KØLESKAB MED TABLE-TOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESKAB MED TABLE-TOP"

Transkript

1 KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Anbefalinger... 3 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet... 4 Før du tænder køleskabet/svaleskabet... 4 FUNKTIONER OG MULIGHEDER...5 Termostatindstilling... 5 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...6 Afrimning... 7 Svaleskabe... 7 Udskiftning af pæren i kølerummet... 7 TRANSPORT OG FLYTNING...8 Sådan ændres lågens åbningsretning... 8 FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET...8 BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET DK - 1 -

4 DEL 1. FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsanvisninger Se på mærkepladen i køleskabet/svaleskabet, om det indeholder R600e (kølemidlet isobutan), en naturlig gasart, der er meget miljøvenlig, men letantændelig. Sørg for ikke at beskadige nogen dele af kølemidlets kredsløb under transport og installation af køleskabet/svaleskabet. I tilfælde af beskadigelse skal du undgå åben ild eller antændelseskilder samt lufte ud i det lokale, hvor køleskabet/svaleskabet er placeret, i nogle minutter. Anvend ikke mekaniske hjælpemidler eller lignende til at fremskynde afrimningsprocessen. Undgå at bruge elektriske apparater i opbevaringsrummet. Hvis du i forbindelse med anskaffelsen af køleskabet/svaleskabet skal bortskaffe et andet køleskab/svaleskab, skal du ødelægge eller afmontere alle lukke- og låsemekanismer på det gamle skab for at undgå, at børn kommer til at lukke sig selv inde i skabet under leg. Gamle køleskabe og frysere indeholder isoleringsgas og kølemiddel, der skal bortskaffes på den korrekte måde. Bortskaffelse af køleskabet/svaleskabet skal ske på en godkendt genbrugsstation i henhold til de gældende regler for bortskaffelse af miljøfarligt affald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du har spørgsmål. Sørg for, at køleskabets/svaleskabets kølemiddelkredsløb ikke beskadiges, før skabet transporteres til genbrugsstationen. VIGTIGT! Læs denne vejledning, før du installer og tænder køleskabet/svaleskabet. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert installation og brug som beskrevet i denne vejledning. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. DK - 2 -

5 Anbefalinger Advarsel: Brug ikke mekanisk udstyr eller andre kunstige midler til at forcere afrimningen. Anvend ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum. Hold apparatets ventilationsåbninger fri. Undgå at beskadige køleskabets kølekredsløb. Undgå at bruge adaptere eller shunts, der kan forårsage overophedning eller brand. Tilslut ikke gamle, slidte netledninger. Undgå at sno og bøje ledningerne. Lad ikke børn lege med køleskabet/svaleskabet. Børn må ALDRIG sidde på skufferne eller hænge i lågen. Undgå at bruge skarpe metalgenstande ved fjernelse af is i frostboksen, da de kan punktere kølemiddelkredsløbet og beskadige køleskabet/svaleskabet, så det ikke kan repareres. Tilslut ikke køleskabet/svaleskabet med våde hænder. Anbring ikke beholdere (glasflasker eller metalbeholdere) med væske, særligt gasholdige væsker, i frostboksen, da beholderen kan eksplodere under frysningen. Flasker, der indeholder en høj procentdel alkohol, skal lukkes tæt til og anbringes lodret i køleskabet. Berør ikke frosne overflader med våde hænder, da det kan beskadige huden. Undgå at spise is, som lige er taget ud af frostboksen. Apparatet er ikke beregnet for personer (inkl. børn), der er fysisk eller mentalt handicappede, der mangler erfaring eller viden, medmindre de bliver overvåget eller får undervisning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis kraftledningen er skadet, skal den erstattes af producenten eller dennes servicebefuldmægtigede eller udnævnte person. DK - 3 -

6 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet Dette køleskab/svaleskab er beregnet til V eller V og 50 Hz. Kontroller, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, skal du kontrollere, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis stikket ikke har jordforbindelse, eller hvis stikket ikke passer, anbefales det at tilkalde en autoriseret elektriker. Stikkontakten skal være tilgængelig, efter at køleskabet/ svaleskabet er sat på plads. Producenten er ikke ansvarlig for manglende jordforbindelse som beskrevet i denne vejledning. Placer ikke køleskabet/svaleskabet et sted, hvor det udsættes for direkte sollys. Køleskabet/svaleskabet må ikke placeres udendørs eller udsættes for regn. Placer køleskabet/svaleskabet langt fra varmekilder i et lokale med god udluftning. Køleskabet/svaleskabet skal placeres mindst 50 cm fra varmeapparater og gaskomfurer og mindst 5 cm fra elektriske komfurer. Sørg for, at afstanden fra oversiden af køleskabet/svaleskabet til eventuelle skabe er mindst 15 cm. Placer ikke tunge eller mange ting på køleskabet/svaleskabet. Hvis køleskabet placeres ved siden af et andet køleskab/ svaleskab eller en fryser, skal afstanden mellem de to apparater være mindst 2 cm for at forhindre kondensering. Anbring ikke meget (!) varme madvarer eller skåle oven på køleskabet/svaleskabet. Det kan beskadige skabets table-top. Monter afstandsstykkerne på kondensatoren bag på køleskabet/svaleskabet for at forhindre, at det står op ad væggen. Køleskabet/svaleskabet skal stå stabilt og lige. Brug de justerbare skruer under køleskabet, hvis gulvet er skævt. Ydersiden af køleskabet/svaleskabet og det indvendige tilbehør skal rengøres med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Indersiden af skabet skal rengøres med en blanding bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Placer tilbehøret i køleskabet/svaleskabet igen, når du har tørret det af. Før du tænder køleskabet/svaleskabet Vent tre timer, før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, for at sikre at det fungerer korrekt. Køleskabet/svaleskabet kan afgive lugt, når det tændes første gang. Lugten forsvinder, når køleskabet/svaleskabet begynder at køle. DK - 4 -

7 DEL 2. FUNKTIONER OG MULIGHEDER Termostatindstilling Termostaten styrer automatisk temperaturen i kølerummet og frostboksen. Knappen kan drejes fra 1 mod 5, hvis temperaturen skal være lavere. 0 angiver, at termostaten er lukket, og at køle- og frysefunktionen er deaktiveret. Ved korttidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 1 og 3. Ved langtidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 3 og 4. Bemærk, at den omgivende temperatur, de ferske madvarers temperatur og den hyppighed, hvormed køleskabets låge åbnes, påvirker temperaturen i kølerummet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre temperaturindstillingen. Når du tænder køleskabet/svaleskabet første gang, skal det køre uafbrudt i 24 timer, før køletemperaturen er passende. Undgå så vidt muligt at åbne køleskabets/svaleskabets låge og at placere en stor mængde madvarer i det i denne periode. Hvis køleskabet/svaleskabet er slukket, eller hvis stikket er taget ud, skal der gå mindst fem minutter, før du tænder skabet eller sætter stikket i igen, da kompressoren ellers kan beskadiges. Svaleskabe har ingen frostboks, men temperaturen kan nå ned på 4-6 C. DK - 5 -

8 DEL 3. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør ikke køleskabet/svaleskabet med rindende vand. Kølerummet skal rengøres regelmæssigt med en opløsning bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Rengør tilbehøret separat med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Rengør dem ikke i opvaskemaskinen. Brug ikke produkter, opvaskemidler eller sæbe, der indeholder slibemiddel. Skyl med rent vand, og tør af. Når du er færdig med rengøringen, skal du sætte stikket i igen med tørre hænder. Du skal rengøre kondensatoren med en børste en gang om året for at reducere energiforbruget og øge køleskabets/svaleskabets ydeevne. DK - 6 -

9 Afrimning Svaleskabe Afrimning sker automatisk i kølerummet, mens svaleskabet er i brug. Afrimningsvandet samles i fordampningsbakken og fordamper automatisk. Fordampningsbakken og afløbshullet skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at forhindre, at vandet samles i bunden af svaleskabet i stedet for at løbe ud. Du kan også hælde et halvt glas vand ned i afløbshullet for at rengøre det indvendigt. Udskiftning af pæren i kølerummet Fremgangsmåde 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tryk på krogene på siderne af pærens dæksel, og tag dækslet af. 3. Udskift pæren med en anden pære på højst 15 W. 4. Sæt dækslet på plads igen, og vent fem minutter, inden du tilslutter køleskabet/ svaleskabet. DK - 7 -

10 DEL 4. TRANSPORT OG FLYTNING Transport og flytning Den oprindelige emballage og polystyrenstykkerne kan eventuelt gemmes. Under transport skal køleskabet/svaleskabet holdes på plads med et stærkt reb eller lignende. De regler, der er angivet på papkassen, skal overholdes under transport. Før transport eller flytning, skal alle udtagelige dele (f.eks. hylder og grøntsagsskuffe) fjernes eller bindes fast for at forhindre, at de bliver rystet rundt. Sådan ændres lågens åbningsretning (I nogle modeller) Hvis du vil ændre lågens åbningsretning, skal du kontakte det lokale servicecenter. DEL 5. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET Hvis køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes et mindre problem. Kontroller derfor nedenstående, før du tilkalder service. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer: Der er ingen strøm. Husets hovedafbryder er slået fra. Termostaten står på 0. Stikkontakten virker ikke. Kontroller dette ved at slutte et andet apparat, som virker, til stikkontakten. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt: Du har overfyldt skabet. Lågen er ikke helt lukket. Der er støv på kondensatoren. Der er ikke tilstrækkelig afstand til siderne og bagtil. DK - 8 -

11 Årsager til, at køleskabet/svaleskabet støjer: Det kølemiddel, der cirkulerer i kølemiddelkredsløbet, kan frembringe en boblende lyd, selvom kompressoren ikke kører. Dette er helt normalt. Årsager til andre lyde: Køleskabet/svaleskabet står ikke lige. Køleskabet/svaleskabet står for tæt på væggen. Ting oven på køleskabet/svaleskabet vibrerer. Årsager til, at der er vand i bunden af køleskabet/svaleskabet: Afløbshullet er tilstoppet. Rengør det ved hjælp afløbsproppen. Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse T ST N SN Romtemperatur ( C) Mellom 16 og 43 ( C) Mellom 16 og 38 ( C) Mellom 16 og 32 ( C) Mellom 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO Anbefalinger Køledelen i køleskabe/svaleskabe er placeret inde i kølerummets bagvæg af pladsmæssige og æstetiske årsager. Når køleskabet/svaleskabet kører, er bagvæggen dækket af frost eller vanddråber, afhængigt af om kompressoren kører eller ej. Dette er helt normalt. Skabet skal kun afrimes, hvis der har dannet sig et tykt lag is på bagvæggen. Hvis køleskabet/svaleskabet ikke skal bruges i længere tid (f.eks. i sommerferien), skal termostaten sættes på 0. Afrim og rengør skabet, og lad lågen stå åben for at forhindre dårlig lugt og mugdannelse. DK - 9 -

12 DEL 6. BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET Denne præsentation er kun beregnet til information om delene på apparatet. Delene kan variere afhængigt af modeltype. 1) TOP-TABLE 2) KØLESKABSHYLDE 3) HYLDE OVER GRØNTSAGSSKUFFE 4) GRØNTSAGSSKUFFE 5) JUSTERBARE STILLEBEN 6) FLASKEHOLDER 7) ÆGGEHOLDER 8) ØVERSTE HYLDE 9) LYSKONTAKT 10) TERMOSTATBOKS DK

13 INNHOLD FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Anbefalinger Installere og slå på kjøleskapet Før kjøleskapet slås på ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Avriming Skifte lyspære TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Hengsle om døren FØR DU RINGER ETTER SERVICE KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING NO

14 DEL 1. FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Hvis modellen inneholder R600a se merkeplaten på innsiden av kjøleskapet (kjølevæske) en naturlig gass som er miljøvennlig, men også antennelig. Under transport og installering av kjøleskapet må det sørges for at ingen av komponentene i kretsen skades. Hvis det oppstår skader, må du unngå åpen ild eller antenningskilder og lufte rommet der kjøleskapet er plassert, i et par minutter. Ikke bruk annet utstyr til å fremskynde avrimingen. Ikke bruk elektrisk utstyr inne i kjøleskapet. Dersom produktet skal erstatte et gammelt kjøleskap med lås, må du ødelegge eller fjerne låsen for å forhindre at barn kan stenges inne under lek. Gamle kjøleskap og frysere som inneholder gasser og kjølevæske, må kastes i henhold til lokale forskrifter. Uttjente hvitevarer kan leveres inn på avfallsstasjoner. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren dersom du har spørsmål. Pass på at ikke rørene i kjølekretsen skades på vei til avfallsstasjonen. VIKTIG: Les brukerveiledningen før du installerer og slår på kjøleskapet. Produsenten er ikke ansvarlig for uriktig installering og bruk. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/ 96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. NO

15 Anbefalinger Advarsel: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre kunstige midler for å akselerere avisingsprosessen. Ikke bruk elektriske apparater i matlagringen til apparatet. Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri. Pass på så du ikke skader kjøleskapets kjølekrets. Ikke bruk adaptere eller multistøpsler som kan forårsake overoppheting eller brann. Ikke koble til gamle, skadede strømledninger. Ikke vri eller bøy ledningen. Ikke la barn leke med kjøleskapet. Barn må ALDRI sitte på skuffene eller henge på døren. Ikke bruk skarpe metallgjenstander til å fjerne is i fryserommet. Dette kan punktere kjølevæskekretsen og forårsake ugjenkallelig skade på kjøleskapet. Ikke koble til strømledningen hvis du er våt på hendene. Ikke plasser beholdere (glassflasker eller hermetikkbokser) med væske i fryserommet, spesielt væske med gasser, ettersom de kan sprekke når de fryser. Flasker som inneholder væske med høy alkoholprosent, må tettes godt og plasseres stående i kjøleskapet. Ikke berør kjøleflatene, spesielt ikke med våte hender ettersom du kan bli brent eller skadet. Ikke spis is som akkurat er tatt ut av fryseren. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt opplæring eller instruks i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet. NO

16 Installere og slå på kjøleskapet Kjøleskapet kan kobles til V eller Vog 50 Hz. Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten på kjøleskapet, stemmer overens med nettspenningen. Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningen på merkeplaten er i samsvar med nettspenningen. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. Hvis stikkontakten ikke er jordet, anbefaler vi at du kontakter en elektriker. Støpselet må være lett tilgjengelig når kjøleskapet er satt på plass. Produsenten er ikke ansvarlig for tilkobling til en stikkontakt som ikke er jordet. Ikke utsett kjøleskapet for direkte sollys. Kjøleskapet må ikke brukes utendørs eller i regn. Plasser kjøleskapet i avstand fra varmekilder og på et sted med god ventilering. Kjøleskapet skal plasseres minst 50 cm fra radiatorer, gass- eller kullovner og 5 cm fra elektriske ovner. Det bør være minst 15 cm klaring over kjøleskapet. Ikke plasser mange og tunge ting oppå kjøleskapet. Dersom kjøleskapet plasseres ved siden av et annet kjøleskap eller en fryser, bør det være minst 2 cm mellom dem for å unngå kondens. Ikke sett varm mat eller varme skåler på topplaten. Dette kan skade topplaten. Monter avstandsstykkene til kondensatoren på baksiden av kjøleskapet for å forhindre at det kommer for nær veggen og for å sikre god ytelse. Kjøleskapet må stå støtt på et jevnt underlag, Bruk justeringsføttene til å kompensere for ujevnt underlag. Utsiden av kjøleskapet og tilbehøret rengjøres med lunkent vann og flytende såpe. Vask innsiden med lunkent vann og tilsatt litt natron. Sett på plass tilbehøret når det er tørt. Før kjøleskapet slås på Vent tre timer før du kobler kjøleskapet til stikkontakten for å sikre korrekt drift. Det kan hende at kjøleskapet avgir en lukt første gang du slår det på. Den forsvinner når kjøleskapet begynner å avkjøle. NO

17 DEL 2. ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten Termostaten regulerer den innvendige temperaturen i kjøleavdelingen og fryserommet automatisk. Hvis du vil ha lavere temperatur, vrir du bryteren fra posisjon 1 til 5. Posisjon 0 viser at termostaten er stengt og kjøleskapet kjøler ikke. For kortsiktig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til posisjonen mellom minimum og maksimum (1 3). For langvarig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til midtposisjon (3 4). Merk at romtemperaturen, temperaturen på maten du skal oppbevare, og hvor ofte døren åpnes, virker inn på temperaturen i kjøleskapet. Endre temperaturinnstillingene ved behov. Første gang du slår på kjøleskapet bør du la det kjøle i 24 timer til det har nådd ønsket temperatur. Unngå å åpne døren for ofte og plassere for mye mat i det i løpet av denne perioden. Hvis kjøleskapet er slått av eller koblet fra, må du la det gå fem minutter før du slår det på igjen eller kobler det til for å unngå at kompressoren blir skadet. Disse kjøleskapene har ikke fryseavdeling, men kan avkjøles inntil 4 6 o C. NO

18 DEL 3. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Trekk ut støpselet før rengjøring. Ikke hell vann i kjøleskapet. Kjøleavdelingen bør rengjøres med jevne mellomrom med lunkent vann som er tilsatt natron. Rengjør delene med vann tilsatt rengjøringsmiddel. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Ikke bruk slipemidler, løsemidler eller såpe. Skyll grundig med rent vann og tørk godt av etter rengjøring. Koble deretter til kjøleskapet igjen. Husk på å være tørr på hendene når du kobler til. Rengjør kondensatoren med en børste et par ganger i året for å opprettholde lavt strømforbruk og øke produktiviteten. NO

19 Avriming Kjøleskapet avrimer automatisk. Vannet samles opp i smeltevannsbeholderen og fordamper raskt. Smeltevannsbeholderen og dreneringsrøret bør rengjøres med jevne mellomrom for at vannet ikke skal samle seg nederst i kjøleskapet i stedet for å renne ut. Du kan også helle ½ glass vann i røret for å rengjøre det. Skifte lyspære Slik skifter du lyspære: DEL Koble kjøleskapet fra stikkontakten. 2. Trykk på krokene på siden av dekselet til lyspæren og fjern dekselet. 3. Bytt ut lyspæren med en ny som ikke er sterkere enn 15 W. 4. Sett på plass dekselet, og vent fem minutter før du kobler til kjøleskapet igjen. TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Transportere og flytte kjøleskapet Bruk originalemballasjen og polystyren. Under transport bør kjøleskapet være festet med en bred strips eller et tau. Følg anvisningene på pappesken under transport. Før kjøleskapet transporteres eller flyttes, må alle bevegelige deler (f.eks. hyller, lokk) tas ut eller festes med teip. Hengsle om døren (På noen modeller) Kontakt serviceavdelingen dersom du ønsker å hengsle om døren. NO

20 DEL 5. FØR DU RINGER ETTER SERVICE Dersom kjøleskapet ikke virker slik det skal, kan det skyldes en ubetydelig detalj. Kontroller derfor følgende før du ringer etter service, det kan være både lønnsomt og tidsbesparende. Hvis ikke kjøleskapet virker: Kontroller at strømmen er koblet til hovedsikringen ikke er koblet ut termostaten ikke står i posisjon 0 stikkontakten har nok spenning. Dette kan gjøres ved at du kobler et annet apparat som du vet virker, til samme stikkontakt. Hvis kjøleskapet ikke virker som det skal: Kontroller at det ikke er overbelastet døren er lukket godt igjen det ikke er støv på kondensatoren det er nok plass rundt på sidene og bak Hvis kjøleskapet bråker: Kjølevæsken som sirkulerer i kjølekretsen, kan avgi litt lyd (boblelyd) også når kompressoren ikke er i gang. Dette er helt normalt. Dersom du hører andre lyder, kan du kontrollere at: kjøleskapet er i vater det ikke står noe inntil baksiden noe på kjøleskapet ikke vibrerer Hvis det er vann nederst i kjøleskapet: Kontroller at dreneringsrøret for smeltevann ikke er tett (bruk dreneringsproppen til å rense røret) Anbefalinger Av plassbesparende årsaker og for å gi kjøleskapet et penere utseende, er kjølekretsen plassert i bakveggen i kjøleskapet. Når kjøleskapet er i bruk, dekkes veggene med rim eller vanndråper avhengig av om kompressoren går eller ikke. Dette er helt normalt. Kjøleskapet bør avrimes hvis det danner seg et tykt lag is på veggene. Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på en stund (f.eks. i ferier), setter du termostatbryteren på 0. Avrim og rengjør kjøleskapet og la døren stå åpen slik at det ikke dannes mugg og ubehagelig lukt. NO

21 DEL 6. KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING Denne presentasjonen er kun til informasjon om apparatets deler. Delene kan variere avhengig av apparatmodellen. 1) TOPPLATE 2) KJØLESKAPSHYLLE 3) LOKK TIL SKUFF 4) SKUFF 5) JUSTERINGSFØTTER 6) FLASKEHYLLE 7) EGGHOLDER 8) SMØR- OG OSTEHYLLE 9) LYSBRYTER 10) TERMOSTATBOKS NO

22 Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK...21 Säkerhetsinstruktioner Rekommendationer Installation och start Innan start OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat RENGÖRNING OCH SKÖTSEL...24 Avfrostning Byte av glödlampa TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP...25 Ändra dörrhängning INNAN DU RINGER EFTER SERVICE...25 KYLSKÅPETS OLIKA DELAR...27 SE

23 DEL 1. INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK Säkerhetsinstruktioner Obs: Modellen innehåller R600a (kylisobutan), naturlig gas som är mycket miljövänlig men även brandfarlig. Vid transport och installation måste försiktighet iakktas så att ingen av kylkretsens komponenter skadas. I händelse av skada måste du undvika öppen eld eller gnistkällor och ventilera rummet där apparaten är placerad under några minuter. Varning: Täpp inte till några ventilationsöppningar. Använd inga mekaniska enheter för att skynda på avfrostningen. Använd inga elektriska produkter inuti kylen eller frysen. Om denna apparat ska ersätta en gammal, utrustad med ett lås, spärr eller liknande, se till att följa säkerhetsanvisningarna för att undvika att barn blir inlåsta utrustningen och för att undvika olyckor. Gamla kylar och frysar innehåller en kylgas som består av isoleringsmaterial och CFC. Se därför till att du iakktar försiktighet och tar hänsyn till miljön när du kasserar din gamla apparat. Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning. Rekommendationer Varning! Använd inte mekaniska enheter eller andra artificiella medel för att påskynda tiningsprocessen. Använd inte elektriska enheter i enheten. Håll enhetens ventilationsöppningar fria från hinder. Skada inte kylningskretsen. Tillse att installation sker tillförlitligt. Använd godkänd förlängningskabel om så sker. Böj eller bryt inte kabeln, placera den inte så att skavsår kan ske. Låt inte barn leka med skåpet. Sitt aldrig på dörren. Använd inga skarpa verktyg vid avfrostning eller annat som kan skada ytskiktet inuti skåpet. Drag inte ut stickkontakten med våta händer. Frys inte in i slutna kärl som kan frostsprängas vid frysningen. Vätskor innehållande alkohol måste placeras vertikalt. Ta inte på kylelementen då du lätt kan fastna. Ät inte avfrostad is. SE

24 Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs, om de inte har fått instruktioner om annat och en person i så fall övervakar dem ur säkerhetssynpunkt. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd fackman. Installation och start Tillverkare eller säljare ansvarar icke för felaktig installation. Kylskåpet ska anslutas till VAC 50 Hz. Kontrollera märkskylt på skåp så att det överensstämmer med vad som finns i uttaget där det ska anslutas. Får endast anslutas till jordat uttag. Placera inte skåpet i direkt solljus. Endast för inomhusbruk. Placera inte intill heta ytor (minst 50 cm). Skåpet måste ha god ventilation runt om (minst 5cm). 15cm fri luftspalt ovanför skåp. Placera inga tunga föremål på skåpet. Placeras skåpet intill ett annat kylskåpet ska det finnas 2cm luft mellan för att förhindra kondens. Placera inte varma kärl på skåpet då detta kan skada ytan. Använd grytunderlägg. Montera distans på baksidan så att skåpet inte av misstag skjuts för nära vägg. Skåpet måste stå stadigt på golvet. Justera vid behov de två främre fötterna. Rengör med vatten och svag diskmedelslösning (ej parfymerat). Innan start Vänta 3 timmar innan du ansluter skåpet från det att du fått det på plats. Viss lukt kan förekomma vid start. Detta försvinner då kylningen startar. SE

25 DEL 2. OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat Termostaten reglerar automatiskt förvaringstemperaturen i kylskåpet. Genom att vrida vredet från position 1 5 erhålls gradvis lägre temperatur. «0» Avstängt läge ingen kyleffekt på. För kortvarig matförvaring i kylskåpet kan vredet ställas mellan min.- och medelposition. (1 3) För långvarig matförvaring sätt vredet i medelpositionen. (3 4) OBS: Omgivande rumstemperatur, temperaturen på nyss inlagt livsmedel och hur ofta dörren öppnas, påverkar temperaturen i kylskåpet. När så önskas ändra termostatinställningen. Vid igångsättning första gången; för att erhålla bästa möjliga kylningsgrad bör apparaten gå kontinuerligt under 24 timmar innan rätt termostatposition ställs in. Under kylningsperioden undvik att öppna dörren eller att fylla upp med mycket livsmedel. Om enheten stängs av eller kopplas ur bör minst 5 minuter förflyta innan återstart av enheten för att förebygga skador på kompressorn. Kylskåp (svalskåp) saknar frysfack, men kan kyla ned till 4 6 C. SE

26 DEL 3. RENGÖRNING OCH SKÖTSEL Drag ut sladden vid rengörning. Rengör inte med rinnande vatten. Använd vatten och diskmedel (ej parfymerat) för skåpets insida. Lösa tillbehör får ej maskindiskas. Använd inga slipande medel på någon yta eftersom denna då skadas. Drag fram skåpet och rengör baksidan två gånger per år. Avfrostning Avfrostning sker automatiskt. Vattnet leds till behållare ovanför kompressor där det avdunstar. Vattenränna och avloppsrör för avfrostningsvattnet måst hållas rena och öppna. Avfrostningen fungerar ej annars. SE

27 Byte av glödlampa Byte av glödlampa i kylskåpet; 1. Drag ut nätsladden. 2. Tryck samman hakarna och ta bort skyddskåpan. 3. Byt lampa till samma sort (max 15W). 4. Sätt tillbaka lampkåpan och anslut kylskåpet efter 5 min. DEL 4. TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP Transport och flytt av skåp Bästa förpackning är det emballage som skåpet kom i. Försök att återanvända. Under transport ska skåpet surras med surrningsband eller rep. Innan flytt sker ska lösa delar inne i skåpet tejpas fast så dessa ej skakar loss eller skadas. Ändra dörrhängning (På vissa modeller) Behöver du ändra dörrhängning, kontakta lokal service för hjälp. DEL 5. INNAN DU RINGER EFTER SERVICE Om apparaten inte fungerar ordentligt kan orsaken vara ett litet fel. Kontrollera därför följande innan du kontaktar service och spar tid och pengar. "När du kontaktar service så var noga med att ha modelltyp och modellnummer till hands, se bild". Uppgifterna finns på apparatens typskylt som du hittar på skåpets innevägg" Vad gör du om aparaten inte fungerar ; Kontrollera ; Om det finns ström, Om huvudströmbrytaren i ditt hem är frånslagen, SE

28 Om termostatens läge är «0», Om eluttaget fungerar. För att kontrollera detta genom att ansluta en annan elektrisk produkt till eluttaget som du vet fungerar. Vad gör du om apparaten inte fungerar optimalt; Kontrollera ; Så att du inte har överbelastat enheten Så att dörrarna är ordentligt stängda Så att inget damm finns på kondensatorn Så att tillräckligt utrymme finns på baksidan och på sidan av apparaten Om du hör oljud ; Kylgasen som cirkulerar i kylkretsen kan avge ett bubblande ljud, även om kompressorn inte är igång. Detta är helt normalt. Om du hör andra ljud, kontrollera ; Så att apparaten står jämnt Så att ingenting vidrör baksidan Så att inga saker ligger ovanpå apparaten och vibrerar Är apparaten tillräckligt kall; Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på typskylten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommernderas inte. Klimatklass T ST N SN Rumstemperatur ( C) Mellan 16 och 43 ( C) Mellan 16 och 38 ( C) Mellan 16 och 32 ( C) Mellan 10 och 32 ( C) (*) Uppfyller standarderna TS EN ISO 15502, Tropisk klass har definierats endast för rumstemperaturer mellan 16 C och 43 C. Om vatten finns i de nedre delarna av apparaten Kontrollera ; Att dräneringshålet för avfrostningsvatten inte är igensatt (Använd dräneringspluggen för att rengöra dräneringshålet) Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/ EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. SE

29 DEL 6. KYLSKÅPETS OLIKA DELAR Den här presentationen är endast till i informationssyfte för enhetens delar. Delarna kan variera beroende på modell. 1) BÄNKSKIVA 2) KYLSKÅPSHYLLA 3) GLASHYLLA (SÄKERHETSGLAS) 4) GRÖNSAKSLÅDA 5) JUSTERBARA FÖTTER 6) FLASKHYLLA 7) ÄGGHÅLLAREN 8) OST & SMÖR HYLLA 9) LIGHT knappen 10) KYLSKÅP LIGHT & TERMOSTAT SE

30 Sisällys ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ...29 Turvallisuusohjeita Suosituksia Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Ennen päällekytkemistä TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET...32 Termostaatin säätäminen PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO...33 Huurteen sulattaminen Sisävalon lampun vaihtaminen KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Oven avautumissuunnan vaihtaminen ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON LAITTEEN OSAT JA OSASTOT...37 FI

31 OSA 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ Turvallisuusohjeita Laitteen jäähdytysneste on erittäin ympäristöystävällistä mutta helposti syttyvää luonnonkaasua, mikäli laitteen arvokyltissä (laitteen sisällä) on merkintä R600a. Laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa on pidettävä huolta siitä, että mikään jäähdytysjärjestelmän osa ei pääse vaurioitumaan. Mikäli laite vaurioituu, vältä avoliekkiä ja muita syttymislähteitä sekä tuuleta huonetta kunnollisesti muutaman minuutin ajan. Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita tehokeinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi. Älä käytä sähkölaitteita tämän laitteen sisällä. Mikäli tällä laitteella korvataan vanha, lukolla varustettu laite, riko tai poista lukko ennen laitteen varastoimista varmistaaksesi, että lapset eivät laitteella mahdollisesti leikkiessään lukitse itseään laitteen sisään. Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristysaineita ja jäähdytysnesteitä, jotka on hävitettävä asiantuntemuksella. Jätä laitteen hävittäminen paikallisen, asiantuntevan jätehuoltoyhtiön hoidettavaksi ja ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi, mikäli sinulla on jotain kysymistä. Pidä huolta siitä, että vanhan laitteen jäähdytyslaitteisto ei rikkoudu myöskään varastoinnin aikana ennen kuin jätehuoltoyhtiö ehtii hakea laitteen pois. TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja kytkemistä päälle. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat laitteen asentamisesta ja käyttämisestä muulla tavalla kuin mitä tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella. FI

32 Suosituksia Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. Pidä laitteen tuuletusaukot avoimina. Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä. Älä käytä sovittimia tai johtoja, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista tai palovaaran. Älä kytke vanhoja, kiertyneitä tai kuluneita verkkojohtoja. Älä kierrä tai taivuttele verkkojohtoa. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lasten ei saa koskaan antaa istua hyllyillä ta riippua ovesta. Älä käytä teräviä metalliesineitä jään irrottamiseksi pakastinosasta, koska ne voivat puhkaista tai vioittaa laitteen osia ja näin aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja. Älä koske virtajohtoon kosteilla käsillä. Älä laita pakastimeen nesteitä sisältäviä astioita (lasipulloja tai säilykepurkkeja), etenkään mikäli neste on kaasumaista, koska astia voi rikkoutua pakastuksen aikana. Korkean alkoholiprosentin omaavia nesteitä sisältävät pullot on suljettava kunnolla ja asetettava jääkaappiin pystyasentoon. Älä koskettele jäähdytyspintoja varsinkaan kosteilla käsillä, koska voit saada palovamman tai satuttaa itsesi. Älä syö jäätä, joka on vast ikään otettu pakastimesta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän sähköasentajan on vaihdettava johto. FI

33 Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Tämä laite kytketään V tai V, 50 Hz:n verkkovirtaan. Tarkista laitteen arvokilvestä, että käyttöjännite vastaa paikallista verkkovirtaa. Varmista ennen verkkojohdon kytkemistä, että kotisi verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä olevaa jännitettä. Kytke pistotulppa kunnolla asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli pistotulppa ei mene pistorasiaan tulpan rakennetta muuntelematta, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Pistotulppaan tulisi päästä käsiksi myös laitteen ollessa lopullisessa sijoituspaikassaan. Valmistaja ei ole vastuussa tässä käyttöohjeessa annettujen maadoitukseen liittyvien ohjeiden noudattamiseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä käytä laitetta ulkona äläkä altista sitä sateelle tai kosteudelle. Sijoita laite etäälle lämmönlähteistä ja hyvin tuulettuvaan paikkaan. Jääkaapin tulee olla vähintään 50 cm:n päässä lämpöpattereista ja kaasu-, hiili- tai puuhelloista ja 5 cm:n etäisyydellä sähköhelloista. Laitteen yläpuolelle on jätettävä ainakin 15 cm tyhjää tilaa. Älä laita laitteen päälle painavia esineitä tai muuten paljon painoa. Mikäli laite sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen niiden väliin on jätettävä vähintään 2 cm tyhjää tilaa kosteuden tiivistymisen välttämiseksi. Älä laita kuumaa ruokaa tai astioita laitteen päälle, koska päällyslevy voi vaurioitua. Kiinnitä muoviset seinärajoittimet laitteen takana oleviin jäähdytinsäleisiin estääksesi laitteen joutumista liian lähelle seinää ja varmista näin laitteen kunnollinen toiminta. Laitteen on seistävä lattialla tukevasti ja suorassa. Käytä säädettäviä jalkoja lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi. Laitteen ulkopinnat ja kalusteet puhdistetaan nestemäistä saippuaa sisältävällä vedellä. Sisäpinnat puhdistetaan haalealla, hieman leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti) sisältävällä vedellä. Laita osat paikalleen niiden kuivuttua. Ennen päällekytkemistä Odota noin 3 tuntia ennen laitteen kytkemistä päälle sen kunnollisen toiminnan varmistamiseksi. Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen kerran siitä saattaa tulla hajua. Haju häviää laitteen alettua kylmetä. FI

34 OSA 2. TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET Termostaatin säätäminen Termostaatti säätelee automaattisesti jääkaapin ja pakastimen sisätilojen lämpötilan. Sisätilan lämpötila saadaan kylmemmäksi kiertämällä säädintä asennosta 1 asentoa 5 kohti. «0»-asento osoittaa termostaatin olevan suljettu ja näin laite ei siis kylmene. Säilyttääksesi ruokaa jääkaappi lyhyen aikaa voit asettaa säätimen pienimmän ja keskiasennon välille (1-3). Ruuan pitkäaikainen säilyttäminen jääkaappi edellyttää säätimen asettamista keskiasentoon (3-4). Huomaa; ulkoinen lämpötila, sisään laitetun ruuan lämpötila ja laitteen oven avaamistiheys vaikuttavat jääkaapin sisälämpötilaan. Muuta tarvittaessa termostaatin asetusta. Kytkettäessä laite päälle sen on annettava olla toiminnassa vuorokauden ajan ennen kuin se on kylmennyt riittävästi. Älä tässä vaiheessa avaa ovea kovin usein äläkä vielä laita sinne kovin paljon ruokaa. Mikäli laite kytketään pois päältä tai pistotulppa irrotetaan pistorasiasta, sinun on odotettava 5 minuuttia ennen virran kytkemistä uudelleen päälle tai pistotulpan työntämistä pistorasiaan, jotta vältetään kompressorin vaurioituminen. Viileäkaapit (kylmäkaapit) ei pakastinosaa mutta kylmentävät 4-6 C saakka. FI

35 OSA 3. PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO Irrota laite verkosta ennen puhdistuksen aloittamista. Älä puhdista laitetta kaatamalla siihen tai sen päälle vettä. Jääkaappi on ajoittain puhdistettava sisältä haalealla vedellä, johon on sekoitettu leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti). Puhdista kalusteet erillään astianpesuaineella ja vedellä. Älä puhdista niitä astianpesukoneessa. Älä käytä hankaavia tuotteita, liuottimia tai saippuoita. Puhdistuksen jälkeen huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kun puhdistus on suoritettu, kytke pistotulppa pistorasiaan kuivin käsin. Jäähdytysritilä on puhdistettava harjalla vähintään kaksi kertaa vuodessa säästääksesi energiaa ja taataksesi laitteen tehokkaan toiminnan. FI

36 Huurteen sulattaminen Jääkaappiosan huurteen poistaminen tapahtuu automaattisesti käytön aikana; haihdutuskouru kerää sulamisveden ja vesi haihtuu automaattisesti. Haihdutuskouru ja sulamisveden valumareikä tulisi puhdistaa ajoittain, jotta vesi pääsee valumaan ulos eikä keräänny jääkaapin pohjalle. Voit puhdistaa reiän myös kaatamalla siihen ½ lasillista vettä. Sisävalon lampun vaihtaminen Jääkaappiosan lampun vaihtaminen suoritetaan seuraavalla tavalla; 1. Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta. 2. Irrota sisävalon kansi painamalla kannen sivuilla olevia hakasia. 3. Vaihda lamppu uuteen, jonka teho on korkeintaan 15 W. 4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja odota 5 minuuttia ennen päällekytkemistä. FI

37 OSA 4. KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Kuljetus ja sijoituspaikan vaihto Voit käyttää alkuperäisiä pakkausmateriaaleja, mikäli ne ovat vielä tallessa. Kuljetuksessa laite on sidottava leveällä hihnalla tai vahvalla köydellä. Aaltopahvilaatikkoon painettuja ohjeita on noudatettava kuljetuksen aikana. Ennen kuljetusta tai sijoituspaikan vaihtoa kaikki liikkuvat osat (vihanneslokero, hyllyt, jne.) on otettava ulos tai kiinnitettävä hihnoilla tärinän estämiseksi. Oven avautumissuunnan vaihtaminen (Eräät mallit) Mikäli haluat muuttaa oven avautumissuunnan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai maahantuojan jälkimarkkinointiyksikköön. OSA 5. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON Mikäli jääkaappisi ei toimi kunnolla saattaa kyseessä olla pikkuongelma, josta syystä sinun kannattaa ajan ja rahan säästämiseksi suorittaa alla olevat tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mitä tehdä jos jääkaappi ei toimi lainkaan; Tarkista että; Laitteeseen tulee virtaa. Kotisi päävirtakytkin ei ole pois päältä. Termostaatti ei ole asennossa «0». Pistorasia ei ole kunnossa. Varmista, että pistorasia on kunnossa kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite, jonka tiedät varmasti olevan kunnossa. Mitä tehdä jos jääkaapin teho on alhainen; Tarkista että; Et ole ylikuormittanut laitetta. Ovet ovat kunnolla kiinni. Jäähdytysritilät eivät ole pölyiset. FI

38 Laitteen takana ja sivuilla ei ole tarpeeksi tyhjää tilaa. Mikäli laite pitää kovaa ääntä; Jääkaapissa kiertävä jäähdytyskaasu saattaa joskus aiheuttaa vähän ääntä (porinaa) myös silloin, kun kompressori ei ole toiminnassa. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Mikäli äänet ovat erilaisia, tarkista että; Laite on pystysuorassa. Mikään ei kosketa laitteen takaosaa. Laitteen päällä tai sisällä olevat tavarat eivät tärise. Jos jääkaapin alaosassa on vettä; Tarkista että; Sulamisveden valumareikä ei ole tukkeutunut (Puhdista reikä huolellisesti.) Jos kaappi ei jäähdy tarpeeksi: Laite on suunniteltu toimimaan sen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Mikäli laitetta käytetään vaativimmissa olosuhteissa sen jäähdytysteho ei välttämättä ole riittävä. Ilmastoluokka Käyttölämpötila ( C) T ST N SN (*) Standardin TS EN ISO mukaan. Trooppinen luokka (T) on määritelty vain lämpötila-arvoille 16 C - 43 C. Suosituksia Tilan lisäämiseksi ja ulkonäön parantamiseksi jääkaapin «kylmennysosa» on sijoitettu jääkapin takaseinään. Laitteen ollessa päällä tälle seinälle tiivistyy huurretta tai vesipisaroita riippuen siitä, onko kompressori toiminnassa vai ei. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Laite on sulatettava vain siinä tapauksessa, että seinään muodostuu erityisen paksu kerros huurretta. Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana), aseta termostaatin säädin asentoon «0». Sulata ja puhdista jääkaappi ja jätä sen ovi auki estääksesi homeen ja hajun muodostumisen. FI

39 OSA 6. LAITTEEN OSAT JA OSASTOT ) YLÄTASO 2) JÄÄKAAPIN HYLLY Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan. 3) VIHANNESLOKERON KANSI (TURVALASI) 4) VIHANNESLOKERO 5) SÄÄDETTÄVÄT JALAT 6) PULLOTELINE 7) JÄÄKUUTIOASTIA 8) JUUSTO & VOITA HYLLY 9) VALOPAINIKETTA 10) JÄÄKAAPPI VALO & TERMOSTAATTIKOTELOON FI

40

KØLESKAB MED TABLE-TOP. Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE. Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL. Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI

KØLESKAB MED TABLE-TOP. Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE. Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL. Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI Käyttöohje CW 140 M INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP. Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE. Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL. Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI

KØLESKAB MED TABLE-TOP. Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE. Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL. Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP OCH SVAL Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI JA VIILEÄKAAPPI Käyttöohje CW 140 M A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning KØLESKAB K130W HN 8561 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere