FYNBUS Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNBUS Regnskab 2009-1 -"

Transkript

1 FYNBUS - 1 -

2 INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: sopgørelse (udgiftsbaseret) Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)... Balance: Balance Pengestrømsopgørelse Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Note 2, Driftsindtægter... Note 3, Driftsudgifter Note 4, Personaleoversigt... Note 5, Anlægsudgifter... Note 6, Anlægsoversigten Note 7, Tilgodehavender... Note 8, Egenkapital Note 9, Gældsforpligtigelser... Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 11, Hensættelser... Note 12, Likvide beholdninger... Bemærkninger til regnskabet Bemærkninger til budgetafvigelser

3

4

5

6 LEDELSENS ÅRSBERETNING Trafikselskabet FynBus er et offentligt 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret af kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland og af Region Syddanmark. FynBus formulerede vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift. Årets væsentligste begivenheder har været et begivenhedsrigt år, hvor FynBus har haft en række store opgaver. Især stod det ved årsskiftet klart, at en lang række brudte forventninger fra skulle indfries, og interessenternes tillid til FynBus skulle genopbygges. Fra begyndelsen af blev der således sat fokus på sikker drift, som en forudsætning for at genskabe tilliden til kernekunderne. Køreplanskiftet i januar Årets første udfordring var implementeringen af en ny regional køreplan og en ny køreplan for bybusserne i Odense til erstatning for augustkøreplanen fra, der havde resulteret i forsinkelser og usikkerhed om busdriften. Af tidsmæssige og praktiske årsager var det nødvendigt at gennemføre et forskudt køreplanskifte, startende med en ny regional køreplan den 11. januar og ny bybuskøreplan den 25. januar. Udfordringen var imidlertid, at de to bussystemer blev flettet sammen i og således supplerede hinandens afgange. Den 11. januar skulle kunderne orientere sig i de nye køreplaner, hvis de ville køre med regionalbus, men i de gamle køreplaner, hvis de skulle med bybussen. Kombinationen af en god køreplan, en offensiv pressestrategi, en virkningsfuld markedsføring og grundig forberedelse gav et næsten uproblematisk køreplanskifte uden de store overskrifter og uden de massive mængder af kundeklager, som Fynbus traditionelt modtager ved større køreplanskift. Med den velgennemførte introduktion af de nye køreplaner var grunden lagt til det fundament, som driften skulle baseres på i. Nye principper for de regionale busruter Allerede i havde FynBus i samarbejde med de fynske kommuner indledt det forberedende arbejde, der skulle iværksættes, for at sikre, at implementeringen af de regionale principper skulle kunne foregå så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Der var således lagt en plan for, hvordan man kunne sikre, at kommunerne så tidligt som muligt i processen, kunne få kendskab til de afledte effekter af de regionale principper. Dermed fik kommunerne mulighed for at kunne nå at sætte ind, rent planlægningsmæssigt og budgetmæssigt, og dermed mindske eventuelle negative konsekvenser for de borgere, der blev berørt af de regionale ændringer. Kommunale trafikplaner I gik arbejdet for alvor i gang med at udarbejde trafikplaner for alle fynske kommuner. FynBus trafikplanlæggere har i assisteret kommunerne med at udarbejde trafikplaner som har harmoniseret de nedlagte kommuners trafiksystemer, samtidig med at de regionale principper skulle tænkes ind i nye køreplaner for enkelte kommuner. Dette arbejde fortsætter ind i 2010, og den 1. august forventes nye køreplaner at træde i kraft på hele Fyn, Langeland og Ærø. Nu er der således udarbejdet nye køreplaner for alle kommuner, og alle ruter har været i udbud. >>> - 6 -

7 Burka-sagen FynBus vendte atter tilbage på avisernes forsider den 2. april, da en kvinde med slør blev sat af bussen, fordi chaufføren ikke kunne afgøre om hendes tilslørede ansigt stemte overens med fotoet på kvindens personlige rejsekort. Problemstillingen satte fingeren på en uklarhed i trafikselskabets rejseregler. Resultatet blev en opstramning af rejsereglerne, som resten af landets trafikselskaber endte med at følge. Det er således ikke muligt at benytte personlig rejsehjemmel, hvis den rejsende ikke kan identificeres. En lille sag, der mediemæssigt blev til en meget stor sag. Sikker drift - rejsetidsgaranti En af de mange udfordringer, FynBus stod overfor ved overgangen til det nye år, var en generel utilfredshed fra kunderne over, at bussen ikke kørte til tiden. Utilfredsheden viste sig i antallet af klager over forsinkede eller manglende busser, samt i den kundetilfredshedsundersøgelse, som FynBus lod gennemføre i februar måned. Det blev meget hurtigt klart for FynBus ledelse, at nøglen til at vende utilfredsheden og bremse passagerflugten var sikker drift, og atter gøre bussen fra FynBus til noget man kunne regne med. Med etableringen af den nye afdeling, Drift og Kvalitet, gik arbejdet i gang med at sætte den sikre drift i højsædet. Midlet var en systematisk gennemgang af alle buslinjer og herefter en kortlægning af alle problemer. Kontrollører og trafikvagter kom til at spille en meget central rolle i arbejdet med at kortlægge og efterforske årsager til forsinkelser, hvorefter FynBus i samarbejde med de aktuelle entreprenører kunne gå i gang med fejlretning. Resultatet af denne systematiske tilgang til problemet udeblev ikke. Ved hjælp af data fra det elektroniske billetsystem blev det i muligt at overvåge de enkelte busafgange og med det samme gribe ind, hvis forsinkelserne oversteg det acceptable niveau. Tallene talte deres eget sprog, og i slutningen af kunne FynBus konkludere, at driften nu var så sikker, at det var forsvarligt at iværksætte Rejsetidsgarantien, hvor trafikselskabet netop garanterer kunderne, at busserne kører rettidigt. Den 1. december trådte Rejsetidsgarantien i kraft med løftet om, at hvis bussen var mere end 20 minutter forsinket, kunne kunden tage en taxa på FynBus regning. LynBussen Tilbage i havde FynBus fået gennemført en omfattende analyse af kundegrundlaget for en lynpendlerforbindelse mellem Nyborg og Svendborg. Rapporten konkluderede, at kundegrundlaget var tilstede og i bestræbelserne på at skaffe nye kunder til busserne, blev FynBus bestyrelse enige om, at iværksætte etableringen af en LynBus mellem Svendborg og Nyborg. Den skulle betjene de mange borgere, der hver dag tager turen fra Svendborg mod Nyborg i bil for at tage toget videre til Sjælland. Konceptet var en højkomfortbus med gratis adgang til Internettet, dagens aviser, kildevand og kaffe, samt busafgange og ankomster, der var skræddersyet til at passe med de videre togforbindelser. Trods stor mediebevågenhed og en stor markedsføringsindsats blev forsøget aldrig den succes, man havde håbet og på bestyrelsens sidste møde i december blev det vedtaget, at forsøget skulle indstilles. Principperne fra forsøget lever imidlertid videre, idet de nye køreplaner, der træder i kraft pr. 1. august 2010, er lynpendlerafgange, som dækker over en bus, der kører hurtigt fra A til B uden alt for mange stop. Forsøget viste, at det er et produkt som kunderne efterspørger, men ikke i så høj grad, at en ny selvstændig busrute kan overleve på det koncept. Incitamentskontrakt Den 1. juni indgik FynBus en ny spændende aftale med busselskabet Arriva Skandinavien, der blandt andet har ansvaret for driften af de fynske regionalbusser. Aftalens formål var at skaffe øget brugertilfredshed og dermed flere passagerer i busserne. >>> - 7 -

8 Midlet var en såkaldt incitamentskontrakt, der populært sagt giver busselskabet kontant andel i en eventuel kundefremgang, forårsaget af øget tilfredshed blandt kunderne. I løbet af aftalens første halve år er der sket en mærkbar fremgang i kundetilfredsheden. Det dokumenteres af de kvartalsundersøgelser, som analyseinstituttet Wilke gennemfører for FynBus. Det er endnu for tidligt at udtale sig om effekten af denne tilfredshed på passagertallene, men modellen er så interessant, at Fynbus har besluttet sig for at arbejde videre med incitamentskontrakter og udbygge denne model til andre entreprenører i det fynske buslandskab. KVIKkort Det er en udbredt opfattelse, at en af metoderne til at skaffe flere kunder i busserne er lavere priser og en anden, at gøre det så nemt for kunden som overhovedet muligt. Disse to principper har Fyn- Bus forsøgt at forene i det produkt, som FynBus lancerede overfor kunderne pr. 15. juni ved navn KVIKkortet. KVIKkortet er et efterbetalt kort, som kunden bestiller via Internettet, som knytter sig til et fast antal zoner, og som betales via PBS hver måned. Til kortet knytter sig endvidere den egenskab, at rejsen bliver billigere, desto mere kortet bruges. Således kan kunderne på nuværende tidspunkt opnå helt op til 30% i rabat på en busrejse ved hjælp af et KVIKkort. KVIKkortet er tænkt som en værdig konkurrent til såvel kontantbillet som turkort, idet kortet eliminerer behovet for kontanter og samtidig er billigere at benytte end det traditionelle turkort. Kun pendlerkortet er fortsat billigere end KVIKkortet. I benyttede mange tusind fynboer sig af muligheden for at bestille det nye kort, og det er forventningen, at kortet i 2010 vil overgå brugen af turkort. Med KVIKkortet har man samtidig åbnet muligheden for, at en kommune kan yde ekstraordinære tilskud til særlige grupper. Det medførte i Assens at kommunens pensionister via KVIKkortet kunne opnå en ekstra rabat, og i Svendborg, at alle borgere fik tilbud om endnu billigere kollektiv trafik. SBH Handicapkørsel (SBH) er et tilbud til kunder, der ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik. Ordningen omfatter ca kunder, visiteret af kommunen, og de kører i alt ture/år. Specialkørsel (Anden Kørsel) omfatter lægekørsel, genoptræningskørsel, aktivitetskørsel, -kørsel, elevkørsel i 9 ud af de 10 kommuner og omfatter i alt ture/år. Kontraktstart efter 4. udbud var 1. april og der indkom tilbud fra i alt 35 vognmænd, omfattende i alt 327 vogne. I forhold til tilbudspriserne fra 3. udbud skønnes det, at 4. udbud indebærer en reduktion af priserne for kørsel på 10-12%. Allerede i 2007 indgik FynBus aftaler med en række kommuner om administration og planlægning af Anden Kørsel koordineret med handicapkørsel. I løbet af voksede kørselsmængden og i slutningen af påbegyndtes derfor udviklingen af et nyt IT-system (integreret med SBH bestillingssystemet). Det nye system har til formål at effektivisere og kvalitetssikre modtagelse og planlægning af de nye kørselstyper og systemet blev implementeret i februar-marts. Blandt andet på grund af systemet har det været muligt at håndtere det meget store antal kørsler ( ture/år) rationelt og med en større sikkerhed end tidligere. Frem mod 2010 Med udsigten til et mere pendlervenligt regionalbussystem med nye busser og ny teknologi, kombineret med brugervenligere billetteringsløsninger, samt en bred indsigt i, hvordan man laver gode køreplaner, skulle organisationen være rustet til at yde en målrettet indsats for at få flere kunder over i busserne. Sigtet er i hvert fald klart: 2010 skal være året, hvor grunden lægges til den kundetilvækst, der er nødvendig for at kollektiv trafik kan fastholde sit høje serviceniveau og samtidig være en værdig konkurrent til privatbilismen

9 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet FynBus Tolderlundsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Oprettet: 1. januar 2007 Hjemsted: Odense sår: 1. januar december Ledelse Carsten Hyldborg Jensen, direktør Bestyrelse Torben Andersen, formand Lasse Krull, næstformand William Jensen, bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, bestyrelsesmedlem Kasper Westh, bestyrelsesmedlem Niels Bebe, bestyrelsesmedlem Kim Johansen, bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, 1. suppleant Bjarne Møller Petersen, 2. suppleant Peter Lund 3. suppleant Revision BDO Kommunernes Revision Fælledvej Odense C - 9 -

10 HOVED OG NØGLETAL Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (1.000 kr.) 2007 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Resultat i alt (- = overskud) Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat i alt (- = overskud) Balance, aktiver Anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvider Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld

11 ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis GENERELT Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet i Budget- og ssystem for Kommuner. spraksis er uændret i forhold til anvendt regnskabspraksis for. DRIFTSREGNSKAB Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i det udgiftsbaserede driftsregnskab og omkostninger i det omkostningsbaserede indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Udgifts- og omkostningsregnskab Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. et indeholder således blandt andet afskrivninger på selskabets aktiver, ligesom det indeholder hensættelser til tjenestemandspensioner og regulering af feriepengeforpligtelser

12 I det omkostningsbaserede regnskab opdeles leasingydelse på renter og afdrag. Dette er sket i forhold til leasingydelsen eksklusiv moms. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. BALANCEN Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs og Sundhedsministeriets fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Immaterielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes

13 Levetiderne er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger år Andre bygninger (endestationer) år Leasede aktiver år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar... 5 år IT-udstyr mv år Immaterielle anlægsaktiver... 3 år Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor FynBus har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres jf. Indenrigs og Sundhedsministeriets krav i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid for det pågældende aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. Fynbus har en ejerandel på 3,72% af ejerforeningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangspunkt i delingsaftalen optaget til 0 kr

14 Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som FynBus har medejerskab til, indgår i balancen til anskaffelsespris. Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Udgifter til indkøb af diesel og reservedele udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi Omsætningsaktiver likvide midler Likvide midler omfatter - udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter - værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi pr. 31. december inkl. vedhængende renter. Egenkapital Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabets godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver. Leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i den omkostningsbaserede resultatopgørelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi

15 Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr Indenrigs og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. FynBus anvender dog en pensionsalder på 63½ år således at de indregnes ud fra samme forudsætninger, som der er overdraget med fra Odense Kommune. Fra er der sket forsikringsmæssig afdækning af den fremadrettede pensionsforpligtigelse for tjenestemænd overført fra Odense Kommune. Præmien udgjorde i 42,85%. For administrative tjenestemænd, er der i henhold til Indenrigs og Sundhedsministeriets regelsæt, hensat 20,3 % af den pensionsgivende løn til tjenestemandspensioner. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld herunder skyldige feriepenge, måles til nominel værdi. Skyldige feriepenge er opgjort på baggrund af en af KMD konkret foretagen beregning for de personer, der var ansat pr

16 REGNSKABET

17 Driftsregnskab udgiftsbaseret Korrigeret Noter budget 1 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 3 Driftsudgifter Driftsresultat før finansiering (- = overskud) Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Anlægsudgifter Resultat i alt (- = overskud) Driftsindtægter Driftsregnskab omkostningsbaseret Noter 1 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2 Driftsindtægter Driftsudgifter Driftsresultat før afskrivninger og finansiering (- = overskud) Afskrivninger Driftsresultat før finansiering (- = overskud) Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) Resultat i alt (- = overskud)

18 Balance Noter Aktiver (1.000 kr.) Ultimo Ultimo Anlægsaktiver 6 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar mv Materielle/immaterielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 7 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noter Passiver (1.000 kr.) Ultimo Ultimo 8 Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt

19 Pengestrømsanalyse Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Årets omkostningsbaserede resultat (underskud) Afskrivninger Forskydning i hensatte forpligtigelser, omkostningsført Forskydning i skyldige feriepenge, omkostningsført Leasingydelser Fortjeneste afståelse leasingforpligtelser Tab ved salg af busser Driftens likviditetsvirkning Investeringer - Investeringer i anlægsaktiver (excl. leasede busser) Salg af aktiver (excl. leasede busser, incl. varebeholdninger) Investeringer i alt Finansiering Forskydninger vedr. aktiver og passiver: * Finansielle anlægsaktiver * Tilgodehavender * Hensættelser * Langfristet gæld * Kortfristet gæld * Regulering af finansiering - Odense Kommune * Restfinansiering vedr (del af egenkapitalen) * Ekstra betaling vedr. delingsaftale Fyns Amt (del af egenbetalingen) Finansiering i alt, netto Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo

20 NOTER

21 Note 1 Omregningstabel fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret driftsregnskab (1.000 kr.) Årets resultat: Driftsregnskab udgiftsbaseret (- = overskud) Salgspris for afståede aktiver Af- og nedskrivninger Renter af leasinggæld Feriepengeforpligtelse - omkostningsført * + Tjenestemandspension adm. ansatte - omkostningsført * - Fortjeneste ved nedbringelse af leasinggæld Leasingydelse Aktiverede anskaffelser Udbetaling af tjenestemandspension - omkostningsført * - Periodisering i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold * Årets resultat: Driftsregnskab omkostningsbaseret (- = overskud) Sammenligningstal er yderligere specificeret i forhold til det aflagte regnskab for. De med stjerne angivne tal svarer til andre reguleringer 684 tkr. i regnskab. Note 2 Driftsindtægter (1.000 kr.) Udgiftsbaseret Korrigeret budget Busdrift Handicapkørsel Driftsindtægter i alt Driftsindtægter (1.000 kr.) Omkostningsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsindtægter i alt

22 Note 3 Korrigeret Driftsudgifter (1.000 kr.) budget Udgiftsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsudgifter i alt Driftsudgifter (1.000 kr.) Omkostningsbaseret Busdrift Handicapkørsel Driftsudgifter i alt Note 4 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område FynBus Administration Odense Bybusser FynBus i alt I alt 86,7 75,4 162,1 De samlede lønudgifter i udgjorde ( kr.) Note 5 Korrigeret Anlægsudgifter (1.000 kr.) Immaterielle anlæg m.v.: budget IT ifm. takstharmonisering Grunde og bygninger Endestationsbygning, Gørtlervej Odense Tekniske anlæg m.v. Ny bil 295 Solafskærmning, Thrige 277 Inventar m.v. Kontormøbler/server I alt

23 Note 6 Immaterielle Grunde og Tekniske Anlægsaktiver (1.000 kr) anlægsaktiver bygninger anlæg mv. Inventar mv. I alt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Ned- og afskrivninger Korrektion tidligere år Årets afskrivninger Afskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger smæssig værdi Heraf finansielt leasede aktiver Afskrivning (over antal år) 3 år år 5-10 år 3-5 år Ejendomsvurderingen på Gammelsø 6, Odense udgør tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscenter er undtaget fra vurdering. FynBus ejerandel udgør 3,72% Ved åbningsbalancen 1/ er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus Kundecenter. Note 7 Tilgodehavender (1.000 kr.) Tilgodehavender, kommuner Tilgodehavender, Region Syddanmark Øvrige tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i alt

24 Note 8 Egenkapital (1.000 kr.) Primo Primoreguleringer: Leasinggæld Feriepengeforpligtigelser Regulering af delingsaftale med Fyns Amt -955 Restfinansiering Regulering af finansisering - Odense Kommune /- Årets resultat (omkostningsbaseret) Ultimo Note 9 Langfristet gæld (1.000 kr.) Leasinggæld Gældsbrev - Kommunekredit Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld (1.000 kr.) Kommuner Region Syddanmark 0 0 Løn Anden gæld: - Skyldige feriepenge Øvrig gæld Kortfristet gæld i alt

25 Note 10 Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser i alt (1.000 kr.) * Huslejeforpligtelser * Operationel leasingforpligtigelser af kontormaskiner * Forpligtelser i henhold til indgåede entreprenørkontrakter Eventualforpligtelser Der er lavet forsøgsordning vedr. incitamentskontrakt med Arriva. Forsøgsordningen udløber 30/ Note 11 Hensættelser (1.000 kr.) Hensatte forpligtelser primo Betalte pensioner Pensionshensættelse, administrativt personale Indbetaling vedr. ansatte tjenestemænd Øvrige hensættelser Hensatte forpligtelser ultimo Note 12 Likvide beholdninger (1.000 kr.) Odense Bybusser, drift Øvrige FynBus, drift Pensionsmidler - bankkonto og obligationer Likvide beholdninger

26 Bemærkninger til budgetafvigelser Bevilling / budget (1.000 kr.) (udgiftsbaseret) Korrigeret Budget Afvigelser Indtægter Udgifter Renteindtægter Anlægsudgifter Resultat (underskud) Bemærkninger Indtægter: Afvigelsen udgør netto 8,3 mio. kroner i mindre indtægter. Afvigelsen kan henføres til følgende afdelinger og hovedposter: Mindre indtægter i forhold til budgettet: Billetindtægter under busdriften er realiseret med 228,2 mio. kroner, hvilket er 1,4 mio. kroner mindre end budgetteret Ejerbetaling under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 48,2 mio. kroner hvilket er 7,7 mio. kroner mindre end budgetteret Ejerbetaling under busdriften er realiseret med 331,9 mio. kroner, hvilket er 3,6 mio. kroner mindre end budgetteret Merindtægter i forhold til budgettet: Nettohusleje vedr. udlejning af Gammelsø til Tide Bus 2,8 mio. kroner. som kan henføres til tjenestemandspensionerne, som ikke har været budgetteret for Salg af busser for 1,6 mio. kroner som kan henføres til tjenestemandspensionerne, som ikke har været budgetteret for Brugerbetaling SBH udviser merindtægter for 0,3 mio. kroner Udgifter: Afvigelsen udgør netto 9,3 mio. kroner i mindre udgifter. Afvigelsen kan henføres til følgende afdelinger og hovedposter: Mindre udgifter i forhold til budgettet: Bruttoudgifter busdrift (excl. endestationer og OBB) er realiseret med 475,2 mio. kroner, hvilket er 8,4 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet kan henføres til lavere indeksstigninger end forventet og en ekstraordinær indtægt i forlængelse af forlig med Arriva i. Entreprenørudgifterne under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 43,1 mio. kroner hvilket er 5,6 mio. kroner under det budgetterede Fællesudgifterne og administrationsgebyr under handicapkørsel og anden kørsel er realiseret med 10,8 mio. kroner, hvilket er 1,9 mio. kroner mindre end budgetteret OBB s udgifter er realiseret med 31,4 mio. kroner, hvilket er 3,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet kan primært henføres til udskillelse af Trafikvagt og lavere busomkostninger

27 Merudgifter i forhold til budgettet Fællesudgifterne (excl. renter og anlæg) udviser et merforbrug på 5,6 mio. kroner. Pensionsudbetalinger har ikke været budgetteret og udgjorde 4,3 mio. kroner. Udgifter til gratiskørsel i forbindelse med Europaparlamentsvalg (0,1 mio. kroner) og incitamentsaftale med Arriva (0,1 mio. kroner) har ikke været budgetteret. Renter Afvigelsen udgør 4,8 mio. kroner i merindtægter. Afvigelsen kan henføres til: Forrentning af midler fra pensionsindeståendet til tjenestemænd har ikke været budgetteret og har udgjort 3,5 mio. kroner Renteindtægterne til FynBus udviklingspulje udgjorde 0,8 mio. kroner. Denne indtægt var ikke budgetteret Renteudgifter til driftskreditter har udgjort 0,6 mio. kroner hvilket er 0,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Anlægsudgifter Afvigelsen udgør 1,2 mio. kroner i merudgifter. Afvigelsen kan henføres til anlægsudgifter som er aktiveret i det omkostningsbaserede regnskab: Udgifterne til Bus IT er realiseret med 3 mio. kroner hvilket er 0,4 mere end budgetteret Udgifter til endestationer ny bil og solafskærmning udgjorde 0,8 mio. kroner. Udgiften var ikke budgetteret Resultat Resultatet udviser et samlet underskud efter ejerbetaling på 3,2 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end forventet

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 1 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter... 21 Note 2. Dri

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere