Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes."

Transkript

1 Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Wolf GmbH Postfach 180 D Mainburg Tlf. +49 (0) 8751/74-0 Fax +49 (0) 8751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str. 44 AU-404 Linz Tlf. +4 (0) 7/ Internet: Vare-nr.: Der tages forbehold for ændringer. 11/05 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Sikkerhedsanvisninger... Standarder og forskrifter Indstilling, funktion og betjening Leveringsomfang og medfølgende dele... 8 Konstruktionsoversigt... 9 Opstillingsanvisninger Montering Dimensioner og monteringsmål...1 Installation Montering af luft-/røgrør...17 Elektrisk tilslutning Påfyldning af vandlås... Påfyldning af anlæg... Kontrol af gastilslutningstryk Ibrugtagning...6 Indstilling af busadresse...7 Visning/ændring af indstillingsparametre...8 Indstilling af modulerende pumpe...9 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...0 Måling af forbrændingsparametre... 1 CO -indstilling... - Ibrugtagningsprotokol...4 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret...5 Vedligeholdelse (se den medfølgende vedligeholdelsesvejledning) Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Anvisninger for planlægning af luft-/røgrør Anvisninger for planlægning af hydrauliksystem Strømskema...67 Tekniske data...68 Driftsfejl, årsager og afhjælpning...69 Noter EF-overensstemmelseserklæring for prototypen...7

3 Sikkerhedsanvisninger I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på apparatet. Figur: Kontaktboks: Fare på grund af spænding Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! Advarsel: Sluk for strømmen på afbryderen før afmontering af afdækningen. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Figur: Tændingstransformator, højspændingstændelektrode, varmeveksler Fare på grund af elektrisk spænding! Fare for forbrændinger på grund af varme komponenter Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Bemærk! Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader på fyret og driftsforstyrrelser. Figur: Gasventil Fare på grund af elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip. Figur: Gastilslutning Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip.

4 Standarder og forskrifter Før installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr skal der indhentes tilladelse fra det lokale gasforsyningsselskab og den lokale skorstensfejer. Installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr må kun udføres af en autoriseret vvsinstallatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Installationen skal overholde de lokale forskrifter, regler og bestemmelser. Følgende standarder skal desuden overholdes: - EN 188 Sikkerhedsteknisk materiel til fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C. - pren50165 Elektrisk materiel til ikke-elektrisk opvarmede varmeapparater. EN Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. VDE 0470/EN 6059 IP-kapslingsklasser Der må kun anvendes propan, da der ellers er fare for, at der opstår fejl i forbindelse med naturgasfyrets opstart og drift, hvilket kan medføre fare for skader på anlægget og personskader. Hvis F-gastanken er dårligt ventileret, kan det medføre problemer med tændingen. Kontakt i så fald leverandøren, der har fyldt F-gas på tanken. Hvis der foretages tekniske ændringer af reguleringssystemet eller på komponenterne i dette system, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf. Bemærk!Denne monteringsvejledning skal opbevares på et sikkert sted og læses grundigt før installation af fyret. Følg også anvisningerne for planlægning i bilaget! 4

5 Standarder og forskrifter Kondenserende naturgasfyr CGB-... Kondenserende naturgasfyr, der overholder DIN/EN 97, DIN/EN 47, DIN/EN 48, DIN/EN 677, DIN/EN 65 samt EU-direktiverne 90/96/EØF om gasapparater, 9/4/EØF om energieffektivitetskrav, 7//EØF Lavspændingsdirektivet og 89/6/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, med elektronisk tænding og elektronisk røggastemperaturovervågning, til opvarmning ved lave temperaturer og varmtvandsproduktion i fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C og et tilladt driftstryk på bar i henhold til DIN/EN Det kondenserende Wolfnaturgasfyr er også godkendt til opstilling i garagen. Et kondenserende naturgasfyr, der er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet, må kun installeres i et rum, der opfylder standardkravene til ventilationssystemer, da der ellers kan opstå fare for kvælning og forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen grundigt, før du installerer fyret! Følg også anvisningerne for planlægning. Figur: Kondenserende Wolf-naturgasfyr 5

6 Indstilling, funktion og betjening 0 I Lysring Tænd/slukknap Resetknap Temperaturvælger Termometer varmt vand Temperaturvælger Manometer vand til opvarmning Tænd/sluk-knap Når knappen står på 0, er der tændt for naturgasfyret. Reset-knap Når der trykkes på denne knap, frigøres anlægget efter en fejl, og fyret genstartes. Hvis der trykkes på Reset-knappen, selvom der ikke er nogen driftsfejl, genstartes fyret. Lysring til statusvisning Lysringen Betydning blinker grønt Standby (strøm slået til, ingen varmeaktivering) lyser konstant grønt Varmeaktivering: Pumpe kører, brænder slået fra blinker gult Skorstensfejerdrift lyser konstant gult Brænder slået til, tænding blinker rødt Fejl Temperaturvælger varmt vand For kondenserende naturgasfyr, der er installeret med en varmtvandsbeholder, svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand. Temperaturen skal i stedet indstilles på ekstraudstyrets regulator. Temperaturvælger vand til opvarmning Indstilling -8 svarer i henhold til fabriksindstillingen til, at vandet til opvarmning har en temperatur på 0-75 C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. 6

7 Indstilling, funktion og betjening Indstilling Vinterdrift (indstilling til 8) I vinterdrift opvarmer fyret vandet til opvarmning til den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. Cirkulationspumpen kører konstant i overensstemmelse med den indstillede pumpetilstand (standardindstilling) eller kun med efterløb ved aktivering af brænderen. Sommerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, frakobles vinterdriften, og naturgasfyret går over på sommerdrift. Sommerdrift (opvarmning slukket) betyder, at der kun opvarmes brugsvand. Anlæggets frostbeskyttelse og pumpeskyttelsen er dog stadig aktiv. Skorstensfejerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Når skorstensfejerdriften aktiveres, kører naturgasfyret med den maksimalt indstillede varmeydelse. Tidligere indstillede impulsblokeringer ophæves. Skorstensfejerdriften varer 15 minutter eller afsluttes, når den maksimale fremløbstemperatur bliver overskredet. For at aktivere denne funktion igen skal temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes til venstre og tilbage i på skorstensfejerdriftsymbolet. C bar 1 Termomanometer Øverst vises den aktuelle temperatur på vandet til opvarmning. Nederst vises vandtrykket i opvarmningsanlægget. Vandtrykket skal ligge mellem,0 og,5 bar for at sikre korrekt drift. Pumpebeskyttelse I indstillingen sommerdrift aktiveres cirkulationspumpen automatisk efter maks. 4 timers stilstand og kører i ca. 0 sekunder. Bemærk! Det kondenserende naturgasfyrs startfrekvens begrænses elektronisk, når det kører ved opvarmning. Når der trykkes på Reset-knappen, deaktiveres denne begrænsning, og naturgasfyret starter straks, når der trækkes varme fra systemet. 7

8 Leveringsomfang og medfølgende dele Leveringsomfang af detkondenserende naturgasfyr Leveringen omfatter følgende: 1 kondenserende naturgasfyr klar til tilslutning 1 sikkerhedsventil til varmesiden 1 tilslutning til ekspansionsbeholder 1 montagebeslag til vægmontering 1 installationsvejledning 1 betjeningsvejledning 1 vedligeholdelsesvejledning Tilbehør Følgende tilbehør skal anvendes for at installere det kondenserende naturgasfyr: - luft-/røggasudstyr (se anvisninger for planlægning) - rum- eller udetemperaturstyret regulering - kondensafløb med slangeholder - serviceventiler til varmeanlæggets fremløb og returløb - sikkerhedsventil Det anbefales desuden at anvende følgende ekstra tilbehør iht. prislisten: - slamudskiller / filter - luftudskiller Tilslutninger Vandlås Sikkerhedsventil Varmefremløb G 1¼! Gastilslutning R ¾ " Tilslutning af ekspansionsbeholder Varmereturløb G 1¼ # Figur: Tilslutninger med tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) 8

9 Konstruktionsoversigt CGB-5 / CGB-50 Røgrør Gasreguleringsventil Blandingskammer til gas og luft Hurtigudlufter Temperaturbegrænser Fremløb Kabinet omkring fyrboksen Blæsermotor Gasblæser Mellemflange med returløbsspærre Tænd- og overvågningselektroder Temperaturbegrænser til forbrændingskammer Røggassensor Fremløbssensor Brænder Varmeveksler til vand til opvarmning Isolieringsring Fortrængningsdel Returløbssensor Varmekredspumpe modulerende Kondensvandlås Netledning Varmefremløb Gasventil Overstrømsventil Sikkerhedsventil stikbar Tilslutning til ekspansionsbeholder Varmereturløb Gastilførsel 9

10 Opstillingsanvisninger Generelle anvisninger Det kondenserende naturgasfyr model CGB til montering på væggen leveres klar til tilslutning med elektrisk tilslutningskabel til stikkontakt. min. 500 mm For at lette inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet anbefales det, at fyret opstilles med mindst 400 mm op til luftet. Overholdes disse mål ikke, er det ellers ikke muligt at foretage kontrol og funktionsprøvning af fyrets komponenter. Afløbsslangerne skal fastgøres sikkert med holdepladen over afløbet (vandlåsen). Det skal være nemt at se ned i afløbet. min. 500 mm Naturgasfyret må kun opstilles i frostfrie rum. Det er ikke nødvendigt at overholde en bestemt sikkerhedsafstand mellem fyret og brændbare materialer og stoffer, da temperaturen ved nominel varmeydelse ikke overstiger 85 C. Der bør dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer i fyrrummet, da det vil medføre hhv. eksplosions- og brandfare! Forbrændingsluften til fyret må ikke indeholde kemiske stoffer, som f.eks. fluor, klor eller svovl. Disse stoffer findes f.eks. i sprays, maling, lim, opløsningsog rengøringsmidler. I værste fald kan sådanne stoffer medføre korrosion, også i røggassystemet. Bemærk! Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i fyret, da det kan medføre driftsforstyrrelser. Anvend de medfølgende polysterolafdækninger! Støjdæmpning: Under kritiske opstillingsbetingelser (f.eks. ved montering på en mørtelfri elementvæg) kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til strukturlydsdæmpning af fyret. Dertil anvendes lyddæmpende rawlplugs og evt. gummidæmpere eller isoleringsbånd. Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. 10

11 Montering Åbning af frontpladen Det anbefales at tage frontpladen af ved montering af fyret. Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. Opstilling af naturgasfyr med montagebeslag Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt, at monteringsdelenes bæreevne er tilstrækkelig. Samtidig skal der også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan trænge gas eller vand ud, hvilket medfører fare for hhv. eksplosion og vandudslip. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Højre låseknap Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. min. 66 mm Loft Figur: Borehuller til montagebeslag - Marker placeringen af borehullerne til montagebeslaget, men husk at tage hensyn til de angivne minimumafstande. - Sæt rawlplugs i, og monter montagebeslaget med de medfølgende låseskruer og spændeskiver. - Hæng naturgasfyret op med ophængsbøjlen i montagebeslaget. Ophængsbøjle Bemærk: Hvis et eksisterende TGB-40- eller TGB- 60-fyr udskiftes med et kondenserede naturgasfyr, skal det nye montagebeslag hænge 11 mm længere nede på væggen. Figur: Ophængsbøjle på naturgasfyret 11

12 Dimensioner og monteringsmål CGB 97 Ø 15/80 Figur: Tilslutninger Varmefremløb Gastilslutning Varmereturløb 4 Kondensafløb Figur: Mål Figur: Mål 1

13 Montering Tilslutningssæt til varmekreds Det anbefales, at tilslutningen til varmesystemet foretages ved hjælp af et tilslutningssæt til varmekreds. Tilslutningssæt bestående af: Tilslutning til fyret med plan tætning, tilslutning til varmefremløb/-returløb med kugleventil 1" indvendigt gevind. Bemærk! På varmeanlæggets laveste punkt skal der monteres en bundhane til fyldning og tømning. Figur: Tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) Sikkerhedsteknik Model CGB-5 og CGB-50 er ikke udstyret med indbygget ekspansionsbeholder, der derfor skal monteres eksternt (findes i Wolfs sortiment af tilbehør). Der må ikke monteres en stopventil mellem ekspansionsbeholderen og naturgasfyret, da det tryk, der opstår ved opvarmningen, vil ødelægge fyret. Dele af anlægget kan sprænges, hvilket medfører fare for skoldning..undtaget er dog afspærringsventiler foran ekspansionsbeholder. Som standard er der indbygget en sikkerhedsventil. Udluftningsledningen skal føres ned i et afløb. Min. anlægstryk er 0,75 bar. CGB-5 og CGB-50 må kun anvendes til lukkede anlæg op til bar. Maks. fremløbstemperatur er som standard indstillet til 75 C og kan om nødvendigt indstilles helt op til 85 C. Ekspansionsbeholderens dimensionering skal være tilstrækkeligt som angivet i DIN Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Figur: Sikkerhedsventil, tilslutning af ekspansionsbeholder Udsvingning af betjeningspanel For at lette arbejdet bag betjeningspanelet kan det drejes ca. 180 ud og fastgøres i den stilling. 1

14 Montering Vand til anlægget Der må kun fyldes ubehandlet drikkevand på anlægget. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer eller vand fra ionbyttere. Varmeanlægget skal skylles grundigt, før det fyldes med vand. Smudssamler Alle anlæg er konstrueret, så smudssamleren sidder i returløbet, hvilket beskytter fyret og pumpen mod større urenheder og aflejringer fra anlægget. Mulighed for tilkalkning Graden af tilkalkning bliver især påvirket af, hvordan fyret sættes i drift. Hvis anlægget opvarmes ved laveste indstilling eller langsomt og trinvist, er der risiko for, at kalken ikke kun aflejres på de varmeste steder, men fordelt i hele anlægget, og i værste fald sågar i form af kalkslam. I anlæg med flere fyr anbefales det at starte alle fyrene samtidig, så kalkaflejringerne ikke bliver koncentreret på et enkelt fyrs varmetransporterende overflader. Hvis anlægget har et tørreprogram, bør det startes med det. Slamudskiller I gamle anlæg og anlæg, der primært består af stål, skal der indbygges en slamudskiller i naturgasfyrets returløb. Luftudskiller Større anlæg kan udstyres med en ekstra luftudskiller. Fyrets maks. tilladte volumenstrøm er.000 l/h for model CGB-5 og.800 for model l/h CGB-50, og der må derfor ikke installeres en ekstra pumpe. Hvis der er anvendt luftgennemtrængelige rør, f.eks. i gulvvarmeanlæg, skal systemerne holdes adskilt ved hjælp af en varmeveksler. Hvis der anvendes uegnet vand til opvarmning, dannes der mere slam og korrosion i systemet, hvilket kan medføre driftsforstyrrelser i og beskadigelse af varmeveksleren. 14

15 Montering Kondensvandstilslutning Den medfølgende vandlås skal tilsluttes på kondensvandbeholderens tilslutningsstuds. Bemærk: Vandlåsen skal fyldes med vand, før fyret startes. Kondensvandet ledes ned i vandlåsen under sikkerhedsventilen. Hvis kondensvandet ledes direkte ud i kloakken, skal der sørges for ventilation, så der ikke kan opstå tilbageledning fra kloakken til naturgasanlægget. Figur: Tryk tappen indad Tap Figur: Vandlås Vandlås Ved tilslutning af en neutralisator (ekstraudstyr) skal den medfølgende vejledning følges. Tilslutning af Wolfvarmtvandsbeholder, solvarmebeholder SEM eller varmtvandsbeholder fra anden leverandør Beholderfremløbet og -returløbet skal forbindes med trevejs omskifterventilen og naturgasfyrets returløb. Ved tilslutning af en varmtvandsbeholder fra en anden leverandør skal der anvendes en original Wolf-beholdersensor. Der medfølger en detaljeret beskrivelse med tilslutningssættet (ekstraudstyr). Figur: Neutralisator (ekstraudstyr) Bemærk! Før fyret sættes i drift, skal alle vandrør tæthedsprøves: Prøvetryk drikkevandssiden, maks. 10 bar Prøvetryk varmtvandssiden, maks. 4,5 bar Hvis der er utætheder, er der fare for vandudslip og deraf følgende tingsskader. 15

16 Montering Gastilslutning Trækning af gasledningen og tilslutning af fyret til gasledningen må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Rengør varmesystemet og gasledningen før tilslutning af naturgasfyret. Dette er særligt vigtigt ved ældre anlæg. Før idriftsættelse skal rørforbindelser og tilslutninger til gassystemet tæthedsprøves som angivet i de lokale regler og bestemmelser. Til sporing af utætheder må der kun anvendes skumdannende lækagespray, der er godkendt i henhold til de lokale regler og bestemmelser. Fagmæssigt ukorrekt installation eller anvendelse af uegnede dele og komponenter kan medføre gasudslip og dermed fare for forgiftning og eksplosion. Figur: Gasventil, lige (ekstraudstyr) Der skal være monteret en sikkerhedsventil i gastilførselsledningen foran et Wolfnaturgasfyr, da der ellers er eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførselsledningen skal udlægges i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Figur: Gasventil, vinkelform (ekstraudstyr) Armaturerne på gasbrænderen må højest trykprøves med op til 150mbar. Højere tryk kan beskadige gasbrænderens armaturer, hvilket medfører fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Gasventilen skal være monteret, så den er let tilgængelig. - Før naturgasfyret monteres, skal det sikres, at det er godkendt til den lokale gasgruppe. Standardindstillingen afhængigt af gasarten fremgår af tabellen til højre. Naturgas H Ws = 1,7-15, kwh/m = 45,7-54,7 MJ/m F-gas P Ws = 0, -1, kwh/m = 7,9-76,8 MJ/m Tabel: Wobbe-indstillinger afhængigt af gasarten 1) gælder ikke for Østrig 16

17 Montering af luft-/røgrør Bemærk! Der må kun bruges originale Wolfdele til et koncentrisk luft-/røgrør samt til røgrør. Gennemgå anvisningerne for planlægning af luft-/røgrør nøje før montering af røgrørene og luft-/røggastilslutningen! Da der lokalt kan findes forskellige bestemmelser, anbefales det at kontakte de ansvarlige myndigheder og den lokale skorstensfejer før installation af naturgasfyret. Figur: Eksempel på montering af luft-/røgrør Bemærk! Røggasmålestudserne skal også være frit tilgængelige for skorstensfejeren efter montering af loftsbeklædningen. Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/røgrørene og fryser til is. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang. Bemærk! For at undgå at de luft-/røgrør og/eller kloakudluftninger, der er ført hen over taget, påvirker hinanden, skal der mindst være en afstand mellem dem på,5 meter. Følg også anvisningerne for planlægning. 17

18 Elektrisk tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal overholdes. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på afbryderen. Tilslutningsboks Regulerings-, styrings- og sikkerhedsudstyret er tilsluttet og testet. Naturgasfyret leveres med et trebenet stik. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L Strømtilslutning Fyret skal tilsluttes til elnettet med det trebenede stik. I nærheden af badekar eller brusekabine, dvs. i beskyttelsesområde 1 og, skal tilslutningen til elnettet skal ske ved hjælp af en fast forbindelse og ikke med det trebenede stik. Strømtilslutning 0 V~ / 50 Hz programmerbar udgang 0 V~ / 50 Hz Strømforsyning til eksternt udstyr 0 V~ / 50 Hz / maks. 00 VA programmerbar Udesensor indgang potentialfri Databus (Regulator, radiostyret ur, AF med radiostyret ur, modtager, trådløs udendørssensor) Monteringsvejledning for eltilslutning Afbryd strømmen til naturgasfyret, før det åbnes. Skub betjeningspanelet til side. Åbn tilslutningsboksen. Skru trækaflastningen i indsatserne. Afisoler ca. 70mm af tilslutningskablet. Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. Fastgør ledningerne korrekt i klemrækkestikket. Sæt indsatserne på plads i tilslutningsboksen igen. Sæt klemrækkestikket på plads igen. F,15 A Tilslutningsboks Klemrækkestik Trækaflastning 18

19 Elektrisk tilslutning Udskiftning af sikringer Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd/slukknappen! Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når naturgasfyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt! Sikring Figur: Betjeningspanelet er klappet fremad, dækslet over tilslutningsboksen er åbnet Tilslutning af beholdersensor - Hvis fyret er sluttet til en varmtvandsbeholder, skal det blå hunstik fra beholdersensoren sluttes til det blå hanstik fra betjeningspanelet. - Varmtvandsbeholderens monteringsvejledning skal følges. blåt hanstik Figur: blåt stik til tilslutning af beholdersensor Tilslutning af cirkulationspumpe/ eksterne enheder (0 V~) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut 0 V~ cirkulationspumpen fra Wolfs sortiment af ekstraudstyr til klemme L1, N og. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 Figur: Tilslutning af cirkulationspumpe/eksterne enheder Tilslutning udgang A1 (0 V~, 00 VA) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut tilslutningskablet til klemme L1, N og. Fastlæggelsen af parametrene for udgang A1 bliver beskrevet i tabellen på næste side. L1 N Figur: Tilslutning udgang A1 Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 19

20 Eltilslutning Udgang A1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Udgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Udgang A1 aktiveres ikke 1 Cirkulationspumpe 100 % Udgang A1 bliver aktiveret af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. Uden disse regulatorer aktiveres udgang A1 hele tiden. Cirkulationspumpe 50 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. 5 minutter tændt, og 5 minutter slukket. Uden en regulator aktiveres/deaktiveres udgang A1 hele tiden hvert 5. minut. Cirkulationspumpe 0 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. minutter tændt, og 8 minutter slukket. Uden disse regulatorer aktiveres/ deaktiveres udgang A1 hele tiden. 4 Alarmudgang Udgang A1 bliver aktiveret 4 minutter efter en fejl. 5 Flammedetektor Udgang A1 bliver aktiveret efter registrering af en flamme. 6 Fyldepumpe til varmtvandsbeholder (kun med naturgasfyr) (A1/standardindstilling) Udgang A1 bliver aktiveret, når varmtvandsbeholderen bliver fyldt. 7 Indsugning Før brænderen startes, aktiveres udgang A1 først. Brænderen bliver dog først aktiveret, når indgang E1 bliver lukket. Vigtigt: Parametrene for indgang E1 skal også indstilles til indsugning! Tilbagemeldingen til indgang E1 skal ske ved hjælp af en potentialfri kontakt (4V!) Er dette ikke muligt, skal der indbygges et relæ til potentialadskillelse. 8 Separat ventilationssystem Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver deaktiveret. Det er kun nødvendigt at slukke for separate ventilationssystemer (f.eks. emhætten), når brænderen kører, hvis naturgasfyrets drift er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet. 9 Ekstern F-gasventil Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver aktiveret. 4V 0VAC E1 a b N 1 M 0

21 Elektrisk tilslutning Tilslutning af indgang E1 (4 V) Slut tilslutningskablet til indgang 1 til klemmerne E1 som vist på forbindelsesdiagrammet. Husk at fjerne bøjlen mellem a og b på klemmerne først Figur: Tilslutning af rumtermostat Indgang E1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Indgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Betjeningspanelet påvirker ikke indgang E1. 1 Rumtermostat Når indgang E1 er åben, lukkes der for varmesystemet (sommerdrift) også uafhængigt af eventuelt digitalt reguleringsudstyr fra Wolf. Maksimaltermostat eller pressostat Mulighed for tilslutning af en maksimaltermostat eller en pressostat. Brænderen kan først blive aktiveret, når indgang E1 er lukket. Når kontakten er slået til, er brænderen til varmt vand og opvarmning blokeret, også for skorstensfejerdrift og frostsikring. Ikke i brug 4 Flowafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra flowafbryder til vandtilførslen. Indgang E1 skal lukke senest 1 sekunder efter, at pumpen er blevet aktiveret. Sker dette ikke, slukker brænderen, og anlægget melder fejl Overvågning af indsugning Se indstilling af parametre for udgang A1, nr. 7. indsugning Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (DRT, DWT, DWTM) Der må kun anvendes originale Wolf-regulatorer. Disse dele leveres med en monteringsplan. Forbindelsesledningen mellem reguleringsudstyret og naturgasfyret skal være et tolederkabel med en diameter på > 0,5 mm² Figur: Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (ebusinterface) Tilslutning af udendørssensor Udendørssensoren til digitalt reguleringsudstyr (f.eks. en DWT-regulator) kan enten sluttes til naturgasfyrets klemrække, tilslutning AF, eller til DWT-regulatorens klemrække Figur: Tilslutning af udendørssensor 1

22 Påfyldning af vandlås Påfyldning af vandlås - Fyld vand i vandlåsen. - Monter vandlåsen. Vandlås Figur: Vandlås

23 Påfyldning af anlæg For at sikre at det kondenserende naturgasfyr fungerer optimalt, skal anlægget fyldes på korrekt vis og udluftes fuldstændigt. Skyl varmesystemet igennem, før det kondenserende naturgasfyr tilsluttes, for Bemærk! at fjerne fremmedlegemer, som f.eks. svejserester, pakgarn og kit, fra rørene. - Sørg for, at gasventilen er lukket! - Skru hætten på udluftningsventilen en omdrejning op. Hætten må ikke fjernes! - Åbn for alle radiatorventilerne. - Åbn returløbsventilerne. - Fyld varmesystemet og fyret langsomt op gennem fylde-/tømmehanen til ca. bar. Både varmesystem og fyr skal være kolde ved påfyldning. Bemærk! Det må ikke anvendes inhibitorer og frostvæske. Dette kan medføre fare for skader på naturgasfyret på grund af ringere varmeoverførsel eller korrosion. - Åbn naturgasfyrets fremløbsventiler. - Påfyld varmeanlægget op til bar. Ved drift skal manometerviseren stå mellem 1 og,5 bar. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt på vandsiden. - Åbn udluftningsventilen. - Tænd for det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning op på stilling (pumpen kører, lysringen til statusvisning lyser grønt). - Udluft pumpen ved kort at løsne udluftningsskruen og skrue den til igen. - Udluft varmekredsen, ved at tænde og slukke det kondenserende naturgasfyr 5 gange efter hinanden på tænd/sluk-knappen. Fyret skal være hhv. tændt og slukket ca. 5 sekunder hver gang. - Hvis anlægstrykket falder kraftigt, skal der påfyldes mere vand. - Åbn for gasventilen. - Tryk på Reset-knappen. Driftskontakt Reset-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Automatisk udluftningsventil Figur: Automatisk udluftningsventil Termomanometer Udluftningsskrue på varmekredspumpen Figur: Udluftning ved varmekredspumpen og fyldepumpen til varmtvandsbeholderen Bemærk:Når fyret kører konstant, udluftes varmekredsen automatisk ved hjælp af den automatiske udluftningsventil. Fylde- og tømmehane Figur: Fylde-/tømmehane (armaturer, tilbehør)

24 Kontrol af gastilslutningstryk Kontrol af gastilslutningstryk (gastilgangstryk) Arbejde på gasførende dele må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det medføre gasudslip og dermed fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. - Der skal være slukket for naturgasfyret. Åbn gashanen. - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - For at kunne dreje betjeningspanelet udad, skal tappen til højre for termomanometeret trykkes indad med en skruetrækker. - Drej betjeningspanelet udad. - Løsn skrueproppen på måleniplen!, og udluft gastilførselsledningen. - Slut differensmanometeret til måleniplens! +. Med - mod atmosfære. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen. - Når fyret er startet, kan tilslutningstrykket aflæses på differensmanometeret. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Tryk tappen indad! Figur: Kontrol af gastilslutningstryk Højre låseknap Tap 4

25 Kontrol af gastilslutningstryk Bemærk! Naturgas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 18 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. Bemærk! F-gas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 5 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. - Sluk for fyret på tænd/sluk-knappen. Luk gashanen. - Fjern differensmanometeret, og luk måleniplen godt til igen ved hjælp af skrueproppen!. - Åbn gashanen. - Kontrollér, at måleniplen slutter tæt (ingen gasudslip). - Udfyld det medfølgende oplysnings-/ advarselsskilt, og sæt det op på indersiden af frontpladen. - Luk fyret igen. Figur: Stopventiler Gasventil Hvis alle skruerne ikke er skruet helt fast, kan det medføre gasudslip og dermed følgende fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. 5

26 Ibrugtagning Fyret skal sættes i drift og betjenes første gang, ligesom brugeren af fyret skal oplæres af en autoriseret vvsinstallatør! Bemærk! - Kontrollér fyret og varmeanlægget for tæthed. Kontrollér anlægget for vandudslip. - Kontrollér, at de indbyggede dele er monteret korrekt og sidder fast. - Kontrollér, om alle tilslutninger og komponentforbindelser er tætte. - Hvis anlægget ikke er tæt, er der fare for vandskader! - Kontrollér, at røggasudstyret er monteret korrekt. - Åbn for stopventilerne til fremløb og returløb. - Åbn gashanen. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet. - Kontrollér hovedbrænderen for overtænding og ensartet flammebillede. - Fyld mere vand på anlægget (trykket skal ligge mellem,0 og maks.,5 bar), hvis trykket i anlæggets varmtvandsside falder til under 1,5 bar. - Hvis fyret starter korrekt, lyser lysringen til statusvisning grønt. - Kontrollér kondensafløbet. - Kunderne instrueres i betjeningen af fyret på baggrund af drifts- og betjeningsvejledningerne. - Udfyld ibrugtagningsprotokollen, og udlever vejledningerne til kunden. Energibesparelse - Gør kunden opmærksomme på mulighederne for at spare på energien. - Fortæl også kunden, at der findes flere oplysninger om dette emne i betjeningsvejledningens afsnit Tips til energibesparende drift. Tænd/ sluk-knap Reset-knap Lysring Figur: Oversigt over betjeningspanelet Termomanometer 6

27 Indstilling af busadresse Indstilling af busadresse (kun i anlæg med DWTK-regulator) Hvis anlægget omfatter flere fyr og en DWTK-regulator, skal fyrenes busadresser indstilles som angivet i tabellen. Indstilling af busadresse: Tryk Reset-knappen ind, og efter 5 sekunder blinker lysringen en kode (se nedenstående tabel). Den ønskede busadresse vælges ved at dreje på temperaturvælgeren for varmt vand. Slip Reset-knappen igen. Naturgasfyr Busadresse Stilling temperatur- Lysringen vælger for varmt vand Enkelte fyr 0 6 blinker grønt (standardindstilling) Naturgas medkaskade Fyr blinker rødt Fyr blinker gult Fyr blinker gult/rødt Fyr blinker gult/grønt 7

28 Visning/ændring af indstillingsparametre Bemærk! Bemærk! Ændringer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted eller Wolfs kundeservice. Forkert betjening kan medføre funktionsfejl. Når parameter GB 05 (udetemperaturstyret frostsikring) indstilles, er det vigtigt at være opmærksom på, at frostsikringen herefter ikke er garanteret ved temperaturen under 0 C. Dette kan beskadige varmesystemet. For at undgå skader på hele varmeanlægget skal natsænkningen deaktiveres ved en udetemperatur på under -1 C. Overholdes dette ikke, kan der dannes store mængder is ved røggasudgangen, hvilket kan medføre fare for personskader og tingsskader. Naturgasfyrets specifikationer fremgår af fyrets typeskilt. Indstillingsparametrene kan ændres eller vises ved hjælp af det ebus-kompatible reguleringsudstyr. Fremgangsmåden fremgår af betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. Nr. Parameter Enhed Standard- Min. Maks. indst. GB01 Hysterese fremløbstemperatur K GB04 Høje blæseromdrejningstal opvarmning % Maksimale blæseromdrejningstal i % for opvarmning i forbindelse med o/min (CGB-5), 6.40 o/min (CGB-50) GB05 Frostsikring, udetemperaturstyret C med tilsluttet udendørssensor og underskridelse tændes pumpen GB06 Varmekredspumpens funktioner > Pumpe aktiveret i vinterdrift 1 -> Pumpe aktiveret ved brænderdrift GB07 Varmekredspumpens efterløb Min Varmekredspumpens efterløbstid ved opvarmning i minutter GB08 Maksimal nom. fremløbstemperatur C gælder for opvarmning GB09 Impulsblokering Min gælder for opvarmning GB1 Indgang E1 0 5 Indgang E1 (4 V) Rum- Indgangen E1 kan udstyres med forskellige termostat funktioner. Se afsnittet Tilslutning af indgang E1 GB14 Udgang A Udgang A1 (0 V~) Fyldepumpe Udgang A1 kan udstyres med forskellige til varmtfunktioner. Se afsnittet Tilslutning af udgang A1 vandsbeholder GB15 Hysterese for beholder K Koblingsdifference for efterfyldning af beholder 8

29 Indstilling af modulerende pumpe Opvarmning: Varmekredspumpen modulerer proportionalt til brændereffekten, og det vil sige, at pumpen kører med den maksimale indstillede pumpehastighed for opvarmning ved maksimal brændereffekt og med den mindste indstillede hastighed for opvarmning ved minimal brændereffekt. Brændereffekten og pumpeydelsen reguleres således afhængigt af den krævede opvarmningsydelse. Pumpens modulation reducerer strømforbruget. Varmtvandstilførsel: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Varmtvandstilførsel CGB-5: 4%, varmtvandstilførsel CGB-50: 78% Standby: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Standby CGB-5: 0 %, Standby CGB-50: 5 % Grænseværdier for indstillinger: Grænseværdierne for indstillinger til opvarmning kan ændres ved hjælp af DWTK-regulatorer fra version D. Nr. Parameter Enhed Standard- min. maks. indst. GB16 Min. pumpehastighed til opvarmning CGB-5 % CGB-50 % GB17 Maks. pumpehastighed til opvarmning Parameter GB17 skal være mindst 5% CGB-5 % højre end parameter GB16! CGB-50 % Bemærk! For at sikre en minimal pumpehastighed ved varmedrift tillades kun indstillingsværdier i henhold til tabellen. Ellers er der fare for, at pumpen ikke starter. Desuden skal Maks. pumpehastighed til opvarmning være mindst 5% højere end Min. pumpehastighed til opvarmning, da pumpen ellers vil køre med 100%. Tip til energibesparelse: Hvis varmeanlægget dimensioneres praktisk, kan pumpens strømforbrug reduceres yderligere. Hvis temperaturdifferencen mellem VL/RL øges fra 15K til 5K, mindskes pumpeydelsen med ca. 40%, og den maksimale pumpehastighed kan nedsættes tilsvarende. Det reducerer pumpens effektforbrug med ca. 45%. Varmekurven skal hæves en smule efter denne justering, da den gennemsnitlige radiatortemperatur falder som følge af den øgede difference. Den øgede difference forbedrer desuden også udnyttelsen af brændværdien, fordi returløbstemperaturen falder. Fyrtype Difference Nominel Volumenstrøm Maks. pumpehastighed Pumpens kapacitet til opvarmning effektforbrug CGB-5 15 K 4,9 kw.000 l/h 100 % 88 W 5 K 4,9 kw 1.00 l/h 5 % 5 W CGB K 49,9 kw.860 l/h 100 % 18 W 5 K 49,9 kw l/h 56 % 10 W Problemløsning: Problem Løsning Nogle af radiatorerne bliver ikke rigtigt varme. Foretag en hydraulisk udligning, dvs. skru ned for de varme radiatorer. I overgangsperioder (f.eks. forår og efterår) Indstil termostaten til en højere nominel opnås den ønskede rumtemperatur ikke. rumtemperatur. F.eks. fra 0 C til 5 C Ved meget lav udetemperatur opnås Indstil termostaten til en mere stejl varmekurve. den -ønskede rumtemperatur ikke. F.eks. fra 1,0 til 1,. 9

30 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt CGB-5 / CGB-50 Indstilling af ydelse (parameter GB04) Indstillingen af ydelsen kan ændres ved hjælp af ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Varmeydelsen bestemmes af gasblæserens omdrejningstal. Når gasblæserens hastighed reduceres som angivet i tabellen, tilpasses den maksimale varmeydelse ved 80/60 C til naturgas H og F-gas. CGB-5 Varmeydelse (kw) Visning (%) CGB-50 Varmeydelse (kw) Visning (%) Tabel: Indstilling af ydelse Begrænsning af den maksimale varmeydelse ved en fremløbs-/returløbstemperatur på 80/60 C Maksimal varmeydelse i [kw] Indstillingsværdier for parameter GB04 med ebus-kompatibelt udstyr fra Wolf i [%] 0

31 Måling af forbrændingsparametre Forbrændingsparametrene skal måles, når fyret er lukket. Måling af indsugningsluften - Fjern skruen fra den højre måleåbning. - Åbn gashanen. - Isæt målesonden. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Mål temperatur og CO. Hvis CO -indholdet er > 0, % i koncentriske luft-/røgrør, findes der en utæthed i røgrøret, der skal repareres. - Sluk fyret efter endt måling, fjern målesonden, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Måleåbning røggas Figur: Måleåbninger Måleåbning indsugningsluft Måling af røggasparametre Der kan slippe røggas ud i fyrrummet, når måleåbningen er åben. Dette medfører fare for kvælning. - Fjern skruen fra den venstre måleåbning. - Åbn gashanen. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Isæt målesonden. - Mål røggasværdierne. - Fjern målesonden efter endt måling, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Tænd/sluk-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Temperaturvælger for vand til opvarmning 1

32 CO -indstilling Indstilling af gas-/luftblanding Bemærk! Indstillingen skal ske i den rækkefølge, der er beskrevet nedenfor. Gasventilen er som standard indstillet til den gasart, der fremgår af dens typeskilt. Gasventilen må kun justeres, når fyret er omstillet til en anden gasart, eller når der skal udføres service på fyret. Åbn et par af radiatorventilerne, hvis varmeaktiveringen er begrænset. A) CO -indstilling ved fuld belastning (skorstensfejerdrift) - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - Skru skruen ud af den venstre måleåbning røggas. - Isæt målesonden til CO -måleren i måleåbningen røggas (ca. 10 mm). - Drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult). - Kontrollér, at radiatoren ikke har en elektronisk begrænsning. - Mål CO -indholdet ved fuld belastning, og sammenlign resultatet med værdierne i nedenstående tabel. - Drej om nødvendigt betjeningspanelet ud, og juster CO -indholdet i henhold til tabellen ved hjælp af flowskruen på gasventilen. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Gasventil Højre låseknap Flowskrue - til højre CO -indholdet sænkes - Drej til venstre CO -indholdet øges Måleåbning røggas Åbentstående fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,6% ± 0,% 9,9% ± 0,% - Afslut skorstensfejerdriften ved at dreje temperaturvælgeren for vand til opvarmning tilbage til udgangspositionen. Figur: Røggasmåling på åbent fyr

33 CO -indstilling B) CO -indstilling ved laveste belastning (softstart) - Skru sikkerhedsskruen ud af indstillingsskruen med en stor skruetrækker. - Start naturgasfyret igen ved at trykke på Resetknappen. - Kontrollér CO -indholdet ved hjælp af CO -måleren ca. 0 sekunder efter, at brænderen er startet, og juster om nødvendigt værdien i henhold til tabellen ved hjælp af nulpunktskruen. Indstillingen skal foretages, inden der er gået 180 sek. efter brænderens start. Tryk om nødvendigt på Resetknappen for at gentage opstarten, hvis indstillingen ikke lykkedes. - Mens denne indstilling foretages, må der ikke trækkes varmt vand fra anlægget! - Drej til højre CO -værdien øges! - Drej til venstre CO -værdien sænkes! Åbentstående fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,% ±0,% 10,4% ± 0,% - Skru sikkerhedsskruen i igen. Indstillingsskrue Sikkerhedsskrue Figur: Gasventil Måleåbning røggas Flowskrue C) Kontrollér CO -indstillingen - Monter frontpladen efter kontrolarbejdet, og kontrollér CO -værdierne, når fyret er lukket. Kontrollér også CO-emissionen ved indstilling af CO -værdierne. Hvis COværdien er højere end 00 ppm ved den korrekte CO -værdi, er gasventilen ikke indstillet korrekt. Sådan gør du: - Skru indstillingsskruen helt ind. - Drej indstillingsskruen omdrejninger for naturgas og omdrejninger for F-gas. - Gentag indstillingen fra pkt. A). - Hvis indstillingen er korrekt, er naturgasfyret indstillet til de CO -værdier, der fremgår tabellen til højre. D) Afslutning af indstilling - Sluk for naturgasfyret, og luk måleåbningerne og niplen til slangetilslutningen igen. Kontrollér, at der ikke er utætheder i gasledningerne og hydrauliksystemet. Figur: Røggasmåling på lukket fyr Lukket fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,8% ±0,5% 10,1% ± 0,5% Lukket fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,5% ±0,5% 10,6% ± 0,5%

34 Ibrugtagningsprotokol Ibrugtagningsarbejde Måleværdier eller bekræftelse 1.) Gastype.) Er gastilslutningstrykket blevet kontrolleret? Naturgas H Naturgas LL F-gas Wobbe-indeks Driftsbrændværdi kwh/m³ kwh/m³.) Er gassystemet blevet tæthedskontrolleret? 4.) Er luft-/røggassystemet blevet kontrolleret? 5.) Er hydrauliksystemet blevet tæthedskontrolleret? 6.) Påfyldning af vandlås 7.) Er fyret og varmeanlægget blevet udluftet? 8.) Er anlægstrykket mellem 1,5 og,5 bar? 9.) Er gasart og varmeydelse blevet noteret på mærkaten? 10.) Er funktionskontrollen blevet udført? 11.) Røggasmåling: Røggastemperatur brutto Indsugningslufttemperatur Røggastemperatur netto t A [ C] t A [ C] (t A - t L ) [ C] Kuldioxidindhold (CO ) eller iltindhold (O ) % Kulmonoxidindhold (CO) ppm 1.) Er frontpladen blevet monteret igen? 1.) Er brugeren blevet instrueret, og bilagene udleveret? 14.) Er ibrugtagningen blevet bekræftet? 4

35 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret Med et af de mange Wolf-omstillingssæt er det muligt at tilpasse det kondenserende naturgasfyr til ændrede forhold. Omstilling til anden gasart: fra til CGB-5 CGB-50 Naturgas H F-gas P F-gas P Naturgas H Omstilling til anden gasart Sikkerhedstemperaturbegrænser STB Fyrtype Gastype Gasreguleringsventil Røggas-STB Forbrændingskammer-STB CGB-5 H Gul F-gas P Rød CGB-50 H Lysegrå F-gas P Lilla

36 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Restafgangstryk for fyrets pumpe I naturgasfyr model CGB-5 og CGB-50 er indbygget en varmekredspumpe, der styres modulerende afhængigt af brændereffekten. Pumpens restafgangstryk fremgår af diagrammerne Restafgangstryk for CGB-5 med omdrejningsstyret pumpe Min. modulationsgrad 0 % Modulationsgrad for varmt vand 4 % Modulationsgrad 4 % Minimaler Modulationsgrad 0% Modulationsgrad 4% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 4% Maximaler Modulationsgrad 100% Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] Min. modulationsgrad 5% Restafgangstryk for CGB-50 med omdrejningsstyret pumpe Minimaler Modulationsgrad 5% Modulationsgrad 6% Modulationsgrad for varmt vand 78% Modulationsgrad 6% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 78% Maximaler Modulationsgrad 100% 50 Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] 6

37 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Sensormodstand Widerstand [Ohm] Temperatur [ C] Temperatur/modstand 0 C C C C C C C C C C C C 68 Tilslutningstyper Naturgas- Gasapparat 1), ) Kategori Funktion med tilslutningsmulighed til fyr type rumtemp- rumtemper- aftræk luft-/røggas- luft-/røggas- LAF med fugtafvisende eraturstyret aturuafhængig fugtafvisende aftræk føring byggetilladelse røgrør CGB- B, B, C5, C5x II HP ja ja B, C5 C4x Cx C6x B, C5x 5/50 C1x,Cx, C4x, C8x C8x C5x, C1x ) C8x 1) X betyder, at røggassen strømmer hen over alle delene i røgrørene, der desuden lever op til skærpede krav til tætheden. ) I type B og B udtages forbrændingsluften fra fyrrummet (gasfyr, der er afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet). 7

38 I I I II Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør Cx Cx IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C4x Cx IIIIIIIIIII B B IIII II II IIII II I III I C5x IIIII II IIII C5 Cx C4x C8x C8x Cx Cx B 8

39 Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør 1) ) Modelvarianter, kondenserende naturgasfyr Maks. længde [m] CGB-5 CGB-50 Cx lodret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 1 fladt tag, lodrette koncentriske luft-/røgrør til skaktmontering (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) Cx vandret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 0 11 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet kvist på opstillingsstedet) Cx lodret røgrør til skaktmontering DN stiv/fleksibel med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning C4x Tilslutning til et fugtafvisende luft-/røggasaftræk beregning iht. (LAS), maks. rørlængde fra midten af anlæggets krumning til tilslutningen m DIN EN 184 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) C5 Tilslutning til røgrør i skakt og lufttilførselsrør gennem ydermur DN (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C8x Tilslutning til røgrør i skakt og DN lufttilførsel gennem ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C5x Tilslutning til røgrør på ydersiden DN (uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet) C8x Tilslutning koncentrisk til fugtafvisende beregning iht. røggasaftræk og forbrændingsluft gennem DIN EN 184 ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) B Røgrør i skakt og forbrændingsluft DN direkte over fyret (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Røgrør i skakt med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Tilslutning til en fugtafvisende røggasaftræk beregning iht. med vandret koncentrisk tilslutningsrør DIN EN 184 (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) 1) Tilgængeligt afgangstryk for ventilator: CGB Pa, CGB Pa ) Se afsnittet Beregning af længden af luft-/røgrør på side 4 for at få yderligere oplysninger om beregning af rørlængder. Bemærk! Systemerne C x og C 8x er også velegnede til opstilling i garagen. Monteringseksemplerne skal om nødvendigt tilpasses de nationale regler og bestemmelser. Spørgsmål til installation, især til montering af eftersynsdele og lufttilførselsåbninger, skal afklares med den lokale skorstensfejer. Der må kun bruges originale Wolf-dele til koncentriske luft-/røgrør samt til røgrørene. 9

40 I I II I I I Anvisninger for planlægning Min. aftræksdimensioner for drift, der er afhængig og uafhængig af lufttilførslen fra fyrrummet >0 >0 5 Cx uafhængig af lufttilførsel 8 fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 C x uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet System DN 15/80, vandret DN100 eller DN80, lodret Cx uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN15/80 B/B afhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Fleksibelt røgrør Min. skaktdimensioner IIIIIIIIIIIIIIIIII Rund Ø Kantet DN mm 10 mm I IIIIIII I III I I I IIII 40

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere