VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER"

Transkript

1 Brugsanvisning

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen i brug. Fare - For at reducere risikoen for elektrisk stød: Symaskinen bør altid være under opsyn, når den er sat til en stikkontakt. Træk altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug og før rengøring. Advarsel - For at reducere risikoen for forbrænding, brand, elektrisk stød eller personskade: 1. Tillad ikke, at maskinen bruges som legetøj. Der må holdes nøje opsyn, når symaskinen bruges af eller i nærheden af børn. 2. Anvend kun symaskinen til dens tiltænkte brug som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun tilbehør anbefalet af fabrikanten som beskrevet i denne brugsanvisning. 3. Brug aldrig symaskinen, hvis dens stik eller ledning er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget eller tabt i vand. Tilbagelevér maskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation eller elektrisk/mekanisk justering. 4. Anvend aldrig symaskinen, hvis nogen af luftåbningerne er blokeret. Hold symaskinens og fodpedalens ventilationsåbninger fri for fnuller, støv og stofrester. 5. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær ekstra opmærksom omkring symaskinenålen. 6. Brug altid den rette nåleplade. Den forkerte plade kan bevirke, at nålen knækker. 7. Brug ikke en bøjet nål. 8. Skub eller træk ikke i stoffet under syning. Dette kan bøje nålen og forårsage, at den knækker. 9. Tag altid stikket fra symaskinen, før du foretager eventuelle justeringer i nåleområdet, som fx trådning af nålen, udskiftning af nålen, trådning af spolen eller udskiftning af trykfoden o.lign. 10. Tag altid symaskinens stik fra stikkontakten, før du fjerner dæksler, smører eller foretager nogen andre brugerjusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning. 11. Pas på ikke at tabe eller stoppe nogen genstande ind i nogen åbning. 12. Må ikke anvendes udendørs. 13. Må ikke anvendes, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller hvor der gives ilt. 14. Sluk for symaskinen eller tag stikket fra, før du lader den stå uden opsyn. 15. Tag stikket fra før udførelse af nogen vedligeholdelse. 16. Tag ikke stikket fra ved at trække i ledningen. Tag fat i selve stikket i stedet for ledningen. 17. Ved normal funktionstilstand er lydtryksniveauet 75dB(A). 18. Tag AC-adaptoren fra, hvis maskinen ikke fungerer korrekt. 19. Læg aldrig noget på fodpedalen. 20. Hvis AC-adaptoren er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceforhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 21. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller sanseevner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har modtaget opsyn og vejledning vedrørende brug af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 22. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. Gem denne brugsanvisning Denne symaskine er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

3 Indholdsfortegnelse Tilbehør... 2 Lær din symaskine at kende... 3 Montering af tilbehørsæsken... 4 Tilslutning af maskinen til strømforsyning... 4 Spolevikling... 5 Indsætning af spolen... 6 Trådning af overtråden... 7 Trådspænding... 8 Løftning af spoletråden... 9 Baglæns syning... 9 Vælg dit mønster og gå i gang med at sy Indsætning og udskiftning af nålen Vedligeholdelse Fejlfindingsvejledning Tilbehør 3 spoler (1 i maskinen) 1 nåletråder 2 nåle (1 i maskinen) 1 AC-adaptor 1 Fodpedal 2

4 Lær din symaskine at kende Trådløfter Håndtag Trådspændingsskive Trykfod Knap til indstilling af mønster Baglænsknap Spoledæknin gsplade Tilbehørsæske Spoleapparatspindel Spoleapparats topper Spoletrådleder Håndhjul Spolepind Stik til fodafbryder Trykfodsløft Stik til AC-adaptor 3

5 Montering af tilbehørsæsken Hold tilbehørsæsken vandret og skub den ind i pilens retning. 2. For at åbne den rykkes låget mod højre som vist. Tilslutning af maskinen til strømforsyning Tilslut maskinen til en stikkontakt og fodafbryderen som vist. Fodafbryder Fodafbryderen slår strømtilførslen til og fra; den styrer ikke syhastigheden. Træd på fodafbryderen for at begynde at sy. Slip fodafbryderen for at holde op med at sy. Bemærk: Rådfør dig med en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan maskinen skal forbindes til strømforsyningen. Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug. Symaskinen skal anvendes med AC-adaptor med indgang på 120VAC 60Hz 15W og udgangseffekt på 6VDC 1200mA / VAC 50Hz 15W og udgangseffekt på 6VDC 1200mA. 4

6 Spolevikling a b Sæt tråden på spolepinden. 2. Vikl tråden med uret rundt om spoleapparatets spændingsskiver. 3. Tråd spolen som vist. Justér rillen (a) på spolen med udbulningerne (b) på spoleapparatspindlen og sæt derefter den tomme spole på spoleapparatspindlen. 4. Skub spolespindlen mod højre. 5. Hold trådenden. 6. Træd på fodafbryderen. 7. Klip tråden over. 8. Skub spolespindlen mod venstre og fjern den. Bemærk: Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær ekstra opmærksom omkring symaskinenålen. 5

7 Indsætning af spolen A 4 B B A 5 Når spolen indsættes eller fjernes, skal nålen være fuldt løftet. 1. Åbn spoledækningspladen. 2. Indsæt spolen i spolehylstret, så tråden løber mod uret (pil). 3. Træk tråden gennem sprækken (A). 4. Træk tråden med uret, til den gliden ind i hakket (B). Træk ca. 15 cm af tråden ud. 5. Sæt spoledækningspladen på. Bemærk: Tag AC-adapteren fra maskinen, før du indsætter eller fjerner spolen. 6

8 Trådning af overtråden Dette er en enkel proces, men det er vigtigt at gøre det rigtigt, da adskillige problemer med syningen ellers kan opstå. Hæv nålen til det højeste punkt og hæv trykfoden. Følg den nummerede rækkefølge (1-4) i trådning af overtråden helt. Sæt trådningsløkken ind gennem nåleøjet fra bagsiden. Led trådenden gennem trådningsløkken. Træk trådningsløkken ud af nåleøjet. Fjern trådenden fra trådningsløkken. (5) Lad ca. 15 cm af tråden hænge løst. 7

9 Trådspænding Overtrådsspænding Almindelig trådspændingsindstilling: "4" For at øge spændingen drejes skive til det næste højere tal. For at reducere spændingen drejes skive til det næste lavere tal. 1. Normal trådspænding til syning med lige sting. 2. Trådspændingen er for løs til syning med lige sting. Drej skiven til et højere tal. 3. Trådspændingen er for stram til syning med lige sting. Drej skiven til et lavere tal. 4. Normal trådspænding til siksak og dekorativ syning. Den rette trådspænding er når en lille smule af overtråden er synlig på stoffets underside. 8

10 Løftning af spoletråden Hold overtråden med venstre hånd. Drej håndhjulet imod dig (mod uret) for at sænke og derefter løfte nålen. Træk forsigtigt i overtråden for at bringe spoletråden op igennem hullet i nålepladen. 2. Læg begge tråde bagud under trykfoden. Baglæns syning Tryk knappen til baglæns syning (A) ned for at sikre starten og enden på en søm. Sy nogle få baglæns sting. Slip knappen, og maskinen vil sy fremad igen. 9

11 Vælg dit mønster og gå i gang med at sy For at vælge en stingtype drejes mønstervalgskiven ganske enkelt. Mønstervalgskiven kan drejes i begge retninger. Bemærk: Vælg sting " " for at finjustere længden på lige sting. Træd på fodafbryderen for at begynde at sy. Tryk ned på knappen til baglæns syning og sy 4-5 stikkesting for at sikre starten og enden på alle sømme. Slip fodafbryderen for at holde op med at sy. Bemærk: Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær ekstra opmærksom omkring symaskinenålen. 10

12 Indsætning og udskiftning af nålen Nålen skal være i perfekt stand. Nålen skal udskiftes regelmæssigt, især hvis der er tegn på slitage, eller hvis den giver problemer. Følg den illustrerede vejledning for at sætte nålen i. Løsn nåleholderskruen og skru den fast igen, efter den nye nål er sat i. Den flade side af skaftet bør vende bagud. Sæt nålen i så langt ind, som den kan komme. Vedligeholdelse 1 2 Hvis der samler sig fnuller og trådrester i krogen, vil dette forårsage, at maskinen ikke syr jævnt. Se regelmæssigt efter og rens stikningsmekanismen efter behov. 1. Fjern spoledækningspladen og spolen. 2. Rengør spoleholderen med en børste. Bemærk: Træk stikket fra maskinen ud af stikkontakten, før der udføres nogen vedligeholdelse eller synålen udskiftes. 11

13 Fejlfindingsvejledning Problem Overtrå den knækk er Undertr åden knækk er Maskine n springer sting over Nålen knække r Løse sting Sømmene rynker eller krøller Ujævne sting, ujævn tilførsel Maskinen blokerer Årsag 1. Maskinen er ikke trådet rigtigt. 2. Trådspændingen er for stram. 3. Tråden er for tyk til nålen. 4. Nålen er ikke indsat rigtigt. 5. Nålen er beskadiget. 1. Spolehylstret er ikke indsat rigtigt. 2. Spolehylstret er trådet forkert. 1. Nålen er ikke indsat rigtigt. 2. Nålen er beskadiget. 3. Der er blevet anvendt en forkert nålstørrelse. 1. Nålen er beskadiget. 2. Nålen er ikke indsat rigtig. 3. Forkert nålstørrelse til stoffet. 1. Maskinen er ikke trådet rigtigt. 2. Spolehylstret er ikke trådet rigtigt. 3. Kombinationen af nål/stof/tråd er forkert. 4. Forkert trådspænding. 1. Nålen er for tyk til stoffet. 2. Trådspændingen er for stram. 1. Dårlig trådkvalitet. 2. Spolehylstret er trådet forkert. 3. Der er blevet trukket i stoffet. Tråden sidder fast i krogen. Løsning 1. Omtråd maskinen. 2. Reducér trådspændingen. 3. Vælg en større nål. 4. Fjern og genindsæt nålen. 5. Skift nålen ud. 1. Fjern og genindsæt spolehylstret og træk i tråden. Tråden skulle trække let. 2. Tjek både spolen og spolehylstret. 1. Fjern og genindsæt nålen. 2. Sæt en ny nål i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 1. Sæt en ny nål i. 2. Sæt nålen rigtigt i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 1. Kontrollér trådningen. 2. Tråd spolehylstret som vist. 3. Nålstørrelsen skal passe til stoffet og tråden. 4. Ret trådspændingen. 1. Vælg en tyndere nål. 2. Løsn trådspændingen. 1. Vælg en tråd af bedre kvalitet. 2. Fjern spolehylstret og gentråd og indsæt korrekt. 3. Undlad at trække i stoffet under syningen; lad det blive taget ind af maskinen. Fjern overtråden og spolehylstret, drej håndhjulet manuelt baglæns og forlæns og fjern trådresterne. 12

14 Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald; brug særskilte indsamlingscentre. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger vedrørende tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller affaldsdepoter, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og gå ind i fødekæden og dermed skade dit helbred og din sundhed. Når gamle apparater erstattes af nye, er forhandleren lovmæssigt forpligtet til i det mindste at tage gratis imod dit gamle apparat til bortskaffelse. 021T3B0101( T30B /A5 ) Sep/11

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere