Anden halvdel af Hilberts 16. problem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden halvdel af Hilberts 16. problem"

Transkript

1 Anden halvdel af Hilberts 16. problem Et gammel uløst problem Af Jacob Schach Møller Denne artikel er blevet trukket tilbage fra En række bedømmelsesrapporter med specifikke detaljer viser, at det fremlagte bevis ikke hviler på et solidt grundlag, og at der er behov for yderligere gennemarbejdning. V. Lakshmikantham Ansvarshavende redaktør Det er november Grigori Rozenblum bliver kontaktet af en tidligere student, som henleder hans opmærksomhed på dagens udgave af Expressen. Som matematiker ved Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg, specialiseret i disciplinen matematisk analyse, har Rozenblum en naturlig interesse for en artikel, der omhandler et af de kendteste udestående matematiske problemer inden for hans fagområde. Elin Oxenhielm, 22-årig matematikstudent ved Stockholms universitet, har måske løst en af historiens største matematikgåder. I næste uge publicerer hun en artikel, hvori hun udreder en del af Hilberts 16. problem. Expressen, 26/ Rozenblum er russisk, uddannet fra Leningrads Statsuniversitet nu Skt. Petersborg hvorfra han fik sin ph.d. i Efter at havde undervist ved universiteter rundtomkring i Rusland i 20 år, kom han til Aalborg Universitet i 1993 som gæsteprofessor i matematik. Han blev i Aalborg i to år, hvorefter han fik sin nuværende stilling ved Chalmers. Han er ekspert i det matematiske studie af kvantemekaniske systemer. Han er nok mest kendt for en ulighed, kaldet Cwikel-Lieb- Rozenblum-uligheden opkaldt efter Michael Cwikel (Technion, Haifa), Elliott Lieb (Princeton) og ham selv. Uligheden, som indgik i hans ph.d.-afhandling, sætter en i stand til at beregne et maksimalt antal stabile tilstande, som visse kvantemekaniske systemer kan befinde sig i. Nyheden om gennembruddet bredte sig hurtigt ud over Sveriges grænser, og følgende overskrift er at læse på BBC s hjemmeside: Historisk matematik-gåde løst En 22-årig studerende på universitetet i Stockholm, Elin Oxenhielm, har muligvis løst en del af et af matematikkens største uløste problemer. news.bbc.co.uk 27/ Formålet med dette bidrag er at forklare, hvad Hilberts 16. problem går ud på, og hvorfordetersværtatløse,thideterstadiguløst,somlæserenmåskealleredehar 127

2 Jacob Schach Møller Figur 1: Grigori Rozenblum. udledt af det indledende citat af V. Lakshmikantham, redaktør for tidskriftet Nonlinear Analysis. Men først skruer vi tiden tilbage til år 1900 for at sætte tingene i et historisk perspektiv. Den 8. september 1900 afholdtes den internationale matematikkongres ved Sorbonne i Paris. I anledning af århundredeskiftet havde den tids mest indflydelsesrige tyske matematiker David Hilbert forberedt en liste over 23 problemer, som han så som vigtige udfordringer for det 20. århundredes matematikere. Under kongressen holdt Hilbert en tale, hvori han fremlagde de problemer, han havde identificeret som værende de mest centrale. Hvemafosvilleikkegerneløftesløret,baghvilketfremtidenliggerskjult,ogkasteet blik på de forestående fremskridt i vores videnskab og få indblik i hemmelighederne bag deres udvikling i de kommende århundreder! Hvilke mål vil de kommende generationers førende matematiske ånder stræbe efter at indfri? Hvilke nye metoder og nye kendsgerninger vil de nye århundreder opdage inden for den matematiske tænknings rige, vidtstrakte felt? Figur 2: David Hilbert. Hilbert var født i 1862 i Königsberg nu Kaliningrad og arbejdede som ung ved universitetet i Königsberg, hvor han bestred en stilling som professor fra

3 Anden halvdel af Hilberts 16. problem til I 1895 blev han udnævnt til institutleder for det matematiske institut i Göttingen, som på det tidspunkt var verdens matematikcentrum. Hilbert blev i Göttingen indtil sin død i 1943 under anden verdenskrig. I de sidste år af sit liv måtte han lide den pine at se sit gamle institut blive decimeret til ingenting af nazisternes udrensninger af jødiske videnskabsfolk fra tyske universiteter. Blandt de 23 problemer Hilbert fremlagde ved pariserkongressen, står der i dag tre problemer tilbage som uløste. Deriblandt finder vi Riemann-hypotesen samt problemet refereret til i titlen på denne artikel, nemlig at bestemme en mindste øvre grænse for antallet af såkaldte grænsecykler for plane differentialligninger hørende til polynomielle vektorfelter. For at kunne forstå, hvad problemet handler om, vil vi først forklare, hvad det er for nogle størrelser, der indgår i formuleringen af problemet. Første stop på vejen er polynomier af en og to variable samt deres rødder. Ved et polynomium af grad n, i en variabel x, forstår vi en funktion p =p n på formen p(x)=a n x n +a n 1 x n 1 + +a 1 x+a 0. Her era 0,a 1,...,a n reelle tal, der bestemmer polynomiet. Dog skala n være forskellig fra nul, førend vi kalder p et n te-gradspolynomium. Her er nogle eksempler på polynomier af grad gående fra n=0 til n=3: p 0 (x)=1, p 1 (x)=x, p 2 (x)=x 2 x, p 3 (x)=x 3 x. For at formulere og diskutere Hilberts problem skal vi bruge polynomier af vilkårlig orden. Vi reserverer bogstavet p til at betegne polynomier af én variabel og skriver nogle gange p n for et polynomium af grad n. Ved en rod til et polynomium p forstås et reelt tal x, som opfylder, at p(x)=0. Et polynomium af grad n kan have op til og med n reelle rødder. Lad os skriver p for mængden af rødder for et givet polynomium p. I eksemplerne ovenfor har vi R p0 =, R p1 ={0}, R p2 ={0,1}, R p3 ={ 1,0,1}. Her bruger vi symbolet til at betegne den tomme mængde, som udtrykker, at p 0 ingen rødder har. Vi får også brug for polynomier af to variable. Det vil sige funktioner, som til et par af reelle tal x og y tilskriver et nyt reelt tal P(x,y) ud fra en forskrift på formen P(x,y)=a n,m x n y m +a n,m 1 x n y m 1 +a n 1,m x n 1 y m + +a 1,1 xy+a 1,0 x+a 0,1 y+a 0,0. Her er a i,j erne alle reelle tal. Vi kalder P et (n+m) te-gradspolynomium af to variable, hvis a n,m 0. Som eksempler kan læseren tænke på P 1 (x,y)=y, P 2 (x,y)=x xy, P 3 (x,y)=y+(1 x 2 y 2 )x, Q 1 (x,y)= x, Q 2 (x,y)=xy y, Q 3 (x,y)= x+(1 x 2 y 2 )y. 129

4 Jacob Schach Møller VireservererbogstaverneP ogq tilatbetegnepolynomieraf2variableogskriver nogle gange P n og Q n for at indikere, at polynomierne har grad n. For polynomier af to variable bliver rødderne nu en mængde af punkter i planen, givet ved talpar (x,y), for hvilke P(x,y)=0. Mængden af rødder former det, man kalder algebraiske kurver i planen, og bestemmelsen af strukturen af sådanne algebraiske kurver er faktisk den første del af Hilberts 16. problem, men regnes for at være for diffust formuleret til at tillade en klar løsning. I Figur 3 kan man se rødderne for polynomierne listet ovenfor P1 0 Q1 0 1 P2 0 Q P3 0 Q3 0 1 P2 0 Q Figur 3: Rødder for par af polynomier. ViernuparattilatbeskrivedenførsteingrediensiHilberts16.problem.Givet et par af polynomier P og Q i to variable x og y, kan vi konstruere et vektorfelt i planen på følgende måde. Til et punkt (x,y) i planen knytter vi en pil startende i punktet (x,y) og pegende i retning af (P(x,y),Q(x,y)). Det vil sige at pilens spids sidder i punktet (x+p(x,y),y+q(x,y)). I Figur 7 er vektorfeltet hørende til parret (P 1,Q 1 )afbildet,ifigur4sesparret(p 2,Q 2 ),ogendeligkanvektorfeltethørendetil (P 3,Q 3 )nydesifigur8.betydningenafdeekstrafarverigedekorationerifigurerne vil blive forklaret i det efterfølgende. Af speciel betydning er nulpunkterne for vektorfeltet, dvs. de punkter (x, y), hvor pilen ingen længde har. Denne mængde kalder vie, og den kan bestemmes, hvis vi kender rødderne for både P og Q. Den er nemlig præcist givet vede = R P R Q, mængden af talpar (x,y) som er rødder i både P og Q. I Figur 3 er de fælles rødder for polynomier P og Q markeret med grønt. 130

5 Anden halvdel af Hilberts 16. problem Vi er nuistandtilat give læseren et første indtrykaf,hvad en løsning til en differentialligningerforetdyr.enløsningkanopfattessomenkurveiplanen,der slanger sig igennem pileskoven i et givet vektorfelt, adlydende to ganske strenge færdselsregler: Fortsæt altidiretning afdenpil,der stritter udfradet punkt,duer kommet til. Om nødvendigt, skift hastighed, så din hastighed matcher længden af pilen, i hvis retning du bevæger dig. For at bestemme en løsning, kaster man sig ned et sted mellem pilene og slanger sig igennem dem, alt imens man minutiøst adlyder reglerne. Det er selvsagt noget, en computer er god til at gøre, og de mere komplicerede illustrationer i denne artikel er da også lavet numerisk. De fælles røddere, for P og Q, svarer til punkter i planen hvor den tilhørende pil har længde nul. Hvis man starter i sådan et punkt og følger færdselsreglerne, kommer man ikke nogen vegne. Den tilhørende løsningskurve er derfor konstant. Punkterne i E kaldes ligevægtspunkter, dvs. reflekterende løsninger der ikke ændrer sig over tid. For at kunne forstå mere præcist, hvad reglerne ovenfor betyder, er vi nødt til at forklare,hvordanman tilskriver en hastighedtilen kurveiplanen(eller i rummet for den sags skyld). At det kræver lidt omtanke illustreres nydeligt af følgende citat fra The Feynman Lectures on Physics Vol 1: Damen bliver standset af politiet, og betjenten kommer hen til hende og siger Sig mig, er du klar over, at du kørte 100 km/t, moster! Det kan ikke passe, hr. betjent, svarer hun, for jeg har kun kørt i syv minutter. Det giver jo overhovedet ingen mening hvordan skulle jeg kunne have kørt100km/t, når jeg ikke engang har kørt i en time? Lad os skrive x for en funktion fra de reelle tal R til de reelle tal R, som til tid t tilskriver en position x(t) på en linje. Man kan tænke på en bil, der kører på en linje, hvor x(t) er bilens position på linjen til tiden t. Lad os sige, at vi læner os ud ad døren, mens vi kører rent hypotetisk naturligvis og sætter en streg på vejen, når klokken er t, og igen efter yderligere s tidsenheder. Vi har således tilbagelagt strækningen x(t+s) x(t), dog har vi muligvis tabt kridtet ud af døren og er blevet nødt til at bakke lidt undervejs for at samle det op. Vi får nu en slags middelhastighed ud ved at dele med s x(t+s) x(t). s Vikantilskrivebilenx enhastighedtiltident vedatsættedenandenstregivejen tættereogtætterepådenførste vedatlades blivemindreogmindre.detkaldes den afledede eller hastigheden af x til tiden t, og vi skriver den som x (t). Hvis x (t) er negativ, er det, fordi vi bakker. Den afledede x af x er således igen en 131

6 Jacob Schach Møller funktion, men vi tænker på den som en hastighed i stedet for en position. Afleder man x igen, får man accelerationen. Bemærk, at det ikke er alle funktioner, der kan tilskrives en afledet, det kræver nemlig, at proceduren med at lade s mod 0 giver mening, og hvorvidt det kan lade sig gøre afhænger af funktionen x. Forestil dig for eksempel, at vi hugger bremsen i, og bilen stopper med et ryk. Da vil vi ikke være i stand til at tilskrive bilen en veldefineret hastighed til det tidspunkt, hvor bremsen brat gik i bund. Vi har valget mellem den hastighed, vi havde umiddelbart, før vi bremsede, og hastigheden nul, umiddelbart efter vi bremsede brat op. Det vil dog aldrig være et problem for de funktioner, vi støder på her, de vil altid kunne tilskrives en afledet. Ved en kurve, eller en bil, i planen forstår vi et par af funktioner (x,y), der til tiden t tilskriver et punkt(x(t), y(t)) i planen. Kurvens afledede, eller hastighed, er således et nyt par af funktioner, nemlig (x,y ). Hastigheden (x (t),y (t)) til tiden t plottes som en pil med base i punktet på kurven(x(t), y(t)), hvortil hastigheden hører. Vores færdselsregler fra før udtrykker altså, at en løsningskurves hastighedspil til enhver tid skal matche præcist med pilen fra vektorfeltet, der sidder på kurvens position. Vores differentialligning kan således skrives som x (t)=p(x(t),y(t)) y (t)=q(x(t),y(t)). Vi leder altså efter kurver i planen, hvis hastighed til enhver given tid t stemmer overens med pilen (P, Q) hørende til punktet (x(t), y(t)). Læseren undrer sig måske over, hvorfra interessen for at finde løsningskurver kommer fra. Differentialligninger, her med to ubekendte x og y, dukker ganske ofte op, når man forsøger at modellere udvikling af systemer i tid inden for naturvidenskab og økonomi. Lad os diskutere et enkelt klassisk eksempel som illustration. Vi forestiller os en ø, hvorpå der bor to dyrearter, en planteædende art lad os sige kaniner og en kødædende art lad os sige ræve. Vores ubekendte funktioner x og y måler populationernes størrelse, x antal kaniner og y antal ræve. Populationerne x og y opfattes som funktioner af tid, og vi er interesseret i at forstå, givet en startpopulation, hvad sker der med øens dyreliv over tid. Bemærk, at man tillader x ogy attagereelleværdier,ikkekunheltal,hvilketbørværeretvisende,sålænge vi har med store populationer at gøre. For at formulere modellen skal vi bruge nogle parametre: a er kaninernes fødselsrate. b er rævenes fødselsrate. c er raten for, hvor mange kaniner rævene kan spise. d er dødsrate for rævene. Vi kan nu opstille en model for udviklingen over tid af populationerne af kaniner x og ræve y. Vi betegner med P(x, y) ændringsraten for kanin-populationen, 132

7 Anden halvdel af Hilberts 16. problem givet en specifik population(x, y). Kaninerne fødes med raten a, som vi modellerer ved ledet ax. De forudsættes kun at dø, i det øjeblik de bliver spist af en ræv. Dødsraten modelleres derfor kun med leddet cxy, reflekterende at ræve spiser flere kaniner (per ræv), når kaninpopulationen er høj. Det giver P(x,y)=ax cxy. Vi skriver Q(x, y) for ændringsraten af rævepopulationen y. Rævene yngler hurtigst,nårdefårmegetatspise,såvisætterfødselsratentilatværebxy.rævene ivoresmodelkanikkesulteihjel,såvisætterdødsratentilatværedy,uafhængigt af kaninpopulationen. Det giver Q(x,y)=bxy dy. Vi ser, at både P og Q er polynomier af grad 2 i variablerne x og y. Vi ser, at mange kaniner giver en høj tilvækst af ræve, men mange ræve giver på den anden side et kraftigt fald i kanin-populationen Der er således indbygget i modellen en balancerende mekanisme. Modellen kaldes rovdyr-byttedyr-modellen eller predator-prey på engelsk. Hvis vi skriver differentialligningen op ved brug af de afledede, får vi x (t)=p(x,y)=ax cxy y (t)=q(x,y)=dxy by. Den samme type modeller, med anden fortolkning af x og y, bruges til at modellere kemiske reaktioner og udbredelse af epidemier for eksempel gonoré i en heteroseksuel population. Som en første analyse af rovdyr-byttedyr-modellen kan vi lede efter stabile populationer, svarende til ligevægtspunkter. Det vil sige populationstalpar x, y, hvor P(x,y)=Q(x,y)=0. Der er præcist to talpar, der giver ligevægtspunkter. Det første er det noget uinteressante x =0,y =0, svarende til en øde ø, og det andet er x= d b og y = a c. I Figur 4 kan man se vektorfeltet plottet med alle konstanterne valgt til at være lig 1. De grønne klatter er ligevægtspunkterne diskuteret ovenfor. Den hvide sektor svarer til ikke-negative populationer. Før vi vender tilbage til Hilberts 16. problem og et gensyn med eksemplet ovenfor, tager vi lige et historisk intermezzo. Da Hilbert formulerede sit 16. problem blev det gjort i lyset af Jules Henri Poincarés ( ) fundamentale bidrag til vores måde at forstå differentialligninger på. Da Poincaré kastede sin kærlighed på emnet, startende med hans ph.d.-afhandling, som blev skrevet under Charles Hermite ved Sorbonne i 1879, bestod den matematiske litteratur om emnet næsten udelukkende af sindrige kogebogsmetoder til at finde eksplicitte løsninger til klasser af ligninger. I løbet af de næste 15 år transformerede han emnet fuldstændigt og grundlagde det, vi i dag kalder den kvalitative analyse af differentialligninger. Man havde længe vidst, at omend alle differentialligninger har løsninger, kan de ikke altid udtrykkes i termer af kendte funktioner såsom polynomier, trigonometriske funktioner, logaritmer og eksponentialfunktioner. Det, Poincaré gjorde, var at påbegynde en systematisk undersøgelse af løsningers generelle geometriske egenskaber, uden et a priori-kendskab til deres form, det vil sige 133

8 Jacob Schach Møller Figur 4: Rovdyr-byttedyr-modellen og dens ligevægtspunkter. uden at have kendskab til en funktionsforskrift! Da Poincaré døde i 1912, havde verden fået kaosteori, redskaber til at konstruere stabile broer og elektroniske kredsløb, metoder til at forstå epidemiers udbredelse og muligheden for at studere stabiliteten af økosystemer. Poincaré var også en central figur i opbygningen af andre emner inden for matematikken, for eksempel den såkaldte algebraiske topologi, hvor han blandt andet lagde navn til Poincaré-formodningen, som er emnet for Andrew Swanns bidrag (Et milleniumproblem er løst: Poincarés formodning om 3-dimensionelle rum) til denne bog. For at forstå den basale struktur af løsninger er det vigtigt altid at holde sig en grundlæggende egenskab for øje: Ethvert punkt i planen ligger på en og kun en løsningskurve. Figur 5: Jules Henri Poincaré. 134

9 Anden halvdel af Hilberts 16. problem Egenskaben ovenfor er dels et udtryk for, at færdselsreglerne i pileskoven altid tillader en at fortsætte uden at skulle bryde reglerne, dels et udtryk for at færdselsreglerne ikke tillader slinger i valsen de efterlader kun én vej videre. Som en konsekvens kan vi konkludere, at distinkte løsningskurver aldrig krydser hinanden. Det er af speciel vigtighed i planen, da løsningskurver i planen fungerer som hegn, der ikke kan springes over. (I rummet kan man komme ovenover eller nedenunder.) Det er også oprindelsen til Laplaces dæmon; Et intellekt for hvem intet er usikkert. Hvis fysikkens love er givet ved en differentialligning (med rigtig mange ubekendte), og universets tilstand er kendt i mindste detalje til et givet tidspunkt t, vil Laplaces hypotetiske intellekt se fremtiden såvel som fortiden foran sine øjne. Hvis man adlydende færdselsreglerne kører gennem pileskoven og ender med at genfinde sine egne spor, som Dupont og Dupond i Tintin og det sorte guld, er man tvunget til at fortsætte rundt i ring til evig tid. Sådanne løsninger kaldes periodiske og spiller en central rolle for Hilberts 16. problem. Faktisk kan man vise, at i rovdyr-byttedyr-modellen fra eksemplet ovenfor er alle løsninger med positive populationer periodiske. Det vil sige, at populationerne svinger i et stabilt mønster op og ned over tid,så hverken kaniner eller ræve uddør, og de holder hinanden i skak, så der ikke kommer overbefolkning af nogen af arterne. Se Figur Figur 6: Periodiske løsninger i rovdyr-byttedyr-modellen. Poincaré gav navn til en bestemt type af periodiske løsninger, som han kaldte cycle limites eller grænsecykler på dansk. Grænsecykler har den egenskab, at andre løsninger, der forløber tilstrækkeligt tæt på dem, bliver suget ind i tættere og tættere omløb (evt. bagud i tid) om den periodiske løsning. Det fænomen kan vi ikke se i rovdyr-byttedyr-modellen, medmindre vi modificerer vektorfeltet. Lad os i stedet bygge et andet vektorfelt i hånden, hvor vi manuelt kan indbygge Poincarés grænsecykler. Som grundsten i vores byggesæt tager vi den såkaldte harmoniske oscillator givet ved to polynomier af første grad P 1 (x,y) = y og Q 1 (x,y) = x. 135

10 Jacob Schach Møller Den tilhørende differentialligning x (t)=y(t) y (t)= x(t) beskriver en bold, der triller op og ned ad siderne i en parabelformet skål uden friktion. Her er x boldens (vandrette) forskydning i forhold til skålens bund, og y er dens hastighed. Vi har et ligevægtspunkt i (0,0), svarende til en bold, der ligger stille i bunden af skålen. Resten er periodiske løsninger svarende til en bold, der triller ned og op og tilbage igen til evig tid. I Figur 7 kan man se vektorfeltet, dets ligevægtspunkt og fire af de uendeligt mange periodiske løsningskurver, en for hvert valg af radius svarende til det maksimale udsving fra skålens bund Figur 7: Periodiske løsninger for den harmoniske oscillator. Nu modificerer vi vektorfeltet for den harmoniske oscillator, således at løsningen, der løber rundt på cirklen med radius 1, er specielt attraktiv, og andre løsninger bliver trukket hen mod den. Det gør vi ved at bøje pilene uden for enhedscirklen indad, og pilene inden for cirklen bøjes udad. Valget P 3 (x,y)=y+(1 x 2 y 2 )x og Q 3 (x,y)= x+(1 x 2 y 2 )y giver præcist denne effekt. Se Figur 8, hvor det modificerede vektorfelt er illustreret sammen med de nye løsningskurver, der som forventet bliver trukket ind mod, hvad der nu er en grænsecykel løbende med uret rundt om enhedscirklen med konstant fart. Vi kan nu formulere Hilberts 16. problem: For ethvert naturligt tal n. Bestem et naturligt tal H n, således at: (H1) Der findes et par af polynomier af to variable P n og Q n med grad højst n, således at den tilhørende differentialligning har præcist H n grænsecykler. (H2) For alle par af polynomier af to variable P n og Q n med grad højst n har den tilhørende differentialligning højst H n grænsecykler. Tallene H n kaldes for Hilberttal. 136

11 Anden halvdel af Hilberts 16. problem Figur 8: Grænsecykel for en modificeret harmonisk oscillator. At der overhovedet er Hilberttal H n at bestemme, er slet ikke givet. Det kan jo være, at der er polynomielle vektorfelter med uendeligt mange grænsecykler! Hvis det er tilfældet, kan vi jo aldrig få egenskaben (H2) opfyldt (medmindre vi tillader H n at være uendeligt). Lad os lige overveje, at der faktisk godt kan være uendeligt mange grænsecykler iplanen,hvisvidropperkravetom,atp ogq erpolynomier.tænkpåplanensom et uendeligt skakbræt med kvadratiske felter, der har sidelængde 4. Vi lægger et felt med centrum i(0, 0), hvilket sammen med sidelængden fastlægger placeringen af alle felterne. I feltet indeholdende (0, 0) lader vi vektorfeltet (P, Q) være givet ved (P 3,Q 3 ) fra før. I de andre felter på brættet vælger vi at genbruge (P 3,Q 3 ) men translateret, så det resulterende vektorfelt bliver periodisk svarende til at hvis man tager en 4 kilometers vandretur langs en kompasretning i pileskoven, vil man gense de samme træer, man så, da man startede. Da vil grænsecyklen fra Figur 8 ogsåblivegentaget med en ihver felt pådet uendeligeskakbræt. Heraf ses,atmanaltsåikkekanforventeatsvarepå endsigestille Hilbertsspørgsmål uden at sætte restriktioner på klassen af vektorfelter, der betragtes. At polynomielle vektorfelter giver anledning til endeligt mange grænsecykler er i sig selv et yderst subtilt problem. Et bevis blev publiceret af Henri Dulac ( , fransk matematiker) i 1923, et bevis som stod indtil 1982, hvor Yulij Ilyashenko påpegede en fatal brist i logikken i Dulacs 143 sider lange bevis. Sidenhen er der så udkommet to uafhængige beviser for, at antallet af grænsecykler altid er endeligt. Et af Ilyashenko selv i 1991 og et af Jean Écalle i Som noget ganske udsædvanligt er de begge udkommet på bogform, og ikke som tidsskriftartikler. Vikandogstadigikkeværesikrepå,atetsvarpåproblemetoverhovedetfindes. Det kan jo være, at ligegyldigt, hvilket tal H n vi forsøger os med, så eksisterer der polynomier P n og Q n af grad højst n med flere end H n grænsecykler. Der er trods altrigtigmangepolynomieratvælgeimellem.isåfaldkan(h2)ikkeværeopfyldt, 137

12 Jacob Schach Møller og vi kan ikke smyge os udenom ved at vælge H n =+, da (H1) så falder. Faktisk er dette stadig et helt uafklaret problem, selv for andengradspolynomier! Vi kan således ikke sige med sikkerhed, at Hilberttallene H n, for n 2, overhovedet eksisterer. Lad os i stedet prøve at anskue problemet fra en anden vinkel og lede efter konkrete eksempler, hvor vi eksplicit kan tælle antallet af grænsecykler. På den måde kan visige noget om,hvorstore Hilberttallene H n mindst skalvære (hvis de findes). Ideen er at fortsætte som før og tilføje yderligere grænsecykler i cirkler med radius 1,2,...,n for et givet n. Det kan vi gøre ved hjælp af polynomiet p n (u)=(1 u)(2 2 u) ((n 1) 2 u)(n 2 u), som per konstruktionen er et polynomium af grad n med rødder i tallene 1,2 2,...,n 2.Vikannubrugep n tilatbyggeto(2n+1) tegradspolynomieraftovariable P 2n+1 (x,y)=y+p n (x 2 +y 2 )x og Q 2n+1 (x,y)= x+p n (x 2 +y 2 )y. Når n = 1 får vi bare det eksempel, vi kender fra før med én grænsecykel. De periodiske løsninger, der løber med uret rundt om cirklerne med radius 1,2,...,n bliver siddende, men er nu grænsecykler! Se Figur 9. Da vi således har eksempler på (2n + 1) te-gradspolynomier med n grænsecykler, kan vi konkludere, at Hilberttallene må opfylde H 2n+1 n. Figur 9: Tre grænsecykler for en modificeret harmonisk oscillator af 7. grad. SteveSmale,somiskrivendestunder81årgammel,blevfødti1930iMichigan og arbejdede det meste af sit liv ved University of California, Berkely. Han modtog Fieldsmedaljen (matematikkens Nobelpris) i 1966 og har været en central figur i udviklingen af den moderne geometriske analyse af differentialligninger. Smale argumenterede tilbage i 70 erne for, at man skulle prøve at identificere simplere 138

13 Anden halvdel af Hilberts 16. problem versioner af Hilberts problem, som var mere realistiske at løse. Helt specifikt foreslog han at betragte ligninger på formen x (t)=y(t) y (t)= x(t) p(y(t)), hvor p er et polynomium i en variabel. En differentialligning på denne form kaldes en Liénard-ligning efter den franske fysiker Alfred-Marie Liénard( ), som var nogle år yngre end Hilbert. Den beskriver vores bold fra før i parabelskålen(hvis p = 0) og polynomiet p modellerer(en hastighedsafhængig) friktion i skålen. Smale formulerede følgende simplifikation af Hilberts problem: For ethvert naturligt tal n, bestem et naturligt tal S n således at: (S1) Der findes et polynomium p n af én variabel med grad højst n, således at den tilhørende Liénard-ligning har præcist S n grænsecykler. (S2) For alle polynomier p n af én variabel med grad højst n, har den tilhørende Liénard-ligning højst S n grænsecykler. Lad os kalde tallene S n for Smaletal og observere, at vi nødvendigvis må have S n H n, såfremt de begge eksisterer. De eksempler, vi konstruerede før, var ikke Liénard-ligninger, så de siger ikke noget om størrelsen af S n. Alcides Lins (Neto), Welington de Melo og Charles Chapman Pugh konstruerede i 1977 eksempler på polynomier p 2n+1 af grad 2n+1 med præcist n grænsecykler ligesom i vores simplere eksempel. Vi ved derfor også, at S 2n+1 n. Figur 10: Steve Smale. I 1998 var Smale inviteret til at holde et foredrag ved Fields-instituttet i Toronto om Mathematical problems for the next century. Her fremlagde han en liste over

14 Jacob Schach Møller problemer, kaldt Smales problemer, iblandt hvilke vi finder Riemann-hypotesen, Poincaré-formodningen og Hilberts 16. (Smales 13.) problem nu i en simplere formulering, med Liénards ligning som et underproblem. Efter at have formuleret problemet skriver han: Dette er den moderne version af anden halvdel af Hilberts 16. problem. Med undtagelse af Riemann-hypotesen lader dette til at være det vanskeligste af Hilberts problemer. Da Rozenblum tilbage i 2003 havde læst nyheden i avisen, måtte han naturligvis tage et kig på artiklen, der skulle løse Hilberts problem. Han fandt den på tidsskriftets hjemmeside, hvor artiklen lå tilgængelig elektronisk forud for trykning. Det tager typisk adskillige måneder, nogle gange år, fra en artikel er indsendt til et tidskrift, indtil den bliver accepteret og til sidst publiceret. Efter endelig accept bliver en artikel editeret til tidsskriftets format og lagt på nettet ahead of print for at gøre den tilgængelig så hurtigt som muligt. Nogle tidsskrifter kan have et temmeligt langt efterslæb af godkendte artikler, der venter på at udkomme på tryk. Oxenhielms artikel mente at have vist, at Smale-tallet S 2n+1 faktisk var lig med n, det tal, som var eksemplificeret af Lins, de Melo og Pugh i Rozenblum opdagede dog ret hurtigt, at beviset slet ikke holdt vand, idet forfatteren erstattede grænsecykler med simplere funktioner, der approksimerer disse,menikkegørredefor,atdetteerengodapproksimation.efterathavdeindset at artiklen var meget langt fra at have vist noget som helst, skrev Rozenblum følgende til tidskriftet, der havde accepteret artiklen: Kære redaktører af Nonlinear Analysis, Det var formentlig ikke meningen, det skulle gå sådan, men Elin Oxenhielms artikel om Hilberts 16. problem, der skal publiceres i Nonlinear Analysis, har fået en hel del skadelig omtale i flere svenske medier. Jeg har downloadet hendes artikel, og det er mit klare indtryk, at det var en stor fejltagelse at ville publicere den i så anset et tidsskrift. Hvilken metode er der brugt til beviset? Forfatteren antager, i forhold til et ikke-lineært system, at løsningerne er domineret af et harmonisk led af en bestemt orden uden nærmere definition afordet domineret,som at dømme udfradet efterfølgende slet og ret betyder, at det er en god approksimation, hvor hun dog ikke specificerer, hvor god en approksimation det er. Herefter substituerer forfatteren denne approksimation ind i ligningen, ignorerer de led, hun ikke bryder sig om, og erklærer sin sætning bevist ud fra de resterende led. Det er langt under de almindeligvis accepterede matematiske bevisstandarder, eftersom der slet ikke foretages noget skøn over de udeladte leds indvirkning på banerne. I stedet skriver forfatteren, helt ubegrundet, at denne metode gør det muligt at studere strukturen af grænsekredsløb i almindelighed. Jeg tilråder i al ydmyghed redaktørerne af Nonlinear Analysis at genoverveje beslutningen om at publicere Elin Oxenhielms artikel. Grigori Rozenblum, Professor i Matematik, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige 140

15 Anden halvdel af Hilberts 16. problem Som konsekvens af Rozenblums og andres henvendelser besluttede tidsskriftet at sende artiklen til yderligere to referenter for vurdering ud over den ene, der havde på mystisk vis accepteret artiklen i første omgang. John Mather fra Princeton udtalte til Nature: Det er fuldstændig utilstrækkeligt jeg kan ikke forestille mig, hvem der ville have opfattet dette som et bevis. Mens artiklen undergik yderligere tjek, blev publikationen trukket tilbage fra tidskriftets hjemmeside. Nyheden om, at tidskriftet var begyndt at trække i land, blev hurtigt til diverse overskrifter rundtomkring i verden. Løsningen eller rettere den påståede løsning på en af historiens store matematikgåder skal gennemgås endnu en gang. Det er fortsat uvist, om svenskeren Elin Oxenhielm får sin artikel publiceret. Aftonbladet 08/ Matematisk gåde fortsat uløst efter tilbagetrækning af videnskabelig artikel. Et matematisk tidsskrift har trukket en artikel tilbage, der påstod at have løst et af fagets store mysterier efter først at have haft artiklen i review og publiceret den online. Nature 9/ Løsningen på matematikmysterium i kraftig modvind. Nonlinear Analysis trak artiklen tilbage den 4. december. Publiceringen er blevet stillet i bero, indtil der er blevet gennemført en grundig undersøgelse, udtaler chefredaktør V. Lakshmikantham, som er matematiker ved Florida Institute of Technology i Melbourne. Efter at den i første omgang blev godkendt af én reviewer, har tidsskriftet nu sendt artiklen til to andre matematikere med henblik på yderligere vurdering, vedlagt et forsvarsskrift af Oxenhielm, som hævder, at kritikerne ikke forstår hendes metoder. Redaktørerne af Nonlinear Analysis har vurderet artiklen, de hargodkendtdentilpubliceringogharcopyrightpåden ogdermederdeansvarlige for, at dens indhold er korrekt, udtalte hun til den norske avis Aftenposten. Guardian 11/ Dettogikkelangtid,førdetonyereferenterhavdeindset,atdenførstereferent havde sovet i timen, og efterfølgende anbefalede de tidsskriftet at trække artiklen endeligt tilbage. Det resulterede i noten fra redaktøren V. Lakshmikantham, som er at finde i den udgave af Non-linear Analysis, hvor den famøse artikel skulle være udkommet. Hvad gik galt? Lad os slå fast fra begyndelsen, at omend det var naivt af Oxenhielm at indsende artiklen til at starte med, så er tidsskriftsredaktører vant til at få en lind strøm af manuskripter ind ad døren med enten elementære nye beviser for vigtige eksisterende resultater eller løsninger på store gamle problemer. Lidt søgen rundt på den mest ukritiske af alle formidlere, internettet, vil give adskillige beviser for Riemann Hypotesen og alternative simple beviser forfermatssidstesætning.detskerganskeofte,atnogleafdissebidragfindervej 141

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

God sommer fra Famøs-redaktionen!

God sommer fra Famøs-redaktionen! FAMØS God sommer fra Famøs-redaktionen! I sommerferien har redaktionen planlagt at: hyrde køer, sætte tibetanske bedeflag op, nyde en kold øl, danse til den tidlige morgen, tage til Copenhagen Jazz Festival,

Læs mere

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien C I V I S T I Magazine Citizen Visions on Science Technology and Innovation et kig ud i fremtiden Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere