Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solo tv-lydsystem. Brugervejledning"

Transkript

1 Solo tv-lydsystem Brugervejledning

2 Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt... 8 Trin 3: Vælg den type lydkabel, der skal bruges... 9 Trin 4: Tilslut lydkablet til Solo-systemet Trin 5: Tilslut lydkablets anden ende til dit tv Trin 6: Anbring dit tv på Solo-systemet Trin 7: Kontroller dine tv-indstillinger Trin 8: Kontroller lyden Alternative tilslutninger ved opsætning Hvornår der skal bruges en alternativ tilslutning Tilslutning til lydudgang på kabelboks Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang Tilslutning af flere enheder til Solo-systemet Betjening Fjernbetjening Systemstatusindikator Sænkning af bassen Universalfjernbetjening (ekstraudstyr) Brug af fjernbetjening fra tredjepart Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Rengøring Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk

3 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. Alle Bose-produkter skal anvendes i overensstemmelse med lokale regler og statslige regler. Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Placer aldrig udstyret på et ustabilt underlag. Udstyret kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange personskader (især dem, der rammer børn) kan undgås ved at tage nogle enkle forholdsregler som f.eks.: Brug de kabinetter eller stativer, som anbefales af producenten af udstyret. Brug kun møbler, som uden problemer kan bære udstyret. Sørg for, at udstyret er placeret helt inde på det møbel, som det står på. Undgå at placere udstyret på høje møbler (for eksempel skabe eller reoler) uden at forankre både møblet og udstyret til en væg på en passende måde. Undgå at placere udstyret på stof eller andre materialer, som placeres mellem udstyret og det møbel, som udstyret står på. Fortæl børnene om, hvor farligt det er at klatre på møblerne for at nå udstyret eller knapperne på udstyret. Hvis du er i tvivl om, om du kan montere dit fjernsyn sikkert eller installere dette produkt, skal du kontakte en professionel installatør. ADVARSEL: Hvis børn får lov til at skubbe, trække i eller kravle på et fjernsyn, der er tilsluttet til dette udstyr, kan det vælte, hvilket kan medføre personskader eller dødsfald. Sikkerheden og stabiliteten kan øges ved at montere fjernsynet ved hjælp af en egnet anti-vippe enhed. Dansk - 3

4 Sikkerhedsinformation ADVARSEL: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. ADVARSEL: Opbevar fjernbetjeningens batteri utilgængeligt for børn. Hvis det håndteres forkert, kan der opstå brand eller kemiske brandsår. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Bortskaf brugte batterier omgående. Udskift kun med et batteri af den rigtige type og med det rigtige modelnummer. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Hvis batteriet udskiftes forkert, er der eksplosionsfare. Batteriet må kun udskiftes med et CR2032 eller DL volt litium batteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL). FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer af systemet eller tilbehør. Uautoriserede ændringer kan have negativ indvirkning på sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. Bemærkninger: Hvis netstikket eller apparatets tænd/sluk-knap anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet. Bortskaf brugte batterier korrekt i følge gældende lovgivning. Batterier må ikke brændes. Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X : Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Dansk

5 Sikkerhedsinformation Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt. BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Overholder de canadiske ICES-003 Klasse B-specifikationer. Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serie- og modelnummeret kan findes på det nederste panel. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. Dansk - 5

6 Indledning Tak Tak, fordi du har købt tv-lydsystemet Bose Solo til dit hjem. Det elegante, diskrete højttalersystem er designet til at passe under de fleste tv er med skærme op til 32" og mange tv er med skærme op til 42". Det giver en fremragende akustisk ydelse, som i høj grad vil forbedre din tv-oplevelse. Udpakning Pak forsigtigt kassen ud, og kontroller, at du har alle de dele, der ses her: Tv-lydsystemet Bose Solo Fjernbetjening Netledning (En netledning, som passer til dit område, medfølger) Optisk digitalt lydkabel Analogt stereolydkabel Koaksialt digitalt lydkabel Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger på den adresseliste, der ligger i æsken. Sørg for at gemme kassen og emballeringsmaterialet. Tilsammen udgør det den sikreste måde at transportere og opbevare produktet på. 6 - Dansk

7 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet A. Flyt dit tv, og drej det, så du kan se tilslutningspanelet. B. Placer Solo-systemet der, hvor du havde dit tv. A B Retningslinjer for placering: Bose Solo-systemet er designet til tv er, der ikke vejer mere end 18 kg, og som har en fod, der ikke er bredere end 508 mm eller dybere end 260 mm. Mange tv på 42" og de fleste på 32" og derunder opfylder disse krav. Tv ets fod skal placeres på midten af systemet og må ikke rage ud over nogle af kanterne. Hvis tv ets fod er for stor til at være oven på systemet, skal lydsystemet placeres et andet sted som f.eks. på en åben hylde under tv et. Sørg for at anbringe det i nærheden af dit tv, så lydkablet kan nå. Du kan også montere dit tv på væggen over systemet. Hvis du placerer lydsystemet i et skab eller på en hylde, skal du anbringe systemets forside så tæt som muligt på hyldens forreste kant for at opnå den optimale lydoplevelse. Bemærk: Hvis systemet placeres i et hjørne, i et skab eller på en hylde, kan systemlyden komme til at være kraftig eller få en rungende bas. Hvis du vil reducere bassen, kan du finde flere oplysninger under Sænkning af bassen på side 20. FORSIGTIG: ANBRING IKKE et tv af CRT-typen på dette system. Det er ikke beregnet til brug med denne type tv. Hvis tv ets fod rager ud over kanten af dette højttalersystem, er der større risiko for, at tv et vipper, hvilket kan medføre personskade. Hvis du placerer lydsystemet op ad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 2,5 cm mellem væggen og systemets bagside. Uanset hvordan du placerer produktet, skal du sørge for, at ventilationsåbningerne på bagpanelet ikke blokeres. Hvis dit tv leveres med en anti-vippe enhed, skal den installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner, og når tv et er placeret oven på systemet, skal tøjringsanordningen justeres i henhold til instruktionerne. Installation af en anti-vippe enhed anbefales ved brug af et tv med dette produkt. Hvis der ikke fulgte en anti-vippe enhed med dit tv, kan den købes hos de fleste detail-tv-forhandlere. Dansk - 7

8 Opsætning af systemet Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt A. Sæt den ene ende af netledningen i vekselstrømsindgangen. B. Sæt den anden ende ind i en tændt stikkontakt. Et øjeblik efter tilslutning af strøm udsender systemet to toner, hvilket betyder, at det er klar til brug. Vekselstrømsindgang V 50/60 Hz 50 W Bemærk: Bose anbefaler brug af sikkerhedsgodkendt overspændingsbeskyttelse til alt elektronisk udstyr. Spændingsvariationer og -spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. 8 - Dansk

9 Opsætning af systemet Trin 3: Vælg den type lydkabel, der skal bruges Bag på dit tv skal du kigge efter en af følgende lydudgange og finde kablet til den udgang, du vil bruge. Se udpakningsdiagrammet på side 6. Vælg kun én lydudgang Fjern hætte ELLER ELLER Optisk digital lyd En digital lydudgang, der overfører digitale data via et fiberoptisk kabel. Hvis det er muligt, skal dette stik bruges for at opnå den bedste lyd. Koaksial digital lydudgang En digital lydudgang, der overfører digitale data via et 75-ohm koaksialkabel. Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge et optisk output. Analog stereolyd Den mest almindelige type lydudgang, hvor venstre og højre kanal tilsluttes separat. Brug denne tilslutning, hvis det ikke er muligt at bruge digitale lydudgange. Tip: Hvis dit tv ikke har nogen lydudgange, kan du bruge lydudgangene på en anden enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks til dit tv, kan du forbinde lydudgange fra den enhed til Solo-systemet. Under Alternative tilslutninger ved opsætning på side 16 kan du finde andre måder at tilslutte Solo-tv-lydsystemet på. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Trin 4: Tilslut lydkablet til Solo-systemet Tip: Hvis du valgte et optisk digitalt lydkabel, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. A. Sæt den ene ende af det valgte lydkabel i det korrekte Audio IN-stik på Solosystemet. Solo-system Audio IN Foretag kun én tilslutning ELLER ELLER Fjern hætte B. Hvis du ønsker det, kan du lade kablet glide ind bag de indbyggede kabelclips. (Optisk kabel udelukkende vist som eksempel). Kabelclips Lydindgange 10 - Dansk

11 Opsætning af systemet Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel 1. Fjern beskyttelseshætten fra begge kablets ender. Fjern hætte 2. Hold det optiske kabels stik som vist. Placer stikket ud for det optiske tilslutningsstik, og sæt stikket forsigtigt i. Bemærk: Stikket har en låge med hængsler, som drejer væk, når stikket sættes i. Hængslet låge FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget. 3. Skub stikket solidt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik. Dansk - 11

12 Opsætning af systemet Trin 5: Tilslut lydkablets anden ende til dit tv A. Find Audio OUT-stikkene på dit tv. B. Sæt lydkablets anden ende i det korrekte Audio OUT-stik. FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk digitalt lydkabel, skal du sørge for at holde stikket i den korrekte retning for Audio OUT-stikket på dit tv. Du skal måske dreje stikket en anden vej, end du gjorde for Solo-systemet. Optisk lydkabel udelukkende vist som eksempel Tv-lydudgang 12 - Dansk

13 Trin 6: Anbring dit tv på Solo-systemet. Opsætning af systemet Anbring dit tv på Solo-systemet, idet du sørger for, at tv ets fod er placeret midt på systemet. Se Retningslinjer for placering: på side 7. FORSIGTIG: Sørg for at placere tv ets fod på midten af dette produkt. FORSIGTIG: ANBRING IKKE et tv af CRT-typen på dette system. Det er ikke beregnet til brug med denne type tv. Hvis tv ets fod rager ud over kanten af dette højttalersystem, er der større risiko for, at tv et vipper, hvilket kan medføre personskade. Hvis du placerer lydsystemet op ad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 2,5 cm mellem væggen og systemets bagside. Hvis dit tv leveres med en anti-vippe enhed, skal den installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner, og når tv et er placeret oven på systemet, skal tøjringsanordningen justeres i henhold til instruktionerne. Installation af en anti-vippe enhed anbefales ved brug af et tv med dette produkt. Hvis der ikke fulgte en anti-vippe enhed med dit tv, kan den købes hos de fleste detail-tv-forhandlere. Dansk - 13

14 Opsætning af systemet Trin 7: Kontroller dine tv-indstillinger For at du kan få fuldt udbytte af at høre fjernsynets lyd via Solo-tv-lydsystemet, bør de indbyggede højttalere i dit tv være slukket. Du skal også sørge for, at lydindstillingerne ikke undertrykker lydudgangssignalet. Bemærk: Læs brugervejledningen til dit tv, hvis du har brug for hjælp til at bruge tv-menuerne og ændre tv ets indstillinger. Producenter stiller normalt brugervejledninger til rådighed på deres websteder. A. Tænd dit tv. B. Gå til tv-menuen, og vælg Audio, Lyd eller Højttalerindstillinger. C. Find det menupunkt, der giver dig mulighed for at slukke tv ets højttalere. Dette menupunkt kan hedde Højttalere til/fra eller noget i samme stil. Hvis der ikke er nogen indstilling til deaktivering af tv ets højttalere, skal du indstille tv ets lydstyrke, så den er så lav som muligt. D. Hvis du beslutter at bruge enten en optisk eller koaksial digital lydudgang, skal du finde et menupunkt i lydindstillingerne, der kan påvirke digitale lydudgange. Du skal muligvis vælge den digitale udgang, du vil bruge. E. Find en indstilling, der vælger typen af lydudgang, f.eks. Stereo eller 5.1 Channel Audio-udgang. Du skal muligvis vælge en sådan indstilling for at aktivere lydudgangen Dansk

15 Trin 8: Kontroller lyden Opsætning af systemet A. Tryk på tænd/sluk-knappen på Solo-systemets fjernbetjening. Kontroller, at systemstatusindikatoren lyser grønt. Systemstatusindikator B. Kontroller, at fjernsynet er tændt. C. Kontroller, om lyden kommer fra Solo-systemets højttalere. Tip: Kontroller, at tv ets højttalere er slået fra, ved at trykke på mute-knappen på Solo-systemets fjernbetjening, og kontroller, at der ikke kommer nogen lyd fra tv et. Systemstatusindikatoren på frontpanelet blinker grønt, når lyden er slået fra på systemet. Bemærk: Afhængigt af, hvor du placerede dit Solo-system, og det program, der afspilles i øjeblikket, vil du muligvis bemærke, at lyden er for kraftig eller har en rungende bas. Hvis du vil reducere mængden af bas i lyden, kan du finde flere oplysninger under Sænkning af bassen på side 20. Hvis der ikke kommer lyd fra Solo-højttalersystemet: Sørg for, at Solo-systemet er tændt. Systemstatusindikatoren (side 19) på frontpanelet skal lyse grønt. Brug Solo-systemets fjernbetjening til at øge lydstyrken. Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. Hvis du bruger et optisk digitalt kabel, skal du kontrollere, at det er anbragt korrekt. Se Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Hvis der stadig ikke kommer nogen lyd, når du har kontrolleret kabelinstallationen, skal du prøve en anden type lydtilslutning. Under Alternative tilslutninger ved opsætning på side 16 kan du finde andre måder at tilslutte Solo-systemet på. Dansk - 15

16 Alternative tilslutninger ved opsætning Hvornår der skal bruges en alternativ tilslutning Muligvis opdager du, at dit tv ikke har lydudgange, eller dit tv ikke sender lyd til Solo-systemet, når du har tilsluttet en af dets lydudgange til Solo-systemet. Hvis du har problemer med at få lyd fra Solo-systemet, når det er direkte forbundet med dit tv, kan en af disse alternative tilslutningsmuligheder måske hjælpe. Hvis dit tv ikke har et lydudgangsstik eller ikke sender lyd til Solo-systemet, kan du finde flere oplysninger under Tilslutning til lydudgang på kabelboks herunder eller Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang på side 17. Hvis der ikke kommer lyd fra en dvd-afspiller, som er tilsluttet til dit tv, kan du finde flere oplysninger under Tilslutning af flere enheder til Solo-systemet på side 18. Tilslutning til lydudgang på kabelboks I stedet for at tilslutte dit tv til systemet kan du tilslutte en af lydudgangene på kabelboksen til Solo-systemet. Sørg for kun at bruge én lydtilslutning. FORSIGTIG: Hvis du vælger at lave en optisk digital kabeltilslutning, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Fjern hætte Foretag kun én tilslutning ELLER ELLER Audio OUT Kabel-tv modtager Audio IN Solo-system 16 - Dansk

17 Alternative tilslutninger ved opsætning Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, kan du tilslutte denne lydudgang til Solosystemet ved hjælp af et Dual RCA to 3,5 mm stereokabel. Når du har lavet denne tilslutning, skal du skrue tv ets lydstyrke op til tæt på maksimum og justere lydstyrken med Solo-systemets fjernbetjening. Audio OUT Tv-hovedtelefonstik eller anden variabel lydudgang Denne tilslutning kræver et Dual RCA to 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). Audio IN Solo-system Dansk - 17

18 Alternative tilslutninger ved opsætning Tilslutning af flere enheder til Solosystemet Hvis du har en enhed som f.eks. en dvd-afspiller tilsluttet til dit tv, vil du måske opdage, at dit tv ikke sender lyd fra dvd-afspilleren til lydudgangen på dit tv. Solosystemet tilbyder en løsning på dette problem. Du kan tilslutte op til tre enheder til Solo-systemet med en forskellig type lydkabel for hver. Figuren herunder viser en kabelboks og en dvd-afspiller, der er tilsluttet til Solo-systemet. Bemærk: Denne alternative tilslutningsplan fungerer muligvis ikke med det udstyr, du har, fordi nogle enheder som f.eks. kabel-/satellitbokse altid er tændt. Når der er tilsluttet flere enheder til Solo-systemet, skal du kun tænde den enhed, du vil bruge, og slukke de andre. FORSIGTIG: Hvis du vælger at lave en optisk digital kabeltilslutning, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Audio OUT Kabel-tv modtager Audio OUT Dvd-afspiller Audio IN Solo-system 18 - Dansk

19 Fjernbetjening Solo-tv-lydsystemet betjenes nemt ved hjælp af den lille fjernbetjening. Ret fjernbetjeningen mod systemets forside, og tryk på knapperne. Betjening Tænder eller slukker lydsystemet Øger (+) systemets lydstyrke Reducerer (-) systemets lydstyrke Slår systemets lyd til eller fra Systemstatusindikator Systemstatusindikatoren viser, om systemet er tændt, og den giver dig en systemstatus under brug. Systemstatusindikator Systemstatus: Fra...Systemet er slukket (standby) Lyser grønt konstant...det er tændt Blinker hurtigt grønt...systemets lyd er slået fra Blinker meget hurtigt grønt...lydstyrken justeres Lyser gult konstant...reduceret bas-indstilling Lyser rødt konstant...systemfejl ring til Boses kundeservice Dansk - 19

20 Betjening Sænkning af bassen Afhængigt af dit Solo-systems placering og af det program, der afspilles i øjeblikket, kan det ske, at lyden har mere bas, end du bryder dig om. Sådan vælger du den reducerede basindstilling 1. Ret fjernbetjeningen mod systemet. 2. Tryk på Mute-knappen, indtil følgende sker: Systemet slår lyden fra, afspiller tre faldendetoner og statusindikatoren blinker (side 19) gult tre gange. Lyden vender tilbage, og statusindikatoren lyser gult konstant. 3. Slip Mute-knappen. Sådan skifter du tilbage til den normale basindstilling 1. Ret fjernbetjeningen mod systemet. 2. Tryk på Mute-knappen, indtil følgende sker: Systemet slår lyden fra, afspiller tre stigendetoner og statusindikatoren blinker (side 19) grønt tre gange. Lyden vender tilbage, og statusindikatoren lyser grønt konstant. 3. Slip Mute-knappen. Universalfjernbetjening (ekstraudstyr) En universalfjernbetjening kan fås fra Bose, som kan betjene dette system og programmeres til at kontrollere dit tv og andre tilsluttede komponenter. Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger. Se kontaktlisten, der ligger i kassen. Brug af fjernbetjening fra tredjepart En tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til en set-topboks kan programmeres til at kontrollere dit Solo-system. Følg instruktionerne for programmering af fjernbetjeningen til at kontrollere et tv i brugervejledningen til fjernbetjeningen til set-topboksen. Når du skal indtaste en enhedskode, står der i brugervejledningen til kabelfjernbetjeningen, hvad du skal indtaste for et Bose-system. Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, bør den kontrollere de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken Dansk

21 Fejlfinding Pleje og vedligeholdelse Problem Tv ets fod er for stor til at være på systemet Systemet vil ikke tænde Ingen lyd Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke Lyden er for kraftig, for meget bas Lyden er forvrænget Der kommer lyd fra tv et Systemstatusindikatoren er rød. Gør følgende Anbring lydsystemet et andet sted f.eks. på en åben hylde under tv et. Hvis det er muligt, kan du montere dit tv på væggen over lydsystemet. Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet ved begge ender. Kontroller, at netledningen er tilsluttet en tændt stikkontakt. Hvis stikkontakten betjenes med en kontakt, skal du kontrollere, at kontakten er i tændt-positionen, eller du kan afprøve stikkontakten ved at tilslutte en lampe. Nulstil systemet: Tag netledningen ud i mindst et minut. Sæt netledningen i igen, og hør, om systemet udsender to toner, som bekræfter, at systemet er tilsluttet strøm. Kontroller, at lydsystemet er tændt, og at strømindikatoren lyser (konstant grønt). Sørg for, at lyden ikke er slået fra på lydsystemet. Forøg lydstyrken. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til lydsystemet og tv et. Kontroller, at tv et er tændt og indstillet til den korrekte indgang. Hvis du bruger et digitalt lydstik, skal du kontrollere, at den digitale lydudgang ikke er deaktiveret i dit tv. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til fjernsynet. Hvis det ikke er muligt at bruge et digitalt lydstik, skal du bruge en analog stereolydtilslutning. Hvis lydsystemet er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du sørge for, at tv ets interne højttalere er slukket, at der er skruet op for tv ets lydstyrke, og at tv ets lyd ikke er slået fra. Sluk alle enheder, der er tilsluttet Solo-systemet med undtagelse af den, du vil lytte til. Tjek, at batteriet er installeret korrekt, og om det skal udskiftes. Se Udskiftning af fjernbetjeningens batteri på side 22. Ret fjernbetjeningen mod lydsystemet, når du trykker på en knap. Kontroller, at systemstatusindikatoren på lydsystemet blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrke- eller mute-knap. Rediger basindstillingen for at reducere bassen. Se Sænkning af bassen på side 20. Flyt eller drej systemet. I nogle situationer producerer systemet muligvis mere bas. Se Retningslinjer for placering på side 7. Kontroller, at kabeltilslutningerne er fastgjort til Solo-systemet og tv et. Hvis lydsystemet er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du skrue ned for tv ets lydstyrke. Omgå tv et, og tilslut direkte til kilden ved hjælp af en af de alternative opsætningsmetoder (side 16). Sluk tv ets indbyggede højttalere. Juster tv ets lydstyrke. Systemfejl. Ring til Bose Kundeservice. Dansk - 21

22 Pleje og vedligeholdelse Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Når fjernbetjeningen holder op med at virke, eller hvis fjernbetjeningens rækkevidde forringes, er det på tide at skifte fjernbetjeningens batteri. ADVARSEL: Hold batteriet (eller batterierne) væk fra børn. Det kan forårsage brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Bortskaf brugte batterier omgående. Udskift kun med et batteri af den rigtige type og med det rigtige modelnummer. 1. Ved hjælp af en mønt drejes batteridækslet en smule mod uret. 2. Fjern dækslet, og sæt et nyt batteri (CR2032 eller DL2032) i med den flade side opad, så plussymbolet (+) kan ses. 3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det med uret, så det låses på plads. Rengøring Du kan rengøre højttalerens overflade med en blød og tør klud. Brug ikke spray i nærheden af højttaleren. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske i åbningerne. Højttalerfronten kræver ingen særlig pleje, men du kan støvsuge den forsigtigt med en børstemund, hvis der er behov for det Dansk

23 Kundeservice Pleje og vedligeholdelse Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Boses kundeservice. Se den adresseliste, der følger med Solo-tv-lydsystemet. Kun i USA ring: Begrænset garanti Dit Bose Solo-tv-lydsystem er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger Nominel effekt V 50/60 Hz 50 W Mål 525 mm B x 308,96 mm D x 73,50 mm H Vægt 4,6 kg Dansk - 23

24 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM374473_00 Rev. 00

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere