Sansemotorik og tekniktræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sansemotorik og tekniktræning"

Transkript

1 Sansemotorik og tekniktræning Træning

2

3 1 Sansemotorik INDHOLD Side Indledning... 2 Neurofysiologi... 3 Sanserne Nervesystemets opbygning... 3 Sensoriske og motoriske nervebaner... 5 Skeletmusklens aktivering... 6 Regulering af kraft Sensorisk information... 7 Reflekser Refleksregulering af muskellængden... 8 Refleksregulering af muskelkraften... 9 Antagonisthæmning... 9 Viljestyrede bevægelser... 9 Programmeret aktivitet Psykomotorik Hvad er udvikling? Motorisk udvikling Synssansens betydning Høresansens betydning De 7 kompetencer Bevægelseslæring Pas på sproget Praksis Fysiske forudsætninger Kropsbevidsthed og bevægelseserfaring Indlæringens 3 faser Tekniktræning og fejlretning Litteraturliste DIFs uddannelsesmaterialer... 25

4 2 Sansemotorik Tekniktræning fokuserer på at få bestemte bevægelser til at lykkes og kan derfor betragtes som en specialiseret del af sansemotorikken. INDLEDNING Hæftet her kunne have heddet koordinationstræning. Begrebet koordination bliver dog brugt i mange forskellige sammenhænge og i forskellige betydninger. Derfor har vi valgt indledningsvis at præcisere de områder, som behandles i dette hæfte. Sansemotorik og tekniktræning hører således ind under det samlende begreb koordinationstræning. Der sker ingen bevægelse uden at sanserne aktiveres. Nervesystemet fungerer som en samarbejdende helhed, og det er ikke muligt at skille de enkelte funktioner ud. Sansemotorik beskæftiger sig med samspillet og samhørigheden mellem de sensoriske og de motoriske dele i nervesystemet. Det skal bemærkes, at når man i neurofysiologien beskriver de sensoriske og de motoriske dele hver for sig, er det således kun af pædagogiske grunde. Tekniktræning fokuserer på at få bestemte bevægelser til at lykkes og kan derfor betragtes som en specialiseret del af sansemotorikken. Tekniktræning forstås i dette hæfte dog meget bredt. Tekniktræning henviser derfor både til de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at kunne deltage i den enkelte idrætsdisciplin og til den avancerede specialtræning af én enkelt bevægelse. Som udgangspunkt er tekniktræning helt afhængig af den bevægelseserfaring, den enkelte udøver har at gøre brug af. Eller sagt på en anden måde: tekniktræning er afhængig af den generelle sansemotoriske erfaring. Hæftet er delt op i følgende 3 overordnede afsnit: Et neurofysiologisk afsnit om sansemotorik og tekniktræning. Her beskrives de 5 relevante sanser, de sensoriske og motoriske nervebaner samt hvordan viljestyrede bevægelser kontrolleres og hvilken betydning reflekserne kan have for disse bevægelser Et psykomotorisk afsnit. Her behandles begrebet modning i forhold til den individuelle udvikling. Den individuelle udvikling er grundlæggende baseret på den individuelle sansemotoriske oplevelse og erfaring. Desuden redegøres for, hvorledes mennesket er i besiddelse af 7 kompetencer, hvilket i princippet betyder, at en opgave kan løses ud fra flere forskellige synsvinkler Et praktisk relateret afsnit. Her omsættes de to teoretiske afsnit til praksis-situationen. Hvad kan man gøre for at fremme og bevidstgøre den sansemotoriske erfaring, og hvordan instruerer og fejlretter man mest hensigtsmæssigt tekniktræningen?

5 Sansemotorik 3 NEUROFYSIOLOGI Sanserne Følesansen Fra huden kommer information om tryk, berøring, temperatur og smerte. Følesansen er særlig følsom for ændringer i stimulusstyrken og for stimuli, der bevæger sig hen over huden. Synssansen Via øjnene kommer information om positionen af objekter i vores omgivelser og af kroppens stilling i forhold til omgivelserne. Synssansen er sammensat. Vi har dele, der bestemmer objekternes placering, deres afgrænsning, størrelse, form og belysning. En anden del sætter farve på objekterne og en tredje del er særlig følsom for objekter, der bevæger sig gennem synsfeltet. De to Ydre øre først beskrevne dele giver svar på hvad vi ser, mens den sidst beskrevne del af synet hurtigt giver svar på hvor det er. Høresansen Sneglen i det indre øre omsætter lydbølger til nerveimpulser og gør os i stand til at opfatte en lyds frekvens, lydens styrke og lydkildens placering i rummet. Derudover understøtter hørelsen rum-, retnings- og afstandsfornemmelsen. De vestibulære sanser Disse er også lokaliseret i det indre øre. Ligevægtsorganet registrerer lineær acceleration. Ved hjælp af ligevægtsorganet orienterer vi hovedets stilling i forhold til lodret. Buegangene registrerer rotationsacceleration og hjælper til at stabilisere synet og kroppens stilling under bevægelse. Mellemøret Indre øre Buegange Ligevægtsorgan Sneglen De proprioceptive sanser Fra muskler, sener og led kommer information om musklens længde (muskeltenene), musklens spænding (senetenen), om de enkelte legemsdeles stilling i forhold til hinanden og om bevægelser i leddene (se mere herom i DIFs hæfte Bevægelighedstræning i Træningslære-serien). Sanserne kaldes proprioceptive, fordi vi selv fremkalder dem, når vi bevæger os. De proprioceptive sanser kaldes også den kinæstetiske sans (bevægelsessansen). Der findes specielt mange proprioreceptorer i nakkeregionen og omkring ankelleddet. Disse receptorer er vigtige for kontrollen af hovedets stilling i forhold til kroppen og dermed af kroppens stilling og kroppens position i rummet. Kvaliteten - eller hvad det er vi føler - bestemmes af sansenervernes forbindelser i centralnervesystemet. Således vil f.eks. en ændring af fyringsfrekvensen (nerveimpulser/s) i synsnerven altid føre til opfattelsen af et synsindtryk. Det er ligegyldigt om nerveimpulserne er opstået efter en mekanisk påvirkning af øjet eller ved lysindfald i øjet. I begge tilfælde vil vi opfatte det som synsindtryk. Føleorganerne i sansenerverne er dog mest følsomme over for den "rigtige" påvirkning det, der kaldes den adækvate stimulus. Nervesystemets opbygning Menneskets bevægerepertoire kan være alt fra reflekser, hvor en stimulus kan udløse Figur 1. Ligevægtsorganet, sneglen og buegangene

6 4 Sansemotorik en forudsigelig simpel bevægelse, til meget komplicerede og præcise bevægelser hos f.eks. musikere eller topidrætsudøvere, hvor bevægelsen igangsættes og styres meget bevidst. Både sensoriske og motoriske dele af nervesystemet er involveret i styringen af bevægelser, og det er nødvendigt at udnytte en meget stor del af nervesystemets kapacitet til hele tiden at kontrollere og graduere musklernes aktivitet. For at forstå nervesystemets funktion er det nødvendigt at kende til nervesystemets opbygning. Nervesystemet er opbygget af et perifert- og et centralt nervesystem. Centralnervesystemet (CNS) består af storhjerne, lillehjerne, forlængede marv og rygmarv, mens nervetrådene, der går mellem CNS og hud, muskler og andre organer, udgør det perifere nervesystem. CNS er opbygget af utallige nerveceller, som hver især består af et cellelegeme, der har en eller flere udløbere (axoner). Nogle nerveceller har lange udløbere, der samles som nervebaner eller udgår fra CNS som nervefibre, som samles til perifere nerver. Andre nerveceller har korte udløbere, der så har forbindelse til andre nerveceller i CNS. I hjernen er nervecellernes cellelegemer lokaliseret i hjernebarken, der er nogle få millimeter tyk. På et snit af hjernen er hjernebarken grålig, deraf udtrykket de små grå hjerneceller. Der er også et centralt område i hjernen med samlinger af grå hjerneceller, de kaldes thalamus og de basale kerner. I rygmarven er cellelegemerne lokaliseret i et centralt område i midten af rygmarven, den grå substans. Resten af nervevævet udgøres af hvid substans, som er områder uden nerveceller men med nervetråde. Den hvide farve skyldes, at nervetrådene er omgivet af et hvidt fedtlag (myelin), der virker isolerende på samme måde som plastik omkring ledninger. De hvide områder i centralnervesystemet og hjernen består således af nervefibre, mens de grå områder består af nerveceller. Basale ganglier Hjernestammen Udsnit af rygmarven Figur 2. CNS hovedkomponenter Sensorisk hjernebark Motorisk hjernebark Storhjernen Lillehjernen Inddeling af rygmarven Cervicale del Thoracale del Lumbale del Sacrale del Coccygeale del

7 Sansemotorik 5 Nervesystemet er hierarkisk opbygget: Simple funktioner som reflekser og automatiske bevægelser er styret lokalt, f.eks. i rygmarven. Mere indviklede, bevidste og målrettede bevægelser styres fra højere niveauer i hjernen, der på sin side udøver kontrol ved at styre funktionerne, der er lokaliseret i de lavere centre eller i rygmarven. De helt komplicerede funktioner styres af selve storhjernen, som via flere lavere centre til sidst udfører funktionen præcis som ønsket. Hjernebarken, de basale kerner, thalamus, lillehjernen, hjernestammen og rygmarven deltager alle i kontrollen af bevægelser. Sensoriske og motoriske nervebaner Fra følelegemerne føres nerveimpulserne via de perifere nerver ind til rygmarven. Følelegemerne er specialiserede celler eller nerveender, der kan omsætte en stimulus til nerveimpulser. Nerveimpulserne ledes samlet i nervebaner til hjernestamme og hjerne. Nervebanerne krydser i rygmarven eller højere oppe, over til den modsatte side. I hjernebarken er de proprioceptive sanser og hudsanserne lokaliseret i bestemte, afgrænsede områder i isselappen - som et "landkort" over kroppen. Kortet kan ses som et billede af den modsidige kropshalvdels overflade, idet nervebanerne som sagt krydser. I pandelappen, lige foran det sensoriske kort, er det motoriske kort for den modsidige kropshalvdel placeret. Figuren herunder viser sammenhængen mellem antallet af de sensoriske og motoriske baner, og de områder af kroppen de knytter sig til. Således kan man se, at en forholdsmæssig stor del af banerne knytter sig til hænder og ansigt. Fra den motoriske hjernebark leder nervebaner ned til den forlængede marv, hvor de krydser over til den modsatte side og føres videre ned i rygmarven. Omkring 20% af nervefibrene er direkte og løber helt fra hjernebark til rygmarv. Nervefibrene kan således være over 1 m lange. Resten af nervefibrene afbrydes og har overgang til nye nerveceller i forskellige kerner undervejs. Store dele af hjernen skal altså samarbejde, for at den kan styre bevægelserne. Koordineringen af bevægelserne sker ved, at der i storhjernen sættes en plan for aktivering af musklerne, hvorefter lillehjernen kontrollerer, at alt udføres efter planen, mens bevægelsen foregår. I et spark eller slag, hvor bevægelsen foregår meget hurtigt, kontrolleres udførelsen af planen først efter, at bevægelsen er afsluttet. Planen rettes herefter til, ifald bevægelsen ikke gav det ønskede resultat. Motorisk cortex Thalamus Basale ganglier Capsula interna Hjernestamme Decussatio pyramidum Rygmarvsudsnit Figur 3. Motorisk hjernebark, Thalamus, basalganglier og motoriske ledningsbaner

8 6 Sansemotorik De sensoriske nerver fører information fra følelegemer i organerne til CNS, hvor informationen behandles. Resultatet af behandlingen fører eventuelt til et svar, der ledes via de motoriske nerver til muskler eller andre organer, som for eksempel når man trækker fingrene til sig efter at have brændt sig på en tændstik. CNS fungerer således som et slags indviklet filter, der behandler sensorisk information, og på baggrund af informationen og tidligere erfaringer tager en beslutning og effektuerer et eventuelt svar. På grund af ledningstid i nervefibrene og behandlingstid i CNS tager det en vis tid, før beslutningen kan effektueres. Skeletmusklens aktivering En muskelfiber er mm i diameter og fra få millimeter til ca. 8 cm lang. En muskel som biceps brachii er sammensat af ca muskelfibre og bliver innerveret af ca. 800 motoriske nervefibre (motorneuroner). En motorneuron innerverer således fra omkring 100 op til flere tusinde muskelfibre. En motorneuron og de tilhørende tværstribede muskelfibre, som nervefiberen innerverer, kaldes en motorisk enhed, og det er musklens funktionelle enhed. Motor enhed Type FTb FTa ST Motor neuron Motorisk enhed 5 4 Twitch msec % Udholdenhed 100 % 100 % min min min Figur 4. Motoriske enheder ved muskelfibre af type ST, FTa og FTb

9 Sansemotorik 7 Når motorneuronet er aktivt, deltager alle dets muskelfibre i kontraktionen. Muskelfibrenes anatomiske, fysiologiske og biokemiske egenskaber er meget forskellige. Muskelfibre deles efter deres egenskaber i flere typer. Type ST-fibre er mørke (røde), de kontraherer sig langsomt men er udholdende. Type FT-fibre er lyse, kontraherer sig hurtigt men udmattes let. Der er alle mulige varianter og en glidende overgang mellem hovedtyperne. Det er motorneuronet, der afgør egenskaberne, og derfor har alle muskelfibrene i en motorisk enhed de samme egenskaber. Små motorneuroner innerverer små motoriske enheder med få muskelfibre, og de er alle af type ST, mens de større motorneuroner innerverer mange muskelfibre - hovedsagelig af type FT. Kraftudviklingen er derfor meget større og mere eksplosiv i de store motoriske enheder med type FT muskelfibre end i de små motoriske enheder med type ST muskelfibre. Fordelingen af fibertyperne er hovedsagelig genetisk bestemt, men brugen af musklerne og træningen influerer på musklernes fibersammensætning og dermed også på musklernes hurtighed, kraft og udholdenhed. Regulering af kraft Kraftudviklingen i en muskel bestemmes dels af antallet af aktive motoriske enheder og dels af fyringsfrekvensen i de enkelte motorneuroner - samt af muskelfibrenes mekaniske egenskaber. De små motorneuroner er lettest at aktivere, ved en kontraktion starter de derfor først. Jo stærkere kontraktion, jo flere - og større motorneuroner involveres. Princippet indebærer, at de mindste motoriske enheder altid er aktive selv ved lette kontraktioner, og at de større motoriske enheder, der består af type FT muskelfibre, kun sjældent aktiveres. Kraften reguleres således ved antallet af rekrutterede motoriske enheder. I håndens muskler og specielt i øjenmusklerne, kan kraften reguleres fint, dels fordi antallet af fibre i den motoriske enhed er lavt (omkring 100), og specielt fordi muskelfibrene har et lille tværsnit. Den enkelte motoriske enhed giver derfor ringe kraft. Hvis man arbejder med lav intensitet, vil kun de små og udholdende motoriske enheder involveres. Selv om bevægelserne er hurtige, sker aktiveringen af de motoriske enheder også efter størrelse. Det nedsætter ikke den maksimale kontraktionshastighed, at de langsomme muskelfibre også er aktive. De store motoriske enheder, der består af hurtige muskelfibre, er kun aktive ved store belastninger, og de trættes meget hurtigt. Ved træning af idrætsudøvere er det derfor vigtigt at indlægge øvelser med store belastninger over kort tid for at træne de største og mest kraftfulde motoriske enheder. De helt små motoriske enheder er normalt så aktive ved almindelige belastninger, at træning ikke øger deres ydeevne væsentligt. Sensorisk information Man skelner mellem reflekser og viljestyrede bevægelser, men der er en glidende overgang mellem de to typer bevægelser. - Reflekser kan være meget komplicerede og styrede, mens - Viljestyrede bevægelser kan være meget simple. Bevægelser medfører ændringer i ledvinkler, i muskellængder og kraft, og bevægelsen vil derfor udløse nerveimpulser i sensoriske nerver. Bevægelser alene vil derfor i sig selv kunne udløse reflekser, og det må CNS tage højde for under udførelsen af en bevægelse. Reflekser Bevægelser, som sættes i gang uden ydre påvirkning, kaldes viljestyrede bevægelser. Udløses bevægelsen derimod af en ydre stimulus, kaldes den en refleks. En refleks defineres som et svar på en ydre stimulus. Svaret skal være forudsigelig (stereotypt), ske hurtigt og automatisk. Reflekser kan modificeres eller eventuelt helt bortfalde i visse situationer. Refleksvejen består af et følelegeme, en sensorisk nervebane, en central behandling af informationen og en motorisk nervebane, der går til musklen. Reflekstiden er tidsrummet mellem stimulus og til bevægelsen begynder. Den er summen af ledningstiden i den sensoriske nervebane, behandlingstiden i centralnervesystemet, ledningstiden i den motoriske nervebane samt tiden for aktivering af musklen - i alt ca ms.

10 8 Sansemotorik Ved træning af idrætsudøvere er det vigtigt at indlægge øvelser med store belastninger over kort tid for at træne de største og mest kraftfulde motoriske enheder. Reflekserne er under viljestyret kontrol. Træder man på en skarp sten, kan smerten fra fodpuden udløse en refleks. Benet bøjes og foden løftes væk fra den smertevoldende sten, samtidig med at man lægger vægten over på det modsatte ben, hvilket kaldes en krydset strækrefleks. Disse bevægelser styres automatisk i rygmarven og er til stede, selv efter skader højere oppe i rygmarven. Reflekserne er normalt under kontrol fra højere centre i hjernen og de kan eventuelt helt undertrykkes. For eksempel stopper man ikke op og stiller sig med bøjet ben og løftet fod, hvis man træder på en skarp sten under udførelsen af sin drømmepræstation. Man bider smerten i sig og fortsætter. Vi kan således styre vores reflekser. Refleksregulering af muskellængden Hvis man banker let på en sene med en gummihammer, reagerer musklen ved at trække sig sammen hurtigt og kortvarigt. Denne reaktion kaldes en strækrefleks. Strækrefleksen udløses ved den pludselige forlængelse af musklen, som er fremkaldt af slaget på senen. Ved forlængelsen strækkes muskelfibrene og muskeltenene, der ligger parallelt med muskelfibrene. Muskeltenene registrerer muskellængden og sender gennem sensoriske nervefibre signaler til rygmarven. I rygmarven har de fremmende (excitatorisk) forbindelse til de motorneuroner, der innerverer muskelfibrene i den muskel, hvor muskeltenen ligger. Strækrefleksen kaldes også den myotatiske refleks (se hæftet Bevægelighedstræning i DIFs Træningslære-serie). Muskeltenens følsomhed for stræk kan reguleres af centralnervesystemet. Muskeltenen registrerer og signalerer muskellængden. Informationen kan således bruges til kontrol og regulering af musklernes længde. Strækrefleksen beskrives indgående i lærebøger inden for bl.a. idræt og fysioterapi, fordi den anvendes klinisk og tilsyneladende er nem at forstå. Selv om vi kender alle de elementer, der indgår i strækrefleksen, kender vi alligevel ikke dens funktionelle betydning; vi ved ikke, hvor vigtig den er under bevægelser. Formodentlig er reflekserne mere eller mindre undertrykt under viljestyrede bevægelser, for under normale bevægelser udløses de jo ikke - selv om muskellængderne forandres hele tiden. Muskeltene Sansenerve Antagonist hæmning _ + Motorneuron Figur 5. Refleksbuen for strækrefleksen

11 Sansemotorik 9 Hjernebarken Refleksregulering af muskelkraften I senerne findes senetene, som er følelegemer, der registrerer kraften i senen. De sensoriske fibre fra senetenene går til rygmarven og har via indskudsneuroner hæmmende forbindelse til motorneuronerne. Belastes musklen og dermed senen, vil denne refleks forsøge at holde kraften konstant ved at afslappe musklen. Refleksen kaldes den antimyotatiske refleks. Senetenen signalerer således kraft eller spænding i vævet og informationen kan selvfølgelig bruges til regulering af muskelkraften. Da det er umuligt at ændre længden af en muskel uden at ændre kraften, må nervesystemet beslutte om det er muskeltenenes information eller senetenenes information, der er vigtigst - og så afveje de to refleksers styrke i forhold til hinanden. Muligvis er det forholdet mellem kraft og længde, dvs. stivheden/elasticiteten i musklerne, der reguleres. Basale kerner Lillehjernen Sensoriske ledningsbaner Samlet afferent input Aktivering af proprioceptive receptorer Thalamus Hjerne stammen Segmentelle neuronnetværk Segmentelle neuronnetværk Hjernen De motoriske ledningsbaner Muskler Muskler Kraft Kraft Belastning Ændring i muskellængde og lemmernes stilling Antagonisthæmning Normalt vil det være en fordel at hæmme bøjemusklen (dvs. antagonistmusklen), hvis strækmusklen er den aktive muskel og omvendt, idet den ellers vil modarbejde bevægelsen. I rygmarven kobles informationen fra muskeltenen gennem et indskudsneuron til antagonistmusklen og hæmmer den. Ydermere forholder det sig således, at en refleks, der aktiverer én muskel, hæmmer den tilsvarende modsidige, hvilket vi kan drage fordel af under automatiserede bevægelsesforløb. Under gang og løb er refleksernes virkning afpasset benenes og armenes bevægelse, og refleksaktiveringen er således passet ind i den voluntære bevægelses rytme. De voluntære bevægelser for gang og løb er styret fra rygmarven. Viljestyrede bevægelser Ideen til en bevægelse opstår på ukendt vis i hjernen. Vi ved heller ikke præcist hvor. I tidsrummet fra ideen opstår, til bevægelsen igangsættes, aktiveres meget store dele af hjernen. Når ideen opstår et eller andet sted i hjernen, sendes information fra store Rygmarven Figur 6. Informationsslynger ved voluntære bevægelser. Se endvidere figur 3 dele af hjernebarken - via en kort slynge - til hjernens basale kerner, dernæst til thalamus og retur til den motoriske del af hjernebarken. De basale kerner i hjernen er uhyre vigtige for igangsættelsen - og ophøret - af en bevægelse. Samtidig aktiveres en anden slynge fra hjernebarken - via hjernestammen, lillehjernen og thalamus - til den motoriske hjernebark. Slyngerne sammensætter information om tidligere indlærte motoriske programmer og programdele og sammenstykker bevægelsen. Her holdes rede på kroppens stilling og legemsdelenes bevægelse og inerti (træghed). Når begge slynger er aktiverede og bevægelsen igangsat, regulerer lillehjernen den igangværende bevægelse ved at sammenligne dét hjernen sender ud til musklerne med dét, der sendes retur gennem de sensoriske nerver. På den måde kontrollerer lillehjernen udførelsen af bevægelsen, og den kan justere bevægelsen, hvis der opstår fejl under udførelsen, f.eks. fordi belastningen var vurderet for lav. Lillehjernen har således to funktioner: den deltager både i planlægning og kontrol af udførelsen. Ved mental træning, hvor man gennemarbejder en bevægelse i tankerne, udnytter man, at planlægning og udførelse af bevægelsen er funktionelt adskilt i forskellige områder i hjernen. Via lange nervebaner kontrollerer hjernebarken, samt kerner i hjerne og hjernestamme, fyringsfrekvensen af motorneuronerne i rygmarven. Der er to hovedtyper af forbindelser mellem de motoriske centre og motorneuronerne: Forbindelsen kan være - direkte fra hjernebarken til motorneuronerne (pyramidebanerne) eller - indirekte, afbrudt undervejs i synapser, som ender på indskudsneuroner, der så har forbindelse til motorneuronerne.

12 10 Sansemotorik Fordelen ved de direkte baner er, at de er hurtige, mens fordelen ved de indirekte baner er, at signalerne kan modificeres i synapserne. Banerne er krydset således, at højre hjernehalvdel styrer bevægelserne i venstre side af kroppen og omvendt. Finere bevægelser i hænder og fødder styres sandsynligvis via de direkte forbindelser, mens bevægelser i de store led og den aksiale muskulatur langs ryggen styres via de indirekte baner. Den aksiale muskulatur kontrolleres især via nervebaner fra ligevægtsorganet, og den har særlig betydning for balancen og kontrollen af den stående stilling. Den er dog også vigtig for kontrollen af hånd og fod. Eksempelvis vil blot en lille vinkelændring i skulderleddet flytte hånden mange centimeter. De mange synapser i de indirekte baner gør det muligt at kontrollere kropsstillingen meget nøjagtigt ud fra informationer fra mange sider f.eks. synet, ligevægtssansen, bevidstheden og bevægelse af andre dele af kroppen. Programmeret aktivitet Mange bevægelser er medfødte f.eks. synkebevægelsen, det basale gangmønster, åndedrætssbevægelserne, sutte- og tyggebevægelserne. Disse bevægelser udføres rytmisk og automatisk kort efter fødslen og må derfor bygge på faste forbindelser i nervesystemet og være genetisk bestemt. De rytmiske gangbevægelser vedligeholdes af en central mønstergenerator lokaliseret i rygmarven og kan udføres uden sensoriske input. Imidlertid kan reflekser i nogen grad modificere gangen. Under gang vil en berøring af forsiden af underbenet i benets svingfase få personen til at løfte benet højere - ligesom for at løfte benet over en forhindring. I benets støttefase vil samme stimulus få personen til at strække benet. Reflekserne lægges oven på det basale gangmønster. I mange idrætsgrene udnytter man de naturlige reflekser og skaber en bevægelse, hvor reflekserne vil assistere bevægelserne. Bevægelser kan styres af reflekser og den sensoriske tilbagekobling eller af planlagt, programmeret aktivitet styret fra hjernen. Reflekser har principielt den fordel, at de kan udløses hurtigere end viljestyrede bevægelser, men under mange bevægelser inden for idræt vil selv reflekserne være for langsomme eller måske direkte uhensigtsmæssige. Det er meget få idrætsgrene hvor en forsinkelse på ms. kan bruges funktionelt. Skal bevægelser foregå hurtigt og præcist, er det nødvendigt, at udføre bevægelserne efter et forud fastlagt program altså uden sensorisk tilbagekobling, og håbe at det motoriske program er perfekt. Dette kan man betegne som feed forward aktivering af musklerne. Det kræver flere hundrede ms. at forberede et program. For at koordinere bevægelserne er kunsten derfor både at forudsige, hvad der skal til og derefter finde den rigtige løsning og starte de rigtige motoriske kommandoer på det rigtige tidspunkt. Opbygningen af et motorisk program er vanskelig og kræver træning. Afvikling af et motorisk program bygger på den igangværende bevægelse. Programmet er således afhængigt af, hvad man lige har gjort. Man kan derfor ikke træne små delelementer af en bevægelse med henblik på at sammensætte programstumperne til et færdigt program. Hele bevægelsen skal indøves på en gang eller trænes i så store elementer, at der er en naturlig overgang mellem delene. Blot en lille vinkelændring i skulderleddet vil flytte hånden mange centimeter. De mange synapser i de indirekte baner gør det muligt at kontrollere kropsstillingen meget nøjagtigt ud fra informationer fra mange sider f.eks. synet, ligevægtssansen, bevidstheden og bevægelse af andre dele af kroppen.

13 Sansemotorik 11 PSYKOMOTORIK En træner skal kunne mere end at undervise i bestemte bevægelser og tekniske finesser. Han skal kunne lære en anden person at lære sig en bevægelse. Derfor er det vigtigt at skelne mellem undervisning og læring. Træneren skal kunne fornemme, hvornår og hvordan han skal handle, og hvornår han skal være afventende. Når man er optaget af noget, er man nemlig vældig god til at lære uden at blive undervist. Hvad er udvikling? I fodbold skal man lære både at ramme bolden, aflevere til en medspiller og holde øje med de øvrige spillere. I begyndelsen kan man kun én ting, men efterhånden bliver man i stand til at bevare overblikket samtidig med, at man har bolden. Bevægelsesudvikling handler både om bevægelse, rumlig orientering og ikke mindst om forestilling og bevægelsestænkning. Det betragtes som et trin i den motoriske udvikling, når barnet bevæger sig fra kravlestadiet til at kunne gå. Den dag barnet går, er der sket en forandring. Udvikling er en gradvis proces, dvs. man kan være "under udvikling", hvorimod forandring er en mere pludselig omvæltning. Fordi udvikling er en usynlig proces, må træneren være indstillet på, at der sker langt mere, end han kan se og være vidende om. Man skal ikke udelukkende betragte udvikling som en trappestige, man klatrer opad, da det vil medføre, at man fejlagtigt tror, at det ene trin leder til det næste. Man kommer derved til at ignorere, at både omgivelserne og personen selv også har indflydelse på udviklingen. Udvikling kan betragtes som et edderkoppenet. Der skal billedligt set etableres mange tråde i mange retninger, før man kravler videre i nettet, ligesom der er mange retninger at kravle videre i én bestemt vej er ikke givet på forhånd. Færdighed Færdighed Én vej - Trappestigen Mange veje - Nettet Figur 7

14 12 Sansemotorik Man kan skelne mellem en normativ og en personlig udvikling. Den normative udvikling handler om de generelle forandringer, alle mennesker har til fælles. Visse sider af den motoriske udvikling er normativ, fordi den bygger på medfødte motoriske programmer og modning i nervesystemet, kort sagt biologiske processer. Det er baggrunden for de aldersbestemte og regelmæssige forandringer. Men udvikling sker også i en foranderlig verden, som stiller krav om tilpasning og som åbner mulighed for individualitet. Den sansemotoriske udvikling har hele personen som sit mål og er samtidig et vigtigt grundlag for den følelsesmæssige, intellektuelle og sociale udvikling - kort sagt den personlige udvikling. Modning er udtryk for en vækst, der minder om trappestigen. Læring er derimod en personlig aktivitet, som bedst beskrives som et edderkoppenet. Modning og læring er ligesom arv og miljø ikke modsætninger, der udelukker hinanden. Spørger man, hvor meget modning og læring hver især skubber til udvikling, så er svaret, at begge bidrager med 100%. Synkerefleksen er et eksempel på en ulært aktivitet, som udelukkende skyldes modning. At stå på ski er derimod en lært aktivitet, som dog forudsætter en motorisk modenhed i bevægeapparatet. Træneren kan sætte en læringsproces i gang og denne læringsproces kan accelerere modningen. Man skal således ikke udsætte læring, fordi man skønner, at deltagerne ikke har den rette modenhed. Man skal derimod arbejde både med kort- og langsigtede mål. Skabes der en modning og dermed parathed, så finder forandringen hurtigere sted. Er der derimod mindre parathed, så vil en læring kunne accelerere modningen. Resultatet ser man først senere, men under alle omstændigheder tidligere, end hvis man havde forholdt sig afventende. Læring har således både en korttids- og en langtidseffekt. Samtidig har læring en afsmittende effekt, fordi læring og dermed udvikling i ét område påvirker udviklingen i andre. Når man f.eks. træner fodbold, udvikler det ikke bare benene motorisk og fysisk, men også ens selvtillid, intellekt og sociale samspil. Motorisk udvikling Når det handler om menneskets sansemotoriske udvikling, bør man skelne mellem - den neurofysiologiske udvikling og - den psykomotoriske udvikling. Den neurofysiologiske udvikling handler især om normativ udvikling i nervesystemet og dermed om modning. Den psykomotoriske udvikling handler derimod langt mere om den personlige udvikling. Det drejer sig om læring og derved om motivation, engagement og bevægelsestænkning. Inddelingen er kunstig men praktisk at arbejde med, når man beskæftiger sig med menneskets bevægelsesmæssige udvikling. Ser man på menneskets udvikling som en helhed, så forløber den generelt fra stabilitet via mobilitet til fleksibilitet, hvor fleksibilitet handler om tilpasning, dvs. at kunne tilpasse og variere bevægelsesfærdigheder. Den neurofysiologiske tilgang til sansemotorisk udvikling handler især om balance (stabilitet) og mobilitet. Her tænkes især på de grundlæggende grovmotoriske bevægelser som at kravle, gå, løbe, springe, hoppe, kaste. Den neurofysiologiske udvikling er grundlaget for den psykomotoriske udvikling, der især handler om bevægelsernes fleksibilitet. Sagt på en firkantet måde, så er dét at kunne bevæge sig neurofysiologi, mens dét, der drejer sig om at kunne tilpasse og udvikle bevægelsen her og nu, hører under psykomotorikken. Psykomotorik er dog mere end tilpasning og fleksibilitet af grovmotoriske bevægelsesformer. Det er også en udvikling af de finmotoriske bevægelser, og her når psykomotorikken sin højeste udvikling i håndens og fingrenes evne til at manipulere - i håndens gestik og i ansigtets evne til at frembringe tale og mimik. Psykomotorik er ligeledes en intellektuel funktion, hvor vi bevidst kan tænke en bevægelse. Samspillet mellem den neurofysiologiske tilgang til sansemotorik og psykomotorik kan eksemplificeres ved at se på, hvordan et barn på 6 år lærer at cykle på en tohjulet cykel. Det drejer sig i første omgang om stabilitet eller balance. Uden den er der ingen mobilitet, som hér handler om at styre og træde i pedalerne. Så snart barnet mestrer balancen, kan det håndtere bevægelserne, men der er endnu ikke den store fleksibilitet. I første omgang cykler barnet ligeud. Snart kan det dreje til højre og venstre. Og dét stiller nye krav til balancen. Det åbner for nye bevægelser, så barnet senere

15 Sansemotorik 13 på dagen kan køre slalom og op og ned ad bakkerne i skoven. På den måde danner de tre begreber stabilitet, mobilitet og fleksibilitet en cirkel, hvor de stimulerer hinanden indbyrdes og drivkraften er motivation. Figur 8 STABILITET MOBILITET FLEKSIBILITET Sideløbende med den sansemotoriske udvikling udvikles kropsbevidstheden eller den kinæstetiske kompetence. Denne kompetence omfatter endvidere evnen til bevidst at kunne forestille sig bevægelser - at visualisere. Man kan tale om kroppen med talesproget, men den kinæstetiske kompetence er til stede før sproget. På den måde danner menneskets bevægelsesmæssige udvikling et grundlag både for den sproglige - og intellektuelle udvikling og for selvopfattelsen. Synssansens betydning Den rumlige udvikling handler om at kunne orientere sig, om overblik på banen og om det gode boldøje. Synssansen er som tidligere beskrevet sammensat. Nogle dele giver information om hvad det er man ser, mens en anden del af sansenerverne fra synssansen specielt er knyttet til information om objekters bevægelser i synsfeltet. Man kan sige om en person, der er god til at spille bold, at han har boldøje. Boldøjet er knyttet specielt til den del af synssansens sansenerver, der bearbejder information om objekters bevægelse. Står man med et boldtræ og skal slå til en bold, som kommer lige imod én, så kan denne del af synssansen registrere, hvordan billedet af bolden vokser på nethinden, når den nærmer sig. På det grundlag kan den beregne boldens position, hastighed og den tid, det vil tage at få armen i sving, så bolden rammes i det helt rigtige øjeblik. Golfspilleren, der skal slå til bolden, der ligger stille, bruger også denne del af synssansen. Ved at holde blikket fast på bolden fås et referencepunkt. Hvis blikket eller kroppen bevæges vil det registreres, og der vil derefter straks blive sørget for korrektioner i kroppens muskler. Golfspilleren kan på den måde bibeholde en stabil udgangsposition. Syn og bevægelse er gensidigt forbundne. Synet fortæller ikke bare om, hvad vi ser og hvor det befinder sig. Synet fortæller også om kroppens egen position og orientering i rummet. Hertil kommer at øjets ydre muskler underretter om øjets egen bevægelse i forhold til resten af kroppens bevægelse. Synssansen giver derfor også en rumlig orientering om kroppens og hovedets position i rummet. Synet fortæller om kroppens position og orientering i rummet.

16 14 Sansemotorik Vi ved, at selvom synssansen allerede fra fødslen er specialiseret, så skal den også udvikles for at kunne fungere. Synssansen skal stimuleres, og her er det nærliggende at slutte, at det kræver aktivitet og bevægelse. Udviklingen af synssansen bliver dermed afhængig af menneskets kropslige aktiviteter. Høresansens betydning Hørelsens betydning for den rumlige udvikling er parallel med synssansens. Ud over de helt indlysende sociale elementer som kommunikation og sproglig information, får vi via hørelsen en mængde informationer dels om omgivelsernes beskaffenhed, om kvaliteten af materialer samt om vores orientering i forhold til disse. Vi bruger også hørelsen til at understøtte balancesanserne. At se en film uden lyd giver kun en deloplevelse. Man afskæres fra væsentlige informationer om stemning, intensitet og om aktivitet uden for synsfeltet. Det bliver sværere at tolke situationerne. Lydindtryk hjælper os til at fokusere og at orientere os i forhold til den aktivitet, vi ønsker at udøve. Også høresansen skal udvikles for at fungere optimalt. Det sker under fysisk aktivitet og i høj grad under fysisk og social interaktion med omgivelserne. De 7 kompetencer Der er ikke to mennesker, der er ens. Det er for enkelt at tro, at intelligens kan udtrykkes som noget, vi alle har i større eller mindre omfang. Howard Gardner var provokerende, da han i 1983 kom frem med en teori om "de syv intelligenser". De 7 intelligenser, som også kaldes kompetencer, er: kropslig (kinæstetisk), rumlig, musisk, sproglig, logisk-matematisk og til sidst intelligensen for det personlige indre og intelligensen for den personlige omverden. De to sidste intelligenser fokuseres der ikke på i dette hæfte. De ses både som udgangspunktet og målet for de 5 førstnævnte kompetencer. Man skal derudover være opmærksom på, at udvikling af den kropslige kompetence har betydning for udviklingen af de øvrige 4 kompetencer. Uanset, hvad man gør, så kan det gøres på flere forskellige måder afhængigt af, hvilken kompetence man primært gør brug af. Teorien handler derfor ikke om 5 forskellige fag. Tværtimod handler den om, at uanset hvilken disciplin, man beskæftiger sig med, kan det gøres med mindst 5 forskellige tilgange til opgaven. Logik Matematik Rumlig Personlig Omverden Kropslig De syv kompetencer Personlig Indre Musisk Sproglig Figur 9. De 7 kompetencer

17 Sansemotorik 15 Bevægelseslæring Når et barn konstruerer ting med sine hænder og krop, når det danser til musikken, eller når det spiller bold, så bygger det samtidig viden og erfaring op. Kort sagt så konstruerer barnet sin egen version af verden. Teorien om de mange kompetencer præciserer, at man véd og kan mere, end man kan udtrykke i ord. Man har en tavs viden. Der er tavs viden, som let kan udtales, og der er tavs viden, som kun vanskeligt - eller slet ikke kan udtales. Eksempel: Den tavse viden, der er forudsætning for at kunne cykle, kan aldrig formuleres i 10 punkter for, hvordan man udfører disse handlinger. Det hænger sammen med, at handlingerne er processer, der forløber samtidigt, og dermed udgør udelelige helheder. Når vi bruger sproget, kan vi kun tale om én ting ad gangen. Kroppen rummer tavs viden, og det drejer sig om at finde en måde at få kroppen i tale på. Man lærer meget gennem efterligning, og man får en fornemmelse af det rette håndelag ved at se på andre. Imitation er derfor ikke bare et udtryk for en passiv overføring af viden og kunnen fra en person til en anden. Den imitative situation har dels den fordel, at den kan fungere uafhængigt af verbalsproget, dels den mulighed, at man kan iagttage både processen og produktet. Imitationen indeholder to sider: - på den ene side følger vi spillets regler og kopierer trofast et produkt - på den anden side befordrer imitationen en genskabelse på egne præmisser. Som proces er imitation en rekonstruktion - som produkt er den en kopi. Imitationen er en mulig tilgang til at få kroppen i tale. Pas på sproget Man skal være påpasselig med det sprog, man bruger som træner. Her er teorien om de mange kompetencer inspirerende. Det er let at gribe til den sproglige kompetence, når man skal forklare, hvordan en bevægelse skal udføres. Men den, der spiller fodbold, spiller ikke med sproget, men med kroppen. Derfor er det de 3 kompetencer: krop, rum og musik, der skal "tales" til. Bagefter kan man snakke om - og analysere færdigheden eller præstationen, hvorved man bruger de to resterende kompetencer: sprog og logik. Tager man udgangspunkt i det talte sprog, så kan det indgå i forskellige alliancer. Det talte sprog kan blive et stærkt analytisk værktøj, når det samarbejder med logikken. Det er dog billedsproget, man skal have fat i, når man vil lære andre at lære sig en bevægelse: Hvad minder bevægelsen om? - Hvad ligner det? Eksempelvis kan beskrivelsen: "Kroppen bevæger sig på samme måde, som når man går op ad et bjerg og ned igen" give en kropslig fornemmelse af gradvist stigende spænding mod et højdepunkt og overgang til afspænding. Hvad vil det sige at fornemme et ben, når man spiller fodbold? Føler man benet, ser man det, eller hører man det? Det vil nok overraske nogen, at man kan høre et ben, men når der virkelig spilles, så ophæves grænsen mellem ben og bold, mellem krop og genstand. De bliver en helhed. Derfor kan man også høre benet - hvis man gøres opmærksom på det. Det bliver således en vigtig opgave for træneren, at kunne vejlede udøveren i forhold til kroppens eget sprog. Det er let at gribe til den sproglige kompetence, når man skal forklare, hvordan en bevægelse skal udføres. Men den, der spiller fodbold, spiller ikke med sproget, men med kroppen. Derfor er det de 3 kompetencer: krop, rum og musik, der skal "tales" til.

18 16 Sansemotorik PRAKSIS Det er i de fleste idrætsgrene vigtigt efter en bevægelse at kunne bevæge sig hurtigt videre i en hvilken som helst retning i en ny bevægelse. Fysiske forudsætninger Med en god grundtræning bag sig vil idrætsudøveren have gode fysiske forudsætninger i forhold til de allerfleste idrætsgrene. Det kan være de medfødte fysiske forudsætninger i kombination med træningsformen, der er den begrænsende faktor, når en ny færdighed eller en ny idræt skal læres. Eksempelvis forudsætter det styrke i arme og fingre, hvis man vil lære at windsurfe og bevægelighed i skulderleddet, hvis man vil lære at stå på hænder. Det er en af trænerens opgaver at være opmærksom på, om idrætsudøverens fysiske forudsætninger og træningsform er god nok i forhold til den givne idrætsfærdighed. Kropsbevidsthed og bevægelseserfaring Krops- og bevægelseserfaringen er den baggrund den enkelte forstår og lærer nye bevægelser ud fra. Det er her vigtigt at huske, at krops- og bevægelseserfaringen både består af motorisk og sensorisk information til de kendte bevægelser. I idrætssammenhænge kan man tale om basale kropsfærdigheder, dvs. en videreudvikling af de grovmotoriske færdigheder. Det er væsentligt at have stor bevægelseserfaring i forhold til de basale kropsfærdigheder: kast, hop, spark og løb. Nedenstående øvelser og opgaver kan være med til at øge krops- og bevægelseserfaringen. Mild plyometrisk springtræning med variationer Det er i de fleste idrætsgrene vigtigt efter en bevægelse at kunne bevæge sig hurtigt videre i en hvilken som helst retning i en ny bevægelse. En fintebevægelse er et godt eksempel i den sammenhæng. I de følgende øvelser trænes landing og afsæt i sammenhæng og med retningsskift. Det betyder også at benmuskulaturen først arbejder under forlængelse (excentrisk) og derefter under forkortelse (koncentrisk) i forbindelse med retningsskiftet. Stil 5 hække op med passende indbyrdes afstand og med passende højde i forhold til de pågældende idrætsudøveres niveau. Start eksempelvis med at sætte hækkene cirka i knæhøjde. Hvis man ikke har hække så find noget andet. Eksempelvis kan man købe farvede elastikker i legetøjsbutikkerne. Lad så halvdelen af holdet stå med elastikkerne 2 og 2 om benene, mens de andre hopper. Hop over hækkene på forskellige måder og i forskellige kombinationer: Eksempel 1: Samlet afsæt, landing og afsæt på et ben, landing og landing på samlede ben. Eksempel 2: Stil hækkene med forskellig afstand og evt. forskudt i forhold til hinanden. Hop med samlet afsæt og landing over hækken eller udfør første afsæt på et ben, landing og afsæt på det andet ben, landing og afsæt på det første ben osv. Eksempel 3: Afsæt og landing med samlede ben. I hvert hop over hækkene drejes 45 grader, dvs. at man kommer til at lande skiftevis fremefter og sidelæns.

19 Sansemotorik 17 Eksempel 1 Samlet afsæt Enkelt afsæt Enkelt afsæt Samlet landing Eksempel 2 Afsæt venstre ben Afsæt højre ben Afsæt venstre ben Afsæt højre ben Eksempel 3 Drej 45 grader Drej 45 grader Drej 45 grader Samlet afsæt Samlet afsæt Samlet afsæt Samlet afsæt Figur 10 Kropsstabilitet Stabilitet i kropsstammen er en vigtig forudsætning for accelerationsbevægelser, hop og hurtighed. Det er en forudsætning, at der trænes almen styrke for mave og ryg. Det kan derudover være en god ide at udføre opvarmning og almen styrketræning, hvori behændighedsøvelser indgår. Det kan være kombinationer med forlænsog baglæns rulle, hop over og under forhindringer i hurtigt tempo, håndstand etc. Øvelse 1. Opvarmningsøvelse Det ene ben er bøjet og langt fremme foran det andet ben, begge hænder støtter i gulvet. Vip 2 gange, skift så det andet ben kommer forrest, vip 2 gange igen, hop derefter til armstrækliggende og gyng 1 gang - hop og før begge ben frem til knæsiddende - forlæns rulle skråt over den ene skulder (ligesom et forlæns rullefald) - direkte over i udgangsstillingen men med det andet ben fremme. Gentag øvelsen alt efter hvad pladsen og udøvernes træningsform tillader. Det er en god ide at udføre øvelsen på en måtte eller som alternativ sørge for at udøverne har en tyk sweatshirt på.

20 18 Sansemotorik Vip 2x - skift ben Gyng 1x i armstrækliggende til knæsiddende koldbøtte over skulder og forfra Figur 11 Øvelse 2. Kombineret mave/ryg øvelse I stedet for almindelige maveøvelser udføres følgende: udgangsstillingen er siddende på bagdelen med begge fødder løftet - se figur 12 - herfra strækkes ben og hofte ud samtidig med at der rulles til venstre én omgang rundt - tilbage til udgangsstillingen. Arme, bryst og underben må ikke røre underlaget under rulningen. Øvelsen gentages til højre side og så fremdeles. Benyt evt. en rullemåtte, for at undgå blå mærker på hoftebenene. Rul rundt Rul rundt Løft ben og krum ryg stræk ben og hofte og rul på maven Løft ben og krum ryg Figur 12 Træning af en generel færdighed Til dette eksempel er valgt et kast. Det er vigtigt med variation i valget af øvelser i forbindelse træningen af en færdighed - i dette tilfælde kast og grib. Der skal hele tiden være små ændringer i øvelserne. Det kan være boldens størrelse, tyngde, afstanden, retning, antal bolde, kast i forskellige løberetninger, kast umiddelbart efter en 180 graders vending, hvor man først ser sin makker i dét øjeblik, man vender sig, stafetter 2 og 2 over lang af stand osv. Ideen går ud på at udøveren hele tiden træner færdigheden i situationer, der varierer såvel sensorisk input og motorisk justering, for at få færdigheden til at lykkes.

21 Sansemotorik 19 Eksempel: Den ene person løber en given distance frem og tilbage i forhold til makkeren, der står stille. Undervejs skal der kastes i alt 6 gange. Der skal ikke kastes i en forudsigelig rytme. Derefter byttes roller. Kan også laves med to (evt. forskellige) bolde således, at der ligger en ny bold klar i den ene ende af løbebanen eller øvelsen kan laves med forhindringer undervejs i løbebanen. Træning i samkøring af flere motoriske programmer Ideen går her ud på, at man sætter et motorisk program i gang i en del af kroppen og øver sig i at "lade programmet" køre af sig selv, mens man koncentrerer sig om et andet motorisk program, der involverer andre kropsdele. Eksempel 1: 2 og 2 over for hinanden med 1 basketballbold. Den ene bestemmer en hoppesekvens - eksempelvis hop ud i bredstående og ind til samlet igen. Den anden udfører hoppesekvensen samtidig med at bolden gribes og returneres med begge hænder. Der må ikke være pause mellem gribe- og kastebevægelsen. Den skal køre uafhængigt af benenes hoppesekvens. Variér med andre hoppesekvenser. Prøv med twist hop eller en asymmetrisk hoppesekvens, dvs. højre og venstre ben laver noget forskelligt eksempelvis et højt knæløft med venstre ben og et hoppende bensving til siden med højre. Øvelsen kan også udføres med andre bolde f.eks. medicinbolde, i så fald bliver det en del sværere. Øvelsen her kan sandsynligvis også betragtes som en måde, hvorpå man kan indøve balancejustering under bevægelse. Eksempel 2: Samme grundidé som ovenfor, men en anden udgave. 2 og 2 over for hinanden med en badmintonketsjer og 1 fjerbold. Den ene hopper eksempelvis 2 hinkehop på højre ben og udfører derefter et knæoptræk hoppende på venstre ben. Samtidig skal han hele tiden returnere makkerens slag. Der må ikke være afbrud i benenes rytme. Stillingsdans Hver udøver finder 5 forskellige mere eller mindre underlige stillinger - alle asymmetriske, dvs. højre side er forskellig fra venstre side. Hver af stillingerne har et nummer - henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5. Til et meget taktfast stykke musik træner hver enkelt sin egen sammensætning af 5 forskellige stillinger. Der kan eksempelvis skiftes stilling på hvert eller hvert andet taktslag. Det er en god ide at lære stillingerne kropsligt, før der kobles et nyt stillingsnummer på rækkefølgen. Øv eksempelvis stilling 1 og 2 til musik indtil de "sidder fast". Derefter kobles stilling 3 på osv. Opgave 1: Instruktøren ændrer herefter rækkefølgen f.eks. 3, 5, 2, 1, 2, 4 osv. Opgave 2: Udøverne går sammen 2 og 2. Den ene skal nu lære sin sammensætning videre til den anden, som har bind for øjnene. Den "blinde" skal "modelleres" ud i de forskellige stillinger uden brug af ord. Man må kun fortælle, når makkeren står i den rette stilling, f.eks. "det er stilling 1". Opgave 3: En fortsættelse af opgave 2. Skift makkere og lær nu de 5 stillinger videre ved kun at bruge ord og uden at berøre makkeren. Efter at have lært de 5 stillinger kan makkeren evt. få det som opgave at udføre det hele som en lang glidende bevægelse, hvor der netop ikke stoppes i stillingerne. - Er det sværere at huske stillinger end bevægelser? - Hvordan er det at lære en kropsstilling, når synet ikke må bruges? - Hvordan er det at blive "modelleret" ud i kropsstillingerne i forhold til at blive "talt" ud i kropsstillingerne? Stillingsdansen samt opgave 1 er gode og sjove opvarmningsøvelser. Den kinæstetiske sans skærpes ofte ved udelukkelse af synssansen. Stillingsdansen er et eksempel på, hvordan man kan gøre idrætsudøvere mere opmærksom på de sanseindtryk, de modtager. Betoning af kropslig fornemmelse Man kan fortsætte med øvelser, der betoner den proprioceptive information i de specifikke idrætsfærdigheder. Det er således oplagt at udføre kendte øvelser med lukkede øjne. Sanseindtrykkene fra kroppen kan yderligere forstærkes ved, at en makker eller instruktøren berører, trykker eller trækker hensigtsmæssigt undervejs i den bevægelse, der trænes. Eksempelvis ved træning af den successive bevægelsessammenhæng: At kropsdelene bevæges successivt betyder, at de bevæges på hinanden følgende som i en lang kæde (se fig. 13). Således roteres først kroppen, derefter trækkes skulderen fremefter, armen strækkes og afvikles til slut i håndleddet. I det successive bevægelsesforløb i eksempelvis et kast eller et spark, arbejder musklerne excentrisk, før de arbejder koncentrisk. Luk øjnene og lad makkeren holde lidt igen på armen, så strækningen af brystmuskulaturen mærkes tydeligt. Der skal kun sættes ind med relativ lille muskelkraft i bevægelsen under denne øvelse, da man ellers risikerer forstrækninger.

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere Praksis hæfte Udarbejdet af Lars Dalhoff Træningsøvelser inspiration til fysisk træning af børn Opvarmning og koordinationstræning: (handler

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Teknisk progression Hæk

Teknisk progression Hæk Teknisk progression Hæk For unge og uerfarne hakkeløbere er trin 1 og til dels trin 2, der hvor langt størstedelen af fokus bør være, og først når dette beherskes, giver det mening at gå videre. Det kan

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat Dagens emner Nervesystemet Københavns Massageuddannelse Nervesystemet Triggerpunkter Nervesmerter vs. triggerpunkter Repetition af røde flag og kontraindikationer Nervesystemet Nerveceller = neuroner Strukturel

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum Primært fokus: nakke, knæ og ankler Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum 1 Hvad er idrætsskader? Alle skader der opstår i forbindelse med idræt I gymnastik typisk fibersprængning, forstuvning af ankel

Læs mere

Teknik Smash Smashkast

Teknik Smash  Smashkast Teknik Smash For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Problemet er, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt for den aldersgruppe,

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Bedre håndbold uden skader!

Bedre håndbold uden skader! Bedre håndbold uden skader! Indledning Oversat og gengivet fra norsk efter tilladelse fra E-post: ostrc@nih.no Hjemmeside: www.klokeavskade.no Træningsprogrammet er lavet for at forbedre præstationen og

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne!

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Motorik Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Hvis grundmotorikken er dårlig, vil barnets følgende udviklingstrin visne! (Anne Brodersen og Bente Pedersen) Børn og motorik

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv opbygningen af en typisk nervecelle 2. Mange nervecelleudløbere er omgivet af en myelinskede. Redegør for hvilken funktion denne myelinskede har. Hvad er navnet

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Træningsmateriale Sprint

Træningsmateriale Sprint Træningsmateriale Sprint Sprint Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5 Lektion 3 maksimal løbehastighed... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling De fleste børn fødes med de rette motoriske forudsætninger og søger selv de fysiske udfordringer, der skal til for at blive motorisk velfungerende. Men

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

At ligge på maven. Sundhedstjenesten

At ligge på maven. Sundhedstjenesten Hver gang dit barn ligger på maven kan det ligge i længere og længere tid, før det græder. Efter nogle dage kan dit barn ligge lidt selv, inden du behøver at lægge dig ned til det, og efterhånden vil det

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Forlæns benspring hoftebøjet (100B)

Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns afsæt og bøjning i hoften med efterfølgende udstrækning inden landing Efter afsæt med armene over hovedet skal hoften bøjes, knæ holdes strakte og hænder holde

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift.

Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift. Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift. dem Sensorisk input Closed Loop Motorisk output Sherrington 1906 1 Sensorisk

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Motorikken 5.-6. Klasse

Motorikken 5.-6. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) /

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / Opvarmning Løst / ben Udsvømning Sum. distance (m): Ca. Tid: I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m)

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER

KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER Inge Regnarsson, UCC KROPSBASIS og PRAKSISFÆLLESSKABER PROGRAM - Kort oplæg rammesætning af kropsbasis

Læs mere

Teknisk progression. Længdespring

Teknisk progression. Længdespring Teknisk progression Længdespring Den tekniske progression på dette niveau, beskæftiger sig med de grundlæggende øvelser til indlæringen af længdespring. Her kan det, i forhold til en praktisk og måske

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Teknisk progression Sprint

Teknisk progression Sprint Teknisk progression Sprint På dette alderstrin er det de generelle sprinttekniske elementer, der er i højsæde. Det vil sige, at det er sprint generelt, man har fokus på i den tekniske udvikling, og specialisering

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED ALT OM BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Vertigo defineres som en oplevelse af manglende balance, hvilket er karakteriseret ved en følelse af drejende

Læs mere