GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN"

Transkript

1 GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

2 COLLAGE PÅ LUFTFOTO (2011) P. 2

3 INDLEDNING GBS - Genbrugscenter Sydhavn Budgetoverslag for etablering af genbrugscenter, Bådhavnsgade 50, 2450 København S. Indledning Overslagspris for etablering af Genbrugscenter Sydhavn er udført for I/S Amagerforbrænding. Grunden er beliggende Bådhavnsgade 50. Københanv SV. Overslaget belyser omkostningerne ved etablering af genbrugsstationen i to versioner. To versioner med faciliteter for bytte- og genbrugs-center (scenarie 02), samt en version uden disse faciliteter (scenarie 01). Københavns Kommune oplyser at grunden tidligere har været anvendt som losseplads, og den består af ikke nærmere kendt opfyld af jord og ukendt affald, samt byggeaffald. Københavns Kommune oplyser desuden at der er kendskab til at der på grunden har været virksomhed af miljømæssig belastende karakter. Omfanget er ikke nærmere kendt, men grunden er registreret forurenet til vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Forudsætninger Overslaget er foretaget med baggrund i tidligere undersøgelse af grunden foretaget af COWI, marts 2009, BIG s skitseforslag af oktober 2011, samt en række forudsætninger. Forudsætningerne er der dels redegjort for i bilag, dels oplistet nedenfor. P. 3

4 VIEW FRA LUFTEN (RENDERING FRA 2011) P. 4

5 FORUDSÆTNINGER Forudsætninger - Arbejder der er indeholdt i overslaget omfatter arbejder frem til skel. - Jordens bæreevne er fastlagt ud fra Undersøgelse udført af COWI af marts 2009, der fastslår at opfyld på grunden har en bæreevne e0 = 30 MPa - Anlægget forudsættes funderet på stribefundamenter placeret i jordopfyld. - Jordhåndteringen af nuværende jord på grunden, er vurderet ud fra de forudsætninger der er beskrevet i forudsætningsnotat af Der bør foretages en gennemgribende undersøgelse af grunden for at få kortlagt de faktiske forhold til bunds. Der ses dermed bort fra de jordklasse-andele der er beskrevet i Undersøgelse udført af COWI marts Der er i overslaget afsat et beløb til vinterforanstaltninger. Dette beløb kan udelades hvis byggeriet holdes uden for den perioden der er defineret som vinterbyggeri iht. vinterbekendtgørelsen. - Der er i scenarie 02 forudsat de samme byggeprincipper foretableringen af anlæg og bygning som for scenarie Det forudsættes at der etableres en 40 kw fjernvarmeledning til opvarmning af bygningen. - Tracé i terræn etableres som grussti i terræn. - Placeringen af det 400 m2 store asfalterede indhegnede areal i tilknytning til genbrugscenteret er i scenarie 02 placeret på grundens nord-østlige hjørne. Denne placering kræver nærmere undersøgelser i 3D i en næste fase for afsøge alternative og evt. bedre placeringsmuligheder. Den foreslåede placering synliggør en støttemur der kan ses fra Bådehavnsgade i stedet for en grøn græsvold. Bilag - BIG s skitseprojekt af oktober Tegninger af genbrugscenter udformet i 2 forskellige størrelser med afsæt i BIG s projekt af oktober Scenarie 01 og Forudsætningsnotat af (ikke opdateret ift. scenarie 03 som udgår). - Undersøgelse udført af COWI. Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts Skitser af udvalgte opbygninger fra P. 5

6 GBS GENBRUGSSTATION SYDHAVN 1. Genbrug 2. P. 6

7 FORUDSÆTNINGER Overslags beregning Overslaget er udført ved mængdeberegninger, samt indhentning af priser fra V&S-prisbøger, leverandører, samt ved brug af erfaringspriser. For hver hovedpost er der fastsat en procentsats af hovedpostens sum til at afspejle usikkerheder omkring det pågældende arbejde. Overslagets samlede sum afspejler alle de arbejder der anses for absolut nødvendige for etableringen af genbrugspladsen, med mulighed for at justere de udgifter til ikke byggearbejder, herunder honorar, byggepladsomkostninger, diverse installationsbidrag mm. Der er desuden udført en separat beregning for sekundære funktioner i terrænet, samt omkostninger forbundet med håndtering af forurenet jord. Dette for ikke at medregne udgifter til sekundære funktioner, samt af hensyn til den store usikkerhed der er forbundet med at vurdere omfanget af forurenet jord. For V&S-priserne har vi forudsat en besparelse på 10 % med udgangspunkt i nuværende markedsvilkår med gunstige priser. Enhendspriser fra budgetoverslag dec er benyttet i dette opdaterede overslag, dog er alle bygningsarbejder og installationer indekseret for perioden ifølge sidste officielle indeks for boliger / 4. kvt = 131,8 (4.kvt. 2011=127,1) =4,7 %. Danmarks statistik / Indeks regulering ( Indeks 100 = Feb. 2003). Enhedspriser for terrænarbejder, udstyr m.m. er ikke ændret siden budgetoverslag dec Spare muligheder Overslaget afspejler de anslåede omkostninger der er forbundet med etablering af anlægget. Prisen overskrider targetprisen på 30 mio., som vurderes primært at skyldes funderingsforholdene, jordhåndtering, samt udgifter forbundet med etablering af anlæg under terræn. For at imødekomme ønsket om en ramme en samlet anlægssum på ca. 30 mio., foreslås en workshop hvor besparelses muligheder kan diskuteres nærmere. Som et eksempel kan muligheden for at reducere højden af ringmuren, og dermed også mængden af tilført jord, ses som en oplagt mulighed for at reducere den samlede anlægssum. Tilsvarende vil en højere topkote på belægninger reducere behovet for afgravning med reducerede jordmængder til følge. Med Venlig Hilsen BIG P. 7

8 1. Areal Grunden har et areal på m2 og bebyggelsesprocent max 80%. Der er parkeringsmuligheder langs grunden på Bådehavnsgade og Speditørvej. 2. Støjmur På grund af mængden af trafik på genbrugspladsen er det nødvendigt med en støjmur for at mindske støjgenerne mest muligt for naboerne. Hvordan undgår man en kedelig grå betonmur som ekskluderer naboerne? 3. Fælleden Grunden ligger idag som en forlængelse af Tippens grønne områder. Vi foreslår at skubbe det grønne areal op imod muren så genbrugspladsen ligger som en fordybning i midten af en bakke. På denne måde skaber man en forbindelse mellem Tippen og marinaen. P. 8

9 DIAGRAMMER (2011) 4. 8tal - Opdeling/ kortere afstande Pladsen skubbes sammen fra hver side på midten, dette skaber bla. plads til funktioner under landskabet og mindsker afstandene på tværs af pladsen. Derudover giver det mulighed for et medarbejderkontor med overblik over hele pladsen. 5. Facade/ Indkørsel I hjørnet tættest på ankomstvejen åbner vi for indkørsel og udkørsel til genbrugspladsen. Midt på Bådehavnsgade løfter vi landskabet op for at skabe en indgang samt dagslys til genbrugscenterets funktioner. 6. Sydhavns Genbrugsstation Vi fordeler containerne langs kanten og aktiverer det skrånende landskab med forskellige offentlige aktiviteter. Det giver blandt andet forbipasserende muligheden for at følge med i hvad der sker på pladsen og lære om genbrugets fortsatte rejse ved hjælp af printede informationer på indersiden af støjmuren. P. 9

10 MODELBILLEDE (2011) P. 10

11 SCENARIE 1 P. 11

12 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 01 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300mm m Friktionsfyld/råjord at levere og indbygge m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m P. 12

13 Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 13

14 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=4m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte (69 m2) stk Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m Gulv gang Flydemørtel m P. 14

15 04.35 Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk P. 15

16 05.40 Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 16

17 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 17

18 VIEW FRA TAG (RENDERING FRA 2011) P. 18

19 SCENARIE 2 P. 19

20 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 02 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300 m Letopbygning m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m P Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m

21 Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 21

22 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=3 m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte m Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Lette indervægge m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m P. 22

23 Gulv gang Flydemørtel m Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk P. 23

24 Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 24

25 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (Ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (Ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (Ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 25

26 BIG BIG I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Forudsætninger for udarbejdelse af Forudsætninger budget for etablering for udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugs budget for center etablering af Sydhavns Genbrugs center CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Opgaven omfatter rådgivning og bistand Opgaven vedrørende omfatter udarbejdelse rådgivning og af bistand budget vedrørende for etablering udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugscenter. Budgettet udarbejdes for 3 center. mulige scenarier(scenarie Budgettet udarbejdes 1, 2 for og 3.). mulige Se bilag scenarier(scenarie 01. 1, 2 og 3.). Se bilag 01. budget for etablering af Sydhavns Genbrugs Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), Grundet er projektets der på nuværende stadie (skitseforslag), tidspunkt en del er uklarheder, på nuværende både hvad tidspunkt angår en de del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også fysiske i selve forhold det udarbejdede i området, projektet. men også Hvor i selve der det er udarbejdede uklarheder er projektet. budgettet Hvor derfor er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger udarbejdet oplistet på baggrund nedenfor. af forudsætninger oplistet nedenfor. P. 26 Jordbundsforhold: Jordbundsforhold: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området som losseplads. tidligere har Det været forudsættes anvendt at som bæredygtigt losseplads. lag Det forudsættes at bæredygtigt lag generelt ligger 4,5 m under koten for generelt vejmidten ligger af 4,5 Bådhavnsgade. m under koten (fastlagt for vejmidten til kote 2,5). af Bådhavnsgade. Dette også et (fastlagt koten for til kote 2,5). Dette også et koten for vandspejl. Det forudsættes at opfyld vandspejl. har en bæreevne Det forudsættes e0 = 30 MPa. at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Jordforurening: Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området til industri, tidligere herunder har været industri anvendt med stærkt til industri, forurenende herunder industri med stærkt forurenende opløsningsmidler. Det forudsættes opløsningsmidler. derfor at jorden på Det grunden forudsættes består derfor af: at jorden på grunden består af: 75% Kl. 2 jord 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < % Kl. ppm 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 3% < Kl. 4 ppm Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord Det på er grunden usikkert kan om genanvendes. eksisterende jord Det forudsættes på grunden kan at jord genanvendes. i klasse 3 og Det 4 skal forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen bortskaffes. Jordopfyld forudsættes omkring tilvejebragt genbrugspladsen ved indkøb forudsættes og at jord under tilvejebragt bygning ved kan indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der Udvælges ikke modtages af rådgiver særligt idet input omfang fra der AMF. ikke De modtages funktionsskemaer særligt input AMF fra har AMF. udleveret De funktionsskemaer AMF har udleve anvendes i det omfang som de passer ret anvendes til det nuværende i det omfang projekt. som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 Scenarie 01

27 Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. BIG BILAG Jordbundsforhold: I/S Amagerforbrænding Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt som losseplads. Det forudsættes at bæredygtigt lag Kraftværksvej 31 generelt ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for 2300 København S vandspejl. Det forudsættes at opfyld Att: har Per en Brask bæreevne e0 = 30 MPa. P Jordforurening: F Der er kendskab til at området tidligere Sags nr. har GBS været anvendt til industri, herunder industri med stærkt opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: W 75% Kl. 2 jord CVR-NR DK % Kl. 3 jord m/tungmetaller DATE Nov % Kl. 4 Jord m/let Forudsætninger olie C5 C25 < for udarbejdelse ppm af budget for etablering af Sydhavns Genbrugs center PAGE 1 OF 1 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Opgaven omfatter rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse af budget for etablering af. på grunden Budgettet kan genanvendes. udarbejdes for Det 3 mulige forudsættes scenarier(scenarie at jord i klasse 1, 23 og 3.). 4 skal Se bilag 01. Det er usikkert om eksisterende jord bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen Scenarie 01 er uden forudsættes genbrugscenter. tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer Grundet til projektets det nuværende stadie projekt. (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de Scenarie 01 fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor Budget udarbejdes efter plantegning. udarbejdet Se bilag 01. på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. Scenarie 02 Budget udarbejdes efter plantegning. Jordbundsforhold: Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Der Bygningsbasis er kendskab og til Primære at området bygningsdele, tidligere har samt været udvendige anvendt facader som losseplads. og døre i Det forudsættes at bæredygtigt lag facader. Genbrugscenteret er uden generelt installationer. ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for Scenarie 03 vandspejl. Det forudsættes at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Budget udarbejdes efter plantegning. Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Bygningsbasis og Primære bygningsdele, samt udvendige facader og døre i Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt til industri, herunder industri med stærkt forurenende facader. Genbrugscenteret er uden installationer. Scenarie 03 er beregnet på baggrund af oplæg modtaget fra opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: Amagerforbrænding. BIG tager forbehold for om konceptets udformning er mulig. 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller Med venlig Hilsen 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm Tobias Hjortdal 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord på grunden kan genanvendes. Det forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen forudsættes tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P. 27

28 YDERVÆGGE I BYGNING P. 28

29 BILAG - SKITSER RINGMUR BELÆGNING P. 29

30 GRØNT TAG P. 30

31 BILAG - SKITSER TERRÆNDÆK BYGNING (VARMT) TERRÆNDÆK BYGNING (KOLDT) P. 31

32 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI Bilag marts 3 Skøn 2009 over udgifter COWI A/S til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Københavns Kommune Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Bådehavnsgade. Klargøring af grund Bådehavnsgade. til Klargøring af grund til Telefax genbrugsstation, København SV genbrugsstation, København SV Økonomisk vurdering UDKAST Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende 1 undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2.1 Geotekniske 2 undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2.2 Miljømæssige 2 undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Forudsætninger Økonomisk overslag 4 Økonomisk 4 overslag 4 1 Indledning 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser COWI i forbindelse har med Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende påtænkt Bådehavnsgade etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord København og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet fald på grunden, vidensni-der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsafveau 2 i henhold til jordforureningsloven. veau 2 i henhold til jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger Nærværende til undersøgelser miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt jømæssige affald og anlægstekniske og foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til mil- forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet forurenet jord anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. delse af en bar mark med normale på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anven- funderingsforhold. P Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende undersøgelser af grunden

33 af grunden Orienterende undersøgelser Geotekniske undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 4 Økonomisk overslag 4 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune Bådehavnsgade. udført undersøgelser i forbindelse Klargøring med af grund til påtænkt etablering af genbrugsstation genbrugsstation, på grund beliggende Bådehavnsgade København SV København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf Økonomisk er registreret vurdering som forurenet UDKAST på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt Indholdsfortegnelse affald og forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet 1 Indledning anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 1 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 2 Orienterende undersøgelser af grunden 2.2 Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Til belysning af de faktiske forhold på grunden er der udført en orienterende geoteknisk undersøgelse, samt en indledende miljøundersøgelse 4 med Økonomisk udtagning overslag 4 af jordprøver til kemisk analyse fra det øvre jordlag bestående af muld. Disse undersøgelser er beskrevet i to særskilte notater. Undersøgelsernes hovedresultater er anført nedenstående og vurderet i relation til den planlagte etablering af en genbrugsstation på grunden. 1 Indledning I forbindelse med undersøgelsernes udførelse blev der konstateret COWI en har eksisterende kloakledning, der ligger parallelt med Bådehavnsgade påtænkt og krydser etablering ca. 20 af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Dokumentnr. P A Version 1 Udgivelsesdato 16. marts 2009 C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc Udarbejdet Nærværende JCJN undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Kontrolleret TFN Godkendt forurenet jord TFN på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 33

34 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Bådehavnsgade. Klargøring af grund til Bådehavnsgade. Klargøring af grund til genbrugsstation, København genbrugsstation, SV København 2 / 4 SV Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax meter inde på grunden. Det må forventes at kloakledningen i forbindelse med anlægsarbejderne skal omlægges eller alternativt beskyttes mod sætninger. Indholdsfortegnelse 2.1 Geotekniske undersøgelser 1 Indledning 1 Der er udført 5 geoteknisk undersøgelsesboringer til 7 meters 2dybde. Alle Orienterende fem undersøgelser af grunden 1 boringer har påvist fyld med bygningsrester så som tegl og betonstykker 2.1 Geotekniske til 4,1 undersøgelser 2 meter dybde. Herunder er truffet moræneler til boringens afslutning, 2.2 leret Miljømæssige er ret undersøgelser 2 blødt i toppen men opnår stor styrke fra ca. 5,5 meters dybde. 3 Det vurderes Forudsætninger på den baggrund at bygninger og konstruktioner kan funderes ved 4 anvendelse Økonomisk af overslag relativt korte piloteringspæle. 3 4 P. 34 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende 1 belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forven- Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med tes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af dif- påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniferenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, men dette vil indebære bortkørsel af veau 2 i henhold til jordforureningsloven. potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og 2.2 Miljømæssige undersøgelser forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, samt fra tre separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterfølgende udtaget til kemiske analyse. 2 Orienterende undersøgelser af grunden Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belæg-

35 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forventes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af differenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, Bilag men 3 Skøn dette vil over indebære udgifter bortkørsel til klargøring af af areal, COWI marts 2009 potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Københavns Kommune 2.2 Miljømæssige undersøgelser Bådehavnsgade. Klargøring af grund til I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, genbrugsstation, samt fra tre København separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterføl- SV Økonomisk vurdering UDKAST gende udtaget til kemiske analyse. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belægningerne (vejkasse) kan etableres. Den afgravede muld skal herefter bortskaffes til godkendte deponerings eller behandlingsanlæg. Antages at Indholdsfortegnelse de afgravede muldlag at have samme kemiske sammensætning som de udtagne 1 jordprøver Indledning 1 tegner der sig på nuværende tidspunkt følgende bortskaffelsesmuligheder: 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 60 % (6 af 10 prøver) er forurenet svarende til klasse II eller 2.2 III. Dags Miljømæssige dato undersøgelser 2 vil denne jordtype kunne modtages til deponering på Prøvestenen, prisen 3 Forudsætninger 3 udgør 65 kr./tons. 4 Økonomisk overslag 4 10 % (1 af 10 prøver) er forurenet med cadmium svarende til klasse IV. Dags dato vil denne jordtype kunne modtages på til deponering på Prøvestenen til en pris på 130 kr./tons. 1 Indledning 30 % (3 af 10 prøver) er forurenet med olie og PAH forbindelser svarende til klasse IV. Denne jordtype vil kræve termisk behandling, COWI dagsdato har for er Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med prisen på denne behandling ca kr./tons. påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald og på deponeres. grunden, der I som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- Det kan forudsættes at al muldjorden på grunden skal afgraves en enkelt boring er der ikke konstateret muld mens der i de øvrige veau 2 er i henhold konstate-tiret 0,1 til 0,8 meter muld. På basis af en gennemsnitlig muldtykkelse på 0,5 me- jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) forurenet jord. på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 35

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER Side 1 KLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 DVENDIG L BESKRIVELSE LKLASSE 1 - opfylder bygningsreglementet BR15 AGTYPE: Gitterspær UDVENDIG BESKRIVELSE AGHÆLDNING: 2 AGUDHÆNG: Tag Ingen AGBEKLÆDNING:

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02 Dalby Ældercenter. Etablering af plejeboliger i eksist. center Tilmuring af dørhul kr. 5.600 Nyt dørhul kr. 8.000 Opbrydning af gulv til installationer kr. 20.000 Nye installationer inkl. kloak kr. 45.000

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Varde Bolig Administration

Varde Bolig Administration Varde Bolig Administration Afdeling: Møllegården, Outrup Helhedsplan - til drøftelse med LBF Dato:17.1.211, init. mj/rev 3.11.211 hhn, rev 16.8.212 hhn, rev. 4.11.213 hhn, rev. 1.7.214 mth Kalkulationsindeks:

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Projektsalg Brunshuse

Projektsalg Brunshuse Projektsalg Brunshuse I nyere udstykning sælger vi 14 13 ubebyggede sommerhusgrunde og 1 projekthus, der er beliggende i det naturskønne Brunshuse ved Assens. Fyns billigste sommerhusgrunde Projekthus

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere