Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende minkbesætning fra 1850 minktæver til 3000 minktæver. Der opføres 11 stk. 2-rækker minkhaller og en 6-rækker minkhal

2 Godkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006 jf. lovbek. 879 af 26. juni 2010), herefter kaldet husdyrbrugloven og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). Ansøger: Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev Telefon/ mobil: / Ejendom Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev Ejendomsnummer: Bedrift: Navn: Adresse: Henrik Brunsgaard Fjordvej 131, 7870 Roslev CVR-nummer: P-nr.: CHR-nr.: Vigtige datoer: Godkendelsen blev 7. november 2014 Godkendelsen annonceret 7. november 2014 meddelt Klagefristen udløb den 5. december 2014 Revurdering 7. november

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af en eksisterende minkfarm. Der er tilladelse til 1850 minktæver, der ønskes udvidet til 3000 minktæver. Der opføres en 6-rækket lukket hal, 2 stk. 2-rækkede haller, en 2-rækket hal 8 stk. 2-rækkede haller. Der er via anmeldeordningen givet tilladelse til opførsel af en halmlade. Ansøgt husdyrproduktion Fjordvej 131 Besætning nudrift Besætning ansøgt Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Minktæver ,79 Minktæver ,45 Lugt På baggrund af, at afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt, at lugtberegningerne viser at geneafstanden er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der mod forventning opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Det generelle reduktionskrav til ammoniakfordampning Det generelle reduktionskrav til ammoniak er overholdt. Generelle afstandskrav Den ansøgte ændring og udvidelse er i overensstemmelse med de generelle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens kapitel 2, 6, 7 og 8. Fluer Skive Kommune har vurderet, at fluegener kan undgås ved hyppig tømning af gyllerender, opsamling af ekskrementer og udskiftning af sand under burene. Bedste anvendelige teknologi - BAT Det ansøgte overholder det af Skive Kommune fastlagte BAT-niveau. Udbringningsarealer Al husdyrgødning afsættes til aftalearealer samt biogas anlæg. Høring Udkast til godkendelse blev sendt i høring hos naboer og andre relevante parter. Der indkom xx høringssvar

4 Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune Natur og Miljø Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 Rådhuspladsen Skive 7800 Skive Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg - 4 -

5 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE ANSØGNING GODKENDELSE GENERELLE FORHOLD DRIFT OG INDRETNING ÅRSPRODUKTION - STALDBELÆGNING M.V ANLÆG DRIFT AF STALDANLÆG OPBEVARING OG HÅNDTERING AF GØDNING AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG LUGT TRANSPORT LYSFORHOLD SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND STØJ SKADEDYRSBEKÆMPELSE HÅNDTERING AF OLIE, AFFALD, SPRØJTEMIDLER OG ANDRE KEMIKALIER DRIFTSKONTROL RENERE TEKNOLOGI OG BAT UDBRINGNINGSAREALER UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING GODKENDELSENS GYLDIGHED PARTER DER HAR FÅET UDKAST SENDT I HØRING KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL BILAG 1. GRUNDLAG FOR VILKÅR OG LOVGIVNING BILAG 2. KORT OVER EJENDOMMEN BILAG 3. AFSTAND TIL NÆRMESTE NABOBEBOELSE OG SAMLET BEBYGGELSE BILAG 4. SITIUATIONSPLAN BILAG 5 NATUR BILAG 6. BEREDSKABSPLAN BILAG 7. ANSØGERS BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT, HERUNDER BAT- REDEGØRELSE BILAG 8. VURDERING AF KUMULATIVEFFEKT MHT. NITRAT BILAG 9. ANSØGNINGSSKEMA NR , VERSION

6 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1. Ansøgning Pelsdyravler Henrik Brunsgaard har søgt om miljøgodkendelse af dyreholdet på Fjordvej 131, 7870 Roslev. Ansøgningen blev i skema nr version 3 modtaget via husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den d. 22. oktober 2014, og var indgivet på baggrund af, at ejer ønskede at udvide minkfarmen. Skema nr version 3 danner baggrund for denne afgørelse. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov nr af 20. december 2006, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Jf. lovbek. nr. 879 af 26. juni Bek. nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med Skive Kommunes vilkår og vurderinger, meddeles Henrik Brunsgaard godkendelse til den ansøgte minkproduktion på Fjordvej 131, 7870 Roslev. Landbrugsejendommen er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11, stk. 1, samt bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Ejendommen er ikke tidligere miljøgodkendt. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er: o o o o o o o o anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensyntagen til overfladevand og natur, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer fredede områder internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning væsentlige mulige alternative løsninger nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

7 2. GENERELLE FORHOLD 2.1. Drift og indretning VILKÅR 1. Ansøgningsgrundlag Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 70534, version 3 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Godkendelse Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på minkfarmen. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og være grundigt orienteret om godkendelsens indhold. 3. Tidsfrist Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt. 4. Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende. Beredskabsplanen skal opdateres 1 gang årligt. Sidste opdateringsdato skal fremgå af planen. 5. Salg/ophør Ved minkfarmens overdragelse eller ved ophør af minkfarmens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres. 6. Driftsopgaver ved ophør Ved minkfarmens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål på bedst mulig vis at sikre, at minkfarmens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt Udnyttelsesfrist Tidsfristen for at tage godkendelsen i brug er sat til 2 år. Det anses for tilstrækkeligt, at etablering af minkhaller er påbegyndt og at udvidelsen af dyreholdet er startet. Hvis godkendelsen ikke er fuldt udnyttet senest 3 år efter den er taget i brug, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er taget i brug og dermed vil den tilladte produktion blive nedskrevet tilsvarende. Beredskabsplan Det vurderes, at de ansattes kendskab til de beredskabsplaner, som skal træde i kraft ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning for en miljømæssig forsvarlig daglig drift, idet det typisk vil være de ansatte som opdager uheld og spild

8 Beredskabsplanen skal indeholde telefonliste, brand- og evakueringsinstrukser, procedure for håndtering af gylleudslip og olie- og kemikaliespild. Der stilles vilkår om, at beredskabsplanen skal revideres årligt, for at sikre, at kontaktoplysninger og placering af materiel, som skal bruges ved en akut forurening, er korrekte. Minkfarmens ophør Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at eventuel afvikling af minkfarmen sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I den forbindelse ønskes det ikke, at gylle, olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på ejendommen. Det vurderes, at dette vil medføre en unødig risiko for udslip som følge af manglende opsyn med og/eller vedligehold af opbevaringslagre. Dog tillades fortsat anvendelse af gyllebeholdere (forudsat at der fortsat udføres beholderkontrol). Miljøbeskyttelse Minkfarmen er gennem husdyrbrugsloven forpligtet til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette indebærer, at ejendommen indrettes og drives så forurening af luft, vand, jord og undergrund begrænses, herunder at spild og udslip af gylle og andre forurenende stoffer, samt drikkevand forebygges. Minkfarmen gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt til tilsynsmyndigheden i tilfælde af at der sker uheld, som medfører forurening. Godkendelsespligtige forhold Minkfarmen gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser, som ikke er beskrevet i ansøgningsskema kan være omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal der søges om godkendelse af den ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes. Anmeldelse af udskiftning af overførselsaftaler Minkfarmen gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens overførselsaftaler (tredjemandsarealer). I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler kræve, at aftalearealernes driftsherre ansøger om godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Landskabelig vurdering Beskrivelse af byggeriet Minkfarmen består i dag af hovedsaligt af 2-rk haller samt en 4-rk og en 6-rk hal. De nye minkhaller vil bestå af en 6-rk lukket hal magen til den eksisterende denne hal bliver 34 fag lang (ca. 70 m) inklusiv friplads i enderne, 2 stk. 2-rk haller 21 fag lange (ca. 43,5 m), en 2-rk hal 28 fag lang (ca. 58 m) og 8 stk. 2-rk haller 31 fag lange (ca. 64 m). Der plantes læhegn omkring farmen som vist på situationsplanen. På vestsiden af de to lukkede 6-rk haller vil der ikke blive plantet læhegn umiddelbart op af hallerne fordi det vil forhindre en tilstrækkelig ventilation af hallerne. Læhegnet i naboskel vest for farmen vil være tilstrækkelig afskærmning af indsigt til hallerne. Landskabet I Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker. Orienteringen er fra sydøst mod nordvest. De fleste lavbundsområder er - 8 -

9 vidtstrakte, bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug. Konkret ligger minkfarmen i nordøstkanten af området Sverrig; lavtliggende slette med få husmandssteder, enkelte grupper af buske og pletvise løvtræer ved afvandingsgrøfter. Række med 4 møller. Åbent og usammensat og langt mellem bebyggelser på grund af et stort lavbundsområde vest for minkfarmen. Yderst få karakterdannende træk i form af naturarealer, fortidsminder, diger og småplantninger i nærområdet omkring farmen. Imellem området og Limfjorden mod nord og øst er terrænet højere, så der ikke er visuel kontakt mellem minkfarm og fjord. Kommuneplanens reservationer I kommuneplan 2013 er området udpeget som særlig værdifulde landbrugsarealer. Området er kystnærhedszone (planlægningszone), som ikke er nogen hindring for landbrugsbyggeri i tilknytning til eksisterende anlæg. Derudover er ikke udpeget beskyttelsesinteresser tæt ved minkfarmen. Den nærmeste beskyttelsesinteresse er repræsenteret ved Junget kirke. Byggelinjer og fredninger Minkfarmen berøres ikke af byggelinjer eller fredninger Vurdering Byggeriet udgør knap en fordobling af minkfarmens grundareal og får ca. samme højde. Den landskabelige påvirkning, herunder i forhold til Junget Kirke, er derfor ubetydelig såfremt tagmaterialerne vil opnå omtrent samme farve som på eksisterende bygninger, men det er vigtigt, at der sikres beplantning hele vejen rundt om farmen. Naboens hegn vest for virker afskærmende nu, men det er ikke sikkert, det bevares. Der er i pelsdyrfarmbekendtgørelsen krav om en tre-rækket beplantning rundt om pelsdyrfarme. Der vil derfor skulle etableres en ny beplantning, hvis naboens hegn vest for farmen fjernes eller bliver for gennemsigtigt. Der er ikke stillet vilkår til dette, da det er et lovkrav

10 2.2. Årsproduktion - staldbelægning m.v. VILKÅR 7. Pelsdyrproduktion Den gennemsnitlige årlige pelsdyrdyrproduktion må ikke overskride - Minktæver: 3000 stk. svarende til 103,45 dyreenheder, beregnet ifølge Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 853 af 30. juni 2014). VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at definere rammerne for den tilladte husdyrproduktion og herved at definere rammerne for dyreholdets forventede miljøpåvirkning. Skive Kommune gør opmærksom på, at produktionstilladelsen følger det godkendte antal dyr og ikke det antal dyreenheder, som antallet af dyr svarer til på godkendelsestidspunktet

11 3. ANLÆG 3.1. Drift af staldanlæg VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Formålet med dette afsnit er at sikre en miljømæssig hensigtsmæssig drift af virksomhedens staldanlæg, så omgivelserne sikres mod unødige gener. Der er i senere afsnit i godkendelsen stillet vilkår om bl.a. tømningsfrekvens af gyllerender, rengøring under burene og udskiftning af sand under burene. Skive Kommune vurderer derfor, at minkfarmen vil blive drevet, så omgivelserne sikres mod unødige gener Opbevaring og håndtering af gødning VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge spild af og forurening med næringsstoffer som følge af opbevaring og håndtering af gødning. Opbevaringskapacitet Gyllebeholder Minkfarmen råder over en gyllebeholder med en kapacitet på 1350 m 3. Normtallet for gylle er 0,47 m 3 pr. årstæve. Gylleproduktionen efter udvidelsen er 0,47 m 3 x 3000 tæver = 1410 m 3. Med en gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 1350 m 3 er der betydeligt mere kapacitet end de krævede 9 måneders opbevaringskapacitet. Møddingsplads Minkfarmen råder over en møddings- og vaskeplads på ca. 85 m 2 pladsen bruges hovedsagligt til vaskeplads. Halmen fra under burene opbevares på møddings- og vaskepladsen, i det omfang det ikke kan udbringes direkte på marken eller opbevares i gyllebeholderen. I forbindelse med møddings- og vaskepladsen er der en ajlebeholder på 85 m 3 til opsamling af

12 vaskevand og møddingsvand. Skive Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på minkfarmen, 3.3. Ammoniakreducerende tiltag VILKÅR Ingen VURDERING Formålet med dette afsnit er at sikre, at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission overholdes samt at ammoniakemissionen fra det søgte projekt ikke medfører tilstandsændringer i beskyttede naturområder. Desuden tages der stilling til, om Bilag IV-arter påvirkes af det søgte projekt. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission er overholdt med en margen på 1268,20 kg N/år. Kategori 1 natur Kategori i natur er nogle nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. Husdyrlovens afskæringskriterier afhænger af hvor mange andre husdyrbrug over 75 DE, der er inden for 300 meter fra naturområdet. Hvis der er mere end 1 husdyrbrug må totaldepositionen maksimalt være 0,2 kg N/ha/år, hvis der er 1 husdyrbrug ud over det ansøgte må totaldepositionen maksimalt være 0,4 kg N/ha/år og hvis der ikke er andre husdyrbrug må totaldepositionen maksimalt være 0,7 kg N/ha. Nærmeste kategori 1 natur er en grå/grøn klit beliggende ca. 4,8 km nordvest for minkfarmen. Der er ikke beregnet ammoniakdeposition for grå/grøn klitten på grund af den store afstand. Kategori 2 natur Kategori 2 natur er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, og overdrev større end 2,5 ha beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Ifølge husdyrlovens er afskæringskriterierne må totaldepositionen maksimalt være 1,0 kg N/ha pr. år. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende ca. 1,7 km nord for minkfarmen. Da en beregning til en mose 931 meter nordøst for minkfarmen viser en totaldeposition på 0,2 kg N pr. år og en merdeposition på 0,0 kg N pr. år, vurderer Skive Kommune, at det ikke er nødvendigt at beregne ammoniakdeposition til nærmeste kategori 2 natur. Kategori 3 natur Kategori 3-natur er heder, moser, ammoniakfølsomme skove og overdrev, som ligger udenfor natura Ifølge husdyrlovens er afskæringskriterierne må merdepositionen maksimalt være 1,0 kg N/ha pr. år. Der ligger en mose ca. 931 meter nordøst for Fjordvej 131. Den beregnede merdepositionen er 0,0 kg N/år på mosen. Total depositionen i på denne mose er 0,2 kg N/år. På baggrund heraf vurderer Skive Kommune, at udvidelsen af minkfarmen ikke vil påvirke 3 naturen negativt

13 Ca. 372 meter nordøst for Fjordvej 131, ligger en skov der af Miljøstyrelsen er karakteriseret som potentiel ammoniakfølsom skov. Skoven er ikke besigtiget, da merdepositionen er -0,1 kg N/år. Andet 3 natur Af andet 3 natur er der en del mindre søer, nogle enge og en strandeng. Der er lavet en beregning af ammoniakdepositionen på den nærmeste sø, den nærmeste eng og på strandengen. Bilag IV arter Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området omkring anlægget: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø. Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området. Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. Vurdering i forhold til Natura 2000 områder: Nærmeste Natura 2000 område er Risum Enge og Selde vig, ca. 3,8 km mod nord. Området vil ikke blive påvirket af udvidelsen

14 3.4. Lugt VILKÅR 8. Lugt Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for lugt fra minkfarmen, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag. 9. Omrøring Gyllebeholdere må ikke omrøres på lørdage, søndage eller helligdage. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre minkfarmens omgivelser mod uacceptable lugtgener fra minkfarmen. Den 28. februar 2014 blev resultatet af nogle lugtmålinger af lugtemissioner fra minkfarme offentliggjort. Indtil da fandtes ingen lugtmålinger, som kunne belyse lugtemissionen fra minkfarme. Reguleringen af pelsdyrfarme i forhold til lugt skete derfor udelukkende ved de afstandskrav, som fremgår af pelsdyrbekendtgørelsen, hvor der er et krav om en afstand på 100 meter til nabobeboelse og et krav på 200 meter til byzone ved under minktæver. Disse afstandskrav overholdes i det ansøgte projekt. Da der er kommet ny viden om lugtemission fra mink, skal denne viden benyttes i alle godkendelser fremover. Ansøgningssystemet regner med 6 OU e/s pr. årstæve, mens de nye lugtdata viser at der skal regnes med 7 OU e/s pr. årstæve. Afstandene til naboer, samlet bebyggelse og byzone skal derfor være 7/6 (1,1666) større end geneafstanden, som udregnes i husdyrgodkendelse.dk. Da afstandene til naboer, samlet bebyggelse og byzone er over 1,2 længere end de beregnede geneafstande, overholder det ansøgte de nye lugtkrav. På baggrund af, at afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt og at lugtberegningerne viser at geneafstanden er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der mod forventning opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag

15 3.5. Transport VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre minkfarmens omgivelser mod uacceptable transportgener fra minkfarmen. Antallet af transporter før og efter udvidelsen er opsummeret i tabellen nedenfor. Transporter Før udvidelse antal/år Efter udvidelse antal/år Foder Fyringsolie/brændstof 3 5 Afhentning af skind 8 8 Afhentning af døde mink Diverse sækkevarer mv Gyllekørsel Erhvervsaffald Dagrenovation Kommunalordning Kommunalordning I alt Fodertransporter: Periode Produktion, antal dage Antal uger Eksempel på ugedage I alt 01/03 18/ Man, ons, fre, lør /04 09/ Alle ekskl. søn

16 10/05 07/ Alle /11 05/ Alle ekskl. søn /12 ultimo feb Man, ons, fre 36 Total 288 Levering af kroppe og fedt til godkendt virksomhed er koncentreret til pelsningsperioden i november december og ultimo marts. Planlæggelse af transport af kroppe og fedt sker i samarbejde med virksomheden. Halm til farmen transporteres i forbindelse med høstperioden. Antallet af transporter vil stige i takt med udvidelse af dyrehold, da halmforbruget er ca kg/tæve. I dag bruges der ca. 27 tons halm. Efter udvidelsen vil dette stige til ca. 45 tons halm. Gylle transporteres med traktor til aftalearealerne, ved transportafstande over 10 km vil gylletransport ske med lastbil. Nærmeste nabo, som ikke er et landbrug er Fjordvej 129, som ligger cirka 250 meter fra minkfarmen. Skive Kommune vurderer, at transporten til og fra minkfarmen vil være af et sådant omfang, at den ikke vil medføre væsentlige gener

17 3.6. Lysforhold VILKÅR 10. Lyskilder Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. VURDERING Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at udvidelsen på Fjordvej 131 medfører, at minkfarmens belysningsforhold er til unødig gene for omgivelserne. Afstanden til nærmeste enkelt beboelse er cirka 250 meter. Mink tåler ikke påvirkning af kunstigt lys, hvilket betyder, at der ikke etableres væsentlige lyskilder. Det vurderes, at der, på grund af afstand til naboer og ved vurdering af den eksisterende belysning på virksomheden, ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden, såfremt lyskilder placeres som beskrevet i vilkår

18 3.7. Spildevand og overfladevand VILKÅR Ingen VURDERING Formålet med dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand via spildevand og overfladevand. Vask af fodersilo og fodervogn føres til gyllebeholderen. Vaskevandet fra møddings- og vaskepladsen opsamles i ajlebeholderen på 85 m 3 og udbringes på aftalearealerne. Sanitært spildevand fra driftsbygninger (baderum/wc/håndvask i mandskabsrum) skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. Det vurderes, at spildevand håndteres, så der ikke opstår gener

19 3.8. Støj VILKÅR 11. Støjemission Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nabobeboelse* landbrug) (ikke 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Byzone 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For natperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 12. Natlig støj Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 13. Sæsonarbejde I forbindelse med pelsning kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a), dog i højst 6 uger

20 14. Egenkontrol I tilfælde af berettiget klage over støj kan virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller nyeste opdaterede version af denne. Viser kontrollen at der sker en uacceptabel støjpåvirkning, kan tilsynsmyndigheden på baggrund af en faglig vurdering, påbyde virksomheden at nedbringe støjniveauet. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre omgivelserne mod uacceptable støjgener fra husdyrbruget på Fjordvej 131. Nærmeste nabo, som ikke er et landbrug ligger cirka 250 meter fra minkfarmen. Støjkilderne er den almindelige transport og maskiner på minkfarmen, samt i pelsningssæsonen i november/december og sidst i marts. Ændringerne i støjkilderne efter udvidelsen er begrænset til de få ekstra transporter og lidt længere daglig kørsel med fodermaskinen på minkfarmen. Ligeledes forlænges pelsningsperioden med nogle få dage. Skulle minkfarmen mod forventning alligevel give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Krav om egenkontrol af støjniveau kan kun fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at der sker en uacceptabel støjpåvirkning af omgivelserne. Der vurderes ikke at være vibrationskilder på ejendommen, som kan påvirke omgivelserne. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og det forventede niveau af støjende aktiviteter på minkfarmen er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår om støjreducerende tiltag og der forventes ikke gener i relation til støj fra ejendommen. Minkfarmens samlede støjemission vil i tilfælde af en vurdering af støj fra ejendommen blive vurderet ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj

21 3.9. Skadedyrsbekæmpelse VILKÅR 15. Management Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 16. Døde dyr I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver anledning til tilhold af skadedyr. 17. Fluer Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for plantebeskyttelse og skadedyr. 18. Logbog Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og forbrug af midler til fluebekæmpelse. 19. Opsamling under burene Halm der indeholder gødning skal skiftes minimum en gang månedligt i perioden 1. maj til 1. november. I den øvrige del af året skal halm der indeholder gødning skiftes minimum hver anden måned. Hvis der kommer klager over fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige og stammende fra minkfarmen, skal halm der indeholder gødning skiftes minimum en gang om ugen. 20. Udskiftning af sand under burene Sandarealerne skal gennemgås 1 gang årligt i perioden fra pelsning til parring. De steder hvor gødningen fra dyrene hovedsageligt rammer ved siden af gødningsrenderne skal sandet skiftes i forbindelse med gennemgangen. 21. Foder Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter, fluer m.v.). 22. Rengøring Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder til rensning i, under og omkring burene. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at ejendommens tilhold af skadedyr er minimalt. De forebyggende foranstaltninger ved fluebekæmpelse består hovedsagligt i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og sand under burene. Fluer bekæmpes efter reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen, hvor det fremgår at rensning under burene sker en gang pr måned. Der forventes ikke at ske en øget fluetæthed som følge af udvidelsen. Rotter bekæmpes af et skadedyrsbekæmpelsesfirma. Skadedyr kan forårsage unødig stor risiko for forurenende driftsuheld og driftsforstyrrelser på grund af beskadiget materiel, for eksempel kortslutning i strømforsyninger, som kan medføre utilsigtede opstarter og afbrydelser af pumper, ventilatorer, foderanlæg og andet. Det vurderes, at de stillede vilkår mindsker risikoen for at der sker driftsuheld og driftsforstyrrelser som følge af skadedyr. Vilkåret om udskiftning af halm, der indeholder gødning er stillet dels for at reducere ammoniakfordampningen og dels for at mindske udviklingen af fluer. Enkelte krydsninger af mink kan have en tendens til ikke at ramme gyllerenderne, og ekskrementerne vil derfor komme til at ligge under burene, selvom der er gyllerender. Hvis der kommer klager over fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige og stammende fra minkfarmen,

22 skal halm der indeholder gødning skiftes minimum en gang om ugen. Det vurderes, at fluegener kan mindskes, hvis vikåret overholdes. Ligeledes er der stillet vilkår om, at sandet under burene udskiftes en gang årligt de steder, hvor der evt. har været en tendens til at gødningen rammer ved siden af gødningsrenderne. Hvis sandet skiftes i perioden mellem pelsning og parring forhindrer det, at fluelarverne i sandet klækker til sommeren. Det vurderes derfor, at risikoen for fluegener for de omkringboende mindskes med de stillede vilkår

23 3.10. Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier VILKÅR 23. Opbevaring af døde dyr I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver risiko for forurening af jord eller grundvand. I perioder, hvor døde dyr ikke afhentes en gang ugentligt, skal de nedfryses. 24. Opsamling af oliespild Et olieabsorberende materiale skal til enhver tid være let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af alle ejendommens dieseloliebeholdere, således at spild omgående og effektivt kan opsamles. 25. Opbevaring af farlige produkter og farligt affald Farlige produkter (smøreolie, pesticider, insektgifte, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og være tydeligt mærkede med angivelse af indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles og således, at der ikke er risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. 26. Opbevaring og spild af kemikalier Oplagsplads til kemikalier skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. Det opsamlede spild betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter. 27. Kvitteringer for aflevering af farligt affald Ved aflevering af farligt affald, skal der udfyldes en kvittering med angivelse af art og mængde og denne skal stemples af modtageanlægget. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og farlige råvarer på virksomheden for her igennem at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. Fast affald Der er en 240 liter erhvervscontainer fra Vognmand Filtenborg, Nørrebro 70 B, 7900 Nykøbing Mors der aftager alt erhvervsaffald. Døde dyr Selvdøde dyr i løbet af året opbevares i fryser til senere pelsning eller i lukket container til senere afhentning til destruktionen. Der føres lister over dødsfald. Listerne opbevares på kontoret. Olie- og kemikalieaffald Ved service af rullende materiel tager servicefirmaerne spildolieprodukterne med retur. Det er vurderet, at håndteringen og opbevaringen af råvarer og affald foregår på en forsvarlig måde på minkfarmen. Ovennævnte vilkår fastholder dette og medvirker til at mindske risikoen for forurening af jord og grundvand

24 3.11. Driftskontrol VILKÅR 28. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Opgørelse over husdyrproduktionen i form af gødningsregnskab Opgørelse over opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Afhentning af døde dyr til destruktionsanlæg Kvitteringer for aflevering af farligt affald med modtageanlæggets stempel Uheld, der har medført forurening eller risiko for forurening af f.eks. jord eller vandløb Tidspunktet for den årlige gennemgang af sandarealerne skal registreres og det skal indtegnes på et kort over hvilke områder af farmen, der evt. er skiftet sand i forbindelse med denne gennemgang. Registreringen kan godt være at der intet er foretaget, i tilfælde af, at der ikke ligger gødning udenfor renderne. Dato for tømning af gyllerender. 29. Afsat gødning Bedriften skal løbende kunne dokumentere, at al husdyrgødning afsættes til tredjemandsarealer eller biogas anlæg. 30. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på minkfarmen. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Minkfarmen skal kunne dokumentere, at det farlige affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, således at risikoen for forurening eller gener som følge af forkert håndteret affald minimeres. Gennem registrering af uheld, der medfører forurening eller risiko for forurening kan minkfarmen i samarbejde med tilsynsmyndigheden foretage opfølgende årsagsanalyser til udpegning af miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer. På baggrund heraf kan minkfarmen revidere de fremtidige driftsprocedurer og dermed opnå en mere miljømæssig forsvarlig drift

25 3.12. Renere teknologi og BAT VILKÅR 31. Tømning af gyllerender Gødningsrenderne skal tømmes to gange om ugen og der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Der skal føres logbog med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningerne. I perioder med længerevarende hård frost kan tømning undlades. 32. Rendebredde i eksisterende haller I alle eksisterende minkhaller skal der være etableret gødningsrender med en bredde på 33 cm. 33. Rendebredde i nye haller I alle nye minkhaller skal der etableres gødningsrender med en bredde på 36 cm. 34. Halm ad libitum I alle minkhaller skal der til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes uden for gødningsrenderne, altid være rigeligt, tilgængeligt halm ovenpå redekasserne (halm ad libitum). Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen. 35. Proteinindhold Proteinindholdet i foderet skal gennemsnitligt højst være 31 % af OE i uge I alle minkhaller skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højest 31 % af OE i uge Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at minkfarmen fremadrettet overholder kravene til anvendelse af renere teknologi og bedste tilgængelige teknik (BAT). Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder/landbrug skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik. Jævnfør 23 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven), skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter 11 blandt andet varetage hensynet til anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Såfremt ansøger anvender en teknik, der forurener mere end bedste tilgængelige teknik bør kommunen stille vilkår om, at emissionen er på samme niveau som den bedst tilgængelige teknik, også selvom den anvendte teknik overholder det generelle beskyttelsesniveau. I forhold til f.eks. udslippet af ammoniak fra stalde er husdyrlovens generelle ammoniakkrav således et minimumskrav og indebærer ikke, at kommunernes vurdering af og fastsættelse af krav om BAT nødvendigvis er udtømt. Husdyrlovens definition af BAT stammer fra IPPC-direktivet og handler i høj grad om at forebygge at forurening opstår og herigennem undgå unødig forurening. Princippet om BAT supplerer i den forbindelse det miljøbeskyttelsesniveau, der følger af det generelle beskyttelsesniveau og det lokale miljøs tålegrænser. BAT kan populært sagt sidestilles med en generel branchenorm. Det betyder, at det at en minkfarm ligger i et særligt følsomt område ikke nødvendigvis skærper kravet om BAT

26 Fastlæggelse af BAT-niveau for emissionen af ammoniak Skive Kommune har vurderet BAT-niveau ud fra en principiel afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK ). Denne afgørelse fastslår at ved vurderingen af hvilken emissionsgrænse, der må anses for opnåelig ved anvendelse af BAT for eksisterende minkhaller, skal beregnes en konkret emissionsgrænseværdi. De virkemidler, der indgår i beregningen, er den faktiske bredde på gødningsrenderne (dog højst 36 cm) og én af følgende kombinationer af virkemidler: - Minkhaller med bagskylssystem og ophængte gødningsrender med en længde på 50 meter og derover, som ikke er etableret i "trapper" på grund af terrænforholdene: daglig tømning af render, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge og halm ad libitum. - Øvrige minkhaller: tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge og halm ad libitum. Ifølge en senere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK ) anses - indtil der foreligger oplysninger om nye virkemidler eller nye oplysninger om effekten af de eksisterende virkemidler - følgende emissionsgrænseværdier for opnåelige ved anvendelse af BAT for nye minkhaller: 1,00 kg N per årstæve Grænseværdien på 1,00 kg N per årstæve er fastlagt ud fra følgende kombination af virkemidler: 36 cm gødningsrende, tømning af render 2 gange ugentligt, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum. Alle renderne er 33 cm brede i de eksisterende haller og de bliver 36 cm i de nye haller, der sker tømning af render to gange ugentligt, foderet har et proteinindhold på højst 31 % af OE i uge og der tilføres halm ad libitum. Ifølge Miljøstyrelsens Wiki-vejledning er der gennemført nye test der viser en større ammoniakreduktion ved tømning af render to gange ugentligt end ved daglig tømning. Der er derfor stillet vilkår til to ugentlige tømninger af gødningsrender i stedet for daglig tømning. Skive Kommune har ved hjælp af scenarieberegninger beregnet BAT-niveauet til at være 3111,62 kg N/år. Der er i beregningen regnet med foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47, halm ad libitum og 36 cm gødningsrende for både eksisterende og nye haller. Da nye test viser en større ammoniakreduktion ved tømning af render to gange ugentligt end ved daglig tømning, er der benyttet tømning af render to gange ugentligt i beregningen af BAT-niveauet. Det faktiske ammoniaktab fra produktionen er 3111,62 kg N/år. BAT-niveauet for ammoniak er derfor overholdt. Management, foder og staldindretning Management for minkfarme er for mange punkter beskrevet i "Bekendtgørelse nr om Pels-dyrfarme" med tilhørende "Vejledning om pelsdyrfarme fra den 25. marts 2004" samt i

27 "Bekendtgø-relse nr om beskyttelse af pelsdyr". De to bekendtgørelser giver retningslinjerne for driften af minkfarme med hensyn til miljøforhold og indhusning af dyrene. Ansøgers tiltag: Udover ovenstående lovgivning følges Kopenhagen Furs branchekode for god farmpraksis. Branchekoden indeholder blandt andet vejledning til indretning af bure, vand, foder rengøring, medicinhåndtering mm. Denne kan findes på I Vejledning om pelsdyrfarme er beskrevet den såkaldte flexmodel, der giver forskellige muligheder for opsamling af gødning. På den ansøgte udvidelse af farmen etableres der gyllerender med en rendebredde på ca. 36 cm. Der gives halm ad libitum. Proteinindholdet forventes holdt på maks. 31 % OE i gennemsnit i ugerne Dokumentation og kontrol for foderet proteinindhold kan findes på Dansk Pelsdyr Foders hjemmeside under Foderkontrol/Tværmose Fodercentral. Fodercentralen udleverer foderplaner, når der sker ændringer i planen. De udleverede planer opbevares i mappe på kontoret. Halmen under burene afsættes sammen med den øvrige gødning. Ansøger fører egenkontrol af driften efter gældende lovgivning bl.a. logbøger over dødsfald, gødningsregnskab, kontrol af flydelag etc. Forbrug af vand og energi Ansøgers tiltag: Alle vandventiler på farmen er af ny type, hvor vandspildet er reduceret til et minimum. Hovedparten af vandforbruget er drikkevand til minkene. Hertil kommer vand til daglig rengø-ring af fodersilo og årlig rengøring af farmen. Vandsystemet er af cirkulationstypen, hvor der holdes et konstant tryk på ventilerne. Systemet giver også mulighed for at opvarme vandet i frostperioder, således at dyrene er sik-ret vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes med el i frostperioder. Minkhallerne er med naturlig ventilation. Der bruges således ikke energi til ventilation i minkhallerne. Pelsdyrhaller rengøres 1 gang årligt. Først rengøres fuldstændig under bure og redekasser sådan, at eventuelt overskydende halmrester osv. rives sammen og smides i gyllebeholder eller opbevares på møddings- og vaskepladsen. Dernæst foregår rengøringen af både bure og redekasser med højtryksrenser eller hedvandsrenser. Rengøring med højtryksrenser el-ler hedvandsrenser foretages efter behov og ikke nødvendigvis årligt. El- og vandforbruget registreres. Dette giver fokus på forbruget, og muligheder for at reducere det-te

28 Opbevaring og behandling af husdyrgødning Minkfarmen råder over en gyllebeholder med en kapacitet på 1350 m3. Med en gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 1350 m3 er der betydeligt mere kapacitet end de krævede 9 måneders opbevaringskapacitet. Minkfarmen råder over en møddings- og vaskeplads på ca. 85 m2 pladsen bruges hovedsaligt til vaskeplads. Halmen fra under burene opbevares på møddings- og vaskepladsen, i det omfang det ikke kan udbringes direkte på marken eller opbevares i gyllebeholderen. I forbindelse med møddings- og vaskepladsen er der en ajlebeholder på 85 m3 til opsamling af vaskevand og møddingsvand. Udbringning Alt husdyrgødning afsættets til aftalearealer. Samlet konklusion Det er Skive Kommunes samlede vurdering, at minkfarmen ud fra ansøgningen og de beregnede bat-niveauer for ammoniakfordampning, lever op til BAT

29 4. UDBRINGNINGSAREALER 4.1. Udbringning af husdyrgødning VILKÅR 36. Afsætning af gylle Al husdyrgødning, der produceres på ejendommen skal afsættes til aftalearealer eller biogasanlæg. VURDERING Afsætning af gylle til aftalearealer Af ansøgningen fremgår det, at al minkgylle afsættes til aftalearealer samt biogasanlæg. Aftalearealerne hører under Roslevvej 20, som er godkendt efter husdyrlovens 16. Det fremgår af 16 godkendelsen, at der må modtages en mindre mængde minkgylle end der afsættes i denne godkendelse. Der modtages dog en mindre mængde svinegylle (der tilføres samlet ikke mere N og P) end det godkendte på Roslevvej 20. Der er i husdyrgodkendelse.dk lavet en scenarieberegning, der viser at der er tale om meget små ændringer i udvaskning af N. Skive Kommune har på den baggrund vurderet, at ændringen er af underordnet betydning. Afsætningen af minkgylle til Roslevvej 20 vurderes ikke at udløse en ny 16 godkendelse

30 5. KONKLUSION Samlet set vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger eller gener for lokale naturområder og omkringboende og heller ikke vil forringe de landskabelige, natur- og miljømæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status. Udkast til godkendelsen har været i høring hos minkavler Henrik Brunsgaard og konsulent Per Lousdal, Kopenhagen Fur

31 6. GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 6.1 Godkendelsens gyldighed minkfarmen må i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune. Hvis minkfarmen ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens 11, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 40, stk. 2, hvis: - der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. - forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. - væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for minkfarmen. - det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. - der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til en 11 minkfarm skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at minkfarmen er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 42. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres for at forbedre minkfarmens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager minkfarmen for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn

32 6.1. Parter der har fået udkast sendt i høring Birkkærvej 2, 7870 Roslev Fjordvej 100, 7870 Roslev Fjordvej 101, 7870 Roslev Fjordvej 102, 7870 Roslev Fjordvej 105, 7870 Roslev Fjordvej 106, 7870 Roslev Fjordvej 107, 7870 Roslev Fjordvej 109, 7870 Roslev Fjordvej 113A, 7870 Roslev Fjordvej 114, 7870 Roslev Fjordvej 115, 7870 Roslev Fjordvej 116, 7870 Roslev Fjordvej 118, 7870 Roslev Fjordvej 121, 7870 Roslev Fjordvej 122, 7870 Roslev Fjordvej 124, 7870 Roslev Fjordvej 125, 7870 Roslev Fjordvej 129, 7870 Roslev Fjordvej 135, 7870 Roslev Fjordvej 137, 7870 Roslev Fjordvej 139, 7870 Roslev Fjordvej 141, 7870 Roslev Fjordvej 91, 7870 Roslev Fjordvej 93, 7870 Roslev Fjordvej 95, 7870 Roslev Fjordvej 97, 7870 Roslev Fjordvej 99, 7870 Roslev Floutrupvej 40, 7870 Roslev Floutrupvej 41A, 7870 Roslev Floutrupvej 43, 7870 Roslev Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev Rusengvej 12, 7870 Roslev Rusengvej 14, 7870 Roslev Rusengvej 16, 7870 Roslev Rusengvej 2, 7870 Roslev Rusengvej 20, 7870 Roslev Rusengvej 4, 7870 Roslev Rusengvej 6, 7870 Roslev Rusengvej 8, 7870 Roslev Savværksvej 3, 7870 Roslev Savværksvej 4, 7870 Roslev 6.2. Klagevejledning og søgsmål Datoen for annoncering af denne godkendelse fremgår af skemaet på side

33 Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Digital klage En eventuel klage skal enten indgives via Natur- og miljøklagenævnets klageportal, der findes link til klageportalen på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt via klageportalen senest på den på side 2 under klagefristen udløber anførte dato. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage. Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er stillet vilkår efter 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Civilt søgsmål Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Underretning om godkendelsen er sendt til: Kopi af godkendelsen er sendt til: - Museum Salling - Sundhedsstyrelsen - Danmarks Fiskeriforening - Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Forbrugerrådet - Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Skive - Danmarks Sportsfiskerforbund - Friluftsrådet - Dansk Ornitologisk forening - Det Økologiske Råd - Kulturarvsstyrelsen - Kopenhagen Fur, att. Per Lousdal Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune

34 Med venlig hilsen Nina Sohn Hansen Biolog

35 Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Vilkår Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Wiki-vejledningen Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006) samt Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er minkfarmen underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser. Udover Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4/ ), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for minkfarmen: Bek. nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr af 18. december 2012 om affald. Bek. nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bek. nr af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Bek. nr af 14. december 2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Bek. nr. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler Bek. nr af 6. september 2013 om bekæmpelsesmidler. Bek. nr af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjtemidler til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bek. nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for minkfarmens aktiviteter

36 Bilag 2. Kort over ejendommen

37 Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og samlet bebyggelse

38 Bilag 4. Sitiuationsplan

39 Bilag 5 Natur

40 Bilag 6. Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø. Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lign. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i mappe på kontoret hjemme Kopi af beredskabsplanen findes i mappe på kontoret på farmen Kortmateriale. Bagerst er et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af: - Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede) - Slukningsmateriel og åndedrætsværn - Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. Husk Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m

41 Telefonnumre Nærmeste telefon står i stuehuset Miljømyndighed Skive Kommune kontaktes på telefon Falck kontaktes på telefon 112 Brandvæsen kontaktes på telefon 112 Lægevagt kontaktes på telefon Dyrlæge kontaktes på telefon Tværmose Fodercentral kontaktes på telefon Elektriker kontaktes på telefon Smed kontaktes på telefon VVS kontaktes på telefon Elforsyning kontaktes på telefon Maskinstation kontaktes på telefon a f Kopenhagen Rådgivning kontaktes på telefon Henrik Brunsgaard kontaktes på telefon

42 Brand- og evakueringsinstruks Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp. Tilkald brandvæsenet - RING oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra Ejendommen er beliggende Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Hvad er der sket og at det er en brand på en minkfarm Er der tilskadekomne - hvor mange Er dyrene kommet ud - art og antal der evt. er fanget o Hvis der er undsluppet mink kontakt den lokale Pelsdyravlerforening eller Kopenhagen Rådgivning. Udslip af mink Når et udslip er opdaget begrænses skadernes udvikling ved straks at lukke porte/låger, samt efterse hegnet hele vejen rundt og straks udbedre eventuelle huller eller andre skader. Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat tlf Kontakt politiet tlf. 114 Kontakt Landsdelsformand John Papsø tlf eller Lokalforeningsformand Klaus Bruun tlf Kontakt Kopenhagen Fur: Hans Henrik Møller tlf (Nordjylland) Vilhelm Weiss tlf (Midtjylland) Michael Sønderup tlf (Sønderjylland og Fyn) Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker. Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet

43 Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer. Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet. Oplys endvidere: Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed Hvor det brænder Brandens omfang Hvor der er adgangsveje Instruks om udslip af gylle Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken - RING 112 oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra o Ejendommen er beliggende Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat Kontakt miljømyndighederne, Skive Kommune på tlf Kontakt Maskinstation på tlf Der er tale om et relativt fladt terræn og der er ikke umiddelbar risiko for, at gyllen strømmer til grøfter eller vandløb. Ved udslip af gylle kontaktes Maskinstation på tlf Herfra rekvireres nødvendigt materiel i form af slamsuger og rendegraver eller gummiged

44 Instruks om kemikalie- og oliespild Ved større overløb af kemikalier og olie - RING oplys: Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud Om der er risiko for forurening af vandløb og drikkevand Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne Kontakt ejeren, Henrik Brunsgaard Privat Kontakt miljømyndighederne, Skive Kommune på tlf Kontakt Maskinstation på tlf Forsøg opdæmning for at undgå, at det løber til omgivelserne. Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer og lignende afhængig af mængde og art. Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet På ejendommen findes der kun lidt materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen. Kontakt Maskinstation for at rekvirere det nødvendige materiel

45 Stophaner og hovedafbrydere Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder er vist på kortet over ejendommen. Vand Hovedhane er placeret ved indkørsel til ejendommen på højre side Stophane er placeret på væg i fyrrum Afbryder til cirkulationsvand sidder på gavlen i 4-rk hal Elektricitet Hovedafbryder sidder ved eltavle i garagen. Strømsvigt Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol. Kontakt energiselskab på tlf Alle minkhallerne er uden mekanisk ventilation, hvorfor en strømafbrydelse i første omgang ikke har betydning for minkenes velfærd. Strømafbrydelse vedrører cirkulation af vand på farmen på farmen, hvilket især er kritisk i varme perioder. Normalt vil dyrene kunne klare sig uden vand i 4-6 timer

46 Bilag 7. Ansøgers beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder BAT-redegørelse Grundoplysninger Skema id i husdyrgodkendelse.dk: Ansøgers navn: Henrik Brunsgaard Adresse: Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev Mobil: Ejer af ejendommen er Henrik Brunsgaard Kontaktperson: Henrik Brunsgaard Mobil: Husdyrbrugets navn: Farmadresse: Fjordvej 131 Junget, 7870 Roslev CVR: CHR: Fodercentral: Tværmose Fodercentral Miljørådgiver: Firma: Kopenhagen Rådgivning Rådgiver: Per lousdal Adresse: Agro Food Park 15, 8200 Århus N Tlf. nr.:

47 Oplysninger om minkfarmen Dyrehold Det tilladte dyrehold på bedriften er 1850 årstæver svarende d.d. til 63,79 DE. Der ansøges om en udvidelse på 1150 årstæver svarende til 39,66 DE. Det samlede dyrehold vil efter udvidelse være på i alt 3000 årstæver svarende til 103,45 DE. Minkfarmens samlede areal inkl. harmoniareal Alt agerjord til ejendommen er bortforpagtet. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Der ansøges om miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarmens dyrehold fra 1850 tæver svarende til 63,79 DE til 3000 tæver svarende til 103,45 DE. I forbindelse med udvidelsen ønskes der opført 11 stk. 2-rk minkhaller og en 6-rk minkhal, se foto 1 Der vil også inden for den nærmeste tid blive opført en halmlade hvor der bliver indrettet en afdeling til maskiner, byggeriet af denne hal vil blive anmeldt og den vil derfor ikke direkte indgå i miljøgodkendelsen, i forbindelse med byggeriet af halmladen vil placeringen af fodersiloen også blive flyttet hen til farmen. Gyllesystemet er en udbygning af eksisterende bagskylsanlæg med tørbrønd. Den producerede husdyrgødning bliver opbevaret i allerede eksisterende gyllebeholder der har en kapacitet på 1350 m 3. Afsætning af husdyrgødningen vil ske på aftalearealer ved Hans Boel Østergaard, Roslevvej 20, 7870 Roslev, og afsætning til biogasanlæg. Udvidelsen ønskes foretaget i etaper efter at miljøgodkendelse og byggetilladelse foreligger. Tidshorisont for udvidelsen Afhængigt af, hvornår på året miljøgodkendelsen gives, vil byggeriet blive sat i gang så inden to efter at miljøgodkendelsen bliver meddelt. Da mink har en årscyklus, hvor der kun fødes hvalpe en gang i april/maj kan avlsdyrene kun tages fra én gang om året. Dette foregår i sensommeren i forbindelse med livdyrsorteringen, hvor minkene til næste års avl vælges. Typisk vil udvidelsen foregå stødt over flere sæsoner indtil det godkendte dyrehold er nået. Det forventes at byggeriet vil foregå i etaper over 3 år. Minkfarmens placering eksisterende og ansøgt byggeri Det ansøgte byggeri placeres som en naturlig udvidelse af den eksisterende farm (kort 1) og bliver derved en integreret del heraf. Markeringen angiver udvidelsen. For yderligere detaljer se vedlagte situationsplan

48 Kort 1: Eksisterende og ansøgt byggeri. Eksisterende minkhaller/driftsbygningers dimension og materialevalg Minkfarmen består i dag af hovedsaligt af 2-rk haller samt en 4-rk og en 6-rk hal. Ansøgte minkhaller/driftsbygningers dimension og materialevalg

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Grættrupvej 1, 7870 Roslev v/peter Olsen, Grættrupvej 1, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Grættrupvej 1, 7870 Roslev v/peter Olsen, Grættrupvej 1, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Grættrupvej 1, 7870 Roslev v/peter Olsen, Grættrupvej 1, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. 7. november 2014 Miljøgodkendelse af udvidelse

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup,

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009 Tillægget er meddelt den 28. november 2013 i Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Miljøgodkendelse af Brønddal 1-3, 7860 Spøttrup v/ I/S Nørbygaard, Brønddal 3, 7860 Spøttrup,

Miljøgodkendelse af Brønddal 1-3, 7860 Spøttrup v/ I/S Nørbygaard, Brønddal 3, 7860 Spøttrup, Miljøgodkendelse af Brønddal 1-3, 7860 Spøttrup v/ I/S Nørbygaard, Brønddal 3, 7860 Spøttrup, efter 12, stk. 2 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. august 2011 Miljøgodkendelse af udvidelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen

Miljøgodkendelse af Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen Miljøgodkendelse af. v/ Kaj Christensen efter 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1486 af 4. december 2009). Meddelt d. 11. juni 2013 Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted

Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted Dato: 9. maj 2014 Tilladelse til minkproduktion på Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Henrik Brunsgaard Fjordvej 131 Junget 7870 Roslev. Den 18. november 2016

Henrik Brunsgaard Fjordvej 131 Junget 7870 Roslev. Den 18. november 2016 Henrik Brunsgaard Fjordvej 131 Junget 7870 Roslev mieoghenrik@sallingweb.dk Den 18. november 2016 Fjordvej 131 7870 Roslev - Anmeldeordningen 30 - Velfærds udvidelse af minkfarm - Uden nabohøring Skive

Læs mere

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup Svend Pedersen Sønderbyvej 30 6855 Outrup Teknik og Miljø Erhvervscenteretlandbrug Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på ansøgning om etablering af

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer.

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. 12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af minkproduktion på

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 29750807 12. april 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen Rughale Lundenvej 8 8585 Glesborg Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Pelsfarmer Jesper Mortensen Tambogade Thyholm. Prioriteret tilsyn på Tambogade 9, 7790 Thyholm

Pelsfarmer Jesper Mortensen Tambogade Thyholm. Prioriteret tilsyn på Tambogade 9, 7790 Thyholm 1 - Tambogade 9 - følgebrev miljøtilsyn 2016 Hører til journalnummer: 09.20.01-K08-16-15 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Udskrevet

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

12 godkendelse af Kjeldgårdsvej 9 7870 Roslev

12 godkendelse af Kjeldgårdsvej 9 7870 Roslev 12 godkendelse af Kjeldgårdsvej 9 7870 Roslev efter 12, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 30. april 2015 Miljøgodkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Miljøgodkendelse af Sæbyvej 11B, 7870 Roslev v/jens Erik Kaptain, Sæbyvej 11B, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Sæbyvej 11B, 7870 Roslev v/jens Erik Kaptain, Sæbyvej 11B, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af v/jens Erik Kaptain,, efter 11, stk. 2 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 24. juni 2013 Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende minkbesætning fra 8360 minktæver til

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

af minkfarmen Vester Tolstrup

af minkfarmen Vester Tolstrup 4.3 PELSDYRAVLER JOHN BRIAN FREDERIKSEN Sørvadvej 23 7500 Holstebro Dato: 16-09-013 Sagsnr.: 018217-2012 Henv. til: Christian S. Laursen Tlf.: 96117792 11 MILJØGODKENDELSE af minkfarmen Vester Tolstrup

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere