Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner om montering, tilslutning og brug"

Transkript

1 DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade

2 Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet Brandbeskyttelse Denne glaskeramiske induktionskogeplade er kun beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater er emballeret i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste miljøet. Derfor er alle emballagedele tydeligt mærkede. Når apparatet er udtjent, og du ikke længere vil bruge det, skal du bortskaffe det på en miljøvenlig måde. Afl ever apparatet på din lokale genbrugsstation. Læs denne brugsanvisning omhyg-geligt igennem, og følg nøje anvisnin-gerne for opstilling og betjening. Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i privat hus-holdning. Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er gældende for fl ere forskellige modeller. Der vil der-for kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til De-res model. Ved udpakningen bør De straks undersøge produktet for even-tuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser på induktionspladen. Tag ikke produktet i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje-forhand-ler. Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regler og bestemmelser. Typeskiltet er anbragt på apparatets underside. Induktionspladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Vigtige oplysninger...3 Glaskeramisk induktionsplade...4 Betjening...8 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk...16 induktionsplade...16 Montering...17 Tilslutning...20 Tekniske specifikationer

3 Vigtige oplysninger Apparatet skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Hold altid børn under opsyn, når apparatet er i brug. Risiko for forbrænding og skoldning! Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Det medfører brandfare, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden overvåger madlavningen. Brug ikke apparatet som rumopvarmning. Stil ikke tomt kogegrej på apparatet. Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage ridser. Brug aldrig kogegrej af plastik eller aluminium, da kogepladen kan tage skade. Ligeledes må der aldrig stilles køkkengrej af metal såsom bestik, knive, låg osv. oven på induktionspladen, da de kan blive meget varme. Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner. Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande, materialer eller væsker såsom rengøringsmidler eller aerosoler under kogepladen. Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overfl ade. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet. I tilfælde af fejl på apparatet, skal du omgående afbryde det fra lysnettet og kontakte en kvalifi ceret installatør. Brug ikke damprensere eller højttryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er fremstillet til at overholde de relevante sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler dog, at personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale evner, eller personer, som ikke har tilstrækkelig erfaring med eller viden om apparatet, bruger apparatet, medmindre de er under opsyn af en kvalifi ceret person. Den samme anbefaling gælder, hvis apparatet skal bruges af mindreårige personer. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 3

4 Glaskeramisk induktionsplade 1. Bagerste induktionskogezone (bagerste venstre - A) 2. Bagerste højre induktionskogezone 3. Forreste venstre induktionskogezone 4. Forreste højre induktionskogezone 5. Betjeningspanel Brug af kogepladen A Tænd/sluk B Kogepladeeffekt eller restvarmeindikator B1 Symboler efter tallene: - Tændt: Kogezonen kan reguleres. - Slukket: Kogezonen kan ikke reguleres. C Valg af kogezone samt ON/OFF-sensorer (+) D Børnesikring E Sensor (-) F ON/OFF-sensor til ekstra effektindstilling (kun nogle modeller) G Timer til/fra (+) H Timer display H1 Kontrollampe til timerstyret kogezone H2 Symbol på urdisplay: - Tændt: Tidsindstilling mulig - Slukket: Tidsindstilling ikke mulig 4

5 Funktionsprincip for induktionsplade Den keramiske induktionsplade er forsynet med tre eller fi re kogeplader. Varmefl aden er helt fl ad og glat og har ingen kanter, hvor der kan opsamles snavs. Induktionspladen er forsynet med højeffektive induktionskogeplader. Varmen afgives direkte under gryderne, hvor der er mest brug for den, og der er intet varmetab på den keramiske glasfl ade. Energiforbruget er derfor markant mindre end ved traditionelle kogeplader, der fungerer i henhold til varmestråleprincippet. Glaskeramiske kogeplader opvarmes ikke direkte, men kun gennem den varme, der returneres fra gryden. Denne varme bevares som»restvarme«, efter at kogepladen er slukket. Induktionspladen udvikler varme fra induktionsspolen, der er monteret under den keramiske glasfl ade. Spolen skaber et magnetfelt under gryden (der kan være magnetiseret), som til gengæld udvikler hvirvelstrøm til opvarmning af pladen. VIGTIGT! OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares fl ot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. Kogegrej til brug på induktionsplader Induktionspladen fungerer kun optimalt sammen med det rigtige kogegrej. Kogegrejet skal anbringes midt på kogezonen. Det kogegrej, der anvendes sammen med induktionspladen, skal understøtte induktionsvarme, for eksempel stål, emalje eller stållegering. Gryder fremstillet af stållegering med kobbereller aluminiumbund samt glasgryder kan ikke bruges. Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. Kontrollér altid, at gryder understøtter induktionsvarme. Kogezonen Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Minimum grydebund diameter Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettest Ved hjælp af en lille magnet kan du efterprøve, om dit kogegrej er magnetisk. Brug kun kogegrej, som magneten kan hænge fast på. Gryderegistrering En af de mange fordele ved induktionskogeplader er gryderegistrering. Selv om der ikke står en gryde på kogezonen, eller hvis grydediameteren er mindre end diameteren på den relevante kogezone, forekommer der ikke noget varmetab. Hvis gryden er meget mindre end kogezonen, er det ikke sikkert, at den kan registreres af kogezonen. Hvis kogezonen er tændt, vises symbolet»u«på displayet. Hvis der anbringes en gryde på kogezonen inden for de næste 10 minutter, registreres den automatisk af kogezonen, hvorefter kogezonen opvarmes til den valgte effekt. Når gryden fjernes fra kogezonen, afbrydes strømmen til kogezonen. Hvis gryden har en mindre diameter end kogezonen, bruges kun den mængde energi, der er nødvendig for at opvarme gryden. Kogezonen kan blive beskadiget: Hvis der stilles tomt kogegrej på den. Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene og tørre, så energien kan overføres mellem dem, og så kogezonerne ikke tager skade. Brug kun magnetisk kogegrej til kogning og stegning, f.eks. emaljeret kogegrej eller kogegrej af stål eller støbejern. Ellers fungerer kogezonerne ikke. Indstilling af varmeeffekten Kogepladernes varmeeffekt kan indstilles på ni forskellige niveauer. Følgende skema viser de enkelte effektniveauers anvendelsesområde. 6

7 Varme-effekt Brug 0 Slukket. Brug af restvarme. 1-2 Opvarmning af varm mad, småkogning af mindre portioner (laveste indstilling) 3 Småkogning ved lav effekt (fortsat tilberedning efter kraftig opstart) 4-5 Langtidstilberedning (fortsat) af større portioner samt stegning af større mængder 6 Stegning, bruning 7-8 Stegning 9 Start af tilberedning, stegning A Automatisk lynopvarmning P Ekstra stor effekt til større mængder mad (kun visse modeller) Energisparetips Ved køb af kogegrej er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse: Grydediameteren henviser typisk til den øverste del af gryden, der ofte er større end bunden. Trykkogere (økonomigryder), der anvender damp i en tætsluttende gryde, er særligt økonomiske og sparer både tid og energi. Kortere kogetider sikrer, at fl ere vitaminer bevares i maden. Kom altid tilstrækkeligt vand i trykkogere, da der ellers kan opstå overopvarmning, der kan ødelægge enten trykkogeren eller kogepladen. Anvend låg, hvor det er muligt. Kogegrejets størrelse skal stå i forhold til den mængde madvarer, der skal tilberedes. Anvendes evt. en stor gryde til at tilberede en lille mængde madvarer, vil dette øge energiforbruget. 7

8 Betjening Når kogepladen tændes, lyser alle symboler på displayet kortvarigt. Kogepladen er herefter klar til brug. Kogepladen er forsynet med elektroniske sensorer, der aktiveres, hvis den markerede overflade berøres med fingerspidsen i mere end 1 sekund. Hver gang der trykkes på en sensor, bekræftes dette af et kort bip. Anbring ikke noget på sensorområdet. Sørg for, at sensorerne altid er rene. Sådan tændes kogepladen Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) i mindst 1 sekund. Kogepladen er nu tændt.»0«vises, og decimalpunktet (B1) ved hvert display (B) blinker. Du skal nu begynde at indstille en kogezone inden for 10 sekunder, da kogepladen ellers slukkes. Aktivering af kogeplader Når du har tændt for kogepladen på sensoren Tænd/sluk (A), kan du tænde de enkelte kogezoner inden for 10 sekunder. Tryk på sensoren til den ønskede kogezone (C).»0«og et decimalpunkt (B1) tændes for den valgte kogezone. Indstil den ønskede tilberedningseffekt fra 1 til 9 ved at røre ved sensorerne»+» (C) eller»-«(e). Hvis sensoren»+» (C) eller»-«(e) holdes inde, forøges eller reduceres effektniveauet automatisk. Effektniveauet kan også ændres trinvist ved gentagne gange at røre ved de relevante sensorer. Du kan kun indstille effekten for én kogezone ad gangen. Den valgte kogezone indikeres med et blinkende decimalpunkt (B1). Deaktivering af kogeplader For at kunne betjene en kogeplade, skal symbolet (B1) være tændt. Tryk på kogezonens tænd/sluk-sensor - (E) for at indstille effekten til 0. Hvis effekten er indstillet til»0«, slukkes kogepladen efter 20 sekunder. 8

9 Hurtig slukning Den relevante kogezonen skal være aktiveret, og det indikeres af et tændt decimalpunkt (B1). Kogezonen slukkes med det samme, hvis du trykker på sensorerne + og (C og E) samtidigt. Sådan slukkes kogepladen Kogepladen slukkes ved at trykke på sensoren Tænd/sluk (A). Alle indstillinger nulstilles. Aktivering af børnesikring Du kan forhindre utilsigtet brug af kogepladen ved at aktivere børnesikringen. Dermed fungerer apparatlåsen også som børnesikring. Aktivere apparatlåsen Kogepladen skal være slukket. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Indstillingen 0 vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Der lyder et bip. Tryk derefter på sensoren (+) igen- Symbolet L vises på alle displays i nogle få sekunder. Børnesikringen er nu slået til. Deaktivere apparatlåsen Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Der lyder et bip. Tryk på sensoren (-) igen. Børnesikringen er nu slået fra. Deaktivere apparatlåsen midlertidigt Børnesikringen kan deaktiveres midlertidigt, så du stadig kan lave mad på kogepladen. Efter madlavningen slås børnesikringen automatisk til igen. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Nu kan du tænde for den ønskede kogezone. Restvarmeindikator Den glaskeramiske induktionsplade er også forsynet med en restvarmeindikator»h«. Kogepladerne opvarmes ikke direkte, men gennem strålevarmen fra gryden. Hvis symbolet»h«vises, efter at kogepladen er slukket, kan restvarmen bruges til 9

10 opvarmning af mad eller til smeltning af smør. Selvom symbolet»h«forsvinder, kan kogepladen stadig være varm. Undgå at røre ved kogepladen! Ekstra stor effekt (kogezoner med symbolet P, kun visse modeller) For at varme maden hurtigt op på kogezoner med symbolet P, kan du slå Power boost-funktionen til. Dermed tilføres kogezonen mere energi, så selv større mængder mad kan opvarmes hurtigt. Power boost-funktionen er slået til i 8 minutter, hvorefter kogezonens indstilling automatisk ændres til effekttrin 9. Når Power boost-funktionen er slået til, kan kogepladen overfor ikke indstilles til fuld effekt. Effekttrinnet sænkes automatisk, hvis det er for højt. Bruge Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for at vælge kogezone. Tryk umiddelbart efter på sensoren P (F) for at slå Power boost-funktionen til. Symbolet P vises på displayet. Efter 8 minutter indstilles kogezonen automatisk til effekttrin 9. Afbrydelse af Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for den relevante kogezone, og umiddelbart derefter på sensoren P. Symbolet P forsvinder, og kogezonen indstilles automatisk på effekttrin 9. Automatisk lynopvarmning Når den power boost-funktionen er aktiveret, er kogezonen indstillet til maksimal effekt i en begrænset periode alt efter den valgte effekt, hvorefter effektniveauet automatisk sænkes til det først valgte trin, så tilberedningen kan fortsætte. Power boost-funktionen kan bruges på alle kogezoner på alle effektindstillinger undtagen 9, da kogezonen i dette tilfælde allerede yder den maksimale effekt. Bruge automatisk lynopvarmning Indstil kogepladen på effektniveau»0«. Rør ved sensoren»e«, så effektniveauet på displayet indstilles til 9. Rør ved sensoren»+«(c) på den relevante kogeplade, så symbolet»a«vises på displayet. Vælg det ønskede effektniveau. Symbolet»A«og det valgte effektniveau vises kortvarigt på displayet. Når den indstillede lynopvarmningsperiode er gået, skifter kogepladen til det forindstillede effektniveau, der derefter vises konstant på displayet. Hvis kogegrejet fjernes fra kogepladen, og stilles tilbage på kogepladen inden for 10 minutter, aktiveres lynopvarmningsfunktionen igen. 10

11 Hvis der vælges automatisk lynopvarmning og ekstra stor effekt samtidigt, anvendes der kun ekstra stor effekt. Ret/tilberedningsfunktion Mængde Effekttrin Tilberedningstid (minutter) Suppe/genopvarmning 0,5-1 liter A Mælk/genopvarmning 0,2-0,4 liter A Ris/simre Kogte kartofl er Friske grøntsager/ kogning 125g - 250g Cirka ml vand 750g - 1,5kg Cirka ml vand 0,5-1 kg Cirka ml vand A A A Tabellen nedenfor viser nogle retter, hvor hurtig opvarmning er velegnet. De viste værdier er omtrentlige og afhænger af andre faktorer (f.eks. kogegrejets art og kvalitet, vandmængde m.m.). Mindre mængder er beregnet til mindre kogezoner, og større mængder til større kogezoner. Automatisk lynopvarmning er velegnet til... fødevarer, der er kolde ved begyndelsen af tilberedningen og derfor skal opvarmes ved høj effekt, før det skal have lov til at passe sig selv (for eksempel gullasch). Automatisk lynopvarmning er ikke velegnet til... stegning eller småkogning af mad, hvor det er nødvendigt at vende maden jævnligt, røre i maden eller tilsætte vand. friturestegning eller bagværk med meget væske. fødevarer, der tilberedes over længere tid i trykkoger. 11

12 Begrænset driftstid Automatisk sikkerhedsafbryder Forløb, før Varme-effekt sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen (i timer) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovenstående skema viser, hvor lang tid en given kogeplade kan anvendes ved den anførte effekt, før sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen. Hvis en kogeplade deaktiveres af sikkerhedsmekanismen, vises symbolerne»0«eller»h«på displayet, hvis der ikke er nogen restvarme tilbage. Eksempel: Indstil kogezonens effekttrin til 6, og lad den være tændt et stykke tid. Hvis kogezonens effekt ikke ændres, slukker sikkerhedsafbryderen for kogezonen efter 3½ time. Automatisk sikkerhedsafbryder Hver kogezone er udstyret med en blæser, som køler de elektroniske dele under brug, og som fortsætter med at køre nogle minutter efter at kogepladen er slukket - når symbolet H lyser. Induktionskogepladen er også udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der beskytter de elektroniske dele. Sikkerhedsmekanismen fungerer på fl ere måder. Hvis kogezonens temperatur stiger markant, reduceres kogezonens effekt automatisk. Hvis det ikke er nok til, reduceres eller afbrydes strømmen til de øvrige tændte kogezoner også. Hvis det sker, vises fejlmeddelelsen E2 på displayet. Når kogepladen er kølet af, kan den bruges igen. Timerfunktion (afhænger af modellen) TIMERFUNKTION Timerfunktionen letter tilberedningen, da en kogezone kan indstilles til at fungere i en bestemt periode. Funktionen kan også bruges som minutur. 12

13 Aktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Brug sensorerne + eller - (C eller E) til at vælge effekttrin fra 1-9. Tryk på sensoren Timer (G) for at aktivere timeren. 00 vises på displayet (H). Brug sensorerne + eller - (G eller E) til at indstille den ønskede tilberedningstid (01 til 99 minutter). Timeren starter automatisk efter et par sekunder. Kontrollampen for den valgte timerstyrede kogezone (H1) tændes også. Timeren kan indstilles uafhængigt for hver enkelt kogezone. Hold sensorerne + eller - (G eller E) nede for at ændre indstillingen hurtigere. Ændring af den indstillede tilberedningstid Den indstillede tilberedningstid kan altid ændres under brug af kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Symbolet (H1) vises for den valgte kogeplade. Indstil den ønskede tilberedningstid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Resterende tilberedningstid Den resterende tilberedningstid kan vises ved at røre ved ON/ OFF-sensoren (C) på kogepladen. Deaktivering af timer Når den indstillede tilberedningstid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Deaktivering af timer før den indstillede tid: Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Timerfunktionen deaktiveres, og kogepladen forbliver tændt, til den slukkes manuelt. 13

14 Hurtig deaktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå timeren fra. 00 vises på timerdisplayet (H), og kogezonedisplayet viser fortsat det valgte effekttrin. MINUTUR Timeren kan også bruges som minutur men kun, hvis alle kogezoner er slukket. Timerindstilling Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) for at tænde kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Indstil den ønskede tid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Deaktivering af minutur Når den indstillede tid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Hvis minuturfunktionen skal deaktiveres, før den indstillede tid er gået: Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Minuturet er nu slået fra. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå minuturet fra. Når minuturfunktionen er aktiveret, kan timeren ikke indstilles for kogepladerne (minuturfunktionen skal deaktiveres, før timerfunktionen kan indstilles). 14

15 Sikkerhedsfunktioner og fejlvisning Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis temperaturen bliver for høj, slukkes de relevante kogeplader og i nogle tilfælde alle kogeplader automatisk. Fejl, mulig årsag og afhjælpning Konstant lydsignal eller»er03«- Der er spildt vand på sensorfl aden. (Tør sensorens overfl ade ren) Blinkende E/2 - Kogezonen er blevet overophedet. Lad den køle af. I tilfælde af driftsfejl, eller hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du afbryde kogepladen fra lysnettet i nogle få minutter (slå relæet fra eller afbryd sikringsgruppen), og slut derefter kogepladen til igen. 15

16 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk induktionsplade fi gur 1 fi gur 2 fi gur 3 fi gur 4 figur 5 Den glaskeramiske kogeplade bør kun rengøres, når den er helt afkølet, helst efter hver gang, den har været i brug, ellers vil selv de mindste pletter måske brænde sig fast i kogepladens overfl ade ved efterfølgende brug. Ved almindelig vedligeholdelse af den glaskeramiske kogeplade anvendes specielle rengøringsmidler, som efterlader en beskyttende fi lm på overfl aden. Før brug tørres støv og andre partikler væk fra kogepladen de kan lave ridser i overfl aden (fi gur 1). Forsigtighed: brug af ståluld, slibende svampe og slibende rengøringsmiddel kan ridse kogepladens overfl ade. Overfl aden kan også blive beskadiget ved brug af stærke spraymidler og andre fl ydende kemikalier (fi gur 1 og 2). Mønstermarkeringer kan forsvinde ved brug af stærke rengøringsmidler eller slidte og beskadigede gryder eller pander (fi gur 2). Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud; derefter skal overfl aden tørres med en tør klud (fi gur 3). Pletter af vand fjernes med en let eddikeopløsning, men rammen må ikke tørres af med denne opløsning (kun visse modeller), da den så kan miste glansen. Brug aldrig skrappe spraymidler eller midler indeholdende kalksten (fi gur 3). Større pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Følg producentens instruktioner nøje. Sørg for omhyggeligt at fjerne rester af rengøringsmidler fra kogepladens overfl ade, da det ellers vil blive opvarmet, næste gang kogepladen anvendes, og da muligvis kan beskadige kogepladen (fi gur 3). Genstridige og fastbrændte pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Sørg dog for ikke at berøre kogepladens overfl ade med skraberens håndtag (fi gur 4). Vær yderst forsigtig ved brug af skraberen for at undgå skader! Sukker og sukkerholdig mad kan forårsage uoprettelig skade på den glaskeramiske kogeplades overfl ade (fi gur 5). Rester af sukker og sukkerholdig mad skal skrabes væk fra overfl aden omgående, og mens kogepladen stadig er varm (fi gur 4). Misfarvning af den glaskeramiske kogeplade har på ingen måde betydning for funktion og stabilitet. I de fl este tilfælde vil der efter fastbrændt mad være synlige spor, eller hvis potter og pander (især af aluminium eller kobber) er trukket hen over overfl aden. Disse spor og misfarvninger kan være ganske svære at fjerne. Bemærk: Alle beskrevne skader og misfarvninger er i høj grad et spørgsmål om æstetik og har ingen direkte indfl ydelse på apparatets funktion. Afhjælpning af sådanne skader er ikke dækket af garantien. 16

17 Montering Vigtige advarsler Kogepladen skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Laminat eller andre belægninger på den bordplade, som kogepladen skal monteres i, skal være behandlet med varmebestandig lim (100 C), da bordpladens overfl ade ellers kan blive deformeret eller misfarvet. Kogepladen er beregnet til indbygning i et køkkenelement med en bredde på mindst 600 mm. Når kogepladen er monteret, skal de to beslag forrest være let tilgængelige nedefra. Overskabe skal være placeret, så de ikke er i vejen, når kogepladen bruges. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til emhætten. Minimumsafstanden er 650 mm. Afstanden mellem kogepladens kant og et tilstødende højere køkkenelement skal være mindst 40 mm. Du må gerne opsætte pynteplader og lignende af massivt træ ved kogepladens bagside, hvis du overholder de minimumsafstande, som er vist på monteringstegningerne. Mindsteafstanden mellem kogepladen og den bageste væg er angivet på monteringstegningerne. Het plaatsen van de schuimrubber dichting Voor het inbouwen van het apparaat moet aan de onderkant van de keramische (glazen) kookplaat de bij het apparaat geleverde schuimrubber dichting worden geplakt (zie afbeelding). Het inbouwen van het apparaat zonder dichting is niet toegestaan! De dichting moet op de volgende wijze aan het apparaat worden bevestigd: - de beschermfolie moet van de dichting worden verwijderd, - vervolgens moet de dichting aan de onderkant van het glas worden geplakt en wel 2 tot 3 mm van de rand (zie afbeelding). De dichting moet langs de hele rand van het glas worden geplakt en de hoeken mogen elkaar niet overlappen, - bij het plaatsen van de dichting moet worden voorkomen dat het glas met een scherp voorwerp in aanraking komt. OPMERKING! Bij sommige apparaten is de dichting al aanwezig! 17

18 Udskæringsmål til bordpladen ( )* - SIVK7 Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på mm. Hvis bordpladen er tykkere end 40 mm, skal der raspes af den inderste kant (Figure A), så der opnås tilstrækkelig ventilation. Monteringsvejledning Kogepladen skal placeres helt vandret. Beskyt kanten på udskæringen i bordpladen. Skru de fi re medfølgende beslag fast til kogepladens for- og bagside og til udskæringen i bordpladen med de medfølgende skruer. Kogepladen tilsluttes strømforsyningen (se vejledningen for tilslutning af kogepladen til strømforsyningen). Kogepladen monteres i udskæringen i bordpladen. Kogepladen presses med et fast tryk ned mod køkkenbordet. For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer længere end 6,5 mm. Ventilationsåbninger i køkkenelement For at induktionskogepladen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig luftcirkulation. 18 A Køkkenelement med skuffe Der skal være en åbning i fuld bredde og med en højde på mindst 140 mm bag på køkkenelementet. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Kogepladen er udstyret med en blæser nederst. Hvis der er en skuffe under kogepladen, må genstande i skuffen ikke kunne komme i berøring med blæseren, så den blokeres. Alufolie og brændbare genstande og væsker (f.eks. aerosoler) på ikke opbevares i skuffer tæt på kogepladen. Risiko for eksplosion! Der skal være en åbning på mindst 20 mm mellem skuffens indhold og blæseren.

19 B Køkkenelement med indbygget ovn Under induktionskogepladen må der kun monteres ovne af typen EVP4.., og EVP2.., som er udstyret med blæsere. Før montering af ovnen skal køkkenelementets bagpanel tages af. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. 19

20 Tilslutning Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør. Beskyttelse af eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter. Inden tilslutningen skal De kontrollere, at spændingen, som er angivet på mærkeskiltet, svarer til netspændingen. Mærkeskiltet er placeret på kogepladens underside. Apparatet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm (230 V~). Den elektriske installation skal være forsynet med en afbryder, som adskiller apparatet fra netspændingen i alle poler, og hvor der i åben/afbrudt stilling er mindst 3 mm afstand mellem hver kontakt. Tilslutningen skal vælges med hensyntagen til kapaciteten af elinstallationer og pågældende sikringer. Kogepladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Montering skal foretages således, at det ikke er muligt at få adgang til vitale dele uden værktøj. Kalibrering af kogepladen I forbindelse med tilslutning af netspændingen og efter strømafbrydelse bliver kogepladens taster kalibreret / justeret automatisk for at sikre deres optimale drift. Alle display bliver tændt og forbliver belyst i nogle få sekunder. Lad aldrig diverse genstande stå på kogepladen under kalibreringsprocessen, da det kan provokere de elektroniske taster og forårsage fejlfunktion. I dette tilfælde afbrydes kalibreringen, apparatet melder fejl og reagerer ikke på indstillingen/justeringen. Induktionspladen kan ikke bruges, mens kalibreringen står på. VIGTIGT! Husk at afbryde for strømforsyningen før der bliver foretaget indgreb eller reparation på apparatet. For installation se skemaet. Jordforbindelsen (PE) sluttes til tilslutningen, som er afmærket med jord. Tilslutningskabelet skal monteres igennem afl astningen, som beskytter kablet. Efter tilslutning afprøves alle kogezoner ved, at de tændes i ca. 3 minutter. 20

21 Installationsdiagram Til eltilslutning anbefales: gummikabel af typen H05 RR-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder. PVC isolerede kabler af typen H05 VV-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder, eller andre tilsvarende kabler af tilsvarende kvalitet. 21

22 Tekniske specifikationer Typeskilt A Serienummer B Kode C Model D Type E Varemærke F Teknisk information G Opfyldelse af standarder / symboler VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING PÅ BETJENINGEN AF ENHEDEN. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /da (05-10)

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

Glaskeramisk kogeplade

Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Den glaskeramiske indbygningskogeplade er kun til husholdningsbrug. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes eller bortskaffes uden

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Installations og betjening. Installations- och bruksanvisning. Glaskeramisk inbyggnadshäll. Glaskeramisk indbygningskogeplade

Installations og betjening. Installations- och bruksanvisning. Glaskeramisk inbyggnadshäll. Glaskeramisk indbygningskogeplade DK SE Installations og betjening Installations- och bruksanvisning Glaskeramisk inbyggnadshäll Glaskeramisk indbygningskogeplade Glaskeramisk indbygningskogeplade DK SI Kære kunde Denne glaskeramiske indbygningskogeplade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2 Type KPN 60-00 ELS DK Betjeningsvejledning...2 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading As på tlf: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224 3.1 Vores miljøhensyn... 224 3.2 Dine miljøhensyn... 224 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32 KEN Storkøkken Salg tlf.: 86 24 84 00 Service tlf.: 87 411 499 Side 1 af 1. GENERELT... 3 1.1 SYMBOLER I DENNE MANUAL... 3 1.2 SYMBOLER PÅ KOMFURET... 3 1.3 KONTROL AF SAMHØRIGHED MELLEM MANUAL OG KOMFUR...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb Datablad Induktions & Kogeplader Hvidevarer > Induktions & Kogeplader Vare: Beskrivelse: HK654403FB Aeg Induktionskogeplade Altid god lav pris. Dette produkt har 2+2års garanti! Pr odukt information https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere