Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;"

Transkript

1 Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard ved Hadsund, Datter af Godsejer Jacob Kjellerup og Hustru Magdalene f. Kaarsberg. Student (Metropolitanskolen) 1866; med. Eks. 1873; Reservelæge i Hæren 1874; Reservekirurg ved Kommunehopitalet Afd. V : Korpslæge fra (udenfor Nr. fra 1883); Læge ved Aarhus Amtssygehus Medlem af Byraadet i Aarhus ; i Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling; Medlem af Aarhus Plejeforenings Tilsynsraad; Formand for Det røde Kors (1902). Adresse : Villavej. Aarhus. TANG Leonhard Grosserer, islandsk Købmand, R.; f. 26. Juni 1843 i Rlngkjøbing; Søn af Købmand Peder Tang (død 1852) og Hustru Sophie f. Schouboe (død 1901); gift. m. Sophie Marie T., f. 15. Sept. 1852, Datter af Farver

2 m Hoffgaard (død 1896) og Hustru f. Kolby (død 1899). I Handelslære hos I L Schouboe i lvlili. J85B: Borgerskab som Købmand i Ringkjøbing 1868; flyttede til Holstebro 1872 og købt«holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, som lian solgte 1889; løste Grossererborgerskab i Kbhvn og købte Hans A (Sansens Hiindefsetabkssemcnter paa Styssisholm og Isafjord naa Island, hvilken Forretnig lian driver under Firma f^eonb. Tang tt Søn; Sønnen Harald Tang optoges i Firmaet Medlem af Sø- og Handelsretten; Formand for Foreningen for islandske Købmænd, in. m. Adresse: Søbakkevej 18, Charlottenlund. TANG Niels Seminarieforstander; f. 16. Anat i Kbhvn.; Søn af Seminarieforstander J T A Tang (død 1904) og Hustru Oline f. Nissen; gift m. Augusta, f. Lund (død 1907). Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; eand. phil. 1879; Lærer ved Blaagaards Seminarium og ved Emdrupborg Højskole fra 1878; Forstander for Emdrupborg Højskole fra 1883, for Blaagaards Seminarium fra Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Verningekredsen Adresse : Emdrupborg pr. Emdrup. TEGNER Hans Professor, Kunstmaler, FM. i Guld; f. 30. Nov. 1S53 i Kbhvn.; Son af Litograf T W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Helga T., f. 13. Jan i Fredericia, Datter af Købmand O S Byberg. Elev af Kunstakademiet og J Roed; Leder af Kunstindustrimuseets Haandværkerskole fra 1901; knyttet ti! Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik fra 1907; Medlem af Kunstakademiet og Akademiets Skoleraad Fra ansat som Tegner ved Funch; har udført Illustrationerne til Jubeludgaven af Holbergs Komedier og til Verdensudgaven" af H C Andersen; talrige andre Illustrationsrækker, samt Bogdekorationer, Titelblade, Vignetter og Forbilleder til kunstindustrielle Arbejder. Adresse; Sølvgade 20, Kbhvn. TEGNER Ludvig Generalkonsul, R.p.p-: f. 1. Juni 1851 i Holme Olstrup ved Næstved; Søn af Dampmøller N B Nielsen og Hustru f. Tegner; gift m. Anna Theodora Helga Helene f. Stiebitz f. 15. Marts i Kbhvn. Cand. pharm. 1873; Grosserer og Fabrikant i Kbiivn. (Firma: Bang & Tegner); Generalkonsul for Argentina , for Serbien fra Tel Udenl. Ordener; M.Dan.; S.T.; S.St. S.; Sp.I.K.; Sp.r.K. Adresse: Bredgade 77. Kbhvn. Sommerbolig; Villa Buenos Aires, Skovshoved, Charlottenlund. TEGNER P M Direktør, R.p.p.: f. 12. Juni 1874; Søn af Generaldirektør I V Tegner og Hustru Hedvig f. Dreyer; gift m. Alice Elizabeth f. Hansen, f. 29. April. Sekondløjtnant i Søværnet; Afsked 1900; kar. Premierløjtnant; Skibsinspektør ved Statsbanerne ; Direktør for Skibshypotekbanken; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Frem. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; M.Gr. R. St.Stan. Adresse: Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn. TEGNER Rudolph Billedhugger; f. 12. Juli 1873 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn. fh. Bankdirektør Henry Tegner og Hustru Signe f. Puggaard (død 1899). Præliminæreksamen 1890; Elev af Kunstakademiet 1890: Afgang (som Modelerer) 1893; udstillede første Gang 1892: opholdt sig i Paris ; Ancherske Legat 1897: Medstifter af De frie Billedhuggere 1905; bar gentagende udstillet i Paris. Hovedværker: En Faun (1892); En Episode af Syndfloden (1893, Museet i Maribo): Eva og Abel (1894); Vor Tid -Fremtid (1895); Den store Mand (1896): Toner (1897); Moders Gravmæle (1899, Helsingørs Kirkegaard, Glyptoteket, Kunstmuseet samt i Triest); Lykken (1900); Frigjort (1901); Ødipus og Antigone (1903): Mod Lyset (1905); Gravmæle over Fru Schmiegclow (1906, Assisteais Kg.); Reliefet Foraar (1907, Christian d. 9. Gade); Finsenmonnmcutet (1909); Jordbundet (1910). Adresse : Lemchesvej 6, Hellerup. TEGNER Vilhelm Overretssagfører, R. : f. 8. Nov. 1850; Søn al Litograf I W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Ida T., f. 18. Okt i Christiansfeld, Datter af Dr. med. V Juhl (død 1891) og Hustru Maria f. Leth (død 1909). Student 1869; cand. jur. 1874; Overretssagfører I Bestyrelsen for Selskabet Kjæden og for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder: Formand for Bestyrelsen af Deichmanns Legater; Lavsskriver for Kbhvus Bagcrlav. Adresse: Raadhusstræde 7, Kbhvn. TEILMANN J C Grosserer, Generalkonsul, R.p.p.; f. 15. Juni 1845 paa Frydendal. Firma : J C Teilmann & Co. Generalkonsul for Persien; i Bestyrelserne for Kronprins Frederiks og

3 Ter 425 Kronprinsesse Louises Stiftelse og Skoleforeningen af 28. Jan. 1866; Formand for Tilsynsraadct for Landbygningernes atm. Brandforsikring; Næstformand i Østerbros Grundejerforening; Medlem af Tilsynsraadct for Grundejernes Hypothekforening. Har oprettet og driver for egen Regning Optø-t ringshjemmet, Frijsenborg Allé 6. Udenl. Orden: P.S.il.. Adresse: Strandvejen 33, Khhvn. TEILMANN Kåre Direktør, Løjtnant; f. 25. Marta 1870 i Ormsiev, Aarhus; Søn af Valgmenighedspræst Jørgen Teilmann og Hustru f. Leth; gift m. Kate T.. f. 13. Marts 1879 i Kbhvn.. Datter af Generallæge J F Hempel (se denne;. Gymnastiklærer siden 1886; Elev paa Askov Højskole ; Elev paa Hel kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm ; Uddunnclsesrcjser i England og Tysklaud ; Se-, kondløjtnant : oprettede sam- ; men med Gymnastikinspektør K A : Knudsen i 1895 et Institut for Sygegymnastik og Massage, hvilket han i driver alene siden 1897; Lærer ved Gregersens Skole fra 1895; Uddannelseskursus for Sygegymnaster fra Formand for Kbhvns Afdeling af Gymnastisk Selskab; i Bestyrelsen for Kbhvns Legeplads-Forening; Formand tor Foreningen Teilmanns Sygegymhaster. Adresse: Hæveskovsbakken, Gjcntofte. TEISEN Julius Direktør: f. 31. Maj 1857 i Odense; Søn af Læge Teisen: gift m. Thyra T f. 30. Hee i Kbhvn., Hatter af Hofmøbelfabrikant Hansen. Student (Odense) 1875: cand. polit. 1879; Sekretær i Det kgl. octr. alm. Brandassuraure-Kompagni, adm. Direktør for samme fra Adresse ; Østerbrogade 1 B, Kbhvn. TEISEN Karl Etatsraad, R.; f. 7. Haj 1851 paa Hillerødsholm; Søn af Forpagter S G Teisen (død 1878) og Hustru f. Madsen; gift m. Elisa Maria Claudia f. Theisen, f. 30. Juni i Nakskov. Student (Frederiksborg) 1870; cand. jur. 1876; Assistent i Kultusministeriet 1882; Sekretær i Kommissionen angaaende Forsorgen for døvstumme og aandssvage Inspektør ved Det kgl. Frederiks Hospital og Ben kgl. Fødsels- og Plejestiftelse ; Medlem af og Formand for Byggekomitéernc for Rigshospitalets Hospitalsafdeling og t'^dcog Plejeafdeling ; Næstformand i Grundejerbankens Tilsynsraad fra Adresse : Amaliegade 27, Kbhvn. TEISEN Victor Oberstløjtnant. R.p.p.: f. 10. Sept i Odense: Søn af Chr. Teisen og Hustru Sophie f. Holbeck; gift m. Harriet T., f. 17. Dec. 1870, Datter af Jægermester Stecnbach (død 1898) og Hustru f. Wedel-Jarlsberg. Student (Odense) 1881; Sekondløjtnant 1884: Premierløjtnant s. A.; Tjenestgørende i Krigsministeriet ; Kaptajn 1898; Souschef ved 2. Gear. ralkommando : Oberstløjtnant Udenl. Ordener: F..K.L.: N.St.O.; R.St.A.; S.Sv. Adresse; Livjægergade 30, Kbhvn. TESDORPF Adolf Hofjægermester, Kammerjunker, Godsejer; gift m. Agnete T., f. 3. Juni, Hatter af Kammerherre, Generalma jor Adalbert Brun (død 1898) og Hustru Ella f. Bluhme. Besidder af det 2. Tesdorpfske Penge-Fideikommis: landøkonomisk Direkfør for Andels-Sukkerfabrikken Nykjøbing: Formand for Aktieselskabet Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret : Medlem af Bestyrelsesraadct for Het kgl. danske Landhusholdningsselskab; Medlem af Landsudvalget for anvendelse af udenlandske Landarbejdere; i Bestyrelsen for Plantageselskabet Bansk Vestindien. Adresse ; Pandebjerg pr. Nykjøbing F. TESDORPF Frederik Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.; f. 3. Dec paa Ourupgaard; Søn af Gehejmckonferensraad, Godsejer Edvard Tesdorpf og Hustru Marie f. Busch: gift m. Sophie, f. Tutcin f. 18. Okt. i Kbhvn. Besiddelser; Ourupgaard, Brændte Ege, Kringelborg og Bøtøgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Formand i Bestyrelserne for Telegrafenen, Patent Poulsen og Sukkerfabrikken 1 Nykjøbing, Nykjøbing F.: i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Landstingsmand» fra 1902 (Det frikonservative Parti). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Hotel d'angleterre. Kbhvn. og Ourupgaard pr. Nykjøbing F. TEXIÉRE Jacob Skuespiller ved Det kgl. Teater; f. 3. Febr i Kbhvn.; Son af Optiker L I Texiére og Hustru f. Trier. Debuterede paa Kasino 1900, paa Det kgl. Teater 20. Jan som Jerusalems Skomager i Genboerne. Hovedroller: Blake i Ole Lukøje; Gottfred Hertz i Daniel Hertz; Bessjemmenow i Smaaborgere etc.; Fortolker af H C Andersens Eventyr. Adresse: Havnegade 13, Kbhvn.

4 427 Thi THALBITZER Carl cand. polit.; f. 1. Febr i Helsingør; Sen af Fabrik- i ejer H A Thalbitzer (død 1893) og Hustru f. Simony. Student (Frederiksberg) 1894; cand. polit. 1898; Assistent, i Kbhvns Laaneog Diskontobank ; i National banken fra 1901, Arkivar fra 1908; Studieophold i England Bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund 1899 og ; Formand i Frisindet Ungdom ; i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik fra 1908; Formand for Studentersamfundet fra 1909: kritisk Revisor i Haandværkerbanken fra Udgiver af Akademisk Foreningsblad : Medarbejder ved.politiken o. a. Blade. Adresse : Hollændervej 3. Kbhnv. THALBITZER C P Forpagter, R.DAI. p.p.; f. 5. Nov paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted: gift m. Annette Marie Elisabeth T., f. 23. Febr. paa Farslevgaard, Datter af Etatsraad P J Neergaard. Forpagter af Lundbygaard ved Præstø af Tliurebybolm (under Grevskabet Bregentved) ; i en Aarrække Formand for Præstø Amis Landboforening; Medstifter af Præstø Amts Skytteforening, Stifter af og i mange Aar Næstformand for De samvirkende Landboforeninger for Sjallauds Stift: Stifter af Herregaardsmejeriet Trifolium i Haslev og af Understøttelsesforeningen for Forpagtere og deres Efterladte i Østifterne; tidligere Formand for Dalby Tureby Sogneraad; Medlem af Præst«Amtsraad: Æresmedlem af Præst«Amts Landboforening : Medlem af Jærnbane-Ekspro- i priatiouskommissionen senere Opmand for samme: Landvæsenskommissær fra 1880; Repræsentant i Landhusholdningsselskabet K Bestyrelse; Medlem af Jærnbanoraadet. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Kivderikshaldsgade 19, i Kbhvn. THALBITZER V A Oberstløjtnant, K'. DAL : f.l4.feb.l839 paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted; gift m. Marie Nicotine T. (død 1902), Datter af Købmand Lars Rasmussen i Hørsholm, Sekondløjtnant i Artilleriet 1861; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn i Forstærkningen 1881; Afsked fra Hæren 1901: kar. Oberstløjtnant; Lærer i Tegning ved Officerskolen : Forstander for Teknisk Selskabs Skole ; Næstformand i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre (Medlem af samme fra 1890). Har skrevet : Den tekniske Undervisning i Sverige, Norge ug Danmark (sammen med Kaptajn AV Toussieng 1895); forskellige artilleristiske Afhandlinger. Adresse ; A N Hansens Allé 21, Hellerup. THANING Kirstine Dr. phil.; f. 9. Sept i Hellested i Stevns; Datter af Provst Terkel Thaning; ugift. Student (privat dimit.) 1892: mag. art. 1898: Lærerinde ved Rosenvængets Privatskole , ved Frk. Jespersens Skole fra 1894 og ved Frk. Adlers Skole Dr. phil. (Besejrede uld-engelske Ord) Adresse : Faxegade 3, Kbhvn. THERKILDSEN Michael Kunstmaler; f. 3. Nov i Lystrup ved Horsens; Søn af Landmand Therkild Nielsen (død 1883) og Hustru Karen f. Hendriksen (død 1874). Kiev af Kunstakademiet ; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1875: fik Akademiets Udsiillingsmedalje Malerier : Tre Piger (1879); Heste i Dyrehaven (1883), Kaade Heste (1887, Kunstmuseet): Køerne vandes (1887, Odense Museum); En Hyrdedreng med sin Hjord (1901, Museet i Maribo); Paa Brakmarken: Bn ung Pige, som giver en Hest Brød: Tyrekalven (Kunstmuseet); En Ko løs (Kunstmuseet); Sommernat (1907). Adresse: Gothersgade 143, Kbhvn THiELE Th. N Professor, Dr. phil.; f. 24. Dec i Kbhvn.: Søn af Etatsraad J M Thiele og Hustru Hanne f. Aagesen: gift m. Alarie Martine f. Trolle (død 1889). Student (privat dimit.) 1856; Universitetets Guldmedalje 1859; mag. seient. 1860; Dr. phil. (Undersøgelse af Omløbsbevægelsen i Dobbeltstjærnesysytemet Gamma Virginis) 1866; Professor i Astronomi og Direktør for Observatoriet : Medlem af Videnskabernes Selskab 1879: Stifter af og Formand for Foreningen af danske Aktuarer 1901: Medlem af Institute of actuaries s. A.; Medstifter af Livsforsikringsselskabet Hafnia, Medlem af dettes Direktion fra Stiftelsen 1872, dets Formand fra Har skrevet følgende Afhandlinger: Polhöhe der neuen Kopenhagener Sternwarte (1862); En matematisk Formel for Dødeligheden (1871): Talmønstre (1872): Castor, calcul du mouvement relatif et critique des observations (1879); Nogle Interpolationsformler for Dobbeltstjerner (1881); Til Af-

5 Thi slutning af Regneundervisningen (1883); Neue Methoden zu Berechnung von Dobbeltstornhahnen (1883); Bestimmimg der Längen-Differenz zwischen Lund und Kopenhagen (1885); Om Definitionerne for Tallet, Talarterne og de tallignende Bestemmelser (1886); Ueber ; die Ausgleichung und Interpolation von Zeitbestimmungen (1887); Application; de la Photographie aux mesures micrométiques des étoiles (1887); Almindelig Iagttagelseslære (1889); Om Nutidens Reform af den iagttagende Astronomi (1893), Recherches numériques concernant des solutions périodiques d'un cas special du Probleme des trois corps (1895); The law of spectral series (1897); Elementær Iagttagelseslære (1897); Resolution into series of the third band of carbon band-spectrum (1898); Nogle spektronomiske Resultater (1899): Om Dødelighedstavlers Beregning (1900); Tal og Symboler som Bestemmelser mellem Numeraler (1901); Theory of observations (1903); Interpolationsrcchnung (1909). Adresse: Stockholms-gade 25, Kbhvn i THIELEMANN M S fh. Generalkonsul, R.p.p.: f. 26. Dec paa Kærsgaard i ved Nibe; Søn af Proprietær Chr. Thielemann og Hustru Augusta f. Steinthal; gift 1. Gang m. Adriane Marie f. Mørup (død 1883), 2. Gang m. Camilla Margretha f. Hinrichsen (død 1909). Generalkonsul for Rumænien til 1909 Udenl. Ordenr Rum.Kr.; Rum.Jub. M. Adresse: V-Boulevard 27, Kbhvn. THIELSEN Evald Direktør for Frihavnen, R.DM.p.p.: f 20. Sept i Kuhvn.; Søn af Grosserer W C E Thielsen og Hustru f. Rée; gift rn. : Olga Helene f. Plenge, f. 13. Nov. paa Hardenberg paa Lolland. Driftsdirektør for Frihavnen; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Tekstil Akts. og for Det danske Kulkompagni. Udenl. Ordener.- F.Cb.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; S.V.; S.N. Adresse. Lundsgade 4, Kbhvn. THI ESS Axel Tegner, Illustrator; f. 17. Maj 1860 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Lærer H F H Thies (død 1872) og Hustru f. Liebe adopteret Fich. Uddannet paa Kunstakademiet ; arbejdede som Xylograf; Tegninger og Illustrationer til Tünch, Puk, Klodshans, Vort Land og Blæksprutfen: flere Samlinger Humoresker; Medforfatter af Gutter om Bord o. a. Folkekomedier. Adresse: GI. Kongevej 9, Kbhvn. THISET Anders Arkivar i Rigsarkivet, R.p.p.; f. 25. Febr i Kbhvn.; Søn af Overvagtmester H A Thiset (død m 1864) og Hustru f. Rasmusdatter (død 1876); gift 1. Gang m. Ingeborg T. død 1906), Datter af Gaardejer Lars Hansen (død 1904) og Hustru f. Hansdatter (død 1907). 2. Gang ni. Olivia T., f. 11. Febr i Marstal. Datter af Skomagermester F A Sørensen og Hu; tru f. Larsen. Assistent i Intendanturen for Civillisten 1864; Assistent i Rigsarkivet 1883, Arkivsekretær 1889, Arkivar 1897; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896; 1902 dette Selskabs Sekretær; Formand for den danske Afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Udenl. Medlem af Kungl. Samfundet för Utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historie i Stockholm. Litterære Arbejder: Redaktør af Danmarks Adels Aarbog fra 1884; fuldførte det af Museumsdirektør. Dr. Henry Peterøen paabegyndte Værk Danske adelige Sigiller fra det 13. og 14. Aarhundrede; udgav Danske adelige Sigiller i det. 15., 16. og 17. Aarbundrede ( ): Ellen Gøyes Jordebog (1892); Danske adelige Brevkister (1897); Medudgiver af Nyt dansk Adelsleksikon (1904); har skrevet talrige Afhandlinger om historiske og heraldiske Emner i Historisk Tidsskrift, Personalhistorisk Tidsskrift, Tidsskrift for Kunstindustri, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historisk Tidsskrift för Skåneland. Udenl. Ordener: S.V.: N.St.O. Adresse : Tronholt, Klampenborg. THOMASSEN Frederik Justitsraad, Musæumsinspektør, Klokker, R.p.p.; f. 11. Okt i Kbhvn.; Søn af Forpagter Christian Thomassen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Adolfine Caroline f. Colding, f. 7. Jan. i Kbhvn. Seminarist 1869; Student 1875; Lærer ved Kbhvns offentlige Skoler , ved Privatskoler og ved Blaagaards Seminarium; Forstander for Kbhvns Seminarium ; Klokker ved St. Johannes Kirke fra 1391; Forretningsfører for Dansk Skolemusæum fra Medlem af Bestyrelserne for Asylselskabet for Nørre- og Østerbro, for C. A. 28. Juni, for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme, for Kbhvns forenede Borne- og Tjenestepigehjem, for Hjemløs Ungdom og af Pædagogisk Selskabs Repræsentantskab; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenct. Pædagogiske Skrifter : Beretning om Skolemøderne ; De nordiske Skolemøders Historie 1905; Aarbog for

6 429 Tho Folkeskolen ; Fortegnelse over dansk pædagogisk Litteratur; Fra Udlandets Skolemuseer. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; S.N. Adresse : St. Hans Torv 3, Kbhvn. THOMSEN Anders Statsrevisor, E.; f. 31. Maj 1842 i Nørby ved Ringkjøbing; Søn af Gaardejer Th. Christensen. Vinterlærer i VestJylland ; Skolelærereksamen (Ranum) 1864; Hjælpelærer i Kjelstrup-Brund ; Lærer i Havbro ; Ejer af en Gaard i Holme, Farsø Sogn til 1903; Tiendekommissær; Medstifter af Sparekassen for Aars og Omegn 1871; Kredsforstander i den Wistoffske Brandforsikring. Folketingsmand for Aarskredsen fra 1892 (Venstrereformpartiet); 2. Viceformand i Folketinget 1901, Formand 1905; Medlem af Forsvarskommissionen (fra Formand); Statsrevisor; Medlem af Kristiansborg Slots Byggeudvalg. Adresse: Havnegade 53, Kbhvn. og Havbro pr. Aars. THOMSEN Anton Dr. phii.; f. 20. Juli 1877 i Stubbekjøbing; Søn af Maleren Professor Carl Thomsen (se denne): gift m. mag. art. Ada Sara T., f. 18 Febr. paa Frederiksberg, Datter af Grosserer Bertel Adler (se denne). Student (Linnésgades Latin- og Realskole) 1395: mag. art. 1901; Dr. phil. (en Afhandling om Hegel) 1905; Ma nudnktor til Filosofikum. Adresse : Nørregade 35, Kbhvn. THOMSEN Carl Kunstmaler, Professor, R.; f. 6. April 1847 i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen og Hustru Elisa f. Schlegel; gift m. Petra Elise Sophie Charlotte T., t. 4. Okt. i Kbh., Batter af Sognepræst H A S L Diechmann og Hustru f. Bierring. Student (v. Westenske Institut) 1865; cand. phil. 1866; Elev af Kunstakademiet og af Vermehren; Medlem af Kunstakademiet 1890, af Akademiraadet og af Komitéen for Udstillingen ved Akademiet; i Bestyrelsen for Den danske Afdeling af den Letterstedtske Forening, for Foreningen Fremtiden og for Eaderforcnjngen. Malerier: Ved Eksamensbordet; Moder og Datter; Holberg i sit Studerekammer; Hans Gram i sit Arbejdsværelse; Rahbek ved sin Hustrus Dødsleje; Indkvartering hos J P Mynster i Spjellerup Præstegaard; Middag i en Præstegaard efter en Bispevisitats. Illustrationer : Oehlenschlægers Morgenvandring; Ingemanns, Morgen-,pg Aftensange; I L Heibergs, De nygifte; Chr. Eichardts Fadervor; Dansk Præstegaardsliv. Adresse : GI. Kongevej 123, Kbhvn. THOMSEN Niels Etatsraad, Vekselerer, E.; f. 14. Dec i Skive; Søn af Postkontrahent Jesper Thomsen og Hustru f. Petersen; gift m. Johanne Karen Bodil f. Andersen, f. 30. Nov. i Kbhvn. I Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab; Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Papirfabriker og De danske Cikorief a briker; fh. Ejer af Marienlyst ved Helsingør. Adresse: V-Voldgade 8, Kbhvn. THOMSEN P Nissen Direktør; f. 17. Jan i Hvidding: Søn af Gaardejer Hans Thomsen (død 1855) og Hustru f. Nissen (død 1901); gift m. Andrea T.. f. 2. Jan i Stepping, Datter af Gaardejer H P Schmidt (død 1851) og Hustru f. Nicolajsen (død 1867). Elev paa Tønder Seminarium ; Skolelærereksamen (Blaagaard) 1866; Kursus paa Landbohøjskolen 1867; Lærer i Ulkebøl paa Als , paa Ryslinge Højskole ; Forpagter af Ryslinge Præstegaards Jorder ; Direktør for Aktieselskabet Ryslinge Teglværk fra 1902; Skatteraadsformand for Nyborg Skattekreds fra Medlem af Eyslingo Sogneraad , de sidste 4 Aar som Formand; Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Amts Sogneraadsforening fra 1893, Formand i samme fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninger fra 1905; Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Faaborg- Ringe Omegns landøkonomiske Forskudsforening fra 1898 og -for Svendborg Amts Tyendespareforening fra 1899: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Fyens Tidende og Maskinfabrikken Svendborg; Revisor i Faaborg Andelsslagteri fra 1902, i Aktieselskabet Sydfyenske Jærnbaner fra 1909; Repræsentant i Faaborg Bank 1893, Revisor i samme fra Adresse: Ryslinge pr. Fjellerup. THOMSEN Vilhelm Professor ved Universitetet, Dr. phil., SK.DM.FM. i Guld, p.p.; f. 25. Jan i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen (død 1860) og Hustru Elise f. Schlegel (død 1876); gift m. Karen T., f. 22. Aug. 1852, Datter af Historikeren, Professor C F Allen og Hustru Marie f. Dorph (død 1910). Student (Randers) 1859; cand. philol. 1867; Dr. phil. (Den gotiske Sprogklasses Indflydelse paa den finske) 1869; Docent ved Universitetet 1871; Professor fra 1887: Rektor : Med-

7 Tho 450 lem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler Præsident for det kgl. danske Videnskabernes Selskab (Medlem fra Redaktør ); Kedlen af Carls-I bergfondets Direktion; i Bestyrelserne for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, for den Raben-Levelzau'ske Fond og for Samfundet til Udgivelse a.f gammel nordisk Litteratur; Medlem af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat: Medlem og Æresmedlem af talrige udenlandske videnskabelige Selskaber; Videnskabernes Selskabs Madvig-Medalje; Prix Volney, Paris; Berliner Akademiets Bopp-Pris. Litterære Arbejder : Berøringer mellem de finske og de baltiske Sprog; The Relations between Ancient Russin and Scandinavia and tlie Origin of Russian State; Déchiffrcment des inscriptions de l'orkhon; Inscription.s de l'orkbon, déohiffrées par V.T.; Etudes l.vciennes; Remarques sur la parenté de la langue étrusque; Nogle Ejendommeligheder i den danske Retskrivning; Remarques sur la phonétioue romane; L' i parasite; Latin og Romansk; Sprogvidenskabe.ns Historie o. s. v.; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Filologi (Jdenl. Orden : Pr.R.Ø. Adresse : St. Knudsvej 36, Kbhvn. THOMSEN W C Chef for Statstelegrafens tekniske Afdeling, R.: f. 7. Marts ; 1867 i Khhvn.: Søn af Grosserer O C Thomsen (død 1894) og Hustru f.thomson; gift m. A V Thomsen, f, 1873 i Kbhvn., Datter af Grosserer G C Vestergaard (død 1896) og Hustru f. Giessing. Polyt. Adgangseks. 1886; cand. polyt. 1895; Ingeniørassistent ved Kbhvns Belysningsvæsen 1895, ved Jydsk Telefonaktieselskab 1896; Chef for deltes tekniske Afdeling 1897; Telegrafingeniør ved Statstelegrafens 2. Ingeniørdistrikt (Jylland) 1903; Chef for Statstelegra fens tekniske Afdeling Adresse: Østerbrogade 140, Kbhvn. THORODDSEN Skuli Redaktør: f. 6. Jan paa Hagi i Bardastrandssvssel; Søn af Sysselmand Jon Thoroddsen (død 1868); gift m. Theodora Th., Datter af Provst Gudmund Einarsson. Student 1879: cand. jur. 1884: Sysselmand i Isai'jordssyssel ; Redaktør af Thjodviljum fra 1891; Altingsmand for Øfjordssyssel 1891, for Isafjordssyssel fra 1893; Medlem af den dansk-islandske Kommission af Adresse ; Reykjavik. THORODDSEN Thorvaldur Professor, Dr. phil., R.; f. 6. Juni 1855 paa Flatey i Bredebugten yed Island: Søn af Digteren Jon Thoroddsen og Hustru f. Sivertsen; gift m. Thora T., f. 3. Okt. i Stadarsfad paa Island, Datter af Biskop, Dr. theol. Pjetur Pjelursson. Student (Reykjavik) 1875; studerede Naturhistorie; Lærer ved Realskolen paa Mødruvellir 1880; Adjunkt ved Latinskolen i Reykjavik 1885; Afsked Æresdoktor ved Kbhvns. Universitet; Guldmedalje fra Geografisk Selskab i Paris og New York, Videnskabernes Selskab og fra Geografisk Selskab i Kbhvn. samt fra Vetenskaps Akademiet i Stockholm: Medlem af Videnskabernes Selskab; Æresmedlem af mange videnskabelige Selskaber i Udlandet ; Formand for Det islandske litterære Selskab. Videnskabelige Værker: Oversigt over de islandske Vulkaners Historie (1882); Vulkaner i det nordøstlige Island (1888); Geologiske Iagttagelser paa Snæfellsnæs og i Omegnen af Faxebugten i Island (1891): Islands Jøkler i Fortid og Nutid (1892): Postglaciale marine Aflejringer, Kystterrasser og Strandlinier i Island (1892); Landfrædissuga (± ); Nogle Iagttagelser over Sur arbrandens geologiske Forhold (1896); Vulkaner og Jordskælv (1897); Islands Fjorde og Bugter (1901): Geological Map of Iceland (1901); Grundriss der Geographie und Geologie von Island (1905) o. s. v. Adresse : Svanemosegaardsv 2, Kbhv, THORSTEINSSON Steingrimur Rektor, R.DM.: f. 19. Kaj 1831; Søn af Amtmand Bjarni Tliorsfeinsson (død 1876). Student (Reykjavik) 1851; cand. philo!. 1863; Stipendiat i Arnamagnæanske Stiftelse 1872: Lærer ved Reykjavik lærde Skole s. A., Overlærer 1895, Rektor Har udgivet en lang Række Digte og (sammen med Kr. Arentzen) en Nordisk Mytologi; har oversat Bøger af II C Andersen, Tegner, 'Byron, Shakespeare, Goethe o. a. Adresse : Reykjavik. THORSØE Alexander Dr. phil., R. ; f. 17. Marts 1840 paa Vargaardlund ved Heils; Søn af Forstkandidat, Kgl. Skovfoged J M Thorsøc og Hustru Louise f. Grønholt: gift. 1. Gang m. Mathilde Birgitte f. Nytorg (død 1902), 2. Gang m. Margrethe f. Harries Student 1860: universitetets Guldmedalje 1862; cand. mag. 1864; Dr. phil. (Erik Gustaf Geijers Forelæsninger over Menniskans Historia) 1876: Lærer ved kbhvnske Skoler; Medarbejder ved Nationaltidende og Aftenposten fra 1876.

8 431 Tie Hovedværker: Den danske Stats politiske Historie : Hen danske Stats Historie fra ; Kong Frederik VM's Regering. Adresse: Heklas Allé 10, Kbhvn. THORTSEN Axel Oberst, R.DM.p.p.; f. 22. Sept i Kbbvn.; Søn af Kaptajn Axel Thortsen og Hustru f. Stenerspn; gift m. Emma Margrethe Elisabeth f. Hansen (død 1885). Student (Sorø) 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1372; Kaptajn 1882; Oberstløjtnant 1900; Oberst 1908; Chef for Ingeniørregimentet Formand for Kommissionen for Omordning af Garnisonsforholdene 1909; Medlem af Bestyrelsen tor Akts. Vølund. Udenl. Ordener: S.H.E.; S.Sv. Adresse: Gothersgade 158, Kbhvn. THORUP Wilhelm Justitsraad, fh. Tømrermester, R.; f. 29. Juni 1845 i Kbh.; Søn af Revisor, Kaucelliraad Olo Thorup (død 1883) og Hustru Ane Catrine f. Scltouv (død 1853); gift 1. Gang m. Caroline Amalie f. Nielsen (død 1905), 2. Gang m. Ida Marie T., f. 18. Juni 1800 i Kblivn.. Datter af Murermester Joseph Jesehrendtnes (død 188b) og Hustru f. Larsen (død 1878). I Bestyrelsen for Ole Thorups Stiftelse og de Thorupske Legater fra 1883; Repräsentant tor Borgervennen fra Adresse: II C Ørsteds Vej 63. Kblivn. THRANE W C C B Justitssekretær i Højesteret, K S.DM.; f. 2. Sept i Fredericia; Søn af Oberst C W F C C Thrane og Hustru f. Boeck; ugift. Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. jur. 1863: Assistent 1869, Protokolsekretær 1875 og Justitssekretær i Højesteret fra 1878; Medarbejder ved Illustreret Tidende" og Dansk biografisk Leksikon. Litterære Arbejder: Danske Komponister; Rossini og Operaen; Cæciliaforcningen og dens Stifter; Napoleon og Musikken; Fra Klavikordiets Tid;Sarti in Kopenhagen: Fra Ilofviolønernes Tid. Adresse : Kongens Tværvej 12. Kbhvn. THRÆN Johan Stabsintendant, R.DM.; f. 31. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus C J Thræn og Hustru f. Meyer; gift 1. Gang m. Rosalie f. Tachaii (død 1884), 2. Gang m. Emma Johanne f. Meyer, f. 3. Dec. i Aarhus. Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1870; Reserveintendant 1872; Intendant 1882; Overintendant 1889; Stabsintendant 1902; Generalkommand'Ointcndant s. A.; Stabschef ved Forplejningskorpset 1907: Chef rielintendanturen for Mate Har udarbejdet : Haandbog i Bestemmelser vedrørende Forplejningstjenesten i den danske Han- (1901). Adresse : Rigenagade 11, Kbhvn. THULSTRUP William Læge, Redaktør, M.I.D.R.; f. 3. Okt i Kbhvn.: Søn af Oberst W A Tholstrup og Hustru f. Gandil; gift m. Agnete T., f. 24. Marts i Fredensborg, Datter af Stiftsprovst Paulli (se denne). Student (Aarhus) 1884; med. Eks. 1893; Reservelæge i Søværnet ; praktiserende Læge i Kbhvn : Redaktør af Illustreret Tidende fra Adresse : Chr. d. 9. Gade 6, Kbhvn. THUREN Chr. L Professor, Bygingsinspektør, R.; f. 21. April 1846 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Lauritz Thureu og Hustru f. Schrøder; gift m. Emma Marie Magdalene f. Madsen (død 1896). Elev af J II Nebelong og Kunstakademiet: Akademiets lille Guldmedalje Bygningsinspektør for Frederiksberg; i Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem. Har bygget : Det kgl. Musikkonservatorium; Frederiksberg Hospital; Sabbatshvile: 5 Kommuneskoler og en Gymnast.ikbygning paa Frederiksberg; Spedalskhedshospitalet paa Island: 2 Bankbygninger i Reykjavik; et Missionshus i Slagelse, foruden flere Apoteker og Privat bygninger i Kbhvn. og Provinserne. Adresse: Rathsacksvcj 18, Kbhvn. THYSSEN E K Provst; f. 12. Marts 1857 i Nordby, Fanø; Søn af MøIIeejer H P Thyssen og Hustru f. Pontoppidan; gift 1. Gang m. Valborg f. Schjørring (død 1898), 2. Gang m. Anna Catharina f. Andersen, f. 18. Marts 1861 i Stiedinge. Student (Mariboes Skole) 1876; cand. theol. 1882; Huslærer; Højskolelærer i Ebeltoft ; Sognepræst i Sonder Omme 1885, i Ølgod fra 1894; Provst for Øster og Vester Horne Herred fra I Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab; Medlem af Bestyrelsen for Ølgod Plantningsforening og for Ribe Amts Plejehjemsforcning. Adresse : Ølgod. TIETGEN Laura Gehejmekonfercnsraadinde; f. 16. Nov.; Datter af Godsejer C U Jørgensen paa Tidselholt og Hustru f. Møller; gift m. Gehejmekonferensraad C F Tietgen (død 1901). Patronesse for Frederikskirken; i Hestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asylskole. Adresse: Kronprinsessegade 30, Kbhvn., og Strødam pr. Hillerød.

9 Til TILLGE A Oberst, K'.DM.p.p.; f. 15. i Jan i Kbhvn.; Son af Postköntrolør Jakob Tillge (død 1844) og Hustru Laura f. Hagen (død 1890); gift m. Louise T. (død 1888), Datter af Groeserer, Kreditforeningsdircktør L T Malling (død 1881) og Hustru Frederikke f. Næve (død 1864). Sekondløjtnant 1859; deltog i Krigen 1864, først som Adjutant ved 2. Divisions Artillerikommando, senere som Skansekommandør i Dybbølstillingen; Premierløjtnant 1866; ansat ved Laboratorieafdelingen ; Kaptajn 1879; Afsked 1889; kar. Oberstløjtnant 1891; kar. Oberst: fh. Bestyrer af Frederiksværks Krudtværk ; Medstifter af Svendborg Amts Skytteforening Cdenl. Orden: S.Sv. Adresse: Svanholmsvej 1, Kbhvn. TILLISCH Ceorge Kammerherre, K 1. DM.; f. 3. Maj 1835 i Borup; Søn af Sognepræst Poul Tillisch og Hustru Johanne f. Hass; ugift. Student (priv. dimit.) 1854; cand. jur. 1860; Volontær paa By- og Herredsfogedkontoret i Ringsted s. A.; Assistent i Indenrigsministeriet 1861, Fuldmægtig 1870; Sekretær ved Købstadskommissionen s. A.; Kontorchef i Indenrigsministeriet 1876; Stiftamtmand over Viborg Stift 1879; Amtmand over Præstø Amt Formand i Repræsentantskabet før Kallehave Banen; Medlem af Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordingborg. Adresse : Næstved. TILLISCH N Sekretær; f. 6. Marts 1844 i Borup; Søn af Sognepræst P C Tillisch (død 1875) og Hustru Johanne f. Hass (død 1878); gift m. Adelaide T.. f. 9. Juni 1852 paa Tyrrestrup ved Horsens, Datter af Proprietær O J Søltoft (død 1878) og Hustru Henriette f. Fischer (død 1883). Landbrugskandidat 1866; Forpagter af Hovedgaarden Gunderup ved Vallø ; Sekretær ved Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl fra 1901, ved Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening Adresse: Holsteinsgade 30, Kbhvn. TIMM A A Kaptajn, R.p.p.; f. 23. Juli 1863 i Kbhvn.; gift m. Ingeborg f. Ussing, f. 20. Dec. i Mariager. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1901; forsat til Generalstaben Præsident i Overbestyrelsen for De danske Brevdueforeninger. Udenl. Orden : S.H.B. Adresse : Fredcrikshaldsgade 21, Kbh. 432_ TIMM J E Assessor i Overrotteu, R.Mf DR.; f. 23. Juli 1849 i Sæby; Søn af Distriktslæge J W Timm og Hustru Johanne f. Hansen; gift m. Louise Marie f. Ahrentzen, f. 17. Juli i Kbhvn. Student (privat dimit.) 1870: cand. jur. 1875; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. s. A.; Assistent i Kultusministeriet 1880, Fuldmægtig 1888, Kontorchef 1894; Assessor i Landsover- samt Hofog Stadsretten Censor ved juridisk Eksamen; Medlem af Kirkeinspektionen for Frederikskirken. Formand-Suppleant for de kbhvnske Værgeraads 9. Kreds; Opmand ved den af Fællesrepræsentationen for De samvirkende Sygekasser i Kbhvn. samt af Københavns lægeforening nedsatte Domstol. Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn. TJELD E M J H Oberstløjtnant, R. DM.p.p.; f. 29. Dec Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Gymnastiklærer ved Hærens Gym. nastikskole 1880; Translatør i Fransk 1884; ved Generalstaben s. A.; Kauteln 1888; Afsked 1890; kar. Oberstløjtnant; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1890, Kantorchef 1893; Lærer i Dansk ved Officerskolen 1892; Chef for 5. Udskrivningskreds Formand for Aalborg Navigationsskoles Bestyrelse. Udenl. Orden : N.St.O. Fru Oberstinde Tjeld er Medlem af Bestyrelsen for Louiseforeningen i Aalborg. Adresse: Aalborg. TOBIESEN Frits Overlæge, Dr. med.; f. 24. April 1866 i Kbhvn.; Son af Oberstløjtnant H J C Tobiesen og Hustru f. Rist; gift m. Ella T., f. 14. Aug i Kbhvn.. Balter at Grosserer C A Leth og Hustru Harriet f. Wulff. Student (Metropolitanskolen) 1884; med. Eks. 1891; Dr. med. 1895; Reservelæge i Hæren og , ved Kommunehospitalet Afd. II ; J L Smiths Stipendium ; Visitator ved Kommunehospitalet ; Skolelæge ; Kredslæge ; Afdelingslæge ved Poliklinikens medicinske Afd ; Overlæge ved Øresundshospitalct fra Medredaktør af Ugeskrift for Læger ; Næstformand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs; Medlem af Bestyrelsen for Kredsforeningen for Kbhvn. af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1907; Censor ved den lægevidenskabelige Eksamen. Adresse : Kronprinsessegade 50, Kbhv. TOBIESEN Leopold Provst, R.DM.: f. 8. Dec i Hodde ved Varde; Søn af Stiftsprovst C L Tobiesen og Hu-

10 m stni f. Lorentzen; gift m. Marie Actoti T., f. 29. Okt. i Skamstrup paa Sjælland, Datter at Provst N S Bøgh og Hustru f. Dons. Student (Ribe) 1859; cand. theol. 1865; Kapellan i Stillinge 1868, ved St. Mikkels Kirke i Slagelse 1874; Sognepræst til Henninge s. A.; Sognepræst i Tanderup 1877; Provst tor Baag Herred fra 1881; Sognepræst til Flemløse fra 1883: Medlem af Det kirkelige Udvalg Har skrevet: Den grundtvigske Folkehøjskole (1878): Artikler i Fædrelandet, Sædemanden o. fl. St. Adresse : Flemløse. TOFFT Alfred Komponist: f. 2..Jan i Kbhvn.; gift m. Elna f. Bergmann fsc denne). Musikanmelder ved Berlingske Tidende; Medlem af Danske Dramatikeres Forbund og af den militære Musikkommission; Sekretær i Dansk Kornponist.samfund og i Dansk Koncert Forening. Kompositioner: Danske, tyske og franske Sange; 15 Opus for Klaver; Obo- og Violinstykker: Yifandaka (opført paa Det kgl. Teater); Bonifacius- Skæret (Dagmarteatret). Adresse : St. Annæ Plads 13. Kblivn. TOFFT Elna Koncertsangerinde: f. 11. Juli i Fredericia; Datter af Musikdirektør Julius Bergmann (død 1904): gift m. Komponisten Alfred Tofft (se denne). Uddannet til Pianistinde af Professor Ove Christensen, senere i Sang af Dévilliers i Paris. Debuterede som Sangerinde i Tivolis Koncertsal i Sent. 1905: har optraadt i Sverrig og Finland samt i de fleste danske Provinsbyer. Adresse: St. Annæ Plads 13. Kbhvn. TOLDERLUND H V Etatsraad, RDM.; f. 10. Jan i Vallensved, Sorø Amt; Søn af Førstelærer L N V Tolderlund og Hustru f. Schneider: gift m. Viktoria Elvine f. Richter, S. 18. Juli Uddannelse: Næstved Realskole og Svend Langkjærs Handelsakademi; i Veksehnæglereksanien; etableret som Købmand i Næstved 1862; overtog en større Forretning i Præstø 1871: Byraadsmedlem (dels i Næstved, dels i Præstø) ; svensk-norsk Vicekonsul ; Ovcrligningskommissær ; Direktør for Sydsjællands Laane- og Sparebank og for B ramlass n ran retoren ingen,for rørlige Ejendele i Sjælland Stifis Købstæder. Medlem af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, af Cen- i tral bestyrelsens Forretningsudvalg for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Rigsretten; Medlem af Bestyrelsen for Fællesforeningen for Tor Danmarks Handelsstand; tidligere Formand for Centralforeningen for Sjællands Stifts Handelsforeninger; Landstingsmand fra 1894 (Højre). Adresse: st. Kongensgade 1, Kbhvn. og Næstved. TOLSTRUP Carl Joh. Præst: f.30. Dec i Roskilde: Søn af Præst Carl Tolstrup (død 1886) og Hustru Frederikke f. Topp (død 1905); gift m. Marie T.. f. 14. Juli 1872 i Nyborg, Datter af Overlæge Emil Clémensen og Hustru Caroline f. Raaschou (død 1873). Student (Roskilde) 1889: cand. theol. 1895: J,ærer hos H. k. H. Kronprins Frederik ; Præst for Classenske Boliger , ved Frederiksberg Hospital fra 1900; Sognepræst for Godthaabs Sogn paa Frederiksberg fra Formand for Sognets K. F. U. K. og K. F. ü. M. og for Sosnels Menighedsplcje: Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg kommunale Hjælpekasse. Adresse : Nyelandsvej 76. Kbhvn. TOPSØE Haldor Direktør, Dr. phil., K 2. DM. FM. i Guld: f. 29. April 1842 i Skjelskør; Søn af By- og Herredsfoged S C Topsøe (død 1847) og Hustru f. Thorgrimson (død 1886); gift m. Johanne Albertine T., f. 16. April, Datter af Grosserer J P Nørgaard og Hustru f. Bjerring. Student (Metropolitanskolen) 1860; mag. scient. 1866; Assistent ved mineralogisk Museum , ved Universitetets kemiske Laboratorium : Dr. phil. (De selensure Salte) 1870; Arbejdsinspektør 1873; Lærer ved Officerskolen ; Fabriksinspektør 1889; Direktør for Arbejde- og Fabrikstilsynet fra Medlem af Kommissionen til Ledelse af Danmarks geologiske Undersøgelse , af Videnskabernes Selskab 1877 og af Arbejderforsikrings-Raadet fil Har udgivet : Vejledning i kvalitativ uorganisk Analyse. Adresse: Vesterbrogade 140, Kbhvn. TORM Frederik Professor ved Universitetet, lic. theol.; f. 24. Aug i Chefoo. Kina; Søn af Skibsreder D E Torm (død 1907) og Hustru f. Zoega; gift m. Elisif T., f. 20. Marts paa Frederiksberg. Datler af Oberstløjtnant S L Thaulow og Hustru Alvilda f. Frantzen. Student (Metropolitanskolen) 1888: cand. theol. 1894; Licentiat 1901, Professor i Theologi fra Medlem af Søndagsskoleudvalget i Kbhvn.: Sekretær for Den danske Tsraelsmission; Redaktør af Teologisk Tidsskrift. 28

11 Tor 434_ Har udsivet r Valcntinianismens Historie og Lære (1901); Novatianus' Liv og Forfattervirksomhed (1901); Evangelierne som Kilder til Jesu Liv (1904); Fortællinger af Israelsmissionens Historie (1909); Desuden en Hække Afhandlinger i Teologisk Tidsskritt. Adresse: Holsteinsgade 55, Kbhvn. TORP Carl Professor ved Universitetet, Dr. jur., K'.PM.p.p.; f, 8. Juni 1855 i Flensborg; Søn af Generalkrigskommissær F L Torp og Hustru f. Vølckers; gift m. Marie T., f. 1. April i Kristiania, Datter af Apoteker Thaulow. Til Søs ; Student (privat dimit.) 1874: cand. jur. 1879; Dr. jnr. 1884; Professor 1886; universitetets Rektor Formand i Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; i Bestyrelsen for Juridisk Forening; Formand i Bestysen for Fængselshjælpcn. Form. i Bestyrelserne for Dansk Kau- I iunsforsikrings Aktieslsk. og Kbhs Bryggerier og Malterier; i Bestyrelserne for Det forenede Dampskibsselskab og Akts. Th. Wessel & Vett; Borgerrepræsentant i Kbhvn : det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 6. Kreds Litterære Arbejder: Besiddelsen og dens Betydning i retlig Henseende (Doktordisputats); Den danske Obligationsrets specielle Del (Anden Afdeling) (1887); Tjæren om den ideelle Produktions Beskyttelse (1889); Hovedpunkter al Formuerettens almindelige Del (1890); Dansk Tingsret (1892); Om Straffen (1894); Forsøg og Meddelagtighed (1895); Straffrihedsgrunde og Strafophørsgrimde (1898); De subjektive Strafbarhedsbetingeiser (1900); Den danske Strafferets almindelige Del (1905); Strafbare Angreb paa Liv og Legeme (1908). Har desuden skrevet en Række Anmeldelser og Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen. Tidsskrift for Retsvidenskab, Letterstedtske Tidsskrift, Zeit- Schrift für die gesamte Strafrechfswissensehaft og Det ny Aa.rbundrede; Om den saakaldie formindskede Tilregnelighed (Univ. Progr. 1906); Bidrag til Læren om Berigelsesforbrydelserne (Univ. Progr. 1909). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Palægade 2, Kbhvn. TRAMP Christian Greve. Postmester, R.DM.; f. 7. Sept i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Hofchef, Greve August Tramp til Kyø og Hustru Julie f. Komtesse Ahlefeldt-Laurvigen i gift m. Charlotte f. Komtesse Knuth Knuthenborg, f. 26. April Besiddelse : Kyø (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Fhv. Marineløjtnant; Krigsinvalid fra 1864 (9. Maj); Afsked 1867; i Postvæsenefs Tjeneste 1884; Postmester ved Rømersgades Postkontor 1902, i Odense fra 1906; Folketingsmand tor Aalborg Formand for De dansko Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen Helgoland. Adresse : Dronn. Tværgade 55, Kbh. og Odense. TRAP Cordt Kontorchef u. Magistraten, R.; f. 31. Ang i Kbhvn.; Søn af Gehejmeraad, Kabinetssekretær L P Trap og Hustru f. Hoskiær; ugift. Student (Hauchs Skole) 1878; cand. polit. 1882; cand. jur. 1885: Assistent i Finansministeriet; Lærer ved Officerskolen fra 1893: Chef for Kommunens statistiske Kontor fra' Medlem af Arbejderforsikrings-Raadet 1899; i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelsen af billige Arbejderboliger; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselsk. Søvang; Medlem af Dansk Folkoforsikringsanstalts Repræsentantskab; Medlem af Det internationale Arbejderforsikringsrand i Taris. Litterære Arbejder: Ubemidledes Alderdomsforsørgelse (1892); Ar!)ejderdomstole (1893): Grundrids af Finansvidenskaben (1895). Adresse : Havnegade 9, Kbhvn. TRAUTNER Nicolaj Garvermester, R.; f. 9. Aug i Sorø; Son af Sadelmager og Garver Mogens Trautner (død 1891) og Hustru f. Adler (død 1894); gift m. Florcntine Christiane T. (død 1906). Datter af Skræddermester A P Skog (død 1877) og Hustru f. Schüren (død ca. 1873). Praliminæreksamen (Sorø Akademi) 1858: i Garverlære 1858; "Svend 1862; rejste ca. l½ Aar som Svend i Tyskland, Schweiz og Frankrig; Mester I Bestyrelsen for Garverforeningen i Danmark , Formand Æresmedlem af samme Forening; Medlem af Repræsentantskabet fra 1886, senere af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Industri og Haandva'rk og af Arbejdsgiverforeningen; Formand for Sorø Haandværkerforening , Æresmedlem i samme: Medlem af Sorø Byraad ; Medlem af Næringslovkommissionen af 1890, af Repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1891, af Repræsentantskabet tor Sorø Spare- og Laanekasse fra 1888: Formand for Sorø- Vedde Jærnbaneselskab fra 1904; Medlem af Kontrolkomitéen for den industrielle Kreditforening Adresse ; Sorø.

12 435 Tro TRESCHOW Carl Kammerherre, Jægermester, K 2.DM.: t, 24. Jan. 1839; Søn af Kammerherre Fredrik Treschow og Hustru Andrea f. Rothe; gift m. Sophie T., f. 3. Juni, Datter af Greve, Kammerherre Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae. Besiddelser: Brahesborg med Wilhelmsborg og Hestholmsgaarden (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Registor). Student (prv. dimit.) 1857; cand, jur. 1863; Medlem af Assens Amtsraad ( ); L'forus for det Treschowske Legat fra Adresse : Brahesborg pr. Assens. TRESCHOW Frederik Hofjægermester, R.p.p.; f. 23. Dec. 1870; Søn af Kammerherre Christian Treschow til Frydendal og Hustru Catharina f. Ryan; gift m. Olga f. Uhlendorff, f. 17. Juli. Besiddelse : Torbenfcldt (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd V Provins-Register). Student 1889; cand. jur. 1895; Besidder af det Treschoiv-Torhenfeldtske Fideikommis. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Torbenfeldt pr. Mørkøv. TRETOW-LOOF F F Kaptajn, Fabrikant, R.; f. 13. Marts 1845 paa. Høgholm ; Søn af Landmand F C Lohff og Hustru f. Schou; gift m. Karen Henriette Basmine f. Bräsch (død 1900). Formand for Teglværksforeningen for Jylland. Adresse : Hobro. TRIER Cerson Sproglærer, mag. art.; f. 23. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Grasseret Ludvig Trier; gift m. Christine Theodora Hansine T., f. 23. Marts i Kbhvn. Student (v, Westenske Institut) 1869; rand. phil. 1870: derefter Sproglærer og siden Lærling paa Krügers Tapetfabrik; kemiske Studier ved Universitetslaboratorierne i Kbhvn. og Paris; Kemiker ved on Sukkerfabrik i Coulommiers; mag. art. 1876; fra 1888 Sproglæ rer i Kbhvn. og Bestyrer af Kursuset Lykeion. Næstformand for F'olkeuniversitetsfor-; eningen; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. Adresse : Nørrebrogade 18 A. Kbhvn. TRIER Herman cand. phil., FM. i Guld; f. 10. Maj 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Adolph Trier og Hustru Sophie f. Bing; gift 1. Gang m. Anna f. Holm (død 1888), 2. Gang m. Emma T., f. 14. Aug i Kbhvn., Datter af Grosserer D B Adler og Hustru Jenny f. Raphael. Student (von Westenske Institut) 1862; cand. phii. 1863; studerede Jura, senere Pædagogik: Lærer; Medudgiver af Vor Ungdom : Studentersam fundets Formand og Formand for sammes Aftenundervisning Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening fra 1886, for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker, for Ny Carlsberg Glyptotek og for Dansk Kulturhistorisk Portrætsamling; Formand for Afholdssamfundet Folketingsmand for Kblivns 1. Kreds og , Formand for Folketinget ; Formand i Forsvarskommissionen ; kongevalgt Landstingsmand 1910; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1893, deus Formand Har udgivet : Kulturhistoriske Personligheder : Pædagogiske Tidsog Stridsspørgsmaal ( ); Af Dagen og Vejen (1902): Gaarden Nr. 8 paa Amagertorv (1900). Adresse : Slotsholmsgade 12, Rbhvn. TRIER Theodor S Vekselerer; f. 17. Jan i Kbhvn.. Firma : Brødrene Trier. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg og af Sø- og Handelsretten. Adresse: Sortedamsgade 5, Kbhvn. TRIER Viggo mag. scient.; f. 8. Dec i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. F. J. Trier og Hustru Sophie f. Ballin. Student (Metropolitanskolen) 1879; mag. scient. 1886; Lærer ved N Zahles Skole og De forenede Latin- og Realskoler fra 1887; tillige Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1897; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik. Adresse ; Holsteinsgade 3, Kbhvn. TROELS-LUND Tr. Fr. Professor, Dr. phil. K 1.DM.p.p.; f. 5. Sept i Kbhvn.: Søn af Justitsraad, Kontorchef H F Lund og Hustru f. Lund; gift in. Sigismunda T-L., f. 2. Sept. 1843, Datter af General Sigismund Tillisch og Hustru t. Lund. Student 1858; cand. theol. 1866; Stipendiat ved det kgl. Gehejmearkiv ; Dr. phil. (Om Sokrateses Lære og Personlighed) 1871; Lærer ved Officerskolen ; Privatdocent ved Universitetet ; holdt Forelæsninger ved Kunstakademiet ; Ordenshistoriograf 1897; Medlem af Videnskabernes Selskab og af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie os Sprog. Medlem af Komitéen for Dansk Folkemuseum fra 1886; tidligere Medlem af Bestyrelsen for De sjællandske Forsvarsforeninger. Litterære Arbejder: Dagligt Liv i Norden i Slutningen af det 16. Aarhundrede I-XIV; Peder Oxe; Historiske

13 Tro 436 Skitser efter utrykte Kilder; Mogens I Heinesøn; Christian IV.s Skib paa Skanderborg Sø; Sundhedsbegreber. Udeul. Orden : Cfr.Fr. Adresse ; Kvæsthusgade 5, Kbhvn. TROJEL J F E Overlærer, Dr. phil.; f. 30. Okt i Kolding; Søn af Overlærer F 0 L Trojei (død 1867) og Hustru Augusta f. Mohr: gift m. Sophie Margrethe T., f. il. Marts i Roskilde, Dat-. ter af Professor S Thrige (død 1901) og Hustru Christine f. Fibiger (død 1900). Student (Sorø) 1865; cand. philol. 1872; udstillede paa Charlottenborg 1886; Dr. phil. (Middelalderens Elskovshoffer) 1888; Lærer ved og Medejer af Haderslev Læreres Skole : Adjunkt ved Metropolitanskolen 1892,; Overlærer 1903; Medlem af Forretningsudvalget for Statsskolens Lærerforening. Adresse; Nyhavn 53, Kbhvn. TROLLE Carl Kaptajn, Assurancebestyrer, R.p.p.; f. 7. Marts 1856 i Aabenraa i Slesvig; Søn af Etatsraad fh. Toldkasserer J C H Trolle og Hustru Anna f. Spring, Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1893; Afsked 1905; Næstkommanderende ved Søtransportvæsenet fra 1905; Vaehtkaptajn hos Kon- : gen af Siam i 2 Aar: Forretningsfører for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribnig til Folketingsmand (Højre) for Thisted kredsen Udenl. Ordener: Gr.Fr.: J.II.S.; S. Kr. Adresse : Vestmannagado 2, Kbhvn. TROLLE Marius Overformynder, K 2. DM.; f. 28. Okt paa Fredriksgave. Fyen; Søn af Justitsraad Lars Trolle og Hustru f. Møller; gift m. Frederikke Margrethe T., f. 6. Juli 1845 i Slagelse, Datter af Grosserer R B Knudsen og Hustru f. Fischer. Student (priv. dimit.) 1857; cand. jur. 1863: Volontær i Justitsministeriet 1864, Assistent 1869, Fuldmægtig Kontorchef 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1880; Højesteretsassessor 1894; Overformynder samme Aar. Medlem af Kontrolkomitéen for Forsikrings Aktieselskabet Skjold Adresse : Vendersg. 31, Kbhvn. TRONIER Johan Direktør; f. 26. Jan i Næstved;. Son af Branddirektør, Folketingsmand C C Tronier (død 1875) og Hustru Jacobine f. Gram (død 1892); gift m. Ella Augusta T., f. 12. Dec.1873 i Vejle. Datter af Grosserer J II Brandt (død 1899) og Hustru Augusta f. Bekkevold. Formand i Direktionen for Landbygningernes almindelige Brandforsikring; Formand for Skatteraadet i Kbhvns Amts nordre Birk, for Skatteraadsforeningen, for Tilsynsraadet i Grundejernes Hypotekforening i Kbhvn. og for et af De gensidige danske Brandforsikrings-Selskaber nedsat Udvalg til Foranstaltninger mod Ildebrande paa Landet; Formand for det af Bygnings- Brandforsikringerne paa Landet indsatte Nævn; i nogle Aar Sekretær ved Arbejdsgiverforeningen, ved Murer- og Stenhuggerlavet i Kbhvn., ved De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker og Formand for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening. Medstifter af Fremskridtsklubben i 80erne, af Arbejdsgiverforeningen af 1906 og af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Adresse : Margrethevej 4, Hellerup. TRUELSEN Martius Bogtrykker og Papirhandler; f. 3. Sept i Pilemark, Samsø; Søn af Herredsfuldmægtig Morten Truelsen og Hustru Emilie, f. Milling: gift m. Eleonora T., f. 10. Jan. i Kbhvn., Datter af Tobaksfabrikant R Strøm og Hustru f. Milling. Uddannet som Typograf (Storehedinge, Kbhvn., Altenburg o. fl. St.); etableret som Bogtrykker og Forlægger i Kbhvn. 1883; i mange Aar Formand for Bogtrykfagets Voldgiftsret; Næst. formand i Kbhvns Bogtrykkerforening. Har udgivet: Statistisk Oversigt over Typografien i Danmark; Et Par Ord om Trefarvetryk. Adresse : Stormgade 16, Kbhvn. TRUELSEN P M.Stabsintendant, R DM.; f. 29. Dec i Sorø; Søn af Bødkermester II L Truelsen og Hustru f. Jørgensen; gift m. Ane Christine Deflefdine T., f. 4. Febr. i Kbhvn. Datter af Pianofabrikant Frederik Bryning og Hustru f. Hougs. Student (Sorø) 1866; cand. phil 1867: studerede Jura: indtraadte i Hærens Forplejningskorps 1869, Intendant 1875, Overintendant Stabsintendant Gencralkommandointcndant ved 2. Geralkommando. Adresse: Nørregade 2, Aarhus. TRYDE Vilhelm Boghandler, R.; f. 30. Okt i Lundtofte; Søn af Gaardejer, exam. jur. F V Tryde og Hustru f. Huulevad; gift m. Ovine T., f. 2. Febr. i Kbhvn., Datter af Urtekræmmer C Tryde og Hustru f. Stinck. I Boghaudlerlære i Helsingør : Medhjælper i Kbhvn ; overtog en Boghandel i Byen Slesvig 1863, men blev allerede Aaret efter af de østerrigske Tropper tvungen til at forlade denne; etableret i Kbhvn. 1864; Firma: Vilhelm Tryde. Formand og Kasserer for den danske Boghandlerforening ; Medlem af Bestyrelserne for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte,

14 437 Tux og for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning. Adresse : Kronprinsessegade 18, Kbliv. TSCHERNING Eilert Professor, Dr. med., E.p.p.; f. 5. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Krigsminister, Oberst A F Tscherning og Hustru f. Lutzow; gift 1. Gang m. Henny T. (se denne), 2. Gang ni. Elisabeth (Lisbeth) T., f. 7. Dec. 1869, Datter af Skibsfører O Ba e og Hustru f. Jiirgensen. student (Borgerdydskølen i Kbhvn.) 1868; med. Eks. 1875; Læge ved den røde Halvmaanes Läsaret i Erzerum under den russisk-tyrkiske Krig ; Dr. med. 1881; Prosektor ved Kommunehospitalet ; Reservelæge i Hæren ; Sekretær i Medicinsk Selskab ; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd ; Censor ved medicinsk Eksamen ; Medredaktør af Bibliotek for Læger 1890; Formand for Lægeforeningen for Kbhvn. og Omegn ; Medstifter af og senere Generalsekretær for Nordisk kirurgisk Forening 1892; Overkirurg ved Kommunehospitalet Afd. V 1893; Formand for Medicinsk Selskab ; Docent, i klinisk Kirurgi 1897; Medlem af Arbojderrorsikringsraadet fra Overkirurg ved Kommunehospitalei Afd. 1 fra 1899; Medstifter og Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikringsanstalt; Medstifter at Det danske Selskabs Skole; Medlem af Kommissionen for Opførelse af Bispebjerg Hospital; Medstifter af Dansk kirurgisk Selskab; Medlem af Bestyrelserne for Dronning Louises Børnehospital fra 1899, Kbhvn«radikale. Venstreforening,.Plantageselskabet Dansk Testindien og Rekonvalescenthjemmet F V Hegels Minde samt Skagens Badehotel. Udenl. Orden: T.M. Adresse : Kommunehospitalet, Kbhvn Island; Søn af Købmand, Konsul C TSCHERNING Henny Frue; f. 5. D Tulinius og Hustru Gudrun Thorarensen; gift m. Helga f. Frich, f. 13. Marts 1853 i Kbhvn.; Datter af Post-I inspektør Theodor Schultz og Hustru Okt. i Aarhus. f. Ipsen; gift ro. Professor Eilert Uddannet hos P F Lagoni i Faa. Tscherning (Ægteskabet ophævet). borg; engelsk Korrespondent i G Sygeplejerske og Plejemoder paa j Noacks Forretning Kommunehospitalet : foretog Islandsk Købmand i Kbhvn. fra 1883 en Rejse til England, Skotland 1889; Korresponderende Reder for og Tyskland for at studere andre Landes Sygeplejeuddannelse: gjorde en Udenl. Ordener: Fr. off. d'arad.; F. Dampskibsselskabet Thor. kort Tid Tjeneste som Elev i Nightingale Skolen, St. Thomas Hospital i Adresse : Gofionsplads 5, Kbhvn. Æ.L.; N.St.O. London; Formand for Dansk Sygepie jeraad og for sammes Sygekasse fra p.p.; f. 4. Marts 1853 i Tandslet paa TUXEN August Generalmajor, K 2.DM Als; Søn af Sognepræst M P Tuxen og Adresse : Østerbrogade 56 G, Kbhvn. Hustru f. Bournonville; gift m. Ingeborg Nicoline Sophie f. Jørgensen, f. TSCHERNING Leo Skuespiller, cand. phil.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn 18. Maj 1865 i Helsingør. af fh. Bankbestyrer Johan Tscherning, Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant Adoptivsøn af Marie Elisabeth Tscherning; gift m. Harriet Josefa T., f. 9 Oberst 1906; Generalmajor og Chef for 1876, Kaptajn 1885; Oberstløjtnant 1899; Nov i Kbhvn., Datter af Fabri 2. jydske Brigade kant M A Nyrup (død 1892) og Hustru Victoria f. Hansen. Student (Efterslægtens Skole) 1897; cand. phil. 1898; Elev ved Det kgl. Teater ; debuterede paa samme Teater i April 1899 i Dansen gaar; ved Helsengreens Selskab , ved Folketeatret ved Det ny Teater fra 1908; Iscenesætter ved de mindre Teatre, Leder af Turneer og Sommert ea t re. Redaktør af Saisonen" , af Det ny Teaters Program fra Har udgivet i Serier: Memoirer og Breve; Af Eleonore Christine Tschernings Efterladte Papirer; Novellistiske og historiske Bidrag til Tidsskrifter og Blade; Oversættelser. Adresse : Emilievej 2 A, Kbhvn. TSCHERNING Marius Professor, R.; f. 11. Dec i Østrup ved Odense; Søn af Skolelærer C R Tscherning og Hustru f. King: gift m. Arnak T. f. 26. Juli i Kbhvn., Datter at Boghandler Myhre og Hustru f. Lindemann. Student. (Odense) 1872: med. Eks. 1878; Reservelæge i Hæren ; Dr. med. 1882: Directenr ad.joint ved Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium i Paris 1884: Chef de clinique de Gillet de Grandmonts Øjenklinik ; Docteur en médécine 1887; ansat som Médécin oculiste de l'institution nationale des snurdsmuets 1888; Prix Barbier (Acad. des scienees) 1891: Prix Meynot (Acad. de med.) 1893; Direktør for Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium Har skrevet: Myopiens-Etiologi; Optique physiologique; Oeuvres ophlhulmologique de Thomas Young, etc. TJdcnl. Orden : F..K.L. Adresse : Paris, 15 rue de Meziéres. TULINIUS Thor E Grosserer, R.MIDR. p.p.; f. 28. Juli 1860 i Eskefjord paa

15 TUX 438 Litterære Arbejder: Et stort Antal historiske Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter; Royal Danois; Garnisonsliv i Helsingør under Christian V (1891); Medarbejder ved Meddelelser fra Krigsarkiverne; Redaktør af Ridrag til den store nordiske Krigs Historie. Udenl. Orden ; S.Sv. Adresse; Aalborg. TUXEN Emil Direktør; f, 28. Aug i Kbhvn.; Søn af Direktør ved Orlogsværftet N E Tuxen (død 1891) og Hustru Bertha f. Gjødvad (død 1908); gift m. Bertha f. Gjødvad (død 1907). Deltog som Søkadet i Slaget ved Helgoland 1864; Søoffieerseksamen 1867: Chef for Firmaet Tuxen & Hammerich ; Medstifter af og i Direktionen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme fra 1898 og for Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn fra Adresse: Jagtvej 199, Kbhvn. TUXEN H L H Direktør i Hærens tekniske Korps, R.DM.p.p.; f. 4. Jan i Kbhvn.; Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru f. Bernhoft; gift m. Christino Elisabeth f Grønwold, f. 24. Maj i Slagelse. Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1888; Lærer ved Officerskolen; Oberstløjtnant 1904; Direktør i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for Hærens Tøjhus. Udenl. Ordener: B.L.; N.L.; S.Sv. Adresse: GI. Kongevej 31, Kbhvn. TUXEN J C Direktør ved Orlogsværftet, K 2.Dlf.p.p.; f. 31. Okt i Kbhvn.: Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru Elise f. Bernhoft; gift m. Emma Margrethe f. Hansen, f. 18. Maj. Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; underdirektør ved Orlogsværftet 1880; Direktør for Orlogsværftets Skibsbyggeri og Maskinvæsen fra Formand for Skibshypotekbankens Kontrolkomité for Skandinavien og for Begravclseskassen for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd samt Underofficerer: Medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab og for The Siam Electricity Co. ltd.; Formand for Det danske aeronautiske Selskab. Udenl. Ordener: I.Kr.; N.St.O.; Pr. R.Ø.; R.St.Stan.; S.N. Adresse : Overgaden o. V. 60, Kbhvn. TUXEN Lauritz Kunstmaler, Professor, R.DM.p.p.; f. 9. Dee i Kbhvn.: Søn af Direktør for Orlogsværftet N E Tuxen; gift 1. Gang m. Ursule f. de Baisieux (død 1899); 2. Gang m. Frederikke T., f. 11. April i Larvik. Norge, Datter af Godsejer Michael Treschow og Hustru f. Brøndsted. Elev af Kunstakademiet og af Kyhn; Medlem af Kunstakademiet 1897 og af Akademiraadet; Professor i Malerkunst fra 1909; Medleder af Kunstnernes Studieskole, Malerier: Fra Jyllands Vestkyst en Fladbaad bemandet med Fiskere, søger i haardt Vejr at naa od til et strandet Skib (1875); Susanna i Badet (1879); Trankogning paa Jyllands Vestkyst (1881); Loftsbillederne i Frederiksborg Slot; Danmark, som modtager Stændernes Hyldning (1883), Venus' Triumf, Søen og Havet; Kong Christian den Niende og hans Slægt (1886); Dronning Victoria og hendes Slægt; Hertugen af Yorks Bryllup; Kejseren af Ruslands Bryllup; En Havefest ved Dronning Victorias Diamantjubilæum; Kejser Nikolaj II.s Kroning; Do fire Slægtled; Kong Edvard VII.s Kroning; Arkonas Indtagelse. Adresse : 0. Voldgade 4 B, Kbhvn. og Skagen. TUXEN S C A Landbrugskandidat, Forstander, R.; f. 14. Maj 1848 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift IB. Termanna Magdalene f. Meyer, f. 11. Juli i Odense. Landbrugseksamen 1869; Forvalter; Redaktør af Ugeskrift for Landmænd 1874; Overlærer paa Næsgaard Agerbrugsskole ; Forstander for Malling Landbrugsskole 1889; Forstander for Næsgaard Agerbrugsskole fra Adresse: Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard pr. Stubbekjøbing. TUXEN S L Undervisningsinspektør, Professor, Dr. phil., R.; f. 29. Maj 1850 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift m. Johanne Margrethe f. Jørgensen, f. 2. Aug. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen) 1868; cand. puilol. 1875: Forstander ved Frk. Zahles Skole ; Bestyrer af Det Femmerske Lærerindescminarium ; Medbcstyrer ved Borgerdydskoler, i Kbhvn. 1891, Enebestyrer ; Dr. phil. (Kejser Tiherius) 1896; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1898: Undervisningsinspektør for De fuldstæn dige højere Almenskoler fra Formand i Pædagogisk Selskab18? 1900: Leder af Kursus i praktisk Undervisningsfærdighed for Lærere og Lærerinder ved Statens højere Almenskoler. Litterære Værker: Om Maal og Midler for den højere Dannelse (1884): Karaktertegning i den græske Tragedie (1900); Den moderne Homerkritik (1901). Adresse : Sortedamsdossering 63 B, Kbhvn.

16 Ü9 Tyb TVEDE Charles Direktør, R. ; f. 21. Febr i Helsingør; Søn af Landstingsmand, Kaptajn J L Tvede og Hustru Emilie f. Bjerg; gitt m. Johanne Elizabeth T., t. 4. Maj 1868 i Kbhvn., Datter af Toldinspektør Gradman og Hustru Marie f. Lundwall. Uddannelse; Teknisk Skole i Kbh., paa Landbohøjskolens Laboratorium, paa forskellige Bryggerier i Danmark og paa Gær- og Spritfabrikker i Tyskland; Murorsvendestykke i Kbhvn. 1879; Inspektør ved Aktieselskabet Helsingørs Spritfabrik, I L Tvede 1882, Direktør Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Helsingørs offentlige Laanekontor fra 1892; Medlem af Helsingør Byraad ; Formand for Helsingör kongelige private Skydeselskab fra 1900, for Foreningen af danske Spiritusfahrikanter fra 1898 og for Foreningen af danske Spiritusfabrikanters Arbejdsgiver Afdeling fra 1904; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingør Afdeling fra 1904: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse fra 1907; Repræsentant for Kbhvns Telefon Aktieselskab i Helsingør Afdelingen fra 1906; Overligningskomntissær fra 1908: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Ulykkesforsikrings Repræsentantskab fra 1909; Landstingsmand fra 1908 (Højre), Adresse : Helsingør. TVEDE Gotfred Arkitekt: f. 7. Okt, 1863 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt F V Tvede og Hustru Maren f. Ostermann; gift m. Bodil Marie T., f. 24. Dec i Kbhvn., Datter af Professor Dorph-Petersen (se denne). Elev af Kunstakademiet; Afgang som Arkitekt 1889; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1908; i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; Medlem af Direktionen for Kbhvns Hippodrom. Har bl. a. bygget: Finsens Lysinstitut og Klinik for indre Sygdomme; Det østasiatiske Kompagni's Bygning i Fri; havnen og sammes Kontorbygning i' Holbergsgade 2, Plessens Palæ i Kristiansgade; Kbhvns Alderdomshjem; sammen med V Schmidt Badeanstalten Kjøbenhavn og sammen med Fritz Koch Jærnindustriens Bygning i Nørrevoldgade, Det kgl. octr. alm. Brandassurance Kompagni ved GI. Strand. Adresse : Nybrogade 18, Kbhvn. TVERMOES C F C Jægermester; f. 13. Okt i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant C Tvermoes øg Hustru Anna f. Jlunthe de Morgenstjerne; gift m. Maren Pouline Mario f. Hansen, f. 15. Nov. i Jylland. Ejer af Søllerødgaard, Kragholmgaard og Trørødgaard. Kirkeværge for Søllerød Kirke; Forligsmægler i Tyendesager i Søllerød Kommune. Adresse : Søllerødgaard, Holte. TVERMOES Ferd. Etatsraad, Overretsprokurator, R.DM.; f. 2. Juli 1828; Søn af Fabrikant J F Tvermoes; gift m. Ida Vilhelmine T.; f. 20. Jan. i Assens. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1846; cand. jur. 1854; slesvigsk juridisk Eksamen 1856: Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1857, Fuldmægtig 1858; Landfoged paa. Sild 1859: Overretsproveprokurator i Kbhvn. 1866; Overretsprokurator 1869; Translatør i Engelsk, Fransk og Tysk, Adresse ; Malrnøgacle 6. Kbhvn. TVERMOES Godtfred Konferensrnad, R.DM.; f. 23. Okt i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886): gift m. Mathilde T. (død 1899), Datter af Departementschef F C Esskildsen. Student (privat dimit.) 1852; cand. phil. 1853; cand. polyt. 1862; Sekretær og Bogholder ved Kbhvns Havnevæsen ; kst. Direktør i Livrenteog Forsørgelsesanstalten af 1842, ; Direktør i Forsikringsselskabet Danmark fra 1873, i Landbygningernes almindelige Brandforsikring ; Medbestyrer af Alderdomsforsørgelsesfondet for Det kgl. Teaters Personale fra Adresse; Christiansholms Sloteallé 5, Klampenborg. TVERMOES Rudolph Direktør i Nationalbanken, R.; f. 8. Maj 1832 i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886); gift m. Rosine T. (død 1871), Datter af Læge Schow i Næstved. Student 1849: cand. phil. 1850; lærte Handelen i Faderens Forretning og i England: oprettede en Forretning i Leith (Firma Tvermoes & la Cour); overtog sammen med sin Broder Faderens Forretning 1857; Grosserer i Kbhvn. 1862; fleraarigt Medlem af Kbhvns Ligningskommission og af Nationalbankens Repræsentantskab ( ); Medlem af Grosserer-Societetets Komité fra 1886; Direkter i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn , I Nationalbanken fra Adresse: Niels Juclsgade 10, Kbhvn. TYBJERG Erland Assessor i Kriminalretten, Dr. jur.; f. 27. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Hans Chr. Tybjerg og Hustru i. Poulsen; gift m. Clara Sophie f. Sarauw, f. 3. Maj i Petersværft, Kallehave. Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. jur universitetets Guld-

17 Ty c medalje 1889; Assistent i Justitsministeriet 1890, Fuldmægtig sammesteds 1897; Assessor i Kriminalretten fra 1898; Ur. jur Censor ved de juridiske Eksaminer. Formand i Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse; Næstformand for Den faste Voldgiftsret. Har skrevet: Handelsret og Søret i Hages Haandbog i Handelsvidenskab: Om Bevisbyrden (Doktordisputats); Retspleje Reformen (1899). Adresse: Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn. TYCHSEN V E Oberst, K 2.DM. FM. I Guld p.p.; f. 4. Dec Odense; Søn af Købmand Valentin Tychsen og Hustru f. Brodersen; gift m. Emmy Coralie f. Menzell, f. 21. April. Uddannet paa Den kgl. militære Højskole ; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; paa Officerskolen ; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1875; Stabschef ved Ingeniørkorpset ; Lærer ved Officerskolen ; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1906; Chef for 2. Ingeniørdirektion fra 1900; Tilsyn med de danske Krig'ergrave i Tyskland siden 1883: Krigsministeriets Delegerede ved Udstillingen i Kbhvn Ingeniør ved Lammefjordens Tørlægning 1873; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab fra 1896; Medstifter af og Sekretær i Den tekniske Forening, Bestyrelsesmedlem i samme ; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds Har bl. a. skrevet: Fortifikuf ionsctaterne og Ingeniørkorpset Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Gr. Fr.: N.St.O.; E.St.A.; Rum. St.; Sp.M. F.; S.Sv. Adresse : Ny Vestergade 18, Kbhvn. TØNDER Ebbe Kammerherre, Oberst, K 1.DM.p.p.: f. 17. Sept i Kbhvn.; Søn af Etatsraad A N C Tønder og Hustru f. Adler; gift m. Marie Johanne f. Toft (død 1902). Kadet 1853; Sekondløjtnant 1855; Dyrlægeeksamen 1862; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1872; Ritmester 1876; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1879; Oberstløjtnant 1885; Oberst 1892; Formand i Rcmontekoinmissionen 1895; Afsked I Bestyrelsen for De danske Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen til understøttelse af Danncbrogsridderes Efterladte. Udenl. Orden : O.J.Kr. Adresse: Pennehavegaard pr. Rung- sted. 44u TØNNESEN M P Proprietær, R.; f. 7. Marts 1858 paa Øbakkegaard; Søn at Gaardejer Tønnes Hansen og Hustru Kirstine f. Madsen; gift m. Sophie f. Andersen, f. 2. Sept. i Gandløse. Medlem at Amfsraadet for gl. Kbhvns Amt og af Overskyldraadet ; Formand for Kommissionen angaaende Jordlodder for Landarbejdere i Kbhvns Amt; Landvæsenskommissær. Adresse : øbakkegaard pr. Ballerup.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere