Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende minkbesætning fra 1850 minktæver til 3000 minktæver. Der opføres 11 stk. 2-rækker minkhaller og en 6-rækker minkhal

2 Godkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006 jf. lovbek. 879 af 26. juni 2010), herefter kaldet husdyrbrugloven og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). Ansøger: Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev Telefon/ mobil: / Ejendom Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev Ejendomsnummer: Bedrift: Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev CVR-nummer: P-nr.: CHR-nr.: Vigtige datoer: Godkendelsen blev 7. november 2014 Godkendelsen annonceret 7. november 2014 meddelt Klagefristen udløb den 5. december 2014 Revurdering 7. november

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af en eksisterende minkfarm. Der er tilladelse til 1850 minktæver, der ønskes udvidet til 3000 minktæver. Der opføres en 6-rækket lukket hal, 2 stk. 2-rækkede haller, en 2-rækket hal 8 stk. 2-rækkede haller. Der er via anmeldeordningen givet tilladelse til opførsel af en halmlade. Ansøgt husdyrproduktion Fjordvej 131 Besætning nudrift Besætning ansøgt Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Minktæver ,79 Minktæver ,45 Lugt På baggrund af, at afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt, at lugtberegningerne viser at geneafstanden er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der mod forventning opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Det generelle reduktionskrav til ammoniakfordampning Det generelle reduktionskrav til ammoniak er overholdt. Generelle afstandskrav Den ansøgte ændring og udvidelse er i overensstemmelse med de generelle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens kapitel 2, 6, 7 og 8. Fluer Skive Kommune har vurderet, at fluegener kan undgås ved hyppig tømning af gyllerender, opsamling af ekskrementer og udskiftning af sand under burene. Bedste anvendelige teknologi - BAT Det ansøgte overholder det af Skive Kommune fastlagte BAT-niveau. Udbringningsarealer Al husdyrgødning afsættes til aftalearealer samt biogas anlæg. Høring Udkast til godkendelse blev sendt i høring hos naboer og andre relevante parter. Der indkom xx høringssvar

4 Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune Natur og Miljø Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 Rådhuspladsen Skive 7800 Skive Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg - 4 -

5 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE ANSØGNING GODKENDELSE GENERELLE FORHOLD DRIFT OG INDRETNING ÅRSPRODUKTION - STALDBELÆGNING M.V ANLÆG DRIFT AF STALDANLÆG OPBEVARING OG HÅNDTERING AF GØDNING AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG LUGT TRANSPORT LYSFORHOLD SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND STØJ SKADEDYRSBEKÆMPELSE HÅNDTERING AF OLIE, AFFALD, SPRØJTEMIDLER OG ANDRE KEMIKALIER DRIFTSKONTROL RENERE TEKNOLOGI OG BAT UDBRINGNINGSAREALER UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING GODKENDELSENS GYLDIGHED PARTER DER HAR FÅET UDKAST SENDT I HØRING KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL BILAG 1. GRUNDLAG FOR VILKÅR OG LOVGIVNING BILAG 2. KORT OVER EJENDOMMEN BILAG 3. AFSTAND TIL NÆRMESTE NABOBEBOELSE OG SAMLET BEBYGGELSE BILAG 4. SITIUATIONSPLAN BILAG 5 NATUR BILAG 6. BEREDSKABSPLAN BILAG 7. ANSØGERS BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT, HERUNDER BAT- REDEGØRELSE BILAG 8. VURDERING AF KUMULATIVEFFEKT MHT. NITRAT BILAG 9. ANSØGNINGSSKEMA NR , VERSION

6 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1. Ansøgning Pelsdyravler Henrik Brunsgaard har søgt om miljøgodkendelse af dyreholdet på Fjordvej 131, 7870 Roslev. Ansøgningen blev i skema nr version 3 modtaget via husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den d. 22. oktober 2014, og var indgivet på baggrund af, at ejer ønskede at udvide minkfarmen. Skema nr version 3 danner baggrund for denne afgørelse. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov nr af 20. december 2006, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Jf. lovbek. nr. 879 af 26. juni Bek. nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med Skive Kommunes vilkår og vurderinger, meddeles Henrik Brunsgaard godkendelse til den ansøgte minkproduktion på Fjordvej 131, 7870 Roslev. Landbrugsejendommen er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11, stk. 1, samt bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Ejendommen er ikke tidligere miljøgodkendt. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er: o o o o o o o o anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensyntagen til overfladevand og natur, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer fredede områder internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning væsentlige mulige alternative løsninger nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

7 2. GENERELLE FORHOLD 2.1. Drift og indretning VILKÅR 1. Ansøgningsgrundlag Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 70534, version 3 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Godkendelse Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på minkfarmen. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og være grundigt orienteret om godkendelsens indhold. 3. Tidsfrist Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt. 4. Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende. Beredskabsplanen skal opdateres 1 gang årligt. Sidste opdateringsdato skal fremgå af planen. 5. Salg/ophør Ved minkfarmens overdragelse eller ved ophør af minkfarmens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres. 6. Driftsopgaver ved ophør Ved minkfarmens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål på bedst mulig vis at sikre, at minkfarmens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt Udnyttelsesfrist Tidsfristen for at tage godkendelsen i brug er sat til 2 år. Det anses for tilstrækkeligt, at etablering af minkhaller er påbegyndt og at udvidelsen af dyreholdet er startet. Hvis godkendelsen ikke er fuldt udnyttet senest 3 år efter den er taget i brug, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er taget i brug og dermed vil den tilladte produktion blive nedskrevet tilsvarende. Beredskabsplan Det vurderes, at de ansattes kendskab til de beredskabsplaner, som skal træde i kraft ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning for en miljømæssig forsvarlig daglig drift, idet det typisk vil være de ansatte som opdager uheld og spild

8 Beredskabsplanen skal indeholde telefonliste, brand- og evakueringsinstrukser, procedure for håndtering af gylleudslip og olie- og kemikaliespild. Der stilles vilkår om, at beredskabsplanen skal revideres årligt, for at sikre, at kontaktoplysninger og placering af materiel, som skal bruges ved en akut forurening, er korrekte. Minkfarmens ophør Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at eventuel afvikling af minkfarmen sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I den forbindelse ønskes det ikke, at gylle, olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på ejendommen. Det vurderes, at dette vil medføre en unødig risiko for udslip som følge af manglende opsyn med og/eller vedligehold af opbevaringslagre. Dog tillades fortsat anvendelse af gyllebeholdere (forudsat at der fortsat udføres beholderkontrol). Miljøbeskyttelse Minkfarmen er gennem husdyrbrugsloven forpligtet til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette indebærer, at ejendommen indrettes og drives så forurening af luft, vand, jord og undergrund begrænses, herunder at spild og udslip af gylle og andre forurenende stoffer, samt drikkevand forebygges. Minkfarmen gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt til tilsynsmyndigheden i tilfælde af at der sker uheld, som medfører forurening. Godkendelsespligtige forhold Minkfarmen gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser, som ikke er beskrevet i ansøgningsskema kan være omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal der søges om godkendelse af den ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes. Anmeldelse af udskiftning af overførselsaftaler Minkfarmen gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens overførselsaftaler (tredjemandsarealer). I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler kræve, at aftalearealernes driftsherre ansøger om godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Landskabelig vurdering Beskrivelse af byggeriet Minkfarmen består i dag af hovedsaligt af 2-rk haller samt en 4-rk og en 6-rk hal. De nye minkhaller vil bestå af en 6-rk lukket hal magen til den eksisterende denne hal bliver 34 fag lang (ca. 70 m) inklusiv friplads i enderne, 2 stk. 2-rk haller 21 fag lange (ca. 43,5 m), en 2-rk hal 28 fag lang (ca. 58 m) og 8 stk. 2-rk haller 31 fag lange (ca. 64 m). Der plantes læhegn omkring farmen som vist på situationsplanen. På vestsiden af de to lukkede 6-rk haller vil der ikke blive plantet læhegn umiddelbart op af hallerne fordi det vil forhindre en tilstrækkelig ventilation af hallerne. Læhegnet i naboskel vest for farmen vil være tilstrækkelig afskærmning af indsigt til hallerne. Landskabet I Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker. Orienteringen er fra sydøst mod nordvest. De fleste lavbundsområder er - 8 -

9 vidtstrakte, bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug. Konkret ligger minkfarmen i nordøstkanten af området Sverrig; lavtliggende slette med få husmandssteder, enkelte grupper af buske og pletvise løvtræer ved afvandingsgrøfter. Række med 4 møller. Åbent og usammensat og langt mellem bebyggelser på grund af et stort lavbundsområde vest for minkfarmen. Yderst få karakterdannende træk i form af naturarealer, fortidsminder, diger og småplantninger i nærområdet omkring farmen. Imellem området og Limfjorden mod nord og øst er terrænet højere, så der ikke er visuel kontakt mellem minkfarm og fjord. Kommuneplanens reservationer I kommuneplan 2013 er området udpeget som særlig værdifulde landbrugsarealer. Området er kystnærhedszone (planlægningszone), som ikke er nogen hindring for landbrugsbyggeri i tilknytning til eksisterende anlæg. Derudover er ikke udpeget beskyttelsesinteresser tæt ved minkfarmen. Den nærmeste beskyttelsesinteresse er repræsenteret ved Junget kirke. Byggelinjer og fredninger Minkfarmen berøres ikke af byggelinjer eller fredninger Vurdering Byggeriet udgør knap en fordobling af minkfarmens grundareal og får ca. samme højde. Den landskabelige påvirkning, herunder i forhold til Junget Kirke, er derfor ubetydelig såfremt tagmaterialerne vil opnå omtrent samme farve som på eksisterende bygninger, men det er vigtigt, at der sikres beplantning hele vejen rundt om farmen. Naboens hegn vest for virker afskærmende nu, men det er ikke sikkert, det bevares. Der er i pelsdyrfarmbekendtgørelsen krav om en tre-rækket beplantning rundt om pelsdyrfarme. Der vil derfor skulle etableres en ny beplantning, hvis naboens hegn vest for farmen fjernes eller bliver for gennemsigtigt. Der er ikke stillet vilkår til dette, da det er et lovkrav

10 2.2. Årsproduktion - staldbelægning m.v. VILKÅR 7. Pelsdyrproduktion Den gennemsnitlige årlige pelsdyrdyrproduktion må ikke overskride - Minktæver: 3000 stk. svarende til 103,45 dyreenheder, beregnet ifølge Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 853 af 30. juni 2014). VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at definere rammerne for den tilladte husdyrproduktion og herved at definere rammerne for dyreholdets forventede miljøpåvirkning. Skive Kommune gør opmærksom på, at produktionstilladelsen følger det godkendte antal dyr og ikke det antal dyreenheder, som antallet af dyr svarer til på godkendelsestidspunktet

11 3. ANLÆG 3.1. Drift af staldanlæg VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Formålet med dette afsnit er at sikre en miljømæssig hensigtsmæssig drift af virksomhedens staldanlæg, så omgivelserne sikres mod unødige gener. Der er i senere afsnit i godkendelsen stillet vilkår om bl.a. tømningsfrekvens af gyllerender, rengøring under burene og udskiftning af sand under burene. Skive Kommune vurderer derfor, at minkfarmen vil blive drevet, så omgivelserne sikres mod unødige gener Opbevaring og håndtering af gødning VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge spild af og forurening med næringsstoffer som følge af opbevaring og håndtering af gødning. Opbevaringskapacitet Gyllebeholder Minkfarmen råder over en gyllebeholder med en kapacitet på 1350 m 3. Normtallet for gylle er 0,47 m 3 pr. årstæve. Gylleproduktionen efter udvidelsen er 0,47 m 3 x 3000 tæver = 1410 m 3. Med en gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 1350 m 3 er der betydeligt mere kapacitet end de krævede 9 måneders opbevaringskapacitet. Møddingsplads Minkfarmen råder over en møddings- og vaskeplads på ca. 85 m 2 pladsen bruges hovedsagligt til vaskeplads. Halmen fra under burene opbevares på møddings- og vaskepladsen, i det omfang det ikke kan udbringes direkte på marken eller opbevares i gyllebeholderen. I forbindelse med møddings- og vaskepladsen er der en ajlebeholder på 85 m 3 til opsamling af

12 vaskevand og møddingsvand. Skive Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på minkfarmen, 3.3. Ammoniakreducerende tiltag VILKÅR Ingen VURDERING Formålet med dette afsnit er at sikre, at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission overholdes samt at ammoniakemissionen fra det søgte projekt ikke medfører tilstandsændringer i beskyttede naturområder. Desuden tages der stilling til, om Bilag IV-arter påvirkes af det søgte projekt. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission er overholdt med en margen på 1268,20 kg N/år. Kategori 1 natur Kategori i natur er nogle nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. Husdyrlovens afskæringskriterier afhænger af hvor mange andre husdyrbrug over 75 DE, der er inden for 300 meter fra naturområdet. Hvis der er mere end 1 husdyrbrug må totaldepositionen maksimalt være 0,2 kg N/ha/år, hvis der er 1 husdyrbrug ud over det ansøgte må totaldepositionen maksimalt være 0,4 kg N/ha/år og hvis der ikke er andre husdyrbrug må totaldepositionen maksimalt være 0,7 kg N/ha. Nærmeste kategori 1 natur er en grå/grøn klit beliggende ca. 4,8 km nordvest for minkfarmen. Der er ikke beregnet ammoniakdeposition for grå/grøn klitten på grund af den store afstand. Kategori 2 natur Kategori 2 natur er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, og overdrev større end 2,5 ha beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Ifølge husdyrlovens er afskæringskriterierne må totaldepositionen maksimalt være 1,0 kg N/ha pr. år. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende ca. 1,7 km nord for minkfarmen. Da en beregning til en mose 931 meter nordøst for minkfarmen viser en totaldeposition på 0,2 kg N pr. år og en merdeposition på 0,0 kg N pr. år, vurderer Skive Kommune, at det ikke er nødvendigt at beregne ammoniakdeposition til nærmeste kategori 2 natur. Kategori 3 natur Kategori 3-natur er heder, moser, ammoniakfølsomme skove og overdrev, som ligger udenfor natura Ifølge husdyrlovens er afskæringskriterierne må merdepositionen maksimalt være 1,0 kg N/ha pr. år. Der ligger en mose ca. 931 meter nordøst for Fjordvej 131. Den beregnede merdepositionen er 0,0 kg N/år på mosen. Total depositionen i på denne mose er 0,2 kg N/år. På baggrund heraf vurderer Skive Kommune, at udvidelsen af minkfarmen ikke vil påvirke 3 naturen negativt

13 Ca. 372 meter nordøst for Fjordvej 131, ligger en skov der af Miljøstyrelsen er karakteriseret som potentiel ammoniakfølsom skov. Skoven er ikke besigtiget, da merdepositionen er -0,1 kg N/år. Andet 3 natur Af andet 3 natur er der en del mindre søer, nogle enge og en strandeng. Der er lavet en beregning af ammoniakdepositionen på den nærmeste sø, den nærmeste eng og på strandengen. Bilag IV arter Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området omkring anlægget: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø. Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området. Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. Vurdering i forhold til Natura 2000 områder: Nærmeste Natura 2000 område er Risum Enge og Selde vig, ca. 3,8 km mod nord. Området vil ikke blive påvirket af udvidelsen

14 3.4. Lugt VILKÅR 8. Lugt Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for lugt fra minkfarmen, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag. 9. Omrøring Gyllebeholdere må ikke omrøres på lørdage, søndage eller helligdage. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre minkfarmens omgivelser mod uacceptable lugtgener fra minkfarmen. Den 28. februar 2014 blev resultatet af nogle lugtmålinger af lugtemissioner fra minkfarme offentliggjort. Indtil da fandtes ingen lugtmålinger, som kunne belyse lugtemissionen fra minkfarme. Reguleringen af pelsdyrfarme i forhold til lugt skete derfor udelukkende ved de afstandskrav, som fremgår af pelsdyrbekendtgørelsen, hvor der er et krav om en afstand på 100 meter til nabobeboelse og et krav på 200 meter til byzone ved under minktæver. Disse afstandskrav overholdes i det ansøgte projekt. Da der er kommet ny viden om lugtemission fra mink, skal denne viden benyttes i alle godkendelser fremover. Ansøgningssystemet regner med 6 OU e/s pr. årstæve, mens de nye lugtdata viser at der skal regnes med 7 OU e/s pr. årstæve. Afstandene til naboer, samlet bebyggelse og byzone skal derfor være 7/6 (1,1666) større end geneafstanden, som udregnes i husdyrgodkendelse.dk. Da afstandene til naboer, samlet bebyggelse og byzone er over 1,2 længere end de beregnede geneafstande, overholder det ansøgte de nye lugtkrav. På baggrund af, at afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt og at lugtberegningerne viser at geneafstanden er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der mod forventning opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag

15 3.5. Transport VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre minkfarmens omgivelser mod uacceptable transportgener fra minkfarmen. Antallet af transporter før og efter udvidelsen er opsummeret i tabellen nedenfor. Transporter Før udvidelse antal/år Efter udvidelse antal/år Foder Fyringsolie/brændstof 3 5 Afhentning af skind 8 8 Afhentning af døde mink Diverse sækkevarer mv Gyllekørsel Erhvervsaffald Dagrenovation Kommunalordning Kommunalordning I alt Fodertransporter: Periode Produktion, antal dage Antal uger Eksempel på ugedage I alt 01/03 18/ Man, ons, fre, lør /04 09/ Alle ekskl. søn

16 10/05 07/ Alle /11 05/ Alle ekskl. søn /12 ultimo feb Man, ons, fre 36 Total 288 Levering af kroppe og fedt til godkendt virksomhed er koncentreret til pelsningsperioden i november december og ultimo marts. Planlæggelse af transport af kroppe og fedt sker i samarbejde med virksomheden. Halm til farmen transporteres i forbindelse med høstperioden. Antallet af transporter vil stige i takt med udvidelse af dyrehold, da halmforbruget er ca kg/tæve. I dag bruges der ca. 27 tons halm. Efter udvidelsen vil dette stige til ca. 45 tons halm. Gylle transporteres med traktor til aftalearealerne, ved transportafstande over 10 km vil gylletransport ske med lastbil. Nærmeste nabo, som ikke er et landbrug er Fjordvej 129, som ligger cirka 250 meter fra minkfarmen. Skive Kommune vurderer, at transporten til og fra minkfarmen vil være af et sådant omfang, at den ikke vil medføre væsentlige gener

17 3.6. Lysforhold VILKÅR 10. Lyskilder Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. VURDERING Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at udvidelsen på Fjordvej 131 medfører, at minkfarmens belysningsforhold er til unødig gene for omgivelserne. Afstanden til nærmeste enkelt beboelse er cirka 250 meter. Mink tåler ikke påvirkning af kunstigt lys, hvilket betyder, at der ikke etableres væsentlige lyskilder. Det vurderes, at der, på grund af afstand til naboer og ved vurdering af den eksisterende belysning på virksomheden, ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden, såfremt lyskilder placeres som beskrevet i vilkår

18 3.7. Spildevand og overfladevand VILKÅR Ingen VURDERING Formålet med dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand via spildevand og overfladevand. Vask af fodersilo og fodervogn føres til gyllebeholderen. Vaskevandet fra møddings- og vaskepladsen opsamles i ajlebeholderen på 85 m 3 og udbringes på aftalearealerne. Sanitært spildevand fra driftsbygninger (baderum/wc/håndvask i mandskabsrum) skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. Det vurderes, at spildevand håndteres, så der ikke opstår gener

19 3.8. Støj VILKÅR 11. Støjemission Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nabobeboelse* landbrug) (ikke 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Byzone 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For natperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 12. Natlig støj Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 13. Sæsonarbejde I forbindelse med pelsning kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a), dog i højst 6 uger

20 14. Egenkontrol I tilfælde af berettiget klage over støj kan virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller nyeste opdaterede version af denne. Viser kontrollen at der sker en uacceptabel støjpåvirkning, kan tilsynsmyndigheden på baggrund af en faglig vurdering, påbyde virksomheden at nedbringe støjniveauet. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre omgivelserne mod uacceptable støjgener fra husdyrbruget på Fjordvej 131. Nærmeste nabo, som ikke er et landbrug ligger cirka 250 meter fra minkfarmen. Støjkilderne er den almindelige transport og maskiner på minkfarmen, samt i pelsningssæsonen i november/december og sidst i marts. Ændringerne i støjkilderne efter udvidelsen er begrænset til de få ekstra transporter og lidt længere daglig kørsel med fodermaskinen på minkfarmen. Ligeledes forlænges pelsningsperioden med nogle få dage. Skulle minkfarmen mod forventning alligevel give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Krav om egenkontrol af støjniveau kan kun fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at der sker en uacceptabel støjpåvirkning af omgivelserne. Der vurderes ikke at være vibrationskilder på ejendommen, som kan påvirke omgivelserne. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og det forventede niveau af støjende aktiviteter på minkfarmen er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår om støjreducerende tiltag og der forventes ikke gener i relation til støj fra ejendommen. Minkfarmens samlede støjemission vil i tilfælde af en vurdering af støj fra ejendommen blive vurderet ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj

21 3.9. Skadedyrsbekæmpelse VILKÅR 15. Management Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 16. Døde dyr I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver anledning til tilhold af skadedyr. 17. Fluer Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for plantebeskyttelse og skadedyr. 18. Logbog Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og forbrug af midler til fluebekæmpelse. 19. Opsamling under burene Halm der indeholder gødning skal skiftes minimum en gang månedligt i perioden 1. maj til 1. november. I den øvrige del af året skal halm der indeholder gødning skiftes minimum hver anden måned. Hvis der kommer klager over fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige og stammende fra minkfarmen, skal halm der indeholder gødning skiftes minimum en gang om ugen. 20. Udskiftning af sand under burene Sandarealerne skal gennemgås 1 gang årligt i perioden fra pelsning til parring. De steder hvor gødningen fra dyrene hovedsageligt rammer ved siden af gødningsrenderne skal sandet skiftes i forbindelse med gennemgangen. 21. Foder Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter, fluer m.v.). 22. Rengøring Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder til rensning i, under og omkring burene. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at ejendommens tilhold af skadedyr er minimalt. De forebyggende foranstaltninger ved fluebekæmpelse består hovedsagligt i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og sand under burene. Fluer bekæmpes efter reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen, hvor det fremgår at rensning under burene sker en gang pr måned. Der forventes ikke at ske en øget fluetæthed som følge af udvidelsen. Rotter bekæmpes af et skadedyrsbekæmpelsesfirma. Skadedyr kan forårsage unødig stor risiko for forurenende driftsuheld og driftsforstyrrelser på grund af beskadiget materiel, for eksempel kortslutning i strømforsyninger, som kan medføre utilsigtede opstarter og afbrydelser af pumper, ventilatorer, foderanlæg og andet. Det vurderes, at de stillede vilkår mindsker risikoen for at der sker driftsuheld og driftsforstyrrelser som følge af skadedyr. Vilkåret om udskiftning af halm, der indeholder gødning er stillet dels for at reducere ammoniakfordampningen og dels for at mindske udviklingen af fluer. Enkelte krydsninger af mink kan have en tendens til ikke at ramme gyllerenderne, og ekskrementerne vil derfor komme til at ligge under burene, selvom der er gyllerender. Hvis der kommer klager over fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige og stammende fra minkfarmen,

22 skal halm der indeholder gødning skiftes minimum en gang om ugen. Det vurderes, at fluegener kan mindskes, hvis vikåret overholdes. Ligeledes er der stillet vilkår om, at sandet under burene udskiftes en gang årligt de steder, hvor der evt. har været en tendens til at gødningen rammer ved siden af gødningsrenderne. Hvis sandet skiftes i perioden mellem pelsning og parring forhindrer det, at fluelarverne i sandet klækker til sommeren. Det vurderes derfor, at risikoen for fluegener for de omkringboende mindskes med de stillede vilkår

23 3.10. Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier VILKÅR 23. Opbevaring af døde dyr I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver risiko for forurening af jord eller grundvand. I perioder, hvor døde dyr ikke afhentes en gang ugentligt, skal de nedfryses. 24. Opsamling af oliespild Et olieabsorberende materiale skal til enhver tid være let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af alle ejendommens dieseloliebeholdere, således at spild omgående og effektivt kan opsamles. 25. Opbevaring af farlige produkter og farligt affald Farlige produkter (smøreolie, pesticider, insektgifte, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og være tydeligt mærkede med angivelse af indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles og således, at der ikke er risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. 26. Opbevaring og spild af kemikalier Oplagsplads til kemikalier skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. Det opsamlede spild betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter. 27. Kvitteringer for aflevering af farligt affald Ved aflevering af farligt affald, skal der udfyldes en kvittering med angivelse af art og mængde og denne skal stemples af modtageanlægget. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og farlige råvarer på virksomheden for her igennem at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. Fast affald Der er en 240 liter erhvervscontainer fra Vognmand Filtenborg, Nørrebro 70 B, 7900 Nykøbing Mors der aftager alt erhvervsaffald. Døde dyr Selvdøde dyr i løbet af året opbevares i fryser til senere pelsning eller i lukket container til senere afhentning til destruktionen. Der føres lister over dødsfald. Listerne opbevares på kontoret. Olie- og kemikalieaffald Ved service af rullende materiel tager servicefirmaerne spildolieprodukterne med retur. Det er vurderet, at håndteringen og opbevaringen af råvarer og affald foregår på en forsvarlig måde på minkfarmen. Ovennævnte vilkår fastholder dette og medvirker til at mindske risikoen for forurening af jord og grundvand

24 3.11. Driftskontrol VILKÅR 28. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Opgørelse over husdyrproduktionen i form af gødningsregnskab Opgørelse over opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Afhentning af døde dyr til destruktionsanlæg Kvitteringer for aflevering af farligt affald med modtageanlæggets stempel Uheld, der har medført forurening eller risiko for forurening af f.eks. jord eller vandløb Tidspunktet for den årlige gennemgang af sandarealerne skal registreres og det skal indtegnes på et kort over hvilke områder af farmen, der evt. er skiftet sand i forbindelse med denne gennemgang. Registreringen kan godt være at der intet er foretaget, i tilfælde af, at der ikke ligger gødning udenfor renderne. Dato for tømning af gyllerender. 29. Afsat gødning Bedriften skal løbende kunne dokumentere, at al husdyrgødning afsættes til tredjemandsarealer eller biogas anlæg. 30. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på minkfarmen. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Minkfarmen skal kunne dokumentere, at det farlige affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, således at risikoen for forurening eller gener som følge af forkert håndteret affald minimeres. Gennem registrering af uheld, der medfører forurening eller risiko for forurening kan minkfarmen i samarbejde med tilsynsmyndigheden foretage opfølgende årsagsanalyser til udpegning af miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer. På baggrund heraf kan minkfarmen revidere de fremtidige driftsprocedurer og dermed opnå en mere miljømæssig forsvarlig drift

25 3.12. Renere teknologi og BAT VILKÅR 31. Tømning af gyllerender Gødningsrenderne skal tømmes to gange om ugen og der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Der skal føres logbog med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningerne. I perioder med længerevarende hård frost kan tømning undlades. 32. Rendebredde i eksisterende haller I alle eksisterende minkhaller skal der være etableret gødningsrender med en bredde på 33 cm. 33. Rendebredde i nye haller I alle nye minkhaller skal der etableres gødningsrender med en bredde på 36 cm. 34. Halm ad libitum I alle minkhaller skal der til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes uden for gødningsrenderne, altid være rigeligt, tilgængeligt halm ovenpå redekasserne (halm ad libitum). Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen. 35. Proteinindhold Proteinindholdet i foderet skal gennemsnitligt højst være 31 % af OE i uge I alle minkhaller skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højest 31 % af OE i uge Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at minkfarmen fremadrettet overholder kravene til anvendelse af renere teknologi og bedste tilgængelige teknik (BAT). Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder/landbrug skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik. Jævnfør 23 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven), skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter 11 blandt andet varetage hensynet til anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Såfremt ansøger anvender en teknik, der forurener mere end bedste tilgængelige teknik bør kommunen stille vilkår om, at emissionen er på samme niveau som den bedst tilgængelige teknik, også selvom den anvendte teknik overholder det generelle beskyttelsesniveau. I forhold til f.eks. udslippet af ammoniak fra stalde er husdyrlovens generelle ammoniakkrav således et minimumskrav og indebærer ikke, at kommunernes vurdering af og fastsættelse af krav om BAT nødvendigvis er udtømt. Husdyrlovens definition af BAT stammer fra IPPC-direktivet og handler i høj grad om at forebygge at forurening opstår og herigennem undgå unødig forurening. Princippet om BAT supplerer i den forbindelse det miljøbeskyttelsesniveau, der følger af det generelle beskyttelsesniveau og det lokale miljøs tålegrænser. BAT kan populært sagt sidestilles med en generel branchenorm. Det betyder, at det at en minkfarm ligger i et særligt følsomt område ikke nødvendigvis skærper kravet om BAT

26 Fastlæggelse af BAT-niveau for emissionen af ammoniak Skive Kommune har vurderet BAT-niveau ud fra en principiel afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK ). Denne afgørelse fastslår at ved vurderingen af hvilken emissionsgrænse, der må anses for opnåelig ved anvendelse af BAT for eksisterende minkhaller, skal beregnes en konkret emissionsgrænseværdi. De virkemidler, der indgår i beregningen, er den faktiske bredde på gødningsrenderne (dog højst 36 cm) og én af følgende kombinationer af virkemidler: - Minkhaller med bagskylssystem og ophængte gødningsrender med en længde på 50 meter og derover, som ikke er etableret i "trapper" på grund af terrænforholdene: daglig tømning af render, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge og halm ad libitum. - Øvrige minkhaller: tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge og halm ad libitum. Ifølge en senere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK ) anses - indtil der foreligger oplysninger om nye virkemidler eller nye oplysninger om effekten af de eksisterende virkemidler - følgende emissionsgrænseværdier for opnåelige ved anvendelse af BAT for nye minkhaller: 1,00 kg N per årstæve Grænseværdien på 1,00 kg N per årstæve er fastlagt ud fra følgende kombination af virkemidler: 36 cm gødningsrende, tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum. Alle renderne er 33 cm brede i de eksisterende haller og de bliver 36 cm i de nye haller, der sker tømning af render to gange ugentligt, foderet har et proteinindhold på højst 31 % af OE i uge og der tilføres halm ad libitum. Ifølge Miljøstyrelsens Wiki-vejledning er der gennemført nye test der viser en større ammoniakreduktion ved tømning af render to gange ugentligt end ved daglig tømning. Der er derfor stillet vilkår til to ugentlige tømninger af gødningsrender i stedet for daglig tømning. Skive Kommune har ved hjælp af scenarieberegninger beregnet BAT-niveauet til at være 3111,62 kg N/år. Der er i beregningen regnet med foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum og 36 cm gødningsrende for både eksisterende og nye haller. Da nye test viser en større ammoniakreduktion ved tømning af render to gange ugentligt end ved daglig tømning, er der benyttet tømning af render to gange ugentligt i beregningen af BAT-niveauet. Det faktiske ammoniaktab fra produktionen er 3111,62 kg N/år. BAT-niveauet for ammoniak er derfor overholdt. Management, foder og staldindretning Management for minkfarme er for mange punkter beskrevet i "Bekendtgørelse nr om Pels-dyrfarme" med tilhørende "Vejledning om pelsdyrfarme fra den 25. marts 2004" samt i

27 "Bekendtgø-relse nr om beskyttelse af pelsdyr". De to bekendtgørelser giver retningslinjerne for driften af minkfarme med hensyn til miljøforhold og indhusning af dyrene. Ansøgers tiltag: Udover ovenstående lovgivning følges Kopenhagen Furs branchekode for god farmpraksis. Branchekoden indeholder blandt andet vejledning til indretning af bure, vand, foder rengøring, medicinhåndtering mm. Denne kan findes på I Vejledning om pelsdyrfarme er beskrevet den såkaldte flexmodel, der giver forskellige muligheder for opsamling af gødning. På den ansøgte udvidelse af farmen etableres der gyllerender med en rendebredde på ca. 36 cm. Der gives halm ad libitum. Proteinindholdet forventes holdt på maks. 31 % OE i gennemsnit i ugerne Dokumentation og kontrol for foderet proteinindhold kan findes på Dansk Pelsdyr Foders hjemmeside under Foderkontrol/Tværmose Fodercentral. Fodercentralen udleverer foderplaner, når der sker ændringer i planen. De udleverede planer opbevares i mappe på kontoret. Halmen under burene afsættes sammen med den øvrige gødning. Ansøger fører egenkontrol af driften efter gældende lovgivning bl.a. logbøger over dødsfald, gødningsregnskab, kontrol af flydelag etc. Forbrug af vand og energi Ansøgers tiltag: Alle vandventiler på farmen er af ny type, hvor vandspildet er reduceret til et minimum. Hovedparten af vandforbruget er drikkevand til minkene. Hertil kommer vand til daglig rengø-ring af fodersilo og årlig rengøring af farmen. Vandsystemet er af cirkulationstypen, hvor der holdes et konstant tryk på ventilerne. Systemet giver også mulighed for at opvarme vandet i frostperioder, således at dyrene er sik-ret vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes med el i frostperioder. Minkhallerne er med naturlig ventilation. Der bruges således ikke energi til ventilation i minkhallerne. Pelsdyrhaller rengøres 1 gang årligt. Først rengøres fuldstændig under bure og redekasser sådan, at eventuelt overskydende halmrester osv. rives sammen og smides i gyllebeholder eller opbevares på møddings- og vaskepladsen. Dernæst foregår rengøringen af både bure og redekasser med højtryksrenser eller hedvandsrenser. Rengøring med højtryksrenser el-ler hedvandsrenser foretages efter behov og ikke nødvendigvis årligt. El- og vandforbruget registreres. Dette giver fokus på forbruget, og muligheder for at reducere det-te

28 Opbevaring og behandling af husdyrgødning Minkfarmen råder over en gyllebeholder med en kapacitet på 1350 m3. Med en gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 1350 m3 er der betydeligt mere kapacitet end de krævede 9 måneders opbevaringskapacitet. Minkfarmen råder over en møddings- og vaskeplads på ca. 85 m2 pladsen bruges hovedsaligt til vaskeplads. Halmen fra under burene opbevares på møddings- og vaskepladsen, i det omfang det ikke kan udbringes direkte på marken eller opbevares i gyllebeholderen. I forbindelse med møddings- og vaskepladsen er der en ajlebeholder på 85 m3 til opsamling af vaskevand og møddingsvand. Udbringning Alt husdyrgødning afsættets til aftalearealer. Samlet konklusion Det er Skive Kommunes samlede vurdering, at minkfarmen ud fra ansøgningen og de beregnede bat-niveauer for ammoniakfordampning, lever op til BAT

29 4. UDBRINGNINGSAREALER 4.1. Udbringning af husdyrgødning VILKÅR 36. Afsætning af gylle Al husdyrgødning, der produceres på ejendommen skal afsættes til aftalearealer eller biogasanlæg. VURDERING Afsætning af gylle til aftalearealer Af ansøgningen fremgår det, at al minkgylle afsættes til aftalearealer samt biogasanlæg. Aftalearealerne hører under Roslevvej 20, som er godkendt efter husdyrlovens 16. Det fremgår af 16 godkendelsen, at der må modtages en mindre mængde minkgylle end der afsættes i denne godkendelse. Der modtages dog en mindre mængde svinegylle (der tilføres samlet ikke mere N og P) end det godkendte på Roslevvej 20. Der er i husdyrgodkendelse.dk lavet en scenarieberegning, der viser at der er tale om meget små ændringer i udvaskning af N. Skive Kommune har på den baggrund vurderet, at ændringen er af underordnet betydning. Afsætningen af minkgylle til Roslevvej 20 vurderes ikke at udløse en ny 16 godkendelse

30 5. KONKLUSION Samlet set vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger eller gener for lokale naturområder og omkringboende og heller ikke vil forringe de landskabelige, natur- og miljømæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status. Udkast til godkendelsen har været i høring hos minkavler Henrik Brunsgaard og konsulent Per Lousdal, Kopenhagen Fur

31 6. GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 6.1 Godkendelsens gyldighed minkfarmen må i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune. Hvis minkfarmen ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens 11, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 40, stk. 2, hvis: - der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. - forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. - væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for minkfarmen. - det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. - der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til en 11 minkfarm skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at minkfarmen er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 42. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres for at forbedre minkfarmens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager minkfarmen for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn

32 6.1. Parter der har fået udkast sendt i høring Birkkærvej 2, 7870 Roslev Fjordvej 100, 7870 Roslev Fjordvej 101, 7870 Roslev Fjordvej 102, 7870 Roslev Fjordvej 105, 7870 Roslev Fjordvej 106, 7870 Roslev Fjordvej 107, 7870 Roslev Fjordvej 109, 7870 Roslev Fjordvej 113A, 7870 Roslev Fjordvej 114, 7870 Roslev Fjordvej 115, 7870 Roslev Fjordvej 116, 7870 Roslev Fjordvej 118, 7870 Roslev Fjordvej 121, 7870 Roslev Fjordvej 122, 7870 Roslev Fjordvej 124, 7870 Roslev Fjordvej 125, 7870 Roslev Fjordvej 129, 7870 Roslev Fjordvej 135, 7870 Roslev Fjordvej 137, 7870 Roslev Fjordvej 139, 7870 Roslev Fjordvej 141, 7870 Roslev Fjordvej 91, 7870 Roslev Fjordvej 93, 7870 Roslev Fjordvej 95, 7870 Roslev Fjordvej 97, 7870 Roslev Fjordvej 99, 7870 Roslev Floutrupvej 40, 7870 Roslev Floutrupvej 41A, 7870 Roslev Floutrupvej 43, 7870 Roslev Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev Rusengvej 12, 7870 Roslev Rusengvej 14, 7870 Roslev Rusengvej 16, 7870 Roslev Rusengvej 2, 7870 Roslev Rusengvej 20, 7870 Roslev Rusengvej 4, 7870 Roslev Rusengvej 6, 7870 Roslev Rusengvej 8, 7870 Roslev Savværksvej 3, 7870 Roslev Savværksvej 4, 7870 Roslev 6.2. Klagevejledning og søgsmål Datoen for annoncering af denne godkendelse fremgår af skemaet på side

33 Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Digital klage En eventuel klage skal enten indgives via Natur- og miljøklagenævnets klageportal, der findes link til klageportalen på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt via klageportalen senest på den på side 2 under klagefristen udløber anførte dato. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage. Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er stillet vilkår efter 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Civilt søgsmål Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Underretning om godkendelsen er sendt til: Kopi af godkendelsen er sendt til: - Museum Salling - Sundhedsstyrelsen - Danmarks Fiskeriforening - Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Forbrugerrådet - Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Skive - Danmarks Sportsfiskerforbund - Friluftsrådet - Dansk Ornitologisk forening - Det Økologiske Råd - Kulturarvsstyrelsen - Kopenhagen Fur, att. Per Lousdal Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune

34 Med venlig hilsen Nina Sohn Hansen Biolog

35 Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Vilkår Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Wiki-vejledningen Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006) samt Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er minkfarmen underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser. Udover Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4/ ), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for minkfarmen: Bek. nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr af 18. december 2012 om affald. Bek. nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bek. nr af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Bek. nr af 14. december 2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Bek. nr. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler Bek. nr af 6. september 2013 om bekæmpelsesmidler. Bek. nr af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjtemidler til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bek. nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for minkfarmens aktiviteter

36 Bilag 2. Kort over ejendommen

37 Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og samlet bebyggelse

38 Bilag 4. Sitiuationsplan

39 Bilag 5 Natur

40 Bilag 6. Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø. Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lign. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i mappe på kontoret hjemme Kopi af beredskabsplanen findes i mappe på kontoret på farmen Kortmateriale. Bagerst er et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af: - Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede) - Slukningsmateriel og åndedrætsværn - Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. Husk Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m

41 Telefonnumre Nærmeste telefon står i stuehuset Miljømyndighed Skive Kommune kontaktes på telefon Falck kontaktes på telefon 112 Brandvæsen kontaktes på telefon 112 Lægevagt kontaktes på telefon Dyrlæge kontaktes på telefon Tværmose Fodercentral kontaktes på telefon Elektriker kontaktes på telefon Smed kontaktes på telefon VVS kontaktes på telefon Elforsyning kontaktes på telefon Maskinstation kontaktes på telefon a f Kopenhagen Rådgivning kontaktes på telefon Henrik Brunsgaard kontaktes på telefon

42 Brand- og evakueringsinstruks Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp. Tilkald brandvæsenet - RING oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra Ejendommen er beliggende Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Hvad er der sket og at det er en brand på en minkfarm Er der tilskadekomne - hvor mange Er dyrene kommet ud - art og antal der evt. er fanget o Hvis der er undsluppet mink kontakt den lokale Pelsdyravlerforening eller Kopenhagen Rådgivning. Udslip af mink Når et udslip er opdaget begrænses skadernes udvikling ved straks at lukke porte/låger, samt efterse hegnet hele vejen rundt og straks udbedre eventuelle huller eller andre skader. Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat tlf Kontakt politiet tlf. 114 Kontakt Landsdelsformand John Papsø tlf eller Lokalforeningsformand Klaus Bruun tlf Kontakt Kopenhagen Fur: Hans Henrik Møller tlf (Nordjylland) Vilhelm Weiss tlf (Midtjylland) Michael Sønderup tlf (Sønderjylland og Fyn) Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker. Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet

43 Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer. Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet. Oplys endvidere: Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed Hvor det brænder Brandens omfang Hvor der er adgangsveje Instruks om udslip af gylle Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken - RING 112 oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra o Ejendommen er beliggende Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat Kontakt miljømyndighederne, Skive Kommune på tlf Kontakt Maskinstation på tlf Der er tale om et relativt fladt terræn og der er ikke umiddelbar risiko for, at gyllen strømmer til grøfter eller vandløb. Ved udslip af gylle kontaktes Maskinstation på tlf Herfra rekvireres nødvendigt materiel i form af slamsuger og rendegraver eller gummiged

44 Instruks om kemikalie- og oliespild Ved større overløb af kemikalier og olie - RING oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud Om der er risiko for forurening af vandløb og drikkevand Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat Kontakt miljømyndighederne, Skive Kommune på tlf Kontakt Maskinstation på tlf Forsøg opdæmning for at undgå, at det løber til omgivelserne. Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer og lignende afhængig af mængde og art. Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet På ejendommen findes der kun lidt materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen. Kontakt Maskinstation for at rekvirere det nødvendige materiel

45 Stophaner og hovedafbrydere Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder er vist på kortet over ejendommen. Vand Hovedhane er placeret ved indkørsel til ejendommen på højre side Stophane er placeret på væg i fyrrum Afbryder til cirkulationsvand sidder på gavlen i 4-rk hal Elektricitet Hovedafbryder sidder ved eltavle i garagen. Strømsvigt Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol. Kontakt energiselskab på tlf Alle minkhallerne er uden mekanisk ventilation, hvorfor en strømafbrydelse i første omgang ikke har betydning for minkenes velfærd. Strømafbrydelse vedrører cirkulation af vand på farmen på farmen, hvilket især er kritisk i varme perioder. Normalt vil dyrene kunne klare sig uden vand i 4-6 timer

46 Bilag 7. Ansøgers beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder BAT-redegørelse Grundoplysninger Skema id i husdyrgodkendelse.dk: Ansøgers navn: Henrik Brunsgaard Adresse: Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Mobil: Ejer af ejendommen er Henrik Brunsgaard Kontaktperson: Henrik Brunsgaard Mobil: Husdyrbrugets navn: Farmadresse: Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev CVR: CHR: Fodercentral: Tværmose Fodercentral Miljørådgiver: Firma: Kopenhagen Rådgivning Rådgiver: Per lousdal Adresse: Agro Food Park 15, 8200 Århus N Tlf. nr.:

47 Oplysninger om minkfarmen Dyrehold Det tilladte dyrehold på bedriften er 1850 årstæver svarende d.d. til 63,79 DE. Der ansøges om en udvidelse på 1150 årstæver svarende til 39,66 DE. Det samlede dyrehold vil efter udvidelse være på i alt 3000 årstæver svarende til 103,45 DE. Minkfarmens samlede areal inkl. harmoniareal Alt agerjord til ejendommen er bortforpagtet. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Der ansøges om miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarmens dyrehold fra 1850 tæver svarende til 63,79 DE til 3000 tæver svarende til 103,45 DE. I forbindelse med udvidelsen ønskes der opført 11 stk. 2-rk minkhaller og en 6-rk minkhal, se foto 1 Der vil også inden for den nærmeste tid blive opført en halmlade hvor der bliver indrettet en afdeling til maskiner, byggeriet af denne hal vil blive anmeldt og den vil derfor ikke direkte indgå i miljøgodkendelsen, i forbindelse med byggeriet af halmladen vil placeringen af fodersiloen også blive flyttet hen til farmen. Gyllesystemet er en udbygning af eksisterende bagskylsanlæg med tørbrønd. Den producerede husdyrgødning bliver opbevaret i allerede eksisterende gyllebeholder der har en kapacitet på 1350 m 3. Afsætning af husdyrgødningen vil ske på aftalearealer ved Hans Boel Østergaard, Roslevvej 20, 7870 Roslev, og afsætning til biogasanlæg. Udvidelsen ønskes foretaget i etaper efter at miljøgodkendelse og byggetilladelse foreligger. Tidshorisont for udvidelsen Afhængigt af, hvornår på året miljøgodkendelsen gives, vil byggeriet blive sat i gang så inden to efter at miljøgodkendelsen bliver meddelt. Da mink har en årscyklus, hvor der kun fødes hvalpe en gang i april/maj kan avlsdyrene kun tages fra én gang om året. Dette foregår i sensommeren i forbindelse med livdyrsorteringen, hvor minkene til næste års avl vælges. Typisk vil udvidelsen foregå stødt over flere sæsoner indtil det godkendte dyrehold er nået. Det forventes at byggeriet vil foregå i etaper over 3 år. Minkfarmens placering eksisterende og ansøgt byggeri Det ansøgte byggeri placeres som en naturlig udvidelse af den eksisterende farm (kort 1) og bliver derved en integreret del heraf. Markeringen angiver udvidelsen. For yderligere detaljer se vedlagte situationsplan

48 Kort 1: Eksisterende og ansøgt byggeri. Eksisterende minkhaller/driftsbygningers dimension og materialevalg Minkfarmen består i dag af hovedsaligt af 2-rk haller samt en 4-rk og en 6-rk hal. Ansøgte minkhaller/driftsbygningers dimension og materialevalg

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup 11 Miljøgodkendelse Udvidelse af minkfarm Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup I henhold til 11 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på minkfarmen Assensvej 45, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på minkfarmen Assensvej 45, 5853 Ørbæk Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på minkfarmen Assensvej 45, 5853 Ørbæk Februar 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Vejledning om pelsdyrfarme

Vejledning om pelsdyrfarme MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere