Den generelle eksportørvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den generelle eksportørvejledning"

Transkript

1 Den generelle eksportørvejledning Ny udgave - april 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Følgebrev Ny udgave af den generelle eksportørvejledning Eksportstøttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle eksportørvejledning. Den nye udgave, som erstatter den generelle eksportørvejledning fra maj 2006, er opdateret med alle relevante nyhedsbreve. I flere afsnit er der foretaget indholdsmæssige og sproglige præciseringer og tilpasninger. Vi gør særligt opmærksom på følgende: Afsnit 1.2 og 3.0 er opdateret fordi stamdatakortet er udgået. Direktoratet har siden 10. januar 2007 udbetalt via NemKonto. Afsnit 2.3, 2.5, 4.3 og 4.4 er opdateret fordi forudbetalingsordningen er afskaffet, jf. nyhedsbrev 51/2006. Afsnit 4.6 er opdateret fordi anvendelsen af Dansk Skibshandler Forenings særlige formularer ikke er mulig fra 1. juni I afsnit 5.2 er reglerne for bevismæssig ligestilling blevet præciseret. Afsnit 8.0 er opdateret fordi reglerne for omregningskursen fra EUR til kr. blev ændret den 1. januar 2007, jf. nyhedsbrev 55/2006. Nyhedsbrevene nr. 16/2006, 22/2006, 26/2006, 29/2006, 35/2006, 36/2006, 48/2006, 51/2006, 53/2006 og 55/2006 er nu indarbejdet i vejledningen. OBS! Restitutionen er på det seneste bortfaldet for flere varer og destinationer. Vi benytter derfor lejligheden til at gøre opmærksom på reglerne for brug af YM med eksportart 700 og brug af Industriblanket. Ved eksport af varer uden restitution og med licens skal du bruge YM og udfylde rubrik 28b med eksportart 700. Husk, at skrive licensens nummer i rubrik 42. Læs mere i afsnit Ved eksport af varer uden restitution og uden licens skal du bruge en Industriblanket i stedet for YM. Læs mere på side 2 i afsnit april 2007 INFO-gruppen Eksportstøttekontoret ISBN nr.: Tryk Web

3 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportørvejledning introduktion Persondataloven Kapitel 1 Eksportlicens 1.0 Hvad er en eksportlicens 1.1 Sikkerhedsstillelse 1.2 Ansøgning 1.3 Udfyldning 1.4 Udstedelse 1.5 Anvendelse 1.6 Deponering 1.7 Overdragelse og tilbageføring 1.8 Partiallicens 1.9 Erstatningslicens/duplikat 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse måneders fristen 1.12 Manglende udnyttelse 1.13 Udførselsfrister måneders fristen 1.15 Virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse 1.16 Licitation Kapitel 2 Eksportrestitution (eksportstøtte) 2.0 Hvad er restitution 2.1 Ansøgning 2.2 Udfyldning af YM 2.3 Forskudsbetaling 2.4 Forudfastsættelse 2.5 Eksportarter 2.6 Forudanmeldelse/antagelsesdato 2.7 Toldkontrol og udgang af EU 2.8 Rettelse af oplysninger i YM 2.9 Efterfølgende udstedelse 2.10 Beskyttelse af EU s finansielle interesser 2.11 Bagatelgrænse

4 Indholdsfortegnelse - side 2 Kapitel 3 Udbetaling af eksportrestitution 3.0 Udbetaling 3.1 Udbetalingstyper 3.2 Dokumentationskrav og udbetalingstyper Kapitel 4 Eksportformer 4.0 Hvad er en eksportform 4.1 Almindelig eksport 4.2 Periodeopgørelse 4.3 Toldoplag 4.4 Fremstilling under toldkontrol 4.5 Proviantering m.m. i EU 4.6 Månedsopgørelse ved proviantering i EU 4.7 Proviantoplag 4.8 Proviantering uden for EU 4.9 Aktiv forædling 4.10 Fødevarehjælp 4.11 Eksport af interventionsvarer og varer fra privat oplagring 4.12 Eksport til Helgoland og Livigno 4.13 Eksport uden restitution med licenspligt Kapitel 5 Udpassage eller anvendelse af varerne 5.0 Hvad er en attest for udpassage eller anvendelse 5.1 Udfyldning af T5 5.2 Bevismæssig ligestilling 5.3 Fristforlængelse 5.4 Økonomiske konsekvenser Kapitel 6 Transport og omladning 6.0 Kontrol af transportrute herunder omladning 6.1 Omladningsforløb og konsekvenser 6.2 Elektronisk transportdokumentation Kapitel 7 Supplerende dokumentation 7.0 Hvad er supplerende dokumentation 7.1 Indsendelse af dokumentation 7.2 Ankomstdokumentation 7.3 Elektronisk ankomstbevis til Rusland (M.I.S.) 7.4 Dokumentation ved proviantering uden for EU 7.5 EU-Kommissionens notat 7.6 Frist for indsendelse af dokumentation 7.7 Fristforlængelse 7.8 Fristoverskridelse og konsekvenser

5 Indholdsfortegnelse - side 3 Kapitel 8 Omregningskurs Kapitel 9 Returvarer 9.0 Hvad er returvarer 9.1 Konsekvenser for licensen 9.2 Erstatningsleverance Kapitel 10 Sikkerhedsstillelse 10.0 Hvad er sikkerhedsstillelse 10.1 Garantinummer Kapitel 11 Sanktioner 11.0 Hvad er sanktioner 11.1 Beregning af tidsfrister 11.2 Proportionalitetsprincippet 11.3 Urigtig ansøgning om restitution 11.4 Toldrapporter og små vægtafvigelser 11.5 Tilbagebetaling og renteberegning 11.6 Flere sanktioner på samme ansøgning 11.7 Administrative bøder 11.8 Annullering af YM 11.9 Klage over afgørelse Kapitel 12 Myndighedernes kontrol Kapitel 13 Force majeure Kapitel 14 Erindringslister og fejllister 14.0 Erindrings- og lukkelister 14.1 Fejllister Kapitel 15 Landekoder 15.0 Landekoder 15.1 EU-medlemslande 15.2 Øvrige lande i Europa 15.3 Afrika 15.4 Amerika 15.5 Asien 15.6 Australien, Oceanien m.fl.

6 Indholdsfortegnelse side 4 Bilagsoversigt Bilag nr. 1 Bilag nr. 2 Bilag nr. 3 Bilag nr. 4 Bilag nr. 5 Bilag nr. 6 Bilag nr. 7 Bilag nr. 8 Bilag nr. 9 Licensansøgning Licensformular Afskrivningsblad YM (papir) Rettelsesangivelse Kontroleksemplar T5 M.I.S. blanket Attest for proviantering af skibe og fly i tredjelande Følgebrev til indsendelse af dokumentation Bilag nr. 10 Anmodning om rettelse Bilag nr. 11 Oversigt over D-koder Bilag nr. 12 Returvareerklæring Bilag nr. 13 Garantierklæring Bilag nr. 14 Stamdatakort (udgået og erstattet af NemKonto) Bilag nr. 15 Attest for losning og indførsel Bilag nr. 16 Lossebevis Bilag nr. 17 Attest for losning Bilag nr. 18 Varemængder for hvilke fremlæggelse af licens kan undlades

7 Indledning Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportørvejledning introduktion Persondataloven

8 Kort om eksport af landbrugsvarer Eksportører kan opnå eksportstøtte (eksportrestitution/restitution) i forbindelse med eksport af landbrugsvarer til lande uden for EU eller til ligestillede formål, fx skibsproviantering i EU. I princippet udtrykker restitutionen forskellen mellem EU-markedsprisen og verdensmarkedsprisen. Ordningen og reglerne, der knytter sig hertil, er beskrevet grundigt i selve vejledningen. Her er en kort introduktion. Hvem kan søge restitution Enhver virksomhed, der er registreret i EU, kan søge om restitution. Restitutionen udbetales i det medlemsland, som varerne udføres fra. Ansøgningsproceduren er forskellig i de enkelte EU-lande. Traktaten giver eksportører en grundfæstet rettighed til restitution, såfremt de nærmere betingelser opfyldes. Det er eksportørernes ansvar, at de nødvendige informationer til oplysning af sagerne afgives. Utilstrækkelig eller manglende kontrol eller mangelfuld vejledning fra myndighedernes side etablerer ikke retten til restitution. Væsentlige betingelser ved ansøgning om restitution i Danmark Eksportører kan som hovedregel opnå restitution til landbrugsvarer med oprindelse i EU. Varerne er opdelt i markedsordninger (vareområder). Eksportøren skal overholde en række overordnede regler for at eksportere varer med restitution: Være etableret i EU og registreret som eksportør hos SKAT. Oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om navn, adresse og bankkonto. Som hovedregel ansøge om eksportlicens med forudfastsættelse af restitution hos Direktoratet for FødevareErhverv. Anmelde eksporten til SKAT senest 24 timer før varen læsses på transportmidlet. Udfylde en Udførselsangivelse landbrug (YM), som er eksportørens ansøgning om restitution. Ansøgning kan være elektronisk eller på papir. Restitutionsbeløbet skal være over 350 kr. pr. ansøgning. Overholde tidsfrister for at eksportere varerne fra EU eller levere varerne til bestemte formål inden for EU. Ved krav om supplerende dokumentation skal eksportøren indsende dokumentationen inden for gældende frister.

9 Kort om eksport af landbrugsvarer - side 2 Restitutionssatser Europa-Kommissionen fastsætter restitutionssatserne, som er ens for alle medlemslande. De fastsættes i den fælles møntenhed EUR (euro) og bliver inden udbetaling omregnet til danske kroner ved hjælp af en vekselskurs. Vekselkursen kan ses på direktoratets hjemmeside. Restitutionssatser ændres løbende, hvorfor de ikke findes i eksportørvejledningen. Eksportøren har mulighed for at fremsøge satserne på direktoratets hjemmeside under: Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en sats Genvej til søg en sats Oplysning om satser kan også fås ved henvendelse til Info-gruppen i Eksportstøttekontoret. Hvornår sker udbetaling af restitution Udbetalingen sker, når direktoratet har modtaget en YM fra SKAT og har behandlet ansøgningen. Eksportøren kan få udbetalt restitution på forskud mod at stille sikkerhed for den ansøgte restitution. Den stillede sikkerhed frigives fuldt ud, hvis eksportøren overholder alle forpligtelser ved eksporten. Administrationen af ordningen Administrationen er underlagt EU s regelsæt. Ordningen administreres i samarbejde med bl.a. SKAT, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen. Eksport med restitution underkastes forskellige former for kontrol, som skal sikre, at varerne reelt eksporteres, og at kravene til eksporten er opfyldt. Fejl og mangler i ansøgningen samt for sen indsendelse af dokumentation kan få økonomiske konsekvenser for eksportøren. Eksportøren kan blive omfattet af efterfølgende regnskabskontrol, hvor SKAT på direktoratets vegne kontrollerer regnskabs- og betalingsoplysninger.

10 Eksportørvejledning - introduktion Denne vejledning er primært baseret på EU s forordninger. For at undgå mange gentagelser er der hvor det skønnes hensigtsmæssigt henvisning til andre afsnit. Henvisningen er markeret med parentes. Vi henviser i øvrigt til vare- og licensdel, som findes i de varespecifikke vejledninger. Se nederst på siden. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet. Vi har derfor bestræbt os på at beskrive de forskellige emner så kort og enkelt som muligt. Vi tager forbehold for eventuelle fejl eller mangler. Kommentarer kan gives til Info-gruppen i Eksportstøttekontoret, som står for udarbejdelse af vejledninger og informationsbreve. Telefon: Henvisning til kildemateriale Højre margin i vejledningen har henvisninger til kildemateriale i form af forordninger, direktiver og bekendtgørelser. Flere steder er der henvist til adm., som er en forkortelse for administrative procedurer. De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende ændringer. De ajourførte forordninger kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside: Opstår der tvivl om regler eller fortolkninger, er det altid forordningsteksten, der gælder. Varespecifikke vejledninger Den generelle eksportørvejledning er suppleret med en række varespecifikke vejledninger. Animalske varer: Oksekød Levende kvæg (dyrevelfærd) Svinekød Fjerkrækød Æg Mælk og mejeriprodukter - fortsættes -

11 Eksportørvejledning - introduktion side 2 Vegetabilske varer: Korn Sukker Ris Frisk frugt og grønt Forarbejdet frugt og grønt Vin Fedtstoffer (olivenolie) Sammensatte varer (varer uden for traktatens bilag I) Hvor findes vejledningerne Vejledningerne findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Vejledninger og skema Genvej til siden med vejledninger Informationsbreve Eksportstøttekontoret udgiver løbende informationsbreve, som kan være supplement til eksportørvejledningerne. Informationsbrevene findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte >Informationsbreve Genvej til siden med informationsbreve Serviceordning Vi tilbyder at sende en e-post til virksomhederne med besked om, at et informationsbrev, en ny vejledning eller rettelser til bestående vejledninger findes på direktoratets hjemmeside. Tilmelding sker på hjemmesiden under Abonnér i boksen øverst til højre. Vælg derpå Gå til tilmelding, afmelding og redigering af abonnement. Klik på Tilmeld og vælg Eksportstøttekontoret. Genvej til siden med tilmelding nye abonnenter Vi sender kun beskeden én gang. Hvis der kommer tilbagemelding (auto-svar-mail) om fravær, fx på grund af ferie, foretager vi os ikke yderligere. Vi anbefaler derfor, at tilmelding helst sker med virksomhedens mailadresse, og at man jævnligt holder sig orienteret på direktoratets hjemmeside for at sikre sig de seneste informationer og opdateringer.

12 Persondataloven Direktoratet har brug for en række oplysninger om eksportøren for at kunne administrere ordningerne med eksportrestitution og eksportlicenser. Hvordan direktoratet bruger disse oplysninger, er beskrevet i det følgende. Brug af data i ansøgningen om eksportrestitution og eksportlicenser Direktoratet er ansvarligt for oplysningerne (data) i ansøgninger om eksportrestitution og eksportlicenser. Oplysningerne i ansøgningerne vil blive brugt af Fødevareministeriet til: Sagsbehandling, administration og kontrol Udbetaling af eksportstøtte Administration af sikkerhedsstillelse Udstedelse af eksportlicenser Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, Europa-Kommissionen og tredjemand til statistiske formål. Persondataloven giver eksportøren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger direktoratet har registreret. Eksportøren har desuden ret til at få rettet, slettet eller blokeret de registrerede oplysninger. Oplysninger om persondataloven Læs mere om persondataloven på direktoratets hjemmeside: > Lovstof. Genvej til siden Hvis der er spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan eksportøren henvende sig til Eksportstøttekontoret.

13 Kapitel 1 Eksportlicens 1.0 Hvad er en eksportlicens 1.1 Sikkerhedsstillelse 1.2 Ansøgning 1.3 Udfyldning 1.4 Udstedelse 1.5 Anvendelse 1.6 Deponering 1.7 Overdragelse og tilbageføring 1.8 Partiallicens 1.9 Erstatningslicens/duplikat 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse måneders fristen 1.12 Manglende udnyttelse 1.13 Udførselsfrister måneders fristen 1.15 Virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse 1.16 Licitation

14 1.0 Hvad er en eksportlicens En eksportlicens giver eksportøren ret og pligt til at eksportere en given mængde vare i løbet af licensens gyldighedsperiode. 1291/2000 art. 8 Der skelnes mellem eksportlicens med forudfastsættelse af restitution (2.4) og eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution. Licensen skal enten fremlægges fysisk for SKAT sammen med YM eller deponeres i direktoratet (1.6). En deponeret licens anses for fremlagt i forbindelse med behandling af YM, hvis licensnummer og betegnelsen DEP er skrevet i rubrik 42 i YM. For sammensatte varer gælder særlige licensregler. Læs mere i vejledningen om sammensatte varer. Med forudfastsættelse af restitution Eksportøren skal normalt altid fremlægge licens med forudfastsættelse af restitution for at opnå ret til restitution. I en række situationer kan der dog opnås restitution uden at fremlægge en sådan licens. 1043/ /1999 art. 4.1 Licens kan undlades når den udførte mængde pr. varekode pr. YM er mindre end eller lig med den mængde, der er anført i bilag 18 ved eksport på periodeopgørelser (4.2) - bemærk dog de særlige regler for mælk og mejeriprodukter (4.2) 174/1999 art. 2 ved levering til medlemsstaternes væbnede styrker i tredjelande (4.1). Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens ved levering af proviant til skibe og fly i EU (4.5) levering til internationale organisationer i EU (4.5) levering til fremmede, væbnede styrker i EU (4.5) - for mælk og mejeriprodukter kan der dog fremlægges licens 174/1999 art. 2 levering af proviant til bore- eller udvindingsplatforme (4.5) levering af proviant til EU-flådefartøjer (4.5) - fortsættes - 1.0

15 1.0 Hvad er en eksportlicens side 2 levering af proviant til skibe og fly i tredjelande (4.8) oplæggelse på proviantoplag (4.7) eksport til Helgoland (4.12). Når eksporten finder sted i forbindelse med en præferenceordning, der gives adgang til ved hjælp af en licens, skal der altid fremlægges licens med forudfastsættelse af restitution. For fødevarehjælp (4.10) gælder specielle regler. Uden forudfastsættelse af restitution Eksport af en række varer, fx oksekød, korn og sukker, kræver også licens, selvom der ikke søges om restitution. Hvilke varer, der er omfattet af licenspligt, fremgår af licensdelen til de varespecifikke vejledninger. 1291/2000 art. 5.1 Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens når den udførte mængde pr. varekode pr. YM er mindre end eller lig med den mængde, der er anført i bilag 18 ved levering af proviant til skibe og fly i EU (4.5) ved levering til internationale organisationer i EU (4.5) ved levering til fremmede, væbnede styrker i EU (4.5) ved levering af proviant til bore- eller udvindingsplatforme (4.5) ved levering af proviant til EU-flådefartøjer (4.5) ved levering af proviant til skibe og fly i tredjelande (4.8) ved oplæggelse på proviantoplag (4.7) ved eksport til Helgoland (4.12). Når eksporten finder sted i forbindelse med en præferenceordning, der gives adgang til ved hjælp af en licens, skal denne altid fremlægges. 1.0

16 1.1 Sikkerhedsstillelse Eksportøren skal stille sikkerhed (10.0) ved ansøgning om licens. Sikkerheden skal stilles over for direktoratet. Den nødvendige sikkerhed skal være til stede på ansøgningstidspunktet. 1291/2000 art /2000 art Sikkerheden varierer for de enkelte varer. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Beløbet skal skrives i kroner og øre. Ved omregning fra euro (EUR) (8.0) anvendes kursen, der gælder på ansøgningsdagen. Den stillede sikkerhed frigives fuldt ud, hvis alle forpligtelser (1.10) opfyldes. Sker der uretmæssig frigivelse af en sikkerhed, skal den stilles på ny. Dette gælder dog kun i op til 4 år efter frigivelsen. Fritagelse for sikkerhedsstillelse Der skal ikke stilles sikkerhed, når beløbet er 100 EUR eller derunder. Det er muligt at søge om licens uden at stille sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen pr. licens er på over 100 EUR, men under 500 EUR. Ansøgeren er dog forpligtet til efterfølgende at betale et beløb svarende til den sikkerhed, der ville være fortabt, hvis betingelser for frigivelse af sikkerhedsstillelse ikke overholdes (1.10). 2808/98 art /2000 art , /85 art /2000 art /2000 art /2000 art /85 art

17 1.2 Ansøgning Ansøgning om licens skal sendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgning kan indsendes som online-ansøgning via direktoratets hjemmeside eller ved at indsende papiransøgning. E-post må ikke anvendes til ansøgning om licens. Reglerne for bl.a. ansøgningsperiode, udfyldning af ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte vareområder. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Eksportøren skal være registreret i direktoratet før licensansøgningen kan behandles. Til det formål skal du sende en e-post med oplysninger om SEnummer, CVR-nummer og P-nummer til Den Centrale Enhed her i direktoratet på denne adresse Direktoratet anbefaler, at licensansøgningen indgives i så god tid, at det er muligt at indsende ny ansøgning i tilfælde af fejl. Konsekvensen af fejl kan være, at ansøgningen bliver afvist. Ansøgningsdato Ansøgning skal være modtaget i direktoratet senest kl på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Fejlbehæftede ansøgninger afvises, med mindre fejlen er rettet senest kl Modtages ansøgningen efter kl , eller på en lørdag, søndag eller helligdag, bliver den følgende arbejdsdag ansøgningsdato. Ansøgningsdato gælder som forudfastsættelsesdato (2.4). Eksportøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den er indsendt. Det skal i givet fald ske på papir (fx fax) eller online på direktoratets hjemmeside senest kl Når der er fastsat en specifik periode for ansøgning af licens, udtrykt i antal dage, fx de første 10 dage i et kvartal, og den sidste dag i denne periode falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges ansøgningsperioden til den følgende arbejdsdag klokken /2000 art /2000 art /1999 art. 2.1d 1291/2000 art /2000 art Beregning af licensens gyldighedsperiode sker dog stadig fra fristens sidste dag (i ovennævnte tilfælde den 10.). Beløbsmæssige beregninger sker ligeledes ud fra betingelser gældende på fristens sidste dag. Annullering af indsendte ansøgninger kan ske til og med sidste dag i ansøgningsperioden. 1.2

18 1.2 Ansøgning side 2 Online-ansøgning Det er muligt at ansøge om eksportlicens online via Dette kræver Digital Medarbejdersignatur. Læs mere herom på TDC s hjemmeside: Online-licensansøgning findes på direktoratets hjemmeside under: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en licens Genvej til siden med Søg en licens Virksomheder, der søger licenser online, opnår bl.a. disse fordele: Ansøgningerne kan klargøres i god tid og opbevares i ansøgningsudbakken indtil den skal afsendes En stor del af de oplysninger, som skal skrives i papiransøgningen, dannes automatisk, når ansøgeren har tastet nogle få oplysninger Større sikkerhed idet ansøgningen gennemløber en række elektroniske kontroller og beregninger Ved hver ansøgning vises status for den løbende garanti I tabellen Oversigt over ansøgninger er det muligt at følge ansøgningen fra det tidspunkt, den er registreret i direktoratet og indtil licensen udstedes og har fået et licensnummer. Her kan også fremsøge alle virksomhedens ansøgninger og ansøgninger, der er blevet til licenser. Papiransøgning. Ansøgning om licens skal sendes til Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Ved ansøgning pr. fax skal ansøgeren bruge nummer Ansøgningsskema findes på direktoratets hjemmeside under 1291/2000 art >Virksomheder>Eksport>Eksportstøtte>Vejledning og skema Genvej til siden med skriveaktivt ansøgningsskema 1.2

19 1.3 Udfyldning Ansøgningen kan enten udfyldes elektronisk (online) eller på papir (1.2). 1291/2000 art Online-ansøgning Følgende beskriver de enkelte rubrikker, der skal udfyldes ved online-ansøgning på direktoratets hjemmeside: > Virksomheder > Eksport > Eksportstøtte > Søg en licens Genvej til siden Søg en licens Systemet er bygget op omkring nøgleoplysninger i form af varekoder, licenstype og forordningsnummer og der foretages en løbende validering under udfyldning af ansøgningen. Valideringen sker hver gang der trykkes på knappen næste. Læs mere på de følgende sider. Der skal udfyldes én ansøgning pr. licens. Varekode: Licenstype: Forordning: Bestemmelsesland: Mængde/beløb: Garantinr.: Engangssikkerhed: Skriv varekoden eller søg i værdilisten. Kontakt licensgruppen hvis fejlteksten Varen eksisterer ikke i stamdata vises på skærmen. Denne rubrik vises kun, hvis der er flere typer at vælge i mellem. Vælg type fra skemaet Licenstyper på side 4. Denne rubrik vises kun, hvis der er flere forordninger at vælge mellem. Vælg forordning fra skemaet Oversigt over licenstyper og varer hvortil der knyttet flere forordninger på side 5. Skriv landekoden for destinationsland (kapitel 15) eller søg landenavn i værdilisten. Den mængde eller det beløb, der søges licens for. Skriv garantinummer ved maksimalgaranti eller søg i værdilisten. Er det en engangssikkerhed der stilles, sættes en markering. - fortsættes - 1.3

20 1.3 Udfyldning side 2 Forudfastsættelse: Deponering: Markering vil normalt være udfyldt på forhånd, dvs. rubrikken er grå. Ellers er der mulighed for at vælge om licensen skal være med eller uden forudfastsættelse af restitutionssatsen. Kan licensen deponeres, er denne rubrik på forhånd udfyldt. Hvis licensen ikke ønskes deponeret, fjernes markeringen. 500 euro (EUR): Er sikkerhedsstillelsen større end 100 EUR, men under 500 EUR vises denne rubrik. Ønskes 500 EUR reglen (1.1) anvendt, sættes en markering. Særlige bemærkninger: Skal kun udfyldes hvis der er krav om det i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Alternativ modtager: Åbnes ved at trykke på +. Udfyldes hvis licensen ved udstedelsen ønskes fremsendt til anden modtager end ansøger. Licensoverdragelse : Licitationsnr.: Afhentes: Partiallicens: Vis ansøgning: Godkend ansøgning: Åbnes ved at trykke på +. Udfyldes hvis licensen ønskes overdraget til anden virksomhed samtidigt med ansøgning om licens. Licitationsnummer i værdilisten vælges ved en vunden licitation (licenstype LIC) ansøgning om endelig licens på kvoten for mælkepulver til Den Dominikanske Republik (licenstype DOM). Markeres hvis licensen ønskes afhentet i direktoratet. Markeres hvis der ønskes partiallicenser ved udstedelse af licensen. I ny rubrik skrives mængderne adskilt med komma. Tryk her for at se det udfyldte ansøgningsskema. Tryk her for at godkende ansøgningen. 1.3

21 1.3 Udfyldning side 3 Papiransøgning Ansøgningen (1.2) skal være maskinskrevet (evt. blokbogstaver), udfyldt på dansk og indeholde alle nødvendige oplysninger. Der skal udfyldes én ansøgning pr. licens. Rubrik 4: Navn, adresse og SE-nr. Rubrik 6: Udfyldes kun ved overdragelse (1.7). Rubrik 7: Rubrik 8: Landekode og landenavn (kapitel 15). Endvidere nej for obligatorisk med mindre andet fremgår af licensdelen til de varespecifikke vejledninger. X for ja eller nej for forudfastsættelse. Rubrik 9: X for nej med mindre der er tale om licitation. (1.16) Rubrik 11: Rubrik 14: Rubrik 15: Rubrik 16: Rubrik 17: Rubrik 18: Rubrik 20: Sikkerhedsstillelsen skrives i kroner og øre. Handelsbetegnelse. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.). Mængde i bogstaver. Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situationer, som er beskrevet i de relevante afsnit i denne vejledning, bl.a. deponering (1.6), og i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv: Skal udfyldes hvis ansøgeren ønsker fritagelse for sikkerhedsstillelse, når denne er over 100 EUR, men under 500 EUR. I så fald skrives: Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Hvis eksportøren ønsker licensnummer oplyst pr. telefax eller på licensens udstedelsesdag skrives dette i denne rubrik sammen med et faxnummer eller en adresse. Husk garantinummer (10.1) ved løbende sikkerhedsstillelse. Garantinummeret skal skrives i rubrikken Form for sikkerhedsstillelse. 1.3

22 1.3 Udfyldning side 4 Licenstyper Licenstype Bruges for vareområde Beskrivelse Vegetabilsk Kød EMF X X X DAG X X SUK PER LØB X EUF X X X USA X Mælk og mejeri produkter Sammensatte X X Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. - Når licensen først kan udstedes efter et antal liggedage. - Når varemængden er større end bagatelgrænsen, fx over 2000 kg sukker, over 150 kg mælk og mejeriprodukter og over 200 kg oksekød. Dag til dag licens. Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. - Når licensen kan udstedes samme dag. - Når varemængden er større end bagatelgrænsen (type EMF), men under 25 ton oksekød, svinekød, fjerkrækød og æg. For andre varer ingen nedre grænse. Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution for sukker på højst 10 ton. - Sukker, herunder sukker, der indgår i forarbejdede frugter og grøntsager. - Når varemængden er over 2 ton, men højst 10 ton. Restitutionscertifikat (RC) for sammensatte varer søgt i fast ansøgningsperiode. Restitutionscertifikat (RC) for sammensatte varer søgt uden for fast ansøgningsperiode. Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution. - For de varer, hvor der skal bruges licens ved eksporten, selv om der ikke søges om forudfastsat restitution eller slet ikke søges om restitution, fx vareområderne oksekød, korn, ris og sukker, herunder sukker, der indgår i forarbejdede frugter og grøntsager. Eksportlicens på kvoten for ost til USA (preffered importer). CAN X Eksportlicens for ost til Canada under kontingent. DOM X Eksportlicens (endelig licens) på kvoten for mælkepulver til Den Dominikanske Republik. LIC X X Eksportlicens til brug ved licitation udbudt i EU. KYL KÆG X X Eksportlicens for levende kyllinger udstedt efterfølgende - Når der søges om licens efter eksporten har fundet sted. Eksportlicens for rugeæg udstedt efterfølgende. - Når der søges om licens efter eksporten har fundet sted. 1.3

23 1.3 Udfyldning side 5 Oversigt over licenstyper og varer hvortil der knyttet flere forordninger Licenstype og varer Forordning EMF Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution med liggedage Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96 Glucose 1342/2003 Glucose i forarbejdede frugter og grøntsager /96 Malt ansøgning om licens med almindelig gyldighedsperiode 1342/2003 Malt ansøgning om licens med lang gyldighedsperiode /2003A DAG Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution uden liggedage Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96 SUK Eksportlicens med forudfastsættelse af restitution for sukker på højst 10 ton Sukker ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton.. 951/2006 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton /96 EUF Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitution Sukker ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton.. 951/2006 Sukker ansøgning om licens på over 10 ton. 951/2006A Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 2 ton, men højst 10 ton /96 Sukker i forarbejdede frugter og grøntsager ansøgning om licens på over 10 ton /96A Glucose 1342/2003 Glucose i forarbejdede frugter og grøntsager /96 1.3

24 1.4 Udstedelse Af hensyn til styring af GATT-kvoterne (WTO) har Europa-Kommissionen mulighed for, at 1291/2000 fastsætte en koefficient til nedsættelse af den ansøgte mængde afvise ansøgninger, som afventer udstedelse af licenser suspendere indsendelse af ansøgninger i en given periode. Dette medfører, at direktoratet normalt først udsteder licenser efter et antal liggedage fx 5 arbejdsdage. Læs mere om regler for liggedage i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. For visse varer og varemængder er der mulighed for at få udstedt licenser fra dag til dag. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Licenser uden liggedage udstedes normalt efter kl den dag, de er søgt. Da ansøgeren har mulighed for at annullere ansøgningen inden kl , oplyser direktoratet først om licensnummeret efter udstedelsen. Originaleksemplar af licensen sendes til ansøger, medmindre anden modtager fremgår af ansøgningen. Hvis licensen deponeres i direktoratet (1.6), sendes licenskopi til ansøger. 1.4

25 1.5 Anvendelse Licensindehaverens navn, adresse og SE-nr. er anført i rubrik 4. Licensen kan kun anvendes til eksportforretninger gennemført af indehaveren eller dennes repræsentant. Se også overdragelse (1.7). 1291/2000 art. 24.1b Licenser udstedt i ét medlemsland kan anvendes i alle medlemslande. En licens kan tidligst anvendes, når den er udstedt. Udløber licensen på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder licensen til udgangen af den følgende arbejdsdag. Er licensen ikke deponeret, skal eksportøren fremlægge originallicensen for SKAT samtidig med YM. Se regler for deponering (1.6). 1291/2000 art /71 art /2000 art. 24 Afskrivninger Eksportøren afskriver de eksporterede mængder på licensens bagside. Ved første afskrivning skrives den disponible restitutionsmængde i rubrik I rubrik 31 skal toldkategorien anføres med adm. EXPORT - ved eksport til bestemmelsesland uden for EU INTERN - ved eksport til speciel destination inden for EU, fx proviant PREFIN - for toldoplag og fremstilling under toldkontrol Afskrivninger skal attesteres af SKAT. Er der brug for flere afskrivninger, end bagsiden har plads til, kan forlængelsesblade rekvireres hos direktoratet. Før anvendelsen sætter SKAT deres stempel halvt ind på licensen eller partiallicensen og halvt ind på forlængelsesbladet og i tilfælde af flere forlængelsesblade halvt ind på hvert enkelt forlængelsesblad. Mertolerance I licensens rubrik 19 er anført en mertolerance ofte 5 %, som giver ret til at eksportere en større mængde end angivet i rubrik 17 og /2000 art /2000 art /2000 art. 8.4 Vær opmærksom på, at mertolerancen normalt ikke berettiger til restitution. Se licensdelen til de varespecifikke vejledninger. 1.5

26 1.5 Anvendelse side 2 Bagatelgrænsen Hvis restitutionsbeløbet ikke udbetales, fordi det er under bagatelgrænsen på 350 kr., bliver der alene afskrevet på licensen, når det er en licenspligtig vare, fx korn, ris, sukker og oksekød. Licens udstedt i et andet EU-land Før direktoratet kan udbetale restitution på en licens udstedt i et andet medlemsland, skal licensen indsendes til direktoratet for registrering. Efter endt brug skal licensen igen indsendes til direktoratet. Licensen returneres efterfølgende til eksportøren. Eksportøren kan også vælge at indsende en fotokopi af licensens for- og bagside med de behørige afskrivninger. Direktoratet meddeler den licensudstedende myndighed i andet EU-land om de mængder, der er eksporteret fra Danmark. Varekategori og varegruppe En licens kan også være gyldig ved udførsel af en vare med en anden varekode end den varekode, som er anført i ansøgningens rubrik 16. Forudsætningen er, at varekoderne befinder sig i samme varekategori eller varegruppe. De varekoder, som hører til en bestemt varekategori eller varegruppe fremgår af rubrik 16 i den udstedte licens. BKG nr. 199 af 10. april 2002 adm. 800/1999 art /2000 art. 33.2b 1291/2000 art. 14 Varekoderne i en bestemt varekategori har normalt samme restitutionssats, hvorimod satserne for de varekoder, som er indeholdt i en varegruppe, normalt er forskellige. Er satsen for den varekode, der er søgt restitution for (YM) forskellig fra satsen for den varekode, der er søgt licens for, beregnes restitutionsbeløbet på følgende måde: 800/1999 art. 4.2 Er satsen for varekoden på YM højere end satsen for varekoden, som licens er søgt for, anvendes satsen for den varekode, som licensen er søgt for. Er satsen for varekoden på YM lavere end satsen for varekoden, som licens er søgt for, anvendes satsen for varekoden på YM fratrukket 20 % af forskellen mellem denne sats og satsen for den varekode, som licens er søgt for. Læs mere om varekategorier og varegrupper i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Her kan man også læse om de særlige regler, der gælder for enkelte vareområder, fx mælk og mejeriprodukter 1.5

27 1.5 Anvendelse side 3 Forskellig destination på YM og licens Er satserne for den pågældende vare differentieret efter bestemmelseslandet, skal varen eksporteres til det land, som fremgår af rubrik 7 i den udstedte licens. 800/1999 art I de tilfælde hvor satsen for det land, der er søgt restitution for (YM) er forskellig fra satsen for det land, der er søgt licens for, beregnes restitutionsbeløbet på følgende måde: Er satsen for landet på YM højere end satsen for landet på licensen anvendes satsen for landet på licensen. Er satsen for landet på YM lavere end satsen for landet på licensen, anvendes satsen på YM fratrukket 20 % af forskellen mellem denne sats og satsen for landet på licensen. Eksempel: Restitutionssats iflg. licens = 100 EUR Restitutionssats iflg. YM = 80 EUR Forskel: 20 EUR (20 % heraf) = 4 EUR Restitutionssats der udbetales (80-4) = 76 EUR 1.5

28 1.6 Deponering Eksportøren kan vælge at lade licensen deponere i direktoratet. En deponeret licens skal ikke fremlægges for SKAT. Licensen kan derfor anvendes samme dag ved eksport fra forskellige steder i Danmark. 1291/2000 art Der er dog enkelte tilfælde, hvor deponering ikke kan benyttes. Læs mere i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Deponerede licenser kan kun anvendes i det land, hvor licensen er deponeret. 1291/2000 art Direktoratet beholder originallicensen, og sender en kopi til ansøger. På afskrivningsbladet (bilag 3) skal eksportøren føre regnskab med de eksportforretninger, licensen anvendes til. Læs mere i vejledningen på bagsiden af afskrivningsbladet. 1291/2000 art Afskrivningsbladet og vejledning findes på direktoratets hjemmeside under og skema Genvej til siden med afskrivningsblad og vejledning Deponering kan også ske for en tidligere udstedt (ikke-deponeret) licens, forudsat denne endnu ikke har været anvendt. Eksportøren kan trække en deponeret licens ud af deponeringsordningen. Ansøgning herom skal ske skriftlig. Har licensen været brugt, skal eksportøren oplyse om de eksporterede mængder. Direktoratet udsteder en ny originallicens med samme nummer og afskriver de eventuelt eksporterede mængder på bagsiden. Forkert eller manglende licensnummer i YM Nummeret på den deponerede licens skal skrives i rubrik 42 i YM. Angiver eksportøren et forkert nummer eller glemmer at skrive nummeret, kan der på visse vilkår korrigeres for sådanne fejl. Det forudsætter dog, at 1291/2000 art eksportøren har en deponeret licens, som omfatter varekoden i YM den pågældende licens er gyldig på dagen, hvor SKAT antager YM direktoratet får tilstrækkelige beviser til at fastslå forbindelsen mellem den udførte mængde og den pågældende licens. Direktoratet bør kontaktes straks, fejlen opdages. 1.6

29 1.7 Overdragelse og tilbageføring Licensrettigheder kan overdrages inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at eksportere, der overdrages. Sikkerhedsstillelse og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages. Nogle varer er undtaget fra overdragelse. Læs mere i licensdelen til de varespecifikke vejledninger. Rettigheder kan kun overdrages én gang, men de kan tilbageføres til den oprindelige licensindehaver for så vidt angår mængder, som ikke er afskrevet på licensen eller partiallicensen. Der kan ikke ske tilbageføring for en delmængde. 1291/2000 art /2000 art. 9.2 Ved overdragelse indsender licensindehaver en skriftlig ansøgning, vedlagt licensen til direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til. Vedrører overdragelsen en deponeret licens, skal ansøgningen om overdragelse vedlægges licenskopi og afskrivningsblad. Licenser kan også overdrages til personer eller virksomheder i et andet medlemsland. Ansøgning om overdragelse sendes til den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens. Ansøgning om tilbageføring indsendes af den, der har erhvervet licensen efter en overdragelse. Erhververen anfører blot, at der ønskes tilbageføring til den oprindelige licensindehaver af den resterende mængde. 1291/2000 art. 9.3 og 9.4 Dato for overdragelse eller tilbageføring oplyses i ansøgningen. Ellers er det dato for modtagelse i direktoratet, som bliver anført som dato for henholdsvis overdragelsen eller tilbageføring. Overdragelsen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Direktoratet returnerer den påtegnede licens til ansøgeren, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Reglerne om overdragelse eller tilbageføring må ikke omgås ved, at licensen lånes ud til tredjemand og anvendes til hans forretninger. 1291/2000 art. 24.1b Licensen kan dog anvendes af en speditør/klarerer til udførselsforretninger, der sker for licensindehaverens regning. Det samme gælder for så vidt angår forretninger for den, til hvem en licens eller partial er overdraget. Der gælder særlige regler for overdragelser i forbindelse med virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse (1.15). 1.7

30 1.8 Partiallicens En hovedlicens kan opdeles i flere dellicenser, såkaldte partiallicenser eller partialer. Partialer udstedes efter ansøgning på baggrund af en eksisterende hovedlicens. Partialer må kun udstedes af den myndighed, som har udstedt hovedlicensen. 1291/2000 art Partialer gør det muligt for en eksportør at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for (eventuel) overdragelse (1.7) til en anden eksportør. For de udstedte mængder har partialer samme rettigheder som hovedlicensen. De betragtes således som selvstændige licenser, hvad angår retten til at eksportere med restitution. Partialer udstedes til samme indehaver som hovedlicensen og kræver ikke sikkerhedsstillelse, da den forsat ligger på hovedlicensen. Det betyder, at sikkerhedsstillelsen kun frigives fuldt ud, hvis de udstedte partiallicenser er udnyttet behørigt, og at dokumentation herfor indsendes rettidigt (1.11). Disse forhold tages i betragtning, når direktoratet afgør, om indehaveren af hovedlicensen har overholdt sin eksportforpligtigelse (1.12). 1291/2000 art /2000 art Licensindehaveren sender en skriftlig ansøgning, vedlagt originallicensen, til direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængden skal oplyses uden (eventuel) tolerance. Direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Partialer og hovedlicens returneres til indehaver, medmindre anden modtager er angivet i ansøgningen. Skal partialer udstedes fra en deponeret licens, vedlægges licenskopien ansøgningen. Eksportøren afskriver partialerne på sit afskrivningsblad. Bemærk, at der kun kan søges om partialer online, når de søges samtidig med hovedlicensen. adm. Partialer får samme status (deponeret/ikke deponeret) som hovedlicensen, medmindre andet fremgår af ansøgningen. Status kan altså ændres for partialer. Der kan ikke udstedes yderligere partialer fra en partiallicens. 1291/2000 art

31 1.9 Erstatningslicens/duplikat Bortkommer en ikke opbrugt licens med forudfastsættelse af restitution før gyldighedsperiodens udløb, kan direktoratet udstede en erstatningslicens under forudsætning af, at den forudfastsatte restitutionssats er større end 0 (nul) licensen ikke er udstedt inden for et mængdekontingent udstedelse af licens for varen ikke er suspenderet på tidspunktet for ansøgning om erstatningslicens. Begrundet ansøgning om erstatningslicens sendes til direktoratet. I ansøgningen skal eksportøren anføre den disponible restmængde for den bortkomne licens. 1291/2000 art /2000 art /2000 art /2000 art Erstatningslicensen får nyt identifikationsnummer samt følgende bemærkning i rubrik 22: Erstatningslicens for bortkommen licens Oprindelig licens nr. En erstatningslicens kan ikke erstattes. Eksportøren skal stille en særlig sikkerhed svarende til den forudfastsatte restitutionssats forhøjet med 20 % og multipliceret med den angivne restmængde. Forhøjelsen er dog minimum 3 EUR/100 kg nettovægt. Den særlige sikkerhed frigives tidligst 15 måneder efter gyldighedsperiodens udløb og under forudsætning af, at den samlede udførte mængde ikke overstiger mængden på den oprindelige licens. Overskrides denne mængde, fortabes sikkerheden (på erstatningslicensen) svarende til den overskredne mængde. Sikkerheden for den bortkomne licens frigives, når den oprindelige mængde er dokumenteret udført ved brug af duplikatlicens. 1291/2000 art /2000 art /2000 art /2000 art /2000 art. 35 Læs mere på næste side om reglerne for erstatningslicens, når den oprindelige licens er blevet ødelagt duplikatlicens. 1.9

32 1.9 Erstatningslicens/duplikat side 2 Ødelagt licens Kan en licens med eller uden forudfastsættelse ikke udnyttes som følge af hel eller delvis ødelæggelse, kan der udstedes en erstatningslicens for den disponible mængde. 1291/2000 art Ansøgning vedlagt den ødelagte licens indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Erstatningslicenser for ødelagte licenser udstedes under samme nummer som den oprindelige licens. Duplikat Bortkommer en helt eller delvis udnyttet licens, kan direktoratet udstede duplikat af licensen. 1291/2000 art 39 Duplikater kan ikke anvendes til eksport, men kun til frigivelse af sikkerhed. Er der fx udstedt erstatningslicens, for en bortkommet delvis udnyttet licens, kan sikkerheden for den eksporterede mængde på den bortkomne licens, kun frigives ved hjælp af en duplikatlicens. Duplikatet skal fremlægges til afskrivning og påtegning hos SKAT. Duplikatlicens udstedes under samme nummer som den oprindelige licens. 1.9

33 1.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen for licenser, der er brugt i Danmark, frigives løbende i forhold til nettovægt/alternativ vægt på færdigbehandlede YM, hvor alle licenskrav er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen for licenser, der er brugt i et andet EU-land, frigives når eksportøren har indsendt licensen til direktoratet. Fuld frigivelse sker, når licensen er fuldt udnyttet, dvs. at mindst 95 % af licensmængden er eksporteret. For mælk og mejeriprodukter dog 98 % (1.12), og udgang af EU s toldområde eller levering til ligestillede formål i EU er sket senest 60 dage efter antagelse af tilhørende YM (for proviantoplag er fristen 30 dage) (1.13), 1291/2000 art og /1999 art /2000 art. 32.1b og udgang af EU s toldområde eller levering til ligestillede formål i EU er dokumenteret senest 12 måneder efter licensens udløbsdato (1.14), 1291/2000 art og når en licens, der er brugt ved eksport fra et andet EU-land, er returneret til direktoratet senest 2 måneder efter licensens udløbsdato (1.11). 1291/2000 art. 35.4a Er disse forudsætninger ikke opfyldt, fortabes en større eller mindre del af sikkerheden. Generelt for inddragelse af sikkerheden gælder, at beløb på 100 EUR og derunder ikke opkræves. Forudsætter en licens eksport til en bestemt destination, skal eksportøren fremlægge bevis for ankomst (kapitel 7) senest 12 måneder efter licensens udløbsdato. En licens, der er indsendt med henblik på frigivelse af sikkerheden, bliver ikke returneret til eksportøren, selvom den ikke er fuldt udnyttet. Ved returvarer se afsnit /2000 art /2005 art /2000 art og 35.5 adm. 1.10

34 måneders fristen Er en licens udstedt i Danmark blevet brugt ved eksport fra et andet EU-land, skal licensen returneres til Direktoratet for FødevareErhverv (direktoratet) senest 2 måneder efter licensens udløbsdato. Udnyttede partiallicenser skal som udgangspunkt indsendes til direktoratet sammen med hovedlicensen. Hvis dette ikke er muligt, fx ved overdragne partiallicenser, vil direktoratet beregne rabat (1.12) og sanktioner efter datoen for den sidst modtagne licens/partiallicens. Er 2-måneders fristen overskredet, inddrages hele sikkerheden. Den inddragne sikkerhed kan dog tilbagebetales delvist, hvis licensen modtages senere. Reglerne for tilbagebetaling er forskellige for licenser med og uden forudfastsættelse af restitution. Licens med forudfastsættelse af restitution Direktoratet tilbagebetaler dog det inddragne beløb delvist, afhængig af tidspunktet for modtagelsen af licensen. Sker dette i den 1291/2000 art /2000 art /85 art /2000 art. 35.4b 3. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 90 % 4. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 50 % 5. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 30 % 6. måned efter licensens udløb, tilbagebetales 20 % Efter 6. måned tilbagebetales ingen sikkerhed. Tilbagebetaling vil i første omgang ikke omfatte sikkerhedsstillelse for varemængder, som mangler dokumentation for udgang af EU s toldområde (1.13). Licens uden forudfastsættelse af restitution Direktoratet tilbagebetaler 85 % af det inddragne beløb, hvis licensen og afskrivningsbladet modtages senest 24 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag. 1291/2000 art. 35.4c 1.11

35 1.12 Manglende udnyttelse Manglende udnyttelse af en licens vil sige, at mindre end 95 % af licensmængden er eksporteret. Den samlede udnyttede mængde fra såvel hoved- som partiallicens ligger til grund for beregning af en eventuel inddragelse af sikkerhedsstillelsen. Er mindre end 5 % eksporteret, inddrages hele sikkerheden. Hvis 5 % og derover, men mindre end 95 % er eksporteret, inddrages for 95 % af licensmængden minus eksporteret mængde. For mælk og mejeriprodukter erstattes ovenstående 5 % og 95 % med henholdsvis 2 % og 98 %. Rabat ved hurtig returnering af licens Ved hurtig returnering af en licens med ubrugte mængder, kan eksportøren få nedsat det beløb, som skal inddrages. Det sker ved, at eksportøren skriftligt oplyser direktoratet om den udnyttede mængde, og at der gives afkald på resten. Nedsættelsen er afhængig af, hvornår licensen returneres til direktoratet: 1291/2000 art /2000 art /2000 art /1999 art /2000 art % ved returnering i første 2/3 af gyldighedsperioden 25 % ved returnering efter 2/3 af gyldighedsperioden, men senest 1 måned efter licensudløb. Ordningen kan dog kun anvendes, hvis licens eller partiallicens returneres til direktoratet i løbet af det GATT-år, hvori licensen er udstedt. Endvidere skal returneringen ske senest 30 dage før ophøret af det pågældende GATT-år. For hovedparten af vareområderne går et GATT-år fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år. Europa-Kommissionen kan beslutte at ophæve ordningen, hvis restitutionen for en eller flere varer forhøjes. Ophævelsen vil omfatte licenser, der blev ansøgt om inden forhøjelsen af restitutionen og først returneret til direktoratet dagen før forhøjelsen af restitutionen. Er licensen deponeret skal afskrivningsbladet returneres til direktoratet. Ovenstående er de generelle regler for rabat. Læs om eventuelle undtagelser i licensdelen i de varespecifikke vejledninger. 1.12

36 1.13 Udførselsfrister Senest 60 dage efter SKAT har antaget YM, skal varerne have forladt EU s toldområde i uforandret stand. For proviantoplag i EU (4.7) er fristen 30 dage. Overskrides fristerne nedsættes den sikkerhedsstillelse, som kan frigives, med 15 %. Derudover inddrages 5 % af sikkerheden for hver dag, 60-dages fristen overskrides, og 10 % for hver dag, 30-dages fristen overskrides. For licenser, der er udstedt fra og med den 28. februar 2003, inddrages sikkerheden kun for de mængder, hvor der ikke er foretaget nedsættelse af restitutionen (11.2). 1291/2000 art /2000 art. 32.1b 2220/85 art /2000 art

Online-ansøgning om eksportlicens

Online-ansøgning om eksportlicens Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger du online 8. maj 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Juli 2017 Den generelle importvejledning - juli 2017 Vejledning om generelle regler for importlicenser Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande.

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande. E K S P O R T Ø R V E J L E D N I N G - V A R E D E L Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningne for frisk frugt og grønt, som er omfattet af bestem-melserne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningen for sukker, som er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution. Opnåelse af restitution er betinget af,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort.

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0206 Klageren: Indklagede: XX 3000 Helsingør DSBFirst Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere