Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02732.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00. Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Saltholm e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. ''27':!:J2 af Overfredningsnævnets afgørelse 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune (sag nr. 2547/82). Fredningsnævnet for Københavns amts fredningskreds har ved kendelse af 19. november 1982 bestemt fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune, ialt ca ha. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i maj Fredningsnævnets afgørelse er for så vidt angår fredningens gennemførelse og indhold påklage t tiloverfredningsnævnet af Saltholmsejerlauget, Ministeriet for offentlige arbejder, Københavns Lufthavnsvæsen, Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, Hovedstadsrådet, Københavns amtsråd, Dansk Ornithologisk Forening og Dragør Fiskeriforening. I 1959 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Saltholm. Fredningsnævnet afviste i 1961 at gennemføre fredningen. Nævnet fandt, at øen var tilstrækkelig beskyttet mod bestræbelser, som fra privat side kunne iværksættes mod ændringer af den bestående tilstand, og at en fredning ikke ville kunne hindre en fremtidig udnyttelse af øen, som alene tjente offentlige interesser. Saltholm er beliggende i landzone og er i den gældende regionplan for hovedstadsområdet ~ngivet som.lufthavnsområde med mulighed for, at en eventuel fast forbindelse over Øresund kan passere øen. Ved

4 2. lov af 16. juni 1980 blev loven af 13. juni 1973 om anlæg af lufthavn på Saltholm imidlertid ophævet, og i det regionplantillæg, som er vedtaget af Hovedstadsrådet i oktober 1983, er Saltholm udlagt som et område med særlig landskabelig betydning og som kerneområde for særlige fredningsinteresser med hensyn til plante- og dyreliv. Søterritoriet Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har i 1978 optaget Saltholm på en oversigt over Danmarks større nationale naturområder og har i maj 1983 foreløbigt udpeget området som fuglebeskyttelsesområde i henhold til De europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. om Saltholms sydlige del er ved landbrugsministeriets bekendtgørelse af 23. februar 1983 udlagt som vildtreservat med forbud mod sejlads en del af året. -I Hele det område, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse, ejes af Saltholmsejerlauget som fællesejendom for samtlige græsningsberettigede ejere af Saltholmhartkornet, jfr. lov af 30. juni 1919 med senere ændring. Saltholm anvendes overvejende til græsning af kreaturer og heste. Endvidere er jagten bortforpagtet i henhold til en 5-årig kontrakt, indgået 31. december Der er kun få bebyggelser på øen og for tiden kun en enkelt fastboende familie. Saltholmsejerlauget har for over fredningsnævnet modsat sig en fredning af øen og har subsidiært ønsket fredningsbestemmelserne lempet, så fredningen ikke vil hindre, at der foretages økonomisk nødvendige ændringer af øens drift. Ejerlauget har navnlig gjort gældende, at øen er tilstrækkelig beskyttet ved den gældende lovgivning, og at pålæg af yderligere restriktioner kan blive ødelæggende for øens sårbare økonomi. Ejerlauget har administreret øen i god overensstemmelse med fredningens formål og har ikke ønske om at ændre udnyttelsen. Driftsunderskud kan imidlertid nu forudses, især fordi det er blevet vanskeligt at skaffe kreaturer til græsning, og driftsændringer kan derfor blive nødvendige. Jagten har til stadighed været udøvet meget lempeligt, men det kan blive nødvendigt at tillade jagten intensiveret for at opnå større jagtlejeindtægter. Ministeriet for offentlige arbejder har ligeledes modsat sig, at fredningen gennemføres, og har subsidiært ønsket fredningsbestemmelserne udformet således, at der uden særlig lovhjemmel kan an-

5 3. lægges trafikanlæg på øen i forbindelse med eventuel etablering af en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige, og at beflyvningen af Kastrup lufthavn ikke forringes eller vanskeliggøres. I Københavns Lufthavnsvæsen har gjort indsigelse mod udformningen af nogle af fredningsbestemmelserne, der kan svække den mågebekæmpelse, der er nødvendig af hensyn til flysikkerheden i forbindelse med beflyvning af Kastrup lufthavn. Enhver bestræbelse for at forøge mængden af fugle på Saltholm vil være uheldig ud fra et flysikkerhedsmæssigt synspunkt. Jagttrykket bør derfor ikke indskrænkes, og der bør ikke etableres vildtreservater nær lufthavnen, herunder indføres jagtforbud på den sydlige del af Saltholm, hvorover-ca. 5 % af indflyvningerne til lufthavnen sker. Der er ca. 60 kollisioner om året mellem fly og fugle, og et stort antal finder sted uden for selve lufthavnsområdet. Den bekæmpelse af fugle, som lufthavnsvæsenet har foretaget gennem de senere år, omfatter ikke truede arter. Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet har gjort indsigelse mod kendelsens bestemmelser om landgangs- og adgang s- begrænsninger, som er til hinder for til enhver tid at foretage arbejder på kabelanlæggene og forstærkerstationen på Saltholm. Hovedstadsrådet har ikke på nuværende tidspunkt kunnet anbefale en fredning og har herved henvist til den stedfindende regionplanlægning og de uafklarede forhold vedrørende faste forbindelser over eller under Øresund Københavns amtsråd har modsat sig fredningen som unødvendig som følge af Saltholms beliggenhed og landzonestatus og på nuværende tidspunkt endvidere uhensigtsmæssig på grund af de bindinger, den kan lægge på udformningen af en fast forbindelse mellem København og Malmø. Dansk Ornithologisk Forening har ønsket fredningsbestemmelserne skærpet, så at det eksisterende jagt tryk på øen fastholdes samtidig med, at der- tilvejebringes et jagt frit område på øens sydligste del. Bortset fra egentlige fuglefjelde har Saltholm. med ca ynglende vand fugle en af Nordens mest koncentrerede forekomster af ynglefugle og huser bl.a. Europas største edderfuglekoloni. Som rasteplads udgør Saltholm et område af international betydning for en række fuglearter. Fredningen bør derfor sikre, at fuglene fortsat vil have gode livsbetingelser på øen. En eventuel fast forbindelse over Øresund

6 4. bør føres uden om øen, så indvandring af rotter og ræve til ubodelig skade for den ynglende fuglebestand undgås. Dragør Fiskeriforening har gjort indsigelse mod kendeisens færdselsforbud, 'for så vidt forbudet vil hindre fiskerne i fortsat at anvende øen Jernbaneklap som tørreplads for garn. For overfredningsnævnet er iøvrigt fremsat følgende synspunkter for fredningen: I Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har anbefalet en gennemførelse af fredningen. Fredningsstyrelsen har fremhævet Saltholms internationale betydning for fuglelivet og henvist til, at øen med omliggende vandområder er et af de største danske beskyttelsesområder, som er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdireklivet. Styrelsen har endvidere anført, at den geologiske udvikling af Saltholm og de lavvandede stenede grunde i Øresund gør det samlede område til et særpræget levested for en lang række plante- og dyrearter knyttet til saltvand,strandenge og strandoverdrev. Også som botanisk lokalitet har Saltholm international betydning. Den halvering af græsningstrykket, som de senere år har udvist, gør det nødvendigt, at de botaniske værdier opretholdes ved hensigtsmæssige plejeforanstaltninger. Det er derfor vigtigt, at det offentlige har ret til-at udføre sådanne plejearbejder, og kun en fredning kan tillægge det offentlige denne ret. I Landbrugsministeriets Vildt forvaltning har anbefalet fredningen, men udtalt sig imod et jagtforbud på den sydligste del af Saltholm. på nuværende tidspunkt vil et sådant forbud have tvivlsom værdi for fuglelivet, fordi en stor del af jagten foregår fra søterritoriet. Skulle et jagtforbud senere blive nødvendigt, bør det indf~res ved en reservatbekendtgørelse i medfør af jagt- og vildtforvaltningsloven og ikke ved fredningsbestemmelser i medfør af naturfredningsloven. afgørelse. Tårnby kommune har erklæret sig enig i fredningsnævnets Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen af et så stort naturområde i centrum af det tættest befolkede område i Sydskandinavien. Rådet har tilsluttet sig Dansk Ornithologisk Forenings ønske om, at der som led i fredningen indføres et jagtforbud på den sydligste del af Saltholm. Danmarks Naturfredningsforening har henstillet fredningsnævnets kendelse stadfæstet i princippet. At ejerlauget hidtil har forvaltet øen på forbilledlig vis, er ikke nogen garanti for, at kommende

7 5. generationer har den samme respekt for naturen. En fredning af øen er derfor nødvendig på grund af de enestående fredningsinteresser, der er knyttet til øen. Foreningen har støttet forslaget om et jagt forbud på den sydligste del af øen. Dansk Strandjagt forening, Sundby Strandjagtforening, Dragør Strandjagt forening, Dragør Motorbådsklub og Foreningen Saltholms Venner har udtalt sig imod fredningen og især mod fredningsbestemmelser til regulering af jagten og adgangsforholdene til Saltholm. Grundejer Sammenslutningen i Tårnby og lokalafdelingen af foreningen Natur og Ungdom har udtalt sig til støtte for en fredning. I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfred- ningsnævnet. Overfredningsnævnet skal udtale: Saltholm med omliggende småøer udgør i national og international sammenhæng et betydningsfuldt område som yngle- og rastested for vandfugle. Ved De europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle er Danmark forpligtet til at opfylde de mål, som direktivet fastlægge r, og miljøministeriet har i henhold til direktivet foreløbigt udpeget Saltholm som et af landets fuglebeskyttelsesområder. Saltholm rummer endvidere betydelige botaniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier. Når disse værdier i så rigt mål er tilstede i dag, skyldes det i væsentlig grad ejerlaugets forvaltning af øen. Et flertal på 5 medlemmer finder, at områdets størrelse og kvalitet og dets beliggenhed nær store byområder sammenholdt med usikkerheden med hensyn til ejerlaugets mulighed for at opretholde den hidtidige driftsform gør det ønskeligt, at der til supplering af den almindeligt gældende lovgivning pålægges området fredningsbestemmelser, som vil bidrage til, at området kan fastholdes som et forholdsvis uberørt fuglebeskyttelseslområde og med dets nuværende værdier iøvrigt. Mindretallet har fundet, at eventuelt nødvendige og realistisk mulige ændringer af den hidtidige drift af Saltholm ikke i væsentlig grad vil svække de naturværdier, der er knyttet til øen. Mindretallet nærer endvidere betydelig skepsis over for det offentliges faktiske mulighed for gennem landskabspleje at opretholde disse værdier, men går i øvrigt ud fra, at sådanne foranstaltninger i påkommende tilfælde kan udføres på grundlag af en aftale mellem det offentlige og ejerlauget.

8 6. Da endvidere Saltholm er landzone, har mindretallet derfor ment, at der i hvert fald for tiden ikke er grund til at frede området mod ejer laugets ønske, og mindretallet har i konsekvens heraf ikke ønsket at tage stilling til fredningens nærmere indhold. Flertallet bemærker herefter: I I Fredningens hovedformål må være i overensstemmelse med EF-direktivet at søge områdets funktion som et raste- og yngleområde for vandfugle opretholdt. Ejerlauget må derfor have mulighed for at drive øen på en økonomisk forsvarlig måde, så driften ikke helt opgives, ligesom det er ønskeligt, at der opretholdes beboelse på Saltholm. Fredningen må således ikke hindre, at ejerlauget - når blot det er foreneligt med dette hovedformål med fredningen - kan foretage driftsændringer, som skal sikre beboelse på og en økonomisk forsvarlig drift af øen, og at der i forbindelse hermed opføres bebyggelse eller udføres anlægsarbejder eller sker tilplantning i muligt omfang. Varetagelsen af fredningens øvrige formål - at sikre de botaniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier - må om nødvendigt vige for foranstaltninger, der tjener opfyldelsen af det nævnte hovedformål. Fredningens hovedformål tilsiger et begrænset jagttryk i området. Det nuværende omfang af jagten på,land bør derfor kun kunne øges, hvis det kan anses for at være forsvarligt på baggrund af dette hovedformål. Hensynet til at sikre beflyvningen af Kastrup lufthavn må dog tillægges en sådan vægt, at fredningen ikke bør fastlægge et jagtfrit område på den sydlige del af Saltholm, selvom et jagt forbud kunne antages at ville gavne fuglelivet. Endvidere må fredningen ikke hindre lufthavnsvæsenet i at foretage enhver fuglebekæmpelse, som skønnes påkrævet for at minimere risikoen for flyulykker. Etablering af en fast forbindelse mellem København og Malmø vil forudsætte en anlægslov herom. Fredningens hovedformål har en sådan betydning, at det må bero på lovgivningsmagtens beslutning, om der i forbindelse med etablering af en sådan fast forbindelse kan tillades trafikanlæg på Saltholm. Fredningen bør derfor bestemme, at en eventuel fast forbindelse, der berører Saltholm, ikke må gives fysisk tilslutning til øen. Idet fredningsnævnets kendelse af 19. november 1982 ophæves, fastsættes fredningsbestemmelserne for Saltholm med omliggende

9 7. småøer, ialt ca ha, herefter således: Fredningens formål. Fredningens hovedformål er at opretholde områdets funktion som et raste- og yngleområde for vandfugle. Fredningen tilsigter tillige at bevare de botaniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der er knyttet til området. Arealernes drift. -e Området skal søges bevaret i dets nuværende tilstand. Arealerne må derfor som hidtil anvendes hovedsagelig til græsning, og på de indhegnede vænger må der drives sædvanligt landbrug. Yderligere opdyrkning og tilplantning er ikke tilladt, men fredningen er ikke til hinder for, at der plantes omkring beboelse og som læ for kreaturer. Der må ikke foretages yderligere afvanding, og der må ikke ske ændringer i terrænet, herunder indvinding af forekomster i jorden. er et nødvendigt Der må kun opføres ny bebyggelse, hvis bebyggelsen led i landbrugsdriften. Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke anbringes vindmøller (medmindre de tjener landbrugsdriften), tårne og master eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes campingvogne, og teltning må ikke finde sted. Ejerlauget må dog uanset fredningen foretage anlægs- og byggearbejder på Barakkebroen. Fredningen er ikke til hinder for, at en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige passerer Saltholm. Et sådant anlæg må dog ikke på nogen måde gives fysisk tilslutning til øen, f.eks. ved bropiller eller tilkørselsramper. Uanset de foranstående bestemmelser i denne paragraf ~r fredningen ikke til hinder for, at ejerlauget foretager driftsændringer, som skal sikre beboelse på og fortsat drift af øen, og i forbindelse hermed foretager f.eks. beplantninger, opdyrkning, bebyggelse eller anlægsarbejder, hvis det blot er foreneligt med fredningens hovedformål. Foranstaltninger, som ikke er umiddelbart tilladt i henhold til de øvrige bestemmelser i denne paragraf, skal dog forelægges frednings-

10 8. nævnet til godkendelse, forinden de bringes til udførelse, så at det sikres, at de ikke vil komme i strid med fredningens hovedformål. Jagt. Jagt på det fredede område må kun udøves af flere personer eller i større omfang, end der følger af den for tiden gældende forpagtningskontrakt af 31. december 1979, hvis det er godkendt af fredningsnævnet som foreneligt med fredningens hovedformål. I Fredningen er ikke til hinder for, at Københavns Lufthavnsvæsen foretager den fuglebekæmpelse, som Lufthavnsvæsenet skønner påkrævet for at minimere risikoen for flyulykker. Adgang til og færdsel på Saltholm. Landgang må kun ske fra Barakkebroen. Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod øst må færdsel kun foregå i perioden 16. juli til 31. marts. Linien er vist på fredningskortet. på den sydligste del af øen syd for en linie fra post- og telegrafvæsenets forstærkerstation til Jernbaneklap må der ikke foregå færdsel. Linien er vist på fredningskortet Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for medlemmerne af ejerlauget og.heller ikke for adgang og færdsel i forbindelse med lufthavnens fuglebekæmpelse eller post- og telegrafvæsenets arbejder på de eksisterende anlæg på øen. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder dernæst ikke for nødvendig færdsel i forbindelse med landbrugsdriften og heller ikke for jagtlejerne. Personer, der færdes på Saltholm, må ikke medføre skydevåben. Dette forbud gælder ikke de jagtberettigede. Det pålægges hovedstadsrådet efter aftale med ejerlauge t at orientere, f.eks. ved skiltning om begrænsningerne i offentlighedens færdselsret.

11 9. Naturpleje. Hovedstadsrådet har ret til uden udgift for ejerlauget at foretage landskabspleje til opfyldelse af fredningsformålene, herunder ved afgræsning, høslet eller lignende. Det er dog en betingelse, at ejerlauget ikke selv lader området afgræsse eller på anden måde holder det i den ønskede tilstand, samt at enkelte plejeforanstaltninger enten tiltrædes af ejerlauget eller - i mangel af sådan enighed mellem hovedstadsrådet og ejerlauget - godkendes af fredningsnævnet. Dispensation. En dispensation fra bestemmelserne i 2-4 kan meddeles af fredningsnævnet efter reglerne i naturfredningslovens 34, hvis det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål. Bendt Andersen overfreliningsnævnals formand I kh.

12 10. F O R T E G N E L S E Saltholm over de matrikelnumre, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune (sag nr. 2547/82). ø, Kastrup: Matr. nr. l 2.., l Q, l E., l,!!, l ~, l..f.. og 2. Umatrikuleret areal: Svaneklapperne, Yderklap og Langeklap

13 .".-'-... '. ~ I I -;..,, j i i \., i i I \ l I FREONINGSKORT SALTHOLI1. 5ALTHOLI1 øi KASTRUP 'ARNBr KOI1I1UNE KØBENHAVNS Alf T VDFÆRDltjET I FEBRUAR ÆNDRET I FEBRUAR 198 Z I Pli REVIDERET I OECE/'18ER ~. 2 I 5/~NATURFORKLARINq : NOROqRÆNSE FOR OI1RÅDE HED BE~M.NSET OFF.AOfjANQ, SE 4,2 NOROq/VEN5E FOR IJI1MOE UDEN OFF. AOqANQ I SE j 4,3 I1ALFIJRHOLO &'A. I: Reproduceret med Geodæhsk. Instifu.fs tilladelse nr. A.e3. OVERFREONIN~5NÆVNETS FREDNIN~SAFqØRElSE AF :J.509 7'lt: "5'1" '8:J, 11/' l/, '/ " / ".. / /1,. " /.',--, ",..' "/'/ (, /' ',... " i,"" ",' ".' (r, '"'-- ~

14 /1013 TY sv REG. N R. Z 1?l2 Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983 om erstatning i anledning af fredningen af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune (sag nr. 2547/82). Fredningsnævnet for Københavns amts fredningskreds har den 19. november 1982 afsagt kendelse om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, ialt ha. Fredningsnævnet har ikke tilkendt erstatning i anledning af fredningen. Saltholmsejerlauget, der ejer de fredede arealer, har påklaget kendelsen tiloverfredningsnævnet og påstået sig tilkendt erstatning, såfremt fredningen opretholdes. Ejendomsværdien pr. l. april 1982 er ansat til 2,9 mill.kr som kontantværdi, og ejerlauget har påstået erstatningen fastsat til en tredjedel heraf. I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet. Overfredningsnævnet skal udtale: Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt, at fredningen gennemføres, men har foretaget en del ændringer af fredningsbestemmelserne. Også på det således foreliggende grundlag findes fredningen at påføre ejerlauget et tab, som der må ydes erstatning for. Tabet kan i overvejende grad henføres til fredningens begrænsning af jagten, og et flertal på 5 medlemmer finder, at erstatningen til ejerlauget herefter passende kan fastsættes til kr. Mindretallet

15 2. har stemt for tilkendelse af en noget større erstatning. Erstatningsbeløbet forrentes fra den 19. marts 1982 (datoen for fredningsnævnets afgørelse) med en rente, der er l % højere end den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto. I godtgørelse for omkostninger under overfredningsnævnets behandling af sagen tillægges der ejerlauget kr. De nævnte beløb udredes med 75 % af staten og 25 % af hovedstadsrådet. Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K., af Saltholmsejerlauget, miljøministeren og hovedstadsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Størrelsen af det tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissionen. 'G4~,.?T P. Q. V. cz~e-.. Bandt Andersen overfredningsnævnets formand kh

16 FREDNINGSNÆVNET>

17 I OPHÆVE { FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS sålydende År 1982 den 19. november afsagde FREDNINGSNÆVNET K E N D E L S E :

18 I Endvidere er der foretaget besigtigelse den 21. september 2., Ved skrivelse af 24. maj 1982 fremsatte Danmarks Naturfredningsforening over for Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds begæring om fredning af Saltholm, matr. nr. l a, l b, l e, l d, l e, l f og 2 af Saltholm ø, umatrikuleret areal af Svaneklapperne, Yderklap og Langeklap. Øens ejer er Saltholmsejerlauget. Saltholm er beliggende i landzone. Fredningssagens rejsning har været bekendtgjort i Statstidende for den ll. juni 1982 og i Kastrup-Tårnbyposten for den 15. juni Af den til Fredningsnævnet fremsendte begæring fremgår, at der den 22. september 1981 blev afholdt offentligt møde på Strandhotellet i Dragør til behandling af foreløbigt forslag til fredning af Saltholm med omliggende småøer. Efter fredningssagens rejsning har der været afholdt offentligt møde fredag den 17. september 1982 med deltagelse af alle interesserede parter, lodsejerne, myndighederne og diverse interessegrupper. Mødet var indvarslet i Kastrup-Tårnbyposten for den 7. september 1982 og i Dragør-Nyt for den 31. august 1982, hvor nævnet under ledelse af Saltholmsejerlauget har fået en redegørelse for øens natur, dens problemer, dens historie og dens udnyttelse. r besigtigelsen deltog endvidere Danmarks Naturfredningsforening, Vildtforvaltningen, Dansk ornitologisk Forening, Hovedstadsrådet, Københavns Luftfartsvæsen, Taarnby kommune, Fredningsstyrelsen og arbejdsgruppen til bevaring af Københavns befæstning.

19 3. Der har herefter den 3. november 1982 været afholdt møde i nævnet med deltagelse af ejerlauget, Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen og Hovedstadsrådet til nærmere drøftelse af indholdet af en eventuel fredning af Saltholm. Danmarks Naturfredningsforenings påstand om fredning er herefter A. Formål: sålydende: Formålet er at sikre de væsentlige naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske interesser i området således, at den hidtidige traditionelle driftsform på øen kan fortsætte, og således at man til opfyldelse af disse formål kan regulere offentlighedens adgang til området. B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse:, l. Arealerne må kun benyttes som hidtil til normal landbrugsdrift, herunder især græsning af køer, heste, får og gæs. 2. På de indhegne de vænger må der drives sædvanligt landbrug. Disse arealer kan med Fredningsnævnets godkendelse udvides for at opretholde en rimelig landbrugsvirksomhed på øen og dermed sikre, at den er beboet.

20 4. ). Stengærderne omkring vængerne må ikke fjernes. 4. Iøvrigt må der ikke ske yderligere opdyrkning eller afvanding uden Fredningsnævnets godkendelse. 4t, 5. Mere industrielt præget landbrug f. eks. pelsdyrfarme og driv- 4Ir husgartneri må ikke etableres. 6. Der må ikke uden Fredningsnævnets tilladelse ske yderligere beplantning. 4It 7. Der må ikke uden Fredningsnævnets tilladelse ske ændring i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden. 8. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane, flyveplads, oplags- eller losseplads. 9. Veje må ikke anlægges. Eksisterende veje kan udbedres og reguleres og nye etableres, hvis det tjener landbrugsmæssige formål.

21 5. lo. Opgravning af vilde planter er ikke tilladt. ll. Såfremt ejerlauget eller de, der lejer jagten, måtte ønske at foretage en væsentlig udvidelse af den jagt, der er foregået hidtil - jfr. kontrakt af 31. december skal der rtt først forhandles med Fredningsnævnet herom. ~ C. Bestemmelser vedrørende bebyggelse: l. Den nuværende bebyggelse må restaureres og - om fornødent - genopføres. Nybygninger må kun opføres, hvis de skal bruges som led i den normale landbrugsdrift. Anden bebyggelse kræver Fredningsnævnets godkendelse. 2. Anlægs- og byggearbejder i forbindelse med udvidelse af Barakkebroen, bortset fra normal vedligeholdelse, kræver Fredningsnævnets godkendelse. Tårnet ved Barakkebatteriet restaureres ved Hovedstadsrådets foranstaltning, således at det kan benyttes som udsigtstårn. Dog skal tårnets nuværende profil bevares.

22 6. 4. Der må ikke opstilles master og transformerstationer i området eller føres luftledninger hen over øen. 5. Opstilling af boder, skure, campingvogne og vindmøller til andet formål end opretholdelse af landbrugsdriften må ikke ~, finde sted. ~ D. Adgang til øen: l. Landgang på øen må kun ske på Barakkebroen. 2. Færdsel på øen, der ikke er til gene for de græssende dyr eller for fuglelivet, kan ske som hidtil under iagttagelse af det af Saltholmsejerlaugets bestyrelse udarbejdede saltholmsreglement. 3. Syd for en linie langs hegnet fra Holmegaard mod øst er der færdselsforbud i tiden fra l. april til 15. juli. -e 4. Syd for en linie fra Post-,og Telegrafvæsenets forstærkerstation til øen Jernbaneklap er der færdselsforbud hele året.

23 5. 7. De i post 3. og 4. nævnte færdselsforbud gælder ikke for færdsel, der er nødvendig som led i landbrugsdriften, eller for færdsel, der er nødvendig, som led i lufthavnens mågebekæmpelse. De nævnte færdselsforbud gælder heller ikke for øens ejere (medlemmerne af ejerlauget) eller for ejerne af de på øen græssende dyr eller for jagtlejerne. 6. ~ Yderligere undtagelser fra de i punkt 3. og 4. nævnte færdsels~orbud kan bevilges af Saltholmsejerlauget med Fredningsnævnets godkendelse. Orientering om offentlighedens adgang, herunder skiltning, træffes ved Hovedstadsrådets foranstaltning efter aftale med ejerlauget.,fredningen medfører iøvrigt ikke indskrænkning i ejerlaugets administration af Saltholm. Ejerlaugets reglement er fortsat gældende E. Bestemmelser vedrørende naturpleje: -e Naturpleje skal kunne foranlediges på de fredede arealer af Hovedstadsrådet efter aftale med ejerlauget og uden udgift for dette.

24 '. Der 8. er dels i møderne, dels skriftligt fremsat en række kommentarer til og protester mod en eventuel fredning af Saltholm. Ejerlaugets bestyrelse v/formanden har ment at kunne tilslutte sig det endelige forslag til fredning af øen som en bevaringsplan, men har iøvrigt forbeholdt sig sin stilling i tilfælde af en egentlig fredning Fredningsstyrelsen har støttet fredningsforslaget og har blandt andet dels på møder, og dels skriftligt, " ~ anført, at der er store naturvidenskabelige interesser knyttet til øen. Der er store forekomster af rastende fugle, og Saltholm indgår som et af de områder, der internationalt er udpeget som værende af fredningsmæssig interesse. Der bør ske en jagtmæssig beskyttelse af øen, men først efter en undersøgelse og muligt i form af etablering af et vildtreservat. Naturfredningsrådet har på mødet og skriftlig over for Fredningsnævnet støttet fredningsforslaget og blandt andet udtalt følgende:... 0resundsregionen er det tættest befolkede område i Sydskandinavien, og det er et helt enestående tilfælde, at vi i centrum af dette område har et meget stort naturområde, kun lidt påvirket af menneskelig aktivitet. Naturfredningsrådet J finder, at en yderligere sikring af øens naturværdier end den, som eksisterende lovbestemmelser og private reglementer giver, er meget ønskelig og kan derfor meget varmt anbefale en fredning af øen.

25 9. I,... Det skal nævnes, at tilstedeværelsen af en varieret flora og fauna udover den værdi, den har i sig selv, også har værdi gennem at virke som et slags måleinstrument for 0resundsregionens trivsel i miljømæssig forstand, fordi den flora og fauna der findes på Saltholm, vil være påvirket af miljøfaktorer som luft- og vandkvalitet, støj, etc.... " Rådet har videre bemærket, at man kan støtte det oprindeligt fremsatte forslag om totalt jagtforbud på den sydlige del af øen, idet der er sælforekomster i det tilgrænsende farvand. Landbrugsministeriets Vildtforvaltning har støttet fredningsforslaget og anført, at øen, der på grund af sin placering til stadighed er udsat for trusler, bør sikres ved fredning. Et eventuelt jagtforbud, der ikke bør behandles under denne sag, og som også er udgået af det endelige fredningsforslag, rammer kun jagten på land og ikke jagten fra "vand mod land". Dansk Ornithologisk Forening har dels på mødet, dels i en længere redegørelse til nævnet anbefalet, at Saltholm fredes og har gjort sig til talsmand for, at landjagten begrænses af hensyn til forekomster af rastende og ynglende fugle. I foreningens konklusion er blandt andet anført: "... Færdselsproblemer og jagttryk er meget væsentlige problemer, men den største trussel imod Saltholms fugleliv i dag

26 lo. må siges at være planerne om en Øresundsbro tværs over øen. Fredningskendelsen bør ikke svækkes ved undtagelsesbestemmelser for en eventuel 0resundsforbindelse. Et sådant må i påkommende tilfælde føres udenom øen." Dansk Ornithologisk Forening har endvidere henledt opmærksomheden på, at en fast forbindelse vil medføre invasion af blandt andet rotter og ræve til ubodelig skade for den ynglende fuglebestand. Såvel Fredningsstyrelsen som arbejdsgruppen til ~ bevarelse af Københavns befæstning har anført, at der på Saltholm findes en række fortidsminder af en karakter, som kun sjældent forekommer andre steder, herunder blandt andet stensætninger, gravhøje, pestkirkegård og pesthus samt skanser, der gennem en f~edning bør skånes mod menneskelig aktivitet. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Ornithologisk Forening lokalafdeling og Natur og Ungdom har udtalt, at Saltholm bør fredes og har støttet det fremsatte forslag. ~ Ministeriet for offentlige arbejder har modtaget det af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte forslag til fredning af Saltholm og har i den anledning ved skrivelse af 13. september 1982 udtalt: " at der i en foreliggende dansk-svensk betænkning er foretaget en (fornyet) vurdering af en række tænkelige faste forbindelser over Øresund, både i dettes nordlige del og i København- Malmø-området. For så vidt angår de sidstnævnte, er der i alle tilfælde tale om forbindelser, der passerer Saltholm.

27 ll. Det følger heraf, at en eventuel fredningskendelse,,.' under alle omstændigheder må tage forbehold om etablering af eventuelt kommende faste forbindelser over Øresund.... Ministeriet må videre modsætte sig Saltholms fredning i den foreslåede form af hensyn til den sikre beflyvning af Københavns lufthavn, Kastrup, " Københavns Luftfartsvæsen har modsat sig fredningsforslaget under henvisning til, at Lufthavnens personale må have adgang til - uden at spørge Fredningsnævnet - at foretage bekæmpelse af sølvmågerne af hensyn til flysikkerheden. Ny Kalkbrænderi A/S har modsat sig fredning af Saltholm og specielt vendt sig mod bestemmelsen om, at udvinding af forekomster i jorden ikke skal være tilladt. Aktieselskabets advokat har herved anført, at A/S Ny Kalkbrænderi har kalkindvindingsrettighederne. Såfremt øen fredes blandt andet med forannævnte indhold, har A/S Ny Kalkbrænderi påstået sig tillagt erstatning. Hovedstadsrådet, der som nævnt har deltaget i samtlige møder og forhandlinger, og som bebudede en stillingtagen til forslaget medio oktober 1982, har den 2. november 1982 tilsendt Fredningsnævnet et planlægningsdokument, der angiveligt forventedes behandlet i planlægnings- og økonomiudvalget s møde den 5. november I dette dokument er blandt andet anført: " Det er Hovedstadsrådets planlægningsafdelings opfattelse, at Saltholm i henhold til naturfredningslovens l må

28 12. betragtes som et område, hvis bevarelse er af væsentlig, betydning såvel ud fra landskabelige, som kulturhistoriske og biologiske interesser. Dette synspunkt er indeholdt i oplægget til de fredningsmæssige interesser, som i et regionplantillæg skal afvejes med andre arealinteresser. Hovedstadsrådet behandler for nærværende dette regionplantillæg, men har ikke taget stilling til de regionplanmæssige konsekvenser af denne afvejning. Da der endvidere er truffet beslutning i Hovedstadsrådet om, at det skal være muligt at gennemføre en fast forbindelse mellem København og Malmø må det efter planlægningsafdelingens opfattelse være en forudsætning for gennemførelse af en fredning af Saltholm, at bl.a. dette spørgsmål først afklares. Det forekommer derfor uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at fastlægge fredningsmæssige bindinger for Saltholms udnyttelse, og da Saltholms placering og landzonestatus betyder, at øen er sikret mod en række af de indgreb, som fredning normalt sigter mod at undgå, forekommer en fredning på nuværende tidspunkt ufornøden. Hertil kommer, at Saltholm Ejerlaug administrerer øen efter et særligt "Saltholmreglement", som på mange måder tilgodeser fredningsmæssige interesser. Det er af afgørende betydning for Saltholms rige fugleliv og særprægede vegetation, at øen afgræsses. Dette til-

29 13., godeses med den nuværende landbrugsdrift som ejerlauget netop ønsker at opretholde. Skulle ændrede landbrugs former føre til ophør af kvæggræsning, kan det blive aktuelt at foretage pleje af øen. Da det kun er gennem fredning, den regionale fredningsmyndighed kan få adgang til plejearbejder, må Hovedstadsrådet i givet fald rejse fredningssag." Hovedstadsrådet har iøvrigt bemærket, at der ikke foreligger nogen ret for Ny Kalkbrænderi A/S til udvinding af kalk, idet råstoflovens regler ikke er iagttaget af aktieselskabet. Saltholms Venner har modsat sig en fredning og henvist til, at 3866 personer har protesteret mod fredningen over for Taarnby kommune. En lang række interesseorganisationer, herunder Dragør Fiskeriforening, Kastrup Broforening, Københavns Sejlunion, Sundby Sejlklub, Dansk Strandjagtforening, Dragør Motorbådsklub m.fl. har protesteret mod fredningen og henvist til, at Saltholm hidtil er forvaltet på forbilledlig vis af Saltholmsejerlauget, der fortsat alene bør forestå forvaltningen af øen. Taarnby kommune har under mødet den 17. september 1982 udtalt sig mod fredningen.

30 14. Fredningsnævnets bemærkninger: Indledningsvis skal Fredningsnævnet anføre, at nævnet finder, at Saltholm, i henhold til naturfredningslovens l må anses som værende et område, hvis bevarelse er af væsentlig betydning udfra landskabelige, kulturhistoriske og biologiske interesser, og således tilfulde opfylder betingelserne for fredning. Fredningsnævnet har herved tillige ~ trivsel... lagt vægt på de af Naturfredningsrådet fremsatte bemærkninger om Saltholms miljømæssige betydning for 0resundsregionens Fredningsnævnet kan tilslutte sig de fra alle sider fremsatte udsagn om, at øen hidtil er forvaltet på forbilledlig vis af Saltholmsejerlauget, men finder, at øens fremtid ikke er tilstrækkelig sikret af naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie, øens status som værende i landzone og af saltholmsreglementet. En "Bevaringsplan" som den af ejerlauget foreslåede, der ikke vil kunne håndhæves, findes heller ikke at give øen tilstrækkelig beskyttelse. 1It Nævnets medlemmer er af den opfattelse, at en sag om fredning af Saltholm ikke bør afvente andre myndigheders eventuelle planer, herunder planer om en fast forbindelse til Sverrig. Det bemærkes herved, at det ikke over for nævnet er godtgjort, at en sådan forbindelse skal gå via Saltholm. De af strandjagtforen1ngerne, sejlerklubberne og fiskeriforeningerne samt motorbådsklubberne fremsatte protester

31 15. mod fredningen findes ikke at have nogen betydning for sagen, der alene drejer sig om fredning af Saltholm med omliggende småøer. Nævnet finder det ikke godtgjort, at Ny Kalkbrænderi A/S efter indholdet af råstofloven fortsat har ret til udnyttelse af kalkforekomster på Saltholm. Efter det anførte, og idet bemærkes, at lufthavnens interesser er tilgodeset, findes Saltholm at burde fredes som nedenfor anført. T H I BESTEMMES, Der pålægges øen Saltholm- matr. nrr. 1 a, 1 b, 1 e, l d, l e, l f og 2 Saltholm ø, Kastrup, samt umatrikuleret areal Svaneklapperne, Yderklap og Langeklap følgende fredningsbestemmelser, der er i overensstemmelse med den af ejerlaugets bestyrelse foreslåede bevaringsplan. A. Formål: Formålet er at sikre de væsentlige naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske interesser i området således, at den hidtidige traditionelle driftsform på øen kan fortsætte, og således at man til opfyldelse af disse formål kan regulere offentlighedens adgang til området. -.

32 16. 'tt B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse: l. Arealerne må kun benyttes som hidtil til normal landbrugsdrift, herunder især græsning af køer, heste, får og gæs. 2. På de indhegnede vænger må der drives sædvanligt landbrug. Disse arealer kan med Fredningsnævnets godkendelse udvides for at opretholde en rimelig landbrugsvirksomhed på øen og II dermed sikre, at den er beboet. 3. Stengærderne omkring vængerne må ikke fjernes. 4. Iøvrigt må der ikke ske yderligere opdyrkning eller afvanding uden Fredningsnævnets godkendelse. Mere industrielt præget landbrug f.eks. pelsdyrfarme og drivhusgartneri må ikke etableres. 6. Der må ikke uden Fredningsnævnets tilladelse ske yderligere beplantning. 7. Der må ikke uden Fredningsnævnets tilladelse ske ændring i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden.

33 De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane, flyveplads, oplags- eller losseplads. 9. Veje må ikke anlægges. Eksisterende veje kan udbedres og reguleres og nye etableres, hvis det tjener landbrugsrnæssige formål lo. Opgravning af vilde planter er ikke tilladt., C. ll. Såfremt ejerlauget eller de, der lejer jagten, måtte ønske at foretage en væsentlig udvidelse af den jagt, der er foregået hidtil - jfr. kontrakt af 31. december skal der først forhandles med Fredningsnævnet herom. Bestemmelser vedrørende bebyggelse: l. Den nuværende bebyggelse må restaureres og - om fornødent - genopføres. Nybygninger ma kun opføres, hvis de skal bruges som led i den normale landbrugsdrift. Anden bebyggelse kræver Fredningsnævnets godkendelse. e

34 Anlmgs- og byggearbejder i forbindelse med udvidelse af Barakkebroen, bortset fra normal vedligeholdelse, kræver Fredningsnævnets godkendelse. 3. Tårnet ved Barakkebatteriet restaureres ved Hovedstadsrådets foranstaltning, således at det kan benyttes som ud- II sigtstårn. Dog skal tårnets nuværende profil bevares. 4. Der må ikke opstilles master og transformerstationer i området eller føres luftledninger hen over øen. 5. Opstilling af boder, skure, campingvogne og vindmøller til andet formål end opretholdelse af landbrugsdriften må ikke ~ finde sted. D. Adgang til øen: l. Landgang på øen må kun ske på Barakkebroen.

35 Færdsel på øen, der ikke er til gene for de græssende dyr eller fuglelivet, kan ske som hidtil under iagttagelse af det af Saltholmsejerlaugets bestyrelse udarbejdede saltholmsreglement Syd for en linie langs hegnet fra Holmegaard mod øst er der færdselsforbud i tiden fra l. april til 15. juli. I 4. Syd for en linie fra Post- og Telegrafvæsenets forstærkerstation til øen Jernbaneklap er der færdselsforbud hele året. 5. De i po~ 3 og 4 nævnte færdselsforbud gælder ikke for færdsel, der er nødvendig som led i landbrugsdriften, eller for færdsel, der er nødvendig, som led i lufthavnens mågebekæmpelse. De ~ nævnte færdselsforbud gælder heller ikke for øens ejere (medlemmerne af ejerlauget) eller for ejerne af de på øen græssende dyr eller for jagtlejerne. 6. Yderligere undtagelser fra de i punkt 3 og 4 nævnte færdselsforbud kan bevilges af Saltholmsejerlauget med Fredningsnævnets godkendelse

36 20. Orientering om offentlighedens adgang, herunder skiltning, yræffes ved Hovedstadsrådets foranstaltning efter aftale med ejerlauget. Fredningen medfører iøvrigt ikke indskrænkning i ejerlaugets administration af Saltholm. Ejerlaugets reglement er fortsat gældende. E. Bestemmelser vedrørende naturpleje: I Naturpleje skal kunne foranlediges på de fredede arealer af Hovedstadsrådet efter aftale med ejerlauget og uden udgift for dette. Da indholdet af fredningen blot er en udbygning af Saltholmsejerlaugets reglement og på ingen måde indskrænker ~ laugets råden over øen, findes der ikke anledning til at tilkende lauge t erstatning. Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte ~

37 21. foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens 8, og at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift. Sagen sluttet. I. Heide-Jørgensen. civildommer - formand I Torben Jensen. Erik Sejrup. Udskriftens rigtighed bekræftes:, den 24. november 1982., Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds Gentofte civilret Rygårdsvænget Hellerup I.Helde-Jørgensen ciyildoalllllc..

38 FREDNINGSNÆVNET>

39 ~ ~, l, I',. -v, ( REG. NR..IJ.,2., UDSKRIFT af forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds 'l,» I' l~ 19S1 jen 28. august kl. på. JOml.Gerkontoret t ;)CI 101'( to[ fh ~... a). 262/59 :.:,rederikaberg 15i holjt DirkerEta IreJnlnOll ~vne.. t w0je 5. afdeling. 3ehandlinF af beg~inf om fredning af Saltholm, mdtr. nr. l ~ ar Saltholm m.fl. Der fremlæeges: bil~g 7: vkxivclse a~ 25. januar 1960 fra lanjsrctssacførei Svend T. i1ruun, n 8: ~krlvelse ~ ;. februar 1961 fra landsretbsågf~rer Collin, /I 9: Skrivelse af lb. august 1961 fra samme, n lo: ~{krive ise af 12. maj 1961 fra 1and9retss~gfører I!uated- Ande:rsert til landsretssagfører 0011in. Nævn ts mrdleæmer v~r mødt: For.:L..lr.d I'l, domjl r Jantzen, amtsrajsmejlem ~odakescn og >3v. LUnnemil11.1;. irejninrskonsulenten var mødt.for Naturfredninrsr<.lJe tr.øder 12rofessor 3ødker. VOl Kalkværket møder direktør Spangenberg og landsretssagfører i5v. ':.'. 3x'uun ved ful i!4l.j:ftig,\rnc.t.a::laen.v'oi' 'l'aarnby kom.mune møder stadsingeniør Nielsen. Lodsejerlauget v~r repræsenteret vej earjejer ~alll og landsr tsaagr~rer Collin. ~or ~3nm~rKs ~aturfr dninfsforeninf møder kontorch~f Vagn Jensen. worm~rder rejebjorie for det s~n st paesere1e. ~andaretssagførcr Collin protesterer fortsat principielt maj fredr.in[. I 9.nledr.in.~ af den freml.lf,te skrivelse frd.' LmdsrctsEu.gf;cTE:;r Rustej-~njerser, si[er t~lcren, ~t forh~njlinrerne mellem h~ og det konsortium, som rf-pr:esenter ies 3f l'..mjsretasl:le;fører ITusteJ-r;.ndersen t er pd.' t forbtie:jenje stadium. l)a i'orespør.~eel fr: kontorchef V':if'.I:JeIlsen oe;.:.:.er~( r taleren, at en endelir udt~l lse om sa1~t cvent~elt salgssum ikk~ foreligger fra ej erl3.ut"e t Forn;,:'::Jlden OEHjl~rk('r,.1t øe:r~ er EJe11~T~n ie i y.j :r"onet oe:"at ~(;r Sm FB

40 er tinglyst servitutoestcmmcleer herom. ~tad8ingeniør Nielsen papeger, ~t jer int~t drikkevand er på ø~ Professor 3øjker oplyser, at omf~ttende unjersøgelser og statlstikk~r er foret~get vejrøre~je øens fugleliv. ~ Har- p~peger de videnakabeli2 interesser, 60~ er knyttet til bevarelse af øen - helt eller delvis - 80~ reservat. Han ~vner, ~t deji bla iris er fredet, og faatslar, at interesse " for frcjnlnt' kun er øget unj(;'rfre1r1inf.:8sagena beo. hoir.dllng. Kur.tarchef vagn Jensen rcjs0r apørta~~l pm koordinerlng af salg8il og rr~dl1lti~slr.teress r og ev r.tuclle sul6sforhun51inlcra forts~ttelse og tlle'd",lebrinac1se inden frednlnt::saugens a.falutnlnt.;. Landsretssa6f0r~r ColliD henleder i der. foroinjelse opmær~som7tt ~eden pa de offentlige interesser i ø~ns udnyttelse, som har v~ret freh.ll i dagspreosen. f.0ntorchef Vagn Jensen ~åpeger, at fuglelivet er størst p~ sldjlt øen, medens de botaniske interesser er knyttet til nordøen. Forhand-tt ling r 0& ko~bination af frednines- og salgeinteresser måtte så tage sigt pk udnyttelse af den midterste del af øen l private øjemed. 1!alimæft:he-.t}rne ~a::1sen reserverede kalkbrydnlnf.;sretten. hettlgheden til kalkbrud er indr0jl...e:tk:.l.lkv r:rk( t r... den nordlire trejiedel ar øen. - Er3t~tnintskrav forbeholdes, hvie r~ttigheden til kalkbryjning indskrænkes. Dirt.r~t\l:!r Jpangenberg bem.-erker, at J:lulithejen for kalkbryuning fremtld1e vil ~~c l ttere~ Kalkv2r~eto ledelse lærger megen v~gt pa at beholde prlvilegiprne. Man reener ~Cj fr~~tidi[. ujnytt~lse. - ~n uds~ttllse af frcjr.ingss~gen vll dog ~ppe oerøre kalkv2rkets interesser. 111 Kontorchef v_en Jensen er cif der opfattelse, t k~lkeravnin[sretten ikke vil blive berørt af fr~dnin~ssagen. Fredninfi Konsulenten rejser spørgsmål om fugle- og planteliv ~4t tilfælde af inddæmning. Han stille~ [i~mere ~nc tvivlende overfor muligheden af tilladelse til bebycfelse med sommerhuse. LanosI'p.tssagfører Collin bee,art:r: na VJ1t:tb afgøre Ise på det.foreliggende grundlag. Nævnet afsagde eftlr votering sålydende K E N l E L f E: ~~vnct rinpe~, at laltholm såvel ved sin beli~senhed og etlendommelige natur sorr:ved sin fauna og plante~ket er et omr~de, hvis hevarelse er af v.æsentlig betydninf, tor naturvidenskaben. (tal Imidlertid må nævnet tillige finde, at i dag henli~ber ~en i sit fulde område 1 tilstro!kkelif; grad beskyttet mod bestræbelser, som ud-.. :.. ~

41 I, Ir' ej ti - fra private lnteressebensyn kunne tankes iværksat til ændring at den otstående tilftand, hvorved bewarkes, at der den 16. november 1940 er lyet dokumt?nt om s ct"undbyc~~elln1er. o~: at hele' arenlet i henhold til dokument, lyet den 27. maj 1952, er omfattet at byudvikllnl~splan og unde~kfh:ttet bestemmeleet'ne om yderzone t ~fr. lov J'1r. 123 ;,;1l~. ~:>rl11954 J 12, jtr....:.'8 - lo. ol} remd.eles vil en iværkeat fred.n1n t 5 erte,t" D!( vnetssj~øn llæ"p:?e kunne forbindre en tremtidiv: udny~ /telse e,f øen, som. alene har offentlige interesser til torm~l. ;~.i!'bertil komme.c, tit de,t efter ævncts ontattelse 1i<:1{e vil tjene frednin:smæsd13e intereas~rt om otfentllehedens adgang til øen let'tes, hvorved Og69. bemærkes, at øen ikke skøn.c.es egnet til at mo~tage en størr~ kreds af be~ø3ende, findes de~ e~t~~ alt forel1f,c:ence ikke at V1:f;retilctrækkeligt e.runalac f'or at ude:ætte ~a~;en eller at l~de den nedlagte ~a~tand om fr~dning nyde ~remme. ieh1 be~te'''''.l'11ee: li(,rl. f Janmor~:s J:laturfrednin E:':'ot'f'ninl< fremr'~,tte 'Jåst:nd Olt,,~.. '" trcu.ain.:..; ur :...lltth.jl: d:J.t.c./ nr. l Cl..u.tl., ;, l::llthol.u.lon, Tår.Dby sogn, b21r i'!{kc Dyce fre:nme. t..>l;,'tgen sluttet. Jontzen. Udskriftens rigtie;hed bekræftes. Frederiksberg bi rl~0rets 3. afdeling den

42 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

43 REG. NR. ~7j~ ", U D S K R I F T A F FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS- NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS. Ar 1984 den ll. maj kl foretoges for Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds på kontoret Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup:,F.S. 116/1984: Ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer til adgang til Saltholm i tiden lo. maj oktober 1984 for dr. phil. Jon Fjeldså, Zoo 10- gisk Museum, Københavns Universitet og assistenterne Peter Arctander, Alex BUhring og Arne Jensen. Mødet var: tt! l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen. 2) For Hovedstadsrådet mødte Sten,Asbirk og landinspektør Ole Nør-,gård. 3) for Ejerlauget mødte formanden Arne C. Petersen. Der fremlagdes skrivelse af 24. april 1984 fra Fredningsstyrelsen, økologisk kontor, til nævnet.

44 ) skrivelse af 27. april 1984 fra Saltholmsejeraluget v/a.c. Petersen til nævnet. 3) fotokopi af skrivelse af 3. april 1984 fra Fredningsstyrelsens 4. kontor til formanden for Saltholmejerlauget. 4) fotokopi afskriveise af 18. april 1984 fra Landbrugsministeriets Vildtforvaltning til Fredningsstyrelsen, Økologisk kontor. 5) l eksemplar af Saltholmsreglementet. 6) skrivelse af 7. maj 1984 fra nævnet til medlemmerne med disses, påtegninger. Formanden bemærkede, at nævnets medlemmer, der har haft sagen til gennemsyn, har erklæret sig enig i, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Arne C. Petersen oplyste, at Landbrugsministeriets Vildtforvaltning har meddelt tilladelse til færdsel for andrageren på betingelse blandt andet af, at observationerne primært foretages fra land. Herefter meddeltes tilladelse til det ansøgte efter ejerlaugets henstilling, dog således at tællingerne fortrinsvis udføres fra vandsiden. Sagen sluttet. l. Heide-Jørgensen. civildommer - formand., Udskriftens rigtighed bekræftes: Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds Gentofte civilret Rygårdsvænget Hellerup , den 15. maj (i QI.,(I1.". }1~~ J. Helde-Jørgensen civildommer

45 REG.NR. Modt~9<:lt 11i'ecll'llngsS'i)f7els 31 'U 'I ~1Jmn J~~[~ U D S K R I F T a f FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS- NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS= Ar 1984 den 13. juni foretoges for Frednings- nævnet for Københavns amtsrådskreds: F.S. 158/1984: Ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune, til i kortere perioder a treseks døgns varighed inden for undersøgelsens tidsrum telt (maj oktober 1984) at opstillet et mindre grønt på det sydligste af øen (syd for linien mellem jernbaneklap og post- og telegrafvæsenets forstærkerstation). Sagen har cirkuleret. Der er i nævnet enighed om for nævnets vedkommende at meddele t~lladelse til teltning i det ansøgte beskedne omfang.

46 ~'.. Af hensyn til bestemmelsen i 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen. l. Sagen sluttet. Heide-Jørgensen. civildommer - formand. Udskriftens rigtighed bekræftes:, den 13. juni Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds Gentofte civilret Rygårdsvænget Hellerup J. f:feide-jørgensen, ~lidommer.e

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen 06277.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06277.00 Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se 07878.00 Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 28-06-1996 Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 07-06-1993

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07415.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07415.00 Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-10-1984 Fredningsnævnet 22-06-1983 Kendelser

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06765.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06765.00 Fredningen vedrører: Dybsø Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-09-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07780.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører: Torpe Mose Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1989 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fakse Ladeplads - strand Delvis ophævet. Domme. Taksationskom missionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fakse Ladeplads - strand Delvis ophævet. Domme. Taksationskom missionen 00446.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00446.00 Fredningen vedrører: Fakse Ladeplads - strand Delvis ophævet Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-08-1983 Fredningsnævnet 15-11-1982,

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00 Fredningen vedrører: Kvong Hede Domme Taksati onskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-11-1993 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993.

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993. 07769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00 Fredningen vedrører: Saltbæk Vig Domme Taksationskommissionen 03-05-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-08-1992 Fredni ngsnævnet 15-02-1990 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere