Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner om montering, tilslutning og brug"

Transkript

1 DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade

2 Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet Brandbeskyttelse Denne glaskeramiske induktionskogeplade er kun beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater er emballeret i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste miljøet. Derfor er alle emballagedele tydeligt mærkede. Når apparatet er udtjent, og du ikke længere vil bruge det, skal du bortskaffe det på en miljøvenlig måde. Afl ever apparatet på din lokale genbrugsstation. Læs denne brugsanvisning omhyg-geligt igennem, og følg nøje anvisnin-gerne for opstilling og betjening. Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i privat hus-holdning. Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er gældende for fl ere forskellige modeller. Der vil der-for kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til De-res model. Ved udpakningen bør De straks undersøge produktet for even-tuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser på induktionspladen. Tag ikke produktet i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje-forhand-ler. Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regler og bestemmelser. Typeskiltet er anbragt på apparatets underside. Induktionspladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Vigtige oplysninger...3 Glaskeramisk induktionsplade...4 Betjening...8 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk...16 induktionsplade...16 Montering...17 Tilslutning...20 Tekniske specifikationer

3 Vigtige oplysninger Apparatet skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Hold altid børn under opsyn, når apparatet er i brug. Risiko for forbrænding og skoldning! Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Det medfører brandfare, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden overvåger madlavningen. Brug ikke apparatet som rumopvarmning. Stil ikke tomt kogegrej på apparatet. Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage ridser. Brug aldrig kogegrej af plastik eller aluminium, da kogepladen kan tage skade. Ligeledes må der aldrig stilles køkkengrej af metal såsom bestik, knive, låg osv. oven på induktionspladen, da de kan blive meget varme. Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner. Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande, materialer eller væsker såsom rengøringsmidler eller aerosoler under kogepladen. Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overfl ade. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet. I tilfælde af fejl på apparatet, skal du omgående afbryde det fra lysnettet og kontakte en kvalifi ceret installatør. Brug ikke damprensere eller højttryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er fremstillet til at overholde de relevante sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler dog, at personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale evner, eller personer, som ikke har tilstrækkelig erfaring med eller viden om apparatet, bruger apparatet, medmindre de er under opsyn af en kvalifi ceret person. Den samme anbefaling gælder, hvis apparatet skal bruges af mindreårige personer. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 3

4 Glaskeramisk induktionsplade 1. Bagerste induktionskogezone (bagerste venstre - A) 2. Bagerste højre induktionskogezone 3. Forreste venstre induktionskogezone 4. Forreste højre induktionskogezone 5. Betjeningspanel Brug af kogepladen A Tænd/sluk B Kogepladeeffekt eller restvarmeindikator B1 Symboler efter tallene: - Tændt: Kogezonen kan reguleres. - Slukket: Kogezonen kan ikke reguleres. C Valg af kogezone samt ON/OFF-sensorer (+) D Børnesikring E Sensor (-) F ON/OFF-sensor til ekstra effektindstilling (kun nogle modeller) G Timer til/fra (+) H Timer display H1 Kontrollampe til timerstyret kogezone H2 Symbol på urdisplay: - Tændt: Tidsindstilling mulig - Slukket: Tidsindstilling ikke mulig 4

5 Funktionsprincip for induktionsplade Den keramiske induktionsplade er forsynet med tre eller fi re kogeplader. Varmefl aden er helt fl ad og glat og har ingen kanter, hvor der kan opsamles snavs. Induktionspladen er forsynet med højeffektive induktionskogeplader. Varmen afgives direkte under gryderne, hvor der er mest brug for den, og der er intet varmetab på den keramiske glasfl ade. Energiforbruget er derfor markant mindre end ved traditionelle kogeplader, der fungerer i henhold til varmestråleprincippet. Glaskeramiske kogeplader opvarmes ikke direkte, men kun gennem den varme, der returneres fra gryden. Denne varme bevares som»restvarme«, efter at kogepladen er slukket. Induktionspladen udvikler varme fra induktionsspolen, der er monteret under den keramiske glasfl ade. Spolen skaber et magnetfelt under gryden (der kan være magnetiseret), som til gengæld udvikler hvirvelstrøm til opvarmning af pladen. VIGTIGT! OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares fl ot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. Kogegrej til brug på induktionsplader Induktionspladen fungerer kun optimalt sammen med det rigtige kogegrej. Kogegrejet skal anbringes midt på kogezonen. Det kogegrej, der anvendes sammen med induktionspladen, skal understøtte induktionsvarme, for eksempel stål, emalje eller stållegering. Gryder fremstillet af stållegering med kobbereller aluminiumbund samt glasgryder kan ikke bruges. Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. Kontrollér altid, at gryder understøtter induktionsvarme. Kogezonen Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Minimum grydebund diameter Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettest Ved hjælp af en lille magnet kan du efterprøve, om dit kogegrej er magnetisk. Brug kun kogegrej, som magneten kan hænge fast på. Gryderegistrering En af de mange fordele ved induktionskogeplader er gryderegistrering. Selv om der ikke står en gryde på kogezonen, eller hvis grydediameteren er mindre end diameteren på den relevante kogezone, forekommer der ikke noget varmetab. Hvis gryden er meget mindre end kogezonen, er det ikke sikkert, at den kan registreres af kogezonen. Hvis kogezonen er tændt, vises symbolet»u«på displayet. Hvis der anbringes en gryde på kogezonen inden for de næste 10 minutter, registreres den automatisk af kogezonen, hvorefter kogezonen opvarmes til den valgte effekt. Når gryden fjernes fra kogezonen, afbrydes strømmen til kogezonen. Hvis gryden har en mindre diameter end kogezonen, bruges kun den mængde energi, der er nødvendig for at opvarme gryden. Kogezonen kan blive beskadiget: Hvis der stilles tomt kogegrej på den. Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene og tørre, så energien kan overføres mellem dem, og så kogezonerne ikke tager skade. Brug kun magnetisk kogegrej til kogning og stegning, f.eks. emaljeret kogegrej eller kogegrej af stål eller støbejern. Ellers fungerer kogezonerne ikke. Indstilling af varmeeffekten Kogepladernes varmeeffekt kan indstilles på ni forskellige niveauer. Følgende skema viser de enkelte effektniveauers anvendelsesområde. 6

7 Varme-effekt Brug 0 Slukket. Brug af restvarme. 1-2 Opvarmning af varm mad, småkogning af mindre portioner (laveste indstilling) 3 Småkogning ved lav effekt (fortsat tilberedning efter kraftig opstart) 4-5 Langtidstilberedning (fortsat) af større portioner samt stegning af større mængder 6 Stegning, bruning 7-8 Stegning 9 Start af tilberedning, stegning A Automatisk lynopvarmning P Ekstra stor effekt til større mængder mad (kun visse modeller) Energisparetips Ved køb af kogegrej er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse: Grydediameteren henviser typisk til den øverste del af gryden, der ofte er større end bunden. Trykkogere (økonomigryder), der anvender damp i en tætsluttende gryde, er særligt økonomiske og sparer både tid og energi. Kortere kogetider sikrer, at fl ere vitaminer bevares i maden. Kom altid tilstrækkeligt vand i trykkogere, da der ellers kan opstå overopvarmning, der kan ødelægge enten trykkogeren eller kogepladen. Anvend låg, hvor det er muligt. Kogegrejets størrelse skal stå i forhold til den mængde madvarer, der skal tilberedes. Anvendes evt. en stor gryde til at tilberede en lille mængde madvarer, vil dette øge energiforbruget. 7

8 Betjening Når kogepladen tændes, lyser alle symboler på displayet kortvarigt. Kogepladen er herefter klar til brug. Kogepladen er forsynet med elektroniske sensorer, der aktiveres, hvis den markerede overflade berøres med fingerspidsen i mere end 1 sekund. Hver gang der trykkes på en sensor, bekræftes dette af et kort bip. Anbring ikke noget på sensorområdet. Sørg for, at sensorerne altid er rene. Sådan tændes kogepladen Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) i mindst 1 sekund. Kogepladen er nu tændt.»0«vises, og decimalpunktet (B1) ved hvert display (B) blinker. Du skal nu begynde at indstille en kogezone inden for 10 sekunder, da kogepladen ellers slukkes. Aktivering af kogeplader Når du har tændt for kogepladen på sensoren Tænd/sluk (A), kan du tænde de enkelte kogezoner inden for 10 sekunder. Tryk på sensoren til den ønskede kogezone (C).»0«og et decimalpunkt (B1) tændes for den valgte kogezone. Indstil den ønskede tilberedningseffekt fra 1 til 9 ved at røre ved sensorerne»+» (C) eller»-«(e). Hvis sensoren»+» (C) eller»-«(e) holdes inde, forøges eller reduceres effektniveauet automatisk. Effektniveauet kan også ændres trinvist ved gentagne gange at røre ved de relevante sensorer. Du kan kun indstille effekten for én kogezone ad gangen. Den valgte kogezone indikeres med et blinkende decimalpunkt (B1). Deaktivering af kogeplader For at kunne betjene en kogeplade, skal symbolet (B1) være tændt. Tryk på kogezonens tænd/sluk-sensor - (E) for at indstille effekten til 0. Hvis effekten er indstillet til»0«, slukkes kogepladen efter 20 sekunder. 8

9 Hurtig slukning Den relevante kogezonen skal være aktiveret, og det indikeres af et tændt decimalpunkt (B1). Kogezonen slukkes med det samme, hvis du trykker på sensorerne + og (C og E) samtidigt. Sådan slukkes kogepladen Kogepladen slukkes ved at trykke på sensoren Tænd/sluk (A). Alle indstillinger nulstilles. Aktivering af børnesikring Du kan forhindre utilsigtet brug af kogepladen ved at aktivere børnesikringen. Dermed fungerer apparatlåsen også som børnesikring. Aktivere apparatlåsen Kogepladen skal være slukket. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Indstillingen 0 vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Der lyder et bip. Tryk derefter på sensoren (+) igen- Symbolet L vises på alle displays i nogle få sekunder. Børnesikringen er nu slået til. Deaktivere apparatlåsen Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Der lyder et bip. Tryk på sensoren (-) igen. Børnesikringen er nu slået fra. Deaktivere apparatlåsen midlertidigt Børnesikringen kan deaktiveres midlertidigt, så du stadig kan lave mad på kogepladen. Efter madlavningen slås børnesikringen automatisk til igen. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet L vises på alle displays. Tryk på sensorerne (D +/-) samtidigt. Symbolet 0 vises på alle displays. Nu kan du tænde for den ønskede kogezone. Restvarmeindikator Den glaskeramiske induktionsplade er også forsynet med en restvarmeindikator»h«. Kogepladerne opvarmes ikke direkte, men gennem strålevarmen fra gryden. Hvis symbolet»h«vises, efter at kogepladen er slukket, kan restvarmen bruges til 9

10 opvarmning af mad eller til smeltning af smør. Selvom symbolet»h«forsvinder, kan kogepladen stadig være varm. Undgå at røre ved kogepladen! Ekstra stor effekt (kogezoner med symbolet P, kun visse modeller) For at varme maden hurtigt op på kogezoner med symbolet P, kan du slå Power boost-funktionen til. Dermed tilføres kogezonen mere energi, så selv større mængder mad kan opvarmes hurtigt. Power boost-funktionen er slået til i 8 minutter, hvorefter kogezonens indstilling automatisk ændres til effekttrin 9. Når Power boost-funktionen er slået til, kan kogepladen overfor ikke indstilles til fuld effekt. Effekttrinnet sænkes automatisk, hvis det er for højt. Bruge Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for at vælge kogezone. Tryk umiddelbart efter på sensoren P (F) for at slå Power boost-funktionen til. Symbolet P vises på displayet. Efter 8 minutter indstilles kogezonen automatisk til effekttrin 9. Afbrydelse af Power boost-funktionen Tryk på sensoren (C) for den relevante kogezone, og umiddelbart derefter på sensoren P. Symbolet P forsvinder, og kogezonen indstilles automatisk på effekttrin 9. Automatisk lynopvarmning Når den power boost-funktionen er aktiveret, er kogezonen indstillet til maksimal effekt i en begrænset periode alt efter den valgte effekt, hvorefter effektniveauet automatisk sænkes til det først valgte trin, så tilberedningen kan fortsætte. Power boost-funktionen kan bruges på alle kogezoner på alle effektindstillinger undtagen 9, da kogezonen i dette tilfælde allerede yder den maksimale effekt. Bruge automatisk lynopvarmning Indstil kogepladen på effektniveau»0«. Rør ved sensoren»e«, så effektniveauet på displayet indstilles til 9. Rør ved sensoren»+«(c) på den relevante kogeplade, så symbolet»a«vises på displayet. Vælg det ønskede effektniveau. Symbolet»A«og det valgte effektniveau vises kortvarigt på displayet. Når den indstillede lynopvarmningsperiode er gået, skifter kogepladen til det forindstillede effektniveau, der derefter vises konstant på displayet. Hvis kogegrejet fjernes fra kogepladen, og stilles tilbage på kogepladen inden for 10 minutter, aktiveres lynopvarmningsfunktionen igen. 10

11 Hvis der vælges automatisk lynopvarmning og ekstra stor effekt samtidigt, anvendes der kun ekstra stor effekt. Ret/tilberedningsfunktion Mængde Effekttrin Tilberedningstid (minutter) Suppe/genopvarmning 0,5-1 liter A Mælk/genopvarmning 0,2-0,4 liter A Ris/simre Kogte kartofl er Friske grøntsager/ kogning 125g - 250g Cirka ml vand 750g - 1,5kg Cirka ml vand 0,5-1 kg Cirka ml vand A A A Tabellen nedenfor viser nogle retter, hvor hurtig opvarmning er velegnet. De viste værdier er omtrentlige og afhænger af andre faktorer (f.eks. kogegrejets art og kvalitet, vandmængde m.m.). Mindre mængder er beregnet til mindre kogezoner, og større mængder til større kogezoner. Automatisk lynopvarmning er velegnet til... fødevarer, der er kolde ved begyndelsen af tilberedningen og derfor skal opvarmes ved høj effekt, før det skal have lov til at passe sig selv (for eksempel gullasch). Automatisk lynopvarmning er ikke velegnet til... stegning eller småkogning af mad, hvor det er nødvendigt at vende maden jævnligt, røre i maden eller tilsætte vand. friturestegning eller bagværk med meget væske. fødevarer, der tilberedes over længere tid i trykkoger. 11

12 Begrænset driftstid Automatisk sikkerhedsafbryder Forløb, før Varme-effekt sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen (i timer) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovenstående skema viser, hvor lang tid en given kogeplade kan anvendes ved den anførte effekt, før sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen. Hvis en kogeplade deaktiveres af sikkerhedsmekanismen, vises symbolerne»0«eller»h«på displayet, hvis der ikke er nogen restvarme tilbage. Eksempel: Indstil kogezonens effekttrin til 6, og lad den være tændt et stykke tid. Hvis kogezonens effekt ikke ændres, slukker sikkerhedsafbryderen for kogezonen efter 3½ time. Automatisk sikkerhedsafbryder Hver kogezone er udstyret med en blæser, som køler de elektroniske dele under brug, og som fortsætter med at køre nogle minutter efter at kogepladen er slukket - når symbolet H lyser. Induktionskogepladen er også udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der beskytter de elektroniske dele. Sikkerhedsmekanismen fungerer på fl ere måder. Hvis kogezonens temperatur stiger markant, reduceres kogezonens effekt automatisk. Hvis det ikke er nok til, reduceres eller afbrydes strømmen til de øvrige tændte kogezoner også. Hvis det sker, vises fejlmeddelelsen E2 på displayet. Når kogepladen er kølet af, kan den bruges igen. Timerfunktion (afhænger af modellen) TIMERFUNKTION Timerfunktionen letter tilberedningen, da en kogezone kan indstilles til at fungere i en bestemt periode. Funktionen kan også bruges som minutur. 12

13 Aktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Brug sensorerne + eller - (C eller E) til at vælge effekttrin fra 1-9. Tryk på sensoren Timer (G) for at aktivere timeren. 00 vises på displayet (H). Brug sensorerne + eller - (G eller E) til at indstille den ønskede tilberedningstid (01 til 99 minutter). Timeren starter automatisk efter et par sekunder. Kontrollampen for den valgte timerstyrede kogezone (H1) tændes også. Timeren kan indstilles uafhængigt for hver enkelt kogezone. Hold sensorerne + eller - (G eller E) nede for at ændre indstillingen hurtigere. Ændring af den indstillede tilberedningstid Den indstillede tilberedningstid kan altid ændres under brug af kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Symbolet (H1) vises for den valgte kogeplade. Indstil den ønskede tilberedningstid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Resterende tilberedningstid Den resterende tilberedningstid kan vises ved at røre ved ON/ OFF-sensoren (C) på kogepladen. Deaktivering af timer Når den indstillede tilberedningstid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Deaktivering af timer før den indstillede tid: Rør ved ON/OFF-sensoren (C) på den relevante kogeplade. Symbolet (B1) vises. Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Timerfunktionen deaktiveres, og kogepladen forbliver tændt, til den slukkes manuelt. 13

14 Hurtig deaktivering af timer Tryk på Tænd/sluk-sensoren (C) for at vælge den ønskede kogezone. Decimalpunktet (B1) tændes. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå timeren fra. 00 vises på timerdisplayet (H), og kogezonedisplayet viser fortsat det valgte effekttrin. MINUTUR Timeren kan også bruges som minutur men kun, hvis alle kogezoner er slukket. Timerindstilling Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) for at tænde kogepladen. Rør ved ON/OFF-sensoren (G) for at aktivere timeren. Indstil den ønskede tid ved at røre ved sensorerne»+» eller»-«(g eller E). Deaktivering af minutur Når den indstillede tid er gået, lyder der et»bip«, som enten kan deaktiveres ved at røre ved sensoren eller indstilles til at blive deaktiveret automatisk efter 2 minutter. Hvis minuturfunktionen skal deaktiveres, før den indstillede tid er gået: Rør ved ON/OFF-sensoren (G). Brug sensoren - (E) til at indstille tilberedningstiden til 00. Minuturet er nu slået fra. Tryk samtidigt på sensorerne + og - (G og E) for at slå minuturet fra. Når minuturfunktionen er aktiveret, kan timeren ikke indstilles for kogepladerne (minuturfunktionen skal deaktiveres, før timerfunktionen kan indstilles). 14

15 Sikkerhedsfunktioner og fejlvisning Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis temperaturen bliver for høj, slukkes de relevante kogeplader og i nogle tilfælde alle kogeplader automatisk. Fejl, mulig årsag og afhjælpning Konstant lydsignal eller»er03«- Der er spildt vand på sensorfl aden. (Tør sensorens overfl ade ren) Blinkende E/2 - Kogezonen er blevet overophedet. Lad den køle af. I tilfælde af driftsfejl, eller hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du afbryde kogepladen fra lysnettet i nogle få minutter (slå relæet fra eller afbryd sikringsgruppen), og slut derefter kogepladen til igen. 15

16 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk induktionsplade fi gur 1 fi gur 2 fi gur 3 fi gur 4 figur 5 Den glaskeramiske kogeplade bør kun rengøres, når den er helt afkølet, helst efter hver gang, den har været i brug, ellers vil selv de mindste pletter måske brænde sig fast i kogepladens overfl ade ved efterfølgende brug. Ved almindelig vedligeholdelse af den glaskeramiske kogeplade anvendes specielle rengøringsmidler, som efterlader en beskyttende fi lm på overfl aden. Før brug tørres støv og andre partikler væk fra kogepladen de kan lave ridser i overfl aden (fi gur 1). Forsigtighed: brug af ståluld, slibende svampe og slibende rengøringsmiddel kan ridse kogepladens overfl ade. Overfl aden kan også blive beskadiget ved brug af stærke spraymidler og andre fl ydende kemikalier (fi gur 1 og 2). Mønstermarkeringer kan forsvinde ved brug af stærke rengøringsmidler eller slidte og beskadigede gryder eller pander (fi gur 2). Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud; derefter skal overfl aden tørres med en tør klud (fi gur 3). Pletter af vand fjernes med en let eddikeopløsning, men rammen må ikke tørres af med denne opløsning (kun visse modeller), da den så kan miste glansen. Brug aldrig skrappe spraymidler eller midler indeholdende kalksten (fi gur 3). Større pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Følg producentens instruktioner nøje. Sørg for omhyggeligt at fjerne rester af rengøringsmidler fra kogepladens overfl ade, da det ellers vil blive opvarmet, næste gang kogepladen anvendes, og da muligvis kan beskadige kogepladen (fi gur 3). Genstridige og fastbrændte pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Sørg dog for ikke at berøre kogepladens overfl ade med skraberens håndtag (fi gur 4). Vær yderst forsigtig ved brug af skraberen for at undgå skader! Sukker og sukkerholdig mad kan forårsage uoprettelig skade på den glaskeramiske kogeplades overfl ade (fi gur 5). Rester af sukker og sukkerholdig mad skal skrabes væk fra overfl aden omgående, og mens kogepladen stadig er varm (fi gur 4). Misfarvning af den glaskeramiske kogeplade har på ingen måde betydning for funktion og stabilitet. I de fl este tilfælde vil der efter fastbrændt mad være synlige spor, eller hvis potter og pander (især af aluminium eller kobber) er trukket hen over overfl aden. Disse spor og misfarvninger kan være ganske svære at fjerne. Bemærk: Alle beskrevne skader og misfarvninger er i høj grad et spørgsmål om æstetik og har ingen direkte indfl ydelse på apparatets funktion. Afhjælpning af sådanne skader er ikke dækket af garantien. 16

17 Montering Vigtige advarsler Kogepladen skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Laminat eller andre belægninger på den bordplade, som kogepladen skal monteres i, skal være behandlet med varmebestandig lim (100 C), da bordpladens overfl ade ellers kan blive deformeret eller misfarvet. Kogepladen er beregnet til indbygning i et køkkenelement med en bredde på mindst 600 mm. Når kogepladen er monteret, skal de to beslag forrest være let tilgængelige nedefra. Overskabe skal være placeret, så de ikke er i vejen, når kogepladen bruges. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til emhætten. Minimumsafstanden er 650 mm. Afstanden mellem kogepladens kant og et tilstødende højere køkkenelement skal være mindst 40 mm. Du må gerne opsætte pynteplader og lignende af massivt træ ved kogepladens bagside, hvis du overholder de minimumsafstande, som er vist på monteringstegningerne. Mindsteafstanden mellem kogepladen og den bageste væg er angivet på monteringstegningerne. Het plaatsen van de schuimrubber dichting Voor het inbouwen van het apparaat moet aan de onderkant van de keramische (glazen) kookplaat de bij het apparaat geleverde schuimrubber dichting worden geplakt (zie afbeelding). Het inbouwen van het apparaat zonder dichting is niet toegestaan! De dichting moet op de volgende wijze aan het apparaat worden bevestigd: - de beschermfolie moet van de dichting worden verwijderd, - vervolgens moet de dichting aan de onderkant van het glas worden geplakt en wel 2 tot 3 mm van de rand (zie afbeelding). De dichting moet langs de hele rand van het glas worden geplakt en de hoeken mogen elkaar niet overlappen, - bij het plaatsen van de dichting moet worden voorkomen dat het glas met een scherp voorwerp in aanraking komt. OPMERKING! Bij sommige apparaten is de dichting al aanwezig! 17

18 Udskæringsmål til bordpladen ( )* - SIVK7 Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på mm. Hvis bordpladen er tykkere end 40 mm, skal der raspes af den inderste kant (Figure A), så der opnås tilstrækkelig ventilation. Monteringsvejledning Kogepladen skal placeres helt vandret. Beskyt kanten på udskæringen i bordpladen. Skru de fi re medfølgende beslag fast til kogepladens for- og bagside og til udskæringen i bordpladen med de medfølgende skruer. Kogepladen tilsluttes strømforsyningen (se vejledningen for tilslutning af kogepladen til strømforsyningen). Kogepladen monteres i udskæringen i bordpladen. Kogepladen presses med et fast tryk ned mod køkkenbordet. For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer længere end 6,5 mm. Ventilationsåbninger i køkkenelement For at induktionskogepladen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig luftcirkulation. 18 A Køkkenelement med skuffe Der skal være en åbning i fuld bredde og med en højde på mindst 140 mm bag på køkkenelementet. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Kogepladen er udstyret med en blæser nederst. Hvis der er en skuffe under kogepladen, må genstande i skuffen ikke kunne komme i berøring med blæseren, så den blokeres. Alufolie og brændbare genstande og væsker (f.eks. aerosoler) på ikke opbevares i skuffer tæt på kogepladen. Risiko for eksplosion! Der skal være en åbning på mindst 20 mm mellem skuffens indhold og blæseren.

19 B Køkkenelement med indbygget ovn Under induktionskogepladen må der kun monteres ovne af typen EVP4.., og EVP2.., som er udstyret med blæsere. Før montering af ovnen skal køkkenelementets bagpanel tages af. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. 19

20 Tilslutning Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør. Beskyttelse af eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter. Inden tilslutningen skal De kontrollere, at spændingen, som er angivet på mærkeskiltet, svarer til netspændingen. Mærkeskiltet er placeret på kogepladens underside. Apparatet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm (230 V~). Den elektriske installation skal være forsynet med en afbryder, som adskiller apparatet fra netspændingen i alle poler, og hvor der i åben/afbrudt stilling er mindst 3 mm afstand mellem hver kontakt. Tilslutningen skal vælges med hensyntagen til kapaciteten af elinstallationer og pågældende sikringer. Kogepladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Montering skal foretages således, at det ikke er muligt at få adgang til vitale dele uden værktøj. Kalibrering af kogepladen I forbindelse med tilslutning af netspændingen og efter strømafbrydelse bliver kogepladens taster kalibreret / justeret automatisk for at sikre deres optimale drift. Alle display bliver tændt og forbliver belyst i nogle få sekunder. Lad aldrig diverse genstande stå på kogepladen under kalibreringsprocessen, da det kan provokere de elektroniske taster og forårsage fejlfunktion. I dette tilfælde afbrydes kalibreringen, apparatet melder fejl og reagerer ikke på indstillingen/justeringen. Induktionspladen kan ikke bruges, mens kalibreringen står på. VIGTIGT! Husk at afbryde for strømforsyningen før der bliver foretaget indgreb eller reparation på apparatet. For installation se skemaet. Jordforbindelsen (PE) sluttes til tilslutningen, som er afmærket med jord. Tilslutningskabelet skal monteres igennem afl astningen, som beskytter kablet. Efter tilslutning afprøves alle kogezoner ved, at de tændes i ca. 3 minutter. 20

21 Installationsdiagram Til eltilslutning anbefales: gummikabel af typen H05 RR-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder. PVC isolerede kabler af typen H05 VV-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder, eller andre tilsvarende kabler af tilsvarende kvalitet. 21

22 Tekniske specifikationer Typeskilt A Serienummer B Kode C Model D Type E Varemærke F Teknisk information G Opfyldelse af standarder / symboler VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING PÅ BETJENINGEN AF ENHEDEN. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /da (05-10)

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A Keramisk kogeplade Brugervejledning MODEL: KHC604A Tillykke med købet af din nye keramiske kogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med henblik på at opnå fuld

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere