GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN"

Transkript

1 GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

2 COLLAGE PÅ LUFTFOTO (2011) P. 2

3 INDLEDNING GBS - Genbrugscenter Sydhavn Budgetoverslag for etablering af genbrugscenter, Bådhavnsgade 50, 2450 København S. Indledning Overslagspris for etablering af Genbrugscenter Sydhavn er udført for I/S Amagerforbrænding. Grunden er beliggende Bådhavnsgade 50. Københanv SV. Overslaget belyser omkostningerne ved etablering af genbrugsstationen i to versioner. To versioner med faciliteter for bytte- og genbrugs-center (scenarie 02), samt en version uden disse faciliteter (scenarie 01). Københavns Kommune oplyser at grunden tidligere har været anvendt som losseplads, og den består af ikke nærmere kendt opfyld af jord og ukendt affald, samt byggeaffald. Københavns Kommune oplyser desuden at der er kendskab til at der på grunden har været virksomhed af miljømæssig belastende karakter. Omfanget er ikke nærmere kendt, men grunden er registreret forurenet til vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Forudsætninger Overslaget er foretaget med baggrund i tidligere undersøgelse af grunden foretaget af COWI, marts 2009, BIG s skitseforslag af oktober 2011, samt en række forudsætninger. Forudsætningerne er der dels redegjort for i bilag, dels oplistet nedenfor. P. 3

4 VIEW FRA LUFTEN (RENDERING FRA 2011) P. 4

5 FORUDSÆTNINGER Forudsætninger - Arbejder der er indeholdt i overslaget omfatter arbejder frem til skel. - Jordens bæreevne er fastlagt ud fra Undersøgelse udført af COWI af marts 2009, der fastslår at opfyld på grunden har en bæreevne e0 = 30 MPa - Anlægget forudsættes funderet på stribefundamenter placeret i jordopfyld. - Jordhåndteringen af nuværende jord på grunden, er vurderet ud fra de forudsætninger der er beskrevet i forudsætningsnotat af Der bør foretages en gennemgribende undersøgelse af grunden for at få kortlagt de faktiske forhold til bunds. Der ses dermed bort fra de jordklasse-andele der er beskrevet i Undersøgelse udført af COWI marts Der er i overslaget afsat et beløb til vinterforanstaltninger. Dette beløb kan udelades hvis byggeriet holdes uden for den perioden der er defineret som vinterbyggeri iht. vinterbekendtgørelsen. - Der er i scenarie 02 forudsat de samme byggeprincipper foretableringen af anlæg og bygning som for scenarie Det forudsættes at der etableres en 40 kw fjernvarmeledning til opvarmning af bygningen. - Tracé i terræn etableres som grussti i terræn. - Placeringen af det 400 m2 store asfalterede indhegnede areal i tilknytning til genbrugscenteret er i scenarie 02 placeret på grundens nord-østlige hjørne. Denne placering kræver nærmere undersøgelser i 3D i en næste fase for afsøge alternative og evt. bedre placeringsmuligheder. Den foreslåede placering synliggør en støttemur der kan ses fra Bådehavnsgade i stedet for en grøn græsvold. Bilag - BIG s skitseprojekt af oktober Tegninger af genbrugscenter udformet i 2 forskellige størrelser med afsæt i BIG s projekt af oktober Scenarie 01 og Forudsætningsnotat af (ikke opdateret ift. scenarie 03 som udgår). - Undersøgelse udført af COWI. Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts Skitser af udvalgte opbygninger fra P. 5

6 GBS GENBRUGSSTATION SYDHAVN 1. Genbrug 2. P. 6

7 FORUDSÆTNINGER Overslags beregning Overslaget er udført ved mængdeberegninger, samt indhentning af priser fra V&S-prisbøger, leverandører, samt ved brug af erfaringspriser. For hver hovedpost er der fastsat en procentsats af hovedpostens sum til at afspejle usikkerheder omkring det pågældende arbejde. Overslagets samlede sum afspejler alle de arbejder der anses for absolut nødvendige for etableringen af genbrugspladsen, med mulighed for at justere de udgifter til ikke byggearbejder, herunder honorar, byggepladsomkostninger, diverse installationsbidrag mm. Der er desuden udført en separat beregning for sekundære funktioner i terrænet, samt omkostninger forbundet med håndtering af forurenet jord. Dette for ikke at medregne udgifter til sekundære funktioner, samt af hensyn til den store usikkerhed der er forbundet med at vurdere omfanget af forurenet jord. For V&S-priserne har vi forudsat en besparelse på 10 % med udgangspunkt i nuværende markedsvilkår med gunstige priser. Enhendspriser fra budgetoverslag dec er benyttet i dette opdaterede overslag, dog er alle bygningsarbejder og installationer indekseret for perioden ifølge sidste officielle indeks for boliger / 4. kvt = 131,8 (4.kvt. 2011=127,1) =4,7 %. Danmarks statistik / Indeks regulering ( Indeks 100 = Feb. 2003). Enhedspriser for terrænarbejder, udstyr m.m. er ikke ændret siden budgetoverslag dec Spare muligheder Overslaget afspejler de anslåede omkostninger der er forbundet med etablering af anlægget. Prisen overskrider targetprisen på 30 mio., som vurderes primært at skyldes funderingsforholdene, jordhåndtering, samt udgifter forbundet med etablering af anlæg under terræn. For at imødekomme ønsket om en ramme en samlet anlægssum på ca. 30 mio., foreslås en workshop hvor besparelses muligheder kan diskuteres nærmere. Som et eksempel kan muligheden for at reducere højden af ringmuren, og dermed også mængden af tilført jord, ses som en oplagt mulighed for at reducere den samlede anlægssum. Tilsvarende vil en højere topkote på belægninger reducere behovet for afgravning med reducerede jordmængder til følge. Med Venlig Hilsen BIG P. 7

8 1. Areal Grunden har et areal på m2 og bebyggelsesprocent max 80%. Der er parkeringsmuligheder langs grunden på Bådehavnsgade og Speditørvej. 2. Støjmur På grund af mængden af trafik på genbrugspladsen er det nødvendigt med en støjmur for at mindske støjgenerne mest muligt for naboerne. Hvordan undgår man en kedelig grå betonmur som ekskluderer naboerne? 3. Fælleden Grunden ligger idag som en forlængelse af Tippens grønne områder. Vi foreslår at skubbe det grønne areal op imod muren så genbrugspladsen ligger som en fordybning i midten af en bakke. På denne måde skaber man en forbindelse mellem Tippen og marinaen. P. 8

9 DIAGRAMMER (2011) 4. 8tal - Opdeling/ kortere afstande Pladsen skubbes sammen fra hver side på midten, dette skaber bla. plads til funktioner under landskabet og mindsker afstandene på tværs af pladsen. Derudover giver det mulighed for et medarbejderkontor med overblik over hele pladsen. 5. Facade/ Indkørsel I hjørnet tættest på ankomstvejen åbner vi for indkørsel og udkørsel til genbrugspladsen. Midt på Bådehavnsgade løfter vi landskabet op for at skabe en indgang samt dagslys til genbrugscenterets funktioner. 6. Sydhavns Genbrugsstation Vi fordeler containerne langs kanten og aktiverer det skrånende landskab med forskellige offentlige aktiviteter. Det giver blandt andet forbipasserende muligheden for at følge med i hvad der sker på pladsen og lære om genbrugets fortsatte rejse ved hjælp af printede informationer på indersiden af støjmuren. P. 9

10 MODELBILLEDE (2011) P. 10

11 SCENARIE 1 P. 11

12 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 01 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300mm m Friktionsfyld/råjord at levere og indbygge m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m P. 12

13 Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 13

14 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=4m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte (69 m2) stk Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m Gulv gang Flydemørtel m P. 14

15 04.35 Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk P. 15

16 05.40 Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 16

17 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 17

18 VIEW FRA TAG (RENDERING FRA 2011) P. 18

19 SCENARIE 2 P. 19

20 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 02 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300 m Letopbygning m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m P Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m

21 Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 21

22 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=3 m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte m Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Lette indervægge m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m P. 22

23 Gulv gang Flydemørtel m Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk P. 23

24 Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 24

25 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (Ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (Ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (Ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 25

26 BIG BIG I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Forudsætninger for udarbejdelse af Forudsætninger budget for etablering for udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugs budget for center etablering af Sydhavns Genbrugs center CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Opgaven omfatter rådgivning og bistand Opgaven vedrørende omfatter udarbejdelse rådgivning og af bistand budget vedrørende for etablering udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugscenter. Budgettet udarbejdes for 3 center. mulige scenarier(scenarie Budgettet udarbejdes 1, 2 for og 3.). mulige Se bilag scenarier(scenarie 01. 1, 2 og 3.). Se bilag 01. budget for etablering af Sydhavns Genbrugs Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), Grundet er projektets der på nuværende stadie (skitseforslag), tidspunkt en del er uklarheder, på nuværende både hvad tidspunkt angår en de del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også fysiske i selve forhold det udarbejdede i området, projektet. men også Hvor i selve der det er udarbejdede uklarheder er projektet. budgettet Hvor derfor er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger udarbejdet oplistet på baggrund nedenfor. af forudsætninger oplistet nedenfor. P. 26 Jordbundsforhold: Jordbundsforhold: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området som losseplads. tidligere har Det været forudsættes anvendt at som bæredygtigt losseplads. lag Det forudsættes at bæredygtigt lag generelt ligger 4,5 m under koten for generelt vejmidten ligger af 4,5 Bådhavnsgade. m under koten (fastlagt for vejmidten til kote 2,5). af Bådhavnsgade. Dette også et (fastlagt koten for til kote 2,5). Dette også et koten for vandspejl. Det forudsættes at opfyld vandspejl. har en bæreevne Det forudsættes e0 = 30 MPa. at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Jordforurening: Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området til industri, tidligere herunder har været industri anvendt med stærkt til industri, forurenende herunder industri med stærkt forurenende opløsningsmidler. Det forudsættes opløsningsmidler. derfor at jorden på Det grunden forudsættes består derfor af: at jorden på grunden består af: 75% Kl. 2 jord 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < % Kl. ppm 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 3% < Kl. 4 ppm Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord Det på er grunden usikkert kan om genanvendes. eksisterende jord Det forudsættes på grunden kan at jord genanvendes. i klasse 3 og Det 4 skal forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen bortskaffes. Jordopfyld forudsættes omkring tilvejebragt genbrugspladsen ved indkøb forudsættes og at jord under tilvejebragt bygning ved kan indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der Udvælges ikke modtages af rådgiver særligt idet input omfang fra der AMF. ikke De modtages funktionsskemaer særligt input AMF fra har AMF. udleveret De funktionsskemaer AMF har udleve anvendes i det omfang som de passer ret anvendes til det nuværende i det omfang projekt. som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 Scenarie 01

27 Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. BIG BILAG Jordbundsforhold: I/S Amagerforbrænding Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt som losseplads. Det forudsættes at bæredygtigt lag Kraftværksvej 31 generelt ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for 2300 København S vandspejl. Det forudsættes at opfyld Att: har Per en Brask bæreevne e0 = 30 MPa. P Jordforurening: F Der er kendskab til at området tidligere Sags nr. har GBS været anvendt til industri, herunder industri med stærkt opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: W 75% Kl. 2 jord CVR-NR DK % Kl. 3 jord m/tungmetaller DATE Nov % Kl. 4 Jord m/let Forudsætninger olie C5 C25 < for udarbejdelse ppm af budget for etablering af Sydhavns Genbrugs center PAGE 1 OF 1 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Opgaven omfatter rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse af budget for etablering af. på grunden Budgettet kan genanvendes. udarbejdes for Det 3 mulige forudsættes scenarier(scenarie at jord i klasse 1, 23 og 3.). 4 skal Se bilag 01. Det er usikkert om eksisterende jord bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen Scenarie 01 er uden forudsættes genbrugscenter. tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer Grundet til projektets det nuværende stadie projekt. (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de Scenarie 01 fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor Budget udarbejdes efter plantegning. udarbejdet Se bilag 01. på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. Scenarie 02 Budget udarbejdes efter plantegning. Jordbundsforhold: Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Der Bygningsbasis er kendskab og til Primære at området bygningsdele, tidligere har samt været udvendige anvendt facader som losseplads. og døre i Det forudsættes at bæredygtigt lag facader. Genbrugscenteret er uden generelt installationer. ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for Scenarie 03 vandspejl. Det forudsættes at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Budget udarbejdes efter plantegning. Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Bygningsbasis og Primære bygningsdele, samt udvendige facader og døre i Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt til industri, herunder industri med stærkt forurenende facader. Genbrugscenteret er uden installationer. Scenarie 03 er beregnet på baggrund af oplæg modtaget fra opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: Amagerforbrænding. BIG tager forbehold for om konceptets udformning er mulig. 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller Med venlig Hilsen 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm Tobias Hjortdal 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord på grunden kan genanvendes. Det forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen forudsættes tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P. 27

28 YDERVÆGGE I BYGNING P. 28

29 BILAG - SKITSER RINGMUR BELÆGNING P. 29

30 GRØNT TAG P. 30

31 BILAG - SKITSER TERRÆNDÆK BYGNING (VARMT) TERRÆNDÆK BYGNING (KOLDT) P. 31

32 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI Bilag marts 3 Skøn 2009 over udgifter COWI A/S til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Københavns Kommune Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Bådehavnsgade. Klargøring af grund Bådehavnsgade. til Klargøring af grund til Telefax genbrugsstation, København SV genbrugsstation, København SV Økonomisk vurdering UDKAST Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende 1 undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2.1 Geotekniske 2 undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2.2 Miljømæssige 2 undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Forudsætninger Økonomisk overslag 4 Økonomisk 4 overslag 4 1 Indledning 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser COWI i forbindelse har med Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende påtænkt Bådehavnsgade etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord København og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet fald på grunden, vidensni-der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsafveau 2 i henhold til jordforureningsloven. veau 2 i henhold til jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger Nærværende til undersøgelser miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt jømæssige affald og anlægstekniske og foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til mil- forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet forurenet jord anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. delse af en bar mark med normale på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anven- funderingsforhold. P Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende undersøgelser af grunden

33 af grunden Orienterende undersøgelser Geotekniske undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 4 Økonomisk overslag 4 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune Bådehavnsgade. udført undersøgelser i forbindelse Klargøring med af grund til påtænkt etablering af genbrugsstation genbrugsstation, på grund beliggende Bådehavnsgade København SV København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf Økonomisk er registreret vurdering som forurenet UDKAST på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt Indholdsfortegnelse affald og forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet 1 Indledning anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 1 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 2 Orienterende undersøgelser af grunden 2.2 Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Til belysning af de faktiske forhold på grunden er der udført en orienterende geoteknisk undersøgelse, samt en indledende miljøundersøgelse 4 med Økonomisk udtagning overslag 4 af jordprøver til kemisk analyse fra det øvre jordlag bestående af muld. Disse undersøgelser er beskrevet i to særskilte notater. Undersøgelsernes hovedresultater er anført nedenstående og vurderet i relation til den planlagte etablering af en genbrugsstation på grunden. 1 Indledning I forbindelse med undersøgelsernes udførelse blev der konstateret COWI en har eksisterende kloakledning, der ligger parallelt med Bådehavnsgade påtænkt og krydser etablering ca. 20 af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Dokumentnr. P A Version 1 Udgivelsesdato 16. marts 2009 C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc Udarbejdet Nærværende JCJN undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Kontrolleret TFN Godkendt forurenet jord TFN på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 33

34 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Bådehavnsgade. Klargøring af grund til Bådehavnsgade. Klargøring af grund til genbrugsstation, København genbrugsstation, SV København 2 / 4 SV Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax meter inde på grunden. Det må forventes at kloakledningen i forbindelse med anlægsarbejderne skal omlægges eller alternativt beskyttes mod sætninger. Indholdsfortegnelse 2.1 Geotekniske undersøgelser 1 Indledning 1 Der er udført 5 geoteknisk undersøgelsesboringer til 7 meters 2dybde. Alle Orienterende fem undersøgelser af grunden 1 boringer har påvist fyld med bygningsrester så som tegl og betonstykker 2.1 Geotekniske til 4,1 undersøgelser 2 meter dybde. Herunder er truffet moræneler til boringens afslutning, 2.2 leret Miljømæssige er ret undersøgelser 2 blødt i toppen men opnår stor styrke fra ca. 5,5 meters dybde. 3 Det vurderes Forudsætninger på den baggrund at bygninger og konstruktioner kan funderes ved 4 anvendelse Økonomisk af overslag relativt korte piloteringspæle. 3 4 P. 34 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende 1 belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forven- Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med tes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af dif- påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniferenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, men dette vil indebære bortkørsel af veau 2 i henhold til jordforureningsloven. potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og 2.2 Miljømæssige undersøgelser forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, samt fra tre separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterfølgende udtaget til kemiske analyse. 2 Orienterende undersøgelser af grunden Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belæg-

35 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forventes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af differenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, Bilag men 3 Skøn dette vil over indebære udgifter bortkørsel til klargøring af af areal, COWI marts 2009 potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Københavns Kommune 2.2 Miljømæssige undersøgelser Bådehavnsgade. Klargøring af grund til I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, genbrugsstation, samt fra tre København separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterføl- SV Økonomisk vurdering UDKAST gende udtaget til kemiske analyse. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belægningerne (vejkasse) kan etableres. Den afgravede muld skal herefter bortskaffes til godkendte deponerings eller behandlingsanlæg. Antages at Indholdsfortegnelse de afgravede muldlag at have samme kemiske sammensætning som de udtagne 1 jordprøver Indledning 1 tegner der sig på nuværende tidspunkt følgende bortskaffelsesmuligheder: 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 60 % (6 af 10 prøver) er forurenet svarende til klasse II eller 2.2 III. Dags Miljømæssige dato undersøgelser 2 vil denne jordtype kunne modtages til deponering på Prøvestenen, prisen 3 Forudsætninger 3 udgør 65 kr./tons. 4 Økonomisk overslag 4 10 % (1 af 10 prøver) er forurenet med cadmium svarende til klasse IV. Dags dato vil denne jordtype kunne modtages på til deponering på Prøvestenen til en pris på 130 kr./tons. 1 Indledning 30 % (3 af 10 prøver) er forurenet med olie og PAH forbindelser svarende til klasse IV. Denne jordtype vil kræve termisk behandling, COWI dagsdato har for er Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med prisen på denne behandling ca kr./tons. påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald og på deponeres. grunden, der I som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- Det kan forudsættes at al muldjorden på grunden skal afgraves en enkelt boring er der ikke konstateret muld mens der i de øvrige veau 2 er i henhold konstate-tiret 0,1 til 0,8 meter muld. På basis af en gennemsnitlig muldtykkelse på 0,5 me- jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) forurenet jord. på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 35

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud Sags nr. 110 04.04.2014 Budget / prisoverslag ved skitseforslag iht. kommentarer fra styregruppe ved endelig godkendelse af skitseforslag 02.04.2014 Uderum Mængde Enhed Enhedspris Pris Helhedsplanen: Hotspots

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste Februar 2014 Underskreven tilbudsgiver tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at etablere ombygning af Holbæk Værft i henhold til projektforudsætningerne med alle forbundne projektydelser, leverancer

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk 5D-Codesdk fra projectanalysedk Page 1 of 20 00 00_Anlægsarbejde og Vandbygning, Ubenævnte måleenhed er i [mm] 0 00 Arbejdsplads for både byggeri og anlægsarbejde samt Vinter foranstaltninger 01 Nedrivning

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Regnvandsbassin, Nørrevadvej

Regnvandsbassin, Nørrevadvej Anne Kjærsgaard Krogh Nørrevadvej 2 9240 Nibe Dato: 06.11.2013 Sagsnr.: 2013-17387 Dok. nr.: 2013-355176 Direkte telefon: 7743 9201 Initialer: BNN/hsc Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag kl. 8-17 Kloak A/S

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1 FURESØ KOMMUNE STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DESIGNFORSLAG MATERIALEVALG OG DESIGN INDHOLD 1

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

01 ARBEJDSPLADSINDRETNING 02 TERRÆNARBEJDER. 01.05 Indretning

01 ARBEJDSPLADSINDRETNING 02 TERRÆNARBEJDER. 01.05 Indretning 01 ARBEJDSPLADSINDRETNING 01.05 Indretning 02 TERRÆNARBEJDER 02.05 Grundrydning 02.10 Kloakstik Render, grøfter, afløbsledninger, brønde, dæksler. 02.15 Elstik Render, kabelbeskyttelsesstål, kabelunderføringer,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER Side 1 KLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 DVENDIG L BESKRIVELSE LKLASSE 1 - opfylder bygningsreglementet BR15 AGTYPE: Gitterspær UDVENDIG BESKRIVELSE AGHÆLDNING: 2 AGUDHÆNG: Tag Ingen AGBEKLÆDNING:

Læs mere

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning.

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. arkbn Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. Dispositionsforslag udarbejdet af: Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen arkbn

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads.

Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads. Indhold Leveringsbetingelser... 2 Byggeforløb... 2 Projektering... 2 Valg af byggeløsning... 3 Nøglefærdigt... 3 Medbyg... 3 Fundament... 3 Specifikationer... 4 El og varme... 4 VVS... 4 Murerarbejde...

Læs mere

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02 Dalby Ældercenter. Etablering af plejeboliger i eksist. center Tilmuring af dørhul kr. 5.600 Nyt dørhul kr. 8.000 Opbrydning af gulv til installationer kr. 20.000 Nye installationer inkl. kloak kr. 45.000

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE GENBRUGSSTATION. FRA GARAGE TIL GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KONCEPTBESKRIVELSE FOR SORTERINGSVÆG

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere