Brugs- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K id K id K id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af køleskabet...4 Ekstra tilbehør...6 Flaskeholder...6 Delt hylde...6 Miljøbeskyttelse...7 Råd om sikkerhed og advarsler...8 Sådan spares der energi...16 Køleskabet tændes og slukkes...18 Inden køleskabet tages i brug...18 Ved længere fravær Den rigtige temperatur ikølezonen og i PerfectFresh-zonen...20 Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Temperaturdisplay Temperaturen indstilles...21 Temperaturen i PerfectFreshzonen ændres...22 Indstillinger foretages...23 Indstillingsmodus Låsen aktiveres/deaktiveres...23 Anvendelse af Superkøl...25 Superkøl Døralarm...26 Døralarm...26 Alarmen afbrydes...26 Opbevaring af madvarer i køleskabet...27 Forskellige områder i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab...28 Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Korrekt opbevaring af madvarer...28 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen...29 Skuffe med lav fugtighedsgrad, Skuffe med høj fugtighedsgrad,, Ikke-forhøjet luftfugtighed,...30 Forhøjet luftfugtighed

3 Indholdsfortegnelse Køle-/fryseskabet indrettes Hylde/flaskehylde i døren flyttes...32 Flaskeholderen flyttes...32 Hylderne flyttes...32 Automatisk afrimning...34 Rengøring...35 Indvendigt, tilbehør Ventilationsåbninger...37 Tætningsliste i døren...37 Småfejl udbedres...38 Støjårsager...44 Service / garanti...45 Oplysninger til testinstitutter...48 Eltilslutning...49 Opstillingsanvisning...50 Opstillingssted...50 Klimaklasse Ventilation...51 Inden indbygning Var hængslingen anderledes på det gamle køleskab? Front i rustfrit stål...53 Indbygningsmål...54 Dørhængsling indstilles...55 Hængslingssiden ændres...56 Køleskabet indbygges Køkkenskabsfront monteres

4 Beskrivelse af køleskabet Betjeningspanel a Tænd/Sluk b Superkøl-tast c Display d Menu-symbol (Indstillingsmodus: Lås aktiveres/deaktiveres; indstilling af temperaturen i Perfect- Fresh-zonen) e Superkøl-symbol f Låsesymbol g Temperaturdisplay h Tast til indstilling af temperatur i Frakobling af alarm 4

5 Beskrivelse af køleskabet a Betjeningspanel b Ventilator c Æggebakke / dørhylde d Lys e Hylde f Flaskehylde g Skuffe med lav fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen* h Rende og afløbshul til afrimningsvand i Regulator til indstilling af luftfugtigheden i skuffe med høj fugtighedsgrad j Skuffe med høj fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen Denne illustration viser et eksempel på en model. * afhængig af model 5

6 Beskrivelse af køleskabet Ekstra tilbehør Flaskeholder Ekstra tilbehør kan købes ved henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf , i faghandlen eller på Flaskeholderen er beregnet til vandret, pladsbesparende opbevaring af flasker i køleskabet. Flaskeholderen kan anbringes forskellige steder. Delt hylde Til høje genstande kan man anvende den delte hylde, hvis forreste del kan skubbes forsigtigt ind under den bageste del. Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. 6

7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Dette køleskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden køleskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på køleskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Dette køleskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Køleskabet er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Brug kun køleskabet i almindelig husholdning til køling og opbevaring af madvarer. Al anden anvendelse er på egen risiko. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Køleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af køleskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i skabet. Køleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge køleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år skal holdes væk fra køleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge køleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køleskabet uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køleskabet. Lad dem aldrig lege med køleskabet. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed ~ Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Køleskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. ~ Dette køleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køleskabets funktion. Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af køleskabet. Udtrængende kølemiddel kan forårsage øjenskader! Ved beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til køleskabet, sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor køleskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Jo mere kølemiddel, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i køleskabet. ~ De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køleskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Køleskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køleskabet. ~ Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (f.eks. garager, vaskekældre etc.). ~ Dette køleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Et beskadiget køleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køleskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køleskab i brug. ~ Brug kun køleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. ~ Køleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på køleskabe med netstik, men i stikket, når køleskabet skal afbrydes fra elnettet. ~ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af køleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug ~ Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i køleskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at køleskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. ~ Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af køleskabet ikke kan udelukkes. ~ Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. ~ Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! ~ Brug aldrig elektriske apparater i køleskabet (f.eks. til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køleskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køleskabet afhænger af mange faktorer, som f.eks. hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køleskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning! ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Rengøring og vedligeholdelse ~ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. ~ Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med løsne fastfrosne madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så køleskabet ikke kan anvendes. ~ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. ~ Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. 14

15 Bortskaffelse af et gammelt køleskab Råd om sikkerhed og advarsler ~ Gør låsen i det gamle køleskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. ~ Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, f.eks. ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! 15

16 Sådan spares der energi Opstilling/ Vedligeholdelse Temperaturindstilling Normalt energiforbrug I rum med ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Kølezone 4 til 5 C PerfectFresh-zone ca. 0 C Øget energiforbrug I lukkede rum uden ventilation. I direkte sollys. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved lav temperaturindstilling: Jo lavere den indstillede temperatur er, jo højere energiforbrug! 16

17 Sådan spares der energi Brug Normalt energiforbrug Placering af skuffer, hylder og dørhylder som ved levering. Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Sorter madvarerne, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køle-/fryseskabet. Læg hurtigst muligt de madvarer, der er taget ud, tilbage i køle-/fryseskabet, inden de bliver for varme. Afkøl varme mad- og drikkevarer, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Optø frysevarer i køleskabet. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Øget energiforbrug Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Varm mad og mad opvarmet til udetemperatur bringer varme ind i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. 17

18 Køleskabet tændes og slukkes Inden køleskabet tages i brug Emballagematerialer ^ Fjern al emballage fra køleskabets indvendige rum. Tilbehør - flaskeholder Lamellerne stikker ind over flaskehylden i døren, hvorved flaskerne står bedre fast, når køleskabsdøren åbnes og lukkes. Beskyttelsesfolie Stållisterne på hylderne er forsynet med folie, der beskytter dem under transport. ^ Træk beskyttelsesfolien af stållisterne. Rengøring Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring. ^ Rengør køleskabets indvendige flader og tilbehøret. ^ Sæt flaskeholderen fast midt på flaskehyldens bageste kant. 18

19 Køleskabet tændes og slukkes Køleskabet tændes ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Temperaturangivelsen lyser, køleskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes. For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal køleskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Køleskabet slukkes Ved længere fravær Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid: ^ sluk køleskabet, ^ træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, ^ rengør køleskabet, og ^ lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i køleskabet. Hvis der slukkes for køleskabet ved længere fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten, indtil displayet slukker. Kølingen frakobles. Hvis ikke, er låsen aktiveret (se afsnittet Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). 19

20 Den rigtige temperatur Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. Temperaturen i køleskabet øges, jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, jo flere madvarer, der lægges ind, jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind, jo højere temperatur der er omkring køleskabet. Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes....i kølezonen og i PerfectFresh-zonen Vi anbefaler en temperatur på 4 Cmidt i køleskabet. I PerfectFresh-zonen reguleres temperaturen automatisk og holdes på ca. 0-3 C. Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Køleskabet kobler automatisk ventilatoren til, når kølingen starter. Herved bliver kulden i køleskabet fordelt jævnt, så alle madvarerne køles med så godt som samme temperatur. 20

21 Den rigtige temperatur Temperaturdisplay Temperaturdisplayet viser ved normal drift den aktuelle faktiske middeltemperatur i køleskabet. Temperaturen indstilles Hvis døren åbnes ofte, der lægges store mængder madvarer ind, eller omgivelsestemperaturen er høj, anbefales en temperaturindstilling på 3-5 C. Temperaturen kan indstilles fra 9-3 C. ^ Tryk gentagne gange på tasten til indstilling af temperatur, indtil den ønskede temperatur vises i temperaturdisplayet. Ved første tryk vises den sidst indstillede temperatur blinkende. Derefter ændres temperaturværdien fortløbende; når indstillingen 3 C er nået, begyndes forfra med 9 C. Den sidst valgte temperatur overtages automatisk efter kort tid. Temperaturen i køleskabet ændres nu langsomt til denne værdi. 21

22 Den rigtige temperatur Temperaturen i PerfectFreshzonen ændres I PerfectFresh-zonen holdes temperaturen automatisk på 0-3 C.Ønskes der en højere eller lavere temperatur, f.eks. til opbevaring af fisk, kan den ændres lidt. Den forudindstillede temperatur i PerfectFresh-zonen ligger på b5. Ved en indstilling på b1 til b4 kan der eventuelt være tale om minustemperaturer. Madvarerne kan fryse! Temperaturen indstilles ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen frem. I displayet vises b og den sidst valgte temperatur. ^ Ved tryk på tasten til indstilling af temperatur kan temperaturen i PerfectFresh-zonen nu ændres. Der kan vælges mellem indstillinger fra 1-9: 1: laveste temperatur, 9: højeste temperatur. ^ Tryk på Superkøl-tasten for at gemme indstillingen. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk nu på tasten til indstilling af temperatur, indtil b blinker i displayet. ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser igen temperaturen i køleskabet. Temperaturen i PerfectFresh-zonen ændrer sig langsomt til den nye indstilling. 22

23 Indstillinger foretages Indstillingsmodus Bestemte indstillinger for køle-/fryseskabet kan foretages i indstillingsmodus. Temperaturen i Perfect- Fresh-zonen ændres Låsen aktiveres/deaktiveres b c ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen Lås frem. Displayet viser c1. Hvordan temperaturen i Perfect- Fresh-zonen ændres, beskrives i afsnittet Den rigtige temperatur. I det følgende beskrives, hvordan låsen aktiveres og deaktiveres. Indstillingsmodus vises i displayet med menusymbolet. Låsen aktiveres/deaktiveres Når låsen er aktiveret, kan køle-/fryseskabet ikke slukkes ved en fejltagelse. Låsen aktiveres ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at aktivere låsen. Symbolet Lås lyser. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk kortvarigt på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser temperaturen i køleskabet. ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. 23

24 Indstillinger foretages Låsen deaktiveres ^ Tryk på Superkøl-tasten i ca. 5 sek. Menusymbolet lyser, og c blinker i displayet. Indstillingsmodus er nu aktiveret. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at kalde funktionen Lås frem. Displayet viser c0. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten for at deaktivere låsen. Symbolet Lås slukker. Indstillingsmodus forlades: ^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten. Displayet viser temperaturen i køleskabet. 24

25 Anvendelse af Superkøl Superkøl Med funktionen Superkøl nedkøles køleskabet meget hurtigt til den laveste temperatur (afhængig af rumtemperaturen). Superkøl anbefales især til hurtig nedkøling af store mængder friske madeller drikkevarer. Superkøl frakobles Superkøl frakobles automatisk efter ca. 12 timer. Symbolet Superkøl slukker, og køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl, så snart mad- eller drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde. Superkøl tilkobles ^ Tryk på Superkøl-tasten. Symbolet Superkøl lyser. Temperaturen i køleskabet falder, da det nu arbejder med størst mulige køleeffekt. ^ Tryk på Superkøl-tasten, indtil symbolet slukker. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. 25

26 Døralarm Køleskabet er udstyret med et alarmsystem for at undgå energitab, hvis døren ikke er blevet lukket. Døralarm Hvis døren står åben i mere end 60 sekunder, lyder en alarmtone. Så snart døren lukkes, ophører alarmtonen. Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. ^ Tryk på tasten til frakobling af alarmen. Alarmtonen stopper. I indstillingsmodus kan alarmen ikke frakobles før tid. 26

27 Opbevaring af madvarer i køleskabet Forskellige områder i køleskabet På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i køleskabet. Den kolde, tunge luft trænger ned i det nederste område af køleskabet. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarerne placeres i køleskabet! Dette er et køleskab med automatisk, dynamisk køling, hvor der opnås en ensartet temperatur, når ventilatoren kører. Der er derfor ikke så stor forskel på kuldezonerne. Varmeste område Det varmeste område i køleskabet er helt øverst i det forreste område og i døren. Brug disse områder til opbevaring af f.eks. smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den beholder sin aroma. Koldeste område Det koldeste område i køleskabet er direkte over skillepladen til Perfect- Fresh-zonen og ved bagvæggen. Der er dog endnu lavere temperaturer i PerfectFresh-zonens skuffer. Anvend disse områder i køleskabet og i PerfectFresh-zonen til sarte og letfordærvelige madvarer, som f.eks.: fisk, kød, fjerkræ pølse, færdigretter retter og bagværk med æg eller fløde frisk dej, kage-, pizza-, tærtedej råmælksost og andre råmælksprodukter folieindpakkede færdigretter og generelt alle ferske madvarer, hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på min. 4 C. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køleskabet. Eksplosionsfare! Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller køleskabsdøren, skal man være opmærksom på, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke må komme i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningerne. Madvarerne må ikke berøre bagvæggen, da de kan fryse fast til den. Læg ikke madvarerne for tæt op ad hinanden; herved sikres god luftcirkulation. Ventilatoren på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten! 27

28 Opbevaring af madvarer i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab Visse madvarer egner sig ikke til opbevaring ved temperaturer under 5 C, da de er kuldefølsomme. Afhængig af hvilken madvare, der er tale om, kan for kold opbevaring medføre ændringer i udseende, konsistens, smag og/eller vitaminindhold. Kuldefølsomme madvarer er bl.a.: Ananas, avocadoer, bananer, granatæbler, mangoer, papayaer, passionsfrugter, citrusfrugter (f.eks. citroner, appelsiner, mandariner, grapefrugter), frugt, som skal eftermodne, auberginer, agurker, kartofler, peberfrugter, tomater, zucchinier, hård ost (f.eks. parmesanost og bjergost). Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Madvarernes holdbarhed afhænger især af, hvor friske de er, når de bliver lagt ind i køleskabet. Vær også opmærksom på madvarernes holdbarhedsdato og den anførte opbevaringstemperatur. Kølekæden bør så vidt muligt ikke afbrydes. Sørg f.eks. for, at madvarerne ikke ligger for længe i en varm bil. Tip: Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køleskabet. Korrekt opbevaring af madvarer Madvarerne i køleskabet skal være pakket ind eller godt tildækket (i PerfectFresh-zonen er der undtagelser). Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørrer, og at eventuelle bakterier overføres. Dette er især vigtigt ved opbevaring af animalske madvarer. Rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne øger madvarernes holdbarhed. 28

29 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen I PerfectFresh-zonen er der optimale opbevaringsbetingelser for frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter. Madvarerne holder sig væsentlig længere, og smag og vitaminer bevares. I PerfectFresh-zonen reguleres temperaturen automatisk. Den ligger i området0-3 C.Dette er koldere end i et traditionelt køleskab, men det er den optimale opbevaringstemperatur for kuldefølsomme madvarer. Da holdbarheden forlænges ved denne temperatur, kan madvarerne holde sig væsentligt længere uden at miste friskheden. Desuden kan luftfugtigheden i Perfect- Fresh-zonen reguleres efter de opbevarede madvarer. En forhøjet luftfugtighed bevirker, at madvarernes fugtighed bevares, og at de ikke udtørrer så hurtigt. De bevarer sprødheden og friskheden længere. PerfectFresh-zonen er inddelt i to rum: I øverste skuffe med lav fugtighedsgrad (forskelligt antal afhængig af model) er der en temperatur på 0-3 C; luftfugtigheden er ikke forhøjet,. Her opbevares fisk, kød, mælkeprodukter og madvarer af enhver slags, såfremt de er emballeret. I nederste skuffe med høj fugtighedsgrad er der en temperatur på 0-3 C; afhængig af skyderens position er luftfugtigheden ikke forhøjet, eller forhøjet.. Hvis luftfugtigheden er forhøjet, kan frugt og grøntsager opbevares her. Vær opmærksom på, at madvarernes friskhed er afgørende for et godt opbevaringsresultat! Tag madvarerne ud af Perfect- Fresh-zonen ca min. før brug. Smag og aroma udvikler sig først ved stuetemperatur. 29

30 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen Skuffe med lav fugtighedsgrad, Skuffen med lav fugtighedsgrad er særlig velegnet til opbevaring af letfordærvelige madvarer, som f.eks.: Frisk fisk, skal- og krebsdyr Kød, fjerkræ, pølser Salater Mejeriprodukter, såsom yoghurt, ost, fløde, kvark etc. Derudover kan denne skuffe anvendes til madvarer af enhver art, såfremt de er emballeret. I skuffen med lav fugtighedsgrad er det den lave temperatur, der er fokus på. Luftfugtigheden i skuffen med lav fugtighedsgrad svarer nogenlunde til den luftfugtighed, der er i en traditionel kølezone. Man bør være opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr f.eks. fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød. Af hygiejniske grunde skal disse madvarer opbevares tildækket eller emballeret. Skuffe med høj fugtighedsgrad,,. På skuffen med høj fugtighedsgrad er der anbragt en skyderegulator, som anvendes til at regulere luftfugtigheden i skuffen med. Indstil skyderegulatoren på indstillingen, eller.. Ikke-forhøjet luftfugtighed, Ved denne indstilling, ændres skuffen fra en skuffe med høj fugtighedsgrad til en skuffe med lav fugtighedsgrad - skyderegulatoren åbner åbningerne til skuffen, så fugtigheden kan strømme ud (se "Skuffe med lav fugtighedsgrad,"). Forhøjet luftfugtighed. Ved denne indstilling. egner skuffen med høj fugtighedgrad sig til opbevaring af frugt og grøntsager. Skyderegulatoren lukker åbningerne i skuffen, så fugtigheden bibeholdes. Luftfugtighedsgraden i skuffen afhænger principielt af typen og mængden af de opbevarede madvarer, når disse opbevares uemballeret. Hvis der kun er få madvarer i skuffen, kan fugtigheden være for lav. Tip: Emballer madvarerne i lufttæt emballage, hvis der er få madvarer i skuffen. Ved forhøjet fugtighed i skuffen med høj fugtighedsgrad kan der dannes kondensvand. Fjern dette med en klud. 30

31 Opbevaring af madvarer i PerfectFresh-zonen Er man ikke tilfreds med opbevaringsresultatet (madvarerne er f.eks. allerede slappe eller visne efter kort opbevaringstid), kan følgende anvisninger følges igen: ^ Opbevar kun friske madvarer. Madvarernes holdbarhed afhænger af, hvor friske de er, når de lægges i køleskabet. ^ Rengør skufferne i PerfectFresh-zonen, inden madvarerne lægges i. ^ Lad meget fugtige madvarer dryppe af, inden de lægges ind. ^ Opbevar ikke kuldefølsomme madvarer i PerfectFresh-zonen (se punktet Ikke egnet til opbevaring i køleskab). ^ Vælg den rigtige PerfectFresh-skuffe til opbevaring af madvarerne og den rigtige position for skyderegulatoren i skuffen med høj fugtighedsgrad (ikke-forhøjet eller forhøjet luftfugtighed). ^ Forhøjet luftfugtighed. i skuffen med høj fugtighedsgrad opnås kun ved hjælp af fugtigheden i de opbevarede madvarer. Dvs., jo flere madvarer, der er i skuffen, jo højere fugtighed. Hvis der samler sig for meget fugt i bunden af skuffen, og madvarerne forringes, tørres bunden af med en klud, eller der lægges en rist eller lign. i bunden, så den overflødige fugt kan sive ned. Hvis luftfugtigheden skulle være for lav, emballeres madvarerne i luftæt emballage. ^ Hvis temperaturen i PerfectFresh-zonen synes at være for høj eller lav, kan man forsøge at regulere den via køleskabet ved at ændre temperaturen 1-2 C. Temperaturen skal senest forhøjes, når der er dannet iskrystaller på bunden af PerfectFresh-skufferne, da madvarerne ellers får kuldeskader. 31

32 Køle-/fryseskabet indrettes Hylde/flaskehylde i døren flyttes ^ Skub hylden/flaskehylden opad, og tag den ud. ^ Sæt hylden/flaskehylden ind det ønskede sted. Sørg for at trykke den rigtigt fast på forhøjningerne. Flaskeholderen flyttes Hylderne flyttes Hylderne kan placeres i de ønskede højder: ^ Løft hylden lidt fortil, træk den lidt ud, løft den, så rillen kommer fri af bæreribberne, og flyt den opad eller nedad. Stopkanten på hyldens bageste beskyttelsesliste skal vende opad, så madvarerne ikke berører bagvæggen og fryser fast. Hylderne er forsynet med udtræksstop, så de ikke utilsigtet bliver trukket helt ud. Flaskeholderen kan forskydes til højre eller venstre, hvorved der skabes mere plads til drikkekartoner. Flaskeholderen kan tages helt ud (f.eks. ved rengøring): ^ Skub flaskehylden opad, og tag den ud. ^ Træk flaskeholderen af flaskehyldens bageste kant ved at trække den opad. 32

33 Køle-/fryseskabet indrettes Skuffer i PerfectFresh-zonen Skufferne i PerfectFresh-zonen er forsynet med teleskopskinner og kan tages ud, når de skal tømmes og fyldes eller rengøres: Fjern flaskehylden i døren, så skufferne og skuffelåget nemmere kan tages ud. ^ Træk skuffen helt ud, og løft den opad og ud. Skub derefter udtræksskinnerne ind igen. Herved undgås beskadigelse! ^ Træk forsigtigt låget mellem skufferne lidt ud, og tag det af nedefter. ^ Ved isætning skal skuffelåget løftes nedefra og op i holderne. Skub det derefter bagud, til det går i hak. Isætning af skuffen ^ Skub udtræksskinnerne helt ind, og læg skuffen på dem. ^ Skub skuffen helt ind i køleskabet, til den er på plads. 33

34 Automatisk afrimning Køleskabet afrimes automatisk. Når kompressoren arbejder, kan der på bagvæggen i køleskabet dannes rim og vanddråber. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse, da de automatisk fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Afrimningsvandet løber i en rende og gennem et rør ind i fordampningssystemet på bagsiden af køleskabet. Afrimningsvandet skal altid kunne flyde uhindret. Sørg derfor for, at renden til afrimningsvand og afløbshullet holdes rene. 34

35 Rengøring Sørg for, at der ikke kommer vand ind i elektronikken eller lyset. Der må ikke løbe vand gennem afløbshullet til afrimningsvand. Undgå at anvende damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Typeskiltet inde i køleskabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation! For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås: soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige samt blegende rengøringsmidler kalkopløsende rengøringsmidler rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel rengøringsmiddel til rustfrit stål opvaskemiddel til opvaskemaskiner ovnspray glasrengøringsmidler skurende, hårde svampe og børster, f.eks. grydesvampe skarpe metalskrabere! Før rengøring ^ Sluk køleskabet. Displayet slukker, og kølingen frakobles. Hvis dette ikke er tilfældet, er låsen aktiveret (se afsnittet Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). ^ Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra. ^ Tag madvarerne ud, og opbevar dem et køligt sted. ^ Tag dørhylderne/flaskehylden ud af døren. ^ Tag skufferne i PerfectFresh-zonen og skuffelåget ud (se Køleskabet indrettes - Skuffer i PerfectFresh-zonen). ^ Fjern glaspladen, der er indlagt i skillepladen. ^ Tag fat i skillepladen med begge hænder, og træk den ud. ^ Tag alle øvrige løse dele ud, så de kan rengøres. 35

36 Rengøring Hylder Inden rengøring af en hylde skal stållisten og den bageste beskyttelsesliste tages af. Fremgangsmåde: ^ Læg hylden på et blødt underlag (f.eks. et viskestykke) på køkkenbordet. ^ Træk stållisten af; begynd i den ene side. ^ Træk beskyttelseslisten af. ^ Genmonter stållisten og beskyttelseslisten på hylden efter rengøringen. Indvendigt, tilbehør Rengør køleskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden. Lad ikke snavs tørre ind, men fjern det straks. ^ Rengør køleskabet indvendigt og tilbehøret med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel til opvask i hånden. Vask efter med rent vand, og tør alt af med en klud/et viskestykke. Følgende dele er egnet til opvask i opvaskemaskine: flaskeholderen, æggebakken (medfølger afhængig af model) dørhylderne hylderne (uden stålliste og beskyttelsesliste) Temperaturen i det valgte opvaskeprogram må maks. være 55 C! På grund af kontakt med naturlige farvestoffer, f.eks. fra gulerødder, tomater og ketchup, kan plastdele misfarves i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet. Følgende dele er ikke egnet til opvask i opvaskemaskine: stållister og beskyttelseslister på hylderne skufferne i PerfectFresh-zonen og skuffelåget skillepladen ^ Rengør disse dele / dette tilbehør i hånden. 36

37 Rengøring ^ Rengør renden til afrimningsvand og afløbsrøret oftere med en vatpind eller lignende, så afrimningsvandet kan løbe frit ud. Tag skufferne ud af PerfectFresh-zonen imens. ^ Skufferne i PerfectFresh-zonen kører på teleskopskinner. Rengør disse med en fugtig klud. Vær ved rengøring opmærksom på, at specialfedtet i teleskopskinnerne ikke må vaskes ud. ^ Lad døren stå åben et lille stykke tid. Ventilationsåbninger ^ Ventilationsåbningerne skal rengøres med jævne mellemrum med en pensel eller en støvsuger. Støvophobninger giver øget energiforbrug. Tætningsliste i døren Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren. Den kan blive porøs med tiden. ^ Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud. Efter rengøring ^ Sæt alle delene tilbage i køleskabet. ^ Tilslut strømmen til køleskabet, og tænd det. ^ Aktiver Superkøl et stykke tid, så køleskabet hurtigt bliver koldt. ^ Læg madvarerne ind i køleskabet, og luk døren. 37

38 Småfejl udbedres De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis årsagen til fejlen ikke kan findes eller udbedres. Undlad så vidt muligt at åbne køleskabsdøren, indtil fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Fejl Årsag Udbedring Køleskabet køler ikke, lyset i køleskabet tænder ikke, når døren åbnes, og displayet lyser ikke. Køleskabet er ikke tændt. Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten. ^ Tænd køleskabet; displayet skal lyse. ^ Sæt stikket i stikkontakten. Når køleskabet er slukket, vises nettilslutningssymbolet i displayet. Sikringen i installationen er udløst. Køleskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ^ Kontakt en elinstallatør eller Miele Teknisk Service. 38

39 Småfejl udbedres Kompressoren kobler hyppigere til og kører i længere tid, og temperaturen i køleskabet falder. Fejl Årsag Udbedring Der er for koldt i køleskabet. Temperaturen i køleskabet er indstillet for lavt. ^ Korriger temperaturindstillingen. Kompressoren kører hele tiden. Døren er ikke lukket rigtigt. Superkøl er stadig tilkoblet. Den frakobles automatisk efter ca. 12 timer. For at spare energi skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal, når der ikke er behov for så meget køling. Derved kører kompressoren i længere tid. ^ Kontroller, om døren lukker rigtigt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl tidligere. ^ Tryk på Superkøl-tasten. Ingen! 39

40 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Kompressoren kører stadig oftere og i længere tid. Ventilationsåbningerne i indbygningsskabet er tildækkede eller støvede. ^ Sørg for ikke at tildække ventilationsåbningerne. ^ Rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for støv. Køleskabsdøren er blevet åbnet ofte, eller store mængder friske madvarer er lagt i køleskabet. Rumtemperaturen er for høj. Jo højere rumtemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. Køleskabet er ikke indbygget rigtigt i nichen. ^ Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid. ^ Se venligst vejledningen i afsnittet Opstillingsanvisning - Opstillingssted. ^ Se vejledningen i afsnittene Opstillingsanvisning og Køleskabet indbygges. 40

41 Småfejl udbedres Kompressoren kobler sjældnere til og kører i kortere tid, og temperaturen i køleskabet stiger. Fejl Årsag Udbedring Der er for varmt i køleskabet. Dette er ingen fejl! ^ Korriger temperaturindstillingen. ^ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer. Displayvisning Fejl Årsag Udbedring Displayet viser F0 til F9. Der foreligger en fejl. ^ Kontakt Miele Teknisk Service. 41

42 Småfejl udbedres Lys Fejl Årsag Udbedring Lyset i køleskabet fungerer ikke. Køleskabet er ikke tændt. Når døren holdes åben, slukker lyset automatisk efter ca. 15 minutter på grund af overopvarmning. Hvis dette ikke er årsagen, foreligger der en fejl. ^ Tryk på Tænd/Sluktasten. Kontakt Miele Teknisk Service. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Teknisk Service. Der er strømførende dele under lysafdækningen. Risiko for tilskadekomst og beskadigelse! Lysafdækningen må ikke fjernes! Hvis afdækningen beskadiges eller fjernes på grund af beskadigelse: Advarsel! - Kig ikke på lyset (laserstråling klasse 1M) med optiske instrumenter (en lup eller lignende)! 42

43 Småfejl udbedres Andre fejl Fejl Årsag Udbedring Køleskabet kan ikke slukkes. Låsen er aktiveret. I displayet lyser symbolet. ^ Deaktiver låsen (se Indstillinger foretages - Låsen deaktiveres). Køleskabet føles varmt på ydersiderne. Køleskabet er vådt i bunden. Dette er ingen fejl! Den varme, der opstår ved kuldefrembringelsen, udnyttes til at undgå tildugning. Afløbshullet til afrimningsvandet er tilstoppet. Ingen! ^ Rengør afløbsrenden og -hullet. 43

44 Støjårsager Normale lyde Brrrrr... Blub, blub... Klik... Sssrrrrr... Hvordan opstår de? Brummelyde kommer fra motoren (kompressoren). Lyden kan kortvarigt være noget højere, når motoren starter. Boble-, klukke-, risle- og snurrelyde kommer fra kølemidlet, der flyder gennem rørene. Klikkelyde høres, når termostaten kobler motoren til eller fra. På skabe med flere zoner eller med NoFrost kan en let susen stamme fra luftstrømningen inde i skabet. På skabe med vandbeholder kan der høres en summen fra pumpen, når der tilføres vand fra vandbeholderen. Knæk... Knæklyde forekommer, når skabets materiale udvider sig. Husk på, at motor- og strømningslyde i kølesystemet ikke kan undgås! Lyde, der let kan fjernes Årsag Udbedring Klapren, raslen, klirren Skabet står ujævnt. Skabet berører andre møbler eller produkter. Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabilt eller i klemme. Flasker eller beholdere berører hinanden. Transportledningsholderen hænger stadig på skabets bagvæg. Juster skabet ved hjælp af et vaterpas. Brug de indstillelige ben under skabet, eller læg noget under. Ryk skabet væk fra møblerne eller produkterne. Kontroller de udtagelige dele, og anbring dem eventuelt anderledes. Ryk flaskerne eller beholderne lidt fra hinanden. Fjern ledningsholderen. 44

45 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 45

46 Service / garanti Mieles garanti omfatter: Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Mieles garanti indebærer: For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele. Mieles garanti omfatter ikke: Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere. Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt. Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service: Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service. 46

47 Service / garanti Transportskader: Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt. Lov om køb: Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren. Indberetning: Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S Erhvervsvej 2, Postboks 1371 DK Glostrup. 47

48 Oplysninger til testinstitutter Tests skal foretages iht. gældende normer og retningslinjer. Desuden skal følgende oplysninger fra producenten respekteres ved forberedelse og gennemførelse af tests: Fyldningsvejledninger Vejledninger i brugs- og monteringsanvisningen. PerfectFresh-zonen opfylder kravet til et friskkølrum iht. EN ISO

49 Eltilslutning Køleskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da køleskabet derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved henvendelse til Mieles reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Sikring: Min. 10 A. Køleskabet må kun tilsluttes et reglementeret installeret elnet. Stikkontakten skal være let tilgængelig og skal så vidt muligt ikke være anbragt bag køleskabet. Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygningen, skal køleskabet kunne afbrydes på gruppeafbryderen. Stikket og ledningen må ikke berøre køleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af køleskabets vibrationer, hvorved der kan opstå kortslutning. Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikdåser i området bag dette køleskab. Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning, da en sådan ikke giver den fornødne sikkerhed (risiko for overophedning). Køleskabet må ikke tilsluttes en særskilt, lokal strømforsyning, f.eks. solarstrøm med vekselretter. Ellers kan det føre til sikkerhedsafbrydelse på grund af spidsbelastning, når køleskabet tændes. Elektronikken kan blive beskadiget! Køleskabet må heller ikke bruges i forbindelse med såkaldte energisparestik, da strømforsyningen til køleskabet kan blive reduceret, og det derved kan blive for varmt. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen 49

50 Opstillingsanvisning Hvis køleskabet ikke er indbygget, kan det tippe! Opstillingssted Opstil ikke køleskabet lige ved siden af komfur/ovn, radiator eller ved et vindue, hvor det udsættes for direkte sol. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren, og desto højere bliver energiforbruget. Et tørt og godt ventileret rum er bedst egnet. Vær desuden opmærksom på følgende ved opstilling af køleskabet: Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt bag køleskabet. Stikket og ledningen må ikke berøre køleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af køleskabets vibrationer. Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikkontakter i området bag køleskabet. Vigtigt! Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på køleskabets ydervægge. Dette kondensvand kan medføre korrosion på ydervæggene. For at forebygge dette anbefales det at opstille køleskabet i et tørt og/eller luftkonditioneret rum med tilstrækkelig ventilation. Kontroller efter opstilling, at køleskabets dør kan lukkes rigtigt, at der er de anførte ventilationsåbninger, og at køleskabet er opstillet iht. anvisningerne. Klimaklasse Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser skal overholdes. Klimaklassen er anført på typeskiltet inde i køleskabet. Klimaklasse SN N ST T Rumtemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C En lavere rumtemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid. Dette kan medføre højere temperaturer i køleskabet og evt. deraf følgende skader! 50

51 Opstillingsanvisning Ventilation Der skal altid være de anførte ventilationsåbninger. Ellers går kompressoren hyppigere i gang og kører i længere tid. Dette medfører øget energiforbrug og højere kompressor-driftstemperatur, hvorved kompressoren kan blive beskadiget. Luften på bagsiden af køleskabet opvarmes. Derfor skal der sørges for god ventilation ved indbygning af køleskabet (se afsnittet Indbygningsmål): Ventilationsarealerne i modulsoklen, i indbygningsskabet og under loftet skal hele vejen være mindst 200 cm 2, så den opvarmede luft kan trænge uhindret ud. Vigtigt! Jo større ventilationsåbningerne er, desto mere energibesparende arbejder køleskabet. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv. Ventilationsareal foroven Ventilationsarealet foroven kan etableres på forskellige måder: Lufttilførslen a sker via soklen og luftudslippet b foroven i det bageste område af køkkenmodulet. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en luftkanal med en dybde på min. 40 mm på bagsiden af køleskabet. a med et ventilationsgitter lige over køleskabet (fri passage på min. 200 cm 2 ) b mellem køkkenmodul og loft c i et mellemloft 51

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K(S) 35222 id K(S) 37222 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 512 330 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med fryseboks og DynaCool K 37442 idf da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 640

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 37132 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab til temperering KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 476 220

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 da-dk Læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 476 360

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab K 12010 S-2, K 12012 S-2 K 12020 S-1, K 12022 S-1 K 12023 S-2, K 12024 S-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 199 040 Indhold

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Læs venligst brugs- og monterings-anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 940

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 230 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34472 id, K 34473 id, K 35472 id, K 35473 id, K 37472 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ZI9235 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

V160SG. Brugsanvisning

V160SG. Brugsanvisning V160SG Brugsanvisning Lær dit vinskab at kende: Lås Lys Kontrol panel Typeskilt Hylde Håndtag Glas dør Fodspark Justerbar fødder 2 Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart,

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 240 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere