Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K id K id K id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af køleskabet...4 Ekstra tilbehør...6 Flaskeholder...6 Delt hylde...6 Miljøbeskyttelse...7 Råd om sikkerhed og advarsler...8 Sådan spares der energi...16 Køleskabet tændes og slukkes...18 Inden køleskabet tages i brug...18 Ved længere fravær Den rigtige temperatur ikølezonen og i PerfectFresh-zonen...20 Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Temperaturdisplay Temperaturen indstilles...21 Temperaturen i PerfectFreshzonen ændres...22 Indstillinger foretages...23 Indstillingsmodus Låsen aktiveres/deaktiveres...23 Anvendelse af Superkøl...25 Superkøl Døralarm...26 Døralarm...26 Alarmen afbrydes...26 Opbevaring af madvarer i køleskabet...27 Forskellige områder i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab...28 Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Korrekt opbevaring af madvarer...28 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen...29 Skuffe med lav fugtighedsgrad, Skuffe med høj fugtighedsgrad,, Ikke-forhøjet luftfugtighed,...30 Forhøjet luftfugtighed

3 Indholdsfortegnelse Køle-/fryseskabet indrettes Hylde/flaskehylde i døren flyttes...32 Flaskeholderen flyttes...32 Hylderne flyttes...32 Automatisk afrimning...34 Rengøring...35 Indvendigt, tilbehør Ventilationsåbninger...37 Tætningsliste i døren...37 Småfejl udbedres...38 Støjårsager...44 Service / garanti...45 Oplysninger til testinstitutter...48 Eltilslutning...49 Opstillingsanvisning...50 Opstillingssted...50 Klimaklasse Ventilation...51 Inden indbygning Var hængslingen anderledes på det gamle køleskab? Front i rustfrit stål...53 Indbygningsmål...54 Dørhængsling indstilles...55 Hængslingssiden ændres...56 Køleskabet indbygges Køkkenskabsfront monteres

4 Beskrivelse af køleskabet Betjeningspanel a Tænd/Sluk b Superkøl-tast c Display d Menu-symbol (Indstillingsmodus: Lås aktiveres/deaktiveres; indstilling af temperaturen i Perfect- Fresh-zonen) e Superkøl-symbol f Låsesymbol g Temperaturdisplay h Tast til indstilling af temperatur i Frakobling af alarm 4

5 Beskrivelse af køleskabet a Betjeningspanel b Ventilator c Æggebakke / dørhylde d Lys e Hylde f Flaskehylde g Skuffe med lav fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen* h Rende og afløbshul til afrimningsvand i Regulator til indstilling af luftfugtigheden i skuffe med høj fugtighedsgrad j Skuffe med høj fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen Denne illustration viser et eksempel på en model. * afhængig af model 5

6 Beskrivelse af køleskabet Ekstra tilbehør Flaskeholder Ekstra tilbehør kan købes ved henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf , i faghandlen eller på Flaskeholderen er beregnet til vandret, pladsbesparende opbevaring af flasker i køleskabet. Flaskeholderen kan anbringes forskellige steder. Delt hylde Til høje genstande kan man anvende den delte hylde, hvis forreste del kan skubbes forsigtigt ind under den bageste del. Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. 6

7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Dette køleskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden køleskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på køleskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Dette køleskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Køleskabet er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Brug kun køleskabet i almindelig husholdning til køling og opbevaring af madvarer. Al anden anvendelse er på egen risiko. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Køleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af køleskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i skabet. Køleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge køleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år skal holdes væk fra køleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge køleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køleskabet uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køleskabet. Lad dem aldrig lege med køleskabet. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed ~ Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Køleskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. ~ Dette køleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køleskabets funktion. Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af køleskabet. Udtrængende kølemiddel kan forårsage øjenskader! Ved beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til køleskabet, sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor køleskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Jo mere kølemiddel, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i køleskabet. ~ De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køleskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Køleskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køleskabet. ~ Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (f.eks. garager, vaskekældre etc.). ~ Dette køleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Et beskadiget køleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køleskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køleskab i brug. ~ Brug kun køleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. ~ Køleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på køleskabe med netstik, men i stikket, når køleskabet skal afbrydes fra elnettet. ~ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af køleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug ~ Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i køleskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at køleskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. ~ Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af køleskabet ikke kan udelukkes. ~ Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. ~ Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! ~ Brug aldrig elektriske apparater i køleskabet (f.eks. til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køleskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køleskabet afhænger af mange faktorer, som f.eks. hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køleskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning! ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Rengøring og vedligeholdelse ~ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. ~ Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med løsne fastfrosne madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så køleskabet ikke kan anvendes. ~ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. ~ Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. 14

15 Bortskaffelse af et gammelt køleskab Råd om sikkerhed og advarsler ~ Gør låsen i det gamle køleskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. ~ Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, f.eks. ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! 15

16 Sådan spares der energi Opstilling/ Vedligeholdelse Temperaturindstilling Normalt energiforbrug I rum med ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Kølezone 4 til 5 C PerfectFresh-zone ca. 0 C Øget energiforbrug I lukkede rum uden ventilation. I direkte sollys. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved lav temperaturindstilling: Jo lavere den indstillede temperatur er, jo højere energiforbrug! 16

17 Sådan spares der energi Brug Normalt energiforbrug Placering af skuffer, hylder og dørhylder som ved levering. Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Sorter madvarerne, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køle-/fryseskabet. Læg hurtigst muligt de madvarer, der er taget ud, tilbage i køle-/fryseskabet, inden de bliver for varme. Afkøl varme mad- og drikkevarer, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Optø frysevarer i køleskabet. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Øget energiforbrug Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Varm mad og mad opvarmet til udetemperatur bringer varme ind i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. 17

18 Køleskabet tændes og slukkes Inden køleskabet tages i brug Emballagematerialer ^ Fjern al emballage fra køleskabets indvendige rum. Tilbehør - flaskeholder Lamellerne stikker ind over flaskehylden i døren, hvorved flaskerne står bedre fast, når køleskabsdøren åbnes og lukkes. Beskyttelsesfolie Stållisterne på hylderne er forsynet med folie, der beskytter dem under transport. ^ Træk beskyttelsesfolien af stållisterne. Rengøring Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring. ^ Rengør køleskabets indvendige flader og tilbehøret. ^ Sæt flaskeholderen fast midt på flaskehyldens bageste kant. 18

19 Køleskabet tændes og slukkes Køleskabet tændes ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Temperaturangivelsen lyser, køleskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes. For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal køleskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Køleskabet slukkes Ved længere fravær Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid: ^ sluk køleskabet, ^ træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, ^ rengør køleskabet, og ^ lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i køleskabet. Hvis der slukkes for køleskabet ved længere fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten, indtil displayet slukker. Kølingen frakobles. Hvis ikke, er låsen aktiveret (se afsnittet Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). 19

20 Den rigtige temperatur Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. Temperaturen i køleskabet øges, jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, jo flere madvarer, der lægges ind, jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind, jo højere temperatur der er omkring køleskabet. Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes....i kølezonen og i PerfectFresh-zonen Vi anbefaler en temperatur på 4 Cmidt i køleskabet. I PerfectFresh-zonen reguleres temperaturen automatisk og holdes på ca. 0-3 C. Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Køleskabet kobler automatisk ventilatoren til, når kølingen starter. Herved bliver kulden i køleskabet fordelt jævnt, så alle madvarerne køles med så godt som samme temperatur. 20

21 Den rigtige temperatur Temperaturdisplay Temperaturdisplayet viser ved normal drift den aktuelle faktiske middeltemperatur i køleskabet. Temperaturen indstilles Hvis døren åbnes ofte, der lægges store mængder madvarer ind, eller omgivelsestemperaturen er høj, anbefales en temperaturindstilling på 3-5 C. Temperaturen kan indstilles fra 9-3 C. ^ Tryk gentagne gange på tasten til indstilling af temperatur, indtil den ønskede temperatur vises i temperaturdisplayet. Ved første tryk vises den sidst indstillede temperatur blinkende. Derefter ændres temperaturværdien fortløbende; når indstillingen 3 C er nået, begyndes forfra med 9 C. Den sidst valgte temperatur overtages automatisk efter kort tid. Temperaturen i køleskabet ændres nu langsomt til denne værdi. 21

22 Den rigtige temperatur Temperaturen i PerfectFreshzonen ændres I PerfectFresh-zonen holdes temperaturen automatisk på 0-3 C.Ønskes der en højere eller lavere temperatur, f.eks. til opbevaring af fisk, kan den ændres lidt. Den forudindstillede temperatur i PerfectFresh-zonen ligger på b5. Ved en indstilling på b1 til b4 kan der eventuelt være tale om minustemperaturer. Madvarerne kan fryse! Temperaturen indstilles ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen frem. I displayet vises b og den sidst valgte temperatur. ^ Ved tryk på tasten til indstilling af temperatur kan temperaturen i PerfectFresh-zonen nu ændres. Der kan vælges mellem indstillinger fra 1-9: 1: laveste temperatur, 9: højeste temperatur. ^ Tryk på Superkøl-tasten for at gemme indstillingen. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk nu på tasten til indstilling af temperatur, indtil b blinker i displayet. ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser igen temperaturen i køleskabet. Temperaturen i PerfectFresh-zonen ændrer sig langsomt til den nye indstilling. 22

23 Indstillinger foretages Indstillingsmodus Bestemte indstillinger for køle-/fryseskabet kan foretages i indstillingsmodus. Temperaturen i Perfect- Fresh-zonen ændres Låsen aktiveres/deaktiveres b c ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen Lås frem. Displayet viser c1. Hvordan temperaturen i Perfect- Fresh-zonen ændres, beskrives i afsnittet Den rigtige temperatur. I det følgende beskrives, hvordan låsen aktiveres og deaktiveres. Indstillingsmodus vises i displayet med menusymbolet. Låsen aktiveres/deaktiveres Når låsen er aktiveret, kan køle-/fryseskabet ikke slukkes ved en fejltagelse. Låsen aktiveres ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at aktivere låsen. Symbolet Lås lyser. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser temperaturen i køleskabet. ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. 23

24 Indstillinger foretages Låsen deaktiveres ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen Lås frem. Displayet viser c0. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at deaktivere låsen. Symbolet Lås slukker. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser temperaturen i køleskabet. 24

25 Anvendelse af Superkøl Superkøl Med funktionen Superkøl nedkøles køleskabet meget hurtigt til den laveste temperatur (afhængig af rumtemperaturen). Superkøl anbefales især til hurtig nedkøling af store mængder friske madeller drikkevarer. Superkøl frakobles Superkøl frakobles automatisk efter ca. 12 timer. Symbolet Superkøl slukker, og køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl, så snart mad- eller drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde. Superkøl tilkobles ^ Tryk på Superkøl-tasten. Symbolet Superkøl lyser. Temperaturen i køleskabet falder, da det nu arbejder med størst mulige køleeffekt. ^ Tryk på Superkøl-tasten, indtil symbolet slukker. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. 25

26 Døralarm Køleskabet er udstyret med et alarmsystem for at undgå energitab, hvis døren ikke er blevet lukket. Døralarm Hvis døren står åben i mere end 60 sekunder, lyder en alarmtone. Så snart døren lukkes, ophører alarmtonen. Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. ^ Tryk på tasten til frakobling af alarmen. Alarmtonen stopper. I indstillingsmodus kan alarmen ikke frakobles før tid. 26

27 Opbevaring af madvarer i køleskabet Forskellige områder i køleskabet På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i køleskabet. Den kolde, tunge luft trænger ned i det nederste område af køleskabet. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarerne placeres i køleskabet! Dette er et køleskab med automatisk, dynamisk køling, hvor der opnås en ensartet temperatur, når ventilatoren kører. Der er derfor ikke så stor forskel på kuldezonerne. Varmeste område Det varmeste område i køleskabet er helt øverst i det forreste område og i døren. Brug disse områder til opbevaring af f.eks. smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den beholder sin aroma. Koldeste område Det koldeste område i køleskabet er direkte over skillepladen til Perfect- Fresh-zonen og ved bagvæggen. Der er dog endnu lavere temperaturer i PerfectFresh-zonens skuffer. Anvend disse områder i køleskabet og i PerfectFresh-zonen til sarte og letfordærvelige madvarer, som f.eks.: fisk, kød, fjerkræ pølse, færdigretter retter og bagværk med æg eller fløde frisk dej, kage-, pizza-, tærtedej råmælksost og andre råmælksprodukter folieindpakkede færdigretter og generelt alle ferske madvarer, hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på min. 4 C. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køleskabet. Eksplosionsfare! Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller køleskabsdøren, skal man være opmærksom på, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke må komme i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningerne. Madvarerne må ikke berøre bagvæggen, da de kan fryse fast til den. Læg ikke madvarerne for tæt op ad hinanden; herved sikres god luftcirkulation. Ventilatoren på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten! 27

28 Opbevaring af madvarer i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab Visse madvarer egner sig ikke til opbevaring ved temperaturer under 5 C, da de er kuldefølsomme. Afhængig af hvilken madvare, der er tale om, kan for kold opbevaring medføre ændringer i udseende, konsistens, smag og/eller vitaminindhold. Kuldefølsomme madvarer er bl.a.: Ananas, avocadoer, bananer, granatæbler, mangoer, papayaer, passionsfrugter, citrusfrugter (f.eks. citroner, appelsiner, mandariner, grapefrugter), frugt, som skal eftermodne, auberginer, agurker, kartofler, peberfrugter, tomater, zucchinier, hård ost (f.eks. parmesanost og bjergost). Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Madvarernes holdbarhed afhænger især af, hvor friske de er, når de bliver lagt ind i køleskabet. Vær også opmærksom på madvarernes holdbarhedsdato og den anførte opbevaringstemperatur. Kølekæden bør så vidt muligt ikke afbrydes. Sørg f.eks. for, at madvarerne ikke ligger for længe i en varm bil. Tip: Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køleskabet. Korrekt opbevaring af madvarer Madvarerne i køleskabet skal være pakket ind eller godt tildækket (i PerfectFresh-zonen er der undtagelser). Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørrer, og at eventuelle bakterier overføres. Dette er især vigtigt ved opbevaring af animalske madvarer. Rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne øger madvarernes holdbarhed. 28

29 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen I PerfectFresh-zonen er der optimale opbevaringsbetingelser for frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter. Madvarerne holder sig væsentlig længere, og smag og vitaminer bevares. I PerfectFresh-zonen reguleres temperaturen automatisk. Den ligger i området0-3 C.Dette er koldere end i et traditionelt køleskab, men det er den optimale opbevaringstemperatur for kuldefølsomme madvarer. Da holdbarheden forlænges ved denne temperatur, kan madvarerne holde sig væsentligt længere uden at miste friskheden. Desuden kan luftfugtigheden i Perfect- Fresh-zonen reguleres efter de opbevarede madvarer. En forhøjet luftfugtighed bevirker, at madvarernes fugtighed bevares, og at de ikke udtørrer så hurtigt. De bevarer sprødheden og friskheden længere. PerfectFresh-zonen er inddelt i to rum: I øverste skuffe med lav fugtighedsgrad (forskelligt antal afhængig af model) er der en temperatur på 0-3 C; luftfugtigheden er ikke forhøjet,. Her opbevares fisk, kød, mælkeprodukter og madvarer af enhver slags, såfremt de er emballeret. I nederste skuffe med høj fugtighedsgrad er der en temperatur på 0-3 C; afhængig af skyderens position er luftfugtigheden ikke forhøjet, eller forhøjet.. Hvis luftfugtigheden er forhøjet, kan frugt og grøntsager opbevares her. Vær opmærksom på, at madvarernes friskhed er afgørende for et godt opbevaringsresultat! Tag madvarerne ud af Perfect- Fresh-zonen ca min. før brug. Smag og aroma udvikler sig først ved stuetemperatur. 29

30 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen Skuffe med lav fugtighedsgrad, Skuffen med lav fugtighedsgrad er særlig velegnet til opbevaring af letfordærvelige madvarer, som f.eks.: Frisk fisk, skal- og krebsdyr Kød, fjerkræ, pølser Salater Mejeriprodukter, såsom yoghurt, ost, fløde, kvark etc. Derudover kan denne skuffe anvendes til madvarer af enhver art, såfremt de er emballeret. I skuffen med lav fugtighedsgrad er det den lave temperatur, der er fokus på. Luftfugtigheden i skuffen med lav fugtighedsgrad svarer nogenlunde til den luftfugtighed, der er i en traditionel kølezone. Man bør være opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr f.eks. fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød. Af hygiejniske grunde skal disse madvarer opbevares tildækket eller emballeret. Skuffe med høj fugtighedsgrad,,. På skuffen med høj fugtighedsgrad er der anbragt en skyderegulator, som anvendes til at regulere luftfugtigheden i skuffen med. Indstil skyderegulatoren på indstillingen, eller.. Ikke-forhøjet luftfugtighed, Ved denne indstilling, ændres skuffen fra en skuffe med høj fugtighedsgrad til en skuffe med lav fugtighedsgrad - skyderegulatoren åbner åbningerne til skuffen, så fugtigheden kan strømme ud (se "Skuffe med lav fugtighedsgrad,"). Forhøjet luftfugtighed. Ved denne indstilling. egner skuffen med høj fugtighedgrad sig til opbevaring af frugt og grøntsager. Skyderegulatoren lukker åbningerne i skuffen, så fugtigheden bibeholdes. Luftfugtighedsgraden i skuffen afhænger principielt af typen og mængden af de opbevarede madvarer, når disse opbevares uemballeret. Hvis der kun er få madvarer i skuffen, kan fugtigheden være for lav. Tip: Emballer madvarerne i lufttæt emballage, hvis der er få madvarer i skuffen. Ved forhøjet fugtighed i skuffen med høj fugtighedsgrad kan der dannes kondensvand. Fjern dette med en klud. 30

31 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen Er man ikke tilfreds med opbevaringsresultatet (madvarerne er f.eks. allerede slappe eller visne efter kort opbevaringstid), kan følgende anvisninger følges igen: ^ Opbevar kun friske madvarer. Madvarernes holdbarhed afhænger af, hvor friske de er, når de lægges i køleskabet. ^ Rengør skufferne i PerfectFresh-zonen, inden madvarerne lægges i. ^ Lad meget fugtige madvarer dryppe af, inden de lægges ind. ^ Opbevar ikke kuldefølsomme madvarer i PerfectFresh-zonen (se punktet Ikke egnet til opbevaring i køleskab). ^ Vælg den rigtige PerfectFresh-skuffe til opbevaring af madvarerne og den rigtige position for skyderegulatoren i skuffen med høj fugtighedsgrad (ikke-forhøjet eller forhøjet luftfugtighed). ^ Forhøjet luftfugtighed. i skuffen med høj fugtighedsgrad opnås kun ved hjælp af fugtigheden i de opbevarede madvarer. Dvs., jo flere madvarer, der er i skuffen, jo højere fugtighed. Hvis der samler sig for meget fugt i bunden af skuffen, og madvarerne forringes, tørres bunden af med en klud, eller der lægges en rist eller lign. i bunden, så den overflødige fugt kan sive ned. Hvis luftfugtigheden skulle være for lav, emballeres madvarerne i luftæt emballage. ^ Hvis temperaturen i PerfectFresh-zonen synes at være for høj eller lav, kan man forsøge at regulere den via køleskabet ved at ændre temperaturen 1-2 C. Temperaturen skal senest forhøjes, når der er dannet iskrystaller på bunden af PerfectFresh-skufferne, da madvarerne ellers får kuldeskader. 31

32 Køle-/fryseskabet indrettes Hylde/flaskehylde i døren flyttes ^ Skub hylden/flaskehylden opad, og tag den ud. ^ Sæt hylden/flaskehylden ind det ønskede sted. Sørg for at trykke den rigtigt fast på forhøjningerne. Flaskeholderen flyttes Hylderne flyttes Hylderne kan placeres i de ønskede højder: ^ Løft hylden lidt fortil, træk den lidt ud, løft den, så rillen kommer fri af bæreribberne, og flyt den opad eller nedad. Stopkanten på hyldens bageste beskyttelsesliste skal vende opad, så madvarerne ikke berører bagvæggen og fryser fast. Hylderne er forsynet med udtræksstop, så de ikke utilsigtet bliver trukket helt ud. Flaskeholderen kan forskydes til højre eller venstre, hvorved der skabes mere plads til drikkekartoner. Flaskeholderen kan tages helt ud (f.eks. ved rengøring): ^ Skub flaskehylden opad, og tag den ud. ^ Træk flaskeholderen af flaskehyldens bageste kant ved at trække den opad. 32

33 Køle-/fryseskabet indrettes Skuffer i PerfectFresh-zonen Skufferne i PerfectFresh-zonen er forsynet med teleskopskinner og kan tages ud, når de skal tømmes og fyldes eller rengøres: Fjern flaskehylden i døren, så skufferne og skuffelåget nemmere kan tages ud. ^ Træk skuffen helt ud, og løft den opad og ud. Skub derefter udtræksskinnerne ind igen. Herved undgås beskadigelse! ^ Træk forsigtigt låget mellem skufferne lidt ud, og tag det af nedefter. ^ Ved isætning skal skuffelåget løftes nedefra og op i holderne. Skub det derefter bagud, til det går i hak. Isætning af skuffen ^ Skub udtræksskinnerne helt ind, og læg skuffen på dem. ^ Skub skuffen helt ind i køleskabet, til den er på plads. 33

34 Automatisk afrimning Køleskabet afrimes automatisk. Når kompressoren arbejder, kan der på bagvæggen i køleskabet dannes rim og vanddråber. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse, da de automatisk fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Afrimningsvandet løber i en rende og gennem et rør ind i fordampningssystemet på bagsiden af køleskabet. Afrimningsvandet skal altid kunne flyde uhindret. Sørg derfor for, at renden til afrimningsvand og afløbshullet holdes rene. 34

35 Rengøring Sørg for, at der ikke kommer vand ind i elektronikken eller lyset. Der må ikke løbe vand gennem afløbshullet til afrimningsvand. Undgå at anvende damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Typeskiltet inde i køleskabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation! For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås: soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige samt blegende rengøringsmidler kalkopløsende rengøringsmidler rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel rengøringsmiddel til rustfrit stål opvaskemiddel til opvaskemaskiner ovnspray glasrengøringsmidler skurende, hårde svampe og børster, f.eks. grydesvampe skarpe metalskrabere! Før rengøring ^ Sluk køleskabet. Displayet slukker, og kølingen frakobles. Hvis dette ikke er tilfældet, er låsen aktiveret (se afsnittet Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). ^ Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra. ^ Tag madvarerne ud, og opbevar dem et køligt sted. ^ Tag dørhylderne/flaskehylden ud af døren. ^ Tag skufferne i PerfectFresh-zonen og skuffelåget ud (se Køleskabet indrettes - Skuffer i PerfectFresh-zonen). ^ Fjern glaspladen, der er indlagt i skillepladen. ^ Tag fat i skillepladen med begge hænder, og træk den ud. ^ Tag alle øvrige løse dele ud, så de kan rengøres. 35

36 Rengøring Hylder Inden rengøring af en hylde skal stållisten og den bageste beskyttelsesliste tages af. Fremgangsmåde: ^ Læg hylden på et blødt underlag (f.eks. et viskestykke) på køkkenbordet. ^ Træk stållisten af; begynd i den ene side. ^ Træk beskyttelseslisten af. ^ Genmonter stållisten og beskyttelseslisten på hylden efter rengøringen. Indvendigt, tilbehør Rengør køleskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden. Lad ikke snavs tørre ind, men fjern det straks. ^ Rengør køleskabet indvendigt og tilbehøret med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel til opvask i hånden. Vask efter med rent vand, og tør alt af med en klud/et viskestykke. Følgende dele er egnet til opvask i opvaskemaskine: flaskeholderen, æggebakken (medfølger afhængig af model) dørhylderne hylderne (uden stålliste og beskyttelsesliste) Temperaturen i det valgte opvaskeprogram må maks. være 55 C! På grund af kontakt med naturlige farvestoffer, f.eks. fra gulerødder, tomater og ketchup, kan plastdele misfarves i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet. Følgende dele er ikke egnet til opvask i opvaskemaskine: stållister og beskyttelseslister på hylderne skufferne i PerfectFresh-zonen og skuffelåget skillepladen ^ Rengør disse dele / dette tilbehør i hånden. 36

37 Rengøring ^ Rengør renden til afrimningsvand og afløbsrøret oftere med en vatpind eller lignende, så afrimningsvandet kan løbe frit ud. Tag skufferne ud af PerfectFresh-zonen imens. ^ Skufferne i PerfectFresh-zonen kører på teleskopskinner. Rengør disse med en fugtig klud. Vær ved rengøring opmærksom på, at specialfedtet i teleskopskinnerne ikke må vaskes ud. ^ Lad døren stå åben et lille stykke tid. Ventilationsåbninger ^ Ventilationsåbningerne skal rengøres med jævne mellemrum med en pensel eller en støvsuger. Støvophobninger giver øget energiforbrug. Tætningsliste i døren Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren. Den kan blive porøs med tiden. ^ Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud. Efter rengøring ^ Sæt alle delene tilbage i køleskabet. ^ Tilslut strømmen til køleskabet, og tænd det. ^ Aktiver Superkøl et stykke tid, så køleskabet hurtigt bliver koldt. ^ Læg madvarerne ind i køleskabet, og luk døren. 37

38 Småfejl udbedres De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis årsagen til fejlen ikke kan findes eller udbedres. Undlad så vidt muligt at åbne køleskabsdøren, indtil fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Fejl Årsag Udbedring Køleskabet køler ikke, lyset i køleskabet tænder ikke, når døren åbnes, og displayet lyser ikke. Køleskabet er ikke tændt. Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten. ^ Tænd køleskabet; displayet skal lyse. ^ Sæt stikket i stikkontakten. Når køleskabet er slukket, vises nettilslutningssymbolet i displayet. Sikringen i installationen er udløst. Køleskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ^ Kontakt en elinstallatør eller Miele Teknisk Service. 38

39 Småfejl udbedres Kompressoren kobler hyppigere til og kører i længere tid, og temperaturen i køleskabet falder. Fejl Årsag Udbedring Der er for koldt i køleskabet. Temperaturen i køleskabet er indstillet for lavt. ^ Korriger temperaturindstillingen. Kompressoren kører hele tiden. Døren er ikke lukket rigtigt. Superkøl er stadig tilkoblet. Den frakobles automatisk efter ca. 12 timer. For at spare energi skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal, når der ikke er behov for så meget køling. Derved kører kompressoren i længere tid. ^ Kontroller, om døren lukker rigtigt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl tidligere. ^ Tryk på Superkøl-tasten. Ingen! 39

40 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Kompressoren kører stadig oftere og i længere tid. Ventilationsåbningerne i indbygningsskabet er tildækkede eller støvede. ^ Sørg for ikke at tildække ventilationsåbningerne. ^ Rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for støv. Køleskabsdøren er blevet åbnet ofte, eller store mængder friske madvarer er lagt i køleskabet. Rumtemperaturen er for høj. Jo højere rumtemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. Køleskabet er ikke indbygget rigtigt i nichen. ^ Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid. ^ Se venligst vejledningen i afsnittet Opstillingsanvisning - Opstillingssted. ^ Se vejledningen i afsnittene Opstillingsanvisning og Køleskabet indbygges. 40

41 Småfejl udbedres Kompressoren kobler sjældnere til og kører i kortere tid, og temperaturen i køleskabet stiger. Fejl Årsag Udbedring Der er for varmt i køleskabet. Dette er ingen fejl! ^ Korriger temperaturindstillingen. ^ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer. Displayvisning Fejl Årsag Udbedring Displayet viser F0 til F9. Der foreligger en fejl. ^ Kontakt Miele Teknisk Service. 41

42 Småfejl udbedres Lys Fejl Årsag Udbedring Lyset i køleskabet fungerer ikke. Køleskabet er ikke tændt. Når døren holdes åben, slukker lyset automatisk efter ca. 15 minutter på grund af overopvarmning. Hvis dette ikke er årsagen, foreligger der en fejl. ^ Tryk på Tænd/Sluktasten. Kontakt Miele Teknisk Service. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Teknisk Service. Der er strømførende dele under lysafdækningen. Risiko for tilskadekomst og beskadigelse! Lysafdækningen må ikke fjernes! Hvis afdækningen beskadiges eller fjernes på grund af beskadigelse: Advarsel! - Kig ikke på lyset (laserstråling klasse 1M) med optiske instrumenter (en lup eller lignende)! 42

43 Småfejl udbedres Andre fejl Fejl Årsag Udbedring Køleskabet kan ikke slukkes. Låsen er aktiveret. I displayet lyser symbolet. ^ Deaktiver låsen (se Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). Køleskabet føles varmt på ydersiderne. Køleskabet er vådt i bunden. Dette er ingen fejl! Den varme, der opstår ved kuldefrembringelsen, udnyttes til at undgå tildugning. Afløbshullet til afrimningsvandet er tilstoppet. Ingen! ^ Rengør afløbsrenden og -hullet. 43

44 Støjårsager Normale lyde Brrrrr... Blub, blub... Klik... Sssrrrrr... Hvordan opstår de? Brummelyde kommer fra motoren (kompressoren). Lyden kan kortvarigt være noget højere, når motoren starter. Boble-, klukke-, risle- og snurrelyde kommer fra kølemidlet, der flyder gennem rørene. Klikkelyde høres, når termostaten kobler motoren til eller fra. På skabe med flere zoner eller med NoFrost kan en let susen stamme fra luftstrømningen inde i skabet. På skabe med vandbeholder kan der høres en summen fra pumpen, når der tilføres vand fra vandbeholderen. Knæk... Knæklyde forekommer, når skabets materiale udvider sig. Husk på, at motor- og strømningslyde i kølesystemet ikke kan undgås! Lyde, der let kan fjernes Årsag Udbedring Klapren, raslen, klirren Skabet står ujævnt. Skabet berører andre møbler eller produkter. Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabilt eller i klemme. Flasker eller beholdere berører hinanden. Transportledningsholderen hænger stadig på skabets bagvæg. Juster skabet ved hjælp af et vaterpas. Brug de indstillelige ben under skabet, eller læg noget under. Ryk skabet væk fra møblerne eller produkterne. Kontroller de udtagelige dele, og anbring dem eventuelt anderledes. Ryk flaskerne eller beholderne lidt fra hinanden. Fjern ledningsholderen. 44

45 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 45

46 Service / garanti Mieles garanti omfatter: Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Mieles garanti indebærer: For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele. Mieles garanti omfatter ikke: Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere. Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt. Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service: Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service. 46

47 Service / garanti Transportskader: Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt. Lov om køb: Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren. Indberetning: Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S Erhvervsvej 2, Postboks 1371 DK Glostrup. 47

48 Oplysninger til testinstitutter Tests skal foretages iht. gældende normer og retningslinjer. Desuden skal følgende oplysninger fra producenten respekteres ved forberedelse og gennemførelse af tests: Fyldningsvejledninger Vejledninger i brugs- og monteringsanvisningen. PerfectFresh-zonen opfylder kravet til et friskkølrum iht. EN ISO

49 Eltilslutning Køleskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da køleskabet derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved henvendelse til Mieles reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Sikring: Min. 10 A. Køleskabet må kun tilsluttes et reglementeret installeret elnet. Stikkontakten skal være let tilgængelig og skal så vidt muligt ikke være anbragt bag køleskabet. Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygningen, skal køleskabet kunne afbrydes på gruppeafbryderen. Stikket og ledningen må ikke berøre køleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af køleskabets vibrationer, hvorved der kan opstå kortslutning. Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikdåser i området bag dette køleskab. Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning, da en sådan ikke giver den fornødne sikkerhed (risiko for overophedning). Køleskabet må ikke tilsluttes en særskilt, lokal strømforsyning, f.eks. solarstrøm med vekselretter. Ellers kan det føre til sikkerhedsafbrydelse på grund af spidsbelastning, når køleskabet tændes. Elektronikken kan blive beskadiget! Køleskabet må heller ikke bruges i forbindelse med såkaldte energisparestik, da strømforsyningen til køleskabet kan blive reduceret, og det derved kan blive for varmt. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen 49

50 Opstillingsanvisning Hvis køleskabet ikke er indbygget, kan det tippe! Opstillingssted Opstil ikke køleskabet lige ved siden af komfur/ovn, radiator eller ved et vindue, hvor det udsættes for direkte sol. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren, og desto højere bliver energiforbruget. Et tørt og godt ventileret rum er bedst egnet. Vær desuden opmærksom på følgende ved opstilling af køleskabet: Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt bag køleskabet. Stikket og ledningen må ikke berøre køleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af køleskabets vibrationer. Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikkontakter i området bag køleskabet. Vigtigt! Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på køleskabets ydervægge. Dette kondensvand kan medføre korrosion på ydervæggene. For at forebygge dette anbefales det at opstille køleskabet i et tørt og/eller luftkonditioneret rum med tilstrækkelig ventilation. Kontroller efter opstilling, at køleskabets dør kan lukkes rigtigt, at der er de anførte ventilationsåbninger, og at køleskabet er opstillet iht. anvisningerne. Klimaklasse Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser skal overholdes. Klimaklassen er anført på typeskiltet inde i køleskabet. Klimaklasse SN N ST T Rumtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere rumtemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid. Dette kan medføre højere temperaturer i køleskabet og evt. deraf følgende skader! 50

51 Opstillingsanvisning Ventilation Der skal altid være de anførte ventilationsåbninger. Ellers går kompressoren hyppigere i gang og kører i længere tid. Dette medfører øget energiforbrug og højere kompressor-driftstemperatur, hvorved kompressoren kan blive beskadiget. Luften på bagsiden af køleskabet opvarmes. Derfor skal der sørges for god ventilation ved indbygning af køleskabet (se afsnittet Indbygningsmål): Ventilationsarealerne i modulsoklen, i indbygningsskabet og under loftet skal hele vejen være mindst 200 cm 2, så den opvarmede luft kan trænge uhindret ud. Vigtigt! Jo større ventilationsåbningerne er, desto mere energibesparende arbejder køleskabet. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv. Ventilationsareal foroven Ventilationsarealet foroven kan etableres på forskellige måder: Lufttilførslen a sker via soklen og luftudslippet b foroven i det bageste område af køkkenmodulet. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en luftkanal med en dybde på min. 40 mm på bagsiden af køleskabet. a med et ventilationsgitter lige over køleskabet (fri passage på min. 200 cm 2 ) b mellem køkkenmodul og loft c i et mellemloft 51

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab til temperering KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 da-dk Læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Læs venligst brugs- og monterings-anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 940

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Betjeningsvejledning 765041517 Rev. 001 1 765041517 Rev. 001 2 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 4 Sikkerhedsinformationer... 5 Opstilling af skabet... 6 Generel beskrivelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere