Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes."

Transkript

1 Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Wolf GmbH Postfach 180 D Mainburg Tlf. +49 (0) 8751/74-0 Fax +49 (0) 8751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str. 44 AU-404 Linz Tlf. +4 (0) 7/ Internet: Vare-nr.: Der tages forbehold for ændringer. 11/05 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Sikkerhedsanvisninger... Standarder og forskrifter Indstilling, funktion og betjening Leveringsomfang og medfølgende dele... 8 Konstruktionsoversigt... 9 Opstillingsanvisninger Montering Dimensioner og monteringsmål...1 Installation Montering af luft-/røgrør...17 Elektrisk tilslutning Påfyldning af vandlås... Påfyldning af anlæg... Kontrol af gastilslutningstryk Ibrugtagning...6 Indstilling af busadresse...7 Visning/ændring af indstillingsparametre...8 Indstilling af modulerende pumpe...9 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...0 Måling af forbrændingsparametre... 1 CO -indstilling... - Ibrugtagningsprotokol...4 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret...5 Vedligeholdelse (se den medfølgende vedligeholdelsesvejledning) Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Anvisninger for planlægning af luft-/røgrør Anvisninger for planlægning af hydrauliksystem Strømskema...67 Tekniske data...68 Driftsfejl, årsager og afhjælpning...69 Noter EF-overensstemmelseserklæring for prototypen...7

3 Sikkerhedsanvisninger I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på apparatet. Figur: Kontaktboks: Fare på grund af spænding Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! Advarsel: Sluk for strømmen på afbryderen før afmontering af afdækningen. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Figur: Tændingstransformator, højspændingstændelektrode, varmeveksler Fare på grund af elektrisk spænding! Fare for forbrændinger på grund af varme komponenter Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Bemærk! Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader på fyret og driftsforstyrrelser. Figur: Gasventil Fare på grund af elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip. Figur: Gastilslutning Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip.

4 Standarder og forskrifter Før installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr skal der indhentes tilladelse fra det lokale gasforsyningsselskab og den lokale skorstensfejer. Installation af et kondenserende Wolfnaturgasfyr må kun udføres af en autoriseret vvsinstallatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Installationen skal overholde de lokale forskrifter, regler og bestemmelser. Følgende standarder skal desuden overholdes: - EN 188 Sikkerhedsteknisk materiel til fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C. - pren50165 Elektrisk materiel til ikke-elektrisk opvarmede varmeapparater. EN Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. VDE 0470/EN 6059 IP-kapslingsklasser Der må kun anvendes propan, da der ellers er fare for, at der opstår fejl i forbindelse med naturgasfyrets opstart og drift, hvilket kan medføre fare for skader på anlægget og personskader. Hvis F-gastanken er dårligt ventileret, kan det medføre problemer med tændingen. Kontakt i så fald leverandøren, der har fyldt F-gas på tanken. Hvis der foretages tekniske ændringer af reguleringssystemet eller på komponenterne i dette system, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf. Bemærk!Denne monteringsvejledning skal opbevares på et sikkert sted og læses grundigt før installation af fyret. Følg også anvisningerne for planlægning i bilaget! 4

5 Standarder og forskrifter Kondenserende naturgasfyr CGB-... Kondenserende naturgasfyr, der overholder DIN/EN 97, DIN/EN 47, DIN/EN 48, DIN/EN 677, DIN/EN 65 samt EU-direktiverne 90/96/EØF om gasapparater, 9/4/EØF om energieffektivitetskrav, 7//EØF Lavspændingsdirektivet og 89/6/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, med elektronisk tænding og elektronisk røggastemperaturovervågning, til opvarmning ved lave temperaturer og varmtvandsproduktion i fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperatur på 95 C og et tilladt driftstryk på bar i henhold til DIN/EN Det kondenserende Wolfnaturgasfyr er også godkendt til opstilling i garagen. Et kondenserende naturgasfyr, der er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet, må kun installeres i et rum, der opfylder standardkravene til ventilationssystemer, da der ellers kan opstå fare for kvælning og forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen grundigt, før du installerer fyret! Følg også anvisningerne for planlægning. Figur: Kondenserende Wolf-naturgasfyr 5

6 Indstilling, funktion og betjening 0 I Lysring Tænd/slukknap Resetknap Temperaturvælger Termometer varmt vand Temperaturvælger Manometer vand til opvarmning Tænd/sluk-knap Når knappen står på 0, er der tændt for naturgasfyret. Reset-knap Når der trykkes på denne knap, frigøres anlægget efter en fejl, og fyret genstartes. Hvis der trykkes på Reset-knappen, selvom der ikke er nogen driftsfejl, genstartes fyret. Lysring til statusvisning Lysringen Betydning blinker grønt Standby (strøm slået til, ingen varmeaktivering) lyser konstant grønt Varmeaktivering: Pumpe kører, brænder slået fra blinker gult Skorstensfejerdrift lyser konstant gult Brænder slået til, tænding blinker rødt Fejl Temperaturvælger varmt vand For kondenserende naturgasfyr, der er installeret med en varmtvandsbeholder, svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand. Temperaturen skal i stedet indstilles på ekstraudstyrets regulator. Temperaturvælger vand til opvarmning Indstilling -8 svarer i henhold til fabriksindstillingen til, at vandet til opvarmning har en temperatur på 0-75 C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. 6

7 Indstilling, funktion og betjening Indstilling Vinterdrift (indstilling til 8) I vinterdrift opvarmer fyret vandet til opvarmning til den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. Cirkulationspumpen kører konstant i overensstemmelse med den indstillede pumpetilstand (standardindstilling) eller kun med efterløb ved aktivering af brænderen. Sommerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, frakobles vinterdriften, og naturgasfyret går over på sommerdrift. Sommerdrift (opvarmning slukket) betyder, at der kun opvarmes brugsvand. Anlæggets frostbeskyttelse og pumpeskyttelsen er dog stadig aktiv. Skorstensfejerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Når skorstensfejerdriften aktiveres, kører naturgasfyret med den maksimalt indstillede varmeydelse. Tidligere indstillede impulsblokeringer ophæves. Skorstensfejerdriften varer 15 minutter eller afsluttes, når den maksimale fremløbstemperatur bliver overskredet. For at aktivere denne funktion igen skal temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes til venstre og tilbage i på skorstensfejerdriftsymbolet. C bar 1 Termomanometer Øverst vises den aktuelle temperatur på vandet til opvarmning. Nederst vises vandtrykket i opvarmningsanlægget. Vandtrykket skal ligge mellem,0 og,5 bar for at sikre korrekt drift. Pumpebeskyttelse I indstillingen sommerdrift aktiveres cirkulationspumpen automatisk efter maks. 4 timers stilstand og kører i ca. 0 sekunder. Bemærk! Det kondenserende naturgasfyrs startfrekvens begrænses elektronisk, når det kører ved opvarmning. Når der trykkes på Reset-knappen, deaktiveres denne begrænsning, og naturgasfyret starter straks, når der trækkes varme fra systemet. 7

8 Leveringsomfang og medfølgende dele Leveringsomfang af detkondenserende naturgasfyr Leveringen omfatter følgende: 1 kondenserende naturgasfyr klar til tilslutning 1 sikkerhedsventil til varmesiden 1 tilslutning til ekspansionsbeholder 1 montagebeslag til vægmontering 1 installationsvejledning 1 betjeningsvejledning 1 vedligeholdelsesvejledning Tilbehør Følgende tilbehør skal anvendes for at installere det kondenserende naturgasfyr: - luft-/røggasudstyr (se anvisninger for planlægning) - rum- eller udetemperaturstyret regulering - kondensafløb med slangeholder - serviceventiler til varmeanlæggets fremløb og returløb - sikkerhedsventil Det anbefales desuden at anvende følgende ekstra tilbehør iht. prislisten: - slamudskiller / filter - luftudskiller Tilslutninger Vandlås Sikkerhedsventil Varmefremløb G 1¼! Gastilslutning R ¾ " Tilslutning af ekspansionsbeholder Varmereturløb G 1¼ # Figur: Tilslutninger med tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) 8

9 Konstruktionsoversigt CGB-5 / CGB-50 Røgrør Gasreguleringsventil Blandingskammer til gas og luft Hurtigudlufter Temperaturbegrænser Fremløb Kabinet omkring fyrboksen Blæsermotor Gasblæser Mellemflange med returløbsspærre Tænd- og overvågningselektroder Temperaturbegrænser til forbrændingskammer Røggassensor Fremløbssensor Brænder Varmeveksler til vand til opvarmning Isolieringsring Fortrængningsdel Returløbssensor Varmekredspumpe modulerende Kondensvandlås Netledning Varmefremløb Gasventil Overstrømsventil Sikkerhedsventil stikbar Tilslutning til ekspansionsbeholder Varmereturløb Gastilførsel 9

10 Opstillingsanvisninger Generelle anvisninger Det kondenserende naturgasfyr model CGB til montering på væggen leveres klar til tilslutning med elektrisk tilslutningskabel til stikkontakt. min. 500 mm For at lette inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet anbefales det, at fyret opstilles med mindst 400 mm op til luftet. Overholdes disse mål ikke, er det ellers ikke muligt at foretage kontrol og funktionsprøvning af fyrets komponenter. Afløbsslangerne skal fastgøres sikkert med holdepladen over afløbet (vandlåsen). Det skal være nemt at se ned i afløbet. min. 500 mm Naturgasfyret må kun opstilles i frostfrie rum. Det er ikke nødvendigt at overholde en bestemt sikkerhedsafstand mellem fyret og brændbare materialer og stoffer, da temperaturen ved nominel varmeydelse ikke overstiger 85 C. Der bør dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer i fyrrummet, da det vil medføre hhv. eksplosions- og brandfare! Forbrændingsluften til fyret må ikke indeholde kemiske stoffer, som f.eks. fluor, klor eller svovl. Disse stoffer findes f.eks. i sprays, maling, lim, opløsningsog rengøringsmidler. I værste fald kan sådanne stoffer medføre korrosion, også i røggassystemet. Bemærk! Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i fyret, da det kan medføre driftsforstyrrelser. Anvend de medfølgende polysterolafdækninger! Støjdæmpning: Under kritiske opstillingsbetingelser (f.eks. ved montering på en mørtelfri elementvæg) kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til strukturlydsdæmpning af fyret. Dertil anvendes lyddæmpende rawlplugs og evt. gummidæmpere eller isoleringsbånd. Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. 10

11 Montering Åbning af frontpladen Det anbefales at tage frontpladen af ved montering af fyret. Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. Opstilling af naturgasfyr med montagebeslag Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt, at monteringsdelenes bæreevne er tilstrækkelig. Samtidig skal der også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan trænge gas eller vand ud, hvilket medfører fare for hhv. eksplosion og vandudslip. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Højre låseknap Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. min. 66 mm Loft Figur: Borehuller til montagebeslag - Marker placeringen af borehullerne til montagebeslaget, men husk at tage hensyn til de angivne minimumafstande. - Sæt rawlplugs i, og monter montagebeslaget med de medfølgende låseskruer og spændeskiver. - Hæng naturgasfyret op med ophængsbøjlen i montagebeslaget. Ophængsbøjle Bemærk: Hvis et eksisterende TGB-40- eller TGB- 60-fyr udskiftes med et kondenserede naturgasfyr, skal det nye montagebeslag hænge 11 mm længere nede på væggen. Figur: Ophængsbøjle på naturgasfyret 11

12 Dimensioner og monteringsmål CGB 97 Ø 15/80 Figur: Tilslutninger Varmefremløb Gastilslutning Varmereturløb 4 Kondensafløb Figur: Mål Figur: Mål 1

13 Montering Tilslutningssæt til varmekreds Det anbefales, at tilslutningen til varmesystemet foretages ved hjælp af et tilslutningssæt til varmekreds. Tilslutningssæt bestående af: Tilslutning til fyret med plan tætning, tilslutning til varmefremløb/-returløb med kugleventil 1" indvendigt gevind. Bemærk! På varmeanlæggets laveste punkt skal der monteres en bundhane til fyldning og tømning. Figur: Tilslutningssæt til varmekreds (ekstraudstyr) Sikkerhedsteknik Model CGB-5 og CGB-50 er ikke udstyret med indbygget ekspansionsbeholder, der derfor skal monteres eksternt (findes i Wolfs sortiment af tilbehør). Der må ikke monteres en stopventil mellem ekspansionsbeholderen og naturgasfyret, da det tryk, der opstår ved opvarmningen, vil ødelægge fyret. Dele af anlægget kan sprænges, hvilket medfører fare for skoldning..undtaget er dog afspærringsventiler foran ekspansionsbeholder. Som standard er der indbygget en sikkerhedsventil. Udluftningsledningen skal føres ned i et afløb. Min. anlægstryk er 0,75 bar. CGB-5 og CGB-50 må kun anvendes til lukkede anlæg op til bar. Maks. fremløbstemperatur er som standard indstillet til 75 C og kan om nødvendigt indstilles helt op til 85 C. Ekspansionsbeholderens dimensionering skal være tilstrækkeligt som angivet i DIN Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Figur: Sikkerhedsventil, tilslutning af ekspansionsbeholder Udsvingning af betjeningspanel For at lette arbejdet bag betjeningspanelet kan det drejes ca. 180 ud og fastgøres i den stilling. 1

14 Montering Vand til anlægget Der må kun fyldes ubehandlet drikkevand på anlægget. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer eller vand fra ionbyttere. Varmeanlægget skal skylles grundigt, før det fyldes med vand. Smudssamler Alle anlæg er konstrueret, så smudssamleren sidder i returløbet, hvilket beskytter fyret og pumpen mod større urenheder og aflejringer fra anlægget. Mulighed for tilkalkning Graden af tilkalkning bliver især påvirket af, hvordan fyret sættes i drift. Hvis anlægget opvarmes ved laveste indstilling eller langsomt og trinvist, er der risiko for, at kalken ikke kun aflejres på de varmeste steder, men fordelt i hele anlægget, og i værste fald sågar i form af kalkslam. I anlæg med flere fyr anbefales det at starte alle fyrene samtidig, så kalkaflejringerne ikke bliver koncentreret på et enkelt fyrs varmetransporterende overflader. Hvis anlægget har et tørreprogram, bør det startes med det. Slamudskiller I gamle anlæg og anlæg, der primært består af stål, skal der indbygges en slamudskiller i naturgasfyrets returløb. Luftudskiller Større anlæg kan udstyres med en ekstra luftudskiller. Fyrets maks. tilladte volumenstrøm er.000 l/h for model CGB-5 og.800 for model l/h CGB-50, og der må derfor ikke installeres en ekstra pumpe. Hvis der er anvendt luftgennemtrængelige rør, f.eks. i gulvvarmeanlæg, skal systemerne holdes adskilt ved hjælp af en varmeveksler. Hvis der anvendes uegnet vand til opvarmning, dannes der mere slam og korrosion i systemet, hvilket kan medføre driftsforstyrrelser i og beskadigelse af varmeveksleren. 14

15 Montering Kondensvandstilslutning Den medfølgende vandlås skal tilsluttes på kondensvandbeholderens tilslutningsstuds. Bemærk: Vandlåsen skal fyldes med vand, før fyret startes. Kondensvandet ledes ned i vandlåsen under sikkerhedsventilen. Hvis kondensvandet ledes direkte ud i kloakken, skal der sørges for ventilation, så der ikke kan opstå tilbageledning fra kloakken til naturgasanlægget. Figur: Tryk tappen indad Tap Figur: Vandlås Vandlås Ved tilslutning af en neutralisator (ekstraudstyr) skal den medfølgende vejledning følges. Tilslutning af Wolfvarmtvandsbeholder, solvarmebeholder SEM eller varmtvandsbeholder fra anden leverandør Beholderfremløbet og -returløbet skal forbindes med trevejs omskifterventilen og naturgasfyrets returløb. Ved tilslutning af en varmtvandsbeholder fra en anden leverandør skal der anvendes en original Wolf-beholdersensor. Der medfølger en detaljeret beskrivelse med tilslutningssættet (ekstraudstyr). Figur: Neutralisator (ekstraudstyr) Bemærk! Før fyret sættes i drift, skal alle vandrør tæthedsprøves: Prøvetryk drikkevandssiden, maks. 10 bar Prøvetryk varmtvandssiden, maks. 4,5 bar Hvis der er utætheder, er der fare for vandudslip og deraf følgende tingsskader. 15

16 Montering Gastilslutning Trækning af gasledningen og tilslutning af fyret til gasledningen må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Rengør varmesystemet og gasledningen før tilslutning af naturgasfyret. Dette er særligt vigtigt ved ældre anlæg. Før idriftsættelse skal rørforbindelser og tilslutninger til gassystemet tæthedsprøves som angivet i de lokale regler og bestemmelser. Til sporing af utætheder må der kun anvendes skumdannende lækagespray, der er godkendt i henhold til de lokale regler og bestemmelser. Fagmæssigt ukorrekt installation eller anvendelse af uegnede dele og komponenter kan medføre gasudslip og dermed fare for forgiftning og eksplosion. Figur: Gasventil, lige (ekstraudstyr) Der skal være monteret en sikkerhedsventil i gastilførselsledningen foran et Wolfnaturgasfyr, da der ellers er eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførselsledningen skal udlægges i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Figur: Gasventil, vinkelform (ekstraudstyr) Armaturerne på gasbrænderen må højest trykprøves med op til 150mbar. Højere tryk kan beskadige gasbrænderens armaturer, hvilket medfører fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Gasventilen skal være monteret, så den er let tilgængelig. - Før naturgasfyret monteres, skal det sikres, at det er godkendt til den lokale gasgruppe. Standardindstillingen afhængigt af gasarten fremgår af tabellen til højre. Naturgas H Ws = 1,7-15, kwh/m = 45,7-54,7 MJ/m F-gas P Ws = 0, -1, kwh/m = 7,9-76,8 MJ/m Tabel: Wobbe-indstillinger afhængigt af gasarten 1) gælder ikke for Østrig 16

17 Montering af luft-/røgrør Bemærk! Der må kun bruges originale Wolfdele til et koncentrisk luft-/røgrør samt til røgrør. Gennemgå anvisningerne for planlægning af luft-/røgrør nøje før montering af røgrørene og luft-/røggastilslutningen! Da der lokalt kan findes forskellige bestemmelser, anbefales det at kontakte de ansvarlige myndigheder og den lokale skorstensfejer før installation af naturgasfyret. Figur: Eksempel på montering af luft-/røgrør Bemærk! Røggasmålestudserne skal også være frit tilgængelige for skorstensfejeren efter montering af loftsbeklædningen. Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/røgrørene og fryser til is. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang. Bemærk! For at undgå at de luft-/røgrør og/eller kloakudluftninger, der er ført hen over taget, påvirker hinanden, skal der mindst være en afstand mellem dem på,5 meter. Følg også anvisningerne for planlægning. 17

18 Elektrisk tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal overholdes. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på afbryderen. Tilslutningsboks Regulerings-, styrings- og sikkerhedsudstyret er tilsluttet og testet. Naturgasfyret leveres med et trebenet stik. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L Strømtilslutning Fyret skal tilsluttes til elnettet med det trebenede stik. I nærheden af badekar eller brusekabine, dvs. i beskyttelsesområde 1 og, skal tilslutningen til elnettet skal ske ved hjælp af en fast forbindelse og ikke med det trebenede stik. Strømtilslutning 0 V~ / 50 Hz programmerbar udgang 0 V~ / 50 Hz Strømforsyning til eksternt udstyr 0 V~ / 50 Hz / maks. 00 VA programmerbar Udesensor indgang potentialfri Databus (Regulator, radiostyret ur, AF med radiostyret ur, modtager, trådløs udendørssensor) Monteringsvejledning for eltilslutning Afbryd strømmen til naturgasfyret, før det åbnes. Skub betjeningspanelet til side. Åbn tilslutningsboksen. Skru trækaflastningen i indsatserne. Afisoler ca. 70mm af tilslutningskablet. Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. Fastgør ledningerne korrekt i klemrækkestikket. Sæt indsatserne på plads i tilslutningsboksen igen. Sæt klemrækkestikket på plads igen. F,15 A Tilslutningsboks Klemrækkestik Trækaflastning 18

19 Elektrisk tilslutning Udskiftning af sikringer Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd/slukknappen! Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når naturgasfyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt! Sikring Figur: Betjeningspanelet er klappet fremad, dækslet over tilslutningsboksen er åbnet Tilslutning af beholdersensor - Hvis fyret er sluttet til en varmtvandsbeholder, skal det blå hunstik fra beholdersensoren sluttes til det blå hanstik fra betjeningspanelet. - Varmtvandsbeholderens monteringsvejledning skal følges. blåt hanstik Figur: blåt stik til tilslutning af beholdersensor Tilslutning af cirkulationspumpe/ eksterne enheder (0 V~) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut 0 V~ cirkulationspumpen fra Wolfs sortiment af ekstraudstyr til klemme L1, N og. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 Figur: Tilslutning af cirkulationspumpe/eksterne enheder Tilslutning udgang A1 (0 V~, 00 VA) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut tilslutningskablet til klemme L1, N og. Fastlæggelsen af parametrene for udgang A1 bliver beskrevet i tabellen på næste side. L1 N Figur: Tilslutning udgang A1 Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 19

20 Eltilslutning Udgang A1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Udgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Udgang A1 aktiveres ikke 1 Cirkulationspumpe 100 % Udgang A1 bliver aktiveret af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. Uden disse regulatorer aktiveres udgang A1 hele tiden. Cirkulationspumpe 50 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. 5 minutter tændt, og 5 minutter slukket. Uden en regulator aktiveres/deaktiveres udgang A1 hele tiden hvert 5. minut. Cirkulationspumpe 0 % Udgang A1 bliver aktiveret taktvis af reguleringsudstyret (f.eks. DWT-/DRT-regulatorer), når der bruges varmt vand. minutter tændt, og 8 minutter slukket. Uden disse regulatorer aktiveres/ deaktiveres udgang A1 hele tiden. 4 Alarmudgang Udgang A1 bliver aktiveret 4 minutter efter en fejl. 5 Flammedetektor Udgang A1 bliver aktiveret efter registrering af en flamme. 6 Fyldepumpe til varmtvandsbeholder (kun med naturgasfyr) (A1/standardindstilling) Udgang A1 bliver aktiveret, når varmtvandsbeholderen bliver fyldt. 7 Indsugning Før brænderen startes, aktiveres udgang A1 først. Brænderen bliver dog først aktiveret, når indgang E1 bliver lukket. Vigtigt: Parametrene for indgang E1 skal også indstilles til indsugning! Tilbagemeldingen til indgang E1 skal ske ved hjælp af en potentialfri kontakt (4V!) Er dette ikke muligt, skal der indbygges et relæ til potentialadskillelse. 8 Separat ventilationssystem Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver deaktiveret. Det er kun nødvendigt at slukke for separate ventilationssystemer (f.eks. emhætten), når brænderen kører, hvis naturgasfyrets drift er afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet. 9 Ekstern F-gasventil Udgang A1 bliver aktiveret, når gasventilen bliver aktiveret. 4V 0VAC E1 a b N 1 M 0

21 Elektrisk tilslutning Tilslutning af indgang E1 (4 V) Slut tilslutningskablet til indgang 1 til klemmerne E1 som vist på forbindelsesdiagrammet. Husk at fjerne bøjlen mellem a og b på klemmerne først Figur: Tilslutning af rumtermostat Indgang E1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Indgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Betjeningspanelet påvirker ikke indgang E1. 1 Rumtermostat Når indgang E1 er åben, lukkes der for varmesystemet (sommerdrift) også uafhængigt af eventuelt digitalt reguleringsudstyr fra Wolf. Maksimaltermostat eller pressostat Mulighed for tilslutning af en maksimaltermostat eller en pressostat. Brænderen kan først blive aktiveret, når indgang E1 er lukket. Når kontakten er slået til, er brænderen til varmt vand og opvarmning blokeret, også for skorstensfejerdrift og frostsikring. Ikke i brug 4 Flowafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra flowafbryder til vandtilførslen. Indgang E1 skal lukke senest 1 sekunder efter, at pumpen er blevet aktiveret. Sker dette ikke, slukker brænderen, og anlægget melder fejl Overvågning af indsugning Se indstilling af parametre for udgang A1, nr. 7. indsugning Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (DRT, DWT, DWTM) Der må kun anvendes originale Wolf-regulatorer. Disse dele leveres med en monteringsplan. Forbindelsesledningen mellem reguleringsudstyret og naturgasfyret skal være et tolederkabel med en diameter på > 0,5 mm² Figur: Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (ebusinterface) Tilslutning af udendørssensor Udendørssensoren til digitalt reguleringsudstyr (f.eks. en DWT-regulator) kan enten sluttes til naturgasfyrets klemrække, tilslutning AF, eller til DWT-regulatorens klemrække Figur: Tilslutning af udendørssensor 1

22 Påfyldning af vandlås Påfyldning af vandlås - Fyld vand i vandlåsen. - Monter vandlåsen. Vandlås Figur: Vandlås

23 Påfyldning af anlæg For at sikre at det kondenserende naturgasfyr fungerer optimalt, skal anlægget fyldes på korrekt vis og udluftes fuldstændigt. Skyl varmesystemet igennem, før det kondenserende naturgasfyr tilsluttes, for Bemærk! at fjerne fremmedlegemer, som f.eks. svejserester, pakgarn og kit, fra rørene. - Sørg for, at gasventilen er lukket! - Skru hætten på udluftningsventilen en omdrejning op. Hætten må ikke fjernes! - Åbn for alle radiatorventilerne. - Åbn returløbsventilerne. - Fyld varmesystemet og fyret langsomt op gennem fylde-/tømmehanen til ca. bar. Både varmesystem og fyr skal være kolde ved påfyldning. Bemærk! Det må ikke anvendes inhibitorer og frostvæske. Dette kan medføre fare for skader på naturgasfyret på grund af ringere varmeoverførsel eller korrosion. - Åbn naturgasfyrets fremløbsventiler. - Påfyld varmeanlægget op til bar. Ved drift skal manometerviseren stå mellem 1 og,5 bar. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt på vandsiden. - Åbn udluftningsventilen. - Tænd for det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning op på stilling (pumpen kører, lysringen til statusvisning lyser grønt). - Udluft pumpen ved kort at løsne udluftningsskruen og skrue den til igen. - Udluft varmekredsen, ved at tænde og slukke det kondenserende naturgasfyr 5 gange efter hinanden på tænd/sluk-knappen. Fyret skal være hhv. tændt og slukket ca. 5 sekunder hver gang. - Hvis anlægstrykket falder kraftigt, skal der påfyldes mere vand. - Åbn for gasventilen. - Tryk på Reset-knappen. Driftskontakt Reset-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Automatisk udluftningsventil Figur: Automatisk udluftningsventil Termomanometer Udluftningsskrue på varmekredspumpen Figur: Udluftning ved varmekredspumpen og fyldepumpen til varmtvandsbeholderen Bemærk:Når fyret kører konstant, udluftes varmekredsen automatisk ved hjælp af den automatiske udluftningsventil. Fylde- og tømmehane Figur: Fylde-/tømmehane (armaturer, tilbehør)

24 Kontrol af gastilslutningstryk Kontrol af gastilslutningstryk (gastilgangstryk) Arbejde på gasførende dele må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det medføre gasudslip og dermed fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. - Der skal være slukket for naturgasfyret. Åbn gashanen. - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - For at kunne dreje betjeningspanelet udad, skal tappen til højre for termomanometeret trykkes indad med en skruetrækker. - Drej betjeningspanelet udad. - Løsn skrueproppen på måleniplen!, og udluft gastilførselsledningen. - Slut differensmanometeret til måleniplens! +. Med - mod atmosfære. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen. - Når fyret er startet, kan tilslutningstrykket aflæses på differensmanometeret. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Tryk tappen indad! Figur: Kontrol af gastilslutningstryk Højre låseknap Tap 4

25 Kontrol af gastilslutningstryk Bemærk! Naturgas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 18 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. Bemærk! F-gas: Hvis tilslutningstrykket (tilgangstrykket) ikke ligger inden for 5 til 5mbar, må der ikke foretages indstillinger, og fyret må ikke anvendes. Fare for fejlfunktioner og driftsfejl. - Sluk for fyret på tænd/sluk-knappen. Luk gashanen. - Fjern differensmanometeret, og luk måleniplen godt til igen ved hjælp af skrueproppen!. - Åbn gashanen. - Kontrollér, at måleniplen slutter tæt (ingen gasudslip). - Udfyld det medfølgende oplysnings-/ advarselsskilt, og sæt det op på indersiden af frontpladen. - Luk fyret igen. Figur: Stopventiler Gasventil Hvis alle skruerne ikke er skruet helt fast, kan det medføre gasudslip og dermed følgende fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. 5

26 Ibrugtagning Fyret skal sættes i drift og betjenes første gang, ligesom brugeren af fyret skal oplæres af en autoriseret vvsinstallatør! Bemærk! - Kontrollér fyret og varmeanlægget for tæthed. Kontrollér anlægget for vandudslip. - Kontrollér, at de indbyggede dele er monteret korrekt og sidder fast. - Kontrollér, om alle tilslutninger og komponentforbindelser er tætte. - Hvis anlægget ikke er tæt, er der fare for vandskader! - Kontrollér, at røggasudstyret er monteret korrekt. - Åbn for stopventilerne til fremløb og returløb. - Åbn gashanen. - Tænd for fyret på tænd/sluk-knappen på betjeningspanelet. - Kontrollér hovedbrænderen for overtænding og ensartet flammebillede. - Fyld mere vand på anlægget (trykket skal ligge mellem,0 og maks.,5 bar), hvis trykket i anlæggets varmtvandsside falder til under 1,5 bar. - Hvis fyret starter korrekt, lyser lysringen til statusvisning grønt. - Kontrollér kondensafløbet. - Kunderne instrueres i betjeningen af fyret på baggrund af drifts- og betjeningsvejledningerne. - Udfyld ibrugtagningsprotokollen, og udlever vejledningerne til kunden. Energibesparelse - Gør kunden opmærksomme på mulighederne for at spare på energien. - Fortæl også kunden, at der findes flere oplysninger om dette emne i betjeningsvejledningens afsnit Tips til energibesparende drift. Tænd/ sluk-knap Reset-knap Lysring Figur: Oversigt over betjeningspanelet Termomanometer 6

27 Indstilling af busadresse Indstilling af busadresse (kun i anlæg med DWTK-regulator) Hvis anlægget omfatter flere fyr og en DWTK-regulator, skal fyrenes busadresser indstilles som angivet i tabellen. Indstilling af busadresse: Tryk Reset-knappen ind, og efter 5 sekunder blinker lysringen en kode (se nedenstående tabel). Den ønskede busadresse vælges ved at dreje på temperaturvælgeren for varmt vand. Slip Reset-knappen igen. Naturgasfyr Busadresse Stilling temperatur- Lysringen vælger for varmt vand Enkelte fyr 0 6 blinker grønt (standardindstilling) Naturgas medkaskade Fyr blinker rødt Fyr blinker gult Fyr blinker gult/rødt Fyr blinker gult/grønt 7

28 Visning/ændring af indstillingsparametre Bemærk! Bemærk! Ændringer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted eller Wolfs kundeservice. Forkert betjening kan medføre funktionsfejl. Når parameter GB 05 (udetemperaturstyret frostsikring) indstilles, er det vigtigt at være opmærksom på, at frostsikringen herefter ikke er garanteret ved temperaturen under 0 C. Dette kan beskadige varmesystemet. For at undgå skader på hele varmeanlægget skal natsænkningen deaktiveres ved en udetemperatur på under -1 C. Overholdes dette ikke, kan der dannes store mængder is ved røggasudgangen, hvilket kan medføre fare for personskader og tingsskader. Naturgasfyrets specifikationer fremgår af fyrets typeskilt. Indstillingsparametrene kan ændres eller vises ved hjælp af det ebus-kompatible reguleringsudstyr. Fremgangsmåden fremgår af betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. Nr. Parameter Enhed Standard- Min. Maks. indst. GB01 Hysterese fremløbstemperatur K GB04 Høje blæseromdrejningstal opvarmning % Maksimale blæseromdrejningstal i % for opvarmning i forbindelse med o/min (CGB-5), 6.40 o/min (CGB-50) GB05 Frostsikring, udetemperaturstyret C med tilsluttet udendørssensor og underskridelse tændes pumpen GB06 Varmekredspumpens funktioner > Pumpe aktiveret i vinterdrift 1 -> Pumpe aktiveret ved brænderdrift GB07 Varmekredspumpens efterløb Min Varmekredspumpens efterløbstid ved opvarmning i minutter GB08 Maksimal nom. fremløbstemperatur C gælder for opvarmning GB09 Impulsblokering Min gælder for opvarmning GB1 Indgang E1 0 5 Indgang E1 (4 V) Rum- Indgangen E1 kan udstyres med forskellige termostat funktioner. Se afsnittet Tilslutning af indgang E1 GB14 Udgang A Udgang A1 (0 V~) Fyldepumpe Udgang A1 kan udstyres med forskellige til varmtfunktioner. Se afsnittet Tilslutning af udgang A1 vandsbeholder GB15 Hysterese for beholder K Koblingsdifference for efterfyldning af beholder 8

29 Indstilling af modulerende pumpe Opvarmning: Varmekredspumpen modulerer proportionalt til brændereffekten, og det vil sige, at pumpen kører med den maksimale indstillede pumpehastighed for opvarmning ved maksimal brændereffekt og med den mindste indstillede hastighed for opvarmning ved minimal brændereffekt. Brændereffekten og pumpeydelsen reguleres således afhængigt af den krævede opvarmningsydelse. Pumpens modulation reducerer strømforbruget. Varmtvandstilførsel: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Varmtvandstilførsel CGB-5: 4%, varmtvandstilførsel CGB-50: 78% Standby: Varmekredspumpen modulerer ikke ved varmtvandstilførsel, men kører konstant med den indstillede pumpehastighed. Standby CGB-5: 0 %, Standby CGB-50: 5 % Grænseværdier for indstillinger: Grænseværdierne for indstillinger til opvarmning kan ændres ved hjælp af DWTK-regulatorer fra version D. Nr. Parameter Enhed Standard- min. maks. indst. GB16 Min. pumpehastighed til opvarmning CGB-5 % CGB-50 % GB17 Maks. pumpehastighed til opvarmning Parameter GB17 skal være mindst 5% CGB-5 % højre end parameter GB16! CGB-50 % Bemærk! For at sikre en minimal pumpehastighed ved varmedrift tillades kun indstillingsværdier i henhold til tabellen. Ellers er der fare for, at pumpen ikke starter. Desuden skal Maks. pumpehastighed til opvarmning være mindst 5% højere end Min. pumpehastighed til opvarmning, da pumpen ellers vil køre med 100%. Tip til energibesparelse: Hvis varmeanlægget dimensioneres praktisk, kan pumpens strømforbrug reduceres yderligere. Hvis temperaturdifferencen mellem VL/RL øges fra 15K til 5K, mindskes pumpeydelsen med ca. 40%, og den maksimale pumpehastighed kan nedsættes tilsvarende. Det reducerer pumpens effektforbrug med ca. 45%. Varmekurven skal hæves en smule efter denne justering, da den gennemsnitlige radiatortemperatur falder som følge af den øgede difference. Den øgede difference forbedrer desuden også udnyttelsen af brændværdien, fordi returløbstemperaturen falder. Fyrtype Difference Nominel Volumenstrøm Maks. pumpehastighed Pumpens kapacitet til opvarmning effektforbrug CGB-5 15 K 4,9 kw.000 l/h 100 % 88 W 5 K 4,9 kw 1.00 l/h 5 % 5 W CGB K 49,9 kw.860 l/h 100 % 18 W 5 K 49,9 kw l/h 56 % 10 W Problemløsning: Problem Løsning Nogle af radiatorerne bliver ikke rigtigt varme. Foretag en hydraulisk udligning, dvs. skru ned for de varme radiatorer. I overgangsperioder (f.eks. forår og efterår) Indstil termostaten til en højere nominel opnås den ønskede rumtemperatur ikke. rumtemperatur. F.eks. fra 0 C til 5 C Ved meget lav udetemperatur opnås Indstil termostaten til en mere stejl varmekurve. den -ønskede rumtemperatur ikke. F.eks. fra 1,0 til 1,. 9

30 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt CGB-5 / CGB-50 Indstilling af ydelse (parameter GB04) Indstillingen af ydelsen kan ændres ved hjælp af ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Varmeydelsen bestemmes af gasblæserens omdrejningstal. Når gasblæserens hastighed reduceres som angivet i tabellen, tilpasses den maksimale varmeydelse ved 80/60 C til naturgas H og F-gas. CGB-5 Varmeydelse (kw) Visning (%) CGB-50 Varmeydelse (kw) Visning (%) Tabel: Indstilling af ydelse Begrænsning af den maksimale varmeydelse ved en fremløbs-/returløbstemperatur på 80/60 C Maksimal varmeydelse i [kw] Indstillingsværdier for parameter GB04 med ebus-kompatibelt udstyr fra Wolf i [%] 0

31 Måling af forbrændingsparametre Forbrændingsparametrene skal måles, når fyret er lukket. Måling af indsugningsluften - Fjern skruen fra den højre måleåbning. - Åbn gashanen. - Isæt målesonden. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Mål temperatur og CO. Hvis CO -indholdet er > 0, % i koncentriske luft-/røgrør, findes der en utæthed i røgrøret, der skal repareres. - Sluk fyret efter endt måling, fjern målesonden, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Måleåbning røggas Figur: Måleåbninger Måleåbning indsugningsluft Måling af røggasparametre Der kan slippe røggas ud i fyrrummet, når måleåbningen er åben. Dette medfører fare for kvælning. - Fjern skruen fra den venstre måleåbning. - Åbn gashanen. - Start det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult.) - Isæt målesonden. - Mål røggasværdierne. - Fjern målesonden efter endt måling, og luk måleåbningen igen. Det er vigtigt, at skruerne bliver monteret korrekt! Tænd/sluk-knap Figur: Oversigt over betjeningspanelet Temperaturvælger for vand til opvarmning 1

32 CO -indstilling Indstilling af gas-/luftblanding Bemærk! Indstillingen skal ske i den rækkefølge, der er beskrevet nedenfor. Gasventilen er som standard indstillet til den gasart, der fremgår af dens typeskilt. Gasventilen må kun justeres, når fyret er omstillet til en anden gasart, eller når der skal udføres service på fyret. Åbn et par af radiatorventilerne, hvis varmeaktiveringen er begrænset. A) CO -indstilling ved fuld belastning (skorstensfejerdrift) - Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje venstre og højre låseknap. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. - Skru skruen ud af den venstre måleåbning røggas. - Isæt målesonden til CO -måleren i måleåbningen røggas (ca. 10 mm). - Drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning over på skorstensfejerdrift. (Lysringen til statusvisning blinker gult). - Kontrollér, at radiatoren ikke har en elektronisk begrænsning. - Mål CO -indholdet ved fuld belastning, og sammenlign resultatet med værdierne i nedenstående tabel. - Drej om nødvendigt betjeningspanelet ud, og juster CO -indholdet i henhold til tabellen ved hjælp af flowskruen på gasventilen. Venstre låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Figur: Gasventil Højre låseknap Flowskrue - til højre CO -indholdet sænkes - Drej til venstre CO -indholdet øges Måleåbning røggas Åbentstående fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,6% ± 0,% 9,9% ± 0,% - Afslut skorstensfejerdriften ved at dreje temperaturvælgeren for vand til opvarmning tilbage til udgangspositionen. Figur: Røggasmåling på åbent fyr

33 CO -indstilling B) CO -indstilling ved laveste belastning (softstart) - Skru sikkerhedsskruen ud af indstillingsskruen med en stor skruetrækker. - Start naturgasfyret igen ved at trykke på Resetknappen. - Kontrollér CO -indholdet ved hjælp af CO -måleren ca. 0 sekunder efter, at brænderen er startet, og juster om nødvendigt værdien i henhold til tabellen ved hjælp af nulpunktskruen. Indstillingen skal foretages, inden der er gået 180 sek. efter brænderens start. Tryk om nødvendigt på Resetknappen for at gentage opstarten, hvis indstillingen ikke lykkedes. - Mens denne indstilling foretages, må der ikke trækkes varmt vand fra anlægget! - Drej til højre CO -værdien øges! - Drej til venstre CO -værdien sænkes! Åbentstående fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,% ±0,% 10,4% ± 0,% - Skru sikkerhedsskruen i igen. Indstillingsskrue Sikkerhedsskrue Figur: Gasventil Måleåbning røggas Flowskrue C) Kontrollér CO -indstillingen - Monter frontpladen efter kontrolarbejdet, og kontrollér CO -værdierne, når fyret er lukket. Kontrollér også CO-emissionen ved indstilling af CO -værdierne. Hvis COværdien er højere end 00 ppm ved den korrekte CO -værdi, er gasventilen ikke indstillet korrekt. Sådan gør du: - Skru indstillingsskruen helt ind. - Drej indstillingsskruen omdrejninger for naturgas og omdrejninger for F-gas. - Gentag indstillingen fra pkt. A). - Hvis indstillingen er korrekt, er naturgasfyret indstillet til de CO -værdier, der fremgår tabellen til højre. D) Afslutning af indstilling - Sluk for naturgasfyret, og luk måleåbningerne og niplen til slangetilslutningen igen. Kontrollér, at der ikke er utætheder i gasledningerne og hydrauliksystemet. Figur: Røggasmåling på lukket fyr Lukket fyr ved fuld belastning Naturgas H F-gas P 8,8% ±0,5% 10,1% ± 0,5% Lukket fyr ved laveste belastning Naturgas H F-gas P 8,5% ±0,5% 10,6% ± 0,5%

34 Ibrugtagningsprotokol Ibrugtagningsarbejde Måleværdier eller bekræftelse 1.) Gastype.) Er gastilslutningstrykket blevet kontrolleret? Naturgas H Naturgas LL F-gas Wobbe-indeks Driftsbrændværdi kwh/m³ kwh/m³.) Er gassystemet blevet tæthedskontrolleret? 4.) Er luft-/røggassystemet blevet kontrolleret? 5.) Er hydrauliksystemet blevet tæthedskontrolleret? 6.) Påfyldning af vandlås 7.) Er fyret og varmeanlægget blevet udluftet? 8.) Er anlægstrykket mellem 1,5 og,5 bar? 9.) Er gasart og varmeydelse blevet noteret på mærkaten? 10.) Er funktionskontrollen blevet udført? 11.) Røggasmåling: Røggastemperatur brutto Indsugningslufttemperatur Røggastemperatur netto t A [ C] t A [ C] (t A - t L ) [ C] Kuldioxidindhold (CO ) eller iltindhold (O ) % Kulmonoxidindhold (CO) ppm 1.) Er frontpladen blevet monteret igen? 1.) Er brugeren blevet instrueret, og bilagene udleveret? 14.) Er ibrugtagningen blevet bekræftet? 4

35 Tekniske muligheder for omstilling af naturgasfyret Med et af de mange Wolf-omstillingssæt er det muligt at tilpasse det kondenserende naturgasfyr til ændrede forhold. Omstilling til anden gasart: fra til CGB-5 CGB-50 Naturgas H F-gas P F-gas P Naturgas H Omstilling til anden gasart Sikkerhedstemperaturbegrænser STB Fyrtype Gastype Gasreguleringsventil Røggas-STB Forbrændingskammer-STB CGB-5 H Gul F-gas P Rød CGB-50 H Lysegrå F-gas P Lilla

36 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Restafgangstryk for fyrets pumpe I naturgasfyr model CGB-5 og CGB-50 er indbygget en varmekredspumpe, der styres modulerende afhængigt af brændereffekten. Pumpens restafgangstryk fremgår af diagrammerne Restafgangstryk for CGB-5 med omdrejningsstyret pumpe Min. modulationsgrad 0 % Modulationsgrad for varmt vand 4 % Modulationsgrad 4 % Minimaler Modulationsgrad 0% Modulationsgrad 4% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 4% Maximaler Modulationsgrad 100% Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] Min. modulationsgrad 5% Restafgangstryk for CGB-50 med omdrejningsstyret pumpe Minimaler Modulationsgrad 5% Modulationsgrad 6% Modulationsgrad for varmt vand 78% Modulationsgrad 6% Maks. modulationsgrad 100 % Warmwasser-Modulationsgrad 78% Maximaler Modulationsgrad 100% 50 Fyrets restafgangstryk [mbar] Volumenstrøm [l/h] 6

37 Tekniske vedligeholdelses- og planlægningsdata Sensormodstand Widerstand [Ohm] Temperatur [ C] Temperatur/modstand 0 C C C C C C C C C C C C 68 Tilslutningstyper Naturgas- Gasapparat 1), ) Kategori Funktion med tilslutningsmulighed til fyr type rumtemp- rumtemper- aftræk luft-/røggas- luft-/røggas- LAF med fugtafvisende eraturstyret aturuafhængig fugtafvisende aftræk føring byggetilladelse røgrør CGB- B, B, C5, C5x II HP ja ja B, C5 C4x Cx C6x B, C5x 5/50 C1x,Cx, C4x, C8x C8x C5x, C1x ) C8x 1) X betyder, at røggassen strømmer hen over alle delene i røgrørene, der desuden lever op til skærpede krav til tætheden. ) I type B og B udtages forbrændingsluften fra fyrrummet (gasfyr, der er afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet). 7

38 I I I II Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør Cx Cx IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C4x Cx IIIIIIIIIII B B IIII II II IIII II I III I C5x IIIII II IIII C5 Cx C4x C8x C8x Cx Cx B 8

39 Anvisninger for planlægning Luft-/røgrør 1) ) Modelvarianter, kondenserende naturgasfyr Maks. længde [m] CGB-5 CGB-50 Cx lodret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 1 fladt tag, lodrette koncentriske luft-/røgrør til skaktmontering (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) Cx vandret koncentrisk gennemføring gennem tag med hældning, 0 11 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet kvist på opstillingsstedet) Cx lodret røgrør til skaktmontering DN stiv/fleksibel med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning C4x Tilslutning til et fugtafvisende luft-/røggasaftræk beregning iht. (LAS), maks. rørlængde fra midten af anlæggets krumning til tilslutningen m DIN EN 184 (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) C5 Tilslutning til røgrør i skakt og lufttilførselsrør gennem ydermur DN (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C8x Tilslutning til røgrør i skakt og DN lufttilførsel gennem ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN C5x Tilslutning til røgrør på ydersiden DN (uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet) C8x Tilslutning koncentrisk til fugtafvisende beregning iht. røggasaftræk og forbrændingsluft gennem DIN EN 184 ydermur (uafhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) B Røgrør i skakt og forbrændingsluft DN direkte over fyret (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Røgrør i skakt med vandret koncentrisk DN tilslutningsledning (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) DN B Tilslutning til en fugtafvisende røggasaftræk beregning iht. med vandret koncentrisk tilslutningsrør DIN EN 184 (afhængigt af lufttilførsel fra fyrrummet) (LAS-producent) 1) Tilgængeligt afgangstryk for ventilator: CGB Pa, CGB Pa ) Se afsnittet Beregning af længden af luft-/røgrør på side 4 for at få yderligere oplysninger om beregning af rørlængder. Bemærk! Systemerne C x og C 8x er også velegnede til opstilling i garagen. Monteringseksemplerne skal om nødvendigt tilpasses de nationale regler og bestemmelser. Spørgsmål til installation, især til montering af eftersynsdele og lufttilførselsåbninger, skal afklares med den lokale skorstensfejer. Der må kun bruges originale Wolf-dele til koncentriske luft-/røgrør samt til røgrørene. 9

40 I I II I I I Anvisninger for planlægning Min. aftræksdimensioner for drift, der er afhængig og uafhængig af lufttilførslen fra fyrrummet >0 >0 5 Cx uafhængig af lufttilførsel 8 fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 C x uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet System DN 15/80, vandret DN100 eller DN80, lodret Cx uafhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN15/80 B/B afhængig af lufttilførsel fra fyrrummet i skakt DN80 eller DN100 Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Luft-/røgrør, stift, i skakt Min. skaktdimensioner Rund Ø Kantet DN mm 10 mm DN mm 150 mm Fleksibelt røgrør Min. skaktdimensioner IIIIIIIIIIIIIIIIII Rund Ø Kantet DN mm 10 mm I IIIIIII I III I I I IIII 40

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere