Projekt Værktøjskassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Værktøjskassen"

Transkript

1 Projekt Værktøjskassen Byggeprocesser og værktøjer UDVIKLE AFPRØVE FORÆDLE ANVENDE VÆRKTØJSUDVIKLING OG AFPRØVNING Hvorfor? Hvad fik vi i kassen? Hvad lærte vi?. OG HVAD NU? BYFORNYELSE KØBENHAVN

2 Indhold Indholdsfortegnelse. 2 Indledning... 3 Udviklingsprogram 4 Vision og tankesæt... 5 Ny metode.. 6 Organisering og gennemførelse.. 7 Hvad fik vi i kassen?... 8 Bredden i værktøjerne 9 Værktøjer TEMA 1: Dialog med ejere og beboere 9 Værktøjer TEMA 2: Planlægning og samarbejde i designet 11 Værktøjer TEMA 3: Planlægning og samarbejde i leverancen 12 Hvad lærte vi? Hva så nu?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Info-blad Afprøvningsrapport Værktøjsanvisning Evaluering Denne folder beskriver overordnet udviklingsprogrammet Projekt Værktøjskassen: Baggrunden, indholdet, erfaringerne og læringen. Detaljerede værktøjsbeskrivelser og erfaringer fra udvikling og afprøvning af værktøjerne findes i info-blade, afprøvningsrapporter, værktøjsanvisninger og projektevalueringer, som kan hentes på Socialministeriets hjemmeside i byfornyelsesdatabasen eller på KUBENS hjemmeside. 2

3 Indledning Værdiskabelse i renoveringsprocessen fra A Z I 2000 indgik Byfornyelse København, nu Kuben Byfornyelse Danmark og det daværende By og Boligministerium (nu Socialministeriet) en aftale om at gennemføre et udviklingsprogram. Ideen var at udvikle, afprøve, forædle og anvende værktøjer, der medvirker til at forbedre byggeriets samlede produktivitet og bringe mere værdi og kvalitet ind i renoveringen af vores boliger. Projekt Værktøjskassen tog således hul på en værktøjsudvikling med fokus på værdiskabelse i renoveringsprocessen fra A Z. Værktøjerne skulle bidrage med væsentlige erfaringer til håndtering af forskellige udfordringer i renoveringsprocessen f.eks. håndtering af beboerkommunikation, bedre byggeproces og nye samarbejdsformer. Et brancheinitiativ Til forskel fra erhvervsfremmeprogrammerne Projekt Renovering og Projekt Hus var Projekt Værktøjskassen et brancheinitiativ, som blev taget af Byfornyelse København i samarbejde med SBi og NIRAS. Projekt Værktøjskassen havde sin styrke i, at ejerskabet til udviklingsprojekterne blev koblet til en forretningsførerorganisation Byfornyelse København. Det gjorde det muligt at udvikle en systematisk metode, som kunne bringe forsøg over i praksis. Den systematiske udvikling, afprøvning og løbende forbedring af værktøjer skulle sikre, at værktøjerne blev tilpasset og justeret efter bygherrens og branchens behov. Dette var en ny rolle for Byfornyelse København, som skulle bringe forandringsprocesser ind i hverdagen i eget hus såvel som på byggepladserne. HVORFOR? Vi havde erfaringer med processen Vi kunne afprøve 1:1 Vi kunne påvirke udviklingen Vi ville udvikle os som en af byfornyelsens bygherrerepræsentanter Og så ville vi gerne dele ud af vores erfaringer Et langt sejt træk Ideen var ikke at fokusere på enkelte projekter, men at se projekterne i en sammenhæng som brikker i en langsigtet strategi for at opnå bedre kvalitet og bedre effektivitet et langt sejt træk. Byfornyelse København kunne således igangsætte en systematisk udvikling og implementering af værktøjer over en årrække. Resultater på nettet Værktøjskassen består i dag af en procesmodel og beskrivelse af 12 værktøjer, herunder beskrivelse af erfaringer fra udvikling og afprøvninger samt en række værktøjsanvisninger. Der er mange gode resultater og god inspiration at hente i værktøjskassen. Værktøjerne og den procesforståelse, de er knyttet til, er anvendelige også inden for andre dele af byggeriet end renovering. Værktøjerne kan hentes på hjemmesiden via Socialministeriets Byfornyelsesdatabase eller på KUBENS hjemmeside Samarbejdsparterne: Byfornyelse København/Kuben Byfornyelse Danmark, SBi, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere, Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning, Københavns Kommune Udviklingsprogrammet er støttet af: Det tidligere By- og Boligministerium nu Socialministeriet og Grundejernes Investeringsfond 3

4 Udviklingsprogram Fødslen af Projekt Værktøjskassen havde sin rod i et samarbejde mellem Byfornyelse København, SBi og NIRAS, som rækker mere end 15 år tilbage i tiden. Allerede først i 90 erne gik samarbejdet i gang omkring udvikling af logistik i renoveringsprocessen. I 1995 parallelt med, at By og Boligministeriet søsatte Projekt Renovering igangsatte Byfornyelse København i samarbejde med SBi projektet Produktivitetskortlægning af byfornyelsessager i København. I forbindelse hermed blev der bl.a. formuleret en række indsatsområder inden for procesudvikling, som med NIRAS som faglig sekretariat blev bearbejdet og efterfølgende samlet under betegnelsen Projekt Værktøjskassen. Arbejdet bestod af en systematisk analyse af renoveringsprocessen og dens symptomer på ringe produktivitet. Symptomerne blev sat i forhold til mulige årsager, og der blev arbejdet med en række forslag til forbedringer de såkaldte værktøjer. Samtidigt blev danske og udenlandske forsøg kortlagt for at inddrage den bedste erfaring herunder resultater fra Projekt Renovering. BAGGRUND Flerårig udviklingskontrakt mellem Byfornyelse København og By- og Boligministeriet med udgangspunkt i Samarbejde med NIRAS og SBi om produktivitetsudvikling Kortlægning af 88 byfornyelsessager Effektiv renovering og produktivitetsfremme i byfornyelsen Deltagelse i udviklingsprojekter f.eks. Projekt Renovering Udredningsarbejde forud for Projekt Værktøjskassen Projektteamet pegede på 25 værktøjer, som man ville prioritere at udvikle og afprøve over en årrække. Projekterne blev prioriteret ud fra en række forskellige kriterier. Det var f.eks. den umiddelbare opfattelse dengang, at IT automatisk ville blive indarbejdet i byfornyelsesprocessen, når soft og hardware blev modent til det, og at ressourcerne i Projekt Værktøjskassen derfor ikke skulle benyttes på IT. VÆRKTØJSKASSEN VÆRKTØJSKASSEN Markerede projekter er igangsat Markerede projekter er igangsat 25 procesværktøjer var på hitlisten i Endvidere blev projekter inden for hver af de 8 hovedgrupper prioriteret altså værktøjer til alle faser i renoveringsprocessen. Samtidig blev prioriteringen gennemført ud fra forventningerne til størrelsen af de potentielle produktivitetsforbedringer. Der blev taget højde for udviklingsstadet i hidtidige resultater, og endelig blev der taget højde for, at der kunne opnås hurtige, positive resultater for at skabe en synergieffekt. Logistik og planlægningsværktøjer samt beboer og ejerkommunikation blev de første værktøjer vi tog fat i at udvikle. Prioritet Prioritet 1. Aftalegrundlag 1.1 Nye honoreringsformer B 1. Aftalegrundlag 2. Grundlæggende materiale Nye Standardiserede honoreringsformer dokumenter B B 2. Grundlæggende materiale Standardiserede IT Kommunikation dokumenter B C IT Kommunikation Produktivitetsudvikling C A Produktivitetsudvikling Optimal opgavestørrelse A C 3. Projektforslagsfasen Optimal Entrepriseform opgavestørrelse C B 3. Projektforslagsfasen Entrepriseform Byfornyelse uden genhusning B C Byfornyelse Forundersøgelse uden genhusning C A 4. Detailprojektfasen Forundersøgelse Nye samarbejdsformer A A 4. Detailprojektfasen Nye IT simulering samarbejdsformer A C IT simulering Myndigheder C B Myndigheder Målrettet projektmateriale B B 5. Udbudsfasen Målrettet Elektronisk projektmateriale udbud og tilbud B C 5. Udbudsfasen Elektronisk Projektafstemning udbud og tilbud C A Projektafstemning Mest fordelagtig tilbud A B Mest Separat fordelagtig udbud tilbud af byggeplads B B Separat Kontrakt udbud af byggeplads B C 6. Udførelsesfasen Kontrakt Planlægning for uforudsete hændelser C B 6. Udførelsesfasen Planlægning Logistikværktøjer for uforudsete hændelser B A Logistikværktøjer Byggemateriale lager A C Byggemateriale Systematisk planlægning lager C A Systematisk Selvstyrende planlægning byggeplads A A 7. Orientering af sagsinvolverede Selvstyrende Beboer- og byggeplads ejerkommunikation A A 7. Orientering og ejere af sagsinvolverede Beboer- Virtuel og prøvelejlighed ejerkommunikation A C og ejere Virtuel Fremskyndet prøvelejlighed prøvelejlighed C C 7.3 Fremskyndet prøvelejlighed C 8. Selvstændige projekter 8.1 Uddannelse X 8. Selvstændige projekter 8.1 Uddannelse X 4

5 Vision og tankesæt Systematisk udvikling, afprøvning og opfølgning Udviklingsprogrammets baggrund var en erkendelse af, at mange produktivitetsudviklingsforsøg stopper, når byggesagen er afsluttet, og effekten af indsatsen er konstateret. VISION Gennem det lange seje træk at forstå byggeprocessens natur og udvikle værktøjer, som kan øge værdien og reducere omkostningerne i byggeriet til gavn for produktiviteten Dette sker, fordi forsøgene som oftest er knyttet til en eller et par specifikke renoveringssager. I Projekt Værktøjskassen valgte vi derfor, at udviklingen af produktivitetsfremmemetoder (de såkaldte værktøjer) skulle ske uafhængigt af de konkrete byggerier, hvorefter værktøjerne skulle afprøves, når egnede opgaver forelå. Efter en afprøvning følger en rapportering af effekten, og en eventuel revision af værktøjet skal foregå, indtil dette efter en eller flere afprøvninger anses for modent. Projekt Værktøjskassen blev dermed en systematisk generalisering og implementering af bl.a. resultaterne fra Projekt Renovering. UDVIKLE AFPRØVE Forankring hos Bygherren Bygherrerollen kom i fokus i forbindelse med regeringens erhvervsfremmeinitiativer i starten af Projekt Hus satte bygherrerollen til debat under temaet Bygherren som forandringsagent. Et af kravene, som kom på dagsordenen, var, at bygherren skulle kunne stimulere projekterende og udførende virksomheder til at udvikle en mere effektiv byggeproces. Den rolle havde Byfornyelse København allerede taget på sig, da initiativet til Projekt Værktøjskassen blev taget. Byfornyelse København påtog sig ejerskabet og ansvaret for udvikling og implementering af procesværktøjer i forbindelse med gennemførelse af bygningsfornyelse. Gennemførelse og implementering af udviklingsprogrammet stillede nye krav til Byfornyelse København i sin egenskab af bygherrerepræsentant på renoveringsområdet. UDVIKLINGSSTRATEGI Bygherren tager ejerskab til og forankrer udviklingen Fokus på processernes betydning for både værdi og pris Løbende forbedring af produktiviteten gennem udvikling Spredning af værktøjer til andre aktører Udvikling set i et længere perspektiv små skridt, der trækker i samme retning, og som samlet giver en betydelig effekt FORÆDLE ANVENDE Selvstyrende Byggeplads Eskildsgade 38-40/Istedgade 54 5

6 Ny metode Metoden i Projekt Værktøjskassen går ud på at holde fast i udviklingsprojekterne over længere tid og det er det særlige ved Projekt Værktøjskassen Vi ville: Udvikle, afprøve, evaluere, forædle og anvende værktøjer, der kunne forbedre renoveringens samlede produktivitet Version 2 Justering Justering 4.2 Justering 5.1 Afprøvninger Generation 2 Version 1 Justering Justering 1.1 Justering 2.1 Justering 3.1 Justering 4.1 Afprøvninger Generation 1 Version 0 Udvikling Udvikling 1.0 Udvikling 2.0 Udvikling 3.0 Udvikling 5.0 Tidligere forsøg Udviklings- og afprøvningsprincip i flere generationer Udviklingen sker i spring og ikke nødvendigvis samtidig. F.eks. kan der være kort tid mellem 1. og 2. generationsafprøvninger mht. nogle værktøjer og måske år imellem afprøvninger af andre værktøjer Eksisterende plan Forslag Endelig plan Eksempel på 1. generationsprojekt med udvikling af to værktøjer, Eskildsgade generationsafprøvning af Teamentreprise i samarbejde mellem NIRAS, AI-Gruppen, B. Nygaard Sørensen, ejendommens beboerrepræsentanter i byggeudvalg, Københavns Kommune og Byfornyelse København 1. generationsafprøvning af Virtuel Prøvelejlighed i samarbejde med SBi. 6

7 Organisering og gennemførelse Udviklingskontrakten Projekt Værktøjskassen blev indgået mellem By og Boligministeriet og Byfornyelse København. Kontaktgruppe Der blev nedsat en Kontaktgruppe, som var Projekt Værktøjskassens bestyrelse. Gruppen var repræsenteret ved By og Boligministeriet, Københavns Kommune, Byfornyelse København, SBi og NIRAS, Sven Bertelsen og senest deltog også Grundejernes Investeringsfond. Byfornyelse København havde det overordnede ansvar for ledelsen af udviklingsprogrammet. Kontaktgruppen havde ansvaret for den generelle fremdrift af udviklingsprogrammet samt prioritering af indsatser. Værktøjsgrupper Værktøjsgrupper blev nedsat omkring udvikling og afprøvning af de enkelte værktøjer. Værktøjsgrupperne havde ansvaret for gennemførelsen af projektaktiviteterne med hensyn til tid, økonomi og indhold. Til hvert af værktøjerne blev der knyttet en udviklingsansvarlig. Værktøjsudvikling Værktøjsudviklingen blev igangsat på initiativ af projektparterne. Der blev udarbejdet projektansøgninger til By og Boligministeriet kontaktgruppe værktøjsgrupper værktøjsgrupper værktøjsgrupper værktøjsgruppe efter de prioriteringer, som var besluttet i Kontaktgruppen. Værktøjsudviklingen blev delvist finansieret af de deltagende parter ved egenfinansiering og delvist med støtte fra By og Boligministeriet. Værktøjsafprøvning Når værktøjet var færdigudviklet, blev det parret med et konkret byggeprojekt en byfornyelsesejendom. Organiseringen af afprøvningen af de enkelte værktøjer afhang af projektets indhold, som blev fastlagt i et program og en ansøgning til By og Boligministeriet. Der blev udpeget en ansvarlig for hvert enkelt værktøjs gennemførelse. Afprøvning af værktøjerne blev finansieret med 100% støtte fra By og Boligministeriet. Værktøjsevaluering For hvert af værktøjskasseprojekterne er planlagt en evaluering af udbytte med hensyn til produktivitetsudvikling defineret som lavere omkostningsniveau og/eller forbedret standard og kvalitet på den renoverede bygning. Derudover blev der lagt vægt på perspektiverne i forhold til andre udviklingsinitiativer f. eks. Projekt Hus. Det er tilstræbt at igangsætte evalueringen allerede efter værktøjernes udviklingsfase med opfølgning efter afprøvningsfasen. På den måde kunne projektdeltagerne få mulighed for feedback allerede på et tidligt stade i processen med mulighed for at korrigere i forhold til kritikpunkter eller gode ideer. I evalueringerne indgår vurdering af baggrundsmateriale, projektets rapporter samt opfølgende interviews med projektdeltagerne i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Evalueringskonceptet og evalueringen er varetaget af SBi. SBi har sørget for, at de forskningsmedarbejdere, som evaluerer værktøjerne, ikke har deltaget i værktøjsudviklingen eller afprøvningen. Værktøjsformidling Værktøjsformidlingen skal i hovedsagen varetages af de ansvarlige for værktøjerne, som afrapporterer udviklings og afprøvningsrapporter samt værktøjsanvisninger. Alle rapporter inkl. evaluerings rapporter er tilgængelige på hjemmesiden hos Socialministeriet eller KUBEN Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsformidling Værktøjsformidling Værktøjsformidling Værktøjsformidling Byfornyelse Danmark. Evaluering 7

8 Hvad fik vi i kassen? En procesmodel I Projekt Værktøjskassen er der arbejdet med at forstå byggeprocessen og tænke den i forhold til forskellige design og udførelsesbehov ligesom i en række andre af byggebranchens initiativer i disse år. EN DYBERE FORSTÅELSE af byggeprocessens faser og opfattelse af denne som: Værdiskabende og spildminimerende. forhold til alle byggeriets faser. Der blev i højere grad også kigget på værktøjer, hvor værdiskabelsen kom i fokus. Vi ændrede i prioriteringsrækkefølgen. Projekter som Beboer og ejerkommunikation og Virtuel prøvelejlighed blev derfor fremskyndet, og hele tre modeller for nye entreprise og samarbejdsformer blev sat igangsat. Vi fokuserede på følgende 3 temaer: TEMAER I FOKUS 1. Dialog med ejere og beboere 2. Planlægning og samarbejde i designet 3. Planlægning og samarbejde i leverancen I byggeprocessens tidlige faser formuleres kundens værdier. Den bedste løsning på byggeopgaven specificeres inden for projektets rammer. Der er udviklet værktøjer til at forbedre brugerdialogen herunder workshopforløb og anvendelse af 3 d prøvelejlighed. I de senere faser fokuseres på byggeriets leverance. Her handler det om at gennemføre en fejlfri leverance inden for den aftalte tid og økonomi til kundens tilfredshed. I Projekt Værktøjskassen illustreres byggeprocessen i 4 faser, som i Lean Construction inspirerede projekter. 1 KRAV FASEN Fastlægge kundens behov BEHOV 2 KONCEPT FASEN Fastlægge det optimale designkoncept LØSNING Kravfasen og Konceptfasen er de værdiformulerende faser, og Konstruktionsfasen er den produktionsrettede og værdileverende fase i procesmodellen. 3 KONSTRUKTIONS FASEN Detaljeret projektdesign målrettet mod byggepladsens behov og bygbarhed FORBEREDELSE OG PRODUKTION Der er afprøvet et anderledes samarbejde mellem bygherre, udførende og projekterende i designet Krav og Konceptfasen. Der er stillet krav til projekterende og udførende om at anvende trimmede processer i gennemførelsen af byggesagerne Konstruktionsfasen. 4 KONSUM FASEN Brug Drift Værdier afprøves Brugererfaringer opsamles TEST, BRUG OG BORTSKAFFELSE Det skønnes, at værktøjerne har bidraget med væsentlige erfaringer i håndtering af forskellige udfordringer, som byggebranchen står overfor f.eks. bygherrens håndtering af værdistyring og en bedre og mere kvalitativ byggeproces. Flere værktøjer skønnes at have væsentlige potentialer i forhold til at styrke bygherrerådgiverens arbejde. 12 værktøjer I løbet af programperioden og i takt med de praktiske afprøvninger ændrede vi fokus. Der blev ikke kun taget udgangspunkt i produktivitetsstigningspotentialet og i spredning af effekter i Værktøjernes karakter har i øvrigt vist sig at have generel interesse for byggeriets parter, og er således ikke alene knyttet til gennemførelse af renoveringssager. 8

9 Bredden i værktøjerne Værktøjsudviklingen i Projekt Værktøjskassen dækker bredt de første tre faser i procesmodellen. Flere af værktøjerne håndterer endog udfordringer helt fra idéfase til udførelse. Oversigten nedenfor giver et overblik over, hvilke værktøjer, man kan se nærmere på i forhold til de forskellige faser i processen. 12 VÆRKTØJER og endnu flere metoder til brug i processens forskellige faser PROJEKT VÆRKTØJSKASSEN PROCES OG VÆRKTØJER KRAV BEHOV KONCEPT LØSNING KONSTRUKTION FORBEREDELSE OG PRODUKTION KONSUM TEST, BRUG OG BORTSKAFFELSE IDE BYGGE- PRO- GRAM DISPO- SITION FOR- SLAG FOR- PROJEKT HOVED- PROJEKT UD- FØRELSE DRIFT 3 TEMAER VÆRKTØJER TEMA 1: Ejer- og Dialog med ejere og beboere TEMA 2: Planlægning og samarbejde i designet TEMA 3: Planlægning og samarbejde i leverancen lejerkommunika-tion x x x x Virtuel prøvelejlighed x x x x Prisdatabase og informativt datablad x x x x x x x Trimmet projektering design: x x x x x A Teamentreprise B Teamrådgivning C Teamleverance Forundersøgelser Informationsflow og målrettet projektmateriale x x x x x x x x x x x Planlægning for uforudsete hændelser x x x x x x x Trimmet projektering leverance A Teamentreprise B Teamrådgivning C Teamleverance Materialestyring Trimmet udførelse Produktivitetsindikatorer x x x x x x x x Selvstyrende byggeplads x Skemaet illustrerer Procesmodellens 4 faser foroven KRAV, KONCEPT, KONSTRUKTION OG KONSUM, og herunder hvilke faser i processen de 12 værktøjer understøtter med værktøjer og metoder 9

10 Værktøjer TEMA 1 DIALOG MED EJERE OG BEBOERE I Projekt Værktøjskassen har vi arbejdet med en række nye metoder til at forbedre brugerdialogen, så det sikres, at der skabes den rigtige værdi for samtlige interessenter i projektet. Vi forsøger at klarlægge de forskellige interessenters værdier, og vi forsøger at beskrive dem så tydeligt som muligt over for dem, der skal gennemføre byggesagen. På flere renoveringssager er der gennemført workshopforløb med deltagelse af alle interessenter. Udfordringen i samtlige projekter har dog været at forfølge bygherren og beboernes værdier over i produktionen på byggepladsen. Det stiller store krav til den, der står for værdiledelsen i denne fase. Ligeledes er den målrettede kommunikation til bygherre og beboere en stor udfordring i produktionsfasen. Et af dialogværktøjerne til den indledende krav og konceptfase er 3 d computermodeller, hvor man kan gå rundt i den færdige bolig og afprøve funktionelle og rumlige dimensioner, møblering og farver. VÆRKTØJERNE Beboer- og ejerkommunikation Virtuel prøvelejlighed Prisdatabase og informative datablade Beboer- og ejerkommunikation omfattede evaluering af beboersamarbejde i forbindelse med gennemførelsen af 5 konkrete byggesager i Eskildsgade/Istedgade på Vesterbro Der viste sig mange positive elementer i beboernes medvirken. Flere spørgsmål bør dog afklares, før de afprøvede værktøjer kan fungere effektivt. F.eks. hvad er det reelle spillerum for beboernes beslutninger i forhold til myndighedskrav, bygherrens ønsker samt finansiering? Nils Lykke Sørensen, SBi STATUS: UDVIKLET Virtuel prøvelejlighed er udviklet som koncept i forbindelse med en byfornyelsessag i Eskildsgade på Vesterbro og afprøvet i forbindelse med gennemførelse af en renoveringsopgave for en privat andelsforening i Vedbæksgade på Nørrebro De hidtidige erfaringer viser, at bygherrerepræsentanter og beboere opfatter værktøjet positivt, mens nogle rådgivere har vanskeligt ved at sætte sig ud over deres vante sagsgange mht. skitsering. Værktøjet kræver en aktiv medvirken fra rådgiverne. Nils Lykke Sørensen, SBi STATUS: AFPRØVET 1. generation Prisdatabase og informative datablade Der er udviklet et grundlag for etablering af et system med informative datablade, der kan bruges i de forskellige beslutningsprocesser i en bygningsfornyelsessag frem til aflevering og slutregnskab, særligt målrettet mod bygherren. Projektet har opstillet generelle brugerkrav til en prisdatabase, som kan håndtere de informative datablade og analysere nøgletal og indikatorer for produktivitet på renoveringssager. Niels Haldor Bertelsen, SBi STATUS: UDVIKLET 10

11 Værktøjer TEMA 2 PLANLÆGNING OG SAMARBEJDE I DESIGNET Der er sat fokus på udvikling af værktøjer til fornyelse af samarbejdet i designfasen og på udvikling af værktøjer til planlægning i designfasen. I Projekt Værktøjskassen har vi vurderet, hvor der er behov for fornyelse. Vi har afprøvet et anderledes samarbejde mellem de projekterende og udførende, hvor de udførendes kompetencer er anvendt tidligt i processen ved forskellige former for tidligt udbud. Desuden har Københavns Kommune og beboerrepræsentanter været repræsenteret i nedsatte byggeudvalg. D a g s ly s in d fa ld i a lle r u m G e n n e m ly s n in g f r a fa c a d e til fa c a d e Å b e n p la n f r e m fo r s m å ru m n a b o s t ø j F u n k t io n a lit e t fre m fo r æ s te tik S p æ n d e n d e b o lig e r m e d v a r ie r e d e r u m f o r lø b m. v p g d e p o t m u lig h e d e r S t o r v a r ia t io n i b o lig t y p e r H o ld b a re lø s n in g e r m e d la v e d r if t s o m k o s t n in g e r S u n d e b o lig e r u d e n f u g t p r o b le m e r o g t r æ k A t b o lig e n s r u m f u n g e r e r i d e t a lje r n e Tilfredshedsmåling i byggeudvalget efter workshopforløb med deltagelse af beboere På en ejendom på Vesterbro er et projekt f.eks. gennemført i Teamentreprise. Entreprenøren konkurrerede på processen og timeprisen, og mundtlige fremlæggelser for rådgiver blev gennemført. Der var på forhånd givet en økonomiramme. Den udvalgte entreprenør deltog derefter i projekteringsfasen i et workshopforløb sammen med ejendommens beboere og var således med i den kreative proces og med til at kommentere på projektgrundlaget sammen med beboerne. Det har været væsentligt for dette projekts gode resultat, at man har kunnet få kulturen og samarbejdet mellem parterne til at fungere godt under hele processen. Informationsflow og målrettet projektmateriale og i byfornyelsen er gennemført i udviklingsfasen. Projektet giver et bud på en optimeret informations- og beslutningsproces med målrettet information til rette tid og sted. Projektet har identificeret informationsflowet i byfornyelsen og beskrevet en forståelsesramme for byfornyelsens informationsproces og dens sammenhæng med værdiskabelsen, projekterings- og udførelses- samt beslutningsprocessen. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: UDVIKLET Der er udviklet 3 modeller for Nye samarbejdsformer og entrepriseformer, som er afprøvet på ejendomme på Vesterbro og Nørrebro i København: Teamrådgivning, Teamentreprise og Teamleverance Samtlige projekter har haft til formål at bringe bygherrens værdigrundlag i fokus og at sikre en frugtbar dialog mellem bygherre/bruger, myndigheder og rådgiver på et tidligt stade i projektet. Projekterne belyser hver sin entrepriseform, hvor entreprenøren helt tidligt eller fra start bringer nyttig viden ind i processen. Værktøjerne omfatter en fase- og procesmodel samt en række vejledninger og checklister til brug for gennemførelse af f.eks. workshops og arbejdsprocesser. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET i 3 Modeller VÆRKTØJERNE Trimmet projektering i projekterne: Teamrådgivning Teamentreprise Teamleverance Informationsflow og målrettet projektmateriale Planlægning for uforudsete hændelser Forbedrede forundersøgelser 11

12 Værktøjet Uforudsete hændelser blev udviklet og afprøvet i forbindelse med en byfornyelsessag på Qvades Silo i Sakskøbing. Projektets formål var at synliggøre uforudsete hændelser og udarbejde beredskabsplaner til at imødegå disse. Projektet viste, at ca. 10% af de uforudsete hændelser relaterer sig til produktet og kan betragtes som ægte uforudsete hændelser, mens de resterende 90% relaterer sig til processen. De uforudsete hændelser, der relaterer sig til processen, kan håndteres ved anvendelsen af værktøjet Trimmet Planlægning (se nedenfor) Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. generation Forbedrede forundersøgelser er udviklet i en første generation på Vedbæksgade på Nørrebro (en privat andelsforening). Formålet var at reducere antallet af uforudsete hændelser i projekterings- og udførelsesfasen. Værktøjet arbejder med en systematik i forundersøgelsen, som kan reducere mængden af uforudsete forhold, der relaterer sig til de eksisterende forhold. Projektet er udført i forlængelse af Planlægning for uforudsete hændelser se nedenfor. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. generation Værktøjer TEMA 3 PLANLÆGNING OG SAMARBEJDE I LEVERANCEN I Projekt Værktøjskassen har vi som nævnt taget udgangspunkt i tankerne bag den trimmede byggeproces. Vi sætter ind med nye værktøjer med fokus på at gøre aktiviteterne i processen sunde altså at sikre, at forudsætningerne for en aktivitet er opfyldt, inden aktiviteten går i gang. På en renoveringsejendom på Vesterbro i København er der i forbindelse med afprøvning af logistikværktøjer målt PPU (procent af det planlagte, der blev udført). PPU bliver et vigtigt mål for, hvor godt byggepladsen fungerer. Normalt ligger den nede omkring 50%. Men det er lykkedes at bringe den op over 80% på nogle af de pladser, hvor vi har gennemført afprøvninger. Derudover følges op med målinger af andre indikatorer, der signalerer, hvor der er svigt i informations og leveringsstrømmene. Fire ugers gennemsnit PPU Eskildsgade Ugenr. TØ MU VVS EL MA SUM Materialestyring og logistik Der blev udviklet to værktøjer Logistikværktøjer Materialestyring i byfornyelsen og Trimmet planlægning - begge er afprøvet på en ejendom i Eskildsgade i København. Logistikværktøjerne afprøvedes i 2. generation i forbindelse med udskiftning af 86 badeværelser på en ejendom på Christianshavn Projektet lod sig inspirere af udviklingen omkring Lean Construction og af andre tilsvarende projekter i branchen og har i høj grad bidraget til debatterne i andre fora. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. og 2. generation 12

13 Produktivitetsindikatorer er udviklet i en første generation på byfornyelsessagen Eskildsgade 3-5. Værktøjet er afprøvet i flere byfornyelsessager herefter. Værktøjet er en skematik et Harlekinskema, der fungerer godt som et signal til byggepladsen og dens omgivelser om, hvornår der er noget galt. Værktøjet medvirker til en bedre planlægning og et jævnt arbejdsflow på pladsen, og metoderne viser sig særligt egnede til at understøtte den selvstyrende byggeplads. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS Vi har også arbejdet med at udvikle det tværfaglige samarbejde på byggepladsen. Projektet er benævnt Selvstyrende Byggeplads, fordi den nye samarbejdsform sammen med vores værktøjer til styring af renoveringsprocessen leder frem til, at flere beføjelser uddelegeres til byggepladsen og dermed til sjakkene selv. Der er givet et bud på en topti liste 10 gode råd til gennemførelse af Selvstyrende byggeplads. STATUS: AFPRØVET 1. generation Selvstyrende byggeplads Formålet med udviklingsarbejdet i dette projekt var at give en generel beskrivelse af krav og muligheder for øget anvendelse af selvstyring blandt håndværkere, der arbejder i tværfaglige sjak på byggepladsen. Parallelt med udviklingen gennemførtes en konkret afprøvning af selvstyrende byggeplads på en byfornyelsessag på Vesterbro Med værktøjet er skabt et grundlag for selvstyring af tværfaglige sjak, som kan operere effektivt på byggepladsen. Et ikke uvæsentligt perspektiv er, at man gennem projektet samtidig lægger op til større fokus på innovation og læring på byggepladsen. Niels Haldor Bertelsen, SBi Det såkaldte Harlekinskema, som fortæller, hvilke aktiviteter på byggepladsen der følger ugeplanen STATUS: UDVIKLET Byggepladsbesøg med beboere De 7 strømme som forudsætning for sund aktivitet VÆRKTØJERNE Trimmet projektering i leverancen Materialestyring og logistik Produktivitetsindikatorer Selvstyrende byggeplads Selvstyrende byggeplads 13

14 Hvad lærte vi? Om det lange seje træk har vi ikke lært nok! Forsøgsprojekter er som labyrinter, nogle havner i blindgyder, andre kommer længere og viser veje frem. Man kan lære af begge typer projekter - også dem der havner i blindgyder. Det er vigtigt at prøve flere generationer. Første forsøg er ikke nødvendigvis illustrativt! Sådan sagde Sune Skovgaard fra Københavns Kommune på den bygherrekonference, som Projekt Værktøjskassen afholdt midtvejs i forløbet. Sune Skovgaard var deltager i Kontaktgruppen og deltager i flere værktøjsgrupper især omkring beboer og ejerkommunikation og nye samarbejds og entrepriseformer. Kendetegnende for Projekt Værktøjskassen var netop, at vi med baggrund i en systematisk metode ville fastholde udviklingen i værktøjerne over flere generationer. Vi var også overbeviste om, at vi havde fået etableret en robust organisation. Vi havde en udviklingskontrakt mellem By og Boligministeriet og et af landets store bygherrerepræsentanter inden for byfornyelsen, Byfornyelse København, som har haft tradition for gennem mange år at medvirke til udvikling af byfornyelsesområdet. Vi havde en forskningsinstitution og et større rådgivende firma som samarbejdsparter et stærkt og engageret hold. Vilkårene for byfornyelse har dog ændret sig så betydeligt gennem de senere år, at både aktiviteten indenfor bygningsfornyelse og også rollerne på markedet er ændret markant. By og Boligministeriet er nedlagt. Det er Byfornyelse København også. Værktøjernes skæbne og videre udvikling kommer derfor til at tage udgangspunkt i, hvad de nye ejere af kassen, Socialministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark, kan finde frem til med interessenterne på renoveringsområdet. Det lange seje træk er efter 7 år kun lige begyndt. Tidshorisonten for gennemførelsen af byggesagerne og ringe aktivitet mht. igangsætning af afprøvningsprojekter har betydet, at kun et ud af 13 værktøjer er afprøvet i en 2. generation. På den baggrund er det ikke muligt at se på effekten af afprøvninger gennem flere generationer. Den store renoveringsopgave sker i disse år inden for den almene sektor, som kan have gavn af erfaringerne fra Projekt Værktøjskassen. Men spørgsmålet er, hvordan vi nu kan sammensætte den organisation, som trækker erfaringerne fra afprøvning til afprøvning. Om forankring hos bygherren har vi lært en del Som nævnt tog Byfornyelse København udviklingsopgaven til sig og arbejdede også systematisk med udvikling af bygherrerollen som forandringsagent. Denne proces er belyst og gengivet for interesserede bygherrer i en rapport: Værdigrundlag og forandring i byfornyelsen støttet af Socialministeriet. Byfornyelse København havde gennem en årrække arbejdet med forskellige udviklingsprojekter som samarbejdspart i projekterne, men i arbejdet med Projekt Værktøjskassen blev man klar over at: Forandring af processer uden for huset kræver også forandring af processer i eget hus. I udvikling af bygherrerollen blev der sat fokus på udvikling af: Forretning, ydelser og kompetencer. FORRETNING Strategisk analyse af Byfornyelse Danmark Fokusgruppeinput til BD's strategi- og Forandring og værdigrundlag i FORANDRING byfornyelsen YDELSER Projekt Værktøjskassen Prisdatabase og informative datablade Idéudvikling af rådgiver-ydelser og Byfornyelse Danmarks forandringsproces Workshop - Afprøvning og implementering Kogebog for værdi og forandring Projektledelseskursus Salgskursus Feriekoloni Byfornyelse København mente, at den professionelle bygherres rolle er at binde processen sammen og skabe overblik: Ledelse af værdi-formulering og værdi-realisering! Stille krav til organisation, samarbejde, styring og Bygge bro mellem demokratiproces og effektivitet Bære læring fra sag til sag. KOMPTENCER 14

15 Om værktøjsudvikling og afprøvning lærer vi hele tiden noget men vi kunne godt fortælle mere 12 værktøjer er der i kassen. Når det ikke er lykkedes at udvikle værktøjer i flere generationer i stort omfang er det til gengæld lykkedes at præsentere et bredt udbud af værktøjer til alle faser i byggeprocessen, som det fremgår af oversigten side 9. På den baggrund kan vi konkludere, at der er stor bredde i udbuddet af værktøjer i kassen. Værkstedet Udviklingsmiljøet omkring værktøjerne har været farverigt. Som samarbejdsparter har der deltaget udførende og rådgivere. Der har deltaget Bygherrer og beboere, og Københavns Kommune har deltaget i de fleste værktøjsgrupper. Vi har udviklet og afprøver metoder, som har bragt os nærmere visionen om bedre byggekultur og et bedre samarbejde, men vi har også erkendt, at forandring sker trinvist, og udvikling tager tid og der er meget mere at tage fat i. F.eks. er erfaringerne med anvendelse af workshopprojektering, som er anvendt i flere projekter, særdeles gode. Gensidige beslutningsfællesskaber, giver en mere dynamisk beslutningsproces. Men det kræver også, at parterne på møderne har beslutningskompetence, og at der er fuld klarhed over forudgående beslutninger. Der er stadig brug for at udvikle samarbejdskulturen og især afklaring af parternes roller i en ny samarbejdssituation. som blev afprøvet på en ejendom på Eskildsgade i København. Projekt Værktøjskassen blev for MT Højgaard starten på udvikling af arbejdet med Trimmede byggeprocesser. Resultater fra Eskildsgade Bedre foranalyse Gode bygbare løsninger Tilfredse håndværkere Engagerede kommunale sagsbehandlere Positiv byggeadministration Færdig før aftalt tid Næsten ingen beboermangler Tilfredse beboere Værktøjskassens logistikredskaber har ligeledes ligget til grund for udarbejdelsen af Erhvervs og Boligstyrelsens logistikvejledning til de almene boligorganisationer, som udkom SBi har arbejdet systematisk med videreudvikling af Den virtuelle prøvelejlighed, som er videreudviklet i SFOU regi. Modellen er bl.a. udviklet til at kunne kobles til en prisdatabase. Den hemmelige kasse Parterne omkring udviklings og afprøvningsprojekterne har været mere koncentreret om udviklings og samarbejdet i projekterne end formidling til omverdenen. På den måde er Projekt Værktøjskassen blevet opfattet som et laboratorium for procesudvikling, hvor spredning af resultater er sket inden for familien af samarbejdsparter. Workshop 1. Vision - Teambuilding - Rammer og proces - Drømme og visioner - Værdidiskussion - Værdigrundlag - Evaluering nr. 1 Skitseforslag Workshop 2. Realisme - Opsamling - Skitseforslag - Budgetoplæg - Løsninger og værdier - Evaluering nr. 2 - Opsamling - Projektforslag - Værdiopfyldelse - Godkendelse - Slutevaluering og værdimåling Projektforslag Værdiworkshop gennemføres med deltagelse af bygherre/bruger, myndigheder, teamentreprenøren og rådgiverne. Rugekassen Projekt Værktøjskassen har været rugekasse for værktøjer, som er vokset videre i andre sammenhænge f.eks. i entreprenørens verden. MT Højgaard deltog i udvikling af de første værktøjer Logistikværktøjer og Produktivitetsindikatorer, Workshop 3. Kritik Workshop er tilsyneladende en god måde at få defineret parternes værdier. Udfordringen er stadig værdi-ledelse og styring gennem hele processen. I 2004 mente vi at være så tæt på afslutning af udviklingsindsatsen og tæt på kontraktudløb med By og Boligministeriet, at vi var klar til at forankre og sprede værktøjerne. Kassen skulle åbnes og bruges. Vi gennemførte en bygherrekonference og en rådgiverkonference. Hensigten var at involvere flere parter i at trække erfaringer. Imidlertid trak en række afprøvningssager i langdrag, og vi har først kunnet afslutte de sidste aktiviteter i indeværende år. Nu spørger vi: Hvordan kan vi sammensætte den organisation, som i fremtiden kan trække erfaringerne fra afprøvning til afprøvning? 15

16 Hvordan lever resultaterne og erfaringerne videre? Den 10. december 2007 blev der sat punktum for Projekt Værktøjskassen, som udviklingsprogram. Der blev afholdt et afslutningsseminar under titlen: VÆRDISKABELSE I RENOVERINGSPROCESSEN. Værdiskabelsen har været i fokus i udviklingsarbejdet fra start til slut og er stadig udfordringen i de renoveringsopgaver, som vi arbejder med, hvad enten det handler om arbejde for en større eller mindre bygherre. Formålet med afslutningsseminaret var at drøfte den fremtidige forankring af resultaterne og drøfte, hvordan vi fortsat sikrer byggeprocesser, som har fokus på bygherres værdi fra A-Z. I afslutningsseminaret i Velfærdsministeriet deltog udover projektets samarbejdsparter repræsentanter, rådgiver- og udførende, Københavns kommune, den almene boligsektor, herunder Almennet, BvB, Byggeriets Innovation m.fl. Man var i kredsen enige om at Projekt Værktøjskassen indeholder mange væsentlige værktøjer og metoder, som har relevans for bygherren især til byggeprocessens indledende faser omkring behovsafklaring, projektdesign, kommunikation og samarbejde. Værktøjskassen repræsenterer også en række gode metoder til styring og opfølgning på byggeprocessen, men der enighed om at der hvor udfordringen stadig er stor er i at skabe sammenhæng i værdiledelsen gennem hele processen. Hver gang der sker overlevering af information til nye hænder (fx i overgangen mellem projektforslag og udførelsesfasen) er det en stor udfordring at fastholde værdierne både produkt og procesværdier. Der er derfor behov for at arbejde videre med værdiledelsen gennem hele processen og derfor også relevant at finjustere og supplere værktøjselementerne inden for kommunikation, informationsflow og samarbejde. Fra Almennet orienterede man om, at man i realiteten har bygget videre på den udviklingsmetode, som var Projekt Værktøjskassens fundament som: Udvikling, afprøvning, læring og spredning af værktøjer. Særligt fokus har man på læring og formidling med henblik på hurtigere og bredere spredning af resultater. Det blev understreget af deltagerne, at man stadig skal have fokus på den lille bygherre og håndtering af processen, når vi har med små sager at gøre. Renoveringseftersprøgslen er stor i den almene sektor i øjeblikket, men det betyder ikke at der ikke er behov inden for byfornyelsen. Der er stadig ca boliger uden bad på landsbasis. Almennet, GI- og Realdania initiativet Renovering 2010, samt PLUS-netværket, der som Almennet er et bygherre-netværk er den interessentkreds som Velfærdsministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark umiddelbart ser som samarbejdspartnere i den fremtidige forankringen af Værktøjskassen resultater. Velfærdsministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark 16

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere