Den generelle eksportørvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den generelle eksportørvejledning"

Transkript

1 Den generelle eksportørvejledning Ny udgave - april 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Følgebrev Ny udgave af den generelle eksportørvejledning Eksportstøttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle eksportørvejledning. Den nye udgave, som erstatter den generelle eksportørvejledning fra maj 2006, er opdateret med alle relevante nyhedsbreve. I flere afsnit er der foretaget indholdsmæssige og sproglige præciseringer og tilpasninger. Vi gør særligt opmærksom på følgende: Afsnit 1.2 og 3.0 er opdateret fordi stamdatakortet er udgået. Direktoratet har siden 10. januar 2007 udbetalt via NemKonto. Afsnit 2.3, 2.5, 4.3 og 4.4 er opdateret fordi forudbetalingsordningen er afskaffet, jf. nyhedsbrev 51/2006. Afsnit 4.6 er opdateret fordi anvendelsen af Dansk Skibshandler Forenings særlige formularer ikke er mulig fra 1. juni I afsnit 5.2 er reglerne for bevismæssig ligestilling blevet præciseret. Afsnit 8.0 er opdateret fordi reglerne for omregningskursen fra EUR til kr. blev ændret den 1. januar 2007, jf. nyhedsbrev 55/2006. Nyhedsbrevene nr. 16/2006, 22/2006, 26/2006, 29/2006, 35/2006, 36/2006, 48/2006, 51/2006, 53/2006 og 55/2006 er nu indarbejdet i vejledningen. OBS! Restitutionen er på det seneste bortfaldet for flere varer og destinationer. Vi benytter derfor lejligheden til at gøre opmærksom på reglerne for brug af YM med eksportart 700 og brug af Industriblanket. Ved eksport af varer uden restitution og med licens skal du bruge YM og udfylde rubrik 28b med eksportart 700. Husk, at skrive licensens nummer i rubrik 42. Læs mere i afsnit Ved eksport af varer uden restitution og uden licens skal du bruge en Industriblanket i stedet for YM. Læs mere på side 2 i afsnit april 2007 INFO-gruppen Eksportstøttekontoret ISBN nr.: Tryk Web

3 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportørvejledning introduktion Persondataloven Kapitel 1 Eksportlicens 1.0 Hvad er en eksportlicens 1.1 Sikkerhedsstillelse 1.2 Ansøgning 1.3 Udfyldning 1.4 Udstedelse 1.5 Anvendelse 1.6 Deponering 1.7 Overdragelse og tilbageføring 1.8 Partiallicens 1.9 Erstatningslicens/duplikat 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse måneders fristen 1.12 Manglende udnyttelse 1.13 Udførselsfrister måneders fristen 1.15 Virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse 1.16 Licitation Kapitel 2 Eksportrestitution (eksportstøtte) 2.0 Hvad er restitution 2.1 Ansøgning 2.2 Udfyldning af YM 2.3 Forskudsbetaling 2.4 Forudfastsættelse 2.5 Eksportarter 2.6 Forudanmeldelse/antagelsesdato 2.7 Toldkontrol og udgang af EU 2.8 Rettelse af oplysninger i YM 2.9 Efterfølgende udstedelse 2.10 Beskyttelse af EU s finansielle interesser 2.11 Bagatelgrænse

4 Indholdsfortegnelse - side 2 Kapitel 3 Udbetaling af eksportrestitution 3.0 Udbetaling 3.1 Udbetalingstyper 3.2 Dokumentationskrav og udbetalingstyper Kapitel 4 Eksportformer 4.0 Hvad er en eksportform 4.1 Almindelig eksport 4.2 Periodeopgørelse 4.3 Toldoplag 4.4 Fremstilling under toldkontrol 4.5 Proviantering m.m. i EU 4.6 Månedsopgørelse ved proviantering i EU 4.7 Proviantoplag 4.8 Proviantering uden for EU 4.9 Aktiv forædling 4.10 Fødevarehjælp 4.11 Eksport af interventionsvarer og varer fra privat oplagring 4.12 Eksport til Helgoland og Livigno 4.13 Eksport uden restitution med licenspligt Kapitel 5 Udpassage eller anvendelse af varerne 5.0 Hvad er en attest for udpassage eller anvendelse 5.1 Udfyldning af T5 5.2 Bevismæssig ligestilling 5.3 Fristforlængelse 5.4 Økonomiske konsekvenser Kapitel 6 Transport og omladning 6.0 Kontrol af transportrute herunder omladning 6.1 Omladningsforløb og konsekvenser 6.2 Elektronisk transportdokumentation Kapitel 7 Supplerende dokumentation 7.0 Hvad er supplerende dokumentation 7.1 Indsendelse af dokumentation 7.2 Ankomstdokumentation 7.3 Elektronisk ankomstbevis til Rusland (M.I.S.) 7.4 Dokumentation ved proviantering uden for EU 7.5 EU-Kommissionens notat 7.6 Frist for indsendelse af dokumentation 7.7 Fristforlængelse 7.8 Fristoverskridelse og konsekvenser

5 Indholdsfortegnelse - side 3 Kapitel 8 Omregningskurs Kapitel 9 Returvarer 9.0 Hvad er returvarer 9.1 Konsekvenser for licensen 9.2 Erstatningsleverance Kapitel 10 Sikkerhedsstillelse 10.0 Hvad er sikkerhedsstillelse 10.1 Garantinummer Kapitel 11 Sanktioner 11.0 Hvad er sanktioner 11.1 Beregning af tidsfrister 11.2 Proportionalitetsprincippet 11.3 Urigtig ansøgning om restitution 11.4 Toldrapporter og små vægtafvigelser 11.5 Tilbagebetaling og renteberegning 11.6 Flere sanktioner på samme ansøgning 11.7 Administrative bøder 11.8 Annullering af YM 11.9 Klage over afgørelse Kapitel 12 Myndighedernes kontrol Kapitel 13 Force majeure Kapitel 14 Erindringslister og fejllister 14.0 Erindrings- og lukkelister 14.1 Fejllister Kapitel 15 Landekoder 15.0 Landekoder 15.1 EU-medlemslande 15.2 Øvrige lande i Europa 15.3 Afrika 15.4 Amerika 15.5 Asien 15.6 Australien, Oceanien m.fl.

6 Indholdsfortegnelse side 4 Bilagsoversigt Bilag nr. 1 Bilag nr. 2 Bilag nr. 3 Bilag nr. 4 Bilag nr. 5 Bilag nr. 6 Bilag nr. 7 Bilag nr. 8 Bilag nr. 9 Licensansøgning Licensformular Afskrivningsblad YM (papir) Rettelsesangivelse Kontroleksemplar T5 M.I.S. blanket Attest for proviantering af skibe og fly i tredjelande Følgebrev til indsendelse af dokumentation Bilag nr. 10 Anmodning om rettelse Bilag nr. 11 Oversigt over D-koder Bilag nr. 12 Returvareerklæring Bilag nr. 13 Garantierklæring Bilag nr. 14 Stamdatakort (udgået og erstattet af NemKonto) Bilag nr. 15 Attest for losning og indførsel Bilag nr. 16 Lossebevis Bilag nr. 17 Attest for losning Bilag nr. 18 Varemængder for hvilke fremlæggelse af licens kan undlades

7 Indledning Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportørvejledning introduktion Persondataloven

8 Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportører kan opnå eksportstøtte (eksportrestitution/restitution) i forbindelse med eksport af landbrugsvarer til lande uden for EU eller til ligestillede formål, fx skibsproviantering i EU. I princippet udtrykker restitutionen forskellen mellem EU-markedsprisen og verdensmarkedsprisen. Ordningen og reglerne, der knytter sig hertil, er beskrevet grundigt i selve vejledningen. Her er en kort introduktion. Hvem kan søge restitution Enhver virksomhed, der er registreret i EU, kan søge om restitution. Restitutionen udbetales i det medlemsland, som varerne udføres fra. Ansøgningsproceduren er forskellig i de enkelte EU-lande. Traktaten giver eksportører en grundfæstet rettighed til restitution, såfremt de nærmere betingelser opfyldes. Det er eksportørernes ansvar, at de nødvendige informationer til oplysning af sagerne afgives. Utilstrækkelig eller manglende kontrol eller mangelfuld vejledning fra myndighedernes side etablerer ikke retten til restitution. Væsentlige betingelser ved ansøgning om restitution i Danmark Eksportører kan som hovedregel opnå restitution til landbrugsvarer med oprindelse i EU. Varerne er opdelt i markedsordninger (vareområder). Eksportøren skal overholde en række overordnede regler for at eksportere varer med restitution: Være etableret i EU og registreret som eksportør hos SKAT. Oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om navn, adresse og bankkonto. Som hovedregel ansøge om eksportlicens med forudfastsættelse af restitution hos Direktoratet for FødevareErhverv. Anmelde eksporten til SKAT senest 24 timer før varen læsses på transportmidlet. Udfylde en Udførselsangivelse landbrug (YM), som er eksportørens ansøgning om restitution. Ansøgning kan være elektronisk eller på papir. Restitutionsbeløbet skal være over 350 kr. pr. ansøgning. Overholde tidsfrister for at eksportere varerne fra EU eller levere varerne til bestemte formål inden for EU. Ved krav om supplerende dokumentation skal eksportøren indsende dokumentationen inden for gældende frister.

9 Kort om eksport af landbrugsvarer - side 2 Restitutionssatser Europa-Kommissionen fastsætter restitutionssatserne, som er ens for alle medlemslande. De fastsættes i den fælles møntenhed EUR (euro) og bliver inden udbetaling omregnet til danske kroner ved hjælp af en vekselskurs. Vekselkursen kan ses på direktoratets hjemmeside. Restitutionssatser ændres løbende, hvorfor de ikke findes i eksportørvejledningen. Eksportøren har mulighed for at fremsøge satserne på direktoratets hjemmeside under: Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en sats Genvej til søg en sats Oplysning om satser kan også fås ved henvendelse til Info-gruppen i Eksportstøttekontoret. Hvornår sker udbetaling af restitution Udbetalingen sker, når direktoratet har modtaget en YM fra SKAT og har behandlet ansøgningen. Eksportøren kan få udbetalt restitution på forskud mod at stille sikkerhed for den ansøgte restitution. Den stillede sikkerhed frigives fuldt ud, hvis eksportøren overholder alle forpligtelser ved eksporten. Administrationen af ordningen Administrationen er underlagt EU s regelsæt. Ordningen administreres i samarbejde med bl.a. SKAT, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen. Eksport med restitution underkastes forskellige former for kontrol, som skal sikre, at varerne reelt eksporteres, og at kravene til eksporten er opfyldt. Fejl og mangler i ansøgningen samt for sen indsendelse af dokumentation kan få økonomiske konsekvenser for eksportøren. Eksportøren kan blive omfattet af efterfølgende regnskabskontrol, hvor SKAT på direktoratets vegne kontrollerer regnskabs- og betalingsoplysninger.

10 Eksportørvejledning - introduktion Denne vejledning er primært baseret på EU s forordninger. For at undgå mange gentagelser er der hvor det skønnes hensigtsmæssigt henvisning til andre afsnit. Henvisningen er markeret med parentes. Vi henviser i øvrigt til vare- og licensdel, som findes i de varespecifikke vejledninger. Se nederst på siden. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet. Vi har derfor bestræbt os på at beskrive de forskellige emner så kort og enkelt som muligt. Vi tager forbehold for eventuelle fejl eller mangler. Kommentarer kan gives til Info-gruppen i Eksportstøttekontoret, som står for udarbejdelse af vejledninger og informationsbreve. Telefon: Henvisning til kildemateriale Højre margin i vejledningen har henvisninger til kildemateriale i form af forordninger, direktiver og bekendtgørelser. Flere steder er der henvist til adm., som er en forkortelse for administrative procedurer. De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende ændringer. De ajourførte forordninger kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside: Opstår der tvivl om regler eller fortolkninger, er det altid forordningsteksten, der gælder. Varespecifikke vejledninger Den generelle eksportørvejledning er suppleret med en række varespecifikke vejledninger. Animalske varer: Oksekød Levende kvæg (dyrevelfærd) Svinekød Fjerkrækød Æg Mælk og mejeriprodukter - fortsættes -

11 Eksportørvejledning - introduktion side 2 Vegetabilske varer: Korn Sukker Ris Frisk frugt og grønt Forarbejdet frugt og grønt Vin Fedtstoffer (olivenolie) Sammensatte varer (varer uden for traktatens bilag I) Hvor findes vejledningerne Vejledningerne findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Vejledninger og skema Genvej til siden med vejledninger Informationsbreve Eksportstøttekontoret udgiver løbende informationsbreve, som kan være supplement til eksportørvejledningerne. Informationsbrevene findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte >Informationsbreve Genvej til siden med informationsbreve Serviceordning Vi tilbyder at sende en e-post til virksomhederne med besked om, at et informationsbrev, en ny vejledning eller rettelser til bestående vejledninger findes på direktoratets hjemmeside. Tilmelding sker på hjemmesiden under Abonnér i boksen øverst til højre. Vælg derpå Gå til tilmelding, afmelding og redigering af abonnement. Klik på Tilmeld og vælg Eksportstøttekontoret. Genvej til siden med tilmelding nye abonnenter Vi sender kun beskeden én gang. Hvis der kommer tilbagemelding (auto-svar-mail) om fravær, fx på grund af ferie, foretager vi os ikke yderligere. Vi anbefaler derfor, at tilmelding helst sker med virksomhedens mailadresse, og at man jævnligt holder sig orienteret på direktoratets hjemmeside for at sikre sig de seneste informationer og opdateringer.

12 Persondataloven Direktoratet har brug for en række oplysninger om eksportøren for at kunne administrere ordningerne med eksportrestitution og eksportlicenser. Hvordan direktoratet bruger disse oplysninger, er beskrevet i det følgende. Brug af data i ansøgningen om eksportrestitution og eksportlicenser Direktoratet er ansvarligt for oplysningerne (data) i ansøgninger om eksportrestitution og eksportlicenser. Oplysningerne i ansøgningerne vil blive brugt af Fødevareministeriet til: Sagsbehandling, administration og kontrol Udbetaling af eksportstøtte Administration af sikkerhedsstillelse Udstedelse af eksportlicenser Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, Europa-Kommissionen og tredjemand til statistiske formål. Persondataloven giver eksportøren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger direktoratet har registreret. Eksportøren har desuden ret til at få rettet, slettet eller blokeret de registrerede oplysninger. Oplysninger om persondataloven Læs mere om persondataloven på direktoratets hjemmeside: > Lovstof. Genvej til siden Hvis der er spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan eksportøren henvende sig til Eksportstøttekontoret.

13 Kapitel 1 Eksportlicens 1.0 Hvad er en eksportlicens 1.1 Sikkerhedsstillelse 1.2 Ansøgning 1.3 Udfyldning 1.4 Udstedelse 1.5 Anvendelse 1.6 Deponering 1.7 Overdragelse og tilbageføring 1.8 Partiallicens 1.9 Erstatningslicens/duplikat 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse måneders fristen 1.12 Manglende udnyttelse 1.13 Udførselsfrister måneders fristen 1.15 Virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse 1.16 Licitation

14 1.0 Hvad er en eksportlicens En eksportlicens giver eksportøren ret og pligt til at eksportere en given mængde vare i løbet af licensens gyldighedsperiode. 1291/2000 art. 8 Der skelnes mellem eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (2.4) og eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution. Licensen skal enten fremlægges fysisk for SKAT sammen med YM eller deponeres i direktoratet (1.6). En deponeret licens anses for fremlagt i forbindelse med behandling af YM, hvis licensnummer og betegnelsen DEP er skrevet i rubrik 42 i YM. For sammensatte varer gælder særlige licensregler. Læs mere i vejledningen om sammensatte varer. Med forudfastsættelse af restitution Eksportøren skal normalt altid fremlægge licens med forudfastsættelse af restitution for at opnå ret til restitution. I en række situationer kan der dog opnås restitution uden at fremlægge en sådan licens. 1043/ /1999 art. 4.1 Licens kan undlades når den udførte mængde pr. varekode pr. YM er mindre end eller lig med den mængde, der er anført i bilag 18 ved eksport på periodeopgørelser (4.2) - bemærk dog de særlige regler for mælk og mejeriprodukter (4.2) 174/1999 art. 2 ved levering til medlemsstaternes væbnede styrker i tredjelande (4.1). Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens ved levering af proviant til skibe og fly i EU (4.5) levering til internationale organisationer i EU (4.5) levering til fremmede, væbnede styrker i EU (4.5) - for mælk og mejeriprodukter kan der dog fremlægges licens 174/1999 art. 2 levering af proviant til bore- eller udvindingsplatforme (4.5) levering af proviant til EU-flådefartøjer (4.5) - fortsættes - 1.0

15 1.0 Hvad er en eksportlicens side 2 levering af proviant til skibe og fly i tredjelande (4.8) oplæggelse på proviantoplag (4.7) eksport til Helgoland (4.12). Når eksporten finder sted i forbindelse med en præferenceordning, der gives adgang til ved hjælp af en licens, skal der altid fremlægges licens med forudfastsættelse af restitution. For fødevarehjælp (4.10) gælder specielle regler. Uden forudfastsættelse af restitution Eksport af en række varer, fx oksekød, korn og sukker, kræver også licens, selvom der ikke søges om restitution. Hvilke varer, der er omfattet af licenspligt, fremgår af licensdelen til de varespecifikke vejledninger. 1291/2000 art. 5.1 Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens når den udførte mængde pr. varekode pr. YM er mindre end eller lig med den mængde, der er anført i bilag 18 ved levering af proviant til skibe og fly i EU (4.5) ved levering til internationale organisationer i EU (4.5) ved levering til fremmede, væbnede styrker i EU (4.5) ved levering af proviant til bore- eller udvindingsplatforme (4.5) ved levering af proviant til EU-flådefartøjer (4.5) ved levering af proviant til skibe og fly i tredjelande (4.8) ved oplæggelse på proviantoplag (4.7) ved eksport til Helgoland (4.12). Når eksporten finder sted i forbindelse med en præferenceordning, der gives adgang til ved hjælp af en licens, skal denne altid fremlægges. 1.0

16 1.1 Sikkerhedsstillelse Eksportøren skal stille sikkerhed (10.0) ved ansøgning om licens. Sikkerheden skal stilles over for direktoratet. Den nødvendige sikkerhed skal være til stede på ansøgningstidspunktet. 1291/2000 art /2000 art Sikkerheden varierer for de enkelte varer. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Beløbet skal skrives i kroner og øre. Ved omregning fra euro (EUR) (8.0) anvendes kursen, der gælder på ansøgningsdagen. Den stillede sikkerhed frigives fuldt ud, hvis alle forpligtelser (1.10) opfyldes. Sker der uretmæssig frigivelse af en sikkerhed, skal den stilles på ny. Dette gælder dog kun i op til 4 år efter frigivelsen. Fritagelse for sikkerhedsstillelse Der skal ikke stilles sikkerhed, når beløbet er 100 EUR eller derunder. Det er muligt at søge om licens uden at stille sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen pr. licens er på over 100 EUR, men under 500 EUR. Ansøgeren er dog forpligtet til efterfølgende at betale et beløb svarende til den sikkerhed, der ville være fortabt, hvis betingelser for frigivelse af sikkerhedsstillelse ikke overholdes (1.10). 2808/98 art /2000 art , /85 art /2000 art /2000 art /2000 art /85 art

17 1.2 Ansøgning Ansøgning om licens skal sendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgning kan indsendes som online-ansøgning via direktoratets hjemmeside eller ved at indsende papiransøgning. E-post må ikke anvendes til ansøgning om licens. Reglerne for bl.a. ansøgningsperiode, udfyldning af ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte vareområder. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Eksportøren skal være registreret i direktoratet før licensansøgningen kan behandles. Til det formål skal du sende en e-post med oplysninger om SEnummer, CVR-nummer og P-nummer til Den Centrale Enhed her i direktoratet på denne adresse Direktoratet anbefaler, at licensansøgningen indgives i så god tid, at det er muligt at indsende ny ansøgning i tilfælde af fejl. Konsekvensen af fejl kan være, at ansøgningen bliver afvist. Ansøgningsdato Ansøgning skal være modtaget i direktoratet senest kl på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Fejlbehæftede ansøgninger afvises, med mindre fejlen er rettet senest kl Modtages ansøgningen efter kl , eller på en lørdag, søndag eller helligdag, bliver den følgende arbejdsdag ansøgningsdato. Ansøgningsdato gælder som forudfastsættelsesdato (2.4). Eksportøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den er indsendt. Det skal i givet fald ske på papir (fx fax) eller online på direktoratets hjemmeside senest kl Når der er fastsat en specifik periode for ansøgning af licens, udtrykt i antal dage, fx de første 10 dage i et kvartal, og den sidste dag i denne periode falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges ansøgningsperioden til den følgende arbejdsdag klokken /2000 art /2000 art /1999 art. 2.1d 1291/2000 art /2000 art Beregning af licensens gyldighedsperiode sker dog stadig fra fristens sidste dag (i ovennævnte tilfælde den 10.). Beløbsmæssige beregninger sker ligeledes ud fra betingelser gældende på fristens sidste dag. Annullering af indsendte ansøgninger kan ske til og med sidste dag i ansøgningsperioden. 1.2

18 1.2 Ansøgning side 2 Online-ansøgning Det er muligt at ansøge om eksportlicens online via Dette kræver Digital Medarbejdersignatur. Læs mere herom på TDC s hjemmeside: Online-licensansøgning findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en licens Genvej til siden med Søg en licens Virksomheder, der søger licenser online, opnår bl.a. disse fordele: Ansøgningerne kan klargøres i god tid og opbevares i ansøgningsudbakken indtil den skal afsendes En stor del af de oplysninger, som skal skrives i papiransøgningen, dannes automatisk, når ansøgeren har tastet nogle få oplysninger Større sikkerhed idet ansøgningen gennemløber en række elektroniske kontroller og beregninger Ved hver ansøgning vises status for den løbende garanti I tabellen Oversigt over ansøgninger er det muligt at følge ansøgningen fra det tidspunkt, den er registreret i direktoratet og indtil licensen udstedes og har fået et licensnummer. Her kan også fremsøge alle virksomhedens ansøgninger og ansøgninger, der er blevet til licenser. Papiransøgning. Ansøgning om licens skal sendes til Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Ved ansøgning pr. fax skal ansøgeren bruge nummer Ansøgningsskema findes på direktoratets hjemmeside under 1291/2000 art >Virksomheder>Eksport>Eksportstøtte>Vejledning og skema Genvej til siden med skriveaktivt ansøgningsskema 1.2

19 1.3 Udfyldning Ansøgningen kan enten udfyldes elektronisk (online) eller på papir (1.2). 1291/2000 art Online-ansøgning Følgende beskriver de enkelte rubrikker, der skal udfyldes ved online-ansøgning på direktoratets hjemmeside: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en licens Genvej til siden Søg en licens Systemet er bygget op omkring nøgleoplysninger i form af varekoder, licenstype og forordningsnummer og der foretages en løbende validering under udfyldning af ansøgningen. Valideringen sker hver gang der trykkes på knappen næste. Læs mere på de følgende sider. Der skal udfyldes én ansøgning pr. licens. Varekode: Licenstype: Forordning: Bestemmelsesland: Mængde/beløb: Garantinr.: Engangssikkerhed: Skriv varekoden eller søg i værdilisten. Kontakt licensgruppen hvis fejlteksten Varen eksisterer ikke i stamdata vises på skærmen. Denne rubrik vises kun, hvis der er flere typer at vælge i mellem. Vælg type fra skemaet Licenstyper på side 4. Denne rubrik vises kun, hvis der er flere forordninger at vælge mellem. Vælg forordning fra skemaet Oversigt over licenstyper og varer hvortil der knyttet flere forordninger på side 5. Skriv landekoden for destinationsland (kapitel 15) eller søg landenavn i værdilisten. Den mængde eller det beløb, der søges licens for. Skriv garantinummer ved maksimalgaranti eller søg i værdilisten. Er det en engangssikkerhed der stilles, sættes en markering. - fortsættes - 1.3

20 1.3 Udfyldning side 2 Forudfastsættelse: Deponering: Markering vil normalt være udfyldt på forhånd, dvs. rubrikken er grå. Ellers er der mulighed for at vælge om licensen skal være med eller uden forudfastsættelse af restitutionssatsen. Kan licensen deponeres, er denne rubrik på forhånd udfyldt. Hvis licensen ikke ønskes deponeret, fjernes markeringen. 500 euro (EUR): Er sikkerhedsstillelsen større end 100 EUR, men under 500 EUR vises denne rubrik. Ønskes 500 EUR reglen (1.1) anvendt, sættes en markering. Særlige bemærkninger: Skal kun udfyldes hvis der er krav om det i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Alternativ modtager: Åbnes ved at trykke på +. Udfyldes hvis licensen ved udstedelsen ønskes fremsendt til anden modtager end ansøger. Licensoverdragelse : Licitationsnr.: Afhentes: Partiallicens: Vis ansøgning: Godkend ansøgning: Åbnes ved at trykke på +. Udfyldes hvis licensen ønskes overdraget til anden virksomhed samtidigt med ansøgning om licens. Licitationsnummer i værdilisten vælges ved en vunden licitation (licenstype LIC) ansøgning om endelig licens på kvoten for mælkepulver til Den Dominikanske Republik (licenstype DOM). Markeres hvis licensen ønskes afhentet i direktoratet. Markeres hvis der ønskes partiallicenser ved udstedelse af licensen. I ny rubrik skrives mængderne adskilt med komma. Tryk her for at se det udfyldte ansøgningsskema. Tryk her for at godkende ansøgningen. 1.3

21 1.3 Udfyldning side 3 Papiransøgning Ansøgningen (1.2) skal være maskinskrevet (evt. blokbogstaver), udfyldt på dansk og indeholde alle nødvendige oplysninger. Der skal udfyldes én ansøgning pr. licens. Rubrik 4: Navn, adresse og SE-nr. Rubrik 6: Udfyldes kun ved overdragelse (1.7). Rubrik 7: Rubrik 8: Landekode og landenavn (kapitel 15). Endvidere nej for obligatorisk med mindre andet fremgår af licensdelen til de varespecifikke vejledninger. X for ja eller nej for forudfastsættelse. Rubrik 9: X for nej med mindre der er tale om licitation. (1.16) Rubrik 11: Rubrik 14: Rubrik 15: Rubrik 16: Rubrik 17: Rubrik 18: Rubrik 20: Sikkerhedsstillelsen skrives i kroner og øre. Handelsbetegnelse. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.). Mængde i bogstaver. Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situationer, som er beskrevet i de relevante afsnit i denne vejledning, bl.a. deponering (1.6), og i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv: Skal udfyldes hvis ansøgeren ønsker fritagelse for sikkerhedsstillelse, når denne er over 100 EUR, men under 500 EUR. I så fald skrives: Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Hvis eksportøren ønsker licensnummer oplyst pr. telefax eller på licensens udstedelsesdag skrives dette i denne rubrik sammen med et faxnummer eller en adresse. Husk garantinummer (10.1) ved løbende sikkerhedsstillelse. Garantinummeret skal skrives i rubrikken Form for sikkerhedsstillelse. 1.3

22 1.3 Udfyldning side 4 Licenstyper Licenstype Bruges for vareområde Beskrivelse Vegetabilsk Kød EMF X X X DAG X X SUK PER LØB X EUF X X X USA X Mælk og mejeri produkter Sammensatte X X Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. - Når licensen først kan udstedes efter et antal liggedage. - Når varemængden er større end bagatelgrænsen, fx over 2000 kg sukker, over 150 kg mælk og mejeriprodukter og over 200 kg oksekød. Dag til dag licens. Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. - Når licensen kan udstedes samme dag. - Når varemængden er større end bagatelgrænsen (type EMF), men under 25 ton oksekød, svinekød, fjerkrækød og æg. For andre varer ingen nedre grænse. Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution for sukker på højst 10 ton. - Sukker, herunder sukker, der indgår i forarbejdede frugter og grøntsager. - Når varemængden er over 2 ton, men højst 10 ton. Restitutionscertifikat (RC) for sammensatte varer søgt i fast ansøgningsperiode. Restitutionscertifikat (RC) for sammensatte varer søgt uden for fast ansøgningsperiode. Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution. - For de varer, hvor der skal bruges licens ved eksporten, selv om der ikke søges om forudfastsat restitution eller slet ikke søges om restitution, fx vareområderne oksekød, korn, ris og sukker, herunder sukker, der indgår i forarbejdede frugter og grøntsager. Eksportlicens på kvoten for ost til USA (preffered importer). CAN X Eksportlicens for ost til Canada under kontingent. DOM X Eksportlicens (endelig licens) på kvoten for mælkepulver til Den Dominikanske Republik. LIC X X Eksportlicens til brug ved licitation udbudt i EU. KYL KÆG X X Eksportlicens for levende kyllinger udstedt efterfølgende - Når der søges om licens efter eksporten har fundet sted. Eksportlicens for rugeæg udstedt efterfølgende. - Når der søges om licens efter eksporten har fundet sted. 1.3

23 1.3 Udfyldning side 5 Oversigt over licenstyper og varer hvortil der knyttet flere forordninger Licenstype og varer Forordning EMF Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution med liggedage Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96 Glucose 1342/2003 Glucose i forarbejdede frugter og grøntsager /96 Malt ansøgning om licens med almindelig gyldighedsperiode 1342/2003 Malt ansøgning om licens med lang gyldighedsperiode /2003A DAG Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution uden liggedage Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96 SUK Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution for sukker på højst 10 ton Sukker ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton.. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton /96 EUF Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution Sukker ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton.. 951/2006 Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006A Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton /96 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96A Glucose 1342/2003 Glucose i forarbejdede frugter og grøntsager /96 1.3

24 1.4 Udstedelse Af hensyn til styring af GATT-kvoterne (WTO) har Europa-Kommissionen mulighed for, at 1291/2000 fastsætte en koefficient til nedsættelse af den ansøgte mængde afvise ansøgninger, som afventer udstedelse af licenser suspendere indsendelse af ansøgninger i en given periode. Dette medfører, at direktoratet normalt først udsteder licenser efter et antal liggedage fx 5 arbejdsdage. Læs mere om regler for liggedage i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. For visse varer og varemængder er der mulighed for at få udstedt licenser fra dag til dag. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Licenser uden liggedage udstedes normalt efter kl den dag, de er søgt. Da ansøgeren har mulighed for at annullere ansøgningen inden kl , oplyser direktoratet først om licensnummeret efter udstedelsen. Originaleksemplar af licensen sendes til ansøger, medmindre anden modtager fremgår af ansøgningen. Hvis licensen deponeres i direktoratet (1.6), sendes licenskopi til ansøger. 1.4

25 1.5 Anvendelse Licensindehaverens navn, adresse og SE-nr. er anført i rubrik 4. Licensen kan kun anvendes til eksportforretninger gennemført af indehaveren eller dennes repræsentant. Se også overdragelse (1.7). 1291/2000 art. 24.1b Licenser udstedt i ét medlemsland kan anvendes i alle medlemslande. En licens kan tidligst anvendes, når den er udstedt. Udløber licensen på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder licensen til udgangen af den følgende arbejdsdag. Er licensen ikke deponeret, skal eksportøren fremlægge originallicensen for SKAT samtidig med YM. Se regler for deponering (1.6). 1291/2000 art /71 art /2000 art. 24 Afskrivninger Eksportøren afskriver de eksporterede mængder på licensens bagside. Ved første afskrivning skrives den disponible restitutionsmængde i rubrik I rubrik 31 skal toldkategorien anføres med adm. EXPORT - ved eksport til bestemmelsesland uden for EU INTERN - ved eksport til speciel destination inden for EU, fx proviant PREFIN - for toldoplag og fremstilling under toldkontrol Afskrivninger skal attesteres af SKAT. Er der brug for flere afskrivninger, end bagsiden har plads til, kan forlængelsesblade rekvireres hos direktoratet. Før anvendelsen sætter SKAT deres stempel halvt ind på licensen eller partiallicensen og halvt ind på forlængelsesbladet og i tilfælde af flere forlængelsesblade halvt ind på hvert enkelt forlængelsesblad. Mertolerance I licensens rubrik 19 er anført en mertolerance ofte 5 %, som giver ret til at eksportere en større mængde end angivet i rubrik 17 og /2000 art /2000 art /2000 art. 8.4 Vær opmærksom på, at mertolerancen normalt ikke berettiger til restitution. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. 1.5

26 1.5 Anvendelse side 2 Bagatelgrænsen Hvis restitutionsbeløbet ikke udbetales, fordi det er under bagatelgrænsen på 350 kr., bliver der alene afskrevet på licensen, når det er en licenspligtig vare, fx korn, ris, sukker og oksekød. Licens udstedt i et andet EU-land Før direktoratet kan udbetale restitution på en licens udstedt i et andet medlemsland, skal licensen indsendes til direktoratet for registrering. Efter endt brug skal licensen igen indsendes til direktoratet. Licensen returneres efterfølgende til eksportøren. Eksportøren kan også vælge at indsende en fotokopi af licensens for- og bagside med de behørige afskrivninger. Direktoratet meddeler den licensudstedende myndighed i andet EU-land om de mængder, der er eksporteret fra Danmark. Varekategori og varegruppe En licens kan også være gyldig ved udførsel af en vare med en anden varekode end den varekode, som er anført i ansøgningens rubrik 16. Forudsætningen er, at varekoderne befinder sig i samme varekategori eller varegruppe. De varekoder, som hører til en bestemt varekategori eller varegruppe fremgår af rubrik 16 i den udstedte licens. BKG nr. 199 af 10. april 2002 adm. 800/1999 art /2000 art. 33.2b 1291/2000 art. 14 Varekoderne i en bestemt varekategori har normalt samme restitutionssats, hvorimod satserne for de varekoder, som er indeholdt i en varegruppe, normalt er forskellige. Er satsen for den varekode, der er søgt restitution for (YM) forskellig fra satsen for den varekode, der er søgt licens for, beregnes restitutionsbeløbet på følgende måde: 800/1999 art. 4.2 Er satsen for varekoden på YM højere end satsen for varekoden, som licens er søgt for, anvendes satsen for den varekode, som licensen er søgt for. Er satsen for varekoden på YM lavere end satsen for varekoden, som licens er søgt for, anvendes satsen for varekoden på YM fratrukket 20 % af forskellen mellem denne sats og satsen for den varekode, som licens er søgt for. Læs mere om varekategorier og varegrupper i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Her kan man også læse om de særlige regler, der gælder for enkelte vareområder, fx mælk og mejeriprodukter 1.5

27 1.5 Anvendelse side 3 Forskellig destination på YM og licens Er satserne for den pågældende vare differentieret efter bestemmelseslandet, skal varen eksporteres til det land, som fremgår af rubrik 7 i den udstedte licens. 800/1999 art I de tilfælde hvor satsen for det land, der er søgt restitution for (YM) er forskellig fra satsen for det land, der er søgt licens for, beregnes restitutionsbeløbet på følgende måde: Er satsen for landet på YM højere end satsen for landet på licensen anvendes satsen for landet på licensen. Er satsen for landet på YM lavere end satsen for landet på licensen, anvendes satsen på YM fratrukket 20 % af forskellen mellem denne sats og satsen for landet på licensen. Eksempel: Restitutionssats iflg. licens = 100 EUR Restitutionssats iflg. YM = 80 EUR Forskel: 20 EUR (20 % heraf) = 4 EUR Restitutionssats der udbetales (80-4) = 76 EUR 1.5

28 1.6 Deponering Eksportøren kan vælge at lade licensen deponere i direktoratet. En deponeret licens skal ikke fremlægges for SKAT. Licensen kan derfor anvendes samme dag ved eksport fra forskellige steder i Danmark. 1291/2000 art Der er dog enkelte tilfælde, hvor deponering ikke kan benyttes. Læs mere i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Deponerede licenser kan kun anvendes i det land, hvor licensen er deponeret. 1291/2000 art Direktoratet beholder originallicensen, og sender en kopi til ansøger. På afskrivningsbladet (bilag 3) skal eksportøren føre regnskab med de eksportforretninger, licensen anvendes til. Læs mere i vejledningen på bagsiden af afskrivningsbladet. 1291/2000 art Afskrivningsbladet og vejledning findes på direktoratets hjemmeside under og skema Genvej til siden med afskrivningsblad og vejledning Deponering kan også ske for en tidligere udstedt (ikke-deponeret) licens, forudsat denne endnu ikke har været anvendt. Eksportøren kan trække en deponeret licens ud af deponeringsordningen. Ansøgning herom skal ske skriftlig. Har licensen været brugt, skal eksportøren oplyse om de eksporterede mængder. Direktoratet udsteder en ny originallicens med samme nummer og afskriver de eventuelt eksporterede mængder på bagsiden. Forkert eller manglende licensnummer i YM Nummeret på den deponerede licens skal skrives i rubrik 42 i YM. Angiver eksportøren et forkert nummer eller glemmer at skrive nummeret, kan der på visse vilkår korrigeres for sådanne fejl. Det forudsætter dog, at 1291/2000 art eksportøren har en deponeret licens, som omfatter varekoden i YM den pågældende licens er gyldig på dagen, hvor SKAT antager YM direktoratet får tilstrækkelige beviser til at fastslå forbindelsen mellem den udførte mængde og den pågældende licens. Direktoratet bør kontaktes straks, fejlen opdages. 1.6

29 1.7 Overdragelse og tilbageføring Licensrettigheder kan overdrages inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at eksportere, der overdrages. Sikkerhedsstillelse og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages. Nogle varer er undtaget fra overdragelse. Læs mere i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Rettigheder kan kun overdrages én gang, men de kan tilbageføres til den oprindelige licensindehaver for så vidt angår mængder, som ikke er afskrevet på licensen eller partiallicensen. Der kan ikke ske tilbageføring for en delmængde. 1291/2000 art /2000 art. 9.2 Ved overdragelse indsender licensindehaver en skriftlig ansøgning, vedlagt licensen til direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til. Vedrører overdragelsen en deponeret licens, skal ansøgningen om overdragelse vedlægges licenskopi og afskrivningsblad. Licenser kan også overdrages til personer eller virksomheder i et andet medlemsland. Ansøgning om overdragelse sendes til den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens. Ansøgning om tilbageføring indsendes af den, der har erhvervet licensen efter en overdragelse. Erhververen anfører blot, at der ønskes tilbageføring til den oprindelige licensindehaver af den resterende mængde. 1291/2000 art. 9.3 og 9.4 Dato for overdragelse eller tilbageføring oplyses i ansøgningen. Ellers er det dato for modtagelse i direktoratet, som bliver anført som dato for henholdsvis overdragelsen eller tilbageføring. Overdragelsen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Direktoratet returnerer den påtegnede licens til ansøgeren, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Reglerne om overdragelse eller tilbageføring må ikke omgås ved, at licensen lånes ud til tredjemand og anvendes til hans forretninger. 1291/2000 art. 24.1b Licensen kan dog anvendes af en speditør/klarerer til udførselsforretninger, der sker for licensindehaverens regning. Det samme gælder for så vidt angår forretninger for den, til hvem en licens eller partial er overdraget. Der gælder særlige regler for overdragelser i forbindelse med virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse (1.15). 1.7

30 1.8 Partiallicens En hovedlicens kan opdeles i flere dellicenser, såkaldte partiallicenser eller partialer. Partialer udstedes efter ansøgning på baggrund af en eksisterende hovedlicens. Partialer må kun udstedes af den myndighed, som har udstedt hovedlicensen. 1291/2000 art Partialer gør det muligt for en eksportør at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for (eventuel) overdragelse (1.7) til en anden eksportør. For de udstedte mængder har partialer samme rettigheder som hovedlicensen. De betragtes således som selvstændige licenser, hvad angår retten til at eksportere med restitution. Partialer udstedes til samme indehaver som hovedlicensen og kræver ikke sikkerhedsstillelse, da den forsat ligger på hovedlicensen. Det betyder, at sikkerhedsstillelsen kun frigives fuldt ud, hvis de udstedte partiallicenser er udnyttet behørigt, og at dokumentation herfor indsendes rettidigt (1.11). Disse forhold tages i betragtning, når direktoratet afgør, om indehaveren af hovedlicensen har overholdt sin eksportforpligtigelse (1.12). 1291/2000 art /2000 art Licensindehaveren sender en skriftlig ansøgning, vedlagt originallicensen, til direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængden skal oplyses uden (eventuel) tolerance. Direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Partialer og hovedlicens returneres til indehaver, medmindre anden modtager er angivet i ansøgningen. Skal partialer udstedes fra en deponeret licens, vedlægges licenskopien ansøgningen. Eksportøren afskriver partialerne på sit afskrivningsblad. Bemærk, at der kun kan søges om partialer online, når de søges samtidig med hovedlicensen. adm. Partialer får samme status (deponeret/ikke deponeret) som hovedlicensen, medmindre andet fremgår af ansøgningen. Status kan altså ændres for partialer. Der kan ikke udstedes yderligere partialer fra en partiallicens. 1291/2000 art

31 1.9 Erstatningslicens/duplikat Bortkommer en ikke opbrugt licens med forudfastsættelse af restitution før gyldighedsperiodens udløb, kan direktoratet udstede en erstatningslicens under forudsætning af, at den forudfastsatte restitutionssats er større end 0 (nul) licensen ikke er udstedt inden for et mængdekontingent udstedelse af licens for varen ikke er suspenderet på tidspunktet for ansøgning om erstatningslicens. Begrundet ansøgning om erstatningslicens sendes til direktoratet. I ansøgningen skal eksportøren anføre den disponible restmængde for den bortkomne licens. 1291/2000 art /2000 art /2000 art /2000 art Erstatningslicensen får nyt identifikationsnummer samt følgende bemærkning i rubrik 22: Erstatningslicens for bortkommen licens Oprindelig licens nr. En erstatningslicens kan ikke erstattes. Eksportøren skal stille en særlig sikkerhed svarende til den forudfastsatte restitutionssats forhøjet med 20 % og multipliceret med den angivne restmængde. Forhøjelsen er dog minimum 3 EUR/100 kg nettovægt. Den særlige sikkerhed frigives tidligst 15 måneder efter gyldighedsperiodens udløb og under forudsætning af, at den samlede udførte mængde ikke overstiger mængden på den oprindelige licens. Overskrides denne mængde, fortabes sikkerheden (på erstatningslicensen) svarende til den overskredne mængde. Sikkerheden for den bortkomne licens frigives, når den oprindelige mængde er dokumenteret udført ved brug af duplikatlicens. 1291/2000 art /2000 art /2000 art /2000 art /2000 art. 35 Læs mere på næste side om reglerne for erstatningslicens, når den oprindelige licens er blevet ødelagt duplikatlicens. 1.9

32 1.9 Erstatningslicens/duplikat side 2 Ødelagt licens Kan en licens med eller uden forudfastsættelse ikke udnyttes som følge af hel eller delvis ødelæggelse, kan der udstedes en erstatningslicens for den disponible mængde. 1291/2000 art Ansøgning vedlagt den ødelagte licens indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Erstatningslicenser for ødelagte licenser udstedes under samme nummer som den oprindelige licens. Duplikat Bortkommer en helt eller delvis udnyttet licens, kan direktoratet udstede duplikat af licensen. 1291/2000 art 39 Duplikater kan ikke anvendes til eksport, men kun til frigivelse af sikkerhed. Er der fx udstedt erstatningslicens, for en bortkommet delvis udnyttet licens, kan sikkerheden for den eksporterede mængde på den bortkomne licens, kun frigives ved hjælp af en duplikatlicens. Duplikatet skal fremlægges til afskrivning og påtegning hos SKAT. Duplikatlicens udstedes under samme nummer som den oprindelige licens. 1.9

33 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen for licenser, der er brugt i Danmark, frigives løbende i forhold til nettovægt/alternativ vægt på færdigbehandlede YM, hvor alle licenskrav er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen for licenser, der er brugt i et andet EU-land, frigives når eksportøren har indsendt licensen til direktoratet. Fuld frigivelse sker, når licensen er fuldt udnyttet, dvs. at mindst 95 % af licensmængden er eksporteret. For mælk og mejeriprodukter dog 98 % (1.12), og udgang af EU s toldområde eller levering til ligestillede formål i EU er sket senest 60 dage efter antagelse af tilhørende YM (for proviantoplag er fristen 30 dage) (1.13), 1291/2000 art og /1999 art /2000 art. 32.1b og udgang af EU s toldområde eller levering til ligestillede formål i EU er dokumenteret senest 12 måneder efter licensens udløbsdato (1.14), 1291/2000 art og når en licens, der er brugt ved eksport fra et andet EU-land, er returneret til direktoratet senest 2 måneder efter licensens udløbsdato (1.11). 1291/2000 art. 35.4a Er disse forudsætninger ikke opfyldt, fortabes en større eller mindre del af sikkerheden. Generelt for inddragelse af sikkerheden gælder, at beløb på 100 EUR og derunder ikke opkræves. Forudsætter en licens eksport til en bestemt destination, skal eksportøren fremlægge bevis for ankomst (kapitel 7) senest 12 måneder efter licensens udløbsdato. En licens, der er indsendt med henblik på frigivelse af sikkerheden, bliver ikke returneret til eksportøren, selvom den ikke er fuldt udnyttet. Ved returvarer se afsnit /2000 art /2005 art /2000 art og 35.5 adm. 1.10

34 måneders fristen Er en licens udstedt i Danmark blevet brugt ved eksport fra et andet EU-land, skal licensen returneres til Direktoratet for FødevareErhverv (direktoratet) senest 2 måneder efter licensens udløbsdato. Udnyttede partiallicenser skal som udgangspunkt indsendes til direktoratet sammen med hovedlicensen. Hvis dette ikke er muligt, fx ved overdragne partiallicenser, vil direktoratet beregne rabat (1.12) og sanktioner efter datoen for den sidst modtagne licens/partiallicens. Er 2-måneders fristen overskredet, inddrages hele sikkerheden. Den inddragne sikkerhed kan dog tilbagebetales delvist, hvis licensen modtages senere. Reglerne for tilbagebetaling er forskellige for licenser med og uden forudfastsættelse af restitution. Licens med forudfastsættelse af restitution Direktoratet tilbagebetaler dog det inddragne beløb delvist, afhængig af tidspunktet for modtagelsen af licensen. Sker dette i den 1291/2000 art /2000 art /85 art /2000 art. 35.4b 3. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 90 % 4. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 50 % 5. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 30 % 6. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 20 % Efter 6. måned tilbagebetales ingen sikkerhed. Tilbagebetaling vil i første omgang ikke omfatte sikkerhedsstillelse for varemængder, som mangler dokumentation for udgang af EU s toldområde (1.13). Licens uden forudfastsættelse af restitution Direktoratet tilbagebetaler 85 % af det inddragne beløb, hvis licensen og afskrivningsbladet modtages senest 24 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag. 1291/2000 art. 35.4c 1.11

35 1.12 Manglende udnyttelse Manglende udnyttelse af en licens vil sige, at mindre end 95 % af licensmængden er eksporteret. Den samlede udnyttede mængde fra såvel hoved- som partiallicens ligger til grund for beregning af en eventuel inddragelse af sikkerhedsstillelsen. Er mindre end 5 % eksporteret, inddrages hele sikkerheden. Hvis 5 % og derover, men mindre end 95 % er eksporteret, inddrages for 95 % af licensmængden minus eksporteret mængde. For mælk og mejeriprodukter erstattes ovenstående 5 % og 95 % med henholdsvis 2 % og 98 %. Rabat ved hurtig returnering af licens Ved hurtig returnering af en licens med ubrugte mængder, kan eksportøren få nedsat det beløb, som skal inddrages. Det sker ved, at eksportøren skriftligt oplyser direktoratet om den udnyttede mængde, og at der gives afkald på resten. Nedsættelsen er afhængig af, hvornår licensen returneres til direktoratet: 1291/2000 art /2000 art /2000 art /1999 art /2000 art % ved returnering i første 2/3 af gyldighedsperioden 25 % ved returnering efter 2/3 af gyldighedsperioden, men senest 1 måned efter licensudløb. Ordningen kan dog kun anvendes, hvis licens eller partiallicens returneres til direktoratet i løbet af det GATT-år, hvori licensen er udstedt. Endvidere skal returneringen ske senest 30 dage før ophøret af det pågældende GATT-år. For hovedparten af vareområderne går et GATT-år fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år. Europa-Kommissionen kan beslutte at ophæve ordningen, hvis restitutionen for en eller flere varer forhøjes. Ophævelsen vil omfatte licenser, der blev ansøgt om inden forhøjelsen af restitutionen og først returneret til direktoratet dagen før forhøjelsen af restitutionen. Er licensen deponeret skal afskrivningsbladet returneres til direktoratet. Ovenstående er de generelle regler for rabat. Læs om eventuelle undtagelser i licensdelen i de varespecifikke vejledninger. 1.12

36 1.13 Udførselsfrister Senest 60 dage efter SKAT har antaget YM, skal varerne have forladt EU s toldområde i uforandret stand. For proviantoplag i EU (4.7) er fristen 30 dage. Overskrides fristerne nedsættes den sikkerhedsstillelse, som kan frigives, med 15 %. Derudover inddrages 5 % af sikkerheden for hver dag, 60-dages fristen overskrides, og 10 % for hver dag, 30-dages fristen overskrides. For licenser, der er udstedt fra og med den 28. februar 2003, inddrages sikkerheden kun for de mængder, hvor der ikke er foretaget nedsættelse af restitutionen (11.2). 1291/2000 art /2000 art. 32.1b 2220/85 art /2000 art

Den generelle importørvejledning

Den generelle importørvejledning Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler April 2011 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere