Gode råd og henstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd og henstillinger"

Transkript

1 Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger for sikker installation, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted for senere brug. 3 Pak apparatet ud, og kontroller, at det er i korrekt stand. Kontakt en kvalificeret person, før apparatet tages i brug, hvis du er i tvivl. Emballagens forskellige dele (plastpose, ekspanderet polystyren, søm, mv.) skal opbevares utilgængeligt for børn, da delene kan være farlige. 4 Installationen skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og af en kvalificeret fagmand. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader på personer, dyr eller materiel forårsaget af ukorrekt installation af apparatet. 5 pparatets elektriske system er kun sikkert, hvis det er korrekt tilsluttet jordingsanlægget i overensstemmelse med gældende normer vedrørende elektrisk sikkerhed. Det er påkrævet at kontrollere, at disse grundliggende sikkerhedsforhold er opfyldt. Kontakt en person, der er kvalificeret til at foretage en minutiøs kontrol af det elektriske system, hvis du er i tvivl. Fabrikanten kan under ingen omstændigheder betragtes som værende ansvarlig for skader, der måtte opstå, hvis jordingsanlægget svigter. 6 Kontroller, før apparatet tilsluttes, om de tekniske specifikationer, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med el-installationens specifikationer. 7 Kontroller, om el-installationens strømbelastning og stikkontakter kan tåle den maksimale effekt fra apparatet, der er angivet på typeskiltet. Kontakt en kvalificeret person i tilfælde af tvivl. 8 Under installationen skal der monteres en flerpolet afbryder med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler. 9 pparatet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 10 Enhver brug til andet formål, f.eks. til opvarmning af et lokale, er forkert og derfor farligt. 11 Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader forårsaget af forkert eller fejlagtig brug. 12 Brug af et elektrisk apparat medfører, at visse grundliggende regler skal overholdes. Det er følgende: Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder. Brug ikke apparatet, når du er barfodet. Undgå så vidt muligt at bruge forlængerledninger. Hvis det er nødvendigt, skal alle nødvendige forholdsregler tages. Træk aldrig i netledningen eller i apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke apparatet for atmosfæriske faktorer (regn, sol, mv.). Lad ikke børn eller personer, der ikke er i stand til det, bruge apparatet uden opsyn. 13 Før kogepladen rengøres, eller der udføres vedligeholdelsesarbejde på den, skal stikket tages ud af kontakten, eller hovedafbryderen på det elektriske net skal slukkes. 14 Hvis der kommer en revne i glassets overflade, skal strømforsyningen øjeblikkeligt afbrydes. Kontakt et autoriseret servicecenter med hensyn til reparation, og bed om, at der kun bruges originale reservedele. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forringe apparatets sikkerhed. 15 Hvis det besluttes ikke længere at anvende apparatet, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at tage netledningen ud af stikkontakten og derefter klippe den over. Vi anbefaler kraftigt at neutralisere de dele af apparatet, der kan udgøre en fare, specielt for børn, som kan finde på at bruge apparatet til at lege med. 16 Den glaskeramiske kogeplade er modstandsdygtig over for varmestød og mekaniske stød. Glaspladen kan imidlertid gå i stykker under påvirkning af et stød fremkaldt af en spids genstand, f.eks. et stykke værktøj. I dette tilfælde skal strømforsyningen øjeblikkelig afbrydes, og et autoriseret servicecenter skal kontaktes med hensyn til reparation. 17 Husk at en kogezone forbliver varm i mindst en halv time, efter at den er slukket. Sørg for, at der ikke utilsigtet stilles beholdere eller genstande på en varm kogezone. 18 Tænd ikke kogezonerne, hvis der ligger aluminiumspapir eller plastgenstande på kogepladen. 19 Kom ikke for tæt på kogezonerne, når de er varme. 20 Hvis der bruges køkkenapparater tæt ved kogepladen, skal man sørge for, at apparaternes netledning ikke kommer i berøring med kogepladens varme dele. 21 Vær opmærksom på, at gryder og panders håndtag altid skal drejes indad mod kogepladen for at undgå, at de utilsigtet rammes og forårsager skader. 22 Lad aldrig en kogezone forblive tændt, uden at der står en gryde eller en pande på den, da den maksimale varmeeffekt i givet fald hurtigt nås, og man risikerer at ødelægge varmelegemet. 23 Følgende anvisninger skal følges, før kogepladen tages i brug: Den lim, der bruges til tætningslisten, afsætter under opbevaringen fedtede striber på glasset. Det anbefales at fjerne disse striber, før kogepladen tages i brug, ved hjælp af et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke ridser. I løbet af de første timer kogepladen bruges, frigives en lugt af gummi, som dog hurtigt ophører. DK 38

2 Installation Følgende anvisninger er beregnet til den kvalificerede installatør som en hjælp til at foretage installation, indstilling og teknisk vedligeholdelse så korrekt som muligt og i overensstemmelse med gældende normer. Vigtigt: Før der udføres indstillinger, vedligeholdelsesarbejde, eller lign. på kogepladen, skal kogepladen afbrydes strømforsyningen. Installation af indbygningskogeplader Kogepladerne er fremstillet med en beskyttelsesgrad mod kraftig overophedning af typen Y, i overensstemmelse med normen CEI Kogepladerne kan derfor ikke installeres ved siden af køkkenelementer, som er højere end køkkenbordet. For at udføre installationen af kogepladen korrekt skal nedenstående anvisninger følges: a) Emhætter skal installeres i overensstemmelse med og under de forhold, der er anført i den vejledning, der følger med apparatet. b) Den glaskeramiske indbygningskogeplade kan installeres på enhver type bordplade, der er mindst 600 mm dyb på betingelse af, at den er fremstillet i et materiale, der kan tåle temperaturer på op til 100 C. Udskæringens dimensioner og placering er vist på tegningen. Fastspændingsfjedrene skrues på med Torx-skruer. Løsn enten Torx-skruerne foran eller Torx-skruerne bag på kogepladen, når kogepladen skal afmonteres. Derfor er det vigtigt, at disse skruer altid er let tilgængelige. Monter kogepladen i udskæringen, og tryk kogepladen godt fast hele vejen rundt, så den klæber helt fast til bordpladen. MONTERING F "BUNDFJEDRENE" FSTSPÆNDING BGERST TIL VENSTRE FSTSPÆNDING BGERST TIL HØJRE KOGEPLDEN SET NEDEFR KOGEPLDENS FORRESTE KNT BORDPLDE Påkrævet afstand mellem kogepladens underste kant og indbygningselementet FSTSPÆNDING FORN TIL VENSTRE FSTSPÆNDING FORN TIL HØJRE MONTERING F TÆTNINGSLISTEN FOR / BG SKUMGUMMI 5x8 mm HØJRE / VENSTRE 560 +/ /- 1 Y (CEI ) Disse dimensioner skal overholdes, da en ukorrekt installation kan forårsage overophedning af fladerne omkring kogepladen. Kogepladen skal placeres i en afstand af mindst 40 mm fra bagvæggen og andre lodrette flader for at give mulighed for korrekt ventilation og undgå overophedning af fladerne omkring kogepladen. Der leveres en tætningsliste med kogepladen. Den skal klæbe godt fast til undersiden af kogepladens ramme. Det er absolut nødvendigt, at tætningslisten kommer helt ind i kogepladens hjørner, og at den slutter til hele vejen omkring kogepladen for at sikre, at samlingen mellem kogepladen og bordpladen er fuldstændig tæt, så eventuelt overløb ikke kan løbe ned i kogepladens indbygningselement. Meget vigtigt: Det er påkrævet, at den glaskeramiske kogeplade indbygges i en helt plan støtteflade. Deformationer, der skyldes utilstrækkelig fastspænding, risikerer at ændre kogepladens specifikationer samt dens ydeevne. c) Hvis der indsættes en træplade som isolation, skal den placeres i en afstand af mindst 10 mm fra kogepladens underkant. Bemærk: Hvis kogepladen installeres over en indbygningsovn, anbefales det at montere ovnen således, at den hviler på to stykker træ. Hvis indbygningselementet er helt lukket, skal der laves en åbning på bagsiden på mindst 45 x 560 mm. 560 mm. 45 mm. 560 mm. 45 mm. Indbygningsovnen skal være udstyret med en tvungen ventilation til køling. Vær særlig opmærksom på, at tætningslisten omkring kogepladens kant sidder rigtigt for at undgå, at der sker infiltrationer i indbygningselementet. 39 DK

3 Tekniske specifikationer Elektrisk tilslutning pparatets elektriske sikkerhed er kun garanteret, hvis apparatet er korrekt tilsluttet jordingsanlægget i overensstemmelse med gældende elektriske sikkerhedsnormer. Fabrikanten kan under ingen omstændigheder betragtes som værende ansvarlig for skader, der opstår, som følge af ukorrekt jording. Før apparatet tilsluttes, skal man kontrollere, at kogepladens tekniske specifikationer, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med netinstallationens tekniske specifikationer, hvad angår ledernes tværsnit samt beskyttelsesanordninger, der skal kunne tåle apparatets maksimale ydeevne. Overhold ledningernes farvekoder og sammenkoblinger. Vigtige bemærkninger Kogepladen leveres med en speciel INDESIT - tilslutningsledning. Hvis denne ledning er beskadiget, må den kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Før der udføres arbejde i forbindelse med apparatet, skal det afbrydes strømforsyningen. Kogepladen kan tilsluttes på to måder: - enten direkte til en stikkontakt. Brug en stikkontakt, der er godkendt i brugslandet, og som er tilgængelig, hvis det skulle blive nødvendigt. Brug af adaptere, stikdåser og forlængerledninger er ikke tilladt, Beskrivelse af tilslutninger - Tilslut de 5 ledninger fra el-installationen, og overhold ledningernes og sammenkoblingernes farvekoder. Bl Brun Sort Sort Gr n / Gol Neutral Fase 1 Fase 2 N L1 L2 Tofaset forbindelse Bl Brun Jord Maks. optagen effekt: PVT 604 Q PVT 604 QD Sort Sort Gr n/ Gul Neutral N Fase L Jord Enfaset tilslutning Sammens t de 2 sorte ledninger for fasen 6200W 6200W - eller via en tilslutningsdåse, hvis apparatet er fast tilsluttet. I dette tilfælde skal der bruges en flerpolet afbryder, der i givet fald er tilgængelig, med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler. L L1 Tilslutninger N L2 L1 L2 N L1 L2 L3 L1 L2 N 1 N 2 Spænding T-FR-BE-DE-GP-ES-IE-IL-IS-IT- LU-RE-FI-GR-PT-SE-M-NZ-GB 230V-1+N~50Hz 20 * FR - BE - NO 230 V - 2 ~ 50 Hz 20 * T-FR-BE-CH-DE-ES-IL-IS-IT-LU PT-SE-M-NZ-DK-NL 400V-2+N~50Hz 16 * FR - BE -NO 230 V - 3 ~ 50 Hz 16 * NL 230 V N ~ 50 Hz 16 * Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: - 73/23/EØF af (Lavspændingsdirektivet) med efterfølgende ændringer og 89/336/EØF af (Elektromagnetisk kompatibilitet) med efterfølgende ændringer - 93/68/EØF af med efterfølgende ændringer. dvarsel: Hvis kogepladen installeres over en indbygningsovn, skal kogepladens og ovnens elektriske tilslutning være adskilt af sikkerhedsmæssige grunde og for at gøre det muligt at flytte ovnen ud af indbygningselementet, hvis det skulle blive nødvendigt. L N CY-MT-U-KW-NZ 240V-1+N~50Hz 20 * N:Sort, :Brun, :Blå * Der skal tages højde for simultaneitetsfaktoren i overensstemmelse med normen EN Tilslutning af typen Y i overensstemmelse med normen EN DK 40

4 Kogepladens betjeningstaster Når kogepladen tilsluttes strømforsyningen, lyder der et bip efter et par sekunder, hvilket angiver, at kogepladen kan tændes. Tænde kogepladen Kogepladen tændes ved, at man rører tasten med fingeren. Betjening af kogezoner Hver kogezone betjenes med taster med aftegning af kogezonerne: og med en tast til regulering af varmeeffekten, der er opdelt i to dele: Vælg den ønskede kogezone, for at tænde kogezonen og forøge varmeeffekten. Indstil derefter effekten, som vises med en gradinddeling fra 0 til 9. Tryk kort på tasten - for hurtigt at indstille varmeeffekten på maksimum. Kogezonen fungerer nu med 100%. Brug funktionen Booster, hvis en kogeplade skal opvarmes hurtigt. Indstil kogepladens varmeeffekt på maksimum (9), og tryk derefter på tasten +. Boosteren indkobles, når tallet 9 skifter til. Vælg indstilling for funktionen Booster (fra 1 til 8). Funktionen slår automatisk fra, når den valgte temperatur er nået. Tryk samtidig på tasterne + og - for at slukke kogezonen. Kogezonens varmeeffekt vender øjeblikkeligt tilbage til nul. 8 Låsning af betjeningstasterne Når kogepladen er tændt, kan man låse betjeningstasterne, så indstillingerne ikke kan ændres ved utilsigtet berøring (børn, rengøring, mv.). Rør ved tasten med fingeren, hvorefter kontrollampen ved siden af tasten tænder. Tryk igen på tasten for at ændre varmeeffekten eller slukke kogezonen. Kogezonen skal vælges på ny, for at du kan aktivere indstillingerne igen. Sikkerhedsanordninger Hvis en genstand (gryde, bestik, el. lign.) placeres i mere end 10 sekunder på kogezonen, eller ved et langt tryk på en af kogezonernes taster, udsender kogepladen muligvis en biplyd. Fjern den genstand, der er årsag til biplyden, hvorefter kogepladen slukker. Tænd kogepladen for at genaktivere betjeningsanordningerne. Sikkerhedsafbrydelse Hvis man glemmer at deaktivere en eller flere kogezoner, afbrydes de aktive zoner automatisk efter et vist tidsrum (se skemaet verso). Når sikkerhedsafbrydelsen har været aktiveret, vises et 0 på displayet. Sluk kogepladen med Tænd/Sluk-tasten, og tænd den derefter igen, for at sikkerhedsafbrydelsen af kogezonerne kan aktiveres på ny. Effektniveau Begrænsning af driftstiden i timer ,5 9 1,5 eller Tryk på tasten -, hvilket får kogezonens varmeeffekt til at formindskes gradvist, indtil den slukker. Tryk på tasten for at slukke kogepladen. Husk at låse kogepladen op, før den slukkes. 4 restvarmeindikatorer (C) Selv når kogepladen er slukket, forbliver kontrollampen tændt og viser, at den pågældende kogeplade stadig er varm, dvs. at temperaturen er højere end 60 C. Kontrollampen forbliver tændt for at advare mod risiko for forbrænding. 41 DK

5 Brug af kogezonerne Kun model PVT 604 QD Brug af dobbelte kogezoner Vælg den ønskede kogezone, og tryk derefter på den tast, der svarer til den ekstra kogezone (koncentrisk eller oval) for at tænde den dobbelte kogezone. Tryk igen på den tast, der svarer til den ekstra kogezone, for at vende tilbage til brug af en enkelt kogezone. Programmering af tilberedningstid Man kan programmere 1 kogezone (efter eget valg) til en tilberedningstid på op til 99 minutter. Vælg først varmeeffekt, og programmer derefter tilberedningstiden på følgende måde: Tryk på programmeringstasten Indstil den ønskede tilberedningstid med tasterne Godkend programmeringen ved at trykke endnu en gang på programmeringstasten. Beskrivelse af varmelegemerne Strålevarmelegemerne er dannet af cirkelformede varmelegemer. Når de tændes, bliver de røde efter ca. et halvt minut. Se nedenstående skema: Pos Indstilling af kogezonen 0 Slukket 1 Smeltning af smør og chokolade 2 3 Opvarmning af væsker 4 Tilberedning af creme og sovs 5 Sammenkogte retter - kalve-/lammefrikassé - desserter Nedtællingen af tilberedningstiden begynder med det samme, indtil tilberedningen er slut. Et lydsignal angiver, at tilberedningen er slut Pasta - ris Steak - fisk - omelet Friturestegning Beskrivelse af kogepladen C B Kogezoner B Betjeningspanel C Restvarmeindikator DK 42

6 Rengøring og vedligeholdelse Gode råd til brug af den glaskeramiske kogeplade For at sikre de bedste resultater med kogepladen er det vigtigt, at visse grundliggende regler følges under brug af kogepladen og ved tilberedning af madvarerne. Brug kogegrej med flad bund, så det har kontakt med hele kogezonen. Brug altid kogegrej med en diameter, der dækker kogezonen helt, så al den disponible varme udnyttes. Rengøring og vedligeholdelse Rengør kogepladen, mens den er lun. Brug et velegnet rengøringsmiddel samt køkkenrulle, rens kogepladen med en fugtig klud, og tør efter. luminiumspapir, plastgenstande, sukker og alle levnedsmidler, der indeholder sukker, og som er smeltet fast på kogepladen, skal øjeblikkeligt fjernes fra kogezonen, mens den endnu er varm, ved hjælp af en skraber. De specielle rengøringsmidler danner et transparent lag på overfladen, som afviser snavs og beskytter overfladen mod skader, der forårsages af stærkt sukkerholdige fødevarer. Brug aldrig skuresvampe eller skurepulver. Undgå ligeledes aggressive kemikalier i opløsningsmidler, f.eks. spray til rengøring af ovne eller pletfjernere. Sørg for, at kogegrejets bund altid er ren og tør for at sikre god kontakt og lang levetid for både kogezoner og kogegrej. Undgå at bruge det kogegrej, som også bruges på gasbrændere. Varmekoncentrationen på gasbrænderne kan deformere kogegrejets bund, og som følge deraf vil man aldrig opnå det ønskede resultat ved at bruge det pågældende kogegrej på en glaskeramisk kogeplade. Lad aldrig en kogezone forblive tændt, uden at der står en gryde eller en pande på den, da den maksimale varmeeffekt i givet fald hurtigt nås, og man risikerer at ødelægge varmelegemerne. Husk, at en kogezone forbliver varm i mindst en halv time, efter at den er slukket. Sørg for, at der ikke utilsigtet stilles beholdere eller genstande på en varm kogezone. Tænd ikke kogezonerne, hvis der ligger aluminiumspapir eller plastgenstande på kogepladen. Kom ikke for tæt på kogezonerne, når de er varme. Hvis der bruges køkkenapparater tæt ved kogepladen, skal man sørge for, at apparaternes netledning ikke kommer i berøring med kogepladens varme dele. Glaskeramik, som kogepladen er lavet af, er et meget modstandsdygtigt materiale. Hvis det alligevel skulle ske, at der kommer en revne i kogepladen, må den ikke bruges. Sluk øjeblikkeligt for strømforsyningen. Følgende anvisninger skal følges, før kogepladen tages i brug. Den lim, der bruges til tætningslisten, afsætter under opbevaringen fedtede striber på glasset. Det anbefales at fjerne disse striber, før kogepladen tages i brug, ved hjælp af et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke ridser. I løbet af de første timer kogepladen bruges, frigives en lugt af gummi, som dog hurtigt ophører. Den glaskeramiske kogeplade er modstandsdygtig over for termiske og mekaniske stød. Den kan imidlertid gå i stykker under påvirkning af et stød fremkaldt af en spids genstand, f.eks. et stykke værktøj. I dette tilfælde skal strømforsyningen øjeblikkelig afbrydes, og et autoriseret servicecenter skal kontaktes med hensyn til reparation. 43 DK

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere