Original brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Original brugsanvisning"

Transkript

1 Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx

2 Fig. 1 2 Topcraft

3 Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst henviser til illustrationerne på side 2 Topcraft Læs denne brugsanvisning nøje igennem, før maskinen tages i brug. Gør dig fortrolig med funktionerne og betjeningen. Maskinen skal vedligeholdes i overensstemmelse med anvisninger, så maskinen altid fungerer problemfrit. Brugsanvisningen og dertilhørende dokumentation skal opbevares i nærheden af maskinen. Indledning Denne skruetrækker er beregnet til stramning og frigørelse af skruer Indholdsfortegnelse 1. Produktoplysninger 2. Sikkerhedsanvisninger 3. Montering af tilbehør 4. Drift 5. Opladning af batteriet 6. Service & vedligeholdelse 1. Produktoplysninger Tekniske specifikationer Oplader 6V / 300 ma Spænding 230VAC 50 Hz / 9 W Batterikapacitet 1,3 Ah Opladningstid 5-7 timer Maks. drejningsmoment 3 Nm Ubelastet hastighed 190 /min Vægt 380 gr. LPA 61+3 db(a) LWA 72+3 db(a) Vibration m/s 2 Vibrationsniveau Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne betjeningsvejledning er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsættelsesniveauet betydeligt Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre Pakningens indhold 1 Batteri skruetrækker 1 Oplader 4 Tilbehør 1 Brugsanvisning 1 Garantibevis Efterse apparatet, eventuelle løsdele og tilbehøret for transportskader. Numrene i den nedenstående tekst henviser til illustrationerne på side 2 Produktoplysninger Fig Bitholder 2. Tænd/sluk-kontakt 3. Soft grip håndtag 4. Udløsningsknap 5. Tilslutning for opladning 6. Venstre/højre-kontakt 7. Tænd/sluk-LED 8. LED arbejdslys (hvid) 9. Statusindikator 2. Sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Betegnelse for risiko for personskader eller beskadigelse af værk tøjet i tilfælde af at du er uopmærksom på instruktioner i denne manual. Indikerer fare for elektrisk stød Kun beregnet til indendørs brug I tilfælde af defekt er transformeren ikke farlig 3 DK

4 DK Termosikring Apparatet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Generelle sikkerhedsregler Advarsel! Læs alle instruktioner. Hvis alle nedenstående instruktioner ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Udtrykket elektrisk maskine i alle advarslerne nedenfor henviser til elektriske maskiner/værktøj/redskaber, der via en ledning tilkobles elnettet eller strømforsynes via batteri. Gem disse instruktioner. 1) Arbejdsområde a. Arbejdsområdet skal være rent og tilstrækkeligt belyst. Rodede og mørke arbejdsområder giver større risiko for ulykker. b. Brug ikke elektriske maskiner i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner frembringer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c. Hold børn og omkringstående på afstand, når der bruges elektriske maskiner. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over den elektriske maskine. 2) Elektrisk sikkerhed a. Stik til elektriske maskiner skal passe til stikkontakten. Der må ikke foretages ændringer af stikket. Brug ikke snydepropper til jordede (jordforbundne) elektriske maskiner. Originale stik og tilsvarende kontakter mindsker risikoen for elektrisk stød. b. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordet eller jordforbundet. c. Elektriske maskiner må ikke udsættes for regn eller våde omgivelser. Hvis der kommer vand i den elektriske maskine, øges risikoen for elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a. Vær agtpågivende, hold øjnene rettet mod det, du laver, og brug almindelig sund fornuft, når du bruger en elektrisk maskine. Brug ikke en elektrisk maskine, hvis du er træt eller er under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under arbejdet med en elektrisk maskine kan resultere i alvorlig personskade. b. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, brugt når det er nødvendigt, mindsker risikoen for personskade. c. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket på afbryderen, før batteriet sættes i stikkontakten. Hvis man bærer en elektrisk maskine med fingeren på afbryderen, eller sætter stikket i, mens der er tændt for maskinen, øges risikoen for ulykker. d. Fjern justeringsnøgler og tænger, før der tændes for den elektriske maskine. En tang eller nøgle, der sidder på en roterende del af den elektriske maskine, kan resultere i personskade. e. Ræk ikke for langt ud. Stå sikkert på fødderne og vær altid i god balance. Det giver bedre kontrol over maskinen i uventede situationer. f. Tag passende tøj på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive grebet af bevægelige dele. g. Hvis der forefindes tilslutning til støvudsugning og opsamling, skal man sørge for, at udstyret er tilsluttet og bruges. Brug disse muligheder for at mindske risikoen for støvrelaterede risici. h. Brug skruetvinger eller et skruestik for at holde arbejdsemnet. Det er mere sikkert end at bruge hænderne, og du har hænderne fri til at betjene redskabet/værktøjet. 4) Brug og behandling af elektriske maskiner a. Brug ikke magt på den elektriske maskine. Brug kun den elektriske maskine til det, den er beregnet til. Den rette elektriske maskine gør arbejdet bedre og mere sikkert ved den effekt, der er foreskrevet. b. Brug ikke den elektriske maskine, hvis afbryderen ikke kan tænde og slukke. En elektrisk maskine, der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen, er farlig og skal repareres. c. Tag stikket ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør, og før den elektriske maskine gemmes væk. Sådanne 4 Topcraft

5 forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at den elektriske maskine starter ved et uheld. d. Elektriske maskiner, der ikke bruges, skal opbevares utilgængeligt for børn, og personer, der ikke har kendskab til den elektriske maskine eller disse instruktioner, må ikke bruge den elektriske maskine. Elektriske maskiner er farlige i hænderne på uøvede personer. e. Elektriske maskiner skal vedligeholdes. Check for forkert justering og fastsiddende bevægelige dele, defekte dele og andre ting, som kan påvirke den elektriske maskines korrekte funktion. Hvis den elektriske maskine er beskadiget, skal den repareres før brug. Mange ulykker skyldes, at elektriske maskiner er dårligt vedligeholdt. f. Skærende værktøj skal holdes skarpe og rene. Korrekt vedligeholdt skærende værktøj med skarpe skær kommer ikke så let til at sidde fast og er nemmere at styre. g. Brug den elektriske maskine, tilbehør, tool-bits osv. i henhold til disse instruktioner og på den måde, som denne specielle maskine er beregnet til, idet man skal tage hensyn til arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udføres. Brug af den elektriske maskine til andet, end den er beregnet til, kan resultere i farlige situationer. h. Beskadigede kontakter skal udskiftes af et kundeservice reparationscenter. Anvend ikke elværktøj der ikke kan slukkes og tændes. i. Lad ikke elværktøj ligge tændt uden opsyn. Sluk altid for værktøjet og vent indtil det det er kommet til et totalt stop, før det efterlades. j. Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et særligt hovedkabel. Disse kan findes hos fabrikanten eller fabrikantens kundeserviceafdeling. Hovedkablet må kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeserviceafdeling eller ligelige kvalificerede personer. 5) Batteriværktøjets anvendelse og vedligeholdelse a. Genoplad kun med oplader som er godkendt af fabrikanten. En oplader som er beregnet for en type batteripakning kan forårsage brand, når den anvendes med en anden batteripakning. b. Anvend kun værktøj med originale batteripakninger. Anvendelse af enhver anden batteripakning kan give risiko for ulykker og Topcraft brandfare. c. Undlad al udskiftning af fastmonterede batterier. Overlad udskiftningen af disse til et autoriseret serviceværksted. d. Ved beskadigelse af batteriet kan dette lække væske; undgå kontakt med dette. Hvis væsken kommer på huden, skylles der med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske som udløber fra batteriet kan forårsage irritationer og forbrændinger. 6) Service a. Benyt venligst en kvalificeret ekspert, som anvender originale udskiftningsdele til at reparerer dit elværktøj. Dette vil sikre korrekt funktion af elværktøjet. b. Advarsel! Anvendelsen af ethvert tilbehør eller ekstra værktøj, andre end de som anbefales i denne manual, kan føre til øget risiko for skader. Benyt kun originale reservedele. Særlige sikkerhedsanvisninger Brug kun skruemaskinen sammen med den leverede batterioplader - brug af andre opladere kan være farligt. Hold opladningsaggregatet, værktøjet og batteriopladeren væk fra damp og våde omgivelser. Før du bruger batteriopladeren, skal du kontrollere, at alle ledningerne er sat rigtigt til. Hvis ledningerne på opladeren er beskadigede, må opladeren ikke bruges, før disse er blevet repareret. Når opladeren ikke bruges, bør den ikke være sat til. Når stikket tages ud af stikkontakten, må du ikke trække i kablet. Hvis opladeren går i stykker, eller hvis der opstår tekniske problemer med den, skal du tage hen til en anerkendt forhandler, så den kan blive checket, inden den bruges igen. Eventuelle beskadigede dele skal udskiftes. Vær forsigtig, når du arbejder med opladningsaggregatet. Pas på, at det ikke falder på gulvet eller støder imod andre ting. Forsøg aldrig selv at reparere batteriopladeren eller maskinen. Det kan være meget farligt. Reparationer bør kun udføres af en autoriseret reparatør. Opladeren skal altid tages ud af stikket, inden der udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på den. Batteriet må ikke oplades ved temperaturer under 5ºC eller over 40ºC. 5 DK

6 DK Hvis Batteriet er beskadiget eller ikke længere kan oplades, skal det bortskaffes som farligt affald. Når der bores eller skrues i vægge, gulve etc., kan der være skjulte elektricitetsledninger. Hold værktøjet fast ved plastikhåndtaget for at undgå elektriske stød. Hold aldrig værktøjet fast ved borepatronen eller andre metaldele. Særlige sikkerhedsanvisninger Dette apparat er ikke beregnet til at anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte føle- eller åndsevner eller manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af maskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Man bør holde øje med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Hold værktøjet på de isolerede overflader når arbejde udføres hvor skærende tilbehør kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets egen ledning. Skærende tilbehør som har kontakt med en strømførende ledning kan medføre at uisolerede metaldele på værktøjet bliver strømførende og kan resultere i at brugeren får et elektrisk stød. Elektrisk sikkerhed Ved anvendelse af elektriske maskiner skal man altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse. Læs udover de nedenstående instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikkerhedsfolder. Kontroller altid om netspændingen svarer til værdien på typeskiltet. Klasse II maskine Dobbelt isolering Du behøver ingen jordforbindelsestik. Udskiftning af ledninger eller stik Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes med en speciel netledning, som kan fås via fabrikanten eller fabrikantens kundeservice. Gamle ledninger og stik skal kasseres, når de er blevet udskiftet med nye. Det er farligt at sætte stikket på en løs ledning i en stikkontakt. 3. Montering af tilbehør Indføring og fjernelse af dele Delene kan let indføres i holderen eller på forlængelsesdelen. 4. Drift Følg altid sikkerhedsinstruktionerne og overhold de gældende forskrifter. Låsning af skruetrækkeren Skruetrækkeren er udstyret med en automatisk spindellåsefunktion. Når afbryderknappen (2) ikke er trykket, er spindelen låst. Nu er det muligt, at anvende skruetrækkeren (selv når batteriet er tomt) som et manuelt værktøj. Anvendelse af skruetrækker For at tænde for værktøjet, trykkes der på afbryderknappen (2). Tryk på kontakten (R) for rotation med uret (stramning af skruer) Tryk på kontakten (L) for rotation mod uret (frigørelse af skruer) For at slukke for værktøjet, trykkes der på afbryderknappen. Den hvide LED-diode lyser, når der trykkes på tænd/slukkontakten (7). Advarsel! Se aldrig direkte ind i LEDdiodens lys på tæt hold i længere tid, det kan skade dine øjne. Indstilling af vinklen Skruetrækkeren kan indstilles i 2 forskellige vinkler, (se Fig. 1) så der er flere anvendelsesmuligheder. - Tryk på udløserknappen (4), og drej den øverste del til den ønskede vinkel. Bruger tips for optimal anvendelse Hold altid værktøjet og skruetrækkerdelen på ret linje med skruen og anvend altid kun korrekt type bits. Hvis det er svært at stramme skruer, forsøg at påføre en lille mængde opvaskemiddel eller sæbe som smøremiddel. Anvend spindellåsefunktionen til at løsne meget stramme skruer eller til at stramme 6 Topcraft

7 skruer hårdt. Ved anvendelse i træ, er det anbefalet at bore et hul med ca. samme dybde som skruen. Et boret hul guider skruen og forhindre splinter eller forskydninger af arbejdsstykket. 5. Opladning af batteriet Opladning af Li-Ion batteri Fig. 1 Den leverede batterioplader passer til Li-Ion batteriet, som er installeret i maskinen. Anvend aldrig en anden batterioplader. Li-Ion batteriet er beskyttet mod total udtømning. Når batteriet er tomt, slukkes maskinen ved et beskyttende kredsløb: Værktøjsholderen roterer ikke mere. Advarsel: Hvis on/off knappen fortsat anvendes, kan Li-Ion batteriet blive beskadiget. Opladningsproceduren starter så snart hovedstikket på batteriopladeren indsættes i en stikkontakt, og adapterstikket tilsluttes til apparatet (under håndtaget). Sæt adapterstikket på opladeren ind i håndtaget (5) Sæt hovedadapteren ind i vægkontakten Opladning af batterier tager maksimalt 5-7 timer. Under opladningsproceduren bliver maskinens håndtag varmt. Dette er normalt 6. Service & Vedligeholdelse Kontroller, at apparatet ikke er tilsluttet, før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Smøring Maskinen behøver ingen ekstra smøring. Fejl Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på garantibeviset. Miljø For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen. Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads. Garanti Læs det separat vedlagte garantikort for garantibetingelserne. Produktet og brugermanualen kan ændres. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. DK Maskinen er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den korrekt, bidrager De til en længere levetid for maskinen. Rengøring Rengør regelmæssigt maskinkappen med en blød klud, helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er fri for støv og snavs. Brug en blød klud, der er vædet i sæbevand til at fjerne fastsiddende snavs. Brug ingen opløsningsmidler, så som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer ødelægger kunststofdelene. Topcraft 7

8 8 Topcraft

9 Topcraft 9

10 10 Topcraft

11 KONFORMITETSERKLÆRING TSC-360L Batteri skruemaskine (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: EN , EN , EN , EN , EN EN , EN , EN , EN /42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC Zwolle, I. Mönnink CEO Ferm BV Vores firmapolitik bygger på løbende forbedring af vores produkter, og vi forbeholder os retten til at ændre produktspecifikationer uden varsel. Ferm BV Lingenstraat PM Zwolle NL Topcraft 11

12 DK Ret til ændringer forbeholdes

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20

3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20 *312278* 312278 DC-SE 20 Bedienungsanleitung Schlitzgerät 2 6 Operating instructions Slitting machine 7 11 Mode d emploi Rainureuse 12 16 Istruzioni d uso Scanalatrice 17 21 Gebruiksaanwijzing Diamantsleuvenzaag

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere