KØLESKAB MED TABLE-TOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESKAB MED TABLE-TOP"

Transkript

1 KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Anbefalinger... 3 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet... 4 Før du tænder køleskabet/svaleskabet... 4 FUNKTIONER OG MULIGHEDER...5 Termostatindstilling... 5 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...6 Afrimning... 7 Svaleskabe... 7 Udskiftning af pæren i kølerummet... 7 TRANSPORT OG FLYTNING...8 Sådan ændres lågens åbningsretning... 8 FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET...8 BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET DK - 1 -

4 DEL 1. FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsanvisninger Se på mærkepladen i køleskabet/svaleskabet, om det indeholder R600e (kølemidlet isobutan), en naturlig gasart, der er meget miljøvenlig, men letantændelig. Sørg for ikke at beskadige nogen dele af kølemidlets kredsløb under transport og installation af køleskabet/svaleskabet. I tilfælde af beskadigelse skal du undgå åben ild eller antændelseskilder samt lufte ud i det lokale, hvor køleskabet/svaleskabet er placeret, i nogle minutter. Anvend ikke mekaniske hjælpemidler eller lignende til at fremskynde afrimningsprocessen. Undgå at bruge elektriske apparater i opbevaringsrummet. Hvis du i forbindelse med anskaffelsen af køleskabet/svaleskabet skal bortskaffe et andet køleskab/svaleskab, skal du ødelægge eller afmontere alle lukke- og låsemekanismer på det gamle skab for at undgå, at børn kommer til at lukke sig selv inde i skabet under leg. Gamle køleskabe og frysere indeholder isoleringsgas og kølemiddel, der skal bortskaffes på den korrekte måde. Bortskaffelse af køleskabet/svaleskabet skal ske på en godkendt genbrugsstation i henhold til de gældende regler for bortskaffelse af miljøfarligt affald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du har spørgsmål. Sørg for, at køleskabets/svaleskabets kølemiddelkredsløb ikke beskadiges, før skabet transporteres til genbrugsstationen. VIGTIGT! Læs denne vejledning, før du installer og tænder køleskabet/svaleskabet. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert installation og brug som beskrevet i denne vejledning. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. DK - 2 -

5 Anbefalinger Advarsel: Brug ikke mekanisk udstyr eller andre kunstige midler til at forcere afrimningen. Anvend ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum. Hold apparatets ventilationsåbninger fri. Undgå at beskadige køleskabets kølekredsløb. Undgå at bruge adaptere eller shunts, der kan forårsage overophedning eller brand. Tilslut ikke gamle, slidte netledninger. Undgå at sno og bøje ledningerne. Lad ikke børn lege med køleskabet/svaleskabet. Børn må ALDRIG sidde på skufferne eller hænge i lågen. Undgå at bruge skarpe metalgenstande ved fjernelse af is i frostboksen, da de kan punktere kølemiddelkredsløbet og beskadige køleskabet/svaleskabet, så det ikke kan repareres. Tilslut ikke køleskabet/svaleskabet med våde hænder. Anbring ikke beholdere (glasflasker eller metalbeholdere) med væske, særligt gasholdige væsker, i frostboksen, da beholderen kan eksplodere under frysningen. Flasker, der indeholder en høj procentdel alkohol, skal lukkes tæt til og anbringes lodret i køleskabet. Berør ikke frosne overflader med våde hænder, da det kan beskadige huden. Undgå at spise is, som lige er taget ud af frostboksen. Apparatet er ikke beregnet for personer (inkl. børn), der er fysisk eller mentalt handicappede, der mangler erfaring eller viden, medmindre de bliver overvåget eller får undervisning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis kraftledningen er skadet, skal den erstattes af producenten eller dennes servicebefuldmægtigede eller udnævnte person. DK - 3 -

6 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet Dette køleskab/svaleskab er beregnet til V eller V og 50 Hz. Kontroller, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, skal du kontrollere, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis stikket ikke har jordforbindelse, eller hvis stikket ikke passer, anbefales det at tilkalde en autoriseret elektriker. Stikkontakten skal være tilgængelig, efter at køleskabet/ svaleskabet er sat på plads. Producenten er ikke ansvarlig for manglende jordforbindelse som beskrevet i denne vejledning. Placer ikke køleskabet/svaleskabet et sted, hvor det udsættes for direkte sollys. Køleskabet/svaleskabet må ikke placeres udendørs eller udsættes for regn. Placer køleskabet/svaleskabet langt fra varmekilder i et lokale med god udluftning. Køleskabet/svaleskabet skal placeres mindst 50 cm fra varmeapparater og gaskomfurer og mindst 5 cm fra elektriske komfurer. Sørg for, at afstanden fra oversiden af køleskabet/svaleskabet til eventuelle skabe er mindst 15 cm. Placer ikke tunge eller mange ting på køleskabet/svaleskabet. Hvis køleskabet placeres ved siden af et andet køleskab/ svaleskab eller en fryser, skal afstanden mellem de to apparater være mindst 2 cm for at forhindre kondensering. Anbring ikke meget (!) varme madvarer eller skåle oven på køleskabet/svaleskabet. Det kan beskadige skabets table-top. Monter afstandsstykkerne på kondensatoren bag på køleskabet/svaleskabet for at forhindre, at det står op ad væggen. Køleskabet/svaleskabet skal stå stabilt og lige. Brug de justerbare skruer under køleskabet, hvis gulvet er skævt. Ydersiden af køleskabet/svaleskabet og det indvendige tilbehør skal rengøres med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Indersiden af skabet skal rengøres med en blanding bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Placer tilbehøret i køleskabet/svaleskabet igen, når du har tørret det af. Før du tænder køleskabet/svaleskabet Vent tre timer, før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, for at sikre at det fungerer korrekt. Køleskabet/svaleskabet kan afgive lugt, når det tændes første gang. Lugten forsvinder, når køleskabet/svaleskabet begynder at køle. DK - 4 -

7 DEL 2. FUNKTIONER OG MULIGHEDER Termostatindstilling Termostaten styrer automatisk temperaturen i kølerummet og frostboksen. Knappen kan drejes fra 1 mod 5, hvis temperaturen skal være lavere. 0 angiver, at termostaten er lukket, og at køle- og frysefunktionen er deaktiveret. Ved korttidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 1 og 3. Ved langtidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 3 og 4. Bemærk, at den omgivende temperatur, de ferske madvarers temperatur og den hyppighed, hvormed køleskabets låge åbnes, påvirker temperaturen i kølerummet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre temperaturindstillingen. Når du tænder køleskabet/svaleskabet første gang, skal det køre uafbrudt i 24 timer, før køletemperaturen er passende. Undgå så vidt muligt at åbne køleskabets/svaleskabets låge og at placere en stor mængde madvarer i det i denne periode. Hvis køleskabet/svaleskabet er slukket, eller hvis stikket er taget ud, skal der gå mindst fem minutter, før du tænder skabet eller sætter stikket i igen, da kompressoren ellers kan beskadiges. Svaleskabe har ingen frostboks, men temperaturen kan nå ned på 4-6 C. DK - 5 -

8 DEL 3. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør ikke køleskabet/svaleskabet med rindende vand. Kølerummet skal rengøres regelmæssigt med en opløsning bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Rengør tilbehøret separat med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Rengør dem ikke i opvaskemaskinen. Brug ikke produkter, opvaskemidler eller sæbe, der indeholder slibemiddel. Skyl med rent vand, og tør af. Når du er færdig med rengøringen, skal du sætte stikket i igen med tørre hænder. Du skal rengøre kondensatoren med en børste en gang om året for at reducere energiforbruget og øge køleskabets/svaleskabets ydeevne. DK - 6 -

9 Afrimning Svaleskabe Afrimning sker automatisk i kølerummet, mens svaleskabet er i brug. Afrimningsvandet samles i fordampningsbakken og fordamper automatisk. Fordampningsbakken og afløbshullet skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at forhindre, at vandet samles i bunden af svaleskabet i stedet for at løbe ud. Du kan også hælde et halvt glas vand ned i afløbshullet for at rengøre det indvendigt. Udskiftning af pæren i kølerummet Fremgangsmåde 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tryk på krogene på siderne af pærens dæksel, og tag dækslet af. 3. Udskift pæren med en anden pære på højst 15 W. 4. Sæt dækslet på plads igen, og vent fem minutter, inden du tilslutter køleskabet/ svaleskabet. DK - 7 -

10 DEL 4. TRANSPORT OG FLYTNING Transport og flytning Den oprindelige emballage og polystyrenstykkerne kan eventuelt gemmes. Under transport skal køleskabet/svaleskabet holdes på plads med et stærkt reb eller lignende. De regler, der er angivet på papkassen, skal overholdes under transport. Før transport eller flytning, skal alle udtagelige dele (f.eks. hylder og grøntsagsskuffe) fjernes eller bindes fast for at forhindre, at de bliver rystet rundt. Sådan ændres lågens åbningsretning (I nogle modeller) Hvis du vil ændre lågens åbningsretning, skal du kontakte det lokale servicecenter. DEL 5. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET Hvis køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes et mindre problem. Kontroller derfor nedenstående, før du tilkalder service. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer: Der er ingen strøm. Husets hovedafbryder er slået fra. Termostaten står på 0. Stikkontakten virker ikke. Kontroller dette ved at slutte et andet apparat, som virker, til stikkontakten. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt: Du har overfyldt skabet. Lågen er ikke helt lukket. Der er støv på kondensatoren. Der er ikke tilstrækkelig afstand til siderne og bagtil. DK - 8 -

11 Årsager til, at køleskabet/svaleskabet støjer: Det kølemiddel, der cirkulerer i kølemiddelkredsløbet, kan frembringe en boblende lyd, selvom kompressoren ikke kører. Dette er helt normalt. Årsager til andre lyde: Køleskabet/svaleskabet står ikke lige. Køleskabet/svaleskabet står for tæt på væggen. Ting oven på køleskabet/svaleskabet vibrerer. Årsager til, at der er vand i bunden af køleskabet/svaleskabet: Afløbshullet er tilstoppet. Rengør det ved hjælp afløbsproppen. Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse T ST N SN Romtemperatur ( C) Mellom 16 og 43 ( C) Mellom 16 og 38 ( C) Mellom 16 og 32 ( C) Mellom 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO Anbefalinger Køledelen i køleskabe/svaleskabe er placeret inde i kølerummets bagvæg af pladsmæssige og æstetiske årsager. Når køleskabet/svaleskabet kører, er bagvæggen dækket af frost eller vanddråber, afhængigt af om kompressoren kører eller ej. Dette er helt normalt. Skabet skal kun afrimes, hvis der har dannet sig et tykt lag is på bagvæggen. Hvis køleskabet/svaleskabet ikke skal bruges i længere tid (f.eks. i sommerferien), skal termostaten sættes på 0. Afrim og rengør skabet, og lad lågen stå åben for at forhindre dårlig lugt og mugdannelse. DK - 9 -

12 DEL 6. BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET Denne præsentation er kun beregnet til information om delene på apparatet. Delene kan variere afhængigt af modeltype. 1) TOP-TABLE 2) KØLESKABSHYLDE 3) HYLDE OVER GRØNTSAGSSKUFFE 4) GRØNTSAGSSKUFFE 5) JUSTERBARE STILLEBEN 6) FLASKEHOLDER 7) ÆGGEHOLDER 8) ØVERSTE HYLDE 9) LYSKONTAKT 10) TERMOSTATBOKS DK

13 INNHOLD FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Anbefalinger Installere og slå på kjøleskapet Før kjøleskapet slås på ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Avriming Skifte lyspære TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Hengsle om døren FØR DU RINGER ETTER SERVICE KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING NO

14 DEL 1. FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Hvis modellen inneholder R600a se merkeplaten på innsiden av kjøleskapet (kjølevæske) en naturlig gass som er miljøvennlig, men også antennelig. Under transport og installering av kjøleskapet må det sørges for at ingen av komponentene i kretsen skades. Hvis det oppstår skader, må du unngå åpen ild eller antenningskilder og lufte rommet der kjøleskapet er plassert, i et par minutter. Ikke bruk annet utstyr til å fremskynde avrimingen. Ikke bruk elektrisk utstyr inne i kjøleskapet. Dersom produktet skal erstatte et gammelt kjøleskap med lås, må du ødelegge eller fjerne låsen for å forhindre at barn kan stenges inne under lek. Gamle kjøleskap og frysere som inneholder gasser og kjølevæske, må kastes i henhold til lokale forskrifter. Uttjente hvitevarer kan leveres inn på avfallsstasjoner. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren dersom du har spørsmål. Pass på at ikke rørene i kjølekretsen skades på vei til avfallsstasjonen. VIKTIG: Les brukerveiledningen før du installerer og slår på kjøleskapet. Produsenten er ikke ansvarlig for uriktig installering og bruk. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/ 96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. NO

15 Anbefalinger Advarsel: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre kunstige midler for å akselerere avisingsprosessen. Ikke bruk elektriske apparater i matlagringen til apparatet. Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri. Pass på så du ikke skader kjøleskapets kjølekrets. Ikke bruk adaptere eller multistøpsler som kan forårsake overoppheting eller brann. Ikke koble til gamle, skadede strømledninger. Ikke vri eller bøy ledningen. Ikke la barn leke med kjøleskapet. Barn må ALDRI sitte på skuffene eller henge på døren. Ikke bruk skarpe metallgjenstander til å fjerne is i fryserommet. Dette kan punktere kjølevæskekretsen og forårsake ugjenkallelig skade på kjøleskapet. Ikke koble til strømledningen hvis du er våt på hendene. Ikke plasser beholdere (glassflasker eller hermetikkbokser) med væske i fryserommet, spesielt væske med gasser, ettersom de kan sprekke når de fryser. Flasker som inneholder væske med høy alkoholprosent, må tettes godt og plasseres stående i kjøleskapet. Ikke berør kjøleflatene, spesielt ikke med våte hender ettersom du kan bli brent eller skadet. Ikke spis is som akkurat er tatt ut av fryseren. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt opplæring eller instruks i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet. NO

16 Installere og slå på kjøleskapet Kjøleskapet kan kobles til V eller Vog 50 Hz. Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten på kjøleskapet, stemmer overens med nettspenningen. Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningen på merkeplaten er i samsvar med nettspenningen. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. Hvis stikkontakten ikke er jordet, anbefaler vi at du kontakter en elektriker. Støpselet må være lett tilgjengelig når kjøleskapet er satt på plass. Produsenten er ikke ansvarlig for tilkobling til en stikkontakt som ikke er jordet. Ikke utsett kjøleskapet for direkte sollys. Kjøleskapet må ikke brukes utendørs eller i regn. Plasser kjøleskapet i avstand fra varmekilder og på et sted med god ventilering. Kjøleskapet skal plasseres minst 50 cm fra radiatorer, gass- eller kullovner og 5 cm fra elektriske ovner. Det bør være minst 15 cm klaring over kjøleskapet. Ikke plasser mange og tunge ting oppå kjøleskapet. Dersom kjøleskapet plasseres ved siden av et annet kjøleskap eller en fryser, bør det være minst 2 cm mellom dem for å unngå kondens. Ikke sett varm mat eller varme skåler på topplaten. Dette kan skade topplaten. Monter avstandsstykkene til kondensatoren på baksiden av kjøleskapet for å forhindre at det kommer for nær veggen og for å sikre god ytelse. Kjøleskapet må stå støtt på et jevnt underlag, Bruk justeringsføttene til å kompensere for ujevnt underlag. Utsiden av kjøleskapet og tilbehøret rengjøres med lunkent vann og flytende såpe. Vask innsiden med lunkent vann og tilsatt litt natron. Sett på plass tilbehøret når det er tørt. Før kjøleskapet slås på Vent tre timer før du kobler kjøleskapet til stikkontakten for å sikre korrekt drift. Det kan hende at kjøleskapet avgir en lukt første gang du slår det på. Den forsvinner når kjøleskapet begynner å avkjøle. NO

17 DEL 2. ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten Termostaten regulerer den innvendige temperaturen i kjøleavdelingen og fryserommet automatisk. Hvis du vil ha lavere temperatur, vrir du bryteren fra posisjon 1 til 5. Posisjon 0 viser at termostaten er stengt og kjøleskapet kjøler ikke. For kortsiktig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til posisjonen mellom minimum og maksimum (1 3). For langvarig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til midtposisjon (3 4). Merk at romtemperaturen, temperaturen på maten du skal oppbevare, og hvor ofte døren åpnes, virker inn på temperaturen i kjøleskapet. Endre temperaturinnstillingene ved behov. Første gang du slår på kjøleskapet bør du la det kjøle i 24 timer til det har nådd ønsket temperatur. Unngå å åpne døren for ofte og plassere for mye mat i det i løpet av denne perioden. Hvis kjøleskapet er slått av eller koblet fra, må du la det gå fem minutter før du slår det på igjen eller kobler det til for å unngå at kompressoren blir skadet. Disse kjøleskapene har ikke fryseavdeling, men kan avkjøles inntil 4 6 o C. NO

18 DEL 3. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Trekk ut støpselet før rengjøring. Ikke hell vann i kjøleskapet. Kjøleavdelingen bør rengjøres med jevne mellomrom med lunkent vann som er tilsatt natron. Rengjør delene med vann tilsatt rengjøringsmiddel. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Ikke bruk slipemidler, løsemidler eller såpe. Skyll grundig med rent vann og tørk godt av etter rengjøring. Koble deretter til kjøleskapet igjen. Husk på å være tørr på hendene når du kobler til. Rengjør kondensatoren med en børste et par ganger i året for å opprettholde lavt strømforbruk og øke produktiviteten. NO

19 Avriming Kjøleskapet avrimer automatisk. Vannet samles opp i smeltevannsbeholderen og fordamper raskt. Smeltevannsbeholderen og dreneringsrøret bør rengjøres med jevne mellomrom for at vannet ikke skal samle seg nederst i kjøleskapet i stedet for å renne ut. Du kan også helle ½ glass vann i røret for å rengjøre det. Skifte lyspære Slik skifter du lyspære: DEL Koble kjøleskapet fra stikkontakten. 2. Trykk på krokene på siden av dekselet til lyspæren og fjern dekselet. 3. Bytt ut lyspæren med en ny som ikke er sterkere enn 15 W. 4. Sett på plass dekselet, og vent fem minutter før du kobler til kjøleskapet igjen. TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Transportere og flytte kjøleskapet Bruk originalemballasjen og polystyren. Under transport bør kjøleskapet være festet med en bred strips eller et tau. Følg anvisningene på pappesken under transport. Før kjøleskapet transporteres eller flyttes, må alle bevegelige deler (f.eks. hyller, lokk) tas ut eller festes med teip. Hengsle om døren (På noen modeller) Kontakt serviceavdelingen dersom du ønsker å hengsle om døren. NO

20 DEL 5. FØR DU RINGER ETTER SERVICE Dersom kjøleskapet ikke virker slik det skal, kan det skyldes en ubetydelig detalj. Kontroller derfor følgende før du ringer etter service, det kan være både lønnsomt og tidsbesparende. Hvis ikke kjøleskapet virker: Kontroller at strømmen er koblet til hovedsikringen ikke er koblet ut termostaten ikke står i posisjon 0 stikkontakten har nok spenning. Dette kan gjøres ved at du kobler et annet apparat som du vet virker, til samme stikkontakt. Hvis kjøleskapet ikke virker som det skal: Kontroller at det ikke er overbelastet døren er lukket godt igjen det ikke er støv på kondensatoren det er nok plass rundt på sidene og bak Hvis kjøleskapet bråker: Kjølevæsken som sirkulerer i kjølekretsen, kan avgi litt lyd (boblelyd) også når kompressoren ikke er i gang. Dette er helt normalt. Dersom du hører andre lyder, kan du kontrollere at: kjøleskapet er i vater det ikke står noe inntil baksiden noe på kjøleskapet ikke vibrerer Hvis det er vann nederst i kjøleskapet: Kontroller at dreneringsrøret for smeltevann ikke er tett (bruk dreneringsproppen til å rense røret) Anbefalinger Av plassbesparende årsaker og for å gi kjøleskapet et penere utseende, er kjølekretsen plassert i bakveggen i kjøleskapet. Når kjøleskapet er i bruk, dekkes veggene med rim eller vanndråper avhengig av om kompressoren går eller ikke. Dette er helt normalt. Kjøleskapet bør avrimes hvis det danner seg et tykt lag is på veggene. Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på en stund (f.eks. i ferier), setter du termostatbryteren på 0. Avrim og rengjør kjøleskapet og la døren stå åpen slik at det ikke dannes mugg og ubehagelig lukt. NO

21 DEL 6. KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING Denne presentasjonen er kun til informasjon om apparatets deler. Delene kan variere avhengig av apparatmodellen. 1) TOPPLATE 2) KJØLESKAPSHYLLE 3) LOKK TIL SKUFF 4) SKUFF 5) JUSTERINGSFØTTER 6) FLASKEHYLLE 7) EGGHOLDER 8) SMØR- OG OSTEHYLLE 9) LYSBRYTER 10) TERMOSTATBOKS NO

22 Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK...21 Säkerhetsinstruktioner Rekommendationer Installation och start Innan start OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat RENGÖRNING OCH SKÖTSEL...24 Avfrostning Byte av glödlampa TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP...25 Ändra dörrhängning INNAN DU RINGER EFTER SERVICE...25 KYLSKÅPETS OLIKA DELAR...27 SE

23 DEL 1. INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK Säkerhetsinstruktioner Obs: Modellen innehåller R600a (kylisobutan), naturlig gas som är mycket miljövänlig men även brandfarlig. Vid transport och installation måste försiktighet iakktas så att ingen av kylkretsens komponenter skadas. I händelse av skada måste du undvika öppen eld eller gnistkällor och ventilera rummet där apparaten är placerad under några minuter. Varning: Täpp inte till några ventilationsöppningar. Använd inga mekaniska enheter för att skynda på avfrostningen. Använd inga elektriska produkter inuti kylen eller frysen. Om denna apparat ska ersätta en gammal, utrustad med ett lås, spärr eller liknande, se till att följa säkerhetsanvisningarna för att undvika att barn blir inlåsta utrustningen och för att undvika olyckor. Gamla kylar och frysar innehåller en kylgas som består av isoleringsmaterial och CFC. Se därför till att du iakktar försiktighet och tar hänsyn till miljön när du kasserar din gamla apparat. Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning. Rekommendationer Varning! Använd inte mekaniska enheter eller andra artificiella medel för att påskynda tiningsprocessen. Använd inte elektriska enheter i enheten. Håll enhetens ventilationsöppningar fria från hinder. Skada inte kylningskretsen. Tillse att installation sker tillförlitligt. Använd godkänd förlängningskabel om så sker. Böj eller bryt inte kabeln, placera den inte så att skavsår kan ske. Låt inte barn leka med skåpet. Sitt aldrig på dörren. Använd inga skarpa verktyg vid avfrostning eller annat som kan skada ytskiktet inuti skåpet. Drag inte ut stickkontakten med våta händer. Frys inte in i slutna kärl som kan frostsprängas vid frysningen. Vätskor innehållande alkohol måste placeras vertikalt. Ta inte på kylelementen då du lätt kan fastna. Ät inte avfrostad is. SE

24 Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs, om de inte har fått instruktioner om annat och en person i så fall övervakar dem ur säkerhetssynpunkt. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd fackman. Installation och start Tillverkare eller säljare ansvarar icke för felaktig installation. Kylskåpet ska anslutas till VAC 50 Hz. Kontrollera märkskylt på skåp så att det överensstämmer med vad som finns i uttaget där det ska anslutas. Får endast anslutas till jordat uttag. Placera inte skåpet i direkt solljus. Endast för inomhusbruk. Placera inte intill heta ytor (minst 50 cm). Skåpet måste ha god ventilation runt om (minst 5cm). 15cm fri luftspalt ovanför skåp. Placera inga tunga föremål på skåpet. Placeras skåpet intill ett annat kylskåpet ska det finnas 2cm luft mellan för att förhindra kondens. Placera inte varma kärl på skåpet då detta kan skada ytan. Använd grytunderlägg. Montera distans på baksidan så att skåpet inte av misstag skjuts för nära vägg. Skåpet måste stå stadigt på golvet. Justera vid behov de två främre fötterna. Rengör med vatten och svag diskmedelslösning (ej parfymerat). Innan start Vänta 3 timmar innan du ansluter skåpet från det att du fått det på plats. Viss lukt kan förekomma vid start. Detta försvinner då kylningen startar. SE

25 DEL 2. OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat Termostaten reglerar automatiskt förvaringstemperaturen i kylskåpet. Genom att vrida vredet från position 1 5 erhålls gradvis lägre temperatur. «0» Avstängt läge ingen kyleffekt på. För kortvarig matförvaring i kylskåpet kan vredet ställas mellan min.- och medelposition. (1 3) För långvarig matförvaring sätt vredet i medelpositionen. (3 4) OBS: Omgivande rumstemperatur, temperaturen på nyss inlagt livsmedel och hur ofta dörren öppnas, påverkar temperaturen i kylskåpet. När så önskas ändra termostatinställningen. Vid igångsättning första gången; för att erhålla bästa möjliga kylningsgrad bör apparaten gå kontinuerligt under 24 timmar innan rätt termostatposition ställs in. Under kylningsperioden undvik att öppna dörren eller att fylla upp med mycket livsmedel. Om enheten stängs av eller kopplas ur bör minst 5 minuter förflyta innan återstart av enheten för att förebygga skador på kompressorn. Kylskåp (svalskåp) saknar frysfack, men kan kyla ned till 4 6 C. SE

26 DEL 3. RENGÖRNING OCH SKÖTSEL Drag ut sladden vid rengörning. Rengör inte med rinnande vatten. Använd vatten och diskmedel (ej parfymerat) för skåpets insida. Lösa tillbehör får ej maskindiskas. Använd inga slipande medel på någon yta eftersom denna då skadas. Drag fram skåpet och rengör baksidan två gånger per år. Avfrostning Avfrostning sker automatiskt. Vattnet leds till behållare ovanför kompressor där det avdunstar. Vattenränna och avloppsrör för avfrostningsvattnet måst hållas rena och öppna. Avfrostningen fungerar ej annars. SE

27 Byte av glödlampa Byte av glödlampa i kylskåpet; 1. Drag ut nätsladden. 2. Tryck samman hakarna och ta bort skyddskåpan. 3. Byt lampa till samma sort (max 15W). 4. Sätt tillbaka lampkåpan och anslut kylskåpet efter 5 min. DEL 4. TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP Transport och flytt av skåp Bästa förpackning är det emballage som skåpet kom i. Försök att återanvända. Under transport ska skåpet surras med surrningsband eller rep. Innan flytt sker ska lösa delar inne i skåpet tejpas fast så dessa ej skakar loss eller skadas. Ändra dörrhängning (På vissa modeller) Behöver du ändra dörrhängning, kontakta lokal service för hjälp. DEL 5. INNAN DU RINGER EFTER SERVICE Om apparaten inte fungerar ordentligt kan orsaken vara ett litet fel. Kontrollera därför följande innan du kontaktar service och spar tid och pengar. "När du kontaktar service så var noga med att ha modelltyp och modellnummer till hands, se bild". Uppgifterna finns på apparatens typskylt som du hittar på skåpets innevägg" Vad gör du om aparaten inte fungerar ; Kontrollera ; Om det finns ström, Om huvudströmbrytaren i ditt hem är frånslagen, SE

28 Om termostatens läge är «0», Om eluttaget fungerar. För att kontrollera detta genom att ansluta en annan elektrisk produkt till eluttaget som du vet fungerar. Vad gör du om apparaten inte fungerar optimalt; Kontrollera ; Så att du inte har överbelastat enheten Så att dörrarna är ordentligt stängda Så att inget damm finns på kondensatorn Så att tillräckligt utrymme finns på baksidan och på sidan av apparaten Om du hör oljud ; Kylgasen som cirkulerar i kylkretsen kan avge ett bubblande ljud, även om kompressorn inte är igång. Detta är helt normalt. Om du hör andra ljud, kontrollera ; Så att apparaten står jämnt Så att ingenting vidrör baksidan Så att inga saker ligger ovanpå apparaten och vibrerar Är apparaten tillräckligt kall; Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på typskylten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommernderas inte. Klimatklass T ST N SN Rumstemperatur ( C) Mellan 16 och 43 ( C) Mellan 16 och 38 ( C) Mellan 16 och 32 ( C) Mellan 10 och 32 ( C) (*) Uppfyller standarderna TS EN ISO 15502, Tropisk klass har definierats endast för rumstemperaturer mellan 16 C och 43 C. Om vatten finns i de nedre delarna av apparaten Kontrollera ; Att dräneringshålet för avfrostningsvatten inte är igensatt (Använd dräneringspluggen för att rengöra dräneringshålet) Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/ EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. SE

29 DEL 6. KYLSKÅPETS OLIKA DELAR Den här presentationen är endast till i informationssyfte för enhetens delar. Delarna kan variera beroende på modell. 1) BÄNKSKIVA 2) KYLSKÅPSHYLLA 3) GLASHYLLA (SÄKERHETSGLAS) 4) GRÖNSAKSLÅDA 5) JUSTERBARA FÖTTER 6) FLASKHYLLA 7) ÄGGHÅLLAREN 8) OST & SMÖR HYLLA 9) LIGHT knappen 10) KYLSKÅP LIGHT & TERMOSTAT SE

30 Sisällys ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ...29 Turvallisuusohjeita Suosituksia Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Ennen päällekytkemistä TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET...32 Termostaatin säätäminen PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO...33 Huurteen sulattaminen Sisävalon lampun vaihtaminen KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Oven avautumissuunnan vaihtaminen ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON LAITTEEN OSAT JA OSASTOT...37 FI

31 OSA 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ Turvallisuusohjeita Laitteen jäähdytysneste on erittäin ympäristöystävällistä mutta helposti syttyvää luonnonkaasua, mikäli laitteen arvokyltissä (laitteen sisällä) on merkintä R600a. Laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa on pidettävä huolta siitä, että mikään jäähdytysjärjestelmän osa ei pääse vaurioitumaan. Mikäli laite vaurioituu, vältä avoliekkiä ja muita syttymislähteitä sekä tuuleta huonetta kunnollisesti muutaman minuutin ajan. Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita tehokeinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi. Älä käytä sähkölaitteita tämän laitteen sisällä. Mikäli tällä laitteella korvataan vanha, lukolla varustettu laite, riko tai poista lukko ennen laitteen varastoimista varmistaaksesi, että lapset eivät laitteella mahdollisesti leikkiessään lukitse itseään laitteen sisään. Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristysaineita ja jäähdytysnesteitä, jotka on hävitettävä asiantuntemuksella. Jätä laitteen hävittäminen paikallisen, asiantuntevan jätehuoltoyhtiön hoidettavaksi ja ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi, mikäli sinulla on jotain kysymistä. Pidä huolta siitä, että vanhan laitteen jäähdytyslaitteisto ei rikkoudu myöskään varastoinnin aikana ennen kuin jätehuoltoyhtiö ehtii hakea laitteen pois. TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja kytkemistä päälle. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat laitteen asentamisesta ja käyttämisestä muulla tavalla kuin mitä tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella. FI

32 Suosituksia Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. Pidä laitteen tuuletusaukot avoimina. Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä. Älä käytä sovittimia tai johtoja, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista tai palovaaran. Älä kytke vanhoja, kiertyneitä tai kuluneita verkkojohtoja. Älä kierrä tai taivuttele verkkojohtoa. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lasten ei saa koskaan antaa istua hyllyillä ta riippua ovesta. Älä käytä teräviä metalliesineitä jään irrottamiseksi pakastinosasta, koska ne voivat puhkaista tai vioittaa laitteen osia ja näin aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja. Älä koske virtajohtoon kosteilla käsillä. Älä laita pakastimeen nesteitä sisältäviä astioita (lasipulloja tai säilykepurkkeja), etenkään mikäli neste on kaasumaista, koska astia voi rikkoutua pakastuksen aikana. Korkean alkoholiprosentin omaavia nesteitä sisältävät pullot on suljettava kunnolla ja asetettava jääkaappiin pystyasentoon. Älä koskettele jäähdytyspintoja varsinkaan kosteilla käsillä, koska voit saada palovamman tai satuttaa itsesi. Älä syö jäätä, joka on vast ikään otettu pakastimesta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän sähköasentajan on vaihdettava johto. FI

33 Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Tämä laite kytketään V tai V, 50 Hz:n verkkovirtaan. Tarkista laitteen arvokilvestä, että käyttöjännite vastaa paikallista verkkovirtaa. Varmista ennen verkkojohdon kytkemistä, että kotisi verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä olevaa jännitettä. Kytke pistotulppa kunnolla asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli pistotulppa ei mene pistorasiaan tulpan rakennetta muuntelematta, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Pistotulppaan tulisi päästä käsiksi myös laitteen ollessa lopullisessa sijoituspaikassaan. Valmistaja ei ole vastuussa tässä käyttöohjeessa annettujen maadoitukseen liittyvien ohjeiden noudattamiseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä käytä laitetta ulkona äläkä altista sitä sateelle tai kosteudelle. Sijoita laite etäälle lämmönlähteistä ja hyvin tuulettuvaan paikkaan. Jääkaapin tulee olla vähintään 50 cm:n päässä lämpöpattereista ja kaasu-, hiili- tai puuhelloista ja 5 cm:n etäisyydellä sähköhelloista. Laitteen yläpuolelle on jätettävä ainakin 15 cm tyhjää tilaa. Älä laita laitteen päälle painavia esineitä tai muuten paljon painoa. Mikäli laite sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen niiden väliin on jätettävä vähintään 2 cm tyhjää tilaa kosteuden tiivistymisen välttämiseksi. Älä laita kuumaa ruokaa tai astioita laitteen päälle, koska päällyslevy voi vaurioitua. Kiinnitä muoviset seinärajoittimet laitteen takana oleviin jäähdytinsäleisiin estääksesi laitteen joutumista liian lähelle seinää ja varmista näin laitteen kunnollinen toiminta. Laitteen on seistävä lattialla tukevasti ja suorassa. Käytä säädettäviä jalkoja lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi. Laitteen ulkopinnat ja kalusteet puhdistetaan nestemäistä saippuaa sisältävällä vedellä. Sisäpinnat puhdistetaan haalealla, hieman leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti) sisältävällä vedellä. Laita osat paikalleen niiden kuivuttua. Ennen päällekytkemistä Odota noin 3 tuntia ennen laitteen kytkemistä päälle sen kunnollisen toiminnan varmistamiseksi. Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen kerran siitä saattaa tulla hajua. Haju häviää laitteen alettua kylmetä. FI

34 OSA 2. TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET Termostaatin säätäminen Termostaatti säätelee automaattisesti jääkaapin ja pakastimen sisätilojen lämpötilan. Sisätilan lämpötila saadaan kylmemmäksi kiertämällä säädintä asennosta 1 asentoa 5 kohti. «0»-asento osoittaa termostaatin olevan suljettu ja näin laite ei siis kylmene. Säilyttääksesi ruokaa jääkaappi lyhyen aikaa voit asettaa säätimen pienimmän ja keskiasennon välille (1-3). Ruuan pitkäaikainen säilyttäminen jääkaappi edellyttää säätimen asettamista keskiasentoon (3-4). Huomaa; ulkoinen lämpötila, sisään laitetun ruuan lämpötila ja laitteen oven avaamistiheys vaikuttavat jääkaapin sisälämpötilaan. Muuta tarvittaessa termostaatin asetusta. Kytkettäessä laite päälle sen on annettava olla toiminnassa vuorokauden ajan ennen kuin se on kylmennyt riittävästi. Älä tässä vaiheessa avaa ovea kovin usein äläkä vielä laita sinne kovin paljon ruokaa. Mikäli laite kytketään pois päältä tai pistotulppa irrotetaan pistorasiasta, sinun on odotettava 5 minuuttia ennen virran kytkemistä uudelleen päälle tai pistotulpan työntämistä pistorasiaan, jotta vältetään kompressorin vaurioituminen. Viileäkaapit (kylmäkaapit) ei pakastinosaa mutta kylmentävät 4-6 C saakka. FI

35 OSA 3. PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO Irrota laite verkosta ennen puhdistuksen aloittamista. Älä puhdista laitetta kaatamalla siihen tai sen päälle vettä. Jääkaappi on ajoittain puhdistettava sisältä haalealla vedellä, johon on sekoitettu leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti). Puhdista kalusteet erillään astianpesuaineella ja vedellä. Älä puhdista niitä astianpesukoneessa. Älä käytä hankaavia tuotteita, liuottimia tai saippuoita. Puhdistuksen jälkeen huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kun puhdistus on suoritettu, kytke pistotulppa pistorasiaan kuivin käsin. Jäähdytysritilä on puhdistettava harjalla vähintään kaksi kertaa vuodessa säästääksesi energiaa ja taataksesi laitteen tehokkaan toiminnan. FI

36 Huurteen sulattaminen Jääkaappiosan huurteen poistaminen tapahtuu automaattisesti käytön aikana; haihdutuskouru kerää sulamisveden ja vesi haihtuu automaattisesti. Haihdutuskouru ja sulamisveden valumareikä tulisi puhdistaa ajoittain, jotta vesi pääsee valumaan ulos eikä keräänny jääkaapin pohjalle. Voit puhdistaa reiän myös kaatamalla siihen ½ lasillista vettä. Sisävalon lampun vaihtaminen Jääkaappiosan lampun vaihtaminen suoritetaan seuraavalla tavalla; 1. Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta. 2. Irrota sisävalon kansi painamalla kannen sivuilla olevia hakasia. 3. Vaihda lamppu uuteen, jonka teho on korkeintaan 15 W. 4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja odota 5 minuuttia ennen päällekytkemistä. FI

37 OSA 4. KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Kuljetus ja sijoituspaikan vaihto Voit käyttää alkuperäisiä pakkausmateriaaleja, mikäli ne ovat vielä tallessa. Kuljetuksessa laite on sidottava leveällä hihnalla tai vahvalla köydellä. Aaltopahvilaatikkoon painettuja ohjeita on noudatettava kuljetuksen aikana. Ennen kuljetusta tai sijoituspaikan vaihtoa kaikki liikkuvat osat (vihanneslokero, hyllyt, jne.) on otettava ulos tai kiinnitettävä hihnoilla tärinän estämiseksi. Oven avautumissuunnan vaihtaminen (Eräät mallit) Mikäli haluat muuttaa oven avautumissuunnan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai maahantuojan jälkimarkkinointiyksikköön. OSA 5. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON Mikäli jääkaappisi ei toimi kunnolla saattaa kyseessä olla pikkuongelma, josta syystä sinun kannattaa ajan ja rahan säästämiseksi suorittaa alla olevat tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mitä tehdä jos jääkaappi ei toimi lainkaan; Tarkista että; Laitteeseen tulee virtaa. Kotisi päävirtakytkin ei ole pois päältä. Termostaatti ei ole asennossa «0». Pistorasia ei ole kunnossa. Varmista, että pistorasia on kunnossa kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite, jonka tiedät varmasti olevan kunnossa. Mitä tehdä jos jääkaapin teho on alhainen; Tarkista että; Et ole ylikuormittanut laitetta. Ovet ovat kunnolla kiinni. Jäähdytysritilät eivät ole pölyiset. FI

38 Laitteen takana ja sivuilla ei ole tarpeeksi tyhjää tilaa. Mikäli laite pitää kovaa ääntä; Jääkaapissa kiertävä jäähdytyskaasu saattaa joskus aiheuttaa vähän ääntä (porinaa) myös silloin, kun kompressori ei ole toiminnassa. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Mikäli äänet ovat erilaisia, tarkista että; Laite on pystysuorassa. Mikään ei kosketa laitteen takaosaa. Laitteen päällä tai sisällä olevat tavarat eivät tärise. Jos jääkaapin alaosassa on vettä; Tarkista että; Sulamisveden valumareikä ei ole tukkeutunut (Puhdista reikä huolellisesti.) Jos kaappi ei jäähdy tarpeeksi: Laite on suunniteltu toimimaan sen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Mikäli laitetta käytetään vaativimmissa olosuhteissa sen jäähdytysteho ei välttämättä ole riittävä. Ilmastoluokka Käyttölämpötila ( C) T ST N SN (*) Standardin TS EN ISO mukaan. Trooppinen luokka (T) on määritelty vain lämpötila-arvoille 16 C - 43 C. Suosituksia Tilan lisäämiseksi ja ulkonäön parantamiseksi jääkaapin «kylmennysosa» on sijoitettu jääkapin takaseinään. Laitteen ollessa päällä tälle seinälle tiivistyy huurretta tai vesipisaroita riippuen siitä, onko kompressori toiminnassa vai ei. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Laite on sulatettava vain siinä tapauksessa, että seinään muodostuu erityisen paksu kerros huurretta. Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana), aseta termostaatin säädin asentoon «0». Sulata ja puhdista jääkaappi ja jätä sen ovi auki estääksesi homeen ja hajun muodostumisen. FI

39 OSA 6. LAITTEEN OSAT JA OSASTOT ) YLÄTASO 2) JÄÄKAAPIN HYLLY Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan. 3) VIHANNESLOKERON KANSI (TURVALASI) 4) VIHANNESLOKERO 5) SÄÄDETTÄVÄT JALAT 6) PULLOTELINE 7) JÄÄKUUTIOASTIA 8) JUUSTO & VOITA HYLLY 9) VALOPAINIKETTA 10) JÄÄKAAPPI VALO & TERMOSTAATTIKOTELOON FI

40

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

FIN. www.groupeseb.com

FIN. www.groupeseb.com DK FIN N S www.groupeseb.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 4.a 4.b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 3 Nutrition

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere