Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander"

Transkript

1 Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer. Det er en god måde at lære hinanden at kende på og samtidig få en bred orientering om, hvordan SHS fungerer. Det nye år vil forhåbentlig give os endnu mere tilgang. Jeg ser frem til, at planlagte fællesture også har nogle af de nye medlemmer som deltagere. Vore nye folder for SHS, som er blevet udarbejdet af nogle flittige medlemmer, skal bruges til den kommende bådudstilling i Bella Centret. Bestyrelsen håber, at I kan give os nogle nye input på generalforsamlingen. Det er vigtigt at tilgodese så mange som muligt omkring aktiviteter i klubbens regi. Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Klubstanderen købes på generalforsamlingen for 50,00 kr., så er du velklædt til sommeren. Næste Deadline bliver mandag d. 15. maj. Alle indlæg bedes i fremtiden sendt til ansvarshavende redaktør Ib Leif Christiansen. Gerne på Dette skulle gerne forenkle og effektivisere fremstillingen af SØFORKLARING. Indlæg, som sendes til andre medlemmer af bladudvalget, kan ikke garanteres optagelse i bladet eller på SHS s hjemmeside. Redigeringen af bladet bliver naturligvis også i fremtiden foretaget af det valgte bladudvalg. Jes. 3

2 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 17. marts 2005 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for år Regnskab Indkomne forslag - Rygepolitik i klubhuset 5. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Leif Larsen og Per Jørgensen genopstiller) 8. Valg af 1 suppleant (På valg er Bent Pedersen) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 10. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen 11. Eventuelt Før generalforsamlingen er der spisning kl Køkkenet tilbyder skipperlabskovs til en pris af kr. 55,00 Tilmelding til køkkenet i klubhuset senest den 10. marts 2005 på telefon Bestyrelsens beretning 2005 Godt nytår til alle. Året blev traditionen tro afsluttet med afriggerfest Aktivitetsudvalget havde med sædvanlig ildhu arrangeret en hyggelig aften. Fra starten af 2006 har klubben 28 aktive og 34 familiemedlemskaber samt 6 passive medlemmer. Det er glædeligt, at kunne konstatere, at fremgangen er fortsat fra 2004 og at året 2005 har været endnu bedre end Stigningen i antallet af medlemmer giver nogle bedre økonomiske vilkår, samt mulighed for endnu et år at fastholde kontingentet på uændret niveau. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen og håber alle vil føle sig hjemme i klubben og deltage aktivt i klubbens aktiviteter. 4

3 Vores 25-års jubilæum blev i foråret fejret på behørig vis, både med en reception for medlemmer, gæster og venner og senere med en fest for medlemmerne. Begge arrangementer kan klubbens aktivitetsudvalg være stolte af. Køge Bugt Strandpark fyldte også 25 år i juni måned. Begivenheden blev markeret i alle havnene i Strandparken, og naturligvis også i Hundige Havn. På Havneøen Mågen var formanden med hjælpere kraftigt involveret i arrangementerne. En stor indsats med at aftale sponsoraftaler gjorde det muligt at arrangere flotillesejlads, musik i klubhuset med flere forskellige orkestre mv. Bestyrelsen har i 2005 afholdt bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsesmøderne har fortrinsvis været anvendt til at behandle og drøfte aktiviteter med klubbens medlemmer i diverse udvalg samt diskutere klubbens holdninger omkring spørgsmål, der skulle drøftes på fællesmøder med HBK. På fællesmødet har klubberne bl.a. fastlagt klubhusudvalgets budget for 2006 og klubhusudvalgets kontrakt med køkkenets bestyrer. Sæson 2005 har sejlmæssigt vel ikke været til et 13-tal, men dog mere venligt end Årets sidste fælles sejlads gik i år til Hvidovre i rimeligt vejr, dog med et beskedent antal deltagere. Havnebestyrelsen har i 2005 beskæftiget sig med områder, der er fælles for de to havneøer, herunder anvendelsen af det kommunale tilskud på 1 million kroner. Det kommunale tilskud er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som omkostningerne for Hundige Havn, nemlig 60 for Hejren og 40 for Mågen. Ø-udvalget på Mågen har i årets løb fået ajourført registrering af bådpladser og bådejere, således det nu er muligt placere værende og nye bådejere på pladser, der svarer til bådstørrelse og kontrakt. Det kommunale tilskud er anvendt til opførelse af et materielhus og miljøstation, således at vi ved sæsonens start i 2006 har en miljøstation, der opfylder lovens krav om miljømæssig rigtig opbevaring af affald. Forbedringen i havneøens økonomi har gjort det muligt at renovere og forlænge vores mastekran, samt indrette den gamle legeplads til bådejere med vintertelt. Ø-udvalget er nu i fuld gang med at planlægge de opgaver, vi gerne vil iværksætte for de midler, Greve Byråd har stillet til rådighed i Klubhusudvalget har i den forløbne periode som altid sikret, at vores klubhus lever op til vore forventninger, i øvrigt henvises til beretningen fra Trivsel. Som det vil ses af regnskabet for Trivsel har klubhusudvalget i 2005 været i stand til at drive klubhuset med færre midler end der var budgetteret. 5

4 Aktivitetsudvalget har sædvanen tro arrangeret standerhejsning, fællesture, klubaftener og afriggerfest med stor succes, arrangementerne omkring klubbens jubilæum blev den store arbejdsopgave. Søforklaring har været på gaden 4 gange i den grønne udgave, derudover blev der udgivet et jubilæums-skrift med masser af historisk stof blev også året, hvor SHS fik en ny hjemmeside med adressen: Sejlerskolen er fortsat et af klubbens gode aktiver, også i den forløbne sæson har skolebådene været på vandet. Svømningen er også i denne vintersæson et attraktivt tilbud, som desværre kun et meget beskedent antal medlemmer benytter sig af. Bestyrelsen takker alle implicerede medlemmer i udvalg for god og aktiv indsats ? Ihukommende de store problemer og den opstandelse, der opstod på havnens generalforsamling, da SHS fuldmagter ikke havde den rigtige dato, og ordstyreren derfor ikke kunne godkende dem, har redaktionen tænkt meget over, hvordan man kunne takle et sådant teoretisk spørgsmål, hvis det engang i fremtiden skulle opstå. Måske bliver den stakkels ordstyrer (hun/han) nødt til at erklære generalforsamlingen for ulovligt indkaldt. Det er grimt at stå i den situation. Det kan efter vores opfattelse være nødvendigt for formanden, at han/hun i god tid indkalder sine chefideologer for at løse krisen. De må så gå ned i og søge efter den helt rigtige løsning. Lov er lov, og lov skal holdes, hvis der skal være mening med at have rigide regler for klubben. At det er sådan, er vi mange, som desværre alt for tydeligt husker fra løsningen på havnens generalforsamling. Måske kan dirigenten erklære hele generalforsamlingen henlagt under eventuelt, hvor der ikke kan vedtages noget, og/eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Vi har også tænkt på, at man måske kunne anvende bestemmelsen i 7 om indkaldelse via skriftlig meddelelse eller til medlemmerne. Men det er jo alt sammen bare teoretisk snak fra en sen aftentime. Redaktionen. 6

5 Resultatopgørelse pr 31. december 2005 Budget Regnskab Kontingent , ,00 Indskud 600, ,00 Lok.tilskud , ,00 Svøm.kon 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilskud 1.677, ,00 Sejlunion 6.700, ,85 Stander 1.500,00-281,25 Kontor 1.500,00-920,00 Gaver 1.000, ,00 Møder/tlf 1.500,00-680,00 Trivsel , ,45 Søforklar 7.000, ,25 Akt.udv , ,78 Svømme 1.000,00-772,00 Årsresultat over/under , , , ,00 Note: Jubilæumsgaver er bogført Aktivitetsudvalget. 7

6 Budgetforslag for år 2006 Budget Regnskab 2005 Kontingent 42000, ,00 Indskud 800, ,00 Lok.tilskud 19880, ,00 Svømme 800,00 800,00 Renter 50,00 44,73 Medlemstilsk -782, ,00 Sejlunion -8700, ,85 Stander -4000,00-281,25 Kontor -1500,00-920,00 Gaver -1000, ,00 Møder/tlf -1500,00-680,00 Trivsel , ,45 Info , ,25 Akt.udvalg -5000, ,78 Svømme -1000,00-772,00 Årsresultat -2752, ,85 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Svømmekontingent Nye medlemmer klubhusbidrag 600,00kroner 700,00kroner 250,00kroner 200,00Kroner 200,00Kroner 8

7 Balance pr 31.december 2005 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 420,20 Bankkonto ,04 Checkkonto 2.312,66 Girokonto ,41 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 3.500,55 Værdi af bygning 21,80 % af ,00 Aktiver ialt ,86 Passiver Egenkapital primo ,21 Årets resultat ,85 Regulering ejendom 3.208,50 Mellemregning Trivsel 0,00 Passiver ialt ,86 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Peter Bannasch Kjeld Pico Larsen Leif Larsen Svend Röttig Per Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Best.medlem Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 19. januar 2006 IngerLind / Yvonne Larsen 9

8 10

9 Brand! Brand! Så skete det, der ikke må ske. Der opstod brand i vores klubhus natten mellem d. 3. og 4. februar. Årsagen var, så vidt vides, et tømt askebæger ned i en affaldsspand af plastic ved udgangen fra Slyngelstuen. Til alt held nåede branden ikke at brede sig, før Falck ankom og brækkede gulvet op for at foretage efterslukning, men hele salen blev sodet og stank af røg. Det gør resten af klubhuset også. Peters plakat af H.C. Andersen blev ødelagt af varmen. Det blev så vores afslutning på H.C.A.-året. Jeg kan godt forestille mig det kaos, der var blevet, hvis ilden havde fået bedre fat, og masteskuret med dets indhold af master var brændt. Tænk på de problemer det ville give med forsikringsselskaber for ikke at tale om de leveringsproblemer af nye master til erstatning for de smeltede, der uvægerligt ville opstå. Prøv at tænke tanken til ende. Mange har stor selvrisiko på deres forsikring, hvis de da har en sådan. Én ubetænksom ryger kan volde skade på mange måder. Er det ikke på tide, at vi får en rygepolitik, som kun tillader rygning i Slyngelstuen? Rygernes tarv bliver på denne måde tilgodeset. I lokalet skal der forefindes en metalbeholder med låg til tømning af askebægre, så det ikke i fremtiden lykkes rygerne ved skødesløshed at få futtet hele klubhuset af. Sidste mand, som forlader lokalet om natten, bør stå for tømning af askebægrene. Et effektivt udluftningssystem bør der kunne blive råd til. Det, der er p.t., er ikke til ret megen gavn. Rygning i skolestuen og i salen bør være absolut forbudt. Dette ikke kun p.gr.a. brandfaren fra cigaretter, men også fordi mange klubmedlemmer ikke kan tåle tobaksrøg og indtil nu ikke har kunnet komme i klubhuset. Spisning i et lokale er for mange også udelikat, når det er fyldt med tobaksrøg. 11

10 En undtagelse fra rygeforbudet i det store lokale kan tænkes, når dette er forudbestilt af HBK til et større klubarrangement. Når vi og regeringen er færdige med Muhammed, bliver vi alligevel mødt med et lovforslag om forbud af rygning på offentlige steder, så hvorfor ikke foregribe begivenhedernes gang til fordel for både rygere og ikke rygere. Dette er et forslag til behandling på den kommende generalforsamling. Jes. Klubhusudvalget Klubhuse, aktivitetshuse inkl. bade- og toiletfaciliteter ejes af HBK og SHS i et interessentskab benævnt I/S Trivsel. Ovennævnte er hentet fra Samarbejdsaftalen mellem HBK og SHS underskrevet af de to klubformænd den 26. februar 1996 og er fortsat grundlag for drift, økonomi og anvendelse af vores fælles klubhus. I Samarbejdsaftalens 6 er anført at klubhusudvalget varetager alle forhold vedrørende løbende drift og foretager indretning og ændring af klubfaciliteter i henhold til vedtagne budgetter. Klubbestyrelsernes opgave er således begrænset til at vurdere/godkende budgetforslag fra klubhusudvalget og efterfølgende søge godkendelse på de respektive generalforsamlinger, hvor omkostningerne indgår i klubbernes budgetforslag. En vedtagelse af et forslag på vores kommende generalforsamling om at ændre den værende rygepolitik i klubhuset kan således alene gå på anmode/pålægge klubbens repræsentanter i klubhusudvalget at arbejde på at ændre den værende rygepolitik. 12

11 Om forslaget er godt, halvskidt eller dårligt har jeg ikke taget stilling til, bl.a. fordi forslagets behandling nemt kan blive præget af branden i klubhuset. Forslaget giver ikke sikkerhed for at et lignende uheld vil kunne finde sted, men selvfølgelig smedes der mens jernet er varmt.. Til gengæld vil en behandling på generalforsamlingen forhåbentlig kunne medvirke til at fastslå, at det ikke er vedtægtsbestemt, at SHS er en ikke-rygerklub, men at det er en sejlklub, hvor der udvises gensidig tolerance. Kjeld...! Naturligvis er det vore valgte medlemmer i Trivsel, som varetager det daglige arbejde i samarbejde med HBK s medlemmer. Men der, hvor kæden så åbenbart springer af for mig, er min (mis)fortolkning af SHS s vedtægters 7, som siger, at generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. I mit mangeårige pædagogiske arbejde på det sorte Nørrebro, har jeg gang på gang måttet foreholde en beklemt discipel, at han/hun ikke skulle tro men vide. Og så sidder jeg nu i skrivende stund og tror, at 7 betyder, at generalforsamlingen påbyder sine udvalgsmedlemmer i Trivsel at arbejde for et rygeforbud i klubhuset, hvis et flertal på generalforsamlingen går ind for dette. Hvis udvalgsmedlemmerne ikke kan gå 100 % ind for at arbejde loyalt for de beslutninger, der eventuelt måtte vedtages på generalforsamlinger, går jeg ud fra, at de melder sig ud af deres udvalg. Det tror jeg på. Man siger ofte, at kan nogen ikke lide lugten i bageriet, så kan de bare gå. Det er så sandt, som det er sagt. Vi er flere, som har forladt klubhuset, og som nødigt kommer der, fordi vi ikke kunne lide lugten/osen/stanken/røgen. Vore hyggelige klubaftener om sommeren, hvor de fleste af medlemmerne på omgang har medbragt brød og 13

12 kaffe til glæde for andre medlemmer, har ofte været lidt kolde, og forslag har været fremme om at gå op i klubhuset. Resultatet har normalt været, at vi klemte os en ekstra gang sammen, så der blev plads til én til, i en til dette formål alt for lille båd kr s spørgsmålet er: Hvorfor? Jeg langer med mit forslag ikke ud mod ludere, islamister, drankere eller rygere, og jeg betragter mine klubkammerater som begavede og læsende væsener, der selv kan læse aviser og følge med i sundhedsdebatten. Der skal derfor ikke lyde advarsler om rygerlunger, småbørnsastma, kronisk bronkitis, kredsløbs-, hjerte-, tand- og potensproblemer fra min side, det er folks eget personlige valg, om de ønsker disse lidelser. Men jeg ønsker ikke at udsætte mig selv for dem som passiv ryger! Det er helt sikkert, at det på generalforsamlingen vil fyge med beretninger om en gammel onkel, som blev 105 år til trods for, at han hele sit liv havde horet, drukket og kæderøget, og at der ved hans begravelse stadig var så meget liv i den gamle buk, at man måtte lægge ham om på siden, inden låget kunne komme på plads. Onkel hørte til på den yderste højre side af Gauss fordelingskurve. Vi andre kan grue for ufrivilligt at komme til at befinde os på den venstre side af klokkekurven. Men alt dette er jo statistik og har noget at gøre med empiriske beviser, som man som ryger næppe tror på. Jeg mener, at jeg med mit forslag har taget tilbørligt hensyn til rygerne og HBK. Når Kjeld skriver, at mit forslag ikke giver sikkerhed for at et lignende uheld (Branden i klubhuset. Red. bemærkning) vil finde sted, skal jeg blot bemærke, at jeg er lykkelig for, at den sikkerhed ikke kan gives. Faktisk er det ikke mit ønske, at klubhuset brænder. Jes. PS. Onkel var sikkert blevet 113 år gammel, hvis han ikke havde røget. Det er igen blot noget statistikken fortæller os. 14

13 Fiskefrokost Tak til alle for en rigtig dejlig eftermiddag med en masse helt fantastisk lækre retter. Hvor var det dejligt for en gang skyld at spise frokost i klubhuset uden at føle sig som kong Christian i røg og damp. Jeg ved ikke, hvordan det har været tidligere, men jeg vil tillade mig at opfordre til, at fiskefrokosten hvert år afholdes, når cafe en er lukket, for så er der langt hyggeligere!! Venlig hilsen overløberen (Identiteten af forfatteren til indlægget er redaktionen bekendt) Hellere tvebak end tobak! 15

14 En gang til masteskur Efter branden den februar håber jeg, og sikkert andre, at der kommer gevaldig skub i bygning af masteskur langt væk fra klubhuset. Når man ikke kan komme igennem med en fornuftig rygepolitik i huset, kan vi forhåbentlig blive enige om, at det havde været ikke mindre end en katastrofe, hvis vores master var gået op i røg. Gør de det næste gang? Varme hilsner Marianne Pedersen Apropos rygning. I disse tider skal man nok være forsigtig med at anvende forskellige religiøse overhoveders navne: Gud, Vorherre, Allah, Jahve og Odin. Det kan alt for let blive tolket forkert, så jeg skal nok holde mine meninger næsten for mig selv. Fort. s. 18! 16

15 Husk at deltage i søndagsturene. 17

16 Men al den snak om rygning og afbrænding af klubhus fik mig til at tænke på, at der er fanden til forskel på vores egen Gud eller Vorherre. Jo hvis en ryger nemlig spørger: Må man ryge her? og svaret lyder: Gud bevares! Så kan han roligt tænde cigaretten. Men er svaret: Vorherre bevares! Er det sikkert klogest, at han går udenfor. Med dette ikke uvæsentlige indlæg i debatten, håber jeg at alle vil stå bag mig i en omfattende boykot af Dansk Tobaks Kompagnis produkter. Jes. Afriggerfest eller hvad? Anden lørdag i november er fast dato for afholdelse af SHS s afriggerfest. Denne traditionelle dato giver vore medlemmer en fin mulighed for at reservere dagen et helt år i forvejen! Det er altså et prioriteringsspørgsmål, om vore medlemmer møder op til SHS s fest. Med det store tilbud af andre spændende aktiviteter, der tilbydes nu om stunder, kan det naturligvis være svært at samle deltagere til en afriggerfest, uanset det store arbejde aktivitetsudvalget hvert år gør for at gøre dette arrangement flot og festligt. På baggrund af den store tilslutning til fiskefrokosten (37 deltagere, uden anden indsats end at vi havde skrevet det i klubbladet og sendt mail til dem, der har en sådan) så er spørgsmålet: Skal afriggerfesten fremover ændres til denne form for arrangement? Dermed spares aktivitetsudvalget for mange timer med tilrettelægning, indkøb, madlavning, pyntning af klublokale, borddækning og efterfølgende oprydning. Dertil en masse tid og udgifter på telefonisk at erindre medlemmer, der erfaringsmæssigt glemmer at tilmelde sig. Til sidste afriggerfest havde vi med stort besvær samlet 30 deltagere. Hvis vi flytter tidspunktet for standernedtagningen til kl.14 eller 16,00 og i tilslutning til denne, laver et arrangement der hedder tag selv en ret til buffeten med, ligesom ved fiskefrokosten, kan det jo både blive billigere og knapt så resursekrævende. 18

17 Aktivitetsudvalget vil dog fortsat gerne arrangere afriggerfest på vores traditionelle facon, såfremt vi får en klar tilkendegivelse og tidlig tilmelding. Det er jo en god måde, både for nye og gamle medlemmer, at mødes under festlige former Afriggerfest i år er lørdag den 11.november 2006 Vi hører gerne fra medlemmerne om, hvad I har lyst til, og beder jer tilkendegive jeres mening til vores kommende generalforsamling. Aktivitetsudvalget Marie. Fiskernes søndag den frokost 22.januar ====================================== Himlen var krystalblå denne søndag. Solens stråler glimtede i snekrystallerne og de glaserede træer. Havnen lå blikstille med tyk isskorpe, solsorterne sad på række, pustede sig op og lod solen varme sig, mens store istapper faldt ned fra træer og buske. Både, som ikke var taget op, lå overiset med master og liner glaseret. Der var ikke meget liv at spore i havnen. Det var der til gengæld i klubhuset denne dag hvor 37 deltagere var mødt frem til SHS s traditio- nelle fiskefrokost, hvor man medtager een ret til den fælles buffet. Efterhånden er det blevet en meget varieret og kulinarisk oplevelse. Aktivitetsudvalget havde sørget for at tø salen op, men alle havde taget varmt tøj på og godt humør med. 19

18 Peter Christensen bød velkommen og fortalte lidt om fisketuren til Hven og om den gode fangst. Herefter tog vi alle, godt sultne, de lækre rette i øjesyn. Der var en varm fiskesuppe, bidesild, stegt sild, stegt ål, rejer, laks, tunmouse, frikadeller, blendet friturestegt fisk i dej, fiskeroulade m/laks, og en m/rejer, stegt flæsk, flæskesteg m/rødkål, ost m/sky fedt og druer. Derefter kaffe med hjemmebagte kager. Snaps og øl var der også nogle som uddelte til fælles glæde. Det var svært at nå igennem alle retterne, så der skal nok være nogle som ikke er nævnt. Da solens sidste stråler sendte sit ildrøde skær over havnen og farvede master og sne med sit lys, var det tid til at bryde op. Dejligt at se så mange der havde lyst til deltage i det festlige arrangement. Den mætte redaktør 20

19 Referat nr. 48, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 8. november 2005 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen, fraværende Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Referat Referat nr. 47 enstemmigt vedtaget. Punkt 2: Regnskab/økonomi: Ikke de store udsving siden sidst. Jørgen orienterede lidt om de forskellige punkter. Regnskabet meget flot. Det nye budget godkendt på fællesmødet. Regnskabet herefter godkendt. Punkt 3: Café Mågen: Vi gennemlæste og godkendte brevet fra de 2 bestyrelser i HBK og SHS vedr. klager over driften i kantinen. Vi indkaldte herefter Solvej og Per til møde vedr. dette samt genforhandling af samarbejdsaftalen. Vi fik en lang diskussion vedr. håndmadder/ostemadder/dagens ret. Dette vil der blive rettet op på - en løsning kunne være at man bestilte håndmadder/ostemadder på forhånd så disse var klar når man ville have frokost. Solvej oplyste at der i den sidste tid ikke har været mange forespørgsler på håndmadder - så det der var smurt måtte smides ud. Per tager forbehold for de varslede 10 % forhøjelse af kontrakten for ikke juridisk korrekt, siger Per. Vi afventer et udspil fra Café Mågen. Solvej spurgte vedr. udsugning - den bliver ordnet til foråret. Kontra-ventil til opvasker i køkkenet bliver monteret nu. Juletræet i klubhuset sørger Café Mågen for, i lighed med de forrige år. Trivsel betaler 300,- til arrangementet. Punkt 4: Sager under behandling: Toxin rykker for betaling for 4 kvartaler. Vi har en aftale om 2 kvartaler - Claus kontakter Toxin vedr. dette. Vi skal også have afkalket vores vandbeholder - Leif kontakter VVS så dette bliver ordnet. Tømreren er i gang i køkkenet - i løbet af ca. 14 dage skulle han være færdig der. Derefter går han videre til de øvrige projekter, vinduer osv. Leif spurgte vedr. rengøring i klubhuset. Gunhild ordner det hun kan - ellers henter vi hjælp. Leif havde også en ide om termostatstyrede el-paneler i 21

20 skolestuen og Mågen - dem vi har nu kører bare derudaf! Vi indhenter forskellige tilbud til næste møde. Gunhild ville godt have at vi undersøgte om den gamle kaffemaskine kunne repareres - det undersøger vi nu. Punkt 5: Eventuelt: Claus indkøber lås til ungdomsafdelingens skab i masteskuret. Lettere (færdig)- oprydning i masteskuret. Punkt 6: Næste møde: Næste mødedato fastsat til tirsdag den 10. januar 2006 kl i Skolestuen. Vi aftalte af kontakte hinanden hvis der skulle indløbe nogle problemer/hastesager. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert 22

21 Referat nr. 49, fra udvalgsmøde i Trivsel tirsdag den 10. januar 2006 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen Lykke Andersen Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Punkt 1: Café Mågen Café Mågen, Solvej og Per - kort møde vedr. huslejestigning/prisændringer i Caféen. Dette op til diskussion og der varsles små prisændringer fra Café Mågen. Punkt 2: Referat Referat nr. 48 enstemmigt vedtaget. Punkt 3: Julefrokost Den årlige julefrokost i Trivsel blev nydt med et par gode stykker smørrebrød iflg. traditionen. Punkt 4: Regnskab/økonomi: Jørgen gennemgik regnskabet - som sædvanlig flot og uden bemærkninger. Regning fra tømrer gennemgået. Den er OK - han mangler vinduer, de bliver ordnet når vejret tillader det. Regnskabet godkendt. Punkt 5: Sager under behandling: El-varme - termostater. Det vides at el-radiatorerne kører med fælles termostatstyring. Gunhil undersøger sagen hos Sten, HBK, som ved noget omkring dette. Koder til alarmen er fundet (Café Mågen). Claus mangler at få nøgler + koder til Café Mågen. Dette ordnes hurtigst muligt. Vedr. rengøring: Gunhil klarer rengøring som aftalt (når hun er mere mobil!). Punkt 6: Eventuelt: Forslag vedr. handicaptoilet. Kan det gøres om til et vaske/tørrerum til fastliggerne/gæstesejlere? Dette tages op på næste fællesmøde. Lykke forhørte sig vedr. rengøring af toiletter. Det er ikke optimalt - hvordan kan vi løse problemet? Punkt 6: Næste møde: 23

22 Næste mødedato fastsat til tirsdag den 14. februar 2006 kl i Skolestuen. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert Tak for denne gang. Jeg har til denne generalforsamling besluttet mig for at træde ud af de udvalg, jeg i tidernes morgen er blevet valgt ind i. Dvs., at jeg bl.a. til bøgeskovssejlernes glæde ophører med at skrive til bladet. Det vil sikkert også glæde de mange, som gennem årene er blevet godt trætte af, at det altid er de samme, som skriver deres ulideligt lange rejsebeskrivelser om rejser til det europæiske fastland, hvilket jo ikke har meget med knob, sejltrim og søfart at gøre. Så nu håber jeg, at andre vil hjælpe Ib med at udfylde siderne i bladet og på hjemmesiden med spændende oplysninger om det, som vi alle brænder for, nemlig søsport. Der må være mange af de nye medlemmer, som ligger inde med en ubændig trang til deltage i de muntre bladudvalgsmøder. Mød op og deltag på generalforsamlingen. Tak for nu. Jes. 24

23 Søsætning Havnekontoret har aftalt følgende datoer med vognmanden: Fredag den 31. marts 2006 Lørdag den 1. april 2006 Fredag den 7. april 2006 Påskelørdag den 15. april 2006 Fredag den 21. april 2006 efter kl Fredag den 28. april 2006 Lørdag den 29. april 2006 Fredag den 5. maj 2006 Fredag den 19. maj 2006 Fredag den 26. maj 2006 Lørdag den 27. maj 2006 Søsætningslister opsættes i klubhuset medio marts. Søsætningen vil så vidt det er muligt starte kl Efter søsætning bedes du venligst sejle din båd på plads ved broen. Parkeringsarealer ved bro 7, 8 og 9 samt bro 1, 2 og 3 skal friholdes under søsætning, parkering kan finde sted langs bro 4. Formanden har luftet tanken om at få opsat store udsugninger i salen jvnf. Folketingets glasbure. 25

24 Klubaktiviteter Sommerhalvåret 2006 Fredag d. 17. marts kl. 19 (18) i klubhus. Generalforsamling Onsdag d. 22. marts kl.19 i klubhuset Vinden bestemmer. Køge Marinehistoriske interessegruppe fortæller og demonstrerer Slaget i Køge Bugt. Skibsbygning og bugtens mange vrag samt Olsbækken og strandområdets betydning vil også blive omtalt. Lørdag d. 22. april kl. 16 i klubhuset Torsdag d. 27. april Store Bededagstur (11) maj Lørdag d. 20. maj Kristi Himmelfartstur (24) maj Pinsetur juni Weekendsejlads juli Weekendsejlads august Weekend september Weekend oktober Lørdag d. 11. november kl. 11 Standerhejsning Sejlsæsonens start fejres med en sang og en dram. Derefter spiser vi sammen i klubhuset. I kan deltage i det hele eller blot noget af dagen efter ønske. Havnens generalforsamling Bådpladsejere modtager indkaldelse primo april. Fælles weekendsejlads Den traditionelle tur til Ven. Erfarne og mindre erfarne sejlere hjælpes ad. Meld dig til hos Peter Christensen på tlf eller Havnens dag Arbejdsdag. Vi forskønner klubhus og havn. Giv et nap med i et par timer eller mere. Fælles sejlads Den traditionelle tur til Tårbæk og andre havne i Øresund. Foregår efter samme koncept som St. bededag. Meld dig til Else på tlf eller Den traditionelle tur til Præstø. Nye sejlere kan melde sig til Else. Fælles weekendsejlads. Meld dig til Erik Lillevang på tlf eller Fælles weekendsejlads Meld dig til Erik som ovenfor. Tordenskjolds Undercup Nærmere planlægning efter behandling på generalforsamlingen. Fisketur Den traditionelle for mændene og den alternative for mænd og koner går til farvandet omkring Ven. Standernedhaling Vi fejrer sæsonens afslutning med en dram og en sang. Hvad dagen ellers byder på af festligheder vedtages på generalforsamlingen. 26

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

Bådoptagning efteråret 2006

Bådoptagning efteråret 2006 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november.

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge.

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. Så er SHS 25 års jubilæum godt overstået.. Herefter var det Strandparkens tur til at fejre 25 år. Der har været et godt samarbejde mellem SHS og HBK i

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere