MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

2 ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF " &YIBVUJOH "C MVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF ' 3FDJSDVMBUJP O 6NGMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF 'JHÁ ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 'JHÁ

3 ) ( ÁNPU HFNJOJ % & ' 'JHÁ 'JHÁ ÁYÁ 'JHÁ * * - - HÁ 'JHÁ

4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Användning Två funktioner är möjliga - Version med utvändig evakuering. - Version med återcirkulation (med aktivt kolfilter). Funktion Varning! Utför följande kontroller innan fläkten sätts i funktion: a. Öppna gallret vid luftutloppet. b. Kontrollera att anordningen för val av evakuering/ återcirkulation står i rätt läge : (Fig. 1): A utvändig evakuering, F - återcirkulation. A utvändig evakuering: avlägsna det aktiva kolfiltret (om ett sådant är monterat). F återcirkulation: kontrollera att ett aktivt kolfilter är monterat. c. Montera tillbaka gallret vid luftutloppet. Sätt fläkten i funktion några minuter innan matlagningsarbetet inleds och låt den också fungera i några minuter efter avslutad matlagning, tills allt matos försvunnit. Manöverknapparna sitter på apparatens front på samltiga modeller. Underhåll Skilj apparaten från matarnätet innan någon typ av underhållsarbete inleds. Fettfilter Gallren samlar upp fettpartiklar och andra fasta partiklar som cirkulerar i luften. 1) Syntetiskt filter : detta skall diskas för hand i ljummet vatten med ett miljövänligt diskmedel en gång i månaden, låt torka utan att vrida ur det, ersätt efter 5/6 tvättar. 2) filter av specialpapper : denna typ av filter kan inte rengöras och skall bytas ut när de övre färgmarkeringarna blir synliga underifrån. 3) Metallfilter: detta filter har en i det närmaste obegränsad livstid och rengörs en gång i månaden med ljummet tvålvatten. Låt filtret torka innan det monteras tillbaka. 4) Filter av aluminium galler: detta har en obegränsad livstid och rengörs en gång i månaden med ljummet tvålvatten. Låt filtret torka innan det monteras tillbaka. Kolfilter Filtret kan inte rengöras eller återanvändas på något sätt byt ut efter 6/8 månader. Montering (Fig. 2): Monters med bajonettfäste som roteras medurs. Varning Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga. Rengöring Rengör fläkten utvändigt med hjälp av en trasa fuktad med denaturerad alkohol eller ett milt flytande diskmedel. Undvik produkter med slipverkan. Byte av lampor a. Skilj apparaten från matarnätet. b. Avlägsna gallret. c. Byt ut den trasiga lampan med en ny likvärdig lampa: Neonlampa: 40W(E14) max. Installation När fläkten installeras skall följande avstånd mellan spishällen och fläktens underkant respekteras: 600 mm ovanför elektriska spisar; 700 mm ovanför gasspisar, gasol, koleldade eller kombinerade (gas-elektriska) spishällar. Respektera de eventuella större avstånd som gasspisens installationsinstruktioner anger. Avledningsrörets diameter: 120 mm. Version med utvändig evakuering (utblåsning) - (Fig. 3) 5 Apparaten har två utloppsöppningar: En övre D. En bakre E. Varning! GÄLLER VERSIONEN 2M GEMINI: Avlägsna luftavledaren F från öppningen om den bakre öppningen E skall användas (Fig.31). Anslutning av avledningsröret till fläkten: Använd en anslutningsring G (bajonettfäste). Sätt på locket H på den utloppsöppning som inte används (bajonettfäste). Varning! Evakueringsröret skall för att underlätta horisontell avledning vara lutat med cirka 10%. Återcirkulation (filterversion) Luften filtreras genom ett aktivt kolfilter och leds ut i lokalen igen genom en galleröppning på framsidan. Elektrisk anslutning Kontrollera innan någon typ av anslutning utförs, att elnätets spänning motsvarar denpå märkplåten angivna spänningen, som sitter på fläktens insida. Den elektriska anslutningen bör utföras av behörig fackman. Apparat med kontakt. Anslut fläkten till ett uttag som uppfyller gällande föreskrifter. I det fall man önskar ansluta fläkten direkt till elnätet skall kontakten avlägsnas och en godkänd, tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd installeras. Om den färdiginstallerade kontakten sitter otillgängligt, skall en godkänd, tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd installeras som sitter åtkomligt. Apparat utan kontakt Applicera en godkänd kontakt eller en godkänd tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i fall där dessa anvisningar inte beaktats.

5 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Fixering i skåp (Fig. 4) a. Borra hålen i skåpets botten med hjälp av borrmallen (om sådan medlevererats). b. Sätt i de 4 medlevererade skruvarna från skåpets insida och skruva i dem i hålen på apparataen Fixering på vägg (Fig. 5) a. Fixera borrmallen på väggen (om sådan medlevererats). b. Borra 4 hål Ø 8 mm på väggen, 2 vid markeringarna I och 2 hål vid markeringarna L.. c. Sätt i fyra väggpluggar Ø 8 mm. d. Sätt i 2 skruvar 5x45 i hålen I utan att dra åt dem helt. e. Häng upp fläkten på skruvarna i hålen I, dra åt de båda skruvarna f. Sätt från skåpets insida i ytterligare 2 skruvar 5x45 i hålen L. Varning Utblåsningsluften får inte ledas ut i en rökkanal som används för att evakuera rökgaser och förbränningsgaser, från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi. Om fläkten används som utblåsningsversion med utvändig evakuering, tillsammans med anordningar som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, måste man ombesörja en tillräcklig ventilation i lokalen. Det är förbjudet att lag mat över öppen låga under fläkten Undvik överhuvudtaget öppna lågor som kan skada filtren och orsaka bränder. Lämna aldrig frityrkokning utan tillsyn för att undvika att den upphettade oljan fattar eld. Evakueringen av utblåsningsluften skall ske i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i händelse av eventuella skador som uppstått beroende på att dessa anvisningar inte respekterats.

6 N INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK Bruk To muligheter - Utblåsningsversjon. - Resirkuleringsversjon (med kullfilter). Funksjon Advarsel! Før ventilatoren tas i bruk for første gang, må man utføre følgende kontroll: a. Åpne risten for oppsuging av matos. b. Kontroller at velgerspaken utblåsning/resirkulering står i riktig posisjon:(fig. 1): A utblåsning til friluft, F - resirkulering. A utblåsning til friluft, fjern kullfilteret (hvis montert). F - resirkulering. kontroller at kullfilteret er montert. c. Åpne risten for oppsuging av matos. Det anbefales å sette igang ventilatoren litt før man starter matlagingen og la apparatet fungere noen minutter etter at matlagingen er avsluttet, eller til all matlukten er borte. Foran på apparatet finnes betjeningsknappene, som kan variere avhengig av typen ventilator. Vedlikehold Koble apparatet fra strømnettet før du utfører noen form for vedlikehold på det. Fettfilter Har som oppgave å fange opp lukter og svevende fettpartikler. 1) Syntetisk filter : vask filteret i lunkent vann og biologisk nedbrytbart vaskemiddel en gang i måneden og la det tørke uten å vri det opp. Skift ut etter 5/6 vask. 2) Filter av spesialpapir : kan ikke vaskes og må skiftes ut når fargen øverst vises på den nedre delen. 3) Metallfilter : ubegrenset varighet, vaskes hver måned med lunkent såpevann. La det tørke før det monteres igjen. 4) Aluminiumsrister: ubegrenset varighet, vaskes hver måned med lunkent såpevann. La det tørke før det monteres igjen. Kullfilter Må aldri vaskes eller forsøkes resirkulert - skiftes ut etter 6/8 måneder. Montering (Fig. 2): Stikkes inn i bajonettkoblingen, ved å dreie det med urviseren. Advarsel Manglende overhold av normene for rengjøring av apparatet samt utskifting og rengjøring av filtrene medfører brannfare. Det er derfor meget viktig å følge instruksene. Rengjøring Til utvendig rengjøring av ventilatoren benyttes en klut fuktet med sprit eller et flytende rengjøringsmiddel. Unngå bruk av etsende midler. Utskifting av pæren a. Koble apparatet fra strømnettet. b. Fjern risten. c. Skift ut den gamle pæren med en ny med samme spesifikasjoner: Glødelampe: maks. 40 W (E14) Installasjon Når ventilatoren monteres, må man huske på å overholde følgende minimumsavstander mellom platetoppen og undersiden av ventilatoren: 600 mm over elektriske plater; 700 mm over gass-, olje-, kullkomfyrer eller blandede (Gasselektrisk). Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand, må denne overholdes. Diameter avtrekkskanal: 120 mm. Utblåsningsversjon (sugeversjon) - (Fig. 3) 5 Apparatet har to utblåsningshull: Et øvre D. Et bakre E. Advarsel! PÅ VERSJONEN 2M GEMINI: Fro å bruke den bakre åpningen E, må man fra åpningen trekke ut luftskjermen F (Fig.31). Tilkobling av ventilatoren til avtrekksrøret for matos: Bruk koblingsringen G (bajonett kobling). Stikk proppen H inn i avløpsåpningen som ikke benyttes (bajonettkobling). Advarsel! For lett å kunne føre luften ut i friluft, må man på de vannrette strekningene bøye avtrekksrøret litt oppover (ca. 10%). Resirkuleringsversjon (filtrerende) Luften filtreres med et kullfilter og føres ut igjen i rommet gjennom ventilasjonsåpningen på fronten. Elektrisk tilkobling Før man foretar noen tilkobling, må man forsikre seg om at nettspenningen svarer til den som er oppgitt på typeskiltet, som er plassert inni apparatet. Den elektriske tilkoblingen bør utføres av en autorisert elektriker. Apparater utstyrt med nettplugg Sett pluggen i en forskriftsmessig stikkontakt. Dersom apparatet skal kobles direkte til strømnettet må nettpluggen fjernes og man monterer en forskriftsmessig topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Når nettpluggen er satt i stikkontakten, må denne befinne seg på et tilgjengelig sted, og det må uansett monteres en forskriftsmessig topolsbryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

7 N INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK Apparater som ikke er utstyrt med nettplugg Monter en forskriftsmessig nettplugg eller en forskriftsmessig topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes manglende overhold av denne forskriften. Montering til kjøkkenskap (Fig. 4) a. Lag hull i bunnen av skapet ved hjelp av sjablongen (hvis den følger med). b. Fra innsiden av skapet setter du i de 4 skruene som følger med og strammer dem til i hullene på apparatet. Montering til muren (Fig. 5) a. Fest sjablongen til muren (hvis den følger med). b. Lag 4 hull i muren Ø 8 mm, 2 ved punktene I, 2 ved punktene L. c. Sett 4 plugger i muren Ø 8 mm. d. Sett 2 skruer på 5x45 ved punktene I, men stram ikke helt til. e. Heng opp ventilatoren etter hullene I, stram til de 2 skruene. f. Fra innsiden av apparatet setter du i de siste 2 skruene 5x45 i hullene L. Advarsel - Matosen må ikke føres ut gjennom et avtrekk som brukes til utføring av røyk fra apparater som ikke går på elektrisk energi. - Man må alltid sørge for tilfredsstillende lufting av rommet når en ventilator og apparater som ikke går på strøm benyttes samtidig. - Man må aldri flambere mat under ventilatoren. Bruk av åpen flamme er skadelig for filtrene og kan føre til brann. Derfor må dette alltid unngås. Frityrsteking må skje kun mens man er til stede og kontrollerer, slik at ikke oljen overopphetes og tar fyr. - Når det gjelder de tekniske og sikkerhetsmessige forholdsregler som skal tas i forbindelse med utføring av matos, må man alltid overholde gjeldende forskrifter fra myndighetene. - Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på eller brann på apparatet som skyldes manglende overhold av disse forskriftene.

8 DK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING Brug Der findes to muligheder: - Udgave med ekstern udledning. - Udgave med recirkulation (med aktivt kulfilter). Pas på! Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af apparatet - eller til udskiftning og rengøring af filtrene - medfører brandfare. Der henstilles således til, at instruktionerne følges. Funktion Obs! Før emhætten sættes i funktion første gang, skal man udføre følgende kontrol: a. Åbn risten til røgudsugningen. b. Kontrollér at omskifteren for udledning/recirkulation er i den korrekte stilling (Fig. 1): A ekstern udledning. F - recirkulation. A ekstern udledning: fjern det aktive kulfilter (hvis monteret). F recirkulation: kontrollér at det aktive kulfilter er monteret. c. Montér risten til udsugningen igen. Det anbefales at tænde apparatet kort tid før madlavningen påbegyndes, og at lade emhætten være i funktion i yderligere et par minutter efter afslutning af madlavningen, indtil enhver lugt er fjernet. Betjeningsanordningerne findes på forsiden af emhætten; disse anordninger er forskellige og afhænger af emhættens type. Vedligeholdelse Afbryd apparatet fra elnettet før der udføres nogen form for vedligeholdelse. Fedtfilter Fedtfilteret har til opgave at opfange fedtpartikler fra luften. 1) Syntetisk filter : vask filteret i lunkent vand og biologisk nedbrydeligt vaskemiddel en gang om måneden; lad filteret tørre uden at vride, og udskift efter 5/6 gange vask. 2) Filter af specialpapir: dette filter kan ikke vaskes, og skal udskiftes, når farvningen foroven også vises forneden. 3) Metalfilter: dette filter slides eller opbruges ikke; vask filteret hver måned med lunkent sæbevand. Lad filteret tørre, før det monteres igen. 4) Riste af trukket aluminium: disse enheder slides eller opbruges ikke; vask dem hver måned med lunkent sæbevand. Lad ristene tørre, før de monteres igen. Kulfilter Dette filter kan hverken vaskes eller genbruges på anden måde. Udskift hver 6/8 måneder. Rengøring Ved rengøring af emhættens yderside skal man anvende en klud fugtet med denatureret sprit eller neutrale, milde rengøringsmidler i flydende form. Undgå brug af produkter der indeholder slibemidler. Udskiftning af lyspærerne a. Afbryd apparatet fra el-nettet. b. Fjern risten. c. Udskift den ødelagte lyspære med en ny, der har samme kendetegn: Glødepærer: 40W(E14) max. Installering Når emhætten monteres, skal man huske at overholde nedenstående minimumsafstande mellem emhættens nederste kant og komfurets kogeflade: 600 mm over elektriske komfurer; 700 mm over komfurer med gas, olie eller kul, eller blandingskomfurer (Gas-elektrisk). Hvis gaskomfurets installeringsvejledning angiver en større afstand, skal dette overholdes. Diameter på udledningsrørene: 120 mm. Udgave med ekstern udledning (sugende) - (Fig. 3) Apparatet er udstyret med to udledningshuller: Et foroven D. Et bagpå E. Obs! PÅ UDGAVEN 2M GEMINI: For at kunne anvende hullet E bagpå, skal man trække skærmen F ud fra hullet F (Fig. 31). Tilslutning af emhætten til røgudledningsrøret: Anvend samleringen G (bajonetfatning). Indsæt proppen H i det udledningshul, der ikke anvendes (bajonetfatning). Obs! For at lette udledningen af luften fra lokalet, skal røret rettes opad i de vandrette områder (cirka 10%). Montering (Fig. 2): Indsættes i bajonetfatningen ved at dreje med uret.

9 DK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING Udgave med recirkulation (filtrerende) Luften filtreres af et filter med aktivt kul, og sendes tilbage i lokalet gennem risten foran. Elektrisk tilslutning Inden der udføres nogen form for tilslutning, skal man sørge for, at netspændingen svarer til spændingen anført på etiketten med karakteristika internt i apparatet. Der henstilles til, at man overlader den elektriske tilslutning til en autoriseret elinstallatør. Apparat udstyret med stik Tilslut stikket til en stikkontakt, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Hvis man ønsker at tilslutte apparatet direkte til elnettet, skal man fjerne stikket og indsætte en godkendt topolet afbryderkontakt med en afstand mellem kontakterne ved åbning, der ikke er under 3 mm. Hvis stikket efter indsættelse i stikkontakten ikke er lettilgængeligt, skal der anvendes en godkendt topolet afbryderkontakt med afstand mellem kontakterne ved åbning, der ikke er under 3 mm. Apparat uden stik Anvend et godkendt stik eller en godkendt topolet afbryderkontakt med en afstand mellem kontakterne ved åbning, der ikke er under 3 mm. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for fejlfunktioner afledt af manglende overholdelse af ovenstående regler. Fastgøring til køkkenelementet (Fig. 4) a. Bor et hul i bunden af køkkenelementet ved hjælp af boreskabelonen (hvis denne skabelon er leveret). b. Indsæt de 4 medfølgende skruer fra indersiden af køkkenelementet, og stram dem i de specielle huller på apparatet. Fastgøring til væggen (Fig. 5) a. Fæstn boreskabelonen på væggen (hvis denne skabelon er leveret). b. Bor 4 huller i væggen med Ø 8 mm, 2 ved punkterne I, og 2 ved punkterne L. c. Indsæt 4 murplugs med Ø 8 mm. d. Indsæt 2 skruer på 5x45 ved punkterne I, men stram ikke helt i bund. e. Hæng emhætten op i hullerne I, og stram de 2 skruer. f. Indsæt de andre 2 skruer 5x45 i hullerne L fra indersiden af apparatet. Pas på! - Den udsugede luft må ikke ledes ind i rør, anvendt til udledning af røg fra apparater forsynet med energi, der ikke er elektrisk. - Der skal sørges for korrekt ventilation af lokalet, når der samtidigt med emhætten anvendes andre apparater forsynet med energi, der ikke er elektricitet. - Der må aldrig flamberes under emhætten. Brug af åben ild skader filtrene og kan medføre brand, og skal således undgås. Hold altid friturestegning under opsyn, for at undgå, at olien overhedes og bryder i brand. - Overhold alle regler fra de lokale, ansvarshavende myndigheder, hvad angår tekniske krav og sikkerhed under udledning af røg. - Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brand, forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af disse instruktioner.

10

11

12 LI2L9A

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD DK N SV UDTRÆK TEL 60 SS L12BAD 2 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Konsultera även bilderna i början av manualen med de bokstavshänvisningar som anges i den beskrivande texten. Följ noga instruktionerna

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DA - Bruger- og monteringsvejledning

DA - Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX DF7460-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk 1 2 DA - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Decor 590 Dansk Svenska

Decor 590 Dansk Svenska Decor 590 Dansk Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DK - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke EICOLINE Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke 3 DK/NO Før montering af emhætte fjernes fedtfilter. Der er nu adgang til

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM DK NO SV MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL FIRENZE / FIRENZE EM 2 2014v3 DANSK INDHOLD Monterings- og brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 Brugsvejledning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 2 RÅD OG ANVISNINGER Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM DK NO SV MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM 2 2014v3 DANSK INDHOLD Monterings- og brugsanvisning 4

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s.

Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s. Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s. 58 75) WTE601S WTE901S ~ 2 ~ Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036 DK N SV VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL 8028007122 + 8028007036 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTTE GENERELLE OPLYSNINGER Gennemlæs

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

VÆGMONTERET EMFANG. OM SE special edition. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTERET EMFANG. OM SE special edition. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTERET EMFANG OM SE special edition 2 DK DK 3 Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der henvises i teksten til tegningerne på de forreste sider. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

SIENA I / SIENA I EM

SIENA I / SIENA I EM DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL SIENA I / SIENA I EM 2 2018v1 DK Monterings- og betjeningsanvisning s. 4-17 NO Monterings- og bruksanvisning

Læs mere

USE AND CARE GUIDE. Tørreskab DC 7191

USE AND CARE GUIDE. Tørreskab DC 7191 BUILT TO LAST LONGER USE AND CARE GUIDE Guide d utilisation et d entretien Bruksanvisning Guia de uso y cuidados Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning Guia de utilização

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere