AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL"

Transkript

1 AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2 Justerbar luftretning Filter finhed Frisk luft system Tilslutnings ledning Udendørs Indendørs DISPLAY Rød LED. Strøm er tilsluttet Grøn LED. Kompressor er tændt Gul LED. Timer er aktiv Blå LED. Nattilstand er aktiv Waterpas 3 grader hældning

3 LØFT OP HER LØFT OP HER Blød ende Hård ende Gummi kop Vand LØFT OP HER LØFT OP HER

4 Indhold Dansk 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET 1.4 HÅNDTERING 1.5 LISTE OVER TILBEHØR 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET 2.2 SKABELON 2.3 BORING I VÆGGEN 2.4 FASTGØRELSE AF BESLAGET 2.5 MONTERING AF RØRENE 2.6 MONTERING AF GITRENE 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG 3.BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER 3.3 OPVARMNINGSTILSTAND 3.4 AFKØLINGSTILSTAND 3.5 AFFUGTNINGSTILSTAND 3.6 BLÆSERTILSTAND 3.7 DVALETILSTAND 3.8 AUTOMATISK TILSTAND 3.9 FUNKTIONEN TIMER FRA 3.10 FUNKTIONEN TIMER TIL 3.11 FRISKLUFTSSYSTEM 3.12 ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIERNE 3.13 VEDLIGEHOLDELSE 3.14 PROBLEMLØSNING 3.15 GARANTIBETINGELSER 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING BEMÆRK! Bortskaf ikke emballagen, før du er helt færdig med at montere airconditionanlægget. Når du har fjernet emballagen, skal du kontrollere, at indholdet er intakt, og at alle dele forefindes (se listen over tilbehør). Hvis nogle af delene mangler, skal du kontakte din forhandler. Dette airconditionanlæg er fremstillet til at køle eller opvarme luften i et lokale og må udelukkende anvendes til dette formål. Producenten hæfter ikke for materielle skader eller skader på personer eller dyr som følge af forkert montering, indstilling, vedligeholdelse eller forkert brug. Dette airconditionanlæg indeholder kølemidlet R410A: Når anlægget er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der gælder for genanvendelse af produkter af denne type, og bortskaffelsen skal foregå med forsigtighed. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om gældende regler. Tænd ikke airconditionanlægget, før det er samlet helt og monteret i korrekt driftsposition. Før du starter anlægget, skal du kontrollere, at det er korrekt jordet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Anlægget skal installeres på en sådan måde, at det overholder lokale bestemmelser, vedtægter og standarder. Anlægget er kun beregnet til brug indendørs, i tørre omgivelser. Kontrollér netspændingen og -frekvensen. Anlægget må kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse med en spænding på V/ 50 Hz. VIGTIGT - Enheden SKAL altid være jordforbundet. Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet, må enheden ikke tilsluttes. Stikket skal altid være lettilgængelig, når enheden er tilsluttet. Læs disse anvisninger grundigt, og følg anvisningerne. - Airconditionanlægget indeholder et kølemiddel og kan klassificeres som udstyr under tryk. Kontakt derfor altid en autoriseret fagmand i forbindelse med installation og vedligeholdelse af airconditionanlægget. Det anbefales, at airconditionanlægget efterses og serviceres årligt af en autoriseret fagmand. Kontrollér følgende ting, før anlægget tilsluttes: - Forsyningsspændingen skal svare til den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikkontakten og strømforsyningen skal være egnet til den spænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikket på anlæggets kabel skal passe ind i stikkontakten. - Anlægget skal placeres og monteres på et stabilt underlag. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere spændingsforsyningen til anlægget, hvis du er usikker på, om den er kompatibel med anlægget. - Dette anlæg er produceret i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog altid være forsigtig ved håndtering af elektrisk udstyr. - Undlad at tildække luftindtaget og luftudtaget. - Anlægget må ikke komme i kontakt med kemikalier. - Undgå at sprøjte vand på anlægget eller nedsænke det i vand. - Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i anlæggets åbninger. - Brug ikke en forlængerledning til at slutte anlægget til forsyningsnettet. Hvis der ikke findes en egnet stikkontakt med jordforbindelse på installationsstedet, skal en sådan installeres af en autoriseret elektriker. - Som med alt andet elektrisk udstyr skal du være opmærksom, når der er børn i nærheden af anlægget. - Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker eller Zibroforhandleren. Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til dette anlæg. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, når anlægget ikke er i brug. - Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en autoriseret elektriker eller af forhandleren. - Anlægget må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten. Brug kun tænd/sluk-knappen på airconditionanlægget eller på fjernbetjeningen. - Undlad at tildække airconditionanlægget, mens det kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du åbner anlægget. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør eller servicerer airconditionanlægget. - Undlad at placere gasbrændere, gasovne eller brændeovne i luftstrømmen. - Undlad at betjene eller berøre airconditionanlægget med våde hænder. - Det frarådes at opholde sig i den direkte luftstrøm. - Drik aldrig afløbsvandet fra airconditionanlægget. VIGTIGT! - Brug aldrig enheden, hvis ledningen, kabinettet eller kontrolpanelet er beskadiget. - Hvis anvisningerne ikke følges, kan enhedens garanti bortfalde. 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET Airconditionanlægget leveres i en beskyttende emballage og med en betjeningsvejledning. Denne vejledning medfølger som en del af produktet og skal derfor læses og opbevares omhyggeligt. Når du pakker airconditionanlægget ud, skal du kontrollere, at anlægget og pakken med tilbehør er ubeskadiget, og at alle dele forefindes.

6 1.4 HÅNDTERING Kontrollér, hvor meget airconditionanlægget vejer, før du løfter det. Sørg for at træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at produktet beskadiges, eller at personer kommer til skade. Det tilrådes, at emballagen først fjernes, når airconditionanlægget er bragt til monteringsstedet. Fjern forsigtigt tapestrimler på airconditionanlægget. Emballagedelene skal bortskaffes korrekt og må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da delene kan være farlige. 1.5 LISTE OVER TILBEHØR (P0) 1. MONTERINGSBESLAG 2. FJERNBETJENING 3. HOLDER TIL FJERNBETJENING 4. AFLØBSRØR 5. ENDEGITTER 6. LUFTINDTAGSRØR (160 mm.) 7. UDSUGNINGSRØR (150 mm.) 8. SKRUESÆT 9. SNOR TIL GITTERFASTGØRELSE 10. BETJENINGSVEJLEDNING 11. SKABELON TIL BORING I VÆG (se side ) Dette produkt er fremstillet, så det overholder 2006/95/EF og ændringerne 92/31/EØF samt 93/68/EØF Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektronikaffald skal afleveres på en genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug af produktet. De batterier, der skal bruges i fjernbetjeningen, indeholder materialer, der er farlige for miljøet. De skal fjernes fra fjernbetjeningen, når de er brugt op, og skal herefter bortskaffes på forsvarlig vis. 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (P1, P2) Model AWDH 124 Kølekapacitet* W (BTU/h) 2400 (8200) Varmekapacitet* W (BTU/h) 2350 (8000) Netspænding (V) 230 Optaget effekt ved køling** (kw) 1,02 Optaget strøm ved køling** (A) 4,48 Optaget effekt ved opvarmning** (W) 0,94 Optaget strøm ved opvarmning** (A) 4,11 Luftgennemstrømning (m 3 /h) 430 Støjniveau min-max (db A) Affugtningskapacitet*** (L/24 h) 57 Valgfri temperatur (fjernstyring) C Sikring 250V-T3.15L Kølemiddel R410A Globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) 1975 Mål H/B/D (cm) 548x1008x234 Vægt (kg) 45 * EN ** Vejledende *** Affugtning ved 32 C, 80 % relativ luftfugtighe Miljøoplysninger: Dette produkt indeholder flourholdige drivhusgasser, som hører under Kyoto-aftalen. Produktet må kun serviceres eller demonteres af særligt uddannet personale. Dette udstyr indeholder et kølemiddel af typen R410A i den mængde, der er angivet i tabellen ovenfor. R410A må ikke slippes ud i fri luft: R410A er en flourholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) på 1975.

7 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET (P3) Airconditionanlægget skal monteres på en ydervæg, hvor der er umiddelbar passage til den udvendige side, og hvor der på den udvendige side er mindst 2 meters afstand til andre genstande. Airconditionanlægget skal monteres med plads hele vejen rundt om det som vist på skabelonen. Den væg, som airconditionanlægget monteres på, skal være solid og kunne bære vægten af anlægget. Når du har fundet det optimale monteringssted iht. beskrivelsen ovenfor, skal du kontrollere, at der kan bores huller i væggen det ønskede sted, uden at dette griber ind i andre strukturer eller installationer (bjælker, murpiller, rør, ledninger osv.). Du skal også kontrollere, at der ikke er forhindringer på ydersiden af væggen, der kan forhindre luftcirkulation gennem borehullerne, som f.eks.: planter og deres blade, skodder eller murbeklædning, nedløbsrør, faldrør og gitterriste osv). Enhver af disse forhindringer kan forårsage, at airconditionanlægget ikke fungerer korrekt. 2.2 SKABELON (P4) Fastgør skabelonen på væggen, når du omhyggeligt har gennemlæst nedenstående retningslinjer. Bor ikke huller, før du er helt sikker på, at der ikke er forhindringer i det område, hvor du vil bore hullerne, og at der ikke er skjulte forhindringer i vægkonstruktionen såsom elledninger, vand-, varme- eller gasrør, bærende overliggere eller bjælker. Brug et vaterpas, da airconditionanlægget skal være plant. Følg monteringsanvisningerne nøjagtigt. 2.3 BORING I VÆGGEN (P5) Bemærk! Hvis du borer huller over første etages niveau, skal du sørge for, at området er afsikret, og at der holdes opsyn med den udvendige side, mens hullerne bores. INDSUGNINGS- OG UDSUGNINGSHULLER Dette arbejde skal udføres med det rigtige værktøj (bor med diamantspids eller kernebor med højt vridningsmoment og justerbar rotationshastighed). Fastgør skabelonen på væggen, og kontrollér omhyggeligt afstanden fra gulvet og/eller loftet. Sørg for, at skabelonen holdes vandret, ved at bruge et vaterpas. Brug et tapbor til at markere centrum af hvert af de huller, der skal bores med kerneboret. Brug derefter et kernebor med en borehoveddiameter på 162 mm til at bore de to huller til indsugning og udsugning af luft. Det anbefales at bore hullerne med en svag nedadgående hældning på 3-5 grader for at forhindre tilbageløb af vand fra rørene. AFLØBSHUL (P13) Dette airconditionanlæg er udstyret med et dobbeltsystem, så kondensvand automatisk tømmes ud. Før du monterer airconditionanlægget, skal du vælge, hvilket system der er bedst egnet på dit monteringssted. Læs nedenstående anvisninger omhyggeligt igennem.

8 System "A": Bor et hul med en diameter på 30 mm i væggen svarende til det sted, der er vist på skabelonen. Tømning sker ved tyngdekraft. Derfor er det vigtigt, at afløbets linje har en minimumshældning på mindst 3 grader over hele dets længde: Slut afløbsrøret (fra gummiudtaget) til airconditionanlægget (bagsiden), efter at du har taget den sorte gummimuffe af (se billede P13). Hvis du vælger denne løsning, kan du lede kondensvandet til et egnet sted, der ikke generer eventuelle naboer. System "B": Hvis det ikke er muligt at montere afløbsrøret som ved system "A", skal du ikke fjerne den sorte gummimuffe (billede P13). Kondensvandet føres i stedet ud gennem de to store rør (se billede P14). Hvis du vælger denne løsning, skal du sikre dig, at kondensvandet ikke generer dine naboer. 2.4 MONTERING AF BESLAGET (P6) Bor hullerne til forankring af monteringsbeslag i væggen, og brug så vidt muligt de 6 huller, der er vist med sort på skabelonen. Hvis væggen ikke er tilstrækkelig robust, anbefales det at bruge ekstra forankringsskruer, som vist med gråt på skabelonen. De medfølgende forankringsbolte kræver huller på 8 mm. Væggen skal efterses for at undersøge, om de medfølgende bolte er anvendelige, eller om det er nødvendigt at bruge en anden form for forankring. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår, fordi forankringens strukturmæssige egenskaber blev undervurderet på monteringstidspunktet. 2.5 MONTERING AF RØRENE Efter boring af hullerne skal de plastrør, der følger med airconditionanlægget, føres gennem hullerne. Røret med en diameter på 160 mm (friskluftsindsugning) skal føres gennem højre hul. Rørlængden skal svare til væggens dybde plus 10 mm. Brug en almindelig nedstryger til at skære rørene til i den korrekte længde. Husk, at tilpasningen skal have samme hældning som hullerne (mindst 3 grader). Rørdiameteren er næsten den samme som den, der fås ved at bruge kerneboret med en nominel diameter på 162 mm, og det kan derfor være nødvendigt, at du med let hånd tvinger røret igennem hullet og i vanskelige tilfælde bruger en almindelig gummihammer og et lille stykke træ til forsigtigt at banke røret igennem hullet med. Følg samme anvisninger, når du skal føre venstre rør (luftudsugningsrør) igennem, og brug det medfølgende rør med en diameter på 150 mm. Rørdiameteren er lidt mindre end den, der fås ved at bruge kerneboret med den nominelle diameter på 162 mm. Du skal nu centrere rørene i deres huller og derefter isolere og tætne rørenes perimeter med polyuretanskum, så der ikke siver luft og fugt ind. På indervæggen kan du dække tætningen rundt om rørene til med puds. 2.6 MONTERING AF GITRENE (P7, P8, P9, P10) Følg nedenstående fremgangsmåde, når du skal montere de to ydergitre: Sæt dig ind i, hvordan du sætter gitteret på røret, før du påbegynder monteringen af anlægget. Indfør snorene gennem gittermidten. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på indersiden. Luftindsugningsrøret har det største hul, og gitteret passer derfor på ydersiden af luftindsugningsrøret. Indfør den medfølgende snor i hullet. Fold ydergitteret på midten, og hold i snoren med den ledige hånd. Før armen ind i røret med snoren i hånden, og før den hele vejen igennem til ydersiden. Lad nu gitteret folde sig ud, og træk snoren mod dig. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på rørets inderside. Med en lille smule tålmodighed og lirken kommer de to gitre til at passe over rørenderne. Tag fat i snoren, før fingrene ind mellem ribberne, og træk gitteret i retning mod dig selv, indtil det sidder rigtigt i røret. Sørg for, at ribberne vender lodret. Hvis ydergitteret sidder, så det kan nås, anbefales det at fastgøre det til væggen med søm og skruer med en diameter på 6 mm, så det ikke kan fjernes. Stram snoren, og sæt den fast i hakket på de indvendige flanger. 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG (P11, P12) Når du igen har kontrolleret, at monteringsbeslaget er forsvarligt fastgjort på væggen, og at alle

9 nødvendige forberedelser til elektrisk tilslutning og kondensafløb (efter behov) er foretaget, skal du fastgøre airconditionanlægget i beslaget. Løft det op ved at holde under bunden i siderne. Vip airconditionanlægget en smule fremad for at gøre det nemmere at sætte det fast på beslaget. Airconditionanlægget kan nu skubbes godt ind mod væggen. Kontrollér omhyggeligt monteringen for at sikre, at det isolerende bagpanel slutter tæt ind mod væggen, at der ikke er revner bag på airconditionanlægget, og at de to plastikhalvcirkler på bagsiden af airconditionanlægget sidder inde i de to plastikrør, der er monteret i væggen. Airconditionanlægget må ikke monteres i vaskerier eller vaskerum. Placer airconditionanlægget, så der er adgang til stikket. Airconditionanlægget skal monteres i overensstemmelse med gældende lovgivning om elektriske installationer. 3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER Ikoner Betydning Ikoner Betydning Auto Køling TØR Timer fra Blæser Timer til Blæserhastighed Luftretning Opvarmning Ur Dvale Ikke i brug

10 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER MODE (TILSTAND): Denne knap indstiller airconditionanlæggets driftstilstand TÆND/SLUK: Denne knap tænder eller slukker airconditionanlægget OP: Denne knap øger temperaturen og tidsintervallet NED: Denne knap sænker temperaturen og tidsintervallet BLÆSERHASTIGHED: Denne knap indstiller blæserens hastighed TIMER TIL: Denne knap indstiller tidspunktet for start af airconditionanlægget TIMER FRA: Denne knap indstiller tidspunktet for slukning af airconditionanlægget UR: Denne knap indstiller uret DREJNING AF SPJÆLD: Denne knap indstiller luftstrømmens retning DVALE: Denne knap justerer automatisk den indstillede temperatur efter døgnet NULSTILLING EKSTRAKNAP: Under udvikling 3.3 Opvarmningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden ud fra forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

11 3.4 Afkølingstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.5 Affugtningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til affugtning " ". Airconditionanlægget kører nu i affugtningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Knappen BLÆSERHASTIGHED " " er deaktiveret, indendørs blæserhastighed er altid lav i affugtningstilstand " ". Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

12 3.6 Blæsertilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til blæser " ". Airconditionanlægget kører nu i blæsertilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.7 Dvaletilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND, og indstil tilstanden til afkøling/" " opvarmning " " (varmepumpe)/automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu den indstillede tilstand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen DVALE " ". Dette ikon vises på displayet, og dvalefunktionen indstilles. Tryk på knappen igen for at annullere dvalefunktionen. Hvis dvalefunktionen er aktiveret, er blæserhastigheden langsom i lav hastighed.

13 3.8 Automatisk tilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. (Jf. "nøddrift"). Alt efter forskellen mellem temperaturen i lokalet og den indstillede temperatur vælges driftstilstanden automatisk (afkøling, opvarmning, blæser, affugtning). Temperaturindstillingsknappen OP " " og NED " " er deaktiveret. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.9 Funktionen Timer fra Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. ", og indstil den ønskede driftstil- Tryk på knappen TILSTAND " stand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TIMER FRA " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal slukkes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Når tidspunktet nås, slukkes airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på knappen igen, før airconditionanlægget slukkes, annulleres indstillingen af timeren.

14 3.10 Timer on function Sequence of the operations Airconditionanlægget er slukket. Tryk på knappen TIMER TIL " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal tændes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Indstil den ønskede driftstilstand, temperatur, blæserhastighed m.m. Når det indstillede tidspunkt nås, starter airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på TIMER TIL igen, annulleres indstillingen af timeren Friskluftssystem Åben position Friskluftssystem Lukket position Tryk her for at lukke Når friskluftssystemet er åbent, udskifter airconditionanlægget automatisk luften i lokalet. På denne måde ledes ny, ren og frisk luft ind i lokalet. Du kan åbne eller lukke friskluftssystemet på et hvilket som helst tidspunkt. Når friskluftssystemet er lukket, har airconditionanlægget højere ydeevne, og det anbefales derfor at holde friskluftssystemet lukket og kun åbne det nogle få minutter om dagen Isætning og udskiftning af batterierne - Åbn batteridækslet, tryk på krogen, og løft det forsigtigt op. - Isæt batterierne (AAA, 2 stk.). Den positive pol skal vende, så den passer til markeringen på plastikoverfladen. - Sæt batteridækslet på igen. - Funktionstjek: Hvis der ikke vises nogen ikoner, når du trykker på TÆND/SLUK -knappen, skal du vende batterierne om.

15 3.13 VEDLIGEHOLDELSE (P15, P16, P17, P18) RENGØRING AF FILTRE: Filtrene skal rengøres regelmæssigt for at sikre, at airconditionanlægget kører effektivt. Rengør filtrene hver anden uge. Sådan gør du: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Træk filterindsatsen (P15) ud i pilens retning. Drej grebet som vist på billede P17 for at løsne de to filtre. Vask filterne i koldt vand, og genmonter dem på samme måde, når de er helt tørre. VIGTIGT! Brug ikke airconditionanlægget uden filtre, da dette kan medføre alvorlig skade på anlægget. UDVENDIG RENGØRING: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Tør de udvendige flader af med en fugtig klud. Brug ikke en klud med ru overflade og/eller opløsningsmidler, da dette kan beskadige overfladen. Kluden eller svampen må ikke være alt for våd, da indtrængende vand kan beskadige airconditionanlægget og udgøre en sikkerhedsrisiko PROBLEMLØSNING MULIGE ÅRSAGER TIL PROBLEMER Airconditionanlægget virker ikke. Airconditionanlægget køler ikke lokalet Der lugter mærkeligt i lokalet. Der drypper vand fra airconditionanlægget. Fjernbetjeningen virker ikke. Airconditionanlægget virker ikke i 3 minutter, når det tændes. MULIGE LØSNINGER 1. Timeren er indstillet forkert/tjek den. 2. Der er problemer med strømforsyningen/tilkald service. 3. Filteret kan være snavset/rengør det. 4. Rumtemperaturen er for høj/vent indtil temperaturen falder igen. 5. Temperaturen er ikke indstillet korrekt/tjek indstillingen. 6. Gitrene kan være tildækket/tjek dem, og fjern eventuelle blokeringer. Fugt i lokalet afgives fra vægge, tæpper, møbler eller lignende. Airconditionanlægget er monteret forkert. Afløbsrøret er tilsluttet forkert. Batterierne er brugt op. Batterierne er isat forkert i fjernbetjeningen. Beskyttelse af airconditionanlægget. Vent i 3 minutter, og start airconditionanlægget igen. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. Airconditionanlægget må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysisk eller psykisk handicap, personer med nedsat føleevne eller personer med manglende erfaring eller viden, medmindre det sker under opsyn eller efter vejledning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget.

16 3.15 GARANTIBETINGELSER Airconditionanlægget leveres med 2 års garanti, med virkning fra købsdatoen. Alle materialeog produktionsfejl repareres, eller anlægget udskiftes, uden omkostninger inden for denne periode. Der gælder følgende betingelser: 1. Vi afviser udtrykkeligt alle øvrige erstatningskrav, herunder krav om erstatning for indirekte skader. 2. Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medfører ikke en forlængelse af garantiperoioden. 3. Garantien bortfalder, hvis der er fortaget ændringer af anlægget, hvis der monteret ikkeoriginale dele, eller hvis der er udført reparation af tredjemand. 4. Komponenter, der er udsat for normal slitage, f.eks. filteret, er ikke dækket af garantien. 5. Garantien er kun gyldig, hvis du kan fremvise den originale, daterede købsfaktura, og hvis der ikke er foretaget ændringer af anlægget. 6. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 7. Omkostninger og risiko ved transport af airconditionanlægget eller dets dele bæres altid af køberen. 8. Skader, der er opstået som følge af, at der ikke har været anvendt et egnet Zibro-filter, er ikke dækket af garantien. 9. Tab og/eller lækage af kølemiddel som følge af inkompetent montering eller demontering af enhederne er ikke dækket af garantien. For at undgå unødvendige omkostninger anbefaler vi, at du altid konsulterer brugsanvisningen, før du tager anlægget i brug. Send airconditionanlægget til reparation hos forhandleren, hvis du ikke finder løsningen på dit problem i denne brugsanvisning.

17 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_awdh124_1

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 5 3 FIN 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

R 25x-TC* 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 25x-TC* 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 5x-TC* 5 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 8 50 7 Kære kunde Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Supportbelt. Manual dansk

Supportbelt. Manual dansk Supportbelt Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Montering 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering/montering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere