Specialforeningen BL&S Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen BL&S Invest"

Transkript

1 Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2008 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere...11 Anvendt regnskabspraksis...12 Danske Aktier...14 Globale Aktier...18 Forhold vedrørende ledelsen...22 Nærværende årsrapport 2008 for Specialforeningen BL&S Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgiver havde primo marts Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen BL&S Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen BL&S Invest Otto Mønsteds Plads København V FT reg. nr.: CVR nr.: Bestyrelse Poul Almlund, formand Chris Bigler Flemming Duus Soulaima Gourani Steen Juul Jensen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab FIH Erhvervsbank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 2 Specialforeningen BL&S Invest

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsperioden 7. november december 2008 for Specialforeningen BL&S Invest med 2 afdelinger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 6. marts 2009 Bestyrelse Poul Almlund Chris Bigler Flemming Duus Formand Soulaima Gourani Steen Juul Jensen Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Specialforeningen BL&S Invest 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Specialforeningen BL&S Invest Vi har revideret årsrapporten for Specialforeningen BL&S Invests 2 afdelinger for regnskabsåret 7. november december 2008, der indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balancer og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 7. november december 2008 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 6. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl Per Rolf Larssen Statsautoriserede revisorer 4 Specialforeningen BL&S Invest

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt 2008 Årets afkast i procent Danske Aktier * -42,78 Globale Aktier ** -18,84 Indre værdi pr. andel Danske Aktier * ,28 Globale Aktier ** ,49 Udlodning pr. andel (i kr.) Danske Aktier * 625,00 Globale Aktier ** 0,00 Omkostningsprocent Danske Aktier * 0,64 Globale Aktier ** 0,98 Årets nettoresultat (i kr.) Danske Aktier * Globale Aktier ** Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Danske Aktier * Globale Aktier ** Andele ultimo (i stk.) Danske Aktier * 5 Globale Aktier ** 1 Værdipapiromsætning (i kr.) Danske Aktier * Kursværdi af køb Kursværdi af salg Globale Aktier ** Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed Danske Aktier * 1,19 Globale Aktier ** 0,02 ÅOP Danske Aktier 1) * 1,64 Globale Aktier 1) ** 2,02 1) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes ÅOP at variere fra år til år. Specialforeningen BL&S Invest 5

8 Ledelsesberetning Specialforeningen BL&S Invest i 2008 Specialforeningen BL&S Invest blev stiftet den 7. november Foreningen er en placeringsforening, som har til formål at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i det i kap. 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. nævnte instrumenter. Foreningen bestod ultimo 2008 af to afdelinger med en samlet formue på 182 mio kr. Foreningen startede aktiviteterne i afdeling Danske Aktier den 26. februar I maj 2008 besluttede bestyrelsen at etablere en ny afdeling, Globale Aktier. Den nye afdeling investerer primært i børsnoterede aktier på et globalt plan. Afdelingen blev igangsat den 30. september Der er indgået rådgivningsaftale med Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmæglerselskab A/S for begge afdelinger. Foreningens ledelse er blevet ændret i løbet af 2008, idet bestyrelsesmedlemmet Kim Esben Stenild Høibye udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16. december 2008 at hæve tegnings- og garantiprovisionen for begge afdelinger fra 1,00% til 2,00% pr. 1. januar Udvikling i afdelingerne i 2008 Danske Aktier Afdelingen Danske Aktier har til formål at investere i selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt i selskaber, hvis aktier handles på et andet reguleret marked i Danmark. Afdelingen blev igangsat den 26. februar Afdelingen har i perioden 26. februar december 2008 givet et afkast på -42,78%. Til sammenligning har referenceindekset OMXC Capped inklusive udbytter givet et afkast på -45,43% over samme periode. Afdelingen realiserede i perioden 26. februar 2008 til 31. december 2008 et regnskabsmæssigt resultat på -103,5 mio. kr. De direkte omkostninger til rådgivning, depot, administration m.v. udgjorde 1,2 mio. kr. Afdelingens formue udgjorde ultimo mio. kr. For 2008 indstiller bestyrelsen, at afdelingen udlodder 625,00 kr. pr. andel, hvilket er minimumsudlodningen jf. ligningsloven. Minimumsudlodningen skal foretages, idet foreningens indkomst skal beskattes hos medlemmerne efter reglerne for udloddende foreninger. I afdeling Danske aktier kan der fremføres et underskud på 83,9 mio. kr. i aktier ejet mindre end 3 år, der kan modregnes i fremtidige gevinster på aktier ejet mindre end 3 år. Globale Aktier Afdelingen Globale Aktier har til formål at investere globalt i aktier handlet på regulerede markeder. Afdelingen blev igangsat den 30. september Afdelingen gav i perioden 30. september december 2008 et afkast på -18,84%. Til sammenligning har referenceindekset MSCI World inklusive nettoudbytter givet et afkast på -21,28% over samme periode. Afdelingen realiserede i perioden 30. september 2008 til 31. december 2008 et regnskabsmæssigt resultat på -5,3 mio. kr. De direkte omkostninger til rådgivning, depot, administration m.v. udgjorde 0,2 mio. kr. Afdelingens formue udgjorde ultimo mio. kr. For 2008 var der intet til rådighed til udlodning. I afdeling Globale aktier kan der fremføres et underskud på 0,8 mio. kr. i aktier ejet mindre end 3 år, der kan modregnes i fremtidige gevinster på aktier ejet mindre end 3 år. Økonomi og markedsforhold i 2008 De samfundsøkonomiske vækstudsigter svækkedes markant gennem 2008 i takt med de stærkt accelererede problemer i den finansielle sektor, der successivt påvirkede forbrugs- og investeringsmuligheder i betydelig negativ retning. 6 Specialforeningen BL&S Invest

9 Ledelsesberetning Den lavere økonomiske vækst, virksomhedernes svækkede indtjeningsudsigter og opbremsningen i udlånsvilligheden havde voldsomme negative effekter på de finansielle markeder. Kursfaldene udgjorde for MSCI World (inkl. udbytte) knap 38% i 2008, hvilket er det største kursfald siden Det danske aktiemarked oplevede i 2008 endnu større kursfald med fald for C20- og KFMX-indeksene på henholdsvis 46% og 60%. Kursfaldene accelererede i 2. halvår, hvor forværringen af kreditmarkedet efter Lehman Brothers konkurs den 15. september skabte følgevirkninger, der pressede alle aktivklasser bortset fra statsobligationer. Et markant øget fokus på balancereduktion i den finansielle sektor har skabt et prispres på alle aktivklasser på grund af et forceret udbud af aktiver, som har bredt sig langt uden for den finansielle sektor med en markant ændret udlånsvillighed hos kreditinstitutionerne bredt. Herudover har de svagere makroøkonomiske udsigter svækket indtjeningsforventningerne for mange virksomheder, hvilket ligeledes har bidraget negativt til kursudviklingen. Trods foreningens fokus på forudsigelige selskaber med begrænset eksponering mod dansk makroøkonomi er foreningens afdelinger Danske Aktier og Globale Aktier også blevet ramt af en markant reduceret risikovillighed og fokus på frembringelse af likviditet gennem salg af aktiver. Flere selskaber i afdelingernes porteføljer har tillige reduceret deres forventninger til fremtiden, men selskabernes kursfald kan ikke forklares ved lavere indtjeningsforventninger alene. Trods foreningens skeptiske holdning til finanssektoren er de afledte effekter uden for den finansielle sektor, som den totale opbremsning i udlånsaktiviteten har betydet for de samfundsøkonomiske vækstudsigter, blevet undervurderet. Hennes & Mauritz faldt således 33%, Nestlé faldt 11%, ligesom den italienske motorvejskoncessionshaver Atlantia faldt ikke mindre end 50% trods fremgang i indtjening og pengestrømsgenerering i selskaberne. Den finansielle sektor har udvist en markant negativ kursudvikling i 2008 drevet af dramatisk stigende tab på kredit, finansielle instrumenter samt uigennemsigtige garantiforpligtelser, der pressede kapitalgrundlaget og likviditetssituationen i sektoren. Mulighederne for privat kapitalfrembringelse i aktie- og gældsmarkederne aftog gennem året, og for at reducere de negative samfundsøkonomiske virkninger af et ikkefungerende finanssystem blev den finansielle sektors kapitalgrundlag styrket gennem en række nationale regeringsindgreb. Foreningens afdelinger har ikke været eksponeret direkte mod banksektoren på grund af bekymring for en markant acceleration i tabs- og hensættelsesniveauerne, en ikke-kvantificerbar markant usikkerhed omkring de fremtidige indtjeningsniveauer, øget offentlig regulering samt ikke mindst sandsynlige forøgede kapitalkrav og lavere fremtidige afkastniveauer. Således oplevede aktionærerne i ekspansive finansielle giganter som britiske Royal Bank of Scotland, amerikanske Citigroup og belgiske Fortis kurstab på 75%-95% i 2008 i takt med stigende tab og udvanding gennem statslige kapitalindskud. Den danske banksektor har oplevet en meget negativ kursudvikling med kursfald på 73% (inkl. udbytte) i Danske Bank, mens skadesforsikringsselskaberne Topdanmark og TrygVesta har oplevet mindre kursfald på henholdsvis 6% og 12% (inkl. udbytte). Foreningens afdeling Danske aktier har været medejer af flere forsikringsselskaber gennem Mens aktiemarkedet i 1. halvår var bekymret for råvareinflation og selskabernes pricing power samt evne til at videresende disse prisstigninger til kunderne, er fokus i dag rettet mod fastholdelsen af de fordele, de markante råvareprisfald kan give. De selskaber, foreningen investerer i, vurderes til at have en høj grad af pricing power, hvilket er afgørende i det nuværende miljø med markant svingende inputpriser. Markedslederskab og pricing power har en afgørende indflydelse på foreningens aktieudvælgelse. I afdeling Globale Aktier har eksempelvis Nestlé, Colgate-Palmolive og Phillip Morris International gennem 2008 hævet deres priser over det generelle inflationsniveau, ligesom det i afdeling Danske Aktier har været tilfældet hos Novo Nordisk, Carlsberg, DSV, Simcorp og ØK. I lyset af den betydelige svækkelse af de makroøkonomiske udsigter for 2009 er det afgørende, at afdelingernes selskaber allerede har igangsat et intenst fokus på omkostningsreduk- Specialforeningen BL&S Invest 7

10 Ledelsesberetning tioner og beredskabsplaner for yderligere omkostningstilpasninger, dog ikke på bekostning af selskabernes langsigtede strategiske positionering. Afdelingernes selskaber vurderes at stå i en relativt stærk position til dette, dels på grund af kvaliteten af selskabernes ledelse og dels på grund af selskabernes markedsledende positioner. Lagerreduktioner forventes at præge efterspørgselsbilledet for 4. kvartal 2008 og 1. kvartal Derfor vurderes det, at efterspørgselsniveauerne i disse kvartaler ikke vil være forudsigende for selskaberne langsigtede efterspørgselstrends. Ingen sektorer i aktiemarkederne undgik kursfald i 2008, hvor også traditionelt defensive sektorer som stabile fødevare-, medicin- og forsyningsselskaber oplevede kursfald på henholdsvis 33%, 21% og 36%. De traditionelt defensive selskaber i afdeling Danske Aktier har skuffet kursmæssigt i 2008, hvor specielt Carlsberg med en kursudvikling på -65% i 2008 på ingen måde har udvist den stabilitet i kursudviklingen, som den forudsigelige indtjeningsudvikling skulle tilsige. Ligeledes har høreapparatproducenten William Demant skuffet med et kursfald på -54% i Men for både Carlsberg og William Demant vurderes selskabernes langsigtede perspektiver trods kursudviklingen i 2008 som intakte og prisfastsættelsen på de nuværende kursniveauer som særdeles attraktiv. Coloplast indgik i porteføljen i afdeling Danske Aktier, men blev afhændet efter en relativt stærk kursudvikling, da det vurderedes, at der herskede en betydelig implementerings- og eksekveringsrisiko i forbindelse med gennemførelsen af de betydelige omkostningsreduktioner i selskabet. De seneste års høje økonomiske vækstrater i udviklingslandene og massive kapitalstrømning skabte grundlaget for høje aktieafkast for aktier i disse lande, ligesom vestlige selskaber med et væsentligt salg i disse lande generelt har været begunstiget efterspørgselsmæssigt. Denne udvikling vendte i 2008 med et kursfald på 51% for MSCI EMF, der dækker aktier i udviklingslandene, og vestlige selskaber med væsentligt salg i udviklingslandene oplevede ligeledes en markant svækkelse i deres børskurser som eksem- pelvis Pernod-Ricard, Carlsberg og ØK. Kursfaldene for disse selskaber vurderes at ligge langt ud over, hvad der kan forklares ved ændringer i forventningerne til deres fremtidige pengestrømsgenerering. De langsigtede udsigter for økonomisk vækst i Brasilien, Rusland, Indien og Kina vurderes som gunstige, ligesom landenes betydelige valutareserver vurderes at skabe et stærkt udgangspunkt for fremtidig økonomisk vækst. Værdiskabelsen i afdeling Globale Aktiers selskaber i udviklingslande vurderes som betydelig trods de kortsigtede svækkede vækstudsigter, ligesom eksponeringen i afdelingen er øget gennem tilkøb i bl.a. det russiske gasselskab Gazprom og den Hong Kong-baserede materialistkæde Sa Sa International Holdings. Foreningens ledelse vurderer, at aktiemarkedet i 2008 har haft et unuanceret fokus på gældsniveauer i selskaberne, hvilket bredt har ramt kursniveauerne i selskaber med gæld uden at skelne mellem selskaberne, afhængigt af stabiliteten i deres driftsmæssige pengestrømsgenerering og sammensætningen af gældsstrukturen, afdragsprofil og rentespænd. Selskaber med usikre fremtidige pengestrømme bør alene operere med beherskede gældsniveauer i forhold til deres pengestrømme fra driften. Eksempelvis er de globale mineselskaber Rio Tinto og Xstrata tynget af en gældsbyrde på grund af de massivt faldende råvarepriser, og de er derfor kommet under pres for at frasælge nøgleaktiver til spotpriser, reducere udbyttebetalinger og/eller udstede ny aktiekapital til ugunst for selskabernes nuværende aktionærer. Verdens største mineselskab BHP Billiton og det brasilianske mineselskab Vale står i en anderledes gunstig strategisk situation med stærke balancer på grund af relativt lave gældsniveauer i begge selskaber. BHP Billiton og Vale indgår i porteføljen i afdeling Globale Aktier. Verdens næststørste spiritusselskab, franske Pernod-Ricard, har efter en gældsfinansieret overtagelse af svenske Vin & Sprit (Absolut vodka) i foråret 2008 haft en væsentlig gældsætning i forhold selskabets - efter rådgivers opfattelse forudsigelige driftspengestrømme. Dette vurderes ikke at påvirke Pernod-Ricards strategiske handlemuligheder i lyset af forudsigelig-- 8 Specialforeningen BL&S Invest

11 Ledelsesberetning heden i selskabets pengestrømme og den langsigtede finansieringsstruktur baseret på overvejende faste renteniveauer og rentespænd. Pernod-Ricards relativt højere gældsniveau vurderes at have bidraget til den svagere kursudvikling i 2008 end for hovedkonkurrenten, engelske Diageo. Pernod-Ricard indgår i porteføljen i afdeling Globale Aktier. Finansiel fleksibilitet i økonomiske krisetider er en markant strategisk styrke på grund af mulighederne for opkøb til spotpriser, hvor antallet af mulige købere kan være yderst begrænset, ligesom sælgere af aktiver i økonomiske krisetider ofte har en svag forhandlingsposition. Således har Berkshire Hathaway (Warren Buffets børsnoterede investeringsselskab) eksempelvis gennem 2008 udnyttet investeringsselskabets stærke finansielle stilling med over 40 mia. dollar i likvide aktiver pr. ultimo 2007 til bl.a. udlån til likviditetsmæssigt pressede selskaber med en høj forrentning og fortrinsstilling og efterfølgende muligheder for konvertering af gældsfordringen til aktier på attraktive vilkår. Berkshire Hathaway indgår i porteføljen i afdeling Globale Aktier. I afdeling Danske Aktier har både Carlsberg og DSV en betydelig gældsætning på lige under 4 gange driftsresultat før afskrivninger. Efter rådgivers vurdering har begge selskaber udsigt til en stabil og forudsigelig stigende pengestrømsgenerering, og deres gældsniveauer bør ikke give anledning til tilbagebetalingsproblemer, ligesom långivernes krav til fremtidig indtjening og pengestrømme (covenants) ligger væsentligt fra de forventede indtjeningsniveauer. Kursfald i Carlsberg og DSV på henholdsvis 65% og 50% har betydet en markant svækkelse af selskabernes prissætning, der ikke vurderes at stå i forhold til selskabernes reelle udvikling, da Carlsberg har leveret et driftsresultat marginalt under forventningerne udtrykt i årsregnskabet 2007, og DSV har realiseret et driftsresultat over selskabets oprindelige årsregnskabsforventninger. Generalforsamling Generalforsamlingen i foreningen bliver afholdt torsdag den 23. april Øvrige forhold Ledelsens øvrige hverv For oplysninger omkring ledelsens øvrige hverv henvises der til afsnittet Forhold vedrørende ledelsen. Dette afsnit indgår som en del af den samlede ledelsesberetning. Usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter Udviklingen i værdipapirmarkederne i 2. halvår 2008 medførte en stigende nervøsitet og markedernes svigtende funktionsduelighed. Den til tider manglende likviditet bevirkede, at kursfastsættelsen af mange værdipapirer kortvarigt blev præget af tilfældigheder eller var ikke eksisterende. Især prisfastsættelsen af aktier i små og mellemstore selskaber vurderes at have været behæftet med større usikkerhed end normalt. Dette forhold vurderes at have medført, at fastlæggelsen af indre værdi i foreningens afdelinger i kortere perioder har været behæftet med usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at der derudover ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Herudover er der ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begiv enheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2009 Trods en åbenlys realøkonomisk afmatning i 2009 har foreningens ledelse tillid til, at den globale vækst kommer tilbage igen, og at det lykkes at få rekonstrueret det finansielle system sandsynligvis i en markant ændret form - hvilket er afgørende for en reaktivering af den økonomiske aktivitet og vækst. Markante globale rentenedsættelser og større offentligt forbrug samt skattelettelser forventes at stimulere den økonomiske vækst, ligesom indsættelsen af den nye amerikanske præsident Barack Obama kan bidrage til en ny tro på fremtiden og et brud på den negative psykologiske tilstand. Specialforeningen BL&S Invest 9

12 Ledelsesberetning På gældsmarkedet må det konstateres, at den finansielle krise har medført en massiv kontraktion i bankernes udlån, hvilket har ført til midlertidigt udlånsstop på de internationale lånemarkeder og ført til massive udvidelser af kreditspænd og dermed kraftigt stigende renteomkostninger for virksomhederne. Virksomhedernes muligheder for at skaffe kapital på børsen må ligeledes siges at være mere end almindeligt svært p.t., og såfremt dette alternativ bruges, vil det ske til en meget høj pris, som typisk vil ligge langt over prisen for bankudlån. Konklusionen er, at der ved indgangen til 2009 opleves et gælds- og aktiemarked med meget høje risikopræmier, hvilket direkte kan aflæses i form af historisk lave kurser på aktier og virksomhedsobligationer. Det er indlysende, at indtjeningsforventningerne til virksomhederne på kort til mellemlang sigt er for nedadgående, men sammenholdt med risikopræmierne resulterer det også i en meget lav absolut prissætning af virksomhederne på børsen. Foreningens ledelse forventer, at bankkrisen langsomt vil aftage, og at de nærmeste måneder og år vil byde på en normalisering i bankernes udlånsvirksomhed. Dette betyder på ingen måde, at de seneste års lempelige udlånspolitikker kommer tilbage, men tværtimod at der vil ske en kraftig opstramning og regulering af banksektoren på globalt niveau. En smertelig proces, hvor der vil opleves store tab på udlån og et massivt behov for rekapitalisering af banksektoren. Den absolutte prisfastsættelse af foreningens portefølje vurderes som værende lav med høje, frie pengestrømme relativt til selskabernes markedsværdi, udsigt til indtjeningsvækst og værdiskabelse samt relativt stærke balancer. Foreningens afdelinger er fokuseret på selskaber med høj forudsigelighed og pengestrømsgenerering, og derfor indgår bl.a. banker og restruktureringsselskaber ikke i den aktuelle portefølje. De markant svækkede makroøkonomiske rammebetingelser har dog reduceret forventningerne til de kortsigtede indtjenings- og pengestrømme for flere af selskaberne. 10 Specialforeningen BL&S Invest

13 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Foreningen har indgået aftaler vedrørende bl.a. administration, depot samt rådgivning som de væsentligste områder. Depotselskabsaftale Foreningen har indgået aftale med FIH Erhvervsbank A/S om, at denne som depotselskab opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. FIH Erhvervsbank A/S varetager endvidere opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Rådgivningsaftale Foreningen har indgået aftale med Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmæglerselskab A/S om ydelse af investeringsrådgivning. Aftalen indebærer, at Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning om transaktioner, der anses for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for de enkelte afdelinger. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingernes andele foretages. Samarbejdsaftaler For at styrke rådgivningen af medlemmerne samt markedsføringen har foreningen indgået samarbejdsaftale med Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Aftalen har til sigte at øge serviceringen af såvel eksisterende medlemmer som potentielle, nye investorer med henblik på at forbedre medlemstilfredsheden i foreningens afdelinger. Revision Foreningens samlede omkostninger til lovpligtig revision udgjorde i t.kr. Der er i regnskabsåret ikke afholdt omkostninger til revisor, der vedrører andre ydelser end lovpligtig revision. Bestyrelse Som honorar til bestyrelsen for 2008 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et beløb på 190 t.kr. Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Nykredit Portefølje Administration A/S om udførelse af foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver samt varetagelse af direktionshvervet for foreningen. Administrationen af foreningen varetages i overensstemmelse med lov for investeringsforeninger og specialforeninger, foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Specialforeningen BL&S Invest 11

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på kontantindestående i depotselskab. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread. Opgørelsen sker ved at summere kurtager og omkostninger, der sammentælles ifølge de enkelte handelsnotaer. Alene aftalte kursspreads indregnes som handelsomkostninger. Den del af handelsomkostninger, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkostninger og andel af foreningens fællesomkostninger. Fællesomkostninger er i henhold til vedtægterne fordelt mellem afdelingerne. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på værdipapirer med fradrag af administrationsomkostninger. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger. Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter gæld vedrørende handelsafvikling samt anden gæld. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for noterede kapitalandele opgøres som lukkekursen på balancedagen eller til anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. 12 Specialforeningen BL&S Invest

15 Anvendt regnskabspraksis Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende obligationsrenter, udbytter m.v. Aktuelle skatteaktiver indeholder tilgodehavende rente- og udbytteskatter. Posterne måles til dagsværdi. Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medregnes i medlemmernes formue. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs opgjort som GMT valutakursen. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. I årsrapporten indgår følgende nøgletal: Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Udlodning pr. andel Foreslået udlodning i forhold til cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i året. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. Værdipapiromsætning I værdipapiromsætningen indgår handel i forbindelse med emissioner og indløsninger samt almindelig porteføljepleje. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af de i regnskabsåret foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue. Den gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent)/7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Specialforeningen BL&S Invest 13

16 Danske Aktier Resultatopgørelse i kr. 2008* Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Handelsomkostninger -835 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Formuebevægelser Udlodningsregulering I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført til udlodning næste år 431 Overført til formuen * Afdelingen har været aktiv fra 26/ Specialforeningen BL&S Invest

17 Danske Aktier Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER 2008 Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 8, 9 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger 369 Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter Specialforeningen BL&S Invest 15

18 Danske Aktier Noter til regnskabet i kr Renteindtægter Indestående i depotselskab 287 I alt renteindtægter Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Udbytter i alt Kursgevinster og -tab, kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter -362 Direkte handelsomkostninger ved løbende drift 835 Afd. direkte Andel af Adm. omk. 5 Administrationsomkostninger 2008 omk. fællesomk. i alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning I alt til rådighed for udlodning Specialforeningen BL&S Invest

19 Danske Aktier Noter til regnskabet i kr. 7 Kapitalandele 2008 % Sektorfordeling Sundhedspleje ,99 Industri ,47 Konsumentvarer ,83 Informationsteknologi ,19 Finans ,41 Energi ,77 Varige forbrugsgoder , ,00 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo - Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag 397 Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til udlodning næste år 431 Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo - Emissioner i året 6 Indløsninger i året -1 I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) 5 10 Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 93,45 Øvrige finansielle instrumenter 6,55 I alt finansielle instrumenter 100,00 Specialforeningen BL&S Invest 17

20 Globale Aktier Resultatopgørelse i kr. 2008* Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter 12 2 Udbytter 224 I alt renter og udbytter 236 Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Valutakonti -86 Øvrige aktiver/passiver -5 4 Handelsomkostninger -95 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger 233 Resultat før skat Skat 39 Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering -49 I alt formuebevægelser -49 Til disposition Til rådighed for udlodning - Overført til formuen * Afdelingen har været aktiv fra 30/ Specialforeningen BL&S Invest

21 Globale Aktier Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER 2008 Likvide midler Indestående i depotselskab 161 I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m. 61 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1 I alt andre aktiver 63 Aktiver i alt PASSIVER 8, 9 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger 243 I alt anden gæld 243 Passiver i alt Finansielle instrumenter Specialforeningen BL&S Invest 19

22 Globale Aktier Noter til regnskabet i kr Renteindtægter Indestående i depotselskab 12 I alt renteindtægter 12 2 Udbytter Noterede aktier fra udenlandske selskaber 224 Udbytter i alt Kursgevinster og -tab, kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber -417 Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger 184 Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter -89 Direkte handelsomkostninger ved løbende drift 95 Afd. direkte Andel af Adm. omk. 5 Administrationsomkostninger 2008 omk. fællesomk. i alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab 2-2 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Til rådighed for udlodning Renter og udbytter 236 Ikke refunderbare udbytteskatter -39 Kursgevinst til udlodning -85 Administrationsomkostninger til modregning i udlodning -138 Udlodningsregulering ved emission/indløsning -49 Overført til formuen 76 I alt til rådighed for udlodning - 20 Specialforeningen BL&S Invest

23 Globale Aktier Noter til regnskabet i kr. 7 Kapitalandele 2008 % Regionsfordeling Europa ,56 Nordamerika ,45 Asien ,76 Sydamerika 918 3, ,00 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo - Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag 101 Udlodningsregulering ved emission og indløsninger 49 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo - Emissioner i året 1 Indløsninger i året -0 I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) 1 10 Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 99,33 Øvrige finansielle instrumenter 0,67 I alt finansielle instrumenter 100,00 Specialforeningen BL&S Invest 21

24 Forhold vedrørende ledelsen Bestyrelsen Adm. direktør, Poul Almlund, formand Født: 1947 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Øvrige tillidsherv: Næstformand for bestyrelsen for Bornholms Brand A/S samt formand og bestyrelsesmedlem i koncerninterne bestyrelser i Topdanmark koncernen. Chief Financial Officer, Chris Bigler Født: 1970 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Direktionen Tage Fabrin-Brasted, adm. direktør Nykredit Portefølje Administration A/S Født: 1961 Øvrige tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i InvesteringsForeningsRådet. Peter Jørn Jensen, direktør Nykredit Portefølje Administration A/S Født: 1964 Ingen øvrige hverv. Øvrige tillidsherv: Direktør og bestyrelsesmedlem i koncerninterne selskaber i IC Companys koncernen Medlem af bestyrelsen for TravelPool- Europa f.m.b.a. Direktør, Flemming Duus Født: 1946 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Øvrige tillidsherv: Ingen Chief Executive Officer, Soulaima Gourani Født: 1975 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Øvrige tillidsherv: Ingen Vice President, Steen Juul Jensen Født: 1967 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Øvrige tillidsherv: Ingen Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2008 afholdt 6 ordinære møder Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2008 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 190 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 50 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 35 t.kr. 22 Specialforeningen BL&S Invest

25

26 Specialforeningen BL&S Invest - Afdeling Danske Aktier Beholdningsoversigt i DKK per 31. december 2008 Markedsværdi Papirnavn Valuta Kurs Stk. t.kr. Procent ALK-Abelló DKK 520, ,9% Carlsberg B DKK 171, ,0% D/S Torm DKK 57, ,8% DSV DKK 56, ,1% FLSmidth & Co. DKK 181, ,7% NKT Holding DKK 105, ,7% Novo Nordisk B DKK 271, ,2% Rella Holding DKK 41, ,3% SimCorp DKK 591, ,2% Topdanmark DKK 687, ,4% William Demant Holding DKK 218, ,9% Østasiatiske Kompagni DKK 177, ,8% Aktier i alt 153, ,0% Beholdning i alt ,0%

27 Specialforeningen BL&S Invest - Afdeling Globale Aktier Beholdningsoversigt i DKK per 31. december 2008 Markedsværdi Sektor Papirnavn Valuta Kurs Stk. t.kr. Procent Daglige Carlsberg DKK 171, ,0% forbrugsgoder Colgate Palmolive USD 68, ,9% Nestle CHF 41, ,8% Pernod-Ricard EUR 52, ,3% Philip Morris Int. USD 43, ,1% Diskretionære Hennes & Mauritz SEK 305, ,8% forbrugsgoder SA SA International HKD 1, ,8% McDonald`s USD 62, ,5% Walgreen USD 24, ,9% Wal-Mart Stores USD 56, ,8% Walt Disney USD 22, ,4% Energi Chevron USD 73, ,6% Gazprom USD 14, ,0% Total EUR 38, ,3% Finans American Express USD 18, ,9% Berkshire Hathaway USD 3.214, ,8% Deutsche Boerse EUR 51, ,3% Zurich Financial Services CHF 227, ,0% Forsyning Exelon USD 55, ,2% Fortum EUR 15, ,9% Industri & Assa Abloy SEK 88, ,0% service Atlantia EUR 13, ,3% Atlas Copco SEK 59, ,1% FLSmidth DKK 181, ,0% Kone EUR 15, ,1% Kuehne & Nagel CHF 67, ,8% Vinci EUR 30, ,7% Råvarer Cia Vale Do Rio Doce USD 10, ,2% BHP Billiton GBP 1.294, ,7% Sundhed Roche CHF 162, ,0% William Demant DKK 218, ,9% Teknologi Canon JPY 2.770, ,0% Google USD 307, ,5% Microsoft USD 19, ,8% SAP EUR 25, ,1% Yahoo! USD 12, ,0% Telekom Vodafone GBP 139, ,3% Aktier i alt ,0% Beholdning i alt ,0% Valutakurser per 31. december 2008: CHF: 503,091088, DKK: 100, EUR: 744,321657, GBP: 769,866145, HKD: 69,090475, JPY: 5,90695, SEK: 67,712239, USD: 535,465.

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010 Specialforeningen L&S Invest Årsrapport 2010 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2010 edgeforeningen P Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Fund Governance 8... Væsentlige aftaler

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere