LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen er bekendtgjort den 28. januar Københavns Kommune

2 Indhold Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra nord med Nørre Allé til venstre og Møllegade til højre. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLANOMRÅDET OG KVARTERET... 6 PLANLÆGNNG... 7 OVERORDNEDE PLANFORUDSÆTNINGER... 8 OMRÅDETS PÅVIRKNING AF MILJØET TRAFIKSTØJ FORURENING AF UNDERGRUNDEN NEDSIVNING AF REGNVAND MILJØRIGTIGT BYGGERI FJERNVARME LOKALPLAN NR FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER SERVITUTBORTFALD RETSVIRKNINGER LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet set fra syd. Luftfoto (juli 2002): JW Luftfoto. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Borgerrepræsentationen har vedtaget en byfornyelsesbeslutning for karreerne mellem Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade, udarbejdet for Københavns Kommune af Byfornyelse København. For at træffe en byfornyelsesbeslutning er det i henhold til byfornyelsesloven en forudsætning, at der foreligger det nødvendige plangrundlag, hvilket normalt vil sige en lokalplan. Byfornyelsesbeslutningen indeholder konkrete bestemmelser om forbedringer af områdets karreer, og det er grundlaget for igangsættelse og finansiering af de nødvendige byggearbejder. For at sikre sammenhæng mellem byfornyelsen og de planlægningsmæssige intentioner for området fastlægges der i lokalplanen nærmere rammer for ejendommenes forbedring og karreernes udvikling på længere sigt. Der tages således stilling til anvendelsen, muligheden for sammenlægning af lejligheder, bevaringshensyn, eventuelt nybyggeri, bebyggelsens udseende, støjisolering mod gaderne samt friarealerne. For at muliggøre et fremsat ønske om forøgelse af Det Frie Gymnasiums forhus, Møllegade 26, med 2 etager til undervisningsformål er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan De Gamles By Tandlægehøjskolen Panum Instituttet Møllegade Det Frie Gymnasium Nørre Sideallé Alderstrøst Nørre Allé Poppelgade Ahornsgade Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Guldbergsgade Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre Nørrebro og grænser op til de store åbne områder ved De Gamles By, Sankt Johannes Kirke og Panum Instituttet mv. Sankt Hans Torv 4 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanområdet og kvarteret Karreerne består langt overvejende af boligbebyggelser i 4-6 etager, idet der dog i Møllegade 26 er skole for Det Frie Gymnasium i det 2½- og 3-etagers forog baghus og i passagen Nørre Allé 13H et VVS-værksted i en 1-etages bygning. Endvidere findes forskellige mindre butikker og andre serviceerhverv fortrinsvis i stueetagen eller høj kælder mod Nørre Allé og Ahornsgade, f.eks. to små dagligvarebutikker og et møntvaskeri mod Nørre Allé. Karreerne rummer samlet 755 boliger, heraf en femtedel med 1 værelse, lidt over halvdelen med 2 værelser, mens knap en fjerdedel har 3 værelser og derover. Karreerne er tæt bebygget, også selvom der indenfor de sidste to årtier er foretaget en del nedrivninger af bag- og sidehuse. En del af ejendommene har fået sammenlagt gårdarealerne til fællesgårde i varierede størrelser. De tre passager i området Nørre Sideallé, del af Nørre Allé og del af Ahornsgade, også kaldet Günthers Passage er formelt set ikke vejarealer, men tilhører de tilstødende ejendomme. Passagerne benyttes imidlertid i dag som var de vejarealer med gennemkørsel, bilparkering mv. De ubebyggede arealer inklusive passagerne er af størrelsesordenen fra 7 til 40 pct. af de enkelte ejendommes etageareal. Under ét har karreerne en bebyggelsesprocent på ca. 245, og de ubebyggede arealer udgør ca. 20 pct. af etagearealet. Bebyggelsen i lokalplanområdet er opført inden for den korte periode fra ca til 1900, idet dog en enkelt bygning, Nørre Allé 17 A-B, er fra Der er tale om en overvejende tidstypisk bebyggelse med et relativt ensartet præg, enkel og stram i det arkitektoniske udtryk og med afdæmpede udsmykninger, idet de enkelte bygningers facadeudtryk er varierende mellem gule, røde eller pudsede mure, ofte med kvaderpudsede underfacade. Bebyggelsen er af relativt høj arkitektonisk kvalitet. I bygningsregistreringen i forbindelse med udarbejdelse af Bydelsatlas Nørrebro er langt den overvejende del Günthers Passage med Ahornsgade for enden. De private passager i området er som her relativt smalle - ca. 10 m - omgivet af 5-etagers bebyggelse. Arealerne, som udgør en del af de tilstødende ejendommes friarealer, benyttes i dag som var de vejarealer. De vil delvis kunne indrettes med opholdsarealer for områdets beboere som supplement til de i øvrigt trange gårdrum. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Poppelgade Møllegade Nørre Allé Ahornsgade Nørre Sideallé Bevaringsværdier i Københavns Kommunes bygningsregistrering. Nørre Allé nord af bebyggelsen vurderet i kategori 2-4, dvs. som bevaringsværdig bebyggelse - se tegningen. Hele bebyggelsen Alderstrøst, Nørre Allé 15A-19G/Møllegade 28-30, er vurderet i kategori 2 og 3 (høj bevaringsværdi), mens tre bygninger, som er vurderet i kategori 5, ved deres proportionering og enkle arkitektur på en naturlig måde indgår i en god sammenhæng med den omgivende bebyggelse. Den samlede facadebebyggelse samt gårdbebyggelsen, bortset fra enkelte bagbygninger i karreens sydlige ende, danner en bevaringsværdig sammenhæng. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af de relativt smalle gader Ahornsgade og Poppelgade og de lukkede boligkarreer, som efter sanering og byfornyelse dog har fået fjernet en del bebyggelse i gårdrummene og nu har forbedrede lys- og opholdsforhold for beboerne. Mod nordvest og øst er lokalplanområdet omgivet af store åbne, grønne områder med offentlige institutioner, herunder De Gamles Bys fritliggende ældreboligbebyggelser, Sankt Johannes Kirke samt andre fritliggende bygninger og længere mod nord Panuminstituttet og Tandlægehøjskolen. Disse store åbne områder giver lys og luft til de to sider af lokalplanområdets randbebyggelse, og sammen med det nært beliggende Sankt Hans Torv er det af væsentlig rekreativ betydning for kvarterets beboere. Det nærmeste større grønne område er Assistens Kirkegård, der ligger ca. 400 m i gangafstand fra lokalplanområdet, samt Sortedams Sø og Fælledparken i en afstand af ca. 500 m. Planlægning I Københavns Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et boligområde (B5-område). Herudover kan der tillades kollektive anlæg og institutioner mv., som er forenelige med anvendelsen til boliger. Endvidere kan der tillades serviceerhverv såsom butikker, liberale erhverv og erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk. Butikker kan tillades efter kommuneplanens særlige retningsliner for detailhandel i bydelen. I lokalplaner kan der stilles krav om bo- To eksempler på mindre dagligvarebutikker mod Nørre Allé. Den eksisterende randbebyggelse har overvejende grundmurede facader i røde eller gule tegl med kvaderpudsede underfacader, dannebrogsvinduer og markante gesimsopbygninger samt sadeltage med kviste eller københavnertage. Den nordlige karré er karakteristisk ved tillige at have enkelte udhængende altaner. 6 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat De Gamles By Det Frie Gymnasium Poppelgade Guldbergsgade Møllegade Nørre Sideallé Alderstrøst Ahornsgade Nørre Allé Sankt Hans Torv Tandlægehøjskolen Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Møllegade 26, der omfattes af kommuneplantillægget, er vist med blå linie. Lokalplanområdet er vist med rød punkteret linie. ligernes størrelse, helårsstatus, lejlighedssammenlægning mv. Erhverv, institutioner o.lign. må ikke indrettes over etager med beboelse. Der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og et etageantal eksklusive tagetage på højst 6. Friarealet skal være mindst 40 procent af etagearealet til boliger og mindst 10 procent af etagearealet til erhverv. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse og maksimal bebyggelsesprocent er der samtidig vedtaget et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget fastholdes hele området til B5-område med en maksimal bebyggelsesprocent på 150, men der foreslås en særlig bestemmelse, der alene er gældende for Møllegade 26 med gymnasiet. Bestemmelsen muliggør, at denne ejendom kan anvendes til grundskole og gymnasium i fortsættelse af den eksisterende lovlige anvendelse til disse formål, samt at den maksimale bebyggelsesprocent for ejendommen kan forøges til 225. Overordnede planforudsætninger Hele facadebebyggelsen og stort set hele gårdbebyggelsen er af god byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet og danner bevaringsværdige sammenhænge. Der er således tale om en god bygningsmæssig ressource, som i de kommende år vil blive væsentligt forbedret gennem den planlagte byfornyelse. Bevaring af disse bygningsmæssige kvaliteter er derfor et væsentligt mål for lokalplanen, hvorfor næsten hele bebyggelsen fastlægges med bevaringsbestemmelser. Der er i den forbindelse sket en afvejning i forhold til den relativt høje bebyggelsesprocent og de begrænsede friarealer i gårdene, herunder de private passager. Kommunen har vurderet, at der - trods bibeholdelse af størstedelen af gårdbebyggelsen - vil kunne skabes acceptable, sammenhængende opholdsarealer af god kvalitet med gennemgående rimelige lysforhold. Forhuset på Det Frie Gymnasium, Møllegade 26, er i dag 2 etager lavere end forhusene på naboejendommene. Med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg får skolen mulighed for at forhøje forhuset med to etager. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige bebyggelses kvaliteter og originale præg i forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, facadebehandling, vedligeholdelse m.v. Sådanne bygningsarbejder på eksisterende bebyggelse skal udføres med respekt for den enkelte bygnings særlige karakter. Det skal tilstræbes, at originale vinduer, døre, øvrige arkitektoniske detaljer m.v. bibeholdes, og at nye bygningsdele ved udskiftning så vidt muligt genskabes som de originale. Disse synspunkter gælder også ved indretning af beboelse i eksisterende tagetager, hvor der muliggøres etablering af kviste samt evt. tagterrasser mod gårdsiden for at opnå størst mulig kvalitet i boligerne. Såfremt der måtte foretages nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse via eventuelle senere byfornyelsesbeslutninger, i forbindelse med en force majeuresituation eller lignende, vil der kunne opføres nybyggeri til erstatning af facadebebyggelsen. Det betyder, at eventuelle fremtidige nedrivninger i gårdene, herunder langs de private passager, ikke vil kunne erstattes med nybyggeri. Grunden hertil er, at den nuværende bebyggelsesprocent og omfanget af friarealet uanset der med byfornyelsen opnås acceptable forhold - dog ikke opfylder de mere langsigtede intentioner i kommuneplanen om lys, luft og friarealernes størrelse i disse områder af byen. Eventuel ny facadebebyggelse skal udformes på en sådan måde, at de kvaliteter, der præger de nuværende facadestrækninger, opretholdes og om muligt forbedres. Dette bør efter kommunens opfattelse ske ved opførelse af bygninger i et nutidigt arkitektonisk udtryk, der samtidig respekterer de særlige træk Nyindrettet gårdrum i Poppelgade / Ahornsgade. 8 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat og kvaliteter, der præger den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse. I lokalplanen er nærmere fastlagt krav om opdeling i facadeenheder, der harmonere med omgivelserne, om tagformer, facadebehandling af fritstående gavle og lignende forhold. De ubebyggede arealer skal i størst muligt omfang indrettes som opholdsarealer. Det vil sige, at der ikke må være parkering i gårdene, bortset fra de private passager, hvor der i begrænset omfang kan indrettes parkering, så længe disse fungerer som passager. For at optimere de relativt begrænsede opholdsarealer i området, anses det for vigtigt, at de enkelte gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden og gives varierede og indbyrdes understøttende indretninger. Lokalplanen muliggør endvidere en udvidelse af bebyggelsen på Møllegade 26 til undervisningsformål i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en byfornyelseslokalplan, vil der ved gennemførelsen af byfornyelsesbeslutningen være midlertidige miljømæssige gener i forbindelse med nedrivninger og ombygninger samt på længere sigt gunstige påvirkninger af miljøet, idet der forventes vandbesparelse, affaldssortering, reduktion af støjgener samt ressourcebesparelser ved bevaring af bebyggelse. Trafikstøj Nørre Allé er en bydelsgade, hvor Miljøkontrollen har beregnet støjniveauet ved facaden til 63,5 db(a). De øvrige gader Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade er lokalgader, hvor støjniveauet skønnes at ligge under 60 db(a). Forurening af undergrunden På Møllegade 26 har der tidligere været servicestation og maskinfabrik, i baggården Nørre Allé 13 har der tidligere været autoværksted og autolakereri, og i kælderen Ahornsgade er der konstateret oliespild. Det er muligt, at der herfra kan være sket forurening af undergrunden, og der har ikke fundet en Facadebebyggelsen mod Nørre Allé med Alderstrøst-bebyggelsen fra 1930erne til venstre i billedet. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat oprensning sted. På de øvrige ejendomme i lokalplanområdet har Miljøkontrollen ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvandet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en diffus forurening af overfladejorden som følge af storbyaktiviteter, hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er registreret forurening ét sted i karreen og andre steder kan være potentielt forurenede. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg. Miljøkontrollen anbefaler, at der etableres nedsivningsanlæg i forbindelse med ombygninger, byfornyelse og nybyggeri, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne. Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri kan ses og hentes på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur, og kan endvidere ses og hentes via Plan & Arkitektekturs hjemmeside (www.planogarkitektur.kk.dk). Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet). I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. Dette indebærer, at der ved nybyggeri eller ved udskiftning af hovedvarmekilden skal ske tilslutning til fjernvarmenettet. 10 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

11 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 11

12 12 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

13 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for området begrænset af Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. 1. FORMÅL Formålet med lokalplanen er at tilgodese følgende hensyn: Lokalplanen udgør plangrundlaget for beslutninger i henhold til byfornyelseslovgivningen og for opførelse af eventuel ny bebyggelse. Lokalplanområdet fastlægges som overvejende boligområde med henblik på en forøgelse af boligernes størrelse. Lokalplanområdet skal indgå i kvarterets karakteristiske bebyggelsesstruktur overvejende præget af sluttet randbebyggelse i 4-6 etager. Størstedelen af den eksisterende bebyggelse indgår i bevaringsværdige sammenhænge og skal så vidt muligt bevares. Eventuelt nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse skal ved sin udformning og proportionering på en arkitektonisk god måde indgå i og bidrage til områdets helhed. Friarealforholdene skal søges forbedret, bl.a. gennem anlæg af opholdsarealer for beboere og brugere. Gennem bevaring af eksisterende bebyggelse, ved krav om kollektiv varmeforsyning samt gennem muligheden for etablering af bl.a. miljømæssige servicefunktioner tilstræbes, at byområdet udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplantegningen og omfatter ejendommene matr.nr. 221, 1170, 1728, 1754, 1755, 1756, 1757, 1899, 1900, 1971, 2918, 2919, 3070, 3071 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. april 2003 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Stk. 1. Området fastlægges til helårsboliger. Mod Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade må den nederste etage stueetagen eller kælderetagen, hvor dennes loft ligger mere end 1,25 m over gadeniveau anvendes til serviceerhverv, såsom liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger, idet samme etage mod Nørre Allé tillige må anvendes til butikker, som betjener lokalområdet. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 200 m². For området som helhed må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 500 m². LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 13

14 LOKALPLANTEGNING nord Møllegade A 19B 19 C 19D 19G 15D 15C 15B 13H 13G 13F 13C 13B 13A 13D 13E 8C6C 8B 6B 8A 6A Nørre Sideallé Nørre Allé 1728 Nørre Allé 11 11A 11B 13 15A 17A 17B Poppelgade Ahornsgade 4 Lokalplantegning m Grænse for lokalplanområde Bebyggelse, der indgår i bevaringsværdig sammenhæng Privat passage 14 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

15 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved krav om helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Ifølge Københavns Kommuneplan 2001 ligger lokalplanområdet uden for de fastlagte centerområder, hvorfor der kun må etableres mindre butikker, som betjener lokalområdet. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetageareal til butikker. Stk. 2. Der kan indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og børnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Indretning af bebyggelse må ikke ske således, at institutioner og lignende placeres over etager med boliger. Matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, kan anvendes til grundskoleundervisning i fortsættelse af den eksisterende anvendelse hertil. Kommentar Der er ikke aktuelle planer om indretning af kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden opstår ønske herom. Sammen med 5, stk. 3, 2. afsnit, muliggør bestemmelsen om ejendommen Møllegade 26 en udvidelse heraf med to etager på forhuset ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning. Dette omfatter også gymnasiale uddannelser og lign. Når undervisningsfunktionen ophører, skal ejendommen overgå til boligformål, jf. 1. Stk. 3. Boliger i nybyggeri skal indrettes som familieboliger og skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 85 m². Ved opdeling af eksisterende boliger samt ved sammenlægning af eksisterende boliger, konvertering af erhvervslejligheder eller undervisningslokaler til boliger samt indretning af tagetageboliger skal disse arealkrav opfyldes, medmindre bygningens størrelse, trappeforhold eller lignende hindrer dette. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelsen på ejendommene matr.nr. 1170, 1754, 1756, 1757 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, efter beslutning i henhold til byfornyelseslovgivningen skal der ske sammenlægning af lejligheder med henblik på at forøge den gennemsnitlige boligstørrelse. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 15

16 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved familieboliger forstås normalt lejligheder med mindst 3 værelser og en minimumsstørrelse på 85 m². Bestemmelsen udelukker ikke lejlighedssammenlægninger i de øvrige beboelsesejendomme i lokalplanområdet, når der søges herom efter gældende regler. Stk. 4. Der skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse opføres eller indrettes fællesanlæg for bebyggelsens beboere. Kommentar Bestemmelsen skal sikre, at der i forbindelse med nyt boligbyggeri sikres etagearealer af en passende størrelse, der bl.a. muliggør beboernes aktiviteter af kulturel, fritidspræget og selskabelig art. 4. VEJFORHOLD Stk. 1. De eksisterende vejlinier opretholdes. Stk. 2. Vejudvidelseslinien på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ophæves. Kommentar Nørre Allé er i Københavns Kommuneplan 2001 fastlagt som bydelsgade, mens de øvrige gader er lokalgader. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Stk. 2. De på lokalplantegningen med krydsskravering viste bygninger, der indgår i en bevaringsværdig sammenhæng, må kun nedrives efter Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse eller efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse. Nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse mod omgivende veje skal opføres med i princippet samme placering og i samme omfang som den eksisterende bebyggelse og i harmoni med nabobebyggelsen og tillige med en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6. Kommentar Nybyggeri må kun finde sted efter nedrivning af facadebebyggelse. Ved facadebebyggelse forstås ejendomme med opgange fra de omgivende veje, uanset dele heraf ligger i sidehuse, om hjørnet ved private passager o.lign. Der vil således ikke kunne opføres bebyggelse i gårdene eller langs private passager. Det betyder, at der i forbindelse med eventuelle beslutninger om nedrivning af bevaringsværdig bagbebyggelse i overensstemmelse med bestemmel- 16 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat sen, herunder såfremt bebyggelsen fjernes af force majeure-mæssige grunde, vil kunne ske en gradvis udtynding af karreerne. Ny randbebyggelse vil med den forudsætning og med respekt for den maksimale bebyggelsesprocent på 150 kunne opføres med en gennemsnitlig husdybde på ca. 9,85 m mod den nuværende gennemsnitlige på 10,75 m og med det samme etageantal/den samme bygningshøjde som den eksisterende randbebyggelse, dog uden udnyttelig tagetage. Dette harmonerer med lokalplanens bestemmelser om opførelse med i princippet samme placering (husdybde) og i samme omfang (etageantal/bygningshøjde) som den eksisterende randbebyggelse. Stk. 3. Udover den bebyggelse, der er fastlagt i stk. 1 og 2, kan der opføres enkelte mindre udhuse og lignende, herunder byøkologiske anlæg, i gårdrummene. Endvidere kan der uanset stk. 1 indenfor en bebyggelsesprocent på maksimalt 225 påbygges to etager på den eksisterende forhusbebyggelse på matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning, jf. 3, stk. 2. Bebyggelsen skal med hensyn til gesimshøjden og bygningshøjden harmonere med tilstødende bygninger. Stk. 4. Uanset stk. 1 kan Bygge- og Teknikudvalget tillade, at der på gårdsiden af eksisterende randbebyggelse og på permanent fritstående gavle og bagvandter sker påbygning af installationstårne, glasinddækninger og lignende, hvor det er begrundet i økologiske og/eller funktionelle forhold, og såfremt det ud fra arkitektoniske og lysmæssige hensyn findes forsvarligt. Der kan endvidere indrettes beboelse i eksisterende tagetager. Det er en forudsætning, at ejendommene indgår i fælles gårdanlæg med tilfredsstillende opholdsarealer, jf. i øvrigt 7. Kommentar Den særlige tilladelse til foranstaltningerne efter bestemmelsen (kompetencenorm) forudsætter dispensation fra stk. 1 om bebyggelsesprocent, jf. planlovens 19 og BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelsen skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bebyggelse gælder særligt: a) Ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden skal udføres således, at der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn tilvejebringes en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske særpræg. Endvi- LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat dere skal arkitektoniske detaljer, såsom gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger og lignende udformes med respekt for den pågældende bygnings arkitektur og byggeskik. b) Facadeoverflader opretholdes som oprindeligt. Facader i blank mur skal repareres med stentype, farve og forbandt som oprindeligt. Pudsede overflader skal fremtræde glatpudsede og kalkes eller males. c) Permanent fritstående gavle og bagvandter skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende, der skal udformes og placeres på baggrund af en helhedsløsning for pågældende gavl/bagvandt. d) Nye vinduer, yderdøre m.v. skal udføres som oprindeligt hvad angår proportioner, materiale, farve og detaljering, jf. dog stk. 5. Glas skal være klart planglas. e) Opholdsaltaner må kun etableres på gårdsiden. f) Ved udskiftning af tagmateriale anvendes samme materiale som oprindeligt. Tagrender, nedløb m.v. skal udføres i zink, kobber eller stål. g) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade tagterrasser etableret mod gårdsiden, såfremt der tages hensyn til den underliggende facade, og terrassen ikke er synlig fra gadesiden. h) Ved indretning af beboelse i tagetagen skal denne forsynes med kviste eller lignende opbygninger mod gade, tilpasset bygningens arkitektur og facaderytme. Kommentar I forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, vedligeholdelse m.v. er det vigtigt, at de bevaringsværdige kvaliteter bibeholdes. Originale dørog vinduesmaterialer bør genanvendes. Nye dør- og vinduespartier må udføres så vidt muligt som de originale. Ved ændret facadebehandling skal der ske en tilnærmelse eller tilbageføring til den oprindelige facadebehandling. Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 tiltrådt publikationen Facader & skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 3. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Ny bebyggelse skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk formsprog og skal fremstå med en arkitektonisk udformning, der tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, der præger den omgivende bebyggelse. b) Bebyggelsen skal mod gade opdeles i facadeenheder, der harmonerer med den pågældende gadestræknings facadeinddeling og rytme og skal i øvrigt udformes med passende variation. c) Permanent fritstående gavle skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende. d) Tage skal udformes som sadeltage eller med anden form for tagopbygning, der harmonerer med tagformerne på den eksisterende randbebyggelse i det 18 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

19 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat pågældende område. Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger mod gadesiden. e) Uanset pkt. a)-d) kan Bygge- og Teknikforvaltningen tillade en anden facadeog tagudformning, såfremt en sådan udformning vil tilføre gade- og gårdrummet særlige arkitektoniske kvaliteter. f) Opgange skal forsynes med adgang til begge facader. g) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Eventuelle opholdsaltaner mod gade skal udføres som indeliggende altaner med brysninger, der flugter med facaderne. h) Den i 5, stk. 3, 2. afsnit, omhandlede påbygning på den eksisterende forhusbebyggelse på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, skal harmonere med den eksisterende forhusbebyggelse på ejendommen og bebyggelsen på de tilstødende ejendomme under hensyntagen til bestemmelserne i stk. 2. Kommentar Det er karakteristisk for nybyggerier gennem tiderne, at de har været udført i tidens stil. De fremstår dermed som udtryk for forskellige tiders arkitekturopfattelse. Bebyggelsen i lokalplanområdet er overvejende opført i årtierne omkring Facadebebyggelsen er præget af ensartede gesimshøjder, taktfaste pille-/vinduemotiver, murede overfacader og pudsede underfacader samt en behersket anvendelse af udsmykning, og den danner således relativt egale facadestrækninger samtidig med, at der er en vis variation i bebyggelsen. Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og skal samtidig tage udgangspunkt i og respektere de kvaliteter og særlige træk, som præger den omgivende bebyggelse. En påbygning på forhuset i Møllegade 26 skal derimod i den ydre fremtræden alene tage udgangspunkt i den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på ejendommen og på de tilstødende ejendomme og udformes i harmoni hermed. Stk. 4. Bebyggelsens udformning, jf. stk. 2 og 3, skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Stk. 5. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat Der må ikke etableres sammenhængende butiksfacader, der rækker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende således, at de får karakter af facadebeklædning. Gesimser, søjler og andre arkitektoniske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må ikke finde sted. Kommentar Der henvises også her til ovenfor nævnte publikation Facader & skilte. Stk. 6. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Antenner, herunder paraboler, må alene placeres på tag. Placering og udformning skal ske så diskret som muligt og i øvrigt under hensyntagen til den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk. 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. De ubebyggede arealer, herunder de private passager vist på lokalplantegningen, skal i videst muligt omfang anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse, jf. dog stk. 2. Arealerne skal med hensyn til belægning, beplantning, belysning og inventar I et af Alderstrøst-ejendommenes gårdrum ses her lokalplanområdets største samlede friareal indrettet med en havelignende karakter. 20 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

21 7. UBEBYGGEDE AREALER, fortsat udformes på en måde, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn kan medvirke til at give området en kvalitativ og helhedspræget fremtræden. Stk. 2. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Parkeringen må ikke indrettes på terræn, men skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Uanset ovenstående kan der i begrænset omfang etableres parkering i forbindelse med indretning af de i stk. 1 nævnte private passager, så længe de fungerer som passager. Stk. 3. Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Eksisterende belægninger af naturstensmaterialer skal ved omlægning i videst muligt omfang søges genanvendt i området. Stk. 4. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. Kommentar Det vil være ønskeligt, at de forskellige gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden, således at der opstår et sæt af gårdrum, der ved udformning og funktion medvirker til at skabe et varieret og spændende gårdmiljø. Der må tilstræbes en havelignende karakter præget af græs og beplantninger buske og træer i begrænset højde samt med genanvendelse af de naturstensbelægninger, som findes i området. Der lægges vægt på, at møblering, eventuelle skure samt belysningsarmaturer m.v. indgår i en arkitektonisk helhed for gårdarealerne. 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Stk. 1. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog 5, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det udendørs støjniveau må på primære opholds- og friarealer ikke overstige 55 db(a). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til byfornyelseslovgivningen kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at bebyggelsen i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 21

22 9. SERVITUTBORTFALD Deklaration, tinglyst den 8. februar 1897, om vejudvidelse på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, ophæves i sin helhed. 10. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. KOMMENTAR AF GENEREL KARAKTER a. På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september b. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. c. Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. d. I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. e. Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger. f. Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune. g. Miljøkontrollen kan efter forudgående undersøgelser og vurderinger af et konkret projekt for nedsivning af uforurenet regnvand til uforurenet undergrund give tilladelse til nedsivning af regnvand. 22 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

23 Lokalplan nr. 371 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2003 og bekendtgjort den 28. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den 28. januar 2004 Søren Stenz kontorchef /Finn Larsen eksp.sekretær LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 23

24 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Borgerrepræsentationen har på mødet den 22.09.2005 vedtaget lokalplan Peter Fabers Gade. Lokalplanen er bekendtgjort 26.10.2005 og tinglyst 03.01.2006. Københavns Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Forslag til lokalplan "Runddel-karreen" med kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan Runddel-karreen med kommuneplantillæg Forslag til lokalplan "Runddel-karreen" med kommuneplantillæg Offentlig høring fra xx. xxxxxx 2006 til xx. xxxxx 2006 Bilag 1 Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxxxxx 200X vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE Borgerrepræsentationen har den 27. maj 2004 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 260 Pommernsgade. Lokalplantillægget er bekendtgjort den 6. juli 2004. Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helgolandsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helgolandsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 284 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helgolandsgade-karreen Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Absalonsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Absalonsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 285 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Absalonsgade-karreen Vesterbro Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1998 Ksbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 272 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Centrum-karreen Vesterbro Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 296 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Heibergs Have Indre Østerbro Nybyggeri m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Maj 1998 Ubenhavns Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 96 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vestvolden Brønshøj-Husum Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1986

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 104 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Olufsvej ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK April 1987 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 10 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Panuminstituttet Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182-1 SIGBRITS ALLÉ

LOKALPLAN NR. 182-1 SIGBRITS ALLÉ LOKALPLAN NR. 182-1 Lokalplan nr. 182 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 1990, endeligt bekendtgjort den 13. februar 1991 og tinglyst den 21. november 1991. Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN"

LOKALPLAN NR. 383 TOFTEN LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN" Borgerrepræsentationen har den 9. december 2004 vedtaget lokalplan nr. 383. Lokalplanområdet ligger i Husum ved Storegårdsvej og Bystævnet. Lokalplanen er bekendtgjort den 5.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 4 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Kornblomstvej Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 156 KONGSBAK

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 85 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Ragnagade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophæver,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere