DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!"

Transkript

1 DK DraftBooster DK Læs og gem denne vejledning!

2 2 DK DK-UK-DraftBooster Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation DK Pakkens indhold Funktion Garanti Speciikationer og dimensioner Installation Elektrisk tilslutning Opstart Vedligeholdelse og fejlinding Konformitetserklæring

3 DK-UK-DraftBooster DK 3 1. Produktinformation DK Denne installationsvejledning indeholder ingen konstruktionsdokumentation. Følgende symboler er brugt i manualen, for at gøre opmærksom på risiko for fare eller beskadigelse af produktet. Forbudssymbol Faresymbol! Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med livsfare. Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. Bortskafelse Ingen specielle forholdsregler. Produktet bør bortskafes i overensstemmelse med nationale regler for bortskafelse af elektronikafald. 1.1 Pakkens indhold 1.2 Funktion 1 stk. DraftBooster (DB7EU01) 1 stk. Trådløs stikkontakt 1 stk. Installations- og betjeningsvejledning 1 stk. Fleksibel lange Anvendelsesområde DraftBooster model DB7EU01 er en ventilator til montering ovenpå skorstenen. DraftBoosteren er konstrueret til at lette optænding og genfyring. Den er beregnet til brændefyring på brændeovn eller lukket indsats. DraftBoosteren leveres med leksibel lange, 5 meter kabel forberedt med stik og integreret reparationsafbryder. Funktion DraftBoosteren er konstrueret til at modstå høje temperaturer i forbindelse med brændefyring, og udviklet til at løse trækproblemer ved at skabe et mekanisk skorstenstræk på skorstene med rund lysning og en maximal indvendig diameter på ø200 mm. DraftBoosteren tåler permanent drift. DraftBoosteren skal altid være tændt under opstart (optænding) og under genfyring. Når ildsted, røgrør og skorsten har opnået en god driftstemperatur, kan du vælge at slukke for din Draft- Booster. Får du senere behov for ekstra skorstenstræk, på grund af f.eks. vejrskifte, så tænder du blot igen for DraftBoosteren, og lader den være aktiv så længe det måtte være nødvendigt. Start/stop kan ske ved hjælp af: - Almindelig stikkontakt med afbryder - Trådløs stikkontakt (medfølger) Dårlige fyringsvaner kan resultere i problemer med sod, skorstensbrand m.m., hvilket kan skade DraftBoosteren. Advarsel Undgå skorstensbrand fej skorstenen inden montering. Er DraftBoosteren en del af en brændefyret installation, skal det sikres, at kravene i EN er overholdt. Hvis dette ikke kan opnås, skal der monteres en røgalarm i samme rum som varmekilden. Det anbefales altid at opsætte en røgalarm i forbindelse med en brændefyret installation. Du bør uanset brugsmønster starte din DraftBooster én gang hver måned og lade den køre i 5-10 minutter. Efterse og rengør din DraftBooster-installation minimum to gange årligt, for at sikre pålidelighed i driften. Under en rensning skal det sikres, at der er fri passage for regnvand gennem samtlige drænhuller. Der tages forbehold for vandindtrængning i skorstenen. 1.3 Garanti Produktet er omfattet af to års garanti fra fakturadato. Udskiftning eller reparation af DraftBoosteren sker efter producentens skøn, forudsat at fabrikseftersynet påviser en materiale- eller konstruktionsfejl.

4 4 DK DK-UK-DraftBooster 1.4 Speciikationer og dimensioner Model DraftBooster - DB7EU01 Aftræk Vertikalt Motortype Skyggepol, klasse H Spænding V AC 1x230 Omdr./m Strømstyrke Amp 0,27 Strømforbrug kw 0,036 Vægt kg 3,2 Mål A mm ø266 B mm 230 C mm ø140 Impedansbeskyttet Ja Temperaturklassiicering, under drift C 250 Temperaturklassiicering, ved stilstand C 250 B C A 1 Afbryder 2 Kabelforskruning 3 Motor 4 Net / Afkast 5 Vinge 6 Låg 7 Låsefunktion 8 Indsugning Forholdsregler 1. Sørg for frisklufttilførsel til rummet hvori brændeovnen står. 2. Sørg for fast understøtning af DraftBoosteren. 3. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger for at garantere sikker brug af varmekilderne. Krav til frisklufttilførsel Bestemmelser angående frisklufttilførsel skal være i overensstemmelse med gældende lokale forskrifter. Sørg for tilstrækkeligt med frisk luft under forbrændingen, da det ellers kan resultere i ukorrekt drift og utilstrækkelig bortledning af dødbringende røggasser.

5 DK-UK-DraftBooster DK Installation De medfølgende dele 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

6 6 DK DK-UK-DraftBooster Samling af bundlangen Indstilling af den leksible lange Når du har samlet bundlangen, indstiller du langebenene til målet som passer i din skorstens indvendige diameter, og spænder benene fast i denne position. Eksemplet herunder viser indstilling til ø150 mm indvendigt skorstensmål. Fixér herefter benene endeligt med de 4 selvskærende skruer (1, 2, 3 og 4)

7 DK-UK-DraftBooster DK Montering af bundlange på Draftboosteren

8 8 DK DK-UK-DraftBooster Placering DraftBoosteren skal altid monteres vertikalt. MÅ IKKE MONTERES HORISONTALT Montering af DraftBooster på skorsten BEMÆRK Den medfølgende stålwire skal altid fastgøres forsvarligt til DraftBoosteren og til skorstenen. Fastgør først wirebeslaget til skorstenen, stram løkken til og klem wirelåsen. Wiren strammes i nedadgående retning nok til at holde DraftBoosteren fast på skorstenen, men ikke så stramt at DraftBoosteren kommer til at stå skævt.

9 DK-UK-DraftBooster DK Elektrisk tilslutning Draftboosteren skal altid tilsluttes en stikkontakt med beskyttelsesjord. Anvender du alene den medfølgende ledning med formonteret stik, tilsluttes DraftBoosteren den stikkontakt i huset, som du ønsker at anvende som tænd/sluk-funktion. Anvender du den medfølgende ledning med formonteret stik sammen med den trådløs stikkontakt, tilsluttes den trådløse stikkontakt først en stikkontakt med en passende placering (vælg en stikkontakt som sidder placeret tættest muligt på ovnen). Herefter isættes det formonterede stik fra DraftBoosteren. BEMÆRK Hvis der er behov for at udskifte det oprindelige kabel, der blev leveret sammen med DraftBoosteren, skal der bruges kabel af samme type. I modsat fald kan isoleringen smelte eller erodere, hvorved selve ledningen blotlægges. 1.7 Opstart FARE Kontrollér ovnen for at sikre at den fungerer korrekt, mens DraftBoosteren er i drift. Sørg for, at der ikke slipper røggasser ud, da det kan medføre kulilteforgiftning. Læg brænde i brændeovnen Før der tændes op, startes DraftBoosteren (på brændeovne åbnes luftindtaget helt) Du skal sikre dig, at DraftBoosteren er tændt, før du påbegynder optændingen. Stryg en tændstik inde i brændeovnen, og notér dig at røgen fra tændstikken suges ud i toppen af brændeovnen*. Lyt også godt efter. Du skal kunne høre, at DraftBoosteren kører rundt**. Der tændes op, og det sikres, at der ikke slipper røg ud fra ildstedets åbning. - Slipper der røg ud gennem den lukkede ovnlåge? - Luk for ovnens luftindtag - Åbn vinduerne i rummet, hvori ovnen står og luft godt ud - Tilkald om nødvendigt autoriseret assistance for at afhjælpe problemet - Konstateres der fejl, skal disse udbedres inden DraftBooster og brændeovn igen må benyttes. OBS */**: Hvis DraftBoosteren ikke suger røgen fra tændstikken ud i toppen af ovnen, eller hvis du ikke kan høre at DraftBoosteren kører rundt, skal du ikke tænde op i brændeovnen. Gennemgå i stedet for fejlindingen (punkt 1.8.2, side 10). Kan dette ikke afhjælpe problemet, skal du tilkalde autoriseret assistance. FORSIGTIG Overfyr ikke ildstedet. Små alejringer af sod kan antændes og starte en skorstensbrand, hvilket kan medføre faretruende høje temperaturer i skorstenen. Hvis du har haft en skorstensbrand, skal du sørge for at DraftBoosterens mekaniske og elektriske funktion efterses. Konstateres der fejl, skal disse udbedres inden DraftBooster og brændeovn igen må benyttes.

10 10 DK DK-UK-DraftBooster 1.8 Vedligeholdelse og fejlinding DraftBoosteren bør efterses mindst to gange om året i forbindelse med eftersyn af skorstenen. Sod og andre alejringer skal jernes fra rotorbladene og bunden af motorhuset. ADVARSEL Åbn ikke draftboosteren, medmindre strømmen til denne er afbrudt på afbryderen Rengøringsintervaller for DraftBooster Det er yderst vigtigt at holde DraftBoosteren fri for sod og alejringer. Sod er den primære årsag til skorstensbrande. Rengøringsintervallerne afhænger af brugen af ildsted og DraftBooster. Hyppig brug kræver hyppig rengøring. Ved regelmæssig brug af ildstedet (2-3 gange om ugen) kan det være nødvendigt med hyppig rengøring af DraftBoosteren (2-3 gange om året eller oftere). Hvis ildstedet bruges hver dag, kan det være nødvendigt med kortere rengøringsintervaller. Uanset hvor meget ildstedet anvendes, skal DraftBoosteren rengøres og efterses mindst én gang om året. BEMÆRK DraftBoosteren skal rengøres af en person med fagekspertise. Under en rensning skal det sikres, at der er fri passage for regnvand gennem samtlige drænhuller. Producenten tager forbehold for vandindtrængning i skorstenen Fejlinding Observation Problem Løsning Der er ingen strømtilførsel til DraftBoosteren Afbryderen er slukket Dårlige elektriske forbindelser Kontrollér afbryderen Kontrollér og afhjælp problemet Strømmen til DraftBoosteren er tilsluttet, men den kører ikke Strømmen til DraftBoosteren er tilsluttet, men den brummer og drejer ikke rundt DraftBoosteren ser ud til at fungere int, men der er ikke nok træk Dårlige elektriske forbindelser Sod kan blokere DraftBoosteren DraftBoosteren kan være for lille Kontrollér og afhjælp problemer med forbindelserne Rengør DraftBoosteren Udskift DraftBoosteren med en større model i producentens røgsuger-program DraftBoosteren vibrerer Motorakslen kan være bøjet Udskift DraftBoosteren Luftstrømmen ved ildstedets åbning er hørbar Der kan høres mekanisk støj Skorstensrørets indvendige diameter er for lille Der kan sidde fremmedlegemer fast Motorlejerne kan være slidte Der er ikke så meget at gøre ved det. Prøv eventuelt at reducere ildstedets åbning Fjern fremmedlegemer Udskift DraftBoosteren

11 DK-UK-DraftBooster DK Konformitetserklæring DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung FR: Déclaration de conformité de l Union Européenne NO: EU-Samsvarserklæring PL: EU Deklaracja zgodności NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration FI: EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus IS: ESS-Samræmisstaðfesting IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: hereby declares that the following products: erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: erklærer på eget ansvar at følgende produkter: niniejszym oświadcza, że następujące produkty: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: auxquels s applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach: i.h.t bestemmelser i direktiv: in accordance with entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: suivant les dispositions prévues aux directives: i.h.t bestemmelser i direktiv: zgodnie z: Maskindirektivet: the Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Maskindirektivet: Dyrektywą maszynową: Lavspændingsdirektiv: the Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspenningsdirektivet: Dyrektywą Niskonapięciową EMC-direktivet: and the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktivet: Dyrektywą EMC kompatybilności elektromagnetycznej Odense, Adm. direktør Managing Director Jørgen Andersen exodraft a/s - DANMARK DB7EU01 veklaart dat onderstaande producten: deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: vastaa siltä, että seuraava tuote: Staðfesti à eigin àbyrgð, að eftirfarandi vörur: dichiara con la presente che i seguenti prodotti: EN , EN , DS/EN ISO 12100: 2012 zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: som omfattas av denna deklaration, överensstämmer m ota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: sem eru meðtalin i staðfestingu Pessari, eru i fullu samræmi við eftirtalda staðla: sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti: en voldoen aan de volgende richtlijnen: enligt bestämmelserna i följande direktiv: seuraavien direktiivien määräysten mukaan: med tilvisun til àkvarðana eftirlits: in conformità con le direttive: de machinerichtlijn: Maskindirektivet Konedirektiivi: Vèlaeftirlitið: Direttiva Macchinari: 2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE 2006/95/EC 2004/108/EC de laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektivet: Pienjännitedirektiivi: Smáspennueftirlitið: Direttiva Basso Voltaggio: en de EMC richtlijn: EMC-direktivet: EMC-direktiivi: EMC-eftirlitið: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Dyrektor Zarządzający Verkställande direktör Toimitusjohtaja Framkvemdastjori Direttore Generale

12 draftbooster.dk DK-UK-DratBooster

11` TAG-AGGREGATER DTAX. Dansk Aggregat Producent. Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning

11` TAG-AGGREGATER DTAX. Dansk Aggregat Producent. Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning 11` DTAX TAG-AGGREGATER Dansk Aggregat Producent Dyrholm ApS Teglvænget 89, 7400 Herning Indholdsfortegnelse Tag aggregater Side 3 Filter Side 5 Varmevekslerens opbygning Side 6 Varmeflade Side 7 Kammerventilatorens

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere