KØLESKAB MED TABLE-TOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESKAB MED TABLE-TOP"

Transkript

1 KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Anbefalinger... 3 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet... 4 Før du tænder køleskabet/svaleskabet... 4 FUNKTIONER OG MULIGHEDER...5 Termostatindstilling... 5 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...6 Afrimning... 7 Svaleskabe... 7 Udskiftning af pæren i kølerummet... 7 TRANSPORT OG FLYTNING...8 Sådan ændres lågens åbningsretning... 8 FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET...8 BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET DK - 1 -

4 DEL 1. FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsanvisninger Se på mærkepladen i køleskabet/svaleskabet, om det indeholder R600e (kølemidlet isobutan), en naturlig gasart, der er meget miljøvenlig, men letantændelig. Sørg for ikke at beskadige nogen dele af kølemidlets kredsløb under transport og installation af køleskabet/svaleskabet. I tilfælde af beskadigelse skal du undgå åben ild eller antændelseskilder samt lufte ud i det lokale, hvor køleskabet/svaleskabet er placeret, i nogle minutter. Anvend ikke mekaniske hjælpemidler eller lignende til at fremskynde afrimningsprocessen. Undgå at bruge elektriske apparater i opbevaringsrummet. Hvis du i forbindelse med anskaffelsen af køleskabet/svaleskabet skal bortskaffe et andet køleskab/svaleskab, skal du ødelægge eller afmontere alle lukke- og låsemekanismer på det gamle skab for at undgå, at børn kommer til at lukke sig selv inde i skabet under leg. Gamle køleskabe og frysere indeholder isoleringsgas og kølemiddel, der skal bortskaffes på den korrekte måde. Bortskaffelse af køleskabet/svaleskabet skal ske på en godkendt genbrugsstation i henhold til de gældende regler for bortskaffelse af miljøfarligt affald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du har spørgsmål. Sørg for, at køleskabets/svaleskabets kølemiddelkredsløb ikke beskadiges, før skabet transporteres til genbrugsstationen. VIGTIGT! Læs denne vejledning, før du installer og tænder køleskabet/svaleskabet. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert installation og brug som beskrevet i denne vejledning. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. DK - 2 -

5 Anbefalinger Advarsel: Brug ikke mekanisk udstyr eller andre kunstige midler til at forcere afrimningen. Anvend ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum. Hold apparatets ventilationsåbninger fri. Undgå at beskadige køleskabets kølekredsløb. Undgå at bruge adaptere eller shunts, der kan forårsage overophedning eller brand. Tilslut ikke gamle, slidte netledninger. Undgå at sno og bøje ledningerne. Lad ikke børn lege med køleskabet/svaleskabet. Børn må ALDRIG sidde på skufferne eller hænge i lågen. Undgå at bruge skarpe metalgenstande ved fjernelse af is i frostboksen, da de kan punktere kølemiddelkredsløbet og beskadige køleskabet/svaleskabet, så det ikke kan repareres. Tilslut ikke køleskabet/svaleskabet med våde hænder. Anbring ikke beholdere (glasflasker eller metalbeholdere) med væske, særligt gasholdige væsker, i frostboksen, da beholderen kan eksplodere under frysningen. Flasker, der indeholder en høj procentdel alkohol, skal lukkes tæt til og anbringes lodret i køleskabet. Berør ikke frosne overflader med våde hænder, da det kan beskadige huden. Undgå at spise is, som lige er taget ud af frostboksen. Apparatet er ikke beregnet for personer (inkl. børn), der er fysisk eller mentalt handicappede, der mangler erfaring eller viden, medmindre de bliver overvåget eller får undervisning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis kraftledningen er skadet, skal den erstattes af producenten eller dennes servicebefuldmægtigede eller udnævnte person. DK - 3 -

6 Sådan installeres og tændes køleskabet/svaleskabet Dette køleskab/svaleskab er beregnet til V eller V og 50 Hz. Kontroller, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, skal du kontrollere, at voltangivelsen på køleskabets/svaleskabets mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis stikket ikke har jordforbindelse, eller hvis stikket ikke passer, anbefales det at tilkalde en autoriseret elektriker. Stikkontakten skal være tilgængelig, efter at køleskabet/ svaleskabet er sat på plads. Producenten er ikke ansvarlig for manglende jordforbindelse som beskrevet i denne vejledning. Placer ikke køleskabet/svaleskabet et sted, hvor det udsættes for direkte sollys. Køleskabet/svaleskabet må ikke placeres udendørs eller udsættes for regn. Placer køleskabet/svaleskabet langt fra varmekilder i et lokale med god udluftning. Køleskabet/svaleskabet skal placeres mindst 50 cm fra varmeapparater og gaskomfurer og mindst 5 cm fra elektriske komfurer. Sørg for, at afstanden fra oversiden af køleskabet/svaleskabet til eventuelle skabe er mindst 15 cm. Placer ikke tunge eller mange ting på køleskabet/svaleskabet. Hvis køleskabet placeres ved siden af et andet køleskab/ svaleskab eller en fryser, skal afstanden mellem de to apparater være mindst 2 cm for at forhindre kondensering. Anbring ikke meget (!) varme madvarer eller skåle oven på køleskabet/svaleskabet. Det kan beskadige skabets table-top. Monter afstandsstykkerne på kondensatoren bag på køleskabet/svaleskabet for at forhindre, at det står op ad væggen. Køleskabet/svaleskabet skal stå stabilt og lige. Brug de justerbare skruer under køleskabet, hvis gulvet er skævt. Ydersiden af køleskabet/svaleskabet og det indvendige tilbehør skal rengøres med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Indersiden af skabet skal rengøres med en blanding bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Placer tilbehøret i køleskabet/svaleskabet igen, når du har tørret det af. Før du tænder køleskabet/svaleskabet Vent tre timer, før du tilslutter køleskabet/svaleskabet, for at sikre at det fungerer korrekt. Køleskabet/svaleskabet kan afgive lugt, når det tændes første gang. Lugten forsvinder, når køleskabet/svaleskabet begynder at køle. DK - 4 -

7 DEL 2. FUNKTIONER OG MULIGHEDER Termostatindstilling Termostaten styrer automatisk temperaturen i kølerummet og frostboksen. Knappen kan drejes fra 1 mod 5, hvis temperaturen skal være lavere. 0 angiver, at termostaten er lukket, og at køle- og frysefunktionen er deaktiveret. Ved korttidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 1 og 3. Ved langtidsopbevaring af madvarer i frostboksen kan du indstille knappen til mellem 3 og 4. Bemærk, at den omgivende temperatur, de ferske madvarers temperatur og den hyppighed, hvormed køleskabets låge åbnes, påvirker temperaturen i kølerummet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre temperaturindstillingen. Når du tænder køleskabet/svaleskabet første gang, skal det køre uafbrudt i 24 timer, før køletemperaturen er passende. Undgå så vidt muligt at åbne køleskabets/svaleskabets låge og at placere en stor mængde madvarer i det i denne periode. Hvis køleskabet/svaleskabet er slukket, eller hvis stikket er taget ud, skal der gå mindst fem minutter, før du tænder skabet eller sætter stikket i igen, da kompressoren ellers kan beskadiges. Svaleskabe har ingen frostboks, men temperaturen kan nå ned på 4-6 C. DK - 5 -

8 DEL 3. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør ikke køleskabet/svaleskabet med rindende vand. Kølerummet skal rengøres regelmæssigt med en opløsning bestående af lunkent vand og tvekulsurt natron. Rengør tilbehøret separat med en opløsning bestående af vand og opvaskemiddel. Rengør dem ikke i opvaskemaskinen. Brug ikke produkter, opvaskemidler eller sæbe, der indeholder slibemiddel. Skyl med rent vand, og tør af. Når du er færdig med rengøringen, skal du sætte stikket i igen med tørre hænder. Du skal rengøre kondensatoren med en børste en gang om året for at reducere energiforbruget og øge køleskabets/svaleskabets ydeevne. DK - 6 -

9 Afrimning Svaleskabe Afrimning sker automatisk i kølerummet, mens svaleskabet er i brug. Afrimningsvandet samles i fordampningsbakken og fordamper automatisk. Fordampningsbakken og afløbshullet skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at forhindre, at vandet samles i bunden af svaleskabet i stedet for at løbe ud. Du kan også hælde et halvt glas vand ned i afløbshullet for at rengøre det indvendigt. Udskiftning af pæren i kølerummet Fremgangsmåde 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tryk på krogene på siderne af pærens dæksel, og tag dækslet af. 3. Udskift pæren med en anden pære på højst 15 W. 4. Sæt dækslet på plads igen, og vent fem minutter, inden du tilslutter køleskabet/ svaleskabet. DK - 7 -

10 DEL 4. TRANSPORT OG FLYTNING Transport og flytning Den oprindelige emballage og polystyrenstykkerne kan eventuelt gemmes. Under transport skal køleskabet/svaleskabet holdes på plads med et stærkt reb eller lignende. De regler, der er angivet på papkassen, skal overholdes under transport. Før transport eller flytning, skal alle udtagelige dele (f.eks. hylder og grøntsagsskuffe) fjernes eller bindes fast for at forhindre, at de bliver rystet rundt. Sådan ændres lågens åbningsretning (I nogle modeller) Hvis du vil ændre lågens åbningsretning, skal du kontakte det lokale servicecenter. DEL 5. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET Hvis køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes et mindre problem. Kontroller derfor nedenstående, før du tilkalder service. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer: Der er ingen strøm. Husets hovedafbryder er slået fra. Termostaten står på 0. Stikkontakten virker ikke. Kontroller dette ved at slutte et andet apparat, som virker, til stikkontakten. Årsager til, at køleskabet/svaleskabet ikke fungerer korrekt: Du har overfyldt skabet. Lågen er ikke helt lukket. Der er støv på kondensatoren. Der er ikke tilstrækkelig afstand til siderne og bagtil. DK - 8 -

11 Årsager til, at køleskabet/svaleskabet støjer: Det kølemiddel, der cirkulerer i kølemiddelkredsløbet, kan frembringe en boblende lyd, selvom kompressoren ikke kører. Dette er helt normalt. Årsager til andre lyde: Køleskabet/svaleskabet står ikke lige. Køleskabet/svaleskabet står for tæt på væggen. Ting oven på køleskabet/svaleskabet vibrerer. Årsager til, at der er vand i bunden af køleskabet/svaleskabet: Afløbshullet er tilstoppet. Rengør det ved hjælp afløbsproppen. Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse T ST N SN Romtemperatur ( C) Mellom 16 og 43 ( C) Mellom 16 og 38 ( C) Mellom 16 og 32 ( C) Mellom 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO Anbefalinger Køledelen i køleskabe/svaleskabe er placeret inde i kølerummets bagvæg af pladsmæssige og æstetiske årsager. Når køleskabet/svaleskabet kører, er bagvæggen dækket af frost eller vanddråber, afhængigt af om kompressoren kører eller ej. Dette er helt normalt. Skabet skal kun afrimes, hvis der har dannet sig et tykt lag is på bagvæggen. Hvis køleskabet/svaleskabet ikke skal bruges i længere tid (f.eks. i sommerferien), skal termostaten sættes på 0. Afrim og rengør skabet, og lad lågen stå åben for at forhindre dårlig lugt og mugdannelse. DK - 9 -

12 DEL 6. BESKRIVELSE AF KØLESKABET/SVALESKABET Denne præsentation er kun beregnet til information om delene på apparatet. Delene kan variere afhængigt af modeltype. 1) TOP-TABLE 2) KØLESKABSHYLDE 3) HYLDE OVER GRØNTSAGSSKUFFE 4) GRØNTSAGSSKUFFE 5) JUSTERBARE STILLEBEN 6) FLASKEHOLDER 7) ÆGGEHOLDER 8) ØVERSTE HYLDE 9) LYSKONTAKT 10) TERMOSTATBOKS DK

13 INNHOLD FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Anbefalinger Installere og slå på kjøleskapet Før kjøleskapet slås på ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Avriming Skifte lyspære TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Hengsle om døren FØR DU RINGER ETTER SERVICE KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING NO

14 DEL 1. FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Sikkerhetsinstrukser Hvis modellen inneholder R600a se merkeplaten på innsiden av kjøleskapet (kjølevæske) en naturlig gass som er miljøvennlig, men også antennelig. Under transport og installering av kjøleskapet må det sørges for at ingen av komponentene i kretsen skades. Hvis det oppstår skader, må du unngå åpen ild eller antenningskilder og lufte rommet der kjøleskapet er plassert, i et par minutter. Ikke bruk annet utstyr til å fremskynde avrimingen. Ikke bruk elektrisk utstyr inne i kjøleskapet. Dersom produktet skal erstatte et gammelt kjøleskap med lås, må du ødelegge eller fjerne låsen for å forhindre at barn kan stenges inne under lek. Gamle kjøleskap og frysere som inneholder gasser og kjølevæske, må kastes i henhold til lokale forskrifter. Uttjente hvitevarer kan leveres inn på avfallsstasjoner. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren dersom du har spørsmål. Pass på at ikke rørene i kjølekretsen skades på vei til avfallsstasjonen. VIKTIG: Les brukerveiledningen før du installerer og slår på kjøleskapet. Produsenten er ikke ansvarlig for uriktig installering og bruk. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/ 96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. NO

15 Anbefalinger Advarsel: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre kunstige midler for å akselerere avisingsprosessen. Ikke bruk elektriske apparater i matlagringen til apparatet. Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri. Pass på så du ikke skader kjøleskapets kjølekrets. Ikke bruk adaptere eller multistøpsler som kan forårsake overoppheting eller brann. Ikke koble til gamle, skadede strømledninger. Ikke vri eller bøy ledningen. Ikke la barn leke med kjøleskapet. Barn må ALDRI sitte på skuffene eller henge på døren. Ikke bruk skarpe metallgjenstander til å fjerne is i fryserommet. Dette kan punktere kjølevæskekretsen og forårsake ugjenkallelig skade på kjøleskapet. Ikke koble til strømledningen hvis du er våt på hendene. Ikke plasser beholdere (glassflasker eller hermetikkbokser) med væske i fryserommet, spesielt væske med gasser, ettersom de kan sprekke når de fryser. Flasker som inneholder væske med høy alkoholprosent, må tettes godt og plasseres stående i kjøleskapet. Ikke berør kjøleflatene, spesielt ikke med våte hender ettersom du kan bli brent eller skadet. Ikke spis is som akkurat er tatt ut av fryseren. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt opplæring eller instruks i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet. NO

16 Installere og slå på kjøleskapet Kjøleskapet kan kobles til V eller Vog 50 Hz. Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten på kjøleskapet, stemmer overens med nettspenningen. Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at spenningen på merkeplaten er i samsvar med nettspenningen. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. Hvis stikkontakten ikke er jordet, anbefaler vi at du kontakter en elektriker. Støpselet må være lett tilgjengelig når kjøleskapet er satt på plass. Produsenten er ikke ansvarlig for tilkobling til en stikkontakt som ikke er jordet. Ikke utsett kjøleskapet for direkte sollys. Kjøleskapet må ikke brukes utendørs eller i regn. Plasser kjøleskapet i avstand fra varmekilder og på et sted med god ventilering. Kjøleskapet skal plasseres minst 50 cm fra radiatorer, gass- eller kullovner og 5 cm fra elektriske ovner. Det bør være minst 15 cm klaring over kjøleskapet. Ikke plasser mange og tunge ting oppå kjøleskapet. Dersom kjøleskapet plasseres ved siden av et annet kjøleskap eller en fryser, bør det være minst 2 cm mellom dem for å unngå kondens. Ikke sett varm mat eller varme skåler på topplaten. Dette kan skade topplaten. Monter avstandsstykkene til kondensatoren på baksiden av kjøleskapet for å forhindre at det kommer for nær veggen og for å sikre god ytelse. Kjøleskapet må stå støtt på et jevnt underlag, Bruk justeringsføttene til å kompensere for ujevnt underlag. Utsiden av kjøleskapet og tilbehøret rengjøres med lunkent vann og flytende såpe. Vask innsiden med lunkent vann og tilsatt litt natron. Sett på plass tilbehøret når det er tørt. Før kjøleskapet slås på Vent tre timer før du kobler kjøleskapet til stikkontakten for å sikre korrekt drift. Det kan hende at kjøleskapet avgir en lukt første gang du slår det på. Den forsvinner når kjøleskapet begynner å avkjøle. NO

17 DEL 2. ULIKE FUNKSJONER OG MULIGHETER Innstilling av termostaten Termostaten regulerer den innvendige temperaturen i kjøleavdelingen og fryserommet automatisk. Hvis du vil ha lavere temperatur, vrir du bryteren fra posisjon 1 til 5. Posisjon 0 viser at termostaten er stengt og kjøleskapet kjøler ikke. For kortsiktig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til posisjonen mellom minimum og maksimum (1 3). For langvarig oppbevaring av mat i fryserommet, kan du vri bryteren til midtposisjon (3 4). Merk at romtemperaturen, temperaturen på maten du skal oppbevare, og hvor ofte døren åpnes, virker inn på temperaturen i kjøleskapet. Endre temperaturinnstillingene ved behov. Første gang du slår på kjøleskapet bør du la det kjøle i 24 timer til det har nådd ønsket temperatur. Unngå å åpne døren for ofte og plassere for mye mat i det i løpet av denne perioden. Hvis kjøleskapet er slått av eller koblet fra, må du la det gå fem minutter før du slår det på igjen eller kobler det til for å unngå at kompressoren blir skadet. Disse kjøleskapene har ikke fryseavdeling, men kan avkjøles inntil 4 6 o C. NO

18 DEL 3. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Trekk ut støpselet før rengjøring. Ikke hell vann i kjøleskapet. Kjøleavdelingen bør rengjøres med jevne mellomrom med lunkent vann som er tilsatt natron. Rengjør delene med vann tilsatt rengjøringsmiddel. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Ikke bruk slipemidler, løsemidler eller såpe. Skyll grundig med rent vann og tørk godt av etter rengjøring. Koble deretter til kjøleskapet igjen. Husk på å være tørr på hendene når du kobler til. Rengjør kondensatoren med en børste et par ganger i året for å opprettholde lavt strømforbruk og øke produktiviteten. NO

19 Avriming Kjøleskapet avrimer automatisk. Vannet samles opp i smeltevannsbeholderen og fordamper raskt. Smeltevannsbeholderen og dreneringsrøret bør rengjøres med jevne mellomrom for at vannet ikke skal samle seg nederst i kjøleskapet i stedet for å renne ut. Du kan også helle ½ glass vann i røret for å rengjøre det. Skifte lyspære Slik skifter du lyspære: DEL Koble kjøleskapet fra stikkontakten. 2. Trykk på krokene på siden av dekselet til lyspæren og fjern dekselet. 3. Bytt ut lyspæren med en ny som ikke er sterkere enn 15 W. 4. Sett på plass dekselet, og vent fem minutter før du kobler til kjøleskapet igjen. TRANSPORTERE OG FLYTTE KJØLESKAPET Transportere og flytte kjøleskapet Bruk originalemballasjen og polystyren. Under transport bør kjøleskapet være festet med en bred strips eller et tau. Følg anvisningene på pappesken under transport. Før kjøleskapet transporteres eller flyttes, må alle bevegelige deler (f.eks. hyller, lokk) tas ut eller festes med teip. Hengsle om døren (På noen modeller) Kontakt serviceavdelingen dersom du ønsker å hengsle om døren. NO

20 DEL 5. FØR DU RINGER ETTER SERVICE Dersom kjøleskapet ikke virker slik det skal, kan det skyldes en ubetydelig detalj. Kontroller derfor følgende før du ringer etter service, det kan være både lønnsomt og tidsbesparende. Hvis ikke kjøleskapet virker: Kontroller at strømmen er koblet til hovedsikringen ikke er koblet ut termostaten ikke står i posisjon 0 stikkontakten har nok spenning. Dette kan gjøres ved at du kobler et annet apparat som du vet virker, til samme stikkontakt. Hvis kjøleskapet ikke virker som det skal: Kontroller at det ikke er overbelastet døren er lukket godt igjen det ikke er støv på kondensatoren det er nok plass rundt på sidene og bak Hvis kjøleskapet bråker: Kjølevæsken som sirkulerer i kjølekretsen, kan avgi litt lyd (boblelyd) også når kompressoren ikke er i gang. Dette er helt normalt. Dersom du hører andre lyder, kan du kontrollere at: kjøleskapet er i vater det ikke står noe inntil baksiden noe på kjøleskapet ikke vibrerer Hvis det er vann nederst i kjøleskapet: Kontroller at dreneringsrøret for smeltevann ikke er tett (bruk dreneringsproppen til å rense røret) Anbefalinger Av plassbesparende årsaker og for å gi kjøleskapet et penere utseende, er kjølekretsen plassert i bakveggen i kjøleskapet. Når kjøleskapet er i bruk, dekkes veggene med rim eller vanndråper avhengig av om kompressoren går eller ikke. Dette er helt normalt. Kjøleskapet bør avrimes hvis det danner seg et tykt lag is på veggene. Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på en stund (f.eks. i ferier), setter du termostatbryteren på 0. Avrim og rengjør kjøleskapet og la døren stå åpen slik at det ikke dannes mugg og ubehagelig lukt. NO

21 DEL 6. KJØLESKAPETS DELER OG INNDELING Denne presentasjonen er kun til informasjon om apparatets deler. Delene kan variere avhengig av apparatmodellen. 1) TOPPLATE 2) KJØLESKAPSHYLLE 3) LOKK TIL SKUFF 4) SKUFF 5) JUSTERINGSFØTTER 6) FLASKEHYLLE 7) EGGHOLDER 8) SMØR- OG OSTEHYLLE 9) LYSBRYTER 10) TERMOSTATBOKS NO

22 Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK...21 Säkerhetsinstruktioner Rekommendationer Installation och start Innan start OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat RENGÖRNING OCH SKÖTSEL...24 Avfrostning Byte av glödlampa TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP...25 Ändra dörrhängning INNAN DU RINGER EFTER SERVICE...25 KYLSKÅPETS OLIKA DELAR...27 SE

23 DEL 1. INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK Säkerhetsinstruktioner Obs: Modellen innehåller R600a (kylisobutan), naturlig gas som är mycket miljövänlig men även brandfarlig. Vid transport och installation måste försiktighet iakktas så att ingen av kylkretsens komponenter skadas. I händelse av skada måste du undvika öppen eld eller gnistkällor och ventilera rummet där apparaten är placerad under några minuter. Varning: Täpp inte till några ventilationsöppningar. Använd inga mekaniska enheter för att skynda på avfrostningen. Använd inga elektriska produkter inuti kylen eller frysen. Om denna apparat ska ersätta en gammal, utrustad med ett lås, spärr eller liknande, se till att följa säkerhetsanvisningarna för att undvika att barn blir inlåsta utrustningen och för att undvika olyckor. Gamla kylar och frysar innehåller en kylgas som består av isoleringsmaterial och CFC. Se därför till att du iakktar försiktighet och tar hänsyn till miljön när du kasserar din gamla apparat. Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning. Rekommendationer Varning! Använd inte mekaniska enheter eller andra artificiella medel för att påskynda tiningsprocessen. Använd inte elektriska enheter i enheten. Håll enhetens ventilationsöppningar fria från hinder. Skada inte kylningskretsen. Tillse att installation sker tillförlitligt. Använd godkänd förlängningskabel om så sker. Böj eller bryt inte kabeln, placera den inte så att skavsår kan ske. Låt inte barn leka med skåpet. Sitt aldrig på dörren. Använd inga skarpa verktyg vid avfrostning eller annat som kan skada ytskiktet inuti skåpet. Drag inte ut stickkontakten med våta händer. Frys inte in i slutna kärl som kan frostsprängas vid frysningen. Vätskor innehållande alkohol måste placeras vertikalt. Ta inte på kylelementen då du lätt kan fastna. Ät inte avfrostad is. SE

24 Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs, om de inte har fått instruktioner om annat och en person i så fall övervakar dem ur säkerhetssynpunkt. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd fackman. Installation och start Tillverkare eller säljare ansvarar icke för felaktig installation. Kylskåpet ska anslutas till VAC 50 Hz. Kontrollera märkskylt på skåp så att det överensstämmer med vad som finns i uttaget där det ska anslutas. Får endast anslutas till jordat uttag. Placera inte skåpet i direkt solljus. Endast för inomhusbruk. Placera inte intill heta ytor (minst 50 cm). Skåpet måste ha god ventilation runt om (minst 5cm). 15cm fri luftspalt ovanför skåp. Placera inga tunga föremål på skåpet. Placeras skåpet intill ett annat kylskåpet ska det finnas 2cm luft mellan för att förhindra kondens. Placera inte varma kärl på skåpet då detta kan skada ytan. Använd grytunderlägg. Montera distans på baksidan så att skåpet inte av misstag skjuts för nära vägg. Skåpet måste stå stadigt på golvet. Justera vid behov de två främre fötterna. Rengör med vatten och svag diskmedelslösning (ej parfymerat). Innan start Vänta 3 timmar innan du ansluter skåpet från det att du fått det på plats. Viss lukt kan förekomma vid start. Detta försvinner då kylningen startar. SE

25 DEL 2. OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Termostat Termostaten reglerar automatiskt förvaringstemperaturen i kylskåpet. Genom att vrida vredet från position 1 5 erhålls gradvis lägre temperatur. «0» Avstängt läge ingen kyleffekt på. För kortvarig matförvaring i kylskåpet kan vredet ställas mellan min.- och medelposition. (1 3) För långvarig matförvaring sätt vredet i medelpositionen. (3 4) OBS: Omgivande rumstemperatur, temperaturen på nyss inlagt livsmedel och hur ofta dörren öppnas, påverkar temperaturen i kylskåpet. När så önskas ändra termostatinställningen. Vid igångsättning första gången; för att erhålla bästa möjliga kylningsgrad bör apparaten gå kontinuerligt under 24 timmar innan rätt termostatposition ställs in. Under kylningsperioden undvik att öppna dörren eller att fylla upp med mycket livsmedel. Om enheten stängs av eller kopplas ur bör minst 5 minuter förflyta innan återstart av enheten för att förebygga skador på kompressorn. Kylskåp (svalskåp) saknar frysfack, men kan kyla ned till 4 6 C. SE

26 DEL 3. RENGÖRNING OCH SKÖTSEL Drag ut sladden vid rengörning. Rengör inte med rinnande vatten. Använd vatten och diskmedel (ej parfymerat) för skåpets insida. Lösa tillbehör får ej maskindiskas. Använd inga slipande medel på någon yta eftersom denna då skadas. Drag fram skåpet och rengör baksidan två gånger per år. Avfrostning Avfrostning sker automatiskt. Vattnet leds till behållare ovanför kompressor där det avdunstar. Vattenränna och avloppsrör för avfrostningsvattnet måst hållas rena och öppna. Avfrostningen fungerar ej annars. SE

27 Byte av glödlampa Byte av glödlampa i kylskåpet; 1. Drag ut nätsladden. 2. Tryck samman hakarna och ta bort skyddskåpan. 3. Byt lampa till samma sort (max 15W). 4. Sätt tillbaka lampkåpan och anslut kylskåpet efter 5 min. DEL 4. TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP Transport och flytt av skåp Bästa förpackning är det emballage som skåpet kom i. Försök att återanvända. Under transport ska skåpet surras med surrningsband eller rep. Innan flytt sker ska lösa delar inne i skåpet tejpas fast så dessa ej skakar loss eller skadas. Ändra dörrhängning (På vissa modeller) Behöver du ändra dörrhängning, kontakta lokal service för hjälp. DEL 5. INNAN DU RINGER EFTER SERVICE Om apparaten inte fungerar ordentligt kan orsaken vara ett litet fel. Kontrollera därför följande innan du kontaktar service och spar tid och pengar. "När du kontaktar service så var noga med att ha modelltyp och modellnummer till hands, se bild". Uppgifterna finns på apparatens typskylt som du hittar på skåpets innevägg" Vad gör du om aparaten inte fungerar ; Kontrollera ; Om det finns ström, Om huvudströmbrytaren i ditt hem är frånslagen, SE

28 Om termostatens läge är «0», Om eluttaget fungerar. För att kontrollera detta genom att ansluta en annan elektrisk produkt till eluttaget som du vet fungerar. Vad gör du om apparaten inte fungerar optimalt; Kontrollera ; Så att du inte har överbelastat enheten Så att dörrarna är ordentligt stängda Så att inget damm finns på kondensatorn Så att tillräckligt utrymme finns på baksidan och på sidan av apparaten Om du hör oljud ; Kylgasen som cirkulerar i kylkretsen kan avge ett bubblande ljud, även om kompressorn inte är igång. Detta är helt normalt. Om du hör andra ljud, kontrollera ; Så att apparaten står jämnt Så att ingenting vidrör baksidan Så att inga saker ligger ovanpå apparaten och vibrerar Är apparaten tillräckligt kall; Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på typskylten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommernderas inte. Klimatklass T ST N SN Rumstemperatur ( C) Mellan 16 och 43 ( C) Mellan 16 och 38 ( C) Mellan 16 och 32 ( C) Mellan 10 och 32 ( C) (*) Uppfyller standarderna TS EN ISO 15502, Tropisk klass har definierats endast för rumstemperaturer mellan 16 C och 43 C. Om vatten finns i de nedre delarna av apparaten Kontrollera ; Att dräneringshålet för avfrostningsvatten inte är igensatt (Använd dräneringspluggen för att rengöra dräneringshålet) Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/ EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. SE

29 DEL 6. KYLSKÅPETS OLIKA DELAR Den här presentationen är endast till i informationssyfte för enhetens delar. Delarna kan variera beroende på modell. 1) BÄNKSKIVA 2) KYLSKÅPSHYLLA 3) GLASHYLLA (SÄKERHETSGLAS) 4) GRÖNSAKSLÅDA 5) JUSTERBARA FÖTTER 6) FLASKHYLLA 7) ÄGGHÅLLAREN 8) OST & SMÖR HYLLA 9) LIGHT knappen 10) KYLSKÅP LIGHT & TERMOSTAT SE

30 Sisällys ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ...29 Turvallisuusohjeita Suosituksia Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Ennen päällekytkemistä TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET...32 Termostaatin säätäminen PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO...33 Huurteen sulattaminen Sisävalon lampun vaihtaminen KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Oven avautumissuunnan vaihtaminen ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON LAITTEEN OSAT JA OSASTOT...37 FI

31 OSA 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ Turvallisuusohjeita Laitteen jäähdytysneste on erittäin ympäristöystävällistä mutta helposti syttyvää luonnonkaasua, mikäli laitteen arvokyltissä (laitteen sisällä) on merkintä R600a. Laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa on pidettävä huolta siitä, että mikään jäähdytysjärjestelmän osa ei pääse vaurioitumaan. Mikäli laite vaurioituu, vältä avoliekkiä ja muita syttymislähteitä sekä tuuleta huonetta kunnollisesti muutaman minuutin ajan. Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita tehokeinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi. Älä käytä sähkölaitteita tämän laitteen sisällä. Mikäli tällä laitteella korvataan vanha, lukolla varustettu laite, riko tai poista lukko ennen laitteen varastoimista varmistaaksesi, että lapset eivät laitteella mahdollisesti leikkiessään lukitse itseään laitteen sisään. Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristysaineita ja jäähdytysnesteitä, jotka on hävitettävä asiantuntemuksella. Jätä laitteen hävittäminen paikallisen, asiantuntevan jätehuoltoyhtiön hoidettavaksi ja ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi, mikäli sinulla on jotain kysymistä. Pidä huolta siitä, että vanhan laitteen jäähdytyslaitteisto ei rikkoudu myöskään varastoinnin aikana ennen kuin jätehuoltoyhtiö ehtii hakea laitteen pois. TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja kytkemistä päälle. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat laitteen asentamisesta ja käyttämisestä muulla tavalla kuin mitä tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella. FI

32 Suosituksia Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. Pidä laitteen tuuletusaukot avoimina. Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä. Älä käytä sovittimia tai johtoja, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista tai palovaaran. Älä kytke vanhoja, kiertyneitä tai kuluneita verkkojohtoja. Älä kierrä tai taivuttele verkkojohtoa. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lasten ei saa koskaan antaa istua hyllyillä ta riippua ovesta. Älä käytä teräviä metalliesineitä jään irrottamiseksi pakastinosasta, koska ne voivat puhkaista tai vioittaa laitteen osia ja näin aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja. Älä koske virtajohtoon kosteilla käsillä. Älä laita pakastimeen nesteitä sisältäviä astioita (lasipulloja tai säilykepurkkeja), etenkään mikäli neste on kaasumaista, koska astia voi rikkoutua pakastuksen aikana. Korkean alkoholiprosentin omaavia nesteitä sisältävät pullot on suljettava kunnolla ja asetettava jääkaappiin pystyasentoon. Älä koskettele jäähdytyspintoja varsinkaan kosteilla käsillä, koska voit saada palovamman tai satuttaa itsesi. Älä syö jäätä, joka on vast ikään otettu pakastimesta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän sähköasentajan on vaihdettava johto. FI

33 Laitteen asennus ja kytkeminen päälle Tämä laite kytketään V tai V, 50 Hz:n verkkovirtaan. Tarkista laitteen arvokilvestä, että käyttöjännite vastaa paikallista verkkovirtaa. Varmista ennen verkkojohdon kytkemistä, että kotisi verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä olevaa jännitettä. Kytke pistotulppa kunnolla asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli pistotulppa ei mene pistorasiaan tulpan rakennetta muuntelematta, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Pistotulppaan tulisi päästä käsiksi myös laitteen ollessa lopullisessa sijoituspaikassaan. Valmistaja ei ole vastuussa tässä käyttöohjeessa annettujen maadoitukseen liittyvien ohjeiden noudattamiseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä käytä laitetta ulkona äläkä altista sitä sateelle tai kosteudelle. Sijoita laite etäälle lämmönlähteistä ja hyvin tuulettuvaan paikkaan. Jääkaapin tulee olla vähintään 50 cm:n päässä lämpöpattereista ja kaasu-, hiili- tai puuhelloista ja 5 cm:n etäisyydellä sähköhelloista. Laitteen yläpuolelle on jätettävä ainakin 15 cm tyhjää tilaa. Älä laita laitteen päälle painavia esineitä tai muuten paljon painoa. Mikäli laite sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen niiden väliin on jätettävä vähintään 2 cm tyhjää tilaa kosteuden tiivistymisen välttämiseksi. Älä laita kuumaa ruokaa tai astioita laitteen päälle, koska päällyslevy voi vaurioitua. Kiinnitä muoviset seinärajoittimet laitteen takana oleviin jäähdytinsäleisiin estääksesi laitteen joutumista liian lähelle seinää ja varmista näin laitteen kunnollinen toiminta. Laitteen on seistävä lattialla tukevasti ja suorassa. Käytä säädettäviä jalkoja lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi. Laitteen ulkopinnat ja kalusteet puhdistetaan nestemäistä saippuaa sisältävällä vedellä. Sisäpinnat puhdistetaan haalealla, hieman leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti) sisältävällä vedellä. Laita osat paikalleen niiden kuivuttua. Ennen päällekytkemistä Odota noin 3 tuntia ennen laitteen kytkemistä päälle sen kunnollisen toiminnan varmistamiseksi. Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen kerran siitä saattaa tulla hajua. Haju häviää laitteen alettua kylmetä. FI

34 OSA 2. TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET Termostaatin säätäminen Termostaatti säätelee automaattisesti jääkaapin ja pakastimen sisätilojen lämpötilan. Sisätilan lämpötila saadaan kylmemmäksi kiertämällä säädintä asennosta 1 asentoa 5 kohti. «0»-asento osoittaa termostaatin olevan suljettu ja näin laite ei siis kylmene. Säilyttääksesi ruokaa jääkaappi lyhyen aikaa voit asettaa säätimen pienimmän ja keskiasennon välille (1-3). Ruuan pitkäaikainen säilyttäminen jääkaappi edellyttää säätimen asettamista keskiasentoon (3-4). Huomaa; ulkoinen lämpötila, sisään laitetun ruuan lämpötila ja laitteen oven avaamistiheys vaikuttavat jääkaapin sisälämpötilaan. Muuta tarvittaessa termostaatin asetusta. Kytkettäessä laite päälle sen on annettava olla toiminnassa vuorokauden ajan ennen kuin se on kylmennyt riittävästi. Älä tässä vaiheessa avaa ovea kovin usein äläkä vielä laita sinne kovin paljon ruokaa. Mikäli laite kytketään pois päältä tai pistotulppa irrotetaan pistorasiasta, sinun on odotettava 5 minuuttia ennen virran kytkemistä uudelleen päälle tai pistotulpan työntämistä pistorasiaan, jotta vältetään kompressorin vaurioituminen. Viileäkaapit (kylmäkaapit) ei pakastinosaa mutta kylmentävät 4-6 C saakka. FI

35 OSA 3. PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO Irrota laite verkosta ennen puhdistuksen aloittamista. Älä puhdista laitetta kaatamalla siihen tai sen päälle vettä. Jääkaappi on ajoittain puhdistettava sisältä haalealla vedellä, johon on sekoitettu leivinjauhetta (natriumbikarbonaatti). Puhdista kalusteet erillään astianpesuaineella ja vedellä. Älä puhdista niitä astianpesukoneessa. Älä käytä hankaavia tuotteita, liuottimia tai saippuoita. Puhdistuksen jälkeen huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kun puhdistus on suoritettu, kytke pistotulppa pistorasiaan kuivin käsin. Jäähdytysritilä on puhdistettava harjalla vähintään kaksi kertaa vuodessa säästääksesi energiaa ja taataksesi laitteen tehokkaan toiminnan. FI

36 Huurteen sulattaminen Jääkaappiosan huurteen poistaminen tapahtuu automaattisesti käytön aikana; haihdutuskouru kerää sulamisveden ja vesi haihtuu automaattisesti. Haihdutuskouru ja sulamisveden valumareikä tulisi puhdistaa ajoittain, jotta vesi pääsee valumaan ulos eikä keräänny jääkaapin pohjalle. Voit puhdistaa reiän myös kaatamalla siihen ½ lasillista vettä. Sisävalon lampun vaihtaminen Jääkaappiosan lampun vaihtaminen suoritetaan seuraavalla tavalla; 1. Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta. 2. Irrota sisävalon kansi painamalla kannen sivuilla olevia hakasia. 3. Vaihda lamppu uuteen, jonka teho on korkeintaan 15 W. 4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja odota 5 minuuttia ennen päällekytkemistä. FI

37 OSA 4. KULJETUS JA SIJOITUSPAIKAN VAIHTO Kuljetus ja sijoituspaikan vaihto Voit käyttää alkuperäisiä pakkausmateriaaleja, mikäli ne ovat vielä tallessa. Kuljetuksessa laite on sidottava leveällä hihnalla tai vahvalla köydellä. Aaltopahvilaatikkoon painettuja ohjeita on noudatettava kuljetuksen aikana. Ennen kuljetusta tai sijoituspaikan vaihtoa kaikki liikkuvat osat (vihanneslokero, hyllyt, jne.) on otettava ulos tai kiinnitettävä hihnoilla tärinän estämiseksi. Oven avautumissuunnan vaihtaminen (Eräät mallit) Mikäli haluat muuttaa oven avautumissuunnan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai maahantuojan jälkimarkkinointiyksikköön. OSA 5. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON Mikäli jääkaappisi ei toimi kunnolla saattaa kyseessä olla pikkuongelma, josta syystä sinun kannattaa ajan ja rahan säästämiseksi suorittaa alla olevat tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mitä tehdä jos jääkaappi ei toimi lainkaan; Tarkista että; Laitteeseen tulee virtaa. Kotisi päävirtakytkin ei ole pois päältä. Termostaatti ei ole asennossa «0». Pistorasia ei ole kunnossa. Varmista, että pistorasia on kunnossa kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite, jonka tiedät varmasti olevan kunnossa. Mitä tehdä jos jääkaapin teho on alhainen; Tarkista että; Et ole ylikuormittanut laitetta. Ovet ovat kunnolla kiinni. Jäähdytysritilät eivät ole pölyiset. FI

38 Laitteen takana ja sivuilla ei ole tarpeeksi tyhjää tilaa. Mikäli laite pitää kovaa ääntä; Jääkaapissa kiertävä jäähdytyskaasu saattaa joskus aiheuttaa vähän ääntä (porinaa) myös silloin, kun kompressori ei ole toiminnassa. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Mikäli äänet ovat erilaisia, tarkista että; Laite on pystysuorassa. Mikään ei kosketa laitteen takaosaa. Laitteen päällä tai sisällä olevat tavarat eivät tärise. Jos jääkaapin alaosassa on vettä; Tarkista että; Sulamisveden valumareikä ei ole tukkeutunut (Puhdista reikä huolellisesti.) Jos kaappi ei jäähdy tarpeeksi: Laite on suunniteltu toimimaan sen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Mikäli laitetta käytetään vaativimmissa olosuhteissa sen jäähdytysteho ei välttämättä ole riittävä. Ilmastoluokka Käyttölämpötila ( C) T ST N SN (*) Standardin TS EN ISO mukaan. Trooppinen luokka (T) on määritelty vain lämpötila-arvoille 16 C - 43 C. Suosituksia Tilan lisäämiseksi ja ulkonäön parantamiseksi jääkaapin «kylmennysosa» on sijoitettu jääkapin takaseinään. Laitteen ollessa päällä tälle seinälle tiivistyy huurretta tai vesipisaroita riippuen siitä, onko kompressori toiminnassa vai ei. Älä huolestu, sillä tämä on aivan normaalia. Laite on sulatettava vain siinä tapauksessa, että seinään muodostuu erityisen paksu kerros huurretta. Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana), aseta termostaatin säädin asentoon «0». Sulata ja puhdista jääkaappi ja jätä sen ovi auki estääksesi homeen ja hajun muodostumisen. FI

39 OSA 6. LAITTEEN OSAT JA OSASTOT ) YLÄTASO 2) JÄÄKAAPIN HYLLY Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan. 3) VIHANNESLOKERON KANSI (TURVALASI) 4) VIHANNESLOKERO 5) SÄÄDETTÄVÄT JALAT 6) PULLOTELINE 7) JÄÄKUUTIOASTIA 8) JUUSTO & VOITA HYLLY 9) VALOPAINIKETTA 10) JÄÄKAAPPI VALO & TERMOSTAATTIKOTELOON FI

40

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Betjeningsvejledning 765041517 Rev. 001 1 765041517 Rev. 001 2 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 4 Sikkerhedsinformationer... 5 Opstilling af skabet... 6 Generel beskrivelse

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere