LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen er bekendtgjort den 28. januar Københavns Kommune

2 Indhold Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra nord med Nørre Allé til venstre og Møllegade til højre. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLANOMRÅDET OG KVARTERET... 6 PLANLÆGNNG... 7 OVERORDNEDE PLANFORUDSÆTNINGER... 8 OMRÅDETS PÅVIRKNING AF MILJØET TRAFIKSTØJ FORURENING AF UNDERGRUNDEN NEDSIVNING AF REGNVAND MILJØRIGTIGT BYGGERI FJERNVARME LOKALPLAN NR FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER SERVITUTBORTFALD RETSVIRKNINGER LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet set fra syd. Luftfoto (juli 2002): JW Luftfoto. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Borgerrepræsentationen har vedtaget en byfornyelsesbeslutning for karreerne mellem Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade, udarbejdet for Københavns Kommune af Byfornyelse København. For at træffe en byfornyelsesbeslutning er det i henhold til byfornyelsesloven en forudsætning, at der foreligger det nødvendige plangrundlag, hvilket normalt vil sige en lokalplan. Byfornyelsesbeslutningen indeholder konkrete bestemmelser om forbedringer af områdets karreer, og det er grundlaget for igangsættelse og finansiering af de nødvendige byggearbejder. For at sikre sammenhæng mellem byfornyelsen og de planlægningsmæssige intentioner for området fastlægges der i lokalplanen nærmere rammer for ejendommenes forbedring og karreernes udvikling på længere sigt. Der tages således stilling til anvendelsen, muligheden for sammenlægning af lejligheder, bevaringshensyn, eventuelt nybyggeri, bebyggelsens udseende, støjisolering mod gaderne samt friarealerne. For at muliggøre et fremsat ønske om forøgelse af Det Frie Gymnasiums forhus, Møllegade 26, med 2 etager til undervisningsformål er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan De Gamles By Tandlægehøjskolen Panum Instituttet Møllegade Det Frie Gymnasium Nørre Sideallé Alderstrøst Nørre Allé Poppelgade Ahornsgade Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Guldbergsgade Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre Nørrebro og grænser op til de store åbne områder ved De Gamles By, Sankt Johannes Kirke og Panum Instituttet mv. Sankt Hans Torv 4 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanområdet og kvarteret Karreerne består langt overvejende af boligbebyggelser i 4-6 etager, idet der dog i Møllegade 26 er skole for Det Frie Gymnasium i det 2½- og 3-etagers forog baghus og i passagen Nørre Allé 13H et VVS-værksted i en 1-etages bygning. Endvidere findes forskellige mindre butikker og andre serviceerhverv fortrinsvis i stueetagen eller høj kælder mod Nørre Allé og Ahornsgade, f.eks. to små dagligvarebutikker og et møntvaskeri mod Nørre Allé. Karreerne rummer samlet 755 boliger, heraf en femtedel med 1 værelse, lidt over halvdelen med 2 værelser, mens knap en fjerdedel har 3 værelser og derover. Karreerne er tæt bebygget, også selvom der indenfor de sidste to årtier er foretaget en del nedrivninger af bag- og sidehuse. En del af ejendommene har fået sammenlagt gårdarealerne til fællesgårde i varierede størrelser. De tre passager i området Nørre Sideallé, del af Nørre Allé og del af Ahornsgade, også kaldet Günthers Passage er formelt set ikke vejarealer, men tilhører de tilstødende ejendomme. Passagerne benyttes imidlertid i dag som var de vejarealer med gennemkørsel, bilparkering mv. De ubebyggede arealer inklusive passagerne er af størrelsesordenen fra 7 til 40 pct. af de enkelte ejendommes etageareal. Under ét har karreerne en bebyggelsesprocent på ca. 245, og de ubebyggede arealer udgør ca. 20 pct. af etagearealet. Bebyggelsen i lokalplanområdet er opført inden for den korte periode fra ca til 1900, idet dog en enkelt bygning, Nørre Allé 17 A-B, er fra Der er tale om en overvejende tidstypisk bebyggelse med et relativt ensartet præg, enkel og stram i det arkitektoniske udtryk og med afdæmpede udsmykninger, idet de enkelte bygningers facadeudtryk er varierende mellem gule, røde eller pudsede mure, ofte med kvaderpudsede underfacade. Bebyggelsen er af relativt høj arkitektonisk kvalitet. I bygningsregistreringen i forbindelse med udarbejdelse af Bydelsatlas Nørrebro er langt den overvejende del Günthers Passage med Ahornsgade for enden. De private passager i området er som her relativt smalle - ca. 10 m - omgivet af 5-etagers bebyggelse. Arealerne, som udgør en del af de tilstødende ejendommes friarealer, benyttes i dag som var de vejarealer. De vil delvis kunne indrettes med opholdsarealer for områdets beboere som supplement til de i øvrigt trange gårdrum. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Poppelgade Møllegade Nørre Allé Ahornsgade Nørre Sideallé Bevaringsværdier i Københavns Kommunes bygningsregistrering. Nørre Allé nord af bebyggelsen vurderet i kategori 2-4, dvs. som bevaringsværdig bebyggelse - se tegningen. Hele bebyggelsen Alderstrøst, Nørre Allé 15A-19G/Møllegade 28-30, er vurderet i kategori 2 og 3 (høj bevaringsværdi), mens tre bygninger, som er vurderet i kategori 5, ved deres proportionering og enkle arkitektur på en naturlig måde indgår i en god sammenhæng med den omgivende bebyggelse. Den samlede facadebebyggelse samt gårdbebyggelsen, bortset fra enkelte bagbygninger i karreens sydlige ende, danner en bevaringsværdig sammenhæng. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af de relativt smalle gader Ahornsgade og Poppelgade og de lukkede boligkarreer, som efter sanering og byfornyelse dog har fået fjernet en del bebyggelse i gårdrummene og nu har forbedrede lys- og opholdsforhold for beboerne. Mod nordvest og øst er lokalplanområdet omgivet af store åbne, grønne områder med offentlige institutioner, herunder De Gamles Bys fritliggende ældreboligbebyggelser, Sankt Johannes Kirke samt andre fritliggende bygninger og længere mod nord Panuminstituttet og Tandlægehøjskolen. Disse store åbne områder giver lys og luft til de to sider af lokalplanområdets randbebyggelse, og sammen med det nært beliggende Sankt Hans Torv er det af væsentlig rekreativ betydning for kvarterets beboere. Det nærmeste større grønne område er Assistens Kirkegård, der ligger ca. 400 m i gangafstand fra lokalplanområdet, samt Sortedams Sø og Fælledparken i en afstand af ca. 500 m. Planlægning I Københavns Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et boligområde (B5-område). Herudover kan der tillades kollektive anlæg og institutioner mv., som er forenelige med anvendelsen til boliger. Endvidere kan der tillades serviceerhverv såsom butikker, liberale erhverv og erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk. Butikker kan tillades efter kommuneplanens særlige retningsliner for detailhandel i bydelen. I lokalplaner kan der stilles krav om bo- To eksempler på mindre dagligvarebutikker mod Nørre Allé. Den eksisterende randbebyggelse har overvejende grundmurede facader i røde eller gule tegl med kvaderpudsede underfacader, dannebrogsvinduer og markante gesimsopbygninger samt sadeltage med kviste eller københavnertage. Den nordlige karré er karakteristisk ved tillige at have enkelte udhængende altaner. 6 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat De Gamles By Det Frie Gymnasium Poppelgade Guldbergsgade Møllegade Nørre Sideallé Alderstrøst Ahornsgade Nørre Allé Sankt Hans Torv Tandlægehøjskolen Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Møllegade 26, der omfattes af kommuneplantillægget, er vist med blå linie. Lokalplanområdet er vist med rød punkteret linie. ligernes størrelse, helårsstatus, lejlighedssammenlægning mv. Erhverv, institutioner o.lign. må ikke indrettes over etager med beboelse. Der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og et etageantal eksklusive tagetage på højst 6. Friarealet skal være mindst 40 procent af etagearealet til boliger og mindst 10 procent af etagearealet til erhverv. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse og maksimal bebyggelsesprocent er der samtidig vedtaget et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget fastholdes hele området til B5-område med en maksimal bebyggelsesprocent på 150, men der foreslås en særlig bestemmelse, der alene er gældende for Møllegade 26 med gymnasiet. Bestemmelsen muliggør, at denne ejendom kan anvendes til grundskole og gymnasium i fortsættelse af den eksisterende lovlige anvendelse til disse formål, samt at den maksimale bebyggelsesprocent for ejendommen kan forøges til 225. Overordnede planforudsætninger Hele facadebebyggelsen og stort set hele gårdbebyggelsen er af god byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet og danner bevaringsværdige sammenhænge. Der er således tale om en god bygningsmæssig ressource, som i de kommende år vil blive væsentligt forbedret gennem den planlagte byfornyelse. Bevaring af disse bygningsmæssige kvaliteter er derfor et væsentligt mål for lokalplanen, hvorfor næsten hele bebyggelsen fastlægges med bevaringsbestemmelser. Der er i den forbindelse sket en afvejning i forhold til den relativt høje bebyggelsesprocent og de begrænsede friarealer i gårdene, herunder de private passager. Kommunen har vurderet, at der - trods bibeholdelse af størstedelen af gårdbebyggelsen - vil kunne skabes acceptable, sammenhængende opholdsarealer af god kvalitet med gennemgående rimelige lysforhold. Forhuset på Det Frie Gymnasium, Møllegade 26, er i dag 2 etager lavere end forhusene på naboejendommene. Med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg får skolen mulighed for at forhøje forhuset med to etager. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige bebyggelses kvaliteter og originale præg i forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, facadebehandling, vedligeholdelse m.v. Sådanne bygningsarbejder på eksisterende bebyggelse skal udføres med respekt for den enkelte bygnings særlige karakter. Det skal tilstræbes, at originale vinduer, døre, øvrige arkitektoniske detaljer m.v. bibeholdes, og at nye bygningsdele ved udskiftning så vidt muligt genskabes som de originale. Disse synspunkter gælder også ved indretning af beboelse i eksisterende tagetager, hvor der muliggøres etablering af kviste samt evt. tagterrasser mod gårdsiden for at opnå størst mulig kvalitet i boligerne. Såfremt der måtte foretages nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse via eventuelle senere byfornyelsesbeslutninger, i forbindelse med en force majeuresituation eller lignende, vil der kunne opføres nybyggeri til erstatning af facadebebyggelsen. Det betyder, at eventuelle fremtidige nedrivninger i gårdene, herunder langs de private passager, ikke vil kunne erstattes med nybyggeri. Grunden hertil er, at den nuværende bebyggelsesprocent og omfanget af friarealet uanset der med byfornyelsen opnås acceptable forhold - dog ikke opfylder de mere langsigtede intentioner i kommuneplanen om lys, luft og friarealernes størrelse i disse områder af byen. Eventuel ny facadebebyggelse skal udformes på en sådan måde, at de kvaliteter, der præger de nuværende facadestrækninger, opretholdes og om muligt forbedres. Dette bør efter kommunens opfattelse ske ved opførelse af bygninger i et nutidigt arkitektonisk udtryk, der samtidig respekterer de særlige træk Nyindrettet gårdrum i Poppelgade / Ahornsgade. 8 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat og kvaliteter, der præger den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse. I lokalplanen er nærmere fastlagt krav om opdeling i facadeenheder, der harmonere med omgivelserne, om tagformer, facadebehandling af fritstående gavle og lignende forhold. De ubebyggede arealer skal i størst muligt omfang indrettes som opholdsarealer. Det vil sige, at der ikke må være parkering i gårdene, bortset fra de private passager, hvor der i begrænset omfang kan indrettes parkering, så længe disse fungerer som passager. For at optimere de relativt begrænsede opholdsarealer i området, anses det for vigtigt, at de enkelte gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden og gives varierede og indbyrdes understøttende indretninger. Lokalplanen muliggør endvidere en udvidelse af bebyggelsen på Møllegade 26 til undervisningsformål i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en byfornyelseslokalplan, vil der ved gennemførelsen af byfornyelsesbeslutningen være midlertidige miljømæssige gener i forbindelse med nedrivninger og ombygninger samt på længere sigt gunstige påvirkninger af miljøet, idet der forventes vandbesparelse, affaldssortering, reduktion af støjgener samt ressourcebesparelser ved bevaring af bebyggelse. Trafikstøj Nørre Allé er en bydelsgade, hvor Miljøkontrollen har beregnet støjniveauet ved facaden til 63,5 db(a). De øvrige gader Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade er lokalgader, hvor støjniveauet skønnes at ligge under 60 db(a). Forurening af undergrunden På Møllegade 26 har der tidligere været servicestation og maskinfabrik, i baggården Nørre Allé 13 har der tidligere været autoværksted og autolakereri, og i kælderen Ahornsgade er der konstateret oliespild. Det er muligt, at der herfra kan være sket forurening af undergrunden, og der har ikke fundet en Facadebebyggelsen mod Nørre Allé med Alderstrøst-bebyggelsen fra 1930erne til venstre i billedet. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat oprensning sted. På de øvrige ejendomme i lokalplanområdet har Miljøkontrollen ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvandet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en diffus forurening af overfladejorden som følge af storbyaktiviteter, hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er registreret forurening ét sted i karreen og andre steder kan være potentielt forurenede. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg. Miljøkontrollen anbefaler, at der etableres nedsivningsanlæg i forbindelse med ombygninger, byfornyelse og nybyggeri, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne. Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri kan ses og hentes på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur, og kan endvidere ses og hentes via Plan & Arkitektekturs hjemmeside (www.planogarkitektur.kk.dk). Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet). I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. Dette indebærer, at der ved nybyggeri eller ved udskiftning af hovedvarmekilden skal ske tilslutning til fjernvarmenettet. 10 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

11 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 11

12 12 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

13 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for området begrænset af Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. 1. FORMÅL Formålet med lokalplanen er at tilgodese følgende hensyn: Lokalplanen udgør plangrundlaget for beslutninger i henhold til byfornyelseslovgivningen og for opførelse af eventuel ny bebyggelse. Lokalplanområdet fastlægges som overvejende boligområde med henblik på en forøgelse af boligernes størrelse. Lokalplanområdet skal indgå i kvarterets karakteristiske bebyggelsesstruktur overvejende præget af sluttet randbebyggelse i 4-6 etager. Størstedelen af den eksisterende bebyggelse indgår i bevaringsværdige sammenhænge og skal så vidt muligt bevares. Eventuelt nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse skal ved sin udformning og proportionering på en arkitektonisk god måde indgå i og bidrage til områdets helhed. Friarealforholdene skal søges forbedret, bl.a. gennem anlæg af opholdsarealer for beboere og brugere. Gennem bevaring af eksisterende bebyggelse, ved krav om kollektiv varmeforsyning samt gennem muligheden for etablering af bl.a. miljømæssige servicefunktioner tilstræbes, at byområdet udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplantegningen og omfatter ejendommene matr.nr. 221, 1170, 1728, 1754, 1755, 1756, 1757, 1899, 1900, 1971, 2918, 2919, 3070, 3071 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. april 2003 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Stk. 1. Området fastlægges til helårsboliger. Mod Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade må den nederste etage stueetagen eller kælderetagen, hvor dennes loft ligger mere end 1,25 m over gadeniveau anvendes til serviceerhverv, såsom liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger, idet samme etage mod Nørre Allé tillige må anvendes til butikker, som betjener lokalområdet. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 200 m². For området som helhed må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 500 m². LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 13

14 LOKALPLANTEGNING nord Møllegade A 19B 19 C 19D 19G 15D 15C 15B 13H 13G 13F 13C 13B 13A 13D 13E 8C6C 8B 6B 8A 6A Nørre Sideallé Nørre Allé 1728 Nørre Allé 11 11A 11B 13 15A 17A 17B Poppelgade Ahornsgade 4 Lokalplantegning m Grænse for lokalplanområde Bebyggelse, der indgår i bevaringsværdig sammenhæng Privat passage 14 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

15 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved krav om helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Ifølge Københavns Kommuneplan 2001 ligger lokalplanområdet uden for de fastlagte centerområder, hvorfor der kun må etableres mindre butikker, som betjener lokalområdet. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetageareal til butikker. Stk. 2. Der kan indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og børnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Indretning af bebyggelse må ikke ske således, at institutioner og lignende placeres over etager med boliger. Matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, kan anvendes til grundskoleundervisning i fortsættelse af den eksisterende anvendelse hertil. Kommentar Der er ikke aktuelle planer om indretning af kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden opstår ønske herom. Sammen med 5, stk. 3, 2. afsnit, muliggør bestemmelsen om ejendommen Møllegade 26 en udvidelse heraf med to etager på forhuset ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning. Dette omfatter også gymnasiale uddannelser og lign. Når undervisningsfunktionen ophører, skal ejendommen overgå til boligformål, jf. 1. Stk. 3. Boliger i nybyggeri skal indrettes som familieboliger og skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 85 m². Ved opdeling af eksisterende boliger samt ved sammenlægning af eksisterende boliger, konvertering af erhvervslejligheder eller undervisningslokaler til boliger samt indretning af tagetageboliger skal disse arealkrav opfyldes, medmindre bygningens størrelse, trappeforhold eller lignende hindrer dette. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelsen på ejendommene matr.nr. 1170, 1754, 1756, 1757 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, efter beslutning i henhold til byfornyelseslovgivningen skal der ske sammenlægning af lejligheder med henblik på at forøge den gennemsnitlige boligstørrelse. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 15

16 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved familieboliger forstås normalt lejligheder med mindst 3 værelser og en minimumsstørrelse på 85 m². Bestemmelsen udelukker ikke lejlighedssammenlægninger i de øvrige beboelsesejendomme i lokalplanområdet, når der søges herom efter gældende regler. Stk. 4. Der skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse opføres eller indrettes fællesanlæg for bebyggelsens beboere. Kommentar Bestemmelsen skal sikre, at der i forbindelse med nyt boligbyggeri sikres etagearealer af en passende størrelse, der bl.a. muliggør beboernes aktiviteter af kulturel, fritidspræget og selskabelig art. 4. VEJFORHOLD Stk. 1. De eksisterende vejlinier opretholdes. Stk. 2. Vejudvidelseslinien på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ophæves. Kommentar Nørre Allé er i Københavns Kommuneplan 2001 fastlagt som bydelsgade, mens de øvrige gader er lokalgader. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Stk. 2. De på lokalplantegningen med krydsskravering viste bygninger, der indgår i en bevaringsværdig sammenhæng, må kun nedrives efter Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse eller efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse. Nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse mod omgivende veje skal opføres med i princippet samme placering og i samme omfang som den eksisterende bebyggelse og i harmoni med nabobebyggelsen og tillige med en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6. Kommentar Nybyggeri må kun finde sted efter nedrivning af facadebebyggelse. Ved facadebebyggelse forstås ejendomme med opgange fra de omgivende veje, uanset dele heraf ligger i sidehuse, om hjørnet ved private passager o.lign. Der vil således ikke kunne opføres bebyggelse i gårdene eller langs private passager. Det betyder, at der i forbindelse med eventuelle beslutninger om nedrivning af bevaringsværdig bagbebyggelse i overensstemmelse med bestemmel- 16 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat sen, herunder såfremt bebyggelsen fjernes af force majeure-mæssige grunde, vil kunne ske en gradvis udtynding af karreerne. Ny randbebyggelse vil med den forudsætning og med respekt for den maksimale bebyggelsesprocent på 150 kunne opføres med en gennemsnitlig husdybde på ca. 9,85 m mod den nuværende gennemsnitlige på 10,75 m og med det samme etageantal/den samme bygningshøjde som den eksisterende randbebyggelse, dog uden udnyttelig tagetage. Dette harmonerer med lokalplanens bestemmelser om opførelse med i princippet samme placering (husdybde) og i samme omfang (etageantal/bygningshøjde) som den eksisterende randbebyggelse. Stk. 3. Udover den bebyggelse, der er fastlagt i stk. 1 og 2, kan der opføres enkelte mindre udhuse og lignende, herunder byøkologiske anlæg, i gårdrummene. Endvidere kan der uanset stk. 1 indenfor en bebyggelsesprocent på maksimalt 225 påbygges to etager på den eksisterende forhusbebyggelse på matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning, jf. 3, stk. 2. Bebyggelsen skal med hensyn til gesimshøjden og bygningshøjden harmonere med tilstødende bygninger. Stk. 4. Uanset stk. 1 kan Bygge- og Teknikudvalget tillade, at der på gårdsiden af eksisterende randbebyggelse og på permanent fritstående gavle og bagvandter sker påbygning af installationstårne, glasinddækninger og lignende, hvor det er begrundet i økologiske og/eller funktionelle forhold, og såfremt det ud fra arkitektoniske og lysmæssige hensyn findes forsvarligt. Der kan endvidere indrettes beboelse i eksisterende tagetager. Det er en forudsætning, at ejendommene indgår i fælles gårdanlæg med tilfredsstillende opholdsarealer, jf. i øvrigt 7. Kommentar Den særlige tilladelse til foranstaltningerne efter bestemmelsen (kompetencenorm) forudsætter dispensation fra stk. 1 om bebyggelsesprocent, jf. planlovens 19 og BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelsen skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bebyggelse gælder særligt: a) Ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden skal udføres således, at der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn tilvejebringes en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske særpræg. Endvi- LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat dere skal arkitektoniske detaljer, såsom gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger og lignende udformes med respekt for den pågældende bygnings arkitektur og byggeskik. b) Facadeoverflader opretholdes som oprindeligt. Facader i blank mur skal repareres med stentype, farve og forbandt som oprindeligt. Pudsede overflader skal fremtræde glatpudsede og kalkes eller males. c) Permanent fritstående gavle og bagvandter skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende, der skal udformes og placeres på baggrund af en helhedsløsning for pågældende gavl/bagvandt. d) Nye vinduer, yderdøre m.v. skal udføres som oprindeligt hvad angår proportioner, materiale, farve og detaljering, jf. dog stk. 5. Glas skal være klart planglas. e) Opholdsaltaner må kun etableres på gårdsiden. f) Ved udskiftning af tagmateriale anvendes samme materiale som oprindeligt. Tagrender, nedløb m.v. skal udføres i zink, kobber eller stål. g) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade tagterrasser etableret mod gårdsiden, såfremt der tages hensyn til den underliggende facade, og terrassen ikke er synlig fra gadesiden. h) Ved indretning af beboelse i tagetagen skal denne forsynes med kviste eller lignende opbygninger mod gade, tilpasset bygningens arkitektur og facaderytme. Kommentar I forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, vedligeholdelse m.v. er det vigtigt, at de bevaringsværdige kvaliteter bibeholdes. Originale dørog vinduesmaterialer bør genanvendes. Nye dør- og vinduespartier må udføres så vidt muligt som de originale. Ved ændret facadebehandling skal der ske en tilnærmelse eller tilbageføring til den oprindelige facadebehandling. Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 tiltrådt publikationen Facader & skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 3. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Ny bebyggelse skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk formsprog og skal fremstå med en arkitektonisk udformning, der tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, der præger den omgivende bebyggelse. b) Bebyggelsen skal mod gade opdeles i facadeenheder, der harmonerer med den pågældende gadestræknings facadeinddeling og rytme og skal i øvrigt udformes med passende variation. c) Permanent fritstående gavle skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende. d) Tage skal udformes som sadeltage eller med anden form for tagopbygning, der harmonerer med tagformerne på den eksisterende randbebyggelse i det 18 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

19 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat pågældende område. Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger mod gadesiden. e) Uanset pkt. a)-d) kan Bygge- og Teknikforvaltningen tillade en anden facadeog tagudformning, såfremt en sådan udformning vil tilføre gade- og gårdrummet særlige arkitektoniske kvaliteter. f) Opgange skal forsynes med adgang til begge facader. g) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Eventuelle opholdsaltaner mod gade skal udføres som indeliggende altaner med brysninger, der flugter med facaderne. h) Den i 5, stk. 3, 2. afsnit, omhandlede påbygning på den eksisterende forhusbebyggelse på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, skal harmonere med den eksisterende forhusbebyggelse på ejendommen og bebyggelsen på de tilstødende ejendomme under hensyntagen til bestemmelserne i stk. 2. Kommentar Det er karakteristisk for nybyggerier gennem tiderne, at de har været udført i tidens stil. De fremstår dermed som udtryk for forskellige tiders arkitekturopfattelse. Bebyggelsen i lokalplanområdet er overvejende opført i årtierne omkring Facadebebyggelsen er præget af ensartede gesimshøjder, taktfaste pille-/vinduemotiver, murede overfacader og pudsede underfacader samt en behersket anvendelse af udsmykning, og den danner således relativt egale facadestrækninger samtidig med, at der er en vis variation i bebyggelsen. Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og skal samtidig tage udgangspunkt i og respektere de kvaliteter og særlige træk, som præger den omgivende bebyggelse. En påbygning på forhuset i Møllegade 26 skal derimod i den ydre fremtræden alene tage udgangspunkt i den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på ejendommen og på de tilstødende ejendomme og udformes i harmoni hermed. Stk. 4. Bebyggelsens udformning, jf. stk. 2 og 3, skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Stk. 5. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat Der må ikke etableres sammenhængende butiksfacader, der rækker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende således, at de får karakter af facadebeklædning. Gesimser, søjler og andre arkitektoniske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må ikke finde sted. Kommentar Der henvises også her til ovenfor nævnte publikation Facader & skilte. Stk. 6. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Antenner, herunder paraboler, må alene placeres på tag. Placering og udformning skal ske så diskret som muligt og i øvrigt under hensyntagen til den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk. 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. De ubebyggede arealer, herunder de private passager vist på lokalplantegningen, skal i videst muligt omfang anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse, jf. dog stk. 2. Arealerne skal med hensyn til belægning, beplantning, belysning og inventar I et af Alderstrøst-ejendommenes gårdrum ses her lokalplanområdets største samlede friareal indrettet med en havelignende karakter. 20 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

21 7. UBEBYGGEDE AREALER, fortsat udformes på en måde, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn kan medvirke til at give området en kvalitativ og helhedspræget fremtræden. Stk. 2. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Parkeringen må ikke indrettes på terræn, men skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Uanset ovenstående kan der i begrænset omfang etableres parkering i forbindelse med indretning af de i stk. 1 nævnte private passager, så længe de fungerer som passager. Stk. 3. Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Eksisterende belægninger af naturstensmaterialer skal ved omlægning i videst muligt omfang søges genanvendt i området. Stk. 4. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. Kommentar Det vil være ønskeligt, at de forskellige gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden, således at der opstår et sæt af gårdrum, der ved udformning og funktion medvirker til at skabe et varieret og spændende gårdmiljø. Der må tilstræbes en havelignende karakter præget af græs og beplantninger buske og træer i begrænset højde samt med genanvendelse af de naturstensbelægninger, som findes i området. Der lægges vægt på, at møblering, eventuelle skure samt belysningsarmaturer m.v. indgår i en arkitektonisk helhed for gårdarealerne. 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Stk. 1. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog 5, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det udendørs støjniveau må på primære opholds- og friarealer ikke overstige 55 db(a). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til byfornyelseslovgivningen kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at bebyggelsen i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 21

22 9. SERVITUTBORTFALD Deklaration, tinglyst den 8. februar 1897, om vejudvidelse på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, ophæves i sin helhed. 10. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. KOMMENTAR AF GENEREL KARAKTER a. På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september b. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. c. Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. d. I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. e. Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger. f. Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune. g. Miljøkontrollen kan efter forudgående undersøgelser og vurderinger af et konkret projekt for nedsivning af uforurenet regnvand til uforurenet undergrund give tilladelse til nedsivning af regnvand. 22 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

23 Lokalplan nr. 371 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2003 og bekendtgjort den 28. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den 28. januar 2004 Søren Stenz kontorchef /Finn Larsen eksp.sekretær LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 23

24 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang"

Lokalplan nr. 415 Hf. Engvang Borgerrepræsentationen har den. maj 200 vedtaget lokalplan nr. "Hf. Engvang". Lokalplanen er bekendtgjort den. juni 200. Indhold Baggrund for lokalplanen... Lokalplanens formål... Baggrund... Lokalplanområdet

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Bilag 1 teglværkshavnen Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 2014

Bilag 1 teglværkshavnen Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 2014 Bilag 1 teglværkshavnen Forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshav nen Borgerrepræsentationen har den XX.XX 2014 vedtaget forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen.

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Bilag 1 Artillerivej Syd tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd Borgerrepræsentationen har den XX.XX 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere