Byrådscentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådscentret"

Transkript

1 NOTAT Byrådscentret Baggrundsnotat, Detailhandel - Kommuneplan )Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a, nr 3 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. 5 l-5 r, Kommuneplanen skal også forholde sig til lov om planlægning til butiksformål som fremgår af Planlovens kapitel 2d. Herunder bla; 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, og 3) fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. 5 m. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Landsplandirektiv om detailhandel -2008: Landsplandirektivet sætter rammerne for kommunernes planlægning. Direktivets regler er fastsat ud fra de statslige interesser i den statslige oversigt samt plalovens generelle bestemmelser for detailhandel. Kommunerne i hovedstadsområdet skal ifølge 5 i, stk. 1 i planloven planlægge på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed og sikre, at hovedprincipperne i den overordnede bystruktur videreføres. Byudvikling af regional karakter skal koordineres med udbygningen af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening. Landsplandirektivet lægger vægt på: a. lokalisering af detailhandel i bymidterne. b. fortsat udvikling af fingerbystrukturen, c. en decentral detailhandelsstruktur, d. lokalisering af store udvalgsvarebutikker over m2 i de største butiksområder og e. en struktur, som understøtter den kollektive trafik. Landplandirektivet fastlægger at Høje Taastrup bymidte har mulighed for op til 3 udvalgsvarebutikker hvert 4. år over 2000 m2. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013: Det er et statsligt mål, at der skal etableres bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. Det er et statsligt mål, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LindaSoe /11 11/30525

2 Transportafstande til butikker skal begrænses, så afhængighed af biler ved indkøb mindskes. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, især gående, cyklende og kollektive trafik. Fingerplan 2013: Fingerplanen fastlægger (Bilag B), at Høje Taastrup station er et regionalt knudepunkt. Der gælder særlige regler for placering af detailhandel i de stationsnære områder og stationsnære kerneområder. 11, stk. 1 Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, Nr. 2. at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. 3. at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer, 4. at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktsstationer skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv. Den regionale Udviklingsplan 2012: Planlægning for detailhandel i bymidterne understøtter mål i Den regionale Udviklingsplan om bæredygtig byudvikling herunder placering af detailhandel tæt på stationer og kollektiv trafik. Registrering i PlanDK3: Arbejdsopgave resterer og sættes på vent, da der pt ikke er krav om registrering i PlanDK3.. Til brug for registrering i PlanDK3 oprettes et skema for hvert polygon i kortvisningen, hvor der kan etableres detailhandel. Feltnavn Formål =Bymidter 3=aflastningsomr 4=lokalcentre 5=pladskrævende Max_daglig Max_udvalg Max_plads Møbelbutikker Camping- og bådforhandlere 4.500, biler 5.000, planteforhandlere 9.000, møbler og forhandlere af tømmer og byggematerialer Max_stor Max_areal Maksimale butiksareal for enkeltstående butikker uden for centerstrukturen fastsættes i kommuneplanrammerne. 2) Opfølgning fra Udviklingsstrategi 2012 Vækst er et særligt indsatsområde i Udviklingsstrategi 2012 for Høje-Taastrup Kommune. Indsatser med relevans for detailhandelsområdet er; Skabe optimale rammebetingelser for erhverv. Fokus på særlige indsatser for kreative og innovative iværksættere. Fortsat udvikling af byerne. Byerne skal udvikle deres egenart, have forskellige tilbud og arkitektonisk udtryk. 3) Eksisterende kommunale planer Kommuneplan 2010, disse afsnit: 2

3 Hovedstruktur: Overordnede retningslinjer for detailhandel Rammeplan for byerne: Retningslinjer for detailhandel på byniveau Rammebestemmelser 4) Behov for ændring af kommuneplanen Hovedstruktur: Butikker med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen præciserer, at..: Områder for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, skal være selvstændigt afgrænset i kommuneplanen, jf. 11a i planloven, og områderne kan ikke være sammenfaldende med områderne udpeget til bymidte, bydelscenter, lokalcenter eller aflastningsområde. Rammeområde 208 er jf Kommuneplan 2010 udlagt både som lokalcenter og område for særligt pladskrævende varer. Det skal derfor overvejes hvilken funktion området fremtidigt skal have, og om området fortsat skal være udlagt til lokalcenter eller som område for butikker med særligt pladskrævende varer. Vurdering: Området er i sin tid udlagt som lokalcenter, en lokal mulighed for dagligvarehandel for Det regionale fritidsområde og boligkvarteret ved Kraghave mv. Udviklingen af Det regionale fritidsområde lader vente på sig, og generelt ønskes en styrkelse af detailhandlen i bymidten - hvilket kunne tale for en anden anvendelse af rammeområde 208. Generelt går det ikke så godt for lokalcentrene i kommunen. Det er svært at få gang i handlen med øde centre til følge (ex Rønnevangscentret som nu omdannes til boliger). Som område for butikker med særligt pladskrævende varer gives mulighed for etablering af butikker der forhandler møbler, campingvogne, byggematerialer, planteskole, grus/sten, biler, både. Disse varegrupper kan som udgangspunkt ikke placeres i bymidten. Det eksisterende udlæg af rammeområde 208 tjener det formål at supplere indkøbsmulighederne i Høje Taastrup by med denne varegruppe, og butikker med pladskrævende varer i rammeområde 208 kan derfor understøtte detailhandlen i bymidten. Naboskabet til Det regionale fritidsområde kan også have betydning for butikker med varegrupper relateret til fritidsformål såsom campingvogne mv. Et større område omkring IKEA i Taastrup er dog også udlagt til område for butikker med særligt pladskrævende varer dog med en ikke fuldt udnyttet ramme. Rammeområde 208 er relativt tæt beliggende på disse områder i Taastrup hvilket kunne det tale for, at der ikke er yderligere behov for udlæg til pladskrævende i Høje Taastrup by. Den aktuelle anvendelse af postcentret er lager for computere og distribution af disse samt administration i forbindelse hermed. Konklusion: Det anbefales, at rammeområde 208 ikke udlægges til hverken lokalcenter eller område for butikker med pladskrævende varer i forslag til Kommuneplan 2014, da det er vigtigt at styrke udviklingen af detailhandlen Høje Taastrup C samt udvikling og koncentrationen af butikker med særligt pladskrævende varer i Taastrup. En ændring af kommuneplanrammerne skulle ikke give problemer i forhold til den aktuelle anvendelse. Det anbefales at eksisterende ramme til butik for pladskrævende i Høje Taastrup varer flyttes til den samlede bufferramme for Høje-Taastrup Kommune. Ændring i rammetekst: Ramme 208, kpl 10: Området anvendes til lokacenter for detailhandel og erhvervsformål, der er forenelige hermed (serviceerhverv, liberale erhverv, lettere produktion, lager og administration, herunder tankstation og restaurant/cafe). I området kan indpasses butikker for særligt pladskrævende. En forudsætning for områdets udvikling er, at der kan skabes den nødvendige parkering inden for området 3

4 Forslag til ny tekst: Ramme 2080, kpl 14: Området anvendes til erhvervsformål (serviceerhverv, liberale erhverv, lettere produktion, lager og administration, herunder tankstation). Opdatering af detailhandelstabeller for byerne: Taastrup: Lokalplanlægning i rammeområderne 136 og 189 udmønter hhv m 2 og m 2 af den samlede ramme for Taastrup. Restramme for udbygning af udvalgsvare- og dagligvarebutikker i Taastrup justeres, så den i Kommuneplan 2014 udgør m 2 ( m m m 2 ). Lokalplanlægning af Vindmøllegrunden (105A) udmønter m 2 af den samlede rammen for butikker med særligt pladskrævende varer i Taastrup. Den samlede ramme for udbygning af butikker med særligt pladskrævende varer justeres, så den så den i Kommuneplan 2014 udgør m 2 ( m m 2 ). Høje Taastrup: Ramme for butikker til særligt pladskrævende i Høje Taastrup by nedlægges og afsat ramme på m 2 flyttes til samlede ramme for særligt pladskrævende i HTK. Hedehusene: Redaktionelle rettelser og præciseringer af eksisterende tekst. Generelt: Redaktionelle rettelser og præciseringer af eksisterende tekst. (Se detailhandelstabeller for hhv Kpl 2010 og 2014: /12, /12, /12) Detailhandel i landområdet: Følgende retningslinjer om detailhandel i landzonen udgår, da kommunen ikke lovligt kan meddele landzonetilladelse til udvalgsvarebutikker og salgslokaler i landzonen. Se også notat om landområdets anvendelse /12. Udgår: I tilknytning til jordbrug, gartneri eller fremstilling af dagligvarer kan der etableres en dagligvarebutik på op til 250 m². Udvalgsvarebutikker, samt salgslokaler i forbindelse med produktionsvirksomheder kan maksimalt være 100 m² pr. butik. Detailhandelsanalyse som baggrund for planlægningen - redegørelse: ICP (Institut for Centerplanlægning) har i 2008 udarbejdet en detailhandelsanalyse med vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper i Høje- Taastrup Kommune. ICP har i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Høje-Taastrup Kommune. Rapporten indeholder ICP s vurdering af behov for udbygning af detailhandlen, mulighed for udvidelse af rammen til detailhandel og redegørelse for sammenhæng med planlægning for detailhandel i nabokommuner. På grund af den generelt lave vækst og økonomiske stagnation som har præget de seneste år, vurderes det, at der ikke er behov for indhentning nye oplysninger om udviklingen i detailhandelen. ICP rapporterne fra 2008 og 2009 udgør derfor også baggrunden for detailhandelsplanlægningen i Kommuneplan

5 Oversigt over ændringer i tekst og kort: Ændringer i hovedstruktur: Vedr Tekst Kort Redaktionelle rettelser. Ændring i udpegning/retningslinjer Rønnevangscentret er ikke længere et lokalcenter Postcentret, ramme 208. Skal ikke længere være udlagt til pladskrævende eller lokalcenter Afsnit om detailhandel, overordnet justeres Detailhandelstabel for Hedehusene justeres. Afsnit om detailhandel overordnet justeres Detailhandelstabel for Høje Taastrup justeres. Lokalcenterudlæg slettes på kort. Udlæg slettes på kort. Tydeliggørelse af uudnyttet ramme for detailhandel Detailhandel i landområder Detailhandelstabeller for de tre byer tilrettes, og der tydeliggøres hvad der er overordnet ramme for detailhandelsudviklingen. Retningslinjer om detailhandel i landområder udgår, da kommunen ikke lovligt kan meddele landzonetilladelse til udvalgsvarebutikker og salgslokaler i landzonen. Ændringer i rammebestemmelser: Rammeomr. Tekst Kort Redaktionelle rettelser Ændring i udpegning/retningslinjer 142 Rønnevangscentret er ikke længere et lokalcenter Rettes på kort 161 mfl Rammer, hvor det fremgår at den specifikke anvendelse er bydelscenter, rettes til lokalcenter. 208 Er ikke længere udlagt til lokalcenter eller område for pladskrævende. Rettes på kort OBS: alle rammenumre er rettet til i Kommuneplan 2014 jf nyt system for nummerering i forslag til Kommuneplan

6 Ændringer i temakort: Tema: Områder for butikker til særligt pladskrævende varer: Område ved Kraghave (ramme 208) udgår Rammeområde 247 tilføjes på kort som område for pladskrævende (redaktionel rettelse) Tema: Lokalcentre: Område ved Kraghave (208) og Rønnevangscentret (142) udgår 6

7 5) Forslag til evt ny hovedstruktur, nye planrammer/retningslinjer, kort Se nederst i dok. 6) Koordinering/samarbejde på området med andre kommuner Vurdering af sammenhængen med detailhandelsplanlægningen i nabokommuner. der henvises til ICP rapport 2009 for Høje-Taastrup Kommune. 7) Evt andre interessenter Ingen bemærkninger 8) Information om evt kommende sektorplaner, som der skal følges op på Ingen bemærkninger 7

8 Følgende tekst indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2014: Hovedstruktur Retningslinjekort: Retningslinjekort. Detailhandel: Regionalt center. Område for butikker til særligt pladskrævende varer. Aflastningscenter. Lokalcenter. Bymidte. Detailhandel kan lokaliseres i bymidterne i Taastrup og Hedehusene, i det regionale center (bymidten i Høje Taastrup by), samt i de udlagte lokalcentre. Derudover kan detailhandel af visse typer lokaliseres i området udlagt til regionalt aflastningscenter ved IKEA, samt i særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med særligt pladskrævende. Endelig er det muligt i begrænset omfang og på visse betingelser, at lokalisere butikker uden for centerstrukturen, eksempelvis mindre butikker til lokal forsyning, gårdbutikker, enkeltstående butikker ved fritliggende turistattraktioner, servicestationer og lignende enkeltstående butikker. Sådanne butikker kan etableres i områder, hvor der i rammerne for lokalplanlægningen åbnes mulighed herfor. Hovedstrukturen består af: Bymidten i Høje Taastrup, som samtidig er regionalt center Bymidten i Taastrup, som har regional betydning Bymidten i Hedehusene De udpegede lokalcentre Derudover er der mulighed for at placere butikker uden for denne centerstruktur: I aflastningscentret ved IKEA I særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for placering af butikker til pladskrævende Lokale butikker, gårdbutikker og lignende enkeltstående butikker Centerstrukturen udgør hovedstrukturen for detailhandelens udvikling. Strukturen understøtter bymidternes funktion, som det levende, intense midtpunkt og mødested for byen. I bymidterne er der god tilgængelighed både for borgere uden bil og for bilisterne. Byens indkøbsmuligheder samles her til glæde for handelslivet og så transporten til indkøbsfunktionerne minimeres. Aflastningscentret og de udpegede erhvervsområder til butikker for særligt pladskrævende varer anvendes til at aflaste bycentrene for butikstyper, som vanskeligt kan indpasses i bycentrene. Planen sigter mod at styrke de eksisterende udbudspunkter gennem afgrænsning af bymidter, aflastningscenter og andre udpegede områder, samt gennem fastlæggelse af samlede rammer for udviklingen i disse. Endelig fastlægges maksimale butiksstørrelser i de enkelte områder. Bymidterne Bymidten er byens hjerte. Bymidterne skal bestå af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service og administration, restauranter og hotelvirksomhed, kulturelle funktioner, kommercielle forlystelser og lignende, der naturligt hører hjemme i et alsidigt bycenter. Bymidten er den primære lokaliseringsmulighed for byens detailhandel. I bymidterne skal der tilstræbes en relativ stor bebyggelsestæthed, idet nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Det skal endvidere tilstræbes, at en væsentlig del af områdernes parkeringspladser, herunder specielt pladser udlagt til publikumsorienterede funktioner, udlægges som fællesparkering. Der skal i rammerne for lokalplanlægningen fastlægges bestemmelser, som begrænser detailhandelens andel af det samlede etageareal samt maksimale butiksstørrelser 8

9 Rammer for detailhandel i de enkelte byer Der fastlægges rammer for detailhandelens udvikling i de enkelte byer. Rammen for det regionale center, Høje Taastrup bymidte, er fastlagt ud fra målsætning om, at centret skal kunne fastholde sin position på det regionale marked. Oversigter, der viser rammernes fordeling på enkeltområder i byerne. Detailhandel Høje Taastrup Tabel: Rammer for detailhandel i Høje Taastrup Ramme for Maksimale udbygning: Butiksstørrelser: Dagligvarer Dagligvarer og og Ramme for udbygning: Særligt pladskrævende Maksimale butiksstørrelser: Særligt pladskrævende Høje Taastrup i alt (samlet ramme) Reserve til fortætning i bymidten. Udmøntes ved kommuneplantillæg m² 0 m 2 ***** m m 2 dagligvarer m 2 Område: 2280 (City2) Område: 2230 (Banegårdsområdet) Område: 2270 (Vest for City2) 1 stor butik med på mere end m 2 ** m 2 * m 2 dagligvarer m m 2 (2 butikker)*** m 2 dagligvarer m Område: 2401 (Multiarenaområdet) Område: 2200 (Gadehavecentret) Område: 2040 (Helgeshøj erhvervsområde vest) m²**** 0 m² eksisterende butik kan videreføres Udvalgsvarer (Outlet) 2000 m² m² dagligvarer og m 2 Camping- og bådforhandlere m 2, biler m 2, plantefor- 9

10 Område: 2470 (Øtoftegård erhvervsområde) handlere m 2, møbler m 2 og forhandlere af tømmer og byggematerialer m 2 *De eksisterende store butikker i område 2280 kan bevares. Rammen på i alt m 2 er reserveret til realisering af en samlet plan for at skabe forbindelser mellem Høje-Taastrup by og City2. Eksisterende rummelighed i City2 kan indgå i kommende lokalplaner. **Der er i ramme 2280 og 2230 tilsammen mulighed for at planlægge for 1 butik til på mere end m 2. Butikken skal etableres efter en samlet plan for at skabe forbindelser mellem Høje Taastrup bymidte og City2. Butiksstørrelse for denne butik fastlægges ved kommuneplantillæg. *** I ramme 2280 kan der lokalplanlægges for eksisterende butiksstørrelser, jf Planlovens bestemmelser om opdatering af gamle lokalplaner. I ramme 228 kan der derudover planlægges for op til 2 butikker til på op til m 2 i forbindelse med ombygning af det eksisterende City2. **** I område 2401 kan der indrettes m² detailhandel (), dog kun i forbindelse med projekt for Det regionale fritidsområde. ***** Der er i kommunen som helhed afsat en samlet ramme på m 2 til butikker for særligt pladskrævende varer, hvilket kan udmøntes via kommuneplantillæg. Lokalplaner med uudnyttet ramme til detailhandel kan revideres inden for planens ramme. 10

11 Detailhandelstabel for Taastrup by Tabel: Rammer for detailhandel i Taastrup Ramme for Maksimale udbygning: butiksstørrelser: Dagligvarer Dagligvarer og og Taastrup (samlet ramme) Taastrup bymidte: Område: 1880 og 1300 (Stationscentret) Område: 1900, 1870, 1360 (Taastrup Hovedgade) Område: 1090* (IKEA) Område: 1240* (Electric City) Område: 1051* (Vindmøllegrunden) Erhvervsområder med mulighed for indpasning af butikker til særligt pladskrævende varer Område: 1130, 1232, 1233, 1940, 1950, 1960 og 1980 Ramme for udbygning: Særligt pladskrævende m m m m 2 dagligvarer m Maksimale butiksstørrelser: Særligt pladskrævende 0 m 2 Den eksisterende IKEA på m 2 bruttoetageareal kan ombygges under forudsætning af, at forretningens bruttoetageareal ikke øges m 2 Forretningen kan videreføres m 2 Camping- og bådforhandlere m 2, biler m 2, planteforhandlere m 2, møbler m 2 og forhandlere af tømmer og byggematerialer m m 2 Camping- og bådforhandlere m 2, biler m 2, planteforhandlere m 2, møbler m 2 og forhandlere af tømmer og byggematerialer m 2. *I områderne 1051, 1090 og 1240 må der kun etableres detailhandel af regional betydning, der kan ikke etableres dagligvarehandel. Lokalplaner med uudnyttet ramme til detailhandel kan revideres inden for planens ramme. 11

12 Tabel: Lokalcentre i Taastrup Område 1610 (Blåkildecentret og Højgårdscentret) Nybyggeri og omdannelse, idet eksisterende butikker kan bevares Maksimale butiksstørrelser 0 m 2 Dagligvarer og : m 2 Tabel: Lokale enkeltstående butikker i Taastrup Nybyggeri og omdannelse, Maksimale butiksstørrelser idet eksisterende butikker kan bevares Område 1680 (Valbyvej/ Dorphs Allè) 0 m m 2 12

13 Detailhandel Hedehusene Tabel: rammer for detailhandel Hedehusene Ramme for Maksimale udbygning: butiksstørrelser: Dagligvarer Dagligvarer og og Hedehusene (samlet ramme) Hedehusene bymidte: Område: 3590 (Hovedgaden) Område: 3760 (stationsforpladsen) m 2 0 m m m 2 dagligvarer m 2 Ramme for udbygning: Særligt pladskrævende - - Maksimale butiksstørrelser: Særligt pladskrævende Område: 3601 og 3602 (Industribuen) Område: 3840 (erhvervsområde ved Guldalderen) * Samlet ramme for kommunen som helhed 0 m 2. Rammen er disponeret med lokalplan, og forsvinder ved ibrugtagning af butik Camping- og bådforhandlere m 2, biler m 2, planteforhandlere m 2, møbler m 2 og forhandlere af tømmer og byggematerialer m 2 Tabel: Lokale centre og lokale butikker i Hedehusene Nybyggeri og omdannelse, idet eksisterende butikker kan bevares Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarer og udvlagsvarer Område: 3240 (Fløngcentret) 200 m² Dagligvarer og : m² I byområder uden for centrene * Dagligvarebutikker: 500 m² Salgslokaler: 250 m² i forbindelse med salg af egne produkter. Udvalgsvarebutikker samt salgslokaler i forbindelse med produktionsvirksomheder max. 100 m². * samlet ramme for kommunen som helhed. 13

14 Detailhandel Sengeløse Tabel: Rammer for detailhandel i Sengeløse Lokale butikker Nybyggeri og omdannelse, idet eksisterende butikker Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarer kan bevares Område: 4110 (Sengeløse) 150 m² Dagligvarer: 500 m² Samlede rammer for detailhandelens udvikling Rammerne for den samlede udvikling af detailhandelen i de udlagte områder er fastlagt for at fastholde og styrke områdets position i forhold til det potentielle marked, for at sikre at den størst mulige andel af den forventede forbrugsstigning kan dækkes gennem lokale indkøb samt for at sikre mulighed for den nødvendige fleksibilitet og dynamik i detailhandelens udvikling i områderne. Rammerne forventes at svare til den reelle efterspørgsel, tillagt en mindre buffer til at sikre fleksibilitet i planlægningen. Bymidternes afgrænsning kan ændres med kommuneplantillæg efter den af miljøministeriet fastlagte metode for afgrænsning af bymidter m.v. Der fastlægges følgende samlede rammer for lokalplanlægning for nye butiksarealer, i planperioden: Område/center Samlet ramme for og dagligvarer (ekskl. særligt Samlet ramme for særligt pladskrævende (m 2 ) pladskrævende ) m 2 Høje Taastrup by Taastrup by Hedehusene by Kommunen i øvrigt 2.000* * Tabel. Samlede rammer for detailhandelsudviklingen. Samtlige arealer er opgivet som m² bruttoetageareal. * En buffer til at sikre mulighederne for en fleksibel planlægning. Kan udnyttes gennem kommuneplantillæg, for eksempel i forbindelse med de øvrige udpegede udlæg. Bruttoetageareal Planloven fastlægger, at beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Beregning af bruttoetagearealet medtager således for eksempel: salgsarealer, lagerlokaler, teknikrum, kølerum, og lignende samt arealer til opbevaring af diverse maskiner for rengøring og/eller behandling af varer, overdækket varegård, interne adgangsarealer, cafeteria m.v. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m 2. Butiksstørrelser Butiksstørrelser opgøres som bruttoetageareal opgjort i kvadratmeter, jævnfør ovenfor. I bymidterne kan dagligvarebutikker, hvor der ikke er anført andet i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til m². I lokalcentre kan eksisterende dagligvarebutikker bevares. Nye butikker for både dagligvarer og kan maksimalt være på m². Udvalgsvarebutikker i øvrigt kan, hvor der ikke er anført andet i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til m². I den regionale bymidte Høje Taastrup kan der dog lokaliseres 3 udvalgsvarebutikker større end m². 14

15 Uden for centerstrukturen kan der etableres følgende: I de udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med særligt pladskrævende kan der etableres butikker med følgende maksimale butiksstørrelser: camping- og bådforhandlere m², biler m², planteforhandlere m², møbler m² og forhandlere af tømmer og byggematerialer m². Møbelbutikker på mere end m² tillades i områder til butikker for særligt pladskrævende. Møbelbutikker på under m² skal lokaliseres i bymidterne. Mindre butikker til lokalforsyning, eller i direkte tilknytning til det område, de skal betjene, kan indrettes med følgende butiksstørrelser: Dagligvarebutikker på op til 500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 100 m². I tilknytning til fritliggende turistattraktioner, jordbrug, gartneri eller fremstilling af dagligvarer kan der etableres en butik på op til 250 m². Afgrænsning af områder til detailhandel Udnyttelse af de generelle rammer for hver by, med undtagelse af rammerne for aflastningscentre, særligt pladskrævende varer, samt lokalcentre og butikker uden for hovedstrukturen, skal ske inden for bymidterne. Afgrænsningen af bymidter og lokalcentre sikrer, at det er muligt på samme tid at udvikle og at koncentrere udviklingen i de valgte områder. Afgrænsningen af bymidter og øvrige områder til detailhandel er vist på ovenstående retningslinjekort. Aflastningscenter Det eksisterende aflastningscenter (IKEA og Electric City) kan videreføres, og bebyggelsen på arealerne kan omdannes inden for den eksisterende ramme. I det regionale aflastningscenter, delområdet IKEA - nord for Roskildevej, kan der ske omdannelse af bebyggelsen på arealet under forudsætning af, at bruttoetagearealet på m² ikke øges. Lokale centre Gadehavecentret, Blåkildecentret og Fløngcentret er lokale centre. De lokale centre er mindre centre, der gør det muligt at foretage daglige indkøb i den bydel, hvor man bor. Lokalcentret fungerer som mødested i bydelen. Det er målet at opretholde centrene og sikre en begrænset mulighed for fleksibilitet og udbygning, der tilgodeser behovet for indkøb i lokalområdet. I lokalcentrene kan der samlet set ved nybyggeri eller nyindretning etableres 500 m² detailhandel. Det samlede bruttoetagearealet til butiksformål i det enkelte lokalcenter må dog ikke overstige m². For de lokale centre er der ikke fastlagt udvidelser af rammerne. Dette sker for ikke at sprede udviklingen for meget, idet der i planperioden ønskes en styrkelse af bycentrene. Butikker uden for centerstrukturen Enkeltstående, mindre butikker til lokal forsyning kan etableres uden for centerstrukturen eller i direkte tilknytning til det område eller den funktion, butikken skal betjene. Ligeledes kan der etableres enkeltstående butikker for fritliggende turistattraktioner, jordbrug, gartneri og lignende. Særligt udpegede erhvervsområder til butikker for særligt pladskrævende varer Butikker til særligt pladskrævende kan etableres i særligt udpegede erhvervsområder, hvor der er god synlighed samt tilgængelighed med kollektiv transport. Derudover skal der være hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold. Aktiviteten må ikke påvirke bymiljøet uhensigtsmæssigt. Butikkerne kræver større lokaler, loftshøjde og/eller udendørs oplagsplads og kan derfor vanskeligt indpasses i centerområderne. Områderne kan ses på retningslinjekort. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper er i Planloven defineret som: butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog alene placeres i de særligt udpegede områder, hvis der kan redegøres for at en placering i bymidten ikke er mulig. I forbindelse med butikker for tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit for, der ikke i sig selv er særligt pladskrævende, men som anvendes i for- 15

16 bindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må ikke være større end m². Målet med at udpege områder til butikker for særligt pladskrævende varer er at supplere indkøbsmulighederne i kommunen for disse varegrupper, så det bliver muligt at øge den lokale forsyning med pladskrævende samt at styrke de eksisterende områder, så de kan fastholde deres andel af markedet for disse varegrupper. 16

17 Redegørelse til afsnit om detailhandel, Kommuneplan 2014: Mål: Kommunens målsætninger i forbindelse med detailhandlen og udviklingen heraf er som følger: Detailhandelen i kommunen skal bidrage til, at bymidterne opleves som byernes mødesteder. Bymidten er stedet for byens handels- og byliv. Borgernes handel skal kunne ske lokalt. Detailhandelen i kommunen skal fastholde sin markedsandel og skal kunne udbygge sin andel af det forbrug, kommunens indbyggere har. Det regionale center og aflastningsområdet skal kunne fastholde sine positioner på det regionale marked og skal samtidig bidrage positivt - som et supplement - til det lokale handelsliv. Koncentration af detailhandelen i bymidter og regionale centre og områder for butikker til større pladskrævende varer skal medvirke til at forstærke udviklingen i disse områder. Afgrænsningen af områderne skal således forhindre en for stor spredning af handelslivet. For varegrupper, som vanskeligt kan indpasses i bymidterne, skal der være mulighed for lokalisering ved overordnede veje og nær kollektiv trafik. I de større landsbyer skal der være mulighed for lokalisering af den detailhandel, der er nødvendig for mindre daglige indkøb. Uddybning af retningslinjer: I planperioden (Kommuneplan 2010) er følgende m2 udmøntet i lokalplan for området: * (ramme 1890) m 2 er udmøntet i lokalplan for området * (ramme 1360) m 2 er udmøntet i lokalplan for området. * (ramme 1051) m 2 er udmøntet i lokalplan for området. Restramme for til detailhandel inden for området videreføres i Kommuneplan Lovgrundlag og overordnede planer: Planloven: 11a, nr 3 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. 5 l-5 r, Kommuneplanen skal også forholde sig til lov om planlægning til butiksformål som fremgår af Planlovens kapitel 2d. Herunder bla; 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, 17

18 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, og 3) fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. 5 m. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Landsplandirektiv om detailhandel -2008: Landsplandirektivet sætter rammerne for kommunernes planlægning. Direktivets regler er fastsat ud fra de statslige interesser i den statslige oversigt samt plalovens generelle bestemmelser for detailhandel. Kommunerne i hovedstadsområdet skal ifølge 5 i, stk. 1 i planloven planlægge på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed og sikre, at hovedprincipperne i den overordnede bystruktur videreføres. Byudvikling af regional karakter skal koordineres med udbygningen af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening. Landsplandirektivet lægger vægt på: a. lokalisering af detailhandel i bymidterne. b. fortsat udvikling af fingerbystrukturen, c. en decentral detailhandelsstruktur, d. lokalisering af store udvalgsvarebutikker over m2 i de største butiksområder og e. en struktur, som understøtter den kollektive trafik. Landplandirektivet fastlægger at Høje Taastrup bymidte har mulighed for op til 3 udvalgsvarebutikker hvert 4. år over 2000 m2. Fingerplan 2013 Fingerplanen fastlægger (Bilag B), at Høje Taastrup station er et regionalt knudepunkt. Der gælder særlige regler for placering af detailhandel i de stationsnære områder og stationsnære kerneområder. 11, stk. 1 Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, Nr. 2. at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. 3. at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer, 4. at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktsstationer skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Det er et statsligt mål, at der skal etableres bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. 18

19 Det er et statsligt mål, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer. Transportafstande til butikker skal begrænses, så afhængighed af biler ved indkøb mindskes. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, især gående, cyklende og kollektive trafik. Den regionale Udviklingsplan 2012: Planlægning for detailhandel i bymidterne understøtter mål i Den regionale Udviklingsplan om bæredygtig byudvikling herunder placering af detailhandel tæt på stationer og kollektiv trafik. Kildeliste: Lovgivning: Lov om planlægning", lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 (Planloven) Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet 2008, Miljøministreriet Overordnede planer: "Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning", Miljøministeriet 2013 "Regional Udviklingsplan", Region Hovedstaden 2012 "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen ", Miljøministeriet 2011 Andet Vejledning om detailhandelsplanlægning 2010, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen Detailhandelsanalyse for Høje-Taastrup Kommune Institut for Centerplanlægning 19

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Arealanvendelse. Kommuneplan 2010-2022 BIND 2 DEL 1. Perspektiver og Hovedstruktur

Arealanvendelse. Kommuneplan 2010-2022 BIND 2 DEL 1. Perspektiver og Hovedstruktur Arealanvendelse Perspektiver og Hovedstruktur Kommuneplan 2010-2022 BIND 2 DEL 1 Velkommen Kommuneplan 2010 for Høje Taastrup Kommune er kommunens første digitale kommuneplan. Byrådet har vedtaget planen

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden.

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden. Byer J.nr. BLS-100-00082 Ref. JESHA-BLS Den 4. juni 2008 HØRINGSNOTAT Vedrørende høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet Høringsfrist til 25. april 2008 Forslag til landsplandirektiv

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune. Følgebrev Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rostigrunden Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning

Vejledning om detailhandelsplanlægning Vejledning om detailhandelsplanlægning Planlægning og byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1 Detailhandelsplanlægning formål og overblik 4 1.1 Større fleksibilitet i den kommunale detailhandelsplanlægning

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 41 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Tillæg nr. 7. til kommuneplan

Tillæg nr. 7. til kommuneplan Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-2025 oktober 2016 10102016 2 Hundige Havnevej N Indre grøn kile Hundige trandvej trandvej Rammeområde 1BE1 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Tillæg 3. Til kommuneplan Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Tillæg 3. Til kommuneplan Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Tillæg 3 Til kommuneplan 2005-2017 Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Kommuneplantillægget er udarbejdet af Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan & Byg. Rettighederne til anvendte kort tilhører Herlev

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. juli 2011 Sagsident: 11/11911 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere