Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes."

Transkript

1 Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Wolf GmbH Postfach 180 D Mainburg Tlf. +49 (0) 8751/74-0 Fax +49 (0) 8751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str. 44 AU-404 Linz Tlf. +4 (0) 7/ Internet: Vare-nr.: Der tages forbehold for ændringer. 11/05 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Sikkerhedsanvisninger... Standarder og forskrifter Indstilling, funktion og betjening Leveringsomfang og medfølgende dele... 8 Konstruktionsoversigt... 9 Opstillingsanvisninger Montering Dimensioner og monteringsmål...1 Installation Montering af luft-/røgrør...17 Elektrisk tilslutning Påfyldning af vandlås... Påfyldning af anlæg... Kontrol af gastilslutningstryk Ibrugtagning...6 Indstilling af busadresse...7 Visning/ændring af indstillingsparametre...8 Indstilling af modulerende pumpe...9 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...0 Måling af forbrændingsparametre... 1 CO -indstilling... - Ibrugtagningsprotokol...4 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret...5 Vedligeholdelse (se den medfølgende vedligeholdelsesvejledning) Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Anvisninger for planlægning af luft-/røgrør Anvisninger for planlægning af hydrauliksystem Strømskema...67 Tekniske data...68 Driftsfejl, årsager og afhjælpning...69 Noter EF-overensstemmelseserklæring for prototypen...7

3 Sikkerhedsanvisninger I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på apparatet. Figur: Kontaktboks: Fare på grund af spænding Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! Advarsel: Sluk for strømmen på afbryderen før afmontering af afdækningen. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Figur: Tændingstransformator, højspændingstændelektrode, varmeveksler Fare på grund af elektrisk spænding! Fare for forbrændinger på grund af varme komponenter Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Bemærk! Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader på fyret og driftsforstyrrelser. Figur: Gasventil Fare på grund af elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip. Figur: Gastilslutning Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip.

4 Standarder og forskrifter Før installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr skal der indhentes tilladelse fra det lokale gasforsyningsselskab og den lokale skorstensfejer. Installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr må kun udføres af en autoriseret vvsinstallatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Installationen skal overholde de lokale forskrifter, regler og bestemmelser. Følgende standarder skal desuden overholdes: - EN 188 Sikkerhedsteknisk materiel til fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C. - pren50165 Elektrisk materiel til ikke-elektrisk opvarmede varmeapparater. EN Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. VDE 0470/EN 6059 IP-kapslingsklasser Der må kun anvendes propan, da der ellers er fare for, at der opstår fejl i forbindelse med naturgasfyrets opstart og drift, hvilket kan medføre fare for skader på anlægget og personskader. Hvis F-gastanken er dårligt ventileret, kan det medføre problemer med tændingen. Kontakt i så fald leverandøren, der har fyldt F-gas på tanken. Hvis der foretages tekniske ændringer af reguleringssystemet eller på komponenterne i dette system, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf. Bemærk!Denne monteringsvejledning skal opbevares på et sikkert sted og læses grundigt før installation af fyret. Følg også anvisningerne for planlægning i bilaget! 4

5 Standarder og forskrifter Kondenserende naturgasfyr CGB-... Kondenserende naturgasfyr, der overholder DIN/EN 97, DIN/EN 47, DIN/EN 48, DIN/EN 677, DIN/EN 65 samt EU-direktiverne 90/96/EØF om gasapparater, 9/4/EØF om energieffektivitetskrav, 7//EØF Lavspændingsdirektivet og 89/6/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, med elektronisk tænding og elektronisk røggastemperaturovervågning, til opvarmning ved lave temperaturer og varmtvandsproduktion i fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C og et tilladt driftstryk på bar i henhold til DIN/EN Det kondenserende Wolfnaturgasfyr er også godkendt til opstilling i garagen. Et kondenserende naturgasfyr, der er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet, må kun installeres i et rum, der opfylder standardkravene til ventilationssystemer, da der ellers kan opstå fare for kvælning og forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen grundigt, før du installerer fyret! Følg også anvisningerne for planlægning. Figur: Kondenserende Wolf-naturgasfyr 5

6 Indstilling, funktion og betjening 0 I Lysring Tænd/slukknap Resetknap Temperaturvælger Termometer varmt vand Temperaturvælger Manometer vand til opvarmning Tænd/sluk-knap Når knappen står på 0, er der tændt for naturgasfyret. Reset-knap Når der trykkes på denne knap, frigøres anlægget efter en fejl, og fyret genstartes. Hvis der trykkes på Reset-knappen, selvom der ikke er nogen driftsfejl, genstartes fyret. Lysring til statusvisning Lysringen Betydning blinker grønt Standby (strøm slået til, ingen varmeaktivering) lyser konstant grønt Varmeaktivering: Pumpe kører, brænder slået fra blinker gult Skorstensfejerdrift lyser konstant gult Brænder slået til, tænding blinker rødt Fejl Temperaturvælger varmt vand For kondenserende naturgasfyr, der er installeret med en varmtvandsbeholder, svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand. Temperaturen skal i stedet indstilles på ekstraudstyrets regulator. Temperaturvælger vand til opvarmning Indstilling -8 svarer i henhold til fabriksindstillingen til, at vandet til opvarmning har en temperatur på 0-75 C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. 6

7 Indstilling, funktion og betjening Indstilling Vinterdrift (indstilling til 8) I vinterdrift opvarmer fyret vandet til opvarmning til den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. Cirkulationspumpen kører konstant i overensstemmelse med den indstillede pumpetilstand (standardindstilling) eller kun med efterløb ved aktivering af brænderen. Sommerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, frakobles vinterdriften, og naturgasfyret går over på sommerdrift. Sommerdrift (opvarmning slukket) betyder, at der kun opvarmes brugsvand. Anlæggets frostbeskyttelse og pumpeskyttelsen er dog stadig aktiv. Skorstensfejerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Når skorstensfejerdriften aktiveres, kører naturgasfyret med den maksimalt indstillede varmeydelse. Tidligere indstillede impulsblokeringer ophæves. Skorstensfejerdriften varer 15 minutter eller afsluttes, når den maksimale fremløbstemperatur bliver overskredet. For at aktivere denne funktion igen skal temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes til venstre og tilbage i på skorstensfejerdriftsymbolet. C bar 1 Termomanometer Øverst vises den aktuelle temperatur på vandet til opvarmning. Nederst vises vandtrykket i opvarmningsanlægget. Vandtrykket skal ligge mellem,0 og,5 bar for at sikre korrekt drift. Pumpebeskyttelse I indstillingen sommerdrift aktiveres cirkulationspumpen automatisk efter maks. 4 timers stilstand og kører i ca. 0 sekunder. Bemærk! Det kondenserende naturgasfyrs startfrekvens begrænses elektronisk, når det kører ved opvarmning. Når der trykkes på Reset-knappen, deaktiveres denne begrænsning, og naturgasfyret starter straks, når der trækkes varme fra systemet. 7

8 Leveringsomfang og medfølgende dele Leveringsomfang af detkondenserende naturgasfyr Leveringen omfatter følgende: 1 kondenserende naturgasfyr klar til tilslutning 1 sikkerhedsventil til varmesiden 1 tilslutning til ekspansionsbeholder 1 montagebeslag til vægmontering 1 installationsvejledning 1 betjeningsvejledning 1 vedligeholdelsesvejledning Tilbehør Følgende tilbehør skal anvendes for at installere det kondenserende naturgasfyr: - luft-/røggasudstyr (se anvisninger for planlægning) - rum- eller udetemperaturstyret regulering - kondensafløb med slangeholder - serviceventiler til varmeanlæggets fremløb og returløb - sikkerhedsventil Det anbefales desuden at anvende følgende ekstra tilbehør iht. prislisten: - slamudskiller / filter - luftudskiller Tilslutninger Vandlås Sikkerhedsventil Varmefremløb G 1¼! Gastilslutning R ¾ " Tilslutning af ekspansionsbeholder Varmereturløb G 1¼ # Figur: Tilslutninger med tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) 8

9 Konstruktionsoversigt CGB-5 / CGB-50 Røgrør Gasreguleringsventil Blandingskammer til gas og luft Hurtigudlufter Temperaturbegrænser Fremløb Kabinet omkring fyrboksen Blæsermotor Gasblæser Mellemflange med returløbsspærre Tænd- og overvågningselektroder Temperaturbegrænser til forbrændingskammer Røggassensor Fremløbssensor Brænder Varmeveksler til vand til opvarmning Isolieringsring Fortrængningsdel Returløbssensor Varmekredspumpe modulerende Kondensvandlås Netledning Varmefremløb Gasventil Overstrømsventil Sikkerhedsventil stikbar Tilslutning til ekspansionsbeholder Varmereturløb Gastilførsel 9

10 Opstillingsanvisninger Generelle anvisninger Det kondenserende naturgasfyr model CGB til montering på væggen leveres klar til tilslutning med elektrisk tilslutningskabel til stikkontakt. min. 500 mm For at lette inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet anbefales det, at fyret opstilles med mindst 400 mm op til luftet. Overholdes disse mål ikke, er det ellers ikke muligt at foretage kontrol og funktionsprøvning af fyrets komponenter. Afløbsslangerne skal fastgøres sikkert med holdepladen over afløbet (vandlåsen). Det skal være nemt at se ned i afløbet. min. 500 mm Naturgasfyret må kun opstilles i frostfrie rum. Det er ikke nødvendigt at overholde en bestemt sikkerhedsafstand mellem fyret og brændbare materialer og stoffer, da temperaturen ved nominel varmeydelse ikke overstiger 85 C. Der bør dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer i fyrrummet, da det vil medføre hhv. eksplosions- og brandfare! Forbrændingsluften til fyret må ikke indeholde kemiske stoffer, som f.eks. fluor, klor eller svovl. Disse stoffer findes f.eks. i sprays, maling, lim, opløsningsog rengøringsmidler. I værste fald kan sådanne stoffer medføre korrosion, også i røggassystemet. Bemærk! Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i fyret, da det kan medføre driftsforstyrrelser. Anvend de medfølgende polysterolafdækninger! Støjdæmpning: Under kritiske opstillingsbetingelser (f.eks. ved montering på en mørtelfri elementvæg) kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til strukturlydsdæmpning af fyret. Dertil anvendes lyddæmpende rawlplugs og evt. gummidæmpere eller isoleringsbånd. Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. 10

11 Montering Åbning af frontpladen Det anbefales at tage frontpladen af ved montering af fyret. Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. Opstilling af naturgasfyr med montagebeslag Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt, at monteringsdelenes bæreevne er tilstrækkelig. Samtidig skal der også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan trænge gas eller vand ud, hvilket medfører fare for hhv. eksplosion og vandudslip. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Højre låseknap Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. min. 66 mm Loft Figur: Borehuller til montagebeslag - Marker placeringen af borehullerne til montagebeslaget, men husk at tage hensyn til de angivne minimumafstande. - Sæt rawlplugs i, og monter montagebeslaget med de medfølgende låseskruer og spændeskiver. - Hæng naturgasfyret op med ophængsbøjlen i montagebeslaget. Ophængsbøjle Bemærk: Hvis et eksisterende TGB-40- eller TGB- 60-fyr udskiftes med et kondenserede naturgasfyr, skal det nye montagebeslag hænge 11 mm længere nede på væggen. Figur: Ophængsbøjle på naturgasfyret 11

12 Dimensioner og monteringsmål CGB 97 Ø 15/80 Figur: Tilslutninger Varmefremløb Gastilslutning Varmereturløb 4 Kondensafløb Figur: Mål Figur: Mål 1

13 Montering Tilslutningssæt til varmekreds Det anbefales, at tilslutningen til varmesystemet foretages ved hjælp af et tilslutningssæt til varmekreds. Tilslutningssæt bestående af: Tilslutning til fyret med plan tætning, tilslutning til varmefremløb/-returløb med kugleventil 1" indvendigt gevind. Bemærk! På varmeanlæggets laveste punkt skal der monteres en bundhane til fyldning og tømning. Figur: Tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) Sikkerhedsteknik Model CGB-5 og CGB-50 er ikke udstyret med indbygget ekspansionsbeholder, der derfor skal monteres eksternt (findes i Wolfs sortiment af tilbehør). Der må ikke monteres en stopventil mellem ekspansionsbeholderen og naturgasfyret, da det tryk, der opstår ved opvarmningen, vil ødelægge fyret. Dele af anlægget kan sprænges, hvilket medfører fare for skoldning..undtaget er dog afspærringsventiler foran ekspansionsbeholder. Som standard er der indbygget en sikkerhedsventil. Udluftningsledningen skal føres ned i et afløb. Min. anlægstryk er 0,75 bar. CGB-5 og CGB-50 må kun anvendes til lukkede anlæg op til bar. Maks. fremløbstemperatur er som standard indstillet til 75 C og kan om nødvendigt indstilles helt op til 85 C. Ekspansionsbeholderens dimensionering skal være tilstrækkeligt som angivet i DIN Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Figur: Sikkerhedsventil, tilslutning af ekspansionsbeholder Udsvingning af betjeningspanel For at lette arbejdet bag betjeningspanelet kan det drejes ca. 180 ud og fastgøres i den stilling. 1

14 Montering Vand til anlægget Der må kun fyldes ubehandlet drikkevand på anlægget. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer eller vand fra ionbyttere. Varmeanlægget skal skylles grundigt, før det fyldes med vand. Smudssamler Alle anlæg er konstrueret, så smudssamleren sidder i returløbet, hvilket beskytter fyret og pumpen mod større urenheder og aflejringer fra anlægget. Mulighed for tilkalkning Graden af tilkalkning bliver især påvirket af, hvordan fyret sættes i drift. Hvis anlægget opvarmes ved laveste indstilling eller langsomt og trinvist, er der risiko for, at kalken ikke kun aflejres på de varmeste steder, men fordelt i hele anlægget, og i værste fald sågar i form af kalkslam. I anlæg med flere fyr anbefales det at starte alle fyrene samtidig, så kalkaflejringerne ikke bliver koncentreret på et enkelt fyrs varmetransporterende overflader. Hvis anlægget har et tørreprogram, bør det startes med det. Slamudskiller I gamle anlæg og anlæg, der primært består af stål, skal der indbygges en slamudskiller i naturgasfyrets returløb. Luftudskiller Større anlæg kan udstyres med en ekstra luftudskiller. Fyrets maks. tilladte volumenstrøm er.000 l/h for model CGB-5 og.800 for model l/h CGB-50, og der må derfor ikke installeres en ekstra pumpe. Hvis der er anvendt luftgennemtrængelige rør, f.eks. i gulvvarmeanlæg, skal systemerne holdes adskilt ved hjælp af en varmeveksler. Hvis der anvendes uegnet vand til opvarmning, dannes der mere slam og korrosion i systemet, hvilket kan medføre driftsforstyrrelser i og beskadigelse af varmeveksleren. 14

15 Montering Kondensvandstilslutning Den medfølgende vandlås skal tilsluttes på kondensvandbeholderens tilslutningsstuds. Bemærk: Vandlåsen skal fyldes med vand, før fyret startes. Kondensvandet ledes ned i vandlåsen under sikkerhedsventilen. Hvis kondensvandet ledes direkte ud i kloakken, skal der sørges for ventilation, så der ikke kan opstå tilbageledning fra kloakken til naturgasanlægget. Figur: Tryk tappen indad Tap Figur: Vandlås Vandlås Ved tilslutning af en neutralisator (ekstraudstyr) skal den medfølgende vejledning følges. Tilslutning af Wolfvarmtvandsbeholder, solvarmebeholder SEM eller varmtvandsbeholder fra anden leverandør Beholderfremløbet og -returløbet skal forbindes med trevejs omskifterventilen og naturgasfyrets returløb. Ved tilslutning af en varmtvandsbeholder fra en anden leverandør skal der anvendes en original Wolf-beholdersensor. Der medfølger en detaljeret beskrivelse med tilslutningssættet (ekstraudstyr). Figur: Neutralisator (ekstraudstyr) Bemærk! Før fyret sættes i drift, skal alle vandrør tæthedsprøves: Prøvetryk drikkevandssiden, maks. 10 bar Prøvetryk varmtvandssiden, maks. 4,5 bar Hvis der er utætheder, er der fare for vandudslip og deraf følgende tingsskader. 15

16 Montering Gastilslutning Trækning af gasledningen og tilslutning af fyret til gasledningen må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Rengør varmesystemet og gasledningen før tilslutning af naturgasfyret. Dette er særligt vigtigt ved ældre anlæg. Før idriftsættelse skal rørforbindelser og tilslutninger til gassystemet tæthedsprøves som angivet i de lokale regler og bestemmelser. Til sporing af utætheder må der kun anvendes skumdannende lækagespray, der er godkendt i henhold til de lokale regler og bestemmelser. Fagmæssigt ukorrekt installation eller anvendelse af uegnede dele og komponenter kan medføre gasudslip og dermed fare for forgiftning og eksplosion. Figur: Gasventil, lige (ekstraudstyr) Der skal være monteret en sikkerhedsventil i gastilførselsledningen foran et Wolfnaturgasfyr, da der ellers er eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførselsledningen skal udlægges i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Figur: Gasventil, vinkelform (ekstraudstyr) Armaturerne på gasbrænderen må højest trykprøves med op til 150mbar. Højere tryk kan beskadige gasbrænderens armaturer, hvilket medfører fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Gasventilen skal være monteret, så den er let tilgængelig. - Før naturgasfyret monteres, skal det sikres, at det er godkendt til den lokale gasgruppe. Standardindstillingen afhængigt af gasarten fremgår af tabellen til højre. Naturgas H Ws = 1,7-15, kwh/m = 45,7-54,7 MJ/m F-gas P Ws = 0, -1, kwh/m = 7,9-76,8 MJ/m Tabel: Wobbe-indstillinger afhængigt af gasarten 1) gælder ikke for Østrig 16

17 Montering af luft-/røgrør Bemærk! Der må kun bruges originale Wolfdele til et koncentrisk luft-/røgrør samt til røgrør. Gennemgå anvisningerne for planlægning af luft-/røgrør nøje før montering af røgrørene og luft-/røggastilslutningen! Da der lokalt kan findes forskellige bestemmelser, anbefales det at kontakte de ansvarlige myndigheder og den lokale skorstensfejer før installation af naturgasfyret. Figur: Eksempel på montering af luft-/røgrør Bemærk! Røggasmålestudserne skal også være frit tilgængelige for skorstensfejeren efter montering af loftsbeklædningen. Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/røgrørene og fryser til is. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang. Bemærk! For at undgå at de luft-/røgrør og/eller kloakudluftninger, der er ført hen over taget, påvirker hinanden, skal der mindst være en afstand mellem dem på,5 meter. Følg også anvisningerne for planlægning. 17

18 Elektrisk tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal overholdes. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på afbryderen. Tilslutningsboks Regulerings-, styrings- og sikkerhedsudstyret er tilsluttet og testet. Naturgasfyret leveres med et trebenet stik. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L Strømtilslutning Fyret skal tilsluttes til elnettet med det trebenede stik. I nærheden af badekar eller brusekabine, dvs. i beskyttelsesområde 1 og, skal tilslutningen til elnettet skal ske ved hjælp af en fast forbindelse og ikke med det trebenede stik. Strømtilslutning 0 V~ / 50 Hz programmerbar udgang 0 V~ / 50 Hz Strømforsyning til eksternt udstyr 0 V~ / 50 Hz / maks. 00 VA programmerbar Udesensor indgang potentialfri Databus (Regulator, radiostyret ur, AF med radiostyret ur, modtager, trådløs udendørssensor) Monteringsvejledning for eltilslutning Afbryd strømmen til naturgasfyret, før det åbnes. Skub betjeningspanelet til side. Åbn tilslutningsboksen. Skru trækaflastningen i indsatserne. Afisoler ca. 70mm af tilslutningskablet. Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. Fastgør ledningerne korrekt i klemrækkestikket. Sæt indsatserne på plads i tilslutningsboksen igen. Sæt klemrækkestikket på plads igen. F,15 A Tilslutningsboks Klemrækkestik Trækaflastning 18

19 Elektrisk tilslutning Udskiftning af sikringer Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd/slukknappen! Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når naturgasfyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt! Sikring Figur: Betjeningspanelet er klappet fremad, dækslet over tilslutningsboksen er åbnet Tilslutning af beholdersensor - Hvis fyret er sluttet til en varmtvandsbeholder, skal det blå hunstik fra beholdersensoren sluttes til det blå hanstik fra betjeningspanelet. - Varmtvandsbeholderens monteringsvejledning skal følges. blåt hanstik Figur: blåt stik til tilslutning af beholdersensor Tilslutning af cirkulationspumpe/ eksterne enheder (0 V~) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut 0 V~ cirkulationspumpen fra Wolfs sortiment af ekstraudstyr til klemme L1, N og. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 Figur: Tilslutning af cirkulationspumpe/eksterne enheder Tilslutning udgang A1 (0 V~, 00 VA) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut tilslutningskablet til klemme L1, N og. Fastlæggelsen af parametrene for udgang A1 bliver beskrevet i tabellen på næste side. L1 N Figur: Tilslutning udgang A1 Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 19

20 Eltilslutning Udgang A1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Udgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Udgang A1 aktiveres ikke 1 Cirkulationspumpe 100 % Udgang A1 bliver aktiveret af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. Uden disse regulatorer aktiveres udgang A1 hele tiden. Cirkulationspumpe 50 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. 5 minutter tændt, og 5 minutter slukket. Uden en regulator aktiveres/deaktiveres udgang A1 hele tiden hvert 5. minut. Cirkulationspumpe 0 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. minutter tændt, og 8 minutter slukket. Uden disse regulatorer aktiveres/ deaktiveres udgang A1 hele tiden. 4 Alarmudgang Udgang A1 bliver aktiveret 4 minutter efter en fejl. 5 Flammedetektor Udgang A1 bliver aktiveret efter registrering af en flamme. 6 Fyldepumpe til varmtvandsbeholder (kun med naturgasfyr) (A1/standardindstilling) Udgang A1 bliver aktiveret, når varmtvandsbeholderen bliver fyldt. 7 Indsugning Før brænderen startes, aktiveres udgang A1 først. Brænderen bliver dog først aktiveret, når indgang E1 bliver lukket. Vigtigt: Parametrene for indgang E1 skal også indstilles til indsugning! Tilbagemeldingen til indgang E1 skal ske ved hjælp af en potentialfri kontakt (4V!) Er dette ikke muligt, skal der indbygges et relæ til potentialadskillelse. 8 Separat ventilationssystem Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver deaktiveret. Det er kun nødvendigt at slukke for separate ventilationssystemer (f.eks. emhætten), når brænderen kører, hvis naturgasfyrets drift er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet. 9 Ekstern F-gasventil Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver aktiveret. 4V 0VAC E1 a b N 1 M 0

21 Elektrisk tilslutning Tilslutning af indgang E1 (4 V) Slut tilslutningskablet til indgang 1 til klemmerne E1 som vist på forbindelsesdiagrammet. Husk at fjerne bøjlen mellem a og b på klemmerne først Figur: Tilslutning af rumtermostat Indgang E1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Indgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Betjeningspanelet påvirker ikke indgang E1. 1 Rumtermostat Når indgang E1 er åben, lukkes der for varmesystemet (sommerdrift) også uafhængigt af eventuelt digitalt reguleringsudstyr fra Wolf. Maksimaltermostat eller pressostat Mulighed for tilslutning af en maksimaltermostat eller en pressostat. Brænderen kan først blive aktiveret, når indgang E1 er lukket. Når kontakten er slået til, er brænderen til varmt vand og opvarmning blokeret, også for skorstensfejerdrift og frostsikring. Ikke i brug 4 Flowafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra flowafbryder til vandtilførslen. Indgang E1 skal lukke senest 1 sekunder efter, at pumpen er blevet aktiveret. Sker dette ikke, slukker brænderen, og anlægget melder fejl Overvågning af indsugning Se indstilling af parametre for udgang A1, nr. 7. indsugning Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (DRT, DWT, DWTM) Der må kun anvendes originale Wolf-regulatorer. Disse dele leveres med en monteringsplan. Forbindelsesledningen mellem reguleringsudstyret og naturgasfyret skal være et tolederkabel med en diameter på > 0,5 mm² Figur: Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (ebusinterface) Tilslutning af udendørssensor Udendørssensoren til digitalt reguleringsudstyr (f.eks. en DWT-regulator) kan enten sluttes til naturgasfyrets klemrække, tilslutning AF, eller til DWT-regulatorens klemrække Figur: Tilslutning af udendørssensor 1

22 Påfyldning af vandlås Påfyldning af vandlås - Fyld vand i vandlåsen. - Monter vandlåsen. Vandlås Figur: Vandlås

23 Påfyldning af anlæg For at sikre at det kondenserende naturgasfyr fungerer optimalt, skal anlægget fyldes på korrekt vis og udluftes fuldstændigt. Skyl varmesystemet igennem, før det kondenserende naturgasfyr tilsluttes, for Bemærk! at fjerne fremmedlegemer, som f.eks. svejserester, pakgarn og kit, fra rørene. - Sørg for, at gasventilen er lukket! - Skru hætten på udluftningsventilen en omdrejning op. Hætten må ikke fjernes! - Åbn for alle radiatorventilerne. - Åbn returløbsventilerne. - Fyld varmesystemet og fyret langsomt op gennem fylde-/tømmehanen til ca. bar. Både varmesystem og fyr skal være kolde ved påfyldning. Bemærk! Det må ikke anvendes inhibitorer og frostvæske. Dette kan medføre fare for skader på naturgasfyret på grund af ringere varmeoverførsel eller korrosion. - Åbn naturgasfyrets fremløbsventiler. - Påfyld varmeanlægget op til bar. Ved drift skal manometerviseren stå mellem 1 og,5 bar. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt på vandsiden. - Åbn udluftningsventilen. - Tænd for det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning op på stilling (pumpen kører, lysringen til statusvisning lyser grønt). - Udluft pumpen ved kort at løsne udluftningsskruen og skrue den til igen. - Udluft varmekredsen, ved at tænde og slukke det kondenserende naturgasfyr 5 gange efter hinanden på tænd/sluk-knappen. Fyret skal være hhv. tændt og slukket ca. 5 sekunder hver gang. - Hvis anlægstrykket falder kraftigt, skal der påfyldes mere vand. - Åbn for gasventilen. - Tryk på Reset-knappen. Driftskontakt Reset-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Automatisk udluftningsventil Figur: Automatisk udluftningsventil Termomanometer Udluftningsskrue på varmekredspumpen Figur: Udluftning ved varmekredspumpen og fyldepumpen til varmtvandsbeholderen Bemærk:Når fyret kører konstant, udluftes varmekredsen automatisk ved hjælp af den automatiske udluftningsventil. Fylde- og tømmehane Figur: Fylde-/tømmehane (armaturer, tilbehør)

24 Kontrol af gastilslutningstryk Kontrol af gastilslutningstryk (gastilgangstryk) Arbejde på gasførende dele må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det medføre gasudslip og dermed fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. - Der skal være slukket for naturgasfyret. Åbn gashanen. - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - For at kunne dreje betjeningspanelet udad, skal tappen til højre for termomanometeret trykkes indad med en skruetrækker. - Drej betjeningspanelet udad. - Løsn skrueproppen på måleniplen!, og udluft gastilførselsledningen. - Slut differensmanometeret til måleniplens! +. Med - mod atmosfære. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen. - Når fyret er startet, kan tilslutningstrykket aflæses på differensmanometeret. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Tryk tappen indad! Figur: Kontrol af gastilslutningstryk Højre låseknap Tap 4

25 Kontrol af gastilslutningstryk Bemærk! Naturgas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 18 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. Bemærk! F-gas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 5 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. - Sluk for fyret på tænd/sluk-knappen. Luk gashanen. - Fjern differensmanometeret, og luk måleniplen godt til igen ved hjælp af skrueproppen!. - Åbn gashanen. - Kontrollér, at måleniplen slutter tæt (ingen gasudslip). - Udfyld det medfølgende oplysnings-/ advarselsskilt, og sæt det op på indersiden af frontpladen. - Luk fyret igen. Figur: Stopventiler Gasventil Hvis alle skruerne ikke er skruet helt fast, kan det medføre gasudslip og dermed følgende fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. 5

26 Ibrugtagning Fyret skal sættes i drift og betjenes første gang, ligesom brugeren af fyret skal oplæres af en autoriseret vvsinstallatør! Bemærk! - Kontrollér fyret og varmeanlægget for tæthed. Kontrollér anlægget for vandudslip. - Kontrollér, at de indbyggede dele er monteret korrekt og sidder fast. - Kontrollér, om alle tilslutninger og komponentforbindelser er tætte. - Hvis anlægget ikke er tæt, er der fare for vandskader! - Kontrollér, at røggasudstyret er monteret korrekt. - Åbn for stopventilerne til fremløb og returløb. - Åbn gashanen. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet. - Kontrollér hovedbrænderen for overtænding og ensartet flammebillede. - Fyld mere vand på anlægget (trykket skal ligge mellem,0 og maks.,5 bar), hvis trykket i anlæggets varmtvandsside falder til under 1,5 bar. - Hvis fyret starter korrekt, lyser lysringen til statusvisning grønt. - Kontrollér kondensafløbet. - Kunderne instrueres i betjeningen af fyret på baggrund af drifts- og betjeningsvejledningerne. - Udfyld ibrugtagningsprotokollen, og udlever vejledningerne til kunden. Energibesparelse - Gør kunden opmærksomme på mulighederne for at spare på energien. - Fortæl også kunden, at der findes flere oplysninger om dette emne i betjeningsvejledningens afsnit Tips til energibesparende drift. Tænd/ sluk-knap Reset-knap Lysring Figur: Oversigt over betjeningspanelet Termomanometer 6

27 Indstilling af busadresse Indstilling af busadresse (kun i anlæg med DWTK-regulator) Hvis anlægget omfatter flere fyr og en DWTK-regulator, skal fyrenes busadresser indstilles som angivet i tabellen. Indstilling af busadresse: Tryk Reset-knappen ind, og efter 5 sekunder blinker lysringen en kode (se nedenstående tabel). Den ønskede busadresse vælges ved at dreje på temperaturvælgeren for varmt vand. Slip Reset-knappen igen. Naturgasfyr Busadresse Stilling temperatur- Lysringen vælger for varmt vand Enkelte fyr 0 6 blinker grønt (standardindstilling) Naturgas medkaskade Fyr blinker rødt Fyr blinker gult Fyr blinker gult/rødt Fyr blinker gult/grønt 7

28 Visning/ændring af indstillingsparametre Bemærk! Bemærk! Ændringer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted eller Wolfs kundeservice. Forkert betjening kan medføre funktionsfejl. Når parameter GB 05 (udetemperaturstyret frostsikring) indstilles, er det vigtigt at være opmærksom på, at frostsikringen herefter ikke er garanteret ved temperaturen under 0 C. Dette kan beskadige varmesystemet. For at undgå skader på hele varmeanlægget skal natsænkningen deaktiveres ved en udetemperatur på under -1 C. Overholdes dette ikke, kan der dannes store mængder is ved røggasudgangen, hvilket kan medføre fare for personskader og tingsskader. Naturgasfyrets specifikationer fremgår af fyrets typeskilt. Indstillingsparametrene kan ændres eller vises ved hjælp af det ebus-kompatible reguleringsudstyr. Fremgangsmåden fremgår af betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. Nr. Parameter Enhed Standard- Min. Maks. indst. GB01 Hysterese fremløbstemperatur K GB04 Høje blæseromdrejningstal opvarmning % Maksimale blæseromdrejningstal i % for opvarmning i forbindelse med o/min (CGB-5), 6.40 o/min (CGB-50) GB05 Frostsikring, udetemperaturstyret C med tilsluttet udendørssensor og underskridelse tændes pumpen GB06 Varmekredspumpens funktioner > Pumpe aktiveret i vinterdrift 1 -> Pumpe aktiveret ved brænderdrift GB07 Varmekredspumpens efterløb Min Varmekredspumpens efterløbstid ved opvarmning i minutter GB08 Maksimal nom. fremløbstemperatur C gælder for opvarmning GB09 Impulsblokering Min gælder for opvarmning GB1 Indgang E1 0 5 Indgang E1 (4 V) Rum- Indgangen E1 kan udstyres med forskellige termostat funktioner. Se afsnittet Tilslutning af indgang E1 GB14 Udgang A Udgang A1 (0 V~) Fyldepumpe Udgang A1 kan udstyres med forskellige til varmtfunktioner. Se afsnittet Tilslutning af udgang A1 vandsbeholder GB15 Hysterese for beholder K Koblingsdifference for efterfyldning af beholder 8

29 Indstilling af modulerende pumpe Opvarmning: Varmekredspumpen modulerer proportionalt til brændereffekten, og det vil sige, at pumpen kører med den maksimale indstillede pumpehastighed for opvarmning ved maksimal brændereffekt og med den mindste indstillede hastighed for opvarmning ved minimal brændereffekt. Brændereffekten og pumpeydelsen reguleres således afhængigt af den krævede opvarmningsydelse. Pumpens modulation reducerer strømforbruget. Varmtvandstilførsel: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Varmtvandstilførsel CGB-5: 4%, varmtvandstilførsel CGB-50: 78% Standby: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Standby CGB-5: 0 %, Standby CGB-50: 5 % Grænseværdier for indstillinger: Grænseværdierne for indstillinger til opvarmning kan ændres ved hjælp af DWTK-regulatorer fra version D. Nr. Parameter Enhed Standard- min. maks. indst. GB16 Min. pumpehastighed til opvarmning CGB-5 % CGB-50 % GB17 Maks. pumpehastighed til opvarmning Parameter GB17 skal være mindst 5% CGB-5 % højre end parameter GB16! CGB-50 % Bemærk! For at sikre en minimal pumpehastighed ved varmedrift tillades kun indstillingsværdier i henhold til tabellen. Ellers er der fare for, at pumpen ikke starter. Desuden skal Maks. pumpehastighed til opvarmning være mindst 5% højere end Min. pumpehastighed til opvarmning, da pumpen ellers vil køre med 100%. Tip til energibesparelse: Hvis varmeanlægget dimensioneres praktisk, kan pumpens strømforbrug reduceres yderligere. Hvis temperaturdifferencen mellem VL/RL øges fra 15K til 5K, mindskes pumpeydelsen med ca. 40%, og den maksimale pumpehastighed kan nedsættes tilsvarende. Det reducerer pumpens effektforbrug med ca. 45%. Varmekurven skal hæves en smule efter denne justering, da den gennemsnitlige radiatortemperatur falder som følge af den øgede difference. Den øgede difference forbedrer desuden også udnyttelsen af brændværdien, fordi returløbstemperaturen falder. Fyrtype Difference Nominel Volumenstrøm Maks. pumpehastighed Pumpens kapacitet til opvarmning effektforbrug CGB-5 15 K 4,9 kw.000 l/h 100 % 88 W 5 K 4,9 kw 1.00 l/h 5 % 5 W CGB K 49,9 kw.860 l/h 100 % 18 W 5 K 49,9 kw l/h 56 % 10 W Problemløsning: Problem Løsning Nogle af radiatorerne bliver ikke rigtigt varme. Foretag en hydraulisk udligning, dvs. skru ned for de varme radiatorer. I overgangsperioder (f.eks. forår og efterår) Indstil termostaten til en højere nominel opnås den ønskede rumtemperatur ikke. rumtemperatur. F.eks. fra 0 C til 5 C Ved meget lav udetemperatur opnås Indstil termostaten til en mere stejl varmekurve. den -ønskede rumtemperatur ikke. F.eks. fra 1,0 til 1,. 9

30 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt CGB-5 / CGB-50 Indstilling af ydelse (parameter GB04) Indstillingen af ydelsen kan ændres ved hjælp af ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Varmeydelsen bestemmes af gasblæserens omdrejningstal. Når gasblæserens hastighed reduceres som angivet i tabellen, tilpasses den maksimale varmeydelse ved 80/60 C til naturgas H og F-gas. CGB-5 Varmeydelse (kw) Visning (%) CGB-50 Varmeydelse (kw) Visning (%) Tabel: Indstilling af ydelse Begrænsning af den maksimale varmeydelse ved en fremløbs-/returløbstemperatur på 80/60 C Maksimal varmeydelse i [kw] Indstillingsværdier for parameter GB04 med ebus-kompatibelt udstyr fra Wolf i [%] 0

31 Måling af forbrændingsparametre Forbrændingsparametrene skal måles, når fyret er lukket. Måling af indsugningsluften - Fjern skruen fra den højre måleåbning. - Åbn gashanen. - Isæt målesonden. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Mål temperatur og CO. Hvis CO -indholdet er > 0, % i koncentriske luft-/røgrør, findes der en utæthed i røgrøret, der skal repareres. - Sluk fyret efter endt måling, fjern målesonden, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Måleåbning røggas Figur: Måleåbninger Måleåbning indsugningsluft Måling af røggasparametre Der kan slippe røggas ud i fyrrummet, når måleåbningen er åben. Dette medfører fare for kvælning. - Fjern skruen fra den venstre måleåbning. - Åbn gashanen. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Isæt målesonden. - Mål røggasværdierne. - Fjern målesonden efter endt måling, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Tænd/sluk-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Temperaturvælger for vand til opvarmning 1

32 CO -indstilling Indstilling af gas-/luftblanding Bemærk! Indstillingen skal ske i den rækkefølge, der er beskrevet nedenfor. Gasventilen er som standard indstillet til den gasart, der fremgår af dens typeskilt. Gasventilen må kun justeres, når fyret er omstillet til en anden gasart, eller når der skal udføres service på fyret. Åbn et par af radiatorventilerne, hvis varmeaktiveringen er begrænset. A) CO -indstilling ved fuld belastning (skorstensfejerdrift) - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - Skru skruen ud af den venstre måleåbning røggas. - Isæt målesonden til CO -måleren i måleåbningen røggas (ca. 10 mm). - Drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult). - Kontrollér, at radiatoren ikke har en elektronisk begrænsning. - Mål CO -indholdet ved fuld belastning, og sammenlign resultatet med værdierne i nedenstående tabel. - Drej om nødvendigt betjeningspanelet ud, og juster CO -indholdet i henhold til tabellen ved hjælp af flowskruen på gasventilen. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Gasventil Højre låseknap Flowskrue - til højre CO -indholdet sænkes - Drej til venstre CO -indholdet øges Måleåbning røggas Åbentstående fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,6% ± 0,% 9,9% ± 0,% - Afslut skorstensfejerdriften ved at dreje temperaturvælgeren for vand til opvarmning tilbage til udgangspositionen. Figur: Røggasmåling på åbent fyr

33 CO -indstilling B) CO -indstilling ved laveste belastning (softstart) - Skru sikkerhedsskruen ud af indstillingsskruen med en stor skruetrækker. - Start naturgasfyret igen ved at trykke på Resetknappen. - Kontrollér CO -indholdet ved hjælp af CO -måleren ca. 0 sekunder efter, at brænderen er startet, og juster om nødvendigt værdien i henhold til tabellen ved hjælp af nulpunktskruen. Indstillingen skal foretages, inden der er gået 180 sek. efter brænderens start. Tryk om nødvendigt på Resetknappen for at gentage opstarten, hvis indstillingen ikke lykkedes. - Mens denne indstilling foretages, må der ikke trækkes varmt vand fra anlægget! - Drej til højre CO -værdien øges! - Drej til venstre CO -værdien sænkes! Åbentstående fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,% ±0,% 10,4% ± 0,% - Skru sikkerhedsskruen i igen. Indstillingsskrue Sikkerhedsskrue Figur: Gasventil Måleåbning røggas Flowskrue C) Kontrollér CO -indstillingen - Monter frontpladen efter kontrolarbejdet, og kontrollér CO -værdierne, når fyret er lukket. Kontrollér også CO-emissionen ved indstilling af CO -værdierne. Hvis COværdien er højere end 00 ppm ved den korrekte CO -værdi, er gasventilen ikke indstillet korrekt. Sådan gør du: - Skru indstillingsskruen helt ind. - Drej indstillingsskruen omdrejninger for naturgas og omdrejninger for F-gas. - Gentag indstillingen fra pkt. A). - Hvis indstillingen er korrekt, er naturgasfyret indstillet til de CO -værdier, der fremgår tabellen til højre. D) Afslutning af indstilling - Sluk for naturgasfyret, og luk måleåbningerne og niplen til slangetilslutningen igen. Kontrollér, at der ikke er utætheder i gasledningerne og hydrauliksystemet. Figur: Røggasmåling på lukket fyr Lukket fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,8% ±0,5% 10,1% ± 0,5% Lukket fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,5% ±0,5% 10,6% ± 0,5%

34 Ibrugtagningsprotokol Ibrugtagningsarbejde Måleværdier eller bekræftelse 1.) Gastype.) Er gastilslutningstrykket blevet kontrolleret? Naturgas H Naturgas LL F-gas Wobbe-indeks Driftsbrændværdi kwh/m³ kwh/m³.) Er gassystemet blevet tæthedskontrolleret? 4.) Er luft-/røggassystemet blevet kontrolleret? 5.) Er hydrauliksystemet blevet tæthedskontrolleret? 6.) Påfyldning af vandlås 7.) Er fyret og varmeanlægget blevet udluftet? 8.) Er anlægstrykket mellem 1,5 og,5 bar? 9.) Er gasart og varmeydelse blevet noteret på mærkaten? 10.) Er funktionskontrollen blevet udført? 11.) Røggasmåling: Røggastemperatur brutto Indsugningslufttemperatur Røggastemperatur netto t A [ C] t A [ C] (t A - t L ) [ C] Kuldioxidindhold (CO ) eller iltindhold (O ) % Kulmonoxidindhold (CO) ppm 1.) Er frontpladen blevet monteret igen? 1.) Er brugeren blevet instrueret, og bilagene udleveret? 14.) Er ibrugtagningen blevet bekræftet? 4

35 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret Med et af de mange Wolf-omstillingssæt er det muligt at tilpasse det kondenserende naturgasfyr til ændrede forhold. Omstilling til anden gasart: fra til CGB-5 CGB-50 Naturgas H F-gas P F-gas P Naturgas H Omstilling til anden gasart Sikkerhedstemperaturbegrænser STB Fyrtype Gastype Gasreguleringsventil Røggas-STB Forbrændingskammer-STB CGB-5 H Gul F-gas P Rød CGB-50 H Lysegrå F-gas P Lilla

36 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Restafgangstryk for fyrets pumpe I naturgasfyr model CGB-5 og CGB-50 er indbygget en varmekredspumpe, der styres modulerende afhængigt af brændereffekten. Pumpens restafgangstryk fremgår af diagrammerne Restafgangstryk for CGB-5 med omdrejningsstyret pumpe Min. modulationsgrad 0 % Modulationsgrad for varmt vand 4 % Modulationsgrad 4 % Minimaler Modulationsgrad 0% Modulationsgrad 4% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 4% Maximaler Modulationsgrad 100% Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] Min. modulationsgrad 5% Restafgangstryk for CGB-50 med omdrejningsstyret pumpe Minimaler Modulationsgrad 5% Modulationsgrad 6% Modulationsgrad for varmt vand 78% Modulationsgrad 6% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 78% Maximaler Modulationsgrad 100% 50 Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] 6

37 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Sensormodstand Widerstand [Ohm] Temperatur [ C] Temperatur/modstand 0 C C C C C C C C C C C C 68 Tilslutningstyper Naturgas- Gasapparat 1), ) Kategori Funktion med tilslutningsmulighed til fyr type rumtemp- rumtemper- aftræk luft-/røggas- luft-/røggas- LAF med fugtafvisende eraturstyret aturuafhængig fugtafvisende aftræk føring byggetilladelse røgrør CGB- B, B, C5, C5x II HP ja ja B, C5 C4x Cx C6x B, C5x 5/50 C1x,Cx, C4x, C8x C8x C5x, C1x ) C8x 1) X betyder, at røggassen strømmer hen over alle delene i røgrørene, der desuden lever op til skærpede krav til tætheden. ) I type B og B udtages forbrændingsluften fra fyrrummet (gasfyr, der er afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet). 7

38 I I I II Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør Cx Cx IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C4x Cx IIIIIIIIIII B B IIII II II IIII II I III I C5x IIIII II IIII C5 Cx C4x C8x C8x Cx Cx B 8

39 Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør 1) ) Modelvarianter, kondenserende naturgasfyr Maks. længde [m] CGB-5 CGB-50 Cx lodret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 1 fladt tag, lodrette koncentriske luft-/røgrør til skaktmontering (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) Cx vandret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 0 11 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet kvist på opstillingsstedet) Cx lodret røgrør til skaktmontering DN stiv/fleksibel med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning C4x Tilslutning til et fugtafvisende luft-/røggasaftræk beregning iht. (LAS), maks. rørlængde fra midten af anlæggets krumning til tilslutningen m DIN EN 184 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) C5 Tilslutning til røgrør i skakt og lufttilførselsrør gennem ydermur DN (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C8x Tilslutning til røgrør i skakt og DN lufttilførsel gennem ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C5x Tilslutning til røgrør på ydersiden DN (uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet) C8x Tilslutning koncentrisk til fugtafvisende beregning iht. røggasaftræk og forbrændingsluft gennem DIN EN 184 ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) B Røgrør i skakt og forbrændingsluft DN direkte over fyret (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Røgrør i skakt med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Tilslutning til en fugtafvisende røggasaftræk beregning iht. med vandret koncentrisk tilslutningsrør DIN EN 184 (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) 1) Tilgængeligt afgangstryk for ventilator: CGB Pa, CGB Pa ) Se afsnittet Beregning af længden af luft-/røgrør på side 4 for at få yderligere oplysninger om beregning af rørlængder. Bemærk! Systemerne C x og C 8x er også velegnede til opstilling i garagen. Monteringseksemplerne skal om nødvendigt tilpasses de nationale regler og bestemmelser. Spørgsmål til installation, især til montering af eftersynsdele og lufttilførselsåbninger, skal afklares med den lokale skorstensfejer. Der må kun bruges originale Wolf-dele til koncentriske luft-/røgrør samt til røgrørene. 9

40 I I II I I I Anvisninger for planlægning Min. aftræksdimensioner for drift, der er afhængig og uafhængig af lufttilførslen fra fyrrummet >0 >0 5 Cx uafhængig af lufttilførsel 8 fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 C x uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet System DN 15/80, vandret DN100 eller DN80, lodret Cx uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN15/80 B/B afhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Fleksibelt røgrør Min. skaktdimensioner IIIIIIIIIIIIIIIIII Rund Ø Kantet DN mm 10 mm I IIIIIII I III I I I IIII 40

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr med varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler CGS-20/160 CGS-24/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Varenr.: 3063314_201305

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Teknisk manual (international)

Teknisk manual (international) Version 001 terrasschwank 2207 Ret til tekniske ændringer forbeholdes Teknisk manual (international) terrasschwank 4 og 7 terrasschwank 4A og 7A (automatisk) Tyskland SCHWANK GmbH Bremerhavenerstr.43 DE-50735

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere