LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen er bekendtgjort den 28. januar Københavns Kommune

2 Indhold Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra nord med Nørre Allé til venstre og Møllegade til højre. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLANOMRÅDET OG KVARTERET... 6 PLANLÆGNNG... 7 OVERORDNEDE PLANFORUDSÆTNINGER... 8 OMRÅDETS PÅVIRKNING AF MILJØET TRAFIKSTØJ FORURENING AF UNDERGRUNDEN NEDSIVNING AF REGNVAND MILJØRIGTIGT BYGGERI FJERNVARME LOKALPLAN NR FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER SERVITUTBORTFALD RETSVIRKNINGER LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet set fra syd. Luftfoto (juli 2002): JW Luftfoto. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Borgerrepræsentationen har vedtaget en byfornyelsesbeslutning for karreerne mellem Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade, udarbejdet for Københavns Kommune af Byfornyelse København. For at træffe en byfornyelsesbeslutning er det i henhold til byfornyelsesloven en forudsætning, at der foreligger det nødvendige plangrundlag, hvilket normalt vil sige en lokalplan. Byfornyelsesbeslutningen indeholder konkrete bestemmelser om forbedringer af områdets karreer, og det er grundlaget for igangsættelse og finansiering af de nødvendige byggearbejder. For at sikre sammenhæng mellem byfornyelsen og de planlægningsmæssige intentioner for området fastlægges der i lokalplanen nærmere rammer for ejendommenes forbedring og karreernes udvikling på længere sigt. Der tages således stilling til anvendelsen, muligheden for sammenlægning af lejligheder, bevaringshensyn, eventuelt nybyggeri, bebyggelsens udseende, støjisolering mod gaderne samt friarealerne. For at muliggøre et fremsat ønske om forøgelse af Det Frie Gymnasiums forhus, Møllegade 26, med 2 etager til undervisningsformål er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan De Gamles By Tandlægehøjskolen Panum Instituttet Møllegade Det Frie Gymnasium Nørre Sideallé Alderstrøst Nørre Allé Poppelgade Ahornsgade Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Guldbergsgade Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre Nørrebro og grænser op til de store åbne områder ved De Gamles By, Sankt Johannes Kirke og Panum Instituttet mv. Sankt Hans Torv 4 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanområdet og kvarteret Karreerne består langt overvejende af boligbebyggelser i 4-6 etager, idet der dog i Møllegade 26 er skole for Det Frie Gymnasium i det 2½- og 3-etagers forog baghus og i passagen Nørre Allé 13H et VVS-værksted i en 1-etages bygning. Endvidere findes forskellige mindre butikker og andre serviceerhverv fortrinsvis i stueetagen eller høj kælder mod Nørre Allé og Ahornsgade, f.eks. to små dagligvarebutikker og et møntvaskeri mod Nørre Allé. Karreerne rummer samlet 755 boliger, heraf en femtedel med 1 værelse, lidt over halvdelen med 2 værelser, mens knap en fjerdedel har 3 værelser og derover. Karreerne er tæt bebygget, også selvom der indenfor de sidste to årtier er foretaget en del nedrivninger af bag- og sidehuse. En del af ejendommene har fået sammenlagt gårdarealerne til fællesgårde i varierede størrelser. De tre passager i området Nørre Sideallé, del af Nørre Allé og del af Ahornsgade, også kaldet Günthers Passage er formelt set ikke vejarealer, men tilhører de tilstødende ejendomme. Passagerne benyttes imidlertid i dag som var de vejarealer med gennemkørsel, bilparkering mv. De ubebyggede arealer inklusive passagerne er af størrelsesordenen fra 7 til 40 pct. af de enkelte ejendommes etageareal. Under ét har karreerne en bebyggelsesprocent på ca. 245, og de ubebyggede arealer udgør ca. 20 pct. af etagearealet. Bebyggelsen i lokalplanområdet er opført inden for den korte periode fra ca til 1900, idet dog en enkelt bygning, Nørre Allé 17 A-B, er fra Der er tale om en overvejende tidstypisk bebyggelse med et relativt ensartet præg, enkel og stram i det arkitektoniske udtryk og med afdæmpede udsmykninger, idet de enkelte bygningers facadeudtryk er varierende mellem gule, røde eller pudsede mure, ofte med kvaderpudsede underfacade. Bebyggelsen er af relativt høj arkitektonisk kvalitet. I bygningsregistreringen i forbindelse med udarbejdelse af Bydelsatlas Nørrebro er langt den overvejende del Günthers Passage med Ahornsgade for enden. De private passager i området er som her relativt smalle - ca. 10 m - omgivet af 5-etagers bebyggelse. Arealerne, som udgør en del af de tilstødende ejendommes friarealer, benyttes i dag som var de vejarealer. De vil delvis kunne indrettes med opholdsarealer for områdets beboere som supplement til de i øvrigt trange gårdrum. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Poppelgade Møllegade Nørre Allé Ahornsgade Nørre Sideallé Bevaringsværdier i Københavns Kommunes bygningsregistrering. Nørre Allé nord af bebyggelsen vurderet i kategori 2-4, dvs. som bevaringsværdig bebyggelse - se tegningen. Hele bebyggelsen Alderstrøst, Nørre Allé 15A-19G/Møllegade 28-30, er vurderet i kategori 2 og 3 (høj bevaringsværdi), mens tre bygninger, som er vurderet i kategori 5, ved deres proportionering og enkle arkitektur på en naturlig måde indgår i en god sammenhæng med den omgivende bebyggelse. Den samlede facadebebyggelse samt gårdbebyggelsen, bortset fra enkelte bagbygninger i karreens sydlige ende, danner en bevaringsværdig sammenhæng. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af de relativt smalle gader Ahornsgade og Poppelgade og de lukkede boligkarreer, som efter sanering og byfornyelse dog har fået fjernet en del bebyggelse i gårdrummene og nu har forbedrede lys- og opholdsforhold for beboerne. Mod nordvest og øst er lokalplanområdet omgivet af store åbne, grønne områder med offentlige institutioner, herunder De Gamles Bys fritliggende ældreboligbebyggelser, Sankt Johannes Kirke samt andre fritliggende bygninger og længere mod nord Panuminstituttet og Tandlægehøjskolen. Disse store åbne områder giver lys og luft til de to sider af lokalplanområdets randbebyggelse, og sammen med det nært beliggende Sankt Hans Torv er det af væsentlig rekreativ betydning for kvarterets beboere. Det nærmeste større grønne område er Assistens Kirkegård, der ligger ca. 400 m i gangafstand fra lokalplanområdet, samt Sortedams Sø og Fælledparken i en afstand af ca. 500 m. Planlægning I Københavns Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et boligområde (B5-område). Herudover kan der tillades kollektive anlæg og institutioner mv., som er forenelige med anvendelsen til boliger. Endvidere kan der tillades serviceerhverv såsom butikker, liberale erhverv og erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk. Butikker kan tillades efter kommuneplanens særlige retningsliner for detailhandel i bydelen. I lokalplaner kan der stilles krav om bo- To eksempler på mindre dagligvarebutikker mod Nørre Allé. Den eksisterende randbebyggelse har overvejende grundmurede facader i røde eller gule tegl med kvaderpudsede underfacader, dannebrogsvinduer og markante gesimsopbygninger samt sadeltage med kviste eller københavnertage. Den nordlige karré er karakteristisk ved tillige at have enkelte udhængende altaner. 6 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat De Gamles By Det Frie Gymnasium Poppelgade Guldbergsgade Møllegade Nørre Sideallé Alderstrøst Ahornsgade Nørre Allé Sankt Hans Torv Tandlægehøjskolen Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej Møllegade 26, der omfattes af kommuneplantillægget, er vist med blå linie. Lokalplanområdet er vist med rød punkteret linie. ligernes størrelse, helårsstatus, lejlighedssammenlægning mv. Erhverv, institutioner o.lign. må ikke indrettes over etager med beboelse. Der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og et etageantal eksklusive tagetage på højst 6. Friarealet skal være mindst 40 procent af etagearealet til boliger og mindst 10 procent af etagearealet til erhverv. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse og maksimal bebyggelsesprocent er der samtidig vedtaget et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget fastholdes hele området til B5-område med en maksimal bebyggelsesprocent på 150, men der foreslås en særlig bestemmelse, der alene er gældende for Møllegade 26 med gymnasiet. Bestemmelsen muliggør, at denne ejendom kan anvendes til grundskole og gymnasium i fortsættelse af den eksisterende lovlige anvendelse til disse formål, samt at den maksimale bebyggelsesprocent for ejendommen kan forøges til 225. Overordnede planforudsætninger Hele facadebebyggelsen og stort set hele gårdbebyggelsen er af god byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet og danner bevaringsværdige sammenhænge. Der er således tale om en god bygningsmæssig ressource, som i de kommende år vil blive væsentligt forbedret gennem den planlagte byfornyelse. Bevaring af disse bygningsmæssige kvaliteter er derfor et væsentligt mål for lokalplanen, hvorfor næsten hele bebyggelsen fastlægges med bevaringsbestemmelser. Der er i den forbindelse sket en afvejning i forhold til den relativt høje bebyggelsesprocent og de begrænsede friarealer i gårdene, herunder de private passager. Kommunen har vurderet, at der - trods bibeholdelse af størstedelen af gårdbebyggelsen - vil kunne skabes acceptable, sammenhængende opholdsarealer af god kvalitet med gennemgående rimelige lysforhold. Forhuset på Det Frie Gymnasium, Møllegade 26, er i dag 2 etager lavere end forhusene på naboejendommene. Med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg får skolen mulighed for at forhøje forhuset med to etager. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige bebyggelses kvaliteter og originale præg i forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, facadebehandling, vedligeholdelse m.v. Sådanne bygningsarbejder på eksisterende bebyggelse skal udføres med respekt for den enkelte bygnings særlige karakter. Det skal tilstræbes, at originale vinduer, døre, øvrige arkitektoniske detaljer m.v. bibeholdes, og at nye bygningsdele ved udskiftning så vidt muligt genskabes som de originale. Disse synspunkter gælder også ved indretning af beboelse i eksisterende tagetager, hvor der muliggøres etablering af kviste samt evt. tagterrasser mod gårdsiden for at opnå størst mulig kvalitet i boligerne. Såfremt der måtte foretages nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse via eventuelle senere byfornyelsesbeslutninger, i forbindelse med en force majeuresituation eller lignende, vil der kunne opføres nybyggeri til erstatning af facadebebyggelsen. Det betyder, at eventuelle fremtidige nedrivninger i gårdene, herunder langs de private passager, ikke vil kunne erstattes med nybyggeri. Grunden hertil er, at den nuværende bebyggelsesprocent og omfanget af friarealet uanset der med byfornyelsen opnås acceptable forhold - dog ikke opfylder de mere langsigtede intentioner i kommuneplanen om lys, luft og friarealernes størrelse i disse områder af byen. Eventuel ny facadebebyggelse skal udformes på en sådan måde, at de kvaliteter, der præger de nuværende facadestrækninger, opretholdes og om muligt forbedres. Dette bør efter kommunens opfattelse ske ved opførelse af bygninger i et nutidigt arkitektonisk udtryk, der samtidig respekterer de særlige træk Nyindrettet gårdrum i Poppelgade / Ahornsgade. 8 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat og kvaliteter, der præger den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse. I lokalplanen er nærmere fastlagt krav om opdeling i facadeenheder, der harmonere med omgivelserne, om tagformer, facadebehandling af fritstående gavle og lignende forhold. De ubebyggede arealer skal i størst muligt omfang indrettes som opholdsarealer. Det vil sige, at der ikke må være parkering i gårdene, bortset fra de private passager, hvor der i begrænset omfang kan indrettes parkering, så længe disse fungerer som passager. For at optimere de relativt begrænsede opholdsarealer i området, anses det for vigtigt, at de enkelte gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden og gives varierede og indbyrdes understøttende indretninger. Lokalplanen muliggør endvidere en udvidelse af bebyggelsen på Møllegade 26 til undervisningsformål i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en byfornyelseslokalplan, vil der ved gennemførelsen af byfornyelsesbeslutningen være midlertidige miljømæssige gener i forbindelse med nedrivninger og ombygninger samt på længere sigt gunstige påvirkninger af miljøet, idet der forventes vandbesparelse, affaldssortering, reduktion af støjgener samt ressourcebesparelser ved bevaring af bebyggelse. Trafikstøj Nørre Allé er en bydelsgade, hvor Miljøkontrollen har beregnet støjniveauet ved facaden til 63,5 db(a). De øvrige gader Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade er lokalgader, hvor støjniveauet skønnes at ligge under 60 db(a). Forurening af undergrunden På Møllegade 26 har der tidligere været servicestation og maskinfabrik, i baggården Nørre Allé 13 har der tidligere været autoværksted og autolakereri, og i kælderen Ahornsgade er der konstateret oliespild. Det er muligt, at der herfra kan være sket forurening af undergrunden, og der har ikke fundet en Facadebebyggelsen mod Nørre Allé med Alderstrøst-bebyggelsen fra 1930erne til venstre i billedet. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat oprensning sted. På de øvrige ejendomme i lokalplanområdet har Miljøkontrollen ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvandet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en diffus forurening af overfladejorden som følge af storbyaktiviteter, hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er registreret forurening ét sted i karreen og andre steder kan være potentielt forurenede. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg. Miljøkontrollen anbefaler, at der etableres nedsivningsanlæg i forbindelse med ombygninger, byfornyelse og nybyggeri, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne. Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri kan ses og hentes på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur, og kan endvidere ses og hentes via Plan & Arkitektekturs hjemmeside (www.planogarkitektur.kk.dk). Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet). I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. Dette indebærer, at der ved nybyggeri eller ved udskiftning af hovedvarmekilden skal ske tilslutning til fjernvarmenettet. 10 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

11 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 11

12 12 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

13 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for området begrænset af Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. 1. FORMÅL Formålet med lokalplanen er at tilgodese følgende hensyn: Lokalplanen udgør plangrundlaget for beslutninger i henhold til byfornyelseslovgivningen og for opførelse af eventuel ny bebyggelse. Lokalplanområdet fastlægges som overvejende boligområde med henblik på en forøgelse af boligernes størrelse. Lokalplanområdet skal indgå i kvarterets karakteristiske bebyggelsesstruktur overvejende præget af sluttet randbebyggelse i 4-6 etager. Størstedelen af den eksisterende bebyggelse indgår i bevaringsværdige sammenhænge og skal så vidt muligt bevares. Eventuelt nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse skal ved sin udformning og proportionering på en arkitektonisk god måde indgå i og bidrage til områdets helhed. Friarealforholdene skal søges forbedret, bl.a. gennem anlæg af opholdsarealer for beboere og brugere. Gennem bevaring af eksisterende bebyggelse, ved krav om kollektiv varmeforsyning samt gennem muligheden for etablering af bl.a. miljømæssige servicefunktioner tilstræbes, at byområdet udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplantegningen og omfatter ejendommene matr.nr. 221, 1170, 1728, 1754, 1755, 1756, 1757, 1899, 1900, 1971, 2918, 2919, 3070, 3071 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. april 2003 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Stk. 1. Området fastlægges til helårsboliger. Mod Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade må den nederste etage stueetagen eller kælderetagen, hvor dennes loft ligger mere end 1,25 m over gadeniveau anvendes til serviceerhverv, såsom liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger, idet samme etage mod Nørre Allé tillige må anvendes til butikker, som betjener lokalområdet. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 200 m². For området som helhed må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 500 m². LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 13

14 LOKALPLANTEGNING nord Møllegade A 19B 19 C 19D 19G 15D 15C 15B 13H 13G 13F 13C 13B 13A 13D 13E 8C6C 8B 6B 8A 6A Nørre Sideallé Nørre Allé 1728 Nørre Allé 11 11A 11B 13 15A 17A 17B Poppelgade Ahornsgade 4 Lokalplantegning m Grænse for lokalplanområde Bebyggelse, der indgår i bevaringsværdig sammenhæng Privat passage 14 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

15 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved krav om helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Ifølge Københavns Kommuneplan 2001 ligger lokalplanområdet uden for de fastlagte centerområder, hvorfor der kun må etableres mindre butikker, som betjener lokalområdet. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetageareal til butikker. Stk. 2. Der kan indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og børnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Indretning af bebyggelse må ikke ske således, at institutioner og lignende placeres over etager med boliger. Matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, kan anvendes til grundskoleundervisning i fortsættelse af den eksisterende anvendelse hertil. Kommentar Der er ikke aktuelle planer om indretning af kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden opstår ønske herom. Sammen med 5, stk. 3, 2. afsnit, muliggør bestemmelsen om ejendommen Møllegade 26 en udvidelse heraf med to etager på forhuset ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning. Dette omfatter også gymnasiale uddannelser og lign. Når undervisningsfunktionen ophører, skal ejendommen overgå til boligformål, jf. 1. Stk. 3. Boliger i nybyggeri skal indrettes som familieboliger og skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 85 m². Ved opdeling af eksisterende boliger samt ved sammenlægning af eksisterende boliger, konvertering af erhvervslejligheder eller undervisningslokaler til boliger samt indretning af tagetageboliger skal disse arealkrav opfyldes, medmindre bygningens størrelse, trappeforhold eller lignende hindrer dette. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelsen på ejendommene matr.nr. 1170, 1754, 1756, 1757 og 6078 Udenbys Klædebo Kvarter, København, efter beslutning i henhold til byfornyelseslovgivningen skal der ske sammenlægning af lejligheder med henblik på at forøge den gennemsnitlige boligstørrelse. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 15

16 3. ANVENDELSE, fortsat Kommentar Ved familieboliger forstås normalt lejligheder med mindst 3 værelser og en minimumsstørrelse på 85 m². Bestemmelsen udelukker ikke lejlighedssammenlægninger i de øvrige beboelsesejendomme i lokalplanområdet, når der søges herom efter gældende regler. Stk. 4. Der skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse opføres eller indrettes fællesanlæg for bebyggelsens beboere. Kommentar Bestemmelsen skal sikre, at der i forbindelse med nyt boligbyggeri sikres etagearealer af en passende størrelse, der bl.a. muliggør beboernes aktiviteter af kulturel, fritidspræget og selskabelig art. 4. VEJFORHOLD Stk. 1. De eksisterende vejlinier opretholdes. Stk. 2. Vejudvidelseslinien på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ophæves. Kommentar Nørre Allé er i Københavns Kommuneplan 2001 fastlagt som bydelsgade, mens de øvrige gader er lokalgader. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Stk. 2. De på lokalplantegningen med krydsskravering viste bygninger, der indgår i en bevaringsværdig sammenhæng, må kun nedrives efter Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse eller efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse. Nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse mod omgivende veje skal opføres med i princippet samme placering og i samme omfang som den eksisterende bebyggelse og i harmoni med nabobebyggelsen og tillige med en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6. Kommentar Nybyggeri må kun finde sted efter nedrivning af facadebebyggelse. Ved facadebebyggelse forstås ejendomme med opgange fra de omgivende veje, uanset dele heraf ligger i sidehuse, om hjørnet ved private passager o.lign. Der vil således ikke kunne opføres bebyggelse i gårdene eller langs private passager. Det betyder, at der i forbindelse med eventuelle beslutninger om nedrivning af bevaringsværdig bagbebyggelse i overensstemmelse med bestemmel- 16 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat sen, herunder såfremt bebyggelsen fjernes af force majeure-mæssige grunde, vil kunne ske en gradvis udtynding af karreerne. Ny randbebyggelse vil med den forudsætning og med respekt for den maksimale bebyggelsesprocent på 150 kunne opføres med en gennemsnitlig husdybde på ca. 9,85 m mod den nuværende gennemsnitlige på 10,75 m og med det samme etageantal/den samme bygningshøjde som den eksisterende randbebyggelse, dog uden udnyttelig tagetage. Dette harmonerer med lokalplanens bestemmelser om opførelse med i princippet samme placering (husdybde) og i samme omfang (etageantal/bygningshøjde) som den eksisterende randbebyggelse. Stk. 3. Udover den bebyggelse, der er fastlagt i stk. 1 og 2, kan der opføres enkelte mindre udhuse og lignende, herunder byøkologiske anlæg, i gårdrummene. Endvidere kan der uanset stk. 1 indenfor en bebyggelsesprocent på maksimalt 225 påbygges to etager på den eksisterende forhusbebyggelse på matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, ved anvendelse af ejendommen til grundskoleundervisning, jf. 3, stk. 2. Bebyggelsen skal med hensyn til gesimshøjden og bygningshøjden harmonere med tilstødende bygninger. Stk. 4. Uanset stk. 1 kan Bygge- og Teknikudvalget tillade, at der på gårdsiden af eksisterende randbebyggelse og på permanent fritstående gavle og bagvandter sker påbygning af installationstårne, glasinddækninger og lignende, hvor det er begrundet i økologiske og/eller funktionelle forhold, og såfremt det ud fra arkitektoniske og lysmæssige hensyn findes forsvarligt. Der kan endvidere indrettes beboelse i eksisterende tagetager. Det er en forudsætning, at ejendommene indgår i fælles gårdanlæg med tilfredsstillende opholdsarealer, jf. i øvrigt 7. Kommentar Den særlige tilladelse til foranstaltningerne efter bestemmelsen (kompetencenorm) forudsætter dispensation fra stk. 1 om bebyggelsesprocent, jf. planlovens 19 og BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelsen skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bebyggelse gælder særligt: a) Ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden skal udføres således, at der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn tilvejebringes en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske særpræg. Endvi- LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat dere skal arkitektoniske detaljer, såsom gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger og lignende udformes med respekt for den pågældende bygnings arkitektur og byggeskik. b) Facadeoverflader opretholdes som oprindeligt. Facader i blank mur skal repareres med stentype, farve og forbandt som oprindeligt. Pudsede overflader skal fremtræde glatpudsede og kalkes eller males. c) Permanent fritstående gavle og bagvandter skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende, der skal udformes og placeres på baggrund af en helhedsløsning for pågældende gavl/bagvandt. d) Nye vinduer, yderdøre m.v. skal udføres som oprindeligt hvad angår proportioner, materiale, farve og detaljering, jf. dog stk. 5. Glas skal være klart planglas. e) Opholdsaltaner må kun etableres på gårdsiden. f) Ved udskiftning af tagmateriale anvendes samme materiale som oprindeligt. Tagrender, nedløb m.v. skal udføres i zink, kobber eller stål. g) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade tagterrasser etableret mod gårdsiden, såfremt der tages hensyn til den underliggende facade, og terrassen ikke er synlig fra gadesiden. h) Ved indretning af beboelse i tagetagen skal denne forsynes med kviste eller lignende opbygninger mod gade, tilpasset bygningens arkitektur og facaderytme. Kommentar I forbindelse med udskiftning af bygningsdele, ombygninger, vedligeholdelse m.v. er det vigtigt, at de bevaringsværdige kvaliteter bibeholdes. Originale dørog vinduesmaterialer bør genanvendes. Nye dør- og vinduespartier må udføres så vidt muligt som de originale. Ved ændret facadebehandling skal der ske en tilnærmelse eller tilbageføring til den oprindelige facadebehandling. Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 tiltrådt publikationen Facader & skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 3. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Ny bebyggelse skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk formsprog og skal fremstå med en arkitektonisk udformning, der tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, der præger den omgivende bebyggelse. b) Bebyggelsen skal mod gade opdeles i facadeenheder, der harmonerer med den pågældende gadestræknings facadeinddeling og rytme og skal i øvrigt udformes med passende variation. c) Permanent fritstående gavle skal behandles som facader og skal så vidt muligt forsynes med vinduer, franske altaner eller lignende. d) Tage skal udformes som sadeltage eller med anden form for tagopbygning, der harmonerer med tagformerne på den eksisterende randbebyggelse i det 18 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

19 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat pågældende område. Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger mod gadesiden. e) Uanset pkt. a)-d) kan Bygge- og Teknikforvaltningen tillade en anden facadeog tagudformning, såfremt en sådan udformning vil tilføre gade- og gårdrummet særlige arkitektoniske kvaliteter. f) Opgange skal forsynes med adgang til begge facader. g) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Eventuelle opholdsaltaner mod gade skal udføres som indeliggende altaner med brysninger, der flugter med facaderne. h) Den i 5, stk. 3, 2. afsnit, omhandlede påbygning på den eksisterende forhusbebyggelse på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, Møllegade 26, skal harmonere med den eksisterende forhusbebyggelse på ejendommen og bebyggelsen på de tilstødende ejendomme under hensyntagen til bestemmelserne i stk. 2. Kommentar Det er karakteristisk for nybyggerier gennem tiderne, at de har været udført i tidens stil. De fremstår dermed som udtryk for forskellige tiders arkitekturopfattelse. Bebyggelsen i lokalplanområdet er overvejende opført i årtierne omkring Facadebebyggelsen er præget af ensartede gesimshøjder, taktfaste pille-/vinduemotiver, murede overfacader og pudsede underfacader samt en behersket anvendelse af udsmykning, og den danner således relativt egale facadestrækninger samtidig med, at der er en vis variation i bebyggelsen. Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og skal samtidig tage udgangspunkt i og respektere de kvaliteter og særlige træk, som præger den omgivende bebyggelse. En påbygning på forhuset i Møllegade 26 skal derimod i den ydre fremtræden alene tage udgangspunkt i den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på ejendommen og på de tilstødende ejendomme og udformes i harmoni hermed. Stk. 4. Bebyggelsens udformning, jf. stk. 2 og 3, skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Stk. 5. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat Der må ikke etableres sammenhængende butiksfacader, der rækker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende således, at de får karakter af facadebeklædning. Gesimser, søjler og andre arkitektoniske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må ikke finde sted. Kommentar Der henvises også her til ovenfor nævnte publikation Facader & skilte. Stk. 6. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Antenner, herunder paraboler, må alene placeres på tag. Placering og udformning skal ske så diskret som muligt og i øvrigt under hensyntagen til den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk. 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. De ubebyggede arealer, herunder de private passager vist på lokalplantegningen, skal i videst muligt omfang anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse, jf. dog stk. 2. Arealerne skal med hensyn til belægning, beplantning, belysning og inventar I et af Alderstrøst-ejendommenes gårdrum ses her lokalplanområdets største samlede friareal indrettet med en havelignende karakter. 20 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

21 7. UBEBYGGEDE AREALER, fortsat udformes på en måde, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn kan medvirke til at give området en kvalitativ og helhedspræget fremtræden. Stk. 2. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Parkeringen må ikke indrettes på terræn, men skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Uanset ovenstående kan der i begrænset omfang etableres parkering i forbindelse med indretning af de i stk. 1 nævnte private passager, så længe de fungerer som passager. Stk. 3. Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Eksisterende belægninger af naturstensmaterialer skal ved omlægning i videst muligt omfang søges genanvendt i området. Stk. 4. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. Kommentar Det vil være ønskeligt, at de forskellige gårdarealer sættes i forbindelse med hinanden, således at der opstår et sæt af gårdrum, der ved udformning og funktion medvirker til at skabe et varieret og spændende gårdmiljø. Der må tilstræbes en havelignende karakter præget af græs og beplantninger buske og træer i begrænset højde samt med genanvendelse af de naturstensbelægninger, som findes i området. Der lægges vægt på, at møblering, eventuelle skure samt belysningsarmaturer m.v. indgår i en arkitektonisk helhed for gårdarealerne. 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Stk. 1. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog 5, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det udendørs støjniveau må på primære opholds- og friarealer ikke overstige 55 db(a). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til byfornyelseslovgivningen kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at bebyggelsen i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 21

22 9. SERVITUTBORTFALD Deklaration, tinglyst den 8. februar 1897, om vejudvidelse på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, ophæves i sin helhed. 10. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. KOMMENTAR AF GENEREL KARAKTER a. På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september b. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. c. Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. d. I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. e. Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af ledninger. f. Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune. g. Miljøkontrollen kan efter forudgående undersøgelser og vurderinger af et konkret projekt for nedsivning af uforurenet regnvand til uforurenet undergrund give tilladelse til nedsivning af regnvand. 22 LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune

23 Lokalplan nr. 371 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2003 og bekendtgjort den 28. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den 28. januar 2004 Søren Stenz kontorchef /Finn Larsen eksp.sekretær LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Københavns Kommune 23

24 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE Borgerrepræsentationen har den 13. maj 2004 vedtaget lokalplan nr. 376 til Finlandsgade Lokalplanen er bekendtgjort den 29. juni 2004 og tinglyst den 14. marts 2005. INDHOLD

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ Borgerrepræsentationen har den 9. juni 2004 vedtaget lokalplan Bygmestervej for et område ved Lygten, Bisiddervej, Bygmestervej og Rentemestervej. Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 221 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kildevældsgade Ydre Østerbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1993 LOKALPLAN NR. 221

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 25 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Larsens Plads ndre By Anlæg af park Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Maj 1981 1 LOKALPLAN NR. 25 D D.

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY

LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2005 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalpan nr. 262 Brune Kødby. Lokalplanen er bekendtgjort den 22. juni 2005. Københavns Kommune Indhold

Læs mere