GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN"

Transkript

1 GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

2 COLLAGE PÅ LUFTFOTO (2011) P. 2

3 INDLEDNING GBS - Genbrugscenter Sydhavn Budgetoverslag for etablering af genbrugscenter, Bådhavnsgade 50, 2450 København S. Indledning Overslagspris for etablering af Genbrugscenter Sydhavn er udført for I/S Amagerforbrænding. Grunden er beliggende Bådhavnsgade 50. Københanv SV. Overslaget belyser omkostningerne ved etablering af genbrugsstationen i to versioner. To versioner med faciliteter for bytte- og genbrugs-center (scenarie 02), samt en version uden disse faciliteter (scenarie 01). Københavns Kommune oplyser at grunden tidligere har været anvendt som losseplads, og den består af ikke nærmere kendt opfyld af jord og ukendt affald, samt byggeaffald. Københavns Kommune oplyser desuden at der er kendskab til at der på grunden har været virksomhed af miljømæssig belastende karakter. Omfanget er ikke nærmere kendt, men grunden er registreret forurenet til vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Forudsætninger Overslaget er foretaget med baggrund i tidligere undersøgelse af grunden foretaget af COWI, marts 2009, BIG s skitseforslag af oktober 2011, samt en række forudsætninger. Forudsætningerne er der dels redegjort for i bilag, dels oplistet nedenfor. P. 3

4 VIEW FRA LUFTEN (RENDERING FRA 2011) P. 4

5 FORUDSÆTNINGER Forudsætninger - Arbejder der er indeholdt i overslaget omfatter arbejder frem til skel. - Jordens bæreevne er fastlagt ud fra Undersøgelse udført af COWI af marts 2009, der fastslår at opfyld på grunden har en bæreevne e0 = 30 MPa - Anlægget forudsættes funderet på stribefundamenter placeret i jordopfyld. - Jordhåndteringen af nuværende jord på grunden, er vurderet ud fra de forudsætninger der er beskrevet i forudsætningsnotat af Der bør foretages en gennemgribende undersøgelse af grunden for at få kortlagt de faktiske forhold til bunds. Der ses dermed bort fra de jordklasse-andele der er beskrevet i Undersøgelse udført af COWI marts Der er i overslaget afsat et beløb til vinterforanstaltninger. Dette beløb kan udelades hvis byggeriet holdes uden for den perioden der er defineret som vinterbyggeri iht. vinterbekendtgørelsen. - Der er i scenarie 02 forudsat de samme byggeprincipper foretableringen af anlæg og bygning som for scenarie Det forudsættes at der etableres en 40 kw fjernvarmeledning til opvarmning af bygningen. - Tracé i terræn etableres som grussti i terræn. - Placeringen af det 400 m2 store asfalterede indhegnede areal i tilknytning til genbrugscenteret er i scenarie 02 placeret på grundens nord-østlige hjørne. Denne placering kræver nærmere undersøgelser i 3D i en næste fase for afsøge alternative og evt. bedre placeringsmuligheder. Den foreslåede placering synliggør en støttemur der kan ses fra Bådehavnsgade i stedet for en grøn græsvold. Bilag - BIG s skitseprojekt af oktober Tegninger af genbrugscenter udformet i 2 forskellige størrelser med afsæt i BIG s projekt af oktober Scenarie 01 og Forudsætningsnotat af (ikke opdateret ift. scenarie 03 som udgår). - Undersøgelse udført af COWI. Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts Skitser af udvalgte opbygninger fra P. 5

6 GBS GENBRUGSSTATION SYDHAVN 1. Genbrug 2. P. 6

7 FORUDSÆTNINGER Overslags beregning Overslaget er udført ved mængdeberegninger, samt indhentning af priser fra V&S-prisbøger, leverandører, samt ved brug af erfaringspriser. For hver hovedpost er der fastsat en procentsats af hovedpostens sum til at afspejle usikkerheder omkring det pågældende arbejde. Overslagets samlede sum afspejler alle de arbejder der anses for absolut nødvendige for etableringen af genbrugspladsen, med mulighed for at justere de udgifter til ikke byggearbejder, herunder honorar, byggepladsomkostninger, diverse installationsbidrag mm. Der er desuden udført en separat beregning for sekundære funktioner i terrænet, samt omkostninger forbundet med håndtering af forurenet jord. Dette for ikke at medregne udgifter til sekundære funktioner, samt af hensyn til den store usikkerhed der er forbundet med at vurdere omfanget af forurenet jord. For V&S-priserne har vi forudsat en besparelse på 10 % med udgangspunkt i nuværende markedsvilkår med gunstige priser. Enhendspriser fra budgetoverslag dec er benyttet i dette opdaterede overslag, dog er alle bygningsarbejder og installationer indekseret for perioden ifølge sidste officielle indeks for boliger / 4. kvt = 131,8 (4.kvt. 2011=127,1) =4,7 %. Danmarks statistik / Indeks regulering ( Indeks 100 = Feb. 2003). Enhedspriser for terrænarbejder, udstyr m.m. er ikke ændret siden budgetoverslag dec Spare muligheder Overslaget afspejler de anslåede omkostninger der er forbundet med etablering af anlægget. Prisen overskrider targetprisen på 30 mio., som vurderes primært at skyldes funderingsforholdene, jordhåndtering, samt udgifter forbundet med etablering af anlæg under terræn. For at imødekomme ønsket om en ramme en samlet anlægssum på ca. 30 mio., foreslås en workshop hvor besparelses muligheder kan diskuteres nærmere. Som et eksempel kan muligheden for at reducere højden af ringmuren, og dermed også mængden af tilført jord, ses som en oplagt mulighed for at reducere den samlede anlægssum. Tilsvarende vil en højere topkote på belægninger reducere behovet for afgravning med reducerede jordmængder til følge. Med Venlig Hilsen BIG P. 7

8 1. Areal Grunden har et areal på m2 og bebyggelsesprocent max 80%. Der er parkeringsmuligheder langs grunden på Bådehavnsgade og Speditørvej. 2. Støjmur På grund af mængden af trafik på genbrugspladsen er det nødvendigt med en støjmur for at mindske støjgenerne mest muligt for naboerne. Hvordan undgår man en kedelig grå betonmur som ekskluderer naboerne? 3. Fælleden Grunden ligger idag som en forlængelse af Tippens grønne områder. Vi foreslår at skubbe det grønne areal op imod muren så genbrugspladsen ligger som en fordybning i midten af en bakke. På denne måde skaber man en forbindelse mellem Tippen og marinaen. P. 8

9 DIAGRAMMER (2011) 4. 8tal - Opdeling/ kortere afstande Pladsen skubbes sammen fra hver side på midten, dette skaber bla. plads til funktioner under landskabet og mindsker afstandene på tværs af pladsen. Derudover giver det mulighed for et medarbejderkontor med overblik over hele pladsen. 5. Facade/ Indkørsel I hjørnet tættest på ankomstvejen åbner vi for indkørsel og udkørsel til genbrugspladsen. Midt på Bådehavnsgade løfter vi landskabet op for at skabe en indgang samt dagslys til genbrugscenterets funktioner. 6. Sydhavns Genbrugsstation Vi fordeler containerne langs kanten og aktiverer det skrånende landskab med forskellige offentlige aktiviteter. Det giver blandt andet forbipasserende muligheden for at følge med i hvad der sker på pladsen og lære om genbrugets fortsatte rejse ved hjælp af printede informationer på indersiden af støjmuren. P. 9

10 MODELBILLEDE (2011) P. 10

11 SCENARIE 1 P. 11

12 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 01 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300mm m Friktionsfyld/råjord at levere og indbygge m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m P. 12

13 Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 13

14 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=4m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte (69 m2) stk Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m Gulv gang Flydemørtel m P. 14

15 04.35 Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk P. 15

16 05.40 Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 16

17 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 17

18 VIEW FRA TAG (RENDERING FRA 2011) P. 18

19 SCENARIE 2 P. 19

20 Bygherre: Amagerforbrænding Grundareal: Dato Sag nr.: m Sag: Genbrugscenter Sydhavn Scenarie 02 Prisniveau: Beregner: BIG Projekt: Genbrugscenter Sydhavn Anlæg/bygning areal: Indeks: Kontrol: Bådhavnsgade 50, København S m2 Nr. Benævnelse: Enh. Mængde á kr. Kr. Usikkerhed ± i % Ialt kr. 01 TERRÆNARBEJDER / MODNING m Grundrydning Nedrivning, rydning, m.v. m Opbrydning af befæstigelse/betonkonstruktioner m Kloakstik Omlægning af eksisterende kloak m Levering og sætning af samlebrønd stk Stikledning og tilslutning på ekstern kloak m Elstik Levering og trækning af hoved-elforsyning, 4x95mm, fra ekstern lokation m Kabeltrækrør m Kabelbrønde stk Vandstik Levering og lægning af vandstikledning, inkl. opgravning og retablering sum Levering og sætning af målerbrønd m Fjernvarmestik Etablering af fjernvarme, inkl. opgravning og retablering lbm TERRÆNARBEJDER / MODNING m Jordregulering Afgravning for vejkasse (dybde = 0,9 m u.t.) m Jord at afgrave for ledninger/diverse m Levering og udlægning af muld ink. bearbejdning (eksl. grønt tag over bygning) t = 300 m Letopbygning m Let opfyld (levere og indbygge) m Jord at genindbygge Kl. 2 jord m Levering og udlægning af signalnet m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved ringmur m Levering og udlægning af friktionsfyld i geonetkonstruktion ved støttemur v/rampe m P Belægninger Befæstigelse, betonplader ved containerfelt t=250 mm m Levering udlægning BSG (Bundsikringsgrus) t=555 mm m2 100 Levering udlægning SG (Stabilt Grus) t=220 mm m2 58 Levering udlægning GAB 0 (Grusasfaltbeton) t=55 mm m Levering udlægning GAB 1 (Grusasfaltbeton) t=40 mm m Levering udlægning Densifalt, t=30 mm m Befæstigelse, overkørsel/genetablering af fortorv m

21 Levering og udlægning af geonet på kørebanearealer, containerarealer m Levering og udlægning af geonet ifm. ringmuren m Levering og udlægning af geonet for støttemur ved rampe m Vejanlæg Autoværn i tunnelrør m Bygningsbeskyttelse - pullerter stk Containerstop m Skilte (tv-skilte 300 x 30 cm) foran container stk Grafik på beton/glas stk Trekantet grafik på asfalt m Symbolgrafik på asfalt enh Belysningsanlæg Belysningsmaster for ophængning wire, lyspunkt 7 m. u. t stk Haveanlæg Græsslåning inkl. ½ år vedligehold m Beplantninger Beplantning v. ringmur lbm Træer stk Græs sået eksl. grønt tag m Græsarmering eksl. grønt tag (kraftig hældning) m Fælles Cykelstativ for 5 cykler faststøbt stk BYGVÆRKER m Fundamenter Randfundament ringmur, T=0,3, b=0,8m lbm Randfundament for støttemur ved rampe, t=0,3m, b=0,8m lbm Fundering bygninger, t=0,3 m, b=1,4m m Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Terrændæk Terrændæk i bygning (kold) m Terrændæk i bygning (varm) m Bygværker i terræn Ringmur t=0,15m m Betonvæg ved rampe (støttemur), t=0,15 m m Tunnel indgang b=21 h=6 (INSITU) stk Sti i terræn stabilgrus/belægningsgrus lbm Borede pæle for lysmaster, ø500, l=5,5m stk Udendørs afsætningsareal (ca. 400 m2), præcis geomatri og placering ikke fastlagt stk P. 21

22 03.20 Drænarbejde Dræn/trykfordelings plader (yderside af ringmur + bygning) m Dræn/trykfordelingsplader bag støttemur ved rampe m Omfangsdræn (ringmur/bygning) lbm BYGNINGSARBEJDER m Betonarbejde Vægge, t=0,20m, h=3 m m Vægisolering, t=0,2m m Søjler, tværsnitsareal=0,16m2 lbm Bjælker, tværsnitsareal=0,55m2 lbm Tagelementer, huldæk m Vandtætning vægge m Skillevægge baderum/toilet (porebeton) m Murerarbejde Flisebklædning 150 x 150 / Vådrumsmembran vægge m Flisebelægning 146 x 146 /Vådrumsmembran gulve m Tømrerarbejde Indv. Døre stk Dørbesætning indv. stk Toiletbesætninger med markering stk Udv. Døre stk Udv. Døre Glasfacade stk Dørbesætning udv. stk Isoleret galsfacade (inkl. døråbning) Schuco 50+ m Strækmetal facade (eksl. skydeporte) m Strækmetal facade som skydeporte m Garageporte/ledhejseporte inkl mekanisk lås/adk 2.5 m stk lofter kontor gips m Lofter i kundetoilet gips m Gips lofter gang m Lofter omklædning gips m Lette indervægge m Tagdækning Tagfolie m. rodspærre + Isolering af tagdæk 295 mm over opvarmet rum. m Tagdækning inkl. over tunnelrør m Grønttag 350 kg/m2 m Smedearbejde Porte 16 x 3,2 m fyldninger i stræk metal stk Værn/rækværker tracé stål m. fod lbm Gulvarbejde Gulv kontor Flydemørtel m P. 22

23 Gulv gang Flydemørtel m Malerarbejde Vægge kontor m Vægge gang m Malede vægge i omkl. m Lofter (maling af gipslofter) m INSTALLATIONER m Spildevandsanlæg Regn- og spildevandsledninger, PE og PP på plads lbm Regnvandsledning (ringsti rundt om plads) lbm Diverse samlebrønde stk Regnvandsopsamling (brøndriste) stk Olieudskiller overfladevand fra plads stk Opsamlingssump ved OKA 1000 l stk Opsamlingssump ved OKA 200 l inkl elefantriste. stk Ventilbrønd ved aflæsseplade stk Sanitetsanlæg Toilet /omklædning Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask, GA, stk Handicaptoilet Inkl. spejl/spejl hylde, knage, papirholder, håndvask stk Baderum Blandingsbatteri, bruser, GA inkl. fliser stk Vandanlæg Etablering vandledninger, ø40 m/kappe lbm Udv. Vandhane (frostfri) stk Udv. Vandhane frostfri v/materielbygning stk Nødbruser inkl. el-tracing stk Varmeanlæg Veksler stk Radiatoranlæg stk Gulvvarmekredse stk Scroll kompressor - køling stk Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, OKA stk Ventilationsanlæg inkl. køling mandskabsbygning stk VVS-arbejder i øvrigt Afløb i jord Stk Rørsystemer Stk Tekniske Isolering Stk Lysinstallation Lysinstallation Bygning (indv.) stk Lysinstallation Bygning (udv.) inkl. tunnel. stk Lysinstallation Bygning OKA stk P. 23

24 Lysinstallation Pladsen (Amatur) stk Wire ophæng inkl. montage. (43 m wire) stk Kraftinstallation Eltavle i terræn stk Eltavle i bygning, inkl. X-felt, PDS-kabling stk Kraftinstallation på plads stk El-installation bygninger, inkl stikkontakter 220/380V m El-stik på pladsen (langs ring mur) stk Svagstrømsinstallation PIR-føler (bygning) stk ADK stk Videovervågning stk Besøgs tæller stk INVENTAR, UDSTYR (omhandler alene genbrugsstationen) m² Inventar Kontorarbejdsplads stk Spiseplads (4 pers) stk Køkken lev. og mont. inkl vask, tilslutning, kogeplade mv. stk Vandkøler stk Pladsudstyr enh Lockers (standard metal) stk Bænk (2 m) stk Reol stk Udstyr Mobil komprimator stk Containere type 01 (Komprimator) stk Containere type 02 (Lukkede container 30 m2) stk Containere type 03 (Lukkede container 35 m2) stk Containere type 04 (Lave Stenklasser) stk Kasser / Bure / Cuber samlet sum stk Multimaskine stk Stabler stk Brand bekæmpelse (ildslukker 6kg) lev. og opsætning stk SUM m SUM + USIKKERHED SUM - USIKKERHED ARBEJDSPLADSINDRETNING m Indretning % Vinterforanstaltninger % Drift (Ikke indeholdt i budget) % HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG ARBEJDSPLADS INDRETNING m P. 24

25 08 OMKOSTNINGER m Arkitekt, Landskabsarkitekt, Ingeniør. % Administration (Ikke indeholdt i budget) % Landinspektør sum Jordbundsundersøgelser 10 geotekniske boringer/geo-fysik sum Supplerende miljøtekniske boringer sum SUM m GRUNDUDGIFTER m Vejbidrag (Ikke indeholdt i budget) Kloakbidrag Elbidrag (Ikke indeholdt i budget) Vandbidrag (Ikke indeholdt i budget) Fjernvarmebidrag SUM m RESERVER m Forudsigelige udgifter % Uforudsete udgifter % Prisstigninger % SUM EXCL. AFGIFTER m AFGIFTER m Moms % Øvrige agifter SUM INCL. AFGIFTER m MOMSFRIE UDGIFTER m Grundkøb Erstatninger Byggelån Prioritering Attester Forsikringer Øvrige SAMLET ANSKAFFELSESSUM m SAMLET ANSKAFFELSESSUM + USIKKERHED m SAMLET ANSKAFFELSESSUM - USIKKERHED m ØVRIGE POSTER - JORDFORURENING OG SEKUNDÆRE FUNKTIONER JORDFORURENING Jord at bortkøre Kl. 3 jord m/tungmetaller (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/let olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m Jord at bortkøre Kl. 4 Jord m/tung olie C5-C25 < ppm (inkl. behandling) m INVENTAR I TERRÆN Amfiteater (550 x 100 mm L=betonelement sat i jordfugtig beton) lbm Jordfugtig beton 16 MPa (110 x 110 rende) m Picnic Bænk Beton b = 500 mm r=10 m stykker á 12 grader stk Legeplads stk Udsigtstop beton cylindere ø350 h=55 stk SAMLET ANSKAFFELSESSUM ØVRIGE POSTER P. 25

26 BIG BIG I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej København S Att: Per Brask Sags nr. GBS BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P F W CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Forudsætninger for udarbejdelse af Forudsætninger budget for etablering for udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugs budget for center etablering af Sydhavns Genbrugs center CVR-NR DK DATE Nov PAGE 1 OF 1 Opgaven omfatter rådgivning og bistand Opgaven vedrørende omfatter udarbejdelse rådgivning og af bistand budget vedrørende for etablering udarbejdelse af Sydhavns af Genbrugscenter. Budgettet udarbejdes for 3 center. mulige scenarier(scenarie Budgettet udarbejdes 1, 2 for og 3.). mulige Se bilag scenarier(scenarie 01. 1, 2 og 3.). Se bilag 01. budget for etablering af Sydhavns Genbrugs Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), Grundet er projektets der på nuværende stadie (skitseforslag), tidspunkt en del er uklarheder, på nuværende både hvad tidspunkt angår en de del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også fysiske i selve forhold det udarbejdede i området, projektet. men også Hvor i selve der det er udarbejdede uklarheder er projektet. budgettet Hvor derfor er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger udarbejdet oplistet på baggrund nedenfor. af forudsætninger oplistet nedenfor. P. 26 Jordbundsforhold: Jordbundsforhold: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området som losseplads. tidligere har Det været forudsættes anvendt at som bæredygtigt losseplads. lag Det forudsættes at bæredygtigt lag generelt ligger 4,5 m under koten for generelt vejmidten ligger af 4,5 Bådhavnsgade. m under koten (fastlagt for vejmidten til kote 2,5). af Bådhavnsgade. Dette også et (fastlagt koten for til kote 2,5). Dette også et koten for vandspejl. Det forudsættes at opfyld vandspejl. har en bæreevne Det forudsættes e0 = 30 MPa. at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Jordforurening: Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere Der er har kendskab været anvendt til at området til industri, tidligere herunder har været industri anvendt med stærkt til industri, forurenende herunder industri med stærkt forurenende opløsningsmidler. Det forudsættes opløsningsmidler. derfor at jorden på Det grunden forudsættes består derfor af: at jorden på grunden består af: 75% Kl. 2 jord 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < % Kl. ppm 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 3% < Kl. 4 ppm Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord Det på er grunden usikkert kan om genanvendes. eksisterende jord Det forudsættes på grunden kan at jord genanvendes. i klasse 3 og Det 4 skal forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen bortskaffes. Jordopfyld forudsættes omkring tilvejebragt genbrugspladsen ved indkøb forudsættes og at jord under tilvejebragt bygning ved kan indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der Udvælges ikke modtages af rådgiver særligt idet input omfang fra der AMF. ikke De modtages funktionsskemaer særligt input AMF fra har AMF. udleveret De funktionsskemaer AMF har udleve anvendes i det omfang som de passer ret anvendes til det nuværende i det omfang projekt. som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 Scenarie 01

27 Scenarie 01 er uden genbrugscenter. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Grundet projektets stadie (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor udarbejdet på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. BIG BILAG Jordbundsforhold: I/S Amagerforbrænding Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt som losseplads. Det forudsættes at bæredygtigt lag Kraftværksvej 31 generelt ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for 2300 København S vandspejl. Det forudsættes at opfyld Att: har Per en Brask bæreevne e0 = 30 MPa. P Jordforurening: F Der er kendskab til at området tidligere Sags nr. har GBS været anvendt til industri, herunder industri med stærkt opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: W 75% Kl. 2 jord CVR-NR DK % Kl. 3 jord m/tungmetaller DATE Nov % Kl. 4 Jord m/let Forudsætninger olie C5 C25 < for udarbejdelse ppm af budget for etablering af Sydhavns Genbrugs center PAGE 1 OF 1 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Opgaven omfatter rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse af budget for etablering af. på grunden Budgettet kan genanvendes. udarbejdes for Det 3 mulige forudsættes scenarier(scenarie at jord i klasse 1, 23 og 3.). 4 skal Se bilag 01. Det er usikkert om eksisterende jord bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen Scenarie 01 er uden forudsættes genbrugscenter. tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Scenarie 02 er inkl. et mindre genbrugscenter. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Scenarie 03 er inkl. et større genbrugscenter. Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer Grundet til projektets det nuværende stadie projekt. (skitseforslag), er der på nuværende tidspunkt en del uklarheder, både hvad angår de Scenarie 01 fysiske forhold i området, men også i selve det udarbejdede projektet. Hvor der er uklarheder er budgettet derfor Budget udarbejdes efter plantegning. udarbejdet Se bilag 01. på baggrund af forudsætninger oplistet nedenfor. Scenarie 02 Budget udarbejdes efter plantegning. Jordbundsforhold: Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Der Bygningsbasis er kendskab og til Primære at området bygningsdele, tidligere har samt været udvendige anvendt facader som losseplads. og døre i Det forudsættes at bæredygtigt lag facader. Genbrugscenteret er uden generelt installationer. ligger 4,5 m under koten for vejmidten af Bådhavnsgade. (fastlagt til kote 2,5). Dette også et koten for Scenarie 03 vandspejl. Det forudsættes at opfyld har en bæreevne e0 = 30 MPa. Budget udarbejdes efter plantegning. Se bilag 01. Genbrugscenteret udarbejdes med bygningsdele indtil SFBsystemets niveau 2, som indeholder Bygningsbasis og Primære bygningsdele, samt udvendige facader og døre i Jordforurening: Der er kendskab til at området tidligere har været anvendt til industri, herunder industri med stærkt forurenende facader. Genbrugscenteret er uden installationer. Scenarie 03 er beregnet på baggrund af oplæg modtaget fra opløsningsmidler. Det forudsættes derfor at jorden på grunden består af: Amagerforbrænding. BIG tager forbehold for om konceptets udformning er mulig. 75% Kl. 2 jord 15% Kl. 3 jord m/tungmetaller Med venlig Hilsen 7% Kl. 4 Jord m/let olie C5 C25 < ppm Tobias Hjortdal 3% Kl. 4 Jord m/tung olie C5 C25 < ppm Jordhåndtering: Det er usikkert om eksisterende jord på grunden kan genanvendes. Det forudsættes at jord i klasse 3 og 4 skal bortskaffes. Jordopfyld omkring genbrugspladsen forudsættes tilvejebragt ved indkøb og at jord under bygning kan blive liggende. Bygningsdele/byggesystem/indretning: Udvælges af rådgiver idet omfang der ikke modtages særligt input fra AMF. De funktionsskemaer AMF har udleveret anvendes i det omfang som de passer til det nuværende projekt. Scenarie 01 BJARKE INGELS GROUP NØRREBROGADE 66D, 2.FLOOR DK-2200 COPENHAGEN N EUROPE P. 27

28 YDERVÆGGE I BYGNING P. 28

29 BILAG - SKITSER RINGMUR BELÆGNING P. 29

30 GRØNT TAG P. 30

31 BILAG - SKITSER TERRÆNDÆK BYGNING (VARMT) TERRÆNDÆK BYGNING (KOLDT) P. 31

32 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI Bilag marts 3 Skøn 2009 over udgifter COWI A/S til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Københavns Kommune Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Bådehavnsgade. Klargøring af grund Bådehavnsgade. til Klargøring af grund til Telefax genbrugsstation, København SV genbrugsstation, København SV Økonomisk vurdering UDKAST Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende 1 undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2.1 Geotekniske 2 undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2.2 Miljømæssige 2 undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Forudsætninger Økonomisk overslag 4 Økonomisk 4 overslag 4 1 Indledning 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser COWI i forbindelse har med Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende påtænkt Bådehavnsgade etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord København og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet fald på grunden, vidensni-der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsafveau 2 i henhold til jordforureningsloven. veau 2 i henhold til jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger Nærværende til undersøgelser miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt jømæssige affald og anlægstekniske og foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til mil- forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet forurenet jord anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. delse af en bar mark med normale på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anven- funderingsforhold. P Orienterende undersøgelser af grunden 2 Orienterende undersøgelser af grunden

33 af grunden Orienterende undersøgelser Geotekniske undersøgelser Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 4 Økonomisk overslag 4 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune 1 Indledning COWI har for Københavns Kommune Bådehavnsgade. udført undersøgelser i forbindelse Klargøring med af grund til påtænkt etablering af genbrugsstation genbrugsstation, på grund beliggende Bådehavnsgade København SV København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf Økonomisk er registreret vurdering som forurenet UDKAST på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt Indholdsfortegnelse affald og forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet 1 Indledning anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 1 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 2 Orienterende undersøgelser af grunden 2.2 Miljømæssige undersøgelser 2 3 Forudsætninger 3 Til belysning af de faktiske forhold på grunden er der udført en orienterende geoteknisk undersøgelse, samt en indledende miljøundersøgelse 4 med Økonomisk udtagning overslag 4 af jordprøver til kemisk analyse fra det øvre jordlag bestående af muld. Disse undersøgelser er beskrevet i to særskilte notater. Undersøgelsernes hovedresultater er anført nedenstående og vurderet i relation til den planlagte etablering af en genbrugsstation på grunden. 1 Indledning I forbindelse med undersøgelsernes udførelse blev der konstateret COWI en har eksisterende kloakledning, der ligger parallelt med Bådehavnsgade påtænkt og krydser etablering ca. 20 af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Dokumentnr. P A Version 1 Udgivelsesdato 16. marts 2009 C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc Udarbejdet Nærværende JCJN undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Kontrolleret TFN Godkendt forurenet jord TFN på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 33

34 Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøring af areal, COWI marts 2009 Københavns Kommune Bådehavnsgade. Klargøring af grund til Bådehavnsgade. Klargøring af grund til genbrugsstation, København genbrugsstation, SV København 2 / 4 SV Økonomisk vurdering UDKAST COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax meter inde på grunden. Det må forventes at kloakledningen i forbindelse med anlægsarbejderne skal omlægges eller alternativt beskyttes mod sætninger. Indholdsfortegnelse 2.1 Geotekniske undersøgelser 1 Indledning 1 Der er udført 5 geoteknisk undersøgelsesboringer til 7 meters 2dybde. Alle Orienterende fem undersøgelser af grunden 1 boringer har påvist fyld med bygningsrester så som tegl og betonstykker 2.1 Geotekniske til 4,1 undersøgelser 2 meter dybde. Herunder er truffet moræneler til boringens afslutning, 2.2 leret Miljømæssige er ret undersøgelser 2 blødt i toppen men opnår stor styrke fra ca. 5,5 meters dybde. 3 Det vurderes Forudsætninger på den baggrund at bygninger og konstruktioner kan funderes ved 4 anvendelse Økonomisk af overslag relativt korte piloteringspæle. 3 4 P. 34 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende 1 belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forven- Indledning COWI har for Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med tes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af dif- påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald på grunden, der som følge heraf er registreret som forurenet på vidensniferenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, men dette vil indebære bortkørsel af veau 2 i henhold til jordforureningsloven. potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og 2.2 Miljømæssige undersøgelser forurenet jord på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, samt fra tre separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterfølgende udtaget til kemiske analyse. 2 Orienterende undersøgelser af grunden Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belæg-

35 Sideløbende med udførelsen af de geotekniske boringer er der foretaget 7 prøvegravninger, hvori der er udført dynamiske faldlodsmålinger. På baggrund af undersøgelsesresultatet anbefales ved dimensionering af kommende belægninger at anvende et in-situ E 0 = 30 MPa. Desuden påpeges, at der må der forventes sætninger eftersom aflejringerne består af ukontrolleret fyld, og det anbefales derfor at anvende geonet armering under gruslagene til modvirkning af differenssætninger. Alternativt kan sætningerne minimeres ved at afgrave en del af fylden før etablering af belægningerne, Bilag men 3 Skøn dette vil over indebære udgifter bortkørsel til klargøring af af areal, COWI marts 2009 potentielt forurenet jord og løsninger er derfor næppe økonomisk gennemførlig. Københavns Kommune 2.2 Miljømæssige undersøgelser Bådehavnsgade. Klargøring af grund til I forbindelse med udgravning til faldlodsmålingerne, genbrugsstation, samt fra tre København separate gravninger, er der udtaget jordprøver. De i alt 10 jordprøver fra mulden er efterføl- SV Økonomisk vurdering UDKAST gende udtaget til kemiske analyse. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax BILAG Ved anlæg af genbrugsstationen skal mulden afgraves før bærelag og belægningerne (vejkasse) kan etableres. Den afgravede muld skal herefter bortskaffes til godkendte deponerings eller behandlingsanlæg. Antages at Indholdsfortegnelse de afgravede muldlag at have samme kemiske sammensætning som de udtagne 1 jordprøver Indledning 1 tegner der sig på nuværende tidspunkt følgende bortskaffelsesmuligheder: 2 Orienterende undersøgelser af grunden Geotekniske undersøgelser 2 60 % (6 af 10 prøver) er forurenet svarende til klasse II eller 2.2 III. Dags Miljømæssige dato undersøgelser 2 vil denne jordtype kunne modtages til deponering på Prøvestenen, prisen 3 Forudsætninger 3 udgør 65 kr./tons. 4 Økonomisk overslag 4 10 % (1 af 10 prøver) er forurenet med cadmium svarende til klasse IV. Dags dato vil denne jordtype kunne modtages på til deponering på Prøvestenen til en pris på 130 kr./tons. 1 Indledning 30 % (3 af 10 prøver) er forurenet med olie og PAH forbindelser svarende til klasse IV. Denne jordtype vil kræve termisk behandling, COWI dagsdato har for er Københavns Kommune udført undersøgelser i forbindelse med prisen på denne behandling ca kr./tons. påtænkt etablering af genbrugsstation på en grund beliggende Bådehavnsgade København SV. Der er tidligere foretaget opfyldning med jord og bygningsaffald og på deponeres. grunden, der I som følge heraf er registreret som forurenet på vidensni- Det kan forudsættes at al muldjorden på grunden skal afgraves en enkelt boring er der ikke konstateret muld mens der i de øvrige veau 2 er i henhold konstate-tiret 0,1 til 0,8 meter muld. På basis af en gennemsnitlig muldtykkelse på 0,5 me- jordforureningsloven. Nærværende undersøgelser skal belyse omfanget af ekstraomkostninger til miljømæssige og anlægstekniske foranstaltninger forårsaget af efterladt affald og Genbrugsstation indstilling til TMU - Dok nr Bilag 3 Skøn over udgifter til klargøri.doc C:\Users\th\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\132LVM75\ _v1_overslag fra rådgiver til UDKAST Sydhavn(en) forurenet jord. på ejendommen, altså ekstra omkostninger sammenlignet anvendelse af en bar mark med normale funderingsforhold. 2 Orienterende undersøgelser af grunden P. 35

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-16 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Bilagssamling til beslutningsgrundlag

Bilagssamling til beslutningsgrundlag Bilagssamling til beslutningsgrundlag Indholdsfortegnelse: 1. Beslutningsgrundlag opsummering 2. Bilag 1 Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning 3. Bilag 2 Genbrugspladser Helsingør Kommune Køretidsanalyse

Læs mere

Byggeprogram for Odense Havnebad

Byggeprogram for Odense Havnebad By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggeri Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512691 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Byggeprogram for Odense Havnebad December

Læs mere

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr. 2 1998 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord I forbindelse med afgangsprojektet på bygningsingeniør uddannelsen på VIA UC i Horsens er der i dette projekt blevet arbejdet på tværs af flere retninger. Dette afsnit omhandler renoveringen af

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere