Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;"

Transkript

1 Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard ved Hadsund, Datter af Godsejer Jacob Kjellerup og Hustru Magdalene f. Kaarsberg. Student (Metropolitanskolen) 1866; med. Eks. 1873; Reservelæge i Hæren 1874; Reservekirurg ved Kommunehopitalet Afd. V : Korpslæge fra (udenfor Nr. fra 1883); Læge ved Aarhus Amtssygehus Medlem af Byraadet i Aarhus ; i Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling; Medlem af Aarhus Plejeforenings Tilsynsraad; Formand for Det røde Kors (1902). Adresse : Villavej. Aarhus. TANG Leonhard Grosserer, islandsk Købmand, R.; f. 26. Juni 1843 i Rlngkjøbing; Søn af Købmand Peder Tang (død 1852) og Hustru Sophie f. Schouboe (død 1901); gift. m. Sophie Marie T., f. 15. Sept. 1852, Datter af Farver

2 m Hoffgaard (død 1896) og Hustru f. Kolby (død 1899). I Handelslære hos I L Schouboe i lvlili. J85B: Borgerskab som Købmand i Ringkjøbing 1868; flyttede til Holstebro 1872 og købt«holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, som lian solgte 1889; løste Grossererborgerskab i Kbhvn og købte Hans A (Sansens Hiindefsetabkssemcnter paa Styssisholm og Isafjord naa Island, hvilken Forretnig lian driver under Firma f^eonb. Tang tt Søn; Sønnen Harald Tang optoges i Firmaet Medlem af Sø- og Handelsretten; Formand for Foreningen for islandske Købmænd, in. m. Adresse: Søbakkevej 18, Charlottenlund. TANG Niels Seminarieforstander; f. 16. Anat i Kbhvn.; Søn af Seminarieforstander J T A Tang (død 1904) og Hustru Oline f. Nissen; gift m. Augusta, f. Lund (død 1907). Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; eand. phil. 1879; Lærer ved Blaagaards Seminarium og ved Emdrupborg Højskole fra 1878; Forstander for Emdrupborg Højskole fra 1883, for Blaagaards Seminarium fra Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Verningekredsen Adresse : Emdrupborg pr. Emdrup. TEGNER Hans Professor, Kunstmaler, FM. i Guld; f. 30. Nov. 1S53 i Kbhvn.; Son af Litograf T W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Helga T., f. 13. Jan i Fredericia, Datter af Købmand O S Byberg. Elev af Kunstakademiet og J Roed; Leder af Kunstindustrimuseets Haandværkerskole fra 1901; knyttet ti! Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik fra 1907; Medlem af Kunstakademiet og Akademiets Skoleraad Fra ansat som Tegner ved Funch; har udført Illustrationerne til Jubeludgaven af Holbergs Komedier og til Verdensudgaven" af H C Andersen; talrige andre Illustrationsrækker, samt Bogdekorationer, Titelblade, Vignetter og Forbilleder til kunstindustrielle Arbejder. Adresse; Sølvgade 20, Kbhvn. TEGNER Ludvig Generalkonsul, R.p.p-: f. 1. Juni 1851 i Holme Olstrup ved Næstved; Søn af Dampmøller N B Nielsen og Hustru f. Tegner; gift m. Anna Theodora Helga Helene f. Stiebitz f. 15. Marts i Kbhvn. Cand. pharm. 1873; Grosserer og Fabrikant i Kbiivn. (Firma: Bang & Tegner); Generalkonsul for Argentina , for Serbien fra Tel Udenl. Ordener; M.Dan.; S.T.; S.St. S.; Sp.I.K.; Sp.r.K. Adresse: Bredgade 77. Kbhvn. Sommerbolig; Villa Buenos Aires, Skovshoved, Charlottenlund. TEGNER P M Direktør, R.p.p.: f. 12. Juni 1874; Søn af Generaldirektør I V Tegner og Hustru Hedvig f. Dreyer; gift m. Alice Elizabeth f. Hansen, f. 29. April. Sekondløjtnant i Søværnet; Afsked 1900; kar. Premierløjtnant; Skibsinspektør ved Statsbanerne ; Direktør for Skibshypotekbanken; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Frem. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; M.Gr. R. St.Stan. Adresse: Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn. TEGNER Rudolph Billedhugger; f. 12. Juli 1873 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn. fh. Bankdirektør Henry Tegner og Hustru Signe f. Puggaard (død 1899). Præliminæreksamen 1890; Elev af Kunstakademiet 1890: Afgang (som Modelerer) 1893; udstillede første Gang 1892: opholdt sig i Paris ; Ancherske Legat 1897: Medstifter af De frie Billedhuggere 1905; bar gentagende udstillet i Paris. Hovedværker: En Faun (1892); En Episode af Syndfloden (1893, Museet i Maribo): Eva og Abel (1894); Vor Tid -Fremtid (1895); Den store Mand (1896): Toner (1897); Moders Gravmæle (1899, Helsingørs Kirkegaard, Glyptoteket, Kunstmuseet samt i Triest); Lykken (1900); Frigjort (1901); Ødipus og Antigone (1903): Mod Lyset (1905); Gravmæle over Fru Schmiegclow (1906, Assisteais Kg.); Reliefet Foraar (1907, Christian d. 9. Gade); Finsenmonnmcutet (1909); Jordbundet (1910). Adresse : Lemchesvej 6, Hellerup. TEGNER Vilhelm Overretssagfører, R. : f. 8. Nov. 1850; Søn al Litograf I W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Ida T., f. 18. Okt i Christiansfeld, Datter af Dr. med. V Juhl (død 1891) og Hustru Maria f. Leth (død 1909). Student 1869; cand. jur. 1874; Overretssagfører I Bestyrelsen for Selskabet Kjæden og for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder: Formand for Bestyrelsen af Deichmanns Legater; Lavsskriver for Kbhvus Bagcrlav. Adresse: Raadhusstræde 7, Kbhvn. TEILMANN J C Grosserer, Generalkonsul, R.p.p.; f. 15. Juni 1845 paa Frydendal. Firma : J C Teilmann & Co. Generalkonsul for Persien; i Bestyrelserne for Kronprins Frederiks og

3 Ter 425 Kronprinsesse Louises Stiftelse og Skoleforeningen af 28. Jan. 1866; Formand for Tilsynsraadct for Landbygningernes atm. Brandforsikring; Næstformand i Østerbros Grundejerforening; Medlem af Tilsynsraadct for Grundejernes Hypothekforening. Har oprettet og driver for egen Regning Optø-t ringshjemmet, Frijsenborg Allé 6. Udenl. Orden: P.S.il.. Adresse: Strandvejen 33, Khhvn. TEILMANN Kåre Direktør, Løjtnant; f. 25. Marta 1870 i Ormsiev, Aarhus; Søn af Valgmenighedspræst Jørgen Teilmann og Hustru f. Leth; gift m. Kate T.. f. 13. Marts 1879 i Kbhvn.. Datter af Generallæge J F Hempel (se denne;. Gymnastiklærer siden 1886; Elev paa Askov Højskole ; Elev paa Hel kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm ; Uddunnclsesrcjser i England og Tysklaud ; Se-, kondløjtnant : oprettede sam- ; men med Gymnastikinspektør K A : Knudsen i 1895 et Institut for Sygegymnastik og Massage, hvilket han i driver alene siden 1897; Lærer ved Gregersens Skole fra 1895; Uddannelseskursus for Sygegymnaster fra Formand for Kbhvns Afdeling af Gymnastisk Selskab; i Bestyrelsen for Kbhvns Legeplads-Forening; Formand tor Foreningen Teilmanns Sygegymhaster. Adresse: Hæveskovsbakken, Gjcntofte. TEISEN Julius Direktør: f. 31. Maj 1857 i Odense; Søn af Læge Teisen: gift m. Thyra T f. 30. Hee i Kbhvn., Hatter af Hofmøbelfabrikant Hansen. Student (Odense) 1875: cand. polit. 1879; Sekretær i Det kgl. octr. alm. Brandassuraure-Kompagni, adm. Direktør for samme fra Adresse ; Østerbrogade 1 B, Kbhvn. TEISEN Karl Etatsraad, R.; f. 7. Haj 1851 paa Hillerødsholm; Søn af Forpagter S G Teisen (død 1878) og Hustru f. Madsen; gift m. Elisa Maria Claudia f. Theisen, f. 30. Juni i Nakskov. Student (Frederiksborg) 1870; cand. jur. 1876; Assistent i Kultusministeriet 1882; Sekretær i Kommissionen angaaende Forsorgen for døvstumme og aandssvage Inspektør ved Det kgl. Frederiks Hospital og Ben kgl. Fødsels- og Plejestiftelse ; Medlem af og Formand for Byggekomitéernc for Rigshospitalets Hospitalsafdeling og t'^dcog Plejeafdeling ; Næstformand i Grundejerbankens Tilsynsraad fra Adresse : Amaliegade 27, Kbhvn. TEISEN Victor Oberstløjtnant. R.p.p.: f. 10. Sept i Odense: Søn af Chr. Teisen og Hustru Sophie f. Holbeck; gift m. Harriet T., f. 17. Dec. 1870, Datter af Jægermester Stecnbach (død 1898) og Hustru f. Wedel-Jarlsberg. Student (Odense) 1881; Sekondløjtnant 1884: Premierløjtnant s. A.; Tjenestgørende i Krigsministeriet ; Kaptajn 1898; Souschef ved 2. Gear. ralkommando : Oberstløjtnant Udenl. Ordener: F..K.L.: N.St.O.; R.St.A.; S.Sv. Adresse; Livjægergade 30, Kbhvn. TESDORPF Adolf Hofjægermester, Kammerjunker, Godsejer; gift m. Agnete T., f. 3. Juni, Hatter af Kammerherre, Generalma jor Adalbert Brun (død 1898) og Hustru Ella f. Bluhme. Besidder af det 2. Tesdorpfske Penge-Fideikommis: landøkonomisk Direkfør for Andels-Sukkerfabrikken Nykjøbing: Formand for Aktieselskabet Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret : Medlem af Bestyrelsesraadct for Het kgl. danske Landhusholdningsselskab; Medlem af Landsudvalget for anvendelse af udenlandske Landarbejdere; i Bestyrelsen for Plantageselskabet Bansk Vestindien. Adresse ; Pandebjerg pr. Nykjøbing F. TESDORPF Frederik Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.; f. 3. Dec paa Ourupgaard; Søn af Gehejmckonferensraad, Godsejer Edvard Tesdorpf og Hustru Marie f. Busch: gift m. Sophie, f. Tutcin f. 18. Okt. i Kbhvn. Besiddelser; Ourupgaard, Brændte Ege, Kringelborg og Bøtøgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Formand i Bestyrelserne for Telegrafenen, Patent Poulsen og Sukkerfabrikken 1 Nykjøbing, Nykjøbing F.: i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Landstingsmand» fra 1902 (Det frikonservative Parti). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Hotel d'angleterre. Kbhvn. og Ourupgaard pr. Nykjøbing F. TEXIÉRE Jacob Skuespiller ved Det kgl. Teater; f. 3. Febr i Kbhvn.; Son af Optiker L I Texiére og Hustru f. Trier. Debuterede paa Kasino 1900, paa Det kgl. Teater 20. Jan som Jerusalems Skomager i Genboerne. Hovedroller: Blake i Ole Lukøje; Gottfred Hertz i Daniel Hertz; Bessjemmenow i Smaaborgere etc.; Fortolker af H C Andersens Eventyr. Adresse: Havnegade 13, Kbhvn.

4 427 Thi THALBITZER Carl cand. polit.; f. 1. Febr i Helsingør; Sen af Fabrik- i ejer H A Thalbitzer (død 1893) og Hustru f. Simony. Student (Frederiksberg) 1894; cand. polit. 1898; Assistent, i Kbhvns Laaneog Diskontobank ; i National banken fra 1901, Arkivar fra 1908; Studieophold i England Bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund 1899 og ; Formand i Frisindet Ungdom ; i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik fra 1908; Formand for Studentersamfundet fra 1909: kritisk Revisor i Haandværkerbanken fra Udgiver af Akademisk Foreningsblad : Medarbejder ved.politiken o. a. Blade. Adresse : Hollændervej 3. Kbhnv. THALBITZER C P Forpagter, R.DAI. p.p.; f. 5. Nov paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted: gift m. Annette Marie Elisabeth T., f. 23. Febr. paa Farslevgaard, Datter af Etatsraad P J Neergaard. Forpagter af Lundbygaard ved Præstø af Tliurebybolm (under Grevskabet Bregentved) ; i en Aarrække Formand for Præstø Amis Landboforening; Medstifter af Præstø Amts Skytteforening, Stifter af og i mange Aar Næstformand for De samvirkende Landboforeninger for Sjallauds Stift: Stifter af Herregaardsmejeriet Trifolium i Haslev og af Understøttelsesforeningen for Forpagtere og deres Efterladte i Østifterne; tidligere Formand for Dalby Tureby Sogneraad; Medlem af Præst«Amtsraad: Æresmedlem af Præst«Amts Landboforening : Medlem af Jærnbane-Ekspro- i priatiouskommissionen senere Opmand for samme: Landvæsenskommissær fra 1880; Repræsentant i Landhusholdningsselskabet K Bestyrelse; Medlem af Jærnbanoraadet. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Kivderikshaldsgade 19, i Kbhvn. THALBITZER V A Oberstløjtnant, K'. DAL : f.l4.feb.l839 paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted; gift m. Marie Nicotine T. (død 1902), Datter af Købmand Lars Rasmussen i Hørsholm, Sekondløjtnant i Artilleriet 1861; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn i Forstærkningen 1881; Afsked fra Hæren 1901: kar. Oberstløjtnant; Lærer i Tegning ved Officerskolen : Forstander for Teknisk Selskabs Skole ; Næstformand i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre (Medlem af samme fra 1890). Har skrevet : Den tekniske Undervisning i Sverige, Norge ug Danmark (sammen med Kaptajn AV Toussieng 1895); forskellige artilleristiske Afhandlinger. Adresse ; A N Hansens Allé 21, Hellerup. THANING Kirstine Dr. phil.; f. 9. Sept i Hellested i Stevns; Datter af Provst Terkel Thaning; ugift. Student (privat dimit.) 1892: mag. art. 1898: Lærerinde ved Rosenvængets Privatskole , ved Frk. Jespersens Skole fra 1894 og ved Frk. Adlers Skole Dr. phil. (Besejrede uld-engelske Ord) Adresse : Faxegade 3, Kbhvn. THERKILDSEN Michael Kunstmaler; f. 3. Nov i Lystrup ved Horsens; Søn af Landmand Therkild Nielsen (død 1883) og Hustru Karen f. Hendriksen (død 1874). Kiev af Kunstakademiet ; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1875: fik Akademiets Udsiillingsmedalje Malerier : Tre Piger (1879); Heste i Dyrehaven (1883), Kaade Heste (1887, Kunstmuseet): Køerne vandes (1887, Odense Museum); En Hyrdedreng med sin Hjord (1901, Museet i Maribo); Paa Brakmarken: Bn ung Pige, som giver en Hest Brød: Tyrekalven (Kunstmuseet); En Ko løs (Kunstmuseet); Sommernat (1907). Adresse: Gothersgade 143, Kbhvn THiELE Th. N Professor, Dr. phil.; f. 24. Dec i Kbhvn.: Søn af Etatsraad J M Thiele og Hustru Hanne f. Aagesen: gift m. Alarie Martine f. Trolle (død 1889). Student (privat dimit.) 1856; Universitetets Guldmedalje 1859; mag. seient. 1860; Dr. phil. (Undersøgelse af Omløbsbevægelsen i Dobbeltstjærnesysytemet Gamma Virginis) 1866; Professor i Astronomi og Direktør for Observatoriet : Medlem af Videnskabernes Selskab 1879: Stifter af og Formand for Foreningen af danske Aktuarer 1901: Medlem af Institute of actuaries s. A.; Medstifter af Livsforsikringsselskabet Hafnia, Medlem af dettes Direktion fra Stiftelsen 1872, dets Formand fra Har skrevet følgende Afhandlinger: Polhöhe der neuen Kopenhagener Sternwarte (1862); En matematisk Formel for Dødeligheden (1871): Talmønstre (1872): Castor, calcul du mouvement relatif et critique des observations (1879); Nogle Interpolationsformler for Dobbeltstjerner (1881); Til Af-

5 Thi slutning af Regneundervisningen (1883); Neue Methoden zu Berechnung von Dobbeltstornhahnen (1883); Bestimmimg der Längen-Differenz zwischen Lund und Kopenhagen (1885); Om Definitionerne for Tallet, Talarterne og de tallignende Bestemmelser (1886); Ueber ; die Ausgleichung und Interpolation von Zeitbestimmungen (1887); Application; de la Photographie aux mesures micrométiques des étoiles (1887); Almindelig Iagttagelseslære (1889); Om Nutidens Reform af den iagttagende Astronomi (1893), Recherches numériques concernant des solutions périodiques d'un cas special du Probleme des trois corps (1895); The law of spectral series (1897); Elementær Iagttagelseslære (1897); Resolution into series of the third band of carbon band-spectrum (1898); Nogle spektronomiske Resultater (1899): Om Dødelighedstavlers Beregning (1900); Tal og Symboler som Bestemmelser mellem Numeraler (1901); Theory of observations (1903); Interpolationsrcchnung (1909). Adresse: Stockholms-gade 25, Kbhvn i THIELEMANN M S fh. Generalkonsul, R.p.p.: f. 26. Dec paa Kærsgaard i ved Nibe; Søn af Proprietær Chr. Thielemann og Hustru Augusta f. Steinthal; gift 1. Gang m. Adriane Marie f. Mørup (død 1883), 2. Gang m. Camilla Margretha f. Hinrichsen (død 1909). Generalkonsul for Rumænien til 1909 Udenl. Ordenr Rum.Kr.; Rum.Jub. M. Adresse: V-Boulevard 27, Kbhvn. THIELSEN Evald Direktør for Frihavnen, R.DM.p.p.: f 20. Sept i Kuhvn.; Søn af Grosserer W C E Thielsen og Hustru f. Rée; gift rn. : Olga Helene f. Plenge, f. 13. Nov. paa Hardenberg paa Lolland. Driftsdirektør for Frihavnen; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Tekstil Akts. og for Det danske Kulkompagni. Udenl. Ordener.- F.Cb.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; S.V.; S.N. Adresse. Lundsgade 4, Kbhvn. THI ESS Axel Tegner, Illustrator; f. 17. Maj 1860 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Lærer H F H Thies (død 1872) og Hustru f. Liebe adopteret Fich. Uddannet paa Kunstakademiet ; arbejdede som Xylograf; Tegninger og Illustrationer til Tünch, Puk, Klodshans, Vort Land og Blæksprutfen: flere Samlinger Humoresker; Medforfatter af Gutter om Bord o. a. Folkekomedier. Adresse: GI. Kongevej 9, Kbhvn. THISET Anders Arkivar i Rigsarkivet, R.p.p.; f. 25. Febr i Kbhvn.; Søn af Overvagtmester H A Thiset (død m 1864) og Hustru f. Rasmusdatter (død 1876); gift 1. Gang m. Ingeborg T. død 1906), Datter af Gaardejer Lars Hansen (død 1904) og Hustru f. Hansdatter (død 1907). 2. Gang ni. Olivia T., f. 11. Febr i Marstal. Datter af Skomagermester F A Sørensen og Hu; tru f. Larsen. Assistent i Intendanturen for Civillisten 1864; Assistent i Rigsarkivet 1883, Arkivsekretær 1889, Arkivar 1897; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896; 1902 dette Selskabs Sekretær; Formand for den danske Afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Udenl. Medlem af Kungl. Samfundet för Utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historie i Stockholm. Litterære Arbejder: Redaktør af Danmarks Adels Aarbog fra 1884; fuldførte det af Museumsdirektør. Dr. Henry Peterøen paabegyndte Værk Danske adelige Sigiller fra det 13. og 14. Aarhundrede; udgav Danske adelige Sigiller i det. 15., 16. og 17. Aarbundrede ( ): Ellen Gøyes Jordebog (1892); Danske adelige Brevkister (1897); Medudgiver af Nyt dansk Adelsleksikon (1904); har skrevet talrige Afhandlinger om historiske og heraldiske Emner i Historisk Tidsskrift, Personalhistorisk Tidsskrift, Tidsskrift for Kunstindustri, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historisk Tidsskrift för Skåneland. Udenl. Ordener: S.V.: N.St.O. Adresse : Tronholt, Klampenborg. THOMASSEN Frederik Justitsraad, Musæumsinspektør, Klokker, R.p.p.; f. 11. Okt i Kbhvn.; Søn af Forpagter Christian Thomassen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Adolfine Caroline f. Colding, f. 7. Jan. i Kbhvn. Seminarist 1869; Student 1875; Lærer ved Kbhvns offentlige Skoler , ved Privatskoler og ved Blaagaards Seminarium; Forstander for Kbhvns Seminarium ; Klokker ved St. Johannes Kirke fra 1391; Forretningsfører for Dansk Skolemusæum fra Medlem af Bestyrelserne for Asylselskabet for Nørre- og Østerbro, for C. A. 28. Juni, for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme, for Kbhvns forenede Borne- og Tjenestepigehjem, for Hjemløs Ungdom og af Pædagogisk Selskabs Repræsentantskab; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenct. Pædagogiske Skrifter : Beretning om Skolemøderne ; De nordiske Skolemøders Historie 1905; Aarbog for

6 429 Tho Folkeskolen ; Fortegnelse over dansk pædagogisk Litteratur; Fra Udlandets Skolemuseer. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; S.N. Adresse : St. Hans Torv 3, Kbhvn. THOMSEN Anders Statsrevisor, E.; f. 31. Maj 1842 i Nørby ved Ringkjøbing; Søn af Gaardejer Th. Christensen. Vinterlærer i VestJylland ; Skolelærereksamen (Ranum) 1864; Hjælpelærer i Kjelstrup-Brund ; Lærer i Havbro ; Ejer af en Gaard i Holme, Farsø Sogn til 1903; Tiendekommissær; Medstifter af Sparekassen for Aars og Omegn 1871; Kredsforstander i den Wistoffske Brandforsikring. Folketingsmand for Aarskredsen fra 1892 (Venstrereformpartiet); 2. Viceformand i Folketinget 1901, Formand 1905; Medlem af Forsvarskommissionen (fra Formand); Statsrevisor; Medlem af Kristiansborg Slots Byggeudvalg. Adresse: Havnegade 53, Kbhvn. og Havbro pr. Aars. THOMSEN Anton Dr. phii.; f. 20. Juli 1877 i Stubbekjøbing; Søn af Maleren Professor Carl Thomsen (se denne): gift m. mag. art. Ada Sara T., f. 18 Febr. paa Frederiksberg, Datter af Grosserer Bertel Adler (se denne). Student (Linnésgades Latin- og Realskole) 1395: mag. art. 1901; Dr. phil. (en Afhandling om Hegel) 1905; Ma nudnktor til Filosofikum. Adresse : Nørregade 35, Kbhvn. THOMSEN Carl Kunstmaler, Professor, R.; f. 6. April 1847 i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen og Hustru Elisa f. Schlegel; gift m. Petra Elise Sophie Charlotte T., t. 4. Okt. i Kbh., Batter af Sognepræst H A S L Diechmann og Hustru f. Bierring. Student (v. Westenske Institut) 1865; cand. phil. 1866; Elev af Kunstakademiet og af Vermehren; Medlem af Kunstakademiet 1890, af Akademiraadet og af Komitéen for Udstillingen ved Akademiet; i Bestyrelsen for Den danske Afdeling af den Letterstedtske Forening, for Foreningen Fremtiden og for Eaderforcnjngen. Malerier: Ved Eksamensbordet; Moder og Datter; Holberg i sit Studerekammer; Hans Gram i sit Arbejdsværelse; Rahbek ved sin Hustrus Dødsleje; Indkvartering hos J P Mynster i Spjellerup Præstegaard; Middag i en Præstegaard efter en Bispevisitats. Illustrationer : Oehlenschlægers Morgenvandring; Ingemanns, Morgen-,pg Aftensange; I L Heibergs, De nygifte; Chr. Eichardts Fadervor; Dansk Præstegaardsliv. Adresse : GI. Kongevej 123, Kbhvn. THOMSEN Niels Etatsraad, Vekselerer, E.; f. 14. Dec i Skive; Søn af Postkontrahent Jesper Thomsen og Hustru f. Petersen; gift m. Johanne Karen Bodil f. Andersen, f. 30. Nov. i Kbhvn. I Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab; Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Papirfabriker og De danske Cikorief a briker; fh. Ejer af Marienlyst ved Helsingør. Adresse: V-Voldgade 8, Kbhvn. THOMSEN P Nissen Direktør; f. 17. Jan i Hvidding: Søn af Gaardejer Hans Thomsen (død 1855) og Hustru f. Nissen (død 1901); gift m. Andrea T.. f. 2. Jan i Stepping, Datter af Gaardejer H P Schmidt (død 1851) og Hustru f. Nicolajsen (død 1867). Elev paa Tønder Seminarium ; Skolelærereksamen (Blaagaard) 1866; Kursus paa Landbohøjskolen 1867; Lærer i Ulkebøl paa Als , paa Ryslinge Højskole ; Forpagter af Ryslinge Præstegaards Jorder ; Direktør for Aktieselskabet Ryslinge Teglværk fra 1902; Skatteraadsformand for Nyborg Skattekreds fra Medlem af Eyslingo Sogneraad , de sidste 4 Aar som Formand; Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Amts Sogneraadsforening fra 1893, Formand i samme fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninger fra 1905; Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Faaborg- Ringe Omegns landøkonomiske Forskudsforening fra 1898 og -for Svendborg Amts Tyendespareforening fra 1899: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Fyens Tidende og Maskinfabrikken Svendborg; Revisor i Faaborg Andelsslagteri fra 1902, i Aktieselskabet Sydfyenske Jærnbaner fra 1909; Repræsentant i Faaborg Bank 1893, Revisor i samme fra Adresse: Ryslinge pr. Fjellerup. THOMSEN Vilhelm Professor ved Universitetet, Dr. phil., SK.DM.FM. i Guld, p.p.; f. 25. Jan i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen (død 1860) og Hustru Elise f. Schlegel (død 1876); gift m. Karen T., f. 22. Aug. 1852, Datter af Historikeren, Professor C F Allen og Hustru Marie f. Dorph (død 1910). Student (Randers) 1859; cand. philol. 1867; Dr. phil. (Den gotiske Sprogklasses Indflydelse paa den finske) 1869; Docent ved Universitetet 1871; Professor fra 1887: Rektor : Med-

7 Tho 450 lem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler Præsident for det kgl. danske Videnskabernes Selskab (Medlem fra Redaktør ); Kedlen af Carls-I bergfondets Direktion; i Bestyrelserne for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, for den Raben-Levelzau'ske Fond og for Samfundet til Udgivelse a.f gammel nordisk Litteratur; Medlem af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat: Medlem og Æresmedlem af talrige udenlandske videnskabelige Selskaber; Videnskabernes Selskabs Madvig-Medalje; Prix Volney, Paris; Berliner Akademiets Bopp-Pris. Litterære Arbejder : Berøringer mellem de finske og de baltiske Sprog; The Relations between Ancient Russin and Scandinavia and tlie Origin of Russian State; Déchiffrcment des inscriptions de l'orkhon; Inscription.s de l'orkbon, déohiffrées par V.T.; Etudes l.vciennes; Remarques sur la parenté de la langue étrusque; Nogle Ejendommeligheder i den danske Retskrivning; Remarques sur la phonétioue romane; L' i parasite; Latin og Romansk; Sprogvidenskabe.ns Historie o. s. v.; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Filologi (Jdenl. Orden : Pr.R.Ø. Adresse : St. Knudsvej 36, Kbhvn. THOMSEN W C Chef for Statstelegrafens tekniske Afdeling, R.: f. 7. Marts ; 1867 i Khhvn.: Søn af Grosserer O C Thomsen (død 1894) og Hustru f.thomson; gift m. A V Thomsen, f, 1873 i Kbhvn., Datter af Grosserer G C Vestergaard (død 1896) og Hustru f. Giessing. Polyt. Adgangseks. 1886; cand. polyt. 1895; Ingeniørassistent ved Kbhvns Belysningsvæsen 1895, ved Jydsk Telefonaktieselskab 1896; Chef for deltes tekniske Afdeling 1897; Telegrafingeniør ved Statstelegrafens 2. Ingeniørdistrikt (Jylland) 1903; Chef for Statstelegra fens tekniske Afdeling Adresse: Østerbrogade 140, Kbhvn. THORODDSEN Skuli Redaktør: f. 6. Jan paa Hagi i Bardastrandssvssel; Søn af Sysselmand Jon Thoroddsen (død 1868); gift m. Theodora Th., Datter af Provst Gudmund Einarsson. Student 1879: cand. jur. 1884: Sysselmand i Isai'jordssyssel ; Redaktør af Thjodviljum fra 1891; Altingsmand for Øfjordssyssel 1891, for Isafjordssyssel fra 1893; Medlem af den dansk-islandske Kommission af Adresse ; Reykjavik. THORODDSEN Thorvaldur Professor, Dr. phil., R.; f. 6. Juni 1855 paa Flatey i Bredebugten yed Island: Søn af Digteren Jon Thoroddsen og Hustru f. Sivertsen; gift m. Thora T., f. 3. Okt. i Stadarsfad paa Island, Datter af Biskop, Dr. theol. Pjetur Pjelursson. Student (Reykjavik) 1875; studerede Naturhistorie; Lærer ved Realskolen paa Mødruvellir 1880; Adjunkt ved Latinskolen i Reykjavik 1885; Afsked Æresdoktor ved Kbhvns. Universitet; Guldmedalje fra Geografisk Selskab i Paris og New York, Videnskabernes Selskab og fra Geografisk Selskab i Kbhvn. samt fra Vetenskaps Akademiet i Stockholm: Medlem af Videnskabernes Selskab; Æresmedlem af mange videnskabelige Selskaber i Udlandet ; Formand for Det islandske litterære Selskab. Videnskabelige Værker: Oversigt over de islandske Vulkaners Historie (1882); Vulkaner i det nordøstlige Island (1888); Geologiske Iagttagelser paa Snæfellsnæs og i Omegnen af Faxebugten i Island (1891): Islands Jøkler i Fortid og Nutid (1892): Postglaciale marine Aflejringer, Kystterrasser og Strandlinier i Island (1892); Landfrædissuga (± ); Nogle Iagttagelser over Sur arbrandens geologiske Forhold (1896); Vulkaner og Jordskælv (1897); Islands Fjorde og Bugter (1901): Geological Map of Iceland (1901); Grundriss der Geographie und Geologie von Island (1905) o. s. v. Adresse : Svanemosegaardsv 2, Kbhv, THORSTEINSSON Steingrimur Rektor, R.DM.: f. 19. Kaj 1831; Søn af Amtmand Bjarni Tliorsfeinsson (død 1876). Student (Reykjavik) 1851; cand. philo!. 1863; Stipendiat i Arnamagnæanske Stiftelse 1872: Lærer ved Reykjavik lærde Skole s. A., Overlærer 1895, Rektor Har udgivet en lang Række Digte og (sammen med Kr. Arentzen) en Nordisk Mytologi; har oversat Bøger af II C Andersen, Tegner, 'Byron, Shakespeare, Goethe o. a. Adresse : Reykjavik. THORSØE Alexander Dr. phil., R. ; f. 17. Marts 1840 paa Vargaardlund ved Heils; Søn af Forstkandidat, Kgl. Skovfoged J M Thorsøc og Hustru Louise f. Grønholt: gift. 1. Gang m. Mathilde Birgitte f. Nytorg (død 1902), 2. Gang m. Margrethe f. Harries Student 1860: universitetets Guldmedalje 1862; cand. mag. 1864; Dr. phil. (Erik Gustaf Geijers Forelæsninger over Menniskans Historia) 1876: Lærer ved kbhvnske Skoler; Medarbejder ved Nationaltidende og Aftenposten fra 1876.

8 431 Tie Hovedværker: Den danske Stats politiske Historie : Hen danske Stats Historie fra ; Kong Frederik VM's Regering. Adresse: Heklas Allé 10, Kbhvn. THORTSEN Axel Oberst, R.DM.p.p.; f. 22. Sept i Kbbvn.; Søn af Kaptajn Axel Thortsen og Hustru f. Stenerspn; gift m. Emma Margrethe Elisabeth f. Hansen (død 1885). Student (Sorø) 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1372; Kaptajn 1882; Oberstløjtnant 1900; Oberst 1908; Chef for Ingeniørregimentet Formand for Kommissionen for Omordning af Garnisonsforholdene 1909; Medlem af Bestyrelsen tor Akts. Vølund. Udenl. Ordener: S.H.E.; S.Sv. Adresse: Gothersgade 158, Kbhvn. THORUP Wilhelm Justitsraad, fh. Tømrermester, R.; f. 29. Juni 1845 i Kbh.; Søn af Revisor, Kaucelliraad Olo Thorup (død 1883) og Hustru Ane Catrine f. Scltouv (død 1853); gift 1. Gang m. Caroline Amalie f. Nielsen (død 1905), 2. Gang m. Ida Marie T., f. 18. Juni 1800 i Kblivn.. Datter af Murermester Joseph Jesehrendtnes (død 188b) og Hustru f. Larsen (død 1878). I Bestyrelsen for Ole Thorups Stiftelse og de Thorupske Legater fra 1883; Repräsentant tor Borgervennen fra Adresse: II C Ørsteds Vej 63. Kblivn. THRANE W C C B Justitssekretær i Højesteret, K S.DM.; f. 2. Sept i Fredericia; Søn af Oberst C W F C C Thrane og Hustru f. Boeck; ugift. Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. jur. 1863: Assistent 1869, Protokolsekretær 1875 og Justitssekretær i Højesteret fra 1878; Medarbejder ved Illustreret Tidende" og Dansk biografisk Leksikon. Litterære Arbejder: Danske Komponister; Rossini og Operaen; Cæciliaforcningen og dens Stifter; Napoleon og Musikken; Fra Klavikordiets Tid;Sarti in Kopenhagen: Fra Ilofviolønernes Tid. Adresse : Kongens Tværvej 12. Kbhvn. THRÆN Johan Stabsintendant, R.DM.; f. 31. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus C J Thræn og Hustru f. Meyer; gift 1. Gang m. Rosalie f. Tachaii (død 1884), 2. Gang m. Emma Johanne f. Meyer, f. 3. Dec. i Aarhus. Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1870; Reserveintendant 1872; Intendant 1882; Overintendant 1889; Stabsintendant 1902; Generalkommand'Ointcndant s. A.; Stabschef ved Forplejningskorpset 1907: Chef rielintendanturen for Mate Har udarbejdet : Haandbog i Bestemmelser vedrørende Forplejningstjenesten i den danske Han- (1901). Adresse : Rigenagade 11, Kbhvn. THULSTRUP William Læge, Redaktør, M.I.D.R.; f. 3. Okt i Kbhvn.: Søn af Oberst W A Tholstrup og Hustru f. Gandil; gift m. Agnete T., f. 24. Marts i Fredensborg, Datter af Stiftsprovst Paulli (se denne). Student (Aarhus) 1884; med. Eks. 1893; Reservelæge i Søværnet ; praktiserende Læge i Kbhvn : Redaktør af Illustreret Tidende fra Adresse : Chr. d. 9. Gade 6, Kbhvn. THUREN Chr. L Professor, Bygingsinspektør, R.; f. 21. April 1846 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Lauritz Thureu og Hustru f. Schrøder; gift m. Emma Marie Magdalene f. Madsen (død 1896). Elev af J II Nebelong og Kunstakademiet: Akademiets lille Guldmedalje Bygningsinspektør for Frederiksberg; i Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem. Har bygget : Det kgl. Musikkonservatorium; Frederiksberg Hospital; Sabbatshvile: 5 Kommuneskoler og en Gymnast.ikbygning paa Frederiksberg; Spedalskhedshospitalet paa Island: 2 Bankbygninger i Reykjavik; et Missionshus i Slagelse, foruden flere Apoteker og Privat bygninger i Kbhvn. og Provinserne. Adresse: Rathsacksvcj 18, Kbhvn. THYSSEN E K Provst; f. 12. Marts 1857 i Nordby, Fanø; Søn af MøIIeejer H P Thyssen og Hustru f. Pontoppidan; gift 1. Gang m. Valborg f. Schjørring (død 1898), 2. Gang m. Anna Catharina f. Andersen, f. 18. Marts 1861 i Stiedinge. Student (Mariboes Skole) 1876; cand. theol. 1882; Huslærer; Højskolelærer i Ebeltoft ; Sognepræst i Sonder Omme 1885, i Ølgod fra 1894; Provst for Øster og Vester Horne Herred fra I Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab; Medlem af Bestyrelsen for Ølgod Plantningsforening og for Ribe Amts Plejehjemsforcning. Adresse : Ølgod. TIETGEN Laura Gehejmekonfercnsraadinde; f. 16. Nov.; Datter af Godsejer C U Jørgensen paa Tidselholt og Hustru f. Møller; gift m. Gehejmekonferensraad C F Tietgen (død 1901). Patronesse for Frederikskirken; i Hestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asylskole. Adresse: Kronprinsessegade 30, Kbhvn., og Strødam pr. Hillerød.

9 Til TILLGE A Oberst, K'.DM.p.p.; f. 15. i Jan i Kbhvn.; Son af Postköntrolør Jakob Tillge (død 1844) og Hustru Laura f. Hagen (død 1890); gift m. Louise T. (død 1888), Datter af Groeserer, Kreditforeningsdircktør L T Malling (død 1881) og Hustru Frederikke f. Næve (død 1864). Sekondløjtnant 1859; deltog i Krigen 1864, først som Adjutant ved 2. Divisions Artillerikommando, senere som Skansekommandør i Dybbølstillingen; Premierløjtnant 1866; ansat ved Laboratorieafdelingen ; Kaptajn 1879; Afsked 1889; kar. Oberstløjtnant 1891; kar. Oberst: fh. Bestyrer af Frederiksværks Krudtværk ; Medstifter af Svendborg Amts Skytteforening Cdenl. Orden: S.Sv. Adresse: Svanholmsvej 1, Kbhvn. TILLISCH Ceorge Kammerherre, K 1. DM.; f. 3. Maj 1835 i Borup; Søn af Sognepræst Poul Tillisch og Hustru Johanne f. Hass; ugift. Student (priv. dimit.) 1854; cand. jur. 1860; Volontær paa By- og Herredsfogedkontoret i Ringsted s. A.; Assistent i Indenrigsministeriet 1861, Fuldmægtig 1870; Sekretær ved Købstadskommissionen s. A.; Kontorchef i Indenrigsministeriet 1876; Stiftamtmand over Viborg Stift 1879; Amtmand over Præstø Amt Formand i Repræsentantskabet før Kallehave Banen; Medlem af Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordingborg. Adresse : Næstved. TILLISCH N Sekretær; f. 6. Marts 1844 i Borup; Søn af Sognepræst P C Tillisch (død 1875) og Hustru Johanne f. Hass (død 1878); gift m. Adelaide T.. f. 9. Juni 1852 paa Tyrrestrup ved Horsens, Datter af Proprietær O J Søltoft (død 1878) og Hustru Henriette f. Fischer (død 1883). Landbrugskandidat 1866; Forpagter af Hovedgaarden Gunderup ved Vallø ; Sekretær ved Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl fra 1901, ved Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening Adresse: Holsteinsgade 30, Kbhvn. TIMM A A Kaptajn, R.p.p.; f. 23. Juli 1863 i Kbhvn.; gift m. Ingeborg f. Ussing, f. 20. Dec. i Mariager. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1901; forsat til Generalstaben Præsident i Overbestyrelsen for De danske Brevdueforeninger. Udenl. Orden : S.H.B. Adresse : Fredcrikshaldsgade 21, Kbh. 432_ TIMM J E Assessor i Overrotteu, R.Mf DR.; f. 23. Juli 1849 i Sæby; Søn af Distriktslæge J W Timm og Hustru Johanne f. Hansen; gift m. Louise Marie f. Ahrentzen, f. 17. Juli i Kbhvn. Student (privat dimit.) 1870: cand. jur. 1875; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. s. A.; Assistent i Kultusministeriet 1880, Fuldmægtig 1888, Kontorchef 1894; Assessor i Landsover- samt Hofog Stadsretten Censor ved juridisk Eksamen; Medlem af Kirkeinspektionen for Frederikskirken. Formand-Suppleant for de kbhvnske Værgeraads 9. Kreds; Opmand ved den af Fællesrepræsentationen for De samvirkende Sygekasser i Kbhvn. samt af Københavns lægeforening nedsatte Domstol. Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn. TJELD E M J H Oberstløjtnant, R. DM.p.p.; f. 29. Dec Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Gymnastiklærer ved Hærens Gym. nastikskole 1880; Translatør i Fransk 1884; ved Generalstaben s. A.; Kauteln 1888; Afsked 1890; kar. Oberstløjtnant; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1890, Kantorchef 1893; Lærer i Dansk ved Officerskolen 1892; Chef for 5. Udskrivningskreds Formand for Aalborg Navigationsskoles Bestyrelse. Udenl. Orden : N.St.O. Fru Oberstinde Tjeld er Medlem af Bestyrelsen for Louiseforeningen i Aalborg. Adresse: Aalborg. TOBIESEN Frits Overlæge, Dr. med.; f. 24. April 1866 i Kbhvn.; Son af Oberstløjtnant H J C Tobiesen og Hustru f. Rist; gift m. Ella T., f. 14. Aug i Kbhvn.. Balter at Grosserer C A Leth og Hustru Harriet f. Wulff. Student (Metropolitanskolen) 1884; med. Eks. 1891; Dr. med. 1895; Reservelæge i Hæren og , ved Kommunehospitalet Afd. II ; J L Smiths Stipendium ; Visitator ved Kommunehospitalet ; Skolelæge ; Kredslæge ; Afdelingslæge ved Poliklinikens medicinske Afd ; Overlæge ved Øresundshospitalct fra Medredaktør af Ugeskrift for Læger ; Næstformand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs; Medlem af Bestyrelsen for Kredsforeningen for Kbhvn. af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1907; Censor ved den lægevidenskabelige Eksamen. Adresse : Kronprinsessegade 50, Kbhv. TOBIESEN Leopold Provst, R.DM.: f. 8. Dec i Hodde ved Varde; Søn af Stiftsprovst C L Tobiesen og Hu-

10 m stni f. Lorentzen; gift m. Marie Actoti T., f. 29. Okt. i Skamstrup paa Sjælland, Datter at Provst N S Bøgh og Hustru f. Dons. Student (Ribe) 1859; cand. theol. 1865; Kapellan i Stillinge 1868, ved St. Mikkels Kirke i Slagelse 1874; Sognepræst til Henninge s. A.; Sognepræst i Tanderup 1877; Provst tor Baag Herred fra 1881; Sognepræst til Flemløse fra 1883: Medlem af Det kirkelige Udvalg Har skrevet: Den grundtvigske Folkehøjskole (1878): Artikler i Fædrelandet, Sædemanden o. fl. St. Adresse : Flemløse. TOFFT Alfred Komponist: f. 2..Jan i Kbhvn.; gift m. Elna f. Bergmann fsc denne). Musikanmelder ved Berlingske Tidende; Medlem af Danske Dramatikeres Forbund og af den militære Musikkommission; Sekretær i Dansk Kornponist.samfund og i Dansk Koncert Forening. Kompositioner: Danske, tyske og franske Sange; 15 Opus for Klaver; Obo- og Violinstykker: Yifandaka (opført paa Det kgl. Teater); Bonifacius- Skæret (Dagmarteatret). Adresse : St. Annæ Plads 13. Kblivn. TOFFT Elna Koncertsangerinde: f. 11. Juli i Fredericia; Datter af Musikdirektør Julius Bergmann (død 1904): gift m. Komponisten Alfred Tofft (se denne). Uddannet til Pianistinde af Professor Ove Christensen, senere i Sang af Dévilliers i Paris. Debuterede som Sangerinde i Tivolis Koncertsal i Sent. 1905: har optraadt i Sverrig og Finland samt i de fleste danske Provinsbyer. Adresse: St. Annæ Plads 13. Kbhvn. TOLDERLUND H V Etatsraad, RDM.; f. 10. Jan i Vallensved, Sorø Amt; Søn af Førstelærer L N V Tolderlund og Hustru f. Schneider: gift m. Viktoria Elvine f. Richter, S. 18. Juli Uddannelse: Næstved Realskole og Svend Langkjærs Handelsakademi; i Veksehnæglereksanien; etableret som Købmand i Næstved 1862; overtog en større Forretning i Præstø 1871: Byraadsmedlem (dels i Næstved, dels i Præstø) ; svensk-norsk Vicekonsul ; Ovcrligningskommissær ; Direktør for Sydsjællands Laane- og Sparebank og for B ramlass n ran retoren ingen,for rørlige Ejendele i Sjælland Stifis Købstæder. Medlem af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, af Cen- i tral bestyrelsens Forretningsudvalg for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Rigsretten; Medlem af Bestyrelsen for Fællesforeningen for Tor Danmarks Handelsstand; tidligere Formand for Centralforeningen for Sjællands Stifts Handelsforeninger; Landstingsmand fra 1894 (Højre). Adresse: st. Kongensgade 1, Kbhvn. og Næstved. TOLSTRUP Carl Joh. Præst: f.30. Dec i Roskilde: Søn af Præst Carl Tolstrup (død 1886) og Hustru Frederikke f. Topp (død 1905); gift m. Marie T.. f. 14. Juli 1872 i Nyborg, Datter af Overlæge Emil Clémensen og Hustru Caroline f. Raaschou (død 1873). Student (Roskilde) 1889: cand. theol. 1895: J,ærer hos H. k. H. Kronprins Frederik ; Præst for Classenske Boliger , ved Frederiksberg Hospital fra 1900; Sognepræst for Godthaabs Sogn paa Frederiksberg fra Formand for Sognets K. F. U. K. og K. F. ü. M. og for Sosnels Menighedsplcje: Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg kommunale Hjælpekasse. Adresse : Nyelandsvej 76. Kbhvn. TOPSØE Haldor Direktør, Dr. phil., K 2. DM. FM. i Guld: f. 29. April 1842 i Skjelskør; Søn af By- og Herredsfoged S C Topsøe (død 1847) og Hustru f. Thorgrimson (død 1886); gift m. Johanne Albertine T., f. 16. April, Datter af Grosserer J P Nørgaard og Hustru f. Bjerring. Student (Metropolitanskolen) 1860; mag. scient. 1866; Assistent ved mineralogisk Museum , ved Universitetets kemiske Laboratorium : Dr. phil. (De selensure Salte) 1870; Arbejdsinspektør 1873; Lærer ved Officerskolen ; Fabriksinspektør 1889; Direktør for Arbejde- og Fabrikstilsynet fra Medlem af Kommissionen til Ledelse af Danmarks geologiske Undersøgelse , af Videnskabernes Selskab 1877 og af Arbejderforsikrings-Raadet fil Har udgivet : Vejledning i kvalitativ uorganisk Analyse. Adresse: Vesterbrogade 140, Kbhvn. TORM Frederik Professor ved Universitetet, lic. theol.; f. 24. Aug i Chefoo. Kina; Søn af Skibsreder D E Torm (død 1907) og Hustru f. Zoega; gift m. Elisif T., f. 20. Marts paa Frederiksberg. Datler af Oberstløjtnant S L Thaulow og Hustru Alvilda f. Frantzen. Student (Metropolitanskolen) 1888: cand. theol. 1894; Licentiat 1901, Professor i Theologi fra Medlem af Søndagsskoleudvalget i Kbhvn.: Sekretær for Den danske Tsraelsmission; Redaktør af Teologisk Tidsskrift. 28

11 Tor 434_ Har udsivet r Valcntinianismens Historie og Lære (1901); Novatianus' Liv og Forfattervirksomhed (1901); Evangelierne som Kilder til Jesu Liv (1904); Fortællinger af Israelsmissionens Historie (1909); Desuden en Hække Afhandlinger i Teologisk Tidsskritt. Adresse: Holsteinsgade 55, Kbhvn. TORP Carl Professor ved Universitetet, Dr. jur., K'.PM.p.p.; f, 8. Juni 1855 i Flensborg; Søn af Generalkrigskommissær F L Torp og Hustru f. Vølckers; gift m. Marie T., f. 1. April i Kristiania, Datter af Apoteker Thaulow. Til Søs ; Student (privat dimit.) 1874: cand. jur. 1879; Dr. jnr. 1884; Professor 1886; universitetets Rektor Formand i Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; i Bestyrelsen for Juridisk Forening; Formand i Bestysen for Fængselshjælpcn. Form. i Bestyrelserne for Dansk Kau- I iunsforsikrings Aktieslsk. og Kbhs Bryggerier og Malterier; i Bestyrelserne for Det forenede Dampskibsselskab og Akts. Th. Wessel & Vett; Borgerrepræsentant i Kbhvn : det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 6. Kreds Litterære Arbejder: Besiddelsen og dens Betydning i retlig Henseende (Doktordisputats); Den danske Obligationsrets specielle Del (Anden Afdeling) (1887); Tjæren om den ideelle Produktions Beskyttelse (1889); Hovedpunkter al Formuerettens almindelige Del (1890); Dansk Tingsret (1892); Om Straffen (1894); Forsøg og Meddelagtighed (1895); Straffrihedsgrunde og Strafophørsgrimde (1898); De subjektive Strafbarhedsbetingeiser (1900); Den danske Strafferets almindelige Del (1905); Strafbare Angreb paa Liv og Legeme (1908). Har desuden skrevet en Række Anmeldelser og Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen. Tidsskrift for Retsvidenskab, Letterstedtske Tidsskrift, Zeit- Schrift für die gesamte Strafrechfswissensehaft og Det ny Aa.rbundrede; Om den saakaldie formindskede Tilregnelighed (Univ. Progr. 1906); Bidrag til Læren om Berigelsesforbrydelserne (Univ. Progr. 1909). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Palægade 2, Kbhvn. TRAMP Christian Greve. Postmester, R.DM.; f. 7. Sept i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Hofchef, Greve August Tramp til Kyø og Hustru Julie f. Komtesse Ahlefeldt-Laurvigen i gift m. Charlotte f. Komtesse Knuth Knuthenborg, f. 26. April Besiddelse : Kyø (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Fhv. Marineløjtnant; Krigsinvalid fra 1864 (9. Maj); Afsked 1867; i Postvæsenefs Tjeneste 1884; Postmester ved Rømersgades Postkontor 1902, i Odense fra 1906; Folketingsmand tor Aalborg Formand for De dansko Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen Helgoland. Adresse : Dronn. Tværgade 55, Kbh. og Odense. TRAP Cordt Kontorchef u. Magistraten, R.; f. 31. Ang i Kbhvn.; Søn af Gehejmeraad, Kabinetssekretær L P Trap og Hustru f. Hoskiær; ugift. Student (Hauchs Skole) 1878; cand. polit. 1882; cand. jur. 1885: Assistent i Finansministeriet; Lærer ved Officerskolen fra 1893: Chef for Kommunens statistiske Kontor fra' Medlem af Arbejderforsikrings-Raadet 1899; i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelsen af billige Arbejderboliger; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselsk. Søvang; Medlem af Dansk Folkoforsikringsanstalts Repræsentantskab; Medlem af Det internationale Arbejderforsikringsrand i Taris. Litterære Arbejder: Ubemidledes Alderdomsforsørgelse (1892); Ar!)ejderdomstole (1893): Grundrids af Finansvidenskaben (1895). Adresse : Havnegade 9, Kbhvn. TRAUTNER Nicolaj Garvermester, R.; f. 9. Aug i Sorø; Son af Sadelmager og Garver Mogens Trautner (død 1891) og Hustru f. Adler (død 1894); gift m. Florcntine Christiane T. (død 1906). Datter af Skræddermester A P Skog (død 1877) og Hustru f. Schüren (død ca. 1873). Praliminæreksamen (Sorø Akademi) 1858: i Garverlære 1858; "Svend 1862; rejste ca. l½ Aar som Svend i Tyskland, Schweiz og Frankrig; Mester I Bestyrelsen for Garverforeningen i Danmark , Formand Æresmedlem af samme Forening; Medlem af Repræsentantskabet fra 1886, senere af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Industri og Haandva'rk og af Arbejdsgiverforeningen; Formand for Sorø Haandværkerforening , Æresmedlem i samme: Medlem af Sorø Byraad ; Medlem af Næringslovkommissionen af 1890, af Repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1891, af Repræsentantskabet tor Sorø Spare- og Laanekasse fra 1888: Formand for Sorø- Vedde Jærnbaneselskab fra 1904; Medlem af Kontrolkomitéen for den industrielle Kreditforening Adresse ; Sorø.

12 435 Tro TRESCHOW Carl Kammerherre, Jægermester, K 2.DM.: t, 24. Jan. 1839; Søn af Kammerherre Fredrik Treschow og Hustru Andrea f. Rothe; gift m. Sophie T., f. 3. Juni, Datter af Greve, Kammerherre Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae. Besiddelser: Brahesborg med Wilhelmsborg og Hestholmsgaarden (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Registor). Student (prv. dimit.) 1857; cand, jur. 1863; Medlem af Assens Amtsraad ( ); L'forus for det Treschowske Legat fra Adresse : Brahesborg pr. Assens. TRESCHOW Frederik Hofjægermester, R.p.p.; f. 23. Dec. 1870; Søn af Kammerherre Christian Treschow til Frydendal og Hustru Catharina f. Ryan; gift m. Olga f. Uhlendorff, f. 17. Juli. Besiddelse : Torbenfcldt (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd V Provins-Register). Student 1889; cand. jur. 1895; Besidder af det Treschoiv-Torhenfeldtske Fideikommis. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: Torbenfeldt pr. Mørkøv. TRETOW-LOOF F F Kaptajn, Fabrikant, R.; f. 13. Marts 1845 paa. Høgholm ; Søn af Landmand F C Lohff og Hustru f. Schou; gift m. Karen Henriette Basmine f. Bräsch (død 1900). Formand for Teglværksforeningen for Jylland. Adresse : Hobro. TRIER Cerson Sproglærer, mag. art.; f. 23. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Grasseret Ludvig Trier; gift m. Christine Theodora Hansine T., f. 23. Marts i Kbhvn. Student (v, Westenske Institut) 1869; rand. phil. 1870: derefter Sproglærer og siden Lærling paa Krügers Tapetfabrik; kemiske Studier ved Universitetslaboratorierne i Kbhvn. og Paris; Kemiker ved on Sukkerfabrik i Coulommiers; mag. art. 1876; fra 1888 Sproglæ rer i Kbhvn. og Bestyrer af Kursuset Lykeion. Næstformand for F'olkeuniversitetsfor-; eningen; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. Adresse : Nørrebrogade 18 A. Kbhvn. TRIER Herman cand. phil., FM. i Guld; f. 10. Maj 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Adolph Trier og Hustru Sophie f. Bing; gift 1. Gang m. Anna f. Holm (død 1888), 2. Gang m. Emma T., f. 14. Aug i Kbhvn., Datter af Grosserer D B Adler og Hustru Jenny f. Raphael. Student (von Westenske Institut) 1862; cand. phii. 1863; studerede Jura, senere Pædagogik: Lærer; Medudgiver af Vor Ungdom : Studentersam fundets Formand og Formand for sammes Aftenundervisning Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening fra 1886, for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker, for Ny Carlsberg Glyptotek og for Dansk Kulturhistorisk Portrætsamling; Formand for Afholdssamfundet Folketingsmand for Kblivns 1. Kreds og , Formand for Folketinget ; Formand i Forsvarskommissionen ; kongevalgt Landstingsmand 1910; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1893, deus Formand Har udgivet : Kulturhistoriske Personligheder : Pædagogiske Tidsog Stridsspørgsmaal ( ); Af Dagen og Vejen (1902): Gaarden Nr. 8 paa Amagertorv (1900). Adresse : Slotsholmsgade 12, Rbhvn. TRIER Theodor S Vekselerer; f. 17. Jan i Kbhvn.. Firma : Brødrene Trier. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg og af Sø- og Handelsretten. Adresse: Sortedamsgade 5, Kbhvn. TRIER Viggo mag. scient.; f. 8. Dec i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. F. J. Trier og Hustru Sophie f. Ballin. Student (Metropolitanskolen) 1879; mag. scient. 1886; Lærer ved N Zahles Skole og De forenede Latin- og Realskoler fra 1887; tillige Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1897; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik. Adresse ; Holsteinsgade 3, Kbhvn. TROELS-LUND Tr. Fr. Professor, Dr. phil. K 1.DM.p.p.; f. 5. Sept i Kbhvn.: Søn af Justitsraad, Kontorchef H F Lund og Hustru f. Lund; gift in. Sigismunda T-L., f. 2. Sept. 1843, Datter af General Sigismund Tillisch og Hustru t. Lund. Student 1858; cand. theol. 1866; Stipendiat ved det kgl. Gehejmearkiv ; Dr. phil. (Om Sokrateses Lære og Personlighed) 1871; Lærer ved Officerskolen ; Privatdocent ved Universitetet ; holdt Forelæsninger ved Kunstakademiet ; Ordenshistoriograf 1897; Medlem af Videnskabernes Selskab og af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie os Sprog. Medlem af Komitéen for Dansk Folkemuseum fra 1886; tidligere Medlem af Bestyrelsen for De sjællandske Forsvarsforeninger. Litterære Arbejder: Dagligt Liv i Norden i Slutningen af det 16. Aarhundrede I-XIV; Peder Oxe; Historiske

13 Tro 436 Skitser efter utrykte Kilder; Mogens I Heinesøn; Christian IV.s Skib paa Skanderborg Sø; Sundhedsbegreber. Udeul. Orden : Cfr.Fr. Adresse ; Kvæsthusgade 5, Kbhvn. TROJEL J F E Overlærer, Dr. phil.; f. 30. Okt i Kolding; Søn af Overlærer F 0 L Trojei (død 1867) og Hustru Augusta f. Mohr: gift m. Sophie Margrethe T., f. il. Marts i Roskilde, Dat-. ter af Professor S Thrige (død 1901) og Hustru Christine f. Fibiger (død 1900). Student (Sorø) 1865; cand. philol. 1872; udstillede paa Charlottenborg 1886; Dr. phil. (Middelalderens Elskovshoffer) 1888; Lærer ved og Medejer af Haderslev Læreres Skole : Adjunkt ved Metropolitanskolen 1892,; Overlærer 1903; Medlem af Forretningsudvalget for Statsskolens Lærerforening. Adresse; Nyhavn 53, Kbhvn. TROLLE Carl Kaptajn, Assurancebestyrer, R.p.p.; f. 7. Marts 1856 i Aabenraa i Slesvig; Søn af Etatsraad fh. Toldkasserer J C H Trolle og Hustru Anna f. Spring, Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1893; Afsked 1905; Næstkommanderende ved Søtransportvæsenet fra 1905; Vaehtkaptajn hos Kon- : gen af Siam i 2 Aar: Forretningsfører for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribnig til Folketingsmand (Højre) for Thisted kredsen Udenl. Ordener: Gr.Fr.: J.II.S.; S. Kr. Adresse : Vestmannagado 2, Kbhvn. TROLLE Marius Overformynder, K 2. DM.; f. 28. Okt paa Fredriksgave. Fyen; Søn af Justitsraad Lars Trolle og Hustru f. Møller; gift m. Frederikke Margrethe T., f. 6. Juli 1845 i Slagelse, Datter af Grosserer R B Knudsen og Hustru f. Fischer. Student (priv. dimit.) 1857; cand. jur. 1863: Volontær i Justitsministeriet 1864, Assistent 1869, Fuldmægtig Kontorchef 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1880; Højesteretsassessor 1894; Overformynder samme Aar. Medlem af Kontrolkomitéen for Forsikrings Aktieselskabet Skjold Adresse : Vendersg. 31, Kbhvn. TRONIER Johan Direktør; f. 26. Jan i Næstved;. Son af Branddirektør, Folketingsmand C C Tronier (død 1875) og Hustru Jacobine f. Gram (død 1892); gift m. Ella Augusta T., f. 12. Dec.1873 i Vejle. Datter af Grosserer J II Brandt (død 1899) og Hustru Augusta f. Bekkevold. Formand i Direktionen for Landbygningernes almindelige Brandforsikring; Formand for Skatteraadet i Kbhvns Amts nordre Birk, for Skatteraadsforeningen, for Tilsynsraadet i Grundejernes Hypotekforening i Kbhvn. og for et af De gensidige danske Brandforsikrings-Selskaber nedsat Udvalg til Foranstaltninger mod Ildebrande paa Landet; Formand for det af Bygnings- Brandforsikringerne paa Landet indsatte Nævn; i nogle Aar Sekretær ved Arbejdsgiverforeningen, ved Murer- og Stenhuggerlavet i Kbhvn., ved De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker og Formand for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening. Medstifter af Fremskridtsklubben i 80erne, af Arbejdsgiverforeningen af 1906 og af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Adresse : Margrethevej 4, Hellerup. TRUELSEN Martius Bogtrykker og Papirhandler; f. 3. Sept i Pilemark, Samsø; Søn af Herredsfuldmægtig Morten Truelsen og Hustru Emilie, f. Milling: gift m. Eleonora T., f. 10. Jan. i Kbhvn., Datter af Tobaksfabrikant R Strøm og Hustru f. Milling. Uddannet som Typograf (Storehedinge, Kbhvn., Altenburg o. fl. St.); etableret som Bogtrykker og Forlægger i Kbhvn. 1883; i mange Aar Formand for Bogtrykfagets Voldgiftsret; Næst. formand i Kbhvns Bogtrykkerforening. Har udgivet: Statistisk Oversigt over Typografien i Danmark; Et Par Ord om Trefarvetryk. Adresse : Stormgade 16, Kbhvn. TRUELSEN P M.Stabsintendant, R DM.; f. 29. Dec i Sorø; Søn af Bødkermester II L Truelsen og Hustru f. Jørgensen; gift m. Ane Christine Deflefdine T., f. 4. Febr. i Kbhvn. Datter af Pianofabrikant Frederik Bryning og Hustru f. Hougs. Student (Sorø) 1866; cand. phil 1867: studerede Jura: indtraadte i Hærens Forplejningskorps 1869, Intendant 1875, Overintendant Stabsintendant Gencralkommandointcndant ved 2. Geralkommando. Adresse: Nørregade 2, Aarhus. TRYDE Vilhelm Boghandler, R.; f. 30. Okt i Lundtofte; Søn af Gaardejer, exam. jur. F V Tryde og Hustru f. Huulevad; gift m. Ovine T., f. 2. Febr. i Kbhvn., Datter af Urtekræmmer C Tryde og Hustru f. Stinck. I Boghaudlerlære i Helsingør : Medhjælper i Kbhvn ; overtog en Boghandel i Byen Slesvig 1863, men blev allerede Aaret efter af de østerrigske Tropper tvungen til at forlade denne; etableret i Kbhvn. 1864; Firma: Vilhelm Tryde. Formand og Kasserer for den danske Boghandlerforening ; Medlem af Bestyrelserne for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte,

14 437 Tux og for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning. Adresse : Kronprinsessegade 18, Kbliv. TSCHERNING Eilert Professor, Dr. med., E.p.p.; f. 5. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Krigsminister, Oberst A F Tscherning og Hustru f. Lutzow; gift 1. Gang m. Henny T. (se denne), 2. Gang ni. Elisabeth (Lisbeth) T., f. 7. Dec. 1869, Datter af Skibsfører O Ba e og Hustru f. Jiirgensen. student (Borgerdydskølen i Kbhvn.) 1868; med. Eks. 1875; Læge ved den røde Halvmaanes Läsaret i Erzerum under den russisk-tyrkiske Krig ; Dr. med. 1881; Prosektor ved Kommunehospitalet ; Reservelæge i Hæren ; Sekretær i Medicinsk Selskab ; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd ; Censor ved medicinsk Eksamen ; Medredaktør af Bibliotek for Læger 1890; Formand for Lægeforeningen for Kbhvn. og Omegn ; Medstifter af og senere Generalsekretær for Nordisk kirurgisk Forening 1892; Overkirurg ved Kommunehospitalet Afd. V 1893; Formand for Medicinsk Selskab ; Docent, i klinisk Kirurgi 1897; Medlem af Arbojderrorsikringsraadet fra Overkirurg ved Kommunehospitalei Afd. 1 fra 1899; Medstifter og Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikringsanstalt; Medstifter at Det danske Selskabs Skole; Medlem af Kommissionen for Opførelse af Bispebjerg Hospital; Medstifter af Dansk kirurgisk Selskab; Medlem af Bestyrelserne for Dronning Louises Børnehospital fra 1899, Kbhvn«radikale. Venstreforening,.Plantageselskabet Dansk Testindien og Rekonvalescenthjemmet F V Hegels Minde samt Skagens Badehotel. Udenl. Orden: T.M. Adresse : Kommunehospitalet, Kbhvn Island; Søn af Købmand, Konsul C TSCHERNING Henny Frue; f. 5. D Tulinius og Hustru Gudrun Thorarensen; gift m. Helga f. Frich, f. 13. Marts 1853 i Kbhvn.; Datter af Post-I inspektør Theodor Schultz og Hustru Okt. i Aarhus. f. Ipsen; gift ro. Professor Eilert Uddannet hos P F Lagoni i Faa. Tscherning (Ægteskabet ophævet). borg; engelsk Korrespondent i G Sygeplejerske og Plejemoder paa j Noacks Forretning Kommunehospitalet : foretog Islandsk Købmand i Kbhvn. fra 1883 en Rejse til England, Skotland 1889; Korresponderende Reder for og Tyskland for at studere andre Landes Sygeplejeuddannelse: gjorde en Udenl. Ordener: Fr. off. d'arad.; F. Dampskibsselskabet Thor. kort Tid Tjeneste som Elev i Nightingale Skolen, St. Thomas Hospital i Adresse : Gofionsplads 5, Kbhvn. Æ.L.; N.St.O. London; Formand for Dansk Sygepie jeraad og for sammes Sygekasse fra p.p.; f. 4. Marts 1853 i Tandslet paa TUXEN August Generalmajor, K 2.DM Als; Søn af Sognepræst M P Tuxen og Adresse : Østerbrogade 56 G, Kbhvn. Hustru f. Bournonville; gift m. Ingeborg Nicoline Sophie f. Jørgensen, f. TSCHERNING Leo Skuespiller, cand. phil.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn 18. Maj 1865 i Helsingør. af fh. Bankbestyrer Johan Tscherning, Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant Adoptivsøn af Marie Elisabeth Tscherning; gift m. Harriet Josefa T., f. 9 Oberst 1906; Generalmajor og Chef for 1876, Kaptajn 1885; Oberstløjtnant 1899; Nov i Kbhvn., Datter af Fabri 2. jydske Brigade kant M A Nyrup (død 1892) og Hustru Victoria f. Hansen. Student (Efterslægtens Skole) 1897; cand. phil. 1898; Elev ved Det kgl. Teater ; debuterede paa samme Teater i April 1899 i Dansen gaar; ved Helsengreens Selskab , ved Folketeatret ved Det ny Teater fra 1908; Iscenesætter ved de mindre Teatre, Leder af Turneer og Sommert ea t re. Redaktør af Saisonen" , af Det ny Teaters Program fra Har udgivet i Serier: Memoirer og Breve; Af Eleonore Christine Tschernings Efterladte Papirer; Novellistiske og historiske Bidrag til Tidsskrifter og Blade; Oversættelser. Adresse : Emilievej 2 A, Kbhvn. TSCHERNING Marius Professor, R.; f. 11. Dec i Østrup ved Odense; Søn af Skolelærer C R Tscherning og Hustru f. King: gift m. Arnak T. f. 26. Juli i Kbhvn., Datter at Boghandler Myhre og Hustru f. Lindemann. Student. (Odense) 1872: med. Eks. 1878; Reservelæge i Hæren ; Dr. med. 1882: Directenr ad.joint ved Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium i Paris 1884: Chef de clinique de Gillet de Grandmonts Øjenklinik ; Docteur en médécine 1887; ansat som Médécin oculiste de l'institution nationale des snurdsmuets 1888; Prix Barbier (Acad. des scienees) 1891: Prix Meynot (Acad. de med.) 1893; Direktør for Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium Har skrevet: Myopiens-Etiologi; Optique physiologique; Oeuvres ophlhulmologique de Thomas Young, etc. TJdcnl. Orden : F..K.L. Adresse : Paris, 15 rue de Meziéres. TULINIUS Thor E Grosserer, R.MIDR. p.p.; f. 28. Juli 1860 i Eskefjord paa

15 TUX 438 Litterære Arbejder: Et stort Antal historiske Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter; Royal Danois; Garnisonsliv i Helsingør under Christian V (1891); Medarbejder ved Meddelelser fra Krigsarkiverne; Redaktør af Ridrag til den store nordiske Krigs Historie. Udenl. Orden ; S.Sv. Adresse; Aalborg. TUXEN Emil Direktør; f, 28. Aug i Kbhvn.; Søn af Direktør ved Orlogsværftet N E Tuxen (død 1891) og Hustru Bertha f. Gjødvad (død 1908); gift m. Bertha f. Gjødvad (død 1907). Deltog som Søkadet i Slaget ved Helgoland 1864; Søoffieerseksamen 1867: Chef for Firmaet Tuxen & Hammerich ; Medstifter af og i Direktionen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme fra 1898 og for Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn fra Adresse: Jagtvej 199, Kbhvn. TUXEN H L H Direktør i Hærens tekniske Korps, R.DM.p.p.; f. 4. Jan i Kbhvn.; Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru f. Bernhoft; gift m. Christino Elisabeth f Grønwold, f. 24. Maj i Slagelse. Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1888; Lærer ved Officerskolen; Oberstløjtnant 1904; Direktør i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for Hærens Tøjhus. Udenl. Ordener: B.L.; N.L.; S.Sv. Adresse: GI. Kongevej 31, Kbhvn. TUXEN J C Direktør ved Orlogsværftet, K 2.Dlf.p.p.; f. 31. Okt i Kbhvn.: Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru Elise f. Bernhoft; gift m. Emma Margrethe f. Hansen, f. 18. Maj. Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; underdirektør ved Orlogsværftet 1880; Direktør for Orlogsværftets Skibsbyggeri og Maskinvæsen fra Formand for Skibshypotekbankens Kontrolkomité for Skandinavien og for Begravclseskassen for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd samt Underofficerer: Medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab og for The Siam Electricity Co. ltd.; Formand for Det danske aeronautiske Selskab. Udenl. Ordener: I.Kr.; N.St.O.; Pr. R.Ø.; R.St.Stan.; S.N. Adresse : Overgaden o. V. 60, Kbhvn. TUXEN Lauritz Kunstmaler, Professor, R.DM.p.p.; f. 9. Dee i Kbhvn.: Søn af Direktør for Orlogsværftet N E Tuxen; gift 1. Gang m. Ursule f. de Baisieux (død 1899); 2. Gang m. Frederikke T., f. 11. April i Larvik. Norge, Datter af Godsejer Michael Treschow og Hustru f. Brøndsted. Elev af Kunstakademiet og af Kyhn; Medlem af Kunstakademiet 1897 og af Akademiraadet; Professor i Malerkunst fra 1909; Medleder af Kunstnernes Studieskole, Malerier: Fra Jyllands Vestkyst en Fladbaad bemandet med Fiskere, søger i haardt Vejr at naa od til et strandet Skib (1875); Susanna i Badet (1879); Trankogning paa Jyllands Vestkyst (1881); Loftsbillederne i Frederiksborg Slot; Danmark, som modtager Stændernes Hyldning (1883), Venus' Triumf, Søen og Havet; Kong Christian den Niende og hans Slægt (1886); Dronning Victoria og hendes Slægt; Hertugen af Yorks Bryllup; Kejseren af Ruslands Bryllup; En Havefest ved Dronning Victorias Diamantjubilæum; Kejser Nikolaj II.s Kroning; Do fire Slægtled; Kong Edvard VII.s Kroning; Arkonas Indtagelse. Adresse : 0. Voldgade 4 B, Kbhvn. og Skagen. TUXEN S C A Landbrugskandidat, Forstander, R.; f. 14. Maj 1848 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift IB. Termanna Magdalene f. Meyer, f. 11. Juli i Odense. Landbrugseksamen 1869; Forvalter; Redaktør af Ugeskrift for Landmænd 1874; Overlærer paa Næsgaard Agerbrugsskole ; Forstander for Malling Landbrugsskole 1889; Forstander for Næsgaard Agerbrugsskole fra Adresse: Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard pr. Stubbekjøbing. TUXEN S L Undervisningsinspektør, Professor, Dr. phil., R.; f. 29. Maj 1850 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift m. Johanne Margrethe f. Jørgensen, f. 2. Aug. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen) 1868; cand. puilol. 1875: Forstander ved Frk. Zahles Skole ; Bestyrer af Det Femmerske Lærerindescminarium ; Medbcstyrer ved Borgerdydskoler, i Kbhvn. 1891, Enebestyrer ; Dr. phil. (Kejser Tiherius) 1896; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1898: Undervisningsinspektør for De fuldstæn dige højere Almenskoler fra Formand i Pædagogisk Selskab18? 1900: Leder af Kursus i praktisk Undervisningsfærdighed for Lærere og Lærerinder ved Statens højere Almenskoler. Litterære Værker: Om Maal og Midler for den højere Dannelse (1884): Karaktertegning i den græske Tragedie (1900); Den moderne Homerkritik (1901). Adresse : Sortedamsdossering 63 B, Kbhvn.

16 Ü9 Tyb TVEDE Charles Direktør, R. ; f. 21. Febr i Helsingør; Søn af Landstingsmand, Kaptajn J L Tvede og Hustru Emilie f. Bjerg; gitt m. Johanne Elizabeth T., t. 4. Maj 1868 i Kbhvn., Datter af Toldinspektør Gradman og Hustru Marie f. Lundwall. Uddannelse; Teknisk Skole i Kbh., paa Landbohøjskolens Laboratorium, paa forskellige Bryggerier i Danmark og paa Gær- og Spritfabrikker i Tyskland; Murorsvendestykke i Kbhvn. 1879; Inspektør ved Aktieselskabet Helsingørs Spritfabrik, I L Tvede 1882, Direktør Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Helsingørs offentlige Laanekontor fra 1892; Medlem af Helsingør Byraad ; Formand for Helsingör kongelige private Skydeselskab fra 1900, for Foreningen af danske Spiritusfahrikanter fra 1898 og for Foreningen af danske Spiritusfabrikanters Arbejdsgiver Afdeling fra 1904; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingør Afdeling fra 1904: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse fra 1907; Repræsentant for Kbhvns Telefon Aktieselskab i Helsingør Afdelingen fra 1906; Overligningskomntissær fra 1908: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Ulykkesforsikrings Repræsentantskab fra 1909; Landstingsmand fra 1908 (Højre), Adresse : Helsingør. TVEDE Gotfred Arkitekt: f. 7. Okt, 1863 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt F V Tvede og Hustru Maren f. Ostermann; gift m. Bodil Marie T., f. 24. Dec i Kbhvn., Datter af Professor Dorph-Petersen (se denne). Elev af Kunstakademiet; Afgang som Arkitekt 1889; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1908; i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; Medlem af Direktionen for Kbhvns Hippodrom. Har bl. a. bygget: Finsens Lysinstitut og Klinik for indre Sygdomme; Det østasiatiske Kompagni's Bygning i Fri; havnen og sammes Kontorbygning i' Holbergsgade 2, Plessens Palæ i Kristiansgade; Kbhvns Alderdomshjem; sammen med V Schmidt Badeanstalten Kjøbenhavn og sammen med Fritz Koch Jærnindustriens Bygning i Nørrevoldgade, Det kgl. octr. alm. Brandassurance Kompagni ved GI. Strand. Adresse : Nybrogade 18, Kbhvn. TVERMOES C F C Jægermester; f. 13. Okt i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant C Tvermoes øg Hustru Anna f. Jlunthe de Morgenstjerne; gift m. Maren Pouline Mario f. Hansen, f. 15. Nov. i Jylland. Ejer af Søllerødgaard, Kragholmgaard og Trørødgaard. Kirkeværge for Søllerød Kirke; Forligsmægler i Tyendesager i Søllerød Kommune. Adresse : Søllerødgaard, Holte. TVERMOES Ferd. Etatsraad, Overretsprokurator, R.DM.; f. 2. Juli 1828; Søn af Fabrikant J F Tvermoes; gift m. Ida Vilhelmine T.; f. 20. Jan. i Assens. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1846; cand. jur. 1854; slesvigsk juridisk Eksamen 1856: Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1857, Fuldmægtig 1858; Landfoged paa. Sild 1859: Overretsproveprokurator i Kbhvn. 1866; Overretsprokurator 1869; Translatør i Engelsk, Fransk og Tysk, Adresse ; Malrnøgacle 6. Kbhvn. TVERMOES Godtfred Konferensrnad, R.DM.; f. 23. Okt i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886): gift m. Mathilde T. (død 1899), Datter af Departementschef F C Esskildsen. Student (privat dimit.) 1852; cand. phil. 1853; cand. polyt. 1862; Sekretær og Bogholder ved Kbhvns Havnevæsen ; kst. Direktør i Livrenteog Forsørgelsesanstalten af 1842, ; Direktør i Forsikringsselskabet Danmark fra 1873, i Landbygningernes almindelige Brandforsikring ; Medbestyrer af Alderdomsforsørgelsesfondet for Det kgl. Teaters Personale fra Adresse; Christiansholms Sloteallé 5, Klampenborg. TVERMOES Rudolph Direktør i Nationalbanken, R.; f. 8. Maj 1832 i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886); gift m. Rosine T. (død 1871), Datter af Læge Schow i Næstved. Student 1849: cand. phil. 1850; lærte Handelen i Faderens Forretning og i England: oprettede en Forretning i Leith (Firma Tvermoes & la Cour); overtog sammen med sin Broder Faderens Forretning 1857; Grosserer i Kbhvn. 1862; fleraarigt Medlem af Kbhvns Ligningskommission og af Nationalbankens Repræsentantskab ( ); Medlem af Grosserer-Societetets Komité fra 1886; Direkter i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn , I Nationalbanken fra Adresse: Niels Juclsgade 10, Kbhvn. TYBJERG Erland Assessor i Kriminalretten, Dr. jur.; f. 27. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Hans Chr. Tybjerg og Hustru i. Poulsen; gift m. Clara Sophie f. Sarauw, f. 3. Maj i Petersværft, Kallehave. Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. jur universitetets Guld-

17 Ty c medalje 1889; Assistent i Justitsministeriet 1890, Fuldmægtig sammesteds 1897; Assessor i Kriminalretten fra 1898; Ur. jur Censor ved de juridiske Eksaminer. Formand i Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse; Næstformand for Den faste Voldgiftsret. Har skrevet: Handelsret og Søret i Hages Haandbog i Handelsvidenskab: Om Bevisbyrden (Doktordisputats); Retspleje Reformen (1899). Adresse: Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn. TYCHSEN V E Oberst, K 2.DM. FM. I Guld p.p.; f. 4. Dec Odense; Søn af Købmand Valentin Tychsen og Hustru f. Brodersen; gift m. Emmy Coralie f. Menzell, f. 21. April. Uddannet paa Den kgl. militære Højskole ; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; paa Officerskolen ; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1875; Stabschef ved Ingeniørkorpset ; Lærer ved Officerskolen ; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1906; Chef for 2. Ingeniørdirektion fra 1900; Tilsyn med de danske Krig'ergrave i Tyskland siden 1883: Krigsministeriets Delegerede ved Udstillingen i Kbhvn Ingeniør ved Lammefjordens Tørlægning 1873; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab fra 1896; Medstifter af og Sekretær i Den tekniske Forening, Bestyrelsesmedlem i samme ; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds Har bl. a. skrevet: Fortifikuf ionsctaterne og Ingeniørkorpset Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Gr. Fr.: N.St.O.; E.St.A.; Rum. St.; Sp.M. F.; S.Sv. Adresse : Ny Vestergade 18, Kbhvn. TØNDER Ebbe Kammerherre, Oberst, K 1.DM.p.p.: f. 17. Sept i Kbhvn.; Søn af Etatsraad A N C Tønder og Hustru f. Adler; gift m. Marie Johanne f. Toft (død 1902). Kadet 1853; Sekondløjtnant 1855; Dyrlægeeksamen 1862; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1872; Ritmester 1876; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1879; Oberstløjtnant 1885; Oberst 1892; Formand i Rcmontekoinmissionen 1895; Afsked I Bestyrelsen for De danske Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen til understøttelse af Danncbrogsridderes Efterladte. Udenl. Orden : O.J.Kr. Adresse: Pennehavegaard pr. Rung- sted. 44u TØNNESEN M P Proprietær, R.; f. 7. Marts 1858 paa Øbakkegaard; Søn at Gaardejer Tønnes Hansen og Hustru Kirstine f. Madsen; gift m. Sophie f. Andersen, f. 2. Sept. i Gandløse. Medlem at Amfsraadet for gl. Kbhvns Amt og af Overskyldraadet ; Formand for Kommissionen angaaende Jordlodder for Landarbejdere i Kbhvns Amt; Landvæsenskommissær. Adresse : øbakkegaard pr. Ballerup.

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961 Mette Møllers aner Mette Møller Familien Møller 96 Indholdsfortegnelse Mette Møllers aner. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation Navneindeks 2 2 3 4 Udskrift

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 JP 1 1912 Aage Rudolph Poulsen, Skibby KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 Født: 1912 22 August, Varde Byggeforeningsvej, navn: Aage Rudolph Poulsen, forældre: Typograf Jeppe Poulsen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere