Udvikling i og afkast af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i og afkast af"

Transkript

1 Udvikling i og afkast af udlandsformuer Paul Lassenius Kramp og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling, og Lasse Nørgård Vogelius, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Danskerne er i løbet af de sidste godt 2 år gået fra at have en udlandsgæld på knap 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) i midten af 199 erne til at have en udlandsformue på knap 38 pct. ved udgangen af 212. Ændringen betyder, at danske husholdninger og virksomheder i dag modtager en betydelig nettoformueindkomst fra udlandet. I artiklen ses nærmere på, hvordan udlandsformuerne og formueafkastet har udviklet sig over tid og på tværs af lande, herunder hvilke afledte effekter der har været af finanskrisen og de ekstraordinært lave renter. Pris og valutakursændringer giver kapitalgevinster eller -tab på finansielle aktiver. I opgørelsen af et lands udlandsformue synes de dog at udligne sig over tid, men i perioder kan de påvirke udlandsformuerne ganske kraftigt. Udviklingen i både aktie-, valuta- og obligationskurser i perioden har trukket i retning af, at der har været kapitaltab på udlandsformuerne i højt kreditvurderede lande, men en række landespecifikke forhold har betydet, at det samlede billede bliver mere broget. I Danmark har bl.a. den store pensionsformue spillet en rolle, idet faldende renter har givet især pensionssektoren store kapitalgevinster. Danskerne havde således nettokapitalgevinster på over 3 mia. kr. fra ultimo 28 til ultimo 212 over for udlandet. Hvis renteniveauerne normaliseres, forventes det delvist at reversere de kapitalgevinster og -tab, landene har haft siden begyndelsen af finanskrisen herunder også dele af de kapitalgevinster, danske investorer har haft på deres udenlandske aktiver. Udlandsformuer giver en formueindkomst i form af rente- og udbyttebetalinger, og disse stiger derfor normalt med formuen. Derudover påvirkes formueindkomsten af sammensætningen af udlandsformuen på forskellige finansielle aktiver. Finanskrisen har medført, at afkastet fra alle aktivtyper er faldet, fordi både renter og aktieafkast er faldet. På trods af dette, så har påvirkningen af nettoformueafkastene været begrænset. Det afspejler bl.a., at både indtægter og udgifter er faldet. Det peger i retning af, at en normalisering af afkastene fra direkte investeringer, aktier, obligationer mv. kun vil have en relativt begrænset påvirkning på formueindkomsten i de fleste lande. Afkastet af danskernes udlandsformue har de seneste år været højere, end man isoleret set kunne forvente ud fra en international sammenligning. Det skyldes bl.a., at renteniveauet i Danmark er faldet lidt mere end det gennemsnitlige niveau i udlandet, så danskernes rentebetalinger til udlandet er faldet mere end udlandets rentebetalinger til danskerne. En normalisering af afkastet fra aktier og direkte investeringer, hvor danskerne har en positiv nettoformue, trækker dog i modsat retning. Samlet set er rente- og udbyttebetalingerne til udlandet dog faldet lidt mere end indtægterne. Det indikerer, at formueafkastet kunne falde ved en normalisering af rente- og udbytteniveauer, om end udviklingen er forbundet med usikkerhed. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

2 Danskernes formueindkomst fra udlandet er dog især bestemt af størrelsen af udlandsformuen og kan derfor ses som resultatet af en fornuftig økonomisk politik der har afstedkommet betalingsbalanceoverskud igennem de sidste 3 år. Det betyder, at fortsatte overskud på betalingsbalancen og dermed en stigende udlandsformue vil sikre, at der fremadrettet kan forventes en betydelig formueindkomst, også selv om danskernes rentebetalinger til udlandet skulle stige lidt. udlandsformuer Danskerne forstået som de indenlandske sektorer under et, dvs. husholdninger, virksomheder, den offentlige sektor og Nationalbanken ejede ultimo 212 aktiver i udlandet for 5.13 mia. kr., mens udlændinge ejede danske aktiver for 4.44 mia. kr., så danskerne havde en nettoformue i udlandet på 69 mia. kr., svarende til knap 38 pct. af BNP. I takt med at den globale økonomi og de finansielle markeder er blevet mere integrerede, er bruttostørrelserne dvs. både danskernes aktiver i udlandet og udlandets aktiver i Danmark vokset kraftigt. Det samme har gjort sig gældende i andre lande. Det er dog ikke kun bruttostørrelserne, der er vokset. I de sidste 1-15 år er udlandsformuerne opgjort netto generelt forøget i en række avancerede økonomier. 1 Lande, der i 1995 havde en udlandsgæld, havde typisk en større udlandsgæld i 212, mens lande, der i 1995 havde en udlandsformue, havde en større udlandsformue i 212, jf. figur 1. Kun i Danmark, Finland og Østrig er udlandsgæld vendt til en udlandsformue, mens udlandsgælden er reduceret i Sverige. Udlandsformuer består af forskellige typer af finansielle instrumenter, hvor hovedgrupperne er direkte investeringer (dvs. investor har en ejerskabsandel, der giver bestemmende indflydelse), porteføljeinvesteringer i aktier og obligationer samt derivater og andre investeringer Udlandsformuer, netto, i 1995 og 212 Figur 1 Pct. af BNP FI SE GR DK ES AT PT US IT FR GB DENONL BE CH Anm.: Irland og Luxembourg er udeladt af figuren, da deres balancer er meget store. Der mangler 1995-data for tre lande. For Grækenland og Norge er der i stedet brugt 1998-data, og for Portugal er der brugt 1996-data. (især lån og indskud samt centralbankernes valutareserve), jf. figur 2. 2 Sammensætningen af udlandsformuen i et givet land har stor betydning for både formueafkastet og størrelsen af kapitalgevinster og -tab. I lande hvor nettobeholdning af aktier er positiv, vil man alt andet lige opnå kapitalgevinster over tid, fordi aktiekurserne stiger. Danskerne har store positive nettobeholdninger af direkte investeringer og aktier, men en negativ nettobeholdning af obligationer. Den væsentligste forklaring på den langsigtede udvikling i landenes udlandsformuer er deres akkumulerede betalingsbalanceover- og -underskud. Når der i et land er overskud på betalingsbalancens løbende poster, dvs. der er et opsparingsoverskud, stiger udlandsformuen. Derudover kan der opstå kapitalgevinster eller -tab på udlandsformuerne. Over tid synes de dog at udligne sig, men i perioder kan de påvirke udlandsformuerne ganske kraftigt. 1 Udlandsformue vil i den resterende del af teksten dække over udlandsformuen opgjort netto, så udlandsgæld opgøres som en negativ udlandsformue. 2 Se Wederkinck (211) for en nærmere beskrivelse af de enkelte instrumenter. 74 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

3 Udlandsformuer, netto, i 212 Figur 2 Pct. af BNP CH NO BE NL DE DK FI AT GB SE FR US IT ES PT Direkte investeringer Aktier Obligationer Andre investeringer Total Kapitalgevinster og -tab Kapitalgevinster (-tab) på et lands udlandsformue opstår, hvis prisen opgjort i lokal valuta på de udenlandske aktiver stiger (falder) i værdi, eller hvis prisen falder (stiger) på de indenlandske aktiver, som udlandet ejer. Globalt set bør summen af kapitalgevinster være nul, idet en gevinst i et land altid modsvares af et tilsvarende tab i andre lande. I praksis netter kapitalgevinster og -tab dog ikke altid ud som følge af fejl og mangler i opgørelserne. Det bør bemærkes, at hvis fx danske aktier ejet af udlændinge stiger i værdi, vil danskerne under et få et kapitaltab. Hvis fx en dansk virksomhed er halvt ejet af udenlandske investorer og halvt af danske husholdninger, så vil en stigende aktiekurs give både udlandet og de danske husholdninger en kapitalgevinst. I opgørelsen af Danmarks udlandsformue vil det medføre, at værdien af udlændingenes danske aktier (aktiver) er øget, hvilket isoleret set reducerer Danmarks nettoformue over for udlandet. Det skal forstås som, at det er blevet dyrere for danskerne at købe udlandets beholdning af danske aktier. Det kan derimod ikke fortolkes som et velfærdstab, idet virksomheden ikke reelt er blevet fattigere, dens aktiekapital (egenkapital) er blot blevet mere værd. Stigende aktiepriser i Danmark er tværtimod et udtryk for en forventning om højere fremtidig indkomst, dvs. at det går godt i Danmark. Siden 28 har residenterne i en række lande haft pæne kapitalgevinster på udlandsformuen, bl.a. i Danmark, Finland, Portugal og Grækenland, mens de i andre lande, i særdeleshed Sverige, har haft kapitaltab, jf. figur 3 (venstre). 3 Statsgældskrisen der for alvor blussede op i 211 betød, at der strømmede kapital ind i en række lande med høj kreditværdighed, bl.a. Danmark, Norge, Schweiz og Sverige. Hermed blev norske og svenske kroner samt schweizerfranc styrket, og fx den svenske nominelle effektive kronekurs var ca. 18 pct. stærkere i 212 end i 28. Den danske krone udviklede sig langt mere stabilt som følge af fastkurspolitikken. En styrkelse af valutaen vil reducere værdien af udenlandske aktiver opgjort i lokal valuta og medføre nettokapitaltab. Det var fx tilfældet i Sverige, hvor styrkelsen af den svenske krone reducerede værdien 3 Ud over kapitalgevinster/-tab kan forskellen mellem akkumulerede betalingsbalancer og ændringen i udlandsformuen skyldes fejl og mangler, dvs. forskellen mellem opgørelsen af betalingsbalancens løbende og finansielle poster. Fejl og mangler kan bl.a. opstå, fordi betalingen for en vare eller tjeneste ikke nødvendigvis sker på samme tidspunkt som den faktiske handel. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

4 Ændringer i udlandsformue, netto, og akkumuleret betalingsbalance, procent af BNP, (venstre) og (højre) Figur 3 Akkumuleret betalingsbalance 1 Akkumuleret betalingsbalance 1 CH 5-5 SE IE FR PT GR NO CH DE NL DK AT FI US UK IT ES 5-5 GR ES GB IE NL FI SE DK DE AT FR IT US NO Ændring i udlandsformue PT Ændring i udlandsformue Anm.: I lande, der ligger over 45-graderslinjen, har man haft akkumulerede kapitaltab, mens i lande, der ligger under, har man haft akkumulerede kapitalgevinster. Akkumuleret betalingsbalance er beregnet som den akkumulerede nominelle betalingsbalance normaliseret med BNP i 212. Ændringer i udlandsformuen er nominel ændring over perioden normaliseret med BNP i 212. Højre figur: For Grækenland, Irland, Italien og Norge er data for , for Portugal er data for Kilde: Eurostat, IMF og egne beregninger. af svenskernes udenlandske aktiver opgjort i svenske kroner. Ud over valutakursen påvirkes kapitalgevinster/-tab af den relative prisudvikling på indenog udenlandske aktiver, især aktiekurser, men ved store renteændringer vil obligationskurserne også have betydning. Aktiekurserne i en række sydeuropæiske lande, bl.a. Grækenland, Italien og Portugal, har i de senere år udviklet sig meget svagt som følge af den alvorlige recession, landene har befundet sig i, mens aktiekurser i lande med højere kreditværdighed herunder Danmark har klaret sig relativt godt hen over krisen. Hermed har beboerne i lande med høj kreditværdighed haft et nettokapitaltab over for udlandet, idet værdien af deres udadgående investeringer kun er steget lidt eller måske endda faldet, mens værdien indadgående investeringer i lande med høj kreditværdighed er steget. Finland er dog en undtagelse, idet udenlandske investorer har haft store kapitaltab, idet aktieværdien af Nokia er faldet kraftigt, og dermed er Finlands udlandsformue øget. Bemærk, at dette ikke kan fortolkes som en velfærdsgevinst for finnerne, men blot at det er blevet billigere for finnerne at købe udlandets beholdning af Nokia-aktier. Priserne på statsobligationer har udviklet sig nogenlunde tilsvarende priserne på aktier, dvs. de er faldet i de sydeuropæiske lande, fordi renterne er steget, mens de er steget i lande med høj kreditværdighed, som følge af faldende renter. Umiddelbart giver det anledning til kapitalgevinster i lande med lavere kreditværdighed og kapitaltab i lande med højere kreditværdighed. Det har fx været tilfældet i Sverige. Danmark og til dels Holland adskiller sig dog fra andre lande med høj kreditværdighed, idet rentefaldet også har givet betydelige kapitalgevinster. For Danmarks vedkommende skyldes det især, at danske pensionskasser har opnået store kapitalgevinster på deres renteafdækning, som især er blevet indgået med udenlandske modparter, og noget tilsvarende gør sig gældende i Holland, der også har meget store pensionsformuer. 4 Afledte effekter af finanskrisen kan således i vid udstrækning forklare de observerede kapitalgevinster og -tab, der har været siden 28. For at vurdere, hvordan en mere normal situation ser ud, kan man sammenligne med perioden , dvs. perioden op til finanskrisen, jf. figur 3 (højre). Den adskiller sig mærkbart fra perioden efter 28, fordi alle de viste lande havde kapitaltab på nær USA. 4 Bemærk, at for de fleste danske pensionsselskaber modsvares disse kapitalgevinster af tilsvarende tab på deres pensionsforpligtelser (passiver), som dog hovedsageligt er indenlandske mellemværender og derfor ikke påvirker udlandsformuen. 76 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

5 For USA er det velkendt, at der har været forskel på udviklingen i betalingsbalancen og udlandsgælden, så USA løbende har opnået kapitalgevinster. Der er flere mulige forklaringer, bl.a. at amerikanske virksomheder i højere grad end virksomheder i andre lande opnår kapitalgevinster på deres udenlandske dattervirksomheder. 5 En anden mulig forklaring er, at amerikanske investeringer i udlandet har en høj risikoprofil. Kapitaltabene i de andre lande kan bl.a. skyldes inflationsforskelle mellem ind- og udland. Højere inflation i fx Brasilien i forhold til euroområdet bør medføre, at den brasilianske valuta, reals, svækkes i forhold til euro over tid. En europæer, der investerer i brasilianske obligationer, vil derfor på hovedstolen få et kapitaltab, målt i euro, men til gengæld få et højt afkast (formueindkomst). Alle de viste lande har lav inflation i forhold til lande i bl.a. Sydamerika og Asien, og deres nominelle valutakurs er derfor generelt blevet styrket i perioden, hvilket giver kapitaltab. Sammenligningen af kapitalgevinster og -tab i perioderne og giver grund til at tro, at efterhånden som effekterne af finanskrisen på valutakurser, renteniveauer og aktiekurser aftager, vil man i nogle lande opleve kapitalgevinster og i andre lande mindre kapitaltab herunder i Danmark. Nettoeffekten i Danmark er dog forbundet med usikkerhed, idet der formentligt vil være tab på derivater og obligationer, men gevinster på aktier, hvilket beskrives nærmere nedenfor. De relative størrelser af kapitalgevinster og -tab på de forskellige instrumenter peger dog i retning af, at nettoeffekten for alle danske sektorer under et vil være et mindre kapitaltab. Kapitalgevinster i Danmark Danmark har i de senere år adskilt sig fra de andre lande med udlandsformue og betalingsbalanceoverskud ved at have haft betydelige nettokapitalgevinster over for udlandet. De samlede akkumulerede pris- og valutakursreguleringer har forøget danskernes nettoformue med omkring 35 mia. kr. fra ultimo 28 til ultimo 212. De største positive værdireguleringer kommer fra valutakursgevinster på direkte investeringer (bl.a. som følge af styrkelsen af den svenske krone), obligationer og derivater, men også fra valutareserven. 6 Kapitalgevinsterne på obligationer og derivater skyldes især, at det generelle renteniveau er faldet, hvilket bl.a. har givet forsikrings- og pensionssektoren store kapitalgevinster de seneste år, jf. boks 1. Værdien af danskernes porteføljeaktier i udlandet steg i perioden fra ultimo 28 til ultimo 212, men værdien af udlandets investeringer i danske aktier steg endnu mere. Nettoeffekten på kapitalbalancen har derfor været negativ. De udenlandske aktieinvesteringer er primært koncentreret i likvide danske aktier, herunder medicinalindustrien, som har klaret sig relativt godt hen over finanskrisen. Det skal bemærkes, at valget af periode har stor betydning for størrelsen af kapitalgevinster på udlandsformuen. Det skyldes, at bruttobeholdningerne er meget store, så selv mindre ændringer i renteniveau eller valutakurs kan medføre store kapitalgevinster eller -tab. Tager man eksempelvis perioden fra ultimo 25 til ultimo 28, havde danskerne samlet kapitaltab over for udlandet på næsten 2 mia. kr., og alene i perioden november 27 til marts 28 var det samlede nettokapitaltab ca. 9 mia. kr. 7 Betalingsbalancens løbende poster og sammensætning Overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster er, som allerede nævnt, den vigtigste årsag til, at landes udlandsformuer ændrer sig. Betalingsbalancens løbende poster er summen af tre underkategorier: handelsbalancen for varer og tjenester, løn- og formueindkomst samt overførsler, fx bidrag til 5 Det kan fx skyldes, at amerikanske virksomheder har overført viden til deres udenlandske dattervirksomheder i fx Kina. Denne overførsel af viden er ikke en del af betalingsbalancens løbende poster, men øger værdien af de udenlandske dattervirksomheder, hvilket har givet de amerikanske virksomheder kapitalgevinster, se fx Bureau of Economic Analysis (26). 6 Hovedparten af de akkumulerede kapitalgevinster fra direkte investeringer skyldes valutakursreguleringer, men også prisændringer i forbindelse med køb og salg har netto været positive. 7 Kapitaltabet skyldes primært, at danskerne havde markant større tab på deres porteføljeinvesteringer i udenlandske aktier, end udlændinge tabte på danske aktier. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

6 Danskernes kapitalgevinster over for udlandet Boks 1 Danskerne ejede ultimo 212 udenlandske obligationer for 1.16 mia. kr., og udlandet ejede danske obligationer for mia. kr. Danskerne har derfor en nettogæld over for udlandet på 353 mia. kr., når der alene ses på obligationer. Forsikringsog pensionssektorens, F&P, investeringer i udenlandske obligationer udgør mere end halvdelen af de samlede investeringer i udenlandske obligationer. 1 F&P investerer typisk i obligationer med en lang løbetid (over fem år) eller indgår derivatkontrakter, som øger varigheden af deres aktiver. Det gør de for at afdække renterisikoen på deres forpligtelser (passiver). 2 Udenlandske investorer holder derimod især korte danske obligationer (under fem år), hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at udbuddet af korte danske obligationer er vokset markant mere end udbuddet af lange obligationer. Forskellen i løbetiden (varigheden) mellem Danmarks aktiver og passiver i obligationer betyder, at faldende renter har givet Danmark store positive kapitalgevinster på både obligationer og derivater. De akkumulerede pris- og valutakursreguleringer har fra januar 25 til september 213 netto øget Danmarks udlandsformue med 66 mia. kr. fra obligationer og 184 mia. kr. fra derivater, jf. figur 4, hvoraf værdireguleringer fra F&P-sektorens derivater alene udgør 119 mia. kr. Akkumulerede pris- og valutakursreguleringer obligationer og derivater, netto Mia. kr Obligationer Derivater 1-årig tysk stat (højre akse) Pct. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank. F&P har i 213 tabt på deres renteafdækning på grund af stigende renter. Fortsætter renterne med at stige, vil det alt andet lige medføre yderligere tab på både derivater og obligationer. Finanstilsynet opgør på baggrund af indberetninger fra F&P-sektoren det forventede tab/gevinst på sektorens beholdning af obligationer og derivater i et scenario med en ændring på,7 procentpoint i den lange rente. 3 I 212 var det forventede tab ved en sådan rentestigning ca. 75 mia. kr. Opgørelsen dækker hele F&P-sektorens mellemværende med både danske og udenlandske modparter og kan derfor ikke anvendes direkte til at vurdere kapitaltab på udlandsformuen. Størstedelen af derivatkontrakterne har dog udenlandske modparter, mens en stor del af obligationsbeholdningerne har danske. Stiger de lange udenlandske renter til niveauet fra 26, dvs. omkring 4 pct., må det forventes, at gevinsterne på derivaterne stort set vil blive reverseret, men kapitaltabet afhænger dog i høj grad af F&P-sektorens afdækningsstrategi. Såfremt renteniveauet forbliver lavere end før finanskrisen, fx fordi den strukturelle vækst i de avancerede økonomier er faldet, så vil kun en mindre del af kapitalgevinsterne på derivater blive reverseret. 1. Investeringsforeninger, der er over 9 pct. ejet af F&P-sektoren, regnes som F&P. 2. F&P-sektorens forpligtelser består af pensionshensættelser og garantier, som typisk strækker sig langt ud i fremtiden (lang varighed). Renteafdækningen foretages for at sikre, at de forventede fremtidige indtægter modsvarer de fremtidige pensionsforpligtelser, og at værdien af aktiverne følger forpligtelserne, hvis renteniveauet ændrer sig. Afdækningen foretages typisk ved, at F&P sikrer sig en fast rente på deres investeringer uanset udviklingen i det generelle renteniveau. Det kan de fx gøre ved at købe fastforrentede obligationer med meget lang løbetid og ved at indgå derivatkontrakter. Falder renteniveauet, vil markedsværdien af F&P s afdækningsporteføljer stige (kapitalgevinst), og modsat vil en rentestigning medføre, at værdien af afdækningsporteføljerne falder (kapitaltab). Da hovedparten af F&P s renteafdækningsderivater har udenlandske modparter, har faldet i det generelle renteniveau de seneste år betydet, at F&P har haft store kapitalgevinster over for udlandet. Se fx ATP (212). 3. Se Finanstilsynet (212) og (27).. 78 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

7 Betalingsbalance, 212 Figur 4 Pct. af BNP GB US GR FR PT BE FI ES IT AT IE DK SE DE NL CH NO Varebalancen Tjenestebalancen Formueindkomst Overførsler Betalingsbalancen, samlet EU og udviklingsbistand. For langt de fleste lande har handel med varer og tjenester størst betydning, jf. figur 4. For enkelte lande er formueindkomsten dog vigtig. Schweiz har en stor formueindkomst som følge af en betydelig udlandsformue. Irland har modsat store udgifter som følge af udbyttebetalinger til udenlandske virksomhedsejere. Det må forventes, at formueindkomsten for en række lande vil få større betydning som følge af, at landene har fået en større udlandsformue eller -gæld. Formueindkomst Formueindkomsten i nationalregnskabet består af modtagne og betalte renter og udbytter og ændrer sig derfor med størrelsen af formuen. En positiv formueindkomst øger et lands indkomst, og dermed forbrugs- og investeringsmuligheder. I 212 udgjorde den over 3 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, for en række lande, herunder Danmark, jf. figur 5. Formueindkomsten bidrager således positivt til Danmarks samlede velstand. 8 Ud over størrelsen af udlandsformuen påvirkes formueindkomsten af udsving i afkast forstået som det procentvise afkast, og hvordan udlandsformuen er sammensat. Afkast er typisk større under højkonjunkturer, både fordi virksomhederne tjener mere og dermed udbetaler højere dividendeudbetalinger, og fordi renterne er højere. Derudover afhænger afkastet af risikoprofilen, fx er afkast fra direkte investeringer typisk større end afkast fra andre instrumenter. Det bidrager til, at størstedelen af formueindkomsten i de fleste lande, genereres af direkte investeringer. Forrentning af udlandsformue over tid og på tværs af investeringsklasser Både virksomhedernes indtjening og renterne faldt i kølvandet på finanskrisen, hvilket har sat et tydeligt aftryk på afkastene af udlandsformuerne. Afkastene på rentebærende aktiver er faldet; obligationsafkast har stort set udviklet sig parallelt med de lidt længere renter, mens 8 Bruttonationalindkomsten, BNI, inkluderer løn- og formueindkomst til og fra udlandet og giver derfor normalt et mere retvisende billede af et lands velstandsniveau. Til gengæld er sammenhængen mellem BNI og beskæftigelse svagere end mellem BNP og beskæftigelse. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

8 Formueindkomst, netto, i 212 Figur 5 Pct. af BNP CH NL DK NO SE DE US FR GB AT FI BE GR IT ES PT Direkte investeringer Aktier Obligationer Andet Samlet -19 Anm.: Ingen oplysninger om indkomst fra aktier i Norge. Indkomst fra andet indeholder derfor både indkomst fra aktier og øvrige investeringer. afkast på andre investeringer, der primært består af lån, i vid udstrækning har fulgt pengemarkedsrenterne, jf. figur 6. Afkastet på direkte investeringer på tværs af lande faldt fra omkring 9 pct. i 27 til 6 pct. i 212, hvilket formentligt afspejler, at virksomhedernes indtjening faldt i perioden. Opgørelsen af formueafkastet på aktier i nationalregnskabet, dvs. dividendeafkastet, adskiller sig fra afkastet på direkte investeringer, idet opsparet overskud (reinvesteret indtjening) i virksomheder ikke inkluderes. Hermed bliver det afkast, der registreres i nationalregnskabet, lavt. Opsparet overskud vil i stedet øge aktiekursen og derved give ejerne en kursgevinst. Virksomhedsejerne kan altså vælge at lade overskud blive i virksomheden eller få overskuddet eller dele af det udbetalt ved at få dividendbetalinger, ved at virksomheden opkøber egne aktier eller ved en kombination af de to. Hvordan overskud eventuelt udbetales til ejerne, afhænger bl.a. af skatteforhold. Afkastet fra aktier har ligget relativt stabilt og lavt stabilt, fordi dividenderne har svinget i takt med markedsværdien af virksomhederne, og lavt fordi dele af virksomhedernes overskud ikke er udbetalt som dividende. For en investor er det mere relevant at se på et samlet afkast for aktier, der inkluderer kapitalgevinster. Det samlede aktieafkast er meget volatilt, men afkastet har gennemsnitligt været lidt højere end afkastet fra direkte investeringer. Afkastforskelle på tværs af lande En række lande har i de sidste ti år opnået et afkast, der er højere, end hvad deres udlandsformue isoleret set ville tilsige, især Frankrig, Sverige (der til gengæld har haft kapitaltab), Storbritannien og USA. Andre lande har derimod haft et mindre afkast, især Belgien og Norge, jf. figur 7 (venstre). Både Norge og Belgien er karakteriseret ved, at en stor del af deres nettoformuer er placeret i porteføljeaktier, hvor kun dividendeafkastet registreres som formueafkast, mens lande, der opnår et højt afkast, har relativt mange direkte investeringer, som generelt giver et højere formueafkast. Givet den svage konjunktursituation i 212 med heraf følgende meget lave renter og relativt lille indtjening i virksomhederne kunne man forvente, at afkastet af udlandsformuerne var lavere end normalt. Det synes dog ikke at have været tilfældet, jf. figur 7 (højre). Det gennemsnitlige afkast var omkring 4,5 pct. i 212, 8 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

9 Gennemsnitligt årligt afkast af aktiver Figur 6 Pct Pct Direkte investeringer Aktier Obligationer Øvrige Aktier inkl. værdiregulering (højre akse) Anm.: Det årlige afkast er i amerikanske dollars og beregnet for alle landene under ét. Ingen data for aktieafkast i Norge. Ingen data for Irland før 21 og for Belgien før 22. Aktier inkl. værdireguleringer er 3 års glidende gennemsnit. hvilket kun var lidt under niveauet i perioden på 5,3 pct. Det peger i retning af, at en normalisering af afkastene fra direkte investeringer, aktier, obligationer mv. på tværs af landene kun vil have en relativt begrænset påvirkning på den samlede formueindkomst. Det afspejler bl.a., at både indtægter og udgifter er faldet. Det samlede afkast for et enkelt land er således summen af en række individuelle forhold. I Danmark er afkastet fra obligationer på passiverne faldet mere end på aktiverne siden 28. Det skyldes især, at renteniveauet i Danmark er faldet mere end det gennemsnitlige niveau i udlandet. Siden 21 har formueindkomsten fra obligationer faktisk været positiv, til trods for at danskerne har en nettogæld i obligationer. Overskuddet dækker bl.a. over, at udlændinges investeringer i danske obligationer for en stor Formueindkomst, netto, og udlandsformue, netto, gennemsnit for (venstre) og 212 (højre) Figur 7 Udlandsformue, pct. af BNP 15 Tendenslinje CH 1 NO 5 BE DE FI NL AT DK IT SE US GB -5 PT ES FR GR Formueindtægt, pct. af BNP Udlandsformue, pct. af BNP 2 Tendenslinje CH 15 1 NO BE DE 5 GB NL FI DK AT SE IT -5 FR US -1 PT ES GR Formueindtægt, pct. af BNP Anm.: Irland er udeladt, da både formuestilling og -afkast adskiller sig markant fra de viste lande. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

10 Afkast af direkte investeringer, 212 (højre), og direkte investeringer i ikke-oecd-lande og afkast, 212 Figur 8 Pct NO US GB CH AT NL SE FI DK DE FR IT ES PT IE BE Aktiver Passiver Samlet afkast på direkte investeringer i udlandet, pct FI SE FR NL GB DK DE IT PT ES IE BE Andel af direkte investeringer i ikke-oecd-lande, pct. US CH NO AT Kilde: IMF og OECD (data for andelen af direkte investeringer i ikke-oecd-lande). del består af korte stats- og realkreditobligationer, hvor rentebetalingerne er lave, mens danskerne har investeret i udenlandske obligationer med længere løbetid. En rentestigning vil derfor isoleret set reducere formueindkomsten fra obligationer og lån, især hvis de danske renter stiger relativt mere end i udlandet, jf. Staghøj og Jensen (213). En normalisering af afkastet fra aktier og direkte investeringer kan derimod øge formueindkomsten, idet danskerne har en nettoformue i disse instrumenter. Den samlede nettoeffekt på afkastet af danskernes udlandsformue og dermed formueindkomsten af en normalisering af alle afkast er derfor usikker. Stigende renter vil reducere formueindkomsten, mens stigende afkast fra aktier og direkte investeringer formentlig vil øge indkomsten. Danskernes formueindkomst fra udlandet er dog især bestemt af størrelsen af udlandsformuen og kan derfor ses som resultatet af en fornuftig økonomisk politik der har afstedkommet betalingsbalanceoverskud igennem de sidste 3 år. Det betyder, at forsatte overskud på betalingsbalancen og dermed en stigende udlandsformue vil sikre, at der fremadrettet kan forventes en betydelig formueindkomst, også selv om danskernes rentebetalinger til udlandet skulle stige lidt. Afkastet fra direkte investeringer på tværs af lande Afkastet af direkte investeringer varierer meget på tværs af lande, jf. figur 8 (venstre). I langt de fleste af de betragtede lande har afkastet på aktiverne været større end på passiverne. Det kan skyldes, at risikoen på de udadgående direkte investeringer er større end på de indadgående, fx hvis dele af investeringerne er placeret i vækstøkonomier, hvor afkastet ofte er højere end i de avancerede lande. En del af forskellen i afkastet på tværs af lande afspejler netop omfanget af investeringer i vækstøkonomier. Der er således en vis tendens til, at afkastet af direkte investeringer er højere for lande, der har flere investeringer i lande uden for OECD, jf. figur 8 (højre). Derudover er der en række andre forhold, som kan påvirke afkastet af direkte investeringer, bl.a. forskelle i virksomhedernes alder (yngre virksomheder har typisk mindre overskud), udskudt skat, mv. 9 I Danmark har formueindkomsten fra direkte investeringer netto været positiv og stigende siden 23, primært som følge af øgede investeringer i udlandet. Afkastet på både aktiver og passiver varierer fra år til år, men i gennemsnit har den på aktiverne været højere end på passiverne over de seneste 13 år. Ser man bort fra danske medicinalvirksomheder, som har 9 Se fx Curcuru mfl. (213). 82 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

11 modtaget store afkast fra deres udadgående direkte investeringer, har afkastet på aktiver og passiver dog været næsten ens de seneste år, jf. Andersen mfl. (213). Danmarks udadgående direkte investeringer er geografisk koncentreret i de lande, vi har størst samhandel med, dvs. USA og EU-landene, som tilsammen udgjorde 69 pct. af Danmarks udadgående direkte investeringer ultimo 212. I var det gennemsnitlige afkast 4,7 pct. på investeringer i EU-lande og USA. Til sammenligning har danske investeringer i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) i samme periode givet et gennemsnitligt afkast på 8,5 pct. Litteratur Andersen, Christian Helbo, Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen (213), Direkte investeringer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal, del 1. Finanstilsynet (27), Markedsudvikling, Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Mindested, Palle Bach, Martin Wagner Toftdahl og Lars Risbjerg (213), Lavere omsætning på det danske pengemarked, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal, del 1. Pedersen, Erik Haller (23), Betalingsbalancen fra langvarigt underskud til solidt overskud, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal. Staghøj, Jonas og Jesper Jensen (213), Danmark som kreditornation, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal, del 1. Wederkinck, Robert (211), Formueindkomst fra udlandet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal, del 1. ATP (212), Årsrapport, https://www.atp.dk/x5/ wps/wcm/connect/4c98a284e5c49e9b43db- 41d7934f652/Om_ATP_aarsrapport_212.pdf?- MOD=AJPERES&%C3%85rsrapport+212 Bureau of Economic Analysis (26), How does dark matter relate to BEA s international economic accounts?, Frequently Asked Questions, juni. Curcuru, Stephanie, Charles Thomas og Francis Warnock (213), On returns differentials, Federal Reserve Board of Governors, International Finance Discussion Paper, nr. 177, april. Damgaard, Jannick (27), Fra debitor- til kreditorland en analyse af formueindkomsten, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal. Finanstilsynet (212), Markedsudvikling, Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. STATISTIK DANMARKS NATIONALBANK 13. OKTOBER 2017 DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER, 2016 Fremgang i direkte investeringer i 2016 Der er fremgang i direkte investeringer i 2016. Kapitaltilførsler, opkøb

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 47 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Hvilke

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

Valutaindlændinges beholdning af udenlandske obligationer og aktier

Valutaindlændinges beholdning af udenlandske obligationer og aktier 24 Valutaindlændinges beholdning af udenlandske obligationer og aktier v/ Lill Thanning Hansen, Statistisk Kontor Indledning I de sidste 30 år er kapitalbevægelser på tværs af landegrænser steget markant.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Danmark som kreditornation

Danmark som kreditornation 53 Danmark som kreditornation Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling og Jesper Jensen, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Ved udgangen af 3. kvartal 22 havde Danmark samlet set aktiver over for

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 16.

DANMARKS NATIONALBANK 16. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 1. NOVEMBER 17 NR. Ekstraordinært stort overskud på betalingsbalancen er midlertidigt Det meget høje overskud er midlertidigt Overskuddet stammer i dag fra husholdningerne

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Forbrug, indkomst og formue

Forbrug, indkomst og formue 59 Forbrug, indkomst og formue Jens Bang-Andersen, Tina Saaby Hvolbøl, Paul Lassenius Kramp og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det private forbrug udgør omkring halvdelen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere