Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander"

Transkript

1 Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer. Det er en god måde at lære hinanden at kende på og samtidig få en bred orientering om, hvordan SHS fungerer. Det nye år vil forhåbentlig give os endnu mere tilgang. Jeg ser frem til, at planlagte fællesture også har nogle af de nye medlemmer som deltagere. Vore nye folder for SHS, som er blevet udarbejdet af nogle flittige medlemmer, skal bruges til den kommende bådudstilling i Bella Centret. Bestyrelsen håber, at I kan give os nogle nye input på generalforsamlingen. Det er vigtigt at tilgodese så mange som muligt omkring aktiviteter i klubbens regi. Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Klubstanderen købes på generalforsamlingen for 50,00 kr., så er du velklædt til sommeren. Næste Deadline bliver mandag d. 15. maj. Alle indlæg bedes i fremtiden sendt til ansvarshavende redaktør Ib Leif Christiansen. Gerne på Dette skulle gerne forenkle og effektivisere fremstillingen af SØFORKLARING. Indlæg, som sendes til andre medlemmer af bladudvalget, kan ikke garanteres optagelse i bladet eller på SHS s hjemmeside. Redigeringen af bladet bliver naturligvis også i fremtiden foretaget af det valgte bladudvalg. Jes. 3

2 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 17. marts 2005 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for år Regnskab Indkomne forslag - Rygepolitik i klubhuset 5. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Leif Larsen og Per Jørgensen genopstiller) 8. Valg af 1 suppleant (På valg er Bent Pedersen) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 10. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen 11. Eventuelt Før generalforsamlingen er der spisning kl Køkkenet tilbyder skipperlabskovs til en pris af kr. 55,00 Tilmelding til køkkenet i klubhuset senest den 10. marts 2005 på telefon Bestyrelsens beretning 2005 Godt nytår til alle. Året blev traditionen tro afsluttet med afriggerfest Aktivitetsudvalget havde med sædvanlig ildhu arrangeret en hyggelig aften. Fra starten af 2006 har klubben 28 aktive og 34 familiemedlemskaber samt 6 passive medlemmer. Det er glædeligt, at kunne konstatere, at fremgangen er fortsat fra 2004 og at året 2005 har været endnu bedre end Stigningen i antallet af medlemmer giver nogle bedre økonomiske vilkår, samt mulighed for endnu et år at fastholde kontingentet på uændret niveau. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen og håber alle vil føle sig hjemme i klubben og deltage aktivt i klubbens aktiviteter. 4

3 Vores 25-års jubilæum blev i foråret fejret på behørig vis, både med en reception for medlemmer, gæster og venner og senere med en fest for medlemmerne. Begge arrangementer kan klubbens aktivitetsudvalg være stolte af. Køge Bugt Strandpark fyldte også 25 år i juni måned. Begivenheden blev markeret i alle havnene i Strandparken, og naturligvis også i Hundige Havn. På Havneøen Mågen var formanden med hjælpere kraftigt involveret i arrangementerne. En stor indsats med at aftale sponsoraftaler gjorde det muligt at arrangere flotillesejlads, musik i klubhuset med flere forskellige orkestre mv. Bestyrelsen har i 2005 afholdt bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsesmøderne har fortrinsvis været anvendt til at behandle og drøfte aktiviteter med klubbens medlemmer i diverse udvalg samt diskutere klubbens holdninger omkring spørgsmål, der skulle drøftes på fællesmøder med HBK. På fællesmødet har klubberne bl.a. fastlagt klubhusudvalgets budget for 2006 og klubhusudvalgets kontrakt med køkkenets bestyrer. Sæson 2005 har sejlmæssigt vel ikke været til et 13-tal, men dog mere venligt end Årets sidste fælles sejlads gik i år til Hvidovre i rimeligt vejr, dog med et beskedent antal deltagere. Havnebestyrelsen har i 2005 beskæftiget sig med områder, der er fælles for de to havneøer, herunder anvendelsen af det kommunale tilskud på 1 million kroner. Det kommunale tilskud er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som omkostningerne for Hundige Havn, nemlig 60 for Hejren og 40 for Mågen. Ø-udvalget på Mågen har i årets løb fået ajourført registrering af bådpladser og bådejere, således det nu er muligt placere værende og nye bådejere på pladser, der svarer til bådstørrelse og kontrakt. Det kommunale tilskud er anvendt til opførelse af et materielhus og miljøstation, således at vi ved sæsonens start i 2006 har en miljøstation, der opfylder lovens krav om miljømæssig rigtig opbevaring af affald. Forbedringen i havneøens økonomi har gjort det muligt at renovere og forlænge vores mastekran, samt indrette den gamle legeplads til bådejere med vintertelt. Ø-udvalget er nu i fuld gang med at planlægge de opgaver, vi gerne vil iværksætte for de midler, Greve Byråd har stillet til rådighed i Klubhusudvalget har i den forløbne periode som altid sikret, at vores klubhus lever op til vore forventninger, i øvrigt henvises til beretningen fra Trivsel. Som det vil ses af regnskabet for Trivsel har klubhusudvalget i 2005 været i stand til at drive klubhuset med færre midler end der var budgetteret. 5

4 Aktivitetsudvalget har sædvanen tro arrangeret standerhejsning, fællesture, klubaftener og afriggerfest med stor succes, arrangementerne omkring klubbens jubilæum blev den store arbejdsopgave. Søforklaring har været på gaden 4 gange i den grønne udgave, derudover blev der udgivet et jubilæums-skrift med masser af historisk stof blev også året, hvor SHS fik en ny hjemmeside med adressen: Sejlerskolen er fortsat et af klubbens gode aktiver, også i den forløbne sæson har skolebådene været på vandet. Svømningen er også i denne vintersæson et attraktivt tilbud, som desværre kun et meget beskedent antal medlemmer benytter sig af. Bestyrelsen takker alle implicerede medlemmer i udvalg for god og aktiv indsats ? Ihukommende de store problemer og den opstandelse, der opstod på havnens generalforsamling, da SHS fuldmagter ikke havde den rigtige dato, og ordstyreren derfor ikke kunne godkende dem, har redaktionen tænkt meget over, hvordan man kunne takle et sådant teoretisk spørgsmål, hvis det engang i fremtiden skulle opstå. Måske bliver den stakkels ordstyrer (hun/han) nødt til at erklære generalforsamlingen for ulovligt indkaldt. Det er grimt at stå i den situation. Det kan efter vores opfattelse være nødvendigt for formanden, at han/hun i god tid indkalder sine chefideologer for at løse krisen. De må så gå ned i og søge efter den helt rigtige løsning. Lov er lov, og lov skal holdes, hvis der skal være mening med at have rigide regler for klubben. At det er sådan, er vi mange, som desværre alt for tydeligt husker fra løsningen på havnens generalforsamling. Måske kan dirigenten erklære hele generalforsamlingen henlagt under eventuelt, hvor der ikke kan vedtages noget, og/eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Vi har også tænkt på, at man måske kunne anvende bestemmelsen i 7 om indkaldelse via skriftlig meddelelse eller til medlemmerne. Men det er jo alt sammen bare teoretisk snak fra en sen aftentime. Redaktionen. 6

5 Resultatopgørelse pr 31. december 2005 Budget Regnskab Kontingent , ,00 Indskud 600, ,00 Lok.tilskud , ,00 Svøm.kon 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilskud 1.677, ,00 Sejlunion 6.700, ,85 Stander 1.500,00-281,25 Kontor 1.500,00-920,00 Gaver 1.000, ,00 Møder/tlf 1.500,00-680,00 Trivsel , ,45 Søforklar 7.000, ,25 Akt.udv , ,78 Svømme 1.000,00-772,00 Årsresultat over/under , , , ,00 Note: Jubilæumsgaver er bogført Aktivitetsudvalget. 7

6 Budgetforslag for år 2006 Budget Regnskab 2005 Kontingent 42000, ,00 Indskud 800, ,00 Lok.tilskud 19880, ,00 Svømme 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilsk -782, ,00 Sejlunion -8700, ,85 Stander -4000,00-281,25 Kontor -1500,00-920,00 Gaver -1000, ,00 Møder/tlf -1500,00-680,00 Trivsel , ,45 Info , ,25 Akt.udvalg -5000, ,78 Svømme -1000,00-772,00 Årsresultat -2752, ,85 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Svømmekontingent Nye medlemmer klubhusbidrag 600,00kroner 700,00kroner 250,00kroner 200,00Kroner 200,00Kroner 8

7 Balance pr 31.december 2005 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 420,20 Bankkonto ,04 Checkkonto 2.312,66 Girokonto ,41 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 3.500,55 Værdi af bygning 21,80 % af ,00 Aktiver ialt ,86 Passiver Egenkapital primo ,21 Årets resultat ,85 Regulering ejendom 3.208,50 Mellemregning Trivsel 0,00 Passiver ialt ,86 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Peter Bannasch Kjeld Pico Larsen Leif Larsen Svend Röttig Per Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Best.medlem Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 19. januar 2006 IngerLind / Yvonne Larsen 9

8 10

9 Brand! Brand! Så skete det, der ikke må ske. Der opstod brand i vores klubhus natten mellem d. 3. og 4. februar. Årsagen var, så vidt vides, et tømt askebæger ned i en affaldsspand af plastic ved udgangen fra Slyngelstuen. Til alt held nåede branden ikke at brede sig, før Falck ankom og brækkede gulvet op for at foretage efterslukning, men hele salen blev sodet og stank af røg. Det gør resten af klubhuset også. Peters plakat af H.C. Andersen blev ødelagt af varmen. Det blev så vores afslutning på H.C.A.-året. Jeg kan godt forestille mig det kaos, der var blevet, hvis ilden havde fået bedre fat, og masteskuret med dets indhold af master var brændt. Tænk på de problemer det ville give med forsikringsselskaber for ikke at tale om de leveringsproblemer af nye master til erstatning for de smeltede, der uvægerligt ville opstå. Prøv at tænke tanken til ende. Mange har stor selvrisiko på deres forsikring, hvis de da har en sådan. Én ubetænksom ryger kan volde skade på mange måder. Er det ikke på tide, at vi får en rygepolitik, som kun tillader rygning i Slyngelstuen? Rygernes tarv bliver på denne måde tilgodeset. I lokalet skal der forefindes en metalbeholder med låg til tømning af askebægre, så det ikke i fremtiden lykkes rygerne ved skødesløshed at få futtet hele klubhuset af. Sidste mand, som forlader lokalet om natten, bør stå for tømning af askebægrene. Et effektivt udluftningssystem bør der kunne blive råd til. Det, der er p.t., er ikke til ret megen gavn. Rygning i skolestuen og i salen bør være absolut forbudt. Dette ikke kun p.gr.a. brandfaren fra cigaretter, men også fordi mange klubmedlemmer ikke kan tåle tobaksrøg og indtil nu ikke har kunnet komme i klubhuset. Spisning i et lokale er for mange også udelikat, når det er fyldt med tobaksrøg. 11

10 En undtagelse fra rygeforbudet i det store lokale kan tænkes, når dette er forudbestilt af HBK til et større klubarrangement. Når vi og regeringen er færdige med Muhammed, bliver vi alligevel mødt med et lovforslag om forbud af rygning på offentlige steder, så hvorfor ikke foregribe begivenhedernes gang til fordel for både rygere og ikke rygere. Dette er et forslag til behandling på den kommende generalforsamling. Jes. Klubhusudvalget Klubhuse, aktivitetshuse inkl. bade- og toiletfaciliteter ejes af HBK og SHS i et interessentskab benævnt I/S Trivsel. Ovennævnte er hentet fra Samarbejdsaftalen mellem HBK og SHS underskrevet af de to klubformænd den 26. februar 1996 og er fortsat grundlag for drift, økonomi og anvendelse af vores fælles klubhus. I Samarbejdsaftalens 6 er anført at klubhusudvalget varetager alle forhold vedrørende løbende drift og foretager indretning og ændring af klubfaciliteter i henhold til vedtagne budgetter. Klubbestyrelsernes opgave er således begrænset til at vurdere/godkende budgetforslag fra klubhusudvalget og efterfølgende søge godkendelse på de respektive generalforsamlinger, hvor omkostningerne indgår i klubbernes budgetforslag. En vedtagelse af et forslag på vores kommende generalforsamling om at ændre den værende rygepolitik i klubhuset kan således alene gå på anmode/pålægge klubbens repræsentanter i klubhusudvalget at arbejde på at ændre den værende rygepolitik. 12

11 Om forslaget er godt, halvskidt eller dårligt har jeg ikke taget stilling til, bl.a. fordi forslagets behandling nemt kan blive præget af branden i klubhuset. Forslaget giver ikke sikkerhed for at et lignende uheld vil kunne finde sted, men selvfølgelig smedes der mens jernet er varmt.. Til gengæld vil en behandling på generalforsamlingen forhåbentlig kunne medvirke til at fastslå, at det ikke er vedtægtsbestemt, at SHS er en ikke-rygerklub, men at det er en sejlklub, hvor der udvises gensidig tolerance. Kjeld...! Naturligvis er det vore valgte medlemmer i Trivsel, som varetager det daglige arbejde i samarbejde med HBK s medlemmer. Men der, hvor kæden så åbenbart springer af for mig, er min (mis)fortolkning af SHS s vedtægters 7, som siger, at generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. I mit mangeårige pædagogiske arbejde på det sorte Nørrebro, har jeg gang på gang måttet foreholde en beklemt discipel, at han/hun ikke skulle tro men vide. Og så sidder jeg nu i skrivende stund og tror, at 7 betyder, at generalforsamlingen påbyder sine udvalgsmedlemmer i Trivsel at arbejde for et rygeforbud i klubhuset, hvis et flertal på generalforsamlingen går ind for dette. Hvis udvalgsmedlemmerne ikke kan gå 100 % ind for at arbejde loyalt for de beslutninger, der eventuelt måtte vedtages på generalforsamlinger, går jeg ud fra, at de melder sig ud af deres udvalg. Det tror jeg på. Man siger ofte, at kan nogen ikke lide lugten i bageriet, så kan de bare gå. Det er så sandt, som det er sagt. Vi er flere, som har forladt klubhuset, og som nødigt kommer der, fordi vi ikke kunne lide lugten/osen/stanken/røgen. Vore hyggelige klubaftener om sommeren, hvor de fleste af medlemmerne på omgang har medbragt brød og 13

12 kaffe til glæde for andre medlemmer, har ofte været lidt kolde, og forslag har været fremme om at gå op i klubhuset. Resultatet har normalt været, at vi klemte os en ekstra gang sammen, så der blev plads til én til, i en til dette formål alt for lille båd kr s spørgsmålet er: Hvorfor? Jeg langer med mit forslag ikke ud mod ludere, islamister, drankere eller rygere, og jeg betragter mine klubkammerater som begavede og læsende væsener, der selv kan læse aviser og følge med i sundhedsdebatten. Der skal derfor ikke lyde advarsler om rygerlunger, småbørnsastma, kronisk bronkitis, kredsløbs-, hjerte-, tand- og potensproblemer fra min side, det er folks eget personlige valg, om de ønsker disse lidelser. Men jeg ønsker ikke at udsætte mig selv for dem som passiv ryger! Det er helt sikkert, at det på generalforsamlingen vil fyge med beretninger om en gammel onkel, som blev 105 år til trods for, at han hele sit liv havde horet, drukket og kæderøget, og at der ved hans begravelse stadig var så meget liv i den gamle buk, at man måtte lægge ham om på siden, inden låget kunne komme på plads. Onkel hørte til på den yderste højre side af Gauss fordelingskurve. Vi andre kan grue for ufrivilligt at komme til at befinde os på den venstre side af klokkekurven. Men alt dette er jo statistik og har noget at gøre med empiriske beviser, som man som ryger næppe tror på. Jeg mener, at jeg med mit forslag har taget tilbørligt hensyn til rygerne og HBK. Når Kjeld skriver, at mit forslag ikke giver sikkerhed for at et lignende uheld (Branden i klubhuset. Red. bemærkning) vil finde sted, skal jeg blot bemærke, at jeg er lykkelig for, at den sikkerhed ikke kan gives. Faktisk er det ikke mit ønske, at klubhuset brænder. Jes. PS. Onkel var sikkert blevet 113 år gammel, hvis han ikke havde røget. Det er igen blot noget statistikken fortæller os. 14

13 Fiskefrokost Tak til alle for en rigtig dejlig eftermiddag med en masse helt fantastisk lækre retter. Hvor var det dejligt for en gang skyld at spise frokost i klubhuset uden at føle sig som kong Christian i røg og damp. Jeg ved ikke, hvordan det har været tidligere, men jeg vil tillade mig at opfordre til, at fiskefrokosten hvert år afholdes, når cafe en er lukket, for så er der langt hyggeligere!! Venlig hilsen overløberen (Identiteten af forfatteren til indlægget er redaktionen bekendt) Hellere tvebak end tobak! 15

14 En gang til masteskur Efter branden den februar håber jeg, og sikkert andre, at der kommer gevaldig skub i bygning af masteskur langt væk fra klubhuset. Når man ikke kan komme igennem med en fornuftig rygepolitik i huset, kan vi forhåbentlig blive enige om, at det havde været ikke mindre end en katastrofe, hvis vores master var gået op i røg. Gør de det næste gang? Varme hilsner Marianne Pedersen Apropos rygning. I disse tider skal man nok være forsigtig med at anvende forskellige religiøse overhoveders navne: Gud, Vorherre, Allah, Jahve og Odin. Det kan alt for let blive tolket forkert, så jeg skal nok holde mine meninger næsten for mig selv. Fort. s. 18! 16

15 Husk at deltage i søndagsturene. 17

16 Men al den snak om rygning og afbrænding af klubhus fik mig til at tænke på, at der er fanden til forskel på vores egen Gud eller Vorherre. Jo hvis en ryger nemlig spørger: Må man ryge her? og svaret lyder: Gud bevares! Så kan han roligt tænde cigaretten. Men er svaret: Vorherre bevares! Er det sikkert klogest, at han går udenfor. Med dette ikke uvæsentlige indlæg i debatten, håber jeg at alle vil stå bag mig i en omfattende boykot af Dansk Tobaks Kompagnis produkter. Jes. Afriggerfest eller hvad? Anden lørdag i november er fast dato for afholdelse af SHS s afriggerfest. Denne traditionelle dato giver vore medlemmer en fin mulighed for at reservere dagen et helt år i forvejen! Det er altså et prioriteringsspørgsmål, om vore medlemmer møder op til SHS s fest. Med det store tilbud af andre spændende aktiviteter, der tilbydes nu om stunder, kan det naturligvis være svært at samle deltagere til en afriggerfest, uanset det store arbejde aktivitetsudvalget hvert år gør for at gøre dette arrangement flot og festligt. På baggrund af den store tilslutning til fiskefrokosten (37 deltagere, uden anden indsats end at vi havde skrevet det i klubbladet og sendt mail til dem, der har en sådan) så er spørgsmålet: Skal afriggerfesten fremover ændres til denne form for arrangement? Dermed spares aktivitetsudvalget for mange timer med tilrettelægning, indkøb, madlavning, pyntning af klublokale, borddækning og efterfølgende oprydning. Dertil en masse tid og udgifter på telefonisk at erindre medlemmer, der erfaringsmæssigt glemmer at tilmelde sig. Til sidste afriggerfest havde vi med stort besvær samlet 30 deltagere. Hvis vi flytter tidspunktet for standernedtagningen til kl.14 eller 16,00 og i tilslutning til denne, laver et arrangement der hedder tag selv en ret til buffeten med, ligesom ved fiskefrokosten, kan det jo både blive billigere og knapt så resursekrævende. 18

17 Aktivitetsudvalget vil dog fortsat gerne arrangere afriggerfest på vores traditionelle facon, såfremt vi får en klar tilkendegivelse og tidlig tilmelding. Det er jo en god måde, både for nye og gamle medlemmer, at mødes under festlige former Afriggerfest i år er lørdag den 11.november 2006 Vi hører gerne fra medlemmerne om, hvad I har lyst til, og beder jer tilkendegive jeres mening til vores kommende generalforsamling. Aktivitetsudvalget Marie. Fiskernes søndag den frokost 22.januar ====================================== Himlen var krystalblå denne søndag. Solens stråler glimtede i snekrystallerne og de glaserede træer. Havnen lå blikstille med tyk isskorpe, solsorterne sad på række, pustede sig op og lod solen varme sig, mens store istapper faldt ned fra træer og buske. Både, som ikke var taget op, lå overiset med master og liner glaseret. Der var ikke meget liv at spore i havnen. Det var der til gengæld i klubhuset denne dag hvor 37 deltagere var mødt frem til SHS s traditio- nelle fiskefrokost, hvor man medtager een ret til den fælles buffet. Efterhånden er det blevet en meget varieret og kulinarisk oplevelse. Aktivitetsudvalget havde sørget for at tø salen op, men alle havde taget varmt tøj på og godt humør med. 19

18 Peter Christensen bød velkommen og fortalte lidt om fisketuren til Hven og om den gode fangst. Herefter tog vi alle, godt sultne, de lækre rette i øjesyn. Der var en varm fiskesuppe, bidesild, stegt sild, stegt ål, rejer, laks, tunmouse, frikadeller, blendet friturestegt fisk i dej, fiskeroulade m/laks, og en m/rejer, stegt flæsk, flæskesteg m/rødkål, ost m/sky fedt og druer. Derefter kaffe med hjemmebagte kager. Snaps og øl var der også nogle som uddelte til fælles glæde. Det var svært at nå igennem alle retterne, så der skal nok være nogle som ikke er nævnt. Da solens sidste stråler sendte sit ildrøde skær over havnen og farvede master og sne med sit lys, var det tid til at bryde op. Dejligt at se så mange der havde lyst til deltage i det festlige arrangement. Den mætte redaktør 20

19 Referat nr. 48, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 8. november 2005 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen, fraværende Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Referat Referat nr. 47 enstemmigt vedtaget. Punkt 2: Regnskab/økonomi: Ikke de store udsving siden sidst. Jørgen orienterede lidt om de forskellige punkter. Regnskabet meget flot. Det nye budget godkendt på fællesmødet. Regnskabet herefter godkendt. Punkt 3: Café Mågen: Vi gennemlæste og godkendte brevet fra de 2 bestyrelser i HBK og SHS vedr. klager over driften i kantinen. Vi indkaldte herefter Solvej og Per til møde vedr. dette samt genforhandling af samarbejdsaftalen. Vi fik en lang diskussion vedr. håndmadder/ostemadder/dagens ret. Dette vil der blive rettet op på - en løsning kunne være at man bestilte håndmadder/ostemadder på forhånd så disse var klar når man ville have frokost. Solvej oplyste at der i den sidste tid ikke har været mange forespørgsler på håndmadder - så det der var smurt måtte smides ud. Per tager forbehold for de varslede 10 % forhøjelse af kontrakten for ikke juridisk korrekt, siger Per. Vi afventer et udspil fra Café Mågen. Solvej spurgte vedr. udsugning - den bliver ordnet til foråret. Kontra-ventil til opvasker i køkkenet bliver monteret nu. Juletræet i klubhuset sørger Café Mågen for, i lighed med de forrige år. Trivsel betaler 300,- til arrangementet. Punkt 4: Sager under behandling: Toxin rykker for betaling for 4 kvartaler. Vi har en aftale om 2 kvartaler - Claus kontakter Toxin vedr. dette. Vi skal også have afkalket vores vandbeholder - Leif kontakter VVS så dette bliver ordnet. Tømreren er i gang i køkkenet - i løbet af ca. 14 dage skulle han være færdig der. Derefter går han videre til de øvrige projekter, vinduer osv. Leif spurgte vedr. rengøring i klubhuset. Gunhild ordner det hun kan - ellers henter vi hjælp. Leif havde også en ide om termostatstyrede el-paneler i 21

20 skolestuen og Mågen - dem vi har nu kører bare derudaf! Vi indhenter forskellige tilbud til næste møde. Gunhild ville godt have at vi undersøgte om den gamle kaffemaskine kunne repareres - det undersøger vi nu. Punkt 5: Eventuelt: Claus indkøber lås til ungdomsafdelingens skab i masteskuret. Lettere (færdig)- oprydning i masteskuret. Punkt 6: Næste møde: Næste mødedato fastsat til tirsdag den 10. januar 2006 kl i Skolestuen. Vi aftalte af kontakte hinanden hvis der skulle indløbe nogle problemer/hastesager. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert 22

21 Referat nr. 49, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 10. januar 2006 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Café Mågen Café Mågen, Solvej og Per - kort møde vedr. huslejestigning/prisændringer i Caféen. Dette op til diskussion og der varsles små prisændringer fra Café Mågen. Punkt 2: Referat Referat nr. 48 enstemmigt vedtaget. Punkt 3: Julefrokost Den årlige julefrokost i Trivsel blev nydt med et par gode stykker smørrebrød iflg. traditionen. Punkt 4: Regnskab/økonomi: Jørgen gennemgik regnskabet - som sædvanlig flot og uden bemærkninger. Regning fra tømrer gennemgået. Den er OK - han mangler vinduer, de bliver ordnet når vejret tillader det. Regnskabet godkendt. Punkt 5: Sager under behandling: El-varme - termostater. Det vides at el-radiatorerne kører med fælles termostatstyring. Gunhil undersøger sagen hos Sten, HBK, som ved noget omkring dette. Koder til alarmen er fundet (Café Mågen). Claus mangler at få nøgler + koder til Café Mågen. Dette ordnes hurtigst muligt. Vedr. rengøring: Gunhil klarer rengøring som aftalt (når hun er mere mobil!). Punkt 6: Eventuelt: Forslag vedr. handicaptoilet. Kan det gøres om til et vaske/tørrerum til fastliggerne/gæstesejlere? Dette tages op på næste fællesmøde. Lykke forhørte sig vedr. rengøring af toiletter. Det er ikke optimalt - hvordan kan vi løse problemet? Punkt 6: Næste møde: 23

22 Næste mødedato fastsat til tirsdag den 14. februar 2006 kl i Skolestuen. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert Tak for denne gang. Jeg har til denne generalforsamling besluttet mig for at træde ud af de udvalg, jeg i tidernes morgen er blevet valgt ind i. Dvs., at jeg bl.a. til bøgeskovssejlernes glæde ophører med at skrive til bladet. Det vil sikkert også glæde de mange, som gennem årene er blevet godt trætte af, at det altid er de samme, som skriver deres ulideligt lange rejsebeskrivelser om rejser til det europæiske fastland, hvilket jo ikke har meget med knob, sejltrim og søfart at gøre. Så nu håber jeg, at andre vil hjælpe Ib med at udfylde siderne i bladet og på hjemmesiden med spændende oplysninger om det, som vi alle brænder for, nemlig søsport. Der må være mange af de nye medlemmer, som ligger inde med en ubændig trang til deltage i de muntre bladudvalgsmøder. Mød op og deltag på generalforsamlingen. Tak for nu. Jes. 24

23 Søsætning Havnekontoret har aftalt følgende datoer med vognmanden: Fredag den 31. marts 2006 Lørdag den 1. april 2006 Fredag den 7. april 2006 Påskelørdag den 15. april 2006 Fredag den 21. april 2006 efter kl Fredag den 28. april 2006 Lørdag den 29. april 2006 Fredag den 5. maj 2006 Fredag den 19. maj 2006 Fredag den 26. maj 2006 Lørdag den 27. maj 2006 Søsætningslister opsættes i klubhuset medio marts. Søsætningen vil så vidt det er muligt starte kl Efter søsætning bedes du venligst sejle din båd på plads ved broen. Parkeringsarealer ved bro 7, 8 og 9 samt bro 1, 2 og 3 skal friholdes under søsætning, parkering kan finde sted langs bro 4. Formanden har luftet tanken om at få opsat store udsugninger i salen jvnf. Folketingets glasbure. 25

24 Klubaktiviteter Sommerhalvåret 2006 Fredag d. 17. marts kl. 19 (18) i klubhus. Generalforsamling Onsdag d. 22. marts kl.19 i klubhuset Vinden bestemmer. Køge Marinehistoriske interessegruppe fortæller og demonstrerer Slaget i Køge Bugt. Skibsbygning og bugtens mange vrag samt Olsbækken og strandområdets betydning vil også blive omtalt. Lørdag d. 22. april kl. 16 i klubhuset Torsdag d. 27. april Store Bededagstur (11) maj Lørdag d. 20. maj Kristi Himmelfartstur (24) maj Pinsetur juni Weekendsejlads juli Weekendsejlads august Weekend september Weekend oktober Lørdag d. 11. november kl. 11 Standerhejsning Sejlsæsonens start fejres med en sang og en dram. Derefter spiser vi sammen i klubhuset. I kan deltage i det hele eller blot noget af dagen efter ønske. Havnens generalforsamling Bådpladsejere modtager indkaldelse primo april. Fælles weekendsejlads Den traditionelle tur til Ven. Erfarne og mindre erfarne sejlere hjælpes ad. Meld dig til hos Peter Christensen på tlf eller Havnens dag Arbejdsdag. Vi forskønner klubhus og havn. Giv et nap med i et par timer eller mere. Fælles sejlads Den traditionelle tur til Tårbæk og andre havne i Øresund. Foregår efter samme koncept som St. bededag. Meld dig til Else på tlf eller Den traditionelle tur til Præstø. Nye sejlere kan melde sig til Else. Fælles weekendsejlads. Meld dig til Erik Lillevang på tlf eller Fælles weekendsejlads Meld dig til Erik som ovenfor. Tordenskjolds Undercup Nærmere planlægning efter behandling på generalforsamlingen. Fisketur Den traditionelle for mændene og den alternative for mænd og koner går til farvandet omkring Ven. Standernedhaling Vi fejrer sæsonens afslutning med en dram og en sang. Hvad dagen ellers byder på af festligheder vedtages på generalforsamlingen. 26

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere