AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL"

Transkript

1 AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2 Justerbar luftretning Filter finhed Frisk luft system Tilslutnings ledning Udendørs Indendørs DISPLAY Rød LED. Strøm er tilsluttet Grøn LED. Kompressor er tændt Gul LED. Timer er aktiv Blå LED. Nattilstand er aktiv Waterpas 3 grader hældning

3 LØFT OP HER LØFT OP HER Blød ende Hård ende Gummi kop Vand LØFT OP HER LØFT OP HER

4 Indhold Dansk 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET 1.4 HÅNDTERING 1.5 LISTE OVER TILBEHØR 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET 2.2 SKABELON 2.3 BORING I VÆGGEN 2.4 FASTGØRELSE AF BESLAGET 2.5 MONTERING AF RØRENE 2.6 MONTERING AF GITRENE 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG 3.BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER 3.3 OPVARMNINGSTILSTAND 3.4 AFKØLINGSTILSTAND 3.5 AFFUGTNINGSTILSTAND 3.6 BLÆSERTILSTAND 3.7 DVALETILSTAND 3.8 AUTOMATISK TILSTAND 3.9 FUNKTIONEN TIMER FRA 3.10 FUNKTIONEN TIMER TIL 3.11 FRISKLUFTSSYSTEM 3.12 ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIERNE 3.13 VEDLIGEHOLDELSE 3.14 PROBLEMLØSNING 3.15 GARANTIBETINGELSER 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING BEMÆRK! Bortskaf ikke emballagen, før du er helt færdig med at montere airconditionanlægget. Når du har fjernet emballagen, skal du kontrollere, at indholdet er intakt, og at alle dele forefindes (se listen over tilbehør). Hvis nogle af delene mangler, skal du kontakte din forhandler. Dette airconditionanlæg er fremstillet til at køle eller opvarme luften i et lokale og må udelukkende anvendes til dette formål. Producenten hæfter ikke for materielle skader eller skader på personer eller dyr som følge af forkert montering, indstilling, vedligeholdelse eller forkert brug. Dette airconditionanlæg indeholder kølemidlet R410A: Når anlægget er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der gælder for genanvendelse af produkter af denne type, og bortskaffelsen skal foregå med forsigtighed. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om gældende regler. Tænd ikke airconditionanlægget, før det er samlet helt og monteret i korrekt driftsposition. Før du starter anlægget, skal du kontrollere, at det er korrekt jordet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 1.2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Anlægget skal installeres på en sådan måde, at det overholder lokale bestemmelser, vedtægter og standarder. Anlægget er kun beregnet til brug indendørs, i tørre omgivelser. Kontrollér netspændingen og -frekvensen. Anlægget må kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse med en spænding på V/ 50 Hz. VIGTIGT - Enheden SKAL altid være jordforbundet. Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet, må enheden ikke tilsluttes. Stikket skal altid være lettilgængelig, når enheden er tilsluttet. Læs disse anvisninger grundigt, og følg anvisningerne. - Airconditionanlægget indeholder et kølemiddel og kan klassificeres som udstyr under tryk. Kontakt derfor altid en autoriseret fagmand i forbindelse med installation og vedligeholdelse af airconditionanlægget. Det anbefales, at airconditionanlægget efterses og serviceres årligt af en autoriseret fagmand. Kontrollér følgende ting, før anlægget tilsluttes: - Forsyningsspændingen skal svare til den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikkontakten og strømforsyningen skal være egnet til den spænding, der er angivet på typeskiltet. - Stikket på anlæggets kabel skal passe ind i stikkontakten. - Anlægget skal placeres og monteres på et stabilt underlag. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere spændingsforsyningen til anlægget, hvis du er usikker på, om den er kompatibel med anlægget. - Dette anlæg er produceret i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog altid være forsigtig ved håndtering af elektrisk udstyr. - Undlad at tildække luftindtaget og luftudtaget. - Anlægget må ikke komme i kontakt med kemikalier. - Undgå at sprøjte vand på anlægget eller nedsænke det i vand. - Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i anlæggets åbninger. - Brug ikke en forlængerledning til at slutte anlægget til forsyningsnettet. Hvis der ikke findes en egnet stikkontakt med jordforbindelse på installationsstedet, skal en sådan installeres af en autoriseret elektriker. - Som med alt andet elektrisk udstyr skal du være opmærksom, når der er børn i nærheden af anlægget. - Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker eller Zibroforhandleren. Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til dette anlæg. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, når anlægget ikke er i brug. - Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en autoriseret elektriker eller af forhandleren. - Anlægget må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten. Brug kun tænd/sluk-knappen på airconditionanlægget eller på fjernbetjeningen. - Undlad at tildække airconditionanlægget, mens det kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du åbner anlægget. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør eller servicerer airconditionanlægget. - Undlad at placere gasbrændere, gasovne eller brændeovne i luftstrømmen. - Undlad at betjene eller berøre airconditionanlægget med våde hænder. - Det frarådes at opholde sig i den direkte luftstrøm. - Drik aldrig afløbsvandet fra airconditionanlægget. VIGTIGT! - Brug aldrig enheden, hvis ledningen, kabinettet eller kontrolpanelet er beskadiget. - Hvis anvisningerne ikke følges, kan enhedens garanti bortfalde. 1.3 MODTAGELSE AF PRODUKTET Airconditionanlægget leveres i en beskyttende emballage og med en betjeningsvejledning. Denne vejledning medfølger som en del af produktet og skal derfor læses og opbevares omhyggeligt. Når du pakker airconditionanlægget ud, skal du kontrollere, at anlægget og pakken med tilbehør er ubeskadiget, og at alle dele forefindes.

6 1.4 HÅNDTERING Kontrollér, hvor meget airconditionanlægget vejer, før du løfter det. Sørg for at træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at produktet beskadiges, eller at personer kommer til skade. Det tilrådes, at emballagen først fjernes, når airconditionanlægget er bragt til monteringsstedet. Fjern forsigtigt tapestrimler på airconditionanlægget. Emballagedelene skal bortskaffes korrekt og må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da delene kan være farlige. 1.5 LISTE OVER TILBEHØR (P0) 1. MONTERINGSBESLAG 2. FJERNBETJENING 3. HOLDER TIL FJERNBETJENING 4. AFLØBSRØR 5. ENDEGITTER 6. LUFTINDTAGSRØR (160 mm.) 7. UDSUGNINGSRØR (150 mm.) 8. SKRUESÆT 9. SNOR TIL GITTERFASTGØRELSE 10. BETJENINGSVEJLEDNING 11. SKABELON TIL BORING I VÆG (se side ) Dette produkt er fremstillet, så det overholder 2006/95/EF og ændringerne 92/31/EØF samt 93/68/EØF Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektronikaffald skal afleveres på en genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug af produktet. De batterier, der skal bruges i fjernbetjeningen, indeholder materialer, der er farlige for miljøet. De skal fjernes fra fjernbetjeningen, når de er brugt op, og skal herefter bortskaffes på forsvarlig vis. 1.6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (P1, P2) Model AWDH 124 Kølekapacitet* W (BTU/h) 2400 (8200) Varmekapacitet* W (BTU/h) 2350 (8000) Netspænding (V) 230 Optaget effekt ved køling** (kw) 1,02 Optaget strøm ved køling** (A) 4,48 Optaget effekt ved opvarmning** (W) 0,94 Optaget strøm ved opvarmning** (A) 4,11 Luftgennemstrømning (m 3 /h) 430 Støjniveau min-max (db A) Affugtningskapacitet*** (L/24 h) 57 Valgfri temperatur (fjernstyring) C Sikring 250V-T3.15L Kølemiddel R410A Globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) 1975 Mål H/B/D (cm) 548x1008x234 Vægt (kg) 45 * EN ** Vejledende *** Affugtning ved 32 C, 80 % relativ luftfugtighe Miljøoplysninger: Dette produkt indeholder flourholdige drivhusgasser, som hører under Kyoto-aftalen. Produktet må kun serviceres eller demonteres af særligt uddannet personale. Dette udstyr indeholder et kølemiddel af typen R410A i den mængde, der er angivet i tabellen ovenfor. R410A må ikke slippes ud i fri luft: R410A er en flourholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP Global Warming Potential) på 1975.

7 2. MONTERING 2.1 PLACERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET (P3) Airconditionanlægget skal monteres på en ydervæg, hvor der er umiddelbar passage til den udvendige side, og hvor der på den udvendige side er mindst 2 meters afstand til andre genstande. Airconditionanlægget skal monteres med plads hele vejen rundt om det som vist på skabelonen. Den væg, som airconditionanlægget monteres på, skal være solid og kunne bære vægten af anlægget. Når du har fundet det optimale monteringssted iht. beskrivelsen ovenfor, skal du kontrollere, at der kan bores huller i væggen det ønskede sted, uden at dette griber ind i andre strukturer eller installationer (bjælker, murpiller, rør, ledninger osv.). Du skal også kontrollere, at der ikke er forhindringer på ydersiden af væggen, der kan forhindre luftcirkulation gennem borehullerne, som f.eks.: planter og deres blade, skodder eller murbeklædning, nedløbsrør, faldrør og gitterriste osv). Enhver af disse forhindringer kan forårsage, at airconditionanlægget ikke fungerer korrekt. 2.2 SKABELON (P4) Fastgør skabelonen på væggen, når du omhyggeligt har gennemlæst nedenstående retningslinjer. Bor ikke huller, før du er helt sikker på, at der ikke er forhindringer i det område, hvor du vil bore hullerne, og at der ikke er skjulte forhindringer i vægkonstruktionen såsom elledninger, vand-, varme- eller gasrør, bærende overliggere eller bjælker. Brug et vaterpas, da airconditionanlægget skal være plant. Følg monteringsanvisningerne nøjagtigt. 2.3 BORING I VÆGGEN (P5) Bemærk! Hvis du borer huller over første etages niveau, skal du sørge for, at området er afsikret, og at der holdes opsyn med den udvendige side, mens hullerne bores. INDSUGNINGS- OG UDSUGNINGSHULLER Dette arbejde skal udføres med det rigtige værktøj (bor med diamantspids eller kernebor med højt vridningsmoment og justerbar rotationshastighed). Fastgør skabelonen på væggen, og kontrollér omhyggeligt afstanden fra gulvet og/eller loftet. Sørg for, at skabelonen holdes vandret, ved at bruge et vaterpas. Brug et tapbor til at markere centrum af hvert af de huller, der skal bores med kerneboret. Brug derefter et kernebor med en borehoveddiameter på 162 mm til at bore de to huller til indsugning og udsugning af luft. Det anbefales at bore hullerne med en svag nedadgående hældning på 3-5 grader for at forhindre tilbageløb af vand fra rørene. AFLØBSHUL (P13) Dette airconditionanlæg er udstyret med et dobbeltsystem, så kondensvand automatisk tømmes ud. Før du monterer airconditionanlægget, skal du vælge, hvilket system der er bedst egnet på dit monteringssted. Læs nedenstående anvisninger omhyggeligt igennem.

8 System "A": Bor et hul med en diameter på 30 mm i væggen svarende til det sted, der er vist på skabelonen. Tømning sker ved tyngdekraft. Derfor er det vigtigt, at afløbets linje har en minimumshældning på mindst 3 grader over hele dets længde: Slut afløbsrøret (fra gummiudtaget) til airconditionanlægget (bagsiden), efter at du har taget den sorte gummimuffe af (se billede P13). Hvis du vælger denne løsning, kan du lede kondensvandet til et egnet sted, der ikke generer eventuelle naboer. System "B": Hvis det ikke er muligt at montere afløbsrøret som ved system "A", skal du ikke fjerne den sorte gummimuffe (billede P13). Kondensvandet føres i stedet ud gennem de to store rør (se billede P14). Hvis du vælger denne løsning, skal du sikre dig, at kondensvandet ikke generer dine naboer. 2.4 MONTERING AF BESLAGET (P6) Bor hullerne til forankring af monteringsbeslag i væggen, og brug så vidt muligt de 6 huller, der er vist med sort på skabelonen. Hvis væggen ikke er tilstrækkelig robust, anbefales det at bruge ekstra forankringsskruer, som vist med gråt på skabelonen. De medfølgende forankringsbolte kræver huller på 8 mm. Væggen skal efterses for at undersøge, om de medfølgende bolte er anvendelige, eller om det er nødvendigt at bruge en anden form for forankring. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår, fordi forankringens strukturmæssige egenskaber blev undervurderet på monteringstidspunktet. 2.5 MONTERING AF RØRENE Efter boring af hullerne skal de plastrør, der følger med airconditionanlægget, føres gennem hullerne. Røret med en diameter på 160 mm (friskluftsindsugning) skal føres gennem højre hul. Rørlængden skal svare til væggens dybde plus 10 mm. Brug en almindelig nedstryger til at skære rørene til i den korrekte længde. Husk, at tilpasningen skal have samme hældning som hullerne (mindst 3 grader). Rørdiameteren er næsten den samme som den, der fås ved at bruge kerneboret med en nominel diameter på 162 mm, og det kan derfor være nødvendigt, at du med let hånd tvinger røret igennem hullet og i vanskelige tilfælde bruger en almindelig gummihammer og et lille stykke træ til forsigtigt at banke røret igennem hullet med. Følg samme anvisninger, når du skal føre venstre rør (luftudsugningsrør) igennem, og brug det medfølgende rør med en diameter på 150 mm. Rørdiameteren er lidt mindre end den, der fås ved at bruge kerneboret med den nominelle diameter på 162 mm. Du skal nu centrere rørene i deres huller og derefter isolere og tætne rørenes perimeter med polyuretanskum, så der ikke siver luft og fugt ind. På indervæggen kan du dække tætningen rundt om rørene til med puds. 2.6 MONTERING AF GITRENE (P7, P8, P9, P10) Følg nedenstående fremgangsmåde, når du skal montere de to ydergitre: Sæt dig ind i, hvordan du sætter gitteret på røret, før du påbegynder monteringen af anlægget. Indfør snorene gennem gittermidten. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på indersiden. Luftindsugningsrøret har det største hul, og gitteret passer derfor på ydersiden af luftindsugningsrøret. Indfør den medfølgende snor i hullet. Fold ydergitteret på midten, og hold i snoren med den ledige hånd. Før armen ind i røret med snoren i hånden, og før den hele vejen igennem til ydersiden. Lad nu gitteret folde sig ud, og træk snoren mod dig. Det ene gitter passer på rørets yderside, det andet passer på rørets inderside. Med en lille smule tålmodighed og lirken kommer de to gitre til at passe over rørenderne. Tag fat i snoren, før fingrene ind mellem ribberne, og træk gitteret i retning mod dig selv, indtil det sidder rigtigt i røret. Sørg for, at ribberne vender lodret. Hvis ydergitteret sidder, så det kan nås, anbefales det at fastgøre det til væggen med søm og skruer med en diameter på 6 mm, så det ikke kan fjernes. Stram snoren, og sæt den fast i hakket på de indvendige flanger. 2.7 MONTERING AF AIRCONDITIONANLÆGGET PÅ BESLAG (P11, P12) Når du igen har kontrolleret, at monteringsbeslaget er forsvarligt fastgjort på væggen, og at alle

9 nødvendige forberedelser til elektrisk tilslutning og kondensafløb (efter behov) er foretaget, skal du fastgøre airconditionanlægget i beslaget. Løft det op ved at holde under bunden i siderne. Vip airconditionanlægget en smule fremad for at gøre det nemmere at sætte det fast på beslaget. Airconditionanlægget kan nu skubbes godt ind mod væggen. Kontrollér omhyggeligt monteringen for at sikre, at det isolerende bagpanel slutter tæt ind mod væggen, at der ikke er revner bag på airconditionanlægget, og at de to plastikhalvcirkler på bagsiden af airconditionanlægget sidder inde i de to plastikrør, der er monteret i væggen. Airconditionanlægget må ikke monteres i vaskerier eller vaskerum. Placer airconditionanlægget, så der er adgang til stikket. Airconditionanlægget skal monteres i overensstemmelse med gældende lovgivning om elektriske installationer. 3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 BESKRIVELSE AF LCD-IKONER Ikoner Betydning Ikoner Betydning Auto Køling TØR Timer fra Blæser Timer til Blæserhastighed Luftretning Opvarmning Ur Dvale Ikke i brug

10 3.2 FJERNBETJENINGSFUNKTIONER MODE (TILSTAND): Denne knap indstiller airconditionanlæggets driftstilstand TÆND/SLUK: Denne knap tænder eller slukker airconditionanlægget OP: Denne knap øger temperaturen og tidsintervallet NED: Denne knap sænker temperaturen og tidsintervallet BLÆSERHASTIGHED: Denne knap indstiller blæserens hastighed TIMER TIL: Denne knap indstiller tidspunktet for start af airconditionanlægget TIMER FRA: Denne knap indstiller tidspunktet for slukning af airconditionanlægget UR: Denne knap indstiller uret DREJNING AF SPJÆLD: Denne knap indstiller luftstrømmens retning DVALE: Denne knap justerer automatisk den indstillede temperatur efter døgnet NULSTILLING EKSTRAKNAP: Under udvikling 3.3 Opvarmningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden ud fra forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

11 3.4 Afkølingstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til opvarmning " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.5 Affugtningstilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til affugtning " ". Airconditionanlægget kører nu i affugtningstilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Knappen BLÆSERHASTIGHED " " er deaktiveret, indendørs blæserhastighed er altid lav i affugtningstilstand " ". Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen.

12 3.6 Blæsertilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til blæser " ". Airconditionanlægget kører nu i blæsertilstanden. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.7 Dvaletilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND, og indstil tilstanden til afkøling/" " opvarmning " " (varmepumpe)/automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu den indstillede tilstand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen DVALE " ". Dette ikon vises på displayet, og dvalefunktionen indstilles. Tryk på knappen igen for at annullere dvalefunktionen. Hvis dvalefunktionen er aktiveret, er blæserhastigheden langsom i lav hastighed.

13 3.8 Automatisk tilstand Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. Tryk på knappen TILSTAND " ", og indstil tilstanden til automatisk " ". Airconditionanlægget kører nu i opvarmningstilstanden. (Jf. "nøddrift"). Alt efter forskellen mellem temperaturen i lokalet og den indstillede temperatur vælges driftstilstanden automatisk (afkøling, opvarmning, blæser, affugtning). Temperaturindstillingsknappen OP " " og NED " " er deaktiveret. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at slukke airconditionanlægget. Næste gang du trykker på denne knap, kører airconditionanlægget i denne tilstand ud fra hukommelsen. 3.9 Funktionen Timer fra Indstilling Tryk på knappen TÆND/SLUK " " for at tænde airconditionanlægget. Det kører nu i hukommelsestilstand. ", og indstil den ønskede driftstil- Tryk på knappen TILSTAND " stand. Tryk på knappen OP " " eller NED " " for at justere temperaturen op eller ned. Tryk på knappen BLÆSERHASTIGHED " " for at indstille blæserhastigheden. " " er lav hastighed, " " er middelhastighed, " " er høj hastighed, og " " (blinker) er automatisk indstillet hastighed. Ved indstilling af automatisk hastighed reguleres hastigheden på grundlag af forskellen mellem stuetemperaturen og den indstillede temperatur. Tryk på knappen TIMER FRA " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal slukkes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Når tidspunktet nås, slukkes airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på knappen igen, før airconditionanlægget slukkes, annulleres indstillingen af timeren.

14 3.10 Timer on function Sequence of the operations Airconditionanlægget er slukket. Tryk på knappen TIMER TIL " ", og indstil det tidspunkt, hvor airconditionanlægget skal tændes. Tryk på knappen " ", hver gang du vil øge indstillingen med 1 time, og tryk på knappen " ", hver gang du vil øge tiden med 10 minutter. Indstil den ønskede driftstilstand, temperatur, blæserhastighed m.m. Når det indstillede tidspunkt nås, starter airconditionanlægget automatisk. Hvis du trykker på TIMER TIL igen, annulleres indstillingen af timeren Friskluftssystem Åben position Friskluftssystem Lukket position Tryk her for at lukke Når friskluftssystemet er åbent, udskifter airconditionanlægget automatisk luften i lokalet. På denne måde ledes ny, ren og frisk luft ind i lokalet. Du kan åbne eller lukke friskluftssystemet på et hvilket som helst tidspunkt. Når friskluftssystemet er lukket, har airconditionanlægget højere ydeevne, og det anbefales derfor at holde friskluftssystemet lukket og kun åbne det nogle få minutter om dagen Isætning og udskiftning af batterierne - Åbn batteridækslet, tryk på krogen, og løft det forsigtigt op. - Isæt batterierne (AAA, 2 stk.). Den positive pol skal vende, så den passer til markeringen på plastikoverfladen. - Sæt batteridækslet på igen. - Funktionstjek: Hvis der ikke vises nogen ikoner, når du trykker på TÆND/SLUK -knappen, skal du vende batterierne om.

15 3.13 VEDLIGEHOLDELSE (P15, P16, P17, P18) RENGØRING AF FILTRE: Filtrene skal rengøres regelmæssigt for at sikre, at airconditionanlægget kører effektivt. Rengør filtrene hver anden uge. Sådan gør du: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Træk filterindsatsen (P15) ud i pilens retning. Drej grebet som vist på billede P17 for at løsne de to filtre. Vask filterne i koldt vand, og genmonter dem på samme måde, når de er helt tørre. VIGTIGT! Brug ikke airconditionanlægget uden filtre, da dette kan medføre alvorlig skade på anlægget. UDVENDIG RENGØRING: Kobl airconditionanlægget fra strømforsyningen. Tør de udvendige flader af med en fugtig klud. Brug ikke en klud med ru overflade og/eller opløsningsmidler, da dette kan beskadige overfladen. Kluden eller svampen må ikke være alt for våd, da indtrængende vand kan beskadige airconditionanlægget og udgøre en sikkerhedsrisiko PROBLEMLØSNING MULIGE ÅRSAGER TIL PROBLEMER Airconditionanlægget virker ikke. Airconditionanlægget køler ikke lokalet Der lugter mærkeligt i lokalet. Der drypper vand fra airconditionanlægget. Fjernbetjeningen virker ikke. Airconditionanlægget virker ikke i 3 minutter, når det tændes. MULIGE LØSNINGER 1. Timeren er indstillet forkert/tjek den. 2. Der er problemer med strømforsyningen/tilkald service. 3. Filteret kan være snavset/rengør det. 4. Rumtemperaturen er for høj/vent indtil temperaturen falder igen. 5. Temperaturen er ikke indstillet korrekt/tjek indstillingen. 6. Gitrene kan være tildækket/tjek dem, og fjern eventuelle blokeringer. Fugt i lokalet afgives fra vægge, tæpper, møbler eller lignende. Airconditionanlægget er monteret forkert. Afløbsrøret er tilsluttet forkert. Batterierne er brugt op. Batterierne er isat forkert i fjernbetjeningen. Beskyttelse af airconditionanlægget. Vent i 3 minutter, og start airconditionanlægget igen. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. Airconditionanlægget må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysisk eller psykisk handicap, personer med nedsat føleevne eller personer med manglende erfaring eller viden, medmindre det sker under opsyn eller efter vejledning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget.

16 3.15 GARANTIBETINGELSER Airconditionanlægget leveres med 2 års garanti, med virkning fra købsdatoen. Alle materialeog produktionsfejl repareres, eller anlægget udskiftes, uden omkostninger inden for denne periode. Der gælder følgende betingelser: 1. Vi afviser udtrykkeligt alle øvrige erstatningskrav, herunder krav om erstatning for indirekte skader. 2. Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medfører ikke en forlængelse af garantiperoioden. 3. Garantien bortfalder, hvis der er fortaget ændringer af anlægget, hvis der monteret ikkeoriginale dele, eller hvis der er udført reparation af tredjemand. 4. Komponenter, der er udsat for normal slitage, f.eks. filteret, er ikke dækket af garantien. 5. Garantien er kun gyldig, hvis du kan fremvise den originale, daterede købsfaktura, og hvis der ikke er foretaget ændringer af anlægget. 6. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 7. Omkostninger og risiko ved transport af airconditionanlægget eller dets dele bæres altid af køberen. 8. Skader, der er opstået som følge af, at der ikke har været anvendt et egnet Zibro-filter, er ikke dækket af garantien. 9. Tab og/eller lækage af kølemiddel som følge af inkompetent montering eller demontering af enhederne er ikke dækket af garantien. For at undgå unødvendige omkostninger anbefaler vi, at du altid konsulterer brugsanvisningen, før du tager anlægget i brug. Send airconditionanlægget til reparation hos forhandleren, hvis du ikke finder løsningen på dit problem i denne brugsanvisning.

17 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_awdh124_1

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 5 3 FIN 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Læs mere

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 11 - DX 118 5 3 FIN 4 > u 1 : = TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SRE 152 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

SRE 152 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING SRE 5 TC 5 4 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 4 5 Kære kunde Hjertelig til lykke med anskaffelsen af Deres

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC 2 FIN 4 u = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2 22 42 2 82 102 Kære kunde, Tillykke med købet af Appliance-airconditionanlægget.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

SRE 170 TC MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

SRE 170 TC MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING SRE 70 TC 3 5 4 > : MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJI OBSŁUGI 3 4 5 7 3 PAGE PLIANTE FALTBLATT

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

S 1225 - S 1233 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

S 1225 - S 1233 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL S 1225 - S 1233 2 5 3 FIN 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 2 82 102 Kære kunde, Tillykke med købet af Zibro-airconditionanlægget.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

R 25x-TC* 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 25x-TC* 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 5x-TC* 5 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 8 50 7 Kære kunde Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere