AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL"

Transkript

1 AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2 Justerbar luftretning Filter finhed Frisk luft system Tilslutnings ledning Udendørs Indendørs DISPLAY Rød LED. Strøm er tilsluttet Grøn LED. Kompressor er tændt Gul LED. Timer er aktiv Blå LED. Nattilstand er aktiv Waterpas 3 grader hældning

3 LØFT OP HER LØFT OP HER Blød ende Hård ende Gummi kop Vand LØFT OP HER LØFT OP HER

4 Indhold Dansk 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET 1.4 HÅNDTERING 1.5 LISTE OVER TILBEHØR 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET 2.2 SKABELON 2.3 BORING I VÆGGEN 2.4 FASTGØRELSE AF BESLAGET 2.5 MONTERING AF RØRENE 2.6 MONTERING AF GITRENE 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG 3.BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER 3.3 OPVARMNINGSTILSTAND 3.4 AFKØLINGSTILSTAND 3.5 AFFUGTNINGSTILSTAND 3.6 BLÆSERTILSTAND 3.7 DVALETILSTAND 3.8 AUTOMATISK TILSTAND 3.9 FUNKTIONEN TIMER FRA 3.10 FUNKTIONEN TIMER TIL 3.11 FRISKLUFTSSYSTEM 3.12 ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIERNE 3.13 VEDLIGEHOLDELSE 3.14 PROBLEMLØSNING 3.15 GARANTIBETINGELSER 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING BEMÆRK! Bortskaf ikke emballagen, før du er helt færdig med at montere airconditionanlægget. Når du har fjernet emballagen, skal du kontrollere, at indholdet er intakt, og at alle dele forefindes (se listen over tilbehør). Hvis nogle af delene mangler, skal du kontakte din forhandler. Dette airconditionanlæg er fremstillet til at køle eller opvarme luften i et lokale og må udelukkende anvendes til dette formål. Producenten hæfter ikke for materielle skader eller skader på personer eller dyr som følge af forkert montering, indstilling, vedligeholdelse eller forkert brug. Dette airconditionanlæg indeholder kølemidlet R410A: Når anlægget er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der gælder for genanvendelse af produkter af denne type, og bortskaffelsen skal foregå med forsigtighed. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om gældende regler. Tænd ikke airconditionanlægget, før det er samlet helt og monteret i korrekt driftsposition. Før du starter anlægget, skal du kontrollere, at det er korrekt jordet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Anlægget skal installeres på en sådan måde, at det overholder lokale bestemmelser, vedtægter og standarder. Anlægget er kun beregnet til brug indendørs, i tørre omgivelser. Kontrollér netspændingen og -frekvensen. Anlægget må kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse med en spænding på V/ 50 Hz. VIGTIGT - Enheden SKAL altid være jordforbundet. Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet, må enheden ikke tilsluttes. Stikket skal altid være lettilgængelig, når enheden er tilsluttet. Læs disse anvisninger grundigt, og følg anvisningerne. - Airconditionanlægget indeholder et kølemiddel og kan klassificeres som udstyr under tryk. Kontakt derfor altid en autoriseret fagmand i forbindelse med installation og vedligeholdelse af airconditionanlægget. Det anbefales, at airconditionanlægget efterses og serviceres årligt af en autoriseret fagmand. Kontrollér følgende ting, før anlægget tilsluttes: - Forsyningsspændingen skal svare til den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikkontakten og strømforsyningen skal være egnet til den spænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikket på anlæggets kabel skal passe ind i stikkontakten. - Anlægget skal placeres og monteres på et stabilt underlag. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere spændingsforsyningen til anlægget, hvis du er usikker på, om den er kompatibel med anlægget. - Dette anlæg er produceret i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog altid være forsigtig ved håndtering af elektrisk udstyr. - Undlad at tildække luftindtaget og luftudtaget. - Anlægget må ikke komme i kontakt med kemikalier. - Undgå at sprøjte vand på anlægget eller nedsænke det i vand. - Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i anlæggets åbninger. - Brug ikke en forlængerledning til at slutte anlægget til forsyningsnettet. Hvis der ikke findes en egnet stikkontakt med jordforbindelse på installationsstedet, skal en sådan installeres af en autoriseret elektriker. - Som med alt andet elektrisk udstyr skal du være opmærksom, når der er børn i nærheden af anlægget. - Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker eller Zibroforhandleren. Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til dette anlæg. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, når anlægget ikke er i brug. - Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en autoriseret elektriker eller af forhandleren. - Anlægget må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten. Brug kun tænd/sluk-knappen på airconditionanlægget eller på fjernbetjeningen. - Undlad at tildække airconditionanlægget, mens det kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du åbner anlægget. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør eller servicerer airconditionanlægget. - Undlad at placere gasbrændere, gasovne eller brændeovne i luftstrømmen. - Undlad at betjene eller berøre airconditionanlægget med våde hænder. - Det frarådes at opholde sig i den direkte luftstrøm. - Drik aldrig afløbsvandet fra airconditionanlægget. VIGTIGT! - Brug aldrig enheden, hvis ledningen, kabinettet eller kontrolpanelet er beskadiget. - Hvis anvisningerne ikke følges, kan enhedens garanti bortfalde. 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET Airconditionanlægget leveres i en beskyttende emballage og med en betjeningsvejledning. Denne vejledning medfølger som en del af produktet og skal derfor læses og opbevares omhyggeligt. Når du pakker airconditionanlægget ud, skal du kontrollere, at anlægget og pakken med tilbehør er ubeskadiget, og at alle dele forefindes.

6 1.4 HÅNDTERING Kontrollér, hvor meget airconditionanlægget vejer, før du løfter det. Sørg for at træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at produktet beskadiges, eller at personer kommer til skade. Det tilrådes, at emballagen først fjernes, når airconditionanlægget er bragt til monteringsstedet. Fjern forsigtigt tapestrimler på airconditionanlægget. Emballagedelene skal bortskaffes korrekt og må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da delene kan være farlige. 1.5 LISTE OVER TILBEHØR (P0) 1. MONTERINGSBESLAG 2. FJERNBETJENING 3. HOLDER TIL FJERNBETJENING 4. AFLØBSRØR 5. ENDEGITTER 6. LUFTINDTAGSRØR (160 mm.) 7. UDSUGNINGSRØR (150 mm.) 8. SKRUESÆT 9. SNOR TIL GITTERFASTGØRELSE 10. BETJENINGSVEJLEDNING 11. SKABELON TIL BORING I VÆG (se side ) Dette produkt er fremstillet, så det overholder 2006/95/EF og ændringerne 92/31/EØF samt 93/68/EØF Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektronikaffald skal afleveres på en genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug af produktet. De batterier, der skal bruges i fjernbetjeningen, indeholder materialer, der er farlige for miljøet. De skal fjernes fra fjernbetjeningen, når de er brugt op, og skal herefter bortskaffes på forsvarlig vis. 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (P1, P2) Model AWDH 124 Kølekapacitet* W (BTU/h) 2400 (8200) Varmekapacitet* W (BTU/h) 2350 (8000) Netspænding (V) 230 Optaget effekt ved køling** (kw) 1,02 Optaget strøm ved køling** (A) 4,48 Optaget effekt ved opvarmning** (W) 0,94 Optaget strøm ved opvarmning** (A) 4,11 Luftgennemstrømning (m 3 /h) 430 Støjniveau min-max (db A) Affugtningskapacitet*** (L/24 h) 57 Valgfri temperatur (fjernstyring) C Sikring 250V-T3.15L Kølemiddel R410A Globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) 1975 Mål H/B/D (cm) 548x1008x234 Vægt (kg) 45 * EN ** Vejledende *** Affugtning ved 32 C, 80 % relativ luftfugtighe Miljøoplysninger: Dette produkt indeholder flourholdige drivhusgasser, som hører under Kyoto-aftalen. Produktet må kun serviceres eller demonteres af særligt uddannet personale. Dette udstyr indeholder et kølemiddel af typen R410A i den mængde, der er angivet i tabellen ovenfor. R410A må ikke slippes ud i fri luft: R410A er en flourholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) på 1975.

7 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET (P3) Airconditionanlægget skal monteres på en ydervæg, hvor der er umiddelbar passage til den udvendige side, og hvor der på den udvendige side er mindst 2 meters afstand til andre genstande. Airconditionanlægget skal monteres med plads hele vejen rundt om det som vist på skabelonen. Den væg, som airconditionanlægget monteres på, skal være solid og kunne bære vægten af anlægget. Når du har fundet det optimale monteringssted iht. beskrivelsen ovenfor, skal du kontrollere, at der kan bores huller i væggen det ønskede sted, uden at dette griber ind i andre strukturer eller installationer (bjælker, murpiller, rør, ledninger osv.). Du skal også kontrollere, at der ikke er forhindringer på ydersiden af væggen, der kan forhindre luftcirkulation gennem borehullerne, som f.eks.: planter og deres blade, skodder eller murbeklædning, nedløbsrør, faldrør og gitterriste osv). Enhver af disse forhindringer kan forårsage, at airconditionanlægget ikke fungerer korrekt. 2.2 SKABELON (P4) Fastgør skabelonen på væggen, når du omhyggeligt har gennemlæst nedenstående retningslinjer. Bor ikke huller, før du er helt sikker på, at der ikke er forhindringer i det område, hvor du vil bore hullerne, og at der ikke er skjulte forhindringer i vægkonstruktionen såsom elledninger, vand-, varme- eller gasrør, bærende overliggere eller bjælker. Brug et vaterpas, da airconditionanlægget skal være plant. Følg monteringsanvisningerne nøjagtigt. 2.3 BORING I VÆGGEN (P5) Bemærk! Hvis du borer huller over første etages niveau, skal du sørge for, at området er afsikret, og at der holdes opsyn med den udvendige side, mens hullerne bores. INDSUGNINGS- OG UDSUGNINGSHULLER Dette arbejde skal udføres med det rigtige værktøj (bor med diamantspids eller kernebor med højt vridningsmoment og justerbar rotationshastighed). Fastgør skabelonen på væggen, og kontrollér omhyggeligt afstanden fra gulvet og/eller loftet. Sørg for, at skabelonen holdes vandret, ved at bruge et vaterpas. Brug et tapbor til at markere centrum af hvert af de huller, der skal bores med kerneboret. Brug derefter et kernebor med en borehoveddiameter på 162 mm til at bore de to huller til indsugning og udsugning af luft. Det anbefales at bore hullerne med en svag nedadgående hældning på 3-5 grader for at forhindre tilbageløb af vand fra rørene. AFLØBSHUL (P13) Dette airconditionanlæg er udstyret med et dobbeltsystem, så kondensvand automatisk tømmes ud. Før du monterer airconditionanlægget, skal du vælge, hvilket system der er bedst egnet på dit monteringssted. Læs nedenstående anvisninger omhyggeligt igennem.

8 System "A": Bor et hul med en diameter på 30 mm i væggen svarende til det sted, der er vist på skabelonen. Tømning sker ved tyngdekraft. Derfor er det vigtigt, at afløbets linje har en minimumshældning på mindst 3 grader over hele dets længde: Slut afløbsrøret (fra gummiudtaget) til airconditionanlægget (bagsiden), efter at du har taget den sorte gummimuffe af (se billede P13). Hvis du vælger denne løsning, kan du lede kondensvandet til et egnet sted, der ikke generer eventuelle naboer. System "B": Hvis det ikke er muligt at montere afløbsrøret som ved system "A", skal du ikke fjerne den sorte gummimuffe (billede P13). Kondensvandet føres i stedet ud gennem de to store rør (se billede P14). Hvis du vælger denne løsning, skal du sikre dig, at kondensvandet ikke generer dine naboer. 2.4 MONTERING AF BESLAGET (P6) Bor hullerne til forankring af monteringsbeslag i væggen, og brug så vidt muligt de 6 huller, der er vist med sort på skabelonen. Hvis væggen ikke er tilstrækkelig robust, anbefales det at bruge ekstra forankringsskruer, som vist med gråt på skabelonen. De medfølgende forankringsbolte kræver huller på 8 mm. Væggen skal efterses for at undersøge, om de medfølgende bolte er anvendelige, eller om det er nødvendigt at bruge en anden form for forankring. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår, fordi forankringens strukturmæssige egenskaber blev undervurderet på monteringstidspunktet. 2.5 MONTERING AF RØRENE Efter boring af hullerne skal de plastrør, der følger med airconditionanlægget, føres gennem hullerne. Røret med en diameter på 160 mm (friskluftsindsugning) skal føres gennem højre hul. Rørlængden skal svare til væggens dybde plus 10 mm. Brug en almindelig nedstryger til at skære rørene til i den korrekte længde. Husk, at tilpasningen skal have samme hældning som hullerne (mindst 3 grader). Rørdiameteren er næsten den samme som den, der fås ved at bruge kerneboret med en nominel diameter på 162 mm, og det kan derfor være nødvendigt, at du med let hånd tvinger røret igennem hullet og i vanskelige tilfælde bruger en almindelig gummihammer og et lille stykke træ til forsigtigt at banke røret igennem hullet med. Følg samme anvisninger, når du skal føre venstre rør (luftudsugningsrør) igennem, og brug det medfølgende rør med en diameter på 150 mm. Rørdiameteren er lidt mindre end den, der fås ved at bruge kerneboret med den nominelle diameter på 162 mm. Du skal nu centrere rørene i deres huller og derefter isolere og tætne rørenes perimeter med polyuretanskum, så der ikke siver luft og fugt ind. På indervæggen kan du dække tætningen rundt om rørene til med puds. 2.6 MONTERING AF GITRENE (P7, P8, P9, P10) Følg nedenstående fremgangsmåde, når du skal montere de to ydergitre: Sæt dig ind i, hvordan du sætter gitteret på røret, før du påbegynder monteringen af anlægget. Indfør snorene gennem gittermidten. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på indersiden. Luftindsugningsrøret har det største hul, og gitteret passer derfor på ydersiden af luftindsugningsrøret. Indfør den medfølgende snor i hullet. Fold ydergitteret på midten, og hold i snoren med den ledige hånd. Før armen ind i røret med snoren i hånden, og før den hele vejen igennem til ydersiden. Lad nu gitteret folde sig ud, og træk snoren mod dig. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på rørets inderside. Med en lille smule tålmodighed og lirken kommer de to gitre til at passe over rørenderne. Tag fat i snoren, før fingrene ind mellem ribberne, og træk gitteret i retning mod dig selv, indtil det sidder rigtigt i røret. Sørg for, at ribberne vender lodret. Hvis ydergitteret sidder, så det kan nås, anbefales det at fastgøre det til væggen med søm og skruer med en diameter på 6 mm, så det ikke kan fjernes. Stram snoren, og sæt den fast i hakket på de indvendige flanger. 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG (P11, P12) Når du igen har kontrolleret, at monteringsbeslaget er forsvarligt fastgjort på væggen, og at alle

9 nødvendige forberedelser til elektrisk tilslutning og kondensafløb (efter behov) er foretaget, skal du fastgøre airconditionanlægget i beslaget. Løft det op ved at holde under bunden i siderne. Vip airconditionanlægget en smule fremad for at gøre det nemmere at sætte det fast på beslaget. Airconditionanlægget kan nu skubbes godt ind mod væggen. Kontrollér omhyggeligt monteringen for at sikre, at det isolerende bagpanel slutter tæt ind mod væggen, at der ikke er revner bag på airconditionanlægget, og at de to plastikhalvcirkler på bagsiden af airconditionanlægget sidder inde i de to plastikrør, der er monteret i væggen. Airconditionanlægget må ikke monteres i vaskerier eller vaskerum. Placer airconditionanlægget, så der er adgang til stikket. Airconditionanlægget skal monteres i overensstemmelse med gældende lovgivning om elektriske installationer. 3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER Ikoner Betydning Ikoner Betydning Auto Køling TØR Timer fra Blæser Timer til Blæserhastighed Luftretning Opvarmning Ur Dvale Ikke i brug

10 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER MODE (TILSTAND): Denne knap indstiller airconditionanlæggets driftstilstand TÆND/SLUK: Denne knap tænder eller slukker airconditionanlægget OP: Denne knap øger temperaturen og tidsintervallet NED: Denne knap sænker temperaturen og tidsintervallet BLÆSERHASTIGHED: Denne knap indstiller blæserens hastighed TIMER TIL: Denne knap indstiller tidspunktet for start af airconditionanlægget TIMER FRA: Denne knap indstiller tidspunktet for slukning af airconditionanlægget UR: Denne knap indstiller uret DREJNING AF SPJÆLD: Denne knap indstiller luftstrømmens retning DVALE: Denne knap justerer automatisk den indstillede temperatur efter døgnet NULSTILLING EKSTRAKNAP: Under udvikling 3.3 Opvarmningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden ud fra forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

11 3.4 Afkølingstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.5 Affugtningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til affugtning " ". Airconditionanlægget kører nu i affugtningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Knappen BLÆSERHASTIGHED " " er deaktiveret, indendørs blæserhastighed er altid lav i affugtningstilstand " ". Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

12 3.6 Blæsertilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til blæser " ". Airconditionanlægget kører nu i blæsertilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.7 Dvaletilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND, og indstil tilstanden til afkøling/" " opvarmning " " (varmepumpe)/automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu den indstillede tilstand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen DVALE " ". Dette ikon vises på displayet, og dvalefunktionen indstilles. Tryk på knappen igen for at annullere dvalefunktionen. Hvis dvalefunktionen er aktiveret, er blæserhastigheden langsom i lav hastighed.

13 3.8 Automatisk tilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. (Jf. "nøddrift"). Alt efter forskellen mellem temperaturen i lokalet og den indstillede temperatur vælges driftstilstanden automatisk (afkøling, opvarmning, blæser, affugtning). Temperaturindstillingsknappen OP " " og NED " " er deaktiveret. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.9 Funktionen Timer fra Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. ", og indstil den ønskede driftstil- Tryk på knappen TILSTAND " stand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TIMER FRA " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal slukkes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Når tidspunktet nås, slukkes airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på knappen igen, før airconditionanlægget slukkes, annulleres indstillingen af timeren.

14 3.10 Timer on function Sequence of the operations Airconditionanlægget er slukket. Tryk på knappen TIMER TIL " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal tændes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Indstil den ønskede driftstilstand, temperatur, blæserhastighed m.m. Når det indstillede tidspunkt nås, starter airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på TIMER TIL igen, annulleres indstillingen af timeren Friskluftssystem Åben position Friskluftssystem Lukket position Tryk her for at lukke Når friskluftssystemet er åbent, udskifter airconditionanlægget automatisk luften i lokalet. På denne måde ledes ny, ren og frisk luft ind i lokalet. Du kan åbne eller lukke friskluftssystemet på et hvilket som helst tidspunkt. Når friskluftssystemet er lukket, har airconditionanlægget højere ydeevne, og det anbefales derfor at holde friskluftssystemet lukket og kun åbne det nogle få minutter om dagen Isætning og udskiftning af batterierne - Åbn batteridækslet, tryk på krogen, og løft det forsigtigt op. - Isæt batterierne (AAA, 2 stk.). Den positive pol skal vende, så den passer til markeringen på plastikoverfladen. - Sæt batteridækslet på igen. - Funktionstjek: Hvis der ikke vises nogen ikoner, når du trykker på TÆND/SLUK -knappen, skal du vende batterierne om.

15 3.13 VEDLIGEHOLDELSE (P15, P16, P17, P18) RENGØRING AF FILTRE: Filtrene skal rengøres regelmæssigt for at sikre, at airconditionanlægget kører effektivt. Rengør filtrene hver anden uge. Sådan gør du: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Træk filterindsatsen (P15) ud i pilens retning. Drej grebet som vist på billede P17 for at løsne de to filtre. Vask filterne i koldt vand, og genmonter dem på samme måde, når de er helt tørre. VIGTIGT! Brug ikke airconditionanlægget uden filtre, da dette kan medføre alvorlig skade på anlægget. UDVENDIG RENGØRING: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Tør de udvendige flader af med en fugtig klud. Brug ikke en klud med ru overflade og/eller opløsningsmidler, da dette kan beskadige overfladen. Kluden eller svampen må ikke være alt for våd, da indtrængende vand kan beskadige airconditionanlægget og udgøre en sikkerhedsrisiko PROBLEMLØSNING MULIGE ÅRSAGER TIL PROBLEMER Airconditionanlægget virker ikke. Airconditionanlægget køler ikke lokalet Der lugter mærkeligt i lokalet. Der drypper vand fra airconditionanlægget. Fjernbetjeningen virker ikke. Airconditionanlægget virker ikke i 3 minutter, når det tændes. MULIGE LØSNINGER 1. Timeren er indstillet forkert/tjek den. 2. Der er problemer med strømforsyningen/tilkald service. 3. Filteret kan være snavset/rengør det. 4. Rumtemperaturen er for høj/vent indtil temperaturen falder igen. 5. Temperaturen er ikke indstillet korrekt/tjek indstillingen. 6. Gitrene kan være tildækket/tjek dem, og fjern eventuelle blokeringer. Fugt i lokalet afgives fra vægge, tæpper, møbler eller lignende. Airconditionanlægget er monteret forkert. Afløbsrøret er tilsluttet forkert. Batterierne er brugt op. Batterierne er isat forkert i fjernbetjeningen. Beskyttelse af airconditionanlægget. Vent i 3 minutter, og start airconditionanlægget igen. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. Airconditionanlægget må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysisk eller psykisk handicap, personer med nedsat føleevne eller personer med manglende erfaring eller viden, medmindre det sker under opsyn eller efter vejledning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget.

16 3.15 GARANTIBETINGELSER Airconditionanlægget leveres med 2 års garanti, med virkning fra købsdatoen. Alle materialeog produktionsfejl repareres, eller anlægget udskiftes, uden omkostninger inden for denne periode. Der gælder følgende betingelser: 1. Vi afviser udtrykkeligt alle øvrige erstatningskrav, herunder krav om erstatning for indirekte skader. 2. Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medfører ikke en forlængelse af garantiperoioden. 3. Garantien bortfalder, hvis der er fortaget ændringer af anlægget, hvis der monteret ikkeoriginale dele, eller hvis der er udført reparation af tredjemand. 4. Komponenter, der er udsat for normal slitage, f.eks. filteret, er ikke dækket af garantien. 5. Garantien er kun gyldig, hvis du kan fremvise den originale, daterede købsfaktura, og hvis der ikke er foretaget ændringer af anlægget. 6. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 7. Omkostninger og risiko ved transport af airconditionanlægget eller dets dele bæres altid af køberen. 8. Skader, der er opstået som følge af, at der ikke har været anvendt et egnet Zibro-filter, er ikke dækket af garantien. 9. Tab og/eller lækage af kølemiddel som følge af inkompetent montering eller demontering af enhederne er ikke dækket af garantien. For at undgå unødvendige omkostninger anbefaler vi, at du altid konsulterer brugsanvisningen, før du tager anlægget i brug. Send airconditionanlægget til reparation hos forhandleren, hvis du ikke finder løsningen på dit problem i denne brugsanvisning.

17 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_awdh124_1

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere