Gode råd og henstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd og henstillinger"

Transkript

1 Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger for sikker installation, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted for senere brug. 3 Pak apparatet ud, og kontroller, at det er i korrekt stand. Kontakt en kvalificeret person, før apparatet tages i brug, hvis du er i tvivl. Emballagens forskellige dele (plastpose, ekspanderet polystyren, søm, mv.) skal opbevares utilgængeligt for børn, da delene kan være farlige. 4 Installationen skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og af en kvalificeret fagmand. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader på personer, dyr eller materiel forårsaget af ukorrekt installation af apparatet. 5 pparatets elektriske system er kun sikkert, hvis det er korrekt tilsluttet jordingsanlægget i overensstemmelse med gældende normer vedrørende elektrisk sikkerhed. Det er påkrævet at kontrollere, at disse grundliggende sikkerhedsforhold er opfyldt. Kontakt en person, der er kvalificeret til at foretage en minutiøs kontrol af det elektriske system, hvis du er i tvivl. Fabrikanten kan under ingen omstændigheder betragtes som værende ansvarlig for skader, der måtte opstå, hvis jordingsanlægget svigter. 6 Kontroller, før apparatet tilsluttes, om de tekniske specifikationer, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med el-installationens specifikationer. 7 Kontroller, om el-installationens strømbelastning og stikkontakter kan tåle den maksimale effekt fra apparatet, der er angivet på typeskiltet. Kontakt en kvalificeret person i tilfælde af tvivl. 8 Under installationen skal der monteres en flerpolet afbryder med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler. 9 pparatet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 10 Enhver brug til andet formål, f.eks. til opvarmning af et lokale, er forkert og derfor farligt. 11 Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader forårsaget af forkert eller fejlagtig brug. 12 Brug af et elektrisk apparat medfører, at visse grundliggende regler skal overholdes. Det er følgende: Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder. Brug ikke apparatet, når du er barfodet. Undgå så vidt muligt at bruge forlængerledninger. Hvis det er nødvendigt, skal alle nødvendige forholdsregler tages. Træk aldrig i netledningen eller i apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke apparatet for atmosfæriske faktorer (regn, sol, mv.). Lad ikke børn eller personer, der ikke er i stand til det, bruge apparatet uden opsyn. 13 Før kogepladen rengøres, eller der udføres vedligeholdelsesarbejde på den, skal stikket tages ud af kontakten, eller hovedafbryderen på det elektriske net skal slukkes. 14 Hvis der kommer en revne i glassets overflade, skal strømforsyningen øjeblikkeligt afbrydes. Kontakt et autoriseret servicecenter med hensyn til reparation, og bed om, at der kun bruges originale reservedele. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forringe apparatets sikkerhed. 15 Hvis det besluttes ikke længere at anvende apparatet, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at tage netledningen ud af stikkontakten og derefter klippe den over. Vi anbefaler kraftigt at neutralisere de dele af apparatet, der kan udgøre en fare, specielt for børn, som kan finde på at bruge apparatet til at lege med. 16 Den glaskeramiske kogeplade er modstandsdygtig over for varmestød og mekaniske stød. Glaspladen kan imidlertid gå i stykker under påvirkning af et stød fremkaldt af en spids genstand, f.eks. et stykke værktøj. I dette tilfælde skal strømforsyningen øjeblikkelig afbrydes, og et autoriseret servicecenter skal kontaktes med hensyn til reparation. 17 Husk at en kogezone forbliver varm i mindst en halv time, efter at den er slukket. Sørg for, at der ikke utilsigtet stilles beholdere eller genstande på en varm kogezone. 18 Tænd ikke kogezonerne, hvis der ligger aluminiumspapir eller plastgenstande på kogepladen. 19 Kom ikke for tæt på kogezonerne, når de er varme. 20 Hvis der bruges køkkenapparater tæt ved kogepladen, skal man sørge for, at apparaternes netledning ikke kommer i berøring med kogepladens varme dele. 21 Vær opmærksom på, at gryder og panders håndtag altid skal drejes indad mod kogepladen for at undgå, at de utilsigtet rammes og forårsager skader. 22 Lad aldrig en kogezone forblive tændt, uden at der står en gryde eller en pande på den, da den maksimale varmeeffekt i givet fald hurtigt nås, og man risikerer at ødelægge varmelegemet. 23 Følgende anvisninger skal følges, før kogepladen tages i brug: Den lim, der bruges til tætningslisten, afsætter under opbevaringen fedtede striber på glasset. Det anbefales at fjerne disse striber, før kogepladen tages i brug, ved hjælp af et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke ridser. I løbet af de første timer kogepladen bruges, frigives en lugt af gummi, som dog hurtigt ophører. DK 38

2 Installation Følgende anvisninger er beregnet til den kvalificerede installatør som en hjælp til at foretage installation, indstilling og teknisk vedligeholdelse så korrekt som muligt og i overensstemmelse med gældende normer. Vigtigt: Før der udføres indstillinger, vedligeholdelsesarbejde, eller lign. på kogepladen, skal kogepladen afbrydes strømforsyningen. Installation af indbygningskogeplader Kogepladerne er fremstillet med en beskyttelsesgrad mod kraftig overophedning af typen Y, i overensstemmelse med normen CEI Kogepladerne kan derfor ikke installeres ved siden af køkkenelementer, som er højere end køkkenbordet. For at udføre installationen af kogepladen korrekt skal nedenstående anvisninger følges: a) Emhætter skal installeres i overensstemmelse med og under de forhold, der er anført i den vejledning, der følger med apparatet. b) Den glaskeramiske indbygningskogeplade kan installeres på enhver type bordplade, der er mindst 600 mm dyb på betingelse af, at den er fremstillet i et materiale, der kan tåle temperaturer på op til 100 C. Udskæringens dimensioner og placering er vist på tegningen. Fastspændingsfjedrene skrues på med Torx-skruer. Løsn enten Torx-skruerne foran eller Torx-skruerne bag på kogepladen, når kogepladen skal afmonteres. Derfor er det vigtigt, at disse skruer altid er let tilgængelige. Monter kogepladen i udskæringen, og tryk kogepladen godt fast hele vejen rundt, så den klæber helt fast til bordpladen. MONTERING F "BUNDFJEDRENE" FSTSPÆNDING BGERST TIL VENSTRE FSTSPÆNDING BGERST TIL HØJRE KOGEPLDEN SET NEDEFR KOGEPLDENS FORRESTE KNT BORDPLDE Påkrævet afstand mellem kogepladens underste kant og indbygningselementet FSTSPÆNDING FORN TIL VENSTRE FSTSPÆNDING FORN TIL HØJRE MONTERING F TÆTNINGSLISTEN FOR / BG SKUMGUMMI 5x8 mm HØJRE / VENSTRE 560 +/ /- 1 Y (CEI ) Disse dimensioner skal overholdes, da en ukorrekt installation kan forårsage overophedning af fladerne omkring kogepladen. Kogepladen skal placeres i en afstand af mindst 40 mm fra bagvæggen og andre lodrette flader for at give mulighed for korrekt ventilation og undgå overophedning af fladerne omkring kogepladen. Der leveres en tætningsliste med kogepladen. Den skal klæbe godt fast til undersiden af kogepladens ramme. Det er absolut nødvendigt, at tætningslisten kommer helt ind i kogepladens hjørner, og at den slutter til hele vejen omkring kogepladen for at sikre, at samlingen mellem kogepladen og bordpladen er fuldstændig tæt, så eventuelt overløb ikke kan løbe ned i kogepladens indbygningselement. Meget vigtigt: Det er påkrævet, at den glaskeramiske kogeplade indbygges i en helt plan støtteflade. Deformationer, der skyldes utilstrækkelig fastspænding, risikerer at ændre kogepladens specifikationer samt dens ydeevne. c) Hvis der indsættes en træplade som isolation, skal den placeres i en afstand af mindst 10 mm fra kogepladens underkant. Bemærk: Hvis kogepladen installeres over en indbygningsovn, anbefales det at montere ovnen således, at den hviler på to stykker træ. Hvis indbygningselementet er helt lukket, skal der laves en åbning på bagsiden på mindst 45 x 560 mm. 560 mm. 45 mm. 560 mm. 45 mm. Indbygningsovnen skal være udstyret med en tvungen ventilation til køling. Vær særlig opmærksom på, at tætningslisten omkring kogepladens kant sidder rigtigt for at undgå, at der sker infiltrationer i indbygningselementet. 39 DK

3 Tekniske specifikationer Elektrisk tilslutning pparatets elektriske sikkerhed er kun garanteret, hvis apparatet er korrekt tilsluttet jordingsanlægget i overensstemmelse med gældende elektriske sikkerhedsnormer. Fabrikanten kan under ingen omstændigheder betragtes som værende ansvarlig for skader, der opstår, som følge af ukorrekt jording. Før apparatet tilsluttes, skal man kontrollere, at kogepladens tekniske specifikationer, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med netinstallationens tekniske specifikationer, hvad angår ledernes tværsnit samt beskyttelsesanordninger, der skal kunne tåle apparatets maksimale ydeevne. Overhold ledningernes farvekoder og sammenkoblinger. Vigtige bemærkninger Kogepladen leveres med en speciel INDESIT - tilslutningsledning. Hvis denne ledning er beskadiget, må den kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Før der udføres arbejde i forbindelse med apparatet, skal det afbrydes strømforsyningen. Kogepladen kan tilsluttes på to måder: - enten direkte til en stikkontakt. Brug en stikkontakt, der er godkendt i brugslandet, og som er tilgængelig, hvis det skulle blive nødvendigt. Brug af adaptere, stikdåser og forlængerledninger er ikke tilladt, Beskrivelse af tilslutninger - Tilslut de 5 ledninger fra el-installationen, og overhold ledningernes og sammenkoblingernes farvekoder. Bl Brun Sort Sort Gr n / Gol Neutral Fase 1 Fase 2 N L1 L2 Tofaset forbindelse Bl Brun Jord Maks. optagen effekt: PVT 604 Q PVT 604 QD Sort Sort Gr n/ Gul Neutral N Fase L Jord Enfaset tilslutning Sammens t de 2 sorte ledninger for fasen 6200W 6200W - eller via en tilslutningsdåse, hvis apparatet er fast tilsluttet. I dette tilfælde skal der bruges en flerpolet afbryder, der i givet fald er tilgængelig, med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler. L L1 Tilslutninger N L2 L1 L2 N L1 L2 L3 L1 L2 N 1 N 2 Spænding T-FR-BE-DE-GP-ES-IE-IL-IS-IT- LU-RE-FI-GR-PT-SE-M-NZ-GB 230V-1+N~50Hz 20 * FR - BE - NO 230 V - 2 ~ 50 Hz 20 * T-FR-BE-CH-DE-ES-IL-IS-IT-LU PT-SE-M-NZ-DK-NL 400V-2+N~50Hz 16 * FR - BE -NO 230 V - 3 ~ 50 Hz 16 * NL 230 V N ~ 50 Hz 16 * Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: - 73/23/EØF af (Lavspændingsdirektivet) med efterfølgende ændringer og 89/336/EØF af (Elektromagnetisk kompatibilitet) med efterfølgende ændringer - 93/68/EØF af med efterfølgende ændringer. dvarsel: Hvis kogepladen installeres over en indbygningsovn, skal kogepladens og ovnens elektriske tilslutning være adskilt af sikkerhedsmæssige grunde og for at gøre det muligt at flytte ovnen ud af indbygningselementet, hvis det skulle blive nødvendigt. L N CY-MT-U-KW-NZ 240V-1+N~50Hz 20 * N:Sort, :Brun, :Blå * Der skal tages højde for simultaneitetsfaktoren i overensstemmelse med normen EN Tilslutning af typen Y i overensstemmelse med normen EN DK 40

4 Kogepladens betjeningstaster Når kogepladen tilsluttes strømforsyningen, lyder der et bip efter et par sekunder, hvilket angiver, at kogepladen kan tændes. Tænde kogepladen Kogepladen tændes ved, at man rører tasten med fingeren. Betjening af kogezoner Hver kogezone betjenes med taster med aftegning af kogezonerne: og med en tast til regulering af varmeeffekten, der er opdelt i to dele: Vælg den ønskede kogezone, for at tænde kogezonen og forøge varmeeffekten. Indstil derefter effekten, som vises med en gradinddeling fra 0 til 9. Tryk kort på tasten - for hurtigt at indstille varmeeffekten på maksimum. Kogezonen fungerer nu med 100%. Brug funktionen Booster, hvis en kogeplade skal opvarmes hurtigt. Indstil kogepladens varmeeffekt på maksimum (9), og tryk derefter på tasten +. Boosteren indkobles, når tallet 9 skifter til. Vælg indstilling for funktionen Booster (fra 1 til 8). Funktionen slår automatisk fra, når den valgte temperatur er nået. Tryk samtidig på tasterne + og - for at slukke kogezonen. Kogezonens varmeeffekt vender øjeblikkeligt tilbage til nul. 8 Låsning af betjeningstasterne Når kogepladen er tændt, kan man låse betjeningstasterne, så indstillingerne ikke kan ændres ved utilsigtet berøring (børn, rengøring, mv.). Rør ved tasten med fingeren, hvorefter kontrollampen ved siden af tasten tænder. Tryk igen på tasten for at ændre varmeeffekten eller slukke kogezonen. Kogezonen skal vælges på ny, for at du kan aktivere indstillingerne igen. Sikkerhedsanordninger Hvis en genstand (gryde, bestik, el. lign.) placeres i mere end 10 sekunder på kogezonen, eller ved et langt tryk på en af kogezonernes taster, udsender kogepladen muligvis en biplyd. Fjern den genstand, der er årsag til biplyden, hvorefter kogepladen slukker. Tænd kogepladen for at genaktivere betjeningsanordningerne. Sikkerhedsafbrydelse Hvis man glemmer at deaktivere en eller flere kogezoner, afbrydes de aktive zoner automatisk efter et vist tidsrum (se skemaet verso). Når sikkerhedsafbrydelsen har været aktiveret, vises et 0 på displayet. Sluk kogepladen med Tænd/Sluk-tasten, og tænd den derefter igen, for at sikkerhedsafbrydelsen af kogezonerne kan aktiveres på ny. Effektniveau Begrænsning af driftstiden i timer ,5 9 1,5 eller Tryk på tasten -, hvilket får kogezonens varmeeffekt til at formindskes gradvist, indtil den slukker. Tryk på tasten for at slukke kogepladen. Husk at låse kogepladen op, før den slukkes. 4 restvarmeindikatorer (C) Selv når kogepladen er slukket, forbliver kontrollampen tændt og viser, at den pågældende kogeplade stadig er varm, dvs. at temperaturen er højere end 60 C. Kontrollampen forbliver tændt for at advare mod risiko for forbrænding. 41 DK

5 Brug af kogezonerne Kun model PVT 604 QD Brug af dobbelte kogezoner Vælg den ønskede kogezone, og tryk derefter på den tast, der svarer til den ekstra kogezone (koncentrisk eller oval) for at tænde den dobbelte kogezone. Tryk igen på den tast, der svarer til den ekstra kogezone, for at vende tilbage til brug af en enkelt kogezone. Programmering af tilberedningstid Man kan programmere 1 kogezone (efter eget valg) til en tilberedningstid på op til 99 minutter. Vælg først varmeeffekt, og programmer derefter tilberedningstiden på følgende måde: Tryk på programmeringstasten Indstil den ønskede tilberedningstid med tasterne Godkend programmeringen ved at trykke endnu en gang på programmeringstasten. Beskrivelse af varmelegemerne Strålevarmelegemerne er dannet af cirkelformede varmelegemer. Når de tændes, bliver de røde efter ca. et halvt minut. Se nedenstående skema: Pos Indstilling af kogezonen 0 Slukket 1 Smeltning af smør og chokolade 2 3 Opvarmning af væsker 4 Tilberedning af creme og sovs 5 Sammenkogte retter - kalve-/lammefrikassé - desserter Nedtællingen af tilberedningstiden begynder med det samme, indtil tilberedningen er slut. Et lydsignal angiver, at tilberedningen er slut Pasta - ris Steak - fisk - omelet Friturestegning Beskrivelse af kogepladen C B Kogezoner B Betjeningspanel C Restvarmeindikator DK 42

6 Rengøring og vedligeholdelse Gode råd til brug af den glaskeramiske kogeplade For at sikre de bedste resultater med kogepladen er det vigtigt, at visse grundliggende regler følges under brug af kogepladen og ved tilberedning af madvarerne. Brug kogegrej med flad bund, så det har kontakt med hele kogezonen. Brug altid kogegrej med en diameter, der dækker kogezonen helt, så al den disponible varme udnyttes. Rengøring og vedligeholdelse Rengør kogepladen, mens den er lun. Brug et velegnet rengøringsmiddel samt køkkenrulle, rens kogepladen med en fugtig klud, og tør efter. luminiumspapir, plastgenstande, sukker og alle levnedsmidler, der indeholder sukker, og som er smeltet fast på kogepladen, skal øjeblikkeligt fjernes fra kogezonen, mens den endnu er varm, ved hjælp af en skraber. De specielle rengøringsmidler danner et transparent lag på overfladen, som afviser snavs og beskytter overfladen mod skader, der forårsages af stærkt sukkerholdige fødevarer. Brug aldrig skuresvampe eller skurepulver. Undgå ligeledes aggressive kemikalier i opløsningsmidler, f.eks. spray til rengøring af ovne eller pletfjernere. Sørg for, at kogegrejets bund altid er ren og tør for at sikre god kontakt og lang levetid for både kogezoner og kogegrej. Undgå at bruge det kogegrej, som også bruges på gasbrændere. Varmekoncentrationen på gasbrænderne kan deformere kogegrejets bund, og som følge deraf vil man aldrig opnå det ønskede resultat ved at bruge det pågældende kogegrej på en glaskeramisk kogeplade. Lad aldrig en kogezone forblive tændt, uden at der står en gryde eller en pande på den, da den maksimale varmeeffekt i givet fald hurtigt nås, og man risikerer at ødelægge varmelegemerne. Husk, at en kogezone forbliver varm i mindst en halv time, efter at den er slukket. Sørg for, at der ikke utilsigtet stilles beholdere eller genstande på en varm kogezone. Tænd ikke kogezonerne, hvis der ligger aluminiumspapir eller plastgenstande på kogepladen. Kom ikke for tæt på kogezonerne, når de er varme. Hvis der bruges køkkenapparater tæt ved kogepladen, skal man sørge for, at apparaternes netledning ikke kommer i berøring med kogepladens varme dele. Glaskeramik, som kogepladen er lavet af, er et meget modstandsdygtigt materiale. Hvis det alligevel skulle ske, at der kommer en revne i kogepladen, må den ikke bruges. Sluk øjeblikkeligt for strømforsyningen. Følgende anvisninger skal følges, før kogepladen tages i brug. Den lim, der bruges til tætningslisten, afsætter under opbevaringen fedtede striber på glasset. Det anbefales at fjerne disse striber, før kogepladen tages i brug, ved hjælp af et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke ridser. I løbet af de første timer kogepladen bruges, frigives en lugt af gummi, som dog hurtigt ophører. Den glaskeramiske kogeplade er modstandsdygtig over for termiske og mekaniske stød. Den kan imidlertid gå i stykker under påvirkning af et stød fremkaldt af en spids genstand, f.eks. et stykke værktøj. I dette tilfælde skal strømforsyningen øjeblikkelig afbrydes, og et autoriseret servicecenter skal kontaktes med hensyn til reparation. 43 DK

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere