VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN MAJ Indledning Dette notat er tænkt som en vejledning til de faglige repræsentanter i forhold til den nyligt indgåede overenskomst mellem FA og Finansforbundet for perioden 1. april 2014 til 31. marts I et følgende gennemgås i hovedtræk de formelle regler for genforhandling af virksomhedsoverenskomsterne, herunder de tidsfrister, der enten skal eller bør overholdes. Ved overenskomstforhandlingerne 2014 mellem FA og Finansforbundet er der aftalt visse ændringer i standard- og rammeoverenskomsten, ændringerne i standardoverenskomsten er refereret og kommenteret i dette notat. Hvor reglerne i overenskomsten i øvrigt er uændret, gives ingen særlige kommentarer. Der henvises i øvrigt til den generelle præsentation af forhandlingsresultatet mellem FA og Finansforbundet, jf. Tillidsnyt og overenskomstavis mv. Hele forhandlingsresultatet fremgår af slutprotokollen og bilagene til slutprotokollen, som er tilgængelige på vores hjemmeside. De relevante bilag fremgår af denne VOK-vejledning. Det er væsentligt, at I følger op på, at virksomheden implementerer ændringer i fællesbestemmelserne. Uddybende spørgsmål bedes rettet til forhandlingssektionen. 2. VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTER STOK-bestemmelser gennemslag på VOK er Når der udformes nye bestemmelser i STOK en skal det aftales konkret, hvordan de slår igennem på VOK erne jf. bilag 1. CVR-NR

2 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 2 / 12 Dette skal sikre, at der ved ændringer i standard overenskomsten sker en vurdering af, hvorvidt det får indflydelse på virksomhedsoverenskomsterne. Afvigebilag Der er aftalt afvigebilag for BRFkredit, Danske Bank, SDC, Nykredit og JN Data jf. bilag 2. I forbindelse med overenskomstfornyelsen blev samtlige afvigebilag opsagt. Herefter blev de gennemgået med de Faglige repræsentanter på de berørte virksomheder og FA, hvorved afvigelser, der ikke længere var relevante, blev slettet og satser blev bragt op til 2013-niveau. Afvigebilagene er dernæst ligeledes blevet vurderet i forhold til de foretagne ændringer i STOK en, men det skønnes ikke nødvendigt at ændre slutprotokollens afvigebilag. Det betyder, at slutprotokollens afvigebilag er gældende, med mindre parterne i virksomhedsoverenskomsten ved de forestående forhandlinger enes om at slette dem eller ændre dem således, at de fraviger mindre fra STOK en. Når det i afvigebilaget står anført, at en afvigelse er tidsbegrænset eller bortfalder ved VOK ens udløb, så udløber den pågældende afvigelse 30. juni 2014, og hvis parterne ønsker at opretholde afvigelsen, så skal der indgives fornyet anmodning herom, jf. nedenfor. Såfremt parterne på en virksomhed med virksomhedsoverenskomst er enige om, at indføre en eller flere bestemmelser (eller videreføre en tidsbegrænset/bortfaldet afvigelse), som er i strid med STOK ens fællesbestemmelser, så skal den Faglige repræsentant anmode Finansforbundets hovedbestyrelse om dispensation, jf. forbundsvedtægternes 23, stk. 5, og denne dispensationsansøgning skal indgives inden virksomhedsoverenskomsten sendes til urafstemning, jf. samme vedtægters 23, stk. 6. Nogle afvigebilag indeholder bestemmelser om rådighedsvagter. Disse kan opretholdes selvom reglerne om rådighedsvagter i STOK en er blevet ændret. Det bemærkes, at de ændrede regler om rådighedsvagter primært er processuelle, idet der skal indgås lokalaftaler om, hvad der gælder, når en virksomhed ønsker at anvende flere end 40 vagter eller flere end 480 timers rådighedsvagt for den enkelte medarbejder, alt imens afvigebilagene indeholder materielle afvigelser mht. antallet af timer i den enkelte rådighedsvagt eller betaling herfor. Derfor skønnes det ikke, at de nye regler for rådighedsvagt støder mod de eksisterende afvigelser vedr. rådighedsvagter. Standardbestemmelser om løn og arbejdstid Der er aftalt, at tre tidligere fællesbestemmelser ændres til standardbestemmelser, hvilket giver mulighed for, at VOK-virksomhederne og den Faglige repræsentant kan aftale virksomhedsspecifikke regler jf. bilag 3. Det drejer sig om følgende: 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge 80 Børnedeltid 86 Deltid for seniorer

3 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 3 / 12 Med denne ændring er der nu mulighed for, at der kan aftales andre regler i virksomhedsoverenskomsterne i forhold til de ovennævnte paragraffer uden at det kræver en dispensation fra hovedbestyrelsen og FA. Bemærkning til hovedaftalen i forholdt til overgang fra VOK til STOK Det er tilføjet en bemærkning til hovedaftalens 8, som vedrører rimelighed i betingelserne for overgang fra VOK til STOK jf. bilag 4. Overenskomstens parter er grundlæggende enige om, at når der ske en overgang fra VOK til STOK, så arbejder parterne for at sikre, at overgangen tilgodeser begge VOK-parterne ligeligt, så både løn- og ansættelsesvilkår og hensynet til driften tages med i beregningerne og løsningen. Hermed menes, at parterne hverken skal have økonomisk fordel eller ulempe af at overgå fra VOK til STOK, hvilket indebærer, at opnåede goder for begge parter følger med i form af en tilpasning til STOK en, som man jo ikke kan forringe. Med denne ændring er der skabt en øget sikkerhed for, at overgangen fra VOK til STOK bliver rimelig og tilgodeser begge parter ligeligt og ud fra en helhedsvurdering. Det anbefales, at der tages kontakt til Finansforbundets formandskab og/eller forhandlingssektionen med henblik på en drøftelse af situationen, så der kan arbejdes for at finde en løsning lokalt uden inddragelse af standardoverenskomstens parter. 3. LØN Generelt Overenskomsten løber i 3 år fra 1. april Følgende er uddrag fra Slutprotokollen: I standardoverenskomsten, hvor der ikke er mulighed for lokale puljer, er der mellem Finansforbundet og FA aftalt generelle reguleringer på i alt 1,7 % pr. 1. juli 2014, 1,75 % pr. 1. juli 2015 og 1,8 % pr. 1. juli For VOK-virksomheder er der mellem Finansforbundet og FA aftalt generelle reguleringer på 1,2 % pr. 1. juli 2014, på 1,25 % pr. 1. juli 2015 og på 1,3 % pr. 1. juli Herudover er der aftalt lokale puljer til forhandling af virksomhedsoverenskomster på 0,5 % pr. 1. juli 2014, 0,5 % pr. 1. juli 2015 og 0,5 % pr. 1. juli De lokale puljer kan som led i en virksomhedsoverenskomst, dvs. under forudsætning af at det først aftales med den Faglige repræsentant og efterfølgende godkendes ved en afstemning, anvendes til et eller flere af følgende 3 formål: a) Indførelse af funktionsbestemte lønsystemer i henhold til rammebestemmelsernes 7 b) Omfordelinger af lønstigninger i virksomhedens eksisterende lønsystem, jf. rammebestemmelsernes 7, stk. 4.

4 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 4 / 12 c) Andre formål end løn under forudsætning af, at det lokalt aftales, i hvilket omfang de lokale puljemidler tilbageføres, hvis de samme eller tilsvarende bestemmelser på et senere tidspunkt indføres i standardoverenskomsten. Ud af den ramme, der er til rådighed ved årets overenskomstforhandlinger er det aftalt, at der for VOKvirksomheder er afsat 0,5 % hvert år i overenskomstperioden til lokale puljer jf. uddraget af slutprotokollen ovenfor og bilag 5. De lokale puljer kan som led i en virksomhedsoverenskomst aftales anvendt til omfordeling af lønstigninger i virksomhedernes eksisterende lønsystemer eller til andre formål. For de puljemidler, der anvendes til andre formål, skal det lokalt aftales, i hvilket omfang midlerne tilbageføres, hvis de samme eller tilsvarende bestemmelser indføres i standardoverenskomsten. Regulering af faste kronesatser i STOK og VOK Der er enighed om at regulere overenskomstens kronesatser med samme procenter og terminer som den generelle lønstigning i standardoverenskomsten, dette gælder dog ikke uddannelsesbidraget, som ikke reguleres i denne OK-periode. jf. bilag 6, som eftersendes eller udleveres på VOKforhandlernetværksmødet. Udmøntningen af de faste satser i virksomhedsoverenskomsterne sker efter lokal aftale. De i bilaget nævnte satser forhøjes med 1,7 % pr. 1. juli 2014, 1,75 % pr. 1. juli 2015 og 1,8 % pr. 1. juli 2016, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kr. Hovedsagelig betyder, at lave satser, hvor afrunding ville føre til at satsen ikke stiger afrundes til nærmeste hele krone. Hvor satserne kan give en stigning på 5 kroner anvendes afrunding ned /op til nærmeste 5-krone, når procentsatsen giver krone stigning på hhv. 2,49/2,50. Der er i nogle VOK er satser for forskellige situationer, som ikke findes i STOK en. Disse satser reguleres afhængigt af, hvad der aftales ved forhandlingen af VOK en. Finansøkonomer i et traineeforløb Traineeperioden for finansøkonomer kan forlænges til 12 måneder, jf. bilag 7. Virksomhederne har nu mulighed for at øge traineeperioden for finansøkonomer i op til 12 måneder. Dette gælder dog kun for fremtidige ansættelser af finansøkonomer. Traineeperiode for finansbachelorer - 28 stk. 3 Der er enighed om, at virksomhederne fremover kan ansætte nyuddannede finansbachelorer som trainees i op til 12 måneder.

5 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 5 / 12 Virksomhederne har nu mulighed for at ansætte nyuddannede finansbachelorer som trainees i op til 12 måneder. Finansbachelorer, der ansættes som trainees, skal ansættes på lønramme 16, trin 16, og følger feriebestemmelserne i 54 og 55, jf. bilag 8. Dette gælder dog kun for fremtidige ansættelser af finansbachelorer. 4. KOMPETENCE EUD-reformen Overenskomsten skal tage højde for den kommende EUD-reform jf. bilag 9. Det er aftalt, at såfremt EUD-reformen påvirker aftalerne i overenskomsten, så vil parterne optage forhandlinger om konsekvenser af EUD-reformen for overenskomsten. Øget mulighed for kompetenceudvikling Der er enighed om, at der gives mulighed for kompetenceudvikling i arbejdstiden til de prøver, som følger af lov- eller bekendtgørelseskrav jf. bilag 10. Dette er aftalt for at sikre frihed til kompetenceudvikling til eventuelle fremtidige krav om prøver, som følger af love eller bekendtgørelser i lighed med det, der er aftalt for røde investeringsprodukter 74. Pulje til kompetenceudvikling Parterne er enige om, at der skal etableres en pulje til kompetenceudvikling, som bestyres af en paritetisk sammensat bestyrelse jf. bilag 11. Finansforbundet har formandskabet. Virksomhederne betaler 225 kr. pr. ansat pr. halvår. Midlerne skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, men kan dog, når det er relevant, anvendes til anden personlig kompetenceudvikling. Protokollatet kan opsiges af begge parter ved den førstkommende centrale overenskomstforhandling, men i så fald indgår værdien i den fremtidige forhandling. Hensigten med puljen er at sikre medarbejdernes employability, hvormed menes understøtte medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet for på den måde at fremme deres tryghed. Det er muligt, at der vil være en yderligere virksomhedssponsorering af f.eks. virksomhedsspecifikke aktiviteterne, ligesom der kan være forskel i en eventuel brugerbetaling for medlemmer af Finansforbundet og ikke-medlemmer.

6 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 6 / ARBEJDSTID Varsel for opsigelse af aftale om aftalt arbejdstid Der er aftalt, at der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder i STOK ens 6 om aftalt arbejdstid, hvis aftalen er indgået på virksomhedens initiativ jf. bilag 12. Der gælder nu et opsigelsesvarsel på 3 måneder for begge parter, hvis der på virksomhedens initiativ indgås en aftale om aftalt arbejdstid. Der er således kun sket en forøgelse af medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen har taget initiativ til arbejdstidsaftalen, så kan medarbejderen forsat opsige aftalen med 4 ugers varsel. Rådighedsvagter, tilkald og konsultation omfatter flere finansansatte Alle finansansatte i IT-centrale og centrale IT-afdelinger uanset lønniveau omfattes af bestemmelserne for rådighedsvagt, tilkald og konsultation. Der er samtidig mulighed for efter lokal aftale, at andre finansansatte, som arbejder med it-lignende opgaver i projekter kan omfattes af disse bestemmelser jf. bilag 13. Det er nu specificeret, at det også er finansansatte i it-centraler, der er omfattet. Ligesom der nu kræves en lokalaftale, hvis øvrige finansansatte skal omfattes af disse bestemmelser. Dog er personkredsen begrænset til at omfatte finansansatte beskæftiget med opgaver i projekter som ligner dem, der bliver udført i itcentraler og centrale it-afdelinger. Krav om lokal aftale om statistiske oplysninger om timebank Der skal fremover indgås en lokalaftale mellem virksomheden og den Faglige repræsentant om statistiske oplysninger om timebankens anvendelse jf. bilag 14. Der er nu et krav om, at der skal indgås en skriftlig lokalaftale om årlig statistik fra timebanken, som skal udleveres til den Faglige repræsentant. Som beskrevet i vejledning om arbejdstid, er det nødvendigt med statistisk data om, hvorledes indskud fordeler sig på de forskellige elementer, der går i timebanken, samt statistisk data om hvorledes timebanken anvendes. Ændringer i regler for over-/merarbejde jf. bilag 15 Når der indgås lokalaftale om mer-/overarbejde ved projekter, skal det fremgå af aftalen, hvornår arbejdstiden normaliseres, og medarbejderne skal informeres om det. Over-/merarbejde i weekender/søgnehelligdage skal varsles med 2 dage. Ved akut opstået over- /merarbejde er der intet varsel. Når over-/merarbejdet varsles, skal det forventede start- og sluttidspunkt oplyses. Virksomheden skal betale for merarbejde, der aflyses senere end kl. 16 dagen før, dog højst for 2 merarbejdstimer.

7 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 7 / 12 Alle ændringerne skal være med til at sikre medarbejderne mere rimelig vilkår ved over-/merarbejde. Det gælder i forhold til normalisering af arbejdet efter lokalaftale om over/merarbejde, varsling af beordret over-/merarbejde, samt ensretning af vilkår for afvarsling af over-/merarbejde. Ændringerne gælder 16 og 17, altså både over- og merarbejde og er præciseret i bilag 15. Udvidet mulighed for anvendelse af rådighedsvagter Der er mulighed for, at virksomheden kan aftale flere end 40 rådighedsvagter eller 480 timer. Det kan dog kun ske efter lokalaftale med den Faglige repræsentant og accept fra den enkelte medarbejder jf. bilag 16. Desuden kan den enkelte vagt nu strække sig over 24 timer. Ændringen er, at der nu skal indgås en lokalaftale med den Faglige repræsentant, hvis der skal være mulighed for flere end 40 vagter eller 480 timer. M.h.t vagtens udstrækning til 24 timer, så gælder der stadig, at den enkelte medarbejder maksimalt kan have 480 timer om året, medmindre der en indgået en lokalaftale og den enkelte medarbejder accepterer det. Justering af regler om tilkald Virksomheden skal højst betale for de timer, der svarer til vagtens timemæssige udstrækning, der skal dog betales for effektiv medgået tid jf. bilag 17. Det vil altid gælde, at sidste tilkald i vagten honoreres fuldt ud, såfremt tilkaldet slutter efter tidspunktet for rådighedsvagtens afslutning. OK-arbejdsgruppe om skiftehold Der skal nedsættes en arbejdsgruppe om skifteholdarbejde og reglerne for dette. Målet er at udarbejde forslag til fremtidige overenskomstregler for skifteholdsarbejde jf. bilag 18. Arbejdsgruppen vil bl.a. beskæftige sig med erstatningsfrihed, over-/ merarbejdsbetaling, afspadsering og skifteholdstillæg. Arbejdsgruppen afslutter arbejdet senest ved udgangen af Præcisering af honorering af maskin-/systemafhængigt merarbejde It-medarbejdere skal honoreres efter 16, hvis de har valgt 5. ferieuge jf. bilag 19.

8 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 8 / 12 Det er præciseret, hvordan maskin-/systemafhængigt merarbejde skal honoreres for it-medarbejdere, der har valgt 5. ferieuge. Oversøiske tjenesterejser Ved oversøiske tjenesterejser med afrejse/hjemrejse lørdage/søndage/ søgnehelligdage og nu også arbejdsfrie dage gives en erstatningsfridag for medarbejdere under trin 73, it lønramme241 og service/teknikere trin 67, jf. bilag 20. Det er aftalt, at arbejdsfrie dage sidestilles med lørdage/søndage/søgnehelligdage i forhold til erstatningsfrihed for afrejse/hjemrejse til oversøiske destinationer for medarbejdere under trin 73, it lønramme241 og service/teknikere trin 67. Rejsetiden medregnes som hidtil som arbejdstid. Omsorgsdage og timebank Det er aftalt, at hovedreglen fremover er, at alle ikke afholdte omsorgsdage skydes i timebanken ved årets udgang, eller i forbindelse med egen opsigelse eller afskedigelse fra virksomheden. Tildelingen af omsorgsdagene for hele året sker som hidtil pr. 1. januar. Der er dog den undtagelse, at der kan ske en reduktion i antallet af omsorgsdage, hvis medarbejderen selv eller virksomheden har sagt pågældende op inden den 31. december året inden med fratrædelse i det pågældende år. Overskydende omsorgsdage omregnes til timer og indskydes i timebanken. Dette gælder, medmindre det er aftalt lokalt, at omsorgsdagene indskydes i timebanken fra årets start, jf. bilag 21. Fremover skal det aftales lokalt, hvis man stadig ønsker at omsorgsdagene skal indskydes i timebanken på tildelingstidspunktet. Ellers indskydes de først i timebanken ved årets udgang. Det betyder for eksisterende lokalaftaler, at disse skal genforhandles og at det skal fremgå tydeligt, hvis omsorgsdagene skal indskydes fra årets begyndelse. Det skal bemærkes, at omsorgsdagene indskydes i timebanken både ved egen opsigelse eller ved afskedigelse. På den vis er omsorgsdagene sikret i lighed med tidligere. Ligesom I skal være opmærksomme på, at omsorgsdagene tildeles som hidtil, hvilket vil sige 5 dage på én gang enten 1. januar eller 1. maj. Flekstid og timebank Det er aftalt, at flekstid indskudt i timebanken alene kan afspadseres medmindre andet aftales lokalt, jf. bilag 22. Ændringen i STOK en betyder, at flekstid fremover alene kan afspadseres. Hvis man fortsat ønsker at kunne få flekstid udbetalt, så skal det fremgå tydeligt af en lokalaftale, og det betyder for eksisterende lokalaftaler, at de skal ændres, så det fremgår, at flekstid både kan afspadseres og udbetales.

9 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 9 / FAGLIGT ARBEJDE Anden faglig repræsentation ved afskedigelse eller lønnedsættelse af ledere Der er nu mulighed for, at der lokalt mellem virksomheden og den Faglige repræsentant kan aftales anden faglig repræsentation, hvis der er tale om afskedigelse eller lønnedsættelse af en leder med personaleansvar, jf. bilag 23. Man kan enten indgå en lokalaftale, som gælder for alle de tilfælde, hvor en sådan situation opstår. Alternativt kan det aftales fra gang til gang. Det giver mening at aftale dette, hvis det forventes, at situationen kan blive prekær. Nye procedurer for beskyttelse af tillidsvalgte Det er aftalt, at hvis en tillidsvalgt på eget initiativ ønsker en intern rokering eller lignende ændring, så kan der aftales en anden procedure mellem virksomheden, den tillidsvalgte og den Faglige repræsentant. Yderligere er der etableret en mulighed for, at forhandle en endelig aftale lokalt, hvis der er tale om ikke væsentlige ændringer, jf. bilag 24. Mulighed for en anderledes procedure kan kun anvendes, hvis den Faglige repræsentant er med til at aftale det. Dette skal sikre, at der ikke er tale om et pres fra ledelsen til at den tillidsvalgte på eget initiativ søger en intern stilling. I disse situationer er det således ikke længere nødvendigt at afholde organisationsmøde. Muligheden for at forhandle lokalt ved mindre væsentlige ændringer betyder, at der er nu er mulighed for en endelig lokal aftale. Det er dog stadig sådan, at hvis der ikke kan opnås enighed lokalt om en aftale ved mindre ændringer i ansættelsesforholdet, så kan organisationer inddrages i de videre forhandlinger. Ny procedure ved afskedigelse af medarbejdere med tillidsmandsbeskyttelse Der kan aftales en anden procedure for information til tillidsvalgte, hvis der i forbindelse med en afskedigelse af en flerhed af medarbejdere, begrundet i virksomhedens forhold, er en eller flere tillidsvalgte blandt disse, jf. bilag 25. Når man tidligere har foretaget maseafskedigelser, og der blandt de påtænkte afskedigede befandt sig tillidsmænd, så var det uhensigtsmæssigt at man først skulle orientere de tillidsvalgte samtidig med at virksomheden begærede et organisationsmøde. Det kunne jo forekomme, at reduktionsforhandlinger førte til, at man alligevel ikke ville afskedige tillidsmanden. Med denne bestemmelse, er der bedre mulighed for at organisationerne aftaler en anden fremgangsmåde enten fra gang til gang eller generelt. Præcisering af frihed til uddannelse Det er præciseret, at det er tidspunktet for nyvalgte tillidsmænd eller Faglige repræsentanters deltagelse i uddannelses forløbet, som skal aftales med lederen, jf. bilag 26.

10 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 10 / 12 Det er nu tydeliggjort, at det ikke skal aftales med lederen om en nyvalgt tillidsmand eller Faglig repræsentant skal deltage i grunduddannelsen, men at det alene er tidspunktet for uddannelsen, der skal aftales. Afholdelse af samarbejdssamtalen Det skal nu aftales lokal, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på dette, jf. bilag 27. Det er væsentligt, at der fremadrettet følges op på afholdelse af samarbejdssamtalerne, dette er nu sikret gennem kravet om, at der skal være en lokal aftale om dette mellem den Faglige repræsentant og ledelsen. Drøftelser under samarbejdssamtalen Det er nu blevet præciseret, at behovet for tilpasning af øvrige arbejdsopgaver i forhold til omfang, krav og mål skal drøftes i sammenhæng med tillidsmandsopgaverne, jf. bilag 28. Det er nu præciseret, at det ikke blot et en drøftelse af øvrige arbejdsopgaver, der skal finde sted, men det er tilpasningen af disse i forhold til tillidsmandshvervet, som skal ske under samarbejdssamtalerne. Drøftelser i samarbejdsudvalgene for både Bank- og realkreditområdet og Sparekasseområdet Fremover er det en af samarbejdsudvalgets opgaver, at der skal drøftes tillid, trivsel og samarbejde, jf. bilag 29. Dette har givet muligheden for at sætte social kapital defineret som tillid, trivsel og samarbejde på dagsordenen i samarbejdsudvalgene. Det er med denne bestemmelse et krav til samarbejdsudvalgene. Protokollat om indgåelse af lokalaftaler Parterne er enige om, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal definere og opregne aftaler i STOK en, som defineres som lokalaftaler, hvor der kræves en skriftlig aftale, jf. bilag 30. Yderligere skal der udarbejdes en beskrivelse og eksempler på skriftlige lokalaftaler. Arbejdet skal være afsluttet, så reglerne kan implementeres senest 1. april Hensigten med arbejdet er, at der skal være sikkerhed hos virksomhederne og den Faglige repræsentant i forhold til lokale aftaler og krav til skriftlighed. Øgede krav til dokumentation ved afskedigelse eller lønnedsættelse af tillidsvalgt Virksomhederne skal fremover i organisationsmødebegæringen beskrive årsagerne til den påtænkte handling, samt de alternativer, der er undersøgt for at undgå handlingen, jf. bilag 31.

11 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 11 / 12 Organisationsmødebegæringen udleveres til den tillidsvalgte senest samtidig med, at begæringen fremsendes, medmindre der er aftale en anden proces ved afskedigelsen pga. afskedigelse af en flerhed af medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold. Med denne bestemmelse, pålægges virksomhederne en grundigere overvejelse og undersøgelse inden de begærer en organisationsmøde i forbindelse med en påtænkt afskedigelse eller lønnedsættelse af en tillidsvalgt. Disse overvejelser skal ligeledes beskrives i organisationsmødebegæringen. Der er en mindre ændring i det juridiske grundlag, men det kræver mere af arbejdsgiverne og giver Finansforbundet og den tillidsvalgte bedre mulighed for at forberede sig til organisationsmødet. 7. SOCIALE BESTEMMELSER Præcisering af ret til frihed ved ambulant behandling af børn Det er nu præciseret, at medarbejdere har ret til frihed med løn i op til 2 uger, hvis et sygt barn under 18 år skal i ambulant behandling, hvis behandlingen træder i stedet for en hospitalsindlæggelse, jf. bilag 32. Der har været tvivl om rettigheden til orlov ved børns hospitalsindlæggelse og udstrakte sig til, at kunne anvendes, hvis barnet fik en ambulant behandling af en sygdom, som tidligere krævede en hospitalsindlæggelse. Med ændringen er denne tvivl ikke længere til stede. Pensionsprotokollatet mulighed for udbetaling af pensionsbidrag for seniorer Der er enighed om, at medarbejdere, der har nået pensionsudbetalingsalderen, i samråd med sit pensionsselskab kan fravælge eget bidraget og vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget og i stedet få det udbetalt som et ikke pensionsgivende tillæg til lønnen. Der beregnes ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af udbetalt pensionsbidrag jf. bilag 33. Det er vigtigt at rådgive medlemmerne om, at de bør søge rådgivning hos deres pensionsselskab, specielt i forhold til eventuelle konsekvenser for deres risikodækninger. Det kunne være en mulighed, at man i virksomhedsoverenskomsterne kunne sikre, at denne rådgivning indarbejdes i pensionsaftalerne. Pensionsudbetalingsalderen følger af pensionsbeskatningslovens 1 a, hvor pensionsudbetalingsalderen afhænger af personens fødeår og -måned. Deltid for seniorer mulighed for udbetaling af pensionsbidrag Der er enighed om, at medarbejdere, der er gået på deltid efter denne bestemmelse, i samråd med sit pensionsselskab kan fravælge eget bidraget og vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget og i stedet få det udbetalt som et ikke pensionsgivende tillæg til lønnen. Der beregnes ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af udbetalt pensionsbidrag jf. bilag 34.

12 VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN SIDE 12 / 12 Det er vigtigt at rådgive medlemmerne om, at de bør søge rådgivning hos deres pensionsselskab, specielt i forhold til eventuelle konsekvenser for deres risikodækninger. Det foreslås, at man i virksomhedsoverenskomsterne forsøger at sikre, at denne rådgivning indarbejdes i pensionsaftalerne. Det er vigtigt at sikre, at pensionsbidraget stadig beregnes på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesprocent. OK-arbejdsgruppe om sundhedsforsikring Der skal nedsættes en teknisk arbejdsgruppe om sundhedsforsikring, som skal arbejde med at undersøge muligheden for at opdatere og fremtidssikre sundhedsforsikringen. Målet er at udarbejde forslag til ny aftale eller ændringer i den hidtidige, jf. bilag 35. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge markedet for relevante og attraktive forsikringer for virksomheder og medarbejdere, herunder undersøge om der eksisterer markedskonforme relevante og attraktive tilbud. Arbejdsgruppen skal rapportere senest 1. oktober ØVRIGE FORHOLD Udover de her beskrevne ændringer, at der aftalt ændringer i rammeoverenskomsten for assurandørerne og i særbestemmelser for en række af protokollatvirksomhederne. Disse ændringer beskrives ikke her, da de alene er relevante for assurandørområdet.

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSFORBUNDET 13.3.2014, kl. 17.30 SLUTPROTOKOL Finansforbundet: FA: Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Bilag til vejledning OK April 2014

Bilag til vejledning OK April 2014 Bilag til vejledning OK 2014 April 2014 1 Bilag 1 Ved udformningen af nye STOK-bestemmelser skal det aftales konkret, om/hvordan de slår igennem på VOK. Kravet gælder for alle VOK-virksomheder 2 Bilag

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om en ny overenskomst frem til 2020. Se her hvad aftalen indeholder. Det er din overenskomst husk at stemme!

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OK2012. sådan ser din OverensKOmsT ud. løn. Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012. Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten

OK2012. sådan ser din OverensKOmsT ud. løn. Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012. Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012 OK2012 løn Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne vil blive reguleret to gange i overenskomstperioden, nemlig 1.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Mellem Ringkjøbing Landbobank og den faglige repræsentant i Ringkjøbing Landbobank er der, med udgangspunkt i standardoverenskomstens rammebestemmelser

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2017 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2017 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere