Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periimplantitis. Et stort klinisk problem?"

Transkript

1 Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of peri-implantitis has been assessed in several studies. Huge variations in the prevalence of peri-implantitis have been reported, mainly due to variations in the patients included in the studies as well as in the definition of peri-implantitis. Peri-implantitis seems to be a significant clinical problem due to the increasing use of implants, especially in patients with various known risk factors. In addition, treatment of peri-implantitis is still complex and unpredictable, especially when advanced peri-implantitis lesions have developed. Moreover, the peri-implantitis lesion may be so advanced that implant removal is the only treatment modality available. Due to the advanced peri-implantitis-induced alveolar bone loss, complex bone regenerative procedures are frequently required before new implants can be inserted. Therefore, early diag nosis and adequate treatment of peri-implantitis are extremely important to minimize the risk of advanced disease development. Moreover, focus on known risk factors is also important, including meticulous infection control before implant treatment in patients with tooth loss due to periodontitis, optimal implant treatment, optimal oral hygiene, and a systematic maintenance care program. 171

2 Keywords: Peri-implantitis, definition, diagnosis, epidemiology, risk factors, prevention. Orale implantater anvendes i stigende grad til erstatning af tabte og manglende tænder. Det er konkluderet i talrige systematiske oversigtsartikler, at implantatbehandling er karakteriseret ved høj overlevelse af såvel suprastruktur som implantat (1-3). Der har imidlertid i de seneste år været øget interesse for forekomsten af henholdsvis biologiske og mekaniske komplikationer. Dette skal også ses i lyset af, at implantatbehandling med osseointegrerede implantater har været foretaget rutinemæssigt i ca. 40 år, samt at implantatbehandling i stigende grad udføres på patienter med forskellige risikofaktorer. Her tænkes især på almensygdom, medicinindtag, rygning, tandtab på grund af parodontitis samt forskellige lokale risikofaktorer. Der har inden for de seneste år været stigende fokus på periimplantitis. Det har især været diskuteret, hvor hyppigt periimplantitis forekommer, herunder om denne tilstand er et stort klinisk problem. Formålet med nærværende kapitel er derfor at give en oversigt over de væsentligste forhold vedr. definition, diagnostik, forekomst, risikofaktorer samt forebyggelse af periimplantitis. Definition og diagnostik Retningslinjerne for kontrol af implantatbehandling, herunder diagnostik af periimplantitis, er beskrevet og diskuteret detaljeret i et tidligere kapitel i Aktuel Nordisk Odontologi 2010 (4). Periimplantitis blev første gang defineret ved European Workshop on Periodontology i 1993 som en inflammatorisk reaktion i de periimplantære væv med samtidigt tab af periimplantær knogle (5). I modsætning hertil er periimplantær mucositis defineret som en inflammatorisk reaktion i de periimplantære væv uden periimplantært knogletab. Der anvendes forskellige metoder til klinisk evaluering af de periimplantære væv. Inflammatoriske forandringer kan diagnosti- 172

3 ceres ved visuel inspektion af den periimplantære slimhinde, hvor der ses rødme og hævelse. Endvidere kan der ved kompres af den periimplantære slimhinde ses pus svarende til pocheåbningen (Fig. 1). Imidlertid kan betydelige inflammatoriske forandringer i de periimplantære væv være karakteriseret ved ingen eller få kliniske tegn på inflammation. Arvævsdannelse, tynd slimhinde med gennemskin af abutment/implantat med deraf følgende grålig eller blålig misfarvning og ukeratiniseret slimhinde med rødme uden inflammatoriske reaktioner medfører, at diagnostik af inflammation svarende til den periimplantære slimhinde ikke udelukkende kan baseres på en visuel undersøgelse. Derfor anvendes rutinemæssig registrering af blødning og pus ved pochemåling. a Figur 1. Implantat regio 1+ med periimplantitis. a: Klinisk ses pus svarende til pocheåbningen ved kompres af den periimplantære slimhinde. b, c: Radiologisk og intraoperativt ses klassisk skålformet defekt. Det er usikkert, hvorfor der ses periimplantitis svarende til implantatet regio 1+ og ikke svarende til implantaterne regio +1,2. b c 173

4 Figur 2. Æstetisk tilfredsstillende implantatretineret fuldbro hvor mulighederne for pochemåling og renhold er kompromitteret. Betydningen af blødning og pus ved pochemåling har været diskuteret i flere undersøgelser. Som ved evaluering af inflammation omkring tænder, anvendes et såkaldt let sonderingstryk på ca. 25 g. Som omkring tænder er fravær af blødning en god indikator for minimal risiko for fremtidigt fæstetab (6-9). I modsætning hertil er blødning ikke en sikker indikator for fremtidigt fæstetab. Det er således fornyligt konkluderet, at blødning ved pochemåling er et hyppigt fund ved implantater, og at dette ikke altid er ensbetydende med et progredierende knogletab (10,11). Anvendeligheden af pocheregistrering omkring implantater har igennem de seneste år ligeledes været diskuteret, idet pochemåling omkring implantater kan være besværlig eller umulig. Suprastrukturen kan således hindre, at pochemåleren kan indsættes i pochen parallelt med implantatets længdeakse (Fig. 2). Overgangen mellem implantat/abutment/suprastruktur samt implantatets ru overflade og gevindskæringer kan også besværliggøre pochemåling. Endvidere er pochemåling, selv ved inflammationsfrie forhold, mere smertefuld omkring implantater end omkring tænder. Baggrunden herfor er sandsynligvis forskellig opbygning af de periimplantære væv og gingiva. Der er imidlertid i dag enighed om, at evaluering af de periimplantære væv rutinemæssigt skal involvere 174

5 pocheregistrering (4,12-14). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at pochemåling omkring implantater generelt synes mindre pålidelig end omkring tænder. Der er tidligere påvist en direkte relation mellem klinisk fæsteniveau og knogleniveauet omkring implantater (15). Knogletab kan, som ved parodontitis, forekomme, uden at dette samtidig giver anledning til øget pochedybde som følge af retraktion af den periimplantære slimhinde. Derfor er registrering af klinisk fæsteniveau ønskeligt også omkring implantater. Imidlertid mangler implantater ofte et fikspunkt som emalje-cement-grænsen omkring tænder. Selvom overgangen mellem implantat/abutment/ suprastruktur i nogle tilfælde kan anvendes som fikspunkt, er klinisk vurdering af fæsteniveauet som hovedregel vanskelig eller umulig omkring implantater. Den initiale pochedybde omkring implantater er i mange tilfælde mere end 2-3 mm, uden at dette er ensbetydende med fæstetab. Pochedybden omkring implantater er nemlig bestemt af flere forhold, herunder tykkelsen af den periimplantære slimhinde, samt hvor dybt implantatet er indsat i processus alveolaris. I dag indsættes implantater ofte relativt dybt i processus alveolaris i æstetisk krævende regioner for at opnå et kosmetisk tilfredsstillende behandlingsresultat. En initial pochedybde på 4-5 mm er derfor ikke ualmindelig. Det er derfor vigtigt at foretage initial registrering af pochedybden efter afsluttet protetisk behandling med henblik på diagnostik af ændret pochedybde ved de efterfølgende kontrolundersøgelser. Ved ændret pochedybde tages intraoral røntgenoptagelse med henblik på vurdering af det periimplantære knogleniveau. Diagnostik af periimplantært knogletab involverer som hovedregel intraorale optagelser (4). Ved periimplantitis ses et større eller mindre knogletab, karakteriseret i de fleste tilfælde ved en skålformet defekt omkring hele implantatet (Fig. 1). Det er ofte karakteristisk, at ikke alle implantater på en given patient er afficeret af periimplantitis. Selv en mindre vinkling af røntgenstrålerne vil medføre, at det ikke er muligt at vurdere overgangen mellem 175

6 implantat og knoglevæv mesialt og distalt, idet gevindskæringerne ikke vil fremstå skarpe (16). Det periimplantære knogleniveau evalueres derfor ved hjælp af standardiseret parallelteknik med optagelser vinkelret på implantatets længdeakse. Det er vigtigt at foretage initial radiologisk undersøgelse efter afsluttet protetisk behandling for at kunne vurdere eventuelle ændringer af det periimplantære knogleniveau ved de efterfølgende kontrolundersøgelser. Som ved pocheregistrering er det initiale periimplantære knogleniveau påvirket af flere forhold, herunder hvor dybt implantatet er indsat i processus alveolaris samt eventuelle resorptive processer i helingsperioden. Forekomst Forekomsten af periimplantitis har været undersøgt i flere studier, og der har været rapporteret meget forskellig prævalens (17). Ved den sidste konsensuskonference arrangeret af European Association for Osseointegration (EAO) blev det konkluderet, at 10 % af implantaterne var afficeret af periimplantitis, samt at 20 % af implantatpatienterne havde et eller flere implantater med periimplantitis over en 5-10-årig periode (18). En væsentlig årsag til de rapporterede forskelle i prævalensen af periimplantitis skyldes store forskelle i de beskrevne patientpopulationer. De inkluderede patienter er således meget forskellige, især med hensyn til forekomsten af forskellige risikofaktorer, herunder tandtab på grund af parodontitis og rygning. I de fleste undersøgelser er disse såkaldte confounding factors ikke beskrevet i detaljer. Endvidere er vurdering af prævalensen af periimplantitis kompromitteret af forskellige definitioner af periimplantitis (19-21). Der er således anvendt forskelige grænseværdier for knogletab, varierende fra 0,4 til 2,0 mm. Endelig er der i mange undersøgelser udelukkende fokuseret på vurdering af det periimplantære knogleniveau uden samtidig vurdering af eventuelle inflammatoriske reaktioner i de periimplantære væv. 176

7 Grænseværdien for det periimplantære knogletab er af stor betydning for prævalensen af periimplantitis. Dette kan eksemplificeres ved en nyligt publiceret undersøgelse, som involverede 109 patienter og 274 implantater (10). Ved anvendelse af en grænseværdi på 0,4 mm havde 47 % af patienterne ét eller flere implantater med periimplantitis. I modsætning hertil medførte en grænseværdi på 2,0 mm, at 20 % af patienterne havde ét eller flere implantater med periimplantitis. Det kan derfor konkluderes, at forekomsten af periimplantitis er mangelfuldt belyst. Der er imidlertid ikke tvivl om, at periimplantitis er hyppigt forekommende. Derfor er løbende klinisk og radiologisk evaluering af de periimplantære væv vigtig med henblik på hurtig iværksættelse af behandling. For at opnå øget viden om forekomsten af periimplantitis er det blevet anbefalet, at periimplantitis i fremtidige undersøgelser defineres som blødning ved pochemåling, samtidig med et periimplantært knogletab på 2 mm (21). Såfremt der ikke forefindes røntgenoptagelser taget umiddelbart efter afsluttet protetisk behandling, er der i dag enighed om, at referencepunktet for det initiale knogleniveau bør defineres svarende til det forventede knogleniveau efter remodelleringsfasen. Det vil i de fleste tilfælde være svarende til første genvindskæring eller overgangen mellem den ru og glatte implantatoverflade. Risikofaktorer og forebyggelse Der er påvist en række faktorer, som øger risikoen for udvikling af periimplantitis. De bedst undersøgte risikofaktorer omfatter tandtab på grund af parodontitis, rygning og plak, som beskrevet detaljeret i talrige systematiske oversigtsartikler (17,19,20,22-24). Betydningen af almensygdom, inkl. behandling, for prognosen for implantatbehandling er blevet undersøgt i flere undersøgelser (25). De fleste undersøgelser har imidlertid fokuseret på implantattab og ikke på forekomsten af periimplantitis. Derfor er vores viden om betydningen af almensygdomme og deres behandling for 177

8 udvikling af periimplantitis mangelfuldt belyst, inkl. diabetes og osteoporose. Omhyggelig infektionskontrol i form af parodontalbehandling og ekstraktion af ikke bevaringsværdige tænder er vigtig i forbindelse med implantatbehandling af patienter med tandtab på grund af parodontitis for at minimere risikoen for periimplantitis (26). Niveauet af infektionskontrol før initiering af implantatbehandling har været diskuteret i en årrække, og der har ikke været rapporteret detaljerede retningslinjer herfor. Det blev imidlertid konkluderet i to nyligt publicerede undersøgelser, at tilstedeværelse af residualpocher på 5 mm svarende til resttandsættet medførte en signifikant øget risiko for periimplantitis (27,28). Ved den sidste konsensuskonference arrangeret af International Team for Implantology (ITI) blev det derfor konkluderet, at implantatbehandling ikke bør foretages, såfremt der er residualpocher på 5 mm samtidig med blødning ved pochemåling, eller hvis det såkaldte full-mouth plaque score er over 20 % (29). I sådanne tilfælde bør der således foretages supplerende parodontalbehandling inden initiering af implantatbehandling, og eventuelt andre behandlingsmodaliteter bør overvejes. Der er derfor i dag enighed om, at minutiøs infektionskontrol er vigtig før initiering af implantatbehandling (Fig. 3). I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at tænder efter suf- a b Figur 3. a: Implantatbehandling på patient med tandtab som følge af parodontitis uden forudgående sufficient infektionskontrol, inkl. ekstraktion af ikke bevaringsværdige tænder. 7+7 er bevaret med henblik på retention af provisorisk protese i helingsperioden. b: Der ses udtalt periimplantitis svarende til flere af implantaterne. 178

9 ficient parodontalbehandling i mange tilfælde har en god prognose på trods af et betydeligt knogletab. Endvidere er der intet, som tyder på, at prognosen for implantater er bedre end for tænder efter adækvat parodontalbehandling (30,31). Endelig er vigtigheden af systematisk kontrol og vedligehold efter afsluttet implantatbehandling vigtig for at minimere risikoen for periimplantitis, som tidligere beskrevet i detaljer (26,29). Der har været fokuseret på betydningen af en række lokale risikofaktorer for periimplantitis, herunder implantatoverfladens karakteristika, overbelastning, mangel af facial knogle, ukeratiniseret periimplantær slimhinde, dårlig pasform mellem implantat/abutment/suprastruktur og uhensigtsmæssig udformning af suprastruktur med deraf kompromitteret renhold (Fig. 4). Betydningen af flere af disse faktorer er dog fortsat mangelfuldt belyst. Imidlertid har flere undersøgelser vist en sammenhæng mellem forekomst af cementoverskud og periimplantært knogletab samtidig med inflammation (Fig. 5) (32-34). Det kan diskuteres, om denne tilstand bør betegnes som periimplantitis, idet tilstanden initieres af cementoverskud og ikke biofilm. Endvidere er behandlingen forskellig, idet fjernelse af cementoverskud er den primære behandling ved cementrelateret periimplantær inflammation. a b c Figur 4. Eksempel på lokal risikofaktor for periimplantitis, nemlig manglende facial knogle. a: Tydelig radiologisk tegn på periimplantært knogletab regio +2. b: Klinisk ses facial konkavitet svarende til pro cessus alveolaris. c: Intraoperativt ses mangel på facial knogle kombineret med skålformet defekt omkring hele implantatet. 179

10 Med hensyn til øvrige lokale faktorer er disse som tidligere nævnt omtalt af flere forfattere som potentielle risikofaktorer, men der er fortsat begrænset evidens herfor. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at detaljeret behandlingsplanlægning med fokus på såvel kirurgiske som protetiske aspekter med henblik på minimering af forekomsten af periimplantitis er vigtig. Her tænkes især på sufficient knoglevolumen, implantatposition med optimal relation til nabotænder og -implantater samt udformning af suprastruktur, inkl. optimal pasform. a b c d Figur 5. Implantat regio +1 med cementoverskud. a: Klinisk ses inflammeret periimplantær slimhinde. b: Radiologisk ses tegn på cement. c, d: Intraoperativt identificeres et større cementoverskud, som fjernes samtidig med rengøring af defekten, inkl. implantat overfladen. 180

11 Konklusion Der er foretaget flere undersøgelser, som har fokuseret på hyppigheden af periimplantitis. Der er rapporteret forskellig prævalens, især som følge af forskellige patientpopulationer og definitioner af periimplantitis. Den stigende anvendelse af implantater, især på patienter med forskellige risikofaktorer, medfører imidlertid, at peri implantitis må betegnes som et væsentligt klinisk problem. For den enkelte patient er periimplantitis ofte et stort klinisk behandlingsproblem, især hvis der er udviklet en større defekt omkring implantatet. Dette skal ses i lyset af, at behandling af periimplantitis fortsat er problematisk (35). Såfremt det ikke er muligt at bevare implantatet, er videre behandling ofte kompleks, idet der som følge af den periimplantære infektion er sket et betydeligt tab af processus alveolaris, som skal rekonstrueres inden eventuel fornyet implantatbehandling. Dette understreger vigtigheden af tidlig diagnostik og iværksættelse af adækvat behandling. Med henblik på at minimere forekomsten af periimplantitis er fokus på potentielle risikofaktorer væsentlig i forbindelse med implantatbehandling. Her tænkes især på sufficient infektionskontrol før implantatbehandling på patienter med tandtab som følge af parodontitis, optimal implantatbehandling og plakkontrol, inkl. systematisk kontrol og vedligehold efter afsluttet implantatbehandling. LITTERATUR 1. Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. J Clin Periodontol 2002;29(Suppl 3): Jung RE, Zembic A, Pjetursson BE, Zwahlen M, Thoma DS. Systematic review of the survival rate and the incidence of biological, technical, and aesthetic complications of single crowns on implants reported in longitudinal studies with a mean follow-up of 5 years. Clin Oral Implants Res 2012;23(Suppl 6):

12 3. Pjetursson BE, Thomas D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res 2012;23(Suppl 6): Schou S, Karring ES, Stavropoulos A, Isidor F, Holmstrup P. Kontrol efter implantatbehandling. Aktuel Nordisk Odontologi. København: Munksgaard Danmark; 2010, p Albrektsson T, Isidor F. Consensus report of session IV. In: Lang NP, Karring T (eds.). Proceedings of the 1st European workshop on periodontology. London: Quintessence; 1994, p Lang NP, Joss A, Orsanic T, Gusberti FA, Siegrist BE. Bleeding on probing. A predictor for the progression of periodontal disease? J Clin Periodontol 1986;13: Joss A, Adler R, Lang NP. Bleeding on probing. A parameter for monitoring periodontal conditions in clinical practice. J Clin Periodontol 1994;21: Jepsen S, Ru hling A, Jepsen K, Ohlenbusch B, Albers HK. Progressive peri-implantitis. Incidence and prediction of peri-implant attachment loss. Clin Oral Implants Res 1996;7: Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res 2000;11: Koldsland OC, Scheie AA, Aass AM. The association between selected risk indicators and severity of peri-implantitis using mixed model analyses. J Clin Periodontol 2011;38: Koldsland OC, Scheie AA, Aass AM. Prevalence of peri-implantitis related to severity of the disease with different degrees of bone loss. J Periodontol 2010;81: Salvi GE, Lang NP. Diagnostic parameters for monitoring peri-implant conditions. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(Suppl): Schou S. Peri-implantitis. Pathogenesis, diagnosis, and treatment as evaluated in cynomolgus monkeys. Doktordisputats. Tandlægebladet 2004;108:

13 14. Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: Diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol 2008;35(Suppl 8): Quirynen M, van Steenberghe D, Jacobs R, Schotte A, Darius P. The reliability of pocket probing around screw-type implants. Clin Oral Implants Res 1991;2: Sewerin IP. Errors in radiographic assessment of marginal bone height around osseointegrated implants. Scand J Dent Res 1990;98: Mombelli A, Mu ller N, Cionca N. The epidemiology of peri-implantitis. Clin Oral Implants Res 2012;23(Suppl 6): Klinge B, Meyle J, Working Group 2. Peri-implant tissue destruction. The Third EAO Consensus Conference Clin Oral Implants Res 2012;23(Suppl 6): Heitz-Mayfield LJ, Huynh-Ba G. History of treated periodontitis and smoking as risks for implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(Suppl): Renvert S, Persson GR. Periodontitis as a potential risk factor for peri-implantitis. J Clin Periodontol 2009;36(Suppl 10): Sanz M, Chapple IL, Working Group 4 of the VIII European Workshop on Periodontology. Clinical research on peri-implant diseases: consensus report of Working Group 4. J Clin Periodontol 2012;39(Suppl 12): Schou S, Holmstrup P, Worthington HV, Esposito M. Outcome of implant therapy in patients with previous tooth loss due to periodontitis. Clin Oral Implants Res 2006;17(Suppl 2): Schou S. Implant treatment in periodontitis-susceptible patients: A systematic review. J Oral Rehabil 2008;35(Suppl 1): Clementini M, Rossetti PH, Penarrocha D, Micarelli C, Bonachela WC, Canullo L. Systemic risk factors for peri-implant bone loss: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43: Bornstein MM, Cionca N, Mombelli A. Systemic conditions and treatments as risks for implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(Suppl): Isidor F, Schou S. Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter. Tandlægebladet 2010;114:

14 27. Cho-Yan Lee J, Mattheos N, Nixon KC, Ivanovski S. Residual periodontal pockets are a risk indicator for peri-implantitis in patients treated for periodontitis. Clin Oral Implants Res 2012;23: Pjetursson BE, Helbling C, Weber HP, Matuliene G, Salvi GE, Brägger U, et al. Peri-implantitis susceptibility as it relates to periodontal therapy and supportive care. Clin Oral Implants Res 2012;23: Heitz-Mayfield LJ, Needleman I, Salvi GE, Pjetursson BE. Consensus statements and clinical recommendations for prevention and management of biologic and technical implant complications. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29(Suppl): Holm-Pedersen P, Lang NP, Mu ller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18(Suppl 3): Tomasi C, Wennström JL, Berglundh T. Longevity of teeth and implants a systematic review. J Oral Rehabil 2008;35(Suppl 1): Wilson TG Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study. J Periodontol 2009;80: Bonde MJ, Stokholm R, Isidor F, Schou S. Outcome of implant-supported single-tooth replacements performed by dental students. A 10-year clinical and radiographic retrospective study. Eur J Oral Implantol 2010;3: Korsch M, Obst U, Walther W. Cement-associated peri-implantitis: a retrospective clinical observational study of fixed implant-supported restorations using a methacrylate cement. Clin Oral Implants Res 2014; 25: Heitz-Mayfield LJ, Mombelli A. The therapy of peri-implantitis: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29(Suppl):

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 110 15 Flemming Isidor og Søren Schou Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter På kort sigt ses en høj overlevelse af både

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Optakt til Symposium 2011

Optakt til Symposium 2011 Optakt til Symposium 2011 -en rejse rundt i parodontologien 1 Balance mellem biofilm og værtsorganisme/patient ingen videreudvikling Parodontitis Videreudvikling af etableret gingvitis (måneder år) Støttevævet

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af 70 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Parodontalbehandling bør tilrettelægges efter den individuelle sygdomsrisiko Risikovurdering af parodontitispatienter i klinikken Parodontalbehandling bør

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling Implantatoverlevelse hos patienter med reduceret parodontium Birgit Ellegaard og Vibeke Bælum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Odontologisk æstetik og etik Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvinkel, især

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling Undersøgelse og vedligeholdelse af orale implantater Birgit Ellegaard og Flemming Isidor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose. Sundhedsudvalget (2. samling) B 19 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse 1146 SYMPOSIUM 2010 Oral implantologi Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific, San Francisco, USA

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Evidensen i parodontologi

Evidensen i parodontologi Evidensen i parodontologi KURSUS, TANDLÆGEFORENINGEN ROSKILDE, 14. MARTS 2013 KURSUSGIVER: BJARNE KLAUSEN Aftenens program: Hvordan vurderer man evidens? Vurdering af nye og gamle metoder Diagnostik Mundhygiejne

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor?

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? ANNE HAVEMOSE-POULSEN For klinikeren er klassifikationen af parodontale sygdomme et nødvendigt redskab i planlægningen af sygdommenes forebyggelse, behandling

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

En afgørende baggrund for enhver behandling, uanset

En afgørende baggrund for enhver behandling, uanset 646 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Parodontalt klassifikationssystem i praksis Behandlinger i sundhedssektoren forudsætter en korrekt diagnose. I den daglige tandlægepraksis vurderes de parodontale

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER Nationale kliniske retningslinjer for BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER 2013 National klinisk retningslinje - Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater

Læs mere

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast 2013 BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE Høringsudkast 2. oktober 2013 National Klinisk Retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer...

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer... Indhold Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7 Komplikationer... 7 Psykosociale effekt... 12 Prognose... 14 Fast protetik...

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst

Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT De væsentligste ændringer i parodontal diagnostik Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst Artiklen diskuterer de væsentligste ændringer i den nye tandlægeoverenskomst

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsagsteori Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsager The cause of a disease event is an event, condition or characteristic that preceeded the

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Efteruddannelse. Symposium november 2011 Aalborg. Parodontologi. 2 0 års jubilæum. Arrangør: tandlægeforeningens

Efteruddannelse. Symposium november 2011 Aalborg. Parodontologi. 2 0 års jubilæum. Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse Symposium 2011 Parodontologi 11. - 12. november 2011 Aalborg 2 0 års jubilæum Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse Platinsponsor: Colgate VELKOMMEN til Tandlægeforeningens SYMPOSIUM

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 3.3.2015 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi.

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. 1. Kort klinisk retningslinje vedr.: Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. Anbefaling: Med svag underliggende dokumentation anbefales at overveje at undlade

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere