Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010"

Transkript

1 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500

2 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning.. - formålet med kvalitetsstandarder - overordnede mål og værdier 3 2. Hvad gives der hjælp til 4 3. Hvad indgår i vurderingen af den hjælp der kan tilbydes Fleksibel hjemmehjælp Hvad koster hjælpen Akut behov for hjælp Borgerens valgmulighed og tidsfrister 5 8. Klage og ankemulighed Krav og forventninger til medarbejderne Krav og forventninger til borgeren Tidsfrister for visitation og levering af ydelser Kvalitetsmål og kvalitetssikring Opfølgning og udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder Ydelsernes lovgrundlag, formål og omfang 14.1 Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb Personlig hjælp og pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 2 af 17

3 1. Indledning Dette materiale indeholder Norddjurs kommunes kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er fastlagt af kommunalbestyrelsen. Formålet med kvalitetsstandarderne At styrke kvaliteten af de kommunale opgaver og skabe en større gennemsigtighed på området for politikere, borgere og medarbejdere. Kvalitetsstandarderne er et politisk, økonomisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af de politiske målsætninger for ældreområdet og kvalitetsstandarder fastlægger kommunens serviceniveau for hjælp til borgerne. Administrativt, fordi standarderne er et arbejdsredskab for visitatorerne og de kommunale og private leverandører. Overordnede mål og værdier I Norddjurs Kommune gives hjælpen, så selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares, og der skabes mulighed for at deltage i fællesskaber udenfor hjemmet. Det betyder, at Norddjurs Kommune vil: tilbyde samvær, aktiviteter og træning i nærområdet, yde individuel og fleksibel hjælp i tæt samarbejde med borgeren, de pårørende og frivillige. sikre bevarelse af færdigheder og evne til at mestre livet ved at hjælpen har et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Ved udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne er det tilstræbt, at de i forhold til arbejdets udførelse er mere beskrivende, da der på sigt i højere grad arbejdes mod værdibaserede kvalitetsstandarder. Der lægges op til, at den enkelte medarbejder kan planlægge og afvikle opgaven i en tæt dialog med borgeren, med udgangspunkt i borgerens behov og kommunens kvalitetsstandarder. Hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen sigter mod, at borgeren i størst muligt omfang bevarer sine resurser og genvinder tabte færdigheder. Ydelsen udføres i samarbejde med borgeren og sigter mod at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 3 af 17

4 2. Hvad gives der hjælp til Omfanget af de enkelte ydelser og hvem der kan modtage hjælpen, fremgår sidst i materialet. Der gives hjælp til : praktiske opgaver: Rengøring, tøjvask og planlægning/bestilling af indkøb personlig hjælp og pleje ernæring madservice vedligholde og udvikle daglige færdigheder nødkald/ tryghedsalarmer Borgerne kan få personlig hjælp og pleje hele døgnet. Hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask gives som udgangspunkt kun på hverdage i dagtimerne. 3. Hvad indgår i vurderingen af den hjælp der kan tilbydes Der tages udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Vurderingen laves i samarbejde med borgeren. Udover at afhjælpe med konkrete behov, har hjælpen også et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. I vurderingen af, hvilke ydelser der kan bevilges, indgår: Hvad borgeren selv kan varetage Om der er andre personer i borgerens omgivelser der kan hjælpe Hvad borgeren selv kan klare med støtte fra personale Norddjurs kommunes kvalitetsstandarder Visitator laver en skriftlig afgørelse, når pågældende har vurderet behovet for hjælp. 4. Fleksibel hjemmehjælp Borgeren har i særlige tilfælde mulighed for, at vælge en anden ydelse end den der er truffet afgørelse om. Ydelsen skal holdes indenfor samme omfang, som den tildelte hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at der er tildelt begge ydelsesformer. Bytte af ydelser foregår i samarbejde med hjælperen. Det er hjælperen, der afgør om det er fagligt forsvarligt at bytte ydelsen. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 4 af 17

5 5. Hvad koster hjælpen Hjemmehjælp: Er der behov for midlertidig hjælp, kan der blive tale om en egenbetaling. Betalingen afhænger af husstandens samlede indtægt. Varig hjemmehjælp er gratis. Madservice: Kommunalbestyrelsen fastsætter prisen for levering af mad. Nødkald: Fastnets telefon Eventuel anskaffelse af forlængerledning Den daglige drift af nødkaldet ved opkald Ekstra husnøgle til nøgleboxen Erstatning af eventuel bortkommende dele af nødkald 6. Akut behov for hjælp Ved akut behov for hjælp kontaktes hjemmeplejen på telefon: Hjemmepleje øst (gammel Grenaa kommune) : Hjemmepleje vest (gammel Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald kommune): Borgerens valgmuligheder Borgeren har mulighed for at vælge mellem leverandører der er godkendt af Norddjurs kommune. Derudover kan ydelserne til praktisk hjælp og personlig pleje leveres af en af borgeren udpeget person. Denne person skal som minimum være bekendt med kommunens målsætning, kvalitetsstandarder og afgørelsen hos den enkelte borger. Personen skal have fået den fornødne oplæring til opgaverne. Norddjurs kommune skal godkende og ansætte personen. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 5 af 17

6 8. Klage og ankemulighed Den konkrete klageadgang fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse. Er borgeren i tvivl om klage og ankemulighed, kan borgeren kontakte visitatoren. Er borgeren ikke tilfreds med den afgørelse der er truffet om hjælp, opfordres borgeren til at kontakte visitator. Er borgeren ikke tilfreds med den måde ydelsen gives på, opfordres borgeren til at henvende sig til leverandøren eller til visitatoren. 9. Krav og forventninger til medarbejderne Hjælpen leveres af medarbejdere der har en social- og sundhedsuddannelse. Hvem der udfører opgaven hos den enkelte borger, afhænger af borgerens helbredstilstand. Derfor er den faglige baggrund og erfaring afgørende. Det tilstræbes, at der kommer så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt. Ydelsen kan i kortere perioder leveres af medarbejdere der ikke har en social- og sundhedsuddannelse. Medarbejderen skal som minimum være bekendt med kommunens målsætning, kvalitetsstandarder og afgørelsen hos den enkelte borger. Derudover skal medarbejderen have modtaget den fornødne oplæring i opgaverne. Medarbejderen har pligt til at melde tilbage til visitatoren, hvis behovet for hjælp ændrer sig. Medarbejderen skal tage afsæt i formålet med ydelsen og inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af hjælpen. Ligeledes skal medarbejderen i udførelsen og tilrettelæggelsen af hjælpen, tænke sundhedsfremmende og forebyggende aspekter ind. Medarbejderen skal kunne legitimere sig. 10. Krav og forventninger til borgeren Norddjurs kommune forventer, at borgeren går ind i et konstruktivt samarbejde med medarbejderen. Loven siger, at arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at personalet kan udføre hjælpen sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering, der sikrer at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Det kan betyde, at kommunen bevilger hjælpemidler, så hjælpen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt for såvel borger som medarbejder. Borgeren skal stille de arbejdsredskaber til rådighed, som der normalt er i alle hjem. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 6 af 17

7 Norddjurs kommune er røgfri, og borgerens hjem skal derfor være røgfrit, når medarbejderen er tilstede. 11. Tidsfrister for visitation og levering af hjælp Tidsfrister for visitation Daglig personlig pleje Øvrige ydelser Skriftlig afgørelse og klagevejledning Iværksætter visitator på hverdage indenfor 24 timer Borgeren kontaktes indenfor 3 hverdage efter, at visitator har modtaget henvendelsen Skal være borgeren i hænde senest 14 dage efter besøg af visitator Tidsfrister for opstart af hjælp Praktiske opgaver Daglig personlig pleje og hjælp til ernæring Madservice Nødkald Iværksættes indenfor 14 dage efter besøg af visitator Iværksættes straks Iværksættes snarest muligt og senest indenfor 1 uge Nødkald installeres senest 5 hverdage efter bevilling Tidsfrister for leveret hjælp Praktisk og personlig hjælp Praktisk hjælp og vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Tidspunkt for levering af hjælp aftales med leverandøren. Kommer hjælpen mere end 1 time før eller 1 time senere, skal borgeren kontaktes Ydelsen leveres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage Madservice Varm mad leveres i tidsrummet kl Kølevaccummad leveres èn gang ugentligt efter nærmere aftale. Nødkald Nødkald besvares straks. Nødkald er ikke et akutberedskab. Som udgangspunkt kan borgeren forvente, at modtage hjælp en ½ time efter opkald Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 7 af 17

8 12. Kvalitetsmål og kvalitetssikring Kvalitetsmål Det er kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved: - at visitation til hjælpen sker i et tæt samarbejde med borgeren og altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering - at leverance og udførelse af hjælpen efterlever tidsfrister for visitation og den ydede hjælp - at krav og forventninger til medarbejderne overholdes Hjælpen må flyttes, men ikke aflyses. Flytter leverandøren hjælpen til en anden dag, må det højst gøres 2 gange i kvartalet. Aflyser borgeren selv hjælpen, vil borgeren normalt ikke kunne tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. Skal borgeren til læge eller lignende, tilstræber leverandøren at flytte hjælpen til et andet tidspunkt. Ved længerevarende fravær, så som indlæggelse på sygehus, ydes der ikke erstatningshjælp. Kvalitetssikring Visitationsenheden laver stikprøvekontrol i forhold til tidsfrister for visitering og leveret hjælp. Levering og udførelse: - visitator følger op på kvaliteten af den leverede hjælp ved hver revurdering. - Visitator følger op på om hjælpen lever op til formålet ved hver revurdering Derudover holdes der kvartalsvis dialogmøder mellem visitationsenheden og leverandørerne. 13. Opfølgning og udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder Kvalitetsstanderne skal revurderes 1 gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurdering eller udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder. Forpligtigelsen til at udarbejde kvalitetsstandarder omfatter også opfølgning på de fastsatte kvalitetsmål. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 8 af 17

9 14. Ydelsernes lovgrundlag, formål og omfang 14.1 Praktisk opgaver rengøring, tøjvask og indkøb KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 2. Hvad dækker 3. Hvad er formålet med Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. At hjælpe eller støtte borgeren, samt udføre de praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke selv kan udføre. De praktiske opgaver løses i samarbejde med borgeren, med udgangspunkt i borgerens behov, og kommunens kvalitetsstandarder. Hjælp og støtte sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de praktiske opgaver. Ydelsen kan derfor have en vejledende funktion. Ved tildelingen af hjælpen tages udgangspunkt i: hvad borgeren selv kan gøre om der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, som kan hjælpe med at udføre opgaverne hvad borgeren selv kan gøre med støtte fra personalet hvad personalet skal gøre Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 9 af 17

10 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i Praktiske opgaver omfatter: Rengøring: daglige opholdsrum soveværelse køkken entre / bryggers toilet/bad trapper og gangareal, der forbinder rummene Ydelsen kan omfatte: støvsugning gulvvask aftørring blomstervanding renholdelse af hjælpemidler skift af sengelinned vask af trappeopgang, for/bagtrappe m.m. efter ejendommens gældende regler Tøjvask: vask af tøj i maskine i hjemmet eller på fællesvaskeri. ophængning af tøj eller tørretumbling nedtagning og sammenlægning af tøj håndvask af støttestrømper og nylonstrømper Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads 5. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i Som udgangspunkt kan alle opgaver løses af hjælperen, da der er mulighed for at benytte sig af tilbuddet om fleksibel hjemmehjælp. Der vil dog altid blive udfærdiget en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV) af leverandøren. Denne kan i nogle tilfælde sætte begrænsninger for muligheden for at bytte ydelser. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 10 af 17

11 6. Ydelsens omfang? Praktisk bistand udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage Rengøring : Tilbydes som udgangspunkt 1 gang hver 3. uge. Borgere som har et særligt behov for ekstra rengøring, kan tilbydes hjælp til rengøring hver 14. dag eller hver uge, når der er særlige sundhedsmæssige omstændigheder, der gør det nødvendigt. Eksempelvis borgere som er svært lungesyge, svagtseende, borgere med svære incontinens problemer, eller hos borgere som har svært ved at strukturere dagligdagen Tøjvask : Tilbydes som udgangspunkt 1 gang ugentlig Indkøb : Tilbydes som udgangspunkt 1 gang ugentlig 7. Hvem kan modtage Visiterede borgere der af fysisk, psykisk og / eller sociale årsager midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at udføre de praktiske opgaver. Hjælp til rengøring ydes til borgere med særlige behov, Let rengøring som omfatter vask og støvsugning af gulve ydes kun i helt særlige situationer og ved særlige behov. 8. Hvem leverer Leverandører godkendt af Norddjurs Kommune 10. Hvad koster hjælpen for borgeren? Ved midlertidig hjælp og støtte opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Varig hjælp og støtte er gratis 11. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Det er kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved at: Visitationsenheden: borgeren kontaktes indenfor 3 hverdage efter, at visitator har modtaget henvendelsen, og borgeren er hjemme hjælpen bygger på en skriftlig afgørelse det tilstræbes, at den skriftlige afgørelse, og klagevejledning er borgeren i hænde senest 14 dage efter visitationsbesøget Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 11 af 17

12 hjælpen genvurderes ved ændring af behov, dog minimum 1 gang årligt ved besøg i hjemmet Leverance og udførelse: hjælp og støtte til praktisk bistand iværksættes snarest muligt og senest 14 dage efter visitationsbesøget hjælp og støtte aflyses ikke af leverandøren ønsker leverandøren flytning tilbydes erstatningsbesøg indenfor en uge. Det tilstræbes at flytning højst kan ske 2 gange i kvartalet. hvis hjælp og støtte flyttes af leverandøren tilstræbes det, at borgeren informeres senest dagen før hvis borgeren ønsker flytning begrundet i lægebesøg og lign., tilstræbes det, at der tilbydes erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage ved længerevarende fravær, så som indlæggelse, ydes der ikke erstatningsbesøg det tilstræbes, at der i videst muligt omfang tildeles én fast person/ hjælper, som udfører hjælpen. ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Overskrides dette informeres borgeren. visitator orienteres, hvis borgeren har et ændret behov for hjælp og støtte. hjælperen kan legitimere sig. 12. Hvordan følges op på kvalitetsmål? 13. Fleksibel hjemmehjælp Visitationsenheden: Der udarbejdes løbende statistik over sagsbehandlingstid m.v. Leverance og udførelse Visitator følger op på kvaliteten af den leverede hjælp ved hver revurdering. Der udarbejdes løbende registrering for afvigelser i leveringen. Borgeren har i særlige tilfælde mulighed for helt eller delvist at vælge en anden ydelse end den, der er truffet afgørelse om. Ydelsen skal holdes indenfor samme omfang, som den tildelte hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at der er tildelt begge ydelsesformer. Bytte af ydelser foregår i samarbejde med hjælperen. Det er hjælperen, der afgør om det er fagligt forsvarligt at bytte ydelsen. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 12 af 17

13 14.2 Personlig pleje Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service: 83, stk 1: Hvem kan modtage ydelsen Formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgere der af fysisk, psykisk og / eller sociale årsager har et midlertidigt eller varigt behov for personlig pleje At hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. sigter mod, at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage sin personlige pleje. Ydelsen kan derfor have en vejledende funktion. sigter mod at give hjælp og støtte til personlig hygiejne og pleje i det omfang borgeren ikke selv kan. ydelsen udføres i samarbejde med borgeren og sigter mod, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Personlig hjælp omfatter: daglig hygiejne bad/hårvask af/påklædning toiletbesøg hjælp til kropsbårne hjælpemidler hjælp til forflytning Andet: sengeredning og skift af sengelinned Bad/hårvask foregår som udgangspunkt i dagtimerne. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen Hårpleje udføres sædvanligvis af en frisør. Klipning af tånegle hvor forhold taler imod, f.eks hos borgere der har diabetes. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 13 af 17

14 14.3 Madservice Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk 1 Hvem kan modtage ydelsen Borgere - for hvem det vurderes at speciallavede diæter kan forebygge livsstilssygdomme, som f.eks. diabetes 2 Borgere, som skønnes at have brug/behov for en varieret og sund kost og som ikke selv er i stand til at tilberede eller organisere maden på anden vis. Borgere, hvor det skønnes, at madlavning er en stor arbejdsmæssig belastning. Borgere som er terminalt syge og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning omkring tilberedning af maden. Borgere, der efter udskrivelse fra sygehuset i en kortere periode ikke selv er i stand til at tilberede den varme mad. Formålet med ydelsen At borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede maden, får et ernæringsrigtigt kosttilbud. At sikre borgere, som er småtspisende eller har behov for diæt, en ernæringsrigtig kost. Hvilke aktiviteter kan indgå i Levering af færdiglavet mad i hjemmet normalkost diæter kost til småtspisende, ernæringsmætte menuer kost der tager hensyn til den enkelte borgers ernæringstilstand og funktioner, niveauer, herunder tyggefunktion, hvor madens konsistens er afgørende. Rådgivning om mad og drikke samt ernæringsmæssige spørgsmål. Tilbuddet om mad er i 2010 afhængigt af borgerens adresse, og hvilket tilbud borgeren tidligere har modtaget. Gammel Grenå og Nørre Djurs kommune: Varmholdig mad leveres dagligt. Gammel Rougsø og Sønderhald kommune : Kølevaccummad leveret 1 x ugentligt. Der kan gives kost- og ernæringsvejledning til borgeren på Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 14 af 17

15 dennes hjemadresse eller telefonisk. Instruktion i betjening af mikrobølgeovn og udlån af mikrobølgeovn Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen Opvarmning og/eller servering af middagsmaden 14.4 Ernæring Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk 1: Hvem kan modtage ydelsen Formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen Borgere der har behov for hjælp til anretning af og/eller indtagelse af mad og væske. At sikre at borgeren får dækket sit daglige ernærings- og væske behov. Hjælp og støtte sigter mod, at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage opgaver vedrørende ernæring. Ydelsen kan derfor have en vejledende funktion. Hjælp og støtte til: tilberedning af morgenmad, koldt hovedmåltid, samt mellemmåltider. opvarmning og anretning af mad. anretning af drikkevarer. indtagelse af mad og drikke. opbevaring og hygiejne omkring diverse madvarer. oprydning og opvask efter måltidet. Tilberedning af varmt hovedmåltid. Oprydning og opvask efter gæster. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 15 af 17

16 14.5 Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder. Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk 1: Hvem kan modtage ydelsen Formålet med ydelsen Borgere der har et fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsniveau, og som har et ekstraordinært behov for støtte til at fremme eller bevare daglige færdigheder. At borgeren fremmer eller bevarer sit funktionsniveau. At ydelsen målrettes mod at gøre borgeren uafhængighed af hjælp. Det vil sige at : borgeren kan vedligeholde sine funktioner længst muligt forebygge funktionstab borgeren genvinder tabte funktioner Ydelsen gives primært i forbindelse med andre opgaver i hjemmet. Hvilke aktiviteter kan indgå i Efter instruktion fra relevant fagpersonale : træning i daglige færdigheder i forbindelse med hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp hjælp og støtte til at strukturere hverdagen. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen Ydelsen omfatter ikke opgaver der kræver anden faglige kompetencer. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 16 af 17

17 14.6 Nødkald Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 112 Hvem kan modtage ydelsen Borgere med en kronisk varig lidelse som eksempelvis : - svær astma - svære hjerteproblemer - dårligt reguleret diabetes - hyppig faldtendens - hyppige angsttilfælde Formålet med ydelsen At give borgere med væsentlig nedsat funktionsevne mulighed for at tilkalde hjælp i akut opstået situationer. at borgere med væsentlig nedsat funktionsevne kan blive i egen bolig længst mulig Hvilke aktiviteter kan indgå i Etablering af nødkald Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Side 17 af 17

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald 12. september 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND Sundhed og Omsorg ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND LOV OM SOCIAL SERVICE 83, 84 OG 112 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard PLEJECENTRE Plejecentre Kvalitetsstandard Sundhed og Omsorg 2012 2013 Januar 2013 Norddjurs Kommune 1. Indledning...2 2. Oversigt plejeboliger...3 3. Ydelser...4 3.1 Tildeling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2011 4. december 2010 Norddjurs Kommune 1. Indledning...2 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...4 2.4 Demens...5

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Plejecentre

Kvalitetsstandarder. Plejecentre Kvalitetsstandarder Plejecentre Tildeling af hjælp - Lovgrundlag Serviceloven 83 I vurderingen af den hjælp der kan tilbydes tages der udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte beboers behov.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere