Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM"

Transkript

1 Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner. Opbevar denne brugervejledning for fremtidig reference.

2 Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye LCD-skærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 Batterier til fjernbetjening... 7 Loftmontering... 8 Forbindelser... 9 Tilslutning af strømledning og fastgørelse af kabler... 9 Tilslutning af videoudstyr AUDIO OUT tilslutning...11 HDMI-forbindelse VIDEO, COMPONET og RGB INDGANG tilslutninger DVI-D INDGANG, DVI-D UDGANG tilslutning Tilslutning pc-indgangsterminaler SERIAL-terminaler tilslutninger IR IN/IR OUT terminaler tilslutning Eksempel på tilslutning vha. DIGITAL LINK Terminal Tænd/Sluk Valg af indgangssignal Grundlæggende kontroller Kontrol for ASPECT Digital Zoom Skærmmenuer Indstilling af Pos./Size (Pos./Størrelse) Picture (Billede) Indstillinger Advanced settings (Avancerede indstillinger) Sound (Lyd) Indstilling PRESENT TIME Setup / Set up TIMER PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT) Set up TIMER (Indstilling af TIMER) Screensaver (Pauseskærm) (For at undgå fastbrænding af billeder) Indstilling af Screensaver (Pauseskærm) tid Wobbling No activity power off (Nedlukning ved ingen aktivitet) ECO Mode settings (Indstillinger for ØKO- Tilstand) Tilpasning af markering af indgange Valg af sprog i skærmmenu Tilpasning af skærmmenuer Opsætning til MULTI-SKÆRMDISPLAY MULTI-SKÆRMDISPLAY Funktionen Fjernbetjenings-id Opsætning for indgangssignaler Component/RGB-in select (Komponent/valg af RGB-indgang) YUV/RGB-in select (YUV/valg af RGB-indgang) Signal menu D Y/C Filter Colour system (Farvesystem) Cinema reality XGA Mode (XGA-Tilstand) Noise reduction (Støjreduktion) Sync (Synkroniser) HDMI Range (HDMI-Område) Visning af indgangssignal Network Setup (Opsætning af Netværk) Options Indstillinger Input Search (Søgning efter Indgange) RS-232C/LAN Information Timing (Oplysninger om timing) Brug af netværksfunktion Netværksforbindelse DIGITAL LINK Tilslutninger (tilslutning med en sender til parsnoet kabel) Kommandostyring PJLink Protokol Brug af webbrowserstyring Inden brug af webbrowserstyring Adgang fra en webbrowser Skærmstyring (Skærmen BASIC CONTROL/ OPTION CONTROL) NETWORK SETTING (Opsætningsskærm for netværk) Indstilling af adgangskode (opsætningsskærm for adgangskode) Crestron Connected side Indgangssignaler, som kan anvendes Fabriksindstillinger

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL! 1) Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. over apparatet). Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet. 3) Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Det frarådes at omgå formålet med jordbenet. 4) For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Oplysninger vedrørende varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller i andre lande. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association. HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. RoomView, Crestron RoomView og Fusion RV er registrerede varemærker tilhørende Crestron Electronics, Inc, og Crestron Connected er et varemærke tilhørende Crestron Electronics, Inc. Selvom der ikke henvises specielt til varemærker for virksomheder eller produkter, er disse varemærker blevet respekteret fuldt ud. Billedbiholdelse kan forekomme. Hvis du får vist et stillbillede i længere tid, forbliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog efter et stykke tid. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Setup Denne LCD-skærm er kun til brug sammen med følgende ekstra tilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Sokkel... TY-ST42P50 (for 42 og 47 modeller) TY-ST58P20 (for 55 modeller) Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som F.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med det og på den måde risikerer kvælning. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på skærmen. Hvis der spildes vand på skærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i skærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser, bordduger og forhænger. For tilstrækkelig ventilation; Lav et mellemrum på 10 cm eller derover foroven, til venstre og højre samt 5 cm eller derover bagved. Husk Forsigtighedsregler ved installation på en væg Installation på en væg bør udføres af en professionel installatør. Hvis skærmen installeres forkert, kan det medføre Når skærmen monteres lodret, skal man huske at montere tændt-indikatoren på bunden af skærmen. Opmærksom ved loftmontering Loftmontering skal udføres af en installationsekspert. Hvis skærmen ikke monteres korrekt, kan det medføre ulykker, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade. Installerér ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for direkte sollys. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Brug af LCD-skærmen Skærmen er konstrueret til V AC, 50/60 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af skærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Skærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonicforhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det genereres høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. Anbring den ikke i nærheden af varme genstande. Undgå at vride den. Undgå at bøje den for meget. Undgå at trække i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres på et autoriseret servicecenter. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra skærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere skæmen, og ethvert uautoriseret indgreb medfører bortfald af enhver garanti skærmen. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i skærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af LCD-skærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på skærmens ventilationshuller. Der kommer varm luft ud af ventilationshullerne og toppen af skærmen er varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. brand og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud, og tør det af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Rengøring og vedligeholdelse blød, fnugfri klud. Hvis apparatets ydre er særligt snavset, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud, som er dyppet i rent vand eller vand, i hvilket et neutralt rengøringsmiddel er fortyndet 100 gange, og tør derefter godt efter med en tør klud af den samme type, indtil apparatets ydre er tørt. Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og ind i enheden, kan det give problemer under brug. Brug af kemisk klud Følg instruktionerne for brug af den kemiske klud på skabet. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontroller, at du har modtaget det viste tilbehør og dele Betjeningsvejledning CD-ROM (Betjeningsvejledning) Fjernbetjening N2QAYB Batterier til fjernbetjening (R6 (UM3) størrelse 2) Strømledning Klemme 3 Batterier til fjernbetjening Der kræves to R6-batterier. 1. Træk og hold i haspen, og åbn derefter batteridækslet. 2. Indsæt batterierne og kontroller korrekt polaritet (+ og ). 3. Sæt dækslet på igen. "R6 (UM3)" størrelse Nyttigt tip: Ved hyppig brug af fjernbetjening, brug alkaline-batterier for længere levetid. Forsigtig ved brug af batterier Forkert installation kan forårsage batterilækage og korrosion, som kan ødelægge fjernbetjeningen. Overhold følgende forholdsregler: 1. Udskift altid begge batterier samtidigt. Indsæt altid nye batterier, når du udskifter batterierne. 2. Kombinere ikke brugte batterier med nye. 3. Bland ikke forskellige batterityper (f.eks.: "Zink Carbon" med "Alkaline"). 4. Forsøg ikke at oplade, kortslutte, adskille, opvarme eller brænde brugte batterier. 5. Udskift batterierne, når fjernbetjeningen svigter sporadisk eller ophører at virke. 6. Batterierne må ikke brændes eller skilles ad. Udsæt ikke batterierne for stærk varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende. 7

8 Loftmontering Du kan installere skærmen ved at fastgøre kommercielt tilgængelige øjebolte (M10) på den og hænge den fra loftet osv. (TH-55LF6W, TH-55LF60W) Monteringsposition for øjebolt (ved vandret montering) Montering og installering skal udføres af en installationsekspert. Må ikke installeres vha. kun én øjebolt. Når skærmen opstilles vandret eller på højkant, skal du sørge for at strømindikatoren vender nedad. Montér ledningen langs den lodrette side, når skærmen monteres. Monteringsposition for øjebolt (ved lodret montering) 8

9 Forbindelser Tilslutning af strømledning og fastgørelse af kabler Strømledning (tilbehør) Sådan bruges klemmen Fastgør kablerne med klemmen, hvis nødvendigt. 1 Fastgør klemmen Sådan fjernes den fra enheden: 2 Bind kablerne sammen Sådan løsnes: hul klemmer Indsæt klemmen i et hul. Hold skub begge sideklemmer kroge Indsæt spidsen i kroge knap Hold skub knappen 9

10 Forbindelser Tilslutning af videoudstyr IR IN, IR OUT fjernbetjening, skal du tilslutte de andre skærme fra denne IN/OUT port. Det infrarøde signal, som modtages fra første enhed sendes til den næste enhed. (se side 17) SERIAL IN, SERIAL OUT SERIAL indgang/udgangsterminalstyring af skærmen ved tilslutning til pc. (se side 16) LAN, DIGITAL LINK Tilslut til en DIGITAL LINK indgangsterminal-netværk for at styre skærmen. Alternativt kan du tilslutte til en enhed, som sender video- og lydsignaler via terminalen DIGITAL LINK. (se side 18, 54, 55) AUDIO IN (VIDEO) Tilslut lydudgangen af en enhed tilsluttet til VIDEO IN. (se side 13) AUDIO IN (COMPONENT / RGB) Tilslut lydudgangen af en enhed tilsluttet til COMPONENT/RGB IN. (se side 13) AUDIO IN (DVI-D / PC) Tilslut lydudgangen af en enhed tilsluttet til DVI-D IN, PC IN. (se side 14, 15) AUDIO OUT Tilslut til lydudstyr (se side 11) COMPONENT/RGB IN (PR/R, PB/B, Y/G) Component/RGB videoindgangsterminal (se side 13) VIDEO IN (VIDEO) Komposit videoindgangsterminal (se side 13) PC IN Pcindgangsterminal (se side 15) AV IN HDMI 1, HDMI 2 HDMI-indgangsterminal (se side 12) DVI-D IN, DVI-D OUT DVI-D indgang/ udgangsterminal (se side 14) 10

11 Forbindelser AUDIO OUT tilslutning AUDIO OUT er en ekslusiv terminal til eksternt audio-udstyr. Det viste eksterne udstyr og kabler følger ikke med denne enhed. Stereofonisk lydkode Stereo minijack (M3) lydudstyr line-in 11

12 Forbindelser HDMI-forbindelse HDMI-kabel HDMI AV OUT HDMI AV OUT DVD-afspiller DVD-afspiller [Pin-tildelinger og signalnavne] Pin-nr. Signalnavn Pin-nr. Signalnavn 1 T.M.D.S. Data T.M.D.S. TMDS clocking-afskærmning 2 T.M.D.S. Data 2 afskærmning 12 T.M.D.S. Clocking 3 T.M.D.S. Data 2 13 CEC 4 T.M.D.S. Data Reserveret (N.C. til enhed) 5 T.M.D.S. Data 1 afskærmning 15 SCL 6 T.M.D.S. Data 1 16 SDA 7 T.M.D.S. Data DDC/CEC jordforbindelse 8 T.M.D.S. Data 0 afskærmning V DC 9 T.M.D.S. Data 0 19 Detektion af Hot Plug 10 T.M.D.S. Clocking + Det viste eksterne udstyr og HDMI-kabler følger ikke med denne enhed. 12

13 Forbindelser VIDEO, COMPONET og RGB INDGANG tilslutninger Det viste eksterne udstyr, kabler og adapterstik følger ikke med denne enhed. DVD-afspiller VIDEO OUT VCR AUDIO OUT L R RCA-BNC Adapterstik RCA-BNC Adapterstik Y PB PR OUT RGB OUT L R AUDIO OUT Computer RGB Camcorder DVD-afspiller Ændr indstillingen "Component/RGB-in select (Komponent/valg af RGB-indgang)" i menuen "Setup" (Opsætning) til "Component (Komponent)" (ved Component (Komponent) signalforbindelse) eller "RGB" (ved RGB signalforbindelse). (se side 42) Accepterer kun RGB-signaler fra terminalen COMPONENT/RGB IN med "Sync on G (Synkroniser til G)". 13

14 Forbindelser DVI-D INDGANG, DVI-D UDGANG tilslutning Pc med DVI-D video udgang DVI-videokabel (inden for 5 m) Delt med PC IN. Stereo minijack (M3) Seriel sammenkædning af skærme Pc med DVI-D video udgang Første LCD-skærm Anden LCD-skærm * DVI-videokabel * * Tredje og efterfølgende LCD-skærme Der kan tilsluttes op til 10 skærme serielt, men antallet af tilsluttede skærme kan være begrænset af det anvendte kabel, signal eller udstyr. HDCP-signaler kan anvendes med op til 8 skærme tilsluttet via en seriel sammenkædning af skærme. Pin-layout for DVI-D indgangsstik: Pin-nr. Signalnavn Pin-nr. Signalnavn 1 T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data V DC 3 T.M.D.S. Data 2 afskærmning 15 Jordforbindelse 4 16 Detektion af Hot Plug Visning af tilslutningsporte 5 17 T.M.D.S. Data 0 6 DDC Clocking 18 T.M.D.S. Data DDC-data 19 T.M.D.S. Data 0 afskærmning T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data T.M.D.S. clockingafskærmning 11 T.M.D.S. Data 1 afskærmning 23 T.M.D.S. Clocking T.M.D.S. Clocking Det viste eksterne udstyr og kabler følger ikke med denne enhed. 14

15 Forbindelser Tilslutning pc-indgangsterminaler (Hun) COMPUTER Konversionsadapter (hvis nødvendig) RGB (Han) Delt med DVI-D IN. Mini D-sub 15p Lyd Stereo minijack (M3) Tilslut et kabel, som passer til lydudgangsterminalen på computeren. Computersignaler, som kan tilsluttes, er de med en horisontal scanningsfrekvens på 30 til 110 khz og vertikal scanningsfrekvens på 48 til 120 Hz. (Billedet vil dog ikke blive vist korrekt, hvis signalerne overstiger 1200 linjer.) Skærmopløsningen er maksimalt punkter, når billedforholdet er sat til "4:3" og punkter, når ikke vises tilstrækkeligt klart. Pc-indgangsterminalerne er DDC2B-kompatible. Hvis den tilsluttede computer ikke er DDC2B-kompatible, skal du ændre indstillingerne på computeren, når du tilslutter skærmen. Nogle pc-modeller kan ikke tilsluttes til skærmen. Der behøves ingen adapter til computere med DOS/V-kompatible Mini D-sub 15P terminaler. Computeren vist i illustrationen er kun et eksempel. Det viste eksterne udstyr og kabler følger ikke med denne enhed. frekvensområde. Signalnavne for Mini D-sub 15P forbindelsesstik Pin-layout for pc indgangsterminal Pin-nr. Signalnavn Pin-nr. Signalnavn Pin-nr. Signalnavn 1 R 6 GND (Jordforbindelse) 11 NC (ikke forbundet) 2 G 7 GND (Jordforbindelse) 12 SDA 3 B 8 GND HD/ 13 (Jordforbindelse) SYNKRONISERING 4 NC (ikke forbundet) 9 +5 V DC 14 VD 5 GND GND 10 (Jordforbindelse) (Jordforbindelse) 15 SCL 15

16 Forbindelser SERIAL-terminaler tilslutninger SERIAL-terminalen bruges, når skærmen styres af en computer. "Network Setup (Opsætning af Netværk)" til "RS-232C (Serial) (RS-232C (Serie))". (se side 47) COMPUTER RS-232C lige kabel (Hun) (Han) D-sub 9p COMPUTER Første LCD-skærm (Han) Anden LCD-skærm (Han) RS-232C lige kabel D-sub 9p (Hun) (Hun) (Hun) Tredje LCD-skærm (Han) (Hun) (Hun) Brug det direkte kabel RS-232C til at tilslutte computeren til skærmen. Computeren vist i illustrationen er kun et eksempel. Det viste eksterne udstyr og kabler følger ikke med denne enhed. Når der bruges seriel sammenkædning af skærme, skal du indstille "Serial Daisy Chain" (Seriel sammenkædning af skærme) i menuen Options (Indstillinger). (se side 51) For serielle forbindelser skal du bruge et direkte kabel tilsluttet til pins, nummereret 2 til 8. Signalnavne for SERIAL IN-terminalen: Pin-layout for SERIAL-terminal Pin-nr. Signalnavn 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND 6 DSR Kommunikationsparametre: Signalniveau RS-232C-kompatibelt af en computer, som er tilsluttet til denne terminal. Synkroniseringsmetode Asynkron Baudhastighed 9600 bps Computeren skal have software installeret, som muliggør Paritet Ingen overførsel og modtagelse af styringsdata, og som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram, Længde af tegn 8 bits som f.eks. programmeringssoftware. Der henvises til Stop bit 1 bit dokumentation for computerprogrammet for yderligere Flowstyring - oplysninger. 7 8 (kortsluttet i denne enhed) 1 9 NC 16

17 Forbindelser Grundlæggende format for styringsdata Overførslen af styringsdata fra computer starter med et STX-signal, efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst et ETX-signal i denne rækkefølge. Hvis der ikke er nogen parametre, behøver parametersignalet ikke at blive overført. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Start (02h) Kolon Parametre 3-tegn (1-5 bytes) kommando (3 bytes) End (03h) du vente på svaret på den første kommando fra denne enhed, inden overførsel af den næste kommando. Hvis en forkert kommando overføres ved en fejltagelse, sender denne enhed en "ER401"-kommando tilbage til computeren. Konsulter et autoriseret kundeservicecenter for yderligere oplysninger om anvendelse af kommandoer. Når den er slukket, reagerer denne skærm kun på en PON-kommando. Kommando Kommando Parameter Styringsdetaljer PON Ingen Power On (Tændt) POF Ingen Power (Slukket) AVL *** Lydstyrke AMT 0 Lyd SLUKKET FRA 1 Lyd SLUKKET TIL IMS DAM Ingen AV 1 AV 2 HM 1 HM 2 DV 1 PC 1 DL 1 Ingen ZOOM FULL NORM ZOOM 2 Valg af indgang (skift) VIDEO IN indgang (VIDEO) COMPONENT/RGB IN indgang (komponent) HDMI 1-indgang (HDMI 1) HDMI 2-indgang (HDMI 2) DVI-D IN indgang (DVI) PC IN indgang (PC) DIGITAL LINK indgang Valg af skærmtilstand (skift) Zoom1 16:9 4:3 Zoom2 IR IN/IR OUT terminaler tilslutning Brug et 3,5 mm stereo minijackstik til at tilslutte fra fjernstyring udgang på den første LCD-skærm til fjernstyring indgang på den næste LCD-skærm. IR-signalet fra den første LCD-skærm overføres til den næste LCD-skærm. Første LCD-skærm Anden LCD-skærm Tredje LCD-skærm * * * Stereo minijack (M3) På dette tidspunkt fungerer IR fra den næste LCD-skærm ikke. Det er muligt til tilslutte serielt ved at gentage ovenstående tilslutning. 17

18 Forbindelser Eksempel på tilslutning vha. DIGITAL LINK Terminal kabler til at overføre video- og lydsignaler, og disse digitale signaler kan overføres til skærmen via DIGITAL LINK terminalen. Forbindelsesterminaler på skærm Styringscomputer Når der bruges en Panasonic ET-YFB100 Videokassette-optager Computer DVD-afspiller side 47-49) Der henvises til "Tilslutning med en sender til parsnoet kabel" for yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til DIGITAL LINK terminaler. (se side 55) 18

19 Tænd/Sluk Tilslutning af strømledningen til skærmen. Tilslutning af strømledningen til stikkontakten. Når du frakobler strømledningen, skal du først trække strømledningen ud af stikkontakten. Tryk på kontakten for at tænde for skærmen: Tændt Strømindikator: Grøn Tænd/sluk knap Strømindikator Fjernbetjeningssensor 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at slukke for skærmen. Strømindikator: Rød (standby) 2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen. Strømindikator: Grøn 3. Sluk for strømmen til skærmen ved at trykke på kontakten på enheden, når skærmen er tændt eller i standbytilstand. I strømbesparelsestilstand, lyser strømindikatoren orange i slukket tilstand. 19

20 Tænd/Sluk Når du tænder for enheden første gang Følgende skærm vises, når enheden tændes første gang. Vælg emnerne med fjernbetjeningen. Enhedsknapperne er ugyldige. OSD Language (OSD-Sprog) 1. Vælg sprog. 2. Indstil. OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT) 1. Vælg "Day (Dag)" eller "PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT)". 2. Opsætning "Day (Dag)" eller "PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT)". PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : Vælg "Set (Indstil)". 2. Indstil. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY TUE PRESENT TIME 10 : 00 Når emnerne er indstillet, vises skærmene ikke mere, når enheden tændes næste gang. Efter udførelse af indstillingerne kan emnerne ændres i følgende menuer. OSD Language (OSD-Sprog) (se side 39) PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT) (se side 32) Advarselsmeddelelse TÆNDT Følgende meddelelse kan vises, når enheden tændes: Forholdsregler ved Nedlukning ved ingen aktivitet 'No activity power off' is enabled. ("Nedlukning ved ingen aktivitet" er aktiveret.) Hvis "No activity power off (Nedlukning ved ingen aktivitet)" i menuen Setup (Opsætning) er indstillet til "Enable (Aktiver)", vises der en advarselsmeddelelse, hver gang der tændes for enheden On (Til). (se side 36) Denne meddelelsesskærm kan indstilles i følgende menu: Options (Indstillinger) menu Tændt meddelelse (se side 52) 20

21 Valg af indgangssignal Tryk for at vælge indgangssignalet, som skal afspilles fra apparatet, som er tilsluttet til skærmen. Indgangssignalerne ændres som følger: HDMI1 HDMI2 VIDEO Component* PC DVI DIGITAL LINK HDMI1, HDMI2: HDMI1 eller HDMI2 indgangsterminal i AV IN (HDMI). VIDEO: Video indgangsterminal i VIDEO IN. Component (Komponent)*: Komponent eller RGB indgangsterminal i COMPONENT/RGB IN. PC: PC indgangsterminal i PC IN. DVI: DVI indgangsterminal i DVI-D IN. DIGITAL LINK: DIGITAL LINK indgang til DIGITAL LINK terminal. * "Component (Komponent)" vises som "RGB" afhængig af indstillingerne for "Component/RGB-in select" (Komponent/valg af RGB-indgang). (se side 42) Det er også muligt at vælge indgang ved at trykke på knappen Input (Indgang) på enhed. Vælg for at tilpasse signalerne fra kilden, som er tilsluttet til indgangsterminalerne component/rgb. (se side 42) 21

22 Grundlæggende kontroller Hovedenhed Strømindikator Strømindikatoren lyser.... Indikatoren er slukket (enheden forbruger stadig lidt strøm, så længe strømledningen er stukket ind i stikkontakten.)... Rød... Grøn... Orange (med pc-indgangssignal. se side 37) Fjernbetjeningssensor Lysstyrkesensor Detekterer lysstyrken i omgivelserne. Enter / Knap til billedforhold (se side 24, 26) Justering af lydstyrke Lydstyrke op "+" ned " " Når skærmmenuen vises: (se side 26) SKÆRMMENU TIL / FRA Hver gang knappen MENU trykkes, skifter skærmmenuen. (se side 26) Normal visning Picture (Billede) Setup (Opsætning) Sound (Lyd) Pos./Size (Pos./Størrelse) INPUT knap (Valg af indgangssignal) (se side 21) Tænd/sluk Skift 22

23 Grundlæggende kontroller Fjernbetjening AKTIONSKNAP Tryk for at foretage valg. ASPECT knap Tryk for at justere billedforholdet. (se side 24) Standby (TIL / FRA) knap Skærmen skal først tilsluttes en stikkontakt og tændes med knappen tænd/sluk (se side 19). Tryk på denne knap for at tænde for skærmen i standbytilstand. Tryk på knappen igen for at slukke for skærmen i standbytilstand. POS. /SIZE knap (se side 27) PICTURE knap (se side 29, 30) Lydløs Til / Fra Tryk på denne knap for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Lyden slås også til, når der slukkes for skærmen, eller lydstyrkeniveauet ændres. N knap (se side 28, 29, 30, 31) POSITIONSKNAPPER INPUT knap Tryk for at vælge indgangssignal i rækkefølge. (se side 21) ECO Mode (ECO) Tryk for at ændre ECO Mode opsætningstatus. (se side 37) OFF TIMER knap Skærmen kan forudindstilles til at skifte til standbytilstand efter en fastsat periode. Indstillingerne ændres til 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 0 minutter (Sluk-timer annulleret) hver gang knappen trykkes. 30 min 60 min 90 min 0 min Når der er tre minutter tilbage, blinker " timer 3 min" (Sluk-timer 3 min). Sluk-timeren annulleres, hvis strømtilførslen afbrydes. AUTO SETUP knap Justerer automatisk position/ størrelse af skærmen. (se side 27) SET UP knap (se side 32-49) SOUND knap (se side 31) Justering af lydstyrke Tryk på knapperne Lydstyrke op "+" eller ned " " for at øge eller nedsætte lydstyrken. R knap (se side 26) Tryk på R knappen for at vende tilbage til forrige skærmmenu. RECALL knap Tryk på "RECALL" knappen for at vise den aktuelle systemstatus. 1 Markering af indgang 2 Billedforholdstilstand (se side 24) 3 Sluk-timer Sluk-timer-indikatoren vises kun, når Sluk-timer er indstillet. 4 Visning af ur (se side 52) PC 4:3 1 2 FUNCTIONSKNAPPER (FUNKTION) (se side 52) 4 10:00 timer 90min 3 Digital Zoom (se side 25) 23

24 Kontrol for ASPECT Skærmen tillader visning af billeder i deres maksimale størrelse, herunder bredskærms hjemmebiografformat. Vær opmærksom på, at hvis du anvender skærmen på et offentligt sted til kommercielle formål eller offentlig fremvisning, og derefter bruger funktionen Valg af billedforhold til at formindske eller forstørre billedet, kan du overtræde ophavsretten i henhold til loven om ophavsret. Det er forbudt at vise eller ændre materiale under andre personers ophavsret til kommercielle formål uden deres tilladelse. [fra enheden] Tryk gentagne gange for at gå igennem billedforholdsindstillingerne: 4:3 Zoom1 Zoom2 16:9 Billedforholdet ændres hver gang knappen ENTER trykkes. Billedforholdet gemmes separat for hver indgangsterminal. Billedforhold Picture (Billede) Forstørret skærm Beskrivelse 16:9 Billederne fylder hele skærmen. I tilfælde af SD-signaler forstørres billeder med et 4:3 højde-bredde- billeder med et 16:9 højde-bredde-forhold. 4:3 Zoom1 Zoom2 Billeder med et 4:3 højde-bredde-forhold vises i deres oprindelige billedforhold. Der vises sidepaneler på venstre og højre side af skærmen. Billeder med et 16:9 højde-bredde-forhold vises i deres oprindelige billedforhold. Kanterne af billedet på venstre og højre side maskeres med sidepaneler. Letterbox-billeder med et 16:9 højde-bredde-forhold forstørres vertikalt og horisontalt, så de fylder hele skærmen. Kanterne af billedet foroven og forneden skæres væk. Letterbox-billeder med et 16:9 højde-bredde-forhold forstørres vertikalt og horisontalt, så de fylder hele skærmen. Kanterne foroven og forneden såvel på venstre og højre side af billederne skæres væk. 24

25 Digital Zoom Der vises en forstørrelse af den udvalgte del af det viste billede. 1 Vise brugervejledningen. Tryk for at komme til digital zoom. Brugervejledningen vises. Exit 1 I digital zoom kan kun følgende knapper betjenes. [Fjernbetjening] POSITION / AKTIONSKNAP 2 Vælg området af billedet, som skal forstørres. Tryk på området for at vælge det. Markøren bevæges. Exit 2 3 Vælg den krævede forstørrelse af skærmbilledet. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres forstørrelsesfaktoren. Forstørrelsesfaktoren vises i billedet Vende tilbage til normal skærm (afslutte digital zoom). Tryk for at forlade digital zoom. Når der slukkes for enheden FRA (herunder " timer (Sluk-timer)"), ophører digital zoom. Funktionen Digital Zoom kan ikke vælges, når skærmen er i følgende tilstande: Når MULTI DISPLAY Setup (Opsætning til MULTI-SKÆRMDISPLAY) er On (Til) (se side 40). Når Screensaver (Pauseskærm) kører. (se side 34) Når Digital Zoom anvendes, kan "Indstilling af Pos./Size (Pos./Størrelse)" ikke bruges. 25

26 Skærmmenuer 1 Viser skærmmenuen. Fjernbetjening Enhed Tryk gentagne gange. Tryk for at foretage valg. (Eksempel: Picture (Billede) menu) Hver gang knappen MENU trykkes, skifter skærmmenuen. Normal visning Picture (Billede) 2 Vælg emnet. Picture Vælg. Sound (Lyd) Pos./Size (Pos./Størrelse) 2. Tryk. Setup (Opsætning) Normalise Normal Picture Mode Normal Backlight 100 Contrast 70 Brightness 50 Colour 50 Tint 50 Sharpness 50 White balance Normal Advanced settings (Eksempel: Picture (Billede) menu) 3 Indstil. Juster. 1. Vælg. 2. Tryk. 4 Forlad menuen. 1. Juster. Tryk gentagne gange. Tryk. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. Liste over menuvisninger Menuer, som ikke kan indstilles, er grå. Justerbare menuer ændres afhængig af signal, indgang og menuindstilling. Picture (Billede) menu Picture Setup (Opsætning) menu Setup 1/2 Pos./Size (Pos./Størrelse) menu Pos./Size Sound (Lyd) menu Sound Normalise Normal Picture Mode Normal Backlight Contrast Brightness Colour 0 Tint 0 Sharpness 50 White balance Normal Advanced settings FRAME CREATION se side 29, 30 Max Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Network Setup Menu Display Duration Menu Transparency 20 RGB Disable English (UK) 15 S 2/2 Normalise Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode Normal se side 27, Normalise Normal Output Select Sound Mode Bass Treble Balance Surround se side 31 SPEAKERS Normal se side

27 Indstilling af Pos./Size (Pos./Størrelse) 1 Tryk for at vise menuen Pos./Size (Pos./Størrelse). 2 3 Tryk for at vælge menuen, som skal indstilles. Tryk for at indstille menuen. Pos./Size Normalise Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode Normal Tryk for at forlade indstillingstilstanden. Emner, som ikke kan indstilles, er grå. Justerbare emner afhænger af indgangssignalet og skærmtilstanden. Hvis der modtages et "Cue" eller "Rew" signal fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller, skifter billedets position op eller ned. Billedets position kan ikke styres af funktionen Pos./Størrelse. Auto Setup (Automatisk H-Pos/V-Pos, H-Size (H-Størrelse)/V-Size (V-Størrelse), Dot Clock (Dot Clocking) og Clock Phase (Clocking Fase) justeres automatisk, når RGB eller pc-signal modtages. Denne indstilling aktiveres kun, når der tilføres et pc-signal eller RGB signal, og billedforholdet er "16:9". Brug af fjernbetjeningen Når på fjernbetjeningen trykkes, udføres et mørkt billede. I dette tilfælde skal du skifte til et lyst billede, hvor kanter og andre genstande vises klart, og derefter prøve automatisk opsætning igen. Afhængig af signalet kan der opstå forkert justering efter Auto Setup (Automatisk 60 Hz XGA-signal ( Hz og Hz), kan du ved at forudindstille det individuelle signal i "XGA Mode (XGA-Tilstand)" (se side 44) opnå et korrekt oplysninger, lægges ovenpå billedet uden for den gyldige billedperiode eller intervallerne imellem synkronisering og billedsignalerne er korte. "Normalise (Normaliser)" én gang og trykke på AKTION ( ) og derefter justere Pos./Size (Pos./ Størrelse) manuelt. Hvis billedet forsvinder fra skærmen i horisontal retning som resultat af udførelse af 27

28 Indstilling af Pos./Size (Pos./Størrelse) H-Pos Indstilling af horisontal position. V-Pos Indstilling af vertikal position. H-Size (H-Størrelse) Indstilling af horisontal størrelse. V-Size Indstilling af vertikal størrelse. (V-Størrelse) Clock Phase (Clocking Fase) Dot Clock (Dot Clocking) Over scan (Overscan) (under RGB og pc-indgangssignal) (under RGB og pc-indgangssignal) Der kan opstå periodiske forstyrrelser (støj), når der vises stribede mønstre. Hvis dette sker, skal du indstille således, at forstyrrelserne minimeres. Vende billedoverscan On (Til)/ (Fra). 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Komponent Video, DVI, HDMI) On (Til) (Fra) " (Fra)" er kun effektiv i "16:9" billedforholdstilstand. Når " (Fra)" er indstillet, kan "H-Size (H-Størrelse)" og "V-Size (V-Størrelse)" ikke justeres. 1:1 Pixel Indstiller skærmstørrelsen, når der tilføres et 1125i eller 1125p signal. Mode (1:1 Pixel Tilstand) "ON" er kun effektiv i "16:9" billedforholdstilstand. Vælg ON, når du ønsker at afspille et indgangssignal. Indgangssignaler, som kan anvendes: 1125 (1080) / 50i 60i 24sF 24p 25p 30p 50p 60p H-Size (H-Størrelse) og V-Size (V-Størrelse) kan ikke indstilles, når On er valgt. (Fra) On (Til) Nyttigt tip: ( / Normalise Normalisering) Når funktionen Pos./Size (Pos./Størrelse) er aktiv og enten knappen N på fjernbetjeningen trykkes eller knappen AKTION ( ) trykkes under "Normalise (Normaliser)", nulstilles alle værdier (undtagen "Clock Phase (Clocking Fase)" og "Dot Clock (Dot Clocking)") til fabriksindstillingerne. 28

29 Picture (Billede) Indstillinger 1 Tryk for at vise menuen Picture (Billede). 2 Vælg for at justere hvert emne. Tryk for at vælge menuen, som skal indstilles. Vælg det ønskede niveau ved at se på billedet bagved menuen. Menuer, som ikke kan indstilles, er grå. Justerbare menuer ændres afhængig af signal, indgang og menuindstilling. Picture Normalise Normal Picture Mode Normal Backlight Contrast Brightness Colour 0 Tint 0 Sharpness 50 White balance Normal Advanced settings FRAME CREATION Max Advanced settings (Avancerede Indstillinger) niveau (se næste side). Advanced settings Normalise Input level Gamma AGC W/B High R W/B High G W/B High B W/B Low R W/B Low G W/B Low B Tryk for at gå til Advanced Settings (Avancerede indstillinger). Normal Tryk på venstre eller højre knap for at skifte imellem tilstande. Normal Dynamic (Dynamisk) Cinema (Hjemmebiograf) Normal Til visning i standardomgivelser (aftenbelysning). Dynamic (Dynamisk) Til visning i lysere omgivelser. Cinema (Hjemmebiograf) Til brug ved visning af tone-fokuserede billeder med nedsat lysstyrke. Hvis du ønsker at ændre det billedet og farven af den valgte Picture (Billede) menu til noget andet, skal du justere emnerne i menuen Picture (Billede). (se næste side) Tryk på venstre eller højre knap for at skifte imellem tilstande. Normal Warm (Varm) Cool (Kold) FRAME CREATION (OPRETTELSE AF RAMME) Det er en funktion til at forskønne hurtigt bevægende scener ved at fordoble antallet af miniaturer, som vises i billedet. Tryk på venstre eller højre knap for at skifte imellem tilstande. (Fra) Min (Min.) Mid (Mellem) Max (Maks.) Vælg " (Fra)", hvis billedet virker unaturligt. Indstillingerne gemmes for hver indgang. Skærmen vender ikke tilbage til standardindstillingerne, når der vælges funktionen "Normalise (Normaliser)". Menuen og billedet forsvinder et øjeblik, hvis du ændrer til en anden indstilling fra menuen " (Fra)" som hvis den blev sat til fra. Nyttigt tip: ( / Normalise Normalisering) (undtagen "FRAME CREATION (OPRETTELSE AF RAMME)") Når menuen "Picture (Billede)" vises og enten knappen N på fjernbetjeningen trykkes eller knappen AKTION ( ) trykkes under "Normalise (Normaliser)", nulstilles alle værdier til fabriksindstillingerne. 29

30 Picture (Billede) Indstillinger Emne Effekt Indstillinger Backlight Indstiller lysstyrken af Du kan ændre niveauet for hver funktion (Backlight (Baggrundslys), Contrast (Baggrundslys) Mørkere Lysere baggrundslys. (kontrast), Brightness (Lysstyrke), Colour (Farve), Tint (Farvetone), Sharpness Contrast (kontrast) Justerer billedets kontrast. Mindre Mere (Skarphed)) for hver Picture (Billed) MENU. Justerer for nemmere visning Indstillingerne for Normal, Dynamic Brightness af mørke billeder, som f.eks. (Dynamisk) og Cinema (Hjemmebiograf) (Lysstyrke) Mørkere Lysere gemmes separat for hver nattescener og sort hår. indgangsterminal. Colour (Farve) Justerer farvemætning. Indstillingen "Tint (Farvetone)" kan kun Mindre Mere justeres for NTSC-signaler under video indgangssignal. Tint (Farvetone) Justerer for naturlige hudtoner. Rødligt Grønligt "Backlight (Baggrundslys)" kan justeres, når "ECO Mode (ØKO-Tilstand)" er Sharpness Justerer billedets skarphed. "Power save (Strømbesparelse)" til " (Skarphed) Mindre Mere (Fra)". (se side 37) Advanced settings (Avancerede indstillinger) Emne Effekt Detaljer Input level (Indgangsniveau) Gamma AGC W/B High R (S/H Høj R) W/B High G (S/H Høj G) W/B High B (S/H Høj B) W/B Low R (S/H Lav R) W/B Low G (S/H Lav G) Mindre Ned (Fra) Mindre Mindre Mindre Mindre Mindre Mere Op On (Til) Mere Mere Mere Mere Mere Justerer dele, som er meget lyse og svære at se. S Curve (S- Kurve) Forøger automatisk lysstyrken af mørke signaler. Justerer hvidbalance for lyse og røde områder. Justerer hvidbalance for lyse og grønne områder. Justerer hvidbalance for lyse og blå områder. Justerer hvidbalance for mørke og røde områder. Justerer hvidbalance for mørke og grønne områder. W/B Low B (S/H Lav B) Justerer hvidbalance for mørke og blå områder. Mindre Mere Udfør "S/H" justering som følger. 1. Juster hvidbalancen af lyse områder med indstillingerne "W/B High R (S/H Høj R)", "W/B High G (S/H Høj G)" og "W/B High B (S/H Høj B)". 2. Juster hvidbalancen af mørke områder med indstillingerne "W/B Low R (S/H Lav R)", "W/B Low G (S/H Lav G)" og "W/B Low B (S/H Lav B)". 3. Gentag trin 1 og 2 for at justere. Trinene 1 og 2 justering. Indstillingsværdierne gemmes separat for hver indgangsterminal. Indstillingsområdet for værdierne kan bruges som reference. Nyttigt tip: ( / Normalise Normalisering) Når menuen "Advanced settings (Avancerede indstillinger)" vises og enten knappen N på fjernbetjeningen trykkes eller knappen AKTION ( ) trykkes under "Normalise (Normaliser)", nulstilles alle værdier til fabriksindstillingerne. 30

31 Sound (Lyd) Indstilling 1 Tryk for at vise menuen Sound (Lyd). 2 Vælg for at justere hvert emne. Tryk for at vælge menuen, som skal indstilles. Vælg det ønskede niveau ved at lytte til lyden. Sound Normalise Output Select Sound Mode Bass Treble Balance Surround Normal SPEAKERS Normal Tryk for at forlade indstillingstilstanden. Emne Output Select (VALG AF UDGANG) Sound Mode (Lydmenu) Bass (Bas) Treble (Diskant) Balance Surround Detaljer SPEAKERS (HØJTTALERE): Afgiver lyd fra de indbyggede højttalere. AUDIO OUT (LYDUDGANG): Afgiver lyd gennem terminalen AUDIO OUT. Normal: Afgiver den oprindelige lyd. Dynamic (Dynamisk): Accentuerer skarp lyd. Clear (Ryd): Dæmper menneskestemmer. Justerer baslyde. Justerer diskantlyde. Justerer venstre og højre lydstyrke. Vælg On (Til) eller (Fra). Når "AUDIO OUT (LYDUDGANG)" er valgt, kan andre emner end "Balance" ikke justeres. Indstillingerne Bass (Bas), Treble (Diskant) og Surround gemmes separat for hver Sound Mode (Lydmenu). Nyttigt tip: ( / Normalise Normalisering) Når menuen "Sound (Lyd)" vises og enten knappen N på fjernbetjeningen trykkes eller knappen AKTION ( ) trykkes under "Normalise (Normaliser)", nulstilles alle værdier til fabriksindstillingerne. 31

32 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timeren kan tænde for skærmen eller FRA. Inden du indstiller timeren, skal du bekræfte PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT) og justere hvis nødvendigt. Indstil derefter tiden for TÆNDING/SLUKNING. 1 2 Tryk for at vise menuen Setup (Opsætning). Tryk for at vælge Set up TIMER (Indstilling af TIMER) eller PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT) Tryk for at vise skærmen Set up TIMER (Indstilling af TIMER) eller PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT). Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Network Setup Menu Display Duration Menu Transparency S 2/2 PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT) 1 Tryk for at vælge Day (Dag) eller PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT). Tryk for at indstille Day (Dag) eller PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT). knap: Videre knap: Tilbage Ved at trykke én gang på knappen " " eller " " ændres PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT) med 1 minut. Ved at trykke gentagne gange på knappen " " eller " " ændres PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT) med 15 minutter. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : 99 2 Tryk for at vælge Set (Indstil). Tryk for at gemme PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT). Set (Indstil) kan ikke vælges, undtagen hvis PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT) er indstillet. Hvis den aktuelle tid ikke indstilles, kan andet end "99:99", "Day (Dag)" og PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT) ikke indstilles. Indstillingerne for "Day (Dag)" og "PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT)" nulstilles, når skærmen er slukket i ca. 7 dage af følgende grunde: Trykke på knappen TÆND/SLUK på enheden for at slukke for skærmen. Frakobling af strømledning. Strømafbrydelse. 32

33 Set up TIMER (Indstilling af TIMER) PRESENT TIME Setup / Set up TIMER 20 programmer. [Eksempel på indstilling] Program 1, hver mandag, 12:00, Tænding, indgang: VIDEO Set up TIMER PRESENT TIME MON 0 : 03 Program 1 Timer Function On Day MON Power Mode Power On Time 12 : 00 Input VIDEO 1 vælg 2 juster 1 Indstil programnummeret. 2 For at udføre programmet, indstil til "On (Til)". Programmet deaktiveres, når " (Fra)" er indstillet. 3 Indstille dag. Programmet udføres hver dag, når "Everyday (Hver dag)" er indstillet. 4 Indstil tænding On (Til)/ (Fra). 5 Indstil tidspunkt. Ved at trykke én gang på knappen " " eller " " ændres "Time" (Tid) med 1 minut. Ved at trykke gentagne gange på knappen " " eller " " ændres "Time" (Tid) med 15 minutter. 6 Indstil indgang. Denne funktion er tilgængelig, når "PRESENT TIME Setup (Indstilling af AKTUELT TIDSPUNKT)" er indstillet. aktiveret. 33

34 Screensaver (Pauseskærm) (For at undgå fastbrænding af billeder) Vis ikke et ubevægeligt billede, specielt i 4:3 tilstand, i længere tid. Hvis skærmen skal være tændt, bør du bruge Screensaver (Pauseskærm). Når pauseskærmen er i drift, vises følgende 5 mønstre ved fuld skærm i 5 sekunder hver. 1 Tryk for at vise menuen Setup (Opsætning). 2 Tryk for at vælge Screensaver (Pauseskærm). Tryk for at vælge skærmen Screensaver (Pauseskærm). Setup Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language 1/2 RGB Disable English (UK) Screensaver PRESENT TIME MON 0 : 02 Start Mode 3 Mode (Funktion) valg Tryk for at vælge Mode (Funktion). Tryk for at vælge hver tilstand. (Fra) Interval : Udføres på disse tidspunkter, når Periodic Time (Varighed af Visning) og Operating Time Time Designation : Udføres på disse tidspunkter, når Start Time (Aktuelt Tidspunkt) (Starttidspunkt) og Finish Time (Afslutningstid) Standby after SCR Saver (Standby efter Pauseskærm) : Udføres ved Screensaver duration (Varighed af pauseskærm), og når skærmen går i standbytilstand. On (Til) : Udføres, når Start er valgt og AKTIONSKNAPPEN ( ) er trykket. 4 Start indstilling Når Mode (Funktion) er indstillet til On (Til), skal du trykke for at vælge Start. Tryk for at starte Screensaver (Pauseskærm). Skærmmenuen forsvinder og Screensaver (Pauseskærm) aktiveres. For at stoppe Screensaver (Pauseskærm) under On (Til), skal du trykke på R-knappen eller en anden knap på hovedenheden. Når skærmen er slukket, deaktiveres Screensaver (Pauseskærm). 34

35 Screensaver (Pauseskærm) (For at undgå fastbrænding af billeder) Indstilling af Screensaver (Pauseskærm) tid Efter du har valgt Time Designation (Aktuelt tidspunkt), Interval eller Standby after SCR Saver (Standby efter Pauseskærm), vises den relevante Opsætning af tid for valget, og driftstiden kan indstilles. (Tiden kan ikke indstilles, når "Mode (Funktion)" er "On (Til)" eller " (Fra)".) Tryk for at vælge Start Time (Starttidspunkt) / Finish Time (Afslutningstid) (når Time Designation (Aktuelt tidspunkt) er valgt). Tryk for at vælge Periodic Time (Varighed af Visning) / Operating Time (Varighed af Pauseskærm) (når Interval er valgt). Tryk for at vælge Screensaver duration (Varighed af pauseskærm) (når Standby after SCR Saver (Standby efter Pauseskærm) er valgt). knap: Videre knap: Tilbage Ved at trykke én gang på knappen " " eller " " ændres Tid med 1 minut. [Skift udføres dog hvert 15 minut, når Periodisk tid er valgt.] Ved at trykke gentagne gange på knappen " " eller " " ændres Tid med 15 minutter. "Screensaver duration (Varighed af pauseskærm)" af "Standby after SCR Saver (Standby efter Pauseskærm)" kan indstilles fra 0:00 til 23:59. Når denne er indstillet til "0:00", aktiveres "Standby after SCR Saver (Standby efter Pauseskærm)" ikke. Timerfunktionen fungerer ikke, undtagen hvis "PRESENT TIME (AKTUELT TIDSPUNKT)" er indstillet. Screensaver PRESENT TIME MON 15 : 00 Start Mode Time Designation Start Time 6 : 15 Finish Time 12 : 30 Screensaver PRESENT TIME MON 15 : 00 Start Mode Interval Periodic Time 12 : 00 Operating Time 3 : 00 Screensaver Start Mode Screensaver duration PRESENT TIME MON 15 : 00 Standby after SCR Saver 6 : 15 Wobbling Skifter automatisk skærmbilledet (derfor umærkbart for øjet) for at forhindre fastbrænding af billeder med skarpere konturer Tryk for at vise menuen Setup (Opsætning). Tryk for at vælge "Wobbling". Tryk for at vælge "On (Til)" eller " (Fra)". On (Til): Skifter positionen af skærmbilledet ved et fastsat tidsinterval. Tryk for at forlade indstillingstilstanden. Setup Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language RGB 1/2 Disable English (UK) Hvis "MULTI DISPLAY Setup (Opsætning til MULTI-SKÆRMDISPLAY)" er indstillet til "On (Til)", virker denne funktion ikke. Når denne funktion er aktiveret, ser det ud som om en del af skærmen mangler. 35

36 No activity power off (Nedlukning ved ingen aktivitet) 1 Tryk for at vælge menuen, som skal indstilles. Setup 1/2 2 Tryk for at vælge "Enable (Aktiver)" eller "Disable (Deaktiver)". Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language RGB Disable English (UK) 3 Tryk for at forlade Setup (Opsætning). Når denne funktion er indstillet til "Enable (Aktiver)", slukkes der automatisk (standby), når der ikke udføres en handling på skærmen i 4 timer. Den resterende tid vises 3 minutter før slukning. Press any key to abort. No activity power off 3min Når skærmen slukkes med denne funktion, vises meddelelsen "Last turn off due to 'No activity power off'. (Sidste nedlukning pga. "Nedlukning ved ingen aktivitet".)" næste gang der tændes for skærmen. Når pauseskærmen er aktiveret, er denne funktion deaktiveret. 36

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Kære Panasonic-Kunde

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere