapitalen på 7,5 mio. kr. Årets resultat Året udviser et positivt resultat efter skat på 3 mio. kr., som ledelsen anser for særdeles tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Efter disponering af årets resultat udgør Reservefonden 212,4 mio. kr. Forventet udvikling Arbejdsskadeforsikringspræmierne skal til stadighed tilpasses for at imødekomme de krav, der løbende rettes mod arbejdsskadeforsikringssystemet som følge af forøgede erstatninger, ændrede lovkrav og ikke mindst erstatningshensættelser, alt under særlig hensyntagen til den finansielle markedssituation og de kommende krav til solvens frem mod implementeringen af Solvens 2 i 2013/14. Bestyrelsen og ledelsen har foretaget en grundig og dybtgående planlægning af processen, som allerede er under indarbejdning. Det er Forbundets vurdering, at dette er godt forberedt til implementeringen. Der forventes et resultat for 2012 på niveau med Forbundet vil også i tiden fremover fortsætte sin aktivitet og tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Forbundets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Forbundet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 20. april 2012 Mogens Gregersen Direktør Bestyrelse Gunner Pedersen Formand Peter Bjerregaard Næstformand Jørgen Folmer Lone Scheuer Larsen Christian Merrild Michael Wengel-Nielsen Peter Wilsund Enstemmigt vedtaget af den ordinære generalforsamling den 30. april 2012 Gunner Pedersen Dirigent - 7 -

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2o. april 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor Brian Rønne Nielsen statsautoriseret revisor - 8 -

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelse Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier. Modtagen præmie indregnes som præmieindtægter proportionalt over dækningsperioden. Forsikringsteknisk rente f.e.r udgør en markedsforrentning af de forsikringsmæssige hensættelser. Forrentningen er beregnet på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. og gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs ved udgangen af hver måned i regnskabsåret offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid under 3 år. Den del af forøgelsen af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering fradrages under forsikringsteknisk rente. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatningsbeløb inklusiv omkostninger til skadesbehandling reguleret for forskydning i erstatningshensættelser. Den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskontering, indregnes under forsikringsteknisk rente f.e.r., mens den del, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats, overføres til kursreguleringer. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører administrationen af forsikringskontrakterne, herunder omkostninger til personale, husleje, kontorhold samt afskrivninger Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter af obligationer og bankindeståender samt udbytter af investeringsbeviser. Kursreguleringer omfatter værdiregulering af obligationer og investeringsbeviser. Endvidere indgår ændring i erstatningshensættelser, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af investeringsaktiverne. Skat indeholder den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, der påhviler årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat

11 Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Balance Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. I kostprisen medregnes alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet brugstid på 5 år, bortset fra it, hvor brugstiden forventes at være 3 år. Aktiver med en anskaffelsesværdi under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Investeringsaktiver, der er genstand for offentlig notering, måles til dagsværdi, som fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen. Investeringsaktiverne indregnes på afregningsdagen. Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi, på handelsdatoen. Værdireguleringen indgår i resultatopgørelsen. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Erstatningshensættelser omfatter beløb til dækning af senere betalinger og omkostninger for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som Forbundet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de omkostninger Forbundet skønner at skulle afholde til skadesbehandling. Erstatningshensættelserne estimeres ved brug af data fra individuelle sager, som er anmeldt, og statistiske metoder for indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader. De statistiske metoder tager udgangspunkt i et indeksreguleret gennemsnit af afgjorte sager for perioden Dødeligheden fastsættes ud fra G82- grundlaget. Hensættelserne er dog styrket som følge af en øget levetid. Erstatningshensættelser diskonteres. Diskonteringen er baseret på en rentekurve der afspejler den varighed, der anvendes på de forventede fremtidige forbrug af hensættelsen. Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsmarkedet har Finanstilsynet foreløbig til udgangen af 2012, justeret for grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve), som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter. Effekten af ændringen i rentekurven er vist i note

12 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Resultatopgørelse for perioden Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser 0 0 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r., i alt, Note Forsikringsteknisk rente, Note Udbetalte erstatningsudgifter, Note 3 a Modtaget genforsikringsdækning, Note 3 a Ændring i erstatningshensættelser, note 3 b Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 0 0 Erstatningsudgifter f.e.r., i alt, Note 3 a & 3 b Bonus og præmierabatter 0 0 Erhvervelsesomkostninger 0 0 Administrationsomkostninger, Note Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt, Note Forsikringsteknisk resultat Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt, Note Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser, Note 2 & Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter 0 0 Andre omkostninger 0 0 Resultat før skat Skat, Note Årets resultat Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst

13 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Balance pr (1.000 kr) Aktiver Driftsmidler Driftsmidler Materielle aktiver ialt, Note Investeringsaktiver Finansielle instrumenter Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 5 8 Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Andre tilgodehavender Selskabsskat Udskudt skatteaktiv 0 0 Tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital Reserver, i alt Overført overskud Egenkapital, i alt, Note Præmiehensættelser, Note Erstatningshensættelser, Note 3 b Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Udskudte skatteforpligtelser, Note Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 0 Aktuelle skatteforpligtelser, Note Anden gæld, Note Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter 0 0 PASSIVER, I ALT

14 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Perioden Note 1. Præmieindtægter f.e.r. Arbejdsskadeforsikring Fremmedflagsforsikring Løsøreansvarsforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier, (Arbejdsskade & Fremmedflag!) Præmiehensættelse, primo (Løsøreansvarsforsikring) 0 0 Præmiehensættelse, ultimo (Løsøreansvarsforsikring) 0 0 Ændring i præmiehensættelser (Løsøreansvarsforsikring) Præmieindtægter f.e.r. i alt Præmieindtægter er fordelt efter forsikringstagers bopæl og hidrører alene fra Danmark Opkrævede præmier vedrører alene perioden 2. Forsikringsteknisk rente Forsikringsmæssige hensættelser primo Forsikringsmæssige hensættelser ultimo Sum Basis for forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente (2010: 1,32%) 1,46% Diskonteringseffekt Forsikringsteknisk rente f.e.r

15 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 3 a Betalte erstatningsudgifter f.e.r. For dødstilfælde: Kapitalerstatninger Løbende ydelser til enker og børn For invaliditetstilfælde: Kapitalerstatninger Løbende ydelser Lægebehandling og erklæringer Udgifter til 5 & Erstatninger løsøreforsikring 0 22 Erstatninger fremmedflagsforsikring 0 0 Betalte erstatninger i alt Modtaget genforsikringsdækning Afholdte udgifter til skadeadministration, Note Afløbsresultat, brutto & netto f.e.r. Netto Forsikringsmæssige hensættelser, primo Inflationsswap Diskonteringseffekt Betalt vedr. tidligere år Forsikringsm.hensættelser vedr tidl. år, ultimo Afløbsresultat Erstatningsfrekvens & gennemsnitsskade for arbejdsskadeforsikring incl. fremmedflagsforsikring Antal anmeldte erstatningssager, arbejdsskade Antal forsikrede, arbejdsskade Erstatningsfrekvens 13,62 10,98 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

16 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 3 b. Erstatningshensættelser Uafgjorte skader, Arbejdsskade & Fremmedflagsforsikring: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Hensættelse til administration af erstatningshensættelser: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Uafgjorte skader, Løsøreansvarsforsikring: Saldo, primo 0 0 Regulering 0 0 Saldo, ultimo Hensættelse til dækning af løbende ydelser: Saldo, primo Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Saldo, ultimo Erstatningshensættelser, brutto Primohensættelser, brutto Kursregulering Løbetidsforkortelse Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) Ultimohensættelser, brutto Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser: Saldo, primo 0 0 Regulering 0 0 Saldo, ultimo Erstatningshensættelser ultimo, netto Erstatningshensættelser primo, netto Kursregulering Løbetidsforkortelse Inflationsregulering, swap Bruttoændring i erstatningshensættelse

17 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 4 4. Administrationsudgifter Administration Gager, honorarer,pensioner m.v Revisions, aktuarhonorarer & advokatomkostninger Husleje, rengøring m.v Kommunikation (Porto & telefon) EDB, Soft- & hardware & konsulentbistand Kontorartikler Autodrift Diverse administrationsudgifter Diverse administrationsindtægter Administration før afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger på driftsmidler Afskrevne præmierestancer Hensættelse til tab på præmierestance Afskrivninger i alt Afgifter til det offentlige Lønsumsafgift Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen & Ankestyrelsen Bidrag til Finanstilsynet Afgifter til det offentlige i alt Administrationsomkostninger i alt Overført til skadeadministration Administrationsomkostninger, netto Forbundet beskæftigede i gennemsnit 6 6 Specifikation af poster indeholdt i samlede omkostninger: Vederlag til direktionen Vederlag til øvrige "væsentlige risikotagere" * Vederlag til bestyrelsen, ialt Specificeret således Gunner Pedersen, formand for bestyrelsen 149 Peter Bjerregaard, næstformand 74 Christian Merrild, medlem, formand for revisionsudvalget 63 Michael Wengel-Nielsen, medlem 38 Peter Wilsund, medlem 38 Jørgen Folmer, medlem 38 Lone Scheuer Larsen, medlem Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte Honorar for andre ydelser: Øvrige Deloitte Hensat til skyldige revisionshonorarer: *) Da øvrige "riskotagere" alene består af økonomichef Jacob Munch, oplyses det konkrete vederlag ikke. 16

18 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 5. Renter og udbytter Udbytte af investeringsforeningsandele Renteindtægt, obligationer Renter vedr. swap Renteindtægt, bankindestående Øvrige indtægter Renter og udbytter i alt Kursreguleringer Realiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver ved salg & udtræk Urealiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver Urealiserede gevinster & (tab) vedr. investeringsaktiver i alt Kursregulering vedr. renteafdækning Kursregulering af erstatningshensættelser mv Urealiserede kursgevinster og (tab) vedr. erstatningshensættelser Kursreguleringer ialt Renteudgifter vedr. ankede sager Renteudgifter vedr. SWAP Renteudgifter, andet 0 0 Renteudgifter i alt Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktiver Investeringsafkast, brutto Forsikringsteknisk rente Investeringsafkast, netto Note 6. Selskabsskat Hensat skyldig selskabsskat, primo Hensat udskudte skatteforpligtelser, primo Samlede hensættelser til selskabsskat, primo Betalt selskabsskat i perioden Hensat skyldig selskabsskat, ultimo 0 0 Tilgodehavende selskabsskat, ultimo Indregnet skatteaktiv / hensat udskudte skatteforpligtelser, ultimo Samlede hensættelser til selskabsskat, ultimo Selskabsskat for perioden Udskudte skatteaktiver &- forpligtelser Tab på tilgodehavende hos forsikringstagere 0 0 Materielle anlægsaktiver Obligationsbeholdning 0 0 Udskudte skatteaktiver &- forpligtelser

19 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Perioden Note 7. Driftsmidler Kostpris, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris, ultimo Akkumuleret afskrivning, primo Årets afskrivninger Årets afskrivninger på afhændede & skrottede aktiver Tidligere års afskrivning på afhændede & skrottede aktiver Akkumuleret afskrivning, ultimo Bogført værdi, ultimo

20 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note Egenkapital Saldo, primo Overført fra resultatopgørelse Saldo, ultimo Basiskapital / Solvensmargen: Individuelt solvensbehov Solvensmargen vedr. præmier, 18 % Solvensmargen vedr. skader, 26% Minimum basiskapital: 3,5 mio. Euro Solvensgrad 8,16 8,03 Trafiklys, jfr RG 01 "Grønt lys" "Grønt lys" Regnskabet omfatter arbejdsskadeforsikring, løsøreansvarsforsikring og fremmedflagsforsikring. 10. Skema til følsomhedsoplysninger for virksomheder, der driver skadeforsikringsvirksomhed, t.kr. Påvirkning af egenkapitalen ultimo: Stigning (fald) ved hændelse: Rentestigning på 0,7 pct. Point Rentefald på 0,7 pct. Point Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 0 Valutakursændring med ½ pct. sandsynlighed på 10 dage Tab på modparter på 8 pct Der er anført den effekt, som pågældende hændelse vil have på egenkapitalen, dog uden en eventuel skatteeffekt. 19

21 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note Anden gæld Skyldige omkostninger Skyldig A-skat & bruttoskat Skyldigt ATP & Barsel.dk bidrag 4 4 Restbidrag til velfærdsforanstaltninger Restbidrag til sundhedsministeriet for sygesikring af besætninger i udenrigsfart Skyldig til Søfartens Arbejdsmiljøråd vedrørende miljøafgift Skyldig til Handelsflådens Velfærdsråd 34 Anden gæld ialt Al gæld forfalder indenfor 5 år! 12. Rentekurve Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsmarkedet har Finanstilsynet, foreløbig til udgangen af 2012 justeret grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve), som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter. Den ændrede diskonteringssats har isoleret set reduceret erstatningshensættelserne med 3,0 mio. kr. Årets resultat er som følge heraf forøget tilsvarende og egenkapitalen er således forøget med 3,0 mio. kr. 13. Finansielle instrumenter Forbundet har afdækket noget af sin rente og inflationsrisiko vedrørende de forventede fremtidige betalinger til tidligere forsikringsår. Der er afdækket mod rentefald og inflationsstigning. Pr. 31. december 2011 udgjorde værdien af renteafdækningen t.kr og inflationsafdækningen t.kr. Rentefølsomheden for renteafdækningen fremgår af nedenstående tabel: Renteskift Ændring (t.kr) 1,00% ,70% ,70% ,00% Risikooplysninger Risikooplysninger findes i beretningens afsnit om Risikostyring. 20

22 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Note 15. FEMÅRSOVERSIGT (1.000 KR) Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Selskabsskat Periodens resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Brutto erstatningsprocent 147,27 59,98 33,29 54,00 57,82 Brutto omkostningsprocent 62,09 29,34 17,51 4,65 7,77 Combined Ratio 214,66 93,07 53,54 59,51 66,81 Operating Ratio 165,47 79,00 43,75 55,39 64,92 Relativt afløbsresultat -9,77 7,27-4,16 2,86 3,23 Egenkapitalforrentning i procent 1,57 25,65 28,34 2,14 17,55 Solvensdækning 8,16 8,03 6,99 5,25 5,14 21

23

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Ledelsesberetning for første halvår 2014

Ledelsesberetning for første halvår 2014 !! "!#$! Ledelsesberetning for første halvår 2014 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere indenfor dansk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsen Side 2. 5-Årsoversigt Side 3. Den uafhængige revisors påtegning Side 7. Anvendt regnskabspraksis Side 8. Resultatopgørelse Side 10

Ledelsen Side 2. 5-Årsoversigt Side 3. Den uafhængige revisors påtegning Side 7. Anvendt regnskabspraksis Side 8. Resultatopgørelse Side 10 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART GENSIDIGT FORBUND CVR 67 76 07 19 Amaliegade 33B, 1256 København K. Tlf. 33 13 86 88, Fax. 33 14 86 88, mail: ufds@ufds.dk, www.ufds.dk INDHOLD Ledelsen Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2016 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2016 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Gensidigt Forbund. Årsrapport

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Gensidigt Forbund. Årsrapport Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Gensidigt Forbund Årsrapport 2007 Indhold Personalet Side 4 Ledelsen Side 5 5-Årsoversigt Side 5 Beretning for året Side 6 Ledelsespåtegning Side 8 Den uafhængige

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere