Vækstmarkedsstrategi. Mexico

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi. Mexico"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Mexico Maj 2013

2 2

3 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico Danmarks eksport til Mexico Muligheder og udfordringer i Mexico Muligheder indenfor udvalgte sektorer Klima, Energi og Miljøteknologi Sundhed og Velfærd Landbrug og Fødevarer Handlingsplan

4 4

5 5 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico Danmark og Mexico har gode bilaterale relationer, men der er uudnyttede muligheder for at øge samhandel og investeringer. Danmark er blandt EU s største investorer i Mexico, og det giver en god platform. Set fra Mexico er Danmark dog et blandt flere mindre, højtudviklede lande i Nordeuropa. Det kræver derfor en målrettet og kontinuerlig indsats at gøre opmærksom på netop danske kompetencer og styrker. Der ligger også en udfordring i at øge dansk erhvervslivs kendskab til mulighederne i Mexico. Danmarks brand i Mexico er stærkt. Den danske velfærdsmodel med lav ulighed og stor sikkerhed, lav kriminalitet, innovation, fleksibilitet og høj troværdighed er et eftertragtet ideal. Danske virksomheder har en umiddelbar markedsfordel ved forankringen i Danmark. Danske virksomheder, der er etableret i Mexico, ligger højt på måleparametre med voksende betydning som f.eks. medarbejdertilfredshed og CSR-bevidsthed. Både i administrative kredse og det mexicanske forretningsliv ses Danmark og danske firmaer som attraktive partnere. Under den tidligere regering og præsident Calderón, der blev valgt i 2006, blev de politiske kontakter udbygget bl.a. gennem samarbejdet under COP15 og 16, der havde henholdsvis dansk og mexicansk formandskab, som partnerland i Global Green Growth Forum (3GF) og ved H.M. Dronningens besøg i Mexico i Det vil være regeringens målsætning at opbygge endnu tættere relationer med den nye regering under præsident Enrique Peña Nieto, som er valgt frem til Mexico har en åben markedsøkonomi og er efter Chile den mest åbne økonomi i Latinamerika. Mexico har frihandelsaftaler med over 40 lande, der står for knap 2/3 af verdens BNP. Samtidig er der en række forhold, som kræver en særlig indsats for at styrke dansk eksport- og investeringsfremme og danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering. Mange overraskes af de kulturelle forskelle mellem Danmark og Mexico. Det mexicanske marked er i rivende udvikling og er efterhånden et modent marked. Mexico har været medlem af OECD siden 1994 og har draget stor nytte af rådgivning og anbefalinger fra organisationen. På Verdensbankens Doing Business-indeks for 2012 er Mexico langt foran BRIKlandene og ligger også højt i feltet af Next11-lande. Med et BNP pr. indbygger på USD er Mexico ligeledes godt på vej væk fra sin fortid som udviklingsland. Den økonomiske udvikling har de seneste fem år været i et positivt spor. Den har været begunstiget af et højere omkostningsniveau i Kina, outsourcing fra USA og stigende indenlandsk efterspørgsel. Udviklingen forventes at fortsætte i en årrække. På den baggrund formulerer regeringen en ambitiøs, men også realistisk målsætning om, at dansk basisvareeksport til Mexico i 2016 skal være 50 pct. højere end i Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som selvsagt også vil blive forfulgt i forhold til Mexico. Det handler indledningsvis om at styrke dels forbindelserne med vækstmarkederne via relationsopbygning, dels den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov. Dernæst fokuseres på eksportfremmeindsatsen. Konkret prioriteres de kollektive eksportfremstød i endnu højere grad mod regeringens satsningsområder. 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det sikres, at andelen af små og mellemstore virksomheder (SMV), der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske SMVer på vækstmarkederne, så endnu flere af dem får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektor-

6 ekspertise og CSR) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor på vækstmarkederne, vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i EUkommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil via den samlede markedsføringsindsats gennemføre konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter, løsninger og styrkepositioner. Dette indebærer bl.a. at styrke samarbejdet med de offentlig-private markedsføringskonsortier, som f.eks. State of Green, på konkrete projekter. Regeringen vil desuden styrke rådgivningen om finansiering på udvalgte vækstmarkeder for at facilitere tilvejebringelsen af nødvendig finansiering for danske eksportører. I forhold til Mexico sker det ved at oprette en stilling som finansieringsrådgiver for Latinamerika. Personen skal rådgive danske virksomheder om mulige finansieringskilder, herunder relevante danske som IFU og EKF og identificere relevante aktiviteter/projekter i regi af f.eks. den Inter-amerikanske Udviklingsbank, Verdensbanken og den Nordiske Investeringsbank. I efteråret 2012 lancerede regeringen Klimainvesteringsfonden (KIF), som skal mobilisere offentlige og private midler til bæredygtige klimainvesteringer i lande, der af OECD s Development Assistance Committee (DAC) er kategoriseret som udviklingslande, herunder Mexico. KIF, som administreres af IFU, skal via investeringer og rådgivning udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande og på vækstmarkeder som Mexico. Også kulturelt vil regeringen aktivt bygge videre på de allerede eksisterende netværk og samarbejder med henblik på at styrke viden hos mexicanske toneangivende aktører om det danske kunst- og kulturliv. 6 Regeringen vil arbejde målrettet for, at Danmark og dansk erhvervsliv bliver bedre til at udnytte de kommercielle muligheder i Mexico. Det skal gøres ved at: S tyrke de bilaterale relationer til den nye mexicanske administration og øge besøgsaktiviteten mellem Danmark og Mexico med fokus på en række nøglesektorer. Et styrket gensidigt kendskab skal være med til at uddybe eksisterende netværk og opbygge nye og herigennem åbne døre for et styrket kommercielt samarbejde. A rbejde aktivt for at beskytte og sikre de bedst mulige rammevilkår for dansk eksport og danske investeringer i Mexico. I ndgå bilaterale samarbejdsaftaler med Mexico inden for en række nøglesektorer. I samarbejde på tværs af fagministerier vil regeringen have en programmatisk tilgang, som kan sikre, at politiske beslutningstagere og eksperter i Danmark er med til at åbne døre for danske virksomheder på det mexicanske marked. F ortsætte det tætte samarbejde i 3GF med deltagelse af regeringsledere og virksomhedsledere på det årlige Forum i oktober i København. M ålrettet gøre opmærksom på markedsmulighederne i Mexico og styrke erfaringsudvekslingen mellem danske virksomheder, som allerede er til stede i Mexico og virksomheder, som ønsker at være til stede i Mexico - især små og mellemstore virksomheder.

7 7 1.1 Danmarks eksport til Mexico I 2012 var Danmarks vareeksport til Mexico 2,3 mia.kr. Hermed var Mexico Danmarks fjerde største eksportmarked på det amerikanske kontinent efter USA, Brasilien og Canada. I alt aftog Mexico ca. 0,4 pct. af Danmarks samlede vareeksport og var dermed samlet set det 34. største danske eksportmarked for varer. Hovedvægten ligger på lægemidler, farmaceutika og maskiner. Siden 2007 har Mexico aftaget en stigende andel af den danske vareeksport. Tjenesteeksporten udgjorde i 2011 ca. 1,2 mia. kr., hvoraf ca. 900 mio. kr. stammer fra indtægter fra søtransport. I forhold til en referencegruppe bestående af seks nordlige EU-medlemmer, som kan sammenlignes med Danmark1, har dansk vareeksport udviklet sig relativt godt siden I perioden udgjorde dansk vareeksport ca. 2 pct. af referencegruppens vareeksport til Mexico, men fra 2008 til 2012 har dansk vareeksport vokset hurtigere end referencegruppens. Et toppunkt på 3,1 pct. blev nået i 2010 og i 2012 er niveauet på 2,2 pct. Den relativt beskedne danske eksport sammenholdt med den positive økonomiske udvikling i Mexico tyder på, at Danmark har et stort eksportpotentiale på markedet. Frihandelsaftalen mellem EU-Mexico og Mexicos medlemskab af NAFTA sammenholdt med en stor middelklasse, et ekspanderende erhvervsliv og relativt små handelsbarrierer sammenlignet med flere andre lande i regionen indikerer, at en række danske virksomheder har gode muligheder for at gøre forretninger i Mexico. Mexicos økonomiske vækst forventes at være solid i de kommende år, og det giver også grobund for et betydeligt eksportpotentiale. Mulighederne beskrives nærmere i de efterfølgende sektorrelaterede afsnit. 1Referencegruppe: Belgien, Østrig, Tyskland, Nederlandene, Finland og Sverige. Dansk vareeksport til Mexico i mill. kr. og sammenholdt med andre EU-landes vareeksport til Mexico, Procent Mio. Dansk vareeksport, mill.kr. Eksportandel, procent 4,0% ,5% ,0% ,5% 2,0% ,5% ,0% Kilde: Danmarks Statistik (vareeksporten, SITC2) og Eurostat (markedsandel, KN8) ,5% 0,0%

8 8

9 9 2. Muligheder og udfordringer i Mexico Mexico er verdens 14. største økonomi og forventes at være blandt verdens ti største økonomier inden for det næste årti. Danmark kan høste en række fordele af yderligere investeringer og kommercielt samarbejde med Mexico. For det første er Mexico et stort marked: Der er 116 mio. indbyggere, hvoraf mindst 25 mio. har en købekraft svarende til et dansk gennemsnitsindkomstniveau. og USA er den største udenlandske investor i Mexico, selv om EU samlet set overgik de amerikanske investeringer i Via NAFTA-aftalen fra 1994 er produktion i Mexico i vid udstrækning fritaget for told og afgifter ved eksport til USA. Kombinationen af lav løn i Mexico og close-to-customer produktion er derfor en attraktiv mulighed for danske virksomheder, der eksporterer til det amerikanske marked. For det andet ligger Mexico i et kommercielt og politisk smørhul: Mod nord deler landet 3200 km grænse med verdens største marked, USA, som landet har frihandelsaftale med. Og mod syd er Mexico en indgangsport til Mellem- og Sydamerika. Søtransport fra Europa til Mexico tager 12 dage - halvt så lang tid som fra Europa til Asien. Som indgangsport til resten af Latinamerika er Mexico også en oplagt mulighed for forankring i regionen for danske firmaer, der ikke planlægger at oprette tilstedeværelse i en række lande, men ønsker at dække f.eks. andre hastigt voksende lande i regionen fra Mexico. Mexico er også blevet ramt af den globale økonomiske krise og afmatning. Men på trods af at hjulene drejer langsomt i verdensøkonomien, forventes en økonomisk vækst i 2013 på godt 4 pct. I 1960 erne oplevede Mexico en markant økonomisk vækst, baseret på udenlandske - fortrinsvis amerikanske - investeringer i lavproduktion. I takt med at disse er flyttet til nye lavtlønsmarkeder i Asien og det øvrige Latinamerika, har Mexico formået at styrke værdikæderne og tiltrække nye produktionstyper samt opbygge stærke industriklynger. Mexico er i dag verdens største eksportør af smartphones og fladskærme, den fjerdestørste bileksportør og en af verdens førende producenter inden for udstyr til luft- og rumfart. Lønniveauet for ufaglært arbejdskraft i Mexico er fortsat lavt og kan i en række regioner konkurrere med lønniveauet i f.eks. Kina, ligesom faglært arbejdskraft målt i produktivitet/løn kan konkurrere med Asien. Mexico er økonomisk tæt forbundet med USA. Godt 80 pct. af Mexicos eksport bliver afsat til det amerikanske marked, Ligesom der er store muligheder i Mexico, står landet også med en række udfordringer. Én af de vigtigste barrierer for Mexicos yderligere integration i verdensøkonomien og tiltrækning af investeringer er manglende liberalisering inden for en række sektorer samt manglende reformer inden for bl.a. energi og arbejdsmarked. Også reformer inden for det politiske system er nødvendige for at udvikle Mexico til et moderne demokrati. Manglende sikkerhed og trægt bureaukrati er også forhold, som påvirker Mexicos integration i verdensøkonomien negativt. Begge er rodfæstet i en gennemgribende korruption. På Transparency International Corruption Perceptions Index for 2011 indtog Mexico en delt 100. plads (ud af 182 lande). Og selvom Mexico ligger nr. 53 på World Economic Forums indeks over konkurrencedygtighed, ligger landet som nr. 139 (ud af 144 lande) på en parameter for organiseret kriminalitet. Verdenspressens dækning af narkokartellernes kamp om territorier og med myndighederne bringer dagligt historier om vold, mord og kidnapninger. Virkeligheden er mere nuanceret. Danske virksomheder, der er fast etableret i Mexico, håndterer udfordringerne ved at tage en række for-

10 holdsregler: Have vagtfolk ved virksomheders reception, være eksplicitte i en etableringsfase over for myndigheder, leverandører og forretningspartnere med understregning af manglende accept af korruption, have tilstrækkelige interne kontroller osv. Andre udfordringer er forskellige opfattelser af tidsterminer og forpligtelser. Danske og øvrige udenlandske virksomheder oplever beslutningstagning i Mexico som tidskrævende, og at det til tider er svært at fastlægge forudsigelige forløb. Til gengæld står trufne aftaler ved magt, når alt det ressource- og tidskrævende forberedende arbejde er gennemført og relationer etableret. Der er også stor disciplin vedrørende opfølgning og implementering af tiltag. De sociale og miljømæssige rammebetingelser, som udenlandske virksomheder opererer under i Mexico, kan variere meget fra sektor til sektor og efter valg af lokal partner. 10 Med den danske regerings lancering af en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd kan virksomheder blive indklaget for overtrædelser af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Også af denne grund forventes det, at danske virksomheder, der opererer i Mexico, får behov for at etablere strukturer til at styrke ansvarlig virksomhedsadfærd internt og i relation til deres samarbejdspartnere. Fra Udenrigsministeriets og ambassadens side vil man kunne bistå hermed. Danske virksomheders høje bevidsthed om og praksis for ansvarlig virksomhedsadfærd gør dem samtidig attraktive som samarbejdspartnere for lokale virksomheder og myndigheder, som ønsker at være en del af et moderne og mere internationalt forretningsmiljø.

11 11 3. Muligheder inden for udvalgte sektorer 3.1 Klima, Energi og Miljøteknologi Danmark har et tæt samarbejde med Mexico om klimaog energipolitik. Mexico overtog formandskabet for FNs klimaforhandlinger efter Danmark i 2010, og de to lande udviklede i perioden mellem COP15 og COP16 et tæt parløb om den internationale klimapolitik. I den forbindelse indgik landene en aftale om samarbejde vedr. energieffektivisering. Også Mexicos deltagelse som strategisk partner i det danske initiativ Global Green Growth Forum (3GF), der søger at accelerere omstillingen til en grønnere global økonomi gennem øget global alliancedannelse og offentligprivate partnerskaber, understreger et tæt samarbejde og skaber god grobund for danske investeringer og eksport af danske kompetencer på cleantech-området. Danmark planlægger at støtte Mexico under Klimapuljens globale ramme gennem et klima- og energisektorprogram, der primært vil være et myndighedssamarbejde med fokus på at understøtte en grøn omstilling af den mexicanske energisektor. Dette vil ske med udgangspunkt i de unikke danske politiske og regulatoriske erfaringer på det energipolitiske område til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet. Dette samarbejde kan også være medvirkende til at synliggøre Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger.

12 Mexico er forgangsland i Latinamerika inden for omstilling til grøn energi. Ifølge den nationale energistrategi skal 35 pct. af energien i 2026 komme fra vedvarende energikilder, og i 2012 vedtog det mexicanske deputeretkammer som første land i verden en lov (Ley General de Cambio Climático) om at reducere udledningen af CO2 med 30 pct. i 2020 og 50 pct. i Med denne lov forpligter Mexico sig til at udvikle sig til en grøn økonomi, og den bidrager til en øget bevidsthed i den mexicanske industri og samfundet generelt om behovet for grøn vækst. Denne omstilling øger efterspørgslen efter bæredygtige løsninger og grøn teknologi. Vind og sol Vindenergi spiller en stor rolle i den mexicanske energistrategi : Vind skal udgøre pct. af energiforbruget i 2026, og det betyder en stigning fra den nuværende installerede kapacitet på 569 MW til GW. Mexico har ideelle naturmæssige forhold til at udnytte vindenergi, og regeringens fokus på vind åbner op for langsigtede private investeringer. Mexico har også nogle af verdens bedste naturmæssige forudsætninger for at udnytte solenergi. Den mexicanske regering har implementeret en række initiativer for at fremme brugen af solteknologier og dermed udnytte landets solkapacitet. Olie På trods af regeringens styrkede fokus på grøn energi er olie- og gassektoren stadig den vigtigste for Mexicos energiforsyning. Mexico er verdens sjette største olieproducent, og indtil for nyligt har olieproduktionen udelukkende været styret af det statsejede oliselskab PEMEX, som bidrager med ca. 40 pct. til de offentlige indtægter. Siden 2005 har olieproduktionen dog været faldende, hvilket i 2008 førte til reformer, der åbnede op for udenlandske investeringer i den hidtil lukkede mexicanske oliesektor. Reformerne har til formål at sikre udenlandske investeringer i energisektoren, som kan bidrage til at udvinde, raffinere og distribuere olien mere effektivt. Uden disse investeringer forudses, at Mexico i 2015 vil blive nettoimportør af olie. En stor del af Mexicos resterende oliereserver befinder sig på dybt vand, og det betyder, at danske virk- 12 somheder med ekspertise i udvinding af olie på dybt vand har muligheder for at komme ind på det mexicanske marked, hvis åbningen finder sted som planlagt. Vand Den mexicanske vandsektor står over for store udfordringer. Mangel på vand i store områder, oversvømmelser og problemer med håndteringen af spildevand har tvunget regeringen til at prioritere investeringer i sektoren. Især spildevand er et problem. På trods af en øget indsats på området de sidste ti år, bliver kun 36 pct. af spildvand i Mexico renset. Regeringen har iværksat opførelsen af en række større rensningsanlæg med udvidet kapacitet - en investering på i alt ca. 980 mio. USD. Det vurderes desuden, at mellem 30 og 50 pct. af alt drikkevand i Mexico går tabt pga. lækager. Derfor har flere kommuner vist interesse i at implementere effektive systemer, der kan lokalisere vandlækager, og de ønsker at finde måder, hvorpå vandrør kan renoveres uden at foretage omfattende opgravninger, der påvirker den trafikale infrastruktur. Regnvand er en anden udfordring i Mexico. Visse områder i Mexico er hårdt ramt af orkaner og store regnskyl og dermed oversvømmelser, mens der i andre områder er mangel på vand. For bedre at håndtere denne situation er det nødvendigt at tiltrække leverandører af infrastrukturløsninger til bedre at kontrollere oversvømmelser, samt miljøteknologier, der kan samle og distribuere overskydende regnvand. En ny lov om offentligt-privat samarbejde er blevet vedtaget, som giver udenlandske virksomheder mulighed for at investere i sektoren, og det giver danske virksomheder med erfaring inden for håndtering af drikkevand, spildevand, grundvandsforsyning og beskyttelse gode muligheder for at investere i den mexicanske vandsektor.

13 13 Regeringen vil S tyrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico blandt danske virksomheder og brancheorganisationer i vindenergibranchen og vandsektoren. I samarbejde med det offentligt-private markedsføringskonsortium State of Green udbygge relationer til mexicanske politiske og kommercielle beslutningstagere, investorer og journalister mhp. at styrke Mexicos kendskab til danske spidskompetencer inden for vand- og energisektoren og herigennem styrke etableringen af konkrete virksomhedssamarbejder mellem danske og mexicanske virksomheder. A rbejde på at skabe en tættere dialog mellem de mexicanske og danske miljømyndigheder, herunder afvikle et mexicansk delegationsbesøg på højt niveau og med dansk ministermodtagelse med henblik på at synliggøre danske styrkepositioner indenfor miljøområdet. I nvitere danske virksomheder med speciale inden for vindenergi til Mexico for at åbne for danskmexicanske partnerskaber på området og arbejde for at der indgås en aftale om at videreføre og styrke det bilaterale samarbejde på energiområdet med den ny mexicanske regering. A fholde årlige olie og gas workshops i Mexico, hvor danske virksomheder kan møde de mexicanske aktører fra sektoren. M ålrette samarbejdet mellem Mexico og Danmark inden for vandsektoren samt grøn teknologi inden for luft og ressourceeffektivitet og dermed øge eksportmulighederne for danske virksomheder. S tøtte, at KIF via investeringer og rådgivning kan udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer. A rbejde for en styrket markedsføring af danske energi-, miljø- og klimatilpasningsløsninger i Mexico via det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green.

14 14

15 3.2 Sundhed og Velfærd Styrkelsen af folkesundheden og bekæmpelse af forskellige livstilssygdomme bliver set som et af de vigtige elementer i Mexicos økonomiske og sociale udvikling, herunder fattigdomsbekæmpelse. Præsident Enrique Peña Nieto har erklæret, at forbedring af befolkningens adgang til sundhedsydelser vil være en af regeringens hovedprioriteter. I Mexico, hvor egenbetaling af sygeudgifter traditionelt har fyldt mest, er stadig flere dækket af sundhedsforsikring. Enten gennem privatsikring, der giver adgang til privathospitalerne, den sociale sygesikring for lønmodtagere eller seguro popular forbeholdt de mindrebemidlede i samfundet. Udgifterne til den mexicanske sundhedssektor er steget markant de seneste år og forventes at stige med knap 9 pct. årligt de næste 4 år. De samlede udgifter udgjorde i ,2 mia. USD, hvilket betyder, at Mexico anvender godt 6 pct. af BNP på sundhedssystemet. Det er særligt den voksende middelklasse, som driver den øgede efterspørgsel efter bedre sundheds- og velfærdsløsninger. En stigende del af befolkningen har fokus på en sundere livstil. Stigende offentlige og private investeringer i nye hospitaler, sundhedsklinikker og lægepraksisser over hele landet sammen med større fokus på forbedrede behandlinger og forebyggelse gør det mexicanske marked attraktivt for danske producenter af medicin, medicinsk/hospital udstyr mm. Den mexicanske sundhedssektor rummer et stort potentiale for danske sundheds- og velfærdsløsninger, men samtidig også en række udfordringer i forhold til bureaukrati og regulering. Specielt den manglende gennemsigtighed i og regulering af de offentlige udbud samt registrering af nye medikamenter og medicinsk udstyr udgør barrierer. En af Mexicos største udfordringer vil derfor være at effektivisere sundhedssystemet og få indført mere gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. 15 Regeringen vil S tyrke højniveau-kontakter på sundheds- og velfærdsområdet i Mexico og arbejde for, at der indgås en bilateral samarbejdsaftale mellem Danmark og Mexico på sundhedsområdet. M ålrettet støtte netværksetablering mellem danske virksomheder og mexicanske key-stakeholders via afvikling af eksempelvis rundbordssamtaler (og etablering af cluster-markedsføring indenfor subsektorer) S tøtte initiativer, der vil fremme danske kommercielle interesser på det mexicanske marked herunder styrke patentrettigheder og registreringsprocesser, præsentere danske erfaringer og kompetencer inden for blandt andet bioteknologi, diagnostik samt medico-, velfærds- og plejeområdet, samt arbejde for en styrket markedsføring af danske sundhedsløsninger i Mexico i samarbejde med det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger (Healthcare Danmark). S tyrke især små og mellemstore danske virksomheder i sundheds- og velfærdssektorens kendskab til markedsmulighederne i Mexico.

16 3.3 Landbrug og Fødevarer Mexico er verdens 12. største landbrugsnation og er inden for en lang række landbrugsprodukter blandt de absolut største producenter i verden. Blandt andet er Mexico verdens fjerdestørste kyllingeopdrætter. Mexicos eksport af landbrug og fødevarer er på 18 mia. USD om året. Eksporten af især landbrugsteknologi og -maskiner har udgjort en hjørnesten i dansk eksport til Mexico. Danmarks position inden for landbrug og fødevarer skal styrkes i takt med, at Mexicos forbrugsmønstre nuanceres, og i takt med at Mexicos landbrug industrialiseres, og værdikæderne styrkes. Produktionen af færdigvarer i Mexico var i 2011 på 119 mia. USD og udgjorde godt 4 pct. af det samlede BNP. Det er især inden for kvalitet og procesoptimering inden for landbrug og i forhold til bearbejdning af fødevarer, at danske virksomheder vurderes at stå stærkt på det mexicanske marked. 16 Regeringen vil S tyrke dansk agroindustris kendskab til markedsmulighederne i Mexico og opbygge relationer mellem danske brancheforeninger og mexicanske interessenter. S tyrke Mexicos kendskab til danske spidskompetencer inden for agroindustri og fødevareproduktion og herigennem styrke etableringen af konkrete virksomhedssamarbejder mellem danske og mexicanske virksomheder. A rbejde aktivt for at styrke danske virksomheders veterinære rammevilkår i Mexico og sikre, at nye protokoller for danske fødevarer og foderprodukter løbende introduceres til fordel for danske interesser.

17 17

18 18 4. Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Tilbyde konkret CSR-assistance til danske virksomheder og deres lokale partnere i forbindelse med CSRaktiviteter inden for rammerne af Danida Business Partnerships-programmet (DBP), og som rådgivning ved årlige workshops samt i form af vurderinger af lokale partneres CSR-niveau. Styrke virksomhedernes CSR-aktiviteter inden for DBP, afholde én årlig CSR-workshop og gennemføre 5 årlige CSR-vurderinger i TC regi. Orientere lokale NGO er om oprettelsen af mæglings- og klageinstitutionen Tværgående tiltag Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet Styrket CSR-opmærksomhed og praksis i dansk-mexicanske kommercielle partnerskaber. Der vil blive arbejdet for synergi mellem CSR-aktiviteterne inden for udviklingsbistanden og den kommercielle rådgivning Udenrigsministeriet Udenrigsministerens besøg i maj 2013 benyttes til netværksdannelse samt til at sætte fokus på danske spidskompetencer og dansk forretningsetik og -kultur. Øget kendskab blandt mexicanske beslutningstagere om dansk forretningsetik og -kultur. Opbygning og styrkelse af alliancer med strategiske, mexicanske aktører Udenrigsministeriet Styrkelse af markedsføringen af Mexico i Danmark og af Danmark i Mexico ved hjælp af distribution af oplysningsmateriale, gennemførelse af studierejser, ekspertbesøg og videokonferencer om sektorspecifikke temaer. Øget kendskab til markedsmulighederne i Mexico og mexicansk kendskab til danske spidskompetencer inden for de prioriterede sektorer Udenrigsministeriet Arbejde aktivt for at beskytte og sikre de bedst mulige rammevilkår for dansk eksport og danske investeringer i Mexico gennem opsøgende dialog med relevante mexicanske myndigheder. Minimere danske virksomheders risiko ved at eksportere til og investere i Mexico og gå aktivt ind for at løse konkrete udfordringer for danske virksomheder

19 Ansvarlig 19 Handling Forventet resultat Tidshorisont Klima-, Energi-, og Miljøteknologi Klima-, Energi og Bygningsministeriet Indgå aftale om og etablere samarbejde om emissions-reduktioner og energi jfr. klimapuljens globale ramme. Fokus på myndigheds-samarbejde om politikker og regulering med bl.a. det mexicanske miljøministerium, SEMARNAT og det mexicanske energiministerium, SENER. Vidensudveksling hvor danske eksperter deltager i strategiske drøftelser med centrale mexicanske myndighedsaktører. Øget kendskab blandt beslutningstagere og centrale aktører til danske energipolitiske kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektivitet Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, (State of Green) Styrke rammerne for det dansk mexicanske samarbejde på vedvarende energi, herunder: Formaliseret samarbejde mellem Danmark og Mexico på højeste niveau inden for vedvarende energi og mitigation skal udgøre en platform, der giver mulighed for såvel større kommercielt som forskningsog udviklingsmæssigt samarbejde En udvidelse af partnerskabet med Mexico i regi af 3GF. Vidensudveksling hvor danske eksperter deltager i strategiske drøftelser med mexicanske myndigheder og opinionsledere. Identificering af nye eksportmuligheder i Mexico. Mexicanske kommercielle delegationsrejser til Danmark mhp. at markedsføre danske spidskompetencer inden for vedvarende energi og miljøløsninger gennem State of Green Tours. Opbygge platform for aktiviteter i regi af klimainvesterings-fonden (KIF) i Mexico. Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Klima-, Energi og Bygningsministeriet Arbejde for en styrket markedsføring af danske miljø-, energi- og klimatilpasningsløsninger i samarbejde med erhvervslivet og det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green, fx gennem fokuserede besøgsprogrammer for journalister og politiske og kommercielle beslutningstagere. Øge synligheden af danske grønne styrkepositioner og løbende Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, relevante brancheorganisationer Kronprinsparrets besøg (inkl. dansk erhvervsdelegation med ministerdeltagelse) i andet halvår 2013 med sektorfokus på danske spidskompetencer inden for vand, grøn teknologi og vedvarende energi. Det tilknyttede DI erhvervsfremstød gennemføres som et State of Green fremstød. Promovere danske kompetencer inden for vand, grøn teknologi og vedvarende energi. Uge

20 Ansvarlig 20 Handling Forventet resultat Tidshorisont Klima-, Energi-, og Miljøteknologi fortsat Miljøministeriet eller Klima-, Energi og Bygningsministeriet Besøg af miljøministeren eller klima-, energi og bygningsministeren. Fastholde Danmarks centrale placering som Mexicos samarbejdspartner inden for grøn vækst og synliggørelse af danske kompetencer specifikt inden for energi, vand og grøn teknologi Udenrigsministeriet, relevante brancheforeninger (fx State of Green og Danish Water Forum) Styrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico inden for vandsektoren. Sektordelegations-besøg til Mexico og konkrete kommercielle relationer mellem danske og mexicanske virksomheder Udenrigsministeriet Ansættelse af handelsrådgiver med sektorfokus på vand. Styrke ambassadens rådgivning inden for vandteknologi samt styrke danske virksomheders kendskab til markedsmulig-hederne inden for vandsektoren i Mexico Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet (State of Green) Afvikle et mexicansk delegationsbesøg på højt niveau med dansk ministermodtagelse og koordinere fokuserede besøgsprogrammer med henblik på at synliggøre danske styrkepositioner indenfor vandog miljøområdet. Højne indsigt i det danske vandog miljøområde. En mere klar profil af Danmark som et land med omkostningseffektive og højkvalitets miljøløsninger Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Udenrigsministeriet Målrettet outreach til små og mellemstore danske health care virksomheder. Øget kendskab til markedsmuligheder i Mexico inden for health care Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Målrettet outreach til mexicanske sundhedsmyndigheder og private aktører, herunder fx deltagelse af danske eksperter i strategiske samtaler. Øget mexicansk kendskab til danske sundhedskompetencer samt styrket platform for kommercielle relationer Udenrigsministeriet Udenrigsministerens besøg i maj 2013 vil blive anvendt til at fremme en bilateral aftale om samarbejde mellem Mexico og Danmark inden for sundhed og velfærd. Styrke det bilaterale samarbejde vedrørende sundhedssektoren. April 2013 Sundhed og Velfærd

21 Ansvarlig 21 Handling Forventet resultat Tidshorisont Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Der etableres et Memorandum of Understantding (MoU). Samarbejdsaftalen kan fx omhandle lægemiddelområdet, sundheds-it og telemedicinske løsninger. Styrke det bilaterale samarbejde vedrørende sundhedssektoren Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet (Healthcare Denmark), Brancheforeninger Kronprinsparrets besøg i andet halvår af 2013, inklusiv erhvervsdelegation med ministerdeltagelse. Aktiviteter med fokus på danske spidskompetencer inden for health care. Formålet er at drøfte og underskrive MoU, informationsudveksling samt markedsføring af danske styrkepositioner inden for bl.a. forskning, sundheds-it og telemedicinske løsninger. Uge Sundhed og Velfærd fortsat Sundhedsministeren deltager i besøget med henblik på bl.a. at underskrive MoU på sundhedsområdet. Erhvervs- og Vækstministeriet (Healthcare Denmark), Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse/ Markedsføring af danske sundhedsog velfærdsteknologiske løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundhedsog velfærdsløsninger (Healthcare Denmark), bl.a. ifm relevante indgående besøg fra Mexico. Øget internationalt kendskab til Danmarks erhvervsmæssige styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger ved at markedsføre Danmark som et land, der leverer sundheds- og velfærdsløsninger af en høj kvalitet. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Udenrigsministeriet, relevante brancheforeninger Styrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico over for danske aktører. Konkrete kommercielle relationer mellem danske og mexicanske virksomheder Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Fødevareministeriet, relevante brancheforeninger Kronprinsparrets besøg (inklusiv dansk erhvervsdelegation) i andet halvår 2013 med fokus på danske spidskompetencer inden for landbrug og fødevarer. Identificering af nye markedsmuligheder i Mexico samt etablering af konkrete forretningsaftaler for danske virksomheder. Uge Udenrigsministeriet, Fødevareministeriet, relevante brancheforeninger Indgående delegationer til Danmark for at demonstrere danske spidskompetencer inden for landbrug og fødevarer Opbygning af kommercielle relationer og netværk mellem danske og mexicanske aktører inden for landbrug og fødevarer Udenrigsministeriet, Fødevarestyrelsen Styrkelse af relevante relationer til de mexicanske fødevaremyndigheder, herunder udarbejdelse af relevante certifikater mv. Forbedring af danske virksomheders markedsadgang ved reduktioner af veterinære handelsmæssige barriere o. lign. i Mexico Landbrug og Fødevarer

22 Ansvarlig 22 Handling Forventet resultat Tidshorisont Vedligeholde og videreføre allerede eksisterende netværk og kontakter i Mexico samt afsøgning af nye aktører med henblik på fremtidige samarbejder. Styrket viden hos mexicanske toneangivende aktører om det danske kunst- og kulturliv og omvendt samt udbygning af netværk mellem mexicanske og danske aktører med henblik på muligheder for samarbejdsprojekter Kunst og kultur Kulturministeriet

23 23 Vækstmarkedsstrategi Mexico 2012/2013:26 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Tlf. : Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Elektronisk publikation Design e-types & India Foto Scanpix Web Publikationen kan hentes på og T RY K S A G 4

24

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika Vækstmarkedsstrategi Sydafrika Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydafrika...3 2. Muligheder og udfordringer....5 2.1 Muligheder..................................................................................................................................................

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien Vækstmarkedsstrategi Brasilien Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien...3 1.1 Styrkede dansk-brasilianske relationer...4 2. Muligheder og udfordringer....6 2.1 Markedsanalyse

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, kakj@di.dk og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, pth@di.dk USA er en vigtig samhandelspartner

Læs mere