Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

2 Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning København K Telefon

3 INDHOLD Indledning Forskning Forskningsårsværk Eksternt finansierede forskningsprojekter Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Seminarer Nationalt og Internationalt forskningssamarbejde Workshops og konferencer afholdt ved Instituttet og centre Sommerskole Redaktionsvirksomhed Refereevirksomhed Foredragsvirksomhed Faglige og administrative hverv Bachelor og kandidatuddannelse Økonomistudiet Afsluttede specialer Undervisningspriser Besøgsordning Matematik økonomistudiet Afsluttede specialer ved matematik økonomistudiet Forskeruddannelse Forskerskolestatistik Ph.d. forsvar Ph.d. priser Stillinger og personale Stillinger og medarbejdere pr Biblioteket Administration Økonomi

4 Indledning Indledning Christian Schultz, institutleder Året 2009 blev et år præget af store udfordringer for Økonomisk Institut på flere fronter. I 2008 oplevede polituddannelsen det laveste studenteroptag i næsten tyve år. Det var samfaldende med indførelsen af Matematik A kravet i studiets adgangsbetingelser. Mens studiet i gennemsnit har tiltrukket ca. 300 nye studenter pr. år i de foregående 10 år, blev kun 189 nye studenter indskrevet på uddannelsen i Studenteroptaget i 2009 var, om end bedre, stadigt lavt i et historisk perspektiv, 223 blev nyindskrevet. Det lave studenteroptag var med til at sætte Instituttets økonomi under et betydeligt pres, mange driftsudgifter blev beskåret, undervisningshold nedlagt, og Instituttet blev nødt til at reducere medarbejderstaben, dels igennem afskedigelser i januar 2010 og dels gennem frivillige fratrædelser, der ikke er blevet fulgt op af genansættelser. Disse begivenheder har naturligvis sat sit præg på året blev året hvor Instituttet forlod sin gamle adresse i over 50 år i Studiegården og på Bispetorvet. For mange gamle medarbejdere inklusive undertegnede var det en vemodets dag, da flyttelæssene begyndte at køre ud fra Studiegården. Men flyttebilerne satte kursen ret: Instituttet flyttede til Bygning 26 (og 5 og 25) på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Campus, Center for Samfund og Sundhed, CSS på det gamle Kommunehospital. Her er Instituttet nu flyttet ind sammen med de andre samfundsvidenskabelige institutter på Københavns Universitet og studenterne (og naturligvis også medarbejderne) færdes nu i et egentligt campusmiljø. Instituttet har til huse i Kommunehospitalets gamle sygeplejerskekollegium, en smuk bygning fra århundredeskiftet i kødbensform, dejligt beliggende på kanten af campus ud mod Gammeltoftgade bag den flotte have, der altid har prydet bygningen. Flytningen har samlet instituttets medarbejdere; alt videnskabeligt personale sidder nu i samme bygning til gavn for kontakten på tværs af forskningsområderne. Instituttets ph.d. studerende er lokaliseret i klynger i forbindelse med de grupper på instituttet, de fagligt hører til. Mens studieadministrationen er blevet samlet i bygning 25, er den øvrige del af administrationen blevet samlet i en del af bygningen til glæde for kollegialt samarbejde. Studenternes Cafelit er flyttet fra kælderen på Bispetorvet og ligger med Instituttets bedste udsigt over søerne, tæt på specialepladser og Studiekontor. Der summer af liv, studier, og bordfodbold og dufter af kaffe. Biblioteket har fået til huse sammen med Samfundsfags bibliotek i flotte velindrettede lokaler i bygning 5, hvor der også er etableret gode studiepladser. 4

5 Indledning Instituttet har i de senere år markeret sig stærkt på den internationale forskningsscene: I 2009 blev antallet af publikationer i internationale tidsskrifter med peer review det højeste i en række år, 59 artikler blev det til. En pæn del af dem i førende field journals. To af instituttets medarbejdere nåede endda den absolutte top: Claus Thustrup Kreiner og Peter Norman Sørensen publicerede i hhv. Econometrica og American Economic Review. Mens de nye studenters antal lod noget tilbage at ønske, var det en glædelig udvikling, at de klarede sig rigtigt godt. Beståelsesprocenterne ved eksamen steg pænt i En cadeau til de studerende, men også til mange dedikerede lærere, der ydede en god indsats foran tavlen og i holdundervisningen. Rekord mange specialer blev afleveret i 2009, 228, blandt andet på grund af et godt arbejde i Studieadministrationen med at støtte studerende. Men naturligvis først og fremmest på grund af en solid indsats af de nyudsprungne cand. politter. Instituttets Ph.d. uddannelse udklækkede 11 nye ph.d. ere og der blev budt velkommen til 11 nye Ph.d. studerende. De ph.d. studerende bidrager til et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø. Instituttet har i 2009 haft 12 udenlandske medarbejdere og mange gæster. De har været med til at sætte deres præg på hverdagen, bidrage med impulser fra uden for landets grænser, og har været centrale for, at Økonomisk Institut er en dynamisk og internationalt orienteret arbejdsplads. Igen i 2009 har Instituttet haft en livlig seminaraktivitet, hvor gæster fra nær og fjern og instituttets egne medarbejdere har forelagt deres seneste forskning, som har været genstand for intens debat. Instituttets Stjerneprogram afholdt i samarbejde med EPRN en større konference, hvor prominente internationale forskere deltog, og mange andre workshops blev afholdt. Årsberetningen giver beretningen om året, der er gået på Økonomisk Institut i tal, tabeller, figurer og små beretninger. God læselyst! 5

6 1 Forskning Forskning Forskningen og forskningsrelaterede aktiviteter ved Instituttet har et betydeligt omfang og er beskrevet fra såvel input som outputsiden nedenfor. Inputsiden illustreres bl.a. med opgørelser af forskningsårsværk og opgørelser over eksternt finansierede aktiviteter. Outputsiden illustreres med publikationsaktiviteter, redaktionsvirksomhed, refereevirksomhed, foredragsvirksomhed, deltagelse i eksternt bedømmelsesarbejde, deltagelse i eksterne faglige og administrative erhverv, deltagelse i netværk og centre samt formidlingsvirksomhed. Endvidere beskrives seminaraktiviteter, workshops, konferencer, særlige forelæsninger og gæsteophold ved Instituttet. 1.1 Forskningsårsværk Opgørelsen over Instituttets forskningsressourcer for 2009 fremgår af tabel 1.a. Forskningen kan være internt eller eksternt finansieret. I 2009 er der ialt 40,65 årsværk til rådighed for forskning og heraf er 13,33 årsværk finansieret ved eksterne bevillinger. 5,4 årsværk er frikøb af fastansatte videnskabelige medarbejdere. I forhold til 2008, hvor 42,75 årsværk var til rådighed for forskning er der tale om et mindre fald. Dette skyldes primært et fald i de interne forskningsressourcer. Tabel 1.a Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP årsværk på opgavetyper i 2009 Internt finansierede ÅV: 2009 Undervisning 1 Forskeruddannelse 2 Forskning 3 Administration 4 Andet 5 I alt ekskl. orlov Orlov 6 Professorer, lektorer og adjunkter (P, L, A) 7 20,85 1,46 23,78 1,92 0,69 48,69 4,71 53,40 Gæsteprofessorer, lektorer, adjunkter og videnskabelige assistenter 8 1,45 3,55 5,00 5,00 Internt finansierede ÅV i alt: 22,30 1,46 27,33 1,92 0,69 53,70 4,71 58,40 I alt inkl. orlov Eksternt finansierede ÅV: Forskningsfrikøb (P, L, A) 9 5,42 5,42 5,42 Eksternt finansierede medarbejdere 10 7,91 7,91 7,91 Eksternt finansierede ÅV I alt , , ,33 I alt 22,30 1,46 40,65 1,92 0,69 67,02 4,71 71,73 1 Omfatter alle undervisningsrelaterede opgaver 2 Indeholder de årsværk, som benyttes til undervisning, vejledning, bedømmelse mv. 3 Beregnes residualt ved at fratrække de årsværk, der benyttes til de øvrige opgavetyper fra de samlede årsværk til rådighed. 4 Administrativt arbejde på instituttet, som det er opgjort i normregnskabet. 5 Andet dækker over diverse ad hoc arbejde samt formidlingsopgaver. 6 Orlov dækker over barselsorlov, fædreorlov samt orlov uden løn. 7 Fordelingen af professorers, lektorers og adjunkters tidsanvendelse, herunder frikøb er baseret på Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet). 8 Fordelingen af gæsteprofessorer, lektorer, post. doc. samt videnskabeligeassistenters tidsanvendelse er baseret på en skønnet tidsfordeling under hensyn til undervisningsopgaverne. 9 Forskningsfrikøb er finansieret via Økonomisk Instituts eksterne projekter. 10 De eksternt finansierede medarbejdere vedr. gæsteprofessorer, lektorer, postdocs mv. 6

7 Forskning 1.2 Eksternt finansierede forskningsprojekter Instituttet søger at opnå en væsentlig grad af ekstern finansiering til forskningsaktiviteter. Som led i disse bestræbelser blev der i 2009 udarbejdet procedurer til brug ved eksterne bevillingsansøgninger, herunder i særdeleshed ansøgning til Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (FSE). I 2009 modtog Instituttet tilsagn om ekstern finansiering for i alt kr. I forhold til 2008, hvor Instituttet modtog tilsagn for kr. er der tale om en nedgang. Instituttet har i de seneste år modtaget en række bevillingsmæssige store flerårige tilsagn, der har bidraget til forskningsfinansieringen i Traditionelt er tilgangen af nye flerårige bevillinger ganske svingende. Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2009 Titel: Climate Volatility in Africa Project Projektperiode: 2009 Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Verdensbanken/International Bank for Reconstruction and Development Bevilling: kr Formål: at gennemføre et landestudie for Tanzania indenfor rammerne af et større Verdensbank projekt om klimaforandringernes betydning i det Sydlige og Østlige Afrika og deres effekter på de fattige befolkningsgruppers levevilkår. Udover selve landestudiet, som baseres på en anvendt generel ligevægstmodel, indsamles data og gennemføres en række kapacitetsopbygningsaktiviteter i samarbejde med bl.a. Purdue University. Titel: Microeconometric Network Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth Petersen Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Danske forskere, som laver empirisk arbejde, har en fordel i adgangen til at benytte registerdata. Det Mikroøkonometriske Netværk har til formål at bringe danske og internationale forskere, som arbejder med registerdata og mikroøkonometriske metoder, sammen. Det vil primært ske gennem afholdelse af en række konferencer. 7

8 Forskning Titel: Eliteforsk Rejsestipendium Projektperiode: Projektleder: ph.d. studerende Asger Lau Andersen Bevillingsgiver: Forsknings og Innovationsstyrelsen Bevilling: kr Formål: at belønne og synliggøre landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Titel: LEPAS Long run Economic Perspectives of an Ageing Society Projektperiode: Projektleder: professor Carl Johan Dalgaard Bevillingsgiver: EU Bevilling: kr Formål: Økonomisk teori har indtil nu abstraheret fra biologisk aldring. Det er uheldigt, siden de europæiske befolkninger ældes hastigt; i 2030 vil 25 % af befolkningen være over 65 år. Hvad er de økonomiske konsekvenser af denne demografiske udvikling? Formålet med LEPAS projektet er at introducere en biologisk funderet beskrivelse af aldringsprocessen i økonomisk teori, således at dette spørgsmål meningsfyldt kan adresseres. Titel: Velux Visiting Professor Programme Projektperiode: 2009 Projektleder: lektor Frank Hansen Bevillingsgiver: Villum Kann Rasmussen Fonden Bevilling: kr Formål: Velux Visiting Professor Programme ønsker at yde økonomisk støtte til førende udenlandske gæsteforskeres ophold ved danske universiteter og højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på professorniveau, og målsætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at tilføre international erfaring og viden. Titel: Does Phasing Out Deductibility of Mortgage Interest Payments Reduce Savings? Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth Petersen Bevillingsgiver: Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd Bevilling: kr Formål: Med skattereformen i 1987 blev skatteværdien af rentefradragsretten reduceret bl.a. med henblik på at øge opsparingen. Det ramte specielt husejere med realkreditgæld. En mulig reaktion kunne være at reducere anden opsparing med henblik på at nedbringe renteudgifterne. Formålet med dette projekt er at undersøge, om nedsættelsen af rentefradragsretten førte til, at husejere reducerede deres beholdning af kontanter, aktier og obligationer som følge af denne regelændring. 8

9 Forskning Titel: Economic Modeling of Climate Change Adaption Case Studies for Ethiopia, Mozambique and Ghana Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Verdensbanken, Washington USA Bevilling: kr Formål: at udvikle en anvendt generel ligevægtsmodel til brug ved sammenligning af strategier til at tilpasse sig klimaforandringerne; at inkorporere prognoser for vandsystemer, landbrug og energi i modellen; at udarbejde tre landestudier for Mozambique, Etiopien og Ghana. Titel: Optimal Counterterrorism an Economic Perspective Projektperiode: Projektleder: postdoc Thomas Jensen Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Efter den 11. september 2001 har der været en dramatisk stigning i de ressourcer der anvendes til terrorbekæmpelse i vestlige demokratier. Formålet med dette projekt er at bidrage til at belyse om disse ressourcer anvendes optimalt. Særligt betragtes efterretningsvirksomhed og det dynamiske samspil mellem terrorister og myndigheder. Projektet er teoretisk og tager udgangspunkt i moderne mikroøkonomisk teori, specielt ikke kooperativ spilteori. Titel: The Working Year of English Day Labourers ca Projektperiode: Projektleder: lektor Jakob Weisdorf Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Projektet undersøger, om en consumer revolution gik forud for Englands industrielle revolution. Der konstrueres en kurv af dagligvarer, og antallet af dage per år som kræves for at købe kurven udregnes. Dette arbejdsår sammenlignes med estimater af det faktiske arbejdsår og kløften mellem de to studeres. Vokser den, tyder det på, at arbejdsklassen øgede arbejdstiden for at købe nye forbrugsvarer. Titel: Employment Generation and Labour Market Regulation Vietnam Projektperiode: Projektleder: ph.d. studerende Nina Elisabeth Torm Bevillingsgiver: Danida Fellowship Centre Bevilling: kr Formål: Forskningsprojektet vil bidrage til en bedre forståelse af, hvorledes reguleringer af arbejdsmarkedet måske kan supplere og facilitere jobskabelse med fokus på samspillet mellem den formelle og den uformelle økonomi i Vietnam. 9

10 Forskning Eksternt finansierede forskningsprojekter ved Instituttet igangsat før 2009 Projekterne er nøjere beskrevet i Instituttets årsberetninger for tidligere år. Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektlederne. Titel: Nyere makroteori Projektperiode: Projektleder: professor Christian Hjorth Andersen Titel: Microdata, Methods and Practice Projektperiode: Projektleder: professor Martin Browning Titel: Business Sector Program Support (BSPS) /Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Poverty Reduction Grant (PRG)/Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Ph.d. stipendium Joannes Jacobsen Projektperiode: Projektleder: institutleder Økonomisk Institut Titel: Economic Policy Research Network (EPRN) Projektperiode: Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner Titel: Cooperation and Institutions Projektperiode: Projektleder: professor Jean Robert Tyran Titel: Experiment on Discrimination Projektperiode: Projektleder: professor Jean Robert Tyran Titel: CIE A Network for Research in Competition and Regulation Projektperiode: Projektleder: professor Christian Schultz 10

11 Forskning Titel: The Internet Laboratory for Experimental Economics (ilee) Projektperiode: Projektleder: professor Jean Robert Tyran Titel: Priser og sandsynligheder i prædiktionsmarkeder Projektperiode: Projektleder: professor Peter Norman Sørensen Titel: Eliteforsker rejsestipendium Projektperiode: Projektleder: ph.d. studerende Katrine Thrane Bløcher Titel: Forskningssamarbejde med Ministry of Planning and Development (MPD), Mozambique Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Analysis of Crisis, Financial Globalization and Developing Countries Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Er der langvarige virkninger af piskesmældsskader? Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth Petersen Titel: Forskningssamarbejde med Ministry of Planning and Development (MPD), Mozambique Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Computational Methods and Applications to Real World Problems Projektperiode: Projektleder: adjunkt Bertel Schjerning Titel: CIE A network for Research in Competition and Regulation Projektperiode: Projektleder: lektor Thomas Rønde, CBS Titel: Consumption, Housing and Portfolio Allocation across Life Stages Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth Petersen 11

12 Forskning Titel: Forskningssamarbejde med Institute of Policy and Strategy for Agricultural and Rural Development (IPSARD), Vietnam Projektperiode: Titel: Entrepreneurship and Credit Constraints Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth Petersen Titel: Price level Convergence among Danish Cities and Retailers Projektperiode: Projektleder: lektor Michael Bergman Særlige KU forskningsbevillinger Instituttet har desuden en række særlige forskningsmidler, som er reserveret til særlige indsatsområder og forskningsaktiviteter. Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Projektperiode: Projektleder: professor Christian Schultz Titel: Asian Dynamics Initiative (ADI) Projektperiode: Projektleder: institutlederen på Økonomisk Institut Forskningscentre ved Instituttet For at fokusere på forskningstiltag og bidrage til Instituttets målsætning om at være banebrydende inden for europæisk forskning på forskellige områder er der blevet etableret forskningscentre som en integreret del af instituttet. Titel: Centre for Applied Microeconometrics (CAM) Formål: Centret beskæftiger sig med forskning inden for alle områder af anvendt mikroøkonometri. Der lægges særlig vægt på forskning i økonomisk adfærd på husholdningsniveau, arbejdsmarkedsforhold og udviklingen af paneldatametoder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerleder: professor Martin Browning og lektor Mette Ejrnæs. Titel: Centre for Experimental Economics (CEE) Formål: CEE s forskning anvender eksperimenter som et vigtigt redskab. Eksperimenter tjener til at analysere en bred vifte af økonomiske beslutninger. Deltagerne i et eksperiment kan fx købe eller sælge en vare på et marked eller foretage investe 12

13 Forskning ringsbeslutninger. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Carlsberg Fonden og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerleder: professor Jean Robert Tyran. Titel: Centre for Industrial Economics (CIE) Formål: Et netværk for industriøkonomiske problemstillinger, der bl.a. forsker inden for konkurrenceforhold og reguleringsspørgsmål på forskellige varemarkeder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevilling fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerleder: professor Thomas Rønde, CBS og professor Christian Schultz. Titel: Development Economics Research Group (DERG) Formål: DERG forskerne fokuserer på udviklingsteori og politik i almindelighed, såvel som på særlige forhold, der gør sig gældende i udviklingslande. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Danida, Ministry for Planning and Development Mozambique, IPSARD, Danida Fellowship Center, International Food Policy, Verdensbanken. Centerleder: professor Finn Tarp og lektor John Rand. Titel: Economic Policy Research Unit (EPRU) Formål: EPRU's vigtigste forskningsområder er offentlig økonomi, makroøkonomisk teori og politik og international økonomisk politik. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret via EPRN netværket der er etableret på baggrund af bevillinger fra Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Skatteministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet & Beskæftigelsesministeriet. Centerleder: professor Claus Thustrup Kreiner. Titel: Finance Research Unit (FRU) Formål: Denne gruppe består af forskere (økonomer, matematikere, økonometrikere og finansielle praktikere), der søger at fremme forskning i finansiering. Centerleder: professor Peter Norman Sørensen. Titel: Microeconomic Research Unit (MRU) MRU er en forskningsgruppe ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med forskning og undervisning i mikroøkonomi. Centerleder: professor Mich Tvede Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Formål: WEST en forskningsenhed ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med økonomisk politik i den moderne velfærdsstat. Bevillingsgiver: Forskningsaktiviteterne er finansieret af bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram. Centerleder: professor Christian Schultz. 13

14 Forskning 1.3 Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Forskningsrelaterede aktiviteter omfatter publikationer i tidsskrifter, bøger, working papers formidling i diverse medier mv. Omfanget og sammensætningen fremgår af tabel 1.b og tabel 1.c. Det bør noteres, at især publikationer i peer reviewed tidsskrifter er publiceret med nogen tidsforskydning, således at publiceringsåret reelt ikke er produktionsåret. I 2009 blev der publiceret 59 artikler i peer reviewed tidsskrifter. Den forskningsmæssige profil ved Økonomisk Institut er illustreret ved brug af Journal of Economic Literature klassifikationen, se tabel 1.d. Målt ved antallet af forskningspublikationer er de 5 mest betydningsfulde forskningsområder følgende: 1) microeconomics 2) mathematical and quantitative methods: empirics 3) public economics 4) macroeconomics and monetary economics and economic development, technological change and growth 14

15 Forskning Tabel 1.b Antal ØI publikationer fordelt på kategorier Type FORSKNING: Artikel, peer reviewed Artikel, ikke peer reviewed Letter Kommentar/debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Ph.d. afhandling Videnskabelig bog, peer reviewed Videnskabelig bog, ikke peer reviewed Antologi, peer reviewed Antologi, ikke peer reviewed Videnskabelig rapport Bidrag til videnskabelig bog/antologi/samleværk Encyklopædiartikel Forord/efterskrift Workingpaper/preprint Konferenceartikel, peer reviewed Konferenceartikel, ikke peer reviewed Foredragsmanuskript/PowerPoint Andet (eks.: blogindlæg) Forskning i alt FORMIDLING: Encyklopædiartikel Artikel/indlæg/læserbrev i tidsskrift/magasin Kronik i avis Indlæg/læserbrev i avis Forskningsformidlende bog/antologi Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi Formidling i alt UNDERVISNING: Lærebog Lecture notes/powerpoint Undervisning i alt RÅDGIVNING: Videnskabelig rapport Workingpaper/preprint Videnskabelig rapport m.eksternt review Faglig redegørelse Bidrag til faglig redegørelse Rådgivning i alt TOTAL Opgørelsen er baseret på CURIS årsrapporter (KU's Publikations og forskningsregistreringssystem). 15

16 Forskning Tabel 1.c Working Papers ved Instituttet og centre Working papers ¹ØI Discussion papers ²CAM Working papers ³EPRU Working papers CIE Discussion papers FRU Working papers Memo 1 3 ¹ØI = Økonomisk Institut ²CAM = Centre for Advanced Microeconometrics ³EPRU = Economic Policy Research Unit 4 CIE = Centre for Industrial Economics 5 FRU = Finance Research Unit Tabel 1.d Publikationer 2009: "Journal of Economic Literature" klassifikation 16

17 Forskning Publikationsliste 2009 Nedenfor findes liste over medarbejdernes publikationer i peer reviewed tidsskrifter i Øvrige publikationer kan findes i bilag 1 Artikler, peer reviewed Abbott, P., Bentzen, J. & Tarp, F. (2009). Trade and development: Lessons from Vietnam s past trade agreements, World Development, vol. 37, nr. 2, s Abdou, J. & Keiding, H. (2009). Interaction sheaves on continuous domains, Journal of Mathematical Economics, vol. 45, nr. 11, s Aiyar, S. & Dalgaard, C.L. (2009). Accounting for productivity: Is it OK to assume that the world is Cobb Douglas?, Journal of Macroeconomics, vol. 31, nr. 2, s Albæk, K. (2009). The Danish Apprenticeship System, : The role of subsidies and institutions, Applied Economics Quarterly, vol. 55, nr. 1, s Andersen, T.B. (2009). E government as an anti corruption strategy, Information Economics and Policy, vol. 21, nr. 3, s Andersson, M., Overby, L.J. & Sebestyén, S. (2009). Which News Moves the Euro Area Bond Market?, German Economic Review, vol. 10, nr. 1, s Arndt, T.C. & Van Dunem, J.E. (2009). Estimating border tax evasion in Mozambique, Journal of Development Studies, vol. 45, nr. 6, s Assenza, T., Agliari, A., Delli Gatti, D. & Santoro, E. (2009). Borrowing constraints and complex dynamics in an OLG framework, Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 72, nr. 2, s Balasko, Y. & Tvede, M. (2009). The geometry of finite equilibrium sets, Journal of Mathematical Economics, vol. 45, nr. 5 6, s Blume, K., Ejrnæs, M., Nielsen, H.S. & Würtz, A. (2009). Labor market transitions of immigrants with emphasis on marginalization and self employment, Journal of Population Economics, vol. 22, nr. 4, s Bolwig, S., Gibbon, P. & Jones, E.S. (2009). The economics of smallholder organic contract farming in tropical Africa, World Development, vol. 37, nr. 6, s

18 Forskning Bovenberg, L. & Sørensen, P.B. (2009). Optimal social insurance with linear income taxation, Scandinavian Journal of Economics, vol. 111, nr. 2, s Brach, J. (2009). Technology, political economy, and economic development in the Middle East and North Africa, Review of Middle East Economics and Finance, vol. 5, nr s. Browning, M. & Ejrnæs, M. (2009). Consumption and Children, Review of Economics and Statistics, vol. 91, nr. 1, s Christensen, A.M. & Nielsen, H.B. (2009). Monetary policy in the Greenspan era: A time series analysis of rules vs. discretion, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 71, nr. 1, s Colander, D., Goldberg, M., Haas, A., Juselius, K., Kirman, A., Lux, T. & Sloth, B. (2009). The financial crisis and the systemic failure of the academics profession, Critical Review (Columbus), vol. 21, nr. 2 3, s Crès, H. & Tvede, M. (2009). Production in incomplete markets: Expectations matter for political stability, Journal of Mathematical Economics, vol. 45, nr. 3 4, s Dalgaard, C.L. & Ericksson, L. (2009). Reasonable expectations and the first millennium development goal: How much can aid achieve?, World Development, vol. 37, nr. 7, s Dalgaard, C.L. & Jensen, M.K. (2009). Life cycle savings, bequest, and a diminishing impact of scale on growth, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 33, nr. 9, s Fokianos, K., Rahbek, A.C. & Tjøstheim, D. (2009). Poisson autoregression, Journal of the American Statistical Association, vol. 104, nr. 488, s Gibilisco, P., Hansen, F. & Isola, T. (2009). On a correspondence between regular and non regular operator monotone functions, Linear Algebra and Its Applications, vol. 430, nr. 8 9, s Hansen, F. (2009). Non commutative Hardy inequalities, Bulletin of the London Mathematical Society, vol. 41, nr. 6, s Hansen, F. (2009). Some operator monotone functions, Linear Algebra and Its Applications, vol. 430, nr. 2 3, s

19 Forskning Hansen, F. & Tomiyama, J. (2009). Differential analysis of matrix convex functions II, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, vol. 10, nr s. Hansen, H., Rand, J. & Tarp, F. (2009). Enterprise growth and survival in Vietnam: Does government support matter?, Journal of Development Studies, vol. 45, nr. 7, s Hougaard, J.L. & Tind, J. (2009). Cost allocation and convex data envelopment, European Journal of Operational Research, vol. 194, nr. 3, s Hougaard, J.L. & Østerdal, L.P.R. (2009). Decreasing serial cost sharing: An axiomatic characterization, International Journal of Game Theory, vol. 38, nr. 4, s Jensen, T. (2009). Projection effects and strategic ambiguity in electoral competition, Public Choice, vol. 141, nr. 1 2, s Johansen, S. (2009). Representation of cointegrated autoregressive processes with application to fractional processes, Econometric Reviews, vol. 28, nr. 1 3, s Juselius, K. & Ordóñez, J. (2009). Balassa Samuelson and wage, price and unemployment dynamics in the Spanish transition to EMU membership, Economics, vol. 3, nr s. Juselius, K. (2009). Special Issue on Using Econometrics for Assessing Economic Models: An introduction, Economics, vol. 3, nr s. Keiding, H. (2009). Cost effectiveness of varenicline for smoking cessation, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, vol. 9, nr. 3, s Keiding, H. (2009). Topological vector spaces admissible in economic equilibrium theory, Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 351, nr. 2, s Kind, H.J., Köthenbürger, M. & Schjelderup, G. (2009). On revenue and welfare dominance of ad valorem taxes in two sided markets, Economics Letters, vol. 104, nr. 2, s Kleven, H.J., Kreiner, C.T. & Saez, E. (2009). The optimal income taxation of couples, Econometrica, vol. 77, nr. 2, s Kongsted, H.C. (2009). Mikroøkonometriske studier af virksomheder, Nationaløkonomisk tidsskrift, vol. 146, nr. 3, s

20 Forskning Kristensen, D. & Rahbek, A.C. (2009). Asymptotics of the QMLE for general ARCH(q) models, Journal of Time Series Econometrics, vol. 1, nr. 1, s Köthenbürger, M. & Poutvaara, P. (2009). Rent taxation and its intertemporal effects in a small open economy, International Tax and Public Finance, vol. 16, nr. 5, s La Cour, L. & Milhøj, A. (2009). The sale of alcohol in Denmark: Recent developments and dependencies on prices/taxes, Applied Economics, vol. 41, nr. 9, s Lagerlöf, J.L.M., Seltzer A.J. (2009). The effects of remedial mathematics on the learning of economics: Evidence from a natural experiment, Journal of Economic Education, vol. 40, nr. 2, s Lampe, M. (2009). Effects of bilateralism and the MFN clause on international trade: Evidence for the Cobden Chevalier network, , Journal of Economic History, vol. 69, nr. 4, s Le Coq, C. & Paltseva, E (2009). Measuring the security of external energy supply in the European Union, Energy Policy, vol. 37, nr. 11, s Leth Petersen, S. & Rotger, G.P. (2009). Long term labour market performance of whiplash claimants, Journal of Health Economics, vol. 28, nr. 5, s Lindeneg, K. (2009). Offentlig prioritering og styring, Futuriblerne, vol. 37, nr. 1 2, s Malchow Møller, N., Munch, J.R., Schroll, S. & Skaksen, J.R. (2009). Explaining crosscountry differences in attitudes towards immigration in the EU 15, Social Indicators Research, vol. 91, nr. 3, s Malchow Møller, N., Munch, J.R. & Skaksen, J.R. (2009). Indvandringen til Danmark: har det kostet danskere deres arbejde?, Søkelys paa Arbeidslivet, vol. 26, nr. 1, s Milhøj, A., Christoffersen, H. & Westergaard Kabelmann, T. (2009). Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i de danske kommuner, Nationaløkonomisk tidsskrift, vol. 147, nr. 1, s Munch, J.R. & Skaksen, J.R. (2009). Specialization, outsourcing and wages, Review of World Economics, vol. 145, nr. 1, s

21 Forskning Olesen, M.N. (2009). Bildung as a powerful tool in modern university teaching, Forum on Public Policy, Spring. 14 s. Ottaviani, M. & Sørensen, P.N. (2009). Surprised by the parimutuel odds?, American Economic Review, vol. 99, nr. 5, s Persson, K.G. (2009). Konvergens i produktivitet och löner i den första globaliseringsfasen, Historisk Tidskrift, 2009, nr. 2, s Piovesan, M. & Wengström, E.R. (2009). Fast or fair?: A study of response times, Economics Letters, vol. 105, nr. 2, s Rand, J. & Tarp, F. (2009). Impact of an aquaculture extension project in Bangladesh, Journal of Development Effectiveness, vol. 1, nr. 2, s Santoro, E. & Gaffeo, E. (2009). Business failures, macroeconomic risk and the effect of recessions on long run growth: A panel cointegration approach, Journal of Economics and Business, vol. 61, nr. 6, s Schultz, C. (2009). Transparency and product variety, Economics Letters, vol. 102, nr. 3, s Sharp, P.R. (2009). Malta and the nineteenth century grain trade: British free trade in a microcosm of Empire?, Journal of Maltese History, vol. 1, nr. 2, s Tvede, M. (2009). Fluctuations in overlapping generations economies, Journal of Theoretical Economics, vol. 9, nr. 1, s Weisdorf, J.L. (2009). Why did the first farmers toil?: Human metabolism and the origins of agriculture, European Review of Economic History, vol. 13, nr. 2, s Weisdorf, J.L. & Sharp, P.R. (2009). A Malthusian Model for All Seasons, Economics Bulletin, vol. 29, nr. 2, s Weisdorf, J.L. & Sharp, P.R. (2009). From preventive to permissive checks: The changing nature of the Malthusian relationship between nuptiality and the price of provisions in the nineteenth century, Cliometrica, vol. 13, nr. 1, s Østerdal, L.P.R. (2009). The lack of theoretical support for using person trade offs in QALY type models, European Journal of Health Economics, vol. 10, nr. 4, s

22 Forskning Seminarer En oversigt over udvikling i seminaraktiviteter de sidste 5 år fremgår af tabel 1.e. Der arrangeres seminarer i institutregi samt af medarbejdere i relation til centre og større forskningsbevillinger på Instituttet. Liste over seminarer kan findes i bilag 2 Tabel 1.e Seminarer Institutseminarer 1 : ØI seminarer CAM/Econometrics Group seminarer CEE seminarer 6 CIE seminarer DERG seminarer EPRU seminarer WEST seminarer 9 FRU seminarer MEHR seminarer Sound seminarer Seminarer i alt Seminarerne arrangeres af institutmedarbejdere med tilknytning til de relevante forskningsgrupper. 2 Heraf seminarer i serien "Department Seminars" og seminarer under Zeuthen Lectures. 3 Econometrics Group seminarserie indgår i CAM seminarer fra og med CIE seminarserien, er inkl. seminarer afholdt på CBS. 22

23 Forskning Nationalt og Internationalt forskningssamarbejde Gæsteforskere Instituttet har en stor international kontaktflade, hvilket bl.a. afspejles i det store antal internationale forskere, som besøger stedet i kortere og længere tid. I 2009 har 106 gæster besøgt Instituttet, jf. tabel 1.f. Liste over gæster kan findes i bilag 3 Tabel 1.f Gæster ved Økonomisk Institut Antal gæster (i alt ved Instituttet) Heraf inviteret af: ØI CAM/Econometrics CEE CIE DERG EPRU FRU MEHR MRU 10 WEST 10 Opholdets varighed: 1 12 måneder under en måned Til og med 2006 har gæster været registreret i relation til finansieringskilde. Fra og med 2007 registreres gæster i forhold til den forskningsgruppe som de har været tilknyttet under besøget. 23

24 Forskning Workshops og konferencer afholdt ved Instituttet og centre Tabel 1.g Forskningsarrangementer Arrangementstype Workshops/konferencer: Workshops ØI Workshops CAM/Econometrics Group Workshops CEE Workshops CIE Workshops DERG 1 Workshops EPRU Workshops FRU 1 Workshops MEHR 1 2 Workshops MRU 1 Workshops WEST 2 Workshops i alt Summer Schools: ØI Summer Schools i alt Forelæsninger: Zeuthen Lectures Tiltrædelsesforelæsninger Fratrædelsesforelæsninger Øvrige Forelæsninger i alt Inkl. Zeuthen Lectures Workshop. Workshops og konferencer afholdt af Instituttet 7. september: "Topics in Mathematical Physics and Operator Algebra", v. lektor Frank Hansen, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut. Workshops og konferencer afholdt ved CAM/Econometrics Group juli: "Microeconometric Network Conference" v. lektor Søren Leth Petersen, Københavns Universitet. Finansieret af FSE bevilling. 24

25 Forskning 17. december: "CAM Research Workshop" v. adjunkt Bertel Schjerning, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Instituttet. Workshops og konferencer afholdt ved CEE 27. februar: "1st. CEE Away day" v. professor Jean Robert Tyran, Københavns Universitet. Finansieret af Carlsberg Fonden 11. juni: "5th CEE Day", v. professor Jean Robert Tyran, Københavns Universitet. Finansieret af Carlsberg Fonden. Workshops og konferencer afholdt ved CIE september: "CIE workshop 2009" v. professor Thomas Rønde / adjunkt Cédric Schneider, Copenhagen Business School. Finansieret af FSE bevilling. Workshops og konferencer afholdt ved EPRU/EPRN 18. juni: EPRN Netværkskonference, "Økonomisk Politik i Danmark", v. professor Claus Thustrup Kreiner, Københavns Universitet. Finansieret af EPRN Netværket. 19. juni: EPRN Netværkskonference, "Economic Policy in the Modern Welfare State" v. professor Claus Thustrup Kreiner, Københavns Universitet. Finansieret af EPRN Netværket. Workshops og konferencer afholdt ved MEHR 24. juni: "Copenhagen FRESH Meeting, Copenhagen", v. lektor Jacob Weisdorf og postdoc Paul Sharp, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut. 20. november: "4th. Sound Economic History Workshop, Copenhagen", v. lektor Jacob Weisdorf og postdoc Paul Sharp, Københavns Universitet. Finansieret af Øknomisk Institut. Workshops og konferencer afholdt ved MRU 30. april: "Infinite Economies Workshop", v. professor Mich Tvede og postdoc Enrique Covarrubias, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut. Workshops og konferencer afholdt ved WEST 20. januar: Workshop: "WEST polecon Day" v. professor Christian Schultz, Københavns Universitet. Finansieret af WEST juni: CEPR Public Policy Symposium: "Economic Policy in the Modern Welfare State" v. professor Claus Thustrup Kreiner, Københavns Universitet. Finansieret af WEST. 25

26 1.3.5 Sommerskole Forskning Sommerskolen er et led i Instituttets udbud af ph.d. og videre og efteruddannelsestilbud august: "Summer School in Econometric Methodology and Macroeconomics Applications the Cointegrated VAR Model, v. professor Søren Johansen, professor Katarina Juselius, professor Anders Rahbek og lektor Heino Bohn Nielsen Redaktionsvirksomhed Andersen, Peder: Member of advisory board, Marine Ressource Economics. Kingston, Rhode Island, USA: Department of Environmental and Natural Resource Economics, University of Rhode Island. Bergman, Ulf Michael: Member of international editorial board, Panoeconomicus. Novi Sad: The Association of Economist of Vojvodina. Dalgaard, Carl Johan: Associate editor, Economica. London School of Economics. Hansen, Frank: Editor, Journal of Inequalities in Pure & Applied Mathematics. Melbourne. Editor, Mathematical Inequalities and Applications. Zagreb. Editor, Operators and Matrices. Zagreb. Editor, The Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications. Melbourne. Henriksen, Ingrid: Member of the board of editors, European Review of Economic History. UK: Cambridge University Press. Hjorth Andersen, Christian: Editor in chief, Nationaløkonomisk tidsskrift: Danish Journal of Economics. Kbh.: Nationaløkonomisk Forening. Jensen, Henrik: Assoociate editor, Scandinavian Journal of Economics. Oxford: Wiley Blackwell. Johansen, Søren: Editor, Econometric Theory. Juselius, Katarina: Guest editor, Economics, The Open Access, Open Assessment E Journal. Kiel Institute for the World Economy. Member of editorial board, Journal of Economic Methodology. Taylor & Francis. Kreiner, Claus Thustrup: Associate editor, Journal of Public Economics. Editor, Nationaløkonomisk tidsskrift: Danish Journal of Economics. 26

27 Forskning Lassen, David Dreyer: Medlem af redaktionskomite, Økonomi og Politik. Kbh.: DJØFs Forlag. Persson, Karl Gunnar: Editor in Chief. Zeuthen Lectures Series. Boston: MIT Press. Rahbek, Anders: Associate editor, Econometrics Journal. Royal Economic Society: Wiley Blackwell. Associate editor, Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Oxford: Wiley Blackwell. Associate editor & Co editor, Scandinavian Journal of Statistics. Oxford: Wiley Blackwell. Schultz, Christian: Member of editorial committee, Manchester School. Associate editor, Scandinavian Journal of Economics. Sørensen, Peter Birch: Member of editorial committee, German Economic Review. Member of editorial committee, International Tax and Public Finance. Medlem af redaktionskomité, Nationaløkonomisk tidsskrift: Danish Journal of Economics. Kbh.: Nationaløkonomisk Forening. Sørensen, Peter Norman: Editor, Economica. Oxford: Wiley Blackwell for The London School of Economics and Political Science. Associate editor, Macroeconomic Dynamics. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Tarp, Finn: Member of editorial board, Journal of Development Studies. Member of editorial committee, Journal of International Development. Wiley Blackwell. Editorial advisor, Sustainability Science. Medlem af redaktionsudvalg, Økonomi og Politik. Kbh.: DJØFs Forlag. Tyran, Jean Robert: Member of editorial board, European Journal of Political Economy. North Holland. Consulting editor, Judgment and Decision Making. Society for Judgment and Decision Making. Weisdorf, Jacob Louis: Member of advisory board, Journal of Maltese History. Msida: Department of History, University of Malta. 27

28 1.3.7 Refereevirksomhed Forskning Andersen, Thomas Barnebeck: Journal of Development Economics. Bergman, Ulf Michael: International Journal of Finance and Economics. Dalgaard, Carl Johan: American Economic Review. Economic Inquiry. FinanzArchiv. Journal of African Economies. Journal of Economic Growth. Journal of Economic Surveys. Review of Economic Studies. The Dutch Research Council. World Bank Economic Review. Ejrnæs, Mette: American Economic Review. Economic Development and Cultural Change. Economic Inquiry. Economic Journal. European Review of Economic History. Explorations in Economic History. International Economic Review. Journal of American Statistical Association. Journal of Econometrics. Journal of Economic History. Labor Economics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Oxford Economic Papers. Review of Economic Studies. Hansen, Hans Oluf: Demographic Research. Henriksen, Ingrid: European Review of Economic History. Jensen, Thomas: Public Choice. Johansen, Søren: Journal of Econometrics. Journal of Theoretical and Applied Finance. Kongsted, Hans Christian: International Review of Economics and Finance. Journal of Corporate Finance. Journal of International Trade & Economic Development. Nationaløkonomisk tidsskrift: Danish Journal of Economics. Lagerlöf, Johan: International Journal of Industrial Organization. Journal of Public Economics. Lassen, David Dreyer: American Economic Review. American Journal of Political Science. American Political Science Review. Cambridge University Press. Comparative Politics. Economic Inquiry. Economic Journal. Economics and Politics. European Journal of Political Research. Finnish Economic Papers. Israeli Science Foundation. Journal of Law, Economics and Organization. Journal of Politics. Journal of Public Economics. Public Choice. Public Finance Review. Scandinavian Journal of Economics. 28

29 Milhøj, Anders: DJØFs Forlag. Forskning Munch, Jakob R: Institute for Local Government Studies. International Economic Review. Journal of Economic Geography. Nationaløkonomisk tidsskrift: Danish Journal of Economics. Scandinavian Journal of Economics. Sveriges Riksbank. Nguyen, Daniel Xuyen: European Economic Review. Nielsen, Heino Bohn: Journal of Econometrics. Rand, John: Economic Development and Cultural Change. World Development. Sebald, Alexander: European Economic Review. Games and Economic Behavior. Journal of Economic Behavior& Organization. Journal of Economic Psychology. Journal of Political Economy. Oxford Economic Papers. Public Choice. Scandinavian Journal of Economics. Schultz, Christian: American Economic Journal: Microeconomics, Economic Theory, European Journal of Political Economy, Journal of Economic Theory, Journal of Public Economics, Journal of Public Economic Theory, Journal of European Economic Association, Social Choice and Welfare. Sørensen, Peter Birch: Scandinavian Journal of Economics. Sørensen, Peter Norman: American Economc Journal: Microeconomics. American Economic Review. Econometrica. Economic Inquiry. Economic Letters. Economic Modelling. Journal of Economic Behavior and Organization. Journal of Economic Theory. Journal of Political Economy. Review of Economic Studies. Tarp, Finn: American Economic Review. Canadian Journal of Development Studies. Economic Modelling. European Economic Review. European Review of Agricultural Economics. Journal of Income Equality. Journal of International Development. Journal of the Asia Pacific Economy. Scandinavian Journal of Economics. South African Journal of Economics. Wengström, Erik Roland: Economics Letters. Østerdal, Lars Peter Raahave: Mathematical Social Sciences. 29

30 1.3.8 Foredragsvirksomhed Forskning Bergman, Ulf Michael: Oplægsholder, Norges Bank Watch Oslo, BI, 24. feb. Oplægsholder, Business Cycle Synchronization in Europe: Lessons from the Scandinavian Currency Union. International Symposium on Business Cycle Behaviour In Historical Perspective, University of Manchester, 29. jun. Dalgaard, Carl Johan: Oplægsholder, Lightning, IT Diffusion and Economic Growth across US States (Andersen, TB, Bentzen, JS, Dalgaard, CL & Selaya, P). National Bureau of Economic Research Summer Institute. Workshop: Income Distribution and Macroeconomics, Cambridge, Mass., USA, jul. Hansen, Hans O.: Afskedsforelæsning, A Review of Some Causes and Consequences of Mortality Change: Farewell Lecture. Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 25. sept. Oplægsholder, Boende och demografins roll: Hur skapar vi en bostadsmarknad som tål demografiska förändringar? Arkitekternes Hus, København, 3. mar. Henriksen, Ingrid: Oplægsholder, Danske bankkriser og tredivernes krise. Folkeuniversitetet i København, 11. mar. Oplægsholder, Landarbejdersamfundet efter 1945, 30. apr. Hjorth Andersen, Christian: Oplægsholder, Bevaring af det danske sprog. Folkeuniversitetet i København, 11. nov. Oplægsholder, Danmark som kulturnation. Folkeuniversitetet i København, 04. nov. Oplægsholder, Dansk kulturpolitik. Folkeuniversitetet i København, 02. dec. Oplægsholder, Det danske bogmarked. Folkeuniversitetet i København, 25. nov. Johansen, Søren: Keynote speaker, 25 Years with Cointegration. Aarhus Universitet, 10. dec. Keynote speaker, An Analysis Of The Indicator Saturation Estimator as a Robust Regression Estimator. International conference on robust statistics, Italien, ICORS, 19. jun. Oplægsholder, An Analysis Of The Indicator Saturation Estimator as a Robust Regression Estimator. Dansk Selskab for Teoretisk Statistik, apr. Oplægsholder, Confronting The Model With The Data. University of Rome, La Sapienza, 18. dec. Oplægsholder, Likelihood Inference for a Vector Autoregressive Model which Allows for Fractional and Cofractional Processes. Aarhus Universitet, CREATES, 20. mar. Oplægsholder, Some Topics in Fractional Cointegration. Aarhus Universitet, CREATES, 09. mar. Oplægsholder, Statistical Analysis Of Global Surface Temperature And Sea Level Using Analysis Of Non Stationary Time Series. Stjerneprogrammet, Københavns Universitet, 22. jan. 30

31 Forskning Kreiner, Claus Thustrup: Oplægsholder, An Experimental Evaluation of Tax Evasion and Tax Enforcement in Denmark. Økonomisk Institut, KU, EPRU, 29. apr. Oplægsholder, An Experimental Evaluation of Tax Evasion and Tax Enforcement in Denmark. Erasmus University Rotterdam, 27. apr. Oplægsholder, An Experimental Evaluation of Tax Evasion and Tax Enforcement in Denmark. København, SKAT, 19. mar. Oplægsholder, Optimal Provision of Public Goods: A Synthesis. Stockholm University, 29. apr. Oplægsholder, Optimal Provision of Public Goods: A Synthesis. UC Berkeley, 29. apr. Oplægsholder, Skattekommissionens analyser og resultater. Oplægsholder. 7 forskellige steder. Oplægsholder, Skattekommissionens rapport. Oplægsholder. 8 forskellige steder. Juselius, Katarina: Oplægsholder, University of Rome, La Sapienza, 18. dec. Lassen, David Dreyer: Oplægsholder, Har markedet spillet fallit? Faglig dag om finanskrisen, Økonomisk Institut, KU, 23. apr. Oplægsholder, Inequality and Corruption. HICER Conference on Political Economics, Helsinki, Finland, 13. mar. Oplægsholder, Jurisdiction Size and Local Democracy. Institut for Statskundskab, KU, Netværk for Kvantitativ Politologi, 16. jan. Oplægsholder, Jurisdiction Size and Local Democracy. Økonomisk Institut, KU, EPRU, 27. feb. Oplægsholder, Late Budgets. Caplin Conference on the US and the World Economy, Charlottesville, USA, University of Virginia, 16. dec. Oplægsholder, The Effect of Political Centralization on Local Democracy: Evidence from Large Scale Municipal Reform. Nuffield college, Oxford University, 27. jan. Madsen, Edith: Oplægsholder, GMM Based Inference In The AR(1) Panel Data Model For Parameter Values Where Local Identification Fails. Columbia University, Department of Economics, New York, 25. mar. Oplægsholder, GMM Based Inference In The AR(1) Panel Data Model For Parameter Values Where Local Identification Fails. Princeton University, Department of Economics, 21. apr. Milhøj, Anders: Oplægsholder, Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. Symposium i Anvendt Statistik, Syddansk Universitet i Kolding, jan. Oplægsholder, Nye grafiske muligheder i SAS. Symposium i Anvendt Statistik, Syddansk Universitet i Kolding, jan. Rahbek, Anders: Oplægsholder, Bologna University; Oxford University; CREATES, Århus; CREST, Paris; Computational and Financial Econometrics CFE08 Conference, Neuchatel; LSE (London School of Economics); ETSERN (Econometric Time Series European Research Network); Danish Society of Theoretical Statistics. 31

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Årsberetning 2 0 0 3

Årsberetning 2 0 0 3 Årsberetning 2 0 0 3 Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLD Indledning... 5 1 Tema... 8 2 Forskning... 19 2.1 Forskningsårsværk... 19 2.2 Forskningsprofil... 22 2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter...

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig?

Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig? Formål og policy relevans Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig? Claus Thustrup Kreiner, Søren Leth Petersen og Louise Willerslev Olsen Economic Policy Research Unit, Københavns Universitet EPRN ansøgning,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK Indlæg ved SAS Institute seminar Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet & De Økonomiske Råd April 2013 Baggrund SKATs complianceprojekt Unikt samarbejde

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Personal Data Born 21 July 1958 in Denmark (Frederiksberg) Married, two children Home address: Ole Bruuns Vej 1, DK-2920 Charlottenlund, Denmark Education Master Degree

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Disposition Min baggrund Den officielle nationale evaluering af reformen Reformens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015.

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015. DREAM-modellen Peter Stephensen, DREAM Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015 DREAM: Info Danish Rational Economic Agents Model (DREAM) er en uafhængig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere