M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier."

Transkript

1 M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK

2 INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB. Den repræsenterer den seneste teknik inden for batteriopladning med opladning og analyse i otte trin med temperaturkompensation. Læs denne brugsanvisning og følg instrukserne nøje, inden laderen tages i brug. SIKKERHED Opladeren er udelukkende designet til opladning af batterier som angivet i den tekniske specifikation. Anvend ikke opladeren til andre formål. Overhold altid batteriproducentens bruger- og sikkerhedsanbefalinger. Prøv aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Placer aldrig opladeren oven på batteriet og dæk ikke opladeren til under opladning. Oplad aldrig et frosset eller beskadiget batteri. Oplad aldrig et Li-batteri ved en temperatur under 0 C (32 F), hvis det ikke er angivet fra producenten. Brug aldrig en oplader med beskadigede kabler. Forvis Dem om, at kablerne ikke er blevet beskadiget af varme flader, skarpe kanter eller på anden måde. Placer aldrig en ventilator-kølet oplader således, at støv, snavs eller lignende kan blive suget ind af ventilatoren. Et beskadiget kabel skal udskiftes med en original reservedel fra CTEK af en CTEK medarbejder. Et aftageligt kabel kan udskiftes af brugeren med en original reservedel fra CTEK. Tilslutningen til el-nettet skal ske i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om elektriske installationer. Opladere med et jordet netstik må kun tilsluttes til en jordet stikkontakt. Under opladningen kan bly-syre batterier afgive eksplosive gasarter. Undgå, at der kommer gnister tæt ved batteriet. Sørg for god ventilation. Opladere med IP-klasser mindre end IPx4 er designet til indendørs brug. Se teknisk specifikation. Udsæt den ikke for regn eller sne. Forbind opladeren med batteriets positive pol og derefter med den negative pol. For batterier, som er monteret inde i et køretøj, tilsluttes den negative tilslutning til køretøjets chassis langt fra brændstofledningen. Tilslut derefter opladeren til stikkontakten. Tag opladeren ud af stikdåsen. Fjern derefter den negative tilslutning (køretøjets chassis) og derefter den positive tilslutning. Efterlad ikke et batteri under opladning uden opsyn i længere tid. Hvis der opstår fejl afbrydes opladeren manuelt. (IEC 7.12 ed.5) Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har modtaget træning og instruktion med hensyn til brug af dette apparat af en person, 2 DK

3 som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. (EN 7.12) Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 års alderen og ældre og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har modtaget træning og instruktion med hensyn til brug af dette apparat på en sikker måde og forstået de farer, der følger med. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. OPLADNING Tilslutning af laderen til batterier monteret i køretøjer: 1. Sstikket må ikke være sat i kontakten, når batterikablerne kobles til eller fra. 2. Find frem til den pol, der er jordet (koblet til chassiset). Det er normalt minuspolen, der er jordet. 3. Opladning af negativt jordet batteri. Forbind det røde kabel med batteriets pluspol og det sorte kabel til køretøjets chassis. Pas på ikke at tilslutte det sorte kabel i nærheden af benzinledningen eller batteriet. 4. Opladning af positivt jordet batteri. Forbind det sorte kabel med batteriets minuspol og det røde kabel med køretøjets chassis. Pas på ikke at tilslutte det røde kabel i nærheden af benzinledningen eller batteriet. Tilslutning af laderen til batterier, som ikke er monteret i køretøjer: 1. Stikket må ikke være sat i kontakten, når batterikablerne kobles til eller fra. 2. Forbind det røde kabel med batteriets pluspol og det sorte kabel til køretøjets chassis. Hvis batterikablerne forbindes forkert, sikrer polvendingsbeskyttelsen, at der ikke sker skade på lader eller batteri. Start opladningen 1. Sæt laderen i kontakten. Laderen viser POWER, gul signallampe(b). 2. Lampen for helt afladet batteri (1) lyser, hvis batteriets spænding er under 12V. 3. Normal ladning vises med disse lamper: helt afladet batteri (1), bulkopladning (2), absorptionsopladning (3) eller vedligeholdelsesopladning (4). Når lampen for vedligeholdelsesopladning lyser, er batteriet helt opladet. Opladning starter, hvis spændingen falder. Laderen kan være tilsluttet i flere måneder. Recond indikeres, ved at lampen (5) lyser. 4. Hvis batterikablerne forbindes forkert, sikrer polvendingsbeskyttelsen, at der ikke sker skade på lader eller batteri. 5. Hvis der ikke sker noget. Hvis den lampe, som angiver indstillingen, og power-lampen stadig lyser, men der ikke tændes andre lamper, kan forbindelsen til batteriet eller chassiset være dårlig, eller batteriet kan være defekt. Problemet kan også skyldes, at der ikke er spænding i kontakten. Begynd med at forbedre forbindelsen mellem batteriet og laderen. 6. Opladningen kan afbrydes når som helst ved at trække stikket til laderen ud af stikkontakten. Træk altid stikket ud af kontakten, inden du frakobler batterikablerne. Når du afbryder opladningen af et batteri, der er monteret i et køretøj, skal batterikablet fra chassiset altid frakobles, inden du frakobler det andet batterikabel. DK 3

4 BATTERITYPER OG INDSTILLINGER M200 kan nemt indstilles til opladning af mange forskellige batterityper. Følgende anbefalinger skal kun betragtes som vejledende. I tvivlstilfælde henvises altid til batteriproducentens anbefalinger. Indstillingerne foretages ved at trykke på knappen MODE, gå frem med ét trin pr. tryk og derefter slippe knappen. Efter ca. 2 sekunder aktiverer laderen den valgte indstilling. Den valgte indstilling gemmes i laderens hukommelse, og kan også findes efter afbrydelse af forbindelsen til kontakten og batteriet. NORMAL NIGHT RECOND NORMAL - Normal indstilling for åbne batterier, MF-batterier og de fleste GEL-batterier. En noget lavere lade-spænding kan muligvis være at foretrække til nogle GEL-batterier. Kontakt batterileverandøren, hvis du er i tvivl. NIGHT - I denne natfunktion følger opladeren samme program som i NORMAL, men den har reduceret effekt. Den indbyggede ventilator er slukket, og laderen er praktisk taget lydløs. Laderen går automatisk tilbage til NORMAL efter 8 timer. For at sikre, at laderen genstarter i natfunktion, gemmes indstillingen i en hukommelse, selv efter en eventuel strømafbrydelse. Indikatoren viser NIGHT, selv om laderen er gået over til NORMAL, for at minde brugeren om, at laderen starter i natfunktion næste gang. RECOND - Denne indstilling er beregnet til at genoplade helt afladede batterier, hvor man kan forvente lagdelt syre (høj syrevægt på bunden, lav syrevægt øverst). Kontakt batterileverandøren, hvis du er i tvivl. Denne fase skal bruges med forsigtighed, da den kan medføre en del væsketab i batteriet. 16V er normalt ikke noget problem for elektronik i 12V-systemer. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl. Levetiden for lamper kan reduceres som følge af høj spænding. Undgå så vidt muligt at bruge de lamper, der er forbundet med batteriet, i denne fase. Maksimal effekt og minimal risiko for elektronik opnås ved at frakoble batteriet i denne fase. OPLADNINGSFASER M200 oplader og analyserer i otte fuldautomatiske trin. M200 har tre forskellige indstillinger. Se Batterityper og Indstillinger. Batteriladerne har en fuldautomatisk opladningscyklus i 8 trin: Afsulfatering Afsulfatering med impulser genopretter sulfaterede batterier. Vises med lampe 1. Blød start (Lampe 1) Startposition for ladecyklen. Startfasen varer, til batteriets polspænding er steget til over et indstillet niveau, hvorefter opladningen går skifter til bulkladning. Hvis polspændingen ikke har nået det indstillede niveau inden for et indstillet tidsrum, afbrydes opladningen, og ladere viser fejl (lampe 0). Batteriet er sandsynligvis defekt eller for stort. Bulk (Lampe 2) Hovedladning, hvor 80% af opladningen sker. Laderen leverer maksimal strøm, indtil polspændingen er steget til det indstillede niveau. Bulkladning finder sted inden for et maksimalt tidsrum. Derefter skifter opladningen til Absorption. Absorption (Lampe 3) Fuld opladning op til næsten 100%. Polspændingen bibeholdes på det indstillede niveau. I denne fase mindskes strømmen successivt. Når strømmen er faldet til det indstillede niveau, tidsstyres fasen. Hvis det maksimale tidsrum for Absorption overskrides, skifter laderen automatisk til vedligeholdelsesopladning. Analyse (Lampe 3) Tester selvafladning. Hvis selvafladningen er for høj, afbrydes opladningen, og der vises fejl (lampe 0). Vedligeholdelsesopladning- Float (Lampe 4) Opladning med konstant spænding. Vedligeholdelsesopladning - Impuls (Lampe 4) Ladeniveauer varierer mellem 95% og 100%. Batteriet får en impuls, når spændingen falder. Holder batteriet i god kondition, når det ikke anvendes. Laderen kan være tilsluttet flere måneder i træk. Laderen måler løbende batteriets polspænding for at afgøre, om en ladeimpuls skal startes. Hvis batteriet belastes, og/eller polspændingen falder, så starter laderen en ladeimpuls, så polspændingen stiger til det indstillede niveau. Ladeimpulsen afsluttes derefter, og cyklen gentages. Hvis polspændingen falder yderligere, vender laderen automatisk tilbage til ladecyklens start. Recond (Lampe 5) Rekonditionering af helt afladede batterier Denne fase bruges til genopladning af helt afladede, frit ventilerede batterier. Med en reduceret ladestrøm i et begrænset tidsrum tillades en stigning i spændingen, således at batteriet begynder at gasse. Dette medfører desuden en cirkulation i batteriet, som er gavnlig for kapaciteten og levetiden. Bemærk, at batteriet kan afgive eksplosive gasser i denne fase. Recond sker mellem analyse- og vedligeholdelsesfasen. 4 DK

5 VISNINGER A 1 B C D 5 E Visning Beskrivelse 0 Fejlstatus, opladningen er afbrudt. For årsager til fejl, se nedenfor. 1 Blød start 2 Bulkopladning 3 Absorptionsopladning 4 Vedligeholdelsesopladning. 5 Recond, rekonditionering af helt afladede batterier. A B C D E Opladning uden temperaturkompensation. Netspænding tilsluttet. Normal Recond Night, opladning med reduceret effekt og slukket ventilator i 8 timer. Fejlstatus Laderen går i feiltilstand i følgende situasjoner: Hvis batteriet er tilkoblet med feil polretning i laderens klemmer. Laderens analysefunskjon har avbrutt ladingen. Laderens klammer kortsluttes etter at ladingen har startet. Laderen har vært i starttilstand i mer enn 4 timer. TEMPERATURKOMPENSATION M200 har et sensorkabel placeret sammen med batterikablerne. Enheden justerer automatisk ladespændingen, hvis temperaturen afviger fra +25 C. Ved en højere temperatur reduceres spændingen, og ved en lavere temperatur øges spændingen. Temperaturen måles bedst på eller i umiddelbar nærhed af batteriet. Placér derfor sensoren så tæt på batteriet som muligt ved opladning. Sensorkablet kan forlænges eller forkortes, uden at funktionaliteten påvirkes. Hvis temperatursensoren er aktiveret, angives det ved, at temperatursensorens indikatorlampe er tændt. Ladespændingen justeres derefter efter forhold ved +25 C. SPECIFIKATIONER Model 1055 Spænding AC VAC, 50 60Hz Ladespænding 14.4V Ladestrøm 15A maks. Strøm, net 2.9A rms (ved fuld ladestrøm) Returstrøm* <2Ah pr. måned Strømripple** <4% Omgivende temperatur -20 C +50 C Udgangseffekten reduceres automatisk ved en højere temperatur. Køling Ventilator Ladertype 8-trins, helautomatisk Batterityper Alle typer 12V-blysyrebatterier. (WET, MF, AGM og GEL). Batterikapacitet Ah, op til 500Ah til vedligeholdelse. Kapslingsklasse IP44 (Udendørs brug)*** Vægt 1.4kg *)Returstrømmen er den strøm, som laderen tømmer batteriet med, hvis vægkontakten er frakoblet. **) Kvaliteten på ladespænding og ladestrøm er meget vigtig. En høj strømripple opvarmer batteriet og bevirker, at den positive elektrode ældes. En høj spændingsripple kan skade andet udstyr, der er tilsluttet til batteriet. Batteriladere fra CTEK producerer en meget ren spænding og strøm med lav strømripple. ***) IP44 er ikke dækket af garantien, hvis laderen ikke placeres med oversiden eller langsiden opad. VEDLIGEHOLDELSE Laderen er vedligeholdelsesfri. Bemærk, at demontering af laderen ikke er tilladt og ophæver garantien. Hvis netkablet beskadiges, skal det udskiftes af CTEK eller en autoriseret repræsentant for CTEK. Kabinettet kan rengøres med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Laderen skal være frakoblet under rengøring. DK 5

6 PROGRAMBESKRIVELSE Afsulfatering Blød start Bulk Absorption Strøm (A) Spænding (V) Genopliver et sulfateret batteri Tester batteriets kondition Hovedladning Topladning med minimalt væsketab M200 PARAMETRE Indstilling Afsulfatering Blød start Bulk Absorption NORMAL eller RECOND JA Maks 4 timer eller indtil spændingen når 12.6V. 15A i maks 20 timer. NIGHT-funktion maks 5A. 14.4V indtil 4 timer efter, at strømstyrken er faldet til 4.5A, maks 16 timer. Bemærk: I natfunktion følger M200 samme program som NORMAL, men med reduceret effekt og slukket ventilator. Opladeren går automatisk tilbage til NORMAL efter 8 timer. 6 DK

7 Analyse Recond Float Impuls Tester om batteriet bevarer energien Rekonditionering af helt afladede batterier Vedligeholdelse til sikring af maksimal ydelse Vedligeholdelse til sikring af maksimal levetid Analyse Recond Float Impuls Advarselsindikator, hvis spændingen falder til 12.0V i 3 minutter. Maks 15.8V og 3A i 4 timer ved kraftigt afladede batterier. Ellers 30 minutter (kun i Recond-funktion). 13.6V med maks 15A i maks 10 dage. Impulsen starter ved 12.9V, maks spænding 14.4V. DK 7

8 GARANTI CTEK SWEDEN AB, Rostugnsv. 3, SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN giver begrænset garanti til den oprindelige køber af dette produkt. Garantien kan ikke overføres, og den er kun gyldig ved ikke-kommerciel anvendelse. Garantien gælder for fejl ved fremstilling og i materialer i 5 år fra indkøbsdatoen. Kunden skal tilbagelevere produktet sammen med købskvitteringen til købsstedet eller direkte til CTEK SWEDEN AB med transportomkostninger forudbetalt. Garantien bortfalder, hvis batteriladeren har været håndteret uforsigtigt, åbnet eller repareret af andre end CTEK SWEDEN AB eller dennes autoriserede repræsentant. CTEK SWEDEN AB giver ingen garanti udover denne, og påtager sig intet ansvar for andre omkostninger end de ovennævnte, dvs. garantien omfatter ikke eventuelle følgeomkostninger. CTEK SWEDEN AB er ligeledes ikke bundet af andre garantiforpligtelser end de her anførte. SUPPORT Support og yderligere oplysninger om CTEKs produkter kan fås ved henvendelse til: +46(0) Du finder den nyeste vejledning på D 8 DK

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af din nye professionelle batterilader med switch mode. Denne lader er én i rækken af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere