Generalforsamlingerne 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingerne 1987"

Transkript

1 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio n : la n d in sp e k tø r K je ld Lo hm ann S ch ø le r 29. ARGANG, NR. 8 Generalforsamlingerne august 1987 på Hotel Klinten, Fåborg Indholdsfortegnelse Den danske Landinspektørforenings generalforsamling,... Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling Privatansatte Landinspektørers Forenings generalforsamling Ansatte Landinspektørers Forenings generalforsamling... Oplysninger fra s e k re ta ria te t... Praktiske oplysninger og det samlede program for årsmødet. side 134 side 163 side 169 side 175 side 183 side 197 Tilmeldingskort t i l deltagelse i årsmødet er udsendt t i l medlemmerne sammen med indvarslingerne t i l generalforsamlingerne i Meddelelsesbladet 1987, side

2 1987 side 134 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforenings ordinære generalforsamling 1987 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 22. maj 1987, offentliggjort i Meddelelsesbladet 1987, side 088, afholdes den 29. august 1987 kl på Hotel Klinten, Fåborg, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og mindst 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1986 til godkendelse 4, Fastsættelse af kontingent til foreningen og fond 5. Behandling af mulige indkomne forslag fra medlemmer 6. Udtrækning af Landinspektørfondens partialobligationer til indløsning Eventuelt BILAG: Den skriftlige beretning er publiceret omstående side BILAG: Regnskab for året 1986 for Den danske Landinspektørforening er publiceret omstående side Regnskab for året 1986 for fonds og legater er publiceret omstående side Regnskab for året 1986 for L a n d i n s p e k t ø r fonden er publiceret omstående side Til orientering er regnskabsoversigt for 1986 for Smed Søndergårds Fond publiceret omstående side BILAG: Forslag til indskud ved optagelse i foreningen og forslag til kontingent til foreningen og fonden i 1988, kontingentregulativ samt forslag til budgetterne for foreningen og Landinspektørfonden for 1988 er publiceret omstående side

3 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 135 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1987 dagsordenens punkt 2 Beretning om foreningens virksomhed Fagligt udvalg D e r s k e r m eget in d e n f o r v o re c e n t r a le fagom råd e r i d is s e å r. H e le lo v g r u n d la g e t e r u nder r e v i s i o n, d e t g æ ld e r u d s t y k n in g s lo v e n, e j e r l e j l ig h e d s l o v e n, la n d b ru g s lo v e n samt h e le r e g u le r i n g s lo v g i v n i n g e n, d e r p. t. s ø g e s f o r e n k le t og k o o r d in e r e t i a r e a lu d v a l g e t. H e r t i l kommer t e k n o lo g ie n s fre m m a rc h, m a- t r ik e lk o r t v æ r k e t s m o d e r n is e r in g, in d f ø r e ls e a f i n fo r m a t io n s s y s t e m e r, s t ig e n d e a n v e n d e ls e a f IG S s y s te m e r m.v. U d v a lg e t s k a l d e r f o r ik k e h e r besvæ re s i g o v e r m angel på f a g l ig e u d f o r d r in g e r. N e to p t e k n o l o g i e n s frem m arch v a r s a t i centrum på d e t f a g l i g e møde på N yborg S t r a n d og s ø g t b e l y s t med f o r s k e l l i g e v i n k l e r på a n v e n d e lse a f i n fo rm a tio n s s y s te m e r in d e n f o r vo re fa g o m rå d e r. T e m ae t b l e v s u p p le r e t a f u d s t i l l i n g e n, d e r v a r h e l l i g e t p ræ se n ta tio n a f h a r d - og s o ftw a re o v e r h e le s p e k t r e t f r a IG S t i l P C 'e r e. In t e r e s s e n v a r (n a t u r l i g v i s ) s t o r og in d læ g g e n e så v æ g t ig e, a t p r o grammet nok f i k l i d t s la g s i d e i f o r h o ld t i l e f t e r m id d agen s fo r e d ra g om f o r v a lt n in g s lo v e n og a n k e s y s t e m e r n e. Så v i d t d e t kunne k o n s t a t e r e s, ø n ske d e in g e n d o g a t gå g l i p a f Dan T u r é l l, og d e t v a r j o h e l l e r ik k e k e d e l ig t. U d v a lg e t kunne med glæ de not e r e r e k o r d d e lt a g e ls e, og d e t på t r o d s a f v a n s k e l i g e in d k v a r t e r in g s f o r h o ld. V i s k a l også fr e m o v e r g ø re v o r t b e d ste f o r a t le v e op t i l t i l l i d e n. U d v a lg e t h a r i lø b e t a f å r e t d e lt a g e t i n t e n s t i m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t s u d r e d n in g s a rb e jd e v e d r. r e v i s io n a f u d s t y k n in g s lo v e n, som nu f o r e l i g g e r i t r e u d s e n d t e r e d e g ø r e ls e r. R e d e g ø re ls e n r. 2 omh a n d le r de m a trik u læ re s a g s t y p e r med s æ r l i g v æ g t på f o r s l a g e t t i l f o r e n k l i n g v e d i n d f ø r e l s e a f " a r e a lo v e r f ø r s e l" som én s a g s t y p e t i l a f lø s n in g a f en ræ kke e k s is t e r e n d e, h vo rved f. e k s. den h i d t i d i ge f o r e l ø b i g e d e l i n g kommer t i l a t f o r lø b e i én s a g s g a n g. E t om fatten de h ø r in g s s v a r e r a f g iv e t j a n u a r R e d e g ø r e ls e n r. 3 v e d rø re n d e b e r i g t i g e l s e, s k e ls æ t n in g og p r iv a t e v e je b e h a n d le r is æ r s p ø rg s m å le t o m k rin g t e k n is k og m a trik u læ r b e r i g t i g e ls e ved in d f ø r e ls e a f d i g i t a l e m a t r ik e lk o r t samt f o r s la g om, a t b e r i g t i g e l s e kan ske på g ru n d la g a f 2 0 -å r s hævd. H ø r in g s s v a r e t e r a f g i v e t m aj U d v a lg e t h a r med glæ de k o n s t a t e r e t s t o r ly d h ø rh e d fo r fo r e n in g e n s s y n s p u n k te r og k a n d e r f o r s t æ r k t a n b e f a l e d e i r e d e g ø r e ls e r n e fr e m fø rte f o r s l a g. Også b la n d t de mange in v o lv e r e d e m y n d ig h e d e r, f o r e n in g e r m.v. s y n e s d e r a t være t i l s l u t n i n g (u n d ta gen m åske h o s j u s t i t s m i n i s t e r i e t ). U d v a lg e t s e r nu frem t i l e t spændende a rb e jd e om kring o p b y g n in g a f den nye lo v med t ilh ø r e n d e b e k e n d t g ø r e ls e. U d s t y k n in g s lo v e n kan i m id l e r t i d ik k e s t å a le n e, id e t d e r i s t ig e n d e g r a d h a r v i s t s i g p r o b le m e r o m k r in g k o o r d in e r in g e n t i l den b e slæ g te d e l o v g i v n in g, e je r l e j l ig h e d s l o v e n, b y g g e lo v e n og kom m unep l a n l o v e n. O g så d is s e p ro b le m e r a rb e jd e s d e r i n t e n s t med ud f r a en m å lsæ tn in g om "e n s r e g l e r f o r samme f y s i s k e f o r h o ld ". S p e c i e l t o m k r in g e j e r l e j l i g h e d s l o v e n a rb e jd e s d e r i e t u d v a lg under b o l i g s t y r e l s e n med f o r s l a g t i l r e v is io n a f lo v e n s 1 0. F a g l i g t u d v a lg d e lt a g e r h e r sammen med e je r le jlig h e d s u d v a lg e t med d e t s i g t e a t g ø r e r e g l e r n e o p e r a t io n e lle i p r a k s i s. Det s k u l l e ge rn e frem gå d ir e k t e a f lo v e n, hvad der k a n o p d e l e s, s å v i u n d g å r d e mange kæ rem ål t i l d o m sto le n e. V i s k a l a f g iv e en om fattende p r o b le m b e s k r iv e ls e i j u l i og s i g t e r mod en s a m le t re d e g ø r e l s e i lø b e t a f e f t e r å r e t H e r u d o v e r h a r u d v a lg e t b e h a n d le t og kom m enteret en række f a g l ig e sp ø rg sm å l ve d rø re n d e c ir k u læ r e om l o v om lan d b ru g se je n d o m m e, s k e la f s æ t n in g, u sk a d e lig h e d s a t t e s t e r samt Kom m unernes L a n d s f o r e n i n g s r a p p o r t v e d r ø r e n d e in fo rm a t io n s s y s t e m e r i a r e a l- f o r v a lt n in g e n. S id s tn æ v n te emne s a t s e r u d v a lg e t på a t b e h a n d le næ rm ere f. e k s. ved i sam a rb e jd e med e ft e ru d d a n n e ls e s u d v a lg e t a f a fh o ld e en k o n f e r e n c e herom i lø b e t a f e f t e r å r e t Også s p ø rg s m å le t om in d f ø r in g a f edb i t i n g l y s n in g e n e r u n d e r b e h a n d lin g, id e t f a g l i g t u d v a lg s formand re p ræ s e n te re r f o r e n in g e n i d e t n e d s a t t e b r u g e r u d v a lg, d e r s k a l f ø lg e d e t ig a n g s a t t e p i l o t p r o je k t ved r e t t e n i B rø n d b ye rn e ( j f r. b e t æ n k n in g n r om e db i t i n g l y s n i n g e n ). U d v a lg e t h ar endnu ik k e h o ld t s i t f ø r s t e møde. F o r h o ld e t t i l B y g n in g s in s p e k t ø r fo r e n in g e n syn e s nu e t a b le r e t i en k o n s t r u k t iv fo rm, b l. a. gennem g e n s i d i g d e lt a g e ls e i fo r e n in g e r n e s å rsm ø d e r. Udv a lg e t a rb e jd e r i ø j e b l i k k e t p å a t a r r a n g e r e en række tem adage i e f t e r å r e t 1987 t i l nærmere b e ly s n in g a f f a g l ig e p ro b le m e r i b y g g e s a g s b e h a n d lin g e n in d e n f o r v o re fagom råd e r ( s k e l f a s t l æ g g e l s e, hævd, p r i v a t r e t l i g e f o r h o l d, s e r v i t u t t e r, k o n t r o l a f a r e a llo v g iv n in g e n h e ru n d e r a n sv a rs p ro b le m e r m. v. ). D is s e e n -d a g s møder p la n læ g g e s f æ l l e s f o r D dl og B y g n in g s in s p e k t ø r fo r e n in g e n og med adgang f o r begge fa g g ru p p e r f o r d e r v e d b e d s t m u lig t a t ku n n e fremme s a m a rb e jd e t i p r a k s i s.

4 1987 side 136 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Grunduddannelsesudvalget Der har i år tilm e ld t sig et rekordstort antal studerende t i l landinspektøruddannelsen e ft e r o ve rstå e t basisuddannelse, idet ca. 60 studerende har ønsket at blive landinspektører. Dette er en følge af, at undervisningsministeriet ophævede adgangsbegrænsningen t i l en række uddannelser, h e r under landinspektøruddannelsen, i Dette store antal tilm eldte studerende må sætte o v e rv e je l ser igang, dels om uddannelsen kan få tilstrækkelige ressourcer t i l at bevare kvaliteten i undervisningen, dels om der i fremtiden er beskæftigelse t i l så mange landinspektører. S tø rre lse n af lærerressourcerne v il på grund af de beregningsmetoder, som er indbygget i b e v i l lingssystem et, nogenlunde automatisk følge antallet af studerende, men det kan b liv e et problem at skaffe kvalificerede lærerkræfter, som i stort omfang må b live løst ansatte undervisningsassistenter. Derimod følger bevillinger t i l laboratorieudstyr og instrumenter ikke automatisk med en s t i g ning i studenterantallet. Dette kan ikke undgå at give problemer, især inden for fagene landm åling og fotogram m etri, såvel med den praktiske afvikling af undervisningen som med muligheden for at fastholde kvaliteten i undervisningen. Det er vanskeligt at vurdere de frem tidige beskæftigelsesmuligheder. Der er dog ingen tv iv l om, at beskæftigelsesmulighederne påvirkes af a k t iv i teten i bygge- og anlægssektoren, og at denne aktiv it e t og svingningerne heri er tilsvarende vanskelige at forudse. Grunduddannelsesudvalget har derfor in d stille t t i l bestyrelsen, at denne retter henvendelse t i l undervisningsministeriet i et forsøg på at få løst ressourceproblemerne m.v. Udvalget arbejder med en undersøgelse af, hvorledes et eventuelt praktikophold uden for AUC kan indgå i uddannelsen. Der er ikke i studieordningen nogen formelle hindringer for, at noget sådant kan gøres på l i n i e med studerendes ophold i udlandet e lle r ved andre uddan n elsesin stitu tion er i Danmark, men der er endnu ikke studerende, som har benyttet denne mulighed. Udvalget v i l fremkomme med et oplæg t i l bestyrelsen herom. Efteruddannelsesudvalget Udvalget har i det forløbne foreningsår afholdt kurser i efteruddannelse inden fo r t r a d it io n e lle landinspektørfag. Af å re ts øvrige in itia tiv e r skal nævnes, at udvalget i det forløbne år er indgået i et form elt samarbejde om efteruddannelse med Teknisk Landsforbund. Resultaterne heraf v il fo rh å b e n tlig a f s p e jle sig i et s tø rre kursusudbud for teknisk personale. I marts holdt v i møde på AUC, hvor lærere fra landinspektørfagene var in v it e r e t. Meningen med mødet var at få nye ideer t i l udvalgets arbejde. Det havde vi stort udbytte af. Fø rst og fremmest kom det t i l at betyde, at udvalget blev suppleret med landinspektør Lars Ramhøj, le k to r i matrikelvæsen. Udvalget har siden Ebbe Holmboes udtræden kun bestået af 4 personer, og med L a rs ' store faglige viden og gode kontakt t i l AUC er vi meget glade for at have fået Lars Ramhøj med i udvalget. For det andet f ik vi mange gode ideer. En idé, vi arbejder videre med, er at arrangere konferencer om centrale emner inden for nye e lle r udvidede fagområder. Vi håber allerede i efteråret at kunne in v it e r e nøglepersoner t i l en konference om brugersiden af Landinformationssystemer (LIS), og da d ette er tæt tilk n y tte t t i l IGS-teknologien, v il vi følge konferencen op med et kursus i d ig it a le kort i foråret I foreningsåret 1986/87 har udvalget afholdt fø l gende arrangementer. 1) kurset PRIVATE VEJRETTIGHEDER, 31 d G ltsq ø rø «2) kurset FASTLÆGGELSE AF SKEL, 19 deltagere. 3) kurset NABORET, 34 deltagere. 4) kurset EDB-SYSTEMER I LANDIN SPEKTØR FOR RETNINGER, 17 deltagere. 5) kurset FORVALTNINGSRET, 33 deltagere. 6) kurset PRIVATE VEJRETTIGHEDER, 26 deltagere. 7) kurset NABORET, 29 deltagere. 8) kurset FORVALTNINGSRET, 25 d e l tagere. 9) kurset LANDBRUGSLOVEN, 25 deltagere. 10) kurset LANDBRUGSLOVEN, 30 deltagere. Sammenholdes årets udbud af kurser med tidligere års udbud fås følgende billede: Antal Antal Antal Heraf arrange- kursus- deltagere landin- menter emner ia lt spektører 1974/ / / / / / / / / / / / / I regnskabsåret 1986 var k u rs u sa fg ifte n ca k r. og året viste et mindre overskud. I nærmeste frem tid er planlagt kurser med fø l gende indhold. Naboret Matrikulært grundkursus for teknisk personale Ejerlejligheder Vej problemer i den matrikulære sag/udstykningsprocessen Landbrugsloven Ledelseskursus (pilotprojekt)

5 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 137 Ejerlejlighedsudvalget E j e r l e j l i g h e d s u d v a l g e t h a r i d e t fo r lø b n e å r sp e c i e l t b e s k æ f t ig e t s i g med lo v æ n d r in g e n f r a m a j 1986, d e r n a t u r l i g t h a r g i v e t a n le d n in g t i l en h e l d e l k o n t a k t med medlem merne. L i g e l e d e s e r v i b l e v e t p ræ se n te re t f o r en h e l d e l d o m s t o ls k e n d e ls e r, d e r i k k e ste m m e r o v e r e n s med v o r o p f a t t e l s e a f lo v e n og dens a d m in is t r a t i o n, og som også på en h e l d e l p u n k te r h a r v æ r e t i m o d s t r id med, hvad b o l i g s t y r e l s e n t i d l i g e r e h a r g i v e t u d t r y k f o r. H ele s it u a t io n e n e r i ø j e b lik k e t så u o v e r s k u e lig som n o g e n s in d e, h v o r f o r d e t a n b e fa le s i h v e r t e n k e l t t i l f æ l d e a t k la r g ø r e o v e r f o r k lie n t e n h v i l k e r i s i c i, han kan komme ud f o r. U d v a lg e t a r b e j d e r i ø j e b l i k k e t tæt sammen med f a g l i g t u d v a lg, b o l i g s t y r e l s e n og m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t med h e n b l i k p å, a t e n æ n d rin g a f u d s t y k n in g s lo v e n, og en d e r a f fø lg e n d e n ø d vendig æ n d rin g a f e j e r l e j l i g h e d s l o v g i v n i n g e n, b l i v e r så k l a r, at d e t i fre m tid e n ig e n v i l v æ re m u l ig t a t a r b e jd e med d is s e s a g e r uden h je r te b a n k e n og s ø v n lø s e nætt e r. U d v a lg e t b e s t å r t r o d s u d m a t t e ls e n s t a d i g a f s ta d s k o n d u k tø r Je n s Bo og Jø rg e n B. S c h m id t. Responsumudvalget R e s p o n s u m u d v a lg e t h a r i k k e h a f t mange s a g e r, og d e r h a r ik k e væ ret de s t o r e p ro b le m e r. I n o g le s a g e r e r u d v a l g e t s u d t a l e l s e en fo ru d s æ t n in g f o r t a k s t u d v a lg e t s b e h a n d lin g a f k la g e r o v e r r e g n i n g e r. D e t e r ik k e u a lm in d e lig t, a t d e r s p ø r g e s, om en la n d in s p e k t ø r h a r u d v is t g o d l a n d i n s p e k t ø r s k i k. N å r s p ø r g s m å le t s t i l l e s, e r d e r o f t e n o g e t, d e r k u n n e h a v e v æ r e t g j o r t på en b e d re måde, uden a t d e r e r t a l e om t il s i d e s æ t t e l s e a f god l a n d i n s p e k t ø r s k i k. U d v a lg e t v i l d e r f o r o p fo rd r e medlemmerne t i l at in fo rm e r e k lie n t e r n e om, hvad la n d in s p e k t ø r e n f o r e t a g e r s i g, og t i l a t f ø lg e de b e ste m m e lse r, d e r f in d e s i lo v g iv n in g e n med t il h ø r e n d e r e g l e r og i ve d tæ gt f o r la n d in s p e k t ø r v ir k s o m h e d. Kompagniskabsudvalget E f t e r e n p a u s e i i n d g å e l s e a f ko m p a gn isk a b e r e r d e r med den b e d re b e s k æ f t ig e ls e ig e n p la d s t i l opt a g e l s e a f kom pagnoner i de b e stå e n d e f o r r e t n in g e r. U d v a lg e t h a r i den s e n e re t i d yd e t b i s t a n d i f o r b in d e ls e med nye k o m p a g n isk a b e r. V ilk å r e n e fo r in d g å e ls e a f k o m p a g n is k a b e l l e r s a l g / k ø b a f en f o r r e t n in g p å v ir k e s t i l s ta d ig h e d a f de ø ko nom iske fo r h o ld om kring v ir k s o m h e d e r n e. S k a t t e r e f o r m med v irk s o m h e d s b e s k a tn in g og de enes t e å r s s t o r e in v e s t e r in g e r i t e k n ik e r e k s e m p le r, d e r h a r g iv e t u d v a lg e t a n le d n in g t i l a t d r ø f t e den h i d t i d i g e kutym e. F o re n in g e n s r e v is o r e r u d v a lg e t s r å d g iv e r i d is s e s p ø rg s m å l. O v e r v e je ls e r n e fo r v e n t e s a f s l u t t e t e f t e r s o m m e r f e r ie n. H v i s d e r e r g r u n d t i l a t ændre p r a k s i s, v i l æ n d rin gern e in d g å i u d v a lg e t s f r e m t id ig e r å d g iv n in g.

6 1987 side 138 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Pensions- og forsikringsudvalget I den fo r lø b n e p e rio d e b le v d e r in d g å e t en ny pens i o n s f o r s i k r i n g s a f t a l e med S t a t s a n s t a l t e n. Da o v e r g a n g s p e rio d e n endnu ik k e e r u d lø b e t, h a r p e n s i o n s - o g f o r s ik r in g s u d v a lg e t ik k e få e t o p g ø r e ls e o v e r h v o r mange f o r s ik r e d e, o rd n in g e n o m f a t t e r og h v o r m ange, d e r h a r b e n y t te t s i g a f m u lig h e d e n fo r s e l v a t få in d f ly d e l s e på f o r s ik r i n g e n s s t ø r r e l s e. E n d n u in d e n p e n s i o n s f o r s ik r i n g s a f t a l e n e r h e lt på p l a d s, e r u d v a lg e t gået ig a n g med en æ n d rin g a f g r u p p e l i v s f o r s i k r i n g e n s a d m in is t r a t io n. S t a t s a n s t a l t e n e r kommet med e t f o r s la g om a t f l y t t e o rd n in g e n s a d m in is t r a t io n t i l Fo re n e d e G r u p p e liv. Ved e t o p k la re n d e møde med S t a t s a n s t a lt e n og F o r e n e d e G r u p p e liv te g n e d e d e r s ig fø lg e n d e m odel: F o r s i k r i n g s s e l s k a b : Den d a n sk e L a n d in s p e k t ø r f o r e n in g. A d m in is t r a t io n : Fo ren e d e G r u p p e liv. G e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b : S t a t s a n s t a lt e n. H v is d e t ly k k e s a t f in d e en f o r n u f t ig lø s n in g på p ræ m ie in d b e t a lin g s f o r m e n, v i l den o v e n fo r s k i t s e re d e m odel m edføre en la v e r e præmie f o r d e n samme f o r s i k r i n g s d æ k n i n g. U d v a lg e t h å b e r a t kunne a f s l u t t e fo r h a n d lin g e r n e i lø b e t a f D e r h a r v æ r e t m e g e t f å s a g e r t i l b e h a n d lin g i d e t fo r lø b n e å r. Der v i l l e væ re endnu f æ r r e, h v i s d e n f o r s i k r e d e om gåe n d e m ed d elte æ n d rin g a f a r b e jd s p la d s, s å le d e s a t S t a t s a n s t a l t e n k a n s i k r e s i g, a t den r e t t e præmie t i l p e n s io n s f o r s ik r in g e n b l i v e r i n d b e t a lt. Forlagsudvalget L o v s a m lin g f o r la n d in s p e k t ø r e r L a n d in s p e k tø r e n s L o v s a m lin g e r i g e n e r a l f o r s a m l i n g s å r e t 1986/87 udsendt med 3 r e t t e ls e s s e n d in g e r f r a S c h u l t z L o v s e r v i c e, o m f a t t e n d e 86 e n h e d e r ( s a g s r e g i s t r e, lo v e, c ir k u læ r e r e t c. ). R e t t e ls e s s e n d in g n r. 3/87 e r under u d a r b e jd e ls e og v i l f o r m e n t l i g v æ re u d s e n d t in d e n g e n e r a lf o r s a m lin g e n Den v i l in d e h o ld e e n h e d e r. E m n e re d a ktio n e n e r som h i d t i l f o r e t a g e t a f la n d in s p e k t ø r Kay L a u r it z e n. T id s s k r if t s r e d a k t io n e n S id e n g e n e r a lf o r s a m lin g e n i 1986 e r t i d s s k r i f t e t udkommet med 4 n o rm a lh æ fte r. E t fe m te h æ f t e, d e r v i l v æ re udkommet in d e n g e n e r a lf o r s a m lin g e n 1987, e r u nder r e d ig e r in g, men i s k r iv e n d e s tu n d ( ) endnu ik k e så v i d t u d fo rm e t, a t d e t kan in d gå i den v a n lig e s t a t i s t i k o v e r s t o f f e t s emnemæss ig e f o r d e lin g, d e r i å r s å le d e s kun v e d r ø r e r de 4 h æ fte r. G e n e ra l fo r s a m lin g s å r e n e 8 6 /8 7 85/86 84 /8 5 A n m e ld e ls e r, b ø g e r, b la d e 18 0{ 0 o/ /0 0 % 0 Os /O I n t e r n a t io n a l t, F lg - s t o f. 11 0/ F o r e n in g s f o r h o ld (D d L,L L 0 L E S A, Lg A, AC e t c. ) &/O 15 % 13 0/ so /O '/O /0 1 % 5 /0 F o to g ra m m e tri... 0 qjṙq 7 % 0 /O In s t r u m e n t e r... 0 Q/ /0 0 % 0 0' >0 K o r t læ g n in g, - p r o d u k t io n. 0 0/ /O L a n d in s p e k t ø r - s t u d ie,- u n d e r v is n in g, -o p g a v e r e t c ) 2 /O 5 9 /0 L a n d m å lin g ( f y s i s k, a r b. o p g. i p r a k s i s e t c. )... 0 /0 0 % 0 0/ /O M a te m a tik, f y s i k e t c ' /0 -Z J/O V 0 V /0 M a trik e lv æ se n ( j u r i d i s k s t o f, m i l j ø -, r å s t o f -, f r e d n in g s v u r d e r in g s -, e x p r o p ia t io n s f o r h o ld ) ' so / /O M edd el, f r a m a tr. & G I / /O 0 % 0 /O M i n i s t e r i e l l e s k r i v e l s e r, /O 11 % 8 0' domme og k e n d e ls e r /O 10 % 6 0' /O N o rd is k o r i e n t e r in g ' /O / /O 12 /O 5 4 /O P la n læ g n in g / /O / /O M in d re m e d d e le ls e r... 4 /O 2 % 2 /O 0' 100 0' /O 100 % 100 0/ /O A n ta l s id e r D e r e r i iv æ r k s a t en u d a r b e jd e ls e a f e t hov e d r e g is t e r f o r t i d s s k r i f t e t s 1 6. t i l 3 2. b in d ( ). R e d a k t io n s u d v a lg, a n sv a rsh a v e n d e r e d a k t ø r og r e d a k t io n s s e k r e t æ r e r u f o r a n d r e t f r a /8 5.

7 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 139 Samarbejdet med Matrikeldirektoratet Der h a r i b e r e t n in g s p e r i o d e n v æ r e t a f h o l d t t r e k o n t a k t u d v a lg s m ø d e r, h v o r en række s t ø r r e og m ind re emner h a r væ ret d r ø f t e t. D e ru d o ver h a r d e r vær e t k o n t a k t m e lle m m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t og f o r e n in g e n s f o r s k e l l i g e u d v a lg. I d e t s id s t e å r h a r b l. a. den nye u d s t y k n in g s lo v b e s la g la g t megen t i d i s a m a rb e jd e t med m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t. F o r D dl e r d e t S t i g Enem ark ^og Je n s Bruun A n d e rse n, d e r h a r f u l g t a r b e j d e t på m eget næ rt h o ld. E f t e r a t h ø r in g s s v a r e n e på de t r e m eget om fatten d e r e d e g ø r e ls e r v a r indkom m et t i l m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t, håbede a lle ^ a t lo v e n kunne frem sæ tte s i F o lk e t in g e t i e f t e r å r e t H ø r in g s s v a re n e v a r m eget p o s i t i v e, og fø lg e æ n d rin g e rn e i and re lo v e, b l. a. e j e r l e j l ig h e d s l o v e n, v a r næ sten på p l a d s, s å a l t g i k e f t e r p la n e n, i n d t i l j u s t i t s m i n i s t e r i e t p lu d s e lig h a vd e s t o r e b e t æ n k e lig h e d e r v e d d e n ø d v e n d ig e æ n d rin g e r i t in g ly s n in g s lo v e n. Der v i l nu b l i v e n e d sa t e t u d v a lg med j u s t i t s m i n i s t e r i e t som s e k r e t a r i a t f o r a t få fo rh o ld e n e a f k l a r e t. I u d v a lg e t fo r v e n t e s D d L, A d v o k a t r å d e t o g r e a l k r e d i t i n s t i t u t i o n e r n e a t b l i v e r e p r æ s e n t e r e t. Det e r v o r t h å b, a t u d v a lg s a r b e jd e t kan a f s l u t t e s på b e t i d s, a t lo v e n kan fre m sæ tte s i den kommende f o lk e t in g s s a m lin g. M a t r ik e ld ir e k t o r a t e t s m o d e r n is e rin g s p la n h a r vær e t på d a g so rd e n e n ved h v e r t m ø d e. V i e r b l e v e t g r u n d i g t o r i e n t e r e t om, h vo rd a n p r o je k t e t f o r l ø b e r. M a t r i k e l d i r e k t o r a t e t p å r e g n e r a t kunne s t a r t e p ro d u k tio n e n a f o r t o f o t o og d i g i t a l e m a t r i k e l k o r t i sommeren I de f o r h a n d lin g e r, m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t h a r med kommunerne in d e n a r b e jd e t med f r e m s t i l l i n g a f o r - t o f o t o k o r t e t og r e n o v e r in g a f fik s p u n k ts y s t e m e t s æ tte s ig a n g, h a r m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t mødt m e g e t f o r s t å e l s e f o r e t go d t r e f e r e n c e n e t, og la n g t de f l e s t e kommuner in v e s t e r e r i p r o je k t e t f o r a t opnå en b e d r e n ø ja g t ig h e d end den på cm, som mat r i k e l d i r e k t o r a t e t s k a l b ru g e i p r o je k t e t. I f o r b i n d e l s e med d r ø f t e l s e r n e om m o d e rn ise r in g s p la n e n b l i v e r s p ø rg s m å le t om en sam m enlæ gning a f m a t r i k e l d ir e k t o r a t e t og G e o d æ tisk I n s t i t u t a l t i d b e r ø r t, men d e r e r nu g å e t la n g t i d s i d e n, en s å d a n sam m enlæ gning b le v a n b e f a le t a f b l. a. de to in v o lv e r e d e p a r t e r, og d e r e r e f t e r h å n d e n i n g e n, d e r t ø r gæ tte p å, h v o rn å r d e t v i l s k e, og om d e t i d e t h e le t a g e t v i l s k e. Der kommer t e m m e lig s i k k e r t ik k e nogen a f g ø r e ls e fø r e f t e r e t f o l k e t i n g s v a l g. A fg ø r e ls e n l i g g e r på m in is t e r p la n, og h v e r k e n m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t e l l e r la n d in s p e k t ø r e r n e k a n g ø re n o g e t. D e t e r o g s å r e t u k l a r t, h vad en sam m enlæ gning v i l b e ty d e f o r la n d in s p e k t ø r e r n e. Der kan f r e m f ø r e s f o r d e le og u le m p e r. D d L 's b e s t y r e ls e h a r v a n s k e l i g t ved a t v u r d e r e, om sam m enlæ gningen e r hens ig t s m æ s s ig s e t f r a la n d iiia p é k t ø r s id e. I e f t e r å r e t 1986 havde D d L 's b e s t y r e l s e n o g le i n t e n s e d r ø f t e ls e r om s a m a rb e jd s s tr u k tu r e n m ellem m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t og DdL med t i l s l u t t e d e f o r e n i n g e r. D r ø f t e ls e r n e r e s u lt e r e d e i, a t DdL i se p tem ber f o r e s lo g m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t en m o d e l f o r d e t f r e m t i d i g e s a m a rb e jd e. M o d e lle n in d e h o ld t e t p e r s p e k t iv u d v a lg, id e t D d L 's b e s t y r e ls e m e n t e, a t d e r ud o v e r k o n ta k tu d v a lg sm ø d e rn e v a r b ru g f o r mere i n t e n s iv t a t d is k u t e r e n o g le t e n d e n s e r, p e r s p e k t iv e r og k o n s e k v e n s e r i f o r b in d e ls e med m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t s m o d e r n is e r in g s p la n og den t e k n o l o g i s k e u d v i k l in g. M a t r ik e ld ir e k t o r a t e t t i l s l u t t e de s i g m o d e lle n, og på d e t e ft e r f ø lg e n d e k o n t a k t u d v a lg s m ø d e i ja n u a r 1987 b le v p e r s p e k t iv u d v a lg e t n e d sa t med d e t fo rm å l a t v u rd e re k o n se k v e n se rn e a f de t i l t a g, d e r g ø r e s i m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t og i n den f o r D d L 's m edlem skreds med h e n b lik på a t kunne g i v e s y n s p u n k te r og a n b e f a lin g e r t i l d e t f r e m t id i ge sam a rb e jd e m ellem p a r t e r n e. D d L 's b e s t y r e l s e f ø l e r, a t d e r e r en la n g række s p ø rg s m å l, d e r bør d r ø f t e s, og k o n s e k v e n s e r, d e r b ø r v u r d e r e s. D d L f i n d e r s å le d e s, a t de nuvæ rende u d v i k l in g s t e n d e n s e r, både t e k n o lo g is k og a d m i n i s t r a t i v t og de d e r a f f ø lg e n d e æ n d r in g e r a f lo v g iv n in g e n, må f ø lg e n ø je, og i den g r a d, d e t e r m u lig t, p å v ir k e s b l a. med h e n b lik p å, a t la n d in s p e k t ø r s t a n d e n o gså fre m o v e r v i l få en c e n t r a l p la c e r in g i den f r e m t i d ig e a d m in is t r a t io n a f e je n d o m sd a n n e lse n. Ud f r a d is s e s y n s p u n k te r h a r D d L u d a r b e j d e t en te m m e lig d e t a l j e r e t l i s t e o v e r em ner, som kan danne g r u n d la g fo r d r ø f t e ls e r n e i p e r s p e k t iv u d v a lg e t. U d v a lg e t b e s t å r a f t r e p e rs o n e r f r a m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t, t r e f r a DdL og en f r a G eodæ tisk I n s t i t u t, og u d v a lg e t h a r h o ld t s i t f ø r s t e møde og s k a l have d e t andet den 1 6. j u n i.

8 1987 side 140 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Samarbejdet med Jordbrugsdirektoratet I k o n t a k t u d v a lg e t med j o r d b r u g s d ir e k t o r a t e t, h v o r d e r a fh o ld e s e t møde om å r e t, v a r d e r møde den 3 0. ja n u a r På m ø d et r e d e g j o r d e d ir e k t ø r J. Priem é f o r d i r e k t o r a t e t s a k v i t i t e t e r i d e t f o r lø b n e å r. E n d v i d e re o m ta lte d i r e k t ø r J. P riem é a d m in is t r a t io n s d e p a rte m e n te ts " g u le ra p p o r t" v e d r. a d m i n i s t r a t i o n a f l a n d b r u g s m i n i s t e r i e t s s t r u k t u r l o v g i v n i n g, og d ir e k t ø r J. P rie m é gennem gik r a p p o r te n s a n b e f a lin g e r i h o v e d træ k. A n b e f a lin g e r n e i ra p p o rte n kan sam m en fa tte s und e r p u n k te rn e 1) u d læ g n in g a f a r b e jd s o p g a v e r f r a d e p a r t e m e n t e t, 2 ) e t a b l e r i n g a f e t ankenæ vn, 3) æ n d rin g e r i a r b e jd s f o r d e lin g e n m ellem m a t r i k e l d i r e k t o r a t e t og jo r d b r u g s d ir e k t o r a t e t, 4 ) J o r d l o v s u d v a lg e t s f r e m t id ig e s t a t u s, 5 ) J o r d b r u g s k o m m is s io n e n s f r e m t i d i g e o p g a v e r, 6 ) s a m s p ille t med de kommunale m yn d ig h e d e r. A n b e f a lin g e r n e d r ø f t e d e s, men d a d e r ik k e v a r t a g e t s t i l l i n g t i l ra p p o r te n s a n b e f a lin g e r, b e s to d d r ø f t e ls e r n e i a t b e ly s e kons e k v e n se rn e a f a n b e f a lin g e r n e. A d m in is tra tio n s d e p a r t e m e n te t s t u rn u s g e n n e m g a n g b l e v o g s å d r ø f t e t. T a n k e r n e g å r i r e t n in g a f en s å k a ld t koncernm od el med e t l i l l e d e p a rte m e n t t i l m i n i s t e r b e t j e n i n g og u d d e le g e r in g a f lo v f o r b e r e d e ls e og k o n k re te s a g s b e h a n d lin g s o m rå d e r t i l la n d b r u g s m in is t e r ie t s s t y r e l s e r. E n d e l i g o r i e n t e r e d e d i r e k t ø r J. P riem é om nye lo v g iv n in g s o m r å d e r, som m u lig v is frem o ver s k a l adm i n i s t r e r e s i j o r d b r u g s d i r e k t o r a t e t. Det d r e je r s i g b l. a. om lo v g iv n in g v e d r. t i l s k u d t i l p ro d u k t u d v i k l i n g, ø k o l o g i s k jo rd b ru g og e v t. m ilj ø i n v e s t e r in g e r. På jo r d f o r d e lin g s o m r å d e t o r ie n t e r e d e k o n t o r c h e f Arne S u n e se n. Anm odningerne om r e j s n in g a f nye s a g e r h a r væ ret f o r nedadgående de s id s t e å r. I 1983 v a r d e r 4 3, i 1984 v a r d e r 4 0, og i o g 1986 v a r t a l l e t h e n h o ld s v is 22 og 1 8. D et a k t u e lle f a ld i t ilg a n g e n a f nye s a g e r kan d e l v i s f o r k la r e s med, a t la n d in s p e k t ø r f ir m a e r n e e r t ilb a g e h o ld e n d e med a t p å ta g e s i g p la n læ g n in g a f j o r d f o r d e l i n g s s a g e r på g r u n d a f m is f o r h o ld e t m ellem t a k s t s y s t e m e t og fir m a e r n e s f a k t i s k e t id s f o r b r u g og lø n o m k o stn in g e r ved p la n læ g n in g. D e t t e p r o b le m b l e v på e t møde i november 1986 k la r l a g t f o r jo r d f o r d e lin g s k o n t o r e t, og m ø d et r e s u l t e r e d e i, a t d e r b le v n e d sa t e t P L F -u d v a lg t i l a t k la r læ g g e og b e s k r iv e de o p g a v e r, d e r i dag påh v i l e r la n d in s p e k t ø r e r n e ved p la n læ g n in g a f jo r d f o r d e lin g s s a g e r samt t id s f o r b r u g e t h e rv e d. U d v a l g e t s k u l l e e n d v id e r e i l y s e t a f r e s u lt a t e r n e a f den nævnte k la r læ g n in g o v e r v e je, om d e t g æ ld e n d e t a k s t s y s t e m f o r t s a t e r a n v e n d e lig t, e l l e r om d e r m å tte være b e h o v f o r æ n d r in g e r, og s å f r e m t d e r m å t t e b l i v e f u n d e t e t behov f o r æ n d rin g e r, da a t o v e r v e je e t n y t syste m f o r b e t a l in g. U d v a lg e t h a r d e n 6. maj 1987 a f s l u t t e t s i t a r b e jd e med en b e r e t n in g og i n d s t i l l i n g, som e r a f le v e r e t t i l jo r d f o r d e lin g s k o n t o r e t. U d v a lg e ts a r b e jd e v i s t e d e t n u væ re n d e t a k s t s y s t e m s u t i l s t r æ k k e l i g h e d, og i u d v a lg e t s i n d s t i l l i n g in d g å r e t n y t a f r e g n in g s s y s t e m, som l e t k a n h o ld e s a jo u r. I f o r b i n d e ls e med lø s n in g a f fo rh o ld e n e om krin g m a r g in a ljo r d e r n e kan j o r d f o r d e l i n g b l i v e a k t u e l. D e r e r e t a b l e r e t e t v i s t sam a rb e jd e m ellem jo r d f o r d e l i n g s k o n t o r e t og s k o v - o g n a t u r s t y r e l s e n b l. a. om m a r g in a ljo r d e r. En e n k e l t frikom m une h a r anmodet la n d b r u g s m in i s t e r e n om ko m p e te n c e t i l s e l v s t æ n d i g t a t r e j s e j o r d f o r d e l i n g s s a g e r, h e ru n d e r a t e r s t a t t e den o r d in æ re jo r d fo r d e lin g s k o m m is s io n s medlemmer med r e p ræ se n ta n te r f r a kommunen. F o r s la g e t e r b le v e t pos i t i v t m odtaget a f l a n d b r u g s m i n i s t e r e n, men d e r u d e s t å r l ø s n i n g a f n o g le t e k n i s k e og j u r i d i s k e p ro b le m e r. E n d v id e r e h a r man d r ø f t e t med jo r d b r u g s d ir e k t o r a t e t de in d h e n te d e e r f a r in g e r med den n y e l a n d b r u g s lo v. S e lv om s a g s a n t a lle t i jo r d b r u g s d ir e k t o r a t e t e r f a l d e t, e r arbejdsm æ ngden s t o r t s e t uænd r e t h v i l k e t s k y ld e s, a t d e r nu o f t e e r 3 å 4 b e h a n d lin g e r a f de s a g e r, h v o r i d e r m eddeles a f s l a g, sa m t a t d e r e r mange v a n s k e lig e s a g e r ve d rø re n d e b e v a rin g s v æ r d ig e ejendomme. I v u r d e r i n g s u d v a l g e t v e d rø re n d e j o r d f o r d e lin g h a r man i jo r d f o r d e l i n g s k o n t o r e t f o r h a n d l e t s i g frem t i l en n y v e jle d n in g i j o r d f o r d e l i n g. F ra L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n s s id e mener v i, d e t e r v i g t i g t med k o n ta k te n t i l jo r d b r u g s d ir e k t o r a t e t. V i m ener, d e t e r a f s t o r b e t y d n in g, a t v i h a r e t forum, h v o r v i kan d r ø f t e de la n d in s p e k t ø r r e le - v a n te fo r h o ld o m krin g la n d b r u g e t.

9 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 141 Akademisk samarbejde AC A k a d e m i k e r o r g a n i s a t i o n e r n e i AC h a r e t u d b re d t sam a rb e jd e på en la n g ræ k k e o m r å d e r. D e t d r e j e r s i g om a rb e jd s m a r k e d s fo r h o ld, ny t e k n o lo g i, uddann e l s e s p o l i t i k, a r b e jd s m ilj ø, t i l l i d s r e p r æ s e n t a n t - f o r h o l d og s i d s t, men ik k e m in d s t : lø n - og ansæ t t e ls e s f o r h o ld. A f t a l e - og o v e r e n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e 1987 Den 3 0. d e c e m b e r 1986 b l e v d e r u d v e k s l e t k r a v v e d r. a f t a l e - o g o v e r e n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e f o r 1987 m ellem de o f f e n t l i g e a r b e jd s g iv e r og A C. E f t e r in t e n s e f o r h a n d lin g e r b le v d e r n a tt e n t i l den 2 6. ja n u a r 1987 i f in a n s m in is t e r ie t opn åe t e n ig h e d om e le m e n t e r n e i en a f t a l e f o r tjenestem æ nd e n e. Den fe b r u a r 1987 fa n d t de a f s lu t t e n d e mød e r s te d m ellem de o f f e n t l i g e a r b e jd s g iv e r e og A C, og d e r b le v in d g å e t f o r l i g f o r de o v e r e n s k o m s ta n s a t t e. F o r l i g e n e m ellem de o f f e n t l i g e a r b e jd s g iv e r e og AC gæ ld e r f o r 2 å r. A ft a le r n e om a r b e jd s t id og r e g u le r in g s o r d n in g g æ ld e r dog f o r en 4 - a r ig p e r io d e. F o r lig e n e in d e h o ld t fø lg e n d e e le m e n te r: Der s k a l u d b e t a l e s 1 %i e f t e r s l æ b fo r p e rio d e n frem t i l udgangen a f , r e g u le r in g s o r d n in g e n, h v o r e f t e r de o f f e n t l i g t a n s a t t e s lø n n in g e r r e g u le r e s i f o r h o ld t i l lø n u d v ik lin g e n på d e t p r iv a t e a rb e jd s m a r k e d, fo r b e d r e s ved fre m ry k n in g a f r e g u le r i n g s t i d s p u n k te t t i l 1. a p r i l sa m t v e d f o r h ø j e l s e a f de t i d l i g e r e 66 2 /3 %udm øntning t i l 80 %udm øntning g e n e r e lt i d e t f ø r s t e å r og d e r e f t e r 72 %s a m t id ig m ed, a t d e r a f s æ t t e s 8 %t i l o m k la s s if ic e r in g e r m.v., som udmøntes som p u l j e. Der b le v a f t a l t g e n e r e l l e lø n s t ig n in g e r på i a l t 6,3 %i de 2 å r f o r d e lt med 2,9 %p r og 3,4 %p r , d e r b l e v a f s a t p u l j e t i l s p e c i e l l e k ra v samt omk l a s s i f i c e r i n g e r, s t e d t i l l æ g s f o r b e d r i n g e r sam t n e d s æ t te ls e a f a r b e jd s t id e n med 1 tim e p r. 1. s e p tem ber 1988 og 1. septem ber E n d v id e r e b l e v d e t a f t a l t, at f o r h ø je ls e n a f A T P -s a t s e r n e på d e t p r iv a t e a rb e jd s m a r k e d på d e t o f f e n t l i g e o m rå d e s k a l udm øntes i en p u l j e, h v i s a n v e n d e lse nærmere s k a l a f t a l e s. R e s u l t a t e t a f o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e b le v, f o r så v i d t a n g å r de g e n e r e lle k r a v, en f u ld o v e r f ø r s e l t i l A C 's o vere n skom sto m rå d e. På A C 's område b le v d e r e n d v id e re a f s a t en p u lje på 1,5 2 SS t i l s æ r lig e fo rm å l i den 2 - å r ig e a f t a l e p e r io d e. På s t a t e n s o m rå d e b le v p u lje n a nvendt t i l ge n n e m fø re ls e a f s p e c i e l l e f o r b e d r in g e r på de e n k e lt e A C - o r g a n i s a t io n e r s om råde. D e ru d o ver b le v d e r a f s a t en tvæ rg åe n d e, d e c e n t r a l p u lje t i l a n v e n d e ls e in d e n f o r 7 s p e c i f i k k e s t y r e l s e r på i a l t 1 2,6 m i l l. k r., a f s a t b e lø b på 24 m i l l. k r. t i l i n d f ø r e l s e p r. 1. a p r i l 1988 a f a u to m a tis k t illæ g s o r d n in g ved s e k t o r f o r s k n in g s in s t it u t io n e r n e sam t t i l y d e l s e a f e t a n t a l t i l l æ g i s t ø r r e ls e s o r d e n e n k r. t i l v i s s e le k t o r e r ved u n iv e r s it e t e r n e, sam t 2,5 m i l l. k r. t i l in d f ø r e ls e a f en s t i l l i n g s s t r u k t u r ved t e k n ik a. På d e t kommunale område b le v d e r a nvendt p u l j e - m id le r t i l f o r b e d r in g a f t u r n u s t illæ g e t samt a f s a t b e lø b på 7,7 m i l l. k r. som en tvæ rgående p u lje f o r a l l e A C - o r g a n is a t io n e r n e. På møde i d e t s æ r lig e u d v a lg i AC b le v d e t med s t o r t f l e r t a l b e s lu t t e t a t sende f o r h a n d l i n g s r e s u l t a t e t ud t i l m e d le m s o rg a n is a tio n e rn e t i l s t i l lin g t a g e n i de kom p e te n te o r g a n e r. D e t e n d e l i g e r e s u l t a t a f a f s t e m n in g e n f o r e l å d e n 2 3. m a rts , og d e t kunne k o n s t a t e r e s, a t s a m t lig e o r g a n i s a t io n e r havde t i l t r å d t f o r h a n d lin g s r e s u lt a t e t. D e c e n t r a le lø n f o r h a n d lin g e r I f o r b in d e ls e med fre m læ g g e ls e a f k ra v e n e t i l a f t a l e - og o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e fremhævede de o f f e n t l i g e a r b e jd s g iv e r e, a t d e t v a r ø n s k e t, a t d e r b le v s k a b t f l e k s i b i l i t e t i lø n d a n n e ls e n, b l. a. med h e n v is n in g t i l r e k r u t t e r in g s - og f a s t h o l d e l s e s p r o b le m e r. Som le d i fo r h a n d lin g e r n e b le v d e r på d e t s t a t s l i g e om råde a f s a t en p u lje t i l f l e k s i b i l i t e t p å 2 x 0,1 %i p e rio d e n frem t i l Den sam lede p u l j e e r o p d e lt på en ræ kke p u lje r t i l k n y t t e t de e n k e l t e o r g a n is a t io n e r t i l c e n t r a l f o r d e li n g, b o r t s e t f r a en h e lt u v æ s e n t lig p u lje a n d e l t i l s æ r l i g i n d s a t s. AC h a r u d t a l t, a t denne m odel ik k e v i l kunne sk a b e den fo rn ø d n e f l e k s i b i l i t e t i lø n d a n n e ls e n. På d e t kommunale om råde e r p a r t e r n e derim od b l e v e t e n ig e om, a t d e r s k a l a f s æ t t e s e n t v æ rg å e n d e p u lje på 0,2 %a f lønsum m en. I f o r b in d e ls e med a f s æ t te ls e n e r d e r a f t a l t e t p r o t o k o l l a t, som f a s t læ g g e r d e fo rh a n d lin g s m æ s s ig e ram m er. Der fo r e g å r i ø j e b li k k e t d r ø f t e ls e r med de kommunale o r g a n is a t io n e r om u d a r b e jd e ls e a f de n ø d ve n d ig e v e jle d n in g e r t i l kommunerne og am terne samt m e d le m s o rg a n i s a t i o n e r n e. O rd n in g e n p å re g n e s a t s k u l l e træ de i k r a f t den 1. j u l i På d e t s t a t s l i g e o m rå d e e r f i n a n s m in i s t e r ie t endnu ik k e k l a r t i l a t d r ø f t e en u d m ø n tn in g a f o rd n in g e n med o r g a n is a t io n e r n e. O m k la s s if ic e r in g a f s t i l l i n g e r m.v. (tje n e ste m æ n d ) M ellem f i n a n s m in i s t e r ie t og AC b le v d e r i f e b r u a r in d g å e t en a f t a l e om, a t d e r s k a l yd e s en række t o p c h e f t illæ g samt o m k l a s s i f i c e r e s e t a n t a l e n k e l t s t i l l i n g e r med v ir k n in g f r a 1. a p r i l Der b le v e n d v id e re in d g å e t a f t a le om o p r y k n i n g a f e t a n t a l tjenestem æ nd f r a lønramme 31 t i l lønramme 34 med v i r k n in g f r a 1. a p r i l Y d e ls e n a f t illæ g g e n e t i l t o p c h e fe rn e e r en v i d e r e f ø r e ls e a f d e t c h e f lø n p r o je k t, som AC in d le d t e i a f t a l e f o r h a n d l i n g e r n e Ved d is s e fo rh a n d lin g e r b le v d e t a f t a l t, a t d i r e k t ø r e r og s t y r e l s e s c h e f e r s k u l l e h a v e t i l l æ g op t i l k r. p r. å r. Id e e n i p r o j e k t e t e r, a t d e t e r n ø d v e n d i g t, a t d e r y d e s t i l l æ g t i l de ø v e r s t e c h e f e r, f o r a t m e lle m le d e rn iv e a u e t kan f å e t f o r h ø je t t i l læ g. AC e r i ø je b lik k e t i gang med a t fo re s p ø r g e medle m s o r g a n is a t io n e r n e, om d e r m å tte væ re g r u n d la g f o r a t o v e r v e je æ n d rin g e r i p r o j e k t e t, s å v e l hvad a n går k r i t e r i e r fo r t i l d e l i n g a f c h e f t i l l æ g som i c h e f t i l l æ g g e t s s t ø r r e l s e. S v a re n e e r endnu ik k e indkom m et. AC h a r e n d v id e re m e d d e lt m e d le m s o rg a n is a tio n e r n e, a t man se n e re v i l vende t i l b a g e t i l s p ø r g s m å l e t om f r e m s æ t t e ls e a f f o r s la g t i l i n d i v i d u e l l e o m k l a s s i f i c e r in g e r a f t j e n e s t e m a n d s s t i l l i n g e r, h e r u n d e r o p r y k n in g f r a lønramme 31 t i l lønramme 3 4, id e t d e t e r a f t a l t med f i n a n s m i n i s t e r i e t, a t s å d a n n e f o r s la g som h o v e d re g e l f ø r s t s k a l gennemf ø r e s med v ir k n in g f r a 1. a p r i l Tim e - og dagpenge - a n s æ t te ls e i d i s t r i k t I f o r b in d e ls e med a f t a l e f o r h a n d l i n g e r n e a f v i s t e f i n a n s m i n i s t e r i e t e t f o r s l a g om a t ophæ ve d i s t r i k t s r e g l e n, id e t m i n is t e r i e t kædede s p ø rg s m å le t sammen med en f o r h ø je ls e a f t i d s - ocj a f s t a n d s k r i t e r ie r n e i c ir k u læ r e t. Med h e n b lik pa a t lø s e p r o b le m e r n e b le v d e r, f o r så v i d t a n g å r r e j s e r, d e r ik k e m e d fø re r o v e r n a t n in g, o p n å e t e n ig h e d om a t b e m y n d ig e m i n i s t e r i e r og s t y r e l s e r t i l in d e n f o r

10 1987 side 142 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD en b e lø b s g r æ n s e på 2/3 a f d a g p e n g e b e lø b e t p r. dag a t æ n d re / s u p p le re de g e n e r e lle r e g le r om tim epenge ve d l o k a l a f t a l e. Æ n d rin ge n t r å d t e i k r a f t den 1. a p r i l Ved c ir k u læ r e a f 5. m a j f r a f i n a n s m in is t e r ie t e r m u lig h e d e rn e f o r a t in d g å l o k a l a f t a le b e s k r e v e t næ rm ere. D e t t e b e t y d e r, a t d e r kan in d g å s a f t a l e med mat r i k e l d i r e k t o r a t e t f o r s å v i d t a n g å r l ø s n i n g a f p ro b le m e rn e i d e t s ø n d e r jy s k e m a t r ik e lv æ s e n. U n iv e r s it e t e r Under a f t a le f o r h a n d lin g e r n e 1987 h a r f o r s k n in g s u d v a lg e t i AC a f g iv e t i n d s t i l l i n g e r t i l A C 's f o r h å n d l in d s u d v a l g om den nærmere u d fo rm n in g og ge n n e m fø re ls e a f A C 's k r a v om t i l l æ g s f o r h ø j e l s e r på s t i l lin g s s t r u k t u r o m r å d e t. M ellem a r b e jd s g iv e r n e og AC b le v d e r opnået e n ig h e d om e t p r o t o k o l l a t, d e r f o r u d s æ t t e r f o r h a n d lin g e r i p e rio d e n om en p ro c e d u r e, h v o r e f t e r t i l l æ g i s t ø r r e l s e s o r d e n e n k r. f o r d e l e s t i l l e k t o r e r på s t i l l i n g s - s t r u k t u r o m r å d e t, som e f t e r f o r l i g s t e k s t e n " h a r yd e t s æ r l ig k v a l i f i c e r e t og d o ku m e n te re t v id e n s k a b e l i g i n d s a t s, e l l e r som h a r d o k u m e n te r e t s æ r l i g k v a l i f i c e r e t p æ d agogisk i n d s a t s. " M ellem AC og m odparten s k a l d e r opnås e n ig h e d om p r o c e d u r e n f o r f o r d e li n g a f t illæ g g e n e in d e n den 3 1. d e c e m b e r A C 's b e s t y r e l s e h a r g i v e t f o r s k n in g s u d v a lg e t i AC t i l o p gave a t u d a rb e jd e e t oplæ g om denne p r o c e d u r e in d e n d e n 1. n o v e m b e r E f t e r L a n d in s p e k t ø r f o r e n in g e n s o p f a t t e ls e bør t i l l æ g a f d e n n e k a t e g o r i u d e lu k k e n d e g i v e s e f t e r o b je k t iv e k r i t e r i e r. T i 11id s r e p r æ s e n ta n t f o r h o ld I f o r b in d e ls e med o v e r e n s k o m s tfo rn y e ls e n h a r A C 's m e d le m s o r g a n is a t io n e r med medlemmer a n s a t i p r i mær- og amtskommuner t i l s l u t t e t s i g t i l l i d s r e p r æ s e n t a n t r e g le r n e a f Det b e t y d e r, a t de kommun a le t illid s r e p r æ s e n t a n t e r h e r e f t e r e r b e s k y t t e t, s å le d e s a t d e r i f o r b in d e ls e med a f s k e d ig e ls e s k a l f o r e lig g e t v in g e n d e å r s a g e r. S a m t id ig b e ty d e r d e t, a t o r g a n i s a t i o n e r n e o p n å r e n s t ø r r e f r i h e d og s e lv s tæ n d ig h e d i f o r b i n d e l s e med f r i g i v e l s e a f t i l l i d s r e p r æ s e n t a n t e r t i l u d d a n n e ls e, id e t t i l lid s r e p ræ s e n t a n tu d d a n n e ls e n f r e m t id ig t s k a l f in a n s i e r e s a f b id r a g t i l A K U T -fo n d e t (a m te r og kommun e rs fond t i l u d d a n n e lse a f t i l l i d s r e p r æ s e n t a n t e r ), h v o r t i l d e r b id r a g e s med 12 ø re p r. medlem p r. a r b e jd s t im e. A C 's u d v a lg v e d r. a r b e jd s m iljø, a r b e jd s p la d s - og a r b e jd s t il r e t t e l æ g g e l s e s f o r h o ld (A R P U ) v e d t o g i f e b r u a r en o r d n in g f o r A C 's re p r æ s e n t a t io n i en række u d v a lg, rå d og nævn i K ø b e n h a v n s kom m une. O r d n in g e n b e t y d e r, a t e t f a s t u d v a lg u nder ARPU i en fo r s ø g s p e r io d e s k a l sam a rb e jd e med re p ræ se n ta n t e r f o r t illid s r e p r æ s e n t a n t e r i Københavns kommune, b l. a. om b e s æ t te ls e n a f den r e p r æ s e n t a t io n AC h a r i en række u d v a lg, r å d, nævn m.v. i kommunen. ARPU h a r e n d v id e re iv æ rk s a t e t o m fatten d e u d re d n in g s a r b e jd e f o r a t s t y r k e t illid s r e p r æ s e n t a n t e r n e i A C 's m e d le m s o rg a n is a t io n e r. D e t s k e r b l. a. med u d g a n g s p u n k t i u n d e rsø g e ls e n i F o rm å le t med a r b e jd e t e r a t f å u d a r b e j d e t en e g e n t l i g h a n d lin g s p l a n f o r en 2 - å r ig p e r io d e. AMUDU D e r b l e v g e n n e m fø r t en n y u d v a lg s s t r u k t u r i AC, h v o r e f t e r de u d v a lg, d e r a rb e jd e d e med a rb e jd s m a r k e d s f o r h o ld og u d d a n n e ls e s p o lit ik b le v sam m en slutt e t i d e t nye a rb e jd s m a rk e d s - og u d d a n n e ls e s u d v a lg (A M U D U ), h v o r u n d e r o g s å h ø r e r g e n e r e lle f o r s k n i n g s p o l i t i s k e s p ø r g s m å l. Med h e n b l i k på t i l r e t t e læ g g e ls e n a f a r b e jd e t i d e t nye u d v a lg b le v d e r i f e b r u a r h o ld t e t heldagsm øde om o p g a v e rn e, h v o r t i l d e r v a r in d b u d t s å v e l nyudpegede u d va lgsm e d lem m er som m edlem mer a f d e t t i d l i g e r e AMU og udd a n n e ls e s u d v a lg e t. På u d v a l g e t s f ø r s t e m øder i a p r i l og m aj h a r man b l. a. d r ø f t e t A C 's in d s a t s i r e l a t i o n t i l r e v is io n e n a f a r b e j d s t il b u d s - og u d d a n n e ls e s y d e ls e s o r d n in g e r n e samt o p g a v e rn e i f o r b in d e ls e med den a f b e s t y r e ls e n b e s lu t t e d e r e g i o n a le re p r æ s e n t a n t o r d n in g i a rb e jd s m a rk e d s - og udd a n n e ls e s s p ø rg s m å l. A r b e jd s lø s h e d s f o r s ik r in g I g e n e ra lfo r s a m lin g s n u m m e re t a f M e d d e le ls e s b la d e t i 1986 b le v o m ta lt u d v a lg e t v e d r. s u p p le re n d e d a g p e n g e og f e j l u d b e t a l i n g e r, som a fg a v b etæ nkning den 1. m aj 1986 om s u p p le re n d e dagpenge og f e j l u d b e t a l in g e r. Modsat hvad d e r v a r f o r v e n t e t og bebud e t e f t e r a f s l u t n i n g e n a f a r b e j d e t i u d v a l g e t, b le v d e r ik k e i denne f o lk e t in g s s a m lin g gennem fø rt lo v æ n d rin g e r fo r a t begræ nse r e t t e n t i l a t f å u d b e t a lt s u p p le re n d e d a g p e n g e. R e g u le r in g a f d a g p e n g e - og e f t e r l ø n En p r i n c i p i e l t a fg ø re n d e æ n d rin g i a r b e jd s lø s h e d s f o r s ik r in g e n s k e t e, da F o lk e t in g e t i decem ber 1986 i t i l s l u t n i n g t i l f i n a n s l o v s b e h a n d l i n g e n og i f o r t s æ t t e l s e a f l o v v e d t a g e l s e n i j u n i 1986 om b o r t f a ld a f a u to m a tis k d y r t i d s r e g u l e r i n g a f a r b e j d s v e d e r l a g m.v. v e d to g f in a n s m in is t e r e n s l o v f o r s l a g om a f v i k l i n g a f de a u t o m a t is k e r e g u le r i n g s o r d n in g e r på s t a t e n s u d g if t s b u d g e t. Med l o v æ ndrin gen b le v den h i d t i d i g e sammenhæng m ellem a r b e jd s lø s h e d s d a g p e n g e og l ø n u d v i k l i n g e n k a p p e t. Sammenhængen h a r i h v e r t f a ld f r a lø n m o d t a g e r s id e v æ r e t a n s e t som e t a f de bærende e le m e n te r i A - f o r s ik r i n g e n. I s t e d e t e r d e t b e s te m t, a t d a g p e n g e n e s h ø je s t e b e lø b f o r fre m tid e n r e g u le r e s 1 gang å r l i g t med en p r o c e n t s a t s, d e r f a s t s æ t t e s a f F o l k e t i n g e t i f o r b in d e ls e med v e d t a g e ls e n a f f in a n s lo v e n. D e tte b e t y d e r, a t d a g p e n g e sa ts e rn e f o r a l v o r g ø r e s t i l e t f i n a n s l o v s p o l i t i s k r e g u le r i n g s in s tru m e n t. Den 1. j u l i 1987 r e g u le r e s a rb e jd s lø s h e d s d a g p e n gene h e r e f t e r med 3,6 %, h v i l k e t s v a r e r t i l 12 k r. om dagen på m aksim um satsen. A f s k a f f e l s e n a f d e a u t o m a t is k e r e g u l e r i n g e r in d g ik som e t elem ent i r e g e r in g e n s fr e m la g te f o r s la g t i l en gennem gribende re fo rm a f a r b e j d s l ø s h e d s f o r s ik r in g e n s f i n a n s i e r i n g, I 1986 og 1987 h a r d e r ik k e væ ret h ø rt y d e r lig e r e om r e g e r in g e n s v i d e re o v e r v e je ls e r om f in a n s ie r in g s r e f o r m e n. P r iv a t s e k t o r s a m a r b e jd e t M ellem In g e n iø r -S a m m e n s lu tn in g e n, In g e n iø r Fo rb u n d e t, D ansk M a g is t e r fo r e n in g og Dansk F a rm a c e u tfo r e n in g b le v d e r den 2 6. j u n i 1986 in d g å e t en a f t a le om sam a rb e jd e i den p r iv a t e s e k t o r. S a m a r b e jd s a f t a l e n u d s p r in g e r a f d e t e k s is t e r e n d e sam a rb ejd e m ellem in g e n iø r o r g a n is a t io n e r n e i P r i v a t a n s a t t e s F æ l l e s U d v a lg ( P F U ). S a m a rb e jd e t o m fa tte r sam arb e jd e i v irk s o m h e d s g ru p p e r, som f i n d e s i en l a n g ræ k k e v irk s o m h e d e r o v e r h e le la n d e t. V irk so m h e d s gru p p e rn e v a r e t a g e r s p e c i e l t lo k a le f o r h a n d l in g e r om l ø n - og a n s æ t t e ls e s fo r h o ld med a r b e jd s g iv e r n e. A rb e jd e t i PFU gå r s p e c i e l t ud på a t f o d r e v i r k s o m h e d s g r u p p e r n e med e t l ø n s t a t i s t i s k m a t e r ia le, d e r gø r d e t m u lig t f o r d e n e n k e l t e v ir k s o m h e d s gru p p e a t fø r e fo r h a n d lin g e r n e l o k a l t med a r b e jd s g iv e r e n. I o k t o b e r 1986 m e ld te A n s a tte L a n d in s p e k t ø r e r s F o re n in g s i g in t e r e s s e r e t i a t d e lt a g e i s a m a rb e j d e t m ellem de 4 o r g a n is a t io n e r om den p r iv a t e s e k t o r. A f t a le n b le v in d g å e t i a p r i l 1987 med i k r a f t træ d e n den 1. maj A f t a le n in d e b æ re r, a t d e r lo k a l t kan sa m a rb e jd e s om l ø n - og a r b e j d s v i l k å r, s a m t i d i g med a t h v e r o r g a n is a t io n b e v a re r s in s u v e r æ n it e t o v e r fo r s in e egne medlemmer.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

GENERALFORSAMLINGERNE

GENERALFORSAMLINGERNE L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere