Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 249-434278. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 Att: Maria Rask Lund 2500 Valby DANMARK Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: NBB Delaftaler. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder Udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Niels Bohr Bygningen Jagtvej 128 og 155A 2200 København N S249 1/11

2 2/11 II.1.3) II.1.4) II.1.5) NUTS-kode DK011 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører 6 delaftaler i forbindelse med Niels Bohr Bygningen. Byggeriet opføres som to bygningsafsnit på Nørre Campus i København, dels i Universitetsparken øst for Jagtvej og dels i erhvervsområdet på den anden side af Jagtvej. Bygningerne udføres med delvis kælder og op til ca. 24 m højde over terræn. De 2 bygningsafsnit forbindes henover Jagtvej med en Skywalk i 3. sals højde og nedgravet under Jagtvej udføres en intern, lukket tunnelforbindelse samt et åbent og offentligt tilgængeligt adgangsstrøg. Bygningerne skal rumme undervisnings- og forskningsfaciliteter for fysiske, kemiske, datalogiske, naturfagsdidaktiske og matematiske institutter på Københavns Universitet. Komplekset skal rumme aktiviteter for studerende, ca. 900 undervisningsaktive forskere, ca. 260 ph.d. studerende samt tekniske- og administrative medarbejdere. I alt forventes byggeriet at omfatte ca m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter, heraf ca m 2 over terræn og ca m 2 kælder. Derudover etableres varegårde, teknikrum på terræn og intern samt offentlig passage på tværs af Jagtvej, som tilsammen udgør ca m 2. De planmæssige og øvrige forudsætninger fremgår af Københavns Kommunes Lokalplan nr Tidsrammer Hovedprojektet forventes færdiggjort forår 2014 med efterfølgende udbuds- og kontraktfase indtil sommer Kontrakten forventes indgået sommer eller sensommer Opstart byggeplads sensommer 2014, udførelse med planlagt aflevering og overdragelse til Københavns Universitet (KU) i 4. kvartal Entrepriseform Byggeriet udbydes i storentrepriser. Med denne udbudsbekendtgørelse udbydes følgende storentrepriser som delaftaler: Delaftale 01 E01 Byggeplads og råhus Delaftale 02 E02 Landskab Delaftale 03 E03 Elanlæg Delaftale 04 E04 VVS og ventilation Delaftale 05 E05 Tag og facade Delaftale 06 E06 Indvendig komplettering Ansøger kan frit vælge, om der skal ansøges om prækvalifikation i forhold til en, flere eller alle delaftaler. Der foretages separat prækvalifikationen i forhold til de enkelte delaftaler. Ved ansøgning om prækvalifikation bedes der derfor på byggeweb uploaded en ansøgning for hver enkelt delaftale, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på. Såfremt en ansøger prækvalificeres til at byde på 2 eller flere delaftaler, vil der i tilbuddet være mulighed for at tilbyde rabat, såfremt flere delaftaler vindes. En sådan (kombinations)rabat vil blive tillagt betydning ved prisevalueringen. Projektering og Byggeledelse Projektering, udbud, fagtilsyn og projektopfølgning varetages af et projektteam med Rambøll DK som Totalrådgiver og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, CCO Arkitekter samt GHB Landskabsarkitekter som underrådgivere. S249 2/11

3 3/11 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Byggeledelse er udbudt som særskilt rådgivning, oplysninger om kontraktholder kan tidligst oplyses primo Ud over ovenstående 6 delaftaler udbyder ordregiver Entreprise 07 E07 Magnetafskærmning ved særskilt udbudsbekendtgørelse. Entreprise 08 E08 Stinkskabe og Entreprise 09 E09 Sikring (online adgangskontroldøre, tyverisikringsanlæg og tv-overvågning) håndteres særskilt. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Ca DKK til DKK. Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: Udbudsmaterialet vil indeholde optioner på drifts- og/eller serviceaftaler vedrørende Elanlæg, jf. delaftale nr. 3, og VVS og ventilation, jf. delaftale nr. 4. Såfremt optionerne udnyttes, vil serviceaftalerne blive indgået med Københavns Universitet som kontraktspart. Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 28 (fra tildeling af kontrakten) Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 1 Betegnelse: NBB E01 Byggeplads og råhus Udbudsnr.: TN Råhus: 1) Fundering, 2) insito beton, 3) betonelementer, 4) konstruktionsstål og 5) beton membran m.v. Byggegrube; 6) Jordarbejder, 7) spuns og 8) forurenet jord m.v. Byggeplads; 9) Adgangsveje, 10) skurby, 11) kran, 12) drift af byggeplads m.v. Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra tidspunktet fra indgåelse af kontrakt til ultimo , , , , , , , , , Ca DKK. S249 3/11

4 4/11 Varighed i måneder: 28 (fra tildeling af kontrakten) lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 3 elever/lærlinges årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) i løbet af kontraktens løbetid. Delaftale nr.: 2 Betegnelse: NBB E02 Landskab Udbudsnr. TN ) Ankomstveje, 2) forpladser, 3) ankomstrøg, 4) varegårde, 5) cykelkælder og 6) parkanlæg på dæk. Materialerne er fx insitu støbt beton, betonbelægning, asfalt, chaussestensbrolægning, betonkanter, beton støttemurer, jernkanter, grusbelægning, betontrapper, siddetrappeanlæg og afvandingsriste. Tømrerarbejder fx trædæk, opholdsmøbler samt udendørs trædæk. Beplantninger på dæk, i plantekummer og i terræn, beplantning i gårdhaver, vandingsanlæg i park og gårdhaver. Træer i muld og i rodvenlig befæstelse, træer, buske og stauder på dæk og i terræn. Terræninventar, fx stålgelænder, -rækværk -påkørselsværn og -håndlister med lys, -trapper, pullerter og cykelstativer i to etager, plantekummer og belysning. Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra ultimo 2015 til ultimo 2016 og forventes således at være ca. 11 måneder , , , , , , Ca DKK. Varighed i måneder: 11 (fra tildeling af kontrakten) lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 1 elev/lærlings årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) i løbet af kontraktens løbetid. Delaftale nr.: 3 Betegnelse: NBB E03 El-anlæg Udbudsnr.: TN Bygnings-el herunder: 1) Transformeranlæg, 2) Generator og UPS-anlæg, 3) Bygningsinstallationer som kraft, lys og IT-installationer, 4) Laboratorieinstallationer, 5) Brandteknisk sikringsanlæg, S249 4/11

5 5/11 6) Indendørs wireless online ADK, 7) Lynbeskyttelsesanlæg, 8) Solceller inkl. bæresystem og gangriste og 9) Elevatorer Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra efteråret 2015 til efteråret 2016 og forventes således at være ca. 12 måneder , , , , , , , Ca DKK. Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) Udbudsmaterialet vil indeholde en option på drifts- og/eller serviceaftale i op til 5 år. Såfremt optionen tilvælges vil aftalen blive indgået med Københavns Universitet som kontraktspart. lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 4 elever/lærlinges årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) i løbet af kontraktens løbetid. Delaftale nr.: 4 Betegnelse: NBB E04 VVS og ventilation Udbudsnr.: TN ) Bygningsmæssige VVS-anlæg, 2) kølecentraler og køleanlæg, 3) varmecentral, 4) vandbehandlingsanlæg, 5) trykluft og vakuum anlæg, 6) sprinkling, 7) laboratoriegasser og væsker samt BMS og 8) Komfortventilation, laboratorieventilation, ventilationsindtag og afkast. Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra sensommer/efterår 2015 til sensommer/efterår 2016 og forventes således at være ca. 12 måneder , , , , , , , Ca DKK. Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) Udbudsmaterialet vil indeholde en option på drifts- og/eller serviceaftale i op til 5 år. Såfremt optionen tilvælges vil aftalen blive indgået med Københavns Universitet som kontraktspart. lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 9 elever/lærlinges årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) i løbet af kontraktens løbetid. S249 5/11

6 6/11 Delaftale nr.: 5 Betegnelse: NBB E05 Tag og facade Udbudsnr.: TN ) Glasfacader og udvendige facadepixels m.m., 2) Stål/alu profiler og beslag til fastgørelse af glas, bærerammer til dobbeltfacade og facade, 3) Pudsebro og pudsegondol, 4) Udvendige værn, 5) Atriumtage, troposfæretag (eks. hovedstål), 6) EFTE tag, tagdækning, membran og isolering, 7) Tagterrasse og 8) Faldsikring. Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra sommer 2015 til sommer 2016 og forventes således at være ca. 10 måneder , , , Ca DKK. Varighed i måneder: 10 (fra tildeling af kontrakten) lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 3 elever/lærlinges årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) i løbet af kontraktens løbetid. Delaftale nr.: 6 Betegnelse: NBB E06 Indvendig komplettering Udbudsnr. TN )Indvendige vægge, fx gipsvægge, 2) Skørter over loft, 3) Glaspartier, porte og beklædninger, 4) Lofter og gulve, herunder belægninger og undergulve, 5) Indvendige døre og indvendige trapper fx flugtvejstrapper, 6) Fast inventar, 7) Malerarbejder, 8) Storkøkken og 9) Laboratorieinventar, fx laboratorieborde, -skabe og - installationer til udstyr. Den samlede udførelsesperiode forventes at løbe fra sensommer 2015 til sensommer 2016 og forventes således at være ca. 12 måneder , , , , , , , , Ca DKK. Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) S249 6/11

7 7/11 lærlingeuddannelse, jf. punkt III.1.4). For nærværende delaftale forventes der stillet krav om anvendelse af elever/lærlinge svarende til 8 elever/lærlinges årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.) i løbet af kontraktens løbetid. Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kontrakterne vil blive baseret på AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og præciseringer. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil blive stillet krav om garanti efter AB92 6. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og præciseringer. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Der kræves ingen særlig retlig form. Hvis kontrakten tildeles et konsortium, der har indgivet ansøgning som sådan, skal de angivne deltagere i konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse med en fælles befuldmægtiget. Ved et konsortium forstås en til lejligheden dannet sammenslutning af selvstændige og af hinanden uafhængige virksomheder. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at der i kontrakterne vil indgå sociale klausuler, hvorefter entreprenøren er forpligtet til at sikre, at der hos entreprenøren eller dennes underentreprenører er ansat et vist antal medarbejdere under en elev- eller lærlingeuddannelse, der beskæftiger sig med opfyldelsen af kontrakten. Voksenlærlinge kan medregnes. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 samt lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser. De nøjagtige krav til antal lærlinge er nærmere specificeret under de enkelte delaftaler. Der gøres endvidere opmærksom på, at der i kontrakterne vil indgå arbejdsklausuler om overholdelse af ILOkonventionen. Byggeriet skal desuden evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v., hvorfor kontraktbestemmelserne vil indeholde betingelser herom. Dette betyder, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 10-11, som skal overholdes, og som derfor bør gennemgås nøje af ansøger. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, adresse samt navn på kontaktperson. 2) En kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige samt organisatoriske forhold. 3) Underskrevet tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, nævnte situationer. Blanket findes på: Såfremt der ansøges som et konsortium, skal ovenstående oplysninger/dokumentation gives for hver virksomhed, som deltager i konsortiet. Økonomisk og finansiel kapacitet S249 7/11

8 8/11 III.2.3) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Revisorerklæring indeholdende ansøgerens samlede omsætning, resultat af primær drift, egenkapital og soliditetsgrad inden for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden seneste årsregnskab, skal der vedlægges information herom. Såfremt en ansøger baserer sig på andre virksomheders formåen, skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer, jf. Udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Såfremt der ansøges som et konsortium, skal ovenstående oplysninger/dokumentation gives for hver virksomhed, som deltager i konsortiet. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves det, at ansøgers eller konsortiets samlede gennemsnitlige årlige omsætning i løbet af de seneste 3 regnsskabsår som minimum er 75 % af værdien af den pågældende delkontrakt, som i denne forbindelse skal forstås som det højeste beløb angivet i intervallerne for de enkelte delaftaler i Bilag B. Såfremt ansøger søger prækvalifikation på flere end én delaftale, skal ansøgers eller konsortiets samlede omsætning minimum være 75 % af den samlede værdi (det højeste beløb angivet i intervallerne for de enkelte delaftaler i Bilag B) af de delaftaler, der søges prækvalifikation på. Hvis ansøgers eller konsortiets samlede omsætning er under summen for det samlede antal delaftaler der søges prækvalifikation på, udvælger ordregiver ud fra det fremsendte materiale de delaftaler, som ansøger eller konsortiet økonomisk vil kunne varetage samtidigt. Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, beregnes de ovenfor anførte tal ud fra de afsluttede regnskaber, der er tilgængelige. Det er et mindstekrav, at ansøger kan aflevere mindst et regnskab. I tilfælde af at der afleveres regnskab for et forkortet regnskabsår, vil omsætningen blive beregnet forholdsmæssigt herudfra i forhold til et normalt regnskabsår. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående materiale bedes udarbejdet og indgivet separat i forhold til hver enkelt delaftale, hvorom der ansøges om prækvalifikation: 5) Maksimalt 10 referencer fra lignende byggeopgaver med hensyn til størrelse og kompleksitet udført inden for de seneste 5 år. For hvert af referencebyggerierne ses gerne følgende oplysninger: Størrelse på opgaven anført i m 2, den samlede anlægssum, udførelsesperiode og kort beskrivelse af ansøgers konkrete arbejdsopgave. 6) Oplysning om faglige kvalifikationer og antal beskæftigede. Erklæring indeholdende oplysning om det gennemsnitligt årligt antal ansatte i virksomheden de seneste 3 år. Ordregiver ser gerne, at erklæringen specificerer det gennemsnitlig årligt antal ansatte indenfor de konkrete ydelser, som kontrakten vedrører (jf. beskrivelsen under hver delaftale), samt at specifikationen opdeles på faglige- og uddannelsesmæssige kvalifikationer med angivelse af anciennitet pr. faggruppe i følgende intervaller: under 5 års anciennitet, års anciennitet og over 10 årsanciennitet. Der ønskes ikke fremsendt CV'er. 7) Ansøger skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år efter reglerne i 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. i form af et eller flere relevante»faktablade«). Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal, samt oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en»karakterbog«). S249 8/11

9 9/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jfr. bekendtgørelsens 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er tredjemandsoplysninger om de betydeligste tidligere præstationer indenfor de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. Hvis ansøger er en konsortium, som nævnt under pkt. lll.1.3), skal dokumentationen for ovenstående foreligge for hvert enkel deltager i konsortiet. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad nr. 5) Som mindstekrav skal minimum 1 af referencerne indbefatte mere end halvdelen af de arbejder, der er angivet under den enkelte delaftales punkt 1). Arbejder skal i denne forbindelse forstås som de i delaftalens punkt 1) nummererede arbejder. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil på grundlag af oplysningerne i punkt III.2.2) og lll.2.3) vælge de ansøgere, der skønnes at være bedst egnede til at løfte opgaven. Der vil ved udvælgelsen blive lagt særlig vægt på, om ansøger er i besiddelse af relevante referencer for den eller de delaftaler, som der søges om prækvalifikation til. Ordregiver forventer at prækvalificere 5 aktører pr. delaftale, og den samme aktør kan prækvalificeres til flere delafter. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Laveste pris Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 12/00989 Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. engelsk. S249 9/11

10 10/11 Andet: Svensk IV.3.7) IV.3.8) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Det bemærkes, at uanset prækvalifikationsmateriale kan afleveres på dansk, engelsk og svensk, vil udbuddet være på dansk, tilbuddet vil skulle indgives på dansk, og det endelige kontrakt- og arbejdssprog vil ligeledes være dansk. Såfremt en ansøger prækvalificeres til at byde på 2 eller flere delaftaler, vil der i tilbuddet være mulighed for at tilbyde rabat, såfremt flere delaftaler vindes. En sådan (kombinations)rabat vil blive tillagt betydning ved prisevalueringen. Angivelsen af kontraktens/kontrakternes varighed, jf. pkt. II.1) og Bilag B, er angivet ekskl. serviceaftale (option, jf. pkt. II.2.2)). I forbindelse med tilbudsgivningen skal tilbudsgiver afgive tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, som overstiger DKK. Der er den 18. december 2013 afholdt informationsmøde om udbuddet hos Rambøll Danmark. Materiale fra informationsmødet kan findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside ligesom yderligere information også vil være tilgængeligt her. Eventuelle spørgsmål og svar samt vejledning vedrørende prækvalifikation vil ligeledes være tilgængelig her. Vejledning vil være tilgængelig fra primo januar. Prækvalifikation vil blive afholdt digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske via Byggeweb Udbud. Vejledning til adgang og support: Adgang sker via: med ansøgers egen personlige brugerprofil. Har du allerede et Byggeweb login: 1. Gå til internetadressen: og vælg»login«og følg vejledningen. 2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder. 3. I»Personligt område" vælg boksen»søg efter offentligt udbud«. 4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN og tryk»søg«. 5. Udbuddet»Prækvalifikation Niels Bohr Bygningen«fremkommer, vælg»ok«. 6. Åbn udbuddet ved at vælge»byggeweb Udbud«og udbudsnavn»prækvalifikation Niels Bohr Bygningen«i oversigten. 7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation. Mangler du et Byggeweb login: 1. Gå til internetadressen og vælg»udbud«og følg vejledningen. 2. Vælg»Ny bruger«og følg vejledning. Har du mistet dine personlige brugerkoder: 1. Gå til internetadressen og vælg»login«, og tryk»glemt brugernavn/password?«og følg vejledning. S249 10/11

11 11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Support: Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support vederlagsfrit kontaktes på enten eller: Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen, at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen. Udbudsportal og aflevering: Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav. Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til byggeweb, at konsortiet udpeger én repræsentant, som oploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller lign. Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er gennemført inden afleveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Langelinie Allé København Ø DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til Lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Senest samtidig med indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftlig underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: S249 11/11

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397116-2013:text:da:html Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter,

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177573-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27044-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger 1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98447-2015:text:da:html Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere