Dansk Svenska Norsk Español

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svenska Norsk Español"

Transkript

1 Dansk Svenska Norsk Español 1

2 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum. Ved brug af flexslange anbefales det at benytte en lyddæmper for at minimere lydniveauet. Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed samt øget modtryk i aftrækskanalen. Dette medfører mindre ydeevne og højere lydniveau. Det anbefales derfor altid at benytte den oprindelige aftræksdimension. Ved brug af flexslange, skal det altid sikres at denne er fuldt udstrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugeevne, samt minimalt lydniveau. Derudover er der mulighed for at benytte faste rør (spirorør eller plastrør) for yderligere at minimere luftmodstanden i kanalsystemet. 2

3 Integrata Før montering skal følgende være foretaget: Aftræk til det fri skal være etableret, enten gennem tag eller væg. Integrata leveres med kabler, indbygget elektronik-boks og fjernbetjening. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør Der er vigtigt ikke at bruge fælles nul, da dette vil ødelægge elektronikken. Motor kabel SKAL føres direkte til motor. I tilfælde af direkte tilslutning til el-nettet (uden stik) er det nødvendigt, at der er en flere-polet afbryder mellem elektronik boks og el-net. Afbryderen skal være dimensioneret i henhold til stærkstrømsreglement. Produktet SKAL jordforbindes. Ellers bortfalder garanti. 3

4 Monteringsvejledning til Integrata indbygningsmodeller Følgende er Thermex forslag til hvorledes indbygningsemhætten kan monteres. 1. Afmonter monteringsbeslagene Montering i spær 2. Afmonter dækpladerne i begge ender 3. Afmonter de 4 indvendige beslag til monteringsbeslagene 4

5 Montering i side af spær Ved at bore for i siderne af emfangets kasse, kan man montere det imellem spærene som vist på billederne nedenunder. 5

6 Montering i bunden af spær Man har også muligheden for at skrue emfanget op i bunden af spærret. Brug evt. skruehullerne fra beslagene til at bore emfanget op i spærret med. Se tegningerne nedenfor. 6

7 Montering med monteringsramme Hvis der benyttes monteringsramme til opsætning af indbygningsemhætten i sænket loftsbeklædning som f.eks. gips eller profillofter skal modhagerne ikke afmonteres. 1. Rammen hænges op i wirer under de sænkede loft. Stram wirerne op således rammens flange slutter tæt med det sænkede loft. 7

8 2. Skub selve emfanget op i rammen således at de 4 modhager klikker ind, og griber fast i, rammens inderflange. 8

9 Skabmontering af Mini Metz 1. Skær ud i bunden af skabet efter den valgte models mål. 2. Afmonter modhagerne, skub indsatsen op i skabet og påsæt og spænd de 2 modhager igen. 9

10 Afmontering af motorkasse til Mini Metz (Hvis man ønsker en alternativ placering af emfangets motor) 1. Afmonter motorhuset via de 4 skruer det er fæstnet med 2. Påmonter den medfølgende flange med de 4 skruer fra motorhuset 3. Monter den anden flange på motorhuset med de medfølgende 4 skruer/møtrikker, og forbind motorhuset med emfanget via det medfølgende 5m kabel. 10

11 Rengøring af metalfiltre - Metalfiltrene kan rengøres med almindelig opvaskemiddel, eller i opvaskemaskinen. - Udtages let ved hjælp af det lille håndtag for enden af filtret 11

12 12

13 Integrata Före montering skall följande åtgärder vidtagas: En ventilationskanal ska vara etablerad genom tak eller vägg. Integrata levereras med kablar, inbyggd elektronikbox med och fjärrkontroll. OBS! Elinstallationen ska göras av behörig installatör! Det är viktigt att inte använda gemensam nolla eftersom detta kommer att förstöra elektroniken. Motorledning ska föras direkt till motorn. I händelse av direkt anslutning till elnätet (utan stickkontakt) är det nödvändigt att det finns en flerpolig brytare mellan elektronik och elnät. Brytaren ska vara dimensionerad i enlighet med starkströmsreglerna. Produkten ska jordanslutas. Annars bortfaller garantin. 13

14 Monteringsanvisning för Integrata inbyggnadsmodeller 1. Ta bort spännskenorna Följande är förslag på hur inbyggnadsmodell kan monteras. Montering i takbjälkar 2. Ta bort täckplåtarna i bägge ändar. 3. Ta bort de fyra beslagen till spännskenorna. 14

15 Montering i sidan av bjälkar Genom att borra i sidan på fläktens chassi kan man montera den mellan bjälkar som på bilden ovanför. Takbjälke Innertak Chassi Skruvhål Skruvhål Takbjälke Avstand mellan chassi och takbjälke Innertak 15

16 Montering under bjälkar Man kan också montera fläkten i botten på bjälkar. Använd eventuellt skruvhålen från beslagen till montering. Skruvhål Skruvhål Takbjälke Chassi Skruvhål Skruvhål Skruvhål Skruvhål Chassi 16

17 Montering med hjälp av monteringsram Om man använder en monteringsram för montering i sänkta tak av gips eller liknande så skall inte spännskenorna tas bort. 1. Rammen hängs upp i vajer under innertaket. Sträck vajrarna så att ramen sluter tätt mot innertaket. 17

18 2. Skjut upp fläkten i ramen så att de fyra skenorna klickar fast och griper tag i monteringsramen. 18

19 Skåpmontering av Mini Metz 1. Såga upp ett hål i botten av skåpet efter den valda modellens mått. 2. Ta bort spännskenorna, skjut upp insatsen i skåpet, montera och spänn de 2 spännskenorna igen. 19

20 Avmontering av motorhus till Mini Metz (Om man önskar en alternativ placering av motorn) 1. Lossa motorhuset genom att ta bort de 4 skruvarna. 2. Montera den medföljande stosen med skruvarna från motorhuset. 3. Montera den andra stosen på motorhuset med de 4 medföljande skruvar/muttrar och anslut motorhuset till kåpan med den medföljande kabeln. 20

21 Rengöring av filter - Filtret rengörs med vanligt diskmedl eller diskas i diskmaskin - Filtret tas lätt ner med hjälp av det lilla handtaget i framkant av filtret. 21

22 Generell Info Tak Motor Tak Hatt Avtrekksmulighet #3 CKB Lyddemper* (CKB motor kan benyttes som et alternativ til Combi Tak motor) COMBI TAK Avtrekksmulighet #1 Avtrekksmulighet #2 COMBI VÆG MOTOR Kjøkkenhette *Thermex anbefaler alltid at det benyttes lyd- og kondensisoleret aftrekkskanal ved gjennomføring i kalde rom/loft. Ved bruk af fleksibel slange anbefales det å benytte lyddæmper for å redusere støynivået. Vennligst vær oppmerksom på, at kjøkkenviften opprinnelige avtrekks dimensjon sikrer optimal utnyttelse. I de tilfelle hvor man velger å redusere avtrekks dimensjon medfører det øket lufthastighet samt øket mottrykk i avtrekkskanalen, hvilket betyr mindre suge kapasitet og høyere lyd nivå. Det anbefales alltid å benytte den opprinnelige avtrekks dimensjon. Ved bruk av fleksibel slange, må det sikres at denne er helt utstrukket for å redusere luftmotstanden og oppnå maksimal sugeevne, samt redusere støynivå. Det er også mulig å benytte faste kanaler (Spirorør eller plastrør) for ytterligere reduksjon av luftmotstanden i kanalsystemet. 22

23 Integrata Før montering skal følgende være gjort: Avtrekk til det fri skal være forberedt, enten gjennom tak eller vegg. Stikkontakt for 230V monteres så nær Integrata som mulig. Integrata leveres med kabler, innebygget elektronikkboks og fjernbetjening. NB! Integrata kan også monteres i utvendig flens/kant (vil gi synlige skruer) eller i den loddrette side. Elektrisk tilkobling: Fra selve takkassetten kommer: 1 stk. kabel (merket 230V) beregnet for elektrisk tilkobling via støpsel til 230V nettspenning, minimum 10A sikringskurs og produktet skal jordforbindes. 1 stk. kabel (merket motor) for ekstern motor, skal kobles direkte til den eksterne motoren. Denne kan også forlenges/skjøtes i.h.t. forskrifter.. Alle elektriske installasjoner skal utføres av en autorisert elektroinstallatør. 23

24 Monteringsveiledning til Integrata innbygningsmodeller Det følgende er Thermex sitt forslag til hvordan Integrata avtrekkshetter kan monteres. 1. Fjern mothaker Montering i takbjelke 2. Fjern dekkplatene i begge ender 3. Fjern de 4 beslag til mothakene 24

25 Montering på siden av takbjelke Ved å bore i sidene av ventilatorboksen, kan du installere den mellom takbjelkene som vist på bildene nedenfor. Takbjelke Takkledning Chassis Skruehull Skruehull Takbjelke Avstand mellom chassis og takbjelke Takkledning 25

26 Montering på underside av takbjelke En annen mulighet er å skru opp ventilatoren på undersiden av takbjelken. Bruk evt. skruehullene fra beslagene til å bore ventilatoren inn i takbjelken med. Se tegningene nedenfor. Skruehull Skruehull Takbjelke Chassis Skruehull Skruehull Skruehull Skruehull Takbjelke Chassis 26

27 Montering med monteringsramme Hvis det brukes monteringsramme til å sette opp avtrekkshetter i senket takkledning som f.eks. gips eller profilert tak, må mothaker ikke fjernes. 1. Rammen henges opp i ledninger / wire under det senket tak. Stram opp ledningene / wire slik at rammens flense sitter tett inntil det senket tak. Takbjelke Ledning / wire Senket tak 27

28 2. Skyv ventilatoren opp i rammen slik at de 4 mothakene «klikker» i og griper fast i, rammens indre flense. Takbjelke Ledning / wire Senket tak Kjøkkenhette 28

29 Skapmontering av Mini Metz 1. Skjær ut i bunnen av skapet etter den valgte modellens mål. 2. Fjern mothakene, press innsatsen inn i kabinettet, og fest og stram de 2 mothakene igjen. Skrue Print Skrutrekker 29

30 Fjerning av Mini Metz motorkasse (Hvis man ønsker en alternativ plassering av ventilatorens motor) 1. Fjern motorhuset via de 4 skruene det er festet med. 2. Sett på plass den medfølgende flensen med de 4 skruene fra motorhuset. 3. Monter den andre flensen på motorhuset med de 4 medfølgende skruene/mutterne og koble motorhuset til ventilatoren med den medfølgende 5m kabelen. 30

31 Rengjøring av metallfiltre - Metallfiltrene kan rengjøres med vanlig oppvaskmiddel, eller i oppvaskmaskinen. - Tas lett ut ved hjelp av det lille håndtaket i enden av filteret. 31

32 Información General Extractor de tejado Salida por tejado Posibilidad de salida #3 CKB (CKB se puede utilizar Silenciador* como una alternativa al motor Combi) Motor Combi Posibilidad de salida #1 Posibilidad de salida #2 Extractor de pared Campana *Thermex siempre recomienda utilizar tubo flexible insonorizante (antirruido) y anti condensación si el tubo pasa por habitaciones sin calefacción. Al usar tubo flexible recomendamos utilizar un silenciador para minimizar el nivel sonoro. El diámetro de salida original, indicado en catalogo en cada uno de los modelos asegura una optima eficacia de la campana. Si decidimos reducir el diámetro de salida del tubo, tiene como consecuencia un aumento de la velocidad del aire y mas presión en el tubo; esto significa menos capacidad de extracción y mayor nivel de ruido. Por lo que recomendamos siempre utilizar el diámetro de salida recomendado e indicado en cada modelo. Al usar el tubo flexible SIEMPRE asegurar y comprobar que esté totalmente extendido afín de minimizar la resistencia del aire y para obtener el máximo nivel de caudal y el mínimo nivel sonoro. También puede utilizar tubo fijo de plástico para minimizar aun mas la resistencia de aire en el sistema de canalización. 32

33 Integrata Montaje El modelo Integrata se suministra agujeros preparados. Antes de montar tiene que estar preparado: Salida hacia el exterior por tejado o pared. Monte una base que pueda aguantar la campana en el techo. Integrata se suministra con cables, caja electrónica L Es importante NO USAR neutro en común a fin de no estropear la electrónica. Las conexiones deben realizarse de forma independiente. En caso de conexión directa a la red sin enchufe, es entre la caja electrónica y la red. El interruptor tiene que estar dimensionado según normativa. El producto DEBE conectarse a tierra. En caso contrario, se anula la garantía. 33

34 Manual de montaje para campanas integradas Sugerencia de Thermex como montar el modelos: Metz, Monsun y Kvadrat. 1. Desmontar los ganchos Montaje en el techo 2. Desmontar las placas en ambos lados 3. Desmontar los 4 herrajes de los ganchos 34

35 Montaje en lado de la viga Hacer agujeros en el marco de la caja de la campana para montarla entre las vigas como se muestra en la foto de arriba. 35

36 Montaje debajo de la viga Otra manera es atornillar la campana debajo de la viga. Utilizar los agujeros de los ganchos para sujetar la campana a la viga. Agujeros de tornillos Viga Agujeros de tornillos Agujeros de tornillos Viga 36

37 Montaje con el marco de montaje. (NO ESTA INCLUIDO) Si utilizamos el marco de montaje para la colocación de la campana p.ej en el falso techo de yeso o profil NO desmontar los herrajes. 1. Colocar el marco con los tensores por debajo del falso techo. Tensar los tensores para acercar el marco al falso techo. 37

38 2. Colocar la campana en el marco de tal manera que los 4 herrajes se enganchan a la brida interior del marco. 38

39 Montaje en mueble alto de Mini Metz 1. Hacer el agujero en el fondo del armario según las medidas del modelo escogido. 2. Desmontar los herrajes, colocar la campana en el armario y volver a colocar y fijar los herrajes. 39

40 Desmontaje de la caja del motor del Mini Metz (Si deseamos una ubicación alternativa del motor de la campana) 1. Desmontar la caja del motor mediante los 4 tornillos 2. Montar el acoplamiento adjunto con los 4 tornillos a la caja del extractor 3. Montar el otro acoplamiento en la caja del motor con los 4 tornillos/tuercas adjuntos, y conectar la caja del motor con la campana con el cable de 5m adjunto. 40

41 Limpieza filtros metálicos - Los filtros metálicos se limpian con detergente suave o en el lavavajillas. - Se saca con facilidad del gancho pequeño que lo sujeta en un lado del filtro 41

42 13mm 455mm 455mm (Studs: B230xL100) 65mm 15mm 302mm 12mm 65mm 20mm 460mm 460mm 430mm 139mm 25 mm mm * * Max. spænvidde på monteringsbeslagene: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Max. öppning på spännskenorna: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Maks spennevidde på mothakerne: ca. 22mm (m. motor) / ca. 25mm (u. motor) Maxima apertura a los ganchos: Aprox. 22mm (con motor) / aprox. 25 (sin motor) mm

43 230 mm 100 mm 100 mm Afstand til aftrækshuller/avstånd från ventilationshålen/avstand til avtrekshuller/distancia de los orificios de ventilación BEMÆRK: Overgangsstykket måler 440 mm 200 mm i højden! 100 mm 230 mm 230 mm 100 mm 230 mm 230 mm 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 48

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español Alsace Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Dansk: Side Svenska: Sida 1 Norsk: Side Español: Página 2

Dansk: Side Svenska: Sida 1 Norsk: Side Español: Página 2 Dansk: Side Svenska: Sida 1 Norsk: Side Español: Página 2 1 (+ 3 mm) (+ 3 mm) DK: Bemærk! Hvis man vælger at montere Integrata med monteringsbeslagene (3 mm tykkelse), skal der tages højde for at bredden

Læs mere

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000 Thermex Scandinavia A/S 1 2 Såfremt Såfremt kondens/lyd kondens/lyd isoleringsboks isoleringsboks anvendes: anvendes: 3 VENTILATOR CKB 800-1200 - 2000 TIL MONTERING

Læs mere

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent Dansk Svenska Norsk Español 1 Dansk Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet.

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S vda DANSK NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH Thermex Scandinavia A/S 1 Såfremt kondens/lyd isoleringsboks anvendes: 2 3 TAGVENTILATOR VDA 180-200 - 225 TIL MONTERING PÅ TAG. DANSK OBS!

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina BORDEAUX Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español

Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl

Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl 1 DK: Nimes 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

PADUA Dansk Svenska Norsk Español

PADUA Dansk Svenska Norsk Español PADUA Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Model Padua 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

NEWCASTLE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction

NEWCASTLE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction NEWCASTLE DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction M 423192151219082015 THERMEX NEWCASTLE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español 1 2 DK: Palermo Dimensions Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. Egenskaber: EGENSKABER

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SWINDON. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction

SWINDON. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction SWINDON DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction M 545217062223072015 THERMEX SWINDON 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español

Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español 1 Cambridge Back 900/600 mm 31/34 mm 323/198 mm 94x155 mm 323/198 mm 531/531 mm 404/404 mm 800/550 mm 2 Manual Model Cambridge 3 4 Sikkerhedsinstruktioner -

Læs mere

Loftsflange Efter korrekt afmærkning og etablering af aftrækshul fastgøres loftsflangen til loftet ved hjælp 4 stk. rawplugs og 4 stk. skruer.

Loftsflange Efter korrekt afmærkning og etablering af aftrækshul fastgøres loftsflangen til loftet ved hjælp 4 stk. rawplugs og 4 stk. skruer. 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange ved gennemføring

Læs mere

INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening. DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14

INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening. DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14 INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet.

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL

INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 2 544 1144 100 1200 600 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet. DANSK Før montering

Læs mere

lyon ISLAND MANUAL SVENSKA NORSK

lyon ISLAND MANUAL SVENSKA NORSK lyon ISLAND MANUAL DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og

Læs mere

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed

Læs mere

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina Perpignan Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Perpignan Back 900/600 mm 110/110 mm 175/160 mm Ø 150/150 mm 175/160 mm 685/455 mm 390/183 mm 795/580 mm 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina cannes Emhætte Spiskåpa A Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Cannes Back 900/600 mm 96/38 mm Ø 150 mm 685/455 mm 172/145 mm 172/145 mm 406/255 mm 800/580 mm 2 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som

Læs mere

VALENCE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet Instrucciones de montaje Mounting instruction

VALENCE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet Instrucciones de montaje Mounting instruction VALENCE DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet Instrucciones de montaje Mounting instruction M 528234001218112015 THERMEX

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent - Easy Clean Dansk Svenska Norsk Español Dansk Generelt Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SWINDON BETJENINGSVEJLEDNING DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH. Brukervejledning Bruksanvisning Instrucciones de uso Instruction manual

SWINDON BETJENINGSVEJLEDNING DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH. Brukervejledning Bruksanvisning Instrucciones de uso Instruction manual SWINDON DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH BETJENINGSVEJLEDNING Brukervejledning Bruksanvisning Instrucciones de uso Instruction manual B 54521706209112016 THERMEX SWINDON 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

INTEGRATA - KVADRAT - KRYSTAL - MISTRAL DANSK SVENSKA NORSK

INTEGRATA - KVADRAT - KRYSTAL - MISTRAL DANSK SVENSKA NORSK INTEGRATA - KVADRAT - KRYSTAL - MISTRAL DANSK SVENSKA NORSK 1 2 100 1144 100 1744 1200 1800 100 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet.

Læs mere

TFM 160, TFM 180 & TFM 190

TFM 160, TFM 180 & TFM 190 TFM 160, TFM 180 & TFM 190 DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet Instrucciones de montaje Mounting instruction M 513052268209022016

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

OPTICA CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida

OPTICA CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida OPTICA 761-2 CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida 8 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Montasje

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español Dansk Indhold Installation... s. 4 Orientering om installation... s. 5 3. Sikkerhedsadvarsel... s. 5 4. Betjening... s. 6 5. Vedligeholdelse... s. 7 3 Dansk Installation

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SLIM S4 PLUS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH

SLIM S4 PLUS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH SLIM S4 PLUS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet Instrucciones de montaje Mounting instruction M 520423368227072016

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 IMPORTANT - READ BEFORE USE! DK - Installation af fjernbetjening 1. Isæt batterierne, men undlad

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kun for udvalgte specialister. Blue-Line 2012/2013. - Tid til luftforandring...

Kun for udvalgte specialister. Blue-Line 2012/2013. - Tid til luftforandring... 2012/2013 Kun for udvalgte specialister. - Tid til luftforandring... PARIS MÅLSKITSE Leveres som vægmodel. Sort glas. 70 og 90 cm. 3 hastigheder. Glastouchpanel. Timerfunktion. Ur. 2 x 2 W LED lys. Mulighed

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

- Tid til luftforandring... Blue-Line

- Tid til luftforandring... Blue-Line - Tid til luftforandring... Blue-Line 2012 PARIS MÅLSKITSE Leveres som vægmodel. Sort glas. Bredde 90 cm. 3 hastigheder. Glastouchpanel. Timerfunktion. Ur. 2 x 2 W LED lys. Luftmængde: 760 m³/t*. Lydniveau:

Læs mere

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation!

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation! CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Montasje Veiledning

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

PARIS KH DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

PARIS KH DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction PARIS KH DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 527231198224092015 THERMEX PARIS KH 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 1 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig Genvac Complete Centralstøvsuger Støjfri og allergivenlig Ingen støj under støvsugningen Ingen lugt fra husdyr i boligen 5 årsnti gara ved kort print g brug o r oto nings d l o h på m s alt hu norm Ingen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug

ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug INSTRUKTIONSMANUAL ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug Version 2.1 07.05.14 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Håndtering....2

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina PRESTON 2/VERTICAL 600 Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 2 3 Preston 2 Beskrivelse af apparatet / Tilbehør 1. Beskrivelse af apparatet Preston 2 emhætten fjerner dampe fra madlavning. Den

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere