Dansk Svenska Norsk Español

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svenska Norsk Español"

Transkript

1 Dansk Svenska Norsk Español 1

2 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum. Ved brug af flexslange anbefales det at benytte en lyddæmper for at minimere lydniveauet. Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed samt øget modtryk i aftrækskanalen. Dette medfører mindre ydeevne og højere lydniveau. Det anbefales derfor altid at benytte den oprindelige aftræksdimension. Ved brug af flexslange, skal det altid sikres at denne er fuldt udstrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugeevne, samt minimalt lydniveau. Derudover er der mulighed for at benytte faste rør (spirorør eller plastrør) for yderligere at minimere luftmodstanden i kanalsystemet. 2

3 Integrata Før montering skal følgende være foretaget: Aftræk til det fri skal være etableret, enten gennem tag eller væg. Integrata leveres med kabler, indbygget elektronik-boks og fjernbetjening. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør Der er vigtigt ikke at bruge fælles nul, da dette vil ødelægge elektronikken. Motor kabel SKAL føres direkte til motor. I tilfælde af direkte tilslutning til el-nettet (uden stik) er det nødvendigt, at der er en flere-polet afbryder mellem elektronik boks og el-net. Afbryderen skal være dimensioneret i henhold til stærkstrømsreglement. Produktet SKAL jordforbindes. Ellers bortfalder garanti. 3

4 Monteringsvejledning til Integrata indbygningsmodeller Følgende er Thermex forslag til hvorledes indbygningsemhætten kan monteres. 1. Afmonter monteringsbeslagene Montering i spær 2. Afmonter dækpladerne i begge ender 3. Afmonter de 4 indvendige beslag til monteringsbeslagene 4

5 Montering i side af spær Ved at bore for i siderne af emfangets kasse, kan man montere det imellem spærene som vist på billederne nedenunder. 5

6 Montering i bunden af spær Man har også muligheden for at skrue emfanget op i bunden af spærret. Brug evt. skruehullerne fra beslagene til at bore emfanget op i spærret med. Se tegningerne nedenfor. 6

7 Montering med monteringsramme Hvis der benyttes monteringsramme til opsætning af indbygningsemhætten i sænket loftsbeklædning som f.eks. gips eller profillofter skal modhagerne ikke afmonteres. 1. Rammen hænges op i wirer under de sænkede loft. Stram wirerne op således rammens flange slutter tæt med det sænkede loft. 7

8 2. Skub selve emfanget op i rammen således at de 4 modhager klikker ind, og griber fast i, rammens inderflange. 8

9 Skabmontering af Mini Metz 1. Skær ud i bunden af skabet efter den valgte models mål. 2. Afmonter modhagerne, skub indsatsen op i skabet og påsæt og spænd de 2 modhager igen. 9

10 Afmontering af motorkasse til Mini Metz (Hvis man ønsker en alternativ placering af emfangets motor) 1. Afmonter motorhuset via de 4 skruer det er fæstnet med 2. Påmonter den medfølgende flange med de 4 skruer fra motorhuset 3. Monter den anden flange på motorhuset med de medfølgende 4 skruer/møtrikker, og forbind motorhuset med emfanget via det medfølgende 5m kabel. 10

11 Rengøring af metalfiltre - Metalfiltrene kan rengøres med almindelig opvaskemiddel, eller i opvaskemaskinen. - Udtages let ved hjælp af det lille håndtag for enden af filtret 11

12 12

13 Integrata Före montering skall följande åtgärder vidtagas: En ventilationskanal ska vara etablerad genom tak eller vägg. Integrata levereras med kablar, inbyggd elektronikbox med och fjärrkontroll. OBS! Elinstallationen ska göras av behörig installatör! Det är viktigt att inte använda gemensam nolla eftersom detta kommer att förstöra elektroniken. Motorledning ska föras direkt till motorn. I händelse av direkt anslutning till elnätet (utan stickkontakt) är det nödvändigt att det finns en flerpolig brytare mellan elektronik och elnät. Brytaren ska vara dimensionerad i enlighet med starkströmsreglerna. Produkten ska jordanslutas. Annars bortfaller garantin. 13

14 Monteringsanvisning för Integrata inbyggnadsmodeller 1. Ta bort spännskenorna Följande är förslag på hur inbyggnadsmodell kan monteras. Montering i takbjälkar 2. Ta bort täckplåtarna i bägge ändar. 3. Ta bort de fyra beslagen till spännskenorna. 14

15 Montering i sidan av bjälkar Genom att borra i sidan på fläktens chassi kan man montera den mellan bjälkar som på bilden ovanför. Takbjälke Innertak Chassi Skruvhål Skruvhål Takbjälke Avstand mellan chassi och takbjälke Innertak 15

16 Montering under bjälkar Man kan också montera fläkten i botten på bjälkar. Använd eventuellt skruvhålen från beslagen till montering. Skruvhål Skruvhål Takbjälke Chassi Skruvhål Skruvhål Skruvhål Skruvhål Chassi 16

17 Montering med hjälp av monteringsram Om man använder en monteringsram för montering i sänkta tak av gips eller liknande så skall inte spännskenorna tas bort. 1. Rammen hängs upp i vajer under innertaket. Sträck vajrarna så att ramen sluter tätt mot innertaket. 17

18 2. Skjut upp fläkten i ramen så att de fyra skenorna klickar fast och griper tag i monteringsramen. 18

19 Skåpmontering av Mini Metz 1. Såga upp ett hål i botten av skåpet efter den valda modellens mått. 2. Ta bort spännskenorna, skjut upp insatsen i skåpet, montera och spänn de 2 spännskenorna igen. 19

20 Avmontering av motorhus till Mini Metz (Om man önskar en alternativ placering av motorn) 1. Lossa motorhuset genom att ta bort de 4 skruvarna. 2. Montera den medföljande stosen med skruvarna från motorhuset. 3. Montera den andra stosen på motorhuset med de 4 medföljande skruvar/muttrar och anslut motorhuset till kåpan med den medföljande kabeln. 20

21 Rengöring av filter - Filtret rengörs med vanligt diskmedl eller diskas i diskmaskin - Filtret tas lätt ner med hjälp av det lilla handtaget i framkant av filtret. 21

22 Generell Info Tak Motor Tak Hatt Avtrekksmulighet #3 CKB Lyddemper* (CKB motor kan benyttes som et alternativ til Combi Tak motor) COMBI TAK Avtrekksmulighet #1 Avtrekksmulighet #2 COMBI VÆG MOTOR Kjøkkenhette *Thermex anbefaler alltid at det benyttes lyd- og kondensisoleret aftrekkskanal ved gjennomføring i kalde rom/loft. Ved bruk af fleksibel slange anbefales det å benytte lyddæmper for å redusere støynivået. Vennligst vær oppmerksom på, at kjøkkenviften opprinnelige avtrekks dimensjon sikrer optimal utnyttelse. I de tilfelle hvor man velger å redusere avtrekks dimensjon medfører det øket lufthastighet samt øket mottrykk i avtrekkskanalen, hvilket betyr mindre suge kapasitet og høyere lyd nivå. Det anbefales alltid å benytte den opprinnelige avtrekks dimensjon. Ved bruk av fleksibel slange, må det sikres at denne er helt utstrukket for å redusere luftmotstanden og oppnå maksimal sugeevne, samt redusere støynivå. Det er også mulig å benytte faste kanaler (Spirorør eller plastrør) for ytterligere reduksjon av luftmotstanden i kanalsystemet. 22

23 Integrata Før montering skal følgende være gjort: Avtrekk til det fri skal være forberedt, enten gjennom tak eller vegg. Stikkontakt for 230V monteres så nær Integrata som mulig. Integrata leveres med kabler, innebygget elektronikkboks og fjernbetjening. NB! Integrata kan også monteres i utvendig flens/kant (vil gi synlige skruer) eller i den loddrette side. Elektrisk tilkobling: Fra selve takkassetten kommer: 1 stk. kabel (merket 230V) beregnet for elektrisk tilkobling via støpsel til 230V nettspenning, minimum 10A sikringskurs og produktet skal jordforbindes. 1 stk. kabel (merket motor) for ekstern motor, skal kobles direkte til den eksterne motoren. Denne kan også forlenges/skjøtes i.h.t. forskrifter.. Alle elektriske installasjoner skal utføres av en autorisert elektroinstallatør. 23

24 Monteringsveiledning til Integrata innbygningsmodeller Det følgende er Thermex sitt forslag til hvordan Integrata avtrekkshetter kan monteres. 1. Fjern mothaker Montering i takbjelke 2. Fjern dekkplatene i begge ender 3. Fjern de 4 beslag til mothakene 24

25 Montering på siden av takbjelke Ved å bore i sidene av ventilatorboksen, kan du installere den mellom takbjelkene som vist på bildene nedenfor. Takbjelke Takkledning Chassis Skruehull Skruehull Takbjelke Avstand mellom chassis og takbjelke Takkledning 25

26 Montering på underside av takbjelke En annen mulighet er å skru opp ventilatoren på undersiden av takbjelken. Bruk evt. skruehullene fra beslagene til å bore ventilatoren inn i takbjelken med. Se tegningene nedenfor. Skruehull Skruehull Takbjelke Chassis Skruehull Skruehull Skruehull Skruehull Takbjelke Chassis 26

27 Montering med monteringsramme Hvis det brukes monteringsramme til å sette opp avtrekkshetter i senket takkledning som f.eks. gips eller profilert tak, må mothaker ikke fjernes. 1. Rammen henges opp i ledninger / wire under det senket tak. Stram opp ledningene / wire slik at rammens flense sitter tett inntil det senket tak. Takbjelke Ledning / wire Senket tak 27

28 2. Skyv ventilatoren opp i rammen slik at de 4 mothakene «klikker» i og griper fast i, rammens indre flense. Takbjelke Ledning / wire Senket tak Kjøkkenhette 28

29 Skapmontering av Mini Metz 1. Skjær ut i bunnen av skapet etter den valgte modellens mål. 2. Fjern mothakene, press innsatsen inn i kabinettet, og fest og stram de 2 mothakene igjen. Skrue Print Skrutrekker 29

30 Fjerning av Mini Metz motorkasse (Hvis man ønsker en alternativ plassering av ventilatorens motor) 1. Fjern motorhuset via de 4 skruene det er festet med. 2. Sett på plass den medfølgende flensen med de 4 skruene fra motorhuset. 3. Monter den andre flensen på motorhuset med de 4 medfølgende skruene/mutterne og koble motorhuset til ventilatoren med den medfølgende 5m kabelen. 30

31 Rengjøring av metallfiltre - Metallfiltrene kan rengjøres med vanlig oppvaskmiddel, eller i oppvaskmaskinen. - Tas lett ut ved hjelp av det lille håndtaket i enden av filteret. 31

32 Información General Extractor de tejado Salida por tejado Posibilidad de salida #3 CKB (CKB se puede utilizar Silenciador* como una alternativa al motor Combi) Motor Combi Posibilidad de salida #1 Posibilidad de salida #2 Extractor de pared Campana *Thermex siempre recomienda utilizar tubo flexible insonorizante (antirruido) y anti condensación si el tubo pasa por habitaciones sin calefacción. Al usar tubo flexible recomendamos utilizar un silenciador para minimizar el nivel sonoro. El diámetro de salida original, indicado en catalogo en cada uno de los modelos asegura una optima eficacia de la campana. Si decidimos reducir el diámetro de salida del tubo, tiene como consecuencia un aumento de la velocidad del aire y mas presión en el tubo; esto significa menos capacidad de extracción y mayor nivel de ruido. Por lo que recomendamos siempre utilizar el diámetro de salida recomendado e indicado en cada modelo. Al usar el tubo flexible SIEMPRE asegurar y comprobar que esté totalmente extendido afín de minimizar la resistencia del aire y para obtener el máximo nivel de caudal y el mínimo nivel sonoro. También puede utilizar tubo fijo de plástico para minimizar aun mas la resistencia de aire en el sistema de canalización. 32

33 Integrata Montaje El modelo Integrata se suministra agujeros preparados. Antes de montar tiene que estar preparado: Salida hacia el exterior por tejado o pared. Monte una base que pueda aguantar la campana en el techo. Integrata se suministra con cables, caja electrónica L Es importante NO USAR neutro en común a fin de no estropear la electrónica. Las conexiones deben realizarse de forma independiente. En caso de conexión directa a la red sin enchufe, es entre la caja electrónica y la red. El interruptor tiene que estar dimensionado según normativa. El producto DEBE conectarse a tierra. En caso contrario, se anula la garantía. 33

34 Manual de montaje para campanas integradas Sugerencia de Thermex como montar el modelos: Metz, Monsun y Kvadrat. 1. Desmontar los ganchos Montaje en el techo 2. Desmontar las placas en ambos lados 3. Desmontar los 4 herrajes de los ganchos 34

35 Montaje en lado de la viga Hacer agujeros en el marco de la caja de la campana para montarla entre las vigas como se muestra en la foto de arriba. 35

36 Montaje debajo de la viga Otra manera es atornillar la campana debajo de la viga. Utilizar los agujeros de los ganchos para sujetar la campana a la viga. Agujeros de tornillos Viga Agujeros de tornillos Agujeros de tornillos Viga 36

37 Montaje con el marco de montaje. (NO ESTA INCLUIDO) Si utilizamos el marco de montaje para la colocación de la campana p.ej en el falso techo de yeso o profil NO desmontar los herrajes. 1. Colocar el marco con los tensores por debajo del falso techo. Tensar los tensores para acercar el marco al falso techo. 37

38 2. Colocar la campana en el marco de tal manera que los 4 herrajes se enganchan a la brida interior del marco. 38

39 Montaje en mueble alto de Mini Metz 1. Hacer el agujero en el fondo del armario según las medidas del modelo escogido. 2. Desmontar los herrajes, colocar la campana en el armario y volver a colocar y fijar los herrajes. 39

40 Desmontaje de la caja del motor del Mini Metz (Si deseamos una ubicación alternativa del motor de la campana) 1. Desmontar la caja del motor mediante los 4 tornillos 2. Montar el acoplamiento adjunto con los 4 tornillos a la caja del extractor 3. Montar el otro acoplamiento en la caja del motor con los 4 tornillos/tuercas adjuntos, y conectar la caja del motor con la campana con el cable de 5m adjunto. 40

41 Limpieza filtros metálicos - Los filtros metálicos se limpian con detergente suave o en el lavavajillas. - Se saca con facilidad del gancho pequeño que lo sujeta en un lado del filtro 41

42 13mm 455mm 455mm (Studs: B230xL100) 65mm 15mm 302mm 12mm 65mm 20mm 460mm 460mm 430mm 139mm 25 mm mm * * Max. spænvidde på monteringsbeslagene: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Max. öppning på spännskenorna: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Maks spennevidde på mothakerne: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Maxima apertura a los ganchos: Aprox. 22mm (con motor) / aprox. 25 (sin motor) mm

43 230 mm 100 mm 100 mm Afstand til aftrækshuller/avstånd från ventilationshålen/avstand til avtrekshuller/distancia de los orificios de ventilación BEMÆRK: Overgangsstykket måler 440 mm 200 mm i højden! 100 mm 230 mm 230 mm 100 mm 230 mm 230 mm 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 48

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 DA SV NO Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt Installasjons-,

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 1 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

WA 45/60/90/120/150/200/300

WA 45/60/90/120/150/200/300 WA 45/60/90/120/150/200/300 Servicemanual DA NO Nr. 970007 rev. 4.2 10.02.2010 WA 45/60 WA 90/120 WA 150/200 WA 300 DA Servicemanual Side 2 NO Servicemanual Side 17 Der tages forbehold for trykfejl og

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G DK NO Installations- og brugsvejledning... 3 Installasjons- og bruksveiledning...21 13.09.2011 / 97-9556 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Indbygningstips. www.bosch-home.dk

Indbygningstips. www.bosch-home.dk Indbygningstips. www.bosch-home.dk 1 Indbygningstips og stregtegninger Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningsovne Indbygningstips og stregtegninger 46 Indbygningskomfurer

Læs mere