FYNBUS Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNBUS Regnskab 2009-1 -"

Transkript

1 FYNBUS - 1 -

2 INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: sopgørelse (udgiftsbaseret) Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)... Balance: Balance Pengestrømsopgørelse Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Note 2, Driftsindtægter... Note 3, Driftsudgifter Note 4, Personaleoversigt... Note 5, Anlægsudgifter... Note 6, Anlægsoversigten Note 7, Tilgodehavender... Note 8, Egenkapital Note 9, Gældsforpligtigelser... Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 11, Hensættelser... Note 12, Likvide beholdninger... Bemærkninger til regnskabet Bemærkninger til budgetafvigelser

3

4

5

6 LEDELSENS ÅRSBERETNING Trafikselskabet FynBus er et offentligt 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret af kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland og af Region Syddanmark. FynBus formulerede vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift. Årets væsentligste begivenheder har været et begivenhedsrigt år, hvor FynBus har haft en række store opgaver. Især stod det ved årsskiftet klart, at en lang række brudte forventninger fra skulle indfries, og interessenternes tillid til FynBus skulle genopbygges. Fra begyndelsen af blev der således sat fokus på sikker drift, som en forudsætning for at genskabe tilliden til kernekunderne. Køreplanskiftet i januar Årets første udfordring var implementeringen af en ny regional køreplan og en ny køreplan for bybusserne i Odense til erstatning for augustkøreplanen fra, der havde resulteret i forsinkelser og usikkerhed om busdriften. Af tidsmæssige og praktiske årsager var det nødvendigt at gennemføre et forskudt køreplanskifte, startende med en ny regional køreplan den 11. januar og ny bybuskøreplan den 25. januar. Udfordringen var imidlertid, at de to bussystemer blev flettet sammen i og således supplerede hinandens afgange. Den 11. januar skulle kunderne orientere sig i de nye køreplaner, hvis de ville køre med regionalbus, men i de gamle køreplaner, hvis de skulle med bybussen. Kombinationen af en god køreplan, en offensiv pressestrategi, en virkningsfuld markedsføring og grundig forberedelse gav et næsten uproblematisk køreplanskifte uden de store overskrifter og uden de massive mængder af kundeklager, som Fynbus traditionelt modtager ved større køreplanskift. Med den velgennemførte introduktion af de nye køreplaner var grunden lagt til det fundament, som driften skulle baseres på i. Nye principper for de regionale busruter Allerede i havde FynBus i samarbejde med de fynske kommuner indledt det forberedende arbejde, der skulle iværksættes, for at sikre, at implementeringen af de regionale principper skulle kunne foregå så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Der var således lagt en plan for, hvordan man kunne sikre, at kommunerne så tidligt som muligt i processen, kunne få kendskab til de afledte effekter af de regionale principper. Dermed fik kommunerne mulighed for at kunne nå at sætte ind, rent planlægningsmæssigt og budgetmæssigt, og dermed mindske eventuelle negative konsekvenser for de borgere, der blev berørt af de regionale ændringer. Kommunale trafikplaner I gik arbejdet for alvor i gang med at udarbejde trafikplaner for alle fynske kommuner. FynBus trafikplanlæggere har i assisteret kommunerne med at udarbejde trafikplaner som har harmoniseret de nedlagte kommuners trafiksystemer, samtidig med at de regionale principper skulle tænkes ind i nye køreplaner for enkelte kommuner. Dette arbejde fortsætter ind i 2010, og den 1. august forventes nye køreplaner at træde i kraft på hele Fyn, Langeland og Ærø. Nu er der således udarbejdet nye køreplaner for alle kommuner, og alle ruter har været i udbud. >>> - 6 -

7 Burka-sagen FynBus vendte atter tilbage på avisernes forsider den 2. april, da en kvinde med slør blev sat af bussen, fordi chaufføren ikke kunne afgøre om hendes tilslørede ansigt stemte overens med fotoet på kvindens personlige rejsekort. Problemstillingen satte fingeren på en uklarhed i trafikselskabets rejseregler. Resultatet blev en opstramning af rejsereglerne, som resten af landets trafikselskaber endte med at følge. Det er således ikke muligt at benytte personlig rejsehjemmel, hvis den rejsende ikke kan identificeres. En lille sag, der mediemæssigt blev til en meget stor sag. Sikker drift - rejsetidsgaranti En af de mange udfordringer, FynBus stod overfor ved overgangen til det nye år, var en generel utilfredshed fra kunderne over, at bussen ikke kørte til tiden. Utilfredsheden viste sig i antallet af klager over forsinkede eller manglende busser, samt i den kundetilfredshedsundersøgelse, som FynBus lod gennemføre i februar måned. Det blev meget hurtigt klart for FynBus ledelse, at nøglen til at vende utilfredsheden og bremse passagerflugten var sikker drift, og atter gøre bussen fra FynBus til noget man kunne regne med. Med etableringen af den nye afdeling, Drift og Kvalitet, gik arbejdet i gang med at sætte den sikre drift i højsædet. Midlet var en systematisk gennemgang af alle buslinjer og herefter en kortlægning af alle problemer. Kontrollører og trafikvagter kom til at spille en meget central rolle i arbejdet med at kortlægge og efterforske årsager til forsinkelser, hvorefter FynBus i samarbejde med de aktuelle entreprenører kunne gå i gang med fejlretning. Resultatet af denne systematiske tilgang til problemet udeblev ikke. Ved hjælp af data fra det elektroniske billetsystem blev det i muligt at overvåge de enkelte busafgange og med det samme gribe ind, hvis forsinkelserne oversteg det acceptable niveau. Tallene talte deres eget sprog, og i slutningen af kunne FynBus konkludere, at driften nu var så sikker, at det var forsvarligt at iværksætte Rejsetidsgarantien, hvor trafikselskabet netop garanterer kunderne, at busserne kører rettidigt. Den 1. december trådte Rejsetidsgarantien i kraft med løftet om, at hvis bussen var mere end 20 minutter forsinket, kunne kunden tage en taxa på FynBus regning. LynBussen Tilbage i havde FynBus fået gennemført en omfattende analyse af kundegrundlaget for en lynpendlerforbindelse mellem Nyborg og Svendborg. Rapporten konkluderede, at kundegrundlaget var tilstede og i bestræbelserne på at skaffe nye kunder til busserne, blev FynBus bestyrelse enige om, at iværksætte etableringen af en LynBus mellem Svendborg og Nyborg. Den skulle betjene de mange borgere, der hver dag tager turen fra Svendborg mod Nyborg i bil for at tage toget videre til Sjælland. Konceptet var en højkomfortbus med gratis adgang til Internettet, dagens aviser, kildevand og kaffe, samt busafgange og ankomster, der var skræddersyet til at passe med de videre togforbindelser. Trods stor mediebevågenhed og en stor markedsføringsindsats blev forsøget aldrig den succes, man havde håbet og på bestyrelsens sidste møde i december blev det vedtaget, at forsøget skulle indstilles. Principperne fra forsøget lever imidlertid videre, idet de nye køreplaner, der træder i kraft pr. 1. august 2010, er lynpendlerafgange, som dækker over en bus, der kører hurtigt fra A til B uden alt for mange stop. Forsøget viste, at det er et produkt som kunderne efterspørger, men ikke i så høj grad, at en ny selvstændig busrute kan overleve på det koncept. Incitamentskontrakt Den 1. juni indgik FynBus en ny spændende aftale med busselskabet Arriva Skandinavien, der blandt andet har ansvaret for driften af de fynske regionalbusser. Aftalens formål var at skaffe øget brugertilfredshed og dermed flere passagerer i busserne. >>> - 7 -

8 Midlet var en såkaldt incitamentskontrakt, der populært sagt giver busselskabet kontant andel i en eventuel kundefremgang, forårsaget af øget tilfredshed blandt kunderne. I løbet af aftalens første halve år er der sket en mærkbar fremgang i kundetilfredsheden. Det dokumenteres af de kvartalsundersøgelser, som analyseinstituttet Wilke gennemfører for FynBus. Det er endnu for tidligt at udtale sig om effekten af denne tilfredshed på passagertallene, men modellen er så interessant, at Fynbus har besluttet sig for at arbejde videre med incitamentskontrakter og udbygge denne model til andre entreprenører i det fynske buslandskab. KVIKkort Det er en udbredt opfattelse, at en af metoderne til at skaffe flere kunder i busserne er lavere priser og en anden, at gøre det så nemt for kunden som overhovedet muligt. Disse to principper har Fyn- Bus forsøgt at forene i det produkt, som FynBus lancerede overfor kunderne pr. 15. juni ved navn KVIKkortet. KVIKkortet er et efterbetalt kort, som kunden bestiller via Internettet, som knytter sig til et fast antal zoner, og som betales via PBS hver måned. Til kortet knytter sig endvidere den egenskab, at rejsen bliver billigere, desto mere kortet bruges. Således kan kunderne på nuværende tidspunkt opnå helt op til 30% i rabat på en busrejse ved hjælp af et KVIKkort. KVIKkortet er tænkt som en værdig konkurrent til såvel kontantbillet som turkort, idet kortet eliminerer behovet for kontanter og samtidig er billigere at benytte end det traditionelle turkort. Kun pendlerkortet er fortsat billigere end KVIKkortet. I benyttede mange tusind fynboer sig af muligheden for at bestille det nye kort, og det er forventningen, at kortet i 2010 vil overgå brugen af turkort. Med KVIKkortet har man samtidig åbnet muligheden for, at en kommune kan yde ekstraordinære tilskud til særlige grupper. Det medførte i Assens at kommunens pensionister via KVIKkortet kunne opnå en ekstra rabat, og i Svendborg, at alle borgere fik tilbud om endnu billigere kollektiv trafik. SBH Handicapkørsel (SBH) er et tilbud til kunder, der ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik. Ordningen omfatter ca kunder, visiteret af kommunen, og de kører i alt ture/år. Specialkørsel (Anden Kørsel) omfatter lægekørsel, genoptræningskørsel, aktivitetskørsel, -kørsel, elevkørsel i 9 ud af de 10 kommuner og omfatter i alt ture/år. Kontraktstart efter 4. udbud var 1. april og der indkom tilbud fra i alt 35 vognmænd, omfattende i alt 327 vogne. I forhold til tilbudspriserne fra 3. udbud skønnes det, at 4. udbud indebærer en reduktion af priserne for kørsel på 10-12%. Allerede i 2007 indgik FynBus aftaler med en række kommuner om administration og planlægning af Anden Kørsel koordineret med handicapkørsel. I løbet af voksede kørselsmængden og i slutningen af påbegyndtes derfor udviklingen af et nyt IT-system (integreret med SBH bestillingssystemet). Det nye system har til formål at effektivisere og kvalitetssikre modtagelse og planlægning af de nye kørselstyper og systemet blev implementeret i februar-marts. Blandt andet på grund af systemet har det været muligt at håndtere det meget store antal kørsler ( ture/år) rationelt og med en større sikkerhed end tidligere. Frem mod 2010 Med udsigten til et mere pendlervenligt regionalbussystem med nye busser og ny teknologi, kombineret med brugervenligere billetteringsløsninger, samt en bred indsigt i, hvordan man laver gode køreplaner, skulle organisationen være rustet til at yde en målrettet indsats for at få flere kunder over i busserne. Sigtet er i hvert fald klart: 2010 skal være året, hvor grunden lægges til den kundetilvækst, der er nødvendig for at kollektiv trafik kan fastholde sit høje serviceniveau og samtidig være en værdig konkurrent til privatbilismen

9 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet FynBus Tolderlundsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Oprettet: 1. januar 2007 Hjemsted: Odense sår: 1. januar december Ledelse Carsten Hyldborg Jensen, direktør Bestyrelse Torben Andersen, formand Lasse Krull, næstformand William Jensen, bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, bestyrelsesmedlem Kasper Westh, bestyrelsesmedlem Niels Bebe, bestyrelsesmedlem Kim Johansen, bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, 1. suppleant Bjarne Møller Petersen, 2. suppleant Peter Lund 3. suppleant Revision BDO Kommunernes Revision Fælledvej Odense C - 9 -

10 HOVED OG NØGLETAL Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (1.000 kr.) 2007 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Resultat i alt (- = overskud) Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat i alt (- = overskud) Balance, aktiver Anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvider Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld

11 ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis GENERELT Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet i Budget- og ssystem for Kommuner. spraksis er uændret i forhold til anvendt regnskabspraksis for. DRIFTSREGNSKAB Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i det udgiftsbaserede driftsregnskab og omkostninger i det omkostningsbaserede indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Udgifts- og omkostningsregnskab Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. et indeholder således blandt andet afskrivninger på selskabets aktiver, ligesom det indeholder hensættelser til tjenestemandspensioner og regulering af feriepengeforpligtelser

12 I det omkostningsbaserede regnskab opdeles leasingydelse på renter og afdrag. Dette er sket i forhold til leasingydelsen eksklusiv moms. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. BALANCEN Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs og Sundhedsministeriets fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Immaterielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes

13 Levetiderne er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger år Andre bygninger (endestationer) år Leasede aktiver år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar... 5 år IT-udstyr mv år Immaterielle anlægsaktiver... 3 år Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor FynBus har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres jf. Indenrigs og Sundhedsministeriets krav i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid for det pågældende aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. Fynbus har en ejerandel på 3,72% af ejerforeningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangspunkt i delingsaftalen optaget til 0 kr

14 Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som FynBus har medejerskab til, indgår i balancen til anskaffelsespris. Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Udgifter til indkøb af diesel og reservedele udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi Omsætningsaktiver likvide midler Likvide midler omfatter - udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter - værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi pr. 31. december inkl. vedhængende renter. Egenkapital Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabets godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver. Leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i den omkostningsbaserede resultatopgørelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi

15 Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr Indenrigs og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. FynBus anvender dog en pensionsalder på 63½ år således at de indregnes ud fra samme forudsætninger, som der er overdraget med fra Odense Kommune. Fra er der sket forsikringsmæssig afdækning af den fremadrettede pensionsforpligtigelse for tjenestemænd overført fra Odense Kommune. Præmien udgjorde i 42,85%. For administrative tjenestemænd, er der i henhold til Indenrigs og Sundhedsministeriets regelsæt, hensat 20,3 % af den pensionsgivende løn til tjenestemandspensioner. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld herunder skyldige feriepenge, måles til nominel værdi. Skyldige feriepenge er opgjort på baggrund af en af KMD konkret foretagen beregning for de personer, der var ansat pr

16 REGNSKABET

17 Driftsregnskab udgiftsbaseret Korrigeret Noter budget 1 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 3 Driftsudgifter Driftsresultat før finansiering (- = overskud) Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Anlægsudgifter Resultat i alt (- = overskud) Driftsindtægter Driftsregnskab omkostningsbaseret Noter 1 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2 Driftsindtægter Driftsudgifter Driftsresultat før afskrivninger og finansiering (- = overskud) Afskrivninger Driftsresultat før finansiering (- = overskud) Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Resultat i alt (- = overskud)

18 Balance Noter Aktiver (1.000 kr.) Ultimo Ultimo Anlægsaktiver 6 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar mv Materielle/immaterielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 7 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noter Passiver (1.000 kr.) Ultimo Ultimo 8 Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt

19 Pengestrømsanalyse Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Årets omkostningsbaserede resultat (underskud) Afskrivninger Forskydning i hensatte forpligtigelser, omkostningsført Forskydning i skyldige feriepenge, omkostningsført Leasingydelser Fortjeneste afståelse leasingforpligtelser Tab ved salg af busser Driftens likviditetsvirkning Investeringer - Investeringer i anlægsaktiver (excl. leasede busser) Salg af aktiver (excl. leasede busser, incl. varebeholdninger) Investeringer i alt Finansiering Forskydninger vedr. aktiver og passiver: * Finansielle anlægsaktiver * Tilgodehavender * Hensættelser * Langfristet gæld * Kortfristet gæld * Regulering af finansiering - Odense Kommune * Restfinansiering vedr (del af egenkapitalen) * Ekstra betaling vedr. delingsaftale Fyns Amt (del af egenbetalingen) Finansiering i alt, netto Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo

20 NOTER

21 Note 1 Omregningstabel fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret driftsregnskab (1.000 kr.) Årets resultat: Driftsregnskab udgiftsbaseret (- = overskud) Salgspris for afståede aktiver Af- og nedskrivninger Renter af leasinggæld Feriepengeforpligtelse - omkostningsført * + Tjenestemandspension adm. ansatte - omkostningsført * - Fortjeneste ved nedbringelse af leasinggæld Leasingydelse Aktiverede anskaffelser Udbetaling af tjenestemandspension - omkostningsført * - Periodisering i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold * Årets resultat: Driftsregnskab omkostningsbaseret (- = overskud) Sammenligningstal er yderligere specificeret i forhold til det aflagte regnskab for. De med stjerne angivne tal svarer til andre reguleringer 684 tkr. i regnskab. Note 2 Driftsindtægter (1.000 kr.) Udgiftsbaseret Korrigeret budget Busdrift Handicapkørsel Driftsindtægter i alt Driftsindtægter (1.000 kr.) Omkostningsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsindtægter i alt

22 Note 3 Korrigeret Driftsudgifter (1.000 kr.) budget Udgiftsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsudgifter i alt Driftsudgifter (1.000 kr.) Omkostningsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsudgifter i alt Note 4 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område FynBus Administration Odense Bybusser FynBus i alt I alt 86,7 75,4 162,1 De samlede lønudgifter i udgjorde ( kr.) Note 5 Korrigeret Anlægsudgifter (1.000 kr.) Immaterielle anlæg m.v.: budget IT ifm. takstharmonisering Grunde og bygninger Endestationsbygning, Gørtlervej Odense Tekniske anlæg m.v. Ny bil 295 Solafskærmning, Thrige 277 Inventar m.v. Kontormøbler/server I alt

23 Note 6 Immaterielle Grunde og Tekniske Anlægsaktiver (1.000 kr) anlægsaktiver bygninger anlæg mv. Inventar mv. I alt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Ned- og afskrivninger Korrektion tidligere år Årets afskrivninger Afskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger smæssig værdi Heraf finansielt leasede aktiver Afskrivning (over antal år) 3 år år 5-10 år 3-5 år Ejendomsvurderingen på Gammelsø 6, Odense udgør tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscenter er undtaget fra vurdering. FynBus ejerandel udgør 3,72% Ved åbningsbalancen 1/ er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus Kundecenter. Note 7 Tilgodehavender (1.000 kr.) Tilgodehavender, kommuner Tilgodehavender, Region Syddanmark Øvrige tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i alt

24 Note 8 Egenkapital (1.000 kr.) Primo Primoreguleringer: Leasinggæld Feriepengeforpligtigelser Regulering af delingsaftale med Fyns Amt -955 Restfinansiering Regulering af finansisering - Odense Kommune /- Årets resultat (omkostningsbaseret) Ultimo Note 9 Langfristet gæld (1.000 kr.) Leasinggæld Gældsbrev - Kommunekredit Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld (1.000 kr.) Kommuner Region Syddanmark 0 0 Løn Anden gæld: - Skyldige feriepenge Øvrig gæld Kortfristet gæld i alt

25 Note 10 Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser i alt (1.000 kr.) * Huslejeforpligtelser * Operationel leasingforpligtigelser af kontormaskiner * Forpligtelser i henhold til indgåede entreprenørkontrakter Eventualforpligtelser Der er lavet forsøgsordning vedr. incitamentskontrakt med Arriva. Forsøgsordningen udløber 30/ Note 11 Hensættelser (1.000 kr.) Hensatte forpligtelser primo Betalte pensioner Pensionshensættelse, administrativt personale Indbetaling vedr. ansatte tjenestemænd Øvrige hensættelser Hensatte forpligtelser ultimo Note 12 Likvide beholdninger (1.000 kr.) Odense Bybusser, drift Øvrige FynBus, drift Pensionsmidler - bankkonto og obligationer Likvide beholdninger

26 Bemærkninger til budgetafvigelser Bevilling / budget (1.000 kr.) (udgiftsbaseret) Korrigeret Budget Afvigelser Indtægter Udgifter Renteindtægter Anlægsudgifter Resultat (underskud) Bemærkninger Indtægter: Afvigelsen udgør netto 8,3 mio. kroner i mindre indtægter. Afvigelsen kan henføres til følgende afdelinger og hovedposter: Mindre indtægter i forhold til budgettet: Billetindtægter under busdriften er realiseret med 228,2 mio. kroner, hvilket er 1,4 mio. kroner mindre end budgetteret Ejerbetaling under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 48,2 mio. kroner hvilket er 7,7 mio. kroner mindre end budgetteret Ejerbetaling under busdriften er realiseret med 331,9 mio. kroner, hvilket er 3,6 mio. kroner mindre end budgetteret Merindtægter i forhold til budgettet: Nettohusleje vedr. udlejning af Gammelsø til Tide Bus 2,8 mio. kroner. som kan henføres til tjenestemandspensionerne, som ikke har været budgetteret for Salg af busser for 1,6 mio. kroner som kan henføres til tjenestemandspensionerne, som ikke har været budgetteret for Brugerbetaling SBH udviser merindtægter for 0,3 mio. kroner Udgifter: Afvigelsen udgør netto 9,3 mio. kroner i mindre udgifter. Afvigelsen kan henføres til følgende afdelinger og hovedposter: Mindre udgifter i forhold til budgettet: Bruttoudgifter busdrift (excl. endestationer og OBB) er realiseret med 475,2 mio. kroner, hvilket er 8,4 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet kan henføres til lavere indeksstigninger end forventet og en ekstraordinær indtægt i forlængelse af forlig med Arriva i. Entreprenørudgifterne under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 43,1 mio. kroner hvilket er 5,6 mio. kroner under det budgetterede Fællesudgifterne og administrationsgebyr under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 10,8 mio. kroner, hvilket er 1,9 mio. kroner mindre end budgetteret OBB s udgifter er realiseret med 31,4 mio. kroner, hvilket er 3,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet kan primært henføres til udskillelse af Trafikvagt og lavere busomkostninger

27 Merudgifter i forhold til budgettet Fællesudgifterne (excl. renter og anlæg) udviser et merforbrug på 5,6 mio. kroner. Pensionsudbetalinger har ikke været budgetteret og udgjorde 4,3 mio. kroner. Udgifter til gratiskørsel i forbindelse med Europaparlamentsvalg (0,1 mio. kroner) og incitamentsaftale med Arriva (0,1 mio. kroner) har ikke været budgetteret. Renter Afvigelsen udgør 4,8 mio. kroner i merindtægter. Afvigelsen kan henføres til: Forrentning af midler fra pensionsindeståendet til tjenestemænd har ikke været budgetteret og har udgjort 3,5 mio. kroner Renteindtægterne til FynBus udviklingspulje udgjorde 0,8 mio. kroner. Denne indtægt var ikke budgetteret Renteudgifter til driftskreditter har udgjort 0,6 mio. kroner hvilket er 0,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Anlægsudgifter Afvigelsen udgør 1,2 mio. kroner i merudgifter. Afvigelsen kan henføres til anlægsudgifter som er aktiveret i det omkostningsbaserede regnskab: Udgifterne til Bus IT er realiseret med 3 mio. kroner hvilket er 0,4 mere end budgetteret Udgifter til endestationer ny bil og solafskærmning udgjorde 0,8 mio. kroner. Udgiften var ikke budgetteret Resultat Resultatet udviser et samlet underskud efter ejerbetaling på 3,2 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end forventet

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 1 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter... 21 Note 2. Dri

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia.

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia. Årsregnskab 2011 Indhold Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Den uafhængige revisors påtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 8 Udgiftsbaseret resultatopgørelse...

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE: CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: REGNSKABSÅR: DIREKTØR

FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE:   CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: REGNSKABSÅR: DIREKTØR 34 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABET FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ 9 5 ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE: E-MAIL: CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: SÅR: 63 11 22 66 12 95 64 WWW.FYNBUS.DK FYNBUS@FYNBUS.DK 29 97 99 44

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

L K Transport ApS CVR-nr

L K Transport ApS CVR-nr L K Transport ApS CVR-nr. 30 27 68 76 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2014. Kåre Høj Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere