Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solo tv-lydsystem. Brugervejledning"

Transkript

1 Solo tv-lydsystem Brugervejledning

2 Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt... 8 Trin 3: Vælg den type lydkabel, der skal bruges... 9 Trin 4: Tilslut lydkablet til Solo-systemet Trin 5: Tilslut lydkablets anden ende til dit tv Trin 6: Anbring dit tv på Solo-systemet Trin 7: Kontroller dine tv-indstillinger Trin 8: Kontroller lyden Alternative tilslutninger ved opsætning Hvornår der skal bruges en alternativ tilslutning Tilslutning til lydudgang på kabelboks Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang Tilslutning af flere enheder til Solo-systemet Betjening Fjernbetjening Systemstatusindikator Sænkning af bassen Universalfjernbetjening (ekstraudstyr) Brug af fjernbetjening fra tredjepart Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Rengøring Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk

3 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. Alle Bose-produkter skal anvendes i overensstemmelse med lokale regler og statslige regler. Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Placer aldrig udstyret på et ustabilt underlag. Udstyret kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange personskader (især dem, der rammer børn) kan undgås ved at tage nogle enkle forholdsregler som f.eks.: Brug de kabinetter eller stativer, som anbefales af producenten af udstyret. Brug kun møbler, som uden problemer kan bære udstyret. Sørg for, at udstyret er placeret helt inde på det møbel, som det står på. Undgå at placere udstyret på høje møbler (for eksempel skabe eller reoler) uden at forankre både møblet og udstyret til en væg på en passende måde. Undgå at placere udstyret på stof eller andre materialer, som placeres mellem udstyret og det møbel, som udstyret står på. Fortæl børnene om, hvor farligt det er at klatre på møblerne for at nå udstyret eller knapperne på udstyret. Hvis du er i tvivl om, om du kan montere dit fjernsyn sikkert eller installere dette produkt, skal du kontakte en professionel installatør. ADVARSEL: Hvis børn får lov til at skubbe, trække i eller kravle på et fjernsyn, der er tilsluttet til dette udstyr, kan det vælte, hvilket kan medføre personskader eller dødsfald. Sikkerheden og stabiliteten kan øges ved at montere fjernsynet ved hjælp af en egnet anti-vippe enhed. Dansk - 3

4 Sikkerhedsinformation ADVARSEL: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. ADVARSEL: Opbevar fjernbetjeningens batteri utilgængeligt for børn. Hvis det håndteres forkert, kan der opstå brand eller kemiske brandsår. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Bortskaf brugte batterier omgående. Udskift kun med et batteri af den rigtige type og med det rigtige modelnummer. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Hvis batteriet udskiftes forkert, er der eksplosionsfare. Batteriet må kun udskiftes med et CR2032 eller DL volt litium batteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL). FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer af systemet eller tilbehør. Uautoriserede ændringer kan have negativ indvirkning på sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. Bemærkninger: Hvis netstikket eller apparatets tænd/sluk-knap anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet. Bortskaf brugte batterier korrekt i følge gældende lovgivning. Batterier må ikke brændes. Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X : Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Dansk

5 Sikkerhedsinformation Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt. BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Overholder de canadiske ICES-003 Klasse B-specifikationer. Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serie- og modelnummeret kan findes på det nederste panel. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. Dansk - 5

6 Indledning Tak Tak, fordi du har købt tv-lydsystemet Bose Solo til dit hjem. Det elegante, diskrete højttalersystem er designet til at passe under de fleste tv er med skærme op til 32" og mange tv er med skærme op til 42". Det giver en fremragende akustisk ydelse, som i høj grad vil forbedre din tv-oplevelse. Udpakning Pak forsigtigt kassen ud, og kontroller, at du har alle de dele, der ses her: Tv-lydsystemet Bose Solo Fjernbetjening Netledning (En netledning, som passer til dit område, medfølger) Optisk digitalt lydkabel Analogt stereolydkabel Koaksialt digitalt lydkabel Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger på den adresseliste, der ligger i æsken. Sørg for at gemme kassen og emballeringsmaterialet. Tilsammen udgør det den sikreste måde at transportere og opbevare produktet på. 6 - Dansk

7 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet A. Flyt dit tv, og drej det, så du kan se tilslutningspanelet. B. Placer Solo-systemet der, hvor du havde dit tv. A B Retningslinjer for placering: Bose Solo-systemet er designet til tv er, der ikke vejer mere end 18 kg, og som har en fod, der ikke er bredere end 508 mm eller dybere end 260 mm. Mange tv på 42" og de fleste på 32" og derunder opfylder disse krav. Tv ets fod skal placeres på midten af systemet og må ikke rage ud over nogle af kanterne. Hvis tv ets fod er for stor til at være oven på systemet, skal lydsystemet placeres et andet sted som f.eks. på en åben hylde under tv et. Sørg for at anbringe det i nærheden af dit tv, så lydkablet kan nå. Du kan også montere dit tv på væggen over systemet. Hvis du placerer lydsystemet i et skab eller på en hylde, skal du anbringe systemets forside så tæt som muligt på hyldens forreste kant for at opnå den optimale lydoplevelse. Bemærk: Hvis systemet placeres i et hjørne, i et skab eller på en hylde, kan systemlyden komme til at være kraftig eller få en rungende bas. Hvis du vil reducere bassen, kan du finde flere oplysninger under Sænkning af bassen på side 20. FORSIGTIG: ANBRING IKKE et tv af CRT-typen på dette system. Det er ikke beregnet til brug med denne type tv. Hvis tv ets fod rager ud over kanten af dette højttalersystem, er der større risiko for, at tv et vipper, hvilket kan medføre personskade. Hvis du placerer lydsystemet op ad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 2,5 cm mellem væggen og systemets bagside. Uanset hvordan du placerer produktet, skal du sørge for, at ventilationsåbningerne på bagpanelet ikke blokeres. Hvis dit tv leveres med en anti-vippe enhed, skal den installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner, og når tv et er placeret oven på systemet, skal tøjringsanordningen justeres i henhold til instruktionerne. Installation af en anti-vippe enhed anbefales ved brug af et tv med dette produkt. Hvis der ikke fulgte en anti-vippe enhed med dit tv, kan den købes hos de fleste detail-tv-forhandlere. Dansk - 7

8 Opsætning af systemet Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt A. Sæt den ene ende af netledningen i vekselstrømsindgangen. B. Sæt den anden ende ind i en tændt stikkontakt. Et øjeblik efter tilslutning af strøm udsender systemet to toner, hvilket betyder, at det er klar til brug. Vekselstrømsindgang V 50/60 Hz 50 W Bemærk: Bose anbefaler brug af sikkerhedsgodkendt overspændingsbeskyttelse til alt elektronisk udstyr. Spændingsvariationer og -spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. 8 - Dansk

9 Opsætning af systemet Trin 3: Vælg den type lydkabel, der skal bruges Bag på dit tv skal du kigge efter en af følgende lydudgange og finde kablet til den udgang, du vil bruge. Se udpakningsdiagrammet på side 6. Vælg kun én lydudgang Fjern hætte ELLER ELLER Optisk digital lyd En digital lydudgang, der overfører digitale data via et fiberoptisk kabel. Hvis det er muligt, skal dette stik bruges for at opnå den bedste lyd. Koaksial digital lydudgang En digital lydudgang, der overfører digitale data via et 75-ohm koaksialkabel. Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge et optisk output. Analog stereolyd Den mest almindelige type lydudgang, hvor venstre og højre kanal tilsluttes separat. Brug denne tilslutning, hvis det ikke er muligt at bruge digitale lydudgange. Tip: Hvis dit tv ikke har nogen lydudgange, kan du bruge lydudgangene på en anden enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks til dit tv, kan du forbinde lydudgange fra den enhed til Solo-systemet. Under Alternative tilslutninger ved opsætning på side 16 kan du finde andre måder at tilslutte Solo-tv-lydsystemet på. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Trin 4: Tilslut lydkablet til Solo-systemet Tip: Hvis du valgte et optisk digitalt lydkabel, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. A. Sæt den ene ende af det valgte lydkabel i det korrekte Audio IN-stik på Solosystemet. Solo-system Audio IN Foretag kun én tilslutning ELLER ELLER Fjern hætte B. Hvis du ønsker det, kan du lade kablet glide ind bag de indbyggede kabelclips. (Optisk kabel udelukkende vist som eksempel). Kabelclips Lydindgange 10 - Dansk

11 Opsætning af systemet Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel 1. Fjern beskyttelseshætten fra begge kablets ender. Fjern hætte 2. Hold det optiske kabels stik som vist. Placer stikket ud for det optiske tilslutningsstik, og sæt stikket forsigtigt i. Bemærk: Stikket har en låge med hængsler, som drejer væk, når stikket sættes i. Hængslet låge FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget. 3. Skub stikket solidt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik. Dansk - 11

12 Opsætning af systemet Trin 5: Tilslut lydkablets anden ende til dit tv A. Find Audio OUT-stikkene på dit tv. B. Sæt lydkablets anden ende i det korrekte Audio OUT-stik. FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk digitalt lydkabel, skal du sørge for at holde stikket i den korrekte retning for Audio OUT-stikket på dit tv. Du skal måske dreje stikket en anden vej, end du gjorde for Solo-systemet. Optisk lydkabel udelukkende vist som eksempel Tv-lydudgang 12 - Dansk

13 Trin 6: Anbring dit tv på Solo-systemet. Opsætning af systemet Anbring dit tv på Solo-systemet, idet du sørger for, at tv ets fod er placeret midt på systemet. Se Retningslinjer for placering: på side 7. FORSIGTIG: Sørg for at placere tv ets fod på midten af dette produkt. FORSIGTIG: ANBRING IKKE et tv af CRT-typen på dette system. Det er ikke beregnet til brug med denne type tv. Hvis tv ets fod rager ud over kanten af dette højttalersystem, er der større risiko for, at tv et vipper, hvilket kan medføre personskade. Hvis du placerer lydsystemet op ad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 2,5 cm mellem væggen og systemets bagside. Hvis dit tv leveres med en anti-vippe enhed, skal den installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner, og når tv et er placeret oven på systemet, skal tøjringsanordningen justeres i henhold til instruktionerne. Installation af en anti-vippe enhed anbefales ved brug af et tv med dette produkt. Hvis der ikke fulgte en anti-vippe enhed med dit tv, kan den købes hos de fleste detail-tv-forhandlere. Dansk - 13

14 Opsætning af systemet Trin 7: Kontroller dine tv-indstillinger For at du kan få fuldt udbytte af at høre fjernsynets lyd via Solo-tv-lydsystemet, bør de indbyggede højttalere i dit tv være slukket. Du skal også sørge for, at lydindstillingerne ikke undertrykker lydudgangssignalet. Bemærk: Læs brugervejledningen til dit tv, hvis du har brug for hjælp til at bruge tv-menuerne og ændre tv ets indstillinger. Producenter stiller normalt brugervejledninger til rådighed på deres websteder. A. Tænd dit tv. B. Gå til tv-menuen, og vælg Audio, Lyd eller Højttalerindstillinger. C. Find det menupunkt, der giver dig mulighed for at slukke tv ets højttalere. Dette menupunkt kan hedde Højttalere til/fra eller noget i samme stil. Hvis der ikke er nogen indstilling til deaktivering af tv ets højttalere, skal du indstille tv ets lydstyrke, så den er så lav som muligt. D. Hvis du beslutter at bruge enten en optisk eller koaksial digital lydudgang, skal du finde et menupunkt i lydindstillingerne, der kan påvirke digitale lydudgange. Du skal muligvis vælge den digitale udgang, du vil bruge. E. Find en indstilling, der vælger typen af lydudgang, f.eks. Stereo eller 5.1 Channel Audio-udgang. Du skal muligvis vælge en sådan indstilling for at aktivere lydudgangen Dansk

15 Trin 8: Kontroller lyden Opsætning af systemet A. Tryk på tænd/sluk-knappen på Solo-systemets fjernbetjening. Kontroller, at systemstatusindikatoren lyser grønt. Systemstatusindikator B. Kontroller, at fjernsynet er tændt. C. Kontroller, om lyden kommer fra Solo-systemets højttalere. Tip: Kontroller, at tv ets højttalere er slået fra, ved at trykke på mute-knappen på Solo-systemets fjernbetjening, og kontroller, at der ikke kommer nogen lyd fra tv et. Systemstatusindikatoren på frontpanelet blinker grønt, når lyden er slået fra på systemet. Bemærk: Afhængigt af, hvor du placerede dit Solo-system, og det program, der afspilles i øjeblikket, vil du muligvis bemærke, at lyden er for kraftig eller har en rungende bas. Hvis du vil reducere mængden af bas i lyden, kan du finde flere oplysninger under Sænkning af bassen på side 20. Hvis der ikke kommer lyd fra Solo-højttalersystemet: Sørg for, at Solo-systemet er tændt. Systemstatusindikatoren (side 19) på frontpanelet skal lyse grønt. Brug Solo-systemets fjernbetjening til at øge lydstyrken. Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. Hvis du bruger et optisk digitalt kabel, skal du kontrollere, at det er anbragt korrekt. Se Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Hvis der stadig ikke kommer nogen lyd, når du har kontrolleret kabelinstallationen, skal du prøve en anden type lydtilslutning. Under Alternative tilslutninger ved opsætning på side 16 kan du finde andre måder at tilslutte Solo-systemet på. Dansk - 15

16 Alternative tilslutninger ved opsætning Hvornår der skal bruges en alternativ tilslutning Muligvis opdager du, at dit tv ikke har lydudgange, eller dit tv ikke sender lyd til Solo-systemet, når du har tilsluttet en af dets lydudgange til Solo-systemet. Hvis du har problemer med at få lyd fra Solo-systemet, når det er direkte forbundet med dit tv, kan en af disse alternative tilslutningsmuligheder måske hjælpe. Hvis dit tv ikke har et lydudgangsstik eller ikke sender lyd til Solo-systemet, kan du finde flere oplysninger under Tilslutning til lydudgang på kabelboks herunder eller Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang på side 17. Hvis der ikke kommer lyd fra en dvd-afspiller, som er tilsluttet til dit tv, kan du finde flere oplysninger under Tilslutning af flere enheder til Solo-systemet på side 18. Tilslutning til lydudgang på kabelboks I stedet for at tilslutte dit tv til systemet kan du tilslutte en af lydudgangene på kabelboksen til Solo-systemet. Sørg for kun at bruge én lydtilslutning. FORSIGTIG: Hvis du vælger at lave en optisk digital kabeltilslutning, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Fjern hætte Foretag kun én tilslutning ELLER ELLER Audio OUT Kabel-tv modtager Audio IN Solo-system 16 - Dansk

17 Alternative tilslutninger ved opsætning Tilslutning til en tv-hovedtelefonudgang Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, kan du tilslutte denne lydudgang til Solosystemet ved hjælp af et Dual RCA to 3,5 mm stereokabel. Når du har lavet denne tilslutning, skal du skrue tv ets lydstyrke op til tæt på maksimum og justere lydstyrken med Solo-systemets fjernbetjening. Audio OUT Tv-hovedtelefonstik eller anden variabel lydudgang Denne tilslutning kræver et Dual RCA to 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). Audio IN Solo-system Dansk - 17

18 Alternative tilslutninger ved opsætning Tilslutning af flere enheder til Solosystemet Hvis du har en enhed som f.eks. en dvd-afspiller tilsluttet til dit tv, vil du måske opdage, at dit tv ikke sender lyd fra dvd-afspilleren til lydudgangen på dit tv. Solosystemet tilbyder en løsning på dette problem. Du kan tilslutte op til tre enheder til Solo-systemet med en forskellig type lydkabel for hver. Figuren herunder viser en kabelboks og en dvd-afspiller, der er tilsluttet til Solo-systemet. Bemærk: Denne alternative tilslutningsplan fungerer muligvis ikke med det udstyr, du har, fordi nogle enheder som f.eks. kabel-/satellitbokse altid er tændt. Når der er tilsluttet flere enheder til Solo-systemet, skal du kun tænde den enhed, du vil bruge, og slukke de andre. FORSIGTIG: Hvis du vælger at lave en optisk digital kabeltilslutning, kan du finde flere oplysninger under Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side 11. Audio OUT Kabel-tv modtager Audio OUT Dvd-afspiller Audio IN Solo-system 18 - Dansk

19 Fjernbetjening Solo-tv-lydsystemet betjenes nemt ved hjælp af den lille fjernbetjening. Ret fjernbetjeningen mod systemets forside, og tryk på knapperne. Betjening Tænder eller slukker lydsystemet Øger (+) systemets lydstyrke Reducerer (-) systemets lydstyrke Slår systemets lyd til eller fra Systemstatusindikator Systemstatusindikatoren viser, om systemet er tændt, og den giver dig en systemstatus under brug. Systemstatusindikator Systemstatus: Fra...Systemet er slukket (standby) Lyser grønt konstant...det er tændt Blinker hurtigt grønt...systemets lyd er slået fra Blinker meget hurtigt grønt...lydstyrken justeres Lyser gult konstant...reduceret bas-indstilling Lyser rødt konstant...systemfejl ring til Boses kundeservice Dansk - 19

20 Betjening Sænkning af bassen Afhængigt af dit Solo-systems placering og af det program, der afspilles i øjeblikket, kan det ske, at lyden har mere bas, end du bryder dig om. Sådan vælger du den reducerede basindstilling 1. Ret fjernbetjeningen mod systemet. 2. Tryk på Mute-knappen, indtil følgende sker: Systemet slår lyden fra, afspiller tre faldendetoner og statusindikatoren blinker (side 19) gult tre gange. Lyden vender tilbage, og statusindikatoren lyser gult konstant. 3. Slip Mute-knappen. Sådan skifter du tilbage til den normale basindstilling 1. Ret fjernbetjeningen mod systemet. 2. Tryk på Mute-knappen, indtil følgende sker: Systemet slår lyden fra, afspiller tre stigendetoner og statusindikatoren blinker (side 19) grønt tre gange. Lyden vender tilbage, og statusindikatoren lyser grønt konstant. 3. Slip Mute-knappen. Universalfjernbetjening (ekstraudstyr) En universalfjernbetjening kan fås fra Bose, som kan betjene dette system og programmeres til at kontrollere dit tv og andre tilsluttede komponenter. Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger. Se kontaktlisten, der ligger i kassen. Brug af fjernbetjening fra tredjepart En tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til en set-topboks kan programmeres til at kontrollere dit Solo-system. Følg instruktionerne for programmering af fjernbetjeningen til at kontrollere et tv i brugervejledningen til fjernbetjeningen til set-topboksen. Når du skal indtaste en enhedskode, står der i brugervejledningen til kabelfjernbetjeningen, hvad du skal indtaste for et Bose-system. Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, bør den kontrollere de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken Dansk

21 Fejlfinding Pleje og vedligeholdelse Problem Tv ets fod er for stor til at være på systemet Systemet vil ikke tænde Ingen lyd Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke Lyden er for kraftig, for meget bas Lyden er forvrænget Der kommer lyd fra tv et Systemstatusindikatoren er rød. Gør følgende Anbring lydsystemet et andet sted f.eks. på en åben hylde under tv et. Hvis det er muligt, kan du montere dit tv på væggen over lydsystemet. Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet ved begge ender. Kontroller, at netledningen er tilsluttet en tændt stikkontakt. Hvis stikkontakten betjenes med en kontakt, skal du kontrollere, at kontakten er i tændt-positionen, eller du kan afprøve stikkontakten ved at tilslutte en lampe. Nulstil systemet: Tag netledningen ud i mindst et minut. Sæt netledningen i igen, og hør, om systemet udsender to toner, som bekræfter, at systemet er tilsluttet strøm. Kontroller, at lydsystemet er tændt, og at strømindikatoren lyser (konstant grønt). Sørg for, at lyden ikke er slået fra på lydsystemet. Forøg lydstyrken. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til lydsystemet og tv et. Kontroller, at tv et er tændt og indstillet til den korrekte indgang. Hvis du bruger et digitalt lydstik, skal du kontrollere, at den digitale lydudgang ikke er deaktiveret i dit tv. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til fjernsynet. Hvis det ikke er muligt at bruge et digitalt lydstik, skal du bruge en analog stereolydtilslutning. Hvis lydsystemet er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du sørge for, at tv ets interne højttalere er slukket, at der er skruet op for tv ets lydstyrke, og at tv ets lyd ikke er slået fra. Sluk alle enheder, der er tilsluttet Solo-systemet med undtagelse af den, du vil lytte til. Tjek, at batteriet er installeret korrekt, og om det skal udskiftes. Se Udskiftning af fjernbetjeningens batteri på side 22. Ret fjernbetjeningen mod lydsystemet, når du trykker på en knap. Kontroller, at systemstatusindikatoren på lydsystemet blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrke- eller mute-knap. Rediger basindstillingen for at reducere bassen. Se Sænkning af bassen på side 20. Flyt eller drej systemet. I nogle situationer producerer systemet muligvis mere bas. Se Retningslinjer for placering på side 7. Kontroller, at kabeltilslutningerne er fastgjort til Solo-systemet og tv et. Hvis lydsystemet er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du skrue ned for tv ets lydstyrke. Omgå tv et, og tilslut direkte til kilden ved hjælp af en af de alternative opsætningsmetoder (side 16). Sluk tv ets indbyggede højttalere. Juster tv ets lydstyrke. Systemfejl. Ring til Bose Kundeservice. Dansk - 21

22 Pleje og vedligeholdelse Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Når fjernbetjeningen holder op med at virke, eller hvis fjernbetjeningens rækkevidde forringes, er det på tide at skifte fjernbetjeningens batteri. ADVARSEL: Hold batteriet (eller batterierne) væk fra børn. Det kan forårsage brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Bortskaf brugte batterier omgående. Udskift kun med et batteri af den rigtige type og med det rigtige modelnummer. 1. Ved hjælp af en mønt drejes batteridækslet en smule mod uret. 2. Fjern dækslet, og sæt et nyt batteri (CR2032 eller DL2032) i med den flade side opad, så plussymbolet (+) kan ses. 3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det med uret, så det låses på plads. Rengøring Du kan rengøre højttalerens overflade med en blød og tør klud. Brug ikke spray i nærheden af højttaleren. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske i åbningerne. Højttalerfronten kræver ingen særlig pleje, men du kan støvsuge den forsigtigt med en børstemund, hvis der er behov for det Dansk

23 Kundeservice Pleje og vedligeholdelse Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Boses kundeservice. Se den adresseliste, der følger med Solo-tv-lydsystemet. Kun i USA ring: Begrænset garanti Dit Bose Solo-tv-lydsystem er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger Nominel effekt V 50/60 Hz 50 W Mål 525 mm B x 308,96 mm D x 73,50 mm H Vægt 4,6 kg Dansk - 23

24 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM374473_00 Rev. 00

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika Bruksanvisning Vigtige

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

L1 model 1S system. with ToneMatch port

L1 model 1S system. with ToneMatch port L1 model 1S system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 33_016 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere