Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt."

Transkript

1 Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Generelt - det samlede anlæg Installationen skal være i overensstemmelse med DS 447, og anlægget skal opfylde kravene i Bygningsreglementet BR10. Installationerne skal følge dimensioneringstegningerne. Ventilationsaggregatet Placering Aggregatet placeres om muligt inden for bygningens klimaskærm i den opvarmede del af bygningen (f.eks. indbygget i skab eller monteret under loft), - det giver bedre energieffektivitet da varmetabet reduceres. Placeres aggregatet i et uopvarmet tagrum skal aggregatet være isoleret med mindst 50 mm isolering. Isoleringen af aggregatet må ikke hindre let adgang for service. Følgende overvejes i forbindelse med placeringen: at der ikke er for langt til boligens indendørs afløbssystem, dvs. gerne nær bryggers, køkken, eller bad, hvor der er mulighed for placering af vandlås og afløb for kondensvand. at aggregatet bør placeres over birum af hensyn til lydtransmission at opstillingsstedet tillige helst er nær det geometriske centrum af dækningsområdet. at opstillingsstedet ikke er nær den ene ende af dækningsområdet. at der er plads til aggregatet samt de nødvendige rørtilslutninger og ledninger. Desuden skal der være plads nok til at anlægget kan serviceres når det er nødvendigt (min. 60 cm ud for hele aggregatets front) at døre kan åbnes fuldt ud uden at støde ind i påtænkte kanaler, konstruktioner mv. at underlaget kan bære vægten af aggregatet samt to personer. Montage Aggregatet monteres på en fast, vibrationsfri flade, der ikke forstærker lyd. Ved tagrumsplacering af anlægget vil der være særlig risiko for overføring af vibrationsstøj. Et underlag som fx en vibrationsdæmpende sandwichkonstruktion vil normalt være tilfredsstillende. Konstruktionen placeres over loftsisoleringen, og kan bestå af (nedefra): En kraftig vandfast gulvfinerplade, 100 mm trædefast mineraluldsplade, samt en betonflise. Ventilationsaggregatet placeres på betonflisen Anlæggets bund skal hælde (10 15 mm pr. m) mod afløbsrør.

2 Afløb for kondensvand (gælder ikke for rotorvekslere). Ventilationsunits placeret i uopvarmede rum skal være frostsikrede. Følgende afsnit om kondensvand og afløb gælder ikke anlæg med rotorveksler. I vinterperioden dannes væsentlige mængder kondensvand i anlægget: 3-10 liter pr. døgn, - størst ved anlæg med høj temperaturvirkningsgrad og afhængigt af boligens brug. Der skal sikres plads til at kondensafløb med nødvendig vandlås kan føres til et indvendigt afløb. Kondensafløbet skal have et fald på (10 15 mm pr. m) mod afløbssiden. Hæld vand i kondensbakken for at sikre at vand løber uhindret væk. Vandlåsen (højde min. 10 cm) skal hindre indsugning af falsk luft. Den skal placeres frostfrit og være tilgængelig inden for klimaskærmen, f.eks. i bryggers. Føres afløbet gennem bygningens tætning, skal gennemføringen udføres med tætningsmembran med lufttæt samling og dampspærre. Husk at vandlåsen i sommerperioden kan tørre ud og give lugtgener. Ved placering i rum med risiko for frost, skal kondensvandafløbet isoleres imod tilfrysning. Kondensvandsafløb, samt evt. kabler og måleslanger kan føres til frostfrit rum i en skakt (fx 110 mm opskåret plastrør). Skakten isoleres og placeres så el-tracing er unødvendig. Føres afløb/skakt gennem bygningens tæthedsplan (dampspærren) skal gennemføringen udføres med tætningsmembran med lufttæt samling og dampspærre, også i bunden af skakten. El-installation El tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør og i henhold til fabrikantens anvisninger. Føres ledninger gennem bygningens tæthedsplan (dampspærren) skal gennemføringen udføres med tætningsmembran med lufttæt samling og dampspærre. Det er ved beregningerne forudsat at unitten ikke har elvarmeflade, eller at denne ikke anvendes. Ventilationsunitten skal elforsynes gennem en ledning med 230 Volt stikprop fra en stikkontakt for anlægget. Stikkontakten skal sidde således at elforbrugets øjebliksværdi [Watt] kan måles med en gennemgangsmåler for placering i stikkontakt. Hvis ventilationsunitten sidder i tagrum skal en elmåler kunne tilsluttes på et tilgængeligt sted i stueetagen. De er ikke krav om en udligningsforbindelse til ventilationsanlæg jfr. BR stærkstrømsbek. Men det anbefales at der monteres en udligningsforbindelse på kanalsystemet som følger anvisningerne for armeringsnet i stærkstrømsbek.' Kanaltilslutning Indblæsning tilsluttes kanalsystem fra aggregat til indblæsning i opholdsrum inkl. soverum Udsugning tilsluttes kanalsystem fra aggregat til vådrum/ køkken/wc/bryggers. Friskluft tilsluttes kanalsystem fra aggregat til frisklufthætte/ friskluftrist placeret mod det fri. Afkast tilsluttes kanalsystem fra aggregat til afkasthætte/ afkastrist placeret mod det fri.

3 Alle kanaltilslutninger bør udføres med et lige kanalstykke før afgreninger eller bøjninger for at undgå ekstra tryktab. Såfremt fabrikantens anvisninger ikke angiver den nødvendige lige kanalstrækning ved tilslutning, kan en lige rørstrækning på 4 gange rørdiameteren anvendes. Der anbefales fleksibel forbindelse mellem alle 4 kanaltilslutninger på aggregatet for at undgå vibrationer, der kan forplante sig til kanalerne. Emhætte i køkken Udsugning fra køkken foretages normalt gennem kontrolventil under loft og ikke gennem emhætte. Ydermere har veksleren tendens til at tilstoppe pga. fedt fra emhætten. Det anbefales at emhætten ikke tilsluttes anlægget, men er en separat enhed. Mange emhætters luftydelse er på det høje trin så højt, at de kan genere den øvrige udsugnings effekt og i visse tilfælde presse afkast over i indblæsningsdelen gennem lækager. Afkast fra motorforsynet emhætte sker normalt til det fri gennem en kontraventil placeret direkte ved afkasthætten. Kanalsystem /materialer og placering Udførelse Kanalsystemet udføres så vidt muligt i spiralfalsede rør med fittings med gummirings tætning, så man får et tæt og holdbart kanalsystem. Der forefindes dog også enkelte producenter, som har plastkanaler til indstøbning som også kan virke tilfredsstillende. Husk dog at brandkravene skal overholdes ved gennembrydning af etageadskillelser, samt at kanalerne ikke må afgasse. Friskluft- og afkastkanaler isoleres uanset placering med mindst 50 mm isolering beklædt med plast eller alufolie udvendigt. Afkastkanalen skal isoleres for at reducere indvendig udkondensering af vand i kanaler, der passerer kolde rum. Afkastkanalen skal have et let fald mod aggregatet. Indblæsnings- og udsugningskanaler placeret udenfor klimaskærmens isolering (f.eks. i uopvarmet tagrum) isoleres med mindst 50 mm isolering (fx 2*25 mm lamelmåtte afsluttet med papir/folie). Indblæsnings- og udsugningskanaler placeret indenfor klimaskærmens isolering i den opvarmede del af bygningen behøver ikke isolering. I huse i et plan kan indblæsnings- og udsugningskanaler med fordel placeres i den nederste del af loftisoleringen som vist på figurerne herunder. Ved denne placering er varmetabet fra kanalsystemet uden betydning. Gennemføringer Alle gennemføringer i klimaskærmens tæthedsplan (luftspærre og dampspærre) skal være tætte, så bygningsreglementets høje tæthedskrav kan opfyldes. Gennemføringer ved tilslutninger til armaturer for indblæsning og udsugning udføres med tætningsmembran med lufttæt samling med dampspærre.

4 Eksempel på membrantætninger. Lyddæmpning For at undgå ubehagelige lydpåvirkninger monteres lyddæmper på indblæsnings- og udsugningskanalsystemet imellem aggregatet og de første indblæsnings- /udsugningsarmaturer. Tillige monteres lyddæmpere med kanalsystem og armaturer, for at undgå støjoverførsel mellem rum indbyrdes via kanalsystem. Måling af luftstrøm På hver hovedluftstrøm (indblæsning/udsugning) bør være et velplaceret målested fx i lige kanal mindst 5 diametres længde efter bøjning (nedstrøms). Målestederne skal være let tilgængelige fx med aftagelig isolering. For let og hurtigt at kunne måle luftstrømmen i indblæsningen og udsugning skal der monteres målebøjning eller målekryds på indblæsnings- og udsugningskanalsystemet imellem aggregatet og de første afgreninger. Denne hurtige målemetode kræver et fintfølende trykmåleinstrument, der har 0,1 Pa opløsning og er kalibreret i området fra 0 til 300 Pa, i 10 punkter og som gerne har automatisk nulkalibrering. Ellers må der foretages summerende måling af indblæsning/udsugning i alle målesteder ved hjælp af en stor tragt. Såfremt aggregatet har indbyggede målepunkter for luftstrøm kan dette udelades. Føring af ventilationskanaler i loftisolering (Lind&Risør). Udform anlægget så det er let at indregulere og vælg armaturer der er lette at indregulere. Gør måle- og indreguleringsstedet tilgængeligt.

5 Kanalsystemet skal være enkelt og symmetrisk. Det kan gøre at indreguleringen kan udføres uden anvendelse af indreguleringsspjæld ud over det der sidder i armaturet. Indregulering Ventilationsanlæggets kanalsystem indreguleres: ved hjælp af proportional- indreguleringsmetoden (der tillige er den hurtigste metode) ved hjælp af de i armaturerne placerede ventiler. således at hvert armatur har den ønskede luftstrøm således at luften fordeles med mindst mulig trykydelse af ventilatoren således at der er præcis balanceret ventilation, dvs. ens massestrømme ind/ud. Dette har stor betydning for anlæggets energiforbrug. Anlægget må aldrig indreguleres til at opretholde overtryk i rummet. hovedluftstrømmene skal ske i henhold til gængs praksis og indstilles med en energibesparende metode, hvor ventilatorens omdrejningstal justeres, (normalt med elektronisk styring) og ikke ved hjælp af drøvlespjæld. Indreguleringsrapport skal indeholde: 1. målte luftstrømme for alle armaturer og de to hovedluftstrømme skal angives. 2. øjebliksværdi for eleffekt (W) forbrug skal måles og angives 3. Aktuel SFP-værdi, der skal beregnes og angives SFP= w/q*3600 q målt i m3/h 4. Statisk trykdifferens mellem korresponderende stutse skal angives.

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere