Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner om montering, tilslutning og brug"

Transkript

1 DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade

2 Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet Brandbeskyttelse Denne glaskeramiske induktionskogeplade er kun beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater er emballeret i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste miljøet. Derfor er alle emballagedele tydeligt mærkede. Når apparatet er udtjent, og du ikke længere vil bruge det, skal du bortskaffe det på en miljøvenlig måde. Afl ever apparatet på din lokale genbrugsstation. Læs denne brugsanvisning omhyg-geligt igennem, og følg nøje anvisnin-gerne for opstilling og betjening. Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i privat hus-holdning. Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er gældende for fl ere forskellige modeller. Der vil der-for kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til De-res model. Ved udpakningen bør De straks undersøge produktet for even-tuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser på induktionspladen. Tag ikke produktet i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje-forhand-ler. Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regler og bestemmelser. Typeskiltet er anbragt på apparatets underside. Induktionspladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Vigtige oplysninger...3 Glaskeramisk induktionsplade...4 Betjening...8 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk...16 induktionsplade...16 Montering...17 Tilslutning...20 Tekniske specifikationer

3 Vigtige oplysninger Apparatet skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Hold altid børn under opsyn, når apparatet er i brug. Risiko for forbrænding og skoldning! Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Det medfører brandfare, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden overvåger madlavningen. Brug ikke apparatet som rumopvarmning. Stil ikke tomt kogegrej på apparatet. Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage ridser. Brug aldrig kogegrej af plastik eller aluminium, da kogepladen kan tage skade. Ligeledes må der aldrig stilles køkkengrej af metal såsom bestik, knive, låg osv. oven på induktionspladen, da de kan blive meget varme. Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner. Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande, materialer eller væsker såsom rengøringsmidler eller aerosoler under kogepladen. Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overfl ade. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet. I tilfælde af fejl på apparatet, skal du omgående afbryde det fra lysnettet og kontakte en kvalifi ceret installatør. Brug ikke damprensere eller højttryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er fremstillet til at overholde de relevante sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler dog, at personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale evner, eller personer, som ikke har tilstrækkelig erfaring med eller viden om apparatet, bruger apparatet, medmindre de er under opsyn af en kvalifi ceret person. Den samme anbefaling gælder, hvis apparatet skal bruges af mindreårige personer. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 3

4 Glaskeramisk induktionsplade 1. Bagerste induktionskogezone (bagerste venstre - A) 2. Bagerste højre induktionskogezone 3. Forreste venstre induktionskogezone 4. Forreste højre induktionskogezone 5. Betjeningspanel Brug af kogepladen A Tænd/sluk B Kogepladeeffekt eller restvarmeindikator B1 Symboler efter tallene: - Tændt: Kogezonen kan reguleres. - Slukket: Kogezonen kan ikke reguleres. C Valg af kogezone samt ON/OFF-sensorer (+) D Børnesikring E Sensor (-) F ON/OFF-sensor til ekstra effektindstilling (kun nogle modeller) G Timer til/fra (+) H Timer display H1 Kontrollampe til timerstyret kogezone H2 Symbol på urdisplay: - Tændt: Tidsindstilling mulig - Slukket: Tidsindstilling ikke mulig 4

5 Funktionsprincip for induktionsplade Den keramiske induktionsplade er forsynet med tre eller fi re kogeplader. Varmefl aden er helt fl ad og glat og har ingen kanter, hvor der kan opsamles snavs. Induktionspladen er forsynet med højeffektive induktionskogeplader. Varmen afgives direkte under gryderne, hvor der er mest brug for den, og der er intet varmetab på den keramiske glasfl ade. Energiforbruget er derfor markant mindre end ved traditionelle kogeplader, der fungerer i henhold til varmestråleprincippet. Glaskeramiske kogeplader opvarmes ikke direkte, men kun gennem den varme, der returneres fra gryden. Denne varme bevares som»restvarme«, efter at kogepladen er slukket. Induktionspladen udvikler varme fra induktionsspolen, der er monteret under den keramiske glasfl ade. Spolen skaber et magnetfelt under gryden (der kan være magnetiseret), som til gengæld udvikler hvirvelstrøm til opvarmning af pladen. VIGTIGT! OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares fl ot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. Kogegrej til brug på induktionsplader Induktionspladen fungerer kun optimalt sammen med det rigtige kogegrej. Kogegrejet skal anbringes midt på kogezonen. Det kogegrej, der anvendes sammen med induktionspladen, skal understøtte induktionsvarme, for eksempel stål, emalje eller stållegering. Gryder fremstillet af stållegering med kobbereller aluminiumbund samt glasgryder kan ikke bruges. Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. Kontrollér altid, at gryder understøtter induktionsvarme. Kogezonen Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Minimum grydebund diameter Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettest Ved hjælp af en lille magnet kan du efterprøve, om dit kogegrej er magnetisk. Brug kun kogegrej, som magneten kan hænge fast på. Gryderegistrering En af de mange fordele ved induktionskogeplader er gryderegistrering. Selv om der ikke står en gryde på kogezonen, eller hvis grydediameteren er mindre end diameteren på den relevante kogezone, forekommer der ikke noget varmetab. Hvis gryden er meget mindre end kogezonen, er det ikke sikkert, at den kan registreres af kogezonen. Hvis kogezonen er tændt, vises symbolet»u«på displayet. Hvis der anbringes en gryde på kogezonen inden for de næste 10 minutter, registreres den automatisk af kogezonen, hvorefter kogezonen opvarmes til den valgte effekt. Når gryden fjernes fra kogezonen, afbrydes strømmen til kogezonen. Hvis gryden har en mindre diameter end kogezonen, bruges kun den mængde energi, der er nødvendig for at opvarme gryden. Kogezonen kan blive beskadiget: Hvis der stilles tomt kogegrej på den. Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene og tørre, så energien kan overføres mellem dem, og så kogezonerne ikke tager skade. Brug kun magnetisk kogegrej til kogning og stegning, f.eks. emaljeret kogegrej eller kogegrej af stål eller støbejern. Ellers fungerer kogezonerne ikke. Indstilling af varmeeffekten Kogepladernes varmeeffekt kan indstilles på ni forskellige niveauer. Følgende skema viser de enkelte effektniveauers anvendelsesområde. 6

7 Varme-effekt Brug 0 Slukket. Brug af restvarme. 1-2 Opvarmning af varm mad, småkogning af mindre portioner (laveste indstilling) 3 Småkogning ved lav effekt (fortsat tilberedning efter kraftig opstart) 4-5 Langtidstilberedning (fortsat) af større portioner samt stegning af større mængder 6 Stegning, bruning 7-8 Stegning 9 Start af tilberedning, stegning A Automatisk lynopvarmning P Ekstra stor effekt til større mængder mad (kun visse modeller) Energisparetips Ved køb af kogegrej er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse: Grydediameteren henviser typisk til den øverste del af gryden, der ofte er større end bunden. Trykkogere (økonomigryder), der anvender damp i en tætsluttende gryde, er særligt økonomiske og sparer både tid og energi. Kortere kogetider sikrer, at fl ere vitaminer bevares i maden. Kom altid tilstrækkeligt vand i trykkogere, da der ellers kan opstå overopvarmning, der kan ødelægge enten trykkogeren eller kogepladen. Anvend låg, hvor det er muligt. Kogegrejets størrelse skal stå i forhold til den mængde madvarer, der skal tilberedes. Anvendes evt. en stor gryde til at tilberede en lille mængde madvarer, vil dette øge energiforbruget. 7

8 Betjening Når kogepladen tændes, lyser alle symboler på displayet kortvarigt. Kogepladen er herefter klar til brug. Kogepladen er forsynet med elektroniske sensorer, der aktiveres, hvis den markerede overflade berøres med fingerspidsen i mere end 1 sekund. Hver gang der trykkes på en sensor, bekræftes dette af et kort bip. Anbring ikke noget på sensorområdet. Sørg for, at sensorerne altid er rene. Sådan tændes kogepladen Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) i mindst 1 sekund. Kogepladen er nu tændt.»0«vises, og decimalpunktet (B1) ved hvert display (B) blinker. Du skal nu begynde at indstille en kogezone inden for 10 sekunder, da kogepladen ellers slukkes. Aktivering af kogeplader Når du har tændt for kogepladen på sensoren Tænd/sluk (A), kan du tænde de enkelte kogezoner inden for 10 sekunder. Tryk på sensoren til den ønskede kogezone (C).»0«og et decimalpunkt (B1) tændes for den valgte kogezone. Indstil den ønskede tilberedningseffekt fra 1 til 9 ved at røre ved sensorerne»+» (C) eller»-«(e). Hvis sensoren»+» (C) eller»-«(e) holdes inde, forøges eller reduceres effektniveauet automatisk. Effektniveauet kan også ændres trinvist ved gentagne gange at røre ved de relevante sensorer. Du kan kun indstille effekten for én kogezone ad gangen. Den valgte kogezone indikeres med et blinkende decimalpunkt (B1). Deaktivering af kogeplader For at kunne betjene en kogeplade, skal symbolet (B1) være tændt. Tryk på kogezonens tænd/sluk-sensor - (E) for at indstille effekten til 0. Hvis effekten er indstillet til»0«, slukkes kogepladen efter 20 sekunder. 8

9 Hurtig slukning Den relevante kogezonen skal være aktiveret, og det indikeres af et tændt decimalpunkt (B1). Kogezonen slukkes med det samme, hvis du trykker på sensorerne + og (C og E) samtidigt. Sådan slukkes kogepladen Kogepladen slukkes ved at trykke på sensoren Tænd/sluk (A). Alle indstillinger nulstilles. Aktivering af børnesikring Du kan forhindre utilsigtet brug af kogepladen ved at aktivere børnesikringen. Dermed fungerer apparatlåsen også som børnesikring. Aktivere apparatlåsen Kogepladen skal være slukket. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Indstillingen 0 vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Der lyder et bip. Tryk derefter på sensoren (+) igen- Symbolet L vises på alle displays i nogle få sekunder. Børnesikringen er nu slået til. Deaktivere apparatlåsen Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Der lyder et bip. Tryk på sensoren (-) igen. Børnesikringen er nu slået fra. Deaktivere apparatlåsen midlertidigt Børnesikringen kan deaktiveres midlertidigt, så du stadig kan lave mad på kogepladen. Efter madlavningen slås børnesikringen automatisk til igen. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Nu kan du tænde for den ønskede kogezone. Restvarmeindikator Den glaskeramiske induktionsplade er også forsynet med en restvarmeindikator»h«. Kogepladerne opvarmes ikke direkte, men gennem strålevarmen fra gryden. Hvis symbolet»h«vises, efter at kogepladen er slukket, kan restvarmen bruges til 9

10 opvarmning af mad eller til smeltning af smør. Selvom symbolet»h«forsvinder, kan kogepladen stadig være varm. Undgå at røre ved kogepladen! Ekstra stor effekt (kogezoner med symbolet P, kun visse modeller) For at varme maden hurtigt op på kogezoner med symbolet P, kan du slå Power boost-funktionen til. Dermed tilføres kogezonen mere energi, så selv større mængder mad kan opvarmes hurtigt. Power boost-funktionen er slået til i 8 minutter, hvorefter kogezonens indstilling automatisk ændres til effekttrin 9. Når Power boost-funktionen er slået til, kan kogepladen overfor ikke indstilles til fuld effekt. Effekttrinnet sænkes automatisk, hvis det er for højt. Bruge Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for at vælge kogezone. Tryk umiddelbart efter på sensoren P (F) for at slå Power boost-funktionen til. Symbolet P vises på displayet. Efter 8 minutter indstilles kogezonen automatisk til effekttrin 9. Afbrydelse af Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for den relevante kogezone, og umiddelbart derefter på sensoren P. Symbolet P forsvinder, og kogezonen indstilles automatisk på effekttrin 9. Automatisk lynopvarmning Når den power boost-funktionen er aktiveret, er kogezonen indstillet til maksimal effekt i en begrænset periode alt efter den valgte effekt, hvorefter effektniveauet automatisk sænkes til det først valgte trin, så tilberedningen kan fortsætte. Power boost-funktionen kan bruges på alle kogezoner på alle effektindstillinger undtagen 9, da kogezonen i dette tilfælde allerede yder den maksimale effekt. Bruge automatisk lynopvarmning Indstil kogepladen på effektniveau»0«. Rør ved sensoren»e«, så effektniveauet på displayet indstilles til 9. Rør ved sensoren»+«(c) på den relevante kogeplade, så symbolet»a«vises på displayet. Vælg det ønskede effektniveau. Symbolet»A«og det valgte effektniveau vises kortvarigt på displayet. Når den indstillede lynopvarmningsperiode er gået, skifter kogepladen til det forindstillede effektniveau, der derefter vises konstant på displayet. Hvis kogegrejet fjernes fra kogepladen, og stilles tilbage på kogepladen inden for 10 minutter, aktiveres lynopvarmningsfunktionen igen. 10

11 Hvis der vælges automatisk lynopvarmning og ekstra stor effekt samtidigt, anvendes der kun ekstra stor effekt. Ret/tilberedningsfunktion Mængde Effekttrin Tilberedningstid (minutter) Suppe/genopvarmning 0,5-1 liter A Mælk/genopvarmning 0,2-0,4 liter A Ris/simre Kogte kartofl er Friske grøntsager/ kogning 125g - 250g Cirka ml vand 750g - 1,5kg Cirka ml vand 0,5-1 kg Cirka ml vand A A A Tabellen nedenfor viser nogle retter, hvor hurtig opvarmning er velegnet. De viste værdier er omtrentlige og afhænger af andre faktorer (f.eks. kogegrejets art og kvalitet, vandmængde m.m.). Mindre mængder er beregnet til mindre kogezoner, og større mængder til større kogezoner. Automatisk lynopvarmning er velegnet til... fødevarer, der er kolde ved begyndelsen af tilberedningen og derfor skal opvarmes ved høj effekt, før det skal have lov til at passe sig selv (for eksempel gullasch). Automatisk lynopvarmning er ikke velegnet til... stegning eller småkogning af mad, hvor det er nødvendigt at vende maden jævnligt, røre i maden eller tilsætte vand. friturestegning eller bagværk med meget væske. fødevarer, der tilberedes over længere tid i trykkoger. 11

12 Begrænset driftstid Automatisk sikkerhedsafbryder Forløb, før Varme-effekt sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen (i timer) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovenstående skema viser, hvor lang tid en given kogeplade kan anvendes ved den anførte effekt, før sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen. Hvis en kogeplade deaktiveres af sikkerhedsmekanismen, vises symbolerne»0«eller»h«på displayet, hvis der ikke er nogen restvarme tilbage. Eksempel: Indstil kogezonens effekttrin til 6, og lad den være tændt et stykke tid. Hvis kogezonens effekt ikke ændres, slukker sikkerhedsafbryderen for kogezonen efter 3½ time. Automatisk sikkerhedsafbryder Hver kogezone er udstyret med en blæser, som køler de elektroniske dele under brug, og som fortsætter med at køre nogle minutter efter at kogepladen er slukket - når symbolet H lyser. Induktionskogepladen er også udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der beskytter de elektroniske dele. Sikkerhedsmekanismen fungerer på fl ere måder. Hvis kogezonens temperatur stiger markant, reduceres kogezonens effekt automatisk. Hvis det ikke er nok til, reduceres eller afbrydes strømmen til de øvrige tændte kogezoner også. Hvis det sker, vises fejlmeddelelsen E2 på displayet. Når kogepladen er kølet af, kan den bruges igen. Timerfunktion (afhænger af modellen) TIMERFUNKTION Timerfunktionen letter tilberedningen, da en kogezone kan indstilles til at fungere i en bestemt periode. Funktionen kan også bruges som minutur. 12

13 Aktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Brug sensorerne + eller - (C eller E) til at vælge effekttrin fra 1-9. Tryk på sensoren Timer (G) for at aktivere timeren. 00 vises på displayet (H). Brug sensorerne + eller - (G eller E) til at indstille den ønskede tilberedningstid (01 til 99 minutter). Timeren starter automatisk efter et par sekunder. Kontrollampen for den valgte timerstyrede kogezone (H1) tændes også. Timeren kan indstilles uafhængigt for hver enkelt kogezone. Hold sensorerne + eller - (G eller E) nede for at ændre indstillingen hurtigere. Ændring af den indstillede tilberedningstid Den indstillede tilberedningstid kan altid ændres under brug af kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Symbolet (H1) vises for den valgte kogeplade. Indstil den ønskede tilberedningstid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Resterende tilberedningstid Den resterende tilberedningstid kan vises ved at røre ved ON/ OFF-sensoren (C) på kogepladen. Deaktivering af timer Når den indstillede tilberedningstid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Deaktivering af timer før den indstillede tid: Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Timerfunktionen deaktiveres, og kogepladen forbliver tændt, til den slukkes manuelt. 13

14 Hurtig deaktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå timeren fra. 00 vises på timerdisplayet (H), og kogezonedisplayet viser fortsat det valgte effekttrin. MINUTUR Timeren kan også bruges som minutur men kun, hvis alle kogezoner er slukket. Timerindstilling Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) for at tænde kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Indstil den ønskede tid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Deaktivering af minutur Når den indstillede tid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Hvis minuturfunktionen skal deaktiveres, før den indstillede tid er gået: Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Minuturet er nu slået fra. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå minuturet fra. Når minuturfunktionen er aktiveret, kan timeren ikke indstilles for kogepladerne (minuturfunktionen skal deaktiveres, før timerfunktionen kan indstilles). 14

15 Sikkerhedsfunktioner og fejlvisning Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis temperaturen bliver for høj, slukkes de relevante kogeplader og i nogle tilfælde alle kogeplader automatisk. Fejl, mulig årsag og afhjælpning Konstant lydsignal eller»er03«- Der er spildt vand på sensorfl aden. (Tør sensorens overfl ade ren) Blinkende E/2 - Kogezonen er blevet overophedet. Lad den køle af. I tilfælde af driftsfejl, eller hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du afbryde kogepladen fra lysnettet i nogle få minutter (slå relæet fra eller afbryd sikringsgruppen), og slut derefter kogepladen til igen. 15

16 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk induktionsplade fi gur 1 fi gur 2 fi gur 3 fi gur 4 figur 5 Den glaskeramiske kogeplade bør kun rengøres, når den er helt afkølet, helst efter hver gang, den har været i brug, ellers vil selv de mindste pletter måske brænde sig fast i kogepladens overfl ade ved efterfølgende brug. Ved almindelig vedligeholdelse af den glaskeramiske kogeplade anvendes specielle rengøringsmidler, som efterlader en beskyttende fi lm på overfl aden. Før brug tørres støv og andre partikler væk fra kogepladen de kan lave ridser i overfl aden (fi gur 1). Forsigtighed: brug af ståluld, slibende svampe og slibende rengøringsmiddel kan ridse kogepladens overfl ade. Overfl aden kan også blive beskadiget ved brug af stærke spraymidler og andre fl ydende kemikalier (fi gur 1 og 2). Mønstermarkeringer kan forsvinde ved brug af stærke rengøringsmidler eller slidte og beskadigede gryder eller pander (fi gur 2). Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud; derefter skal overfl aden tørres med en tør klud (fi gur 3). Pletter af vand fjernes med en let eddikeopløsning, men rammen må ikke tørres af med denne opløsning (kun visse modeller), da den så kan miste glansen. Brug aldrig skrappe spraymidler eller midler indeholdende kalksten (fi gur 3). Større pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Følg producentens instruktioner nøje. Sørg for omhyggeligt at fjerne rester af rengøringsmidler fra kogepladens overfl ade, da det ellers vil blive opvarmet, næste gang kogepladen anvendes, og da muligvis kan beskadige kogepladen (fi gur 3). Genstridige og fastbrændte pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Sørg dog for ikke at berøre kogepladens overfl ade med skraberens håndtag (fi gur 4). Vær yderst forsigtig ved brug af skraberen for at undgå skader! Sukker og sukkerholdig mad kan forårsage uoprettelig skade på den glaskeramiske kogeplades overfl ade (fi gur 5). Rester af sukker og sukkerholdig mad skal skrabes væk fra overfl aden omgående, og mens kogepladen stadig er varm (fi gur 4). Misfarvning af den glaskeramiske kogeplade har på ingen måde betydning for funktion og stabilitet. I de fl este tilfælde vil der efter fastbrændt mad være synlige spor, eller hvis potter og pander (især af aluminium eller kobber) er trukket hen over overfl aden. Disse spor og misfarvninger kan være ganske svære at fjerne. Bemærk: Alle beskrevne skader og misfarvninger er i høj grad et spørgsmål om æstetik og har ingen direkte indfl ydelse på apparatets funktion. Afhjælpning af sådanne skader er ikke dækket af garantien. 16

17 Montering Vigtige advarsler Kogepladen skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Laminat eller andre belægninger på den bordplade, som kogepladen skal monteres i, skal være behandlet med varmebestandig lim (100 C), da bordpladens overfl ade ellers kan blive deformeret eller misfarvet. Kogepladen er beregnet til indbygning i et køkkenelement med en bredde på mindst 600 mm. Når kogepladen er monteret, skal de to beslag forrest være let tilgængelige nedefra. Overskabe skal være placeret, så de ikke er i vejen, når kogepladen bruges. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til emhætten. Minimumsafstanden er 650 mm. Afstanden mellem kogepladens kant og et tilstødende højere køkkenelement skal være mindst 40 mm. Du må gerne opsætte pynteplader og lignende af massivt træ ved kogepladens bagside, hvis du overholder de minimumsafstande, som er vist på monteringstegningerne. Mindsteafstanden mellem kogepladen og den bageste væg er angivet på monteringstegningerne. Het plaatsen van de schuimrubber dichting Voor het inbouwen van het apparaat moet aan de onderkant van de keramische (glazen) kookplaat de bij het apparaat geleverde schuimrubber dichting worden geplakt (zie afbeelding). Het inbouwen van het apparaat zonder dichting is niet toegestaan! De dichting moet op de volgende wijze aan het apparaat worden bevestigd: - de beschermfolie moet van de dichting worden verwijderd, - vervolgens moet de dichting aan de onderkant van het glas worden geplakt en wel 2 tot 3 mm van de rand (zie afbeelding). De dichting moet langs de hele rand van het glas worden geplakt en de hoeken mogen elkaar niet overlappen, - bij het plaatsen van de dichting moet worden voorkomen dat het glas met een scherp voorwerp in aanraking komt. OPMERKING! Bij sommige apparaten is de dichting al aanwezig! 17

18 Udskæringsmål til bordpladen ( )* - SIVK7 Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på mm. Hvis bordpladen er tykkere end 40 mm, skal der raspes af den inderste kant (Figure A), så der opnås tilstrækkelig ventilation. Monteringsvejledning Kogepladen skal placeres helt vandret. Beskyt kanten på udskæringen i bordpladen. Skru de fi re medfølgende beslag fast til kogepladens for- og bagside og til udskæringen i bordpladen med de medfølgende skruer. Kogepladen tilsluttes strømforsyningen (se vejledningen for tilslutning af kogepladen til strømforsyningen). Kogepladen monteres i udskæringen i bordpladen. Kogepladen presses med et fast tryk ned mod køkkenbordet. For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer længere end 6,5 mm. Ventilationsåbninger i køkkenelement For at induktionskogepladen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig luftcirkulation. 18 A Køkkenelement med skuffe Der skal være en åbning i fuld bredde og med en højde på mindst 140 mm bag på køkkenelementet. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Kogepladen er udstyret med en blæser nederst. Hvis der er en skuffe under kogepladen, må genstande i skuffen ikke kunne komme i berøring med blæseren, så den blokeres. Alufolie og brændbare genstande og væsker (f.eks. aerosoler) på ikke opbevares i skuffer tæt på kogepladen. Risiko for eksplosion! Der skal være en åbning på mindst 20 mm mellem skuffens indhold og blæseren.

19 B Køkkenelement med indbygget ovn Under induktionskogepladen må der kun monteres ovne af typen EVP4.., og EVP2.., som er udstyret med blæsere. Før montering af ovnen skal køkkenelementets bagpanel tages af. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. 19

20 Tilslutning Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør. Beskyttelse af eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter. Inden tilslutningen skal De kontrollere, at spændingen, som er angivet på mærkeskiltet, svarer til netspændingen. Mærkeskiltet er placeret på kogepladens underside. Apparatet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm (230 V~). Den elektriske installation skal være forsynet med en afbryder, som adskiller apparatet fra netspændingen i alle poler, og hvor der i åben/afbrudt stilling er mindst 3 mm afstand mellem hver kontakt. Tilslutningen skal vælges med hensyntagen til kapaciteten af elinstallationer og pågældende sikringer. Kogepladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Montering skal foretages således, at det ikke er muligt at få adgang til vitale dele uden værktøj. Kalibrering af kogepladen I forbindelse med tilslutning af netspændingen og efter strømafbrydelse bliver kogepladens taster kalibreret / justeret automatisk for at sikre deres optimale drift. Alle display bliver tændt og forbliver belyst i nogle få sekunder. Lad aldrig diverse genstande stå på kogepladen under kalibreringsprocessen, da det kan provokere de elektroniske taster og forårsage fejlfunktion. I dette tilfælde afbrydes kalibreringen, apparatet melder fejl og reagerer ikke på indstillingen/justeringen. Induktionspladen kan ikke bruges, mens kalibreringen står på. VIGTIGT! Husk at afbryde for strømforsyningen før der bliver foretaget indgreb eller reparation på apparatet. For installation se skemaet. Jordforbindelsen (PE) sluttes til tilslutningen, som er afmærket med jord. Tilslutningskabelet skal monteres igennem afl astningen, som beskytter kablet. Efter tilslutning afprøves alle kogezoner ved, at de tændes i ca. 3 minutter. 20

21 Installationsdiagram Til eltilslutning anbefales: gummikabel af typen H05 RR-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder. PVC isolerede kabler af typen H05 VV-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder, eller andre tilsvarende kabler af tilsvarende kvalitet. 21

22 Tekniske specifikationer Typeskilt A Serienummer B Kode C Model D Type E Varemærke F Teknisk information G Opfyldelse af standarder / symboler VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING PÅ BETJENINGEN AF ENHEDEN. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /da (05-10)

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere