Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet

2 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt regnskabspraksis for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske års regnskabs lovs (ÅRL) bestemmelser for klasse D-virksomheder og de krav, NASDAQ OMX Copenhagen i øvrigt stiller til regn skabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vestas Wind Systems A/S' funktionelle valuta er danske kroner (DKK), men af hensyn til koncernens internationale relationer er årsregnskabet præsen teret i euro (EUR). For anvendt regnskabspraksis, se noterne til koncern regn skabet Posternes benævn else i moderselskabets årsregnskab svarer til ÅRL bestemmelser. Der henvises til afsnittet Terminologi nedenfor for en beskrivelse af væsentlige forskelle i posternes benævnelse mellem ÅRL og IFRS. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Moderselskabets regnskabspraksis afviger dog fra koncernens på følgende punkter: Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles i moderselskabets årsregnskab efter den indre værdis metode. Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet for skellen mellem anskaffelsessum og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og for pligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden) og under hensyntagen til indregning af eventuelle omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Positive forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelse af kapital andele i dattervirksomheder medregnes under posten, Kapital andele i dattervirksomheder. I resultatopgørelsen ind regnes den for holdsmæssige andel af resultat efter skat for året med fradrag af afskrivning af goodwill under posten Resultat af kapital andele i datter virksomheder efter skat. I balancen indregnes under posten Kapitalandele i datter virk somheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regn skabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regn skabs praksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncern interne avan cer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv for skels værdi (goodwill). Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi måles til EUR 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moder - selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virk somhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i datter virk som heder henlægges via overskudsdisponeringen til en Reserve efter den indre værdis metode under egen kapi talen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af datter virk somheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen eller afvik lings prisen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive goodwill samt for ventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat op gørelsen. Goodwill Goodwill indregnes under posten Goodwill eller i posten Kapitalandele i dattervirksomheder og afskrives over den vur derede øko nomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens er faringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør op til 20 år, og vil være længst for strategisk erhvervede virksomheder med en lang sigtet ind tjeningsprofil. Pengestrømsopgørelse Se koncernregnskabet på side 47. Terminologi Nettoomsætning (ÅRL): Omsætning (IFRS) Anlægsaktiver (ÅRL): Langfristede aktiver (IFRS) Omsætningsaktiver (ÅRL): Kortfristede aktiver (IFRS) Hensatte forpligtelser (ÅRL): Langfristede henholdsvis kort frist ede forpligtelser (IFRS) Langfristede gældsforpligtelser (ÅRL): Langfristede forplig telser (IFRS) Kortfristede gældsforpligtelser (ÅRL): Kortfristede forpligtelser (IFRS) 0108 Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

3 Resultatopgørelse 1. januar 31. december for Vestas Wind Systems A/S mio. EUR Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger 2 (563) (845) Bruttoresultat (308) 18 Administrationsomkostninger 2, 3 (267) (520) Resultat af ordinær primær drift (575) (502) Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat (306) Finansielle indtægter og omkostninger (netto) 5 (23) 18 Resultat før skat (242) (790) Selskabsskat (143) Årets resultat (97) (933) Forslag til resultatdisponering: Reserve for opskrivning efter den indre værdis metode 356 (306) Overført resultat (453) (627) Udbytte 0 0 Årets resultat (97) (933) 0109 Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

4 Balance 31. december for Vestas Wind Systems A/S Aktiver og passiver mio. EUR Note Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender hos dattervirksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Udskudt skat Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 86 (245) Overført resultat Egenkapital i alt Garantihensættelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af gæld til realkredit- og kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 Kontraktlige forpligtelser 17 Eventualforpligtelser 18 Transaktioner med nærtstående parter 19 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 20 Efterfølgende begivenheder Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

5 Egenkapitalopgørelse 1. januar 31. december for Vestas Wind Systems A/S 2013 mio. EUR Aktiekapital Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital 1. januar 27 (245) I alt Valutakursregulering vedrørende omreg ning til EUR Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 (53) 0 (53) Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, indregning i resultatopgørelsen Dagsværdireguleringer af afdæknings instrumenter Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (3) (3) Årets resultat (453) (97) Erhvervelse af egne aktier 0 0 (7) (7) Overført fra overført resultat Egenkapital 31. december mio. EUR Aktiekapital Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital 1. januar I alt Valutakursregulering vedrørende omreg ning til EUR 0 0 (8) (8) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 (11) 0 (11) Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, indregning i resultatopgørelsen 0 (27) Dagsværdireguleringer af afdæknings instrumenter Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (6) (6) Årets resultat 0 (306) (627) (933) Erhvervelse af egne aktier Overført fra overført resultat 0 27 (27) 0 Egenkapital 31. december 27 (245) Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

6 Noter til årsregnskabet for Vestas Wind Systems A/S 1 Nettoomsætning Moderselskabets omsætning består af salg af reservedele til og royaltyindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2 Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør følgende beløb: Lønninger og gager mv Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring For information vedrørende vederlag til direktion og bestyrelse i moderselskabet, se note 6 til koncern regnskabet. Pensionsordninger i moderselskabet består udelukkende af bidragsbaserede ordninger, og selskabet bærer derfor ikke den aktuarmæssige og investeringsmæssige risiko. For aktiebaserede vederlæggelsesordninger, se note 32 til koncernregnskabet. Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer Revision: PricewaterhouseCoopers 1 1 Revision i alt 1 1 Andre ydelser end revision: PricewaterhouseCoopers Skatterådgivning 1 0 Andre ydelser 5 8 Andre ydelser end revision i alt 6 8 I alt 7 9 Vestas' revisorer kan inden for bestemte rammer blive anvendt til visse andre ydelser end revision, og valget på dem vil ofte være mest nærliggende på grund af forretningskendskab, fortrolighed og omkostningshensyn. Vestas har en omfattende politik for andre ydelser end revision, der sikrer, at levering af andre ydelser end revision til koncernen ikke skader revisorernes uafhængighed eller objektivitet. Revisionsudvalget er ansvarlig for udbygning og vedligeholdelse af den politik samt over vågning af, om den bliver overholdt Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

7 4 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder Andel af resultat i dattervirksomheder 561 (132) Andel af skat i dattervirksomheder (191) (109) Afskrivning af goodwill (14) (65) 356 (306) 5 Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter fra dattervirksomheder Finansielle omkostninger til dattervirksomheder (8) (7) Valutakursreguleringer 22 (1) Øvrige finansielle omkostninger (93) (64) (23) 18 6 Selskabsskat Aktuel skat af årets resultat (146) 12 Udskudt skat af årets resultat (3) 133 Regulering vedrørende tidligere år (netto) 4 (2) Selskabsskat i resultatopgørelsen (145) 143 Skat af egenkapitalposteringer vedrørende udskudt skat 3 6 Skat af egenkapitalposteringer 3 6 Årets skat i alt (142) Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

8 7 Immaterielle anlægsaktiver 2013 mio. EUR Udviklingsprojekter Goodwill Software Udviklingsprojekter under udførelse Kostpris 1. januar Valutakursreguleringer Tilgang Afgang (211) (211) Overført (37) 0 Kostpris 31. december I alt Afskrivninger 1. januar Valutakursreguleringer (3) (1) 1 0 (3) Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 3 5 år 5 20 år 5 år I software indgår igangværende it-projekter med en samlet værdi på EUR 2 mio. pr. 31. december Materielle anlægsaktiver 2013 mio. EUR Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. januar Tilgang Afgang (13) (4) (6) 0 (23) Overført (40) 0 Kostpris 31. december I alt Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (6) (1) (4) 0 (11) Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over år 3 10 år 3 5 år 0114 Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

9 9 Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Valutakursreguleringer ved omregning til EUR 0 (6) Tilgang 40 1 Afgang (1) 0 Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar (245) 72 Valutakursreguleringer (53) (11) Årets resultatandele efter skat 370 (241) Egenkapitalbevægelser 28 0 Udbytte 0 0 Afskrivning af goodwill (14) (65) Værdireguleringer 31. december 86 (245) Regnskabsmæssig værdi 31. december Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør pr. 31. december En oversigt over juridiske enheder i Vestas-koncernen er angivet på siderne i koncernregnskabet. 10 Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Råvarer og hjælpematerialer vedrører aktiviteten vedr. salg af reservedele. 11 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalt software license og husleje. 12 Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Udskudt skat på årets resultat 3 (133) Skat af egenkapitalposteringer (3) (6) Regulering vedrørende tidligere år (1) 4 Udskudt skat 31. december (netto) Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

10 13 Garantihensættelser Garantihensættelser 1. januar Årets garantihensættelser Årets forbrug af garantihensættelser (83) (127) Garantihensættelser 31. december Forfaldstidspunkterne for garantihensættelser forventes at blive: 0 1 år >1 år Produktgarantierne, der i langt de fleste tilfælde dækker både komponentfejl, funktionsfejl og kundens eventuelle øko no miske tab i forbindelse med ikke-planlagte driftsstop, løber normalt i to år fra vindmøllens levering. I visse til fælde ydes garanti i op til fem år. Den konkrete garantiperiode og de specifikke garantivilkår er for kunden en del af det indi vi du elle aftalegrundlag. Garantihensættelser inkluderer udelukkende standardgaranti, mens serviceydelser tilkøbt ud over standard garanti indgår under forudbetalinger fra kunder. Der henvises til note 24 til koncern regn skabet for yderligere omtale af Vestas' garantihensættelser. Herudover foretages der hensættelser vedrørende opgraderinger af solgte vindmøller som følge af typefejl mv., og hvor Vestas på hensættelsestidspunktet har en garantiforpligtelse. Sådanne hensættelser vil også omfatte vindmøller solgt i tid ligere år, men hvor typefejl mv. konstateres senere. Herudover skal det understreges, at kompleksiteten i visse af de kon staterede typefejl mv. kan føre til reguleringer af tidligere skøn i såvel positiv som negativ retning påvirket af fak tuel viden omkring populationsstørrelse, udbedringsomkostninger og tidsmæssig dimension for udbedring. 14 Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser 1. januar 1 4 Regulering til tidligere foretagne andre hensatte forpligtelser (1) (3) Andre hensatte forpligtelser 31. december 0 1 Forfaldstidspunkterne for andre hensatte forpligtelser forventes at blive: 0 1 år 0 1 > 1 år Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser fordeles således: Gæld til kreditinstitutter Langfristede forpligtelser fordeler sig således: 1 5 år > 5 år Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

11 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for selskabets prioritetsgæld og kreditfaciliteter er der udstedt ejerpantebreve og skadesløsbreve i grunde og bygninger, produktions anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Desuden er datterselskaber, der står for 85 pct. af koncernens omsætning, EBITDA og aktiver, opført som skyldnere/ garantistillere og indestår for betalingerne i henhold til lånefaciliteten. Samlet prioritetsgæld 4 7 Ejerpantebreve og skadesløsbreve vedr. selskabets prioritetsgæld: Nominel værdi af ejerpantebreve og skadesløsbreve Regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver Yderligere ejerpantebreve og skadesløsbreve som er i selskabets besiddelse Afgivne arbejds- og betalingsgarantier Kontraktlige forpligtelser Leasingforpligtelsen vedrørende operationel leasing forfalder: 0 1 år år 4 2 > 5 år - - Operationelle leasingaftaler omfatter uopsigelige operationelle leasingaftaler vedrørende bygninger og biler. De væsentligste forpligtelser omfatter biler. 18 Eventualforpligtelser Kaution for dattervirksomheders bankgæld Herudover stiller moderselskabet arbejdsgarantier i forbindelse med projektleverancer i dattervirksomheder og deres garantiforpligtelser over for kunder. Selskabet indgår i sambeskatning med danske dattervirksomheder og hæfter som administrationsselskab for de sambeskattede dattervirksomheders skatteforpligtelser. For verserende retssager, se note 37 til koncernregnskabet. 19 Transaktioner med nærtstående parter For transaktioner med nærtstående parter, se note 33 til koncernregnskabet. 20 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter For anvendelse af afledte finansielle instrumenter samt risici- og kapitalstyring, se note 38 til koncern regnskabet. 21 Efterfølgende begivenheder For efterfølgende begivenheder, se note 39 til koncernregnskabet Vestas årsrapport 2013 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere