Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander"

Transkript

1 Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer. Det er en god måde at lære hinanden at kende på og samtidig få en bred orientering om, hvordan SHS fungerer. Det nye år vil forhåbentlig give os endnu mere tilgang. Jeg ser frem til, at planlagte fællesture også har nogle af de nye medlemmer som deltagere. Vore nye folder for SHS, som er blevet udarbejdet af nogle flittige medlemmer, skal bruges til den kommende bådudstilling i Bella Centret. Bestyrelsen håber, at I kan give os nogle nye input på generalforsamlingen. Det er vigtigt at tilgodese så mange som muligt omkring aktiviteter i klubbens regi. Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Klubstanderen købes på generalforsamlingen for 50,00 kr., så er du velklædt til sommeren. Næste Deadline bliver mandag d. 15. maj. Alle indlæg bedes i fremtiden sendt til ansvarshavende redaktør Ib Leif Christiansen. Gerne på Dette skulle gerne forenkle og effektivisere fremstillingen af SØFORKLARING. Indlæg, som sendes til andre medlemmer af bladudvalget, kan ikke garanteres optagelse i bladet eller på SHS s hjemmeside. Redigeringen af bladet bliver naturligvis også i fremtiden foretaget af det valgte bladudvalg. Jes. 3

2 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 17. marts 2005 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for år Regnskab Indkomne forslag - Rygepolitik i klubhuset 5. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Leif Larsen og Per Jørgensen genopstiller) 8. Valg af 1 suppleant (På valg er Bent Pedersen) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 10. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen 11. Eventuelt Før generalforsamlingen er der spisning kl Køkkenet tilbyder skipperlabskovs til en pris af kr. 55,00 Tilmelding til køkkenet i klubhuset senest den 10. marts 2005 på telefon Bestyrelsens beretning 2005 Godt nytår til alle. Året blev traditionen tro afsluttet med afriggerfest Aktivitetsudvalget havde med sædvanlig ildhu arrangeret en hyggelig aften. Fra starten af 2006 har klubben 28 aktive og 34 familiemedlemskaber samt 6 passive medlemmer. Det er glædeligt, at kunne konstatere, at fremgangen er fortsat fra 2004 og at året 2005 har været endnu bedre end Stigningen i antallet af medlemmer giver nogle bedre økonomiske vilkår, samt mulighed for endnu et år at fastholde kontingentet på uændret niveau. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen og håber alle vil føle sig hjemme i klubben og deltage aktivt i klubbens aktiviteter. 4

3 Vores 25-års jubilæum blev i foråret fejret på behørig vis, både med en reception for medlemmer, gæster og venner og senere med en fest for medlemmerne. Begge arrangementer kan klubbens aktivitetsudvalg være stolte af. Køge Bugt Strandpark fyldte også 25 år i juni måned. Begivenheden blev markeret i alle havnene i Strandparken, og naturligvis også i Hundige Havn. På Havneøen Mågen var formanden med hjælpere kraftigt involveret i arrangementerne. En stor indsats med at aftale sponsoraftaler gjorde det muligt at arrangere flotillesejlads, musik i klubhuset med flere forskellige orkestre mv. Bestyrelsen har i 2005 afholdt bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsesmøderne har fortrinsvis været anvendt til at behandle og drøfte aktiviteter med klubbens medlemmer i diverse udvalg samt diskutere klubbens holdninger omkring spørgsmål, der skulle drøftes på fællesmøder med HBK. På fællesmødet har klubberne bl.a. fastlagt klubhusudvalgets budget for 2006 og klubhusudvalgets kontrakt med køkkenets bestyrer. Sæson 2005 har sejlmæssigt vel ikke været til et 13-tal, men dog mere venligt end Årets sidste fælles sejlads gik i år til Hvidovre i rimeligt vejr, dog med et beskedent antal deltagere. Havnebestyrelsen har i 2005 beskæftiget sig med områder, der er fælles for de to havneøer, herunder anvendelsen af det kommunale tilskud på 1 million kroner. Det kommunale tilskud er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som omkostningerne for Hundige Havn, nemlig 60 for Hejren og 40 for Mågen. Ø-udvalget på Mågen har i årets løb fået ajourført registrering af bådpladser og bådejere, således det nu er muligt placere værende og nye bådejere på pladser, der svarer til bådstørrelse og kontrakt. Det kommunale tilskud er anvendt til opførelse af et materielhus og miljøstation, således at vi ved sæsonens start i 2006 har en miljøstation, der opfylder lovens krav om miljømæssig rigtig opbevaring af affald. Forbedringen i havneøens økonomi har gjort det muligt at renovere og forlænge vores mastekran, samt indrette den gamle legeplads til bådejere med vintertelt. Ø-udvalget er nu i fuld gang med at planlægge de opgaver, vi gerne vil iværksætte for de midler, Greve Byråd har stillet til rådighed i Klubhusudvalget har i den forløbne periode som altid sikret, at vores klubhus lever op til vore forventninger, i øvrigt henvises til beretningen fra Trivsel. Som det vil ses af regnskabet for Trivsel har klubhusudvalget i 2005 været i stand til at drive klubhuset med færre midler end der var budgetteret. 5

4 Aktivitetsudvalget har sædvanen tro arrangeret standerhejsning, fællesture, klubaftener og afriggerfest med stor succes, arrangementerne omkring klubbens jubilæum blev den store arbejdsopgave. Søforklaring har været på gaden 4 gange i den grønne udgave, derudover blev der udgivet et jubilæums-skrift med masser af historisk stof blev også året, hvor SHS fik en ny hjemmeside med adressen: Sejlerskolen er fortsat et af klubbens gode aktiver, også i den forløbne sæson har skolebådene været på vandet. Svømningen er også i denne vintersæson et attraktivt tilbud, som desværre kun et meget beskedent antal medlemmer benytter sig af. Bestyrelsen takker alle implicerede medlemmer i udvalg for god og aktiv indsats ? Ihukommende de store problemer og den opstandelse, der opstod på havnens generalforsamling, da SHS fuldmagter ikke havde den rigtige dato, og ordstyreren derfor ikke kunne godkende dem, har redaktionen tænkt meget over, hvordan man kunne takle et sådant teoretisk spørgsmål, hvis det engang i fremtiden skulle opstå. Måske bliver den stakkels ordstyrer (hun/han) nødt til at erklære generalforsamlingen for ulovligt indkaldt. Det er grimt at stå i den situation. Det kan efter vores opfattelse være nødvendigt for formanden, at han/hun i god tid indkalder sine chefideologer for at løse krisen. De må så gå ned i og søge efter den helt rigtige løsning. Lov er lov, og lov skal holdes, hvis der skal være mening med at have rigide regler for klubben. At det er sådan, er vi mange, som desværre alt for tydeligt husker fra løsningen på havnens generalforsamling. Måske kan dirigenten erklære hele generalforsamlingen henlagt under eventuelt, hvor der ikke kan vedtages noget, og/eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Vi har også tænkt på, at man måske kunne anvende bestemmelsen i 7 om indkaldelse via skriftlig meddelelse eller til medlemmerne. Men det er jo alt sammen bare teoretisk snak fra en sen aftentime. Redaktionen. 6

5 Resultatopgørelse pr 31. december 2005 Budget Regnskab Kontingent , ,00 Indskud 600, ,00 Lok.tilskud , ,00 Svøm.kon 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilskud 1.677, ,00 Sejlunion 6.700, ,85 Stander 1.500,00-281,25 Kontor 1.500,00-920,00 Gaver 1.000, ,00 Møder/tlf 1.500,00-680,00 Trivsel , ,45 Søforklar 7.000, ,25 Akt.udv , ,78 Svømme 1.000,00-772,00 Årsresultat over/under , , , ,00 Note: Jubilæumsgaver er bogført Aktivitetsudvalget. 7

6 Budgetforslag for år 2006 Budget Regnskab 2005 Kontingent 42000, ,00 Indskud 800, ,00 Lok.tilskud 19880, ,00 Svømme 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilsk -782, ,00 Sejlunion -8700, ,85 Stander -4000,00-281,25 Kontor -1500,00-920,00 Gaver -1000, ,00 Møder/tlf -1500,00-680,00 Trivsel , ,45 Info , ,25 Akt.udvalg -5000, ,78 Svømme -1000,00-772,00 Årsresultat -2752, ,85 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Svømmekontingent Nye medlemmer klubhusbidrag 600,00kroner 700,00kroner 250,00kroner 200,00Kroner 200,00Kroner 8

7 Balance pr 31.december 2005 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 420,20 Bankkonto ,04 Checkkonto 2.312,66 Girokonto ,41 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 3.500,55 Værdi af bygning 21,80 % af ,00 Aktiver ialt ,86 Passiver Egenkapital primo ,21 Årets resultat ,85 Regulering ejendom 3.208,50 Mellemregning Trivsel 0,00 Passiver ialt ,86 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Peter Bannasch Kjeld Pico Larsen Leif Larsen Svend Röttig Per Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Best.medlem Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 19. januar 2006 IngerLind / Yvonne Larsen 9

8 10

9 Brand! Brand! Så skete det, der ikke må ske. Der opstod brand i vores klubhus natten mellem d. 3. og 4. februar. Årsagen var, så vidt vides, et tømt askebæger ned i en affaldsspand af plastic ved udgangen fra Slyngelstuen. Til alt held nåede branden ikke at brede sig, før Falck ankom og brækkede gulvet op for at foretage efterslukning, men hele salen blev sodet og stank af røg. Det gør resten af klubhuset også. Peters plakat af H.C. Andersen blev ødelagt af varmen. Det blev så vores afslutning på H.C.A.-året. Jeg kan godt forestille mig det kaos, der var blevet, hvis ilden havde fået bedre fat, og masteskuret med dets indhold af master var brændt. Tænk på de problemer det ville give med forsikringsselskaber for ikke at tale om de leveringsproblemer af nye master til erstatning for de smeltede, der uvægerligt ville opstå. Prøv at tænke tanken til ende. Mange har stor selvrisiko på deres forsikring, hvis de da har en sådan. Én ubetænksom ryger kan volde skade på mange måder. Er det ikke på tide, at vi får en rygepolitik, som kun tillader rygning i Slyngelstuen? Rygernes tarv bliver på denne måde tilgodeset. I lokalet skal der forefindes en metalbeholder med låg til tømning af askebægre, så det ikke i fremtiden lykkes rygerne ved skødesløshed at få futtet hele klubhuset af. Sidste mand, som forlader lokalet om natten, bør stå for tømning af askebægrene. Et effektivt udluftningssystem bør der kunne blive råd til. Det, der er p.t., er ikke til ret megen gavn. Rygning i skolestuen og i salen bør være absolut forbudt. Dette ikke kun p.gr.a. brandfaren fra cigaretter, men også fordi mange klubmedlemmer ikke kan tåle tobaksrøg og indtil nu ikke har kunnet komme i klubhuset. Spisning i et lokale er for mange også udelikat, når det er fyldt med tobaksrøg. 11

10 En undtagelse fra rygeforbudet i det store lokale kan tænkes, når dette er forudbestilt af HBK til et større klubarrangement. Når vi og regeringen er færdige med Muhammed, bliver vi alligevel mødt med et lovforslag om forbud af rygning på offentlige steder, så hvorfor ikke foregribe begivenhedernes gang til fordel for både rygere og ikke rygere. Dette er et forslag til behandling på den kommende generalforsamling. Jes. Klubhusudvalget Klubhuse, aktivitetshuse inkl. bade- og toiletfaciliteter ejes af HBK og SHS i et interessentskab benævnt I/S Trivsel. Ovennævnte er hentet fra Samarbejdsaftalen mellem HBK og SHS underskrevet af de to klubformænd den 26. februar 1996 og er fortsat grundlag for drift, økonomi og anvendelse af vores fælles klubhus. I Samarbejdsaftalens 6 er anført at klubhusudvalget varetager alle forhold vedrørende løbende drift og foretager indretning og ændring af klubfaciliteter i henhold til vedtagne budgetter. Klubbestyrelsernes opgave er således begrænset til at vurdere/godkende budgetforslag fra klubhusudvalget og efterfølgende søge godkendelse på de respektive generalforsamlinger, hvor omkostningerne indgår i klubbernes budgetforslag. En vedtagelse af et forslag på vores kommende generalforsamling om at ændre den værende rygepolitik i klubhuset kan således alene gå på anmode/pålægge klubbens repræsentanter i klubhusudvalget at arbejde på at ændre den værende rygepolitik. 12

11 Om forslaget er godt, halvskidt eller dårligt har jeg ikke taget stilling til, bl.a. fordi forslagets behandling nemt kan blive præget af branden i klubhuset. Forslaget giver ikke sikkerhed for at et lignende uheld vil kunne finde sted, men selvfølgelig smedes der mens jernet er varmt.. Til gengæld vil en behandling på generalforsamlingen forhåbentlig kunne medvirke til at fastslå, at det ikke er vedtægtsbestemt, at SHS er en ikke-rygerklub, men at det er en sejlklub, hvor der udvises gensidig tolerance. Kjeld...! Naturligvis er det vore valgte medlemmer i Trivsel, som varetager det daglige arbejde i samarbejde med HBK s medlemmer. Men der, hvor kæden så åbenbart springer af for mig, er min (mis)fortolkning af SHS s vedtægters 7, som siger, at generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. I mit mangeårige pædagogiske arbejde på det sorte Nørrebro, har jeg gang på gang måttet foreholde en beklemt discipel, at han/hun ikke skulle tro men vide. Og så sidder jeg nu i skrivende stund og tror, at 7 betyder, at generalforsamlingen påbyder sine udvalgsmedlemmer i Trivsel at arbejde for et rygeforbud i klubhuset, hvis et flertal på generalforsamlingen går ind for dette. Hvis udvalgsmedlemmerne ikke kan gå 100 % ind for at arbejde loyalt for de beslutninger, der eventuelt måtte vedtages på generalforsamlinger, går jeg ud fra, at de melder sig ud af deres udvalg. Det tror jeg på. Man siger ofte, at kan nogen ikke lide lugten i bageriet, så kan de bare gå. Det er så sandt, som det er sagt. Vi er flere, som har forladt klubhuset, og som nødigt kommer der, fordi vi ikke kunne lide lugten/osen/stanken/røgen. Vore hyggelige klubaftener om sommeren, hvor de fleste af medlemmerne på omgang har medbragt brød og 13

12 kaffe til glæde for andre medlemmer, har ofte været lidt kolde, og forslag har været fremme om at gå op i klubhuset. Resultatet har normalt været, at vi klemte os en ekstra gang sammen, så der blev plads til én til, i en til dette formål alt for lille båd kr s spørgsmålet er: Hvorfor? Jeg langer med mit forslag ikke ud mod ludere, islamister, drankere eller rygere, og jeg betragter mine klubkammerater som begavede og læsende væsener, der selv kan læse aviser og følge med i sundhedsdebatten. Der skal derfor ikke lyde advarsler om rygerlunger, småbørnsastma, kronisk bronkitis, kredsløbs-, hjerte-, tand- og potensproblemer fra min side, det er folks eget personlige valg, om de ønsker disse lidelser. Men jeg ønsker ikke at udsætte mig selv for dem som passiv ryger! Det er helt sikkert, at det på generalforsamlingen vil fyge med beretninger om en gammel onkel, som blev 105 år til trods for, at han hele sit liv havde horet, drukket og kæderøget, og at der ved hans begravelse stadig var så meget liv i den gamle buk, at man måtte lægge ham om på siden, inden låget kunne komme på plads. Onkel hørte til på den yderste højre side af Gauss fordelingskurve. Vi andre kan grue for ufrivilligt at komme til at befinde os på den venstre side af klokkekurven. Men alt dette er jo statistik og har noget at gøre med empiriske beviser, som man som ryger næppe tror på. Jeg mener, at jeg med mit forslag har taget tilbørligt hensyn til rygerne og HBK. Når Kjeld skriver, at mit forslag ikke giver sikkerhed for at et lignende uheld (Branden i klubhuset. Red. bemærkning) vil finde sted, skal jeg blot bemærke, at jeg er lykkelig for, at den sikkerhed ikke kan gives. Faktisk er det ikke mit ønske, at klubhuset brænder. Jes. PS. Onkel var sikkert blevet 113 år gammel, hvis han ikke havde røget. Det er igen blot noget statistikken fortæller os. 14

13 Fiskefrokost Tak til alle for en rigtig dejlig eftermiddag med en masse helt fantastisk lækre retter. Hvor var det dejligt for en gang skyld at spise frokost i klubhuset uden at føle sig som kong Christian i røg og damp. Jeg ved ikke, hvordan det har været tidligere, men jeg vil tillade mig at opfordre til, at fiskefrokosten hvert år afholdes, når cafe en er lukket, for så er der langt hyggeligere!! Venlig hilsen overløberen (Identiteten af forfatteren til indlægget er redaktionen bekendt) Hellere tvebak end tobak! 15

14 En gang til masteskur Efter branden den februar håber jeg, og sikkert andre, at der kommer gevaldig skub i bygning af masteskur langt væk fra klubhuset. Når man ikke kan komme igennem med en fornuftig rygepolitik i huset, kan vi forhåbentlig blive enige om, at det havde været ikke mindre end en katastrofe, hvis vores master var gået op i røg. Gør de det næste gang? Varme hilsner Marianne Pedersen Apropos rygning. I disse tider skal man nok være forsigtig med at anvende forskellige religiøse overhoveders navne: Gud, Vorherre, Allah, Jahve og Odin. Det kan alt for let blive tolket forkert, så jeg skal nok holde mine meninger næsten for mig selv. Fort. s. 18! 16

15 Husk at deltage i søndagsturene. 17

16 Men al den snak om rygning og afbrænding af klubhus fik mig til at tænke på, at der er fanden til forskel på vores egen Gud eller Vorherre. Jo hvis en ryger nemlig spørger: Må man ryge her? og svaret lyder: Gud bevares! Så kan han roligt tænde cigaretten. Men er svaret: Vorherre bevares! Er det sikkert klogest, at han går udenfor. Med dette ikke uvæsentlige indlæg i debatten, håber jeg at alle vil stå bag mig i en omfattende boykot af Dansk Tobaks Kompagnis produkter. Jes. Afriggerfest eller hvad? Anden lørdag i november er fast dato for afholdelse af SHS s afriggerfest. Denne traditionelle dato giver vore medlemmer en fin mulighed for at reservere dagen et helt år i forvejen! Det er altså et prioriteringsspørgsmål, om vore medlemmer møder op til SHS s fest. Med det store tilbud af andre spændende aktiviteter, der tilbydes nu om stunder, kan det naturligvis være svært at samle deltagere til en afriggerfest, uanset det store arbejde aktivitetsudvalget hvert år gør for at gøre dette arrangement flot og festligt. På baggrund af den store tilslutning til fiskefrokosten (37 deltagere, uden anden indsats end at vi havde skrevet det i klubbladet og sendt mail til dem, der har en sådan) så er spørgsmålet: Skal afriggerfesten fremover ændres til denne form for arrangement? Dermed spares aktivitetsudvalget for mange timer med tilrettelægning, indkøb, madlavning, pyntning af klublokale, borddækning og efterfølgende oprydning. Dertil en masse tid og udgifter på telefonisk at erindre medlemmer, der erfaringsmæssigt glemmer at tilmelde sig. Til sidste afriggerfest havde vi med stort besvær samlet 30 deltagere. Hvis vi flytter tidspunktet for standernedtagningen til kl.14 eller 16,00 og i tilslutning til denne, laver et arrangement der hedder tag selv en ret til buffeten med, ligesom ved fiskefrokosten, kan det jo både blive billigere og knapt så resursekrævende. 18

17 Aktivitetsudvalget vil dog fortsat gerne arrangere afriggerfest på vores traditionelle facon, såfremt vi får en klar tilkendegivelse og tidlig tilmelding. Det er jo en god måde, både for nye og gamle medlemmer, at mødes under festlige former Afriggerfest i år er lørdag den 11.november 2006 Vi hører gerne fra medlemmerne om, hvad I har lyst til, og beder jer tilkendegive jeres mening til vores kommende generalforsamling. Aktivitetsudvalget Marie. Fiskernes søndag den frokost 22.januar ====================================== Himlen var krystalblå denne søndag. Solens stråler glimtede i snekrystallerne og de glaserede træer. Havnen lå blikstille med tyk isskorpe, solsorterne sad på række, pustede sig op og lod solen varme sig, mens store istapper faldt ned fra træer og buske. Både, som ikke var taget op, lå overiset med master og liner glaseret. Der var ikke meget liv at spore i havnen. Det var der til gengæld i klubhuset denne dag hvor 37 deltagere var mødt frem til SHS s traditio- nelle fiskefrokost, hvor man medtager een ret til den fælles buffet. Efterhånden er det blevet en meget varieret og kulinarisk oplevelse. Aktivitetsudvalget havde sørget for at tø salen op, men alle havde taget varmt tøj på og godt humør med. 19

18 Peter Christensen bød velkommen og fortalte lidt om fisketuren til Hven og om den gode fangst. Herefter tog vi alle, godt sultne, de lækre rette i øjesyn. Der var en varm fiskesuppe, bidesild, stegt sild, stegt ål, rejer, laks, tunmouse, frikadeller, blendet friturestegt fisk i dej, fiskeroulade m/laks, og en m/rejer, stegt flæsk, flæskesteg m/rødkål, ost m/sky fedt og druer. Derefter kaffe med hjemmebagte kager. Snaps og øl var der også nogle som uddelte til fælles glæde. Det var svært at nå igennem alle retterne, så der skal nok være nogle som ikke er nævnt. Da solens sidste stråler sendte sit ildrøde skær over havnen og farvede master og sne med sit lys, var det tid til at bryde op. Dejligt at se så mange der havde lyst til deltage i det festlige arrangement. Den mætte redaktør 20

19 Referat nr. 48, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 8. november 2005 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen, fraværende Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Referat Referat nr. 47 enstemmigt vedtaget. Punkt 2: Regnskab/økonomi: Ikke de store udsving siden sidst. Jørgen orienterede lidt om de forskellige punkter. Regnskabet meget flot. Det nye budget godkendt på fællesmødet. Regnskabet herefter godkendt. Punkt 3: Café Mågen: Vi gennemlæste og godkendte brevet fra de 2 bestyrelser i HBK og SHS vedr. klager over driften i kantinen. Vi indkaldte herefter Solvej og Per til møde vedr. dette samt genforhandling af samarbejdsaftalen. Vi fik en lang diskussion vedr. håndmadder/ostemadder/dagens ret. Dette vil der blive rettet op på - en løsning kunne være at man bestilte håndmadder/ostemadder på forhånd så disse var klar når man ville have frokost. Solvej oplyste at der i den sidste tid ikke har været mange forespørgsler på håndmadder - så det der var smurt måtte smides ud. Per tager forbehold for de varslede 10 % forhøjelse af kontrakten for ikke juridisk korrekt, siger Per. Vi afventer et udspil fra Café Mågen. Solvej spurgte vedr. udsugning - den bliver ordnet til foråret. Kontra-ventil til opvasker i køkkenet bliver monteret nu. Juletræet i klubhuset sørger Café Mågen for, i lighed med de forrige år. Trivsel betaler 300,- til arrangementet. Punkt 4: Sager under behandling: Toxin rykker for betaling for 4 kvartaler. Vi har en aftale om 2 kvartaler - Claus kontakter Toxin vedr. dette. Vi skal også have afkalket vores vandbeholder - Leif kontakter VVS så dette bliver ordnet. Tømreren er i gang i køkkenet - i løbet af ca. 14 dage skulle han være færdig der. Derefter går han videre til de øvrige projekter, vinduer osv. Leif spurgte vedr. rengøring i klubhuset. Gunhild ordner det hun kan - ellers henter vi hjælp. Leif havde også en ide om termostatstyrede el-paneler i 21

20 skolestuen og Mågen - dem vi har nu kører bare derudaf! Vi indhenter forskellige tilbud til næste møde. Gunhild ville godt have at vi undersøgte om den gamle kaffemaskine kunne repareres - det undersøger vi nu. Punkt 5: Eventuelt: Claus indkøber lås til ungdomsafdelingens skab i masteskuret. Lettere (færdig)- oprydning i masteskuret. Punkt 6: Næste møde: Næste mødedato fastsat til tirsdag den 10. januar 2006 kl i Skolestuen. Vi aftalte af kontakte hinanden hvis der skulle indløbe nogle problemer/hastesager. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert 22

21 Referat nr. 49, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 10. januar 2006 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Café Mågen Café Mågen, Solvej og Per - kort møde vedr. huslejestigning/prisændringer i Caféen. Dette op til diskussion og der varsles små prisændringer fra Café Mågen. Punkt 2: Referat Referat nr. 48 enstemmigt vedtaget. Punkt 3: Julefrokost Den årlige julefrokost i Trivsel blev nydt med et par gode stykker smørrebrød iflg. traditionen. Punkt 4: Regnskab/økonomi: Jørgen gennemgik regnskabet - som sædvanlig flot og uden bemærkninger. Regning fra tømrer gennemgået. Den er OK - han mangler vinduer, de bliver ordnet når vejret tillader det. Regnskabet godkendt. Punkt 5: Sager under behandling: El-varme - termostater. Det vides at el-radiatorerne kører med fælles termostatstyring. Gunhil undersøger sagen hos Sten, HBK, som ved noget omkring dette. Koder til alarmen er fundet (Café Mågen). Claus mangler at få nøgler + koder til Café Mågen. Dette ordnes hurtigst muligt. Vedr. rengøring: Gunhil klarer rengøring som aftalt (når hun er mere mobil!). Punkt 6: Eventuelt: Forslag vedr. handicaptoilet. Kan det gøres om til et vaske/tørrerum til fastliggerne/gæstesejlere? Dette tages op på næste fællesmøde. Lykke forhørte sig vedr. rengøring af toiletter. Det er ikke optimalt - hvordan kan vi løse problemet? Punkt 6: Næste møde: 23

22 Næste mødedato fastsat til tirsdag den 14. februar 2006 kl i Skolestuen. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert Tak for denne gang. Jeg har til denne generalforsamling besluttet mig for at træde ud af de udvalg, jeg i tidernes morgen er blevet valgt ind i. Dvs., at jeg bl.a. til bøgeskovssejlernes glæde ophører med at skrive til bladet. Det vil sikkert også glæde de mange, som gennem årene er blevet godt trætte af, at det altid er de samme, som skriver deres ulideligt lange rejsebeskrivelser om rejser til det europæiske fastland, hvilket jo ikke har meget med knob, sejltrim og søfart at gøre. Så nu håber jeg, at andre vil hjælpe Ib med at udfylde siderne i bladet og på hjemmesiden med spændende oplysninger om det, som vi alle brænder for, nemlig søsport. Der må være mange af de nye medlemmer, som ligger inde med en ubændig trang til deltage i de muntre bladudvalgsmøder. Mød op og deltag på generalforsamlingen. Tak for nu. Jes. 24

23 Søsætning Havnekontoret har aftalt følgende datoer med vognmanden: Fredag den 31. marts 2006 Lørdag den 1. april 2006 Fredag den 7. april 2006 Påskelørdag den 15. april 2006 Fredag den 21. april 2006 efter kl Fredag den 28. april 2006 Lørdag den 29. april 2006 Fredag den 5. maj 2006 Fredag den 19. maj 2006 Fredag den 26. maj 2006 Lørdag den 27. maj 2006 Søsætningslister opsættes i klubhuset medio marts. Søsætningen vil så vidt det er muligt starte kl Efter søsætning bedes du venligst sejle din båd på plads ved broen. Parkeringsarealer ved bro 7, 8 og 9 samt bro 1, 2 og 3 skal friholdes under søsætning, parkering kan finde sted langs bro 4. Formanden har luftet tanken om at få opsat store udsugninger i salen jvnf. Folketingets glasbure. 25

24 Klubaktiviteter Sommerhalvåret 2006 Fredag d. 17. marts kl. 19 (18) i klubhus. Generalforsamling Onsdag d. 22. marts kl.19 i klubhuset Vinden bestemmer. Køge Marinehistoriske interessegruppe fortæller og demonstrerer Slaget i Køge Bugt. Skibsbygning og bugtens mange vrag samt Olsbækken og strandområdets betydning vil også blive omtalt. Lørdag d. 22. april kl. 16 i klubhuset Torsdag d. 27. april Store Bededagstur (11) maj Lørdag d. 20. maj Kristi Himmelfartstur (24) maj Pinsetur juni Weekendsejlads juli Weekendsejlads august Weekend september Weekend oktober Lørdag d. 11. november kl. 11 Standerhejsning Sejlsæsonens start fejres med en sang og en dram. Derefter spiser vi sammen i klubhuset. I kan deltage i det hele eller blot noget af dagen efter ønske. Havnens generalforsamling Bådpladsejere modtager indkaldelse primo april. Fælles weekendsejlads Den traditionelle tur til Ven. Erfarne og mindre erfarne sejlere hjælpes ad. Meld dig til hos Peter Christensen på tlf eller Havnens dag Arbejdsdag. Vi forskønner klubhus og havn. Giv et nap med i et par timer eller mere. Fælles sejlads Den traditionelle tur til Tårbæk og andre havne i Øresund. Foregår efter samme koncept som St. bededag. Meld dig til Else på tlf eller Den traditionelle tur til Præstø. Nye sejlere kan melde sig til Else. Fælles weekendsejlads. Meld dig til Erik Lillevang på tlf eller Fælles weekendsejlads Meld dig til Erik som ovenfor. Tordenskjolds Undercup Nærmere planlægning efter behandling på generalforsamlingen. Fisketur Den traditionelle for mændene og den alternative for mænd og koner går til farvandet omkring Ven. Standernedhaling Vi fejrer sæsonens afslutning med en dram og en sang. Hvad dagen ellers byder på af festligheder vedtages på generalforsamlingen. 26

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2006 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger og drenge. Vi er alle sammen bagud, foråret har ladet vente på sig. Nervøsiteten begyndte at florere

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere